Page 15

FOTO: VALI MIREA

COVER STORY

\ns`, cl`direa care g`zduie[te Txtr al`turi de diverse start-up-uri este veche, cu un lift care mai mult nu func]iona [i o scar` care p`rea s` fi prins m`car al doilea r`zboi mondial. Din nou m-a frapat aceast` combina]ie eclectic` \ntre vechi [i foarte nou. Evolu]ia Txtr demonstreaz` dificult`]ile cu care se confrunt` majoritatea start-up-urilor europene, ce decurg \n primul rând din specificul pie]ei de pe B`trânul Continent. “E dificil \n Europa, fiindc` e mai greu s` g`se[ti finan]are, pia]a e fragmentat`, nu doar din punctul de vedere al grani]elor sau limbilor vorbite, ci [i \n ceea ce prive[te legisla]ia. |n plus, comportamentele culturale sunt diferite de la o ]ar` la alta”, arat` Leliveld. Txtr a muncit mult pentru a construi un catalog de con]inut

foarte mare [i divers. Azi, compania are mii de titluri unice, o platform` interna]ional` puternic` [i aplica]ii de eReading pentru toate platformele – iOS, Android, PC, Mac, Windows 8. Txtr a \nceput deja extinderea spre Est, fiind prezent` \n Ungaria [i Croa]ia, iar \n prezent analizeaz` pia]a din România, unde poart` discu]ii preliminare. De altfel, Thomas Leliveld a venit la \ntâlnire cu un post-it pe care notase numele Elefant.ro [i C`rture[ti, ca fiind principalii juc`tori pe pia]a româneasc`, dar ne-a vorbit [i despre eMag. “Nu cunoa[tem pia]a româneasc` de carte, dar de asta se ocup` retailerii locali, ei [tiu cum s` vând` c`r]ile, noi ne asigur`m c` acestea sunt disponibile pe orice dispozitiv”, a spus el. Dup` negocierile cu publisherii [i ajustarea con]inutului disponibil, Txtr poate lansa \n una-dou` luni o platform` bazat` pe cloud \n ]`ri ca România.

UN NOU POL DE PUTERE Când vine vorba despre provoc`rile start-up-urilor europene, lipsa investitorilor este men]ionat` aproape mereu pe primul loc. Banii sunt \n SUA, unde la fiecare 10 ore o companie e cump`rat` cu 20-80 de milioane de dolari. Dar este un punct de vedere care \ncepe s` se schimbe. “Nu sunt de acord c` \n Europa sunt mai pu]ini investitori decât \n Silicon Valley. Problema nu e reprezentat` de investitori, ci de dimensiunile pie]ei. |ncerc s` conving oamenii s` priveasc` Europa ca o pia]` poten]ial` unic`, dar e \nc` greu”, spune Simon Schäfer, de la The Factory. Acesta vorbe[te despre faptul c` fondurile disponibile se raporteaz` \ntotdeauna la dimensiunile pie]ei. Astfel, un fond mare de investi]ii din Germania este de 100-150 de milioane de euro. La Londra, valoarea ajunge pe la 400 de

milioane de euro, \n timp ce \n SUA vorbim de 1,5 miliarde de euro. Privind lucrurile din aceast` perspectiv`, problema nu e disponibilitatea mai mic` a banilor, ci faptul c` nu privim Europa ca o pia]` unic`. “Dac` vrem un pol de echilibru \ntre Asia [i SUA, trebuie s` ne gândim la Europa ca un \ntreg. Trebuie s` ne propunem s` avem companii europene care \n]eleg pia]a european` [i fac produse pentru aceasta, dup` care s` c`ut`m bani, finan]are”, men]ioneaz` Schäfer. Interlocutorii no[tri din Berlin au vorbit despre faptul c` este oricum gre[it s` faci astfel de compara]ii \ntre Silicon Valley [i alte ora[e care au devenit sau devin hub-uri importante \n domeniul tehnologiei. “Toat` lumea e obsedat` s` fac` diverse compara]ii. Pe mine m` deranjeaz` s` fiu \ntrebat tot timpul dac` Berlin sau Stockholm va fi urm`torul Silicon Valley. Fiecare zon` e diferit`”, spune Knight David, redactor-[ef la o r u Silicon Allee, mld. e omeniul d o platform` n \ i r vânz` Berlin (2011) pentru startn up-urile digital \ berlineze care organizeaz` evenimente de profil, dar are [i un site care public` informa]ii [i [tiri \n englez` despre start-up-urile din Berlin [i Germania. {i Thomas Leliveld, de la Txtr, spune c` Berlinul este diferit de Silicon Valley, are alt` atmosfer` [i compara]iile nu-[i au locul. Simon Schäfer este chiar mai radical: “\n opinia mea, compara]ia dintre Silicon Valley [i Londra sau Berlin e o prostie; nu va exista un singur loc care s` rivalizeze cu Silicon Valley, dar Europa ca un tot are aceast` [ans`”. El adaug` c` important va fi ca hub-urile s` colaboreze [i s` g`seasc` o identitate european`

8,9

Biz

13

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement