Page 66

STRATEGIE MANAGEMENT

român` despre coaching, ap`rut \n urm` cu aproape zece ani \n revista Biz. “Imagina]i-v` c` eu conduc un vapor pe o mare agitat`, mai este [i cea]`, iar vizibilitatea mea este extrem de redus`, ceea ce aduce incertitudine, fric` de necunoscut. O alt` tr`s`tur` comun` este necesitatea oamenilor de a se adapta zilnic la schimbare, iar aceast` continu` adaptare la schimbare este principala tem` pe marginea c`reia discut`m”, adaug` Mihai Popa Radu, despre principalele teme abordate de executivi \n cardul programelor de coaching.

CRE{TERE ANTRENANT~

dintre responden]ii cu func]ii de conducere au precizat c` participarea lor la programe de coaching a fost propria lor idee, \n timp ce 21% au urmat astfel de sesiuni la sugestia boardului. Printre principalele motive pentru care ace[tia aleg s` participe la programe de coaching se num`r` \mbun`t`]irea abilit`]ilor de delegare, managementul conflictului [i mentoring, \n timp ce, ultimele locuri pe agenda de]in`torilor frâielor companiilor se num`r` abilit`]ile de motivare [i de persuasiune, precum [i empatia. “|n demersurile de coaching nu ne concentr`m pe ce nu a mers \n trecut. Un ochi este \n permanen]` \n viitor, altul atent la ce se \ntâmpl` \n prezent. Un element care apare frecvent este curajul oamenilor de a recunoa[te c` le este team`”, spune Mihai Popa Radu, Managing Partner la Seeds for Success România [i totodat` autorul primului articol \n limba 64

Biz

|nainte de criz`, nu pu]ini erau managerii care \[i ar`tau superioritatea fa]` de programe de coaching. Cine are nevoie de coaching când te bucuri de o cre[tere cuprins` \ntre 10 [i 15% doar ]inând pasul cu pia]a local`? Acum, foarte mul]i executivi iau mult mai \n serios coachingul.” ALAIN CARDON, Master Certified Coach \n cadrul International Coach Federation

Prima m`sur` a organiza]iilor \n fa]a crizei a fost reducerea cheltuielilor, indiferent dac` acestea se traduceau prin programe de training sau de team building. Num`rul de ore alocate programelor de training a \nregistrat un drum descendent. Potrivit raportului “Tendin]e \n pia]a de training [i dezvoltare”, realizat de ExecEDU, num`rul mediu de zile \n care angaja]ii au participat la programe externe de training a fost de 12,7. |n paralel, angaja]ii au luat parte la sesiuni interne de coaching un timp mediu de 12,8 zile pe an, iar la cele sus]inute de coach-i externi pre] de 5,3 zile. “Din punctul meu de vedere coaching-ul continu` s` fie pe un trend ascendent, \n sensul \n care multe organiza]ii care pân` atunci investeau bani \n ceea ce numim generic team building [i training au \nceput s` fie mult mai atente la cum investesc banii [i s` fie mult mai interesate de ceva care cu adev`rat poate fi cât de cât m`surabil”, spune Mihai Popa Radu. Acesta adaug` c` una dintre caracteristicile coachingului, mai ales \n context

organiza]ional, este faptul c` de cele mai multe ori po]i g`si o serie de astfel de indicatori care s` poate fi m`sura]i [i urm`ri]i. “Coachingul este pe un trend ascendent, care va continua tocmai c` adreseaz` o serie de nevoi reale, una dintre ele fiind aceast` schimbare care continu`, oamenii prin intermediul coaching-ului \[i dezvolt` abilit`]ile de adaptare la ceea ce se \ntâmpl`”, adaug` Managing Partnerul Seeds for Success România. Rezultatele sunt confirmate [i un studiu realizat de Federa]ia Interna]ional` de Coaching, care arat` c` [ase din zece coach-i au experimentat o cre[tere a num`rului de clien]i. |n plus, 37% dintre responden]ii studiului precizeaz` c` au \nregistrat [i o cre[tere a tarifului perceput, iar 49% o cre[tere a timpului petrecut cu clien]ii. Cele mai mari cre[teri au fost semnalate \n Asia (29%), America Latin` [i Caraibe (29%), Orientul Mijlociu [i Africa (27%) [i \n Europa de Est (25%). “Pot s` spun c` din punctul acesta de vedere, coaching-ul nu a [omat”, spune Lilia Dicu, Daring Executive Coach. “Pentru c` recesiunea a f`cut organiza]iile s` \[i rea[eze structurile, s` creeze infrastructur` nou`, servicii noi, s` devin` mai flexibile [i acestea au presupus antrenament atât de echip`, cât [i individual. Oamenii trebuie acum s` fie responsabili pentru \ntreg businessul. Paradigma s-a schimbat. Este important ca toat` lumea s` fie responsabil` pentru business, nu doar managerul, este important s` cânte toat` orchestra, nu doar dirijorul s` dea din mâini”, adaug` Lilia Dicu, despre motivele din spatele cre[terii sus]inute a sectorului de coaching. Biz

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement