Page 62

STRATEGIE PUBLICITATE

BTL-UL DIGITAL |n urm`torii ani este de a[teptat s` creasc` foarte mult BTL-ul digital. Se vor face numeroase activ`ri cu o component` interactiv` important`, ce vor utiliza tehnologii inovatoare, \n prima linie a luptei pentru consumatori noi.

NOUL REGE MOBIL Telefonul mobil, prezent \n via]a noastr` tot timpul, devine cel mai dinamic canal de comunicare [i \n mod automat este de a[teptat ca [i brandurile s` comunice prin intermediul lui. Viitorul comunic`rii este mobil [i ne rezerv` multe surprize. Mobile marketing-ul este \n ascensiune [i tehnologiile care faciliteaz` creativitatea \n continu` dezvoltare. Abilitatea de a interpreta noile tehnologii [i a le \n]elege aplicabilitatea \n comunicare este esen]ial` [i acum [i peste 10, 20 sau 50 de ani.

DIALOG |N TIMP REAL Viitorul comunic`rii arat` ca un dialog \ntre to]i “actorii” implica]i, \ntre sal` [i spectatori. Se \ntrevede o schimbare de locuri [i pozi]ii, \n care fiecare dintre p`r]i va fi pe rând actor, spectator, regizor sau scenarist. |n acest context, una dintre tendin]ele care se va generaliza este cea de real time marketing, astfel \ncât adaptarea comunic`rii la ce se \ntâmp` \n timp real cu brandul va trebui s` se fac` mult mai rapid.

NA{TEREA UNE NOI SPECII DE CREATIVI Este vorba despre creativii “curio[i”, cei care con[tientizeaz` aproape instinctual c` prea pu]ine lucruri mai pot fi aplicate cu titlu de norm`. Sunt oamenii care “se construiesc” \n fiecare zi, \n ritmul \n care lucrurile se mi[c` \n jurul lor. Citesc, privesc, ascult`, creeaz` con]inut de orice fel. {tiu s` fac` conexiuni [i aplic` tot ce \nva]` \n munca lor de zi cu zi. Sunt publicitarii care vor s` [tie [i ATL [i media [i PR [i digital. Sunt vizionari [i temerari pentru c` au \ndr`zneala de a face ceva ce “norma”, de multe ori, nu poate valida. Pentru simplul motiv c` nu s-a mai \ntâmplat. Biz 60

Biz

HITURILE PREFERATE DIN REPERTORIUL “ONE BIG BAND”

4 Campania Beck’s “Vezi dincolo de etichet`” [i aplica]iile mobile “Prim Ajutor” [i “Orange Explorer”, care \mpreun` au adus [i 7 premii \n 2013 la cele mai importante competi]ii \n domeniu. (Alex Putineanu, Managing Director, Mobile Works)

4 Proiectele dezvoltate pentru Bergenbier – celebrarea

anual` a Zilei B`rbatului; recrearea fabricii Staropramen la metrou printr-o instala]ie de 58 metri, prin care a curs bere adev`rat`; proiectele integrate Beck's Art Label, care au culminat cu amplasarea primului proiect de augmented reality la km 0 \n Bucure[ti; lansarea retailerului Lidl \n România; Orchestra Orange, experien]` prin care trec`torii de la metroul bucure[tean au avut [ansa de a dirija live o orchestr` real` (Andreea Dinescu, Client Service Director, Initiative)

4 Campania de prevenire a Osteoporozei, primul proiect de

project management complex, \n cadrul Medic One, ce a inclus comunicare direct` cu consumatorul, dar [i conferin]e de pres`, evenimente, ac]iuni de BTL– testare [i promovare medical`. A fost prima campanie din România de prevenire a acestei afec]iuni, continuat` doi ani, datorit` rezultatelor deosebite. Mai mult, a fost exportat` \n alte ]`ri din regiune. (Corina {ofariu, Account Director, Medic One)

4 Rexona [i Transpira]ia stric` reputa]ia, o campanie –

experiment, multichannel, care anticipa acum 5 ani, toate paradigmele atât de dezb`tute ast`zi: storytelling, manifest, opinion leaders, con]inut. (Manuela Gogu, Creative Director, Lowe & Partners)

4 Campania de comunicare de listare a Fondului Proprietatea, administrat de Franklin Templeton, la Bursa de Valori Bucure[ti. Cu un impact foarte mare pentru pia]a de capital [i pentru România, acest eveniment a fost de prim` importan]` pentru agenda public` timp de luni bune [i a r`mas pân` ast`zi o referin]` \n domeniu. (Monica Botez, Head of Corporate Division, Partner, GolinHarris)

4 Pentru BPN, “hitul” anului 2013 a fost dezvoltarea [i consolidarea departamentului de

digital din cadrul agen]iei, [i implicit diversificarea serviciilor. |n mai pu]in de un an de la demararea departamentului \n formula actual`, businessul de digital a crescut cu peste 100% comparativ cu anul precedent. (Raluca Mateescu, Integrated & Digital Media Director, BPN)

4 Orchestra interactiv` Orange a fost o \ncercare

interesant` [i cu adev`rat un “One Big Band” – \n care au cântat laolalt` cu SeniorHyper, colegii de la Initiative, muzicieni, suneti[ti, ingineri [i nu \n ultimul rând cu publicul diferit, iubitor de muzic`. (Vasile Alboiu, Creative Director, SeniorHyper)

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you