Page 46

DIPLOMA}IE

men]ionate – infrastructur`, administra]ie, cadru legal, atunci sunt extrem de \ncrez`tor \n dezvolt`rile pozitive din viitor.

Este bine cunoscut` rigoarea lumii germane. Ea se aplic` [i \n economie. Marca “Made in Germany” este adesea asociat` cu \nalta calitate peste tot \n lume. {i cred c` produsele germane sunt v`zute ca robuste, eficiente [i exacte de mul]i oameni. Cred c`, adesea, companiile germane [i serviciile pe care le ofer` sunt v`zute ca fiind de \ncredere [i verticale. Astfel, dac` \n]elegem rigoarea ca precizie [i

specifice [i practice [i tehnice. Acestea nu pot fi ob]ine tot timpul din universit`]i, pentru c` este o parte de calificare foarte tehnic` [i practic`. Pentru a adresa aceast` nevoie, unele companii germane au \nceput cooperarea cu autorit`]ile romåne pentru a implementa un sistem de educa]ie profesional` voca]ional`, sistem care exist` deja de mult timp \n Germania [i Austria. |n aceste [coli profesionale se urmeaz` sistemul german dualist, pentru c` este o combina]ie \ntre ceea ce se \nva]` la [coal` [i partea practic`, legat` de meserie, care se \ntåmpl` \n companii. Astfel c`

RELA}IA COMERCIAL~ ROMÅNIA – GERMANIA* – milioane euro – TOTAL Export Import Sold

2004 7.556 3.159 4.397 -1.238

2005 8.800 3.483 5.317 -1.834

2006 11.598 4.370 7.228 -2.858

2007 12.516 4.742 7.774 -3.032

2008 13.861 4.883 8.978 -4.095

2009 12.065 5.665 6.400 -735

2010 13.756 6.464 7.292 -828

Sursa: Ambasada Romåniei la Berlin. * Datele sunt indexate potrivit statisticii germane

dorin]a de a atinge cele mai \nalte standarde, atunci \n multe cazuri o putem aplica [i economiei germane. |n mod sigur “Made in Germany” ajut` economia Germaniei. Este un adev`rat agent al exporturilor germane.

Cum putem \mbun`t`]i cooperarea economic` bilateral`? Aici vreau s` men]ionez \n mod special un anume segment al cooper`rii, evident c` sunt multe altele, dar a[ vrea s` aleg domeniul instruirii profesionale voca]ionale. A[a cum [ti]i, mul]i investitori germani din Romånia au nevoie de for]` de munc` \nalt calificat`, de exemplu produc`torii germani din sectorul auto sau cel electronic. Ei au nevoie de angaja]i care s` posede cuno[tin]e 44

Biz

respectivii studen]i, \n primul lor an, petrec \n jur de 60% din timp \n companie, deja lucrånd, specializåndu-se \n meseria lor, iar \n restul timpului merg la [coal` pentru a ob]ine no]iunile teoretice.

Ne pute]i da exemple concrete? Exist` deja asemenea [coli pilot \n Bra[ov [i \n Timi[oara, unde companiile germane au cooperat cu autorit`]ile [colare din respectivele jude]e pentru a implementa sistemul. |n Bra[ov, de exemplu, mai mult de 130 de tineri studen]i sunt pe punctul de a absolvi doi ani de educa]ie profesional` cu specializ`ri \n inginerie electric` [i mecanic`. Cred c` asemenea proiecte (mai avem \n lucru [i la Arad, Satu Mare, Sebe[) pot fi de un real

2011 17.191 8.394 8.797 -403

succes pentru to]i stakeholderii implica]i: pentru ora[e [i regiune pentru c` se reduce [omajul \n råndul tinerilor, iar cu for]` de munc` tån`r` [i bine instruit` se poate maximiza competitivitatea, \ntrucât exist` speciali[ti pentru care cererea este foarte mare. {i, desigur, este un succes pentru companiile implicate deoarece pot angaja tinerii care urmeaz` aceste cursuri [i care sunt potrivi]i s` lucreze \n aceste organiza]ii. Mai ales c` mul]i studen]i [i-au petrecut o parte din educa]ia lor \n companie, astfel c` [tiu s` se descurce \n respectiva organiza]ie. {i cred c` de asemenea poate fi un mare succes pentru tinerii implica]i, \ntrucât primesc o educa]ie care le ofer` [anse excelente pentru un job. |n acela[i timp, \i aduce \n contact cu organiza]ii cu o reputa]ie foarte bun`.

Care sunt avantajele acestui sistem? Pentru alte forme de educa]ie trebuie s` cheltuie[ti mul]i bani pentru studii de calitate, dar \n acest sistem po]i deja s` cå[tigi bani chiar din timpul [colii, pentru c` prime[ti un salariu de \ncep`tor pentru munca prestat` \n companie. Cred c`, pentru toate p`r]ile implicate - companii, administra]ie [i tineri - este o situa]ie win-win. Exist` studii la nivel european care arat` c` aceste sisteme de educa]ie dual` pot fi foarte utile pentru combaterea [omajului \n råndul tinerilor [i stimuleaz` cre[terea [i inova]ia. Din acest motiv, mai ales \n acest domeniu, cooperarea \n cazul educa]iei profesionale voca]ionale poate avea un viitor foarte bun \n cooperarea germano-romån`. Este un mod de a ac]iona ca parteneri [i chiar putem face \mbun`t`]iri \n rela]iile economice bilaterale, astfel c` sunt foarte \ncrez`tor c` vom vedea lucruri bune \n acest domeniu. Biz

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement