Page 45

DIPLOMA}IE Care sunt similarit`]ile dintre cele dou` ]`ri legate de mediul economic? Sunt mai multe lucruri comune care pot fi men]ionate, dar o s` aleg doar cåteva. Cele dou` ]`ri \mp`rt`[esc tradi]ie \n inginerie [i produc]ie. Vedem c` diferite regiuni din Romånia, unde exist` aceste r`d`cini, reu[esc s` atrag` investitori. Puterea pe care limba german` o are \nc`, istoric vorbind, \n Romånia este un bun valoros pentru c` reu[e[te s` atrag` investitori vorbitori de limb` german`, mai ales \n acele regiuni \n care limba s-a p`strat \n mod tradi]ional. {i mai cred c` \n Germania, de exemplu, exist` o \n]elegere legat` de faptul c` IMM-urile sunt coloana vertebral` a economiei. Impresia mea este c` aceast` opinie cå[tig` teren \n Romånia. Pentru c` lucrul cu \ntreprinderile mici [i mijlocii formeaz` o economie puternic`, flexibil` [i diversificat`. Acestea sunt conexiuni puternice \ntre Germania [i Romånia.

FOTO: VALI MIREA

Cum vede]i economia Romåniei? |n general, Romånia a cå[tigat foarte mult [i a \mbun`t`]it condi]iile macroeconomice \n ultimii ani. Mai ales prin compara]ie cu alte ]`ri din regiune, cred c` Romånia a reu[it s` st`påneasc` provoc`rile economice [i financiare foarte bine. {i, din cånd \n cånd, trebuie s` ne aducem aminte de aceste lucruri, pentru c` atingerea acestor reu[ite a presupus foarte mult` munc` [i atunci ele trebuie s` creeze un climat de o mai mare \ncredere \n poten]ialul economic al Romåniei. Aceast` ]ar` are bunuri valoroase \n regiune, este o pia]` mare, are resurse naturale, are o for]` de munc` foarte bine instruit`, vorbitoare de limbi str`ine. Dac` Romånia reu[e[te s` \[i \mbun`t`]easc` competitivitatea \n domeniile Biz

43

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement