Page 37

20 DE ANI parteneriate pe termen lung [i construirea sentimentului de \ncredere \n rela]iile cu to]i colaboratorii s`i. “Familia Ambient a crescut constant, iar noi, dar [i prietenii no[tri, am c`p`tat \ncredere \n ceea ce facem. Nu \ntâmpl`tor acest cuvânt este foarte important pentru noi. Este foarte greu s` inspiri \ncredere partenerilor [i foarte u[or s` o pierzi. Din aceast` cauz` dorim s` construim |ncredere urmând constant valorile noastre \n toate aspectele afacerii Ambient”, a declarat Ioan Ciolan.

“Am \ndr`znit [i am dep`[it grani]a conven]iilor comerciale [i am venit, la propriu, \n \ntâmpinarea clien]ilor. Pe o pia]` fragmentat` de retaileri de materiale de construc]ii [i finisaje interioare, crearea unui program personalizat pe nevoile clien]ilor se dovede[te a fi ast`zi un motor al afacerii Ambient.” IOAN CIOLAN, fondator Ambient

Cre[terea de 47% a cifrei de afaceri cumulate \n perioada 2011 - 2012 se datoreaz` rela]iilor trainice stabilite cu cei peste 3.000 de constructori, 200.000 de clien]i posesori de Card Bonus, peste 11.000 de me[teri afilia]i, precum [i datorit` unei oferte de mai bine de 40.000 de produse de la cei 700 de furnizori parteneri. De asemenea, luând \n calcul stagnarea pie]ei de profil [i faptul c` aceast` cre[tere s-a realizat f`r` extinderea re]elei de centre comerciale, realizarea este cu mult mai spectaculoas`.

UN PARTENERIAT PENTRU CASELE ROMÂNILOR “Nu e[ti singur când \]i construie[ti sau renovezi casa. Te sus]inem cu solu]ia complet` pentru proiectul t`u de construc]ie sau renovare” este sloganul Programului Ambient Total. Ambient este singura companie de pe pia]a de profil care poate oferi un program de complexitatea Programului Ambient Total, prin care familiile care doresc s` construiasc` sau s` renoveze au un agent dedicat pe toat` perioada proiectului, discount

garantat [i recomand`ri de me[teri [i solu]ii. De la lansarea programului [i pân` \n prezent, peste 100.000 de familii [i-au construit locuin]ele cu Programul Ambient Total. “Ra]iunea de business a Programului Ambient Total a pornit de la un adev`r pe care \l cunosc to]i cei care au trecut prin procesul de construc]ie sau de renovare a unei case: consum` timp, efort [i deseori rezultatul nu este cel a[teptat. Am \ndr`znit [i am dep`[it grani]a conven]iilor comerciale [i am venit, la propriu, \n \ntâmpinarea clien]ilor. Pe o pia]` fragmentat` de retaileri de materiale de construc]ii [i finisaje interioare, crearea unui program personalizat pe nevoile clien]ilor se dovede[te a fi ast`zi un motor al afacerii Ambient”, a m`rturisit Ioan Ciolan.

DEZVOLTAREA COMUNIT~}ILOR “Ambient nu se implic` doar \n construirea [i renovarea caselor, ci [i

\n construirea comunit`]ilor din care face parte”, a afirmat Ioan Ciolan. De 20 de ani, compania Ambient se implic` \n proiectele sociale [i culturale ale comunit`]ilor unde este prezent` [i nu o face doar printr-un sprijin financiar, ci [i prin promovarea lor \n cadrul activit`]ilor de B2B ale companiei. Complexul Muzeal Astra din Sibiu [i Festivalul Interna]ional de Teatru din Sibiu sunt doar dou` dintre proiectele care au crescut de-a lungul timpului [i datorit` sprijinului oferit de Ambient, iar faptul c` ambele sunt originare din Sibiu, ora[ul \n care a luat na[tere [i Ambient, a fost un factor \n plus care a contribuit la stabilitatea acestui parteneriat. De-a lungul celor 20 de ani, Ambient s-a implicat \n sus]inerea mai multor proiecte culturale din Sibiu. Anul acesta \ns`, a f`cut un pas \nainte [i a devenit partener principal al Sibiu SMART, platforma cultural` lansat` de Prim`ria Sibiu pentru a promova unitar toate proiectele care urma s` aib` loc \n ora[ \n 2013. |n calitate de partener principal al platformei Sibiu SMART 2013, Ambient [i-a asumat dou` sarcini: cea de formator al viitorilor comunicatori ai Sibiului [i cea de promotor al proiectelor culturale locale la nivel na]ional. Primul pas a fost lansarea Burselor Ambient, \n februarie 2013, un program adresat studen]ilor umani[ti din Sibiu, care [i-a propus s` le ofere acestora posibilitatea de face un internship la agen]ia de comunicare a Ambient. |n plus, la \nceputul acestui an, Ambient, Prim`ria Municipiului Sibiu (reprezentat` de primarul Klaus Iohannis) [i Teatrul Na]ional Radu Stanca au inaugurat Ambasada Cultural` a Sibiului la Bucure[ti la Institute, The Cafe. Din momentul lans`rii, Ambasada a func]ionat ca punct de informare pentru to]i cei care doresc s` afle mai multe informa]ii despre Sibiu. Proiectele culturale din platforma Sibiu SMART 2013 au fost constant promovate \n loca]ie, prin intermediul bro[urii produse de Ambient sau prin conferin]e de pres` ale proiectelor. Biz Biz

35

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement