Page 32

20 DE ANI

\n Ungaria, Italia (unde a cump`rat Lilly Italy Spa), Fran]a [i Polonia.

patru centre logistice ce-i permiteau acoperirea eficient` a teritoriului României. Compania a preluat apoi distribu]ia produselor unor nume mari pe plan interna]ional, cum ar fi Campofrio, Lactalis sau Tyson. |n 2003, deja Macromex intr` \n zona de

|NDR~ZNEAL~ {I VIZIUNE

|n 1993, conform statisticilor interna]ionale, \n România existau 850 de utilizatori de internet, din totalul de DINCOLO DE OBSTACOLE 10 milioane la nivel global. S` nu uit`m Nu era o perioad` tocmai propice c`, pe atunci, un calculator era o \ntreprinz`torilor, având \n vedere investi]ie important` pentru o familie birocra]ia uria[`, legisla]ia economic` medie. Dar este anul când se [i fiscal` de co[mar [i, mai ales, \nfiin]a Romsys, care a devenit faptul c` sistemul bancar era DIFEREN}E DE 20 DE ANI unul dintre cei mai importan]i dominat de b`ncile de stat [i furnizori de solu]ii [i servicii condi]ia principal` pentru a INDICATOR 1993 2013 informatice, azi o companie ob]ine un credit era s` cuno[ti pe PIB 22,6 mld. euro 139,8 mld. euro* aflat` \n top 3 integratori de cine trebuie. Economia era \nc` Pondere sector privat 34,8% 76% sistem din România. una de stat, iar sectorul privat Rezerve valutare 42,3 mil. $ 33,08 mld. euro Sectorul financiar-bancar avea o pozi]ie marginal` \n Rata infla]iei 256,10% 3,5%** prindea contur \ntr-un sistem economie. “De[i se vorbea mult * Estimare a Guvernului României; ** Estimare a BNR dominat de entit`]i de stat, dar despre importan]a lor, «priva]ii» 1993 marcheaz` apari]ia B`ncii erau privi]i cu suspiciune”, \[i de Credit Comercial [i Industrial, aminte[te Aurelian Dochia. Unul care \n 2000 avea s` devin` dintre ace[ti “priva]i” era [i Ioan ISTORIA LUI 1993 Finansbank România, \n prezent Ciolan, sibianul care [i-a propus 1 ianuarie – Cehia [i Slovacia devin state independente Credit Europe Bank. |n acela[i s` lanseze pe pia]` o companie separate an, compania de asigur`ri cu 100% capital românesc care 20 ianuarie – Bill Clinton preia func]ia de pre[edinte al Generali revenea \n România s` ofere produse [i servicii celor SUA dup` 45 de ani de absen]`, azi care doreau s`-[i construiasc` 22 martie – Intel lanseaz` procesoarele Pentium fiind \n primii 7 juc`tori de sau renoveze locuin]a. Afacerea 25 aprilie – Boris El]\n e ales pre[edinte al Rusiei profil. La fel, publicitatea [i pornit` de el, Ambient, 13 septembrie – semnarea acordului de pace israelianocomunicarea prindeau contur, a \nregistrat anul trecut o cifr` palestinian astfel c` 1993 marcheaz` de afaceri de 150 de milioane de 1 noiembrie – intr` \n vigoare Tratatul de la Maastricht, \nfiin]area a dou` grupuri euro [i este un juc`tor de top \n actul de na[tere al Uniunii Europene importante: Lowe – prin Plus domeniul materialelor de 8 decembrie – pre[edintele SUA, Bill Clinton, promulg` Advertising – [i Centrade construc]ii [i bricolajului. legea de aprobare a NAFTA Saatchi & Saatchi România – Multe afaceri erau, acum 20 de 28 decembrie – indicele Dow Jones atinge un maxim prin Bates Centrade Saachi & ani, bazate pe comer], fiindc` nu istoric de 3.793,49 puncte Saatchi România. necesitau un capital prea mare. Cei mai \ndr`zne]i au renun]at la Principalele ]`ri de unde se slujbe stabile pentru a-[i urm`ri aducea marf` erau Turcia (mai produc]ie, prin preluarea unei fabrici de visul. Este cazul so]ilor Elena [i Mircea ales haine) [i Germania (televizoare [i mezeluri, [i un an mai târziu lanseaz` Cremenescu. |n 1992, Elena Cremenescu autoturisme rulate). Banii astfel ob]inu]i Casa Gruia, un brand propriu de era farmacist cercet`tor [tiin]ific erau reinvesti]i \n ateliere de repara]ii [i preparate din carne. principal la Institutul pentru Controlul de service, \n magazine [i poate chiar \n Importurile au adus \n 1993 o nou` Stat al Medicamentului [i Cercet`rii unit`]i de produc]ie. “Cunosc oameni de marc` de brânzeturi, venit` din Farmaceutice, iar so]ul ei, inginer afaceri importan]i care a[a au \nceput \n Germania \n magazinele din România, principal la Fabrica de Calculatoare ICE acele vremuri. Un alt domeniu care a ini]ial prin intermediul importurilor. – Felix din Bucure[ti. Stimula]i de produs milionari a fost cel al investi]iilor Dup` cum poveste[te Sorin Timu[, apari]ia primilor produc`tori priva]i de imobiliare, \n terenuri [i apoi \n director general adjunct la Hochland produse cosmetice, cei doi au decis s` construirea de locuin]e, spa]ii România, era o perioad` când oamenii \nfiin]eze o firm` de produc]ie pentru comerciale. Exista o pia]` poten]ial` aici \ncepeau s` priveasc` cu interes m`rcile cosmetice [i unguente – Elmiplant. Azi, pe care mul]i oameni de afaceri au [tiut interna]ionale [i s` devin` deschi[i la este un brand preferat de consumatorii s` o simt` la timp”, men]ioneaz` experien]e noi. Succesul a convins români care deja se extinde la nivel Aurelian Dochia. compania ca, cinci ani mai târziu, s` regional, dup` ce a fost preluat de c`tre O companie care a [tiut s` profite de pe investeasc` \n dou` fabrici \n România, Sarantis România, membr` a grupului urma exploziei comer]ului a fost investi]iile realizate din 1998 [i pân` elen Sarantis, juc`tor important pe pia]a Macromex, distribuitor en gros \nfiin]at ast`zi dep`[ind zeci de milioane de euro. Europei Centrale [i de Est. Biz \n 1993, care dup` patru ani avea deja 30

Biz

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you