Page 25

COVER STORY

Un italian la Bucure[ti Roberto Musneci, cofondatorul [i administratorul companiei {erban Musneci & Asocia]ii, este \n România din 2001. De[i a venit pentru a se ocupa de investi]iile unei societ`]i de pharma, a sfâr[it prin a-[i fonda \n câ]iva ani propria companie. DE OANA GRECEA

I

talianul din fruntea companiei

de lobby {erban Musneci & Asocia]ii s-a tot plimbat prin Europa \ncepând din 1992. Vreun an a lucrat \n fosta Iugoslavie, apoi câ]iva ani \n Marea Britanie. “|n 2001, compania la care lucram a f`cut o investi]ie \n România [i eu m-am ocupat de implementare. Era vorba de 1.800 de oameni [i trei fabrici”, \[i aminte[te Musneci. Nu [tia la vremea respectiv` mai nimic despre România. R`spundea de ]`rile din Europa de Est, Rusia, Polonia [i Ungaria. |n 1994 - 1996, când venea pentru dou` zile pe an \n România, avea un mic birou la fostul hotel Bucure[ti. “Trebuia s` ai sim]ul umorului când veneai \n România. Totu[i, din 2002, când m-am stabilit aici, am v`zut o evolu]ie puternic`, \ncepând de la ce se g`se[te \n magazine. Pentru mine nu a fost un [oc, fiindc` fusesem \n Kazahstan, Turkmenistan [i v`zusem cum e s` \]i duci bagajele la avion singur [i cum au evoluat. Pe de alt` parte, a fost foarte complicat. Aici \n [ase luni cuno[ti aproape to]i oamenii de care ai nevoie. Exist` o similaritate nu numai lingvistic`, ci [i de abordare \ntre români [i italieni”, explic` Musneci. Despre perioada de acomodare [i mutare \n România, ac]ionarul {erban Musneci & Asocia]ii spune c` a fost simplu, pentru c` urma s` lucreze pentru o companie mare, GlaxoSmithkline România, care i-a facilitat acomodarea. Totu[i, nu a putut evita birocra]ia din ]ara noastr`, considerat` de el o adev`rat` nebunie. La câ]iva ani dup` \ntâlnirea cu Alex {erban, cei doi au fondat \n 2007 {erban Musneci & Asocia]ii, Roberto Musneci continuând colaborarea cu GlaxoSmithkline Pharma \n calitate de consultant. Investi]iile lui Musneci nu

s-au oprit doar la companie. A investit \n real estate [i a avut noroc, deoarece nu a pierdut prea mult. “|ntr-un fel am valorificat investi]iile imobiliare, \ntr-un fel le am, dar nu am treab` cu b`ncile. Dac` v` uita]i pe metri p`tra]i care sunt construi]i \n Bucure[ti [i compara]i cu Budapesta vede]i c` este o treime, dintr-un ora[ dublu. S-a stopat construc]ia birourilor, pentru c` sistemele financiare nu au finan]at cre[terea de care e nevoie”, mai spune antreprenorul italian. |n cei 12 ani petrecu]i \n România, Roberto Musneci a vizitat numeroase locuri turistice [i, de[i i-au pl`cut, crede c` cel mai mare poten]ial al nostru nu

este cel turistic, ci cel energetic [i de resurse naturale. “România nu are infrastructur` suficient` (doar 300 km de autostrad`). Dac` ar fi 2.000 - 3.000 km, s-ar putea dezvolta turistic. Modelul de dezvoltare al României este acela[i model care s-a aplicat [i \n Italia, de \ntreprinderi mici [i mijlocii, iar acestea sunt motorul”, spune el. |n opinia sa, sunt anumite similitudini \ntre români [i str`ini. “Exist` o cultur` a bârfei care \n Italia e bine dezvoltat`, dar aici e un sport na]ional. E amuzant, chiar dac` nu-mi place. Lucrurile care-mi plac [i care nu-mi plac sunt [i cele cu care m` confrunt zilnic: ineficien]a, atitudinea de a amâna/\ntârzia, care pe de alt` parte lini[te[te. Exist` un fel de fatalism aici. }i se spune s` stai lini[tit, c` se va rezolva. Nu [tim cum, dar se va rezolva, ne vom descurca.” Ce nu-i place la Bucure[ti? “Mentalitatea oamenilor, care \n ]ar` e altfel, e mai deschis`. Mentalitatea noilor \mbog`]i]i peste noapte, care se vede \n trafic, \n rela]iile sociale. Arogan]a asta m` deranjeaz` foarte mult, asta e cea mai mare problem` \n România. Asta se vede \n România mai mult ca \n alte ]`ri.” De[i c`l`tore[te lunar \n Italia, unde are cas`, p`rin]i, prieteni, spune c` a \n]eles c` se poate locui bine acolo unde este \mpreun` cu familia. Biz Biz

23

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.