Page 23

COVER STORY

Uimit de români [i dup` 30 de ani Enayati Wargha, CEO grup Regina Maria, nu a venit \n România pentru afaceri. Este de 30 de ani \n ]ara noastr` [i scopul s`u, \n afara continu`rii studiilor de medicin` \ncepute \n Germania, a fost unul umanitar, cel de a ajuta comunitatea Bahai. DE OANA GRECEA

A

mintirile lui despre

România \ncep cu anii ’80. “Cei 7 ani dinainte de Revolu]ie au fost o experien]` de nedescris [i de ne\nchipuit pentru oricine ast`zi. Situa]ia \mi aminte[te de perioada când eram mic copil, prin 1970, când p`rin]ii povesteau despre cel de al doilea r`zboi mondial”, poveste[te Enayati Wargha. Dac` la \nceput a venit pentru [ase luni, perioada de 30 de ani petrecut` \n România l-a adus pe Enayati de la postura de student la antreprenor [i pre[edinte al unuia din cele mai mari grupuri medicale autohtone. “Mi-am zis prin 1984 s` mai stau un an, apoi s` stau doi ani. Apoi am zis s` termin facultatea, s` termin reziden]iatul, dup` aceea m-am stabilit definitiv când m-am c`s`torit, acum 19 ani. So]ia mea e tot de origine persan`. Ea este omul care ]ine mai mult la locul `sta decât mine [i a fost un mare sus]in`tor al

meu”, poveste[te pre[edintele grupului medical Regina Maria. La Revolu]ie, doctorul Wargha a crezut c` se va pr`bu[i totul, din cauza centraliz`rii comuniste. “Nu puteam s`-mi \nchipui c` va continua [i se va schimba ceva, de la furnizarea de mâncare pân` la valoarea leului sau la situa]ia politic` din aceast` ]ar`. Aici, nici principiul economic nu mai era la fel. Trebuia s` intr`m \ntr-o democra]ie despre care nu se [tia, trebuia s` schimb`m sistemul economic, era foarte complicat”, \[i mai aminte[te antreprenorul. Totu[i, datorit` credin]ei Bahai, Enayati Wargha avea convingerea c` toate popoarele [i rasele umane trebuie s` fuzioneze. “{tiam c` se va \ntâmpla cândva, dar chiar a[a de rapid [i a[a de abrupt chiar \n perioada \n care eu st`team \n aceast` ]ar` nu mi-a[ fi \nchipuit”, poveste[te el. |n perioada studen]iei, dr. Enayati nu [i-a putut face prea mul]i prieteni români, din cauza regimului. La câ]iva ani dup` revolu]ie, medicul [i-a l`rgit cercul de prieteni români [i datorit` cunoa[terii foarte bune a istoriei României [i prin promovarea f`cut` Reginei Maria a României, singurul cap \ncoronat care a aderat la religia Bahai. “Pentru mine era periculos s` vorbesc

despre aceast` credin]`. M-am uitat \n dosarele Securit`]ii [i \n decembrie 1988 \ncepuse urm`rirea fa]` de mine. |n religia noastr` se spune c` p`mântul este o singur` ]ar`, iar oamenii cet`]enii ei. Mul]i sunt Bahai, dar nu [tiu c` sunt Bahai”, mai spune Wargha. De[i vine dintr-o familie cu mul]i medici [i oameni de afaceri, antreprenorul crede c` [ansele erau mult mai mici s` fac` ceva de amplitudinea afacerii Regina Maria din România. “Când am venit aici nu visam nici la afaceri, nici la bani, nici s`-mi fac familie. Hot`rârea a fost totu[i cea corect`. Sunt dou` forme de a face business: unii care pun un business pe picioare [i ]elul este s` fac` bani grei, al]ii care fac business pentru a schimba ceva \n jurul lui [i atunci apare [i succesul [i firma cre[te”, explic` Wargha. Este pre[edintele grupului Regina Maria, dar vrea s`-[i dedice energia cel mai mult pe partea de antreprenoriat social. “|n România, \n momentul \n care vrei s` cre[ti sustenabil trebuie s` cre[ti pe o funda]ie. Funda]ia asta este corectitudinea \n ceeea ce faci, dar [i \n afaceri [i \n toate aspectele vie]ii.” Dup` 30 de ani \n România, Enayati Wargha declar` c` se simte dator vândut acestui popor [i simte c` are o misiune pe care par]ial a \mplinit-o, dar mai are de lucrat. “Cred c` misiunea omului nu este s` se uite numai la el – s`-mi mearg` mie bine – pentru c` omul perfect este cel care \i sluje[te [i pe cei din jur.” Biz Biz

21

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement