Page 21

COVER STORY

Drumul din Haifa la Bucure[ti Joseph Hadad a venit prima dat` \n România \n 1996. Un an mai târziu, a venit cu un contract pe doi ani ca chef la Casa Vernescu [i de atunci nu a mai p`r`sit România. Acum are propriul restaurant, Joseph by Joseph Hadad. DE OANA GRECEA

P

rima dat` a venit pentru

câteva zile, pentru a organiza din punctul de vedere al meniului prima nunt` la Casa Vernescu. “Nu [tiam nimic despre România. Când mi-a f`cut propunerea aceasta prietenul meu din Ierusalim i-am spus s`-mi dea o hart` s` v`d unde este ]ara. Interac]ionasem pu]in cu vecina noastr` din Haifa, care era din p`rin]i români. |nv`]asem de la ei cuvintele rele, numai prostii”, spune amuzat chef Hadad. Poveste[te cum sosirea pe aeroportul Otopeni a fost un [oc. “Nu voiam s` ies din cl`dire. Când am v`zut un soldat acolo, m-am speriat. Aeroportul ar`ta jalnic, a autogar`, f`r` niciun magazin. Nu mai spun de [osele cum ar`tau, numai g`uri.” Totu[i, cl`direa Casei Vernescu, veche de 200 de ani, l-a impresionat pentru istoria din spate. “E ca la Élysée, nu [tiam c` a[a e România, cu tradi]ie a[a puternic` \n spate. Când am intrat \nauntru am fost

impresionat.” Dot`rile din buc`t`rie, minime la acel moment, au fost o adev`rat` provocare pentru chef Hadad. Nici materie prim` pentru preparatele mai sofisticate la care se gândise nu existau, astfel \ncât cineva a f`cut drumul cu ma[ina pân` \n Ungaria pentru a le cump`ra. Dup` ce [i-a f`cut treaba cu profesionalism, chef Hadad a dorit s` se \ntoarc` la jobul s`u din Haifa, unde avea \n subordine 48 de buc`t`ri [i g`tea pentru celebrit`]i, [efi de stat [i al]i demnitari. Mul]umit de munca prestat`, ac]ionarul Casei Vernescu a plusat \n scurt timp pentru un contract pe doi ani, \n care chef Hadad urma s` schimbe tot ce dorea \n buc`t`rie, s` stabileasc` meniul [i echipa. Dup` investi]ii de 500.000 de dolari \n 1997, chef Hadad a luat \n considerare oferta. “Visul oric`rui buc`tar este s` aib` un buget nelimitat, s` fac` ce vrea \n buc`t`rie. I-am spus so]iei c` eu plec un an de zile [i vom vedea ce facem apoi. Feti]a avea atunci un an [i b`iatul 3 ani. La fiecare trei s`pt`mâni m` duceam o s`pt`mân` acas`”, \ncepe povestea româneasc` a lui Hadad. Dup` doi ani de zile de navet`, i-a spus so]iei c` asta nu e familie [i c` \[i dore[te s` vin` [i ei aici. Aceasta a venit trei zile \n România, ca s` vad` dac` g`se[te [coal` pe plac. A fost mul]umit` de condi]iile

de la [coala [i gr`dini]a Lorand Lauder – [coala evreiasc` – [i apoi a f`cut bagajele. De-a lungul timpului, chef Hadad a lucrat bine cu românii, dar a preferat oamenii tineri, pe care s`-i formeze cum vrea el. “De[i eu nu m`nânc porc, plecatul la ]ar` ca s` bem palinc` este foarte interesant. S` v`d vacile la ]ar` era pentru mine ca pe vremea copil`riei. Eu a[ vrea ca asta s` r`mân` aici, c` e foarte frumos. Am fost la munte – Cluj, Sibiu, Bra[ov, Sinaia, o zon` carpatic` extraordinar`. Delta nu am v`zut-o \nc`. Pentru mine e ceva nou, la mine \n Israel nu era munte. La mare aici nu am fost decât de cinci ori. Nu pot compara cu locurile de unde vin eu”, spune chef Hadad despre frumuse]ile României. Cu \nv`]atul limbii române a fost mai greu, dar, ajutat de copii, Hadad [i-a \nsu[it corect sensurile cuvintelor. A \nv`]at \ntâi lista de legume, fructe, [i condimente. “Pentru mine a fost important s` pot vorbi cu oamenii mei, s` transmit mesajul profesional.” Joseph Hadad este [i cet`]ean român acum [i se refer` la România ca fiind “]ara noastr`”. “De ce trebuie s` cump`r`m acum totul din afar`? Vorbesc de ]ara noastr`, România, c` nu pot spune ]ara asta. }ara mea este Israelul. Avem muncitori, exist` oameni cu facult`]i, care [tiu limbi str`ine, dar nu [tiu de ce nu facem noi afacerile, de ce vindem p`mântul. Noi \n Israel facem totul acolo”, spune el. Biz Biz

19

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Biz 255  

Au venit ca straini, dar s-au stabilit aici impreuna cu familiile. Au propriile afaceri si, cel mai important, iubesc Romania.

Advertisement