Biz 251 m

Page 63

Persoanele care au mentalitate pozitiv` cu privire la abunden]` resping ideea de joc cu sum` zero [i se bucur` de succesul celorlal]i \n loc s` se simt` amenin]a]i de acesta. |n marketing ne referim adesea la “m`rimea pl`cintei”, cu alte cuvinte ne \ntreb`m cât de mare este pia]a pe care dorim s` ne introducem produsele sau serviciile. |n general viz`m o felie sau un procentaj din pl`cint` [i \ncerc`m s` atingem cifrele corespunz`toare, b`nuind \n acela[i timp c` [i al]ii vor o felie [i c` va trebui s` ne lupt`m ca s` \ndeplinim procentajul propus. Foarte mul]i oameni sunt \ns` atât de preocupa]i de limitele feliilor, \ncât nu mai v`d pl`cinta \ntreag` – respectiv \ntreaga pia]`. Ca principiu, pe m`sur` ce competi]ia spore[te pe o pia]`, pre]urile scad, cererea cre[te [i acest lucru \nseamn` mai multe afaceri, nu mai pu]ine. Acela[i principiu este valabil [i pentru networking. Poate c` \nainte s` citi]i acest articol ezita]i s` \mp`rt`[i]i numele contactelor voastre cu al]ii. Probabil considera]i c`, dac` sunt ale voastre, trebuie s` [i r`mân` numai ale

voastre. |ns` networking-ul abordat cu mentalitatea abunden]ei a dovedit de nenum`rate ori urm`torul adev`r: cu cât \mp`rt`[e[ti mai mult, cu atât prime[ti mai mult. Stephen Covey mai spune \n cartea sa: “Stilul de gândire centrat pe insuficien]` este paradigma vie]ii cu sum` zero. Oamenilor respectivi le vine foarte greu s` \mp`rt`[easc` recunoa[terea, creditul, puterea sau profitul cu al]ii. De asemenea, le vine extrem de greu s` se bucure de succesul altora. |n schimb, stilul de gândire centrat pe abunden]` vine dintr-un sentiment interior de valoare [i siguran]`”. Putem s`-i spunem Dumnezeu, metafizic`, noroc sau horoscop favorabil, dar cert este c` atunci când faci un lucru bun pentru al]ii, acesta se va \ntoarce cumva la tine – nu neap`rat de la cei c`rora le-ai f`cut binele, ci de la al]ii. Chiar dac` la prima vedere nu ai nimic de câ[tigat de pe urma contactelor sau ponturilor pe care le-ai d`ruit altora, gânde[te-te la toate acele oportunit`]i care apar “deodat`”: oameni care \]i viziteaz` site-ul [i apoi te sun`; un fost client poten]ial de care n-ai mai

auzit de luni de zile dar care brusc vrea s` v` \ntâlni]i; clientul inactiv care dintr-o dat` vrea re\nnoirea contractului cu tine. Toate acestea par coinciden]e, dar o parte dintre ele, dac` nu toate, au fost atrase de faptul c` ai extins re]eaua stabilind [i mai multe leg`turi care sporesc [ansele s` beneficiezi [i tu de acest lucru. Dac` vrei s` faci networking care te poate ajuta efectiv, trebuie s`-l \ndepline[ti având o mentalitate centrat` pe abunden]`. Cu cât vei d`rui altora mai multe nume [i contacte din dorin]a sincer` de a-i ajuta, cu atât mai mult vei primi. Pe de alt` parte, cu cât vei da mai pu]ine... cu atât mai izolat vei fi. Sunt con[tient de faptul c` este greu pentru cineva s` accepte acest lucru. Totu[i, ca \n cazul atâtor alte lucruri pe care nu le-am \nv`]at la [coal`, ci pe pielea noastr`, [i aici vom constata c` e bine s` nu fii “zgârcit” cu networking-ul pe care \l faci. D`ruie[te mai mult din tine [i din re]eaua ta [i las` legea abunden]ei s` fac` restul. Pentru c` oamenii care sunt mici cu re]eaua lor vor r`mâne mici, iar cei care au o re]ea mare vor fi [i mai mari. Biz Biz

61