__MAIN_TEXT__

Page 1


Păstorul Arhidiecezei

(SLVFRSLLFKHDPĆODFDULWDWHIDĦĆGHFHLQHYRLDüL üLIDFDSHOODUHVSHFWDUHDGHPQLWĆĦLLXPDQH üLODHFKLWDWHVRFLDOĆ %XFXUHüWL &ĆWUH&OHUXOGLHFH]HORUüLHSDUKLLORUGLQ5RPkQLD WXWXURUSHUVRDQHORUFRQVDFUDWH LXELĦLORUFUHGLQFLRüLüLFUHGLQFLRDVH (SLVFRSLL FDWROLFL GLQ 5RPkQLD vQWUXQLĦL vQ VHVLXQHD GH WRDPQĆ D &RQIHULQĦHL HSLVFRSDOH OD /XJRMDYkQGvQYHGHUHVLWXDĦLDDFWXDOĆDĦĆULLGRUHVFVĆYĆWUDQVPLWĆXQPHVDMSDVWRUDO ´&DULWDVHQLP&KULVWLXUJHWQRVµ &RU FDULWDWHD'RPQXOXLQRVWUX,VXV&ULVWRVQHvQGHDPQĆ SHQRLFD%LVHULFĆ LQVWLWXĦLHGLYLQRXPDQĆFHWUHEXLHVĆVHvQJULMHDVFĆGHELQHOHVXÁHWHVFDOFUHGLQ FLRüLORUFDWROLFLüLQXQXPDL VĆvPSĆUWĆüLPSUREOHPHOHGLÀFLOHDOHWLPSXULORUDFWXDOHüLVĆUHÁHFWĆP DVXSUDPRGDOLWĆĦLORUvQFDUHDPSXWHDYHQLvQVSULMLQXOSDVWRUDODOFHORUFDUHDXGHVXIHULWGHSHXUPD DFWXDOHLSHULRDGHGHFUL]ĆHFRQRPLFĆüLSROLWLFĆSHFDUHRWUDYHUVHD]Ć5RPkQLD $üDFXPDVXEOLQLDWvQUHSHWDWHUkQGXULvQXOWLPDYUHPH6IkQWXO3ĆULQWH%HQHGLFWDO;9,OHD FUL]DSULQFDUHWUHFHPHVWHvQSULPXOUkQGXQDGHRUGLQPRUDO'HDFHHDRULFHSXWHUHGDFĆQX HVWHED]DWĆSHRUHVSRQVDELOLWDWHPRUDOĆüLQXHVWHPRWLYDWĆGHXQSURIXQGUHVSHFWDOSHUVRDQHL vQVHDPQĆGLVWUXJHUHDXPDQXOXLvQVHQVDEVROXW 6XQWHPFXWRĦLLFRQüWLHQĦLGHHIHFWHOHFUL]HLüLVLPĦLPXUPĆULOHGUDPDWLFHDOHPĆVXULORUGHDXVWHULWD WH$FHVWHDDXDIHFWDWODQRLPDLDOHVSHOXFUĆWRULLGLQVHFWRUXOSXEOLFSHFHLFDUHvLHGXFĆSHFRSLLSH FHLFDUHvQJULMHVFEROQDYLLSHFHLFDUHDVLJXUĆOLQLüWHDSXEOLFĆGDUüLSHUVRDQHOHvQYkUVWĆüLvQJHQHUDO IDPLOLLOHYXOQHUDELOHDGLFĆSHDFHOHDFXYHQLWXULPLFL$FHVWHVROXĦLLGHFUL]ĆVXQWSURSXVHvQQXPHOH VROLGDULWĆĦLLVROLGDULWDWHFDUHQXĦLQHVHDPDGHGLDORJXOüLGHFRQVHQVXOVRFLDOFDUHQXUHVSHFWĆWUDQV SDUHQĦDGHFL]LLORUüLDDFWXOXLGHJXYHUQDUHFDUHGRUHüWHUHVWUkQJHUHDGUHSWXOXLODOLEHUĆH[SULPDUHüL FDUHDVWIHOQXSRDWHÀGHFkW´RYRUEĆJRDOĆFDUHDPĆJHüWHµ (I &RQVHFLQĦHOHOHSXWHPYHGHDFXWRĦLL vQYLDĦDGHÀHFDUH]LLDUHOHVHDJUDYHD]ĆGHODROXQĆODDOWDDFXWL]DUHDVĆUĆFLHLSUHFDULWDWHDORFXULORU GH PXQFĆ GHJUDGDUHD DFWXOXL PHGLFDO üL DO FHOXL HGXFDWLY FUHüWHUHD PLJUDĦLHL IRUĦHL GH PXQFĆ FX XUPĆULGH]DVWUXRDVHvQSODQXOGH]ELQĆULLIDPLOLHLDEDQGRQXOüFRODUFRQVXPXOGHGURJXULSLHUGHUHD JXVWXOXLüLDUHVSHFWXOXLSHQWUXGDUXOFHOPDLGHSUHĦIĆFXWGH'XPQH]HXRPXOXLYLDĦD 'HDFHHDGRULPVĆUHDÀUPĆPFXSXWHUHGHPQLWDWHDSHUVRDQHLXPDQHüLQHFHVLWDWHDUĆVSOĆWLULL PXQFLLFXXQVDODULXFRUHVSXQ]ĆWRUFHSHUPLWHXQQLYHOGHWUDLGHFHQWüLRIHUĆFRQGLĦLLOHQHFHVDUH FUHüWHULL HGXFĆULL üL IRUPĆULL WLQHUHL JHQHUDĦLL 5HDPLQWLP üL VXEOLQLHP IDSWXO FĆ SHUVRDQHOH FX GL]DELOLWĆĦLFHOHvQYkUVWĆEROQDYLLVĆUDFLLRUIDQLLPLJUDQĦLLüLDOWHFDWHJRULLGHSHUVRDQHFHQHFH VLWĆDVLVWHQĦĆVRFLDOFDULWDWLYĆVXQWFHWĆĦHQLFXGUHSWXOODRYLDĦĆGHFHQWĆLDUPĆVXUDJULMLLIDĦĆGH DFHVWHDUHÁHFWĆGHIDSWQLYHOXOGHFLYLOL]DĦLHDOXQHLQDĦLXQL 'RULPGHDVHPHQHDVĆVXEOLQLHPFĆvQWUHJXOFRQWH[WDFWXDORULFkWGHGLÀFLODUSĆUHDWUHEXLHVĆFRQ VWLWXLHSHQWUXQRLFUHüWLQLLRRFD]LHGHvQWĆULUHvQFUHGLQĦĆüLVSHUDQĦĆvQLXELUHDOXL&ULVWRVRLQYLWDĦLH ODDQXQHvQFKLGHVXÁHWHOHvQHJRLVPXOSURSULLORUSUREOHPHüLQHFHVLWĆĦLFLGLPSRWULYĆvQWRUFkQGXQH VSUH&ULVWRVSULQFRQYHUWLUHüLUXJĆFLXQHVĆUHJĆVLPDFHOHYDORULFUHüWLQHFDUHSXQkQGXQHvPSUHXQĆ QHDMXWĆVĆSXWHPUĆVSXQGHXQRUSUREOHPHDOHVHPHQLORUQRüWUL$VWIHOvQFXUDMĆPDSRVWRODWXORUGL QHORUüLFRQJUHJDĦLLORUFĆOXJĆUHüWLDVRFLDĦLLOH&DULWDVGLHFH]DQHDVRFLDĦLLOHSHUVRDQHORUFXGL]DELOLWĆĦL DVRFLDĦLLOHSHQWUXYLDĦĆHGXFDUHDüLFDWHKL]DUHDWLQHUHLJHQHUDĦLLODGLIHULWHQLYHOXUL ´9HQLĦLODPLQHWRĦLFHLRVWHQLĦLüLvPSRYĆUDĦLüL(XYĆYRLRGLKQLSHYRLµ 0W &ULVWRV'RPQXOQHFKHDPĆüLDVWĆ]LVĆQHDSURSLHPFXvQFUHGHUHGH(OPDLFXVHDPĆDWXQFLFkQG VXQWHP RERVLĦL VDX vQ GLÀFXOWDWH üL QH SURPLWH FĆ GDFĆ YRP üWL VĆ vQYĆĦĆP EOkQGHĦHD üL VPHUHQLD /XLYRPJĆVLRGLKQĆVXÁHWHORUQRDVWUH1RL3ĆVWRULL%LVHULFLLGLQ5RPkQLDvPSĆUWĆüLQGGLÀFXOWĆĦLOH FUHGLQFLRüLORUQRüWULYĆDVLJXUĆPGHUXJĆFLXQLOHQRDVWUHSHQWUXÀHFDUHGLQWUHYRLüLSHQWUXFHLFDUH DFWXDOPHQWHDXIRVWUkQGXLĦLODFkUPDĦĆULLSHQWUXFD'RPQXOVĆLOXPLQH]HüLVĆLUHVSRQVDELOL]H]H DVXSUDvPSOLQLULLPLVLXQLLGHFDUHYRUWUHEXLüLHLVĆGHDVRFRWHDOĆODWLPSXOSRWULYLW ´+DUXO'RPQXOXLQRVWUX,VXV&ULVWRVüLGUDJRVWHDOXL'XPQH]HXüLvPSĆUWĆüLUHD6IkQWXOXL'XK VĆÀHFXYRLWRĦLµ &RU ,RDQ5REX $UKLHSLVFRS0LWURSROLWGH%XFXUHüWL QU


Magisteriu

',1$/2&8ĥ,81,/(6)Ç178/8,3ą5,17( ' 3$3$%(1(',&7$/;9,/($ ÍPSUHXQĆSHGUXPXOVÀQĦHQLHL $XGLHQĦDJHQHUDOĆRFWRPEULH

6IkQWD%ULJLWD DIRVWGHFODUDWĆFRSDWURDQĆD(XURSHLvQ DQXOGHFĆWUH3DSD,RDQ3DXODO,,OHDFXVSHUDQĦDFDHDFDUHD WUĆLWvQVHFROXODO;,9OHDFkQGFUHüWLQĆWDWHDRFFLGHQWDOĆvQFĆQXHUDUĆQLWĆ GHGH]ELQDUHVĆSRDWĆPLMORFLvQPRGHÀFDFHOD'XPQH]HXSHQWUXDREĦLQH KDUXODWkWGHPXOWDüWHSWDWDOXQLWĆĦLLGHSOLQHDWXWXURUFUHüWLQLORU7RWSHQWUX DFHDVWĆLQWHQĦLHSHFDUHRFRQVLGHUĆPDWkWGHLPSRUWDQWĆüLSHQWUXFD(XURSDVĆ üWLHVĆVHDOLPHQWH]HGLQSURSULLOHUĆGĆFLQLFUHüWLQHGRULPVĆQHUXJĆPLXELĦLIUDĦLüLVXURULLQYRFkQG PLMORFLUHDSXWHUQLFĆD6ÀQWHL%ULJLWDD6XHGLHLXFHQLFĆÀGHOĆDOXL'XPQH]HXüLFRSDWURDQĆD(XURSHL %ULJLWDVDQĆVFXWvQWURIDPLOLHVXHGH]ĆQRELOĆüLDIRVWFĆVĆWRULWĆWLPSGHGHDQLFX8OIFHL GRLDYkQGRSWFRSLLGLQWUHFDUHXQDHVWH6IkQWD(FDWHULQDD6XHGLHL%ULJLWDDH[HUFLWDWRLQÁXHQĦĆ GHRVHELWGHSR]LWLYĆDVXSUDSURSULHLIDPLOLLFDUHJUDĦLHSUH]HQĦHLVDOHDGHYHQLWRDGHYĆUDWĆ%LVHULFĆ GRPHVWLFĆüLvQYLDĦDHLDWUĆLWRVSLULWXDOLWDWHFRQMXJDOĆDXWHQWLFĆÍPSUHXQĆVRĦLLFUHüWLQLSRWVĆ SDUFXUJĆ XQ GUXP GH VÀQĦHQLH VXVĦLQXĦL GH KDUXO 6DFUDPHQWXOXL &ĆVĆWRULHL 1X GH SXĦLQH RUL H[DFWFXPVDvQWkPSODWvQYLDĦD6ÀQWHL%ULJLWDüLDOXL8OIVRĦLDFXVHQVLELOLWDWHDHLUHOLJLRDVĆFX GHOLFDWHĦHDüLEOkQGHĦHDHLHVWHFHDFDUHUHXüHüWHVĆvOIDFĆSHVRĦVĆSDUFXUJĆXQGUXPGHFUHGLQĦĆ 0ĆJkQGHVFFXUHFXQRüWLQĦĆODDWkWHDIHPHLFDUH]LGXSĆ]LOXPLQHD]ĆüLDVWĆ]LSURSULLOHIDPLOLL FXPĆUWXULDORUGHYLDĦĆFUHüWLQĆ)LHFD'XKXO'RPQXOXLVĆWUH]HDVFĆüLDVWĆ]LVÀQĦHQLDVRĦLORU FUHüWLQLSHQWUXDDUĆWDOXPLLIUXPXVHĦHDFĆVĆWRULHLWUĆLWHGXSĆYDORULOH(YDQJKHOLHLLXELUHDWDQ GUHĦHDDMXWRUXOUHFLSURFIHFXQGLWDWHDvQQDüWHUHDüLvQHGXFDUHDFRSLLORUGHVFKLGHUHDüLVROLGDUL WDWHDIDĦĆGHOXPHSDUWLFLSDUHDODYLDĦD%LVHULFLL

0HQLUHDPLVLRQDUĆHVWHDFHHD GHDWUDQVÀJXUDOXPHD ÍQJHUXO'RPQXOXLRFWRPEULH

,XELĦL SULHWHQL vQ OLWXUJLD GH DVWĆ]L FLWLP GHVSUH PĆUWXULD 6IkQWXOXL 3DXO FX SULYLUH OD UĆVSODWD ÀQDOĆ SH FDUH 'RPQXO R YD GD ÅWXWXURU DFHORUD FDUH DX LXELW DUĆWDUHD OXLµ 1X HVWH R DüWHSWDUHLQDFWLYĆVDXVROLWDUĆGLPSRWULYĆ$SRVWROXODWUĆLWvQ FRPXQLXQHFX&ULVWRVvQYLDWÅSHQWUXFDSUHGLFDUHDVĆÀHUHDOL ]DWĆSHGHSOLQSULQPLQHüLVRDXGĆWRDWHSRSRDUHOHµ0HQLUHD PLVLRQDUĆQXHVWHDFHHDGHDSURYRFDRUHYROXĦLHvQOXPHFLGH DRWUDQVÀJXUDOXkQGSXWHUHDGHOD,VXV&ULVWRVFDUHÅQHDFKH PDWODPDVD&XYkQWXOXLüLD(XKDULVWLHL6DOHSHQWUXDJXVWD GDUXO3UH]HQĦHL6DOHSHQWUXDQHIRUPDODüFRDODOXLüLDWUĆLWRW PDLFRQüWLHQWXQLĦLFX(OÍQYĆĦĆWRUXOüL'RPQXOµ 0HVDMSHQWUX FHDGHDD=L0RQGLDOĆD0LVLXQLORU &KLDUüLFUHüWLQLLGHDVWĆ]L²GXSĆFXPVFULHvQ6FULVRDUHDFĆ WUH'LRJQHW²DUDWĆFkWGHPLQXQDWĆüLGHH[WUDRUGLQDUĆHVWHYLDĦD ORUvPSUHXQĆ(LWUĆLHVFSHSĆPkQWGDUVXQWFHWĆĦHQLDLFHUXOXL $VFXOWĆGHOHJLOHVWDELOLWHGDUPHUJGLQFRORGHOHJLvQGUXPXOORU GHYLDĦĆ«6XQWFRQGDPQDĦLODPRDUWHüLGLQDFHDVWDvüLLDXYLDĦD 'HüLIDFELQHOHHLVXQW«SHUVHFXWDĦLüLFUHVFvQQXPĆUvQÀHFDUH ]Lµ 99,>6&@3DULV )HFLRDUHL 0DULD FDUH GH OD ,VXV UĆVWLJQLW D SULPLW QRXD PLVLXQHGHDÀ0DPĆDWXWXURUFHORUFDUHGRUHVFVĆFUHDGĆ vQ(OüLVĆvOXUPH]HvLvQFUHGLQĦĆPFRPXQLWĆĦLOHFUHüWLQHGLQ 2ULHQWXO0LMORFLXüLSHWRĦLPLVLRQDULL(YDQJKHOLHL

6XQWHPÀLDLOXPLQLL ÍQJHUXO'RPQXOXL QRLHPEULH

,XELĦL IUDĦL üL VXURUL VROHPQL WDWHD 7XWXURU 6ÀQĦLORU SH FDUH R FHOHEUĆP DVWĆ]L QH LQYLWĆ VĆ vQĆOĦĆP SULYLUHD VSUH &HU üL VĆ PHGLWĆP DVXSUD SOLQĆWĆĦLL YLHĦLL GLYLQHFHQHDüWHDSWĆÅ6XQWHPÀL DLOXL'XPQH]HXüLFHYRPÀQX VDDUĆWDWvQFƵ ,Q FXDFHV WH FXYLQWH DSRVWROXO ,RDQ QH DVL JXUĆ UHDOLWDWHD OHJĆWXULL QRDVWUH SURIXQGH FX 'XPQH]HX SUHFXP üL FHUWLWXGLQHD VRUĦLL YLLWRDUH 'H DFHHDFDÀLLXELĦLSULPLPüLKD UXO SHQWUX D VXSRUWD vQFHUFĆULOH H[LVWHQĦHLSĆPkQWHüWLIRDPHDüL VHWHD GH GUHSWDWH QHvQĦHOHJHULOH SHUVHFXĦLLOH FI 0W  üL vQ DFHODüL WLPS PRüWHQLP vQFĆ GH DFXP FHHD FH HVWH SURPLV vQ IHULFLULOH HYDQJKHOLFH ÅvQ FDUH VWUĆOXFHüWHQRXDLPDJLQHDOXPLL üL RPXOXL SH FDUH ,VXV R LQDX JXUHD]Ƶ %HQHGLFW ;9, ,VXV GLQ 1D]DUHW0LODQR 


Vatican

81128$0%$6$'25$/520Ç1,(,/$9$7,&$1 /D RFWRPEULH 6IkQWXO 3ĆULQWH 3DSD %HQHGLFW DO ;9,OHD OD SULPLW vQ DXGLHQĦĆ SH ([FHOHQĦD6DGRPQXO%RJGDQ7ĆWDUX&D]DEDQQRXODPEDVDGRUDO5RPkQLHLOD6IkQWXO6FDXQFX RFD]LDSUH]HQWĆULLVFULVRULORUGHDFUHGLWDUH (GXFDĦLD SDWULPR QLXOFXOWXUDOüLUHOLJLRV PLVLXQHD VRFLDOĆ D %L VHULFLLvQIDYRDUHDYDOR ULORUIDPLOLHLüLDOHYLHĦLLVXQWVHFWRDUH GHFRRSHUDUHSHFDUH5RPkQLDGRUHüWH VĆOHDSURIXQGH]HüLVĆOHGH]YROWHvQ FDGUXOUHODĦLHLVDOHELODWHUDOHFX6IkQ WXO 6FDXQ GDW ÀLQG DQJDMDPHQWXO 5RPkQLHLSHQWUXR(XURSĆDYDORULORU ÀGHOĆ SULQFLSLLORU 3ĆULQĦLORU IRQGDWRUL DL 8QLXQLL (XURSHQH üL DSURSLDWĆ GH FHWĆĦHQLLVĆLÍQDFHODüLWLPS5RPkQLD HVWH DWHQWĆ OD GLPHQVLXQHD HWLFĆ D UHODĦLLORULQWHUQDĦLRQDOHSURPRYDWĆGH 6IkQWXO6FDXQüLvQDFHVWHYUHPXULGH FUL]ĆHFRQRPLFĆüLÀQDQFLDUĆDÁĆvQ JkQGLUHD6DQFWLWĆĦLL9RDVWUHH[SULPD WĆ vQ 6FULVRDUHD (QFLFOLFĆ &DULWDV LQ YHULWDWHRRULHQWDUHSUHĦLRDVĆvQYHGH UHD XQHL VROLGDULWĆĦL UHDOH üL HÀFLHQWH vQWUHRDPHQLüLQDĦLXQL  &X DFHDVWĆ RFD]LH FHOHEUkQG D D DQLYHUVDUH D vQFHSXWXOXL UHOD ĦLLORUGLSORPDWLFHDüYUHDVĆH[SULP vQFĆ R GDWĆ GRULQĦD URPkQLORU üL DXWRULWĆĦLORUGH6WDWGHDRSULPLSH 6DQFWLWDWHD9RDVWUĆvQ5RPkQLD IUDJPHQWHGLQ'LVFXUVXOGRPQXOXL DPEDVDGRU%RJGDQ7ĆWDUX&D]DEDQ

,QWUDUHDVDvQ8QLXQHD(XURSHDQĆDPDU FDW DVWIHO XQ UHSHU LPSRUWDQW vQ FĆXWDUHD SHQWUX R GHPRFUDWL]DUH DXWHQWLFĆ 3HQWUX D FRQWLQXD DFHDVWĆ UHQRYDUH vQ SURIXQ]LPH QRLOHSURYRFĆULGHUHOHYDWVXQWQXPHURDVHSHQWUXDHYLWDFD VRFLHWDWHDGXPQHDYRDVWUĆVĆVHED]H]HH[FOXVLYSHXUPĆULUHD EXQĆVWĆULLüLSRIWHLGHFküWLJFRQVHFLQĦHXüRUGHvQĦHOHVDOH XQHLSHULRDGHGHPDLPXOWGHGHDQLGHSULYDĦLXQL'HVL JXUHVWHQHFHVDUVĆSUHYDOH]HvQDLQWHGHWRDWHLQWHJULWDWHD RQHVWLWDWHDüLORLDOLWDWHD$FHVWHYLUWXĦLDUWUHEXLVĆLQVSLUHüL VĆFRQGXFĆWRDWHVHJPHQWHOHVRFLHWĆĦLLSHQWUXREXQĆJHVWL XQH*KLGkQGXLSH FHWĆĦHQLHOHFRQWULEXLHvQPRGHÀFLHQW OD UHJHQHUDUHD ĦHVXWXOXL SROLWLF HFRQRPLF üL VRFLDO DO OXPLL FRQWHPSRUDQHGLQFHvQFHPDLFRPSOH[H  %LVHULFD&DWROLFĆGRUHüWHVĆFRQWLQXHVĆDGXFĆQDĦLXQLLR FRQWULEXĦLHVSHFLÀFĆDWkWvQFRQWLQXDUHDHGLÀFĆULLVRFLHWĆĦLL URPkQHüWLFkWüLvQGLDORJXOGRULWFXWRDWHFRPXQLWĆĦLOHFUHü WLQHQHFDWROLFHÍQDFHVWVHQVHDYHGHvQGLDORJXOHFXPHQLF RFDOHSULYLOHJLDWĆSHQWUXDLvQWkOQLSHIUDĦLLVĆLvQFUHGLQĦĆ üLSHQWUXDFRQVWUXLFXHLÍPSĆUĆĦLDOXL'XPQH]HXUHVSHF WkQG VSHFLÀFLWDWHD ÀHFĆUXLD 0ĆUWXULD GH IUDWHUQLWDWH vQWUH FDWROLFLüLRUWRGRFüLvQWUXQVSLULWGHFDULWDWHüLGHMXVWLĦLH WUHEXLHVĆSUHYDOH]HDVXSUDGLÀFXOWĆĦLORUüLVĆGHVFKLGĆLQL PLOHVSUHUHFRQFLOLHUH  ÍQDFHDVWĆvPSUHMXUDUHIHULFLWĆDüGRULGHDVHPHQHDVĆ VDOXWFĆOGXURVSHHSLVFRSLLüLFUHGLQFLRüLL%LVHULFLL&DWROLFH GLQ5RPkQLD IUDJPHQWHGLQ'LVFXUVXO3DSHL%HQHGLFWDO;9,OHD

([FHOHQĦD6D'O%RJGDQ7ą7$58&$=$%$1 $PEDVDGRUXO5RPkQLHLOD9DWLFDQ ‡VDQĆVFXWODPDL ‡HVWHFĆVĆWRULW ‡OLFHQĦLDWvQ,VWRULDÀORVRÀHLüL)LORVRÀD&XOWXULL 8QLYHUVLWDWHD GLQ %XFXUHüWL  D REĦLQXW 'RFWRUDWXO vQ FHUFHWDUH vQ ,VWR ULD ÀORVRÀHL SDWULVWLFH üL PHGLHYDOH 8QLYHUVLWDWHD GLQ %XFXUHüWL  ‡HVWHPHPEUXIRQGDWRU DO,QVWLWXWXOXLGH,VWRULHD5HOL JLLORUGLQFDGUXO$FDGHPLHL5RPkQH ‡ FRQVLOLHU SHQWUX FXOWXUĆ üL UHOLJLL vQ FDGUXO $GPLQLVWUDĦLHL SUH]LGHQĦLDOH &RQVLOLHUGH6WDWSHQWUX&XOWXUĆüL&XOWH DO3UHüHGLQWHOXL5RPkQLHL  ‡ YRUEHüWH IUDQFH]Ć HQJOH]Ć üL LWDOLDQĆ FXQRDüWH ODWLQD üL JUHDFDYHFKH QU


Actualitate 6kPEĆWĆRFWRPEULHDIRVWEHDWLÀFDWOD2UDGHD(SLVFRSXO6]LOiUG%RJGiQII\6IkQWD/LWXU JKLH D IRVW SUH]LGDWĆ GH &DUGLQDOXO 3HWHU (UGR 3ULPDWXO 8QJDULHL LDU ULWXO GH EHDWLÀFDUH D IRVW SUH]LGDWGHGHOHJDWXOSDSDO$UKLHSLVFRSXO$QJHOR$PDWR3UHIHFWDO&RQJUHJDĦLHLSHQWUX&DX]HOH 6ÀQĦLORU/DFHOHEUDUHDOXDWSDUWHüLÍ36,RDQ5REX

©)UDWHWHDPFRQVDFUDWSHQWUXPDUWLULXª GH$QFD0ą57,1$û (UD RFWRPEULH FkQG HSLVFRSXO GH RULJLQH PDJKLDUĆ 6]LOiUG %RJGiQII\ PXUHD FD PDUWLUvQvQFKLVRDUHDFRPXQLV WĆGHOD$LXGRUDüURPkQHVFDO 7UDQVLOYDQLHL OD QXPDL GH DQL1LFLSkQĆDVWĆ]LQXH[LVWĆ XQPRUPkQWODFDUHVĆVHIDFĆ UXJĆFLXQL GHRDUHFH PRUĦLL GLQ vQFKLVRDUHD GH OD $LXG FD üL GLQ DOWH vQFKLVRUL SROLWLFH DOH UHJLPXOXL HUDX vQPRUPkQWDĦL QRDSWHD vQ JURSL FRPXQH VDX vQ PRUPLQWH IĆUĆ FUXFL üL IĆUĆ YUHRUHIHULQĦĆODLGHQWLWDWHDORU ÍQRUDüH[LVWĆXQFLPLWLUFXXQ QXPH vQVSĆLPkQWĆWRU ² Å5kSD URELORUµ ² XQGH VH vQDOĦĆ XQ PRQXPHQW QXPLW Å*ROJRWD $LXGXOXLµ UHSUH]HQWkQG R FUXFHLPHQVĆVSULMLQLWĆGHDOWH FUXFLVLPERODOVXIHULQĦHORUGH QHGHVFULV SĆWLPLWH GH FHL FDUH DX DFFHSWDW VĆ SRDUWH FUXFHD PDUWLULXOXLSHXPHULLORU $FHDVWĆ LVWRULH GH GXUHUH üL GH FUHGLQĦĆ YD À UHWUĆLWĆ VkP EĆWĆ GLPLQHDĦĆ RFWRPEULH vQ &DWHGUDOD GLQ 2UDGHD 0DUH vQ 5RPkQLD XQGH (SLVFRSXO %RJGiQII\ YD À SURFODPDW IHUL FLW5LWXDOXOGHEHDWLÀFDUHYDÀ SUH]LGDW GH $UKLHSLVFRSXO $Q JHOR $PDWR 3UHIHFW DO &RQJUH JDĦLHL SHQWUX &DX]HOH 6ÀQĦLORU FDUH vO YD UHSUH]HQWD SH 3DSD %HQHGLFW DO ;9,OHD LDU 6IkQWD /LWXUJKLH OD FDUH YRU SDUWLFLSD SUHODĦLURPkQLPDJKLDULVkUEL XFUDLQHQLüLDXVWULHFLYDÀFHOH EUDWĆGH&DUGLQDOXO3pWHU(UG| $UKLHSLVFRS GH (V]WHUJRP%X GDSHVWDüL3ULPDWDO8QJDULHL 1ĆVFXWODIHEUXDULH OD &UQD %DUD WHULWRULX FDUH DVWĆ]L DSDUĦLQH 6HUELHL 6]LOiUG

%RJGiQII\ D WUĆLW PDL vQWkL OD 7LPLüRDUD vQ 5RPkQLD XQGH D IĆFXW R SDUWH GLQ VWXGLLSHFDUHOHDFRQWLQX DWDSRLvQ8QJDULDOD%XGD SHVWD (YDOXĆULOH SURIHVRUL ORU OXL VFRWHDX vQ HYLGHQĦĆ vQGHRVHELÅ]HOXOüLPRGHVWLD OXL YLDĦD VD VSLULWXDOĆ SX WHUQLFĆüLSURIXQGXOLQWHUHV IDĦĆ GH %LEOLHµ +LURWRQLW SUHRW OD 2UDGHD vQ VD LPSOLFDW LPHGLDW vQWUR URGQLFĆ DFWLYLWDWH GLGDFWLFĆ vQ GLIHULWH üFROL GLQ RUDü IĆUĆ VĆ QHJOLMH]H YUHRGDWĆ vQJULMLUHDSDVWRUDOĆDVXÁH WHORU vQGHRVHEL FD vQGUX PĆWRUVSLULWXDOüLFRQIHVRU 3URIXQ]LPHD VIDWXULORU VDOH HUDH[HPSODUĆvQDPLQWLUHD FUHGLQFLRüLORU D HOHYLORU üL D FRQIUDĦLORUSUHRĦLFDUHvQFLXGD FRUWLQHL JURD]HL FDUH LPSXQHD WĆFHUHD DVXSUD PDUWLULORU %LVH ULFLL vQ WLPSXO FRPXQLVPXOXL DPLQWHDXIĆUĆvQFHWDUHVIDWXULOH vQĦHOHSWHüLVÀQĦHQLDOXL $ GDW GRYDGĆ IRDUWH FXUkQG GH XQ UHDO WDOHQW SHGDJRJLF vPELQDWFXXQSURIXQGVLPĦDO UĆVSXQGHULL FDOLWĆĦL FDUH VDX GRYHGLW LQGLVSHQVDELOH vQ YUH PXULOHJUHOHGHUĆ]ERLFXERP EDUGDPHQWH IRDPHWH VĆUĆFLH OHJLUDVLVWH&KLDUGDFĆQXVD LPSOLFDWQLFLRGDWĆvQPRGDFWLY vQ YLDĦD SROLWLFĆ D üWLXW VĆ LD GHFL]LL FXUDMRDVH vPSUHXQĆ FX DOĦL SURIHVRUL GH OD ,QVWLWXWXO WHRORJLF URPDQRFDWROLF GLQ 2UDGHD DüD FXP D IRVW JHVWXO GHDRIHULFXJHQHUR]LWDWHDGĆ SRVW HOHYLORU HYUHL FDUH DX IRVW VDOYDĦL GDWRULWĆ LQVHUĆULL ORU SULQWUHVWXGHQĦLLWHRORJL

'XSĆ LQIHUQXO UĆ]ERLXOXL D XUPDW FRüPDUXO UHJLPXOXL DWHXFXSURSDJDQGDvPSRWULYD %LVHULFLL üL D VOXMLWRULORU HL FX vQFKLGHUHD VHPLQDUHORU WHROR JLFH üL D üFROLORU FDWROLFH üL VX SULPDUHDWXWXURULQVWLWXWHORUGH YLDĦĆFRQVDFUDWĆ(UDvQFHSXWXO XQXLUHJLPFDUHDYHDVĆVWĆSk QHDVFĆvQ5RPkQLDPDLELQHGH SDWUX]HFL GH DQL üL FDUH D GHV FKLV ODUJ GUXPXO VSUH PDUWLULX DO%LVHULFLL ÍQ DFHD SHULRDGĆ -iQRV 6FKHIÁHU(SLVFRSGH6DWX0DUH üL $GPLQLVWUDWRU $SRVWROLF GH 2UDGHD 0DUH D VLPĦLW QHYRLD GHDDYHDDOĆWXULGHHORSHUVR QDOLWDWH SXWHUQLFĆ IĆUĆ XPEUH üL H]LWĆUL SHQWUX D IDFH IDĦĆ GLÀFXOWĆĦLORUüLULVFXULORUYUHPLL $ GHFLV DVWIHO VĆO QXPHDVFĆ SH %RJGiQII\ VHFUHWDUGLUHFWRU DO $XOHL HSLVFRSDOH GLQ 2UDGHD 0DUH üL FRQVLOLHU HSLVFRSDO GH


6DWX0DUHüL2UDGHD(UDOD DSULOLH8QDQPDLWkU]LX FRQIRUP GLVSR]LĦLLORU SDSDOH (SLVFRSXO 6FKHIÁHU OD QXPLW SH %RJGiQII\ RUGLQDULXO VHFUHW DO GLHFH]HL SHQWUX D DVLJXUD FRQGXFHUHD SDVWRUDOĆ vQ FD]XO vQFDUHDUÀIRVWvPSLHGLFDWVĆüL H[HUFLWHPDQGDWXOHSLVFRSDOGLQ SULFLQDGHSRUWĆULLVDXDDUHVWĆ ULL ÍQ PDUH WDLQĆ OD DSULOLH 6]LOiUG %RJGiQII\ D IRVW FRQVDFUDWHSLVFRSGHFĆWUHQXQ ĦLXODSRVWROLFGHDWXQFL*HUDOG 3DWULFN2 +DUDvQFDSHOD1XQĦL DWXULL$SRVWROLFHGLQ%XFXUHüWL 'LQ SĆFDWH DXWRULWĆĦLOH FR PXQLVWH DX DÁDW GH FRQVDFUD UHD HSLVFRSDOĆ D OXL %RJGiQII\ üLLDXSURSXVDFHVWXLDVĆGHYL QĆXQFRODERUDWRUDOORUSHQWUX D vQÀLQĦD R %LVHULFĆ FDWROLFĆ QDĦLRQDOĆ VHSDUDWĆ GH 5RPD 'DU WkQĆUXO HSLVFRS FDUH DYHD SHDWXQFLQXPDLGHDQLQXD FHGDWüLSHGHSOLQFRQüWLHQWGH ULVFXOGHDüLSLHUGHYLDĦDDDOHV ÅVĆQXIXJĆQLFLRGDWĆWHPĆWRU GLQIDĦDOXSLORUµ $ IRVW DUHVWDW OD 2UDGHD OD VHSWHPEULH üL vQFKLV vQ vQFKLVRDUHD VHFXULWĆĦLL GLQ RUDü XQGH D UĆPDV SkQĆ OD VIkUüLWXO DQXOXL $ IRVW WUDQVIHUDW DSRL vQ DOWH vQFKL VRUL DOH FĆURU QXPH OHJDWH GH ORFDOLWĆĦLOH XQGH VH DÁDX OH

GDX üL DFXP ÀRUL URPkQLORU DWXQFL FkQG OH DPLQWHVF -LOD YD 6LJKHW &DSXO 0LGLD $LXG ÍQFKLVRDUH GXSĆ vQFKLVRDUH WRUWXULGXSĆWRUWXULVXIHULQĦHOH DWURFH LDX VOĆELW VĆQĆWDWHD &RQGDPQDUHDGHÀQLWLYĆDVRVLW OD vQFHSXWXO DQXOXL OD 2UDGHD GLQDLQWHD XQXL WULEX QDO PLOLWDU DQL GH PXQFĆ IRUĦDWĆ 6ĆQĆWDWHD VD SUHFDUĆ OD FRQGXV FXUkQG OD PRDUWH VXUYHQLWĆODRFWRPEULH $VWIHO GRFWRUXO vQ WHRORJLH SUHRWXOFDUHLDvQVRĦLWGHPXOWH RULSHFUHGLQFLRüLFXUXJĆFLXQLOH VDOHüLFDUHLDvQGUXPDWFXVID WXULOHVDOHVSLULWXDOHSURIHVRUXO FDUHvPSĆUWĆüLVHSULQFXYLQWHOH VDOH GDUXO üWLLQĦHL SROLJORWXO FDUH üWLD VĆ FRPXQLFH FX XüX ULQĦĆvQGLIHULWHOLPELVDVWLQV vQ VLQJXUĆWDWHD XQHL FHOXOH GH ODvQFKLVRDUHDGLQ$LXGIĆUĆXQ FXYkQWGHPkQJkLHUH (SLVFRSXO JUHFRFDWROLF GH /XJRM ,RDQ 3ORVFDUX D GDW PĆUWXULHGHVSUHHOvQPHPRULLOH VDOH GLQ vQFKLVRDUH GHVFULLQ GXOGUHSWXQRPEOkQGüLPR GHVW üL SRYHVWHüWH FĆ SHQWUX GLVSRQLELOLWDWHD VD vQ DL DMXWD FXJHQHUR]LWDWHSHFHLODOĦL%RJ GiQII\ D IRVW WRUWXUDW üL L]RODW vQWUR FHOXOĆ IĆUĆ IHUHVWUH DWkW GHVWUkPWĆvQFkWvLHUDLPSRVLELO GHĦLQXWXOXLVĆVHvQWLQGĆFDVĆ

VH FXOFH 6]LOiUG %RJGiQII\ QX DSXWXWVĆYRUEHDVFĆQLFLRGDWĆ GHVSUH VXIHULQĦHOH VDOH 6LQJX UHOH UkQGXUL DXWRELRJUDÀFH SH FDUHOHDYHPvQDFHVWVHQVVXQW Å2DVHOHGHODSLFLRDUHPLDXIRVW GLVORFDWHFĆFLDPSULPLWGH ORYLWXULODWĆOSLµ 6H SRYHVWHüWH FĆ GXSĆ FRQ VDFUDUHDOXLHSLVFRSDOĆ(SLVFR SXO *HUDOG 3DWULFN 2 +DUD LDU À VSXV Å)UDWH 6]LODUG WHDP FRQVDFUDW SHQWUX PDUWLULXµ ÍPSUHXQĆFXDOĦLFRQIUDĦLvQWUX HSLVFRSDW üL SUHRĦLH üLD GDW YLDĦDSHQWUX&ULVWRVvQGHSOLQĆ ÀGHOLWDWHIDĦĆGH%LVHULFĆüLIDĦĆ GH3DSD 3HQWUX %LVHULFD &DWROLFĆ GLQ 5RPkQLD HVWH XQ PDUH HYHQL PHQWGHRDUHFH6]LOiUG%RJGiQ II\ HVWH SULPXO EHDWLÀFDW GLQ WUR VHULH GH HSLVFRSL üL SUHRĦL PDUWLUL YLFWLPH DOH UHJLPXOXL WRWDOLWDU $FWXDOXO HSLVFRS GH 2UDGHD 0DUH /iV]Oy %|FVNHL üLD PDQLIHVWDW PDUHD EXFXULH SHQWUXDFHDVWĆDSURSLDWĆEHDWL ÀFDUHODFDUHLDLQYLWDWSHWRĦL FUHGLQFLRüLL IĆUĆ GHRVHELUH GH HWQLHVDXFRQIHVLXQHUHOLJLRDVĆ ÍQSOXVüLDH[SULPDWVSHUDQĦD FĆEHDWLÀFDUHDOXL%RJGiQII\YD À ÅR RFD]LH SHQWUX D QH PDQL IHVWDFUHGLQĦDüLXQL]YRUGHDU PRQLHüLGHIUDWHUQLWDWHSHQWUX ORFXLWRULLGLQvQWUHDJDUHJLXQHµ

´%HDWLÀFDUHD6OXMLWRUXOXLOXL'XPQH]HX6]LODUG%RJGDQII\HVWHXQGDUSUHĦLRVDO6IkQWXOXL3ĆULQWH %HQHGLFWDO;9,OHDüLGRYHGHüWHDSURSLHUHDVDSDWHUQĆIDĦĆGHQDĦLXQHDURPkQĆüLPDLDOHVIDĦĆGH FUHGLQFLRüLL%LVHULFLL&DWROLFH&HOHEUDUHDHURLVPXOXL(SLVFRSXOXL6]LODUG%RJGDQII\HVWHRPĆUWXULHGH FUHGLQĦĆvQ&ULVWRVFDUHDPLQWHüWHSHUVHFXĦLLOHGLQSULPHOHVHFROHDOHFUHüWLQLVPXOXL «

ÍQFLXGDDQLORUGHWĆFHUHGLQFDX]DFRQGLĦLLORUSROLWLFHSRWULYQLFHDPLQWLUHDVÀQĦHQLHLVDOHüLDPDU WLULXOXL VĆX QX VD SLHUGXW QLFLRGDWĆ $VWĆ]L %LVHULFD vO SUH]LQWĆ OXPLL SH )HULFLWXO 6]LODUG %RJGDQII\(SLVFRSH[HPSODUüLPDUWRUHURLF DOOXL&ULVWRVFDUHHVWHOXPLQDFHVWUĆOXFHüWH PHUHX FKLDU vQ vQWXQHULF FI ,Q  6Ć SUL PLPPHVDMXOGHFDULWDWHDO)HULFLWXOXL6]LODUG %RJGDQII\FDUHQHLQYLWĆODEXQĆWDWHODSDFH üL IUDWHUQLWDWH (O QH vQGHDPQĆ FX WĆULH VĆ vQYLQJHPPHUHXUĆXOFXELQHOHµ )UDJPHQW GLQ PHVDMXO WUDQVPLV GH $UKLH SLVFRSXO$QJHOR$PDWRSUHIHFWDO&RQJUHJDĦLHL SHQWUX&DX]HOH6ÀQĦLORU

QU

 $UWLFRODSĆUXWvQ/ 2VVHUYDWRUH5RPDQRGLQRFWRPEULHWUDGXFHUHGH&ULVWLQD*ULJRUH

Actualitate
Actualitate

Å&$7+('5$/3/$=$µ (67(,/(*$/ą üLJDWDSHQWUXGHPRODUH 'HPRODUHD FOĆGLULL LOHJDOH Å&DWKHGUDO 3OD]Dµ HVWHSHFDOHVDGHYLQĆUHDOLWDWHXUPDUHDGHFL]LHL QUDMXGHFĆWRULORU&XUĦLLGH$SHO6XFHDYD FDUH OD GDWD GH QRLHPEULH DX VFKLPEDW vQWRWDOLWDWHGHFL]LDQHOHJDOĆQU SURQXQĦDWĆGH&XUWHDGH$SHO3ORLHüWL %XFXUHüWLQRLHPEULH²$UKLHSLVFRSLD 5RPDQR&DWROLFĆ%XFXUHüWLVDOXWĆGHFL]LD&XU ĦLLGH$SHO6XFHDYDFDUHDUHVWDELOLWGUHSWDWHD VFKLPEkQG KRWĆUkUHD QHOHJDOĆ DQWHULRDUĆ D &XUĦLLGH$SHO3ORLHüWLGDWĆVXELQÁXHQĦDJUX SXULORUGHLQWHUHVHPDÀRWRSROLWLFH $FWXOGHGUHSWDWHDOMXGHFĆWRULORUGLQ6XFHDYD FRQÀUPĆvQFĆRGDWĆFĆDXWRUL]DĦLDGHFRQVWUXF ĦLHHPLVĆGH3ULPDUXO6HFWRUXOXLüLJDUDQWDWĆ GHUHSUH]HQWDQĦLLOHJLLGLQ3ORLHüWLHVWHLOHJDOĆ $5&%VROLFLWĆvQPRGIHUPLQWHUYHQĦLDDXWR ULWĆĦLORU 6WDWXOXL SHQWUX DSOLFDUHD /HJLL DYkQG vQYHGHUHHIRUWXULOHLOHJDOHDOHFHORUGHOD0LOOHQ QLXP%XLOGLQJ'HYHORSPHQWSURSULHWDULLĥHSHL GLQLQLPD%XFXUHüWLXOXLGHDÀQDOL]DIUDXGXORV OXFUĆULOH GH FRQVWUXFĦLH DOH FOĆGLULL DÀUPkQG FKLDU FĆ DFHDVWD D LQWUDW vQ FLUFXLWXO FLYLO vQ FHUFkQGFDGHÀHFDUHGDWĆVĆLPSXQĆSXWHUHD 3XPQXOXLüLD7XSHXOXL 3URSULHWDULL VWUĆLQL DL 0%' WUHEXLH VĆ vQĦH OHDJĆIDSWXOFĆvüLGHVIĆüRDUĆDFWLYLWDWHDvQWUXQ VWDWGHGUHSWvQFDUHQLPHQLQXVHSRDWHVLWXD GHDVXSUD/HJLL ÍQFDGUXOFRQIHULQĦHLGHSUHVĆÍ36,RDQ5REX $UKLHSLVFRS 0LWURSROLW GH %XFXUHüWL D DÀUPDW

Å0LVLXQHD-XVWLĦLHLHVWHH[DFWDFHDVWDVĆUHVWD ELOHDVFĆ'UHSWDWHDLDUPDJLVWUDĦLLGHOD&XUWHD GH$SHOGLQ6XFHDYDüLDXvQGHSOLQLWRFXGHPQL WDWHFRQVWLWXLQGXQH[HPSOXSHQWUXFRQWXUDUHD XQHLMXULVSUXGHQĦHXQLWDUH/D6XFHDYDVDVFULV PHUHXLVWRULDLDUDFXPVDVFULVRQRXĆSDJLQĆ vQFHDDMXVWLĦLHLURPkQHFRQVWUXFĦLDÅ&DWKHGUDO 3OD]DµHVWHLOHJDOĆGHODFHOPDLDGkQFVXEVROüL SkQĆODXOWLPXOQLYHO 'HJHDEDVDXJUĆELWVĆ VHEXFXUHEHQHÀFLDULLIDYRUXULORULOHJDOHGHULGL FDUHDDFHVWHLFRQVWUXFĦLLSHQWUXFĆEXFXULDOHD IRVWYUHPHOQLFĆHDWRWYDÀGHPRODWĆ0LVDUSX WHDVSXQHFĆQXYRPSXWHDGHPRODFRQVWUXFĦLD LOHJDOĆvQVĆLVWRULDQXVHvPSLHGLFĆGHWHUPHQH VFXUWHVDXGHOXFUXULPĆUXQWH$FHVWWXUQYDÀ SkQĆ OD XUPĆ vQOĆWXUDW  ,QVSHFWRUDWXO 7HUL WRULDOvQ&RQVWUXFĦLL%XFXUHüWLDUHREOLJDĦLDGHD QXPDLVSULMLQLQLFLIĆĦLüüLQLFLSHDVFXQV3LURQXO üL EHQHÀFLDUXO DFHVWXLD üL VĆ WUHDFĆ OD RSULUHD OXFUĆULORU LOHJDOH vQGHSOLQkQGXüL REOLJDĦLLOH GH VHUYLFLX ÍQ FD] FRQWUDU QH YHGHP QHYRLĦL VĆ VROLFLWĆP LQWHUYHQĦLD RUJDQHORU GH FHUFHWDUH SH QDOĆSHQWUXDVHYHULÀFDGHFHHVWHSURWHMDWDFHVW SURLHFWLPRELOLDUüLSURSULHWDULLOXL3HQWUXDIDFH DGHYĆUXOVĆLDVĆODOXPLQĆQLFLXQHIRUWQXHVWH SUHDPDUH3HQWUXDUĆVWXUQDSXWHUHDPLQFLXQLL QLFLRMLJQLUHQXHVWHSUHDJUHXGHVXSRUWDW3HQ WUX D SURWHMD OĆFDüXO 'RPQXOXL QLFLR OXSWĆ QX HVWHSUHDFRYkUüLWRDUHµ Å(VWH SULPD KRWĆUkUH SURQXQĦDWĆ vQ 5RPk QLD FX SULYLUH OD DQXODUHD XQHL DXWRUL]DĦLL GH FRQVWUXLUHDXQHLFOĆGLULGHWLS]JkULHQRULFDUH UĆPkQHLUHYRFDELOĆ6DFUHDWDVWIHOXQSUHFHGHQW FDUHSRDWHÀXUPDWüLGHFHOHODOWHLQVWDQĦHµDGH FODUDW0XJXU3RSHVFXDYRFDWOD%vUVDQ3RSHVFX üLDVRFLDĦLLHFKLSDFDUHUHSUH]LQWĆ$5&% $5&%FRQVLGHUĆFĆ,QWHUHVXO1DĦLRQDOWUHEXLH VĆSULPH]HDVXSUDFHORUGHJUXSHFRQRPLFVDX SROLWLFüLIDFHWRDWHGHPHUVXULOHSHQWUXDYHGHD &DWHGUDOD Å6I ,RVLIµ %LVHULFD $UPHQHDVFĆ üL WRDWHPRQXPHQWHOHGHFXOWHOLEHUDWHGHSRYDUD 7XUQXULORU%DEHO

&RPXQLFDWGH3UHVĆDO$5&%QUGLQ


Actualitate

9(5%80'20,1, RQRXĆ([RUWDĦLHDSRVWROLFĆ -RL QRLHPEULH D DYXW ORF OD 9DWLFDQ vQ FDGUXO XQHL FRQIHULQĦH GH SUHVĆ ([RUWDĦLHD DSRVWROLFĆ SRVW VLQRGDOHĆ9HUEXP 'RPLQL D 3DSHL %HQHGLFW DO ;9,OHD GHVSUH &XYkQWXO OXL 'XPQH ]HX vQ YLDĦD üL PLVLXQHD %L VHULFLL &RQIHULQĦD GH SUHVĆ D IRVW VXVĦLQXWĆ GH &DUGLQDOXO 0DUF2XHOOHW366SUHIHFWDO &RQJUHJDĦLHL SHQWUX (SLVFRSL $UKLHSLVFRSXO *LDQIUDQFR 5D YDVL SUHüHGLQWHOH &RQVLOLXOXL 3RQWLÀFDO SHQWUX &XWXUĆ $U KLHSLVFRSXO 1LNROD (WHURYLF üL 0RQV)RUWXQDWR)UL]]DVHFUH WDUXO JHQHUDO üL VXEVHFUHWDUXO 6LQRGXOXL(SLVFRSLORU ([RUWDĦLD DSRVWROLFĆ HVWH VHPQDWĆ OD VHSWHPEULH vQ VĆUEĆWRDUHD6I,HURQLPüLHVWH URGXOFHOHLGHDGRXĆVSUH]HFHD $GXQĆUL *HQHUDOH 2UGLQDUH D 6LQRGXOXL(SLVFRSLORUFDUHVD GHVIĆüXUDW OD 5RPD vQ RFWRPEULH 'RFXPHQWXO D IRVW SXEOLFDW vQ ODWLQĆ LWDOL DQĆ HQJOH]Ć IUDQFH]Ć VSDQL ROĆ JHUPDQĆ SRUWXJKH]Ć üL SRORQH]Ć üL HVWH VWUXFWXUDW vQ WUHL SĆUĦL SULQFLSDOH 9HUEXP 'HL 9HUEXP LQ (FFOHVLD 9HU EXP0XQGR $UKLHSLVFRSXO (WHURYLF D H[SOLFDW FĆ vQ SULPD SDUWH LQWLWXODWĆ 9HUEXP 'HL 3DSD VXEOLQLD]Ć DWkW UROXO IXQGD PHQWDODOOXL'XPQH]HX7DWĆO VXUVĆüLRULJLQHD&XYkQWXOXL FkWüLGLPHQVLXQHDWULQLWDUĆD UHYHODĦLHL ÍQ SDUWHD D GRXD D GRFX PHQWXOXL VH VXEOLQLD]Ć FXP PXOĦXPLWĆ &XYkQWXOXL OXL 'XPQH]HX üL 6DFUDPHQWHORU ,VXVUĆPkQHFRQWHPSRUDQFX RPHQLUHD vQ YLDĦD %LVHULFLL D VSXV $UKLHSLVFRSXO (VWH DPLQWLWĆLPSRUWDQĦD/HFĦLRQD UXOXLSUHFXPüLFHDDSURFOD PĆULL&XYkQWXOXL7RWDLFLHVWH QU

VXEOLQLDWĆ LPSRUWDQĦD LQVSL UDĦLHLELEOLFHSHQWUXDFWLYLWDWHD SDVWRUDOĆGLPHQVLXQHDELEOLFĆ D FDWHKH]HL IRUPDUHD ELEOLFĆ D FUHüWLQLORU IRORVLUHD 6ÀQWHL 6FULSWXUL vQ PDULOH vQWkOQLUL HFOH]LDOHüL&XYkQWXOOXL'XP QH]HXvQUHODĦLHFXYRFDĦLLOH 3DUWHDDWUHLDDGRFXPHQWX OXL SRVWVLQRGDO DWUDJH DWHQĦLD DVXSUD GDWRULHL FUHüWLQLORU GH D YHVWL &XYkQWXO OXL 'XPQH ]HXvQOXPHDvQFDUHWUĆLHVFüL PXQFHVF$LFLVHH[SOLFĆFXP %LVHULFD HVWH RULHQWDWĆ VSUH YHVWLUHD DGJHQWHV DGLFĆFHORU FDUHvQFĆQXFXQRVF&XYkQWXO >@ GDU üL FHORU FDUH DX IRVW GHMDERWH]DĦL>@GDUDXQHYRLH GH QRXD HYDQJKHOL]DUH SHQWUX D UHGHVFRSHUL &XYkQWXO OXL 'XPQH]HX 6IkQWXO 3ĆULQWH DPLQWHüWH vQ DFHDVWĆ SDUWH D GRFXPHQWXOIDSWXOFĆFUHüWLQLL VXQWFKHPDĦLVĆVOXMHDVFĆ&X YkQWXO OXL 'XPQH]HX vQ IUDĦLL üL VXURULOH ORU DÁDĦL vQ QHYRLH üL GH DFHHD WUHEXLH VĆ VH DQ JDMH]H vQ VRFLHWDWH SHQWUX UH FRQFLOLHUHD GUHSWDWHD üL SDFHD vQWUH SRSRDUH $UKLHSLVFRSXO (WHURYLF D DGXJDW FĆ 3DSD vüL H[SULPĆ VSHUDQĦD FĆ %LEOLD YD À PDL ELQH FXQRVFXWĆ vQ üFROLüLXQLYHUVLWĆĦLüLFĆVHYRU IRORVL PDL ELQH PLMORDFHOH GH FRPXQLFDUH H[SORDWkQGXVH WRDWH SRVLELOLWĆĦLOH WHKQRORJLFH PRGHUQH 7HPD LQFXOWXUĆULL 6ÀQWHL 6FULSWXUL HVWH GH DVH PHQHD OHJDWĆ GH WUDGXFHUHD üL GLIX]DUHD %LEOLHL FDUH WUHEXLH VĆ VSRUHDVFĆ ÍQ H[RUWDĦLH VH VXEOLQLD]ĆüLYDORDUHDüLDFWX DOLWDWHDGLDORJXOXLLQWHUUHOLJLRV ÍQ FRQFOX]LH D VSXV $UKL HSLVFRSXO (WHURYLF vQFKHLQG SUH]HQWDUHD GRFXPHQWXOXL 6XYHUDQXO3RQWLIUHLWHUHD]ĆvQ GHPQXOVĆXFĆWUHWRĦLFUHüWLQLL VĆGHYLQĆWRWPDLIDPLOLDULFX 6IkQWD6FULSWXUĆ $&

&835,16 ,1752'8&(5( 35,0$3$57( 9(5%80'(, 'XPQH]HXFDUHYRUEHüWH 5ĆVSXQVXORPXOXLGDWOXL 'XPQH]HXFDUHYRUEHüWH +HUPHQHXWLFD6ÀQWHL 6FULSWXULvQ%LVHULFĆ $'28$3$57( 9(5%80,1(&&/(6,$ &XYkQWXOOXL'XPQH]HX üL%LVHULFD /LWXUJLDORFSULYLOHJLDWDO FXYkQWXOXLOXL'XPQH]HX &XYkQWXOOXL'XPQH]HXvQ YLDĦDHFOH]LDOĆ $75(,$3$57( 9(5%80081'2 0LVLXQHD%LVHULFLLYHVWLUHD FXYkQWXOXLOXL'XPQH]HX &XYkQWXOOXL'XPQH]HXüL LPSOLFDUHDvQOXPH &XYkQWXOOXL'XPQH]HXüL FXOWXULOH &XYkQWXOOXL'XPQH]HXüL GLDORJXOLQWHUUHOLJLRV &21&/8=,(


Din viaţa Arhidiecezei RFWRPEULH²7kUJRYLüWH

,XOLDQD%25

%LVHULFD6I)UDQFLVFGH$VVLVLODFHDVGHVĆUEĆWRDUH 3RDWHFĆQLFLRGDWĆFRPXQLWDWHDFDWROLFĆGLQ 7kUJRYLüWH QX D WUĆLW OD R DVHPHQHD LQWHQVLWDWH VĆUEĆWRDUHDSDWURQXOXLHLVSLULWXDO6IkQWXO)UDQ FLVFGH$VVLVL6ĆÀHRDUHYLDĦDFDUHQHVXSXQH OD DSĆVĆWRDUH vQFHUFĆUL" 6DX QHYRLD QRDVWUĆ LPSHULRDVD GH DO LXEL SH 'XPQH]HX GH D LXEL ,XELUHD/XL" ÍQWURDWPRVIHUĆGHDGkQFĆHPRĦLHGXSĆPHGL WDUHDPLVWHUHORUGHEXFXULHDOH6IkQWXOXL5R]DULX DüWHSWDP FX WRĦLL PRPHQWXO vQFHSHULL FHOHEUĆULL 6ÀQWHL /LWXUJKLL +DUXO 'RPQXOXL SOXWHD SDUFĆ SHVWH WRW XPSOvQGXQH LQLPLOH GH R VLPSOĆ GDU VPHULWĆ VXSXQHUH 7RWXO HUD SUHJĆWLW SHQWUX D VĆUEĆWRUL LXELUHD ûL LDWĆ GHRGDWĆ PLFD QRDVWUĆ ELVHULFĆ VD LQXQGDW GH OXPLQĆ üL GH DFRUGXULOH PX]LFLLGHRUJĆFDUHGHPXOWĆYUHPHQXVDXPDL DX]LW DLFL 3UHOXGLXO üL IXJD vQ 'R 0DMRU GH - 6 %DFKDSRLLPQXO(FFH6DFHUGRV0DJQXVLQWHUSUH WDWGHWRĦLFHLSUH]HQĦLDXIĆFXWFDVROHPQLWDWHDVĆ QHLQXQGHvQWUXQFRQWLQXXFUHVFHQGR $UKLHSLVFRSXO QRVWUX ÍQDOW3UHDVÀQĦLWXO ,RDQ 5REXvQVRĦLWGH0VJU9ODGLPLU3HWHUFĆüLGH3U ,RVLI ,PEULüFĆ 'HFDQXO GH 3ORLHüWL vPSUHXQĆ FX FHLODOĦLSUHRĦLFRQFHOHEUDQĦLüLGHFHLPLQLV WUDQĦL DX LQWUDW vQ ELVHULFĆ vQ SURFHVLXQH 6IkQ WD /LWXUJKLH D vQFHSXW FX ELQHFXYDQWDUHD RUJLL RIHULWĆ GH R PkQĆVWLUH IUDQFLVFDQĆ GLQ (OYHWLD üL D DMXQV OD QRL SULQ EXQĆYRLQĦD $UKLHSLVFRSXOXL QRVWUXFĆUXLDvLVXQWHPUHFXQRVFĆWRUL 3ĆWUXQVĆ GH VSLULWXO YLHĦLL DSRVWROLFH D 6ĆUĆ FXĦXOXLGLQ$VVLVLvQWUHDJDFRPXQLWDWHSDUHDFĆ SDUWLFLSĆODFRPXQLXQHDFX,VXVPDUHOHIUDWHDO WXWXURU&UHDWXULORU8QLYHUVXOXLFDUHDDOHVVĆüL WUDLDVFĆYLDĦDvQWRWDOĆVĆUĆFLH3ĆULQWHOH(PLO0R UDUXSDURKXOELVHULFLL&LRSOHDGLQ%XFXUHüWLQHD VSXVvQSUHGLFDVDFĆQLPHQLQXSRDWHSULPLGD UXOVĆUĆFLHLGHFkWGDFĆDFFHSWĆFXLQLPDüLYLDĦD SURJUDPXOSURFODPDWGH,VXVvQSUHGLFDVDGHSH PXQWH)HULFLĦLFHLVĆUDFLFXGXKXO«$üDDIĆFXW 6IkQWXO )UDQFLVF DüD SXWHP üL QRL GHYHQL IUDĦL DLOXL,VXV3ULQPHVDMXOYLHĦLL6IkQWXOXL)UDQFLVF

QHDPDPLQWLWFĆYLDĦDWUHEXLHWUĆLWĆvQGUDJRVWH SHQWUXvQWUHDJD&UHDĦLH 0RPHQWXO vQĆOĦĆWRU DO 6ÀQWHL ÍPSĆUWĆüDQLL QHD RIHULW RFD]LD VĆ SULPLP 3UHDVIkQWXO 7UXS üL 6kQJHDOOXL,VXVFKLDUGLQPkLQLOHLQYLWDWXOXLQRV WUXGHRQRDUHÍQDOW3UHDVÀQĦLWXO,RDQ5REX'LV WLQV UDGLLQG EXQĆWDWH üL EOkQGHĦH ([FHOHQĦD 6D QHDvQFXUDMDWODFXYkQWXOVĆXÀQDOVĆQXH]LWĆP VĆLDMXWĆPSHFHLFHVXIHUĆvQMXUXOQRVWUX'HüL QLFLQRLQXVXQWHPERJDĦLH[LVWĆRDQXPHGHPQL WDWHDVĆUĆFLHLFDUHQXQHODVĆVĆGLVSHUĆPFLQH DMXWĆVĆQHvQĆOĦĆPSULQGĆUXLUH'XSĆH[HPSOXO YLHĦLL0kQWXLWRUXOXL,VXV&ULVWRVDüDDWUĆLW6IkQ WXO)UDQFLVFDüDVXQWHPFKHPDĦLVĆWUĆLPüLQRL 3HQWUXFĆ²DüDFXPVSXQH$SRVWROXO²PDLELQH HVWH VĆ GDL GHFkW VĆ SULPHüWL 'HDOWIHO DüD FXP VSXQHDSĆULQWHOHSDURK'RPLQLF6RDUHQLPHQLQX HVWHVLQJXUüLVĆUDFDWkWDWLPSFkW,VXV&ULVWRVYH JKHD]ĆFXGUDJRVWHDVXSUDQRDVWUĆLDUQRLGRULP VĆOvQWkOQLP)LHFDUHUXJĆFLXQHÀHFDUHPĆUWXUL VLUH VDFUDPHQWDOĆ D SĆFDWHORU ÀHFDUH SDULFLSDUH DQRDVWUĆOD6IkQWD/LWXUJKLHQHPDLDSURSLHPDL PXOWGH'XPQH]HX 7RFFDWDüL)XJDvQUHPLQRUGH-6%DFKLQWHU SUHWDWHGHPDHVWUXO0DUFHO2FWDY&RVWHDRUJDQLV WXO&DWHGUDOHL6I,RVLIGLQ%XFXUHVWLQHDXvQVRĦLW SHWRĦLvQSURFHVLXQHVSUHDOWDUXQGHDPYHQHUDW UHOLFYLD6IkQWXOXL)UDQFLVFGH$VVLVLQĆGĆMGXLQG FXFUHGLQĦDFĆQHYRPPROLSVLüLQRL²PĆFDUSXĦLQ ²GHVSLULWXOVĆXGHDVFXOWDUHIDĦĆGH'XPQH]HX GH VĆUĆFLH vQ VOXMLUHD OXL 'XPQH]HX üL GH YLDĦĆ FXUDWĆvQvPSOLQLUHD6ÀQWHL6DOH9RLQĦH $YkQGLQLPDSOLQĆGHUHFXQRüWLQĦĆIDĦĆGH0L ORVWLYLUHD OXL 'XPQH]HX DP SOHFDW VSUH FDVHOH QRDVWUH VĆUDFL üL ERJDĦL vQ DFHODVL WLPS 3HQWUX FĆSUHĦGHFkWHYDFOLSHPĆFDUÀHFDUHGLQWUHQRL vQIHOXOVĆXDFRORvQWDLQDELVHULFLLODvQWOQLWSH 6IkQWXO)UDQFLVFGH$VVLVL


Din viaţa Arhidiecezei &KHPDĦLODUHFXQRüWLQĦĆIDĦĆGHEĆWUkQL &DWHGUDODÅ6I,RVLIµGLQ%XFXUHüWLDIRVWJD]GDFRQWLQXĆULLXQHLH[SR]LĦLLGHIRWRJUDÀLRU JDQL]DWĆGH&RQIHGHUDĦLD&DULWDV5RPkQLDvQSHULRDGDRFWRPEULHÍQFHSXWvQGDWDGH RFWRPEULHvQKROXO3DODWXOXL3DUODPHQWXOXL5RPkQLHLHYHQLPHQWXODDYXWFDWHPĆ9LLWRUXO XQHLQDĦLXQLvQFHSHFXUHVSHFWXOIDĦĆGHEĆWUkQLLHLüLVHvQVFULHvQFRQWH[WXO$QXOXL²$QXO HXURSHDQGHOXSWĆvPSRWULYDVĆUĆFLHLüLDH[FOX]LXQLLVRFLDOHüLFXRFD]LD =LOHL,QWHUQDĦLRQDOHD3HUVRDQHORU9kUVWQLFHRFWRPEULHGDWĆVWDELOLWĆ GH2UJDQL]DĦLD1DĦLXQLORU8QLWH 3HQWUX DFHVW HYHQLPHQW D IRVW SUH]HQW vQ &DWHGUDOD Å6I ,RVLIµ 3U (JLGLX &RQGDF 3UHüHGLQWHOH &RQIHGHUDĦLHL &DULWDV 5RPkQLD 3ĆULQWHOH DFHOHEUDW6IkQWD/LWXUJKLHvQ&DWHGUDOĆGXPLQLFĆRFWRPEULHODRUD LDUvQFXYkQWXOGHvQYĆĦĆWXUĆVDDGUHVDWFHORUSUH]HQĦLvQVIkQWXO OĆFDüYRUELQGGHVSUHUHFXQRüWLQĦDSHFDUHWUHEXLHVĆRGHVFRSHULPvQ VXÁHWXO QRVWUX SHQWUX PLORVWLYLUHD OXL 'XPQH]HX D VSXV FĆ ÅVXQWHP FKHPDĦL VĆ ÀP UHFXQRVFĆWRUL üL IDĦĆ GH JHQHUDĦLLOH vQ YkUVWĆ IDĦĆ GH SĆULQĦLLIDĦĆGHEXQLFLLQRüWULIDĦĆGHFHLFDUHDXGLQH[SHULHQĦDORUVĆ QH SRYHVWHDVFĆ DWkWHDµ ÅûL PDL PXOW GHFkW DWkW üFRDOD UHFXQRüWLQĦHL QRDVWUHHVWH6IkQWD/LWXUJKLHµDVSXVVSUHvQFKHLHUHSĆULQWHOH(JLGLX 3U9LQFHQĦLX%$/,17 ZZZDUFEUR

3U5REHUW%ĆODQ'RFWRUvQ7HRORJLH 3HRFWRPEULHOD5RPDvQVDOD3DXODO9,OHDSĆULQWHOH5R EHUW%ĆODQDGH]EĆWXWSXEOLFWH]DGHGRFWRUDW$GYHQWXOvQSUHGLFLOH OLWXUJLFH DOH 6IkQWXOXL %HUQDUG GH &ODLUYDX[ /XFUDUHD FDUH HVWH URGXO XQXL SDUFXUV LQWHOHFWXDO XUPDW OD 8QLYHUVLWDWHD 3RQWLÀFDOĆ /DWHUDQ GLQ 5RPD LD DGXV SĆULQWHOXL WLWOXO GH 'RFWRU LQ 6DFUD 7KHRORJLD ÍQDQXOSULQEXQĆYRLQĦD([FHOHQĦHLVDOHÍQDOWSUHDVÀQĦLWXO ,RDQ5REXüLDH[FHOHQĦHLVDOH(SLVFRS&RUQHO'DPLDQSĆULQWHOH5R EHUWDvQFHSXWVWXGLLOHGHVSHFLDOL]DUHvQ&ULVWRORJLHOD8QLYHUVLWDWHD 3RQWLÀFDOĆ/DWHUDQÍQDQXODÀQDOL]DWOXFUDUHDGHOLFHQĦĆvQ &ULVWRORJLHüLDvQFHSXWSUHJĆWLUHDSHQWUXOXFUDUHDGHGRFWRUDW$U JXPHQWXOOXFUĆULLGHGRFWRUDWHVWHRUHÁH[LHWHRORJLFĆGHVSUHYHQLUHD vQJORULHDOXL&ULVWRVFHSRDWHÀLQWHUSUHWDWĆGRDUvQOXPLQDSULPHL YHQLUL ÍQWUXSDUHD)LXOXLOXL'XPQH]HX 'XSĆVXVĦLQHUHDOXFUĆULL3U'U5REHUW%ĆODQDPXOĦXPLWFHORU FDUHLDXIRVWDOĆWXULSHSDUFXUVXODQLORUGHVWXGLXüLDVLQWHWL]DW H[SHULHQĦD OD 5RPD SULQ FXYLQWHOH 6IkQWXOXL %HUQDUG ©VXEOLPD ÀORVRÀHHVWH&ULVWRVª 3U 5REHUW %ĆODQ D IRVW KLURWRQLW SUHRW vQ DQXO ÍQDLQWH GH DSOHFDODVWXGLLDDFWL YDW FD YLFDU OD SDURKLD Å6IkQWD &UXFHµ GLQ %XFXUHüWL ÍQ SUH]HQW HVWH FRODERUDWRU OD 3D URKLD Å6DFUH &RHXUµ üL LQVSHFWRUüFRODUSHQWUX vQYĆĦĆPkQWXO UHOLJLRV GLQ%XFXUHüWL QU

([HUFLĦLLVSLULWXDOH SHQWUXDQJDMDĦLL &DULWDV%XFXUHüWL &D GH ÀHFDUH DQ üL DQXO DFHVWD $VRFLDĦLD &DULWDV D $UKLGLHFH]HL GH %XFXUHüWL D RUJDQL]DW SHQWUX RSHUDWRULL HLWUHL]LOHGH([HUFLĦLL6SLUL WXDOH6LQJXUXOOXFUXGHRVH ELWDIRVWORFDĦLDDFHVWRUD ÍQ ]LXD GH RFWRPEULH EHQHÀFLLQGGHRIHUWDJHQHURD VĆ D $VRFLDĦLHL Å)UDWHOOR 0LRµ GLQ 0LODQR ,WDOLD FDUH QHD SXV OD GLVSR]LĦLH ELOHWH GH DYLRQüLXQFRPSOH[PLQXQDW vQORFDOLWDWHD2VSHGDOHWWR/R GLJJLDQR SURYLQFLD /RGL XQ QXPĆUGHGLQWUHOXFUĆWRULL &DULWDVVDGHSODVDWvQ,WDOLD 3UHGLFLOH DX IRVW ĦLQXWH GH FĆWUH SUHRWXO SDURK $QWRQLR 3HYLDQL ÍQ VHDUD ]LOHL GH RFWRPEULH JUXSXO URPkQ üL FkĦLYD GLQWUH PHPEULL DVRFL DĦLHL ÅLWDOLHQH DX VHUYLW FLQD vPSUHXQĆ vPSĆUWĆüLQG LGHL LPSUHVLL üL GLQ ERJĆĦLD FXO WXUDOĆVSLULWXDOĆüLVRFLDOĆD FHORUGRXĆĦĆUL 3U$OH[DQGUX&2%=$58


Sfânta Scriptură '80,1,&$$;;;,,$ &

(YDQJKHOLD]LOHL/XFD

OĆPXUHDVFĆ R SUREOHPĆ GH YLDĦĆ VWDWXWXO GH VRĦLH ² GXSĆvQYLHUHDGHODVIkUüLWXO Å'XPQH]HX QX HVWH 'XPQH]HXO WLPSXULORU ² DO XQHL IHPHL FHORUPRUĦLFLDOFHORUYLLFĆFLSHQWUX FDUH UĆPDVĆ YĆGXYĆ HUD HOWRĦLVXQWYLLµ /F QHYRLWĆ FRQIRUP OHJLL OHYL UDWXOXL VĆ VH FĆVĆWRUHDVFĆ (SLVRGXO HYDQJKHOLF SURSXV FX XQXO GLQ IUDĦLL VRĦXOXL VSUHPHGLWDUHvQDFHDVWĆGXPL UĆSRVDWSHQWUXDLOĆVDXUPDüL QLFĆQHUHODWHD]ĆXQHYHQLPHQW ÍQVĆ IHOXO vQ FDUH VDGXFKHLL DX FDUH VD GHVIĆüXUDW OD ,HUXVD IRUPXODW DFHVW FD] YL]D VĆO OLP GXSĆ FH ,VXV D LQWUDW vQ REOLJHSH,VXVVĆQHJHXQDGHYĆU PRG PHVLDQLF vQ 2UDüXO 6IkQW FDUHGHYHQLVHGHMDRFRQYLQJHUH FĆODUH SH XQ PĆJĆUXü üL DFOD GH FUHGLQĦĆ vQ LXGDLVPXO WLP PDWGHXFHQLFLüLGHRPHQLLFDUH SXOXLVĆXüLvQIHOXODFHVWDVĆ YHQHDX OD VĆUEĆWRDUHD 3DüWHOXL ÀHDFX]DWGHÅHUH]LHµ'DU,VXV GUHSW Å&HO FDUH YLQH UHJHOH vQ vQ UĆVSXQVXO VĆX LQVLVWĆ PDL QXPHOH 'RPQXOXLµ $FHDVWĆ FXUkQGDVXSUDGLIHUHQĦHLGLQWUH DWLWXGLQH D OXL ,VXV D IRVW GH] FHOHGRXĆÅOXPLµFHDSUH]HQWĆüL DSUREDWĆ GH FĆWUH IDULVHL /F FHDYLLWRDUHÍQWLPSFHvQOXPHD  vQ WLPS FH DXWRULWĆĦLOH GH DFXP LQVWLWXĦLD FĆVĆWRULHL GHFHOPDLvQDOWJUDGFĆXWDXVĆO HVWHQHFHVDUĆSHQWUXSHUSHWXD RPRDUH /F ÍQVĆSHQWUX UHDXPDQĆOXPHDYLLWRDUHDER FĆQXJĆVHDXFHVĆLIDFĆSHQWUX OHüWH DFHDVWĆ FRQGLĦLH ÍQYLHUHD FĆ WRW SRSRUXO VH ĦLQHD GXSĆ HO IHULFLWĆ OH FRQIHUĆ FHORU JĆVLĦL FDVĆODVFXOWH /F YUHGQLFLXQVWDWXWQRXHLVXQWÀL  DWXQFL DX vQFHUFDW VĆL DLOXL'XPQH]HX²DGLFĆDSDUĦLQ VXUSULQGĆ YUHXQ FXYkQW FRP SHQWUXWRWGHDXQD/XLüLWUĆLHVF SURPLĦĆWRU FX FDUH VĆO DFX]H vQVODYD6D²üLVXQWDVHPHQHD 2U vQWUHEDUHD DGUHVDWĆ GH VD vQJHULORU²QHPDLDYkQGQHYRLHVĆ GXFKHL vQ SHULFRSD GLQ DFHDVWĆ VH SHUSHWXH]H SULQWUR GHVFHQ GXPLQLFĆHVWHWRFPDLXQDGLQ GHQĦĆ ûL SHQWUX FĆ UĆVSXQVXO WUHDFHOHFDSFDQHGHFRPSURPL WUHEXLD IXQGDPHQWDW SH 6IkQWD WHUHvQWLQVHOXL,VXV 6FULSWXUĆ vQ FDUH VDGXFKHLL ÍQ VLQH vQWUHEDUHD VDGXFKH FUHGHDX IĆUĆ H]LWDUH PDL DOHV LORU FDUH VSXQHDX FĆ QX HVWH FkQGUHIHULQĦDHUDODXQWH[WGLQ vQYLHUH/F HUDPHQLWĆVĆ /HJH,VXVvLWULPLWHODDFHOSDVDM

([  vQ FDUH 'XPQH]HX VH UHYHOHD]ĆFDÀLQG'XPQH]HXOOXL $EUDKDP'XPQH]HXOOXL,VDDFüL 'XPQH]HXOOXL,DFRE(GUHSWFĆ DFHVW PRG DO OXL 'XPQH]HX GH D VH SUH]HQWD QX QH RIHUĆ SUHD PXOWĆFODULWDWHFXSULYLUHODYLDĦD GHGLQFRORGHWLPSGDWÀLQGFĆ FHLWUHLSDWULDUKLDXWUĆLWFkQGYD GH PXOW *HQLDOLWDWHD UĆVSXQ VXOXLOXL,VXVVHVSULMLQĆSHXQ SULQFLSLX GH OHFWXUĆ D 6ÀQWHL 6FULSWXUL 'XPQH]HX YRUEHüWH vQ SUH]HQW ûL GDFĆ 'XPQH]HX YRUEHüWH DFXP vQVHDPQĆ FĆ DFXP (O HVWH 'XPQH]HXO OXL $EUDKDP 'XPQH]HXO OXL ,VDDF üL 'XPQH]HXO OXL ,DFRE üL SULQ XUPDUHHLVXQWYLL )ĆUĆ D DUĆWD QLFL FHD PDL PLFĆ GHVFRQVLGHUDUH D YLHĦLL WHUHVWUH SDJLQD HYDQJKHOLFĆ D DFHVWHL GXPLQLFL QH GH]YĆOXLH DVSHFWXOHLWHPSRUDUüLSUHJĆWL WRU 7UDWkQG vQVĆ DFHVW VXELHFW FX SXĦLQ WLPS vQDLQWHD PRUĦLL VDOH ,VXV QH IDFH VĆ REVHUYĆP FĆ vQYLHUHD ÀHFĆUXLD GLQWUH QRL VHvQVFULHvQSODQXOPkQWXLWRUDO OXL'XPQH]HXUHYHODWvQPRGWRW PDL FODU vQFHSkQG FX DOHJHUHD OXL$EUDKDP$üDGDUWRDWĆYLD ĦDQRDVWUĆHVWHSULQVĆvQDFHDV WĆPLüFDUHDOHüLGH'XPQH]HX QRLVXQWHPFKHPDĦLFDGXSĆR YLDĦĆGHFUHGLQĦĆüLGHLXELUHVĆ SDUWLFLSĆPODVODYDOXL&ULVWRV

 ÍQDMXQXOSĆWLPLULLVDOHvQFDGUXOXOWLPHORUSUHGLFLURVWLWHvQ '80,1,&$$;;9$ &

DX]XOORFXLWRULORU,HUXVDOLPXOXLüLDOFHORUYHQLĦLODVĆUEĆWRDUHD (YDQJKHOLD]LOHL/XFD 3DüWHOXL,VXVURVWHüWHXQGLVFXUVDYkQGGUHSWWHPĆVIkUüLWXOOX Å9HĦL À GXüPĆQLĦL GH WRĦL GLQ PLLVIkUüLWDOFĆUXLGUDPDWLVPHVWHLOXVWUDWGHDSURSLDWXOVIkUüLW FDX]D QXPHOXL PHX 'DU QLFL XQ DO,HUXVDOLPXOXL DQXOG& VXEDVHGLXODUPDWHORUOXL7LWXV ÀU GH SĆU GH SH FDSXO YRVWUX QX $FHVWGLVFXUVGLQFDUHOLWXUJLDDFHVWHLGXPLQLFLQXQHRIHUĆ VH YD SLHUGH 5ĆPkQHĦL VWDWRUQLFL GHFkWvQFHSXWXOHVWHSURQXQĦDWGH,VXVvQPRPHQWXOvQFDUH üLYHĦLGREkQGLYLDĦDµ /F SOLQLGHDGPLUDĦLHFkĦLYDXFHQLFLHYRFDXSRGRDEHOH7HPSOXOXL GLQ,HUXVDOLPGHFXUkQGUHVWDXUDW2UH[DFWDWXQFLFkQGvQ FkQWDUHDHUDPDLPDUH,VXVDQXQĦĆGLVWUXJHUHDOXLGLQWRWFHYHGHĦLQXYDUĆPkQHSLDWUĆSHVWHSLDWUĆ WRWXOYDÀGLVWUXV /F ûLGDFĆXFHQLFLLVHSUHRFXSĆVĆLGHQWLÀFHPRPHQWXOüLVHPQXOFDUHYRU DWHVWDvPSOLQLUHDDQXQĦXOXLVĆX,VXVvQVFKLPEVHSUHRFXSĆVĆSUHJĆWHDVFĆFRPXQLWDWHDFUHüWLQĆ VĆvQIUXQWHPDLvQWkLYLWUHJLLOHSUHPHUJĆWRDUHDFHOXLPRPHQW,PSRUWDQWvQSUHJĆWLUHDORUHVWHSH GHRSDUWHVĆQXÀHGXüLvQHURDUHGHSUHWLQüLVDOYDWRULüLQLFLVĆQXVHvQVSĆLPkQWHGHHYHQLPHQWHOH WHULELOHFDUHYRUDYHDORF FkQGHLYRUDYHDPXOWGHVXIHULWGLQFDX]DQXPHOXLOXL,VXV üLSHFDUHQX WUHEXLHVĆOHFRQIXQGHFX6IkUüLWXO3HGHDOWĆSDUWHXFHQLFLLYRUWUHEXLVĆSURÀWHGHDFHVWHPRPHQWH FXPSOLWHSHQWUXDGDPĆUWXULHGHVSUH(YDQJKHOLH&XDOWHFXYLQWHXFHQLFLLYRUDYHDGHvQIUXQWDWR


Sfânta Scriptură RVWLOLWDWHVLPLODUĆFHOHLSHFDUHDvQIUXQWDWR0kQWXLWRUXODWXQFLFkQGSUHGLFDDFHDvQYĆĦĆWXUĆFDUH IDFHGLQQRLRDPHQLvQYĆĦĆWXUĆSHQWUXFDUH(ODSOĆWLWFXSURSULDYLDĦĆ $VWĆ]LFDüLLHULvQWkOQLPvQFRWLGLDQXOYLHĦLLQRDVWUHIDOüLVDOYDWRUL FXFKLSGHÅRPGHüWLLQĦƵFDUH QHRIHUĆGRDUDGHYĆUXULWHPSRUDUHüLSĆPkQWHüWLFXFKLSGHÅRPUHOLJLRVµFDUHSURPLWHUDLXULGHOLFLRDVH FHVDUREĦLQHSULQYLROHQĦĆüLHJRLVPFXFKLSGHÅRPSROLWLFµFDUHWRWSURPLWHXQUDLSĆPkQWHVFvQFDUH QXDMXQJvQÀQDOGHFkWGRDUFkĦLYDHWF DOFĆURUSURJUDPQXvQVHDPQĆDOWFHYDGHFkWvQUHJLPHQWDUHD RPXOXLGHUkQGvQSURLHFWHOHORU'LQDVWIHOGHSURLHFWHGHDOXQJXOLVWRULHLQXDPDLUĆPDVSLDWUĆSHVWH SLDWUĆ,VXVQHDWHQĦLRQHD]ĆüLSHQRLFDüLSHXFHQLFLLWLPSXOXLVĆXVĆQXÀPGXüLvQHURDUHVĆQXQH vQVSĆLPkQWĆPüLPDLDOHVVĆGĆPDFHDPĆUWXULHGHVSUHvQYĆĦĆWXUD(YDQJKHOLHLFRQYLQüLÀLQGFĆ(OYD SXQHüLSHEX]HOHQRDVWUHDFHOHFXYLQWH VLPSOH üLDFHDvQĦHOHSFLXQH HOHPHQWDUĆ IĆUĆGHFDUHQXVH SRDWHWUĆLQLFLvQOXPHDGHDLFLüLQLFLvQFHDGHGLQFRORGHWLPS &XDOWHFXYLQWHPkQWXLUHDRPXOXLVHREĦLQHFRQIRUP(YDQJKHOLHLGHDVWĆ]LQXPDLSULQÀGHOL WDWHDIDĦĆGH,VXV&ULVWRVÀGHOLWDWHFDUHQXHVWHGHORFXüRDUĆ

 

'80,1,&$$;;;,9$&5,67265(*(/(81,9(568/8, &

(YDQJKHOLD]LOHL/XFD Å,VXVH DPLQWHüWHĦL GH PLQH FkQG YHLLQWUDvQvPSĆUĆĦLDWDµ /F 

/LWXUJLD VĆUEĆWRULL &ULVWRV 5HJHOH 8QLYHUVX OXLFXFDUHVHvQFKHLHDQXOOLWXUJLFQHSURSXQH VSUHPHGLWDUHXQIUDJPHQWGLQUHODWDUHDSĆWLPL ULLOXL,VXVÍQDFHVWIUDJPHQW0kQWXLWRUXOFDUH vQWLPSXOSURFHVXOXLVHGHFODUDVHDÀ5HJH0H VLD GHYLQH RELHFWXO EDWMRFXULORU üL DO LQVXOWHORU WXWXURUFHORUFDUHDVLVWĆODPRDUWHDOXLSHFUXFH LQFOXVLYDXQXLDGLQWUHUĆVWLJQLĦLLvQYHFLQDĦL7RĦL DFHüWLDLDXvQGHUkGHUHWLWOXOSHFDUHüLODDWULEX LWFHUkQGXLVĆFRQÀUPHSULQJHVWXULVSHFWDFX ORDVHSUHWHQĦLDVDPHVLDQLFĆ/RUvQVĆOHVFDSĆ XQGHWDOLXSHFDUH,VXV&ULVWRVODVHPQDODWGHMD HPQDODWGHMD SULQ FHOH WUHL SUHYHVWLUL DOH SĆWLPLULL LULL PRUĦLL üL üL vQYLHULL VDOH GH OD ,HUXVDOLP ² /F  GHWDOLXFDUHIDFHWULPLWHUHDWkWOD UHDWkWOD SURIHĦLDGLQ3V 7RĦLFHLFHPĆYĆG PĆYĆG vüLEDWMRFGHPLQHvüLGHVFKLGJXUDGDX GDX GLQFDSüL]LFÅ6DvQFUH]XWvQ'RPQXO XO 6ĆO PkQWXLDVFĆ VĆO L]EĆYHDVFĆ ÀLQGFĆ vO LXEHüWHµ FkW üL OD À JXUD VHUYLWRUXOXL VXIHULQG GLQ ,V XQGH VH VSXQH FĆ PkQWXLUHDHVWHURGDOMHUWÀULLGH VLQH «HODIRVWVWUĆSXQVSHQWUX IĆUĆGHOHJLOHQRDVWUH]GURELWSHQ WUX QHOHJLXLULOH QRDVWUH 3HGHDS VDFDUHQHDDGXVSDFHDDFĆ]XW SHVWHHOüLSULQUĆQLOHOXLDPIRVW YLQGHFDĦL 0DL PXOW DüD FXP VH SUH]LQWĆ VFHQD vQ FDUH ,VXV SĆWLPLQG DUH GH vQGXUDW LQVXO WHOHüLSURYRFĆULOHFHORUGLQMXU QHUHDPLQWHüWHGHDOWHGRXĆHSL VRDGHGHODvQFHSXWXO(YDQJKH OLHLFDUHDFXPFDSĆWĆYDORDUHGH QU

SUHYHVWLUHFHODOLVSLWLULORUGLQSXVWLXFkQG,VXV DUHIX]DWvQPRGVLVWHPDWLFVĆVHVDOYH]HSHVLQH  üL FHO GLQ VLQDJRJD GH OD 1D]DUHW FkQG FRQFLWDGLQLLVĆLUHIX]ĆVĆDFFHSWHSUHWHQĦLLOHPH VLDQLFHDOHDFHOXLDSHFDUHQXOUHFXQRVFGHFkW FDÀXOOXL,RVLI V &X DOWH FXYLQWH UHJDOLWDWHD OXL ,VXV QX HVWH XQD DVHPĆQĆWRDUH YUHXQHL PRQDUKLL GLQ DFHDVWĆ OXPH ,VXV QX vüL H[HUFLWĆ UHJDOLWDWHD SULQSXWHUHDGHDFRQVWUkQJHVDXGHDVĆYkUüL PLUDFROH vQ IRORVXO SURSULX VFKLPEkQG SLHWUH OH vQ SkLQH VDX VDOYkQGXVH SH VLQH vQVXüL GH OD PRDUWH $GHYĆUDWD UHJDOLWDWH HVWH DFHHD vQ FDUH ,VXV LQWUĆ SULQ LQWHUPHGLXO FUXFLL SHQWUX D H[SULPD PĆVXUD LXELULL VDOH FDUH SHQWUX DL DGXQDODRODOWĆSHÀLLüLÀLFHOHSRSRUXOXLVĆXH DGXQDODRODOWĆS FDSDELOĆVĆPHDUJĆSkQĆODMHUWÀUHDGHVLQH FDSDELOĆVĆP 7kOKDUXOFHOEXQFDUHIDFHPDLvQWkLXQ 7kOKDUXOFH SURIXQGĆ FĆLQĦĆ SHQWUX SĆFDWHOH DFW GH SU VDOHüLPDLDSRLvQGUĆ]QHüWHVĆFHDUĆ VDOHüL GHOD&HOFDUHVXIHUĆSHQHGUHSWVĆ GHOD ÀH SULPLW vQ ÍPSĆUĆĦLH HVWH FHO GLQWkLFDUHREĦLQH3DFHDÍQYLHULL G (O DXGH FXYkQWXO VDOYDWRU DO 5HJHOXLVĆX$VWĆ]LYHLÀFX PLQHvQSDUDGLV ,VXV QL VH vQIĆĦLüHD]Ć DVWĆ]L FD ÀLQG DGHYĆUDWXO 0HVLDDGHYĆUDWXO5HJHFDUH QH DüWHDSWĆ SH WRĦL DOĆWXUL GH FUXFHD SH FDUH SĆWLPHü WHSHQWUXDQHVSXQHFkWGH PXOWQHLXEHüWHüLSHQWUXD QH RIHUL SDFHD VD üL XQ ORF DOĆWXUL GH (O vQ SDUDGLV vQ FD]XO vQ FDUH FX VPHUHQLH DP üWL VĆ vL FHUHP LHUWDUH SHQWUXSĆFDWHOHVĆYkUüLWH 3U7DUFL]LXû(5%$1


Știri interne (SDUKLDJUHFRFDWROLFăGH&OXM*KHUOD 6HVLXQHDGHWRDPQĆD6LQRGXOXL(SLVFRSLORU %LVHULFLL5RPkQH8QLWHFX5RPD*UHFR&DWROLFĆ ÍQSHULRDGDRFWRPEULHVDXGHVIĆüXUDW OD%ODM6HGLXO$UKLHSLVFRSXOXL0DMRUOXFUĆULOHVHVLXQLL RUGLQDUH GH WRDPQĆ D 6LQRGXOXL (SLVFRSLORU %LVHULFLL 5RPkQH8QLWHFX5RPD*UHFR&DWROLFĆ « /XFUĆULOH 6IkQWXOXL6LQRGDXGHFXUVvQWUXQVSLULWGHFRODERUDUH IUDWHUQĆVXESUHüHGLQĦLD3UHDIHULFLWXOXL3ĆULQWH/XFLDQ 6LQRGXODvQFHSXWSULQFHOHEUDUHDXQXL7H'HXP ODXGDPXVRÀFLDWvQ&DWHGUDODGLQ%ODMLDUvQ]LOHOH XUPĆWRDUHOXFUĆULOHDXIRVWGHVFKLVHSULQFHOHEUDUHD 6ÀQWHL/LWXUJKLL3ULPDSDUWHDOXFUĆULORUDXDYXWXQ FDUDFWHU LQIRUPDWLY DX IRVW WUHFXWH vQ UHYLVWĆ WRDWH DFWLYLWĆĦLOH&RPLVLLORU6LQRGDOHüLVDXDQDOL]DWUH]XO WDWHOHXQRUHYHQLPHQWHLPSRUWDQWHGLQYLDĦD%LVHUL FLL3UHDVÀQĦLWXO)ORUHQWLQ&ULKĆOPHDQXDSUH]HQWDW XQUDSRUWDODFWLYLWĆĦLL&RPLVLHL,QWHUQDĦLRQDOH0L[WHSHQWUX'LDORJXO7HRORJLFGLQWUH%LVHULFD &DWROLFĆüL%LVHULFLOH2UWRGR[HHYHQLPHQWGHVIĆüXUDWOD9LHQDvQSHULRDGDVHSWHPEULH DF SUHFXP üL XQ UDSRUW DVXSUD DFWLYLWĆĦLORU UHFHQWH DOH &RQVLOLLORU 6XSHULRULORU 0DMRUL GLQ 5RPkQLD 3UHDVÀQĦLWXO 9LUJLO %HUFHD D SUH]HQWDW UH]XOWDWHOH UHFHQWXOXL 6LQRG DO (SLVFRSLORU SHQWUX2ULHQWXO0LMORFLXFDUHVDĦLQXWOD5RPDvQSHULRDGDRFWRPEULHDFSUHFXPüL FRQFOX]LLOH)RUXPXOXL&DWROLF2UWRGR[GHOD5KRGRVGLQSHULRDGDRFWRPEULHDF ÍQ DFHDVWĆ VHVLXQH 6LQRGXO D OXDW XUPĆWRDUHOH GHFL]LL DSUREDUHD 6WDWXWXOXL 7ULEXQDOXOXL 6LQRGXOXLDSUREDUHDUDSRUWXOXLGHÀQLWLYDO&RQIHULQĦHL%585HQRYDELVFRQIHULQĦĆGHVIĆüXUDWĆ OD%ODMvQSHULRDGDRFWRPEULHDFDVXPDWGHFĆWUH6LQRGXO(SLVFRSLORUFDGRFXPHQWGH ED]ĆSHQWUXYLLWRDUHDRUJDQL]DUHDDFWLYLWĆĦLORUSDVWRUDOHDOH%LVHULFLLLQYHQWDULHUHDüLYDORULÀ FDUHDSDWULPRQLXOXLHSDUKLLORUVHYDRUJDQL]DFkWPDLFXUkQGSRVLELORvQWkOQLUHDOXFUĆWRULORU PHGLD GLQ %58 FX VFRSXO GH D IDFLOLWD R PDL EXQĆ FRPXQLFDUH vQWUH HSDUKLL VD DSUREDW EXJHWXOGHYHQLWXULüLFKHOWXLHOLüLUDSRUWXOÀQDQFLDUGHLQYHVWLĦLLSHDQXODOH&XULHL$UKLH SLVFRSLHL0DMRUHVHYDIDFHXQVWXGLXGHFĆWUHYLFDULLJHQHUDOLSHQWUXDDQDOL]DSRVLELOLWDWHDüL XWLOLWDWHDUHDURQGĆULLHSDUKLLORU3HRUGLQHDGH]LVDXPDLUHJĆVLWWHPHGHDFWXDOLWDWHDOHYLHĦLL üLDFWLYLWĆĦLLELVHULFHüWLGLQĦDUĆüLVWUĆLQĆWDWHSUHFXPüLSUREOHPHGLVFLSOLQDUHüLFDQRQLFH 6DVWDELOLWFDXUPĆWRDUHDVHVLXQHRUGLQDUĆD6LQRGXOXLVĆDLEĆORFvQSHULRDGDLXQLH OD%ODM 3U:LOOLDP$%/(,=,))(5 1RWDUDO6LQRGXOXL(SLVFRSLORU

IUDJPHQWGLQ&RPXQLFDWXOGHSUHVĆGLQRFWRPEULH VXUVDZZZEUXUR

3RSHüWL/HRUGHQL+LURWRQLUHGHSUHRW 0DULXV0$57,1GLQ3DURKLD6I1LFRODH%DFĆXYDÀVÀQĦLWSUHRWSULQ LPSXQHUHDPkLQLORUÍ36,RDQ5REX$UKLHSLVFRS0LWURSROLWGH%XFXUHüWL &HOHEUDUHD YD DYHD ORF VkPEĆWĆ QRLHPEULH RUD vQ EL VHULFD 6IkQWD )HFLRDUĆ 0DULD 5HJLQD 5R]DULXOXL GLQ 3RSHüWL/HRUGHQL ,OIRY 'LDFRQXO 0DULXV 0DUWLQ HVWH PHPEUX DO &RQJUHJDĦLHL 6IkQWXO ,RVLI ,RVHÀQLLOXL0XULDOGR 'XSĆ SULPLUHD 2UGLQXOXL 6DFUX DO 3UHRĦLHL YD FHOHEUD SULPD 6IkQWĆ /LWXUJKLHvQELVHULFDSDURKLDOĆ6ÀQĦLL3HWUXüL3DXOGLQ%DFĆXvQ]LXD GHGXPLQLFĆQRLHPEULHODRUD


Știri externe 'LYRUĦXODOWHUHD]ĆQDWXUDLQWULQVHFĆ DFĆVĆWRULHL

&DXQUĆVSXQVGDWFHORUFDUHÅSURPRYHD]ĆGLYRUĦXOµ (SLVFRSLLGLQ0DOWDDXGDWSHRFWRPEULHRVFULVRD UH vQ FDUH H[SOLFĆ YL]LXQHD FUHüWLQĆ DVXSUD FĆVĆWRULHL $UKLHSLVFRSXO3DXO&UHPRQDüL(SLVFRSXO0DULR*UHFK DXFLWDWUĆVSXQVXOGDWGH,VXVvQ0DWHLODvQWUHEDUHD GDFĆ XQ EĆUEDW SRDWH VĆ vüL SĆUĆVHDVFĆ VRĦLD SHQWUX RULFH IHO GH PRWLY 0RLVH D SHUPLV GLYRUĦXO ÅGLQ FDX]D vPSLHWULULLLQLPLORUYRDVWUHµDIRVWUĆVSXQVXOOXL,VXV(O ÅQXGRDULDOXPLQDWFXSULYLUHODIUXPXVHĦHDFĆVĆWRULHL SHYLDĦĆFLDüLHYLGHQĦLDWPRGXOvQFDUHSRDWHÀUHDOL ]DWĆDFHDVWDµDXVSXV(SLVFRSLLPDOWH]L(VWHLPSRVLELO ÅVĆvPEUĆĦLüH]LRYDORDUHüLvQDFHODüLWLPSVĆFHGH]LvQ IDĦDXQHLUHDOLWĆĦLFDUHFRQWUD]LFHDFHDYDORDUHµ'LYRU ĦXO ÅDOWHUHD]Ć QDWXUD LQWULQVHFĆ D FĆVĆWRULHLµ üL RGDWĆ FHH[LVWĆÅQXPDLSXWHPYRUELGHVSUHFĆVĆWRULHVWDELOĆ üLSHYLDĦĆDüDFXPDRUkQGXLW'XPQH]HXGHODvQFH SXWµÅÍQQLFLXQPRPHQW,VXVQXDYRUELWGHYUHRIRUPĆ VDXFRQGLĦLHVDXPDQLHUĆvQFDUHDUSXWHDÀLQVWLWXLW GLYRUĦXO(ODLQVLVWDWSXUüLVLPSOXFĆRGDWĆFHH[LVWĆ GLYRUĦXO H[LVWĆ R VFKLPEDUH vQ QDWXUD FĆVĆWRULHLµ DX VFULV(SLVFRSLL (LDXVXJHUDWFĆUĆVSXQVXOGDWGH,VXVODVXVĦLQH UHDDFRUGDWĆvQSUH]HQWGLYRUĦXOXLHVWHDFHODüLFDüLvQ WLPSXULOH HYDQJKHOLFH ÅGLQ FDX]D vPSLHWULULL LQLPLORU YRDVWUHµ Å1LFL XQ FUHüWLQ QX DU DüWHSWD XQ UĆVSXQV GLIHULWGLQSDUWHDOXL,VXV$üDGDUFKLDUüLDVWĆ]LFXP DP SXWHD DüWHSWD FD (O VĆ VSXQĆ ©ÍQWĆULĦL FĆVĆWRULD LQWURGXFkQGGLYRUĦXOª"µDXvQWUHEDWHLUHWRULF ÍQYĆĦĆWXULOHFUHüWLQHvPSRWULYDGLYRUĦXOXLQXVXQWR LPSXQHUHFLRFRQWULEXĦLHDGXVĆVRFLHWĆĦLLüLWRĦLFUHü WLQLLDUWUHEXLVĆSURWHMH]HDFHVWHvQYĆĦĆWXULÅ&XYLQWHOH OXL ,VXV VĆ ÀH R OXPLQĆ SHQWUX FRQüWLLQĦD FUHüWLQĆ R UHVSRQVDELOLWDWHPRUDOĆFDUHWUHEXLHVĆÀHVXVĦLQXWĆFX FRQYLQJHUHÍQIDĦDOXL,VXVvQVXüLWUHEXLHVĆUĆVSXQGĆ FUHüWLQLLFKLDUüLvQSUREOHPDFĆVĆWRULHLüLGLYRUĦXOXLµ

8UPĆWRUXO6LQRGYDÀGHGLFDWHYDQJKHOL]ĆULL

2VLQJXUĆIDPLOLHXPDQĆ

3HLDQXDULHYDÀFHOHEUDWĆD D=L0RQGLDOĆD0LJUDQĦLORUüL5HIXJL DĦLORU0HVDMXO3DSHL%HQHGLFWDO;9,OHD SHQWUX DFHDVWĆ RFD]LH DUH FD WHPĆ Å2 VLQJXUĆIDPLOLHXPDQĆ3DSDVHUHIHUĆvQ PHVDMXOVĆXODWRĦLRDPHQLLFDODRÅVLQ JXUĆIDPLOLHGHIUDĦLüLVXURULvQVRFLHWĆĦL FDUH GHYLQ WRW PDL PXOWLHWQLFH üL LQWHU FXOWXUDOHXQGHüLSHUVRDQHOHGHGLIHULWH UHOLJLLVXQWVWLPXODWHODGLDORJSHQWUXFD VĆVHSRDWĆJĆVLRFRQYLHĦXLUHVHQLQĆüL URGQLFĆUHVSHFWkQGGLIHUHQĦHOHOHJLWLPHµ 3RQWLIXODDUĆWDWFĆ=LXD0RQGLDOĆD 0LJUDQĦLORUüL5HIXJLDĦLORURIHUĆvQWUHJLL %LVHULFL RSRUWXQLWDWHD GH D DQDOL]D ÅIH QRPHQXOFUHVFkQGDOPLJUDĦLHLµGHDVH UXJDÅSHQWUXFDLQLPLOHVĆVHGHVFKLGĆ OD SULPLUHD FUHüWLQĆ üL GH D OXFUD SHQ WUX FD VĆ FUHDVFĆ vQ OXPH GUHSWDWHD üL FDULWDWHD FRORDQH SHQWUX FRQVWUXLUHD XQHLSĆFLDXWHQWLFHüLGXUDELOH«µ'HüL PHUJHP vPSUHXQĆ SH DFHODüL GUXP DO YLHĦLLDREVHUYDW3RQWLIXOÅVLWXDĦLLOHSH FDUH OH VWUĆEDWHP VXQW GLIHULWH PXOĦL WUHEXLH VĆ vQIUXQWH H[SHULHQĦD GLÀFLOĆ DPLJUDĦLHLvQGLIHULWHOHVDOHIRUPHLQ WHUQĆ VDX LQWHUQDĦLRQDOĆ SHUPDQHQWĆ VDX SHULRGLFĆ HFRQRPLFĆ VDX SROLWLFĆ YROXQWDUĆ VDX IRUĦDWƵ ÍQVĆ ÅWRĦL IDF SDUWH GLQWUR VLQJXUĆ IDPLOLH PLJUDQĦL üLSRSXODĦLLORFDOHFDUHvLSULPHVFüLWRĦL DXDFHODüLGUHSWGHDVHIRORVLGHEXQX ULOHSĆPkQWXOXLDFĆURUGHVWLQDĦLHHVWH XQLYHUVDOĆDüDFXPvQYDĦĆGRFWULQDVR FLDOĆ D %LVHULFLL $LFL vüL DX IXQGDPHQW VROLGDULWDWHDüLvPSĆUWĆüLUHDµ

3H RFWRPEULH OD /LWXUJKLD GH vQFKHLHUH D $GXQĆULL *HQHUDOH SHQWUX 2ULHQWXO 0LMORFLX D 6LQRGXOXL(SLVFRSLORU3DSD%HQHGLFWDO;9,OHDDDQXQĦDWFĆXUPĆWRDUHD$GXQDUH*HQHUDOĆD 6LQRGXOXL(SLVFRSLORUFDUHVHYDGHVIĆüXUDvQYDÀGHGLFDWĆWHPHLÅ1RXDHYDQJKHOL]DUHüL WUDQVPLWHUHDFUHGLQĦHLFUHüWLQHµ 1RWkQGFĆ]LXDGHRFWRPEULHPDUFKHD]ĆQXGRDUvQFKHLHUHD6LQRGXOXLGHGLFDW2ULHQWXOXL 0LMORFLXFDUHDDYXWFDWHPĆÅ&RPXQLXQHüLPĆUWXULHµFLüL=LXD0RQGLDOĆD0LVLXQLORUSHWHPD Å&RQVWUXLUHD FRPXQLXQLL HFOH]LDOH HVWH FKHLD PLVLXQLLµ 6IkQWXO 3ĆULQWH D DWUDV DWHQĦLD DVXSUD VLPLODULWĆĦLLGLQWUHWHPHÅ$PEHOHQHLQYLWĆVĆSULYLPOD%LVHULFĆPLVWHUGHFRPXQLXQHFDUHSULQ QDWXUDHLHVWHGHVWLQDWĆvQWUHJLLSHUVRDQHüLWXWXURURDPHQLORUµ &LWkQGXO SH 3DSD 3DXO DO 9,OHD 3RQWLIXO D VSXV Å%LVHULFD H[LVWĆ SHQWUX D HYDQJKHOL]D DGL FĆ SHQWUX D VSXQH D SUHGLFD üL D vQYĆĦD D À FDQDO DO KDUXOXL SHQWUX D UHFRQFLOLD SĆFĆWRüLL FX 'XPQH]HXSHQWUXDSHUSHWXD-HUWIDOXL&ULVWRVvQ6IkQWD/LWXUJKLHFDUHHVWHPHPRULDOXOPRUĦLL üLJORULRDVHL6DOHvQYLHUL6DUFLQDPLVLRQDUĆQXHVWHGHDDGXFHRUHYROXĦLHvQOXPHFLGHDRWUDQV ÀJXUDOXkQGSXWHUHGHOD,VXV&ULVWRVFDUHQHFKHDPĆODPDVD&XYkQWXOXLüLD(XKDULVWLHLVĆ JXVWĆPGDUXO3UH]HQĦHL6DOHVĆQHIRUPĆPODüFRDOD6DüLVĆWUĆLPWRWPDLFRQüWLHQĦLvQXQLUHFX (O6WĆSkQXOüL'RPQXOQRVWUXµ QU


Semnificaţii liturgice

(GXFDĦLDvQOLWXUJLD%LVHULFLL 3RWULYLW GHÀQLĦLHL &RQFLOLXOXL 9DWLFDQ ,, OLWXUJLD HVWH ÅH[HU FLWDUHD PLVLXQLL VDFHUGRWDOH D OXL &ULVWRV SULQ FDUH VÀQĦLUHD RPXOXL HVWH UHSUH]HQWDWĆ SULQ VHPQH YĆ]XWH üL HVWH UHDOL]DWĆ vQWUXQPRGSURSULXÀHFĆUXLDüL vQ DFHODüL WLPS VH DGXFH FXOWXO SXEOLF LQWHJUDO GH FĆWUH 7UXSXO PLVWLF DO OXL &ULVWRV ² GH FĆWUH &DSüLPĆGXODUHOHVDOHµ 6DFUR VDQFWXP&RQFLOLXP $FHDVWD HVWHQDWXUDOLWXUJLHLüLPHQLUHDHLSULQFLSDOĆFX DOWH FXYLQWH FHOHEUĆULOH OLWXUJLFH VXQW XQLWH vQ 7UXSXOPLVWLFFXOLWXUJLDFHUHDVFĆ 'DUSHOkQJĆDFHDVWĆIXQFĦLHGHED]ĆOLWXUJLD %LVHULFLLDUHüLDOWHFRPSRQHQWHGLQWUHFDUHXQD HVWH FHD HGXFDWLYĆ 'H H[HPSOX SDUWLFLSDUHD FUHGLQFLRüLORU OD FHOHEUĆULOH OLWXUJLFH KUĆQHüWH FUHGLQĦD DFHVWRUD vQ SULPXO UkQG SULQ OHFWXULOH ELEOLFH GDU üL SULQ FHOHODOWH WH[WH URVWLWH FDUH VXQW vQWRWGHDXQD vQ DFRUG FX vQYĆĦĆWXUD GH FUHGLQĦĆOHJHPFUHGHQGLOH[VWDWXDWVXSSOLFDQ GL ÅOHJHDUXJĆFLXQLL VWDELOHüWH OHJHD FUHGLQĦHLµ $FHDVWĆ DÀUPDĦLH WUHEXLH vQĦHOHDVĆ vQ DPEHOH VHQVXUL OH[ SUHFDQGL OH[ FUHGHQGL HVW ÅOHJHD UXJĆFLXQLL HVWH OHJHD FUHGLQĦHLµ SH GH R SDUWH WH[WHOH OLWXUJLFH SRW FRQĦLQH QXPDL DÀUPDĦLL vQ DFRUG FX vQYĆĦĆWXUD GH FUHGLQĦĆ LDU SH GH DOWĆ SDUWHSUH]HQĦDXQHLDÀUPDĦLLvQOLWXUJLD%LVHULFLL GLQFHOHPDLYHFKLWLPSXULSRDWHFRQVWLWXLXQL] YRUSHQWUXUHÁHFĦLDWHRORJLFĆVDXRFRQÀUPDUHD XQRUDGHYĆUXULGHFUHGLQĦĆ ÍQYUHPXULGHFUL]ĆDFUHGLQĦHLSXVĆODvQFHU FDUH GH JUXSĆUL HUHWLFH %LVHULFD D LQWURGXV vQ LPQXULOHOLWXUJLFHüLvQDOWHWH[WHDÀUPDĦLLFDUH VXEOLQLDXvQYĆĦĆWXUDFRUHFWĆSHQWUXFDDFHDVWD VĆÀHvQVXüLWĆPDLOHVQHGHWRĦLFUHüWLQLL 0DLPXOWSHQWUXLQWHUSUHWDUHDVHQVXOXLVSLUL WXDODO6FULSWXULLXQSXQFWGHUHSHULPSRUWDQW SH OkQJĆ FRPHQWDULLOH SDWULVWLFH HVWH X]XO XQHL DQXPLWH VHPQLÀFDĦLL vQ OLWXUJLD VDFUĆ WUDGLĦLD

OLWXUJLFĆ IDFH SDUWH DVWIHO GLQ WUDGLĦLD GH LQWHU SUHWDUHD6FULSWXULLvQ%LVHULFĆ 7H[WHOHURVWLWHüLLPQXULOHFkQWDWHODFHOHEUĆ ULOH OLWXUJLFH VXQW R HGXFDĦLH D UXJĆFLXQLL HOH ÀLQGXQPRGHOSHQWUXUXJĆFLXQHDSHUVRQDOĆD FUHüWLQLORUüLXQSXQFWGHSOHFDUHSHQWUXUXJĆ FLXQHDLQWHULRDUĆ 7RDWHDFHVWHHOHPHQWHDOHIXQFĦLHLHGXFDWLYHD OLWXUJLHLSULYHVFPDLDOHVYLDĦDGHFUHGLQĦĆVWUkQV OHJDWĆGHHGXFDĦLDHWLFĆDOWĆGLPHQVLXQHSUH]HQ WĆPDLDOHVvQOHFWXULOHELEOLFHH[SOLFDWHvQRPLOLH 'DU FRPSRQHQWD HGXFDWLYĆ D OLWXUJLHL VH PDQLIHVWĆ üL SH DOW SODQ DO IRUPĆULL XPDQH vQ JHQHUDO&HLFDUHSDUWLFLSĆODFHOHEUĆULOHOLWXUJLFH VH vQWkOQHVF FX SRH]LD FX OLWHUDWXUD ELEOLFĆ üL SDWULVWLFĆ XQHRUL FX OLPELOH FODVLFH GDU üL FX PX]LFD üL DUWD vQ JHQHUDO 2 SDUWLFLSDUH DFWLYĆ DU FHUH R RDUHFDUH IDPLOLDUL]DUH FX OLWHUDWXUD üL DUWDLQYHUVGLQSDUWLFLSDUHDDFWLYĆODFHOHEUĆUL VHSRDWHvQYĆĦDFkWHFHYDGLQDFHVWHGRPHQLL GH SLOGĆPDMRULWDWHDFUHüWLQLORUSUDFWLFDQĦLFXQRVF PĆFDUFkWHYDFXYLQWHüLH[SUHVLLvQOLPEDODWLQĆ VDXJUHDFĆ« 'HDVHPHQHDvQVXüLUHDUHJXOLORU OHJDWHGHJHVWXULüLDFĦLXQLOLWXUJLFH²FDUHFHUFD ÀHFDUHSDUWLFLSDQWVĆvQGHSOLQHDVFĆWRWüLQXPDL FHHDFHLUHYLQHFRQIRUPIXQFĦLHLOXL²ĦLQHüLGH HGXFDUHDFRQYLHĦXLULLvQWUHRDPHQL 1X SXWHP VSXQH vQVĆ FĆ SDUWLFLSDUHD OD FHOHEUĆULOH OLWXUJLFH VDU SXWHD VXEVWLWXL VWX GLXOXLGLQüFRDOĆPDLDOHVFĆURDGHOHHGXFDĦLHL GLQ SDUWHD OLWXUJLHL GHSLQG PXOW GH SUHJĆWLUHD üL JXVWXO WXWXURU FHORU LPSOLFDĦL vQ FUHDUHD üL DOHJHUHD DQXPLWRU SĆUĦL DOH XQHL FHOHEUĆUL GH SLOGĆDFkQWĆULORU 'LPSRWULYĆGDFĆHVWHIĆFX WĆFXPVHFXYLQHHGXFDĦLDOLWHUDUĆüLDUWLVWLFĆ D FUHGLQFLRüLORU SULPLWĆ vQ üFRDOĆ VDX vQ DOWĆ SDUWH FRQWULEXLH PXOW OD UHDOL]DUHD XQRU FHOH EUĆUL OLWXUJLFH PDL IUXPRDVH FDUH VĆ HGXFH OD UkQGXOORU :LOKHOP7$8:,1./
0HGDOLD0LUDFXORDVĆ QU
Medalia Miraculoasă

,VWRULD 0HGDOLHL0LUDFXORDVH

'LQUHODWĆULOH6I(FDWHULQD/DERXUp7UDG&ULVWLQDû2,&$1

(UDQRLHPEULHÍQWLPSXODFHVWHLDSDULĦLLXPLOD6IkQWĆ (FDWHULQD /DERXUp D DYXW UHYHODĦLD ELQHFXQRVFXWHL 0HGDOLL 0LUDFXORDVHüL6IkQWD)HFLRDUĆLDH[SOLFDWvQFHFRQVWDPLVL XQHDSHFDUHGRUHDVĆLRvQFUHGLQĦH]HRPLVLXQHFXSULQ]Ć WRDUHFkWOXPHDvQWUHDJĆ&KLDUHDXPLODüLGHVFRQVLGHUDWD 6RUĆ (FDWHULQD HUD DOHDVĆ SHQWUX D IDFH FXQRVFXW WXWXURU RDPHQLORU VHPQXO FHUHVF DO PLORVWLYLULL SH FDUH 1HSULKĆQLWD )HFLRDUĆ0DULDDELQHYRLWVRRIHUHRPHQLULLûL6RUD(FDWHUL QDüLDvQFHSXWOXFUDUHDIĆUĆVĆVHFUXĦHGHORFvQvQFHUFĆULOH üLVXIHULQĦHOHODFDUHHUDVXSXVĆ Å(UD QRLHPEULH vQ VkPEĆWD GLQDLQWHD SULPHL GXPLQLFL GLQ $GYHQWODFLQFLüLMX PĆWDWH GXSĆDPLD]D vQ WLPS FHPL IĆFHDP PHGLWDĦLD vQWUR OLQLü WH SURIXQGĆ GLQ SDU WHD GUHDSWĆ D FDSHOHL PL VD SĆUXW FĆ DXG XQ]JRPRWFDIRüQHWXO XQHL KDLQH GH PĆ WDVH ÍQWRUFkQGXPL SULYLUHD VSUH ORFXO GH XQGHYHQHD]JRPRWXO OkQJĆ LFRDQD 6IkQWX OXL,RVLIDPYĆ]XWRSH 3UHDVIkQWD )HFLRDUĆ 0DULD(UDGHVWDWXUĆ PLMORFLHüLGHRIUXPX VHĦH SH FDUHPL HVWH LPSRVLELOVĆRGHVFULX 6WĆWHDvQSLFLRDUHKD LQD HL HUD GLQ PĆWDVH GH FXORDUH JDOEHQ DXULX IĆFXWĆ FXP VDUVSXQHjODYLHUJH ÅVSHFLÀFĆ IHFLRDUHLµ DGLFĆ vQFKLVĆ SkQĆ OD JkW üL FX PkQHFLOH OĆVDWH3HFDSDYHDXQ YĆODOEFDUHvLDMXQJHD SkQĆODSLFLRDUH $YHD SĆUXO GHVIĆ FXWüLXQIHOGHERQHWĆ

FXRGDQWHOĆGHDSURD SH WUHL FHQWLPHWUL VSULMLQLWĆXüRUSHFDS &KLSXO HUD GHVWXO GH GHVFRSHULW SLFLRDUHOH VH VSULMLQHDX SH XQ JOREVDXPDLELQH]LV SHRMXPĆWDWHGHJORE FHOSXĦLQHXDPYĆ]XW GRDU R MXPĆWDWH PDL WkU]LX 6IkQWD (FDWH ULQD DYHD VĆ PĆUWXUL VHDVFĆ FĆ YĆ]XVH VXE SLFLRDUHOH )HFLRDUHL üL XQ üDUSH YHU]XL FX SHWHJDOEHQH µ ÅÍQ WLPS FH HX PĆ VWUĆGXLDP VĆ R FRQ WHPSOX 3UHDVIkQWD )HFLRDUĆ üLD vQGUHS WDWRFKLLVSUHPLQHüL DP DX]LW R YRFH FDUH PLD VSXV DFHVWH FX YLQWH ©$FHVW JORE SH FDUHvOYH]LUHSUH]LQWĆ OXPHD vQWUHDJĆ vQ PRGGHRVHELW)UDQĦD üL ÀHFDUH RP vQ SDU WH«ª (X QX üWLX VĆ UHGDXFHDPVLPĦLWüL FH DP YĆ]XW IUXPX VHĦHD üL VSOHQGRDUHD UD]HORU VWUĆOXFLWRDUH ûL 3UHDVIkQWD )H FLRDUĆ D DGĆXJDW ©

5D]HOH 6XQW VLPER OXO +DUXULORU SH FDUH HX OH UHYĆUV DVXSUD SHUVRDQHORU FDUH PL OHFHUªÍQIHOXODFHVWD PD IĆFXW VĆ vQĦHOHJ FkW H GH SOĆFXW VĆ WH URJL 3UHDVÀQWHL )H FLRDUH üL FkW HVWH (D GH JHQHURDVĆ FX FHL FDUH R URDJĆ FkWH KDUXUL DFRUGĆ SHU VRDQHORUFDUHOHFHUüL FH EXFXULH VLPWH (D DWXQFLFkQGOHRIHUĆ ÍQ DFHO PRPHQW HXHUDPüLQXHUDP« 1X üWLX« HX PĆ EX FXUDP ûL LDWĆ FĆ VD IRUPDW vQ MXUXO 3UHD VÀQWHL )HFLRDUH XQ WDEORX RDUHFXP RYDO SH FDUH vQ SDUWHD GH VXVFDSHXQVHPLFHUF FHSRUQHDGHODPkQĆ GUHDSWĆ FĆWUH PkQD VWkQJĆ D 0DULHL VH FLWHDX DFHVWH FXYLQWH VFULVHFXOLWHUHGHDXU ©2 0DULH ]ĆPLVOLWĆ IĆUĆGHSĆFDWURDJĆWH SHQWUX QRL FDUH DOHU JĆPOD7LQHª $WXQFL DP DX]LW R YRFH FDUH PLD

VSXV ©)Ć VĆ VH EDWĆ RPHGDOLHGXSĆDFHVW PRGHO WRĦL FHL FDUH R YRU SXUWD YRU SULPL KDUXULGHRVHELWHPDL DOHVGDFĆRYRUSXUWD OD JkW KDUXULOH YRU À vPEHOüXJDWH SHQWUX FHL FDUH R SRDUWĆ FX vQFUHGHUH«ª 'HRGDWĆ PL VD SĆUXW FĆ WDEORXO VD vQWRUV üL HX DP YĆ]XW UHYHUVXOPHGDOLHL(UD OLWHUD 0 LQLĦLDOD QX PHOXL 0DULD GHDVX SUDFĆUHLDHUDDüH]DWĆ RFUXFHIĆUĆ5ĆVWLJQLW FDUH VH VSULMLQHD SH OLWHUD, LQLĦLDODQXPH OXL ,HVXV DGLFĆ ,VXV 'HGHVXEW HUDX GRXĆ LQLPL XQD vQFRQMXUD WĆ GH VSLQL FHD D OXL ,VXV üL FHDODOWĆ VWUĆ SXQVĆGHRVDELH FHD D 0DULHL 'RXĆVSUH ]HFH VWHOH vQFRQMXUDX WRWXO $SRL WRWXO D GLVSĆUXWFDFHYDFDUH VH VWLQJH LDU HX DP UĆPDV SOLQĆ QX üWLX GH FH GH VHQWLPHQWH EXQH GH EXFXULH GH DOLQDUHµ


Medalia Miraculoasă

(FDWHULQD/DERXUp VFXUWĆELRJUDILH

(FDWHULQD /DERXUp VD QĆVFXWODPDLOÀLQGDO RSWXOHD FRSLO DO XQHL IDPLOLL GHPLFLSURSULHWDULGLQ%RXU JRJQH )UDQĦD &kQGHDDYHD üDVHDQLPDPDORUDPXULWüL FRSLLLDXUĆPDVvQJULMDWDWĆ OXLüLDXQHLVXURULPDLPDUL ÍQDFHDVWĆVRUĆDLQWUDW vQ0ĆQĆVWLUHDÅ)LLFHOH&DULWĆ ĦLLµ D 6IkQWXOXL 9LQFHQĦLX GH 3DXO XUPkQG FD (FDWHULQD VĆ SUHLD FRQGXFHUHD WUHEX ULORU FDVQLFH 'XSĆ FH WRĦL FRSLLL üLDX IĆFXW R VLWXDĦLH (FDWHULQD D FHUXW VĆ ÀH SUL PLWĆüLHDvQOLQLüWLWXOFROĦGH SH VWUDGD ÅGX %DFµ QU (UDvQDSULOLH ÍQ QRDSWHD GH VSUH LXOLH L VD DUĆWDW )HFLRDUD 3UHDFXUDWĆ VWkQG SH XQ VFD XQ (FDWHULQD D FĆ]XW vQ JH QXQFKL üLD VSULMLQLW PkLQLOH SH JHQXQFKLL SUHDIUXPRDVHL GRDPQH üL DX vQWUHĦLQXW R FRQYRUELUH vQGHOXQJDWĆ 3HQ

WUX(FDWHULQDDIRVWÅFHD PDLGXOFHFOLSƵSHFDUH DUÀYRLWVĆRSĆVWUH]HvQ WDLQDVXÁHWXOXLVĆX /DQRLHPEULH3UHD FXUDWD )HFLRDUĆ 0DULD L VH DUDWĆ GLQ QRX üLL FHUH LQVLVWHQW VĆ LQWHU YLQĆ SHQWUX EDWHUHD üL UĆVSkQGLUHD PHGDOLHL FH YD GHYHQL ÅPHGDOLD PLUDFXORDVƵ &kQG VXSHULRDUDPĆQĆVWLULLüL DXWRULWDWHDELVHULFHDVFĆ DX OXDW FXQRüWLQĦĆ GH FHOHvQWkPSODWHDXGLV SXV FD (FDWHULQD VĆ ÀH WULPLVĆ vQ &ĆPLQXO GH %ĆWUkQLÅ+RVSLFHG (QJKLHQµ FD VRUĆ vQJULMLWRDUH SHQWUX DL SXQH OD vQFHUFDUH VLQ FHULWDWHD üL YLUWXWHD $LFL WLPSGHGHDQLDVOXMLWFX EXQĆWDWH üL GĆUXLUH IĆUĆ D YRUEL GHVSUH YL]LXQLOH DYXWH OĆVkQG vQ XUPD HL SDUIXPXO FHUHVFDOXQXLVXÁHWFXUDWüL vQWRWGHDXQDVHQLQ $ PXULW OD GHFHPEULH OD IHOGHVHQLQĆFDüLvQ WRWWLPSXOYLHĦLLVDOH IHULFLWĆ FĆ PHUJH VĆL vQWkOQHDVFĆ ÅSH 'RPQXO QRVWUX SH

QU

LXELWDOXL0DPĆüLSH6IkQWXO 9LQFHQĦLXµ $ IRVW EHDWLÀFDWĆ GH FĆWUH 3DSD3LXVDO;,OHDODPDL üL FDQRQL]DWĆ GH 3DSD 3LXVDO;,,OHDODLXOLH 5ĆPĆüLĦHOH VDOH SĆPkQWHüWL VXQW SĆVWUDWH VSUH YHQHUDUH vQ FDSHOD vQ FDUH L VD DUĆWDW 6IkQWD)HFLRDUĆ6ĆUEĆWRDUHD OLWXUJLFĆ D 6ÀQWHL (FDWHULQD /DERXUHHVWHODGHFHPEULH LDU FHD D )DPLOLHL 9LQFHQWLQH HVWHODQRLHPEULH IUDJPHQWGLQ9LHĦLOH6ÀQĦL ORU(GLWXUD$5&%


Medalia Miraculoasă

20DULH]ĆPLVOLWĆIĆUĆGHSĆFDW URDJĆWHSHQWUXQRLFDUHDOHUJĆPODWLQH 5XJĆFLXQHD3DSHL,RDQ3DXODO,,OHD vQ&DSHOD0HGDOLHL0LUDFXORDVH3DULV PDL

20DULH]ĆPLVOLWĆIĆUĆGHSĆFDWURDJĆWHSHQWUX QRLFDUHDOHUJĆPODWLQH $FHDVWDHVWHUXJĆFLXQHDSHFDUHWX0DULHDLLQ VSLUDWR 6ÀQWHL (FDWHULQD /DERXUH vQ DFHVW ORF FX GHDQLvQXUPĆ,QYRFDĦLDGHMDSUH]HQWĆvQLQL PLOHWXWXURUHVWHURVWLWĆGHPLOLRDQHGHFUHGLQFLRüL vQWRDWHFROĦXULOHOXPLL ÍQ DFHDVWĆ ]L vQ FDUH %LVHULFD FHOHEUHD]Ć YL]LWD SH FDUHDLIĆFXWR(OLVDEHWHLFkQGvOSXUWDLGHMDvQSkQWH FHOHWĆXSH)LXOOXL'XPQH]HXSULPDQRDVWUĆUXJĆFLX QHHVWHGHODXGĆüLGHELQHFXYkQWDUH%LQHFXYkQWDWĆ HüWLWXvQWUHIHPHL%LQHFXYkQWDWĆHüWLWXFDUHDLFUH]XW &HO$WRWSXWHUQLFDIĆFXWSHQWUXWLQHOXFUXULPLQXQDWH &ĆFLPDWHUQLWDWHDGLYLQĆHVWHPLQXQDWĆûLvQYHGHUHD DFHVWXLHYHQLPHQW1HSULKĆQLWD=ĆPLVOLUH0LQXQHD'DXOXLWĆXWHDOHJDWvQPRGLQWLPGH RSHUD0kQWXLULLQRDVWUHGH&UXFHD0kQWXLWRUXOXLQRVWUXLQLPDWDDIRVWVWUĆSXQVĆGHRVD ELHRGDWĆFXLQLPD6D,DUDFXPFkQGWHEXFXULGHVODYD)LXOXLWĆXQXvQFHWH]LVĆPLMORFHüWL SHQWUXQRLVĆUPDQLLSĆFĆWRüL9HJKH]LDVXSUD%LVHULFLLFĆUHLDvLHüWLPDPĆ9HJKH]LDVXSUD ÀHFĆUXLDGLQWUHÀLLWĆL'REkQGHüWLSHQWUXQRLWRĦLGHOD'XPQH]HXWRDWHDFHOHKDUXULFDUH VXQWVLPEROL]DWHGHUD]HOHGHOXPLQĆFDUHVHUHYDUVĆGLQPkLQLOHWDOHGHVFKLVH6LQJXUDFRQ GLĦLHHVWHFDQRLVĆĦLOHFHUHPVĆQHDSURSLHPGHWLQHFXvQFUHGHUHDFXUDMXOüLVLPSOLWDWHD XQXLFRSLOÍQIHOXODFHVWDWXQHFRQGXFLIĆUĆvQFHWDUHFĆWUHGXPQH]HLHVFXOWĆX)LX ÍQDFHVWORFELQHFXYkQWDWYUHDXVĆUHvQQRLHVFDVWĆ]LvQFUHGHUHDLXELUHDSURIXQGĆSH FDUHFKLDUWXPLDLGĆUXLWRPHUHX7RWXVWXXV9LQDVWĆ]LFDSHOHULQGXSĆWRĦLSHOHULQLL FDUHDXYHQLWvQDFHDVWĆFDSHOĆvQGHDQLFDWRĦLFUHüWLQLLFDUHSĆüHVFDLFLvQÀHFDUH ]L SHQWUX DüL H[SULPD EXFXULD vQFUHGHUHD üL SHQWUX DĦL FHUH DMXWRU 9LQ FD )HULFLWXO 0D[LPLOLDQ.ROEHvQDLQWHDSULPHLVDOHFĆOĆWRULLPLVLRQDUHvQ-DSRQLDH[DFWFXFLQFL]HFL GHDQLvQXUPĆHODYHQLWDLFLFDVĆĦLFHDUĆVSULMLQXOSHQWUXUĆVSkQGLUHDDFHHDFHPDL WkU]LXDYHDVĆVHQXPHDVFĆÅ0LOLĦLD,PDFXODWHLµVSULMLQSHQWUXDUHDOL]DH[WUDRUGLQDUD VDOXFUDUHGHUHvQQRLUHVSLULWXDOĆSXVĆVXERFURWLUHDWDvQDLQWHGHDüLGDYLDĦDSHQWUX IUDĦLLVĆL$VWĆ]L&ULVWRVFHUH%LVHULFLL6DOHRH[WUDRUGLQDUĆOXFUDUHGHUHvQQRLUHVSLULWXD OĆ,DUHX6XFFHVRUXPLODOOXL3HWUXYLQDLFLSHQWUXDĦLvQFUHGLQĦDDFHDVWĆLPSRUWDQWĆ OXFUDUHDüDFXPDPIĆFXWGHMDOD-DVQD*RUDOD*XDGDOXSHOD3RPSHLOD(IHVüLFXP YRLIDFHDQXOYLLWRUOD/RXUGHV ÍĦL vQFUHGLQĦĆP IRUĦD üL GLVSRQLELOLWDWHD QRDVWUĆ SHQWUX D VOXML SODQXO GH PkQWXLUH UHDOL]DWGH)LXOWĆX7HUXJĆPDüDGDUFDDMXWDĦLGH'XKXOXL6IkQWFUHGLQĦDQRDVWUĆVĆ GHYLQĆPDLSURIXQGĆüLVĆÀHFXQRVFXWĆGHvQWUHJXOSRSRUFUHüWLQVĆPkQĦDQHvQĦHOHJHULL VĆÀHvQYLQVĆGHFRPXQLXQHVSHUDQĦDVĆUHvQYLHvQWRĦLFHLFDUHVXQWGHVFXUDMDĦL


Medalia Miraculoasă 7H UXJĆP vQ PRG GHRVHELW SHQWUX SRSRUXO IUDQFH] SHQWUX SĆVWRULL VĆL SHQWUX VXÁHWHOH FRQVDFUDWHSHQWUXIDPLOLLSHQWUXWDĦLüLPDPHSHQWUXFRSLLüLSHQWUXWLQHULSHQWUXFHLvQ YkUVWĆ 7HUXJĆPSHQWUXFHLFDUHVXIHUĆGLQFDX]DXQHLSUREOHPHÀ]LFHVDXPRUDOHGLQFDX]D LQÀGHOLWĆĦLL SHQWUX FHL FDUH VXQW PĆFLQDĦL GH vQGRLDOĆ vQWUR DWPRVIHUĆ GH QHvQFUHGHUH SHQWUXFHLFDUHVXQWSHUVHFXWDĦLGLQFDX]DFUHGLQĦHLORUÍĦLvQFUHGLQĦĆPDSRVWRODWXOODLFL ORUVOXMLUHDSUHRĦLORUPĆUWXULDSHUVRDQHORUFRQVDFUDWH7HUXJĆPFDYRFDĦLDSUHRĦHDVFĆ üL OD YLDĦD FRQVDFUDWĆ VĆ ÀH DFFHSWDWĆ üL XUPDWĆ SHQWUX VODYD OXL 'XPQH]HX üL SHQWUX UHYLJRUDUHD%LVHULFLLvQDFHDVWĆĦDUĆüLvQĦĆULOHFDUHDüWHDSWĆPHUHXXQDMXWRUPLVLRQDU

0DULDvQDSDULĦLLOHVDOH3U&ODXGLX'80($(GLWXUD$5&%

&DSHODDSDULĦLLORU

&LQH LQWUĆ vQ ELVHULFD )LLFHORU &DUL WĆĦLLGLQVWUDGDGX%DFGLQ3DULVSRDWH VĆ YDGĆ vQ SUH]ELWHU vQ SDUWHD GUHDS WĆ vQWUH DOWDUXO SULQFLSDO üL FHO ODWHUDO VXEFDUH]DFHvQWUXQVLFULXGHFULVWDO WUXSXO 6ÀQWHL (FDWHULQD /DERXUp XQ IRWROLXFDUHGHGHDQLQXDPDLIRVW PLüFDWGLQDFHOORF(VFDXQXOSUHRWX OXL SH FDUH VD DüH]DW 6IkQWD )HFLRDUĆ FkQGLDDSĆUXW(FDWHULQHL/DERXUpvQ QRDSWHDGHLXOLH  6IkQWD )HFLRDUĆ D YRLW VĆ DUDWH OX PLL FĆ UĆ]ERLXO GH]OĆQĦXLW GH 'XKXO vQWXQHULFXOXLvQOXPHDGLFĆGHGXKXO PkQGULHLDOQHDVFXOWĆULLDOUHYROWHLDO DXWRQRPLHLQXSRDWHÀFküWLJDWGHFkW FXDUPHOHXPLOLQĦHLDOHVXSXQHULLDOH DVFXOWĆULL 6IkQWD )HFLRDUĆ D YRLW VĆ IDFĆGLQ(FDWHULQD/DERXUpXQPRGHO YLXGHXPLOLQĦĆüLDVFXOWDUH QU

0RQV*KLNDüL0HGDOLDPLUDFXORDVĆ 'HYRĦLXQHD 0RQVHQLRUXOXL 9ODGLPLU *KLND SHQ WUX0DLFD'RPQXOXLHVWHVWUkQVOHJDWĆGH0HGDOLD 0LUDFXORDVD$FHVWIDSWHVWHFRQÀUPDWGHDPLQWLUHD FUHDWĆGHHOvQVXüLFXRFD]LDFHOHEUĆULLMXELOHXOXLGH GRXĆ]HFLüLFLQFLGHDQLGHSUHRĦLH'RYDGDFHDPDL JUĆLWRDUH D OHJĆWXULL SUHRWXOXL 9ODGLPLU *KLND FX 0HGDOLD0LUDFXORDVĆHVWHDOHJHUHDVDGHDFHOHEUD SULPDVIkQWĆ/LWXUJKLHvQORFXOXQGH6IkQWD)HFLRD UĆDFHUXWVĆVHIDFĆPHGDOLD 2EVHUYkQG DFHVWH GRXĆ PRPHQWH üL FXQRVFkQG LXELUHD OXL 9ODGLPLU *KLND SHQWUX 3UHDFXUDWD 1H SULKĆQLW =ĆPLVOLWĆ LQWXLP FĆ SHQWUX PLVLXQHD VD VDFHUGRWDOĆ DOHVHVH 0HGDOLD 0LUDFXORDVĆ FD VWLQ GDUGüLPLMORFGHDSXUWDDOLQDUHVXÁHWHORU 3U)UDQFLVF81*85($18 3RVWXODWXUD&DX]HLGHEHDWLÀFDUH D0RQV9ODGLPLU*KLND


Vladimir Ghika RFWRPEULH3DULV&DSHODOD]DULüWLORU %LVHULFD6W*HUPDLQO·$X[HUURLV &DSHOD0HGDOLHL0LUDFXORDVH

$XFRQIHUHQĦLDW,36,RDQ5REX )UDQFLVFD%ĆOWĆFHDQX 0RQLFD%URüWHDQX$QGUHL%UH]LDQX

7KLHUU\'(%5,(<

8QRPDJLXDGXV0RQVHQLRUXOXL9ODGLPLU*KLND

&HDPSXWHDVSXQHGHVSUHDFHVWRPDJLXDWkW GHSXWHUQLFüLGHHQWX]LDVWDGXVXQFKLXOXLQRV WUX 9ODGLPLU *KLND RPDJLX FDUH D GHEXWDW MRL RFWRPEULH ]LXD KLURWRQLULL OXL FX GH DQLvQXUPĆvQELVHULFD6I9LQFHQĦLXGH3DXOGLQ 3DULV QXPLWĆ üL &DSHOD OD]DULüWLORU" $ IRVW R OL WXUJKLHHPRĦLRQDQWĆFRQFHOHEUDWĆGH]HFHSUHRĦL üLSUH]LGDWĆGH0RQV%UL]DUGDFĆUXLSUHGLFĆFX WRWXOGHRVHELWĆQHDLPSUHVLRQDWSURIXQGSHWRĦL 7UĆLQGDFHVWPRPHQWGHRVHELWFXPXOWĆLQWHQ VLWDWH QX DP SXWXW VD QX DGPLU UĆPĆüLĦHOH SĆ PkQWHüWLDOH6I9LQFHQĦLXGH3DXODWkWGHYL]LELOH GLQQDRVüLVĆQXPĆvQWUHEFHDUSXWHDVĆJkQ GHDVFĆDFHVWRPDGPLUDELOGHVSUHXQFKLXOQRVWUX FDUHDXUPDWGUXPXOWUDVDWGHHOvQXUPĆFXWUHL VHFROH'RULQĦDDFHVWXLSULQĦGHYHQLWSUHRWDIRVW VĆL VHUYHDVFĆ SH EROQDYL üL SH VĆUDFL HO vQVXüL IĆFkQGYRWXOVĆUĆFLHL'UXPXOGHVSXLHULLüLDOUH QXQĦĆULLIXVHVHXUPDWvQDLQWHDXQFKLXOXLQRVWUX GHQXPHURüLVÀQĦLDFĆURUYLDĦĆQHLPSUHVLRQHD]Ć DWkWGHSURIXQG6I9LQFHQĦLXGH3DXO6I)UDQFLVF GH$VVLVL6I7HUH]DD3UXQFXOXL,VXV« 9ODGLPLU *KLND D üWLXW VĆ VH LPSUHJQH]H vQ WRDWĆ ÀLQĦD VD GH DFHVWH H[HPSOH PLQXQDWH GH DFHüWL JKL]L VSLULWXDOL FDUH ODX SUHFHGDW üL FDUH LDXDUĆWDWFDOHDGHXUPDWFDOHDFHDPDLGUHDS WĆ FDUH GXFH FĆWUH (VHQĦLDO FDUH QH DSURSLH GH 'XPQH]HX 6XQW FRQYLQV FĆ 6IkQWXO 9LQFHQĦLX GH3DXOIRQGDWRUDO)LLFHORU&DULWĆĦLLDMXFDWXQ UROGHRVHELWvQYRFDĦLDXQFKLXOXL9ODGFDUHDĦL QXWPXOWVĆOHLQWURGXFĆvQ5RPkQLDüLDFHDVWD GDWRULWĆvQWkOQLULLGHFLVLYHFXVRUD3XFFL =LOHOHGHRFWRPEULHDXIRVWFDGUXODOWRU PRPHQWH GHRVHELWH vQ RPDJLXO DGXV XQFKLXOXL 9ODG1HDXUĆPDVGHVLJXUvQPHPRULH SUH]HQĦD0RQVHQLRUXO,RDQ5REX$UKLHSLVFRS GH%XFXUHüWLFDUHDRQRUDWFXSUH]HQĦDVDFHUHPR QLLOHUHOLJLRDVHüLDJĆVLWFXYLQWHDWkWGHVLPSOHüL GHSRWULYLWHSHQWUXDQHYRUELGHYLDĦDOXL9ODGLPLU *KLNDGHGUXPXOVĆXVSLULWXDOvQPRGGHRVHELW vQSUHGLFDGLQ&DSHOD0HGDOLHL0LUDFXORDVH HQWX]LDVPXOSHOHULQLORUURPkQLYHQLĦLVSH

FLDOFXDFHDVWĆRFD]LHüLFXFDUHDPOXDWPDVD GXPLQLFĆvQUHIHFWRULXOOD]DULüWLORU PX]LFDOLWDWHD SXUĆ D &RUQHOLHL 7LKRQ FDUH QHD vQFkQWDW FX QDLXO HL üL FDUH QHD DUĆWDW FkWGHPXOWPX]LFDSRDWHVHUYLFUHGLQĦDDWXQFL FkQGYLQHGLQLQLPĆ FDOLWDWHDLQWHUYHQĦLLORUFHORUWUHLFRQIHUHQĦL DULvQDFHODüLWLPSGHQVHERJDWHSOLQHGHXPRU üL FDUH PDX vQYĆĦDW DWkWHD OXFUXUL QRL GHVSUH JkQGLUHDXQFKLXOXL9ODG(LDXUHXüLWVĆVFRDWĆ vQHYLGHQĦĆDVSHFWHOHXQLFHDOHDQJDMDPHQWXOXL VĆX VSLULWXDO üL DOH RSHUHL VDOH GRULQĦD GH D DSURSLDFDWROLFLLüLRUWRGRFüLLWHRORJLDQHFHVLWĆ ĦLLGHYHQLWĆUHJXODYLHĦLLVDOHOHJĆWXULOHSHFDUH OHDvQWUHĦLQXWFXWRDWHFHUFXULOHSROLWLFHDUWLVWL FHüLLQWHOHFWXDOHVSLULWXOGHVFKLVXPRUXOSH FDUH vO JĆVLP FX DWkWD ÀQHĦH üL SURIXQ]LPH vQ QXPHURDVHOHVDOHDIRULVPHFLWDWHFXSHUWLQHQĦĆ GHSURIHVRDUD0RQLFD%URüWHDQX FHOHEUDUHDJUHFRFDWROLFĆURPkQĆvQWLPSXO FĆUHLDSVDOPLLFkQWDĦLDFDSHOODDXFUHDWRDP ELDQĦĆGHUHFXOHJHUHDSURSLDWĆGHFHDSHFDUHR VLPĦLPvQDQXPLWHPĆQĆVWLULFLVWHUFLHQHDVFXO WkQGFkQWXOJUHJRULDQ vQVIkUüLWWRDWHvQWkOQLULOHSHFDUHOHDPDYXW FX DWkWHD SHUVRDQH LQWHUHVDQWH üL HQWX]LDVWH SH FDUH VLJXU QX OHDP À FXQRVFXW QLFLRGDWĆ IĆUĆ XQFKLXO9ODG 3ĆUĆVLQGDFHVWHORFXULvQFĆLPSUHJQDWHGHFĆO GXUDFRPHPRUĆULLvQFDGUXOMXELOHXOXLYLQFHQĦLDQ UHVLPĦLWĆGHDOXQJXOvQWUHJXOXLZHHNHQGüLvQWRW FHDPDÁDWGHVSUHXQFKLXOQRVWUXDPIRVWFXSULQV GHXQVHQWLPHQWFRQWUDGLFWRULXSHGHRSDUWHHPR ĦLDGHDGHVFRSHULSkQĆXQGHFXQRDüWHUHDYLHĦLLüL RSHUHL XQFKLXOXL 9ODG VWLPXODWĆ GH GHVFKLGHUHD SURFHVXOXLGHEHDWLÀFDUHDSXWXWVĆLQVSLUHDWkWD HQWX]LDVP VSLULWXDO üL QHQXPĆUDWH YRFDĦLL LDU SH GHDOWĆSDUWHUHJUHWXOFĆVFXPSDPHDPDPĆQH SRDWDGLUHFWĆDXQFKLXOXL9ODGQXPDLIDFHSDUWH GLQDFHDVWĆOXPHSHQWUXDWUĆLüLHDXQDVWIHOGH PRPHQW FDUH FX VLJXUDQĦĆ DU À LPSUHVLRQDWR SURIXQG


 

Vladimir Ghika

/LWXUJKLHFX5HTXLHP SHQWUXPRQV9ODGLPLU*KLND üLPDUWLULL%LVHULFLL vQ)RUWXODOvQFKLVRULLGLQ-LODYD

D GDW ELQHFXYkQWDUHD FX UHOLFYD FH FRQĦLQH XQ IUDJPHQWGLQFRURDQDGHVSLQLOXL,VXVUHOLFYĆFH DDSDUĦLQXW0RQVHQLRUXOXL9ODGLPLU*KLNDüLFDUH DFXPHVWHSĆVWUDWĆGH$UKLGLHFH]DGH%XFXUHüWL 7RĦL FHL SUH]HQĦL ² HSLVFRSLL SUHRĦLL üL FkĦLYD PHPEULL DL $VRFLDĦLHL )DPLOLLORU &DWROLFH Å9ODGL PLU *KLNDµ ² DX YL]LWDW DSRL )RUWXO LQFOXVLY LQÀUPHULDXQGHDPXULW0RQV9ODGLPLU*KLND ODPDL&RQVWUXLWLQLĦLDOFDIRUWPLOLWDU vQDGRXDMXPĆWDWHDVHFROXOXLDO;,;OHD)RUWXO GHOD-LODYDDIRVWXWLOL]DWGHUHJLPXOFRPXQLVW FDvQFKLVRDUHGHH[HFXWDUHDSHGHSVHLGDUXQGH GHĦLQXĦLLHUDXGHIDSWGHVWLQDĦLXQHLPRUĦLOHQWHüL VLJXUHGDWRULWĆFRQGLĦLLORU &ULVWLQD*5,*25(

IRWR0LKDL&26029,&,

0DLELQHGHGHSUHRĦLGLQ$UKLGLHFH]D5RPD QR&DWROLFĆGH%XFXUHüWLÍ36*\|UJ\-DNXELQ\L $UKLHSLVFRS GH $OED ,XOLD üL FkĦLYD SUHRĦL FROHJL GH SURPRĦLH VDX UHXQLW VkPEĆWĆ QRLHPEULH vQMXUXOSĆVWRUXOXL$UKLGLHFH]HLGH%XFXUHüWLÍ36 ,RDQ5REXFXRFD]LD]LOHLVDOHGHQDüWHUH6ĆUEĆ WRDUHDDIRVWPDUFDWĆvQPRGHPRĦLRQDQWSULQWU XQSHOHULQDMFRPXQOD)RUWXODOvQFKLVRULLGLQ -LODYDXQGHüLDXGDWYLDĦDSHQWUXFUHGLQĦĆ0RQV 9ODGLPLU*KLND3U'XPLWUX0DWHL H[HFXWDWOD IHEUXDULH üLHSLVFRSXO-iQRV6FKHIÁHUHSL VFRSGH6DWX0DUHFDUHYDÀEHDWLÀFDWDQXOYLLWRU 3UHRĦLL üL HSLVFRSLL DX FHOHEUDW 6IkQWD /LWXU JKLHFX5HTXLHPvQKROXOFRUSXOXL%DO)RUWXOXL vQPHPRULD0RQV9ODGLPLU*KLNDüLDPDU WLULORU %LVHULFLL 'XSĆ SURFODPDUHD (YDQJKHOLHL ÍQDOW3UHDVÀQĦLWXODGRULWVĆÀHFLWLWXQFXYkQWGH vQYĆĦĆWXUĆGLQSULPDVFULVRDUHD6IkQWXOXL3DXO FĆWUHFRULQWHQLXQGH$SRVWROXOYRUEHüWHGHVSUH LXELUHÅFDUHDFRSHUĆXUDFHORUFDUHDXWULPLVDLFL RDPHQLQHYLQRYDĦLDFRSHUĆWRWUĆXORULFHUĆEXI QLUHGHXUĆFDUHDIRVWDLFLµÅ&XVLJXUDQĦĆ²D VSXV DSRL Í36 ,RDQ 5REX vQ WLPSXO SUHGLFLL ² PRQVHQLRUXO 9ODGLPLU *KLND PRQVHQLRUXO 6FKHIÁHUüLPXOĦLDOĦLLDXWUHFXWOD'RPQXOGLQ DFHVW ORF SXUWkQG LXELUHD vQ LQLPD ORU GHüL DYHDXDWkWHDPRWLYHVĆDLEĆDOWFHYDvQLQLPƵ Å5XJĆFLXQHDQRDVWUĆGHDVWĆ]L²DPDLVSXV DUKLHSLVFRSXOGH%XFXUHüWL²VHDGDXJĆODDWk WHDUXJĆFLXQLFDUHDXSOHFDWVSUH'RPQXOGLQ DFHVW ORF 5XJkQGXQH LPSORUĆP vQFĆ R GDWĆ EXQĆWDWHDüLPLORVWLYLUHDOXL'XPQH]HXDVXSUD FHORUFDUHDXVXIHULWDLFLDVXSUDFHORUFDUHDX PXULWDLFLµ/DÀQDOXOFHOHEUĆULLÍ36,RDQ5REX

QU
Universul familiei

DEF XO IDPLOLHL

6ÀQĦHQLD QX HVWH XQ OX[ Å&HD PDL PDUH WULVWHĦH VSX QHD/%OR\HDFHHDGHDQXÀ VIkQWµ2DÀUPDĦLHIRUWHGDFĆ OXĆPvQFRQVLGHUDĦLHRDQXPH WHDPĆ GH D SULPL DWULEXWXO VIkQW 6ÀQĦLL VXQW SDUFĆ PDL PXOW GLQFROR RUL vQ FDOHQGDU RUL PDL GHJUDEĆ FKLSXO SXV vQ UDPĆ LFRDQD VDX VWDWXLD SH FDUH R SRW YHQHUD DWLQJH VDXVĆUXWD6IkQWXOHFHYDGLQ WUHFXW HYHQWXDO GH GHSDUWH LQHUWÀ[WĆFXWûLWRWXüLVSX QH 0DLFD 7HUH]D GH &DOFXWWD 6ÀQĦHQLDQXHXQOX[FLRQHFH VLWDWH«6ÀQĦHQLDHYLDĦĆYLDĦĆ SOLQĆHYLDĦDvQ&ULVWRVûLDüD HGHODYHQLUHDOXL,VXVSHOXPH üLYDÀFkWYDGXUDSĆPkQWXO« /XPHD FDXWĆ VÀQĦHQLD« LDU OXFUDUHD %LVHULFLL HVWH DWkW GH PkQWXLUHFkWüLGHVÀQĦLUH 0DL PXOW FD vQ WUHFXW SULQ YRFHD SĆVWRULORU %LVHULFLL UĆ VXQĆ FKHPDUHD OXL ,VXV Å)LĦL VÀQĦL SUHFXP 7DWĆO YRVWUX FH UHVFHVWHVIkQWµ6ÀQĦHQLDHVWH YRFDĦLDFUHüWLQXOXLLQRULFHIHO GHVWDUHGHYLDĦĆVDUJĆVL

6 GHOD6),1ĥ(1,( DHRUL9HVWHDFHDEXQĆDIDPL OLHL )DPLOLD vQ VLQH HVWH YHVWH EXQĆvQFDOLWDWHDVDGHOHDJĆQ DOLXELULLDOYLHĦLLDOHGXFDĦLHL ÍQVHvPSOLQHVFGH DQLGHOD([RUWDĦLD3DSHL,RDQ 3DXODO,,OHD)DPLOLDULVFRQVRU WLRRHYDQJKHOLHDIDPLOLHL3H DXJXVWDQXOvQFXUVDFWXDOXO 3RQWLI 3DSD %HQHGLFW DO ;9, OHD DPLQWLQG DFHVW DQLYHUVDU vQWUR VFULVRDUH DGUHVDWĆ SUH üHGLQWHOXL&RQVLOLXOXL3RQWLÀFDO SHQWUX)DPLOLHFDUGLQDOXO(Q QLR$QWRQHOOLvQGHPQDÀHFDUH SDURKLHGLHFH]ĆüLQDĦLXQHVĆ SDUFXUJĆ XQ LWLQHUDU SHQWUX IDPLOLL ÍQ DFHHDüL VFULVRDUH HUDDQXQĦDWĆüL&HDGHD9,,D ÍQWkOQLUH0RQGLDOĆD)DPLOLLORU GH OD 0LODQR GLQ SHULRDGD PDL LXQLH FX WLWOXO Å)DPLOLDPXQFDVĆUEĆWRDUHDµ ODFDUHVXQWLQYLWDWHIDPLOLLGLQ vQWUHDJD OXPH ( QHvQGRLHOQLF FĆPXQFDüLVĆUEĆWRDUHDVXQW DFWLYLWĆĦLüLPRPHQWHGHVÀQĦL UHDYLHĦLL 6ÀQĦHQLH SULQ %RWH] üL &ĆVĆWRULH )DPLOLDULV FRQVRU WLR vQYDĦĆ FĆ ´6DFUDPHQWXO FĆVĆWRULHL FDUH UHLD üL VSHFLÀ FĆKDUXOEDSWLVPDOHVWHL]YRU üL PLMORF RULJLQDU GH VÀQĦLUH

9HVWHDFHDEXQĆDIDPLOL HL&DVĆGXFĆRDPHQLLODVÀQ ĦLUH %LVHULFD vQFHDUFĆ VĆ ĦLQĆ SDVXO FX YUHPHD SURSXQkQG PHUHX²vQWUROXPH vQ FRQWLQXĆ VFKLP EDUH ² WRWGHDXQD DFHODüL üL PHUHX QRX PHVDMXO (YDQJKHOLHL 3DUD IUD]kQG WLWOXO XQHL FXQRVFXWHHQFLFOLFH D 6IkQWXO 3ĆULQWH ,RDQ 3DXO DO ,,OHD (YDQJHOLXP YLWDH (YDQJKHOLD YLHĦLL =HOLHüL/RXLV0DUWLQ IRORVHVF H[SUHVLD SĆULQĦLL6ÀQWHL7HUH]DGH/LVLHX[ (YDQJHOLXP IDPLOL

SHQWUXVRĦLLüLSHQWUXIDPLOLLOH FUHüWLQHµ QU  )DPLOLD üL FĆVĆWRULDVXQWORFGHPDWXUL ]DUHüLVÀQĦLUHvQ&ULVWRV 3HQWUX FHO FĆVĆWRULW VÀQ ĦHQLD QX SRDWH À DWLQVĆ IĆUĆ VRĦVRĦLHFRSLL6ÀQĦLUHDWUHFH WRFPDLSULQSUH]HQĦDORUFDUH DMXWĆ vQGHDPQĆ üL vQWĆUHüWH YRLQĦDGHDÀVÀQĦLÍQFĆVĆWR ULHDÀGRLvQWUXQVLQJXUWUXS HVWH IHOXO VSHFLÀF GH D À vQ &ULVWRVGLIHULWGHDOFĆOXJĆUL ORUüLFĆOXJĆULĦHORU$FHVWXLDvL FRUHVSXQGH FDOHD GH FUHüWHUH VSLULWXDOĆFDUHWUHFHSULQIDS WXOGHDDYHDRVRĦLHUHVSHFWLY XQVRĦFRSLLFDVĆPXQFĆ &kQG %LVHULFD vQYDĦĆ FĆ vQ FĆVĆWRULH VH DFWXDOL]HD]Ć KDUXOVÀQĦLWRUGHOD%RWH]GH IDSWDUDWĆFĆUĆGĆFLQLOHWDLQHL &ĆVĆWRULHL VH DÁĆ vQ DSD %R WH]XOXL2ULIRORVLQGPHWDIRUD YLĦD üL POĆGLĦHOH SULQ %RWH] VXQWHP DOWRLĦL vQ &ULVWRV DüD FXP POĆGLĦHOH VXQW SH YLĦĆ %RWH]XO IĆXUHüWH R OHJĆWXUĆ DSURDSH RUJDQLFĆ FX &ULVWRV 3ULQ %RWH] FUHüWLQXO GREkQ GHüWH R QRXĆ JHQHDORJLH R QRXĆ LVWRULH &ĆVĆWRULD GĆ PĆVXUD H[DFWĆ D XUPĆULL LPLWĆULL OXL &ULVWRV SHQWUX D FUHüWHvQVÀQĦHQLH $üDGDU FĆVĆWR ULD QXL QLFLGHFXP XQ FRUVHW ² FkQG VH vQWkPSOĆ VĆ ÀH DüD PXOWHHQHUJLLVSLULWX DOHVXQW]DGDUQLFULVL SLWHLDUGLPHQVLXQLOH DIHFWLYĆVH[XDOĆSVL KRORJLFĆLQWHOHFWXDOĆ ULVFĆ VĆ UĆPkQĆ IĆUĆ YODJĆ IĆUĆ VHYĆ IĆUĆ YLDĦĆ $U À YRUED GH XQ GHÀFLW GH LQLPĆ &ĆVĆWRULD üL LPSOLFLW


Universul familiei IDPLOLDVXQWXQORFGHPDWX UL]DUHLDUvQWHUPHQLVSLULWXDOL GHYLDĦÄ&#x2020;vQ'XKüLSULQXUPDUH ORFXO vQ FDUH LQLPD VH GLODWÄ&#x2020; (YRUEDGHXQH[FHVGHLQLPÄ&#x2020; 3ULPXOGDUGHQXQWÄ&#x2020;6XQÄ&#x2020; HPIDWLF GDU vQ FÄ&#x2020;VÄ&#x2020;WRULH VH SRDWH WUÄ&#x2020;L GXPQH]HLHüWH vQ FLXGD DELVDOHL GLVSURSRUĦLL GLQWUH D Ã&#x20AC; FUHDWXUL EÄ&#x2020;UEDW üL IHPHLH üL vQÄ&#x2020;OĦLPHD FKHPÄ&#x2020;ULL GH D Ã&#x20AC; FKLS DO OHJÄ&#x2020;WXULL GLQWUH &ULVWRVüL%LVHULFÄ&#x2020; &ULVWRVHVWHWRWDOvQVRĦLFX HL vQ UDSRUWXO ORU 1X HVWH SH MXPÄ&#x2020;WDWHvQXQXOüLSHMXPÄ&#x2020;WD WH vQ DOWXO 3ULQ KDUXOXL FÄ&#x2020;VÄ&#x2020; WRULHLUHODĦLDORUHVWHDVXPDWÄ&#x2020; DGDSWDWÄ&#x2020; üL vQGUXPXLWÄ&#x2020; vQFkW HLVÄ&#x2020;SRDWÄ&#x2020;Ã&#x20AC;FKLSXULDGHYÄ&#x2020;UD

WHYLLDOHLXELULLGLQWUH&ULVWRV üL%LVHULFÄ&#x2020; 'XKXO 6IkQW FDUH vQ ]LXD FÄ&#x2020;VÄ&#x2020;WRULHL FRERDUÄ&#x2020; DVXSUD FXSOXOXL FRQMXJDO DGXFH vQ GDUYLUWXĦLOHWHRORJDOHFUHGLQ ĦD VSHUDQĦD üL GUDJRVWHD 'H IDSWDFHVWDHVWHSULPXOGDUGH QXQWÄ&#x2020; SH ED]D FÄ&#x2020;UXLD OHJÄ&#x2020; WXUD GH GUDJRVWH D VRĦLORU YD SXWHDPHUHXVÄ&#x2020;FUHDVFÄ&#x2020;üLVÄ&#x2020; DMXQJÄ&#x2020;ODGHVÄ&#x2020;YkUüLUH &UHGLQĦD VSHUDQĦD üL GUD JRVWHD QX DWLQJ GRDU vQ PRG VXSHUÃ&#x20AC;FLDOÃ&#x20AC;LQĦDüLSXWHUHDGH DFĦLXQH D VRĦLORU FL SÄ&#x2020;WUXQGH vQ LQWLPLWDWHD ORU vQ LQWLPXO UDSRUWXOXLORU$FHVWUDSRUWVH EXFXUÄ&#x2020; GH R WUDQVIRUPDUH üL vQÄ&#x2020;OĦDUHVXSUDQDWXUDOÄ&#x2020;LQFOX

 

VLYvQGLPHQVLXQHDVDHURWLFÄ&#x2020; FH VH ODVÄ&#x2020; SULQVÄ&#x2020; vQ LXELUHD GLYLQÄ&#x2020; Ã&#x2026;« vQWUHDJD ORU YLDĦÄ&#x2020; HVWH SÄ&#x2020;WUXQVÄ&#x2020; GH FUHGLQĦÄ&#x2020; VSHUDQĦÄ&#x2020; üL GUDJRVWH vQFkW VRĦLL FUHüWLQL WLQG PHUHX VSUH SURSULDORUSHUIHFĦLXQHüLVSUH UHFLSURFD VÃ&#x20AC;QĦLUH GkQG DVWIHO vPSUHXQÄ&#x2020; ODXGÄ&#x2020; OXL 'XPQH ]HX *DXGLXPHWVSHV µ 6Ã&#x20AC;QĦHQLD QX HVWH XQ OX[ FL R FKHPDUH OD vQGHPkQÄ&#x2020; 6Ã&#x20AC;QĦHQLD QX HVWH XQ LGHDO FL UHDOLWDWHDFHDPDLLQWLPÄ&#x2020;GDWÄ&#x2020; vQ]LXD%RWH]XOXLUHvQQRLWÄ&#x2020;vQ ]LXD &Ä&#x2020;VÄ&#x2020;WRULHL üL DFWXDOL]DWÄ&#x2020; vQYLDĦD]LOQLFÄ&#x2020; 3U)DELDQ0Ä&#x2026;5,8Ä¥

 

,QVWLWXWXO(FXPHQLFGH0X]LFÄ&#x2020;6DFUÄ&#x2020;²%XFXUHüWL

QU

6HFĦLDGH2UJÄ&#x2020;üL'LULMDWGHFRU DQL ²VH RFXSÄ&#x2020; FX IRUPDUHD PX]LFLHQLORU GH %LVHULFÄ&#x2020; RUJDQLüWL FDQWRUL GLULMRUL GH FRU OLWXUJLF FH YRUHIHFWXDVOXMLUHDORUvQELVHULFLSDURKLLVDX FRPXQLWÄ&#x2020;ĦLUHOLJLRDVH 6HFĦLD GH PX]LFÄ&#x2020; VDFUÄ&#x2020; SHQWUX FRSLL ² VH DGUHVHD]Ä&#x2020;FRSLLORUFXYkUVWDFXSULQVÄ&#x2020;vQWUH üLDQLüLRIHUÄ&#x2020;RIRUPDUHPX]LFDOÄ&#x2020;GHED]Ä&#x2020; SULQVWXGLXOSLDQXOXLüLDOWHRULHLPX]LFDOHüL vQ DFHODüL WLPS RULHQWHD]Ä&#x2020; IRUPDUHD FRSLLORU FÄ&#x2020;WUH PX]LFD OLWXUJLFÄ&#x2020; üL DUWD PX]LFDOÄ&#x2020; SULQ FRUXOGHFRSLL3XHUL&DQWRUHV 7RWRGDWÄ&#x2020;VHFRQWLQXÄ&#x2020;GHPHUVXULOHQHFHVDUH SHQWUXFDGLQDQXOXQLYHUVLWDUVÄ&#x2020; VH GHVFKLGÄ&#x2020; 6HFĦLD GH 0X]LFÄ&#x2020; EL]DQWLQÄ&#x2020; SHQ WUXFDQWRULLüLGLULMRULLGHFRUFDUHYRUH[HUFLWD VOXMLUHDORUvQELVHULFLOHGHULWRULHQWDO 'RULPVÄ&#x2020;VXEOLQLHPIDSWXOFÄ&#x2020;,QVWLWXWXORIH UÄ&#x2020; DWkW FXUVXUL OD ]L SHQWUX FHL FH YRU GHYHQL VSHFLDOLüWLvQGRPHQLXOOLWXUJLFRPX]LFDOGDUüL SRVLELOLWDWHDGHDIUHFYHQWDDQXPLWHFXUVXULFD DXGLWRUL SHQWUX R FXOWXUÄ&#x2020; JHQHUDOÄ&#x2020; üL IRUPDUH SHUPDQHQWÄ&#x2020;DFUHGLQFLRüLORUüLDWXWXURUSHUVRD QHORULQWHUHVDWHvQYHGHUHDXQHLSDUWLFLSÄ&#x2020;ULPDL DFWLYHPDLLQWHQVHüLPDLFRQüWLHQWHODFHOHEUÄ&#x2020; ULOHGHFXOW&XUVXULOHVXQWFXWD[Ä&#x2020;üLYRUDYHD ORFODVIkUüLWXOVÄ&#x2020;SWÄ&#x2020;PkQLLYLQHUHDüLVkPEDWD ,QIRUPDĦLLVXSOLPHQWDUHüLGHWDOLLVHSRWREĦL QHDFFHVkQGVLWHXO,QVWLWXWXOXLZZZLHPVUR 6U&DUPHQ3(7&8&-

$181Ä¥85,

3H RFWRPEULH D DYXW ORF OD %XFXUHüWL GHVFKLGHUHD RÃ&#x20AC;FLDOÄ&#x2020; D ,QVWLWXWXOXL (FXPHQLF GH 0X]LFÄ&#x2020; 6DFUÄ&#x2020; FX VHGLXO OD ,QVWLWXWXO 7H RORJLF 5RPDQR&DWROLF VWU *UDO %HUWKHORW &X DSUREDUHD üL UHFXQRDüWHUHD GLQ SDUWHD $UKLHSLVFRSLHL 5RPDQR&DWROLFH GH %XFXUHüWL ,QVWLWXWXOYDIXQFĦLRQDFDDVRFLDĦLH6FRSXOVÄ&#x2020;X HVWHSURPRYDUHDIRUPÄ&#x2020;ULLUHOLJLRDVHOLWXUJLFHüL PX]LFDOH D GLULMRULORU GH FRU D RUJDQLüWLORU D FDQWRULORUüLDFRULüWLORUDSDUĦLQkQGIRUPDĦLLORU GHPX]LFÄ&#x2020;UHOLJLRDVÄ&#x2020;üLGHFXOWSURPRYDUHDFX QRDüWHULLüLUÄ&#x2020;VSkQGLULLSDWULPRQLXOXLWUDGLĦLRQDO DOPX]LFLLVDFUHSULQGLIHULWHLQLĦLDWLYHFDRUJDQL ]DUHDGHIHVWLYDOXULGHPX]LFÄ&#x2020;VDFUÄ&#x2020;FRQFHUWH FRQIHULQĦHVHPLQDULLFXUVXULLQWHQVLYHHWF ,QVWLWXWXO HVWH FRQFHSXW FX R VWUXFWXUÄ&#x2020; GH WLSHFXPHQLFDYkQGvQSURLHFWSRVLELOLWDWHDGH DGHVFKLGHVHFĦLLGHIRUPDUHOLWXUJLFRPX]LFDOH üLSHQWUXDOWHFRQIHVLXQLüLFXOWHFXSDUWLFX ODULWDWHD LQWHUGLVFLSOLQDULWÄ&#x2020;ĦLL vQWUH GLIHULWHOH VHFĦLLGHIRUPDUH $QXODFHVWDVHGHVFKLG 6HFĦLDGH&kQWJUHJRULDQ DQL ²vQFDGUXO DFHVWHLVHFĦLLFXUVDQĦLLYRUDYHDRFD]LDVÄ&#x2020;LQ WUHvQOXPHDIDVFLQDQWÄ&#x2020;DFkQWXOXLJUHJRULDQ FkQWXOSULQH[FHOHQĦÄ&#x2020;DO%LVHULFLLGHULWURPDQ SULQWUXQVWXGLXYDULDWDOUHSHUWRULXOXLJUHJR ULDQSHED]DPDQXVFULVHORUQHXPDWLFHSULQ WURDSURSLHUHGHQDWXUÄ&#x2020;OLQJYLVWLFÄ&#x2020;OLWXUJLFR VSLULWXDOÄ&#x2020;LVWRULFÄ&#x2020;PX]LFRORJLFÄ&#x2020;SUDFWLFÄ&#x2020;
Arta de a trăi

7UXSXO IHPHLL QXHVWH RPDUIĆ 'DFĆPDLUHPDUFDWvQFKLULD]ĆPĆ$FHVW WH[WSRDWHVĆWUHDFĆGUHSWPHVDMXOFDUHvQVRĦHü WHUHFODPDFHVHIDFHXQHLPDüLQL'DUQXHVWH UHFODPDODYUHRPDUFĆDXWR(VWHRUHFODPĆOD IHPHL(DGHYĆUDWFĆQXDDSĆUXW vQFĆ vQĦDUD QRDVWUĆGDUH[LVWĆüLDüDFHYDSHOXPHDDVWD2 UHFODPĆFXDGHYĆUDWGĆXQĆWRDUHüLMLJQLWRDUHOD DGUHVDGHPQLWĆĦLLIHPHLL 9LGHRFUDĦLDSXWHUHDLPDJLQLL 7UĆLPvQWURVRFLHWDWHvQFDUHVXQWHPLQYDGDĦL GH LQIRUPDĦLL FH QH YLQ GLQ WRDWH GLUHFĦLLOH WHOH YL]LXQHSUHVDVFULVĆLQWHUQHWUHFODPHSXEOLFLWD UH VWUDGDOH ûL SHQWUX FD LQIRUPDĦLLOH VĆ ÀH PDL FRQYLQJĆWRDUH HOH VXQW vQVRĦLWH GH LPDJLQL GLQ EHOüXJûLQXVHSRDWHFDvQDFHDVWĆDYDODQüĆGH LPDJLQLVĆQXVHUHPDUFHLQÁDĦLDGHWUXSXULIHPL QLQHDFRSHULWHVXPDU3URWDJRQLVWĆDXQHLUHFOD PHFkQWĆUHDĦĆSUH]HQWDWRDUHGHHPLVLXQH²WRDWH VSHUĆvQUHXüLWDSUHVWDĦLHLORUPL]kQGSHÅFRPHU FLDOL]DUHDµSURSULXOXLWUXS)HPHLDVHSUH]LQWĆHD vQVĆüLFDRELHFWGHX]VH[XDO'LQFRORGHIDSWXOFĆ DFHVWHSHUVRDQHUĆVWRDUQĆLHUDUKLDYDORULORUFDUH DU WUHEXL VĆ VWHD OD ED]D VRFLHWĆĦLL SUHVXSXVXO ORUVXFFHVSHFDUHvOVXEOLQLD]ĆDQXPLWH]RQHGLQ PDVVPHGLDDOLPHQWHD]ĆDVSLUDĦLLOHPXOWRUWLQHUH FDUHGRUHVFVĆOHFDOFHSHXUPH'HYLQHWRWPDL UĆVSkQGLWĆ LGHHD FĆ SRĦL üL WUHEXLH VĆĦL DÀüH]L WUXSXOSHQWUXDLHüLvQHYLGHQĦĆüLFRQYLQJHUHDFĆ LPDJLQHDHVWHFKHLDVXFFHVXOXLDSXWHULLDEDQX OXL$VWIHOVDJHQHUDOL]DWFRQFHSĦLDFRQIRUPFĆ UHLDYDORDUHDXQHLIHPHLGHSLQGHGHDWUDFWLYLWDWHD WUXSXOXLHLÍQXOWLPDYUHPHVHYRUEHüWHWRWPDL GHV GH ÅYLGHRFUDĦLHµ XQGH LPDJLQHD UHSUH]LQWĆ FKHLDSXWHULLûLVHSDUHFĆDüDHVWH 1RFLYLWDWHDQXGLWĆĦLL 1XGLWDWHD üL DWLWXGLQHD XQRU ÅYHGHWHµ GH WH OHYL]LXQH HVWH GH]DSUREDWĆ GH PXOWĆ OXPH GHüL VXQWüLIRDUWHPXOĦLFHLFDUHDSUHFLD]ĆDVHPHQHD UHSUH]HQWDĦLL 'DU DFHVWHD QX SRW À FRQVLGHUDWH SRWULYLWHPDLDOHVSHQWUXFRSLLLFDUHVXQWH[SXüLOD HPLVLXQLOHGHWHOHYL]LXQHSHQWUXFĆHLQXVXQWFD

SDELOLvQFĆVĆGLVFHDUQĆvQWUHOXFUXULOHIRORVLWRDUH üLFHOHGĆXQĆWRDUH3HULFROXOHVWHFĆFHLPLFLFDUH SULYHVFODWHOHYL]RUHPLVLXQLvQFDUHIHPHLOHVXQW SUH]HQWDWH FD XQ RELHFW FRPHUFLDO SRW FUHGH FĆ DFHVWDHVWHUROXOXQHLIHPHLvQVRFLHWDWH$üDGDU GHWLPSXULXOLVHLQRFXOHD]ĆSĆUHULJUHüLWHGHVSUH GHPQLWDWHDIHPHLLüLGHVSUHUROXODFHVWHLDvQVR FLHWDWH 1LVHSUH]LQWĆGHVWXOGHGHVFD]XULDOHXQRU IHPHLFDUHDXIRVWYLFWLPHDOHYLROHQĦHLGRPHV WLFH VDX DOH DJUHVLXQLL À]LFH 2U PDVVPHGLD SULQSURPRYDUHDIHPHLLFDPDUIĆQXIDFHGHFkW VĆvQFXUDMH]HDVWIHOGHFRPSRUWDPHQWH )HPHLOHQXVXQWGHYkQ]DUH 7UXSXO IHPHLL QX HVWH GH YkQ]DUH Å7UXSXO RPXOXLHVWHSĆUWDüGHGHPQLWDWHDGH©FKLSDOOXL 'XPQH]HXª HVWH WUXS RPHQHVF WRFPDL SHQWUX FĆHVWHvQVXÁHĦLWGHVXÁHWXOVSLULWXDOSHUVRDQD XPDQĆvQvQWUHJLPHDHLHVWHPHQLWĆVĆGHYLQĆ SULQ7UXSXOOXL&ULVWRV7HPSOXO'XKXOXL6IkQW &DWHKLVPXO%LVHULFLL&DWROLFH $üDGDUPH QLUHDIHPHLLHVWHDOWD )HPHLDSRDWHVĆÀHPDPĆSXQFWGHUHIHULQĦĆ SHQWUX SUXQFLL FĆURUD OH GĆ YLDĦĆ )HPHLD SRDWH VĆÀHVRĦLHFDUHVĆLXEHDVFĆüLVĆÀHLXELWĆGHVR ĦXOGHFDUHHVWHXQLWĆvQPRGLQGLVROXELO)HPHLD SRDWHVĆÀHÀLFĆPDQLIHVWkQGXüLFXJHQHUR]LWDWH LXELUHDÀOLDOĆIDĦĆGHSĆULQĦLLDMXQüLODYkUVWDQH SXWLQĦHL)HPHLDSRDWHVĆÀHVRUĆFDUHRIHUĆFXJH QHUR]LWDWHVIDWXOüLVHQVLELOLWDWHDVD)HPHLDSRDWH VĆ ÀH SHUVRDQĆ FRQVDFUDWĆ FDUH VĆL VOXMHDVFĆ SHFHLPDUJLQDOL]DĦLüLGHIDYRUL]DĦL3HQWUXWRDWH DFHVWH LSRVWD]H IHPHLD HVWH GHPQĆ GH UHVSHFW üL PHULWĆDSUHFLHUHDüLUHFXQRüWLQĦDFHORUGLQMXU 'DU GDFĆ YD FRQWLQXD VĆ VH HWDOH]H FD XQ RELHFWFRPHUFLDOGDFĆWUXSXOIHPHLLYDFRQWLQXD VĆVHODVHYkQGXWvQFKLULDWGLVWUXVGHPDVVPH GLDGRUQLFĆGHDXGLHQĦĆVĆQXQHPLUĆPFĆWRW PDLPXOĦLRDPHQLYRUFRQVLGHUDIHPHLDRPDUIĆ FHQXPHULWĆUHVSHFWüLRYRUWUDWDFDDWDUH &ULVWLQDû2,&$1


 

Arta de a trăi

3DUWHQHULDWSHQWUXRYLDĦĆLQGHSHQGHQWĆ ÍQ SHULRDGD VHSWHPEULH  RFWRPEULH VD GHVIĆüXUDW OD%RORJQDvQ,WDOLDRVHVLXQH GHIRUPDUHFDUHDYL]DWSUHRFX SDUHD VWUXFWXULORU LPSOLFDWH vQ SURWHFĦLD VRFLDOĆ JULMD SHQWUX YLLWRUXO WLQHULORU FDUH SOHDFĆ VDX DX SOHFDW GLQ VLVWHPH GH DVLVWHQĦĆVDXSURWHFĦLHVRFLDOĆ 6XSSRUWLQJ WKH FDUH DIWHU LQVWL WXWLRQDOFDUHDIRVWXQFXUVFHD DYXWFDVFRSRIHULUHDGHLQVWUX PHQWHGHOXFUXSURIHVLRQLüWLORU FDUH SRW vQGUXPD WLQHULL PDU JLQDOL]DĦL SHQWUX D GHYHQL FkW PDLLQGHSHQGHQĦLvQSODQVRFLDO üLHFRQRPLF 7HPD SULQFLSDOĆ D FXUVXOXL DIRVWGDWĆGHvQWUHEĆULOHÅ&LQH

HVWHDFWRUXOSULQFLSDOFDUHWUH EXLH VĆO DMXWH SH WkQĆUXO FH VH SUHJĆWHüWH VĆüL LD YLDĦD vQ SURSULLOH PkLQL"µ Å&DUH HVWH QRXD ÀJXUĆ FH DSDUH vQ YLDĦD XQXL WkQĆU FDUH vQFHSH OXSWD FXYLDĦD"µÅ&HWUHEXLHVĆIDFĆ DFHVW DFWRU VRFLDO SHQWUX XQ WkQĆUFDUHGRUHüWHüLWUHEXLHVĆ vQFHDSĆRYLDĦĆDXWRQRPĆ"µ 6D DMXQV OD FRQFOX]LD FĆ DFWRUXOVRFLDOSRDWHVĆÀHLQWHU PHGLDUHGXFDWRUFRQVLOLHUPH GLDWRUPHQWRUüLQXvQXOWLPXO UkQG SDUWHQHU $FHVW SURLHFW HXURSHDQ LPSOHPHQWDW vQ 5R PkQLD GH $VRFLDĦLD $SURDSHOH SUH]HQWĆ vQ $UKLGLHFH]D GH %X FXUHüWLOD&DWHGUDOD6IkQWXO,R

VLIüL%ĆUĆĦLDSURSXQHXQPRGHO GH H[SHULPHQWDUH VRFLDOĆ FDUH DUDWĆ UROXULOH MXFDWH GH DFWRUXO VRFLDOvQUHODĦLDFXWLQHULLPDUJL QDOL]DĦLVDXXLWDĦLGHVRFLHWDWH ÍQ PRG FRQFUHW VRFLHWDWHD GHDVWĆ]LSULQ%LVHULFLDVRFLDĦLL VDX DXWRULWĆĦL SXEOLFH UHSUH ]HQWDWH GH DFWRULL VRFLDOL DELOL WDĦL HVWH FKHPDWĆ VĆ DERUGH]H SUREOHPDWLFD WLQHULORU SRVWLQ VWLWXĦLRQDOL]DĦL FX UHVSRQVDELOL WDWHüLGLVWDQĦĆMXVWĆVWDELOLQG vPSUHXQĆFXWkQĆUXOVDXWLQHULL SULRULWĆĦLOH SHQWUX ÅSDUWHQHULD WXOSHQWUXYLDĦĆLQGHSHQGHQWƵ 0LKDL%(1&+($

$VRFLDĦLD&DULWDV%XFXUHüWL GHDQLGHDFWLYLWDWH

QU

WHPHORUSHQWUXüFRDOĆ 1HDXIRVWDOĆWXULODDFHVWHYHQLPHQWLPSRU WDQW$UKLHSLVFRSXO,RDQ5REX0RQV)UDQFLVFR -DYLHU /RVDQR 6HEDVWLDQ 1XQĦLX $SRVWROLF OD %XFXUHüWL$OWHĦD6D)UDQ]YRQ%D\HUQ'XFHGH %DYDULD$OWHĦD6D/XGZLJYRQ%D\HUQ'RPQXO (UQVW)UDQNGHOD+LOIVYHUHQL1\PSKHQEXUJH9 :ROIJDQJ)ULHGHOüL9DOHULD%RRSGHOD&DULWDV $XJVEXUJ+XEHUXV-DQDV&DULWDV0XHQFKHQ *HRUJ *UDX üL $QJHOLFD GLQ 0XHQFKHQ $UK 'RQDWR &RORPELQL üL 0DULR &RSSROD $VRFLDĦLD )UDWHOOR 0LR GLQ 0LODQR *LXVHSSH )DJJLRQDWR üLDOWHWUHLSHUVRDQHGLQ9LFHQ]D 0RPHQWXODQLYHUVDUVDvQFKHLDWvQ&DWHGUDOD 6IkQWXO,RVLIFXR6IkQWĆ/LWXUJKLHSUH]LGDWĆGH ÍQDOW 3UHDVÀQĦLWXO ,RDQ 5REX $ IRVW SUH]HQW üL (SLVFRSXO DX[LOLDU GH %XFXUHüWL 0RQV &RUQHO 'DPLDQ 'XSĆ 6IkQWD /LWXUJKLL D DYXW ORF XQ FRQFHUWVXVĦLQXWGH0DUFHO&RVWHD

3U$OH[DQGUX&2%=$58'LUHFWRU6SLULWXDO&DULWDV

/D FHDV DQLYHUVDU SH RFWRPEULH &DULWDVXO $UKLGLH FH]HL QRDVWUH D RUJDQL]DW R ]L vQFDUHDSUH]HQWDWDFWLYLWĆĦLOH GHVIĆüXUDWHvQDFHDVWDSHULRD GĆvQ%XFXUHüWLüLvQ&DULWDVXULOHSDURKLDOH6D IĆFXWXQELODQĦVDXWUDVFRQFOX]LLüLVDVWDELOLW XQGHWUHEXLH&DULWDVXOVĆLQWHUYLQĆPDLPXOW $IRVWR]LGHRVHELWĆvQFDUHSHUVRQDOXOGHOD &DULWDVGRQDWRULLGLĦDUĆüLGLQVWUĆLQĆWDWHVDX DGXQDWvQMXUXO$UKLHSLVFRSXO,RDQ5REXSHQWUX DLPXOĦXPLOXL'XPQH]HXSHQWUXFĆLDDMXWDW FDvQWRĦLDFHüWLDQLVĆüLSRDWĆvQGHSOLQLPLVLX QHD OD FDUH DX IRVW FKHPDĦL VOXMLUHD SHUVRDQHL XPDQH SXQHUHD vQ SUDFWLFĆ D FHOHL GH D WUHLD ODWXUL D %LVHULFLL &DULWDWHD 0XOĦXPLULOH VDX vQGUHSWDWüLFĆWUHFHLFDUHDXVXVĦLQXWDFWLYLWĆĦLOH &DULWDVXOXL GLQ %XFXUHüWL DMXWkQGXL DVWIHO SH VĆUDFLSHEROQDYLSHFHLYkUVWQLFLSHUVRDQHOHFX SUREOHPHVSHFLDOHSHUVRDQHOHUĆPDVHIĆUĆVSH UDQĦĆvQXUPDXQRUFDWDVWURIHQDWXUDOHûLFXP PXOĦXPLUHDvQVHDPQĆüLRDOWĆFHUHUHGRQDWRULL DXIRVWUXJDĦLVĆFRQWLQXHVĆQHvQWLQGĆRPkQĆ GHDMXWRUSHQWUXDSXWHDUH]ROYDRSDUWHGLQSUR EOHPHOHVRFLDOHFXFDUHQHFRQIUXQWĆP ÍQDFHHDüL]LDDYXWORFüLLQDXJXUDUHDQRX OXLFHQWUXSHQWUXFRSLLLQHYRLDüL&RPSOH[XOGH 6HUYLFLL6RFLDOH&DULWDVFDUHYDJĆ]GXLFRSLL $OĆWXUL GH DFHüWLD DOĦL GH FRSLL GLQ FDUWLHU YRUSXWHDEHQHÀFLDGHDMXWRUSHQWUXSUHJĆWLUHD
Lecturi

7DLQHDOHDQXOXLOLWXUJLF6XÁDUHD 'XKXOXL6IkQWSĆPkQWXOüL&XYkQWXO

/LDQD*(+/

GH-HDQ5DGHUPDNHUVVM H[HJH]Ć üL/XDQD =DQJXURSRO$OH[H FHUDPLFĆ  $OEXP GH DUWĆ ($5&%SDJ $QRWLPSXO vQFHSXWXULORU HVWH GH UHJXOĆ SULPĆYDUD ÍQ vQĦHOHSFLXQHD HL vQVĆ 0DLFD %LVHULFĆ D UkQGXLW vQFHSXWXO DQXOXL OLWXUJLF VSUH ÀQDOXO WRDPQHLvQXOWLPDSDUWHDOXQLL QRLHPEULH 3DUDGR[DO DFROR XQGH²FXWRWFRUWHJLXOGHIUXQ ]HPRDUWHüLSĆGXULSXVWLL²FHL PDLPXOĦLYĆGPRDUWHDVIkUüL WXO%LVHULFDQHYRUEHüWHGHVSUH XQvQFHSXW'DUFLQHDUHRFKLXO IRUPDWYDüWLVĆYDGĆPLFLPL WLWHL JKHPXLĦL SH UDPXULOH JR ODüH PXJXULL FDUH GHMD FRQĦLQ vQHLIUXQ]HOHÁRULOHüLURDGHOH DQXOXLYLLWRU&DVĆQXPDLYRU ELPGHJUkXOGHWRDPQĆJUkXO FHOEXQSĆVWUDWvQKDPEDUHüL FDUHLDWĆOGHMDDUĆVĆULWIĆUĆ WHDPĆGHLDUQDFDUHVHDSURSLH )LHFDUHPXJXUHÀHFDUHERE HRSDUDEROĆSHQWUXFĆHXQvQ FHSXWüLvQDFHODüLWLPSSRDUWĆ vQ VLQH VIkUüLWXO ² IUXFWXO SkU JXLWRULVSLFXOJUHXvQFĆUFDWGH ERDEH2SDUDEROĆHVWHüLDOEX PXOGHDUWĆ7DLQHDOHDQXOXLOL WXUJLFFDUHYDDSĆUHDvQFXUkQG vQ OLPELOH URPkQĆ üL IUDQFH]Ć OD ($5&% 'HVFKL]kQGXVH FX $GYHQWXO üL vQFKHLQGXVH FX 6ĆUEĆWRDUHD 6ÀQĦLORU 3HWUX üL 3DXO ² FHL WULPLüL OD VHFHULü vQ ODQXO 'RPQXOXL ² DOEXPXO QH SRDUWĆSULQDUWĆüLFXYkQWGHD OXQJXO PDULORU VĆUEĆWRUL FDUH SXQFWHD]Ć YLDĦD QRDVWUĆ GH FUHüWLQL &UĆFLXQXO (SLIDQLD 6ĆSWĆPkQD SDWLPLORU 3DüWHOH ÍQĆOĦDUHD 5XVDOLLOH 7UXSXO 'RPQXOXL 6IkQWD 7UHLPH ÍQ WRWDO YROXPXO FXSULQGH GH OXFUĆUL SH WHPH ELEOLFH VDX GLQYLDĦDGH]LFX]L&kQWDUHD FkQWĆULORU 5HQDüWHUHD ÀXOXL UL VLSLWRU6WHOODPDULV0DULDSUR

WHFWRDUHD IDPLOLHL &DOHD FUXFLL 6ĆUXWXOÍQIDPLOLH&ULVWRV5HJH üLDOWHOH3HQWUXÀHFDUHOXFUDUH vQ SDUWH H[LVWĆ XQ FRPHQWDULX ERJDWvQGHWDOLLHUXGLWHüLFRQH [LXQLVXUSULQ]ĆWRDUHFDUHDMXWĆ FLWLWRUXOVĆSĆWUXQGĆvQVSLULWXO HYHQLPHQWXOXLH[SXV 'RXĆ OXFUXUL PDX LPSUH VLRQDW FX SUHFĆGHUH vQ OHFWXUD DFHVWXLDOEXPIHOXOvQFDUHVD QĆVFXWDOEXPXOüLIHOXOvQFDUH QH YRUEHüWH 6D QĆVFXW ² DüD FXPQHVSXQHFHUDPLVWDüLFD WHKHWD/XDQD=DQJXURSRO²GLQ FXYkQW 0HGLWkQG SH PDUJLQHD WH[WXOXL ELEOLF VLQJXUĆ RUL FHO PDL DGHVHD VXE vQGUXPDUHD SĆULQWHOXL LH]XLW -HDQ 5DGHU PDNHUV vQ JkQGXO DUWLVWHL DX vQFHSXW VĆ VH QDVFĆ LPDJLQL $FHVWHLPDJLQLDXGHYHQLWIRUPH SOĆPĆGLWHvQOXWüLFkQGDUWLVWD D GRULW VĆ OH DGXQH vQ DOEXP üLDGDWVHDPDFĆORFXOORUHVWH DOĆWXUL GH FXYkQWXO FDUH OHD QĆVFXW GH XQGH VXEWLWOXO 6X ÁDUHD 'XKXOXL 6IkQW SĆPkQWXO üL&XYkQWXO &HUDPLVWD OD LQYLWDW GHFL SH SĆULQWHOH 5DGHUPDNHUV VĆ LQWUH vQ GLDORJ FX DFHVWH OXFUĆUL IRU PkQG XQ GXHW 'LQ SDUWHD HL DUWLVWD DGXFH JLQJĆüLH OXPLQĆ PLüFDUH FXORDUH ûL PLFL GHWD OLL DOHVH FX JULMĆ vQWRWGHDXQD SXUWĆWRDUH GH VHPQLÀFDĦLL SUR IXQGH([HJHWXOODUkQGXOVĆX FkQWĆUHüWHDWHQWÀHFDUHFXYkQW (VWHHVHQĦLDOüLvQDFHODüLWLPS SĆWUXQ]ĆWRU FD XQ WDWĆ FDUH vüL VIĆWXLHüWH FRSLOXO 5HGĆP XQ VFXUW SDVDM vQ VSLULWXO WLP SXOXL OLWXUJLF vQ FDUH QH DÁĆP Å/D VIkUüLWXO FLFOXOXL OLWXUJLF VĆUEĆWRDUHD OXL &ULVWRV 5HJH OH XQLYHUVXOXL UH]XPĆ WRDWH

VĆUEĆWRULOH DQXOXL HD H[SULPĆ DQVDPEOXO WDLQHORU OXL &ULVWRV vQWUR YL]LXQH JUDQGLRDVĆ (VWH FDRFXOPHFDUHLQYLWĆODRPHGL WDĦLHWĆFXWĆDVXSUDSUH]HQĦHLOXL &ULVWRVvQYLDWIDĦĆGHWRĦLüLIDĦĆ GH ÀHFDUH PHPEUX DO 7UXSXOXL VĆXvQXPDQLWDWH(OSURFODPĆ R ÍPSĆUĆĦLH GH R HVHQĦĆ DSDUWH GLQFRORGHYLDĦDDJLWDWĆ$FHDVWĆ VĆUEĆWRDUHQLODUDWĆSH&ULVWRV GUHSW FKHLH GH EROWĆ D FUHDĦLHL üLORFGHvQWkOQLUHDWXWXURUFH ORUYLL,VXVQXHVWHXQPRQDUK GRPLQDWRU üL SXWHUQLF HO HVWH vQ DFHODüL WLPS 0LHOXO MHUWÀW üL EXQXO3ĆVWRU5HJHDOVPHUHQLHL üLDOGUDJRVWHL ÍQFKHLHPFX DFHDVWĆ LPDJLQH FDUH QH DMX WĆ ©VĆO FRQWHPSOĆP SH 5HJH vQ VSOHQGRDUHD OXLª ,V  SURIHWXO ,VDLD QLO UHSUH]LQWĆ SH 'XPQH]HX WURQkQG FD XQ UHJH XQLFvQPLMORFXOSRSRUXOXLVĆXvQ 7HPSOXOGLQ,HUXVDOLP ,V GDU üL vQ LQLPD ÀHFĆUXLD GLQWUH FUHGLQFLRüL$FHDVWĆXOWLPĆYL]L XQHQHLQYLWĆODRvQWkOQLUHSHU VRQDOĆFX&ULVWRVYLXvQYLDW(O YLQHFĆWUHÀHFDUHGLQWUHQRLGHMD vQ XPLOD QRDVWUĆ H[LVWHQĦĆ 6H DSOHDFĆVSUHQRLüLSULYLUHDOXLR vQWkOQHüWHSHDQRDVWUĆSURQXQ ĦkQGXQHQXPHOHFXPQXPDLHO SRDWHVĆRIDFĆûLDüWHDSWĆGHOD QRLXQDFWGHRIUDQGĆvQGĆUXL UHDvQWUHJLLQRDVWUHÀLQĦHµ $OEXPXO RIHUĆ XQ EXQ VX SRUWDWkWSHQWUXPHGLWDĦLDSHU VRQDOĆFkWüLSHQWUXFDWHKH]Ć SUHGLFL RUH GH UHOLJLH ÀLQG üL XQFDGRXSRWULYLWGH&UĆFLXQ


Sfântul lunii în iconografie

$SRVWROXOURPkQLORU

6IkQWXO$QGUHLvQIDĦDFUXFLL WDEORXGH&DUOR'ROFL

ÍQED]LOLFD6IkQWXO3HWUXGLQ9DWLFDQXQXOGLQFHLSDWUXSLODüWULFDUH VXVĦLQIDLPRDVDFXSROĆDOXL0LFKHODQJHORHVWHRUQDWFXPRQXPHQWD OD VWDWXLH D 6IkQWXOXL $QGUHL P vQĆOĦLPH RSHUĆ D VFXOSWRUXOXL ÁDPDQG )UDQoRLV 'XTXHVQR\  &X SLHSWXO GH]JROLW üL SULYLUHD vQĆOĦDWĆVSUHFHUXUL$SRVWROXOvPEUĆĦLüHD]ĆFXPkQDGUHDSWĆFUXFHD vQ IRUPĆ GH ; vQ WLPS FH PkQD VWkQJĆ vQWLQVĆ FX SDOPD GHVFKLVĆ H[SULPĆJHVWXOGHvQFUHGLQĦDUHDVXÁHWXOXLvQPkLQLOH7DWĆOXLFHUHVF 1HSODFHVĆOQXPLPSH$QGUHLÅ$SRVWROXOURPkQLORUµGHüLFHLPDLPXOĦLLVWRULFLQHDJĆSUH]HQĦDOXL SULQSĆUĦLOHQRDVWUH2ULFDUHDUÀDGHYĆUXOLVWRULFVĆUEĆWRDUHDGHODQRLHPEULHFRQVWLWXLHSHQWUXQRL WRĦLFDWROLFLüLRUWRGRFüLXQPRWLYGHDQHvQWRDUFHFXJkQGXOODRULJLQLOHFUHGLQĦHLQRDVWUHDSRVWROLFH &UXFHD6IkQWXOXL$QGUHL1LFLXQL]YRULVWRULF QXDÀUPĆvQPRGH[SOLFLWFĆ$SRVWROXO$QGUHLDUÀ VXIHULWPDUWLULXOSHRFUXFHvQIRUPĆGH;$FHDV WĆWUDGLĦLHDSDUHvQFHSkQGFXVHFROXODO]HFHOHDüL HVWHUH]XOWDWXOPHGLWDĦLHLSLRDVHDFUHüWLQLORU1H DÁĆPSUREDELOvQIDĦDXQHLVHPQLÀFDĦLLVLPER OLFHGHULYDWĆGHODSULPDOLWHUĆDQXPHOXL&ULVWRV vQOLPEDJUHDFĆƸƳƫƴƵƱƴÍQ$FWHOHPDUWLULFHVH DÀUPĆGRDUFĆ$QGUHLDIRVWOHJDWFXIXQLLGHR FUXFHFDUHGLQYRLQĦDVDWUHEXLDVĆÀHGLIHULWĆ GHFHDDOXL&ULVWRV$UWDSODVWLFĆYDLPSXQHGH ÀQLWLYFUXFHDvQIRUPĆGH;FDDWULEXWLFRQRJUDÀF DO 6IkQWXOXL $QGUHL DELD vQ VHFROXO DO ;9,,OHD 1X H GH PLUDUH FĆ PDUHOH DUWLVW &DUDYDJJLR vQ 5ĆVWLJQLUHD6IkQWXOXL$QGUHL RSHUĆDÁDWĆ OD0X]HXOGHDUWĆGLQ&OHYHODQGvOvQIĆĦLüHD]ĆSH $SRVWROUĆVWLJQLWSHRELüQXLWDFUXFHODWLQĆ 6IkQWXO $QGUHL vQ IDĦD FUXFLL 3LFWDWĆ vQ DQXO SkQ]D VH DÁĆ vQSUH]HQWOD3DOD]]R3LWWL GLQ )ORUHQĦD 3LFWRUXO &DUOR 'ROFL  SODVHD]Ć HSLVRGXO UĆV WLJQLULL OD PDUJLQHD XQHL FHWĆĦL DOH FĆUHL ]LGXUL VWDXVĆVHUXLQH]H VLPERO DO OXPLL YHFKL FDUH QXO FXQRDüWH SH &ULVWRV ÍQ WLPSFHWUHLRDPHQLSUHJĆ WHVFFUXFHD$SRVWROXOVWĆ vQJHQXQFKLDW FX EUDĦHOH ODUJ GHVFKLVH OĆVkQGXVH GHVSXLDW GH PkLQLOH UR EXVWHDOHXQXLLQGLYLGQH FOLQWLWvQPXQFDVDÅ&ĆOĆ LLµQXVXQWVROGDĦL UĆPDüL QU

GHRSDUWHüLLGHQWLÀFDĦLGRDUSULQYkUIXULOHOĆQFL ORU üLQXSDUDÀQLFLWRUĦLRQDULGHSURIHVLHFL PDLGHJUDEĆORFXLWRULDLFHWĆĦLL$VWIHOPXOĦLPHD UĆPDVĆODGLVWDQĦĆDSDUHQWQHLPSOLFDWĆGHYLQH SĆUWDüĆODGUDPDPDUWLULXOXL ÍQ SDUWHD VXSHULRDUĆ D WDEORXOXL R OXPLQĆ SXWHUQLFĆDUXSW]ĆJD]XOQRULORUQHJULüLLQXQGĆ FHUXODOEDVWUXüLFROLQDVXSOLFLXOXL7UXSXOPDU WLUXOXLHVWHGHMDvQYĆOXLWvQOXPLQDFHUHDVFĆvQ WLPS FH SULYLUHD vL HVWH DĦLQWLWĆ DVXSUD 5HJHOXL VĆX &ULVWRV FDUHvODüWHDSWĆ FI-DFRSRGD9D UDJLQH/HJHQGDDXUHD %RJDWDJDPĆDQXDQĦHORUGHURüXGĆSHLVDMX OXLRVHQ]DĦLHGHLQFDQGHVFHQĦĆDPSOLÀFDWĆGH OLSVDRULFĆUXLHOHPHQWYHJHWDO2GDWĆGHSRVHGD WĆGHDPSODWXQLFDDOEDVWUĆGHFXORDUHFHUXOXL üLDPĆULL $QGUHLHUDSHVFDU YLFWLPDYDLQWUD vQÅIRFXOPDUWLULXOXLµ

'ROFL6I$QGUHLLQIDWDFUXFLL )ORUHQWD

&kQG vO SULYHVF SH 6IkQWXO $QGUHLvQIDĦDFUXFLLvQFHUFVĆ PL LPDJLQH] GLYHUVH LFRDQH PDUWLULXO )HULFLWXOXL (SLVFRS %RJGDQII\ DO (SLVFRSXOXL 'XUFRYLFL DO 0RQVHQLRUXOXL *KLND1XPLHVWHGHORFXüRU SHQWUXFĆGLQSĆFDWHQXDYHP vQFĆDFHVWHUHSUH]HQWĆULVDFUH 8QVLQJXUOXFUXvPLDSDUHFX FODULWDWH R OXPLQĆ SXWHUQLFĆ FHFRERDUĆGLQFHUVWUĆSXQJH EH]QD vQFKLVRULL üL OXPLQHD]Ć IDĦDPDUWLUXOXL²RULFDUHGLQWUH HL²vQPRPHQWXOvQFDUHvüLvQ FUHGLQĦHD]ĆVXÁHWXOvQPkLQLOH 7DWĆOXL 3U,HURQLP,$&2%

 
Suflet tânăr )HVWLYDOXOGHGHVFKLGHUHD$QXOXL3DVWRUDO

7XHüWLVWkQFDPHD 8QvQFHSXWGHDQSURPLĦĆWRUGDFĆHVWHVĆQH JkQGLPODHYROXĦLDFHORUSDURKLLSDUWLFLSDQWH OD)HVWLYDOXOGHGHVFKLGHUHD$QXOXL3DVWRUDOFH DDYXWORFOD7HDWUXO(YUHLHVFGLQ%XFXUHüWLSH RFWRPEULH0XOWHLGHLRULJLQDOHüLRWHPĆELQH vQĦHOHDVĆFDUHVHSDUHFĆDIRVWSHSODFXOWXWXURU 7HPD7XHüWLVWkQFDPHDDPRELOL]DWDSUR[L PDWLYGHWLQHULDFWRULDPDWRULFDUHDXXUFDW SHVFHQĆüLPXOĦLDOĦLWLQHULFDUHDXYHQLWVĆüLvQ FXUDMH]HSULHWHQLL7LQHULLDFWRULüLDXOXDWUROXULOH vQ VHULRV LDU LQWHUSUHWDUHD PHVDMXOXL D VFRV GLQ VFHQHWH HVHQĦLDOXO Å&ULVWRV HVWH VWkQFD QRDVWUĆ D WXWXURUµ $SODX]HOH üL FXYLQWHOH GH ODXGĆ DX vQFXQXQDWPXQFDORULDUVXUSUL]DGLQÀQDOEL OHWHSHQWUXDFWRULODRSLHVĆGHWHDWUXGLQDFHHDüL VHDUĆLDUHXQLWvQFĆRGDWĆVXEDFHODüLDFRSHULü 'HüLIHVWLYDOXODvQFHSXWFXRSUH]HQWDUHFOD VLFĆ üL SXĦLQ SOLFWLVLWRDUH DU VSXQH XQLL WRDWĆ VDODDDYXWSDUWHGH R LQWUDUHVSHFWDFXORDVĆD XQXLÅSURDVSĆWUHJL]RUµJDWDSUHJĆWLWVĆIDFĆXQ FDVWLQJ SHQWUX XQ ÀOP ÍQVRĦLW GH R HFKLSĆ GH SURIHVLRQLüWL XQ PDNHXS DUWLVW GRL IRWRJUDÀ LDUOLVWDSRDWHFRQWLQXDUHJL]RUXODĦLQXWSDUR KLLOHvQVXVSDQVSkQĆODVIkUüLWüLDVWDSHQWUX FĆQLPHQLQXDüWLXWRUGLQHDLQWUĆULLvQVFHQĆ 3ĆULQWHOH'DQLHO%XODLDGH]YROWDWDSRLSHVFXUW WHPD$QXOXL3DVWRUDOüLQHDVXJHUDWFDSHSDUFXU VXODFHVWXLDQVĆvQFHUFĆPVĆRDSURIXQGĆPvQFD

=LOHOHvQGLHFH]HDXJXVW

WHKH]HOHGLQSDURKLH$SRLLDLQYLWDWSHvQGUXPĆ WRULLQRüWULVSLULWXDOLVĆQHDMXWHVĆvQĦHOHJHPPDL ELQHPHVDMXOWUDQVPLVGH6IkQWXO3ĆULQWHPHVDM FDUHWUHEXLHVĆQHSUHJĆWHDVFĆSHQWUXÍQWkOQLUHD 0RQGLDOĆD7LQHULORUGLQGHOD0DGULG3Ć ULQWHOH üLD H[SULPDW VROLGDULWDWHD FX QRL WLQHULL üLDDPLQWLWXQFLWDWFDUHVĆQHGHDvQFUHGHUHVĆ PHUJHP PHUHX PDL GHSDUWH Å&kQG SUREOHPHOH VXQWPDUL'XPQH]HXHPLFGDUFkQG'XPQH]HX HVWHPDUHSUREOHPHOHVXQWPLFLµ$SRLQHDXUDW Å'UXPEXQµvQDFHVWLWLQHUDULXGHSUHJĆWLUHüLXQ DQURGQLFFX&ULVWRVVWkQFDQRDVWUĆ /D ÀQDOXO vQWkOQLULL D IRVW SUH]HQWDW SURJUD PXO SHQWUX QRXO $Q SDVWRUDO üL D IRVW DGUHVD WĆ HFKLSHL GLHFH]DQH LQYLWDĦLD GH D UĆVSXQGH DÀUPDWLYvQWUXQQXPĆUFkWPDLPDUHODWRDWH DFWLYLWĆĦLOHFHYRUXUPD ,XOLD3$/8

=LXD0RQGLDOĆD7LQHUHWXOXL

1XGRDU0DGULGXOHVWHRUDüXOFDUHLYDSULPLSHWLQHULLGLQWRDWĆOXPHDSHQWUX=07GLQ vQWUHDJD6SDQLHVHSUHJĆWHüWHSHQWUXDFHVWHYHQLPHQWÍQ]LOHOHSUHPHUJĆWRDUH=07DXJXVW PXOWH ORFDOLWĆĦL VSDQLROH OH YRU RIHUL WLQHULORU VWUĆLQL SRVLELOLWDWHD GH D SHWUHFH FkWYD WLPS vPSUHXQĆFXDOĦLWLQHUL 6DUSXWHDVSXQHFĆ=07YDWUDQVIRUPDÀHFDUHFROĦLüRUDO6SDQLHLvQWUXQPLF%DEHO9DOHQFLD GH H[HPSOX YD JĆ]GXL vQ DFHOH ]LOH SUHJĆWL WRDUHFLUFDGHWLQHUL7ROHGR6DQWLDJR üL%DUFHORQD&DGL]6DQ6HEDVWLDQüL &RUGRED3URJUDPXOYDÀGLIHULWGHOD R]RQĆODDOWDGDUSHVWHWRWYRUÀRUJDQL]DWH DFWLYLWĆĦL DUWLVWLFH YL]LWH FX FDUDFWHU LVWRULF FHOHEUĆUL OLWXUJLFH üL PRPHQWH GH UXJĆFLXQH OD VDQFWXDUH üL ORFXUL GH SHOHULQDM FDUH VXQW SDUWHDLGHQWLWĆĦLLUHOLJLRDVHORFDOH 3HOHULQLORU VWUĆLQL OL VH YD RIHUL JĆ]GXLUH JUDWXLWĆ vQ üFROL FHQWUH SDURKLDOH FHQWUH VSRUWLYHüLvQIDPLOLL3kQĆvQSUH]HQWVDXvQ UHJLVWUDWGHMDSHQWUXÅ=LOHOHvQGLHFH]Hµ FLUFD GHWLQHUL


Suflet tânăr *kQGXOPHXSHQWUXWLQHUL 'UDJĆSULHWHQH /DSXQFWXOQXPĆUXOGRLGLQ0HVDMXO6IkQWXOXL3ĆULQWH 3DSD%HQHGLFWDO;9,OHDDGUHVDWWLQHULORUvQDFHVWDQSDV WRUDOJĆVLPGRXĆFXYLQWHFKHLHvQUĆGĆFLQDĦLüLvQWHPHLDĦL vQ&ULVWRV2SULQGXQHDVXSUDSULPXOXLFXYkQW²vQUĆGĆ FLQDĦL ² YHGHP FXP OkQJĆ QRL VXQW DWkWHD UĆGĆFLQL FDUH QH SRW VXVĦLQH SĆULQĦLL IDPLOLD SULHWHQLL EXQL FXOWXUD GLQĦDUDQRDVWUĆGDUPDLDOHVFUHGLQĦD6IkQWD6FULSWXUĆ QHGH]YĆOXLHVHFUHWXOVLJXUDQĦHLGHÀHFDUH]LDWXQFLFkQG QHSXQHPWRDWĆvQFUHGHUHDvQ'XPQH]HXüLXUPĆULPQX UHDOL]ĆULOHGRULQĦHORUQRDVWUHSURSULLFLvPSOLQLUHDWRWDOĆ DYRLQĦHLOXL'XPQH]HX$OGRLOHDFXYkQW²vQWHPHLDĦL²QH UHDPLQWHüWHLPSRUWDQĦDFHORUSHFDUHQHSXWHPEL]XLFX DGHYĆUDWvQYLDĦĆFUHGLQĦDFHORUGUDJLDLQRüWULFUHGLQĦD %LVHULFLL$LFL&XYkQWXOOXL&ULVWRVWUHEXLHFĆXWDWüLvPEUĆĦLüDW'RDUDüDYRPVLPĦLIDUPHFXO UHODĦLHLQRDVWUHSURIXQGHFX&ULVWRV3ULHWHQXODGHYĆUDW 3U'DQLHO%8/$,

&XUVGHIRUPDUHSHQWUXDQLPDWRUL ÍQSHULRDGDQRLHPEULHSHVWHGHWLQHULGLQ$UKLGLHFH]ĆDXSDUWLFLSDWODFXUVXOGH IRUPDUHSHQWUXDQLPDWRULFDUHVDGHVIĆüXUDWvQ3RSHüWL/HRUGHQLOD0ĆQĆVWLUHD6IkQWD$JQHV &HL PDL PXOĦL FXUVDQĦL DX vQYĆĦDW OXFUXUL QRL GHVSUH WLQHUL üL OD &DPSXVXO GH OD 6LQDLD GLQ DFHDVWĆYDUĆ$üDGDUYLQHULVHDUĆFXWRĦLHUDXQHUĆEGĆWRULVĆVHUHvQWkOQHDVFĆSHQWUXDüLSRYHVWL H[SHULHQĦHOHGHDFDVĆ'DUQXDXDYXWSUHDPXOWWLPSGHSRYHVWLWSHQWUXFĆLPHGLDWGXSĆSULPD FLQĆOXDWĆvPSUHXQĆDvQFHSXWSURJUDPXOGHOXFUX)LHFDUHSDUWLFLSDQWDWUDVODVRUĦLRDFWLYLWDWHSH FDUHXUPDVĆRSUHJĆWHDVFĆSHQWUXDFHVWFXUV6kPEĆWĆGLPLQHDĦDFkWHGRLVDXWUHLDQLPDWRULGLQ ÀHFDUHHFKLSĆüLDXDQWUHQDWSULHWHQLLGLQHFKLSDGLQFDUHIĆFHDXSDUWHvQWURFDWHKH]ĆSUHJĆWLWĆGH HL0DLWkU]LXHFKLSHOHDXSDUWLFLSDWOD=LXDGHUHFXOHJHUHSHFDUHDXSUHJĆWLWRWRWHL 3HQWUXFĆVĆUEĆWRDUHD&UĆFLXQXOXLVHDSURSLHLDUvQ3ODQXO3DVWRUDOHVWHQRWDW&RQFHUWXOGH &ROLQGHWLQHULLDQLPDWRULDXSUHJĆWLWODVFDUĆPDLPLFĆFkWHXQVSHFWDFROGH&ROLQGH3URJUDPXO GHVHDUĆDSURYRFDWKRKRWHGHUkVvQFDGUXO6kPEHWHL%XFXULHL-RFXULOHLQYHQWDWHVDXDGXQDWH GHFXUVDQĦLDXIRVWIRDUWHDPX]DQWHüLSHOkQJĆUkVXQHOHDXSURYRFDWüLODFULPLGHEXFXULH7RW ODFULPLDSURYRFDWüL9HJKHD1RFWXUĆvQWLQVĆSkQĆGXSĆPLH]XOQRSĦLL5XJĆFLXQLOHPRPHQWHOH VLPEROLFHüLPRPHQWHOHGHOLQLüWHDXDYXWRSXWHUQLFĆVHQVLELOLWDWHWLQHUHDVFĆFDUHVDWUDQVPLV WXWXURU3ĆULQWHOH'DQLHO%XODLDDÀUPDWODVIkUüLWXOSURJUDPXOXLFĆVHEXFXUĆVĆYDGĆFĆWLQHULL FDWROLFL DX R FUHGLQĦĆ DWkW GH SXWHUQLFĆ FĆ üWLX FXP VĆL PXOĦXPHDVFĆ OXL 'XPQH]HX SHQWUX GDUXULOHSULPLWH 'XPLQLFĆ D IRVW FD GH RELFHL ]LXD GHVSĆUĦLULL ÍQDLQWH GH /LWXUJKLD GH vQ FKHLHUHFXUVDQĦLLDXPDLSUHJĆWLWXQXO WLPOXFUXSHFDUHRULFHDQLPDWRUWUHEXLH VĆüWLHVĆvOIDFĆÀHFDUHJUXSDSUHJĆWLW XQDUWLFROSHQWUXVLWHXOZZZWLFUR )LQDOXOFXUVXOXLDGXFHRXPEUĆGHWULV WHĦHSHIHĦHOHPXOWRUDGDUüLGHVSHUDQĦĆ FĆVHYRUUHvQWkOQL6SHUDQĦDWXWXURUHVWH FDPXQFDvQFHSXWĆOD6LQDLDüLFRQWLQXD WĆODDFHVWFXUVYDPHUJHPDLGHSDUWHvQ SDURKLLDOĆWXULGHWLQHULLGHDFDVĆ $QWRQ%$/,17 QU

 
Pagina copiilor

(FDWHULQD/DERXUpûLPHGDOLDPLUDFXORDVć (FDWHULQD/DERXUpVDQĆVFXWODPDLOvQ)UDQĦD(UDDORSWXOHDFRSLO DOIDPLOLHL3HFkQGDYHDüDVHDQLPDPDHLDPXULWLDU(FDWHULQDüLIUDĦLLHLDX UĆPDVvQJULMDWDWĆOXLüLDXQHLVXURULPDLPDUL'XSĆFHVRUDHLPDLPDUHDLQ WUDWvQPĆQĆVWLUHVDRFXSDW(FDWHULQDGHWUHEXULOHFDVHLSkQĆFkQGWRĦLIUDĦLL HL üLDX IĆFXW R VLWXDĦLH $WXQFL D LQWUDW üL (FDWHULQD vQ 0ĆQĆVWLUHD VXURULORU Å6IkQWXOXL9LQFHQĦLXGH3DXOGLQ3DULV ÍQWUR QRDSWH vQ OXQD DSULOLH D DQXOXL L VD DUĆWDW 6IkQWD )HFLRDUĆ 0DULD 3UHDFXUDWĆ VWkQG SH XQ VFDXQ &kQG D YĆ]XWR (FDWHULQD D FĆ]XW vQ JHQXQFKLüLDVSULMLQLWPkLQLOHGHJHQXQFKLL3UHDFXUDWHLüLDXYRUELWvQGHOXQJ ÍQQRLHPEULH6IkQWD)HFLRDUĆLVDDUĆWDWGLQQRXüLLDFHUXWLQVLVWHQWVĆÀH UHDOL]DWĆüLUĆVSkQGLWĆRPHGDOLHFXQRVFXWĆD]LFDÅPHGDOLDPLUDFXORDVĆ 'H DWXQFL DX WUHFXW GH DQL 0HGDOLD PLUDFXORDVĆ HVWH FX QRVFXWĆ üL SXUWDWĆ üL D]LFXSLHWDWHGHFĆWUH PXOĦL FUHGLQFLRüL DL %LVHULFLL &DWROLFH FD VLPERO DO LXELULL 3UHD FXUDWHL)HFLRDUH0DULD IDĦĆ GH HL üL DO vQFUH GHULL ORU vQ RFURWLUHD 0DPHL&HUHüWL&2/25($=ą


Îndrumar mediatic

-RFXULOHYLGHRüLÀOPHOHYLROHQWH GHVHQVLELOL]HD]ĆFRSLLL 3ULQ DUWLFROHOH GH OD SDJLQD ÅÍQGUXPDU PH GLDWLFµ QX PLDP SURSXV QLFLRGDWĆ VĆ VFRW vQ HYLGHQĦĆGRDUHIHFWHOHQHJDWLYHDOHPLMORDFHORU GH FRPXQLFDUH vQ PDVĆ SHQWUX FĆ QX WUHEXLH VĆ OH FRQVLGHUĆP FD SH XQ GHPRQ QLFL DFXP QXYUHDXDFHVWOXFUXGHüLSRDWHDPVĆLQVLVW PDLPXOWSHODWXUDQHJDWLYĆ 1XGHPXOWDPDVLVWDWODRGLVFXĦLHGLQWUH R PDPĆ üL ÀLFD HL 0DPD SRYHVWHD GHVWXO GH DIHFWDWĆGUDPDSULQFDUHWUHFHDRDOWĆIDPLOLH vQ XUPD SOHFĆULL GHDFDVĆ D XQXLD GLQWUH FR SLL ÀLFD HL OD VIkUüLWXO LVWRULVLULL D H[FODPDW Å&RRO&HWDUHµ$PUĆPDVEORFDWüLvQFHUFkQG VRvQĦHOHJDPJĆVLWDFHDVWĆH[SOLFDĦLH 'HXQGHDFHDVWĆGHVHQVLELOL]DUH" 3RWULYLW FHUFHWĆWRULORU H[SXQHUHD OD FRQĦL QXWXULVDXMRFXULYLROHQWHGHWHUPLQĆRGHVHQ VLELOL]DUHSVLKRORJLFĆvQFRQVXPDWRULLGHDVWIHO GH PHVDMH FDUH vQFHS VĆ ÀH LQVHQVLELOL OD VX IHULQĦDFHORUGLQMXU(VWHYRUEDGHFRSLLLFDUH SHWUHF IRDUWH PXOW WLPS vQ IDĦD FDOFXODWRUXOXL VDXDWHOHYL]RUXOXLYL]LRQkQGÀOPHYLROHQWHVDX MXFkQG MRFXUL DJUHVLYH 3H HL R VFHQĆ YLROHQ WĆQXLPDLVHQVLELOL]HD]ĆFLGLPSRWULYĆOLVH SDUHÅWDUHµ 3HOkQJĆDFHDVWĆGHVHQVLELOL]DUHSRWDSĆUHD GLQSĆFDWHüLFRPSRUWDPHQWHDJUHVLYHYHUEDOH VDXÀ]LFHIDĦĆGHFHLGLQMXUFKLDUüLIDĦĆGHFHL DSURSLDĦL6DFRQVWDWDWFĆvQFD]XOPDVDFUHORU GLQ üFROL HOHYLL FDUH üLDX vPSXüFDW FROHJLL üL SURIHVRULLLDXĦLQWLWvQJkWüLvQFDSGHRDUHFH vQMRFXULOHYLGHRDFHVWHUHXüLWHVXQWUĆVSOĆWLWH FXERQXVXUL ûL UH]XOWDWHOH OD vQYĆĦĆWXUĆ SRW VFĆGHD GLQ FDX]DRERVHOLLSVLKLFHüLDGHUHJOĆULLÀ]LFH&R SLLLFDUHSHWUHFIRDUWHPXOWWLPSvQIDĦDFDOFX ODWRUXOXLSRWVĆDMXQJĆüLODREH]LWDWHÅ6WDWXOµ OH SRDWH FDX]D WHQVLXQL PXVFXODUH DIHFĦLXQL RIWDOPRORJLFHüLGXUHULGHFDS0XOWHOHRUHSH WUHFXWHvQIDĦDHFUDQXOXLGXFüLODGLPLQXDUHD FRQWDFWHORUVRFLDOHUHDOHODVFĆGHUHDLQWHUHVX

OXLSHQWUXDOWHDFWLYLWĆĦLFXPDUÀVSRUWXOVDX OHFWXUDRULPX]LFD -RFXULOHSRWÀüLEHQHÀFH 'DFĆ VXQW DGPLQLVWUDWH FX JULMĆ GH FĆWUH SĆULQĦL vQ IXQFĦLH GH FH L VH SRWULYHüWH SHUVR QDOLWĆĦLL VDOH MRFXULOH YLGHR SRW À üL EHQHÀFH SHQWUXFRSLL(OHSRWVWLPXODLPDJLQDĦLDüLVSL ULWXOGHFRPSHWLWLYLWDWHSRWGH]YROWDPHPRULD JkQGLUHDüLDWHQĦLD'HDVHPHQHDFRSLLLvüLSRW GH]YROWD DVWIHO üL QLYHOXO GH FXQRüWLQĦH LQIRU PDWLFHFXPDUÀGH[WHULWDWHDPDQXDOĆSHQWUX FĆ vQ WLPS FH VH MRDFĆ WUHEXLH VĆ IRORVHDVFĆ WDVWDWXUD 3kQĆ OD XUPĆ WRWXO VH UH]XPĆ OD FHWLSGHHGXFDĦLHSULPHVFFRSLLLUHVSHFWLYLGLQ SDUWHDSĆULQĦLORU

6IDWXULSHQWUXFHLPDUL &kQG FRSLOXO XFLGH YLUWXDO vQ PRG UHSHWDW VLPWH QHYRLD GH DGUHQDOLQĆ LDU GXSĆ FH VH RELüQXLHüWHFXDFHVWHLQIRUPDĦLLYLUWXDOHDFHV WHDDFĦLRQHD]ĆDVXSUDOXLFDQLüWHGURJXULGH FDUHHJUHXDSRLVĆOGH]YHĦL ( LPSRUWDQW FD SĆULQĦLL VĆ DGDSWH]H MRFX ULOH YLGHR OD YkUVWD SHUVRQDOLWDWHD üL ÀUHD FRSLOXOXL ORU 3HQWUX DFHDVWD YRU WUHEXL VĆO FRQYLQJĆ VĆüL H[SULPH GRULQĦHOH vQ PDWHULH GHMRFXUL6ĆDÁHGHODHOFH MRFXUL LDU SOĆFHD VĆ MRDFH 8QVWXGLXUHDOL]DWDQXOWUHFXWGH(&'/²(XURSHDQ&RPSXWHU GH FH üL SHQWUX FkW WLPS 'ULYLQJ/LFHQFHDUDWĆFĆGLQGHFRSLLURPkQLFXYkUVWHFXSULQ )UXPRV DU À GDFĆ DU SXWHD VHvQWUHüLDQLDXFRPSXWHUDFDVĆüLPDMRULWDWHDDXDFFHV VĆ VH MRDFH vPSUHXQĆ FX HL QHOLPLWDWODHOSHQWUXDVHMXFDGRDUGLQWUHHLvOIRORVHVFSHQWUX VĆVHDÁHvQXQLYHUVXOORUüL WHPHOHüFRODUHÍQJHQHUDOXQDGROHVFHQWVWĆvQIDĦDFRPSXWHUXOXL QXH[FOXüLGLQHO GHODXQDSkQĆODWUHLRUHSH]LSHQWUXDVHMXFDSHQWUXDFRPX QLFDFXSULHWHQLLüLSHQWUXDüLIDFHWHPHOHSHQWUXüFRDOĆ 3U/LYLX%ą/ąû&8ĥ,

QU

 
Anunţuri

/,%5ą5,$6)Ç178/,26,)5(&20$1'ą HSHUHWH

G &DOHQGDUH

&DOHQGDUH GHEX]XQDU

$&78$/,7$7($&5(û7,1ą²$%21$0(17(

&DOHQGDU OLWXUJLF ELULWXDO URPDQ EL]DQWLQ

$FWXDOLWDWHD&UHüWLQĆHVWHXQLQVWUXPHQWSDVWRUDODO$UKLHSL VFRSLHL5RPDQR&DWROLFHGH%XFXUHüWLüLRRJOLQGĆDHYHQLPHQWH ORUGLQDUKLGLHFH]ĆüLGLQOXPH'RULPFDUHYLVWDVĆSĆWUXQGĆFkW PDLPXOWvQYLDĦD%LVHULFLLüLvQVIHUDVRFLDOĆ 'HüL FRVWXULOH GH SURGXFĦLH üL H[SHGLĦLH VXQW PDL PDUL GH FkW SUHĦXO GH YkQ]DUH DO UHYLVWHL SULQ FRQWULEXĦLD PXOWRU FR ODERUDWRULYROXQWDULUHXüLPVĆPHQĦLQHPXQSUHĦDFFHVLELODVWIHOvQFkWUHYLVWD VĆDMXQJĆODFkWPDLPXOĦLFLWLWRUL 3UHĦXOSHQWUXDQXOUĆPkQHDFHODüLFDüLSkQĆDFXPDGLFĆ ‡XQH[HPSODUOHL ‡XQDERQDPHQWLQGLYLGXDOSHXQDQ QXPHUHVXSOLPHQWXOGH&UĆFLXQüLWD[HGHH[SHGLĦLH OHL ‡DERQDPHQWHFROHFWLYH PLQLPH[HPSODUH OHL &HL FDUH GRUHVF VĆ VXVĦLQĆ ÀQDQFLDU DSDULĦLD UHYLVWHL VXQW UXJDĦL VĆ LD OHJĆWXUD FX 3U ,HURQLP ,$&2% WHOHPDLODFWXDOLWDWHDFUHVWLQD#\DKRRFRP 

)LOHGHLVWRULH

3DSD3DXODO9,OHDúL36,RDQ'XPD

(SLVFRS,RDQ'XPD 6DQĆVFXWODQRLHPEULHOD9DOHD0DUHMXGHĦXO %DFĆXüLDXUPDWVWXGLLOHOLFHDOHOD+ĆOĆXFHüWLüL5RPD $IRVWKLURWRQLWSUHRWODLXOLHOD5RPDDFWLYkQG DSRLFDSUHRWIUDQFLVFDQOD+ĆOĆXFHüWLüL6ĆEĆRDQL ÍQDQXODIRVWDOHVüLFRQVDFUDWvQVHFUHWFDHSL VFRS GH FĆWUH 1XQĦLXO DSRVWROLF *HUDOG 3DWULFN 2 +DUD LDU vQ SHULRDGD XUPĆWRDUH VD UHPDUFDW vQ DFĦLXQHD GH RUJDQL]DUHDUH]LVWHQĦHLDQWLFRPXQLVWHSULQFUHGLQĦĆ $ IRVW DUHVWDW GH 6HFXULWDWH vQ üL FRQGDPQDW OD DQL GH vQFKLVRDUH SHQWUX IDOVXO GHOLFW GH ÅVSLRQDMµ vQ IDYRDUHD9DWLFDQXOXL 'XSĆ HOLEHUDUHD GLQ SHQLWHQFLDUHOH FRPXQLVWH YD FRQWLQXDVĆÀHSHUVHFXWDWGHUHJLPXOFRPXQLVWFDUHLD À[DWSHUkQGÅGRPLFLOLXOREOLJDWRULXµODSDURKLLOHGLQ,DüL  0LKDLO .RJĆOQLFHDQX MXGHĦXO &RQVWDQĦD  üL 7kUJX -LX  ÍQ WRDWĆ DFHDVWĆ SHULRDGĆ D IRVW XUPĆULW LQIRUPDWLY GH 6HFXULWDWH FDUH ODVXSXVODQRLXPLOLQĦHüLVXIHULQĦH$PXULWODLXOLH üLDIRVWvQPRUPkQWDWOD9DOHD0DUH 'U'ĆQXĦ'2%2û


Profile for Revista Actualitatea Crestina

Actualitatea creştină, nr. 11/2010  

Episcopii catolici din România, întruniţi în sesiunea de toamnă a Conferinţei episcopale, la Lugoj, având în vedere situaţia actuală a ţării...

Actualitatea creştină, nr. 11/2010  

Episcopii catolici din România, întruniţi în sesiunea de toamnă a Conferinţei episcopale, la Lugoj, având în vedere situaţia actuală a ţării...

Advertisement