Page 1

T I P ’ S CÓMOAJUSTAR SORES LOSRETROVI DETUMOTO

Aj us t e del r et r ov i s or der ec ho: Bus c a en el r et r ov i s order ec hoelc ar r i l dees el ado,per ot ambi én c i ér r al ounpoc opar av ert u mi s mo c ar r i l . De és t a maner a, además de c ont r ol arl osv ehí c ul osque v i enen por el c ar r i l der ec ho,podr ásec harun v i s t az o de l o que es t á oc ur r i endoj us t odet r ásde v os ,ent umi s moc ar r i l .

Aj us t e del r et r ov i s or i z qui er do: En es t e l ado bus c a elc ar r i li z qui er do porc ompl et o.Set r at ade l a z ona por donde nor mal ment e t e v an a adel ant ar l os v ehí c ul os . T ambi én podr ás c ont r ol ar s iv i ene al gui en ant esde c omenz art u mani obr a de adel ant ami ent o.

Pagina 19 tips final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you