Revija Misteriji 287 - junij 2017

Page 1

Letnik 24 - ŠT. 287 - JUNIJ 2017 - 5,90€

Osem hercev je še vedno tu

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VAŠE ŽIVLJENJE ISSN 1318-1777

Schumannova resonanca je v tesni povezavi z našim počutjem in telesnim odzivanjem

Pomoč Stvarnika Lado Mihael je duhovni priprošnjik za pomoč v stiskah in težavah

Ne holesterol, mori vnetje! Dr. Dwight Lundell o veliki zmoti sodobne medicine

Laži o podnebnih spremembah Podnebno segrevanje nas lahko vrne v normalne Zemljine temperature

Ješ grčo in si zdrav kot grča Najbolj zdrava je grča kočevske jelke ali hoje


ARAZALO@BA ZALOŽBA – Spletna knjigarna www.misteriji.si ARA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁ MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

NO

VO

ZDRAVILNI U^INKI KOLOIDNEGA SREBRA

DAR DUŠE Najnovej{a spoznanja o koloidBralisrebru, boste za zgodbe o ljudeh, ki nem katerega se odso vse – tako kot vipri–zdravljenju načrtovali lo~a ve~ ljudi svo­ja življenja, preden so stranse ro­ infekcijskih bolezni brez dili.u~inkov. Duše načrtujejo skih Za razlikotudiodtežke obiživljenjske izkušnje, da nas ve~ pri­ ~ajnih zdravil onemogo~a do zdravljenja, inbolezni, nas med kotpravijo sto povzro~iteljev njim tudivirusov vodijo. in gliv. bakterij, 14,90 29,90 €€

NAČRT DUŠE KOKOSOVO OLJE

Ima naše trpljenje sploh kak smi­ Stotine temeljitih prehranskih rasel? Knjiga nam odkriva med pra­ ziskav je kokos postavilo vi pomen življenja, kot ma{~obami na prvokaterega mesto. Ne duša sami načrtujemo svo­ zaradi eksotike, marve~pred zaradi jim rojstvomdokazanega – v življenju pa na­ njegovega ohračrtovane izzive zavestno njanja in vra~anja zdravja. upora­ Zakaj svojo duhovno rast in in bimo kako,zaje natanko opisano v tej zdravljenje. knjigi. 14,90 24,90€€

NO

VO

NA^RT DU[E KAKO ŽIVETI STO LET

V NOO

VOO

N

O

V

O

N

KUPUJEM ZLATO – KOLOIDNO SREBRO

DINAMIČNIIZBIRE MODEL KARMI^NE

OSTANI PRI IZBIRE 40-IH KARMIČNE

Ima na{e trpljenjeknjigo, splohkikak smiZelo zanimivo opisuje sel? Knjiga nam odkriva pravi »zanesljivo in nedvomno meto­ pomen ‘ivljenja, katerega kot do doseganja dolgega in zdrave­ du{a sami na~rtujemo pred svoga življenja – kako nas skromna jim rojstvom – v ‘ivljenju pa nahrana lahko zdravega proti ~rtovane izzivepelje zavestno uporastotim je napisal rast avtoriniz bimo zaletom svojo–,duhovno šestnajstega stoletja, ko je imel zdravljenje. že petindevetdeset let. 9,90€€ 24,90

»Kdor DEJSTVA ima zlato, ima vedno deIN ZMOTE nar,« pravisrebra avtor knjige in modeUporaba v zdravstvene na­ la za dolo~anje cene zlatu, ki mene sega tisočletja nazaj, in oči­ omogo~a napovedovanje gibatno prihaja čas, ko bo koloidno nja cene zlata do leta 2021. In srebro v vsaki domači lekarni. dolgoro~na analiza v knjigi naKnjiga nasdanagovarja, da vzame­ poveduje, bomo videli nove mo zdravje v svoje rekordne cene zlata!roke, in tudi, kako si lahko ta izjemen antibio­ tik izdelamo sami. 19,90€€ 17,90

@elite nekaj VODENJA spremeniti v ‘ivljenju,»Dinamični a vam to model nikakor ne uspe? vodenja«, opi­ V knjigi z duhovsan vopisani tej knjigiprimeri slovenskega av­ nimi nauki vam bodo dali mo~, torja, je odličen način, kako pri­ s pomo~jo vaj in meditacij pa demo iz poslovne in osebne krize boste spremenili omejujo~a preter kakodapremagamo težave, ne pri~anja, si ustvarite ‘ivljebi sploh ljubite. zašli v krizo. Celoten nje,dakakr{no model temelji na zakonitostih na­ rave. 14,90€€ 19,90

ROKEPRO^ PROČ ROKE OD ODTE TE KNJIGE KNJIGE

RESNICE IN LA@I RESNICE IN LAŽI O HRANI O HRANI Miti, zmote in la‘i o zdravi pre-

PORCIJA ZDRAVJA PORCIJA ZDRAVJA Knjiga o krono prehrani je u~be-

o krono prehrani je učbe­ nikKnjiga sodobnega hranjenja, ki ne nik sodobnega hranjenja, ne pre{teva kalorij, vsebuje pa kivsakprešteva kalorij,kdaj vsebuje pa vsak­ danje napotke, in kaj jesti, napotke, kdajdainsekajre{imo jesti, dadanje ne zbolevamo, da ne zbolevamo, se rešimo cele vrste bolezni da in se imamo kar se vrste da dobro. cele bolezni in se imamo kar se da dobro. 14,90 14,90 €€

Knjiga nominiranca za Nobelo­ Dutoveljski regresoterapevt Jan vo Sigdell nagradov zaknjigi medicino razkri­ Erik opisuje priva, kako obvladujemo staranje mere ljudi, na katere so vplivale obnovimo telo, da bo spetdu{e mla­ aliin jih celo nadlegovale dostnoin–neutele{ene brez lepotnih entitete. posegov. umrlih V navaja njej opisane metode va­ Ter metode, kakobodo se ~lošemu življenju dodale nekaj let, vek lahko osvobodi nevidnih sil. vašim letom pa nekaj življenja. 14,90 19,90 €€

VODAZA ZA ZDRAVJE ZDRAVJE VODA ININ@IVLJENJE ŽIVLJENJE

VZEMITE ZDRAVJE VZEMITE V SVOJEZDRAVJE ROKE AvtoricaVjeSVOJE odkrila,ROKE da industrija

GLINA ZA VSAK DAN NEVIDNI Knjiga nam odkrivaVPLIVI izjemne last-

Avtorv vtejtejmednarodni mednarodniuspe{nici uspešnici Avtor govoritudi tudio oigricah igricahbogov-stvarbogov stvar­ govori nikov nikov~loveka, človeka,skrivnem skrivnem vedenju vedenju templjarjev, templjarjev, pripravah pripravah na novi novi svetovni otrocih,neze­ nesvetovnired, red, indigo indigo otrocih, zemljanih v podzemeljskih mesmljanih v podzemeljskih mestih, tih,letečih lete~ih diskih in prosti enerdiskih in prosti energiji, ki giji, ‘e uporablja ... se kišese uporablja ... 24,90 € 24,90 €

Miti, zmote in laži o zdravi prehraniv hrani so pripeljale do stanja, so pripeljale do stanja, v katerem katerem eni kujejo dobi~ek, drudobiček, drugizdravjem. pa plača­ gieni pakujejo pla~ajo s svojim s svojim zdravjem.hrana A našajeopti­ A jona{a optimalna {e malnatista, hrananaje katero še vedno tista, na vedno smo prilakatero ssmo prilagojeni s svojim gojeni svojim »paleolitskim« »paleolitskim« telesom. telesom. 19,90 19,90 €€

Knjiga za vNobeŽelite nominiranca nekaj spremeniti življe­ lovo medicino raznju,nagrado a vam tozanikakor ne uspe? kriva, kako obvladujemo staraV knjigi opisani primeri z duhov­ njenimi in obnovimo spets nauki vamtelo, bododa dalibomoč, mladostno – brez lepotnih popomočjo vaj in meditacij pa bos­ segov. V njej opisane metode te spremenili omejujočadodale prepri­ bodo va{emu ‘ivljenju čanja, si ustvarite nekaj let,dava{im letom paživljenje, nekaj kakršno ljubite. ‘ivljenja. 19,90€€ 19,90

NEVIDNI OSTANI PRI 40-IH VPLIVI

Popusti Popusti 10 10%%popusta popustaimajo imajo naro~-

naročniki na revijo niki na revijo Misteriji Misteriji na vse ki so na vse izdelke, izdelke, so napronaprodajkiprek revije ali spletne trgovine. daj prek revije ali spletne trgovine 15 % popusta imajo naro~niki na revijo 15 % popusta Misterijiimajo na vsenaročniki knjige, kina jihrevijo je Misteriji na vse knjige, ki jih je izdaizdala ARA zalo`ba. la ARA založba. 10 % popusta imajo vsi kupci knjig, knjig, ki jih je imajo izdala vsi ARAkupci zalo`ba, ~e ki jih 10 % popusta jekupujejo izdala ARA založba, če kupujejo knjige na www.misteriji.si knjige na www.misteriji.si so in so ~lani knji`nega klubain Misteriji. člani kluba Misteriji. 40 % popusta imajo vsi kupci na vse kupci na vse knjiknjige z imajo manj{ovsi »lepotno« napako. 40 % popusta ge z manjšo lepotno napako

daj j o p s da leljej spo GG

ZDRAVLJENJE ZDRAVLJENJE ARTRITISA ARTRITISA

Kakoomilimo omilimobole~ino, bolečino, otekanje otekanje Kako vseostale ostale tegobe, tegobe, kikispremlja­ in invse spremjo artritis, pravilnim ljajo artritis,zzdoslednim doslednim pravilprehranjevanjem, gibanjem, di­ nim prehranjevanjem, gibanjem, dihanjem hanjem in zmanj{evanjem zmanjševanjem strestre­ sa.sa.Prilo‘en ki Priloženjejesve‘enj sveženj terapij, terapij, ki ve~ino protiartritisu artritisunare­ navečinozdravil zdravil proti redi odve~ne. di odvečne. 19,90 19,90 €€

knjigizdravnik zdravnik razkriva, razkriva, kako V Vknjigi kako uravnoteženopitje pitjevode vode in u‘ivauživa­ uravnote‘eno njenjesoli presolipomaga pomaga ozdraviti ozdraviti in pre­ pre~iti nam prečiti{tevilne številne bolezni bolezni ter ter nam pomaga, pomaga, da da sese izognemo izognemo dradra­ gim, pa tudi zdragim,lahko lahko pa {kodljivim tudi škodljivim vilom. zdravilom. Trda Trda vezava vezava 19,90 19,90 €€

Avtorica je odkrila, da industrija hrane in zdravil obvladuje zdrahrane in zdravil obvladuje zdrav­ vje in zdravljenje v lu~i svojega je in zdravljenje v luči svojega pohlepa. Zato spodbuja odgovornost samega sebe inodgo­ nam pohlepa.doZato spodbuja pove, kako mnoge bolezni vornost do lahko samega sebe in nam pozdravimo brez mnoge zdravil.bolezni pove, kako lahko pozdravimo brez zdravil. 24,90 €€ 24,90

Dutoveljski regresoterapevt Jan nosti »‘ive« in »pametne« gline. Erik Sigdell knjigi pri­o Vsebuje vse, vkar naj opisuje bi vedeli mere na katere so vplivale glini zaljudi, notranjo in zunanjo uporabo samozdravljenje neali jihzacelo nadlegovale dušeinumr­ golihtelesa, pa tudientitete. za »zdravljein neutelešene Ter na­ nje« prostora, vajana{ega metode,bivalnega kako se človek lah­ hi{nih ljubljencev. ko osvobodi nevidnih sil. 16,90 14,90 €€

OPRAVI^ILO Glede na 5. ~len novega Zakona o enotni ceni knjige vas obve{~amo, da so popusti, ki so veljali za nakup knjig na{e OPRAVIČILO Glede na 5. člen novega Zakona o enotni ceni knjige vas obveščamo, da so popusti, ki so veljali za nakup knjig naše zalo‘be (pa (pa tudi tudi drugih založbe drugih zalo‘nikov) založnikov) vseh vseh triindvajset triindvajset let let izdajanja izdajanja revije revije Misteriji, Misteriji, omejeni. omejeni. Novi Novi zakon zakonnam namprepoveduje prepoveduje kakr{no kakršnokoli koli zni‘anje cene cene knjige mesecev, spet odlo~amo mi mi in ne znižanje knjige prvih prvih{est šestmesecev mesecevpo poizidu. izidu.Ko Kojejeknjiga knjigastara stara{est šest mesecev,o njej o njej spet odločamo in dr‘ava. ne država. Uredni{tvo Uredništvo


Misteriji LETNIK 24 - ŠT. 287

junij 2017

11

19

Kdaj sijejo žarki za D3? (2)

Osem hercev je še vedno tu

Kako dobimo dovolj vitamina D3 jeseni in pozimi

Schumannova resonanca je v tesni povezavi z našim počutjem

23

39

Pot dolgoživosti in nesmrtnosti

Prekletstvo mumije Prah zmletih človeških mumij je služil tudi za pripravo zdravilnih napitkov

Eden od ciljev, h katerim so stremeli daoisti, je telesna nesmrtnost

26

41

Čas za nakup zlata je zdaj!

»Hrvaški knjižnijezik« je srbščina

Cena zlata naj bi se do leta 2021 dvignila tudi na deset tisoč dolarjev za unčo

Prilaščanje srbske in slovenske kulturne dediščine v čakavskih in kajkavskih predelih

29

Zdravje se začne v črevesju Črevesje »misli« neodvisno od velikih možganov

37

Ali smo hologram? Znanstvena fantastika, ki je resničnost

Pisma bralcev Zanimivosti Pomoč Stvarnika Ne holesterol, mori vnetje! Laži o podnebnih spremembah Življenje brez hrane in pijače Ješ grčo in si zdrav kot grča Prvi naš veliki znanstvenik Prepovedana NLP-tehnologija Duhovnost, ki to ni Vesoljci iz davnine S prehrano ozdravil kolitis Nenavadna doživetja Nove knjige Horoskop za junij 2017 Nagradna križanka (268)

4 6 16 21 24 31 33 35 43 45 46 47 49 50 51 54

- JUNIJ 2017 - Misteriji

3


Ilustrirana mesečna revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si

Naslov uredništva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/231 93 60, fax: 01/230 16 27 misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA založba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jože Vetrovec joze@misteriji.si Tehnični urednik: Janko Blagojević janko@ararevija.si Redaktor: Andrej Kikelj andrej@misteriji.si Tajništvo, naročnine in oglasno trženje: Sanela Ajkić Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 sanela@misteriji.si Prodaja po pošti: Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 aratrgovina@siol.com Tisk: SCHWARZ PRINT d.o.o., Ljubljana Naklada: 6100 izvodov Distribucija: Delo prodaja d.d., Ljubljana V tej številki Misterijev so sodelovali: Jože Vetrovec, Aleksej Metelko, Amedeja Ličen, Tatjana Svete, Ajša Kranjc, Igor Kernel, Marko Kovač, Peter Amalietti, Vid Devčič, Iztok Kocjančič, Katja Gantar, Andreja Paljevec, Stane Padežnik. Naslovnica foto Nataša Müller Cena izvoda v maloprodaji 5,90 €. Prodaja v kolportaži: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana Letna naročnina s popustom 65,00 €, polletna naročnina s popustom 33,00 €. Poslovni račun: 02083-0011412222

4 - JUNIJ 2017-

Pisma bralcev

MISTERIJI ŠIRIJO OBZORJA Spoštovano uredništvo, različni prispevki, objavljeni v vaši reviji, budijo mnoga razmišljanja, odkrivajo razsežnosti, širijo obzorja. K temu vam lahko le čestitam! Z iskrenim pozdravom, Mila Ivanović, Jesenice Pozdravljeni, rada prebiram vašo revijo in vse pohvale. Odpirate nam drugačen pogled na svet. Silvana, komentar na Misteriji.si

NAGRADE ZA NOVE NAROČNIKE Izmed novih naročnikov na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec izžrebali srečneža, ki bo dobil za nagrado mali Polarix. Ta mesec nagrada pripada Blažu Kolmanu iz Kastelca. Vsem novim naročnikom v juniju podarjamo knjigo Nenavadna doživetja.

MAJSKA NAGRADNA IGRA MISTERIJEV NA FACEBOOKU Izžrebanci majske nagradne igre revije Misteriji na Facebooku, ki prejmejo novo knjigo Ara založbe Koloidno srebro – dejstva in zmote avtorja Štefana Požlepa, so Nataša Urbanč Verson, Sonja Likar in Lidija Huber. Nagradno vprašanje je bilo: »Kje vse nam lahko koristi koloidno srebro?« Eden od komentarjev se je glasil: »Odgovorila bom kar iz lastnih izkušenj; ko sem že skoraj obupala, ker nič ni pomagalo, me je koloidno srebro rešilo trdovratnih glivic in mi na splošno izboljšalo počutje, več kot očitno pa okrepilo tudi imunski sistem, saj od tedaj nisem bila več bolna. Seveda zdravi še mnogo drugih stvari in sem mnenja, da bi ga prav vsak moral imeti doma. Zame je čudež.« Tudi vas vabimo k sodelovanju v naših rednih mesečnih nagradnih igrah na Facebooku pod Revija Misteriji (goo.gl/Bs94b5). Tam lahko preberete tudi odzive naših izžrebank na nagrado.

1 14:42

2

3

4

5 11:41

6

7

8

9 14:09

10

11

12

13 16:09


Pisma bralcev

Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana; misteriji@misteriji.si

NAGRADA ZA ZVESTEGA NAROČNIKA

KDAJ NAJ NE JEM – JUNIJ 2017

Za zvestobo reviji Misteriji je žreb tokrat naklonil umetniško miniaturo Slavku Milavcu iz Studenega. Tudi v naslednjem mesecu bomo izmed naših zvestih naročnikov izžrebali enega, ki bo prejel miniaturno sliko, original v tempera tehniki slikarja Vlada Parežnika iz Mozirja. Slika, ki jo bo prejel nagrajeni zvesti naročnik na Misterije.

ZLATI POLARIX IN MIGRENA Pozdravljeni, včeraj sem dobila Zlati Polarix L. Ker sem imela migreno, sem ga lahko takoj preizkusila. Po treh minutah je bolečina čudežno izginila, prej pa sem cele tri dni ležala zaradi hudih bolečin! Hvala in lep pozdrav! Maja, komentar na Misteriji.si

POLARIX POŠKODOVAN Po spletu sem naročila Polarix za ženske in ga še isti dan začela uporabljati natanko v skladu s priloženimi navodili. Citiram: »Proti koži morajo biti obrnjeni bakreni prekinjeni polkrogi, števila pa proč od kože. Z mikroporom, obližem, ki ga kupimo v lekarni, ga prilepimo na kožo.« Ko sem mikropor želela odstraniti s Polarixa, so se skupaj z njim odlepila tudi natisnjena števila in vzorci. Polarix je zdaj poškodovan. Prosim vas, da mi pošljete novega, saj mi 14

15

16

17 13:33

18

zelo pomaga in sem hvaležna zanj. Tina Polarix vam bomo seveda zamenjali; polarix ima ovoj in ga polagajte na telo v ovoju. Tudi zato, ker morebitna vlaga, pot, preprečuje delovanje. In tako bo ostal nepoškodovan.

POLARIX ODGNAL PLJUČNICO Januarja sem imela začetek virusne pljučnice. Na predel pljuč sem si polagala Polarix. Po nekaj dnevih sem se počutila odlično in sem že lahko veselo skakala okoli! Bralka Simona

PH METER ZA DRUŽINO To je odlična stvar za vsakega človeka, posebno za družino. Veliko ljudi ima metilacijo – vrenje krvi zaradi visoke koncentracije živega srebra – posledično je pH urina visok. Zaradi tega, kot bivši homeopat, želim to preveriti na sebi 19

20

21 00:13

22

Postenje je najpomembnejši mehanizem, ki nam ga je narava dala za čiščenje in razstrupljanje organizma. Čezmerno hranjenje, četudi z ekološko neobremenjenimi in zdravimi živili, skrajšuje življenje. Postili naj bi se redno. Nekateri imajo ta dan enkrat v tednu, nekateri enkrat v mesecu tri zaporedne dni. Predlagamo vam spodnje datume za postenje, ki sovpadajo s cikli v naravi: ob polni luni in mlaju ter v času, ki mu astrologi pravijo »brezciljnost« in traja od nekaj minut do več ur na dan. Idealno je, če lahko post ob polni luni ali mlaju razširite na dva ali tri dni, tako da ne jeste že en dan prej in en dan potem, saj je tedaj še čutiti močan energijski vpliv mlaja in polne lune. 2.–3. junij: 23.50 do 2.05 5. junij: 10.58 do 12.47 7.–8. junij: 2.36 do 1.00 9. junij: POLNA LUNA: ves dan 10. junij: 8.21 do 13.37 12.–13. junij: 20.46 do 1.46 15. junij: 7.41 do 12.19

17. junij: 13.34 do 19.56 19. junij: 21.43 do 23.54 21.–22. junij: 6.27 do 0.45 23.–24. junij: 20.47 do 0.08 24. junij: MLAJ: ves dan 25.–26. junij: 20.46 do 0.08 27.–28. junij: 23.13 do 2.42 29.–30. junij: 22.36 do 9.03

in drugih v družini, priporočam pa tudi prijateljem in sorodnikom kot tudi mojim bivšim pacientom homeopatije in še komu, posebno nosečnicam, da ne pridejo v situacijo, ko zaradi visoke koncentracije pH v urinu ne pride do urikemije – prebogatega pH urina, kar lahko tudi ubije otroka tik pred rojstvom ali pa ženska splavi, ne da bi vedela, kaj se z njo dogaja. Dragomir Nikolić, komentar na Misteriji.si

poškodbo na glavi in da sem v zvezi z njim vodil uradni postopek o nasilju nad njim, tudi spolnih zlorabah z incestom in zlorabo službenega položaja. Kot vedno, sem tudi te sanje povedal ženi in nekaterim kolegom v službi. Kakšen mesec kasneje pa so te sanje uresničile – da sem resnično vodil uradni postopek zoper mater, ki je svojemu otroku povzročila poškodbo na glavi, nad njim pa še potem naredila incest s ponovitvami. V tej verigi pa sem še odkril, da je tistega sedemletnika spolno zlorabila tudi njegova šolska učiteljica, kar mi je še malček razodel. Vlado, Mozirje

DROBEC IZ SANJ Pred dobrega pol stoletja, ko sem bil policist, sem v sanjah videl nekega fanta šolarčka s 23

24 04:31

25

26

27 10:59

28

29

30

1 02:51

- JUNIJ 2017 - Misteriji

5


Zanimivosti

N

»RENESANSA KONOPLJE«

a Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo v petek in sobo­ to 16. in 17. junija seminar »Renesansa konoplje«. To bo že četrti seminar iz cikla Demistifikacija konoplje, ki ga organi­ zira Društvo prekmurske pobude (ONEJ). Udeležba bo mednarodna. Dr. Lumír Ondřej Hanuš bo preda­ val, ali so v konoplji edine zdravilne (medicinske) snovi kanabinoidi. Dr. Sue Sisley bo predstavila raziskovanje konoplje v medicini; go­ vorila bo o premagovanju ovir do učinkovitih kliničnih raziskav. Dr. Paul Hornby bo govoril o renesansi konoplje – revoluciji v sodob­ ni medicini. Dr. Robert J. Melamede bo govoril o receptorju CB1 in njegovem pomenu za razvoj človeštva v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Dr. Guillermo Velasco Díez bo predstavil kanabinoi­ de kot zdravilo proti raku. Dr. Dorothy H. Bray bo predočila klinič­ ne študije s konopljo in kanabinoidi. Dr. František Bednarik bo raz­ lagal o fitoterapiji s konopljo v humani in veterinarski medicini ter poročal o primerih terapevtskih učinkov konoplje (Cannabis sativa L.) v humani in veterinarski medicini. Mag. Dušan Nolimal in Sean Ivan Nolimal bosta predavala o javnem zdravju, človekovih pravi­ cah in medicinski konoplji. Več informacij o predavanjih in vstopnice so na voljo prek sple­ tne strani Cannabis.blach.pl. Običajna vstopnica stane 80 €, vsto­ pnica za študente, upokojence in nevladne organizacije 60 €, vsto­ pnica za podjetja in javne ustanove 120 €. Vstopnica zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in delavnicah konference. Predava­ nja bodo simultano prevajana. Več informacij na bozo@weedfist.org. (T. S.)

6 - JUNIJ 2017-

B

S

DOKAZ O UNIČENJU

uda je imel zelo zanimive poglede na svet in za neka­ tere so njegovi pogledi včasih tudi kontroverzni. Mednje štejejo njegov pogled na spolnost, ki jo je tudi izkusil, saj je bil Buda, preden je doživel razsvetljenje, »običajen« človek, mož in oče. Ko je doživel nirvano, se je njegova potreba po spol­ nosti končala. Z budis­ tičnega vidika problem spolnosti ni sámo deja­ nje, temveč želja po spol­ nosti – tudi če imaš seks desettisočkrat, si ga boš še vedno želel, saj seksu­ alna aktivnost nikoli v popolnosti ne zadovolji sáme želje. Nirva­ na pa je drugačna, pravijo, saj zaradi povzdignjenega stanja za­ vesti postanejo ostali senzorični občutki manj pomembni in tako preneha tudi sama želja. Želja obstaja, ker mislimo, da smo nepo­ polni in moramo našemu življenju nekaj dodati, da bomo posta­ li srečni, toda Buda je učil, da smo že popolni, samo da se mora­ mo tega spomniti.

Foto splet

Foto splet

e samo, da nekateri izmed najbogatejših ljudi na svetu ver­ jamejo, da živimo v računalniški simulaciji; vsaj dva od njih sta tudi investirala svoj denar v znanstvene raziskave, ki bodo poma­ gale najti iz­ hod iz te ma­ trice. Za koga točno gre, še ni jasno, se je pa na temo teorije o raču­ nalniški simu­ laciji javno iz­ postavil Elon Musk, ki pra­ vi, da je velika verjetnost, da je temu res tako. Petdeset odstotkov pa so tej možnosti dali analiti­ ki banke Bank of America.

BUDA O SEKSU

tarodavne kamnite rezbarije potrjujejo uničevalno moč ko­ meta, ki je padel na zemljo pred okoli enajst tisoč leti in omogočil vzpon človeških ci­ vilizacij. Gre za kamniti steber v najdišču Gobekli Tepe na jugu Turčije. Strokovnjaki so namreč nedavno ugotovili, da njegove »živali« dejansko predstavljajo ozvezdja in komet. Znanstveni­ ki so že dalj časa ugibali, ali je morda komet povzročil padec temperature in mini ledeno dobo, ki je spremenila tok člo­ veške zgodovine, in sedaj ima­ jo posreden dokaz za to. Raz­ iskovalci so prepričani, da rez­ barije na stebru prikazujejo ka­ taklizmični dogodek.

Foto splet

N

KAKO POBEGNITI IZ MATRICE?


Zanimivosti

P

Foto splet

ZANIMIVOSTI O ČLOVEŠKEM OBNAŠANJU (1) • Ženske na splošno preferirajo moške z globljim glasom, ker se jim zdijo bolj samozavestni in ne toliko agresivni. • Ljudje, ki so zmožni dajati najboljše nasvete, so običajno tisti, ki imajo naj­ več težav. • Pametnejše osebe hitreje razmišljajo in imajo bolj površno pisavo.

• Odnos, ki ga ima oseba do osebja v restavraciji, veliko pove o njenem zna­ čaju. • Ljudje z močnim občutkom krivde bolje razumejo misli in občutke drugih. • Ženska ima dvakrat več receptorjev za bolečino kot moški, a ima tudi veliko višji prag tolerance za bolečino. • Ko ponoči ne morete spati zaradi be­ gajočih misli, vstanite in si jih zapišite. Tako boste lahko umirili um in zaspali.

o histeričnem pričakovanju zbanaliziranega 21. 12. 2012 in razočaranju so majevske prerokbe ostale v ozadju, a njihov koledar ponuja še veliko skrivnosti o prihodnosti človeštva. Verjetno največji živeči zahodni strokovnjak za to področje, Carl Johan Calleman, sicer doktor znanosti fizikalne biologije in avtor več tematskih knjig, je pred desetletji prav »prevajanje« majevskega koledarja v sodobni jezik prepoznal kot svoje poslanstvo. V nedavnem intervjuju za Mind Unleashed je nanizal nekaj misli o novem prihajajočem koledarskem ciklusu. Zaradi kompleksnosti in necikličnosti majevskega sistema se ne bomo spuščali v podrobno razlago, a leta 2011 se je prvič v zgodovini univerzuma paralelno aktiviralo vseh devet valov, ki vplivajo na našo biologijo. Vsak val ustvarja drugačno vrsto filtra človeškega uma in glede na to, v katerem valu smo, tako vidimo svet. Naše razmišljanje projiciramo navzven in ustvarjamo resničnost v skladu z našim razumevanjem. Če prevzamemo um dualnosti, to projiciramo na svet in ustvarjamo spopade, če prevzamemo um enosti, ustvarjamo svet miru. Čas ni le ura, teče spiralno in se pospešuje. Preroštvo koledarja je v rokah različnih vplivov, a iz perspektive ustvarjanja prihodnosti človeštva je dovolj spremljati deveti val in prepoznati njegove učinke na posamezna življenja. Dr. Calleman pravi, da je bil 21. 12. 2012 napaka arheologov, ki so jo privzeli nekateri no-

vodobni raziskovalci, saj majevski koledar ni sistem, v katerem bi se nekaj pomembnega zgodilo v enem dnevu; spremembe se dogajajo skozi daljše časovno obdobje. Je pa 24. maj letos poseben dan, ker je to prvi dan 64. dneva v devetem valu. Ta dan lahko razumemo kot začetek kontinuiranega napora, da se človeštvu olajša ustvariti odmev devetega vala, ki odpre srce in bo podprt z dogodkoma letošnjega 29. junija in 4. avgusta. Svet je dosegel točko kaosa, ko je generiranje enotne zavesti neizbežno. Večina nas še vedno resonira z šestim, sedmim in osmim valom, manjše število ljudi pa že razvija novo percepcijo. Sinhronizacija z devetim valom bo človeštvo zlagoma popeljala v zlato dobo. Dr. Calleman je povezan z majevskimi poglavarji, z Bušmani iz puščave Kalahari (verjetno zadnjo živečo kulturo, ki na stanje zavesti v svetu duhov gleda kot na stvarnost) in drugimi voditelji skupnosti. Pripravljajo obred za vstop v novo obdobje, imenovan Ignite the One Heart Fire, za enost, ki je naša usoda. Ker se vsi ne bomo udeležili obrednega plesa, lahko misel o začetku preobrazbe pospremimo s prižgano svečko. Amedeja ]

Ilustracija osebni arhiv

Saj ni res pa je!

Med resničnostjo in domišljijo DEVETI VAL

- JUNIJ 2017 - Misteriji

7


Zanimivosti

Misteriji v živo maj 2017

Sobota, 3. junij, ob 9. uri RADIESTEZIJSKA PRAKSA V NARAVI – Tokrat se podamo na Kozjansko. Predamo se čutenju nevidne narave v jamah mlinskih kamnov in kozmogramov. Se sprehodimo skozi arheološko de­ diščino znamenj in simbolov. Se povežemo z energijo dreves. Izmenjamo kakšno misel o nevidnem duhovnem svetu. Več pod­ robnosti prejme vsak, ki se prijavi. Torek, 6. junij, od 18. do 21. ure TREBUŠNO ZDRAVILNO DIHANJE, STOJEČA MEDITACIJA IN ENERGETSKI FITNES – delavnica s Petrom Amaliettijem, avtorjem priročnikov za samozdravljenje Na zdravje in Negovan­ je diha, ki že sedemintrideset let ni obiskal zdravnika, vendar pa uporablja naravne vzhodnjaške tehnike, s katerimi je do danes pomagal k zdravju in uspehu številnim ljudem. »Svojo prihodnost imamo lahko v lastnih rokah, če v sedanjem trenutku, v katerem se ta naša prihodnost rojeva, počenjamo pravo stvar. Kaj pa je tis­ ta prava stvar, to pa je treba znati izvedeti,« pravi Peter Amalietti. Naučite se izvedeti, kaj je prava stvar za vas! Sreda, 14. junij, ob 18. uri VIBRACIJSKO SAMOZDRAVLJENJE – terapevtsko skupinsko srečanje z Nerino Darman, ing. kem. teh., ajurvedsko in djotiš svetovalko. Na mesečnih terapevtskih skupinskih srečanjih udeleženci sami oblikujete vsebine posameznih srečanj. Na vaše predloge bomo podrobneje proučili posamezno vrsto težav. Do­ bili boste informacije za soočanje s simptomi, da se ne razvijejo v bolezen. Če je ta že tu, pa bomo pogledali načine, da čim prej in čimbolj neopazno odide. S skupinsko zdravilno naravnanostjo in ustvarjanjem pozitivnih kvalitet za soočenje z določeno težavo vsakega udeleženca bomo še podprli moč samozdravljenja. Prosimo, da nam vaše prijave in predloge za junijsko samozdra­ vilno terapevtsko srečanje pošljete najkasneje do srede, 7. junija. Četrtek, 15. junij, ob 17. uri ZAČETNI TEČAJ RADIESTEZIJE (vodi radiestezistka Breda Šuštar) – s pomočjo radiestezijskih pripomočkov boste izostrili zavedanje energijskih tokov ter intuicijo za prepoznavanje pravil­ nih odgovorov in odločitev. Naučili se boste osnov bioenergije in prepoznavanja negativnih zemeljskih in drugih vplivov ter načine za zaščito osebnega energijskega polja.

8 - JUNIJ 2017-

Sobota, 24. junij, ob 9. uri REIKI 2. STOPNJE (MENTALNI REIKI), vodi dr. Marija Turnšek Mikačič. Klasični Usuijev reiki je, poleg starodavnih ajurvedskih in šaman­ skih principov, še vedno temelj vseh tehnik fizičnega, mentalne­ ga in duhovnega zdravilnega dotika. Učenje in iniciacija druge stopnje vas vpelje v zavestno delo z vodniki. Za nekajkrat se vam poveča vaša pretočnost in tudi potencial energije, ki teče skozi vas. Vaše delo z reikijem bo odslej za nekajkrat bolj učinkovito kot na prejšnji stopnji. Z drugo stopnjo presežemo prostor in čas, naučimo se delati reiki podpore na daljavo. Predpogoj za udelež­ bo je opravljen tečaj prve stopnje. Celodnevna delavnica traja od 9. do 17. ure. Vabljeni tudi tisti, ki želite obnavljati in osveževati znanje in prakso. Petek, 16. junij, ob 18. uri SKUPINSKA REGRESIJA (vodi moderatorka nehipnotične re­ gresije Vesna Božič Mauko). Skupinska regresija je dober način za pridobivanje drobnih namigov iz naše podzavesti, ki nam pojasnijo kakšne občutke ali situacije. Je tudi dobra priprava na daljšo in poglobljeno individualno obravnavo. Vesna Božič Mau­ ko izvaja individualne regresije na Zadobrovški 88 v Ljubljani ob ponedeljkih dopoldan. Več o dogodkih in cenik si lahko ogledate na www.munay. si ali vprašate na 041/677 089. Vsi dogodki (če ni drugače objavljeno) potekajo v Klubskih prostorih revije Misteriji v Ljubljani na Zadobrovški 88. Prijave in rezervacije sporočite s prijavnico, ki jo najdete na misteriji.si ali munay.si, pišite na info@munay.si ali pošljite SMS-sporočilo na 041/677 089.

NAKUPI v živo

Knjige ARA Založbe in številne izdelke, ki jih ponujamo v naši spletni trgovini www.misteriji.si, lahko kupite tudi »v živo« – v klubskih prostorih revije Misteriji na Zadobrovški 88, Ljublja­ na-Polje. Telefon za informacije je 030/33 36 30. Delovni čas trgovinice »Misteriji v živo«: v torek, sredo in četrtek od 11. do 18. ure in v času dogodkov »Misteriji v živo«.


Zanimivosti

IGRA NARAVE Vabimo bralce, da nam pošiljajo nenavadne fotografije, ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji objavljene fotografije bodo prejeli knjižno nagrado. Fotogra­ fije z opisom pošljite na: andrej@misteriji.si.

T

RUSKE MEGALITSKE STRUKTURE

udi Rusija ima svoje megalit­ ske strukture, ki nekako kljubuje­ jo našemu pozna­ vanju zgodovine, a se o njih ne piše tako veliko kot reci­ mo o Stonehengeu ali strukturah v Me­ hiki in Egiptu. Tudi ruski megaliti niso nič kaj manj prepri­ čljivi glede tega, da je nekoč že obstajala napredna tehnologija, ki je omogočala našim daljnim prednikom takšno »lasersko« na­ tančnost in transport masivnih, tudi več kot sto ton težkih kamni­ tih blokov. V predelu Vattovaara gorovja najdemo recimo zelo za­ nimive strukture, kot je ta na sliki.

Foto splet

r. Stuart Hameroff in sir Roger Penrose raziskujeta kvan­ tno teorijo zavesti, ki temelji na prepričanju, da duša »do­ muje« znotraj mikrotubul možganskih celic. Znanstveni­ ka menita, da duša ne umre, temveč se vrne v vesolje. Možgani naj bi bili »biološki računalnik« in naša zavest »program« na tem računalniku, ki obstaja tudi po naši smrti. Ko človek vstopi v fazo klinične smrti, pravi njuna teorija, mi­ krotubule izgubijo svoje kvantno sta­ nje, vendar ohra­ nijo informacijo, ki je v njih. Kot je dr. Hameroff pojas­ nil v dokumentarni seriji Through the Worm­hole – če se denimo nekdo vrne po klinični smrti, se kvan­ tna informacija vrne v mikrotubule in pacient pove, da je imel iz­ kušnjo bližnje smrti. Če pa oseba umre, je mogoče, da kvantna informacija obstaja zunaj telesa, morda večno, kot duša.

Foto splet

D

DUŠA SE VRNE V VESOLJE

NOSTRADAMUS NAPOVEDAL TRUMPA?

N

ekateri pravijo, da je sloviti Nostradamus napovedal zma­ go Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike, in sicer naj bi dogodek opisal v stavku, ki govori o drzni osebi brez sramu, ki je izvoljen za guvernerja vojske. Prvi del naj bi se nanašal na Trumpovo osebnost, ki je bila kot takšna razvidna iz njegove kampanje, drugi del pa na to, da je vodja naj­ močnejše vojske na svetu. Kot pravijo, je Nostradamus tudi pisal o »Republiki velikega mesta«, ki se bo vpletla v drago vojaško ope­ racijo po navodilih »trobente« (trumpet je angleška beseda za tro­ bento) in vodilo do strahu pred jedrsko vojno.

PRVA »FOTOGRAFIJA« TEMNE SNOVI, KI DRŽI SKUPAJ VESOLJE

Z

Foto splet

Sliko »Zmajeva glava z nogo v korenini« sem posnela 2. maja na gradu Turjak. Vašo revijo pa navdušeno kupujem! Veliko uspeha še naprej! Lep pozdrav, Ivana Lucija

nanstveniki so us­ peli narediti prve »fotografije« tem­ ne snovi, ki predstavlja kar 27 odstotkov celot­ nega vesolja, a jo zelo težko zaznamo. Tem­ na snov ne oddaja svet­ lobe, je ne reflektira in tudi ne absorbira, zato je skoraj »nevidna«, tako jo znanstveniki le stežka raziskujejo, vidnejši so njeni učinki.

- JUNIJ 2017 - Misteriji

9


Zanimivosti

3,5 METRA VISOK DVOGLAVI VELIKAN

Zdravje

K

Foto splet

pifiza ali češerika je endokrina žleza velikosti riževega zrna, ki leži v zadnjem delu človeških možganov. Poleg funkci­ je spanja in bujenja je poznana tudi kot tretje oko in kot osnovno »prebivališ­ če« duše. Tisoče let je bila zavita v tan­ čico skrivnosti. Leta 2013 so znanstveni­ ki ugotovili, da lahko tvori tudi DMT ali di­ metiltriptamin, narav­ no halucinogeno snov, ki jo je psihiater Rick Strassman poimenoval tudi duhovna molekula. Dostop do te duhovne molekule nas lahko vodi v razsežnosti, ki so nam v normalnem stanju zaves­ ti nedostopne.

Ž

LJUDJE NA MARSU ŽE DESETLETJA

vižgač tajnega Vesoljskega programa Corey Goode raz­ kriva, da naj bi bil človek dejaven na Rdečem planetu že zelo dolgo časa. Pričevanj o njegovih obiskih je več; neka­ teri bivši uslužbenci Nase in vojaški uradniki govorijo o tehnolo­ giji, ki daleč presega tisto, ki jo poznamo iz medijev. Mars naj bi prvi obiskali Nemci v tridesetih letih, Američani pa naj bi tja po­ šiljali številne ekspedicije v sedemdesetih letih prejšnjega stole­ tja. Ali so izjave Elona Muska, šefa Tesla Motors in SpaceX, ki je napovedal, da v bližnji prihodnosti ne bomo samo potovali na Mars, temveč tam tudi vzpostavili kolonijo, kjer bodo ljudje lah­ ko živeli, le zamišljanja?

10 - JUNIJ 2017-

Foto splet

Nova raziska­ va kaže, da so ljudje, ki so uži­ vali več soli, ime­ li nižji krvni tlak. Raziskovalci niso našli nobenega dokaza, da bi di­ eta z zmanjša­ nim vnosom soli imela kakršen koli dolgoročno pozitiven učinek na krvni tlak. Ugotovili so, da za svoj krvni tlak naredimo več, če dnevno pojemo več »kalija« (avokado, špinača, banana), »kalci­ ja« (mleko, sir, soja, oreščki) in »magnezija« (špinača, mandlji, bli­ tva).

HOJA ODLIČNA ZA MOŽGANE Ugotovili so, da ima hoja izjemno pozitivne učinke na naše možga­ ne. Med hojo naša stopala »udarjajo« ob tla, kar spro­ ža povečan tok krvi v naše možgane, pravijo razisko­ valci z univerze New Mexi­ co Highlands. Čeprav uči­ nek ni tako velik kot pri teku, je vseeno dovoljšen, da poveča pretok krvi in s tem omogoči, da dosežemo tisti žele­ ni občutek dobrega počutja.

B-VITAMIN VARUJE PRED ONESNAŽENIM OKOLJEM Onesnaževanje okolja se kaže kot vedno večji negativni dejavnik oziroma krivec za bolezni srca, ast­ mo in druge kronične težave. Znan­ stveniki pravijo, da je z visokimi od­ merki B-vitamina mogoče popolno­ ma izravnati škodo na našem DNK, ki jo povzroča onesnaženost okolja, predvsem zaradi industrije in avto­ mobilov.

Foto splet

E

EPIFIZA – TRETJE OKO

SOL IN KRVNI TLAK

Foto splet

ap-Dwa je bil pravi velikan, ki je živel v Patagoniji. Imel je dve glavi in je v višino meril neverjetnih tri in pol metra. Ob nekaterih potegavščinah najdemo tudi povsem avten­ tične dokaze o preteklosti, ki je morda nekoliko drugačna, kot menimo. Zgodba sega v leto 1673, ko so »velikana« zajeli špan­ ski mornarji in ga imeli v ujetništvu, vse dokler ga niso med po­ skusom pobega ubili. Naslednji znan podatek je, da se je nje­ govo mumificirano telo v devetnajstem stoletju pojavilo v An­ gliji, danes pa je del kolekcije »The Antique Man« v Baltimorju v ZDA. Sedanji lastnik mumije pa pozna drugo zgodbo: Kap­ -Dwaja naj bi našli mrtvega na obali, kjer so ga nato mumificira­ li Paragvajci. Kasneje so ga odpeljali v Anglijo in je sedaj v ZDA. Ne glede na to, katera zgodba je bližja resnici, gre za nenava­ dno mumijo. Mumijo, ki sicer ne dokazuje, da so nekoč, kakor govorijo prenekateri spisi, po zemlji hodili velikani, vseeno pa nam da misliti.


VIBRACIJSKE TERAPIJE

Schumannova resonanca je v tesni povezavi z našim počutjem in telesnim odzivanjem

Osem hercev je še vedno tu

M

Foto N. Müller

nogi menijo, da se atmosferje večina ljudi prestrašenih in prepričaska frekvenca planeta – Schu- Naravna frekvenca Zemljine nih, da Schumannova resonanca raste. mannova resonanca, ki znaša atmosferske energije vedno HAARP (High Frequency Active Auro7,83 herca, dviguje in da to botruje večral Research Program) resno moti naše ostaja konstantna, okoli ji življenjski naglici, stresu, boleznim zdravje, ker konkurira Schumannovi in podobno. Nekateri trdijo, da se freresonanci, jo preglasi. Da bi se njegov osem hercev. kvenca planeta dviguje naravno zaravpliv zakril, se razglaša, da Zemlja sama di kozmičnih dogajanj v vesolju, drugi ca izdelali že veliko različnih naprav, od sebe povišuje atmosfersko frekvenpa pravijo, da zaradi HAARP-a in dru- med drugim tudi generatorja frekven- co svoje biosfere. Kljub temu izmerjegih skrivnih tehnologij, s katerimi naj ce Schumannove resonance: napravi Bi- na dejstva kažejo, da je frekvenca osmih bi v tajnih projektih posegali v narav- onis in Bionizator. hercev še vedno tukaj. Tako je vse odne procese. In kaj je res? Na vprašanja Kaj vi menite o dvigovanju Schumanno- kar je nastala Zemlja s svojimi dimenzinam je odgovarjala Nerina Darman. jami in atmosferskim plaščem, del kateve resonance? rega je tudi ionosfera. Nerina Darman je po izobrazbi dipl. Na to ni tako preprosto odgovoriti ing. kemijske tehnologije, piše knjige in zaradi zavedenega mnenja javnosti, ko Treba je ločiti, ali gledamo samo načlanke o zdravem življenju, vrsto let je ravno Zemljino atmosferbila zaposlena kot razsko energijo ali pa gledaiskovalka in asistentmo na planet Zemljo skuka na fakulteti. Skupaj z paj s tehnologijo, ki jo je možem Danilom Ogrinustvaril človek. Naravcem, ki se vse življenje na frekvenca Zemljine atposveča raziskovanju in mosferske energije ostaja strokovnemu delu v elekonstantna, to je 7,83 Hz. ktroniki, sta ustanovila Lahko rečemo, da je okoli zasebni zavod za raziosem hercev, ker dnevno skave AgniViton. Plod niha plus minus pol herraziskav so naprave za ca zaradi klimatskih spreohranjanje in izboljšamemb, lokalnega stanja nje zdravja ter za pogneviht s strelami, Sončelobitev subtilnih stanj ve aktivnosti, Luninih cizavesti. Ukvarjata se z klusov, ciklusov menjave vrhunsko tehnologijo dneva in noči in še mnozgodovinsko pomembgih drugih dejavnikov. nih izumiteljev, kot so Gre za zelo nežen impulz, dr. Georges Lakhovsky, saj je Schumannova resoNikola Tesla, dr. Royal Zakonca in znanstvenika Nerina Darman in Danilo Ogrinc sta ustanovila nanca šibka atmosferska Raymond Rife, dr. Hul- AgniViton, zasebni zavod za raziskave, katerih plod so naprave za ohranja- energija jakosti okoli eneda Clark in Otto Winfri- nje in izboljšanje zdravja ter za poglobitev subtilnih stanj zavesti. Uporaga pikotesla (deset na mied Schumann. V zavo- bljata vrhunsko tehnologijo zgodovinsko pomembnih izumiteljev, kot so Ge- nus dvanajsto tesel), brez du so pod strokovnim orges Lakhovsky, Nikola Tesla, Royal Raymond Rife, Hulda Clark in Otto katere pa ni življenja. Ta okriljem Danila Ogrin- Winfried Schumann. nežen impulz je vsepriso-

- JUNIJ 2017 - Misteriji

11


ten in je merljiv. Kaj je Schumannova resonanca? Nemški znanstvenik Winfried Otto Schumann (1888–1974) je leta 1952 matematično določil frekvenco naravne Zemljine atmosferske aktivnosti; ta je odvisna od površine in medsebojne oddaljenosti Zemlje in spodnje plasti ionosfere, ki s svojimi dimenzijami in lastnostmi tvorita velik naravni kondenzator. Med Zemljo in ionosfero se pod vplivom ionizacije višjih plasti atmosfere poraja električna napetost, ki jo aktivno vzbuja okoli tisoč hkratnih razelektritev strel po vsem svetu. Posledica je naravni elektromagnetni val Schumannove resonance 7,83 Hz, ki je Zemljina atmosferska značilnost in že od pradavnih časov ustvarja za življenje ugodno biosfero. Obenem pa je ta ista frekvenca srčika alfa valovanja človekovih možganov v ustvarjalni in sproščeni budnosti. Schumannova resonanca je v tesni povezavi z našim počutjem in telesnim odzivanjem. Zmanjšanje moči Schumannove resonance lahko poveča število srčnih infarktov, povzroči miselni in čustveni nemir, tesnobo, depresijo, živčno napetost v odnosih, stresne

Graf meritve Schumannove resonance za april 2017

Foto splet

okoliščine, zmanjša odzivnost ter poveča nagnjenje k nezgodam in kriminalu. Kako jo merijo? Vsako uro jo prek šestih satelitov merijo na šestih celinah: v Kaliforniji, Savdski Arabiji, Litvi, Kanadi, Novi Zelandiji in Južni Afriki. Ta signal ni le eden. Schumannova resonanca se pojavlja v seriji signalov, od katerih je najmočnejši in življenjsko pomemben signal pri okoli 8 Hz, v korakih po šest hercev navzgor pa mu sledijo še šibkejši odmevi na frekvencah 14, 20, 26, 32, 38 in 45 Hz. Vsi ti signali so prisotni sočasno. To lahko spremljamo na spletni strani Heartmath.org (goo. gl/ZmQLnR) kjer sproti vsako uro objavijo nove meritve Schumannove resonance v Schumannova resonanca se začne s signalom 8 Hz, ki obliki krivulje. mu sledi še pet odmevov v razmiku po okoli šest herKakšen je vpliv sodobne tehcev. Vsi so prisotni istočasno, najmočnejši signal je okoli 8 Hz, kar je vidno v priloženi vijolični sliki v ob- nologije na nas? Vsa sodobna tehnologiliki najmočnejše rumene vodoravne linije. Frekvenca in moč Schumannove resonance nihata z dnevnim ja oddaja sevanje, ki rušilluninim in sončnim ciklom ter s podnebnimi razmera- no vpliva na našo biosfero in mi v območju plus minus pol herca. Moč je okoli en pi- življenjsko okolje. Tehnolokotesla in lahko ob manj ugodnih pogojih in ob dnevih ško sevanje je očem nevidno, če pa bi ga lahko vsaj za trezmanjšanega števila neviht s strelami še zelo upade.

12 - JUNIJ 2017-

Foto splet

Osem hercev je še vedno tu

nutek videli, bi se morda bolj zavedali njegovega vpliva. Tehnološke frekvence so vsiljive in zelo moteče za živa bitja. Sočasno so prisotne z osnovno Schumannovo resonanco in njeno serijo signalov. Kadar govorimo o povišanju neke frekvence, moramo vedeti, kaj se je v resnici povišalo. Povečuje se razvoj tehnologije, vsako leto je na svetu več brezžične tehnologije in na vsakem koraku vse več naprav na daljinsko upravljanje. Prihajamo v tisti čas, ki smo ga kot otroci gledali v filmih in si ga še pred desetimi leti nismo znali predstavljati. Ta čas je zdaj tu. Zvišuje se človekova tehnologija in njene frekvence, zato je teh vsiljivih tehničnih sevanj v obliki elektrosmoga čedalje več. Te pa so ne le na petnajstih ali tridesetih hercih, ampak še na dosti višjih frekvencah. Pridejo celo

Schumannova resonanca ustvarja ugodno biosfero ter je srčika alfa valovanja človekovih možganov v ustvarjalni in sproščeni budnosti.


v skrajne meje mikrovalovnega območja in lahko povzročajo termalno pregrevanje celic – na primer pri mobilnih telefonih, satelitski televiziji in radarjih. In te frekvence pomenijo tudi vsebinsko za človeka drug spekter življenja. Kako vpliva ta tehnologija? Denimo digitalni impulz je za biostrukture zelo uničujoč. Če je tega več v ozračju, smo ljudje bolj zmedeni, vse več je nenavadnih bolezni, denimo raka, pa obolenj, povezanih z možgani, kot sta Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen. Možganske celice so na splošno zelo občutljive, zaznavajo že eno tisočinko milivolta. Celice obremenjujejo tudi sodobna izmenična polja okoli električnih napeljav, kablov, daljnovodov, usmernikov in elektromotorjev.

MOTNJE SCHUMANNOVE RESONANCE Vsaka resna sprememba v naboju ionosfere oziroma njeni oddaljenosti od Zemlje lahko vpliva na Schumannovo resonanco. Ker Zemlja ne spreminja svojega premera in velikosti svojega površja, so ta nihanja v frekvenčnem območju pol herca v plus in minus za vsak signal, njena moč pa se kakšen dan spusti tudi na minimum. Sistem HAARP obstreljuje ionosfero z agresivnimi impulzi za raziskovalne in druge namene. Preglasi lahko nežen pulz Schumannove resonance in moti tudi njen sprejem pri živih bitjih. Temu pripisujejo pojav nasedlih kitov, pogin ptic in izumiranje nekaterih živalskih vrst. Prav tako pa tudi vse več depresije in drugih nihanj zdravja in počutja pri ljudeh. Mnoga tehnična sevanja elektrosmoga z raznimi antenami in sateliti ter porast brezžične tehnologije prav tako motijo sprejem nežnega signala Schumannove resonance pri vseh živih bitjih.

Foto N. Müller

Osem hercev je še vedno tu

Nerina Darman Potem je tu še sistem HAARP, ki je narejen za raziskovanje ionosfere, vplivov na podnebne razmere, a se seveda uporablja še za marsikaj drugega. Neposredno v ionosfero izstreljuje izredno agresivno energijo, s tem lahko deloma vpliva nanjo in na klimatske razmere, prav tako pa vpliva tudi neposredno na naše zdravje in počutje. Meritve Schumannove frekvence kljub obstreljevanju ionosfere kažejo običajne vrednosti. A če se naši ionosferi karkoli zgodi, če bi na primer izginila, ne bi bilo več niti Schumannove resonance. To bi se lahko zgodilo le pod pogojem, da izgine Zemljina atmosfera. Ionosfera, začne se pri petinpetdesetih kilometrih nad nami in sega do štiristo kilometrov nad nami, nas varuje pred kozmičnimi sevanji, ki so za nas smrtonosna. Zemlja ima torej dva varovalna plašča. Na petindvajsetih kilometrih je nekaj kilometrov debela ozonska plast, ki nas varuje pred ekstremnimi ultravijoličnimi sevanji Sonca (EUV), od petinpetdeset do štiristo kilometrov navzgor pa je ionosfera, ki nas varuje pred kozmičnimi vplivi. Kako vpliva HAARP?

Podobno kot se Schumannova resonanca odbija od površja Zemlje in ionosfere ter potuje skozi Zemljino biosfero, se tudi HAARP. Energijski HAARP izstrelki so usmerjeni v ionosfero, od katere se odbijejo, ker ta je tako energijsko gosta, da je kot neprebojni plašč, potem pa se pod določenim kotom vrnejo nazaj na Zemljo. Zato lahko usmerjeno »ciljajo« na določene geografske točke na Zemlji in tako lokalno uravnavajo vreme. HAARP energija potuje skozi Zemljino biosfero podobno kot Schumannova resonanca, zato lahko v organizmu zmoti sprejem njenega nežnega signala, posledica pa je slab učinek na ljudi. Morali bi se zavedati, da smo naravna bitja in da naše celice presnavljajo naravno energijo za vse procese mišljenja, prebave, dihanja, zato potrebujemo bi-

HAARP v ionosfero izstreljuje izredno agresivno energijo, s čimer vpliva na klimatske razmere, pa tudi na naše zdravje in počutje. - JUNIJ 2017 - Misteriji

13


vanje v naravi oziroma Schumannovo resonanco. Z njo nismo toliko v stiku v avtomobilu, ki je Faradayeva kletka, tja pa Schumannova resonanca pride v manjši meri. Prav tako zmanjšajo njen vpliv tudi železobeton v stavbnih konstrukcijah in umetni materiali, zato je v domačem okolju še posebej dobrodošla uporaba generatorja Schumannove frekvence – Bionisa ali Bionizatorja. Kako se v tem morju umetnih frekvenc uglasimo na Schumannovo resonanco? Prav z Bionisom in Bionizatorjem, ker nam dajeta bioritem Schumannove resonance, ki je temelj življenja že milijon in pol let, odkar se je na planetu začelo pojavljati organsko življenje. Osemherčni energijski zapis je v vseh celicah, organih in možganih, ki se med seboj in znotraj sebe sporazumevajo na valovni dolžini Schumannove resonance. Schumannova resonanca je prajezik

Misteriji v živo

Zadobrovška 88, Ljubljana Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.

Vibracijsko samozdravljenje – terapevtsko skupinsko srečanje (vodi Nerina Darman, dipl. ing. kem. teh., ajurvedska in djotiš svetovalka). Na terapevtskih skupinskih srečanjih boste udeleženci kreirali vsebine posameznih srečanj. Na vaše predloge bomo podrobneje proučili posamezno vrsto težav. Dobili boste informacije za soočanje s simptomi, tako da se ne razvijejo v bolezen. Če pa je ta že tu, pa bomo pogledali načine, da čimprej in čimbolj neopazno odide. S skupinsko zdravilno naravnanostjo bomo še podprli samozdravljenje. Prosimo vas za prijave in vaše predloge vsebin najkasneje 7 dni pred srečanjem. Jesenski termini so naslednji: 20. september, 11. oktober in 15. november. Prijavite se s prijavnico v Munay učilnici na www. munay.si, na info@munay.si ali po telefonu 041/677 089.

14 - JUNIJ 2017-

komunikacije med celicami celotnega organizma in je radijska postaja za izmenjavo informacij. Za celice je Schumannova resonanca radijski val, ki ga celice poslušajo in se prek njega energijsko sporazumejo, usklajujejo svoje delovanje po vsem telesu. Prav tako pa se uglasijo tudi posamezni organi, da z usklajeno močjo opravljajo svoje naloge ter da lažje okrevajo. Celice in organi se torej ne sporazumevajo le na biološki ravni prek nevrotransmiterjev, pač pa tudi energijsko na valovni ravni. Zapleten ustroj našega organizma, saj smo tudi bitja zavesti, se koordinira z valovno interakcijo na radijski postaji Schumannovega vala prek tekočih kristalov v celičnih membranah. Schumannova resonanca je tudi valovna dolžina brezžične komunikacije med levo in desno možgansko polovico, da delujeta usklajeno in ubrano. Ko smo uglašeni s seboj, pa smo hkrati uglašeni tudi s planetom. Ali generator Schumannove frekvence Bionis ali Bionizator, ki ga imamo v prostoru, »preglasi« škodljive frekvence? Vse frekvence so ves čas prisotne sočasno, vse od HAARP-a do elektrosmoga raznih vsiljivih tehničnih sevanj. Generator Schumannove frekvence Bionis ali Bionizator nam z osemherčnimi geoimpulzi pomaga, da ostanemo na lastni valovni dolžini, da lahko delujemo. Še vedno živimo v morju frekvenc, a smo s pomočjo osemherčnih geoimpulzov bolj utrjeni in naše celice bolj svobodno delujejo na svoji valovni interakciji, ker moteče frekvence prepoznajo kot šum in se lažje uglasijo na Schumannovo resonanco; pridobijo moč, da se motečim frekvencam »uprejo«. Schumannova resonanca vrača človeku uglašenost celotnega organizma in mu daje moč, da se ob telesnem ali psihičnem stresu hitreje »poberemo« in nas ta ne položi ta-

Foto N. Müller

Osem hercev je še vedno tu

Za sprostitev ali pomiritev si lahko položimo Bionis na prsnico. koj v posteljo. Ta adrenalinski program nam sicer pobere veliko energije, kisika in nam izčrpa rezerve. Če »obtičimo«, bomo na stara leta preživeli vrsto let zagrenjeni in bolni, kar pa ni smisel življenja. Zaradi toliko vtisov, ki jih doživimo vsak dan, ni lahko ostati na pravi valovni dolžini. Bionis oziroma Bionizator je zame kralj vseh naprav, ker nam pomaga, da ostanemo na tej osnovni valovni dolžini in nam prek nje s pravo notranjo naravnanostjo lahko nekoliko približa tudi višja duhovna stanja.

Osemherčni energijski zapis je v vseh celicah, organih in možganih, ki se sporazumevajo na valovni dolžini Schumannove resonance.


Osem hercev je še vedno tu

GENERATORJA SCHUMANNOVE RESONANCE V domačem okolju si lahko ustvarimo energijsko ugodno ozračje Schumannove frekvence s pomočjo Bionisa in Bionizatorja. Spodbujata urejeno alfa stanje, optimalno medcelično komunikacijo in sinhronizacijo med organi in tkivi za krmiljenje vitalnih procesov v celotnem organizmu. BIONIS oddaja 8-herčne Zemljine impulze za zdravo počutje in vrhunsko formo. Prostor energijsko harmonizira v bioritmu Schumannove resonance. Spodbuja ugodno alfa stanje, hormone sreče in naravno nastajanje melatonina za globinsko psihofizično obnovo. Zemeljski impulzi lajšajo bolečine vseh vrst, izboljšajo kapilarno prekrvitev in pospešujejo celjenje kosti. Povečajo športno zmogljivost, delovno storilnost in umsko zbranost pri študijskem delu in učenju ter zmanjšajo tremo pred izpiti, nastopi in sestanki. V treh do petih minutah ugodno informirajo hrano in pijačo. Za sprostitev ali pomiritev lahko tudi ležemo in si položimo Bionis na prsnico, medtem ko počivamo; v okoli četrt ure že lahko zaznamo olajšanje počutja, ker pomaga pri ustvarjanju endomorfinov v alfa stanju. Bionis je dosegljiv na 051/307 777 in www.misteriji.si (66 €).

Foto N. Müller

Ali je potem generator Schumannove resonance dobro imeti tudi v avtu, ki je Faradayeva kletka? Da. V avtu smo izpostavljeni primanjkljaju energije, ker smo izolirani v Faradayevo kletko, pri vožnji, sploh daljši, pa potrebujemo pozornost in hitro odzivnost. Če imamo v avtu Bionis, smo bolj zbrani in pozorni na vožnjo, zato je manjša možnost, da se nekje narobe odzovemo. Danes je na cestah nenavadno veliko nesreč. Zakaj Faradayeva kletka ni ugodno stanje? Ker je izolator od Zemljinih energij, še posebno avto, ker je majhen in je obdan s kovino. Kovina odbije vse elektromagnetne valove, elektromagnetni val je pa tudi Schumannova resonanca in zato se v avtu ne »napajamo« z njo. Generator Bionis ali Bionizator je dobro imeti tudi v delovnem prostoru, denimo na delovni mizi, kjer imamo računalnik, da zajame vse naše delovno okolje. Lahko ga imamo tudi v predalu delovne mize, važno je le, da vsak letni čas enkrat zamenjamo baterijo. Tudi za zdravljenje potrebujemo naravna polja, in ne Faradayeve kletke. Ko so v prejšnjem stoletju začeli s prvimi vesoljskimi poleti, so vrhunsko sposobni in zdravi mladi ljudje v nekaj dneh izgubili vso življenjsko moč in zboleli. Kasneje so pri Nasi delali raziskave in ugotovili, da teh težav ni bilo več, ko so v vesoljska plovila namestili naprave za simulacijo frekvence Schumannove resonance. Ko so bili izčrpani astronavti po vrnitvi v bližini takšnih naprav, kot sta Bionis in Bionizator, so se jim življenjske moči zelo hitro povrnile. Enako se zgodi tudi pri bivanju globoko pod Zemljo, kamor Schumannova resonanca ne seže. Tatjana Svete  Informacije: Nerina Darman, 041/789 319, satjam@gmail.com

BIONIZATOR ima dve nastavitvi; prva so osemherčni zemeljski impulzi v Schumannovem energijskem bioritmu 8 Hz za revitalizacijo organizma in kot podpora za lažje učenje, študij in umsko delo. Pospešujejo obnovo organov in okrevanje po boleznih in izgorelosti ter ustvarjajo dober feng šuj prostora. Sprožajo piezoelektrični učinek v kostnih celicah za povečan ionski pretok kisika in hranil za izgradnjo kostne mase pri osteoporozi. Izboljšajo kapilarni obtok ter vplivajo na orientacijo železa v krvi in boljšo vezavo kisika na hemoglobin. Lajšajo bolečine vseh vrst in delujejo krepčilno, zaželena je trajna uporaba brez izklapljanja. Na začetku se vedno najprej priporoča nastavitev stikala na 8 Hz, da se človek uravna v Schumannovi valovni interakciji. Druga nastavitev Bionizatorja pa je poživljajoča bioenergija 24 Hz za dodatno protibolečinsko uporabo od pol ure do ene ure podnevi; v tem primeru položimo Bionizator tik ob oboleli del telesa. Pri bolečinah v križu se udobno usedemo ali uležemo in ga položimo na trebuh. Ker je druga nastavitev stimulativna, ni primerna za zvečer. Bionizator je dosegljiv na 051/307 777 ali www.misteriji.si (121 €).

- JUNIJ 2017 - Misteriji

15


DUHOVNO ZDRAVILSTVO

Lado Mihael je duhovni priprošnjik za pomoč v stiskah in težavah

judje, od katerih medicina dvigne roke, imajo dve možnosti. Ali tudi sami obupajo nad seboj ali pa iščejo nove poti do zdravja. In mnogi so pri tem uspešni. Predstavili vam bomo primere, ki so si uspešno pomagali s pomočjo mag. Lada Mihaela iz Svetega Antona pri Kopru. O sebi pravi, da ni bioenergetik ali zdravilec, ampak duhovni priprošnjik za pomoč v stiskah in težavah. Po pomoč, pravi, pa se obrača neposredno na Stvarnika. Mihaelovo osnovno načelo je, da se bojuje proti vsem nevidnim duhovnim stanjem sil zla. »Vsega tega se nisem naučil iz knjig, ampak se tega daru zavedam že iz otroštva. Duhovni vid in duhovni sluh mi pomagata, da razločujem duhove, berem nevidni duhovni informacijski sistem v človeku, v Zemlji in na Zemlji ter v vesolju,« pravi Mihael. Čeprav sobesednik uporablja svojstveno terminologijo za to, kar počne, pa so izkušnje uporabnikov razumljive vsakomur: raka ni več, še sem živ, aorta se je zmanjšala …

Ljudje zbolevamo tudi zaradi negativnega delovanja nam nevidnih inteligenc vesolja, ki ga Lado Mihael zazna ter posreduje pri Stvarniku, da ga odstrani iz človeka. mu kratko mukotrpno preživetje, toliko da se imamo doma čas pripraviti na moj pogreb,« pripoveduje. A imel je srečo. Takoj ko je zbolel, so mu prijatelji prinesli telefonsko številko Lada Mihaela, ker je njim »dvignil« očeta s smrtne postelje, potem ko so mu zdravniki dali le še tri dni življenja. »Živel je še tri leta. A lahko bi bil še zdaj živ, če bi se odzval na Ladovo vabi-

RAKA NI VEČ Zdaj petinpetdesetletni Drago Hodnik iz Sinje Gorice pri Vrhniki se je pri svojih petdesetih letih popolnoma nepripravljen soočil s hudimi diagnozami. Drobnoceličnega pljučnega raka z možnostjo le delnega zazdravljenja in preživetveno dobo od treh mesecev do največ enega leta. Raka nadledvične žleze. Raka jeter. Raka bezgavk na vratu. »Vse skupaj mi je obetalo kvečje- Duhovni priprošnjik Lado Mihael

16 - JUNIJ 2017-

lo, da zaključi zdravljenje oziroma odpravi vse vzroke za bolezen, ki so bili še prisotni, čeprav se je telesno počutil že odlično. Jaz te napake nisem ponovil,« pravi Drago. »Ladova pomiritev, da bo vse v redu, me je dvignila, da sem šel od njega vedno poln novih moči in zaupanja, kot prerojen. Z vsako nadaljnjo terapijo je bilo bolje.« Vzporedno je obiskoval še »Operacijske vire« in »Vire za zagotavljanje zanesljive kakovosti življenja«, finosnovni napravi, ki sta ju avtorsko zasnovala Lado in njegova žena Mojca Mihael, umetnostna oblikovalka keramike. Za naprave sta prejela več medalj na mednarodnih sejmih inovacij. O napravah smo pisali v Misterijih, julija 2012. In kako je potekalo zdravljenje? »V šestih mesecih sem imel šest kemoterapij in nato še dvanajst obsevanj. Pri Mihaelu sem bil na terapijah med cikli kemoterapije, da mi je sproti čistil telo od nepotrebnih učinkovin, zato nisem imel nobenih negativnih stranskih učinkov, tudi ne zaradi obsevanj. Lado se ni nikoli vmešaval v zdravljenje pri uradni medicini. On vedno pravi: »Za fizično telo je medicina, za duhovno sem pa jaz.« Bistvo duhovnega pristopa je najti vzrok za bolezen in ga odpraviti, da se bolezen ne ponovi,« pripoveduje Drago. Mihael je tako med drugim ugotovil, da Dragovo domovanje potrebuje zaščito, ker se tja vračajo slaba stanja – sile zla, zato je njegov dom zaščitil z Mikro M zaščito, ki je prav Fotoarhiv Misteriji

L

Pomoč Stvarnika


Drago Hodnik

tako delo zakoncev Mihael. Po tej zaščiti je šlo njegovo zdravje le še strmo navzgor. »Medicina se danes čudi mojemu večletnemu kakovostnemu preživetju ob njihovih smrtonosnih napovedih. Še bolj jih preseneča, da njihove uradne medicinske kontrole vedno znova potrjujejo, da raka v meni ni več! Tumorski markerji so v mejah normale. V petih letih se mi rak ni ponovil. Zdravnica mi je na začetku zdravljenja rekla, da me bodo lahko zazdravili, nikoli pa ozdravili, in da mi dajo še največ eno leto življenja. Načeloma je to res, saj so moji sotrpini iz bolnišnice, ki niso delali nič drugega, res odšli po tem scenariju. Vsi sotovariši, s katerimi sem se pred leti znašel v kalvariji raka in z njimi delil postopke zdravljenja uradne medicine, so namreč že lep čas pod rušo,« pravi Drago.

»ŠE VEDNO SEM ŽIV!« Anton Kračun, sedeminsedemdeset­ letnik iz Poljčan, je junija lani poiskal pomoč v bolnišnici, ker je več mesecev hujšal; ni imel apetita oziroma mu je organizem zavračal vso hrano, ki jo je pojedel. »Nič me ni bolelo, le hujšal sem; najprej se mi je uprlo meso, nato druga hrana, začel sem hujšati, težko sem že hodil. En mesec sem ostal v bolnišnici, najprej so me sprejeli na oddelku za endokrinologijo in diabetologijo, a niso

Pomoč Stvarnika ugotovili vzroka, zato sem bil na preiskavah še na drugih oddelkih. Vmes sem doživel možgansko kap, po kateri so me premestili na nevrološki oddelek. Medicinske raziskave niso pokazale konkretnega vzroka za moje težave, nazadnje so mi rekli, da mi popušča srce,« pripoveduje Anton, medtem ko kaže izvide iz endokrinološkega, nevrološkega in kardiološkega oddelka. »Ob odpustu čez en mesec dni, julija lani, so mi rekli, da so naredili vse, kar so mogli, in da mi ne morejo več pomagati, da potrebujem samo še domačo nego.« Na izvidu piše, da »zaradi izrazito slabe funkcije srca, stanje po ICV ter splošno slabega stanja bolnika, nadaljnje zdravljenje disekcije ne pride v poštev. Tudi nadaljnja rehabilitacija v zdravilišču ne bi bila smiselna.« Lado Mihael mu je v tem času naredil več terapij, po katerih se mu je sčasoma povrnil apetit, pridobil pa je tudi že nekaj kilogramov. »Ob odpustu iz bolnišnice lani julija so mi zdravniki dali le še kak mesec življenja, jaz pa sem po skoraj letu dni še živ in zaradi terapij se počutim vedno bolje. Zdaj sem že lahko pokonci, prej sem lahko le ležal,« je zadovoljen Anton.

AORTA SE JE ZMANJŠALA

Ljubljančanka Marija Murenc pripoveduje: »Po zdravniških nerodnostih se je primerilo, da je padla odločitev o nujnosti

»Mihael mi je med cikli kemoterapije sproti čistil telo od nepotrebnih učinkovin, zato nisem imel nobenih negativnih stranskih učinkov.«

Foto Nataša Müller

Foto E. Majnik

Anton Kračun operacije šele po več kot desetih letih mojih muk, čeprav bi se problem že pred leti lahko razrešil brez hudih posledic. Ko so končno ugotovili stopnjo nujnosti operativnega posega, je pred njim sledilo običajno srečanje in pregled pri anesteziologinji. Posumila je, da kardiološki del pregleda ni »čist« in me previdno napotila k internistki po blagoslov za operacijo. Ta je še bolj posumila v stanje srca, ugotovila zadržek za operativni poseg in me napotila na nadaljnje nujne preiskave srca in aorte.« Prve meritve, 19. oktobra 2015, so pokazale razširjenost aorte s premerom 50 milimetrov. Na oddelku, kjer naj bi jo operirali, so določili, da je najprej potrebno zdravljenje aorte, šele nato pride na vrsto, sicer nujna, operacija pri njih. Sledile so mučne poti od okenca do okenca. Kljub izjemnemu osebnemu prizadevanju angiologa se medicinsko kolesje ni premaknilo. Za pomoč je zaprosila Lada Mihaela in že po nekaj dneh je imela pri njem terapije. Povedal ji je, da bodo prihodnji zdravniški izvidi pokazali zadostno izboljšanje, da jo bodo lahko operirali. Sedela je tudi na finosnovni napravi »Viri« in zlasti na postajah za zagotavljanje zanesljive kakovosti življenja na telesni ravni. Naslednji dve meritvi premera aorte, 29. oktobra in 27. novembra 2015, sta po-

- JUNIJ 2017 - Misteriji

17


Pomoč Stvarnika kazali, da se je premer aorte zmanjšal na 43 milimetrov. Na oddelku, kjer je čakala na operacijo, se je konzilij po teh novih izvidih odločil, da jo zdaj lahko operirajo. »Zanimivi so bili odzivi treh strokovnjakov, ki sem jih spraševala, ali imajo medicinsko razlago za zmanjšanje aorte v samo desetih dneh, če v tem času nisem bila deležna nobenih zdravil, medicinskih zdravljenj ali sprememb v življenjskem slogu. Razen skomiganja z rameni ni bilo odgovora. Hitro so sledili vsi predvideni operativni in pooperativni postopki. Kmalu zatem sem se srečala s prijateljem J. V. Potožil mi je, da so ugotovili mejno povečano aorto, premera 50 milimetrov, ki naj bi mu jo operirali. Predlagala sem mu, naj prosi za pomoč še Lada. Res se je udeležil terapij pri njem. Potem se nekaj mesecev nisva slišala. Ko me je poklical, sem ga povprašala, kako se je razpletlo z aorto. Operacija ni več pot-

18 - JUNIJ 2017-

rebna, je povedal, ker se je premer aorte zmanjšal na 45 milimetrov.«

LADO MIHAEL Lado Mihael pravi, da lahko ljudje zbolevamo in imamo druge težave tudi zaradi delovanja nam nevidnih moči ali inteligenc vesolja, ki naj bi bile veliko inteligentnejše od nas. S posebnimi darovi lahko zazna posledice negativnega delovanja teh sil ter posreduje pri Stvarniku, da jih odstrani iz človeka. Več o njegovem delu si lahko preberete v Misterijih, junij 2012, ki so dosegljivi v spletni čitalnici na Misteriji.si. Mihael pravi: »Moje področje je duhovni svet in svet prasnovi, kamor spadajo dobra duhovna bitja, bitja sil zla ter zla bitja prasnovi. Bitja sil zla in zla bitja prasnovi najpogosteje napadajo in zasedajo človeka kot duhovno bitje in v njem povzročajo težave z zelo neprijetnimi bolezenskimi stanji in občutnimi posledicami. Moje poslanstvo je, da se borim proti vsem nevidnim duhovnim stanjem in bitjem sil zla. Vse to sem dobil iz daru spoznanj, ki se ga zavedam od otroštva in me vodi skozi vse življenje.« Povedal je tudi, da se je rodil z od boga danim darom branja informacijskega sistema človeka, Zemlje in vesolja. »Imam neposreden stik z duhovnim svetom pete dimenzije in troedinim bogom. Kot duhovni priprošnjik uspešno delujem že več kot petdeset let. Prošnje za zdravje, boljše počutje in odpravljanje težav ljudi naslavljam na najvišjo inteligenco troedinosti – boga. V zapisani evidenci zadnjih let imam že skoraj 32.000 primerov uspešnega posredovanja. Z ženo Mojco opravljava čiščenja in zaščito bivališč ter okolja od vseh oblik škodljivega delovanja sil zla,« je povedal o sebi. Pripravlja tudi predavanja in delavnice, kjer slušateljem odstira vpogled v življenje in bivanje, kakršno nam je dano od boga po izvirni resnici. Negativne sile, o katerih govori Mihael, so opisovali že gnostiki. To izpričujejo

»Zdravniki so mi dali le še kak mesec življenja, jaz pa sem po skoraj letu dni še živ in zaradi terapij se počutim vedno bolje.« gnostični spisi, ki so jih odkrili leta 1945 v Nag Hammadiju v Egiptu. Omenja jih tudi David Icke v prvem delu knjige Fantomski jaz – in kako poiščemo pravi jaz, ki je v slovenskem prevodu dosegljiva na www. misteriji.si. Petina teh gnostičnih spisov iz Nag Hammadija se nanaša na nečloveška bitja, ki jim gnostiki pravijo arhoni, kar v grščini pomeni vladarji. Islamske in pred­ islamske kulture jih opisujejo kot džine, krščanstvo kot demone, srednjeameriški šamani kot letalce in plenilce, zulujska in druga afriška ljudstva kot čitavre, druge kulture pa s svojimi imeni za negativno silo človeškega manipuliranja. Njihov gospodar naj bi bil demiurg, za katerega pravijo, da je lažni bog, ki je ustvaril našo iluzorno fizično ali materialno resničnost in stoji med človeštvom in transcendentnim Bogom – neskončno zavestjo. To prepreko je mogoče preseči z gnozo ali duhovnim znanjem – razširjeno zavestjo. Icke piše, da arhoni parazitirajo energijo in ustvarjalnost ljudi. Mihael še pravi: »Človeštvo je v zablodi; po dva tisoč letih še ni ugotovilo, kdo je človek. Dokler ne bo v sebi spoznalo tiste nevidne nesnovne svetlobe, ki se ji reče praljubezen, to je ta iskra večnega življenja, ne bodo vedeli, kdo je pravi bog. Dokler ljudje sami sebe ne bodo prepoznali, ne morejo prepoznati boga. Ko bodo prepoznali sebe, pa bodo prepoznali podobo boga v sebi in takrat bodo videli, da je ta edini pravi bog. Ljudje nosimo boga v sebi. Demiurg pa je ustvaril veliko bogov, ki se med seboj le prepirajo in kregajo, delajo zlo.« Eva Majnik  Informacije: 031/377 505 (Mojca Mihael)


VITAMINI ZA ZDRAVJE

Kako dobimo dovolj vitamina D3 jeseni in pozimi

Kdaj sijejo žarki za D3? (2)

V

Foto Shutterstock

prejšnjih Misterijih smo pisapa zelo veliko obolelih za kožnim rakom. Če jemo vitamin D3 v li, da se vitamin D3 na koži tvoZakaj? ri le pod vplivom UVB žarkov – dopolnilih, moramo zraven Pri Avstralcih je kožni rak rezultat pod pogojem, da imamo v telesu dovolj dveh mehanizmov. Prvič zaradi pomanjjemati K2 v obliki dopolnila snovi za njegovo sintezo, ki pa jih dokanja D3; to je predvsem v primerih, bimo iz živil z veliko žvepla. UVB žarali ga dobiti s hrano. ko se melanom ali kožni rak pojavi na ki Slovenijo dosežejo samo v času od 5. podplatu ali kakem drugem delu telesa, aprila do 5. septembra. Tokrat nam pre- pa kuhamo ali pražimo. ki ni nikoli izpostavljen sončnim žarkom. hranska svetovalka Nataša Klarič, avtoJeseni in pozimi, pa tudi če poleti ne In drugič zaradi opeklin, ki jih povzroča rica nutrigenomičnega profila, ki sve- moremo veliko na sonce, torej jejmo vepomanjkanje »podlage« za občasno sontuje na Nutrigenomika.info, svetuje, liko sardin, skuš, divjega lososa … Ribe čenje, pa tudi zaradi neobrisanih kapljic kako vzdržujemo ustrezno raven vitanaj bodo čim bolj mlade. Tunino odsve- vode in potu ob hkratni odsotnosti D3. mina D3 jeseni in pozimi, ko pri nas ni tujem, je zelo onesnažena s težkimi kovi- To je še zlasti nevarno v odsotnosti žarUVB žarkov. Vitamin B3 se prav tako nami. kov UVB, saj UVA žarki kožo samo pone tvori v oblačnem vremenu. V nasprotju z narodi na severu pa škodujejo in pri tem ne prispevajo k tvorKako jeseni in pozimi, torej več kot pol bi D3, ki jo lahko regenerira. leta, zagotovimo telesu dovolj vitami- imajo denimo Avstralci največ pomanjna D3? Kako to rešujejo narodi, ki živijo kanja vitamina D3, čeprav imajo sonca Kaj pa prehranska dopolnila z vitamidovolj. So jih pa uspeli najbolj prepriča- nom D3? precej dlje na severu od nas? Če jemo vitamin D3 v dopolnilih, moŠvedi, Norvežani, Finci denimo živi- ti o škodljivosti izpostavljanja sončnim ramo zraven jemati K2 v obliki dopolnila žarkom, tudi UVB žarkom. Ne sončijo jo v okolju, kjer Sonce nikdar ne pride ali ga dobiti s hrano. Najboljša so dopolse, ven hodijo le zjutraj in zvečer. Imajo pod kot 50 stopinj, a vendar nila vitamina D v kombinajim vitamina D ne primanjciji z vitaminom K2, kalcijem kuje. Sicer bi bili vsi rahitičin magnezijem. Sinergistična ni, a niso. Pri Skandinavcih interakcija vitaminov D3 in gre za epigenetsko prilagoK2 sintetizira in aktivira maditev. Ker tam živijo že tisočtrični protein GLA (MGP), ki letja, so se namreč epigenetpreprečuje kalcifikacijo artesko prilagodili tako, da vitarij. min D v glavnem dobijo iz A kot sta pri vitaminu D svoje tradicionalne prehrasintetična vitamina D1 in D2 ne: plave ribe. strupena, je pri vitaminu K Plave ribe živijo v zelo ravno obrnjeno – vitamina mrzlih vodah in so daleč najK1 in K2 sta v redu, K3 pa je boljše gradivo za vitamin D sintetičen in strupen. poleg hrane, ki vsebuje veČe v obliki dopolnil užiliko žvepla: česna in čebule. vamo bodisi magnezij boČesen je lahko napol kuhan, disi kalcij bodisi vitamin D3 damo ga na primer v kuhabodisi vitamin K2, moramo no zelenjavno juho, ko jo Plave ribe so najboljše gradivo za vitamin D poleg hrane, ki vsebuje odstavimo od ognja; čebulo veliko žvepla: česna in čebule. upoštevati njihovo sinergi-

- JUNIJ 2017 - Misteriji

19


Kdaj sijejo žarki za D3? (2)

TESTIRANJE VITAMINA D Za ugotavljanje, ali imate v organizmu dovolj vitamina D, je mogoče prek interneta iz tujine naročiti različne testne komplete za domačo uporabo, na primer z angleške spletne strani goo.gl/YQXW66. V Sloveniji pa lahko opravite test ravni vitamina D iz krvi v raznih diagnostičnih laboratorijih in bolnišnicah, na primer na goo.gl/HD0YDJ.

Dvakrat na dan prhnemo pod jezik, najbolje takrat, ko jemo kaj mastnega. Zato, ker vitamin D deluje proti tumorjem, vpliva na izločanje inzulina, regulira krvni tlak, podpira terapijo v primeru Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, shizofrenije, možganske kapi, epilepsije, depresije, pomaga pri srčnožilnih obolenjih, pri razdraženem črevesju … Vitamin K prispeva k normalnemu strjevanju krvi in ohranjanju zdravih kosti, preprečuje aterosklerozo … Vitamin D3 & K2 (23,91 €) kupimo v trgovini www.misteriji.si ali 051/307 777.

20 - JUNIJ 2017-

ARA založba d.o.o.

stično delovanje. Visoki odmerki D3 v obliki dopolnil iz telesa črpajo magnezij, kar lahko povzroči zastrupitev z vitaminom D3 in pomanjkanje magnezija; to organizmu povzroča resne težave, vključno s problematično kalcifikacijo. Magnezij in vitamin K2 delujeta komplementarno: magnezij znižuje krvni tlak, kar je pomemben dejavnik za zdravje srčnožilnega sistema. Ustreznost in odmerjanje vseh dopolnil, ki jih bomo uporabili, redno preverjajmo z bioresonanco. Kajti vsak organizem dopolnila drugače absorbira.

Priporočam, da prej za vsako dopolnilo preverimo, ali nam ustreza, v kakšnem odmerku in za koliko časa, saj smo namreč narejeni za raznolikost in sezonskost. Priporočam bioresonanco, uporabno kineziologijo, nihalo in podobno. Kot dopolnila z D3 se načeloma najbolj absorbirajo pršila za pod jezik. Iz katerih živil dobimo vitamin K2? Vitamin K2 dobimo v jajčnem rumenjaku iz jajc pašnih živali, v rdečem mesu pašnih živali, pa v temnolistnati zeleni zelenjavi, kot je denimo špinača. Vsebujejo ga tudi nekateri fermentirani izdelki. Najboljši vir vitamina K2 pa je japonsko živilo natto, to je »sir« iz fermentirane soje. Natto vsebuje daleč največ vitamina K2. Dobi se tudi že pri nas, na primer na www.seli.si. Dobra kombinacija hranilnih snovi je žolca; v njej je tudi veliko kalcija. Za kalcij obvezno potrebujemo K2 in magnezij. Za zdrave kosti potrebujemo bolj vitamin D in K kot pa kalcij. Recept za žolco opisujem na goo.gl/xoChUX. Siri, ki imajo veliko K2, so gavda, brie, edamec, vsebujejo ga neposneto mleko pašnih živali in izdelki iz njega, denimo maslo. Kako sami fermentiramo zelenjavo? Na angleški spletni strani dr. Mercole (goo.gl/mhiOtz) so opisane probiotične bakterije, ki jih uporabite za fermentiranje zelenjave, da bo ta vsebovala vitamin K2. Z doma fermentirano zelenjavo, ki ni pasterizirana, dobimo zelo veliko vitaminov B in C. Recepti za fermentirano zelenjavo so tudi na moji spletni strani Nutrigenomika.info. S fermentirano tekočino, ki ima obilo antioksidantov, se lahko namažemo pred sončenjem in po njem, če nimamo pri roki jabolčnega kisa ali soka limone. Kako dolgo trajajo zaloge vitamina D3 v telesu? Če smo uspeli nakopičiti zaloge vitamina D3 v telesu z dopolnili, bodo zalo-

POMEMBNOST VITAMINA D3 Vitamin D3 vpliva na DNK prek receptorjev vitamina D3, ki so prisotni v vsakem delu telesa. Dokazano je, da je raven vitamina D3 neposredno povezana z izraženostjo okoli tri tisoč genov, ki imajo ključen vpliv na delovanje imunskega sistema. Vitamin D3 v telesu spodbuja tudi nastajanje celic CD8 T. Pomanjkanje celic CD8 T je značilno za mnoga kronična avtoimunska obolenja, kot so multipla skleroza, revmatoidni artritis, ulcerativni kolitis in tako naprej. Gre za genetsko predispozijo: poleg ljudi z avtoimunskimi boleznimi imajo to pomanjkanje tipično tudi njihovi sorodniki. Vitamin D3 povečuje sintezo celic CD8 T in tako krepi imunski sistem pri zdravih ljudeh in pri bolnikih v začetnem stadiju bolezni. Nižja razpoložljivost žarkov UVB, ki so nujni za sintezo vitamina D3, bistveno prispeva k nižjemu številu celic CD8 T in posledično povečani pojavnosti avtoimunskih bolezni na višjih zemljepisnih širinah. Šele optimalna raven vitamina D3 omogoča tudi sintezo okoli dvesto antimikrobnih peptidov, ki imunskemu sistemu omogočajo, da opravi z vsako okužbo. ge trajale morda šest tednov. Če smo zaloge dobili s »sončenjem«, bodo trajale še manj časa; v dveh tednih je raven že precej nižja, kot bi si želeli. Torej moramo stalno skrbeti za to, da imamo v telesu dovolj veliko raven vitamina D3. Bi še kaj dodali? Ponovno bi poudarila, kako zelo pomembna je visoka raven vitamina D3, ko gre za okrevanje od resnih bolezni, vključno z rakavimi obolenji. A. Š.  Informacije: info@nutrigenomika.info


PREHRANA ZA ZDRAVJE

Dr. Dwight Lundell o veliki zmoti sodobne medicine

Ne holesterol, mori vnetje!

N

ekdanji srčni kirurg dr. Dwight Lundell, dr. med., je eden od zdravnikov, ki odkrito povedo, da je resnica o holesterolu drugačna, kot smo mislili. Ugotavlja, da so mnogi ugledni zdravniki z njim vred na podlagi obsežne znanstvene literature ter poučeni na številnih seminarjih vrsto let razglašali, da je srčna bolezen posledica enega samega preprostega dejstva – dvignjene ravni holesterola v krvi. Ampak to »dejstvo« ne drži. Kot posledica tega prepričanja je zdravljenje temeljilo na zdravilih za znižanje holesterola in prehrani z močno omejenim vnosom maščob, kar naj bi tudi znižalo raven holesterola v krvi in zmanjšalo obolevnost srca in žilja. Vsako odstopanje od takega prepričanja je veljalo skorajda za herezijo. A danes prav to prepričanje po mnenju dr. Lundella ne vzdrži več znanstvene presoje. Preobrat je povzročilo odkritje izpred nekaj let, da je resnični vzrok srčnožilnih bolezni vnetje v žilni steni. Odkritje naj bi po njegovih besedah vodilo tudi v spremembo paradigme zdravljenja srčnožilnih in drugih kroničnih bolezni, saj še vedno vse več ljudi umira zaradi srčnih bolezni, čeprav že več kot četrtino ameriškega prebivalstva jemlje statine – zdravila za nižanje holesterola. Poleg tega za srčnožilno boleznijo in sladkorno boleznijo oboleva vse mlajše prebivalstvo.

Pravi vzrok srčnožilnih bolezni je vnetje v žilni steni, ne pa holesterol. bi se namreč holesterol prosto in povsem naravno pomikal po telesu, tako pa se »ujame« na žilni steni. Vnetje samo po sebi ni škodljivo, saj gre za naravno telesno obrambo proti vsiljivcem, kot so bakterije, virusi in strupi. Težava nastane, ko je telo vnetju izpostavljeno ves čas. To pa se dogaja, kot ugotavlja dr. Lundell, zaradi strupov in živil, ki jih človeško telo ni vajeno, zato povzročajo poškodbe na našem žilju. Meni, da smo se temu izpostavili ravno zato, ker smo sledili prehranskim priporočilom, ki so svetovala prehrano z manj maščob (a več večkrat nasičenih maščob) in več ogljikovih hidratov. Načrtno smo se torej izpostavljali prehrani in snovem, ki povzročajo telesu rane, pravi dr. Lundell.

PRASKANJE PO ŽILAH

Kot razlaga tudi v svojih knjigah, sta glavna povzročitelja kroničnega vnetja

VNETNA KASKADA

dr. Dwight Lundell

Foto splet

OD VNETJA DO POŽARA Če v telesu ne bi bilo vnetja, sploh ne bi bilo mogoče, da bi se holesterol kopičil v žilnih stenah in pripeljal do srčne bolezni ali možganske kapi, je prepričan nekdanji kirurg. Če ne bi bilo vnetnih žarišč,

preobremenjenost z enostavnimi in rafiniranimi ogljikovimi hidrati – s sladkorjem, moko in izdelki iz njiju – ter pretirano uživanje rastlinskih olj omega-6, kot so koruzno, sončnično ali sojino olje v številnih prehranskih izdelkih. Ta imajo podoben učinek, kot če bi z ostro krtačo znova in znova drgnili po nežni koži, da bi ta postala rdeča in ranjena, ranjena dan na dan, petkrat na dan, leta in leta. Če bi že prenesli to boleče ščetkanje, bi dobili prizadet, krvaveč, otečen in vnet predel, ki bi z vsakim novim ščetkanjem postal le še bolj poškodovan. Vnetje lahko prav zdaj tako poteka znotraj našega telesa, opozarja dr. Lundell. Vnetni proces je namreč enak tako na površju kot v notranjosti. Bolezensko prizadeta žila je videti prav tako, kot da bi nekdo s ščetko nenehno drgnil po njeni notranji steni, nazorno opisuje Lundell, ki je kot kirurg na tisoče žil dejansko pogledal tudi od znotraj. Prepričan je, da tudi hrana, ki jo jemo, vsak dan in večkrat na dan povzroča majhne poškodbe, ki se kopičijo, telo pa se odziva s kroničnim vnetjem. Ko nam torej zadiši po krofih, se naše telo odzove z alarmom, kot bi mu sovražnik napovedal vojno. Hrana, ki je polna sladkorjev oziroma enostavnih ogljikovih hidratov ter rafiniranih olj s prevladujočimi maščobnimi kislinami omega-6, je hrana, ki počasi zastruplja človeštvo. Kako pridemo od krofa do bolezenske vnetne kaskade? Tudi to nam dr. Lundell enostavno opiše. Kot bi polili sirup po tipkovnici in bi si lahko ogledali, kaj se dogaja znotraj mobilnega telefona. Z zaužitjem enostavnih ogljikovih hidratov, kot

- JUNIJ 2017 - Misteriji

21


Ne holesterol, mori vnetje! ma maščobnima kislinama povsem podrla v korist omega-6, ki jih je 15- ali celo do 30-krat več kot maščobnih kislin omega-3. To pa pomeni ogromno citokinov, saj bi optimalno razmerje bilo tri proti ena. Poleg tega maščobne celice debelih ljudi proizvajajo velike količine dodatnih vnetnih kemikalij, ki dodatno zabelijo rane, ustvarjene zaradi krvnega sladkorja. Sladki krof tako sčasoma privede do srčnožilne bolezni, visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni in končno celo Alzheimerjeve bolezni, saj vnetni proces nezadržno pustoši po telesu.

VRNITEV KORAK NAZAJ Knjigo, ki zagovarja vrnitev k izvorni prehrani, dobite na Misteriji.si ali 051/307 777. je sladkor, se hitro dvigne raven krvnega sladkorja. Trebušna slinavka zato izloča inzulin, katerega osnovni namen je spraviti sladkor v celice, kjer se shranjuje za energijo. Če je celica polna, ga zavrne, da ne bi oviral njenega delovanja. Ko polna celica zavrne dodatno glukozo, pa se krvni sladkor spet dvigne, tako da nastane še več inzulina in glukoza se pretvori v zaloge maščob. Dodatne molekule sladkorja se vežejo na različne beljakovine, ki prizadenejo žilne stene. To je tista ponavljajoča se poškodba, ki zaneti vnetje. Ko krvni sladkor zraste nekajkrat dnevno, vsak dan, je to podobno, kot bi z brusnim papirjem podrgnili znotraj občutljivih krvnih žil. A sladka skušnjava ne vsebuje le sladkorja, ampak tudi rafinirana in z omega-6 bogata olja. Tudi pomfrit ali čips se obilno namakata v njih. Maščobne kisline omega-6 so sicer esencialne kisline in so del vsake celične ovojnice, ki nadzira, kaj bo vstopilo noter in ven. A da je vse v redu, morajo biti v ravno pravem ravnovesju z maščobnimi kislinami omega-3. Če se ravnotežje poruši, celična ovojnica izloča citokine, pomembne povzročitelje vnetja. Sodobna prehrana je razmerje med obe-

22 - JUNIJ 2017-

Samo na en način lahko vnetje utišamo, meni dr. Dwight Lundell, in sicer z vrnitvijo k hrani, ki je bliže svojemu naravnemu stanju. Vsebovala naj bi več beljakovin za gradnjo mišic, več sestavljenih ogljikovih hidratov, več sadja in zelenjave … Ob tem moramo zmanjšati uživanje maščobnih kislin omega-6 in predelane hrane, ki jih vsebuje. Žlica koruznega olja vsebuje 7260 mg omega 6. Namesto tega priporoča oljčno olje ali maslo goveda, ki se je paslo na travi. Živalske maščobe vsebujejo manj kot 20 odstotkov omega-6 in veliko manj verjetno je, da bodo povzročile vnetje, kot pa domnevno zdrave večkrat nasičene maščobe, ugotavlja bivši kirurg, ki se danes ukvarja z naravnim zdravljenjem bolezni srca. Ni res, da zgolj nasičene maščobe same samcate povzročijo srčno bolezen, zelo trhli pa so tudi dokazi, da dvigujejo holesterol. In danes, ko vemo, da holesterol sam ni vzrok bolezni srca in ožilja, je bojazen pred nasičenimi maščobami še bolj absurdna. Vrnimo se torej k hrani naših babic, ki niso nakupovale v veletrgovinah, polnih predelane hrane, svetuje strokovnjak. Z izogibanjem hrani, ki povzroča vnetja, in s svežo nepredelano hrano polno koristnih hranil lahko popravimo škodo v naših žilah, je prepričan. Ajša Kranjc 

KURKUMA

Kurkuma zmanjšuje tveganje za želodčnega raka, ki ga povzroča okužba z bakterijo Helicobacter pylori, ki gostuje v želodcu in tankem črevesu najmanj četrtine do polovice človeštva. Pri nekaterih izzove vnetje; če kroničnega vnetja ne pozdravimo z antibiotikom, se lahko razvije v raka. Kako njena učinkovina kurkumin preprečuje vnetja, s tem pa zmanjšuje tveganje za kar še nekaj vrst raka, so pred nekaj leti prvi na svetu dokazali raziskovalci z ljubljanskega Kemijskega inštituta. Raziskovalcem se je vedno zdelo zanimivo, da rak na želodcu v Indiji, kjer je stopnja okuženosti s to bakterijo zelo visoka, prehrana pa enako (pre)slana kot drugod v Aziji, kjer je raka na želodcu zelo veliko, ni pogost. Ugotovili so, da je ključ za to kurkumin, saj Indijci pojedo kar osem desetin svetovne proizvodnje kurkume. Kurkumin deluje blagodejno tudi pri boleznih srca in ožilja, med njimi pri aterosklerozi, ter pri nevrodegenerativnih boleznih, kot je Alzheimerjeva bolezen. In spet je zanimivo, da Indijci veliko manj zbolevajo za njo kot drugi zemljani. Kurkumin uživamo skupaj s črnim poprom ali piperinom, izvlečkom iz črnega popra; ta poveča biološko uporabnost kurkume, ki se sicer težko vsrka v telo. Kurkumin vsebuje izvleček korenine kurkume. V pakiranju je 60 kapsul, ena ima 630 miligramov kurkumina. Priporočen dnevni odmerek je ena do dve kapsuli, kar zadostuje za 30 do 60 dni. (A. Š.)


FILM

Prah zmletih človeških mumij je služil tudi za pripravo zdravilnih napitkov

unija pride v naše kinodvorane na spored akcijski fantazijski film Mumija (The Mummy) Alexa Kurtzmana, z zvezdniško zasedbo v glavnih vlogah, saj nastopata Tom Cruise in Russell Crowe. Tokrat gre za zgodbo o egipčanski princesi Ahmanet (igra jo Sofia Boutella), ki se odpravi na uničevalni pohod, potem ko se osvobodi iz puščavske grobnice, kjer je bila ujeta več tisočletij. Egipčanske mumije, ki vstajajo od mrtvih, so že od nekdaj priljubljen motiv tako v književnosti kot v filmski umetnosti. Najstarejša dela na to temo so posneli že v času nemega filma, med novejšimi pa se gledalci še dobro spomnijo treh filmov, posnetih v letih 1999, 2001 in 2008, z Brendanom Fraserjem v glavni vlogi; prvi film iz te serije je zelo zanimiv zato, ker od mrtvih vstali svečenik Imhotep, ki ga upodobi karizmatični Arnold Vosloo, v njem spregovori v stari egipčanščini. Mumije, ki jih srečamo v teh filmih, so navadno moškega spola, v najnovejšem filmu, ki ga bomo gledali junija, pa glavna vloga pripada zlobni egipčanski princesi. Med redkimi filmi o mumijah, kjer ta vloga pripade ženski, je Kri iz sarkofaga (Blood from the Mummy's Tomb, 1971), ena najboljših grozljivk britanske produkcijske hiše Hammer, ki je bila specializirana prav za filme tega žanra, v njej pa je vlogo princese Terre odigrala prelepa Valerie Leon. Scenarij tega filma se sicer naslanja na roman Dragulj sedmih zvezd (The Jewel of Seven Stars, 1903) Brama Stokerja, znanega po slovitem Drakuli, ki je izšel pet let pred tem. Bram Stoker ni bil samo romanopisec, temveč tudi proučevalec okultizma, resno je študiral egiptologijo in osebno poz-

OSKRUNJENE MUMIJE

V 19. stoletju je bilo »odvijanje mumije« priljubljen družabni dogodek pri aristokratih z naropanimi mumijami. nal pomembne britanske egiptologe tistega časa. Njegovo znanje je razvidno iz natančnih opisov egipčanskih predmetov in običajev v omenjenem romanu. In kot vemo, je bil Britanec tudi arheolog Howard Carter, ki je odkril Tutankamonovo grobnico, skrivnostne smrti ljudi, povezane z odkritjem te grobnice, pa so postale vir legend o »prekletstvu faraonov«.

Po Napoleonovi osvojitvi Egipta je neverjetno poraslo zanimanje zahodnjakov za egipčanske arheološke ostaline. Nešteto grobov iz časa starega Egipta je bilo v 19. stoletju izropanih, še najboljše se je godilo tistim mumijam, ki so končale v zasebnih zbirkah aristokratov. Ti so imeli tudi posebne zabave, imenovane »odvijanje mumije«, kar je bil priljubljen družabni dogodek. Prah zmletih človeških mumij je tudi služil za pripravo zdravilnih napitkov, prav tako so zmlete mumije, predvsem živalske, množično uporabljali za gnojenje polj – neko britansko podjetje je v ta namen z eno samo pošiljko uvozilo okoli 180.000 mačjih mumij, ki so skupaj tehtale 19 ton, njihov prah pa je končal na poljih Anglije. Danes sicer ne vemo zagotovo, če so ovoje človeških mumij v ZDA res uporabljali za izdelavo papirja, tudi trditev, da naj bi v Egiptu mumije služile kot gorivo za lokomotive, verjetno ni točna, zanesljivo pa drži podatek o tem, da so pigment iz prahu mumij v 19. stoletju uporabljali za izdelavo slikarske barve, imenovane »mumijsko rjava«.

NAŠA MUMIJA

Tudi Narodni muzej Slovenije hrani sarkofag z egipčansko mumijo, ki je pripadala Amonovemu svečeniku po imenu A-keswy-ta. (Avtor fotografije: Tomaž Lauko)

Fotoarhiv Narodni muzej Slovenije

J

Prekletstvo mumije

Do danes je bilo izkopanih na milijone mumij, uničenih jih je bilo ogromno, tako da jih zdaj lahko vidimo le še muzejih. Tudi pri nas se ponašamo z egipčansko mumijo, ki je pripadala Amonovemu svečeniku po imenu A-keswy-ta (prej smo njegovo ime brali kot »Isahta«) iz časa 25. dinastije (okoli 680 pr. n. št.). Mumija, skupaj z lepo restavriranim sarkofagom in drugimi predmeti iz egipčanske zbirke, je na ogled v Narodnem muzeju Slovenije. Igor Kernel 

- JUNIJ 2017 - Misteriji

23


PODNEBNE SPREMEMBE

Podnebno segrevanje nas lahko vrne v normalne Zemljine temperature

Laži o podnebnih spremembah

T

renutno smo v geološkem smislu na spodnjem robu povprečnih temperatur na Zemlji. Podnebno segrevanje nas lahko vrne v normalne temperature za Zemljo, kjer bodo pogoji za uspevanje vseh vrst bolj primerni. Bistveno se lahko poveča površina obdelovalne zemlje na severu, zaradi dviga CO2 v atmosferi pa lahko pričakujemo tudi večje kmetijske donose ob manjši porabi vode in gnojil. Ne glede na to je seveda skrb za čist zrak in doseganje neodvisnosti od fosilnih goriv pomemben cilj. A pri tem si ne smemo dovoliti, da nas birokrati prestrašijo, ko želijo izkoristiti paniko v zvezi s klimatskimi spremembami za ustvarjanje globalne totalitarne vlade. Prvi uradni podnebni modeli iz leta 1990 so napovedali, da se bo do leta

Brez industrijske revolucije, le zaradi naravnega zniževanja CO2, ki se dogaja že 140 milijonov let, bi v prihodnjih dveh milijonih letih raven CO2 padla pod 150 ppm, kar pomeni smrt vseh rastlin in vsega življenja, kot je na Zemlji danes. 2025 temperatura dvignila za eno stopinjo Celzija. Sedanje meritve kažejo, da se ne bo dvignila niti za pol stopinje. Tudi hitrost segrevanja bi morala biti glede na leto 1990 bolj hitra. A je ravno obratno. Med leti 1997 in 2014 ni bilo občutnega globalnega segrevanja. Na podlagi teh podatkov škotski raziskovalec Lord Christopher Monckton trdi, da podnebni modeli niso natančni. Eno večjih napak so odkrili konec leta 2016; ugotovili so, da so podnebni modeli napačno upoštevali tako imenova-

ne povratne zanke. En primer povratne zanke je topljenje ledu, zaradi katerega je sončnim žarkom izpostavljenega več kopnega in morja, ki se posledično bolj segreva, kot če bi bila enaka površina pokrita z ledom. Monckton je na podlagi izračunov ugotovil, da povratne zanke prispevajo h globalnemu ogrevanju največ do pol stopinje Celzija. Monckton ne zanika, da CO2 prispeva h globalnemu segrevanju, a opozarja, da so v uradnih klimatskih modelih računske napake, ki na skrajnih mejah modelov prikažejo pretirane ekstremne scenarije.

Povečanje ogljikovega dioksida v atmosferi spodbuja bujnejšo rast rastlin.

24 - JUNIJ 2017-

Foto M. Kovač

STRAH IN PANIKA Atmosfero zgoraj obdaja vesolje, ki je neskončni ponor toplote. In na drugi strani so oceani, ki so prav tako neskončni ponor toplote. Vsa toplota, ki se odbije navzgor, uide v vesolje in izgine. Po drugi strani pa se toplota, ki gre navzdol, ujame v oceanih. Kopno toploto, ki jo sprejme čez dan, ponoči odda v vesolje, medtem ko oceani to toploto zadržijo v sebi. Zato se večina toplote, ki pride na zemljo, ujame v oceanih. Toploto v oceanih merijo bolj natančno in sistematično šele od leta 2003. Meritve so pri tem res pokazale segrevanje oceanov: eno stopinjo Celzija na 430 let oziroma približno dve tisočinki stopinje Celzija na leto. In napovedana hitrost segrevanja ni tako vznemirljiva, kot


nam prikazujejo uradni viri. Razlog za to pa je, da imajo oceani sposobnost sprejemanja toplote iz atmosfere. Atmosfera namreč sprejme samo en odstotek toplote, ki pride od sonca, medtem ko večji del (93 %) sprejmejo oceani. Preostalo gre na kopno in v ledenike. To je razlog, da lahko oceani prevzamejo veliko toplote iz atmosfere. Obenem oceani te toplote ne oddajajo hitro, temveč postopoma v razponu več stoletij; to je v času, ko bomo že zdavnaj porabili vsa fosilna goriva, česar matematični modeli niso pravilno povzeli, poudarja Lord Monckton s sodelavci.

OBLAKI IN POVRATNE ZANKE

Leta 2011 sta znanstvenika Spencer & Braswell objavila članek, da je sedem­ indevetdeset odstotkov vsega »albedo učinka« (učinka odboja) na Zemlji zaradi oblakov, medtem ko lahko ledu in urbanizaciji pripišemo zgolj tri odstotke odbojnega učinka. Strah, da bo topljenje arktičnega ledu povzročilo povratno zanko izjemnega dodatnega segrevanja oceanov, ne temelji na empiričnih dokazih in matematičnih izračunih, temveč na podlagi hipotez. Po drugi strani pa je Lord Monckton s svojo ekipo znanstvenikov izračunal, da ne bo bistvenih sprememb v albedo učinku celotnega planeta, ker se večino odboja zgodi na ekvatorju. Topljenje ledu na polih potemtakem ne prispeva bistveno k večjemu vpijanju toplote sonca, ker je vpadni kot na polih

Povečanje vlage v ozračju zaradi višjih temperatur ne povzroča dodatnega segrevanja atmosfere. Ravno obratno: zaradi večjega odboja od oblakov povzroči rahel učinek hlajenja planeta.

Podnebno segrevanje nas lahko vrne v obdobje normalnih temperatur za Zemljo, kjer bodo pogoji za uspevanje vseh vrst bolj primerni. prevelik in ker so za večino albedo učinka krivi oblaki in ne površje.

ŠE NIKOLI TAKO TOPLO?

Od konca male ledene dobe leta 1694 pa do leta 1733 je temperatura zaradi povečane aktivnosti sonca (sončnih peg) narasla za štiri stopinje Celzija na stoletje. To je daleč najhitrejše povečanje v znani zgodovini; torej se je temperatura povečala stoletja pred industrijsko revolucijo. Temperature so bile v preteklosti bistveno višje kot danes: samo zadnjih deset tisoč let je bilo šest obdobij, ko so bile temperature višje od današnjih. Topleje je bilo tako v času srednjega veka, Rima, Egipta. V času tako imenovanega holocenskega optimuma (pred 9000 do 5000 leti) je bilo obdobje, ko je bilo za 2,3 stopinje Celzija topleje kot danes. Zakaj se obdobje imenuje holocenski optimum? Ker so do poznih osemdesetih let prejšnjega stoletja menili, da je toplejše vreme boljše za cel planet.

LAKOTA?

Satelitski posnetki Nase kažejo, da se je v zadnjih dveh desetletjih povečal prirast biomase zaradi povečanega

Foto M. Kovač

Laži o podnebnih spremembah

CO2 v atmosferi za šest odstotkov. Kot trdi Patrick Moore, ustanovitelj Greenpeacea, je zaradi rabe fosilnih goriv in industrijske revolucije prišlo do prekinitve stradanja rastlin zaradi pomanjkanja CO2. Ko je namreč v atmosferi ogljikovega dioksida manj kot 1000 ppm (delcev na milijon), začne rastlinam primanjkovati CO2 in ne dosežejo svoje največje rasti. Zato so v rastlinjakih naprave, ki dovajajo CO2 za intenzivnejšo rast rastlin. Nekatere študije kažejo, da bi se ob podvojenem CO2 v atmosferi povečala prirast pšenice tudi do trideset odstotkov, pri čemer bi rastline porabile manj vode in gnojil. Patrick Moore celo trdi, da bi bilo ob nadaljevanju upadanja ogljikovega dioksida čez dva milijona let manj kot 150 ppm. Pri tolikšnem pomanjkanju CO2 začnejo rastline odmirati.

Z geološkega vidika ni vedno jasne povezave med ogljikovim dvokisom in temperaturo, predvsem v povezavi s starejšimi obdobji pred več kot petsto milijoni let. Takrat je bila namreč koncentracija CO2 več kot desetkrat višja kot danes, življenje je cvetelo.

- JUNIJ 2017 - Misteriji

25


Laži o podnebnih spremembah

KATASTROFALEN DVIG MORJA?

V geološkem smislu so bila obdobja, ko se je morska gladina dvigala, medtem ko je bila temperatura podpovprečno nizka, in obratno. Vendar pa je bilo dvigovanje morja večinoma povezano z dvigom temperature. Očitno je, da na gladino morja vpliva še kaj drugega kot samo temperatura in topljenje ledenikov. Ena izmed možnih razlag je, da ima na gladino morja bistven vpliv tudi dvigovanje, spuščanje in premikanje kontinentalnih plošč. Vemo namreč, da Zemljina skorja plava in se odziva na pritisk tako, da se dviguje tam, kjer je manj teže – na primer erozija – in spušča, kjer je obremenitev večja – na primer pod ledeniki.

ŠIRJENJE PUŠČAV?

Geološke najdbe nam govorijo, da je v hladnejših obdobjih več znakov suhega

26 - JUNIJ 2017-

podnebja, kot so denimo zmanjšani sloji rečnih nanosov. Za hladnejša geološka obdobja je značilno, da je v ozračju manj vlage in posledično manj padavin. Tako so v obdobju permske poledenitve izginila velika jezera v Novem Južnem Walesu v Avstraliji in se spremenila v puščavo. In v času holocenskega temperaturnega optimuma (obdobja, ki je toplejše od današnjega) pred 9000 do 5000 leti je bila Sahara zelena, kar spet nasprotuje zgodbam birokratov, ki nas strašijo, da bodo višje temperature pomenile več puščav. Širjenje puščav v zadnjih stoletjih je večinoma posledica pretirane paše in izsekavanja gozdov in ne dvigovanja temperatur.

IZUMIRANJE VRST?

Pri opazovanju fosilov vidimo, da so se glavna množična izumrtja zgodila na začetkih velikih poledenitev, ko je povprečna temperatura Zemlje padla pod devetnajst stopinj Celzija; za topla obdobja je značilna povečana biološka pestrost vrst. Tudi trditev, da bo globalno segrevanje ubilo polarne medvede, ni resnična, saj so le ti preživeli že več toplejših obdobij, kot je današnje. Zadnje študije iz leta 2016 kažejo, da se je populacija severnih medvedov v 2015 povečala. Trenutno smo v geološkem smislu na spodnjem robu povprečnih temperatur na Zemlji. Podnebno segrevanje nas lahko vrne v normalne temperature za Zemljo, kjer bodo pogoji za uspevanje vseh vrst bolj primerni. Bistveno se lahko poveča površina obdelovalne zemlje na severu, zaradi dviga CO2 v atmosferi pa lahko pričakujemo tudi večje kmetijske donose ob manjši porabi vode in gnojil. Ne glede na to je seveda skrb za čist zrak in doseganje neodvisnosti od fosilnih goriv pomemben cilj. A pri tem si ne smemo dovoliti, da nas birokrati prestrašijo, ko želijo izkoristiti paniko v zvezi s klimatskimi spremembami za ustvarjanje globalne totalitarne vlade. Marko Kovač 

V

knjigi Kupujem zlato, avtorja sta Američan Gary Christenson in Nemec dr. Jürgen Müller, je napoved, da se bo cena zlatu do leta 2021 dvignila tudi na deset tisoč dolarjev za unčo (31,10 grama). Najboljši čas za pretopitev dela premoženja v zlato je bilo leta 2001. Drugi najboljši čas, sta zapisala, pa je zdaj. Gary Christenson, strokovnjak za žlahtne kovine in pisec več knjig o zlatu, je razvil matematični model, s katerim je izračunal možno ceno zlata do leta 2021. Dr. Jürgen Müller, avtor knjige Generacija zlato, pa je njegov model prenesel na evropske razmere. Za komentar njunih predvidevanj smo povprašali Slovenca, neodvisnega finančnega svetovalca Matjaža Štamulaka iz podjetja Cresus. Kaj menite o napovedi avtorjev? Glede na makroekonomske spremenljivke, ki so bile dane v enačbo, vse kaže na izjemen dvig cene zlata. V devetdesetih odstotkih se z avtorjema strinjam, v desetih odstotkih pa je treba upoštevati, da gre lahko kakšna postavka v nepredvideno smer. Denimo, leta 2009 ni nihče pričakoval, da bodo fantje z Wall Streeta pustili propasti ameriško investicijsko banko Lehman Brothers in da bo to povzročilo velik šok v sistemu. Če se zgodi kaj takega, bi lahko videli ceno zlata še višje. Je pa pri plemenitih kovinah vedno vprašanje vrednosti denarja. Če bi vrednost papirnatega denarja res brzela navzdol, potem je vsaka cena zlata, ki jo napovedujemo, prenizka. Se pa lahko ujamemo v past. Danes za deset tisoč dolarjev nekaj dobimo, vprašanje pa je, koliko bo tedaj vreden dolar; lahko da bo deset tisoč dolarjev takrat po kupni moči vrednih le dva ali tri tisoč dolarjev. Zato je tudi cena zlata, ki jo napovedujeta avtorja, lahko vprašljiva; glavno vprašanje je, kakšna bo takrat vrednost denarja, v kateri se bo izražala cena zlata.


ZLATO

Cena zlata naj bi se do leta 2021 dvignila tudi na deset tisoč dolarjev za unčo

Čas za nakup zlata je zdaj! Potrebno je imeti del premoženja v plemenitih kovinah, v fizični obliki. večjih igralcev, saj sta energetski in bančni lobi ključna za prihodnost cene zlata. Tu pa bodo interesi zagotovo taki, da naj cena zlata ne bi rastla preveč, kajti če gre navzgor, je to kazalec, da v bančnem sistemu gori rdeča luč, da je nekaj narobe. Zlato je skozi zgodovino vedno signaliziralo, da je v finančnem ali monetarnem sistemu nekaj narobe. Zato tudi cena zlata od leta 2001 vztrajno raste. A če damo vse to na stran, sem prepričan, da je nujno treba imeti del premoženja v plemenitih kovinah, v fizični obliki. Se zelo strinjam z nasveti avtorjev knjige Kupujem zlato, da zlata ne kupujemo prek borze. Sam lahko v prvi vrsti to potrdim, saj imam licenco za investicijskega svetovalca in upravljavca premoženja. Sebi in svojim strankam zato nikoli ne bi priporočil kupiti zlata na borzi oziroma na papirju, ker je zelo malo »papirnatega zlata« pokritega s fizičnim zlatom. Zato, ker tržijo zlato, ki ga bodo šele izkopali? Tako je. Na

Matjaž Štamulak

Foto A. Švigelj

Kaj še lahko pomeni tistih deset odstotkov? To je odvisno od elite, ki vodi svet. Centralne banke so z največjimi investicijskimi bankami ustvarile okolje, kjer njihovi posegi na trg privedejo do kriz. Sam pojav centralnih bank je glavni generator finančnega razcveta – balona premoženjskih vrednosti, pa seveda tudi finančnih kriz. Leta 2008/2009 sem zelo dobro predvidel, kam stvar pelje. Že tedaj sem veliko delal s plemenitimi kovinami in vedno je neznanka to, kdaj bodo fantje rekli, da je cena dovolj visoko oziroma nizko. Za vsako fizično unčo zlata je namreč zelo veliko unč prodanih na papirju in tako lahko s ceno zlata delajo tako rekoč vse, kar želijo. Gary Christenson je v modelu predvidene cene zlata v enačbo vnesel ceno nafte in javni dolg ZDA, ulomljeno z delniškim indeksom S&P 500, saj zlato zelo negativno korelira v primerjavi z delnicami. Kadar delnice padajo, naj bi zlato rastlo, in ko cena delnic narašča, cena zlatu pada. Če imamo v portfelju nekaj delnic in nekaj zlata, bomo zato načeloma vedno brez skrbi. Cena nafte? To je največja neznanka, a dejstvo je, da bo, če bo šla nafta navzgor, šlo navzgor tudi zlato. Tudi tu moramo upoštevati interese naj-

Comexu je trenutno razmerje med eno unčo zlata, ki jo imajo v skladišču, in pogodbami, ki so jih izdali za to isto unčo, že približno 1 : 290. To pomeni, da je prodanih 290 unč na papirju na eno samo fizično unčo zlata v sefu. Po tej logiki bi moral Comex bankrotirati že, če dva zahtevata dostavo zlata. A ker je inštitucija zelo močna roka centralnih in investicijskih bank, seveda ne bodo pustili, da propade. Ta manipulacija se lahko raztegne še za pet, sedem let, lahko pa je tega konec že naslednje leto. Predvsem pa so interesi velikih igralcev ti, ki bodo ceno zlata potegnili naprej. Zlato pa jim trenutno ne odgovarja z več vidikov; prvič, ker že dve leti zapored raste, in drugič, ker je to spet konkreten signal, da je v sistemu nekaj narobe. Denimo, zdaj imamo sistem negativnih obrestnih mer in ljudje se začno spraševati, zakaj bi varčevali na banki, kjer nič ne dobijo, cena zlata pa je šla za desetino navzgor, hkrati je zlato neobdavčeno in še država ne ve, da ga imamo. Po logiki bi ljudje zelo hitro pretopili svoj denar v zlato. Razlog, zakaj se mnogi, sicer veliko bolj drugje po svetu kot pri nas, odločajo za nakup zlata, pa je tudi ukinjanje gotovine, kar se dogaja z veliko hitrostjo. Tega se glede cene zlata dolgoročno najbolj bojim, saj eliti zagotovo ne odgovarja, da ga kupujemo, ker s tem na dolgi rok postajamo finančno neodvisni. Se bo ob morebitni odpravi gotovine še dalo kupiti zlato? Predvidevam, da ja, saj zlata že pet tisoč let noben politični sistem ali mone-

- JUNIJ 2017 - Misteriji

27


Čas za nakup zlata je zdaj! tarna reforma ni izkoreninila iz ljudi. Vedno bo obstajal nekdo, ki mu bo interes prodati zlato, že zaradi zaslužka. Načeloma pa bi si vlade želele, da bi bila zlato in srebro v celoti izkoreninjena iz sistema. Kitajska, Rusija, Indija še vedno na veliko kupujejo zlato? Ja, ker to sovpada s končevanjem vladavine ZDA. Izdajanje denarja, ki je hkrati svetovna valutna rezerva, prek privatne inštitucije Ameriške centralne banke FED, ki ni odgovorna nikomur, ter nato za ta denar, ki je natisnjen iz nič (fiat denar), po celem svetu kupovati surovine, jim daje prevelik privilegij. Mi vsi moramo zaslužiti denar, ga pretvoriti v dolarje in z njim kupovati surovine, Američani pač ne. To politično in monetarno globalno moč ZDA zagotovo izgubljajo. Ni naključje, da se vse države, ki vidijo, da tako ne gre več, še posebno Rusija, Kitajska in Indija, združujejo in delajo nek pravičnejši temelj; zato v prihodnosti ni nemogoče, da bi bilo lahko zlato po dolgem času spet podlaga papirnati valuti, za katero bodo stale omenjene države. Razvrednotenje zagotovo prihaja. Če gledamo zgodovinske cikle, je velika ver-

Centralne banke so glavni generator finančnega razcveta, pa tudi finančnih kriz. 28 - JUNIJ 2017-

jetnost, da se bo to zgodilo v naslednjih treh do petih letih, tako kot predvidevata avtorja knjige Kupujem zlato. Ne vem, kaj bi ZDA še lahko naredile, da bi ta privilegij obdržale še denimo petnajst, dvajset let. Zgodovinsko gledano se ZDA navadno »rešujejo« z vojno … Mirnih rok tega privilegija ne bodo dali iz rok. Privilegij so dobili s prvo svetovno vojno, z drugo so ga le utrdili. To je zelo možen scenarij in s predsednikom Trumpom so dobili idealnega človeka za to. Pri načrtovanju financ, kar je moje delo, zato ne morem več izključevati geopolitičnih tveganj, ki so danes ključnega pomena pri vprašanju, kam in kako naložiti svoj težko prisluženi denar. Ljudem svetujete že petnajst let. Kaj ste svojim strankam svetovali pred leti v času finančne krize? Ko je avgusta 2007 počil nepremičninski balon v ZDA, je imela večina mojih strank in vlagateljev denar v vzajemnih skladih in slovenskih delnicah. Že tedaj sem prisluhnil švicarskemu ekonomistu in poslovnežu dr. Marcu Fabru, ki se ukvarja z analizo investicij, podjetništvom in publicistiko. Zelo lepo je razložil, kakšna bo kriza in kakšne posledice bo imela. Čeprav je tedanji slovenski finančni minister dejal, da to ne bo imelo vpliva na Slovenijo, sem svojim strankam takoj svetoval prodajo delnic na delniških trgih in nakup fizičnega zlata. Odločitev je bila zelo pra-

Knjiga »Kupujem zlato« je dosegljiva na Misteriji.si (17,90 €). Avtorja svetujeta nakup zlata zaradi možnih velikih dobičkov, s plemenitimi kovinami pa lahko zanesljivo zavarujemo tudi svoje premoženje. Naš sodelavec Gvido (031/732 962) vam svetuje, kako to razumno storimo v Sloveniji, tudi kadar nimamo veliko denarja. vilna, saj je sledil padec vrednosti delnic za šestdeset do sedemdeset odstotkov, zlato pa je naraslo za petdeset odstotkov. Od 2011 so postale naložbe v delnice spet privlačne, zlato pa je kratkoročno izgubilo na svoji ceni. In danes so razmere zelo podobne tistim iz leta 2007. Cene delnic so na rekordnih ravneh in to po večini kazalnikov, ki jih lahko spremljamo. Torej je balon spet napihnjen? Da, ker smo od leta 2008 naprej bolnika zdravili z istimi strupi, s katerimi se je prej okužil. Centralne banke so pred nepremičninsko krizo uvedle ekspanzivno monetarno politiko in znižale obrestne mere, ravno to pa je prej pripeljalo do nepremičnin-

skega balona. Danes je zgodba zelo podobna – imamo izjemne injekcije denarja v sistem, obrestne mere pa so skoraj v negativnem območju. Vse to je pomagalo napihniti balon delnic in večine premoženjskih vrednosti do danes. Je zdaj pravi čas za prodajo delnic? Vse je odvisno od tega, kdaj se bodo fantje, ki vodijo svet, odločili, da zgodbo zaključijo. Načeloma pa je moj odgovor na vaše vprašanje pritrdilen. Večji del denarja je danes spet zelo pametno imeti v plemenitih kovinah, idealno je bilo sicer pretopiti denar v zlato pred letom in pol, a še vedno je čas. A tudi v delnicah so še vedno priložnosti, posebej v tistih podcenjenih. Leta 2015 in 2016 so bila v Sloveniji zopet rekordna vplačila v vzajemne sklade, enako kot leta 2006 in 2007, čeprav so cene delnic zelo visoko. Mojim strankam svetujem zaščito, kajti trenutne visoke cene pomenijo, da bodo tudi padci zelo veliki. To je dejstvo. Tega zgodovina ni nikoli ovrgla in bo to tudi tokrat potrdila. Cena zlata pa bo šla tedaj navzgor. Kdaj pa je potem modro prodati zlato? Če gre za kratkoročne cilje, je zlato, ko imamo dobiček, bolje unovčiti. Če pa vemo, da bi ga bilo smotrno nekaj obdržati do upokojitve, ga del obdržimo. Ana Švigelj  Informacije: Matjaž Štamulak, info@cresus.si, 051/306 213


OJ – OSTANI ZDRAV!

Črevesje »misli« neodvisno od velikih možganov

Zdravje se začne v črevesju ustvariti in ohraniti, ne moremo zanemariti povezanosti hormonskega zdravja z zdravjem črevesja, našega največjega imunskega organa. Ustvarjanje človekove imunosti se začne v črevesju, sicer pa se tam v glavnem začnejo tako bolezni kot tudi zdravje.

Sindrom prepustnosti črevesja postaja tako akuten, da z njim lahko obrazložimo pojavljanje večine sodobnih bolezni. ne imunske ovire. Zdravje se začne v črevesju. Ta dobro znan rek nam pove veliko in vsi smo ga že večkrat slišali. Vendar so redki tisti, ki mu želijo prisluhniti, še manj pa je tistih, ki so o njem pripravljeni razmišljati. Res škoda! Črevesje se upravičeno imenuje »drugi možgani«, ker imajo bogato razvit živčni sistem in je tako pametno in kompleksno, da ima svoj lasten sistem vrednot, neodvisen od velikih možganov. Če želimo zares razumeti hormonsko zdravje in ga, kar je še pomembnejše,

dr. Sanja Toljan

Fotoarhiv Misteriji

M

nogi med nami slabo prenašajo žita, mleko, česen, čokolado … imajo artritis, astmo, kronično utrujenost, Crohnovo bolezen, sladkorno bolezen, ulcerozni kolitis, sindrom razdražljivega črevesja, Hašimotov tiroiditis, Raynaudov sindrom, akutni gastroenteritis, cistično fibrozo, multiplo sklerozo, različne poškodbe hrbtenice, akne, ekcem, dermatitis, luskavico, avtizem, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), slabo prebavo, anemijo, vitiligo, rak črevesja, vnetje malih žilnih sistemov … Množica teh stanj, tegob in bolezni, med katerimi je večina avtoimunskih bolezni, v glavnem nastaja zaradi motenj v prepustnosti črevesne sluznice. In kaj storiti? Nasvete prenašamo iz knjige Čudežna moč hormonov zagrebške, mnogim Slovencem poznane zdravnice Sanje Toljan. Pride trenutek, ko pomislimo, da smo izvedeli vse, kar moramo vedeti o hormonih, in da smo uspešno odkrili vse hormonske primanjkljaje in presežke, ki jih zdaj zdravimo s hormonsko nadomestno terapijo in prehranskimi dodatki, vendar še zmeraj nimamo zadovoljive ravni energije in se ne počutimo dovolj dobro, kot se pričakuje, tako, kot si želimo. Takrat je čas, da se resno vprašamo: »In kaj je z mojim črevesjem?« Prebavni trakt je mesto, kjer se telo srečuje s hrano, mikroorganizmi in strupi. Tam jih mora predelati, absorbirati ali pa izvreči. Ta dolga cev našega prebavnega trakta, od ust do zadnjika, je pravzaprav prostor zunanjega sveta v sredini našega organizma. V njej se nahaja vse, kar je proizvedeno zunaj našega telesa, črevesna sluznica pa igra pri tem vlogo glav-

LUKNJE V ČREVESJU Zdravje črevesja ima neizmeren vpliv na hormone in tudi obratno – hormoni vplivajo na črevesje. Ko razlagam pacientom povezanost črevesja in hormonov, mi večina zaupa, da imajo velike težave z želodcem, s črevesjem in prebavo. Bolečine v želodcu, žolčni napadi, napihnjenost, zapeka, driska …Vse to se pojavlja kot posledica stresnih obdobij in vse to so znaki obolelega črevesja, enako kot tudi pojavljanje migrene, kronična utrujenost, vnetje sklepov in ginekološke motnje; medtem ko lahko imajo razne avtoimunske bolezni, kot so multipla skleroza, fibromialgija, lupus, psoriaza in tudi diabetes, svoj vzrok v bolnem črevesju. Če se sprašujete, zakaj je tako, vam povem, da je razlaga enostavna. Ko jo boste enkrat slišali, bo tudi vam razumljiva in sprejemljiva. Torej, spoznajmo glavnega krivca za to – »luknje« v črevesju, tj. sindrom prepustnosti črevesja. »Luknje« v črevesju, majhne razpoke med črevesnimi celicami, rušijo imunsko pregrado, ki jo predstavlja črevesje, ker skoznje prehajajo snovi iz hrane, za katere ni predvideno, da bi tam prehajale. Kaj se potem dogaja? V krvni obtok pridejo snovi, ki ne bi smele, to pa ima za posledico odziv imunskega sistema, alergijskega ali avtoimunskega, na te nepovabljene »okupatorje«. Sindrom prepustnosti čre-

- JUNIJ 2017 - Misteriji

29


Zdravje se začne v črevesju vesja (angl. »leaky gut syndrome«) postaja tako dominanten člen v obolevanju, da s tem mehanizmom lahko obrazložimo pojavljanje večine sodobnih bolezni.

LENO ČREVESJE Zakaj nastajajo te luknje v črevesju ali, kot se v medicini temu strokovno reče, motena intestinalna permeabilnost? Mnoge znanstvene teorije pripisujejo največjo vlogo pri pojavu lukenj v črevesju disbiozi – porušenju zdrave črevesne flore, kar povzročajo toksini, zdravila, mikroorganizmi, nepravilna prehrana ali kronični stres. Zadnji vzrok je za nas še posebej pomemben, saj stres ni nič drugega kot hormonska motnja in ga lahko kot takega zajezimo. Naše črevesje je bivališče milijard bakterij, tako tistih ugodnih kakor tudi potencialno škodljivih. V hormonskem neravnovesju te pogojno škodljive bakterije, glivice in paraziti postanejo patogeni in lahko izzovejo razne motnje v telesu. Ponavljajoče se glivične okužbe so na primer najpogostejši odraz motene črevesne flore. Če vse izrečeno povežemo, lahko zaključimo, da moramo za dosego idealnega hormonskega zdravja poleg vsega storjenega uravnovesiti še črevesno sluznico. Povečana črevesna prepustnost je vedno podlaga za istočasno neravnovesje več hormonskih sistemov. Če imate, gledano z zdravstvene perspektive, večino tega že porušenega, od imunosti do energije, je za to krivo črevesje! Ko pridejo pacienti v mojo ordinacijo, vedno najprej izpolnijo vprašalnik o hormonih, tako da označijo simptome, ki jih imajo. In če je njihov celoten vprašalnik že od daleč zelo pisan, takoj dobijo diagnozo: leno črevesje. S tem seveda mislim na

KLINIKA ZA ČREVESJE Če ste odkrili v sebi kako težavo, ki nastaja v črevesju, in si ne znate pomagati sami, lahko najdete pomoč na www.klinikazacrevesje.si.

30 - JUNIJ 2017-

Knjiga nas nagovarja, da spoznamo svoje hormone in se rešimo mnogoterih težav, ki jih je povzročilo hormonsko neravnovesje; na voljo je na www.misteriji.si in 051/307 777. prebavni trakt. Zanj lahko takoj postavimo diagnozo prepustnega črevesja in disbioze. Prepustnost črevesja in motena črevesna flora gresta skupaj z roko v roki in nam govorita o tem, da črevesna sluznica skupaj z bakterijami ne deluje tako, kot bi morala. Pomembnost črevesne sluznice je danes glavna tema v znanstvenih krogih, ni pa to tudi uporabljeno v praksi. Konvencionalna medicina še vedno ne uporablja te diagnoze, zato se boste o tej težavi, podobno kot v primeru hormonskega neravnovesja, z večino zdravnikov vsaj zaenkrat težko pogovarjali.

KAKO »ZAKRPATI« LUKNJE? Jesti moramo hrano, ki je za naše črevesje izvorna, saj se bo s to hrano »borila« naša črevesna sluznica, ki ve, kako postopati s takšno hrano. V nasprotju s tem ima naše črevesje velike težave s hrano, na katero ni navajeno. To pa so: nove se-

stavine, zdravila, antibiotiki in steroidi, ki se uporabljajo v mesni industriji, pesticidi, herbicidi, fungicidi in razni drugi »cidi«, umetna sladila, nitratna gnojila, sladkorji, hidrogenirane in delno hidrogenirane rastlinske maščobe, alkohol, kofein, barvila, sladila, modifikatorji strukture, konzervansi in niz drugih aditivov, ki so označeni kot razni E-ji … Za naše črevesje je vse to naporno. Ker so dobre črevesne bakterije, ki morajo opraviti pomembno delo prebavljanja hrane, napadene s takšnimi nevarnimi snovmi, izgubijo moč, na koncu pa še boj. Pri tem ne smemo pozabiti še na hkratni vpliv kortizola, ki izzove neravnovesje v črevesju in mu oslabi imunsko obrambo. Da bi uravnovesili kortizol, vas bom na kratko spomnila, se moramo sproščati in razbremeniti, iti k počitku najkasneje okrog 22. ure, jemati prehranske dodatke, ki nam bodo pomagali v uresničenju tega cilja.

KOSTNA JUHA IN DODATKI

Bistvena in predpisana je resnično starodavna hrana, ki so jo poznale že vse babice tega sveta – gosta, želirana, kostna juha. Je temelj za krpanje in celjenje črevesne sluznice, ki vsebuje veliko kalogena ter aminokislin prolina in predvsem L-glutamina, brez katerih ne bo prišlo do gradnje. Za človekov prebavni trakt je z njegovimi sestavinami zares pravi čudež. Poleg juhe je treba jemati tudi prehranske dodatke L-glutamin, maščobne kisline omega-3 in prave bakterije. Dobro je jemati tudi pripravke, ki se uporabljajo za čiščenje jeter, na primer pegasti badelj, šisandro in artičoke, saj slabo črevesje skoraj praviloma spremljajo tudi zastrupljena jetra. V primeru težkih kovin pa je potrebna kelacija, ki edina učinkovito izplavlja težke kovine. In za konec vsemogočne medicinske gobe za imunski sistem, katerega več kot polovica prebiva prav v črevesju. R. M. 


NADNARAVNI POJAVI

Izjemno življenje slovenske svetnice in prerokinje Magdalene Gornik

Življenje brez hrane in pijače

ZAMAKNJENJA

Cerkev opisuje zamaknjenja kot posebno intenzivno doživetje, pri katerem človek izgubi povezanost z resničnostjo, se

Videnja je doživljala z vsemi čuti; ni le videla, temveč tudi slišala in vonjala in celo na lastni koži občutila. ne odziva na okolico, telesno je neobčutljiv na zunanje dražljaje, je brez telesnih moči in nekako otrpne. Močno pa se poživi notranje doživljanje, ki se opazi v mimiki obraza. Magdalena se je prvič zamaknila kot trinajstletna deklica 11. avgusta 1848. Od 24. avgusta tega leta pa je imela redna vsakodnevna zamaknjena, ki so trajala vse do smrti. Zamaknila se je vsak večer po zvonjenju avemarije, kak dan pa je nastopilo zamaknjenje tudi večkrat, na veliko noč 11. aprila 1852 kar enajstkrat. V njih je imela videnja, prežeta so bila z mističnim trpljenjem, zadnja leta je po vsakem veliko trpela. Zanimivo je, da so bile njene noge sedem let hrome, ven-

dar jih je v zamaknjenju lahko uporabljala! Preden je šla k svetemu obhajilu, se je njeno telo celo dvignilo od tal, torej je v tem stanju lahko celo lebdela. V zamaknjenju je med mašo dobila v roke nevidno knjigo z molitvami; ljudje so videli, kako je pri branju vrstic premikala oči, kako je obračala strani, slišali so posamezne besede. V zamaknjenju je dobila več predmetov, tudi križec brez vrvice, ki ga je nosila na sebi, ne da bi bil pritrjen.

VIDENJA

Videnja je imela vse življenje, tudi videnja brez zamaknjenja, o čemer pričata prvo in drugo videnje Matere Božje leta 1848. Vsebina njenih videnj je bila zelo raznolika. Navadno so bila povezana s potekom praznikov cerkvenega leta. To je še posebno veljalo za adventni in postni čas, za vse zapovedane praznike in pogosto za godove svetnikov. Videnja je doživljala z vsemi čuti. Ni le videla, temveč tudi slišala in vonjala in celo na lastni koži občutila. Slišala je Jezusove, Marijine besede, besede angelov, svetnikov in svetnic. Vonjala je nenavadno jed, smrad pekla in hudobnega duha, ki jo je skušal. V videnju vic je občutila izredno žejo, na svojem telesu je občutila del Jezusovega trpljenja. Angeli so ji večkrat dajali razne poduke, kako naj časti Sveto Trojico, kako Devico Marijo. Pogosto so jokali nad nevero ljudi. Deležna je bila celo Jezusove zadnje večerje in bila soudeležena pri Jezusovem trpljenju in njegoMagdalena Gornik s krvavimi stigmami v zamaknjenju na veliki petek vi smrti. Na veliko noč je bila priFoto dr. Frančišek Lampe

S

lovenska rimskokatoliška mistikinja in stigmatikinja Magdalena Gornik (1835–1896) z Gore nad Sodražico sedeminštirideset let ni uživala nobene zemeljske hrane in praktično ni pila niti vode. Ves ta čas je živela le od svetega obhajila in »nenavadne jedi«, ki jo je prejemala od nevidne roke v zamaknjenju v obliki majhne belkaste kroglice. Doživljala je mistično Kristusovo trpljenje s pojavom krvavenja iz ran in je nosila stigme od svojega trinajstega leta vse do smrti v enainšestdesetem letu starosti. Njeno življenje je v svoji knjigi Magdalena Gornik dokumentirala teologinja Martina Kraljič. Opisuje nadnaravne pojave, ki so se ji začeli dogajati od enajstega leta starosti, ko je imela na polju prvo videnje Matere Božje, pa vse do smrti. Rojena je bila v vasi Janeži pobožnima staršema kmečkega stanu; imela sta sina in šest hčera. Magdalena je bila tretja po vrsti, bila je rahlega zdravja in telesno šibka, po naravi sramežljiva in boječa, zato se je izogibala družbe. Do ljudi je bila prijazna in ponižna. V župniji Gora takrat ni bilo šole, branja in pisanja jo je zelo uspešno učil župnik Jože Žagar. Pozneje je Magdalena sama poučevala skupino do petnajstih deklet slovenskega branja, pisanja in verouka.

- JUNIJ 2017 - Misteriji

31


Življenje brez hrane in pijače le tudi krvave solze. Pojav ni povezan s stigmami; zgodil se je le tedaj, ko je bila med videnjem v nebesih in pri videnju Jezusovega vnebohoda. Dejala je, da je bilo to zaradi posebne svetlobe v nebesih in da je to ni bolelo.

ča njegovemu vstajenju in kasneje vnebohodu, v knjigi Magdalena Gornik opisuje Kraljičeva.

URESNIČENE PREROKBE

STIGME Magdalena je vse do leta 1855 nosila na svojem telesu vidne stigme, znamenja Kristusovih ran. Imela jih je na obeh rokah in nogah, na strani, na glavi (rane trnjeve krone), na rami (rana od nošenja križa), na telesu (rane bičanja). Nekatere so se pojavljale vsak teden, druge ob drugih krščanskih dogodkih oziroma praznikih. Ljudje so jih lahko videli le, kadar se je zamaknila in jih ni mogla skriti. Ko ni bila v tem stanju, pa jih še lastni materi ni hotela pokazati. Odpiranje in krvavenje ran je vedno spremljala huda bolečina. Večkrat je bila

32 - JUNIJ 2017-

BREZ HRANE IN TEKOČINE

Grob Magdalene Gornik na Gori

Foto splet

Magdaleni je 2. avgusta 1848 nebeška Mati napovedala beg papeža Pija IX. iz Vatikana. V začetku novembra tega leta je Magdalena to omenila Jerneju Keržetu iz Vinic. Še istega meseca, 24. novembra 1848, je moral sveti oče Pij IX. zaradi nastalih političnih razmer resnično zbežati iz Rima v Gaeto. Uresničila se je njena napoved, da bodo določen čas otroci umirali v velikem številu. Kolera je v velikem obsegu pustošila po kranjskih deželah tudi leta 1855, kar je napovedala vnaprej. Napovedala je, da ne bo duhovnikov, ki bi umirajoče lahko prevideli in jim podelili sveto popotnico. Ljudje so res umirali v tako velikem številu, da duhovniki niso zmogli vsakomur podeliti svetih zakramentov. »Napovedala je, da bo Gospod po šestih rodovih, kar znese približno sto let, začel deliti milosti na njeno priprošnjo. Mnogo ljudi ustno in pisno izpričuje o uslišanjih, ko se v stiskah zatekajo k njej. Tudi knjiga romarjev, ki obiskujejo njen grob, priča, da je prišel njen čas,« piše Kraljičeva in knjigi dodaja tudi nekaj pričevanj.

tako močna, da je omedlela. Kri je včasih kapljala, včasih pa kar curljala iz ran. Stigme so se obnavljale navadno vsak petek okrog poldneva, enkrat počasi, drugič v trenutku. Takrat je videla Jezusa, visečega na križu. Iz njegovih ran so izšli krvavi žarki, ki so treščili v Magdalenine rane. Zavpila je, omedlela in začela vidno krvaveti. Zanimivo je vprašanje, od kod vedno nova kri oziroma kako so se obnavljale njene telesne tekočine, če pa ni uživala tekočine oziroma ni nič pila? Ko je bila na štiridesetdnevnem opazovanju pri župniku Jožefu Lesjaku v Sodražici, so njene strežnice izjavile, da tudi ni imela nobenih telesnih izločkov. V zamaknjenju so ji iz oči včasih tek-

Sedem let je imela hrome noge, vendar jih je v zamaknjenju lahko uporabljala.

Ni ne jedla, ne pila, niti ni prenesla vonja po hrani. Pojav je znan iz svetega pisma in iz življenja nekaterih svetnikov. Dominik Janež (1802–1874), kaplan iz Nove Štifte pri Ribnici, ki je Magdaleno spremljal od začetka njenih mističnih doživetij do svoje smrti, je pozorno opazoval, kako je prejela mistično hrano na viden način: »Dobila je pa vsako nedeljo zvečer proti koncu zamaknjenja neko jed iz neba; videlo se ni, kdo jo da, ali videla se je jed. Bila je belkaste barve, za fižolovo velikost, še manj, v ustih je narasla; v postnem času je je dobila manj. Posvetili smo večkrat z lučjo od vseh strani, da bi se bolje in natančneje videlo. Razdelila se ji je v ustih in po njenem použitju je bila zelo okrepčana; videlo se ji je, da je bila v obraz bolj rdeča, pomlajena.« Zapis opazovanja je takole sklenil: »Od kod je dobila to jed, naj si vsakdo razlaga, kakor si hoče. Mi smo to videli – roka, ki jo je delila, je bila nevidna.«

RAZUMEVANJE TUJIH JEZIKOV

Od mnogih nenavadnih nerazložljivih darov, ki jih je imela Magdalena, omenimo še dar govorjenja in razumevanja tujih jezikov. Strokovni izraz je ksenoglosija. Oseba se jezika, ki ga razume in govori, ni nikoli učila ali ga kdaj prej slišala. Magdalena je v zamaknjenem stanju razumela vse jezike. Jezuit Kos ji je postavljal vprašanja v latinskem, grškem, kaldejskem, hebrejskem jeziku, skupaj v enajstih jezikih. Na vsa vprašanja mu je pravilno odgovorila v slovenščini! Devina Novak 


RASTLINE ZA ZDRAVJE

Najbolj zdrava je grča kočevske jelke ali hoje

Patentirana učinkovina je v svetu zaščitena pod blagovno znamko Belinal. Slovenci smo tako dobili prvo učinkovino, katere delovanje je potrjeno z dvema kliničnima študijama na ljudeh in je unikatna v svetovnem merilu.

Belinal je kot antioksidant štirikrat močnejši od zelenega čaja, dvakrat boljši od vitamina E in celo močnejši od resveratrola. NAJMOČNEJŠI ANTIOKSIDANT

Izvleček Belinal pridobivajo z najsodobnejšimi postopki, brez alkohola ali drugih topil. Na podlagi lestvice ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), ki jo objavlja ameriški nacionalni inštitut za kmetijstvo, izsledki meritev kažejo, da je antioksidativna moč Belinala na sto gramov testiranega vzorca v primerjavi z drugimi najmočnejšimi antioksidanti v prehrani glede na enako količino bistveno večja. Belinal je bil celo nekoliko moč-

V prvi klinični študiji so raziskovalci v sodelovanju z zdravniki iz UKC Maribor dokazali, da izvleček iz vej bele jelke Belinal močno znižuje glikemični indeks obroka iz ogljikovih hidratov, kar je zelo dobrodošla novica za vse bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 ter tudi za vse tiste, ki želijo nadzorovati telesno težo. V drugi klinični študiji z učinkovino Belinal pa so znanstveniki Visoke šole za kozmetiko VIST Ljubljana dokazali izjemne pomlajevalne in regeneracijske učinke na dr. Borut Štrukelj kožo.

Iglice bele jelke

nejši od zelo znanega antioksidanta resveratrola, dvakrat boljši od vitamina E in skoraj štirikrat močnejši od zelenega čaja. V telesu nenehno poteka bitka med prostimi radikali in antioksidanti, ki proste radikale »lovijo« in nevtralizirajo. Prosti radikali so odpadne molekule kisika, ki v telesu napadajo celice, trgajo njihove membrane, povzročijo oksidacijo maščob, poškodbe genskega materiala in propad celic. Naše telo ima sposobnost, da tvori nekatere antioksidante, vendar z leti ta sposobnost upada. Stres povzroča izčrpanost telesa, posledično pride v našem telesu do poplave prostih radikalov, ki jih naše telo sámo preprosto ne more nevtralizirati. Telesu moramo tako pomagati v boju proti stresu s sproščanjem, rekreacijo, počitkom ter vnosom raznolikih antioksidantov. Za nevtralizacijo prostih radikalov telo poleg vitaminov C in E potrebuje še raznolike polifenole iz sadja in zelenjave. Foto splet

S

lovenski znanstveniki pod vodstvom prof. dr. Boruta Štruklja, mag. farmacije, z ljubljanske fakultete za farmacijo so ugotovili, zakaj rečemo, da je nekdo zdrav kot grča. In zakaj je najbolj zdrava grča jelke ali hoje (Abies alba Mill.). Na fakulteti skupaj z drugimi ustanovami že dobrih osem let raziskujejo izvleček iz vej tega iglavca. Izvleček Belinal pomlajuje kožo, varuje srce in povečuje elastičnost ožilja, zmanjšuje nastanek plakov v intimi (notranji plasti žilne stene), raven sladkorja v krvi se hitreje normalizira, telo varuje pred oksidativnim stresom … Izsledke slovenskih raziskovalcev povzemamo iz predavanja dr. Štruklja.

Foto T. Rejc

Ješ grčo in si zdrav kot grča

Belinalu Superior, ki je najmočnejša naravna zaščita pred škodljivimi posledicami stresa, so dodali vitamin C iz acerole. Je rastlinskega iz-

- JUNIJ 2017 - Misteriji

33


Ješ grčo in si zdrav kot grča

KREPI IMUNSKI SISTEM

»Pred leti smo rekli, da je srce našega telesa fizično srce, danes pa zdravniki in farmacevti govorimo, da je srce našega telesa imunski sistem. V imunskem sistemu je vse. Rakave celice nastajajo vsako Veje bele jelke in tablete z Belinalom minuto, vsak od nas ima v telesu maku šestih ur. Vitamin C in polifenoli predrakavo stanje; vsak od nas ima deset so vodotopni, tako da jih organizem vedo petnajst tisoč takih predrakavih celic, čino izkoristi v osmih urah, morebitni ki jih imunski sistem zazna in odstranjupresežki pa se izločijo z urinom. Tri odje. Tisti trenutek, ko pride do psihofizičmerke dnevno uživamo sedem do deset nega padca zaradi stresorja iz okolja, lahko gre za psihični ali telesni stres, to prek dni, nato nadaljujemo z enim do dvema odmerkoma dnevno. Priporočajo trimehormonov vpliva na imunski sistem. sečno uživanje. Človek ni nič drugega kot vreča, ki nosi cel kup bakterij. V naših prebavilih MANJ PLAKOV V ŽILAH je deset na štirinajsto bakterij, naših celic Slovenski raziskovalci so ugotavljaje pa deset na enajsto. Torej imamo v pre- li tudi vpliv Belinala na ožilje. Raziskabavilih tisočkrat do desettisočkrat več tis- vo so naredili na treh skupinah morskih tih koristnih bakterij, kot pa imamo vseh prašičkov. Za klinično študijo so jih celic v telesu. To je vse povezano z imun- izbrali zato, ker se jim ob neprimerni skim sistemom in če se ta poruši, imamo hrani zelo hitro zamasti intima žil oziropotem lahko najrazličnejše težave. Naš ma se jim zelo hitro pojavijo plaki. Imaimunski sistem slabijo razni stresi, pre- jo enak mehanizem presnove kot ljudje, malo spanja, nepravilna prehrana in dol- podobne encime, da se jim dvigne sladgotrajna terapija. Pomagamo si z različ- kor, na enak način nalagajo maščobe, denimi kombinacijami antioksidantov in nimo višek sladkorja nalagajo v glikogen vitaminov,« je povedal dr. Štrukelj. v jetrih, in na enak način se jim nabirajo Če smo že zboleli ali pa smo na začet- plaki na ožilju. Rezultati so zato zelo preku prehlada ali gripe, zaužijemo tri od- nosljivi na človeka. merke Belinala Superior dnevno v razPrvo skupino živali so hranili z zdravo hrano, drugo s hrano, ki so ji primešali maščobe in glukozo, tretjo pa s slabo Izvleček iz vej bele jelke ki so ji primešali Belinal. Poskus močno znižuje glikemični hrano, je trajal sedem tednov. Prva skupina je indeks obroka iz ogljikovih imela po sedmih tednih zelo malo plahidratov, kar je zelo dobro kov, druga je imela 85 odstotkov več maščobnih oblog na žilah, tretja skupina pa za diabetes tipa 2 ter za je imela 80 odstotkov manj plakov. Druga skupina je bila za 15 odstotkov težja, uravnavanje telesne teže. tretja skupina pa se sploh ni zredila.

34 - JUNIJ 2017-

Ugotovili so tudi, da je bila elastičnost ožilja pri tretji skupini skoraj tako dobra kot pri prvi skupini. Elastičnost ožilja pa je zelo pomembna, ker zniža krvni tlak in kri pride tudi v majhne žilice – kapilare, z njo pa prideta tudi kisik in hrana. Kaj to pomeni za regeneracijo telesa in pomlajevanje, nam bo na koncu pojasnil dr. Richard Lippman, nominiranec za Nobelovo nagrado za medicino s področja upočasnjevanja staranja in avtor knjige Ostani pri 40-ih – brez diet ali naporne vadbe (www.misteriji.si, 051/307 777; 19,90 €). »Preprečevanje staranja pomeni preprečevanje glikacije. Glikacija je neželena vezava sladkorjev na beljakovine. Proces glikacije pojasni, zakaj naše mišice, koža in arterije s staranjem postajajo manj prožni. Naše mišice, koža in krvne žile namreč s staranjem izgubljajo svojo prožnost, tovrstno škodo na ravni telesnih tkiv lahko preprečimo z uporabo različnih antiglikacijskih sredstev. Francozi pojedo veliko sira in slaščic, a so kljub temu vitkejši od Američanov. Pojedo namreč sedemnajst odstotkov manj sladkorja in so bolj dejavni v spolnosti. Manjše uživanje sladkorja pomeni manj glikacije, večjo vitalnost in boljše zdravje, zlasti če to dopolnjujemo še s hranili, ki učinkujejo proti glikaciji.« In eno teh hranil proti glikaciji je tudi Belinal. Izdelki, ki ga vsebujejo, so dosegljivi na www.misteriji.si (Belinal Superior – 23,00 €; Belinal Gluco – 20,00 € in Belinal Skin – 24 €). Na kaj vse še vpliva Belinal, bomo še poročali, saj mnoge raziskave še niso končane. Pričakujemo potrditev, da polifenoli iz grč kočevske jelke izredno ugodno vplivajo na ohranjanje srčne mišice in na žilje ter na izboljšanje stanja pri sladkornih bolnikih. T. S.  Foto T. Svete

vora in ima vlogo pri zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.


SLOVENSKA ZGODOVINA

O Sloveniji in Slovencih v presežnikih (23)

Prvi naš veliki znanstvenik Prvo pobudo za ustanovitev Slovenske matice je leta 1845 dal škof Anton Martin Slomšek, ki je s pomočjo Ivana Šubica prej že ustanovil Mohorjevo družbo, nato pa so mariborski čitalničarji prvi začeli pripravljati načrt za takšno društvo, ki bi dvignilo slovensko kulturno zavest in razvijalo znanost ter literaturo. Večino dotedanjih knjig je bilo namreč v nemščini, ker je slovenščini primanjkovalo sodobnih strokovnih izrazov. Po praznični novoletnici 1863 Lovra Tomana, v kateri je znova pozval k ustanovitvi matice, so se povezali tudi z ljubljanskimi izobraženci. Za dan njene ustanovitve so izbrali 8. marec 1863, na predvečer tisočletnice prihoda sv. Cirila in Metoda na Moravsko. Prva slovenska založba Mohorjeva družba je izdajala predvsem poljudne knjige, Slovenska matica pa je začela tiskati strokovne knjige z znanstveno terminologijo za izobražence. Sprva je izdajala tudi koledarje, domoznanske knjige (knjige o slovenskih pokrajinah, zgodovini slovenskega slovstva, slovenskih ljudskih pesmih, različne zemljevide – Kozlerjev zemljevid Velike Slovenije in tudi prvi svetovni atlas v slovenskem jeziku), znanstvene knjige in učbenike za srednje šole. Po prvih šestih mesecih delovanja je imela Slovenska matica 157 družabnikov, med njimi so bila tudi društva: čitalnica v Mariboru, Občina Razdrto, semenišče v Trstu, Občina Idrija, Leseverein v Bistrici, čitalnice v Celovcu, Ajdovščini, Celju, Ljubljani in Trstu, Južni Sokol in Kmetijska podružnica v Celju. Pove-

Slovenska matica je bila ustanovljena, da dvigne slovensko kulturno zavest in razvija znanost ter literaturo. zala pa se je tudi z Dalmatinsko matico v Zadru, Gališko-rusko matico v Lvovu, Slovaško matico sv. Martina in Srbsko matico v Novem Sadu. Ko je naslednje leto Bleiweis v svojih Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil, da bo Koledarju Slovenske matice priložen tudi Kozlerjev Zemljevid slovenskih dežel, se je število članov začelo povečevati in leta 1866 je imela že 717 članov. Okrog leta 1890 je imela matica že več kot petindvajset tisoč članov. Vrhunec svojega delovanja pa je Slovenska matica dosegla za časa pred-

sednikovanja Frana Levca, ko so njene knjige izhajale v visokih nakladah in je bila povezana z največjimi svetovnimi univerzami. V prvi svetovni vojni je zaradi izdaje knjige Gospodin Franjo Frana Maslja–Podlimbarskega, ki je opisovala avstrijsko vojaštvo v zasedeni Bosni, prišla v nemilost avstrijske oblasti, ki je matici odvzela posest, po drugi svetovni vojni pa je nova oblast premoženje Slovenske matice zaplenila še v drugo. Do ustanovitve slovenske univerze leta 1919 je bila Slovenska matica edina kulturna in znanstvena ustanova na Slovenskem. Med predsedniki Slovenske matice so številni slavni Slovenci: pravnik in politik dr. Lovro Toman; pravnik in politik dr. Etbin Henrik Costa; živinozdravnik, publicist in politik dr. Janez Bleiweis Trsteniški; slovstveni zgodovinar in profesor verouka Josip Marn; pravnik, kulturnik in politik Peter Grasselli; pravnik, tiskarnar in politik dr. Josip Poklukar; literarni zgodovinar, urednik in profesor Fran Levec; literarni zgodovinar in univ. profesor dr. Fran Ilešič; pravnik, pisatelj in politik dr. Ivan Tavčar; zgodovinar, publicist in profesor dr. Dragotin Lončar; pesnik, prevajalec in akademik Oton Župančič …

PRED 154 LETI Jožef Stefan – najmlajši redni profesor v Avstriji Foto splet

PRED 154 LETI Ustanovitev Slovenske matice

Vrhunec svojega delovanja je Slovenska matica dosegla za časa predsednikovanja Frana Levca.

Jožef Stefan (1835–1893), prvi veliki slovenski znanstvenik, se je rodil v revni družini iz Šentpetra, današnjega celovškega predmestja. V šoli je bil vselej odličnjak, o matematiki in fiziki pa je vedel vsaj toliko kot njegovi profesorji. Leta 1853 se je vpisal na dunajsko univerzo,

- JUNIJ 2017 - Misteriji

35


zaradi svojega resnično obširnega znanja je nato pet let pisal poljudnoznanstvene članke za slovenske časopise. Pri dvaindvajsetih letih je objavil prvo od osemdesetih znanstvenih razprav. Leto zatem pa je prvič doktoriral. Leta 1585 je opravil še doktorat iz fizike in postal docent za matematično fiziko na dunajski univerzi, obenem pa je začel delati v univerzitetnem fizikalnem inštitutu, tri leta pozneje je postal dopisni član akademije znanosti, leta 1863 pa najmlajši redni profesor v Avstriji. Naslednje leto je dobil prvo priznanje, za dosežke v optiki je namreč prejel Liebernovo nagrado in tedaj je postal redni član akademije znanosti. Pri tridesetih letih starosti so ga imenovali za vodjo fizikalnega inštituta. Deloval je kot neutruden pedagog in marljivi raziskovalec obenem. Svojemu najbolj nadarjenemu učencu Ludwigu Boltzmannu je prepustil matematično izpeljavo zakona o sevanju, ki ga še danes imenujejo Stefanov ali Stefan-Boltzmannov zakon. Razen optike je raziskoval tudi akustiko, kaloriko, astronomijo in še posebej elektriko. Na področju elektromagnetizma je prispeval tako imenovano Stefanovo krivuljo. Bil je tudi eden od glavnih pobudnikov in organizatorjev mednarodne razstave elektrotehnike na Dunaju, ki je bila

36 - JUNIJ 2017-

leta 1883, in na njej je Stefan vodil največji in najbolje opremljeni laboratorij za električne meritve na svetu, za kar je prejel visoko avstrijsko in rusko odlikovanje, leta 1885 pa je postal podpredsednik avstrijske Cesarske akademije znanosti. Zadnja leta življenja je posvetil tokovom visokih frekvenc, skinefektu, termomagnetizmu in elektromagnetizmu ter je bil med pionirji razvoja radia, televizije in splošnega razvoja elektronike. Temu je prispeval Stefanovo formulo za izračun upadanja amplitude elektromagnetnega valovanja od površja k sredi vodnika, Stefanov tok in enačbo za skinefekt in računanje tuljav, v kaloriki pa je odkril zakon o sevanju, ki je pomagal Plancku pri opredelitvi kvantne energije, pa tudi samemu Einsteinu. Imel je tudi velike zasluge za vpeljavo novih mer (metra in kilograma). Leta 1891 se je Stefan poročil s svojo gospodinjo in čez slabi dve leti ga je zadela kap.

PRED 151 LETI Izid prve zgodovine Slovencev Da je bila prva knjiga, ki jo je leta 1866 izdala Slovenska matica, Zgodovina slovenskega naroda Janeza Trdine, kaže na nujo, ki so jo tedaj čutili izobraženi Slovenci, da bi kljub vse močnejšemu pritisku ponemčenja ohranili svojo narodno zavest in svojo pristno zgodovino. Ta prva zgodovina Slovencev slovenskega avtorja predstavlja Slovence kot staroselce, Trdina celo pove, da so prav naši predniki iznašli poljedelstvo, kot lahko vidite iz navedka iz te knjige: »Da so bili pa sedeži naših prednikov, ko so v Evropo prišli, res tukaj in ne onkraj gori omenjenih hribov, to se že iz tega vidi, ker so naši očaki po dokazu vseh starih pisateljev bili kmetje, in kakor je bilo že omenjeno, kmetija le takraj vrhoturških hribov sad donaša. Tu so živeli oni veliko stoletij, malo znani južnim narodom kot Grkom, pa za to nič manj v prid vsega človeštva marljivi in delavni. Druga ljudstva so napadala, bojevala in se z ropom pre-

Trdinova prva zgodovina Slovencev življala; druga zopet po gozdih blodila in kot lovci živali streljala in še druga s čredami od kraja do kraja popotovala, in le tako dolgo na enem mestu ostala, dokler ni živini pošla pičla paša, ki je rasla po pustah. Nič koristnega niso tedaj vsi ti narodi za človeški rod storili. Pa naši očaki so ostali mirno na tistem kraji, ki so ga pri prihodu posedli; oni so goste gozde, ki so večidel zemljo pokrivali, posekali, trdo prst razkopali, sem ter tja vodo napeljali, si svet za njive in senožeti ogradili, kmečko orodje ali zboljšali ali znašli in so tako v Evropi bili prvi pravi začetniki kmetije, na katero se vse življenje in vsa omika opira. Od naših prednikov so se naučili Nemci in drugi narodi kmetovanja in stanovitnih sedežev.« (str. 168) V naslednjih desetletjih je nato izšlo še več zgodovin Slovenije in Slovencev in vsa so izpričevala našo avtohtonost. Leta 1874 je izšla prva od petih knjig Josipa Stareta Obča zgodovina za slovensko ljudstvo. Peter Amalietti 

Foto splet

Jožef Stefan je v kaloriki odkril zakon o sevanju, ki je pomagal Plancku, pa tudi samemu Einsteinu.

Foto splet

Prvi naš veliki znanstvenik


DVIGANJE ZAVESTI

Znanstvena fantastika, ki je resničnost

avid Icke je na predavanju v Ljubljani osupnil s trditvijo, da smo ljudje hologrami. Znanstvena fantastika? Ne, to je le resničnost, ki nam jo navadnim zemljanom prikrivajo, znanstveniki pa so se že dokopali do nje. Revija uradne znanosti New Scientist je namreč leta 2009 pisala, da smo hologram, projiciran z roba vesolja. David Icke je trditev malo popravil: »Mi nismo hologram. ›Mi‹ smo neskončna zavest, toda naše sredstvo za doživljanje te resničnosti je hologram.«

POMANJŠANA RAZLIČICA CELOTE Vsak del holograma je pomanjšana različica celote. Naša holografska telesa so zato zakodirana z informacijami o holografskem vesolju. Človeška energija ali avrično polje pa je po holografski razporeditvi informacij manjša različica Zemljinega polja. Enako je tudi v našem telesu. Vsak del našega telesa shranjuje, v miniaturi, informacije o celem telesu in iz tega lahko razumemo, kako akupunktura, refleksologija in druge oblike alternativnega zdravljenja prepoznajo točke na ušesih, dlaneh, stopalih in tako naprej, ki predstavljajo srce, možgane, pljuča, jetra in vse drugo, je pojasnil. Tudi vsa »fizična« doživetja so le holografski odsev naših energijskih informacijskih stanj in da bi spremenili holografski izid, moramo spremeniti energijsko informacijsko stanje, to pa lahko dosežemo z vizualizacijo, odnosom in namenom. Se vam zdi to težko razumljivo? Potem posezite po prvem delu knjige Fantomski

Mi smo neskončna zavest, toda naše sredstvo za doživljanje te resničnosti – naše telo – je hologram. jaz - in kako poiščemo pravi jaz (www.misteriji.si, 29,90 €), ki je prvo Ickeovo delo, prevedeno v slovenščino. Icke v knjigi bralcu korak za korakom počasi odstira tančice s skrivnosti, ki se ji reče življenje v tem svetu.

SVET OBSTAJA LE, KO GA GLEDAMO »Fizični svet« je iluzija, je Icke nizal dalje. Obstaja samo v obliki, ki jo dojemamo s procesom dekodiranja, ki ga sproži naše dejanje opazovanja. Skupina pravih znanstvenikov, ki iskreno iščejo odgovore, je nedavno objavila, da poskusi kažejo, da »svet obstaja samo, ko ga gledamo«. Zanimivo mar ne?

Ko torej zapremo oči, našega telesa in sveta več ni …? Mi pa še vedno smo! Zaradi holografske projekcije in iluzije se zdi, da vse dogajanje poteka v stvarnem, »fizičnem« stanju, a ni tako. »Fizična« telesa ne delajo ničesar, ker so samo projekcije našega valovnega energijskega jaza, ki dela vse. Holografska telesa so namreč projekcije od znotraj, podobno kot je tisto, kar se prikaže na računalniškem zaslonu, dekodirana projekcija informacij iz notranjosti računalnika. Se strinjamo z Ickeom, ki je dejal, da »največje resnice vesolja ne ležijo zunaj, v proučevanju zvezd in planetov. Ležijo globoko v nas, v veličastju našega srca, razuma in duše. Dokler ne razumemo, kaj je notri, ne moremo razumeti, kaj je zunaj.«

REŠITEV SMO MI SAMI

Icke že več desetletij spremlja dogajanja v svetu in razkriva niti, ki naj bi jih elite in njihovi nezemeljski gospodarji vlek-

Foto T. S.

D

Ali smo hologram?

David Icke med predavanjem v Ljubljani

- JUNIJ 2017 - Misteriji

37


Ali smo hologram? li v ozadju. »Vse to lahko zanikamo in rečemo, da se nič ne dogaja. Lahko pa prevzamemo odgovornost, kajti ne moremo spremeniti nečesa, česar ne priznamo in s čimer se ne soočimo,« je poudaril. »Zavedati se moramo, da smo mi neskončna zavest, vse, kar je bilo, je in bo. Človeška bitja so tu na potovanju zavesti, ki ga je prekinila zunanja sila. Trenutno. Že stare kulture govorijo o manipuliranju človeštva. Dejali so, da so te sile Arhoni in da se bojijo prebujenja ljudi. Kajti oni so tako omejeni in ljudje imamo tako neomejene možnosti razširitve zavesti, da nas lahko le držijo v majhni škatli. Njihova nočna mora je torej, da bi se mi prebudili iz iluzije, zato je njihov celoten sistem usmerjen zoper naše prebujanje, njihovo glavno orodje proti nam pa je frekvenca strahu. A moč imamo le, če smo zbujeni.« A velikanska večina ljudi se ne zaveda, da je zmanipulirana v izoliran mehurček zavesti in istovetnosti – fantomski jaz, in ne vedo, da so neskončna zavest.

»Fizični svet« je iluzija; obstaja samo v obliki, ki jo dojemamo s procesom dekodiranja, ki ga sproži naše dejanje opazovanja. 38 - JUNIJ 2017-

»Hočete rešitev iz tega? Rešitev smo mi sami. Rešitev je odstranitev vzroka, ki problem povzroča. Problem pa je, da smo zasužnjeni s programom, ki nalaga dojemanje resničnosti. A od tega se lahko odmaknemo vsak trenutek, od vsega tega, kar smo naučeni, da verjamemo. Gre samo za izbiro. Moč za spremembo je v nas. Nasprotna stran nima moči razen te, ki jo ji vsak dan dajemo mi. Nehajmo ji dajati moč,« je ob bučnem ploskanju publike povedal Icke.

MI SMO NESKONČNA LJUBEZEN K Ickeovemu hitrejšemu prebujanju je pripomogla tudi njegova izkušnja leta 2003 v deževnem gozdu v Braziliji. Tam je izkusil stanje spremenjenega in razširjenega dojemanja, potem ko je zaužil psihoaktivni napoj iz ajahuaske, rastline iz deževnega gozda. Ta vsebuje živčni prenosnik dimetiltriptamin ali DMT, ki je naravna sestavina presnove tamkajšnjih sesalcev in rastlin. To mu je omogočilo, da se je osvobodil iz petčutne zavesti in doživel veliko bolj razširjena stanja zavesti. In dogajalo se mu je naslednjih pet neverjetnih ur. V umu mu je začel govoriti glasen in razločen glas: »David, odpeljali te bomo tja, od koder prihajaš, da se boš lahko spomnil, kdo si.« Njegova zavest je bila takoj prenesena v sfero nepopisne blaženosti, kjer je bil čista zavestnost.

skončna Ljubezen edina resnica – vse drugo je slepilo.«

ŽIVIMO V SIMULACIJI

Knjiga – prvo Ickeovo delo, prevedeno v slovenščino – odstira tančice s skrivnosti, ki se ji reče življenje v tem svetu. »Ni bilo oblik, časa, razdeljenosti. Vse je bila ena sama nepretrgana zavestnost, v kateri sem bil vse in vse je bilo jaz. Ni bilo nobene ločnice, kjer bi se jaz končal in bi se vse drugo začelo. Individualno sem se zavedal ›sebe‹ (kot točke pozornosti z imenom David Icke), vendar sem se tudi kolektivno zavedal – lahko bi rekli neskončno zavedal – kot točke pozornosti znotraj neskončne celote.« Glas ga je poučil, da gre za neskončnost: »Od tod si in sem se boš vrnil.« Icke je povedal: »Doživljal sem resnični ›jaz‹, čeprav ›jaz‹ ni prava beseda, in iz te perspektive je bilo omejitve in iluzije fantomskega jaza (ime, raso, družinsko zgodovino in tako naprej) povsem jasno videti. Glas je rekel, da je edino, kar moram vedeti, da je Ne-

Ko se je po izkušnji z »glasom« vrnil iz Brazilije, je začel raziskovati, kar mu je bilo povedano v tistih dobrih petih urah. Spoznal je, da je naša resničnost dejansko visoko napredna oblika računalniške simulacije, podobna tisti v filmu Matrica, kar pojasnjuje naš način dojemanja »sveta«. Ugotovil je, da so »fizikalni zakoni« samo zakodirana pravila in omejitve simulacije ali »igre« in delujejo samo v okviru simulacije. Če svojo zavest razširimo čez omejitve te igre, jo presežemo. »Nobenih zakonov o ničemer ni, je samo njihovo dojemanje. Zakoni in omejitve so samo prepričanje o veljavnosti zakonov in omejitev. Kako to, da se pri hoji po ognju opečemo; če to naredimo v spremenjenem stanju zavesti (prepričanja), se pa ne? Kar verjamemo, dojemamo, in kar dojemamo, doživljamo,« je razložil. Icke že dolgo časa pripoveduje in piše, da živimo v simulaciji oziroma svetu, podobnem kot v Matrici. Znanstveniki, ki izražajo duha resničnega raziskovanja, čedalje bolj podpirajo njegove raziskave in vire. Denimo fiziki z Univerze v Bonnu so povedali, da so morda prišli na sled dokazom, da je vesolje računalniška simulacija. Svoja odkritja so objavili v članku »Omejitve vesolja kot numerične simulacije«. T. S. 


DAOIZEM

Eden od ciljev, h katerim so stremeli daoisti, je telesna nesmrtnost

Pot dolgoživosti in nesmrtnosti

RAZVOJ DAOIZMA

Čeprav običajno kot prvega daoističnega učitelja navajajo Laozija, o katerem je predaval tudi mojster Yuan Limin, so temelji tega izročila zanesljivo starejši. Že sam Laozi namreč v 15. poglavju Daodejinga (4. stoletje pred našim štetjem) omenja »mojstre Daa iz davnine«. To najstarejše obdobje ima svoje korenine v prazgodovinskih ljudskih verovanjih Kitajske. Temu prvobitnemu izročilu so dajali pečat takratni kitajski šamani in zdravilci, ki so se imenovali wu oziroma fangshi. Oboji so se ukvarjali z magijo, napovedovanjem prihodnosti in metodami za doseganje dolgoživosti, pri čemer so se prvi bolj posvečali tehnikam ekstaze in izganjanju zlih duhov, zato so jih imeli za čarovnike, medtem ko so drugi utemeljili filozofijo jina in janga,

Ideal kitajske notranje alkimije je telesna nesmrtnost, ki pa naj bi bil dosegljiv le najbolj predanim adeptom. ki jo odseva Knjiga premen (Ji džing, začetek 1. tisočletja pred našim štetjem), kot tudi preučevanju astrologije. Oba tokova sta vplivala drug na drugega, z njunim medsebojnim povezovanjem pa je nastala podlaga tistemu, kar kasneje imenujemo »daoizem«. V obdobju klasičnega daoizma (2. do 10. stoletje našega štetja) so indijski misi-

Yuan Limin, mojster Wudang kung fuja

jonarji na Kitajsko prinesli budizem, ki je začel vplivati na daoistične nauke in prakse. V naslednjih stoletjih so se tudi začele brisati izrazite razlike med daoističnimi in budističnimi šolami ter lokalnimi kulti, zato ni presenetljivo, da najdemo velike podobnosti med tehnikami meditacije in »kultivacije notranje energije« pri različnih daoističnih in budističnih učiteljih.

TELESNA NESMRTNOST

Eden od ciljev, h katerim so stremeli daoisti, je telesna nesmrtnost. Njihove metode so bile podobne tistim, ki so jih uporabljali evropski in arabski alkimisti, kot tudi indijski hatha jogiji. Na Kitajskem sta nastali dve vrsti alkimije, waidan ali »zunanja« in neidan ali notranja. Zunanja alkimija se osredotoča na pripravo in uživanje raznih kemičnih snovi, tudi strupenih, med njimi so zlato, cinober, žveplo, svinec, arzenik in živo srebro, prav tako pa tudi raznih živalskih in rastlinskih učinkovin, ki jih priporoča kitajska tradicionalna medicina. Iz teh pripravkov so v svojih alkimističnih »laboratorijih« izdelovali »eliksir« oziroma »pilule«, ki so jih uživali, pred tem pa so se morali očistiti s predpisano dieto in ustreznimi obredi. Notranja alkimija uporablja drugačen pristop, saj se pri njej »eliksir« tvori v samem telesu, s pomočjo meditacije, nadzorovanega dihanja in telesnih vaj, s čimer se daoizem zelo približa jogi. »Eliksir« v telesu se lahko tvori le ob ustrezni obravnavi in ohranitvi »treh zakladov«, ki jih ima Foto osebni arhiv

V

Sloveniji so od 25. aprila do 2. maja potekali Dnevi kitajske daoistične kulture, ki jih je organiziral zasebni zavod Qi Lab, sodelovala pa sta tudi Konfucijeva učilnica, ki deluje v sklopu Univerze na Primorskem, in Narodni muzej Slovenije. V tem času se je na obisku pri nas mudil daoistični redovnik in mojster Wudang kung fuja Yuan Limin, ki je vodil delavnice kung fuja, taijija in kitajske kaligrafije v Kopru in Ljubljani, v predavalnici NMS na Metelkovi v Ljubljani pa je imel tudi dve predavanji, posvečeni dvema zelo pomembnima osebnostma iz zgodovine daoizma, Lao Ziju in Zhang Sanfengu.

- JUNIJ 2017 - Misteriji

39


Pot dolgoživosti in nesmrtnosti človek: jing (življenjska esenca, še posebej prisotna v spermi), či (vitalna energija, ki nastaja ob interakciji jina in janga) in shen (duh). O teh konceptih je predaval tudi mojster Yuan Limin med svojim že omenjenim obiskom Slovenije. Raba strupenih snovi v zunanji alkimiji je imela včasih tudi usodne posledice. Čeprav so se adepti daoizma zavedali njihove nevarnosti, so sodili, da je vredno tvegati, saj jih je v primeru uspeha čakala nagrada nesmrtnosti. Poleg klasičnih »osmih nesmrtnikov« daoizma (baxian) naj bi stanje nesmrtnosti prav tako dosegli nekateri alkimisti, tudi verjetno najslavnejši med njimi Wei Boyang, avtor enega najpomembnejših alkimističnih del, Cantong qi (»Trojna enost«). Zaradi nevarnosti, ki so bile povezane z njo, pa tudi zaradi zapletenih postopkov, za katere so se navodila prenašala ustno, je zunanja alkimija na Kitajskem, podobno kot tudi na Zahodu, postopoma izginila. Zato pa se je obdržala notranja alkimija, pri čemer telesna nesmrtnost ostaja ideal, ki pa naj bi bil dosegljiv le najbolj vztrajnim in predanim adeptom. A čeprav je notranja alkimija manj nevarna od zunanje, je nepoučenim tako rekoč nemogoče razumeti besedila, ki opisujejo njene metode, saj njihovi avtorji namenoma uporabljajo zapleten, alegoričen jezik. Najboljše je seveda, kadar učencu te tehnike osebno predstavi avtentičen učitelj, včasih pa najdemo tudi knjige z zelo natančnim opisom skrivnih metod notranje alkimije. Ena od osrednjih metod notranje alkimije za doseganje telesne nesmrtnosti je kroženje čija po tako imenovani »mikrokozmični orbiti«. Njene osnove navajajo razni sodobni pisci, med najbolj znanimi je Mantak Chia, ki opisuje tudi druge daoistične tehnike. Daoistične metode notranje alkimije od adeptov terjajo spolno vzdržnost, vendar pa Mantak Chia, podobno kot Stephen T. Chang, meni, da je

40 - JUNIJ 2017-

Foto splet

RAZKRITE SKRIVNOSTI

Puščavnik Zhang Sanfeng, ustanovitelj Wudang šole kroženje vitalne energije po »mikrokozmični orbiti« moč kombinirati s seksualnimi tehnikami, podobnimi tistim v indijskem tantrizmu. Budistični učitelj in tudi velik poznavalec daoističnega izročila Lu Kuanyu (Charles Luk, 1898–1978) pa trdi drugače in v knjigi Daoistična joga: Alkimija in nesmrtnost (1973) zelo natančno predstavi vso težavnost poti notranje alkimije.

POMLAJEVANJE IN DOLGOŽIVOST Tehnika kroženja čija po »mikrokozmični orbiti« se zdi zavajajoče lahka, saj učenec, ki jo redno vadi, razmeroma hitro začuti premikanje vitalne energije po

zadnjem in sprednjem »kanalu«. A kot opozarja Lu Kuanyu, je za telesno pomlajevanje uporaben izključno »natalni či«, ki ga moški razsipava s spolno dejavnostjo. Vendar sámo zadrževanje ejakulacije pri raznih seksualnih tehnikah ni dovolj, saj je takrat či že spremenjen v spolno energijo in ni več »čist«, zato se ne more več spremeniti v »eliksir«. Čista natalna vitalna energija se manifestira v zgodnjih jutranjih urah, med spontanimi erekcijami, ki jih mlad moški doživlja vsako noč, kasneje pa vedno manjkrat. Prav to energijo mora adept »ujeti« in jo prek kroženja po »mikrokozmični orbiti« spremeniti v »eliksir«. V omenjeni knjigi Lu Kuanyuja so podrobno opisani simptomi pomlajevanja telesa: izginejo gube in madeži na koži, sivi lasje se spet obarvajo, vid postane brezhiben, izpadli zobje znova zrastejo. Ves proces naj bi trajal vsega šeststo dni, kar se zdi zelo kratko obdobje, a v resnici še zdaleč ni tako preprosto. Če moški nima več spontanih nočnih erekcij, mora najprej spet prebuditi svojo spolno energijo, če hoče začeti s procesom, vendar pa pri tem tvega, da bo izgubil še zadnje ostanke svojega natalnega čija. Težava je že v samih neprekinjenih šeststo dnevih spolne vzdržnosti, saj vsaka ejakulacija, tudi nehotena nočna polucija, pomeni, da je treba proces začeti znova, od samega začetka. Prav tako je treba poudariti, da po prvih dvesto dnevih omenjenega procesa ni še nobenih vidnih učinkov telesnega pomlajevanja. Vendar pa se vsi učenci, ki se redno posvečajo vadbi či gonga, taiji quana in drugih veščin, lahko ponašajo s povečano vitalnostjo, mladostnostjo in telesno odpornostjo. Glede dolgoživosti pa se lahko ozirajo po svetlih zgledih daoističnih učiteljev, ki naj bi živeli več sto let, mednje sodi tudi puščavnik Zhang Sanfeng, ustanovitelj šole, ki ji pripada mojster Yuan Limin. Igor Kernel 


NOVA ZGODOVINA

Prilaščanje srbske in slovenske kulturne dediščine v čakavskih in kajkavskih predelih

»Hrvaški knjižni jezik« je srbščina Tudi tuji poznavalci niso dvomili, da je štokavščina izključno srbski jezik in da so Hrvati prevzeli srbščino za svoj standardni jezik. drugim zapisal: »Hrvaški, bolgarski, romunski in albanski kraji, v katerih je vsaj majhen del prebivalcev srbski, bodo v kratkem času posrbljeni … Srbski jezik je danes dejansko knjižni jezik južnih Slovanov; če bi bilo v teh pokrajinah dovolj šol, bi lahko z visoko stopnjo verjetnosti napovedali, kdaj bo srbščina postala narodni jezik vseh južnih Slovanov.« Uveljavljeni hrvaški pedagog Ivan Filipović pa je leta 1859 izrazil prepričanje,

Foto splet

V

prejšnjih dveh številkah sem argumentirano pisal o tem, da so kajkavci na Hrvaškem pravzaprav Slovenci in da so tako imenovani ilirci na čelu z Ljudevitom Gajem srbsko štokavščino za hrvaški knjižni jezik prevzeli iz velikohrvaških ekspanzionističnih pobud. Pri tem pa so bili deležni izrecne, a diskretne podpore habsburškega dvora in Vatikana. Posvetni vladarji na Dunaju in duhovni v Vatikanu so se namreč v prvi polovici devetnajstega stoletja upravičeno bali, da bodo štokavski katoliki na Hrvaškem, v Slavoniji, Dalmaciji ter Bosni in Hercegovini sprejeli srbsko nacionalno identiteto. Upoštevati je namreč treba, da sta bili Srbija in Črna gora v štiridesetih letih devetnajstega stoletja že dejansko neodvisni državi in sta kot taki predstavljali močni jedri etnopolitičnega združevanja vseh Srbov na Balkanu. Hrvati in njihovi gospodarji na Dunaju, v Budimpešti in Vatikanu so se prebujeni sili (veliko)srbstva zoperstavili predvsem tako, da so poskušali pohrvatiti štokavce katoliške vere, tega strateškega cilja pa ni bilo mogoče doseči brez masovnega prilaščanja srbskega jezika in narodne dediščine – navad in običajev ter zlasti ljudske književnosti. O tem, da so bili nešteti štokavski katoliki med Kolpo in Drino še sredi devetnajstega stoletja izjemno navdušeni nad srbstvom in so bili posledično voljni sprejeti srbsko etnično identiteto, priča leta 1853 v Leipzigu izdana brošura Srbski narod in njegov pomen za orientalsko vprašanje in evropsko civilizacijo izpod peresa hrvaškega zgodovinarja in publicista Imbra Ignatijevića Tkalca. V njej je Tkalac med

Metternich je Gajev krog narodnih buditeljev nagovoril, da prevzamejo srbščino kot knjižni jezik – da bi Avstro-ogrska z okrepljenim katoliškim hrvaštvom zatrla velikosrbske težnje. (Thomas Lawrence, 1815, Umetnostnozgodovinski muzej na Dunaju)

da »nadaljnje vztrajanje pri separatnem hrvaštvu nima več smisla« in da bo »srbsko ime med južnimi Slovani sčasoma postalo obče«. Tudi znani narodni buditelj v Dalmaciji Mihovil Pavlinović je menil, da bo dejstvo, da so Hrvati sprejeli srbsko štokavščino za svoj knjižni jezik, odločilno prispevalo k njihovi dokončni srbizaciji, ki jo je ocenjeval kot pozitiven proces jezikovno-etničnega poenotenja na slovanskem Balkanu.

HRVATI V SLUŽBI DUNAJA IN VATIKANA Tudi tuji poznavalci etničnih in jezikovnih razmer v jugovzhodni Evropi v veliki večini niso dvomili, da je štokavščina izključno srbski jezik in da so Hrvati v skladu z načrti svojih habsburško-vatikanskih gospodarjev prevzeli srbščino za svoj standardni jezik. Slavni francoski slavist Celeste Courier je tako v leta 1879 izdani Primerjalni zgodovini slovanske književnosti poudarjal: »Šele od leta 1830 ustvarja Hrvaška novo književno življenje, ki zagotavlja preporod celi deželi … Ta preporod pa je posledica sprejetja srbskega jezika, v katerem je bila že pred stoletji ustvarjena tako lepa klasična književnost.« Ob tem pa je Courier dodal, da »obstajajo številni posredni dokazi«, da se je Gajev krog narodnih buditeljev za prevzem srbščine kot knjižnega jezika odločil po navodilih tedanjega vodilnega avstrijskega državnika, kneza Klementa von Metternicha, ki je v krepitvi katoliškega in proavstrijskega hrvaštva videl dolgoročno učinkovito sredstvo proti velikomadžarskim, pred-

- JUNIJ 2017 - Misteriji

41


vsem pa proti velikosrbskim težnjam, ki so seveda ogrožale ozemeljsko celovitost dežel pod cesarsko-kraljevim žezlom Habsburžanov. Avstrijski zgodovinar in arheolog Felix Filip Kanitz pa je leta 1868 v knjigi z naslovom Srbija brez ovinkarjenja napisal: »Tudi Hrvati so pred približno petintridesetimi leti namesto svojega dialekta prevzeli srbščino za knjižni jezik.« Že nekje od sredine sedemnajstega stoletja pa je pod okriljem Rimskokatoliške cerkve potekal proces prilaščanja (hrvatizacije) srbskega jezika in kulturne dediščine, ki so ga izvajali predvsem hrvaški duhovniki in redovniki Rimskokatoliške cerkve. Glede na to, da so Hrvati v veliki meri umetno ustvarjen narod, katerega izvorno poselitveno območje je omejeno na vzhodno Istro in Kvarnerski zaliv ter severno in osrednjo Dalmacijo z otoki, torej na ozemlja, kjer se je od nekdaj govorilo čakavsko, je (bilo) prilaščanje srbske (pa tudi slovenske v predelih, kjer se govori kajkavsko) jezikovno-kulturne dediščine zelo obsežno in grobo. Kot je dokazal srbski zgodovinar Lazo Kostić, je v prvi vrsti hrvaški kler v rimskem zavodu sv. Hieronima v osemnajstem stoletju prepisoval originalne zapise srednjeveških in renesančnih znanstvenikov in popotnikov, ki so obiskovali in raziskovali južnoslovanske dežele. Etnične markerje v teh zapisih, kot so »slovenski«, »slovinski«, »slavjanski«, »racki« in »ilirski«, so ti ponarejevalci v talarjih sistematično nadomeščali z izrazom

Etnične markerje v srednjeveških zapisih, kot so »slovenski«, »slovinski«, »slavjanski« in »ilirski«, so ponarejevalci v talarjih sistematično nadomeščali z izrazom »hrvaški«. 42 - JUNIJ 2017-

Dalmatinski zgodovinar Natko Nodilo je leta 1891 zapisal, da se je v Dubrovniku od pamtiveka govorilo srbsko.

Foto splet

»Hrvaški knjižni jezik« je srbščina

»hrvaški« (seveda v različnih evropskih jezikih), izvorne rokopise – ti so bili, resnici na ljubo, pogosto v slabem stanju, saj jih je načel zob časa – pa so običajno uničili!

PRISVAJANJE DUBROVNIŠKE KNJIŽEVNOSTI

V drugi polovici devetnajstega stoletja pa so se velikohrvaški nacionalisti v jezikoslovnih in literarnih krogih (Dragutin Parčić, Ljudevit Jonke, Silvestar Kutleša …) usmerili predvsem v kvaziznanstveno, dejansko prevarantsko dokazovanje, da je sijajna dubrovniška književnost, ki je cvetela od petnajstega do osemnajstega stoletja, sestavni del hrvaške književne dediščine. Dubrovnik so začeli razglašati za »hrvaške Atene«, Dubrovniško republiko pa za »zadnji branik hrvaške neodvisnosti in svobode v temačnih stoletjih tuje nadoblasti«. No, pri tem so po svoji stari grdi navadi ignorirali nekaj ključnih dejstev: jezik, v katerem so pisana slavna dela dubrovniške književnosti, je srbski, natančneje štokavsko narečje vzhodne Hercegovine z nekaterimi čakavskimi in romanskimi jezikovnimi primesmi. Nadalje so sami Dubrovčani jezik, ki so ga govorili, običajno imenovali srbski (lingua serviana), občasno pa tudi »dubrovački«, »slovinski«, »naški« in »ilirski«. Hrvaško etnično in je-

zikovno ime se je v Dubrovniku pojavilo šele v zadnjih desetletjih osemnajstega stoletja. Stari Dubrovčani so uporabljali glagolico in cirilico, sredi petnajstega stoletja pa je latinica povsem izrinila omenjeni slovanski pisavi. Znani dalmatinski zgodovinar Natko Nodilo je leta 1891 jasno zapisal: »V Dubrovniku se je od pamtiveka govorilo srbsko; tako med preprostimi ljudmi kot med plemiči, tako doma kot tudi v javnosti.« Konec devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja so se številni ugledni dubrovniški meščani opredeljevali za »Srbe katoliške vere«.

»HRVAŠKE« LJUDSKE PESMI

Na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje pa so pričeli frančiškani v Dalmaciji, Bosni in Hercegovini objavljati ljudske pesmi o »hrvaških« junakih, ki so se borili proti turškim osvajalcem. V veliki večini primerov je šlo za srbske ljudske pesmi; peli so jih guslarji – ljudski pevci, ki so pri tem igrali na gusle. Že naslovi teh ljudskih pesmi – Bajo Pivljanin i beg Ljubović, Ženidba Milić barjaktara, Sećanje na Kosovo polje žalostivo itn. – nedvoumno dokazujejo, da te pripadajo srbski ljudski književnosti. Tako rekoč vse krščanske osebe, ki nastopajo v njih, imajo srbska imena, praznujejo pravoslavne praznike, se spominjajo bitk, ki so jih v srednjem veku bojevali stari srbski vladarji in vitezi ipd. No, cela ta žalostna zgodba je postala do konca absurdna, ko so hrvaški »izvedenci« za ljudske pesmi na čelu z Antunom Simčikom začeli brez slehernih dokazov trditi, da zgolj vračajo hrvaški književni tradiciji ljudske pesmi, ki naj bi jih bil srbski jezikovni reformator Vuk Stefanović Karadžić v prvi polovici devetnajstega stoletja v »duhu velikosrbskega etničnega in jezikovnega imperializma neupravičeno razglasil za srbske« … Vid Devčič 


NEZEMLJANI

Ameriško letalstvo že 60 let uporablja tehnologijo, ki temelji na antigravitaciji

Prepovedana NLP-tehnologija

NEZEMELJSKI ČASOVNI STROJ

Javnost je šokiral z izjavo, da je bil priča praktičnemu preizkusu antigravitacijske tehnologije leta 1953, ko naj bi nezemeljsko plovilo pristalo na letališču Giant Rock v Kaliforniji, katerega je v tistem času upravljal. Na krov plovila ga je povabila njegova posadka, ki naj bi na Zemljo prišla z enega od mnogih planetov, ki krožijo okrog neke zvezde v Plejadah. Plejadanci so bili, kot je sam zatrdil, fizično nam popolnoma enaki. Po njegovem mnenju oziroma glede na informacije, ki so mu jih za-

Van Tassel je povedal, da imajo nezemljani več oporišč na Zemlji kot tudi na Luni ter še nekaterih planetih v našem osončju.

Foto splet

G

til veliko časa in energije. V Giant Rocku je zgradil strukturo, ki jo je poimenoval »Integratron«. Tu je razvijal tehnologije časovnega potovanja, antigravitacije in znatnega podaljšanja človekove življenjske dobe. Čeprav je trdil, da je ameriška vojska že uspela reproducirati vse te tehnologije, sam vendarle ni uspel. Po usodnem upali, naj bi si z njimi delili skupne predsrčnem infarktu je izgubil življenje leta nike. 1978 le nekaj tednov pred predvidenim Vojska je vzpostavila stik z neze- rokom zaključka del na njegovem Intemeljskimi inteligencami že mnogo prej. gratronu. Okoliščine njegove smrti so za S pomočjo nezemljanov so uspeli razviti marsikoga bile sumljive. Nekateri so meantigravitacijsko tehnologijo ter celo teh- nili, da so ga umorile oblasti, da bi njegonologijo potovanja v času. Kot je pove- va odkritja ostala tajna. dal, so mu nezemljani razkazali napravo, Voditelj oddaje, v kateri je bil George s katero je bilo mogoče zreti tako v preVan Tassel intervjuvan dne 18. junija leta teklost kot tudi v prihodnost. 1964, je bil Jack Webster – znani voditelj raznih televizijskih oddaj tistega časa na INTEGRATRON KVOS TV. Webster je Van Tassla večkrat Želel si je reproducirati tehnologivprašal, ali je prav razumel, ko mu je slejo, ki mu je bila razkrita, čemur je posvednji povedal, da je bil eden izmed nezemljanov sedemsto let star človek. Van Tassel je med drugim izjavil, da so mu nezemljani zaupali enostavno matematično formulo, ki vsebuje ključ do časovnega potovanja. Kakor hitro je vojska izvedela, da pozna skrivnosti formule, mu je ponudila izredno dobro plačano službo. Pogoj zanjo je bila stroga tajnost. Van Tassel je vztrajal pri tajnosti, vse dokler mu ni vest pričela narekovati, da bi tovrstna tehnologija morala koristiti celotnemu človeštvu, ne pa samo posameznim inštitucijam, kot je ameriška vojska. Tedaj se je odločil zapustiti vojsko, a tu so se začele George Van Tassel pred svojim Integratronom – zdravilnim »časovnim strojem«, narejenim po navo- njegove težave. Večkrat so mu grozili s smrtjo, če bi spregovoril v javnodilih nezemljanov.

eorgea Van Tassla, letalskega mehanika, ki je bil v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja zaposlen kot nadzornik letov v Lockheedu in drugih ameriških aeronavtičnih korporacijah, imajo nekateri za prevaranta, drugi pa za pomembnega človeka, ki ga je potrebno poslušati. Van Tassel, ki je umrl leta 1978, je namreč trdil, da je v stiku z nezemeljskimi obiskovalci. Njegove trditve in razkritja, ki naj bi mu jih posredovali njegovi prijatelji iz vesolja, so postala del zgodovine fenomena NLP-jev, Van Tassel pa je zaslovel kot eden pionirjev ufologije. Junija daljnega leta 1964 je Van Tassel gostoval na televizijski oddaji in tedaj omenil nekatere tehnologije, ki jih razvija ameriška vesoljska agencija na podlagi informacij, pridobljenih od tujih inteligenc. Zatrdil je, da ameriško letalstvo že od leta 1956 v tajnosti uporablja tehnologijo, ki temelji na antigravitaciji.

- JUNIJ 2017 - Misteriji

43


Prepovedana NLP-tehnologija

Leta 1959 posneta polaroidna fotografija eteričnega NLP-ja nad nekdanjim letališčem Giant Rock; tam naj bi se Van Tassel leta 1953 srečal z nezemljani. raziskave pa so postali del tajnih projektov, v katerih prav gotovo dajejo rezultate. Toda koristi imajo od njih samo izbrane elite.

Foto splet

ZATIRANJE RAZVOJA ANTIGRAVITACIJE

Van Tassel ima glavno vlogo v romanu »Giant Rock – The greatest UFO story never told«, ki temelji na resničnih dogodkih. Po knjigi pripravljajo tudi film.

44 - JUNIJ 2017-

V

Foto splet

sti. Ko ga je Webster v oddaji vprašal, zakaj se je potem odločil spregovoriti na televiziji, je odgovoril: »Če se mi bo sedaj kaj zgodilo, boste vsi vedeli, zakaj! Ta oddaja bo danes postala moja najboljša zaščita.« Znanje, ki ga je pridobil od obiskovalcev iz vesolja, je začel razvijati v tajnosti. Zato je postavil Integratron, da se lahko posveti delu. Ko bo tehnologija pripravljena, je nameraval Integratron odpreti za javnost. Kot omenjeno, pa je še pred tem doživel srčni napad, ki ga je pokosil. Nekateri Van Tasslovi znanci so zatrdili, da so nekatere vladne agencije intervenirale neposredno po njegovi smrti ter zasegle gradivo in material Van Tasslovih projektov. Njegov Integratron je počasi potonil v pozabo. Njegova odkritja in

Hipoteze o tehnologiji antigravitacije so uradno preučevali do leta 1956. Po Tasslovem mnenju tiči razlog v tem, da je antigravitacijo ameriška vojska dokončno razvila ravno tega leta. Zato se od tedaj nikoli več ne omenja. Tehnologija je morala ostati tajna. Ugibanja o njej so postala skorajda prepovedana. S pretvezo državne varnosti je vojska zatrla vsakršen civilni poskus razvoja antigravitacije. To se je zgodilo tudi Otisu Carru, učencu Nikole Tes-

le, ki je začel s preučevanjem antigravitacije. Carr je bil leta 1961 obsojen na več let zaporne kazni. Šele leta 2006 je eden izmed njegovih tedanjih asistentov Ralph Ring v javnosti spregovoril, da je Carr takrat uspešno razvil antigravitacijsko tehnologijo, ki so jo oblasti nemudoma zasegle. George Van Tassel je tako postal eden izmed najpomembnejših oseb, ki so vzpostavile stik z nezemljani. Če mu gre verjeti, potem ameriška vojska, ki je v rokah svetovne elite, že več kot pol stoletja pozna tri velike skrivnosti: antigravitacijo, celično regeneracijo oziroma dolgoživost ter časovno potovanje oziroma možnost vpogleda tako v preteklost kot tudi v prihodnost. Iztok Kocjančič 

poplavi izbir, dobrih in manj dobrih, je čas, da počasi odstremo tančico enega prav posebnega odnosa, ki se ga v dobri veri poslužuje čedalje več ljudi. Temno stran odnosa stranka – terapevt. Predvsem v kombinaciji ženske stranke in moškega terapevta. Vsak tak »par« k sreči nima te plati medalje, a vseeno jih je več, kot si upamo priznati. Dokler ta terapevt, guru, vodja ali kdor koli že nosi svoj naziv, ki resnično resonira z njegovim delom, modrostjo, se ni česa bati – veliko zelo dobrih terapevtov nosi hlače, tega se ne da zanikati! Vendar obstaja v tem polju siva cona, ki jo lahko povzroči telesna privlačnost med spoloma oziroma največkrat zmanipulirana, vrinjena, zrežirana telesna privlačnost, ki si jo nemalo tako imenovanih sodobnih gurujev, ki običajno niso več od svojega naziva, nekaj izrečenih omov in dišečih palčk v žepu, s pomočjo svojega položaja obrne sebi v prid. Mnoge ženske se sploh nikoli ne zavedo, da so bile pravzaprav (vidno ali nevidno) zlorabljene, posiljene, saj so pač prišle po uslugo z zaupanjem k nekomu, ki naj bi nekaj vedel, ki naj bi pokazal na nova vrata v dani situaciji itd.

GURUJEV JE VSE VEČ IN VEČ Obstaja res velik del duhovnosti, ki to v resnici ni. Tako kot je demokracija največkrat le drugo ime za suženjstvo pod krinko, bi lahko


DUHOVNOST

Prevečkrat prikrito merjenje moči, iskanje potrditve, pozornosti …

Duhovnost, ki to ni

ZLORABA

Terapevtski odnos je sveta stvar. Gre običajno za osebo, ki pride ranljiva, posebej odprta in zaupanja polna k nekomu, ki naj bi imel vsaj obliž, če že ne lek za nekatere njene težave. Kadar vstopamo v to svetost z zaupanjem, pogosto nismo pozorni

Kadar terapevt, guru ali kakor koli mu že rečemo postane preveč zaščitniški, takrat je čas za alarm. na majhne znake, medvrstična branja, ki lahko kažejo na začetek zlorabe. Vsekakor je zloraba, če med procesom terapevtskega odnosa terapevt (z)vabi v svoj objem, si v njem vzame tisto, kar mu diši, pa čeprav je naboj na videz obojestranski. Če že slučajno – čeprav redko – gre za ljubezen, ki obeta resen partnerski odnos, ta lahko počaka do trenutka, ko oseba, ki je prišla po pomoč, zaključi s terapijo in najde svoje ravnovesje. Le tako lahko steče tisti pravi tok nehlinjene ljubezni, ki obe strani – moškega in žensko – postavlja v enakovreden položaj. Ženske še vedno prevečkrat padamo na komplimente. Ti so običajno le

sredstvo za doseganje ciljev. V nekaterih krogih ženske bolj padajo na pohvalo frizure, nohtov in obleke, v drugih pa na to, kako se naša duša še posebej blešči, kot še nobenemu poprej, kako je naša koža nekam posebno mehka in kako se naše čakre iskrijo v vrtincu božanskega. V glavnem en velik bla bla bla!

SESTRADANI GURUJI Pravo delo na sebi, podprto s strani usposobljene osebe, prinaša prej ali slej osvobajajoče rezultate, pa čeprav velike za zrno graha, ki nas je desetletja žulilo, in v takem procesu nabiranje točk v šotorih sestradanih »gurujev« ni potrebno. Kadar terapevt, guru ali kakor koli mu že rečemo postane preveč zaščitniški, takrat je čas za alarm. Takrat je čas, da pretehtamo smiselnost svojih obiskov. Kajti hitro se lahko zgodi, da bodo na primer masaže, ki lahko osvobodijo telesne in duševne blokade, postale sprostitev, po kateri bomo potrebovali še teden dni rehabilitacije in se spraševali, zakaj smo tako neznansko utrujeni. Le zakaj? Seveda, ker se čistimo starodavnih navlak, ker je to tak proces, ko za saniranje vseh svojih strahov potrebujemo več deset obiskov, ker imamo res ogromno težav in tako pač je. Ja, seveda – to nam je povedal »naš guru«. A pomislite: Česa vse nam ni povedal! Katja Gantar  raziskovalka življenja, tako kot vsi Ilustracija A. Buzeti

zelo popularni besedi duhovnost našli kak sorodno zveneč par. Sodobna duhovnost je prevečkrat prikrito merjenje moči, iskanje potrditve, pozornosti. Vse je lepo zapakirano v dišavah, oblekah pravih barv, plapolajočih tančicah, meditativni glasbi, vendar ta pravzaprav ni nič drugačna od tiste duhovnosti, ki nastopa v kravati ali kakšni drugi zemeljski opravi. V Sloveniji se spisek lačnih »gurujev« iz dneva v dan veča. Na popularnih duhovnih taborih je vedno zvečer vrsta pred enimi in istimi šotori »učiteljev«, ki podnevi obračajo visoke besede, ponoči pa podnevi nanje nalovljen plen. Plen, ki je tako zadovoljen, saj ima nenadomestljivo priložnost nekaj minut ali uric s kožo na kožo deliti skoraj z bogom. Ta priložnost je res veliko vredna. Vendar z druge smeri. Je tista klofuta, da spoznamo, da smo vsi ljudje krvavi pod kožo in da je zaupanje večkrat le pojem, beseda na papirju. Dobro se je vprašati, komu pravzaprav zaupamo. Ali zaupamo sebi? Da? Ne? Če ne – kako lahko zaupamo nekomu, ki je posledica naše izbire?

- JUNIJ 2017 - Misteriji

45


20 LET MISTERIJEV

Stilizirane podobe starodavnih astronavtov

amske slikarije v Valcamonici naj bi predstavljale podobe starodavnih astronavtov. Še bolj presenetljivo pa je, da so te slikarije podobne tistim v Uzbekistanu in Peruju. Valcamonica, največja izmed dolin v okolici Brescie, je svoje ime dobila po Camunih, polnomadskem ljudstvu lovcev in pastirjev, ki se je v tretjem stoletju pred našim štetjem naselilo na bregovih reke Oglio. Camuni so živeli relativno odmaknjeno življenje, vse dokler jih niso leta 16 pred našim štetjem zavojevali Rimljani. Njihova civilizacija se je razvijala avtonomno, njihov jezik, ki ni bil indoevropski, pa je imel mnoge značilnosti retskega jezika.Številne jamske slikarije, ki so jih Camuni vklesali v skalnate stene ali na kamnite gmote, ki jih je zgladil led, predstavljajo človeka. Iz njih lahko marsikaj sklepamo o življenjskih pogojih v tej dolini v neolitiku, predvsem pa v bronasti in železni dobi. Kraj, kjer je največ jamskih slikarij, Naquane, so proglasili za nacionalni park jamskih slikarij. Je največji med tovrstnimi parki v Evropi. Slikarije so prvič omenili leta 1908, sistematično pa so jih začeli preuče-

46 - JUNIJ 2017-

Pisali smo pred dvajsetimi leti

Jamske slikarije z »astronavtii« iz Valcamonice izhajajo iz tretjega tisočletja pred našim štetjem, ko so tamkajšnji prebivalci šele začenjali uporabljati kovine. vati leta 1956. Francoski arheolog Emmanuel Anati, predsednik Centra za prazgodovinske študije Camuno, je v okolici Capo di Ponteja odkril grafit, ki izhaja iz bronaste dobe. Slikarija predstavlja antropomorfne figure s čudnimi pokrivali, ki se začenjajo na ramenih. Figure držijo v rokah predmete trikotne oblike, ki morda simbolizirajo okultno znanje. Rus Aleksej Kazantsev, učenjak, ki trdi, da je v preteklosti prihajalo do stikov med ljudmi in nezemljani, v teh slikarijah vidi stilizirane podobe antičnih astronavtov, ki imajo na glavi hermetične čelade. Če slikarije podrobno pogledamo, dobimo

»Vesoljci« iz Valcamonice

vtis, da so figure oblečene v kombinezone, črtice pa, ki jih vidimo ob straneh pokrival, spominjajo na žarke ali morda na svetel sij okrog glav teh čudnih bitij. Pred nedavnim so v Uzbekistanu odkrili jamske slikarije, ki so na las podobne zgoraj opisani. Tudi na teh slikarijah vidimo stilizirane čelade, ki se začenjajo na ramenih in imajo izrastke, podobne žarkom. V južnem Peruju, deželi, v kateri kar mrgoli misterijev, so leta 1970 odkrili nenavadne grafite, ki prav tako predstavljajo figure s pokrivali, s katerih izhajajo žarki. Odkritje je v knjigi opisala Christine Deguerlor.

Foto splet

J

Vesoljci iz davnine

Misteriji št. 47, junij 1997 Dejstvo, da so podobne slikarije odkrili v deželah, ki so medsebojno tako oddaljene in v katerih so se razvile popolnoma drugačne civilizacije, ponuja svojevrstne odgovore. »Vesoljci« pravzaprav niso edina zanimivost doline Valcamonica. Med slikarijami najdemo tudi druge zanimive podobe, na primer vojščake, ki napadajo nenavadne konstrukcije. Le te bi lahko predstavljale primitivne kolibe ali pa tudi skrivnostne stroje. Nedvomno se soočamo s civilizacijo, katere kulturna raven je prekašala dosežke ljudstev, ki so živela v sosednjih dolinah. Ljudje iz Valcamonice so poznali geometrijo, čeprav ni jasno, do kolikšne mere. R. M. 


POTI DO ZDRAVJA

Ob hudem kolitisu si je bolj kot z antibiotiki pomagal s prehrano in jogo

S prehrano ozdravil kolitis Prehranjeval se je z lokalno prehrano, poskrbel je, da je v vsakem obroku zaužil beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe. ti in se je začel normalno prehranjevati, a je dobil take bolečine, da ni mogel zdržati. Kot trener fitnesa in pilatesa je bil prisiljen ukiniti vse aktivnosti. Bil je že precej izčrpan. Domači so bili že zelo zaskrbljeni, tudi sam se je začel zavedati, da je situacija resna in je zato šel k zdravniku, ki je domneval, da gre za akutno vnetje želodčne sluznice. Predpisal mu je zdravila proti kislini, vendar je bilo potem še slabše. Šel je tudi k specialistu – gastroenterologu, ki je ugotovil samo rahlo vnetje želodca, ni mu pa naredil odščipa za bakterijo Helicobacter pylori. Izvid je pokazal, da je želodec v redu. Zdravniki so ga imeli za hipohondra. A je vztrajal in šel

samoplačniško opraviti test na bakterijo Helicobacter. Ta je potrdil, da jo ima. Užival je več različnih antibiotikov in zdravil proti kislini, ampak stanje se je iz dneva v dan samo slabšalo.

KONČNA DIAGNOZA – NEOPREDELJENI KOLITIS

Posumili so, da ima še druge bakterije, celo bakterijo E-coli. Bil je pri različnih specialistih, kardiologih in nevrologih, saj so ga pestile že resne težave; spodnja in zgornja meja krvnega tlaka sta se že skoraj združili, imel je tudi srčno aritmijo. Sumili so na različne bolezni, celo multiplo sklerozo, v resnici pa je, kot ugotavlja Boban, šlo za podhranjenost telesa in posledično porušeno hormonsko ravnovesje in težave s premajhnim delovanjem ščitnice. Na koncu so prišli do diagnoze neopredeljeni kolitis, ki pa ga je v bistvu povzročala bakterija. Ker je bil športnik, je imel kri na začetku v redu, kasneje s kroničnimi driskami in slabo absorp-

Boban Pauković* Spol: moški Starost: 32 let. Začetek težav: 2014 Zdravstvene težave: neopredeljeni kolitis Zdravljenje: klasična medicina, prehrana, joga Počutje danes: Pravi, da se dobro počuti, črevesje je še vedno v fazi zdravljenja, a glede na krvne izvide in vse drugo meni, da je bolj zdrav kot večina ljudi.

Foto osebni arhiv

T

renerja fitnesa in prehranskega svetovalca Bobana Paukovića je pred tremi leti kljub zdravemu prehranjevanju in rednemu gibanju izdalo zdravje in ga, tudi zaradi neučinkovitega zdravljenja medicine, privedlo do samega roba smrti. Zdravljenje neopredeljenega kolitisa z antibiotiki in zdravilom proti želodčni kislini ni prineslo kakšnega rezultata, dokler ni na neki točki spoznal, da mu ne more nihče pomagati in da bo ozdravel sam. To mu je tudi uspelo; z zdravo prehrano, s prehranskimi dopolnili in z vadbo joge. Bobanove zdravstvene težave so se začele leta 2014. Opažal je, da ni dosegel prave regeneracije telesa in rasti mišične mase, čeprav se je zdravo prehranjeval in skrbel za potreben vnos makrohranil. Imel je tudi težave s prebavo in pešala mu je imunska odpornost. Spomladi je prvič dobil močno drisko, ki je trajala nekaj časa. Ker je po naravi trmast, si je najprej skušal pomagati sam. Še bolj je skrbel za prehrano, da bi dobil več vitaminov in mineralov. Pred poletjem se je začel še intenzivneje ukvarjati s športom in je uvedel bolj strogo dieto z manj kalorijami, da bi dosegel bolj čisto mišično maso. A se ni izšlo, počutje je bilo vse slabše. Vsak dan je imel driske, ki so trajale tudi po več tednov. Odločil se je za homeopatska zdravila, ki jih je dobil v kranjski lekarni. Ta so najprej okrepila simptome; dobil je še močnejše krče, znojil se je in dobil vročino, potem pa se je driska nekoliko umirila. Ko je šel na morje s punco, je moral uživati prepečenec in probiotike. Po vrnitvi domov je probiotike nehal jema-

*040/605 604

- JUNIJ 2017 - Misteriji

47


S prehrano ozdravil kolitis

Ne kukajte ~ez rame! Naro~ite si svoj izvod 01/231 93 60; 031/662 092

www.misteriji.si

Naro~niki za vse, kar kupijo v trgovini www.misteriji.si, pla~ajo najmanj 10 % manj. In tako lahko berejo revijo Misteriji zastonj. ARA zalo`ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana — Revija Misteriji med vami `e od leta 1993

48 - JUNIJ 2017-

cijo hranil se je tudi ta začela slabšati. Bil je zelo anemičen, zelo so padle vrednosti hemoglobina, eritrocitov, levkocitov … Na koncu je lahko samo ležal, ni več čutil nog, tako hladne okončine je že imel. V dobrem letu je zamenjal kar tri zdravnike, dokler mu zadnji ni rekel, da imajo tudi zdravniki pravico dvigniti roke od pacienta. Takrat se je odločil prevzeti stvari v svoje roke, saj je imel že veliko znanja o prehrani in zdravju. Poglobil se je še bolj v prehrano. Uživati je začel vse tisto, za kar so mu govorili, da ne sme jesti. Presna hrana mu je pomagala, zelenjavo si je pripravljal v soku ali mešančku, kar je lažje prebavljivo. Počasi je uvajal vsako hrano z žlico po žlico. Kombiniral je sadje in zelenjavo ter meso, žita je vključil najpozneje. Užival je zelenjavne sokove, pretežno iz zelene zelenjave in korenja. Veliko si je pomagal tudi z različnimi prehranskimi dopolnili. »Imel sem pokrit celoten spekter vitaminov in mineralov. Užival sem jih v terapevtskih velikih odmerkih, ne v priporočenih odmerkih. Pomagale so mi rastlinske beljakovine v prahu, denimo grahove in riževe … Izbiral sem lokalno pridelano hrano brez pesticidov in emulgatorjev. Skušal sem jo dobiti od okoliških kmetov. Tri do štiri mesece sem potreboval, da sem lahko spet stal na nogah in imel malo boljšo koncentracijo. Počasi sem okreval,« pripoveduje Boban. Pri tem opo-

K hitrejšemu okrevanju je veliko pripomogla tudi joga, zlasti restorativni položaji. zarja, da ni nujno, da to, kar je delovalo zanj, velja tudi za druge. Poskusil je tudi z alternativno medicino, bioresonanco, pa ni bilo nič bolje.

NOVO ROJSTVO

V času njegove rehabilitacije je partnerka, s katero imata družinsko podjetje s športnimi oblačili in ki je tudi uspešna trenerka, delala za oba. Septembra lani se je spet vrnil na fitnes in to je bilo zanj novo rojstvo. Trikrat je še delal teste, ki so pokazali, da bakterije nima več. Kar nekaj denarja je tudi dal za teste v tujini, da je ugotovil, kateri vitamini in minerali mu primanjkujejo in katera živila lahko uživa in katera ne. Boban verjame, da mu je bolj kot antibiotiki pomagala njegova prehrana. Zajtrka dolgo sploh ni užival. Prehranjeval se je z lokalno prehrano, poskrbel je, da je v vsakem obroku zaužil beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe. Jedel je samo dvakrat na dan in postopoma začel uvajati zajtrke. Z dvema obrokoma na dan je skušal priti do kaloričnega vnosa dva tisoč kalorij na dan. A poudarja, da je to delovalo zanj, za njegovo stanje organizma. Je vsejed, a ima tudi seznam prepovedanih živil. To so oreščki in

mlečni izdelki, ki jih tudi danes ne uživa, verjame pa, da bo sčasoma uvedel tudi te. Pije v glavnem samo vodo. Za vegetarijanstvo in veganstvo meni, da na dolgi rok nista v redu. Poudarja, da univerzalne rešitve ni, zato sam ne govori rad o svojem načinu prehranjevanja. K hitrejšemu okrevanju je veliko pripomogla tudi joga, zlasti restorativni položaji, med katerimi je zanj najboljši položaj sveče. Izvaja tudi dihalne vaje in meditacijo. Pred meditacijo je začel z avtogenim treningom, ki je nekakšna zahodnjaška meditacija. Joga je zanj način življenja in jo še vedno redno vadi tudi po več ur na dan ne glede na počutje. Aktivno deluje na področju športa in se udeležuje raznih seminarjev na temo joge, osebnega trenerstva in prehrane. Ugotavlja, da se mu je težka preizkušnja z boleznijo obrestovala, saj je nadgradil svoje znanje o prehrani, se poglobil v jogo in prišel v globlji stik sam s seboj. Zdaj se nanj obrača mnogo ljudi z zdravstvenimi težavami, je tudi bloger in objavlja svoje prispevke na portalu o zdravem načinu življenja. Ko si je opomogel, je spet prišel na 82 kilogramov, bil je mišičast, zdaj je nekaj kilogramov izgubil, trenutno jih ima 74, kar mu najbolj ustreza. Je sicer malo bolj vitek, ampak se bolje počuti, saj opaža, da je bolj prožen tudi pri jogi, srce mu bolje deluje in prav tako cirkulacija. Andreja Paljevec 


Nenavadna doživetja

Potovalna agencija za nezemljane B Sunek je bil tako močan, da smo vsi izgubili ravnotežje. Sama sem z veliko silo udarila z ramenom in glavo v steklo okna. Uboga stevardesa pa se je znašla na kolenih na tleh pred mano. Naslonjena je bila na komolec desne roke, glavo je imela med mojimi koleni, z levico pa se je oklepala mojega vratu in me presenečeno gledala. Tako močan in nenavaden premik letala v levo je povzročil precejšnje vznemirjenje med potniki. Ti so vstajali, vse povprek glasno govorili in kazali očitne znake vznemirjenja, saj takega sunkovitega bočnega premika letala ni bilo moč označiti za turbulenco. Ta namreč pomeni dvig, večinoma pa nenaden padec letala v globino za kak meter ali dva. Ko sem pomagala vstajati stevardesi, sem opazila, da pada skozi okna na desni izredno močna in gosta bela svetloba. Notranjost letala, ki je bila sicer normalno osvetljena, je bila v primerjavi z intenzivno belo in nekako gosto svetlobo, ki je v ostro omejenih snopih padala skozi okna, videti, kot da je v temi. Obrnila sem glavo v desno in pogledala, od kod prihaja ta izredno bleščeča svetloba, ter na svoje veliko presenečenje videla, da je na koncu desnega krila kot prilepljena popolnoma pravilna svetleIlustracija Miloš Lukman

ilo je v Peruju konec novembra 2011 – na lokalnem poletu na deset tisoč metrih višine. Letalo je bilo manjše in je imelo samo en osrednji hodnik, levo in desno od hodnika so bili po trije sedeži. Ker ni bilo veliko potnikov, sem sedla v zadnjo vrsto desno, na sedež ob oknu. Od tam sem lahko občudovala pokrajino pod sabo, ki je tonila v vedno gostejši mrak, saj se je večerilo. Ker je bila zunaj že skoraj popolna tema, sem se osredotočila na stevardeso, ki je s servirnim vozičkom po hodniku počasi prihajala proti meni in spraševala potnike, s čim jim lahko postreže. Končno je prišla do mene in se sklonila, da me povpraša, kaj želim. V tem trenutku je nekaj tako močno udarilo v desno stran letala, da ga je premaknilo z desne proti levi za približno tri metre. Čeprav smo vsi občutili izredno moč udarca, pa ni bilo slišati nobenega poka ali drugega hrupa. Samo enakomerno brnenje motorjev letala.

Vabilo k pisanju

Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

ča krogla s premerom kakih tri četrt do enega metra. Ker je stevardesa še vedno poskušala vstati, sem ji za nekaj trenutkov namenila vso svojo pozornost in ji pomagala. Takoj zatem sem ponovno pogledala skozi okno. Svetleča krogla je bila še vedno na krilu! Vzporedno s krilom letala pa sta iz globine teme izredno počasi plavali še dve nekoliko manjši svetleči krogli, ki sta bili za približno pet metrov oddaljeni druga od druge in sta se gibali v pravilnem, a izredno počasnem cikcaku proti krilu našega letala. Vse je bilo videti, kakor da hitrost letala sploh nima nobenega vpliva na gibanje obeh krogel; kot da bi letalo stalo in ne letelo z 960 kilometri na uro. Kaj se je s kroglami zgodilo potem, ne vem, saj sem morala vso pozornost ponovno posvetiti stevardesi, ki sem jo tudi vprašala, ali ve, kaj je bilo to. Očitno zbegana, je med popravljanjem uniforme in frizure rekla samo, da ne ve, in odšla naprej. Ko sem spet pogledala skozi okno, je bila zunaj popolna tema. Let smo nadaljevali in tudi končali popolnoma mirno. Vendar pa je očiten nemir med potniki, ki so vstajali, hodili od sedeža do sedeža in med seboj, sicer popolni neznanci, vse povprek glasno govorili ter obilno mahali z rokami, kazal, da se je zgodilo nekaj izjemnega in nenavadnega. Po pristanku se je naša skupina, kot običajno, zbrala okoli vodiča, ki je na vsa naša vprašanja in nemir odgovoril samo: »Pa naj še kdo reče, da nismo najboljša potovalna agencija. Uredili smo vam celo srečanje z Nezemljani!« Marjana ]

- JUNIJ 2017 - Misteriji

49 - JANUAR 17 - Misteriji 49


Nove knjige

Kako živeti sto let – razprave o treznem življenju Avtor: Luigi Cornaro Prevedel: Jaka Bombač Založba: ARA založba Obseg: 64 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Vezava: mehka Cena: 9,90 € Informacije o prodaji: 051/307 777 Skromnost je lepa čednost, pravi slovenski pregovor. Vas skromna hrana lahko pelje zdravega proti stotim letom? Luigi Cornaro (rojen 1464 ali 1467, preminil 1566) – beneški plemič, ki je pisal razprave o načinih prehranjevanja, ena od njih je tudi Discorsi della vita sobria ali »Razprave o trez­ nem življenju« – pravi, da ja. Iz svojih izkušenj je napisal, kako je to storil on sam. Po tem, ko je pri štiridesetih pogledal smrti v oči, je preuredil svoje prehranjevalne navade in se na podlagi zdravniških nasvetov začel ravnati po dieti, ki je temeljila na omejevanju vnosa kalorij. Omejil se je na dnevno zaužitje 340-ih gramov svoji telesnosti primerne hra­ ne in štirih decilitrov vina. Svojo prvo razpravo je spisal, ko je bil star triinosemdeset let. Angleška različica te raz­ prave, The Sure and Certain Method of Atta­

50 - JUNIJ 2017-

ining a Long and Healthful Life (Zanesljiva in nedvomna metoda doseganja dolgega in zdravega življenja), je doživela številne po­ natise. Omenjeni razpravi so sledile še tri tematsko podobne razprave, ki jih je sestavil pri čas­ titljivih šestinosemdesetih, enaindevetdese­ tih in petindevetdesetih letih. Njegove prve tri razprave so bile objavljene leta 1558 v Pa­ dovi. Kot je zapisal angleški esejist, kritik, pe­ snik in dramatik Joseph Addison v svoji revi­ ji The Spectator, ki je izhajala v osemnajstem stoletju, so Cornarove razprave napisane »v duhu vedrine, vere in zdrave pameti; v duhu, ki je naravna posledica zmernega in trezne­ ga življenja«. Ne morete si kaj, da ne bi spoznali, kaj so ne­ kateri vedeli in udejanjili že pred domala pol tisočletja.

Čudežna moč hormonov Avtorica: Sanja Toljan, dr. med. Prevod: Aleksander Špan Tkavc Založba: Futuristic Life d.o.o. Obseg: 270 strani Format: 14,5 × 21 cm Vezava: broširano Cena: 25,00 €

Ne počutimo se dobro, neprijetno je v glavi ali/in telesu, a naš zdravnik nima rešitve. Če že, potlej se loti odprave simptomov, vzrokov ne išče. In piše recepte; če ne prime eno, bo morda delovalo drugo ali pa tretje zdravilo … Zdravnica Sanja Toljan, ki so jo lastne težave, ko je že bila zdravnica, nagovarjale, naj išče vzroke težav in naj ne posega le po farmaciji, ki zgolj blaži pojave, se je kot ena redkih iz na­ šega okolja znašla na novem polju medicine. Spoznala, bolje rečeno poučila se je o najno­ vejših spoznanjih iz sveta hormonov in našla zanesljive rešitve, s katerimi je pomagala že tisočim ljudem. Da se niso nagoltali zdravil in so postali zdravi, zadovoljni, srečni … Učili so jo največji strokovnjaki v Združenih državah in Evropi, rezultati, ki jih dosega, pa so potrdi­ lo, da dolgoletni študij ni bil zaman. Njene izkušnje so opisane v knjigi Čudežna moč hormonov. Izplača se prebrati to nena­ porno pisanje, da sami odkrijemo, ali sodimo med tiste, ki jim ravnovesje hormonov lahko povrne izgubljeno. Z uravnoteženi hormoni lahko pričakujemo izgubo viška kilogramov, pozdravljene akne, povečan libido, zaščito zdravja srca in žil, okrepitev spomina, zgla­ jene gube, čvrstejše kosti in mišice, manj ut­ rujenosti, odpravljeno ali zmanjšano nespeč­ nost, zaustavitev izpadanja las, olajšanje de­ generativnih bolezni, več energije, premagan stres … Avtorica je pomagala že stotnijam Slovenk in Slovencev.

Druga stran stresa Avtorica: Kelly McGonigal Prevedla: Helena Marko Založba: Umco Format: 21 × 15 cm Obseg: 356 strani Vezava: broširano Cena: 24,90 € Ko slišimo besedo stres, se napačno zave­ mo, da je to tisto, kar škoduje zdravju, povzro­ ča nespečnost, nam krajša življenje in slabo vpliva na naše srce in žilje.

Napačno! Ameriška psihologinja dr. Kelly McGonigal nam sporoča, da nam stres lahko tudi koris­ ti; da ga lahko preobrazimo tako, da nam ko­ risti. Pa naj gre za stres ob najtežjih dogod­ kih, ob spoprijemanju s smrtjo ljubljene ose­ be, spopadanjem s kronično bolečino, pa celo pri premagovanju hromečega strahu pred letenjem. Niza nam najnovejša znanstvena dognanja o zmotnih učinkih stresa in nam s pomoč­ jo številnih primerov iz resničnega življenja razloži njegovo večplastnost. Razlaga nam, kako je stres lahko priložnost za osebno rast in razvoj. Pouči nas, kako občutke tesnobe in strahu v stresnih situacijah pretvorimo v po­ gum, kako odmaknjenost v odnosih spreme­ nimo v sočutno povezanost ter kako tudi v manj prijetnih situacijah ohranimo osredo­ točenost, mirnost in pozitivno naravnanost; učinki stresa so lahko v naših življenjih moč, rast in trdoživost. Zvemo, kako stres lahko dobrodejno vpliva na otroke, da, celo na plod v materi. Pomaga nam preobraziti stres, razloži nam, kaj pomeni obrniti stres sebi v prid, kako tes­ noba pomaga pri soočanju z izzivi, kako v ne­ sreči postanemo močnejši. Na Slovenskem ta knjiga sodi v vsak dom.


Solarno-karakterni horoskop za leto Sonca in kitajsko leto Petelina

Horoskop za junij 2017 OVEN – Odločilne spremembe bodo člani

vaše skupnosti pričeli uvajati šele po 4., če jih boste v dobrem timu strokovnjakov prej odlično zasnovali. Prepričljivi bodo trdni dokazi in primeri dobrih praks. Sredi junija ne bo šlo brez napetosti zaradi težkih kozmičnih vplivov, pri nekaterih brez travm in pogrevanja preteklosti. Prijateljstva, zavezništva in ljubezensko razmerje se bodo učvrstili s tistimi, s katerimi vas družijo iskrena čustva in predanost. Pri delu, na dopustu, pri rekreaciji, v prometu, odnosih bodite pazljivi, ker bodo večje možnosti za nesrečo. BIK – Po 7. se vam pričenja najlepši del poletja, ko vas bo pozitivna energija spremljala še v julij. Vašo blaženost bo nadgradila še sreča v ljubezni, z naraščajem ali ureditvijo prijaznega doma. V delovnem okolju boste osvajali s prijaznostjo, delavnostjo in izvrstnimi poslovnimi rezultati, ki se bodo pri marsikom odrazili tudi pri osebnih prejemkih. Razpolaganje z veliko vsoto denarja ali večjim premoženjem bo rezultat prodaje nepremičnine, dobrega trženja, dobitka na lotu. DVOJČKA – Negotovo, nezdravo, zmedeno, a domišljijsko bujno obdobje pričakujte do sredine meseca, za tem utegne biti napeto, delovno in čustveno razburljivo obdobje, ko si boste najbolj želeli zaplavati v mirnem tolmunčku in se ljubiti po domače pod šotorom. Z napolnjenimi baterijami boste lažje urejali družinske, finančne in materialne temelje. Izogibanje stresnim situacijam in zamerljivim ali besnim ljudem, tudi v krogu sorodnikov, vas bo obvarovalo pred boleznijo, nesrečo ali drugimi nepotrebnimi zapleti. RAK – Hudemu notranjemu nemiru okoli 24. se bodo po 4. pridružile še nerazrešene zadeve, ki lahko dobijo dramatične posledice, če se njihovega reševanja ne bodo lotili odgovorni v najkrajšem času z vso odločnostjo. Pri tem boste lahko sodelovali tisti, ki imate dobre živce, drugi pazite, da se vam ne odprejo stare rane. Pretirano čustvovanje in prekomerno domoljubje brzdajte s humorjem ali satiro, da ne izgubite erotičnega žara, zanesljivega partnerja ali dobrih obetov za zaslužek in pridelavo dobrin. LEV – Do polne lune bo faza zaključevanja premestitev in preurejanja tistega, kar nameravate izboljšati, polepšati, pokazati drugim. Za organiziranje množičnih prireditev, ogledov, obiskov, potovanje ali zaključek študija bo idealnih nekaj

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, če preberete najprej besedilo za vaše Sončevo, nato pa še Ascendentno znamenje. Svoje ascendentno znamenje lahko poiščete na: www.misteriji.si/kat/Horoskop_Misterijev dni po 9. – izkoristite jih za urejanje pravnih, sodnih, poslovnih vprašanj ali za ženitovanjske zadeve. Pri prodaji nepremičnin ne pretiravajte s ceno, pri investiranju pa bodite zaenkrat bolj skromni, da si ne naložite prevelikih obveznosti. Ne izpostavljajte se nevarnostim v rizičnih deželah. DEVICA – Kmalu se boste utirili v pripravah na počitnice in nov val poslovnih, turističnih priložnosti. Z dobro voljo boste imeli uspeh v ljubezni, na materialnem, finančnem in vzgojnem področju. Po 21. se bodo ideali uresničili samo najbolj vztrajnim, ustvarjalnim, ljubečim, manj pa pretirano čustvenim, občutljivim, zamerljivim, neprevidnim, nezbranim in predrznim. Iskalcem zaposlitve, ljubezenskega partnerja, primernega doma in loterijskih iger se bo na stežaj nasmehnila sreča. TEHTNICA – Večtedenski dopust bi se vam prilegel po 7., ko boste sanjarili o idealnem materialnem, finančnem in ljubezenskem stanju. Urejanje sebe, premoženja, ustvarjanje skupnih dobrin, doma, širjenje poslovne dejavnosti boste izvajali s poudarjenim estetskim čutom, umetniškim navdihom in ljubeznijo. Finančni rezultati bodo ugodni, vaše zdravje pa se bo krepilo samo, če boste dovolj fizično aktivni in daleč stran od ljudi, ki hočejo pogrevati stare težave, od hudih vremenskih pritiskov in nepredvidljivih živali na kopnem in v vodi. ŠKORPIJON – Odločnost lotevanja počitniških ali delovnih aktivnosti bo na sporedu že od 4. Urejali boste osnovne zadeve – materialne, čustvene, družinske ali poslovne. Čeprav bo pogonska energija prenekaterih zamera, hrepenenje, čustvena stiska, vam bodo drugi pričeli slediti, kot tudi večja finančna sredstva. Ta boste namenili za nakup stanovanja, opremljanje z najkvalitetnejšimi materiali, za raziskovanja in potovanje. V podjetništvu in ljubezenskih odnosih vas čaka razburljivo dogajanje po 21, zato se nanj dobro pripravite.

STRELEC – Po polni luni boste doživeli vsaj majhen premik pri zadevah, zaradi katerih ste že obupavali. Po 9. boste preko prijateljev, poslovnih partnerjev ali družabnega omrežja pričeli urejati temeljne poslovne, finančne, nepremičninske ali ljubezenske potrebe. Veliko vam bo do zdravega načina življenja, uporabljanja zdravih materialov v delovnem in bivalnem prostoru. Ne čudite se, če bo kdo pričel napadati vaša prizadevanja v dnevih okoli državnega praznika. Zaščitite svoje pridelke in preživite nekaj časa na deželi z ljubljeno osebo. KOZOROG – Vaše nakopičene težave s počutjem, napornimi odnosi, zdravjem ali ovire zaradi operacije bodo po 4. nekoliko neprijetne. Če boste sami v vlogi pomočnika, zlasti v drugi polovici junija, vadite potrpežljivost in se razbremenjujte ob prostih urah, da ne boste pregoreli. Hoja, plavanje stran od vrtincev, ne pa delo z nevarnimi stroji, vam bodo vlivali moč, energijo, samozaupanje, kot tudi ljubljenje s pomirjujočim oboževalcem, ki vas bo razumel. Finančni aspekt bo prinašal dobre možnosti za zaslužek in gurmanske občutke. VODNAR – Pri odločanju vam bo v oporo energična oseba, s katero se odlično ujamete. Ta ne bo nujno sodelavec ali partner, lahko pa tisti, s katerim se zbližujete že več let. Iskrice srčne in spolne privlačnosti med vama bodo preskakovale tako močno kot v solarni pečici, zato je pričakovati, da bosta z radostjo nepričakovano skočila v isti čoln. Nekateri boste zasnovali družino, drugi rajsko partnerstvo, poslovno in erotično gnezdece, četudi na skritem seniku. Skromnost bo dobra podlaga za vajine podjetne načrte. V službi lahko napredujete, če razkrijete svoj adut. RIBI – Veselje ob študijskem uspehu, prodaji turističnih ali drugih zmogljivosti, povečanem obisku kulturnih predstav, rekordnem zanimanju za vaše umetniške izdelke, opremo bo tolikšno, da ga boste želeli deliti s sorodniki, sošolci ali najbližjimi v domačem ali počitniškem kraju. Romantično zaljubljeni boste ob nabiranju borovnic lažje sanjarili ali pa se na skrivnem srečevali z ljubimcem. Skrajni čas bo, da si ustvarite družino ali uredite dom s pozorno, skrbno, razumevajočo osebo. Finančni prilivi in poslovne priložnosti bodo sijajne! Pripravlja: astrolog prof. Stane Padežnik ]

- JUNIJ 2017 - Misteriji

51


za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja rrevije evije Misteriji NUMEROLO[KI PORTRET ... 29 € Numerolo{ki portret je ra~unalni{ka analiza, ki vam pomaga: 1) pri ‘ivljenjskih odlo~itvah – izbiri poklica, partnerja, skrbi za zdravje; 2) na~rtovati ‘ivljenje, ker poznate svoja {tevila po ‘ivljenjskih obdobjih; 3) v osebni rasti, ker razkrije dele vas, ki jih morda niste poznali ali uporabljali. Pri naro~ilu navedite rojstni datum in rojstno ime. NOVO IME ... 29 € Numerolo{ka analiza novega imena je ra~unalni{ka analiza, ki vam bo pri{la prav: 1) ~e novo ime ‘e imate; 2) ~e o spremembi imena {ele razmi{ljate. Pri naro~ilu navedite rojstni datum ter najve~ tri mo`na nova imena. Vklju~uje tudi ro~ne izra~une numerologa. NUMEROLO[KA NAPOVED ... 24 € Numerolo{ka napoved je ra~unalni{ka analiza, ki vam daje 1) splo{en vpogled za eno leto naprej – va{e izglede v ljubezni, delu, zdravju …; 2) pregled po dnevih in mesecih, kateri so primerni za nove za~etke, kreativno delo, denarne posle, zmenke, zabavo, dokon~anje starih zadev … Pri naro~ilu navedite rojstni datum in rojstno ime. NUMEROLO[KI KALKULATOR ... 29 € Numerolo{ki kalkulator je ra~unalni{ki program (datoteka, ki jo po{ljemo po e-po{ti), primeren tako za razvedrilo kot za resno numerolo{ko delo. Omogo~a izra~une vseh pomembnih numerolo{kih {tevil. Vsebuje tudi spletne povezave, kjer najdete podrobne razlage osebnih {tevil za sebe in za druge. REINKARNACIJSKA ANALIZA (V HRVA{~INI) ... 34 € Reinkarnacijska analiza je ra~unalni{ka analiza, ki vam daje vpogled v skrivnost va{ih prej{njih ‘ivljenj – kje ste morda ‘iveli, kako ste razmi{ljali in ~ustvovali, kaj ste po~eli, ~esa niste dokon~ali … in kaj to pomeni za va{e sedanje ‘ivljenje. Pri naro~ilu navedite ime, rojstni datum in ~as ter kraj rojstva. Razbiranja lahko naro~ite v spletni trgovini misteriji.si (v rubriki »Razbiranja«), na e-naslov andrej@misteriji.si ali na telefon 031/662 093 (samo za razbiranja).

52 - JUNIJ 2017-

V novi Preventivi: Prehrana vpliva na Alzheimerja Raziskovalci so ugotovili, da sta prehrana in odpornost na inzulin eden od ključnih dejavnikov za nastanek Alzheimerja. Koristne fitokemikalije Prehrana z veliko sadja in zelenjave zdravju še posebej koristi in močno zmanjša tveganje za številna resna zdravstvena stanja. Gre to pripisati fitokemikalijam?

ŠTEVILKA 10 // JUNIJ 2017 ISSN 2464-0190 // 2,90 EUR

ŽIVLJENJU DODAJAMO LETA, LETOM DODAJAMO ZDRAVJE

PREVENTIVA DOMAČIH ZDRAVIL ZA LEDVIČNE KAMNE Nam sladkor škodi?

10

PLACENTA V HOMEOPATIJI NAJBOLJŠA PODPORA ZA MATI IN OTROKA

Joga za nosečnice KAKO PRAVILNO SONČIMO PSA?

Placenta v homeopatiji Posteljica je čudovit organ, ki je lahko najboljša podpora za mamico in otroka še več let po porodu. Ima skorajda neverjetne blagodejne učinke na naše zdravje ... Anksioznost ali velike sposobnosti? Odkrili so, da imajo ljudje, ki jih je strah, poleg vsakdanjih težav tudi povečano zaznavanje. Imajo sposobnosti, ki jih drugi nimajo ... 10 koristi seksa Poleg razmnoževanja, užitka in intimnosti se zdi, da spolnost pozitivno vpliva na mnoga življenjska področja. Koristi organom, krepi spomin in ohranja zdravje.

ALI SMO ZAKISANI? Ob odvečni teži, visokem krvnem tlaku, povečanem sladkorju in še celi vrsti bolezni, od aken in glavobolov do multiple skleroze in raka – je vedno mogoče zaslediti znake zakisanosti telesa. To določa pH faktor v telesnih tekočinah. Če je zakisanost res morebitni vzrok težav, nam pokaže prenosni digitalni pH-meter. Pomočimo ga v urin in preberemo … Ob nakupu digitalnega pH-metra vam podarimo AklaLife kapljice – z njimi vodo spremenimo v alkalni pripravek, ki podpira naše zdravje.

Naročila (24,90 €) v spletni trgovini Misteriji.si ali po telefonu 051/307 777.


MAKRA AS Krajner Marko s.p., Saveljska 96 pe, Kvedrova 3, Ljubljana

VEDEŽEVALKA DARJA GAJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokličete na telefon 040/271 835.

Marjetica vedeževanje s. p.

SVETOVANJE-VEDEŽEVANJE – telefonsko ali osebno, 15 € do pol ure, 30 € 1 ura ... Ugodnejše kot številke 090! Info: 030/661 774 ali vita.svetovanje@gmail.com

junij 2017 št. 448, letnik 39

3,99 EUR

www.zdravje.si

EMDR:

nov način razreševanja travm

Dame, ali veste, iz

MIŠA MOLK:

»Telo in duša ti morata pustiti, da odpustiš«

Dr. Sanela Banović:

»EMPATIJA NAS HRANI!«

česa so vaši vložki?

UGANDSKI DNEV

NIK: ob robu ekvator ja, na robu smrti

6

način

ov obvarovanjza INTELEKTUAL e pr ed de m en N co DOPING MED I ŠTUDENTI NABIR ČAS IZPITOV:

ANJE ZELIŠČ IN IZDELOV AN

JE DOMAČIH ZDRAVIL

Prva in najbolj najbolj brana brana slovenska slovenska revija za za zdravo zdravo ‘ivljenje ‘ivljenje dru‘inska revija

Društvo Vita Pivka, Postojnska 12, 6257 Pivka

ZAVOD VEČERNA ZARJA – Astrološke karte po kitajski astrologiji zvezde Severnice; določitev »časa praznine« in »ugodnih osebnih smeri« po metodi feng šuj – jelkaklun@gmail.com

RECEPTI S ČEŠ NJAMI

, JUNIJ 2017

090 4321 ... Da vprašanje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORI-SVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. 090/62 49. Pokličite 090/62 48 za pogled v prihodnost in vse, kar vas zanima. Cena pogovorov pri vseh številkah ZANA d. o. o. je 1,99 €/min

ŽIVILO MESEC A: Revija Zdravje

ŽELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izkušenimi. Vedeževanje in svetovanje na 090/43 85. Cena 1,99 €/minuto z DDV za klicatelje iz omrežja Telekom, ceno za klice iz drugih omrežij določajo operaterji – ponudniki storitev.

Revija Revija vsakega 1. 1. vv mesecu! mesecu! izide vsakega NOVA REVIJA ZDRAVJE, ŽE PRI PRODAJALCIH ČASOPISOV!

Mali oglasi

VPLIVAMO VPLIVAMO NA NA TELO TELO BREZ BREZZDRAVIL! ZDRAVIL!

Zavod Večerna zarja, Celovška 126, Ljubljana.

VEDEŽEVANJE MAGIJA IZIDA – Če veste, ste v prednosti! Tarot in astrološko svetovanje. Cena: 1,29 €/min (z DDV). 090/54 50, www.magijaizida.com

Suzana Zelnik s.p.

Mali oglasi v Misterijih CENA za oglas do 15 besed je 15 €. Za vsako nadaljnjo besedo doplačate 1 €. (Telefonska številka, e-naslov in spletna stran štejejo kot ena beseda.) DDV ni vš­ tet v ceno. 10 % popusta za tri, 15 % po­ pusta za več kot tri zaporedna naročila. SPREJEM oglasa le pisno na misteriji@ misteriji.si ali na Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Rok za sprejem je do 10. v mesecu za naslednji mesec. Informaci­ je: 01/231 9360.

Informirani Informirani kozarci kozarci za za o‘ivitev o‘ivitevvode, vode,Polarixi Polarixizazalaj{anje laj{anjebole~in bole~in in polnjenje polnjenje ~aker ~aker ter ter Noradi Noradi za za za{~ito za{~itopred predvplivom vplivomsevanja sevanja mobilnih mobilnih telefonov telefonov so so na na voljo: voljo: v trgovinah trgovinah Sanolaborja Sanolaborja po poSloveniji Sloveniji • v knjigarni knjigarni Zdaj Zdaj v v Ljubljani Ljubljani • trgovini Son~nica Son~nica vv Murski MurskiSoboti Soboti • v trgovini trgovini Son~ek Son~ek na na Bledu Bledu • v trgovini

Izidi žrebanja za nagradno križanko št. 267 Prva nagrada (letna naročnina na revijo Misteriji): Maja Alič, Puhtejeva ul. 38, 1000 Ljubljana Druga nagrada (polletna naročnina na revijo Misteriji): Petra Šavelj, Mrakova 62, 5280 Idrija Tri tretje nagrade (knjiga založbe ARA): Ana Dujović, XXXI. divizije 7, 4000 Kranj Marica Peklaj, Polhov Gradec 165, 1355 Polhov Gradec Irena Konda, Grčna 71, 5000 Nova Gorica Nagrade bomo poslali po pošti. Rešitev nagradne križanke št. 267: Vodoravno: SVBOD, KOSA, ARNO, OTEP, REEKSPORT, IZ, TITOV, AVTOR, LIK, NEER, VELA, STRGALO, NF, ZMAN, TENDER, IKS, ROAR, EJ, ETAŽA, MAL, ALJA, ŽANDAR, PREOBJEDA, KAS, IVO, EADS, AZ, PLOD, KLIK, RN, MARIBOR, PLACER, ATAIR, KAT, VIOLETA, TERNAR, LENASSI, NS, ONEK, UNIKAT, OKRAJ, RASA, TRNAVA, SOMME. Nagradni pojmi: STRGALO ZA JEZIK Rešitev s pripisom KRIŽANKA 268 pošljite do 15. maja na naslov Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov misteriji@misteriji.si. Izžrebali bomo pet nagrajencev, ki jih čaka: 1. nagrada: letna naročnina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naročnina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga ARA založbe

- JUNIJ 2017 - Misteriji

53


ku N po agr n ad št n .2 i 68

e ž ku elit po e o n hr in an ga iti po re š vi in ljite jo c va sk elo ši u , o m pa d i p j re od z n žit at ag e s ki ra am . dn o im n i p ag oj rad m n i i

Nagradna križanka (268) Ime in priimek:

Naslov:

e-naslov:

Č

Poštna številka in kraj MESTO V SEVERNI MISTERIJI ITALIJI BLIZU BENETK

BORZNA ŠPEKULACIJA S TEČAJNO RAZLIKO

BARVA KART

ANTON VODNIK

PREBIVAL. LETONIJE

SODOBNIK KELTOV

ŠVEDSKI IZUMITELJ (ALFRED)

SAMOGLASNIŠKI STIK

MAJHNA MORSKA RIBA, SPRAT PONOVNA ŽIVAHNOST, ŽIVOST MADŽAR. MOŠKO IME

BIKOVO OGLAŠANJE

HLADNO OROŽJE GROBLJA LEDENIKA

SOLMIZACIJSKI ZLOG

IGRALKA KRAJNC LOŠČ, PREMAZ

NOGOMETAŠ VELIKONJA

AM. FIZIK (THOMAS)

ZVON OB POGREBU

NIKOLA TESLA

SL. POLITIK (IZIDOR)

ZVARJENA PIJAČA MESTO V PERUJU

Avtor: Vladimir PETRA Milovanović, NEMCOVA NAJETO PERO POKRAJINA OB SAVI

OGRAJEN PROSTOR ZA ŽIVINO

REKA SKOZI GOBICE NA PARIZ USTNI SLUZNICI ŽOGA IZVEN IGRIŠČA

DRŽAVA V JUGOZAHODNI AZIJI

PRISTAN. V IZRAELU USLUŽBENKA JAVNE UPRAVE

KOKETIRANJE SVEČANA OBLEKA

MANGOVO DREVO

RUŠEVJE, NIZKO DREVJE

SL. TISK. AGENCIJA REKA NA BAVARSKEM

DOBA, OBDOBJE

OMLATENO ŽITO

SL. TENISAČICA (TINA)

MESTO V TURČIJI

ODSTAVEK

CUNJAR

AMERIŠKA IGRALKA (TARA) ESTONSKI OPERNI PEVEC (GEORG)

OTOK V DALMACIJI

SUM. BOG. PLODNOSTI

PLEMENITENJE TKANIN

IVAN POTRČ

PUŠČAVA V JUGOZAHODNI AFRIKI

PREBIVALCI LACIJA

SL. ALPIN. (FRANC)

DEL KONJ. VPREGE

SL. FILOZOF (ANDREJ)

IZDELOV. VOZOV

IT. IGRALEC SPENCER

NEM. PISAT. HABE

MADŽ. ŠAH. (PETER)

KONJIČEK, LJUBITELJSTVO

TROPSKA OVIJALKA

TALIJ RASTLINSKA BODICA

DARILO

DECILITER SOKRATOV TOŽNIK

KIT.UTEŽNA MERA STREŠNE PLOŠČE IZ CEMENTA

TEMELJ, BAZA

RIMSKA 2 TEVE VODITELJICA GIROTTO

NOVINARKA ŽNIDARŠIČ

MESTO NA AZURNI OBALI, FRANCIJA

SLOVENSKI GLEDALIŠKI IGRALEC (RADO)

NEGATIVNO NAELEKTREN ION

GORLJIV PLIN

54 - JUNIJ 2017-

GOLJUF, SLEPAR, MAZAČ


ARA ZALOŽBA – Spletna knjigarna www. misteriji.si KNJIŽNA ZBIRKA KAKO KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo številna obolenja. Knjiga bo pripomogla, da bo več milijonov protibolečinskih tablet ostalo ne­ uporabljenih ter da bo veliko število operacij in dni bolnišničnega zdravljenja preprosto nepotrebnih. (11,00 €, e-knjiga 11,00 €)

KAKO NAVEŽEMO STIK Z UMRLIMI

KUPUJEM ZLATO

KAJ PA, ČE JE KRIV VITAMIN B12?

»Kdor ima zlato, ima vedno de­ nar,« pravi avtor knjige in mo­ dela za določanje cene zlatu, ki omogoča napovedovanje gibanja cene zlata do leta 2021. In dolgo­ ročna analiza v knjigi napovedu­ je, da bomo videli nove rekordne cene zlata! 17,90 €

Medicinska sestra in zdravnik razkrivata škandal v zdravstvu: zdravniki pri tisočih bolnikih ne prepoznajo pomanjkanja vitami­ na B12, posledica pa je epidemi­ ja številnih obolenj. Knjiga poskr­ bi, da se med pacienti z napačno diagnozo ne znajdete tudi vi. 29,90 €

JOD – PREMIŠLJENA UPORABA JODA IN LUGOLOVE RAZTOPINE Jod – po mnenju dr. Davida Der­ ryja najboljši antibiotik, protiviru­ sno in antiseptično sredstvo vseh časov – je preprosto, naravno in poceni stoletno zdravilo, ki v ka­ pljččni obliki dela čudež e. Tako za ljudi kot za živali. 14,90 €

MOJ MAGNEZIJ Magnezij je za zdravje ključna ru­ dnina, ki je veliki večini ljudi pri­ manjkuje. Njegovo pomanjkanje povzroča mnoge težave, za kate­ re iščemo vzrok drugje, čeprav bi si jih lahko olajšali zgolj z ustre­ zno preskrbljenostjo z magne­ zijem. 12,90 €

Knjiga vas nauči, kako posnamete elektronske glasovne fenomene z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudimo duho­ ve, da uporabijo računalnik ali telefon, vzpostavimo telepatski kon­ takt z umrlimi … (9,80 €, e-knjiga 15,90 €)

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO Po napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, po­ grešane ljudi in škodljiva sevanja. Z radiestezijo tudi diagnosticira­ te in lajšate bolezni, razvijate intuicijo … (8,90 €, e-knjiga 16,90 €)

KAKO VEDEŽUJEMO IZ CIGANSKIH KART Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomoč kot oseben vo­ dnik, pa tudi za poslovno vedeževanje. V priročniku nas slovenska avtorica uči o umetnosti vedeževanja ter razlaga pomen vsake od še­ stintridesetih kart. 19,90 € (+ šop kart), e-knjiga 13,90 €

KAKO SE NAUČIMO AVTOMATSKEGA PISANJA Priročnik, ki vas pouči, kako prek avtomatskega pisanja vzposta­ vite stik z Višjim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo različne informacije, dobite odgo­ vore ... (e-knjiga 10,90 €)

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

USODA DUŠ Ameriški mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podla­ gi številnih seans prišel do novih odkritij o usodi duš in to popisal v več kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pog­ led v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameriška uspešnica. 29,90 €

POTOVANJE DUŠ V knjigi najdemo odgovore na večna vprašanja, kaj se dogaja z dušo, ko človek umre, bodisi na­ ravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se duša odloči, da pride v človekovo telo? Kaj se dogaja z dušo med dvema življenjema? 29,90 €

SPOMINI NA ONSTRANSTVO

DOMAČE ZDRAVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV

Kako so hipnotizirani ljudje, ki so bili deležni vpogleda v pretekla utelešenja in v posmrtno življe­ nje, dojeli vzroke različnih du­ ševnih težav in oplemenitili svoja življenja. Knjiga vsebuje mnoge intervjuje o posmrtnih življenjih hipnotizirancev. 29,90 €

Ob zdravljenju naših živali se z njimi zbližamo ter izboljšamo njihovo splošno počutje. V knjigi so opisani trije načini zdravljenja hišnih ljubljenčkov: polaganje rok, zdravljenje z diskom Polarix in zdravljenje s kristali oziroma kamni. 16,90 €

Barvna terapija ni čarobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdrževanju lastne­ ga zdravja. (8 €, e-knjiga 11,90 €)

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebnostne značilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje speče talente, dobi­ te razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj podpis, ki bo razkri­ val vačo samopodobo … (9,90 €, e-knjiga 6,90 €)

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM Vsak človek je glasbeni inštrument, ki niha v razponu kozmičnih vi­ bracij. Knjiga opisuje, kako z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravno­ vešamo in zdravimo sebe in druge. (6,20 €, e-knjiga 11,90 €)

KAKO ODKRIJETE VAŠA PREJŠNJA ŽIVLJENJA Priročnik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez tera­ pevta, spustimo v prejšnja življenja in odkrijemo vzroke bolezni, pre­ ganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine. (12,90 €, e-knjiga 10,90 €)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJŠAMO AVRO Priročnik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo naučimo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra kaže na podlagi bioenergij­ skih zevov duševno in telesno stanje. (e-knjiga 5,90 €)

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

ŽIVLJENJE -SMRT-ŽIVLJENJE

NIKOLA TESLA (RAZŠIRJENA IZDAJA)

ZDRAVLJENJE S KISIKOM

GLINA ZA VSAK DAN

Priročnik izčrpno opisuje, kako iz črt na dlani izračunamo razne da­ tume in življenjska obdobja. Dlan razkriva človekov značaj, zdravje, temperament in celo usodo. (14,90 €, e-knjiga 10,90 €)

Knjiga nam odkriva izjemne lastnosti »žive« in »pametne« gline. Vsebuje vse, kar naj bi vedeli o glini za notranjo in zunanjo upo­ rabo za samozdravljenje in nego telesa, pa tudi za »zdravljenje« našega bivalnega prostora, hišnih ljubljencev. 16,90 €

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja. (6 €, e-knjiga 7,90 €)

Izbrane knjige naročimo po telefonu (med 8. in 16. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777; e-pošti: aratrgovina@siol.com ali na spletni strani www.misteriji.si

Osebna števila nam pomagajo ustvariti lepše življenje, z njimi lah­ ko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in načrtujemo pri­ hodnost. (12,10 €)

Knjiga podrobno opisuje poti, po katerih gremo po smrti. Poleg opisov doživetij po smrti vsebu­ je tudi 37 vaj, da se lahko pripra­ vimo na uspešen prehod. Knjiga nas osvobodi občutkov strahu, bolečine in izgube. 13,40 €

Tesla je že pred sto leti predvi­ del in opisal vse alternativne vire energije, ki danes postajajo ži­ vljenjska nuja. Knjiga naj bi pri­ pomogla, da bi nekatere Teslo­ ve postavke postale uresničljive in da bi obrnili novo stran v zna­ nosti in tehniki. 19,90 €

Osmi element v periodnem siste­ mu, kisik, je mati narava ustva­ rila v obilju. Z ozonsko savno, vodo, oljem in drugimi oblikami kisika so si ob najrazličnejčih bo­ leznih pomagali že milijoni, zakaj si ne bi tudi vi … 14,90 €

KAKO SE ZNEBIMO OČAL Ko odpravimo zastarele vzorce v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobršen del knjige namenjen uporabi uma kot orodja za izboljšanje vida. (9,80 €, e-knjiga 9,80 €)

KAKO POVEČAMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA ŠTEVILA


ZAKAJ PRED ROJSTVOM NAŠE DUŠE NAČRTUJEJO, DA BOMO V ŽIVLJENJU DOŽIVELI TUDI ZELO SLABE IN MOREČE IZKUŠNJE? ŽE TO, DA STE NALETELI NA TO KNJIGO, KAŽE, DA STE DOVZETNI ZA SPODBUDE SVOJE DUŠE. ZVEMO, KAKO NAJ POZDRAVIMO SVOJO PRIZADETOST – PRIKRITE PROBLEME, POVEZANE Z OBČUTKI NEVREDNOSTI, NEMOČI, JEZE …

CENA KNJIGE (590 STRANI): 29,90 €, POŠTNINO PLAČA ARA ZALOŽBA. NAROČNIKI NA REVIJO MISTERIJI PLAČAJO 10 % MANJ. NAKUP: MISTERIJI.SI; 051/307 777


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.