Page 1

GODINA 2 - Broj 18 - KOLOVOZ 2007 - Hrvatska 25 kn / Srbija 250 Din / BiH 6,5 KM / Crna Gora 3,5 â‚Ź / Makedonija 150 Den POZOR! ^ITANJE OVOG ^ASOPISA MO@E UTJECATI NA VA[ @IVOT

ISSN 1845-8416

Falusoidni stalagmit

Nad selom Nakovana na Pelje{cu nalazi se netaknuta podzemna obredna dvorana

Kako meditirati?

Opu{tanje i dostizanje unutarnjeg mira

Pal~i}i

premjestili cestu

Nevidljiv narod ima neotu|ivo pravo na teritorij

Postom izgladnio rak

Lije~nica je bila odu{evljena

DUHOVNA TRANSFORMACIJA


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net

Knji`ara kluba pretplatnici ~asopisa Misteriji

INDIGO DJECA Lee Carroll i Jan Tober / Priru~nik za one koji bi `eljeli razumjeti djecu s pro{irenom percepcijom te neobi~nim fizi~kim i duhovnim sposobnostima koja KRISTALNA uznemiruju roditelje, u~itelje, lije~nike … Iskustva stru~njaka koji Doreen Virtue, dr. sci. / Kristalna djeca su nova su se suo~ili s neobi~nim, do sada nepoznatim problemima. generacija koja dolazi na Zemlju nakon njihovih indigo 240 stranica, A5 format, tvrdi uvez prethodnika. Poput njih i kristalna djeca su vrlo senzibilna, Cijena 130 kn + po{tarina ali manje ratni~ki raspolo‘ena, obzirnija i bezbri‘no si utiru put u bolji svijet … 136 stranica, A5 format, tvrdi uvez Cijena 90 kn + po{tarina HOLOGRAFSKI SVEMIR

DJECA

Michael Talbot / Holografski model svemira, ~iji su glavni arhitekti najeminentniji svjetski mislioci, poput kvantnog fizi~ara Davida Bohma i neuropsihologa Karla Pribrama, dao je smisao {irokom spektru pojava koje se do sada u pravilu svrstavalo izvan ZNANSTVENIK, LU\AK, podru~ja znanstvenog razumijevanja: telepatiji, vidovitosti, misti~nim LOPOV I NJIHOVA @ARULJA osje}ajima jedinstva sa svemirom, psihokinezi … Keith Tutt / Ova knjiga govori o izumiteljima, strojevima i tehnologijama koji 328 stranica, B5 format, tvrdi uvez najavljuju novu energetsku revoluciju: revoluciju koja }e ponuditi rje{enja Cijena 150 kn + po{tarina za najve}e klimatske promjene s kojima se ovaj planet suo~io od posljednjeg ledenog doba. ^iste i jeftine tehnologije proizvodnje energije, one koje ne zaga|uju okoli{, su jedini mogu}i na~in da zaustavimo stradavanje Zemlje od ekstremnih vremenskih kolebanja. 328 stranica, B5 format, tvrdi uvez STEPENI[TE DO NEBA Cijena 140 kn + po{tarina Zadivljuju}a potraga ljudi za besmrtno{}u bogova Zecharia Sitchin / Ljudski rod od pamtivijeka tra‘i odgovore na nedoku~ive zagonetke svemira, ‘ivota i zagrobnog ‘ivota. Je li negdje na Zemlji postojalo mjesto gdje su se, nakon Lynne McTaggart / Ova va‘na knjiga je smrti, ljudi mogli pridru‘iti besmrtnim bogovima? Nakon vi{e godina pregled znanosti tre}eg tisu}lje}a i na~ina na koje }e temeljitog istra‘ivanja ugledni znanstvenik Zecharia Sitchin utjecati na ‘ivote svih ljudi na Zemlji. Osloba|a svijest i ponovno identificirao je legendarnu Zemlju bogova i iznio zapanjuju}a je postavlja na njezin veli~anstveni i zaslu‘eni polo‘aj uzro~ne sile u nova otkri}a o velikim piramidama, Sfingi i drugim svemiru. Uz to Polje je vrlo ~itka knjiga, a poti~e na{u ma{tu jer daje zagonetnim spomenicima ~ije su pravo zna~enje i ~vrste argumente da smo na rubu jo{ jedne revolucije u na{em svrha tisu}lje}ima bili izgubljeni. razumijevanju svemira – mo‘da ~ak i ve}e od one koja je najavila atomsko doba. 400 stranica, A5 format, tvrdi uvez 278 stranica, B5 format, meki uvez Cijena 150 kn + po{tarina Cijena 140 kn + po{tarina

LJUBAV I PRE@IVLJAVANJE

POLJE

IZGUBLJENA KRALJEVSTVA

dr. Dean Ornish / Autor, doktor medicine, dokazuje da ne postoji Zecharia Sitchin / Misterije i enigme Maja, ni jedan drugi medicinski ~imbenik koji na na{e pre‘ivljavanje utje~e Asteka, Inka i njihovih prethodnika koje su sna‘nije od iscjeljuju}e mo}i ljubavi i bliskosti – ni prehrana, ni pu{enje, zbunile konkvistadore jo{ uvijek ne mogu rije{iti ni tjelovje‘ba, ni stres, ni genetika, ni lijekovi ni kirur{ki zahvati. Istinska znanstvenici ni laici, podjednako kao {to je epidemija u dana{njoj kulturi nije samo tjelesna sr~ana bolest, ve} to bilo nemogu}e i prije pet stolje}a. »emocionalna i duhovna sr~ana bolest«: usamljenost, izoliranost, 344 stranice, A5 format, tvrdi uvez otu|enje i depresija. Dr. Ornish navodi osam puteva prema bliskosti Cijena 150 kn + po{tarina i iscjeljivanju koji su imali sna‘an utjecaj na njegov ‘ivot i na ‘ivote milijuna drugih, jer tugu zamjenjuju sre}om i patnju rado{}u. DVANAESTI PLANET 272 stranice, 24 cm, meki uvez Zecharia Sitchin / Jesu li Sumerani imali kontakte s vanzemaljskim Cijena 185 kn + po{tarina civilizacijama? Tamo gdje je stao Erich von Däniken nastavlja Zecharia Sitchin. Pri~a zapo~eta tisu}ama godina u pro{losti, do`ivljava svoj rasplet u vremenu koje danas ANASTAZIJA - ZVONKI CEDAR RUSKI `ivimo, u vremenu otkri}a Dvanaestog planeta. U ciklusu knjiga »Zvonki cedar ruski« Anastazija se 376 stranica, A5 format, tvrdi uvez opisuje kao predstavnica drevne civilizacije koja se do Cijena 150 kn + po{tarina danas odr‘ala u Sibiru. U jednostavnoj pri~i o ljekovitome cedru iz sibirske tajge, oko koje je strukturirana pri~a POZDRAVI S NEBA o pustinjakinji Anastaziji, autor knjige nosi Bill Guggenheim & Judy Guggenheim / Postoji li ‘ivot poruku ~ovje~anstvu o nu‘nosti promjene poslije smrti? Ho}emo li nakon smrti iznova sresti svoje svjetonazora i stvaranju druk~ijeg svijeta. voljene pokojnike? Mogu li oni sada komunicirati s nama? Prvih {est u ciklusu od devet knjiga: Ova knjiga je prvo potpuno istra‘ivanje iskustava komunikacije Anastazija Anastazija, Zvonki cedar ruski ruski, Prostranstvo poslije smrti. Sna‘ne poruke ljubavi nude utjehu, nadu ljubavi ljubavi, Stvaranje Stvaranje, Tko smo mi, Knjiga naslije|a naslije|a. i duhovno nadahnu}e svim ~itateljima knjige. 192 stranice (svaka knjiga), A5 format, meki uvez 352 stranice, B5 format, tvrdi uvez Cijena 100 kn + po{tarina Cijena 150 kn + po{tarina


GODINA 2 - Broj 18

kolovoz 2007

13

9

Falusoidni stalagmit

Duhovna transformacija

Nad selom Nakovana na Pelje{cu nalazi se netaknuta podzemna obredna dvorana

Susreti za savla|ivanje migrena, te{ko}a s ki~mom, kostima i zglobovima, straha‌

37

17

Ho}e li rak prostate biti pobije|en?

Homeopatija i medicina

Zapisi ljudi koji su bili na vo|enom grupnom postu

Razgovor s Danom Ullmanom, svjetski priznatim homeopatom

23

42

Pal~i}i premjestili cestu

Postom izgladnio rak

Nevidljiv narod u pravilu ima neotu|ivo pravo na teritorij

28

Kako meditirati? Svrha meditacije je opu{tanje i dostizanje unutarnjeg mira

33

Gljiva za zdravlje, ne za hranu Reishi {titi od raka te od ponovnog oboljenja od te bolesti

Putovi do zdravlja Pisma .............................................................................................................................. Zanimljivosti ............................................................................................................. Tijelo ne la‘e ......................................................................................................... Novi lijekovi umjesto starih ..................................................................... Prodaja po{tom .................................................................................................. Bubnjanjem do zdravlja .............................................................................. Ru|er Bo{kovi} i duhovi ........................................................................... Natrij ............................................................................................................................. Numerolo{ki savjeti ........................................................................................ Nove knjige ............................................................................................................. Astrolo{ki savjeti .............................................................................................. Putovi do zdravlja ............................................................................................. Neobi~na iskustva ........................................................................................... Oglasi ........................................................................................................................... Horoskop za kolovoz 2007. ......................................................................

-

08 KOLOVOZ 07

-

4 6 20 21 25 31 35 40 44 45 46 47 48 49 50

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirani mjese~nik

Misteriji Adresa uredni{tva: ^asopis Misteriji PP 10, 52475 Savudrija Tel./fax: 052 721 912 misteriji@pu.t-com.hr Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Urednik izdanja: Andrej Kikelj Grafi~ko ure|ivanje: Luka Zlatnar Prodaja putem po{te: Tel. 099/33 60 510 info@foska.net Narud`be Misterija: Tel. 099/33 60 510 Prodaja oglasnog prostora: Tel.: 00386 1 231 93 60; 00386 31 662 092 ara@zalozba-ara.si Tisak: Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Naklada: 12000 primjeraka Distributer: Tisak Zagreb, 01/3641 211 Distripress, 01/2411 600 Izdaje: AURELIA d.o.o. PP 10, Fran~eskija 52 52475 Savudrija Direktorica: Aurelija Vetrovec U ovom broju Misterija sudjelovali su: Jo‘e Vetrovec, Aleksej Metelko, Irena Shyama Hleb{, dr. Sta{o Forenbaher, Andreja Bricelj, dr. Tadeja Jere Lazanski, Anka Tav~ar Prelog, Predrag Darabo{, Bara Hieng, Aleksandar Milinkovi}, Andreja Paljevec, Sa{o Burja, Branka Zateja, Stane Pade‘nik Naslovnica foto Luka Zlatnar Maloprodajna cijena je 25 kn. Distributer: Tisak Zagreb. Pretplatnici imaju 10% popusta. Polugodi{nja pretplata iznosi 135 kn; godi{nja pretplata od 270 kn mo`e se uplatiti odjedanput ili u dvije rate. Poslovni ra~un: Raiffeisen Bank 2484008-1103476002

4 - 08 KOLOVOZ 07 -

FRAN~ESKIJA 52, 52475 S AVUDRIJA

GLADOVANJE RADI ZDRAVLJA Sa zanimanjem sam pro~itala sve o postu jer i sama imam odre|eno iskustvo u gladovanju. Po nekoliko dana ne bih ni{ta jela, ali se nikad nisam klistirala. Sada shva}am da bih lak{e savladala te{ko}e da sam si iz crijeva ~istila toksi~ne ostatke. Mo‘da bih mogla izdr‘ati i vi{e dana. Ipak mislim da je u grupi lak{e pobijediti te{ko}e koje se javljaju prilikom gladovanja. U svezi toga vam i pi{em. Ho}e li se kada grupni post organizirati i u Hrvatskoj? Postoji li neki priru~nik o postu? Ivanka, Split Postiti uspijevamo ako se za to dobro pripremimo. Naravno da je gladovanje u grupi lak{e. Ako ne iskrsnu neki problemi prije kraja ove godine trebao bi biti organiziran post u Hrvatskoj, vjerojatno u Istri. O postu je bilo puno toga napisano, a o tome {to o njemu misle lije~nici, upu}eni naravno, u pro{lom je broju Misterija lijepo obrazlo‘io dr. Andreas Buchinger. Govorio je o svojim iskustvima gladovanja, o iskustvima svog oca i djeda, lije~nika, koji su vodili na tisu}e postova. Iz onoga {to je kazao vo|a njema~ke klinike, dodu{e, nije bilo mogu}e saznati {to se detaljno zbiva u ljudskom tijelu za vrijeme posta. To se mo‘e saznati iz knjige »Gladovanje radi zdravlja« ruskih autora J. S. Nikolajeva i E. I. Nilova. Knjiga je bila prevedena 1977. godine, no tvrdnje ruskih lije~nika koji su post istra‘ivali su znanstveno neosporne i smatraju post najboljim prirodnim sredstvom za lije~e30 01:46

31

1

2 12:58

3

ILI

misteriji@pu.t-com.hr

NAGRADE ZA PRETPLATNIKE

T

rojici novih pretplatnika ~asopisa Misteriji svaki mjesec }emo pokloniti informacijsku plo~icu Magic Life, pomo}u koje mogu pobolj{ati pi}e, hranu i ponekad olak{ati bolove… Izme|u novih pretplatnika Misterija u srpnju `drijebom su izvu~eni:

1. Luka Per~i}, Viganj 94, 20267 Ku}i{te – Pelje{ac 2. Branko Avsenik, Dubrova~ka 6, 51000 Rijeka 3. @eljka Grubi{i}, S. Radi}a 67, 22000 [ibenik

U kolovozu }e troje izvu~enih pretplatnika, tako|er kao nagradu, dobiti informacijsku plo~icu Magic Life.

nje. Ako knjiga nekog interesira poku{ati }emo nabaviti fotokopiju jer je vjerojatno te{ko do}i do nje.

SKRIVENI UZROK BOLESTI Koliko mi je poznato postoji vi{e vrsta frekvencijskih generatora. Je li mogu}e generatore kupiti i negdje drugdje, osim u Americi, kao {to je vidljivo iz potpisa slike u ~lanku 4

5 22:19

6

7

8

»Skriven uzrok bolesti« iz pro{log broja Misterija? Ivo, Osijek Da, istina je da generatora ima svuda po svijetu. Poznati su njema~ki, kod kojih treba frekvenciju regulirati, pa {vicarski, kod kojih vam odgovaraju}u frekvenciju odre|uje i regulira terapeut, i jo{ cijeli niz drugih koji se me|usobno razlikuju u ovim ili onim detaljima. Kod nas je poznat zagreba~ki BioVal 2002, koji je 9 09:00

10

11

12

13 00:03


P ISMA plod doma}eg znanja, a rukovanje s njim je jednostavno jer ima izabrano podru~je frekvencija koje ne treba posebno regulirati. Nekoliko informacija o njemu mo-

‘ete prona}i na 8. stranici ~asopisa, a vi{e o lije~enju frekvencijskim generatorom mo‘ete pro~itati u 4. broju Misterija, u ~lanku »Rezonanca ubija nametnike«.

JE LI NA PLATANI DUH? U prilogu vam {aljem fotografiju koju sam snimila 29. lipnja. Lik se pojavio na deblu »mog drva«, platani, ispod koje se vrlo ugodno osje}amo suprug i ja. Svaki dan promatram tu platanu, a taj lik ranije nisam zamijetila. Na njemu su vidljive o~i, nos, usta, a mogla bi biti i brada. Pitala sam se je li u pitanju samo moja ma{ta da u prirodnom rasporedu kore drveta

vidim »sli~icu«, ali to isto vidi moj mu‘, a kolegica smatra kako je to obraz ~udnog, malo izduljenog duhi}a … Danica, Ljubljana

LIK DJETETA NA KAMEN^I]U Ove godine, 2. srpnja, sjedili smo uz more na otoku Prvi}. Razgovor je proticao u ljen~arenju na vru}ini, a sunce je peklo i milovalo ve} otpornu i potamnjelu ko‘u. Svuda naokolo su se igrali i razgovarali galebi, morski valovi su izvodili astralni koncert, ~isto plavetnilo je davalo nebesku sigurnost i cijeli ambijent je bio u skladu s tim. Razgovarali smo o narednom usmjeravanju na{eg projekta s ekolo{kim poljodjelstvom koji uklju~uje i obrazovanje, a koje bismo ‘eljeli postaviti na ~vrste temelje i tako spasiti {to vi{e djece. U to je Paulini pao u o~i svijetli ka14

15

16 22:12

17

18

Misterije! Naru~ite Misterije Kao {to je to ve} napravilo nekoliko tisu}a ljudi. Potpuno jednostavno: nazovite 099/33 60 510 i od narednog mjeseca }e vam po{tar ve} dva dana prije pojave ~asopisa na kiosku donijeti Misterije u va{ dom.

Ali to jo{ nije sve!

Kao pretplatnik besplatno }ete dobiti klupsku karticu s va{im imenom te }ete s njom mo}i koristiti niz usluga najmanje 10 posto jeftinije. Misterije su za pretplatnike, iako ih isporu~ujemo na ku}nu adresu, 10 posto jeftiniji. I ~asopis }e za vas uvijek biti jeftiniji od 25 kn. Godi{nju pretplatu od 270 kn (ili polugodi{nju od 135 kn) pla}ate tek kad dobijete uplatnicu. ^asopis mo`ete naru~iti kao poklon ro|aku ili prijatelju. No, to nije sve! Obdareniku }emo uz ~asopis poslati i ~estitku u va{e ime.

I ne samo to!

men~i} na kojem je bio jasno isklesan lik djeteta. Kamen~i}

Ako naru~ite Misterije mo`da }ete biti izabrani i dobiti lijepi poklon.

A ni to jo{ nije sve!

smo shvatili kao potvrdu na{e odluke i poticaj ka ispunjenju zahtjevnog plana. Alojzija, Planinca 19

20

21 00:53

22

23

Kao pretplatnik mo}i }ete koristiti posebne akcijske popuste koji iznose i do 20 posto. I jo{ vam se pone{to lijepo mo`e dogoditi ako nazovete 099/33 60 510 i postanete pretplatnik ~asopisa ~ije vrijeme tek dolazi!

24 22:52

25

26

27

28 11:34

-

29

30

31

1

2

19:01

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 5


Z ANIMLJIVOSTI

RA^UNALO STARO 2 000 GODINA

^OVJEK PTICA

G

L

judi su od davnina nebo ‘eljeli dijeliti s pticama. Ispunjenju te ‘elje najvi{e se pribli‘io {vicarski pilot Yves Rossy koji si je na le|a nasadio par krila i dva motora na reaktivni pogon. Nakon pokusnog leta u [panjolskoj ushi}eno je izjavio: »Bilo je apsolutno fantasti~no! ^ista sloboda u tri dimen-

mogla postojati.« Tako zapleteni sustav zup~anika pojavio se tek u satnom mehanizmu, izra|enom krajem 16. stolje}a. No, godine 2005. u muzeju u Ateni kompjutorskom su tomografijom prou~ili mehanizam iz Antikitere i ustanovili da je sastavljen od 30 kota~i}a sa po 15 do 223 zupca trokutastog oblika. Gumbom izvan mehanizma pomi~e se najve}i kota~i} koji onda pokre}e sve ostale kota~i}e, a ovi funkcioniraju kao astronomski kalendar za izra~unavanje polo‘aja nebeskih tijela i najavu Sun~evih i Mjese~evih pomr~ina. O~ito su na{i drevni pretci imali puno vi{e znanja o Sun~evom sustavu nego {to smo mislili. D

OTKRIVENA TAJNA GRADNJE KEOPSOVE PIRAMIDE?

G

Foto Internet

raditelji Keopsove piramide dizali su kamene blokove te{ke dvije i pol tone i postavljali ih na ‘eljeno mjesto pomo}u rampi. No nisu koristili samo vanjske rampe. Klju~nu je ulogu odigrala i unutarnja rampa. Tako tvrdi francuski arhitekt Jean Pierre Houdin koji je problem gradnje Velike piramide prou~avao osam godina. Radnici su u gradnji koristili vanjsku rampu za prva 43 metra, a onda bi izgradili unutarnju i pomo}u nje zavr{ili posao. Na taj je na~in piramidu moglo izgraditi svega ~etiri tisu}e ljudi, a ne njih sto tisu}a, kao {to to tvrde ostale teorije. Houdin ve} skuplja ekipu koja bi radarima i drugom neinvazivnom tehnikom potvrdila njegovu hipotezu. D

6 - 08 KOLOVOZ 07 -

zije, toliko brzine i snage, bolje nego biti ptica!« Rossy, biv{i pilot vojnog lovca, na projektu lete}eg ~ovjeka radio je pet godina. Krila je izradio od ugljikovih vlakana, a onda im dodao jo{ dva reaktivna motora na kerozin. Krilima upravlja preko elektronskog mehanizma koji mu omogu}uje da jedri po zraku ili pikira. Nakon tridesetak sekunda uspio je u zraku stabilizirati krila, a nakon toga pritisnuti gas do kraja. Uskoro je ustanovio da vi{e ne gubi visinu. Uspio je vi{e od ~etiri minute voziti u horizontalnom letu brzinom od 185 km na sat. D

NA\EN ZEMLJIN BRAT?

A

stronomi su u zvije‘|u Vage, na daljini od oko 20,5 svjetlosnih godina od na{eg Sun~evog sustava, otkrili planet vrlo sli~an Zemlji i nazvali ga Super Zemlja. Super Zemlja ima svoju atmosferu, njena godina traje kratkih 13 dana, prosje~na temperatura kre}e se od 0°C do 40°C, {to bi moglo zna~iti da ima i teku}u vodu. Stephane Udry iz @enevskog opservatorija rekao je da je planet kamenit kao Zemlja i prekriven oceanima. Suvremene svemirske letjelice jo{ nam ne omogu}avaju da stignemo do planeta za ljudskog vijeka, no astronom Xavier Delfosse izjavio je da }e taj planet biti va‘na destinacija budu}ih svemirskih putovanja, namijenjenih tra‘enju ‘ivota u svemiru. Od godine 1995., kad je otkriven prvi planet izvan Sun~eva sustava, do danas otkriveno je ve} 227 takvih planeta, no ve}ina ih je potpuno neprimjerena za gradnju vikendice jer su to uglavnom plinoviti divovi bez atmosfere. Nestrpljivo o~ekujemo novu generaciju svemirskih brodova. D Foto Internet

Foto Internet

Foto Internet

odine 1900. gr~ki su ronioci iz vode izronili nekakav mehanizam sa zup~anicima. Ni{ta ~udnoga – da nije izra|en oko 80. godine prije Krista. Mehanizam iz Antikitere, kako su ga nazvali arheolozi, jo{ vi{e zbunjuje u~ene glave od godine 1958., kad je Derek de Solla Price, profesor povijesti sa sveu~ili{ta Yale, zapisao: »Nigdje na svijetu ne postoji predmet sli~an ovome. Ni{ta takvoga ne spominju ni stari znanstveni radovi, niti literatura. Usprkos svemu onome {to znamo o znanosti i tehnologiji iz doba helenizma, takva naprava tada uop}e nije


ZANIMLJIVOSTI

SAVJETOVALI[TE O E-BROJEVIMA

Shyama ekskluzivno iz Brazila

Z

nanstvene studije upozoravaju da mnogi dodaci hrani (ozna~eni E-brojevima) izazivaju kod ljudi hiperaktivnost, alergije, glavobolje ili metaboli~ke poreme}aje. Reakcije odgovornih institucija na ta otkri}a prespore su i nedostatne, a prehrambena industrija takve rezultate uglavnom ignorira. Ipak, javnost ima pravo na svaku informaciju i svako upozorenje. Stoga zagreba~ka Udruga za demokratsko dru{tvo pokre}e projekt Savjetovali{te o E-brojevima. Izdali su knji‘icu

KAD SE TAJNE RAZOTKRIJU…

VELIKA BRITANIJA OBZNANIT ]E DOKUMENTE O NLO

N

edavno smo pisali da }e Francuska razotkriti tajne dokumente o NLO {to se i ostvarilo. Sada sti‘e nova vijest, da }e isto napraviti i Velika Britanija, odnosno Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva koje }e javno obznaniti tajne dokumente od godine 1967. nadalje. Vjerojatno ve}ina radoznalih ufologa i ljubitelja neidentificiranih lete}ih objekata nestrpljivo i{~ekuje informaciju o engleskoj verziji Roswella koja se dogodila 1980. godine u Rendlesham Forestu. Pri~ekajmo pa da vidimo {to su Oto~ani sve ove godine sakrivali svjetskoj javnosti. D

Foto Internet

[to se krije iza E-brojeva?, a njihova internetska stranica http://e-brojevi.udd.hr/ sadr‘i op{irne informacije o aditivima u hrani dopu{tenima u Republici Hrvatskoj, te donosi novosti koje se ti~u E-brojeva, sigurnosti hrane, itd. D

jerojatno se svakom Zemljanu, koji se barem malo interesira za ufologiju i pojave NLO-a, ve} javilo pitanje za{to je Zemlja od 1965. godine i negdje do 1990. godine bila tako privla~na za posjete izvanzemaljaca, koji su u tom razdoblju bili iznimno ~esti. Naime, broj vi|enih nepoznatih lete}ih objekata nakon te godine se dosta smanjio, a na odre|enim predjelima posjeti su ~ak i prestali. To je bila tema godi{nje svjetske konfeShyama rencije ufologa u brazilskom São Paulu. Materijal od kojeg su lete}i tanjuri U brazilskom dr‘avnom odjelu za nadzor zra~nog prometa potvrdili su bili izra|eni je nepoznata vrsta izvi{e primjera susreta aviona s »lete}im vanredno lakog metala i tvari nalik tanjurima« koji su {okirali, kako pilo- staklu. Pretpostavlja se kako su ti te i putnike, tako i javnost. Ipak, to NLO-i bili vo|eni preko elektromagnije jedini na~in pojavljivanja tajnovi- netskih polja s visokom napeto{}u kotih lete}ih objekata – tajnovitih barem je uzrokuje jo{ neobja{njiv gravitacijza one ufologe koji nemaju pristup taj- ski u~inak. Na konferenciji se tako|er nim podacima. Naime, na konferenciji je otvorena tema o {est NLO-a koje su znanstvenici i federalna policija uspjeli zarobiti. Tri su uhvatili u SAD-u, a ostala tri su uspjeli uloviti Brazilci. Svi su bili relativno maleni: 10, 22 i 33 metara. Po tim podacima je onda njihova veli~ina prilikom vi|enja na nebu dosta varljiva. Jedan o naj{okantnijih podaU {est NLO-a koje su uhvatili znanstvenici taka je {to su u svih {est plovila prona- i federalna policija prona|ena su trupla |ena trupla veli~ine od jednog do jed- veli~ine od jednog do jednog i pol metra koja nog i pol metra, koja su vizualno od- su vizualno odgovarala ljudskim oblicima govarala ljudskim oblicima. Obdukcigovorilo kako je tijekom poku{aja ja nije pokazala ni{ta neobi~no; moglo hvatanja NLO-a bio uni{ten veliki bi se re}i da se radi o malim ljudima, broj vojnih letjelica. Znanstvenici su ali o~ito ne s na{eg planeta. do{li do zaklju~ka kako su bi}a koja upravljaju tim plovilima opasna samo ako se osjete ugro‘ena, odnosno, onda kad su napadnuta. Nisu pokazivala nikakav interes za uspostavljanje dodira sa Zemljanima i nisu napadala sve dok Zemljani nisu upotrijebili oru‘je. Nakon medijskog razotkrivanja tih podataka ljudi u Brazilu pitaju se Tijekom poku{aja zarobljavanja NLO-a bio {to nam sve jo{ znanstvenici i vlast ne prikrivaju. je uni{ten veliki broj vojnih letjelica Foto Internet

Foto Internet

V

D

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 7


Z ANIMLJIVOSTI

NLO IZNAD HRVATSKE

B

Foto arhiv LAH

ioVal 2002 je ure|aj namijenjen suzbijanju nametnika, a ti su, po mi{ljenju lije~nice dr. Hulde Regehr Clark, jedan od glavnih uzro~nika brojnih bolesti, izme|u ostalog i raka. O tome smo u Misterijima pisali u ~lanku pod naslovom »Nametnike ubija rezonanca«. U zagreba~kom poduze}u Ekopid predstavili su nam hrvatski generator za uni{tavanje parazita BioVal 2002, izra|en za ku}nu upotrebu. Proizvo|a~i tvrde da slu‘i pobolj{anju dinami~ke funkcionalnosti organizma. Impulsna struja u obliku niskofrekvencijskih pravokutnih impulsa te~e iz generatora kroz dr‘a~e koje dr‘imo u dlanovima triput po sedam minuta. Struja nije konstantna i mijenja se u rasponu od 8 do 38 kHz. BioVal kroz ko‘u djeluje negativnim ionima na tkiva i parazite u njima tako da im promijeni polarnost. Djeluje u podru~ju frekvencije koja poga|a parazita, ali ne i ~ovjeka. Poma‘e kod mnogih bolesti i kod umora. Nije, me|utim, u~inkovita kod povi{enog krvnog tlaka i povi{ene tjelesne temperature. Upotreba je raznovrsna, a kao preventiva namijenjena je svima. BioVal 2002 ne treba pode{avati, on samostalno djeluje na temelju {irokog spektra frekvencija, a mogu ga koristiti svi, osim onih koji imaju ugra|en sr~ani elektrostimulator. Ne preporu~uje se ni trudnicama. Cijena mu je 1 650 kn. Mo‘e se naru~iti telefonom na broj 099 33 60 510 (Anka). D

N

Foto Internet

edavno smo u Misterijima pisali o subliminalnim poruka ma i njihovom manipulativnom utjecaju na podsvijest. Iz Velike Britanije sti‘e vijest o istra‘ivanju koje znanstveno potvr|uje da subliminalne poruke zaista mogu neposredno utjecati na podsvijest. Sedmero ispitanika nosilo je posebne nao~ale kojima su jednim okom vidjeli uobi~ajene slike predmeta, a drugim primali subliminalne slike. Za vrijeme pokusa rje{avali su jednostavne i malo te‘e misaone zadatke. Dr. Bahador Bahrami s Instituta za kognitivnu neuroznanost smatra da je mozak vrlo otvoren za doga|aje oko sebe i da prima informacije i onda kada toga nije svjestan. Poti~u li zaista subliminalne poruke kasnije na primjer {oping, pokazat }e daljnja istra‘ivanja. D

8 - 08 KOLOVOZ 07 -

ra}aju}i se ku}i Damir \ureti} primijetio je zanimljivu i neobi~no veliku zvijezdu. Zaustavio se i opazio da objekt ‘ute boje sa zelenim obrubom mijenja oblik iz ovalnog u okrugli. »Nisam mogao vjerovati vlastitim o~ima pa sam zato mobitelom snimio dvije fotografije. Isprva mi nije

palo na pamet da bi to mogao biti neidentificirani lete}i objekt jer ne vjerujem u vanzemaljce. Sada vi{e nisam tako uvjeren«, izjavio je. \ureti} nije bio jedini koji je u no}i 27. travnja iznad Knina vidio NLO. Takav veliki svijetle}i predmet, koji je lebdio zrakom oko deset minuta, vidjela su, prema britanskom internetnom portalu Life4tech, oko tri sata ujutro i dva britanska pilota, svatko u svojoj letjelici. Jedan od njih izjavio je da je predmet bio velik ~ak dva kilometra. D

S NEBA SU PLJU[TALE @ABE

U

Srbiji je zabilje‘ena neobi~na pojava. Umjesto ki{nih kapi s neba su po~ele padati ‘abe. Promet se zaustavio, a stanovnici gradi}a Od‘aci zbunjeni po‘urili svojim ku}ama. Aleksandar ]iri} rekao je da je odjednom s neba po~elo padati na tisu}e malih ‘aba. Drugi o~evidac, Caja Jovanovi}, izjavio je da se niotkud pojavio velik oblak jako ~udnog oblika i boje. Najprije je pomislio da netko iz aviona baca ‘abe ili je mo‘da zrakoplov koji je prevozio te ‘ivotinje imao nesre}u. Nedugo nakon doga|aja klimatolog Slavi{a Ignjatovi} dao je i stru~no obja{njenje: »To je znanstveno obja{njiva pojava: zra~ni vrtlog iz pli}aka jezera ili neke druge vodene povr{ine usisao je lagane ‘abe koje su, kad se vjetar nad Od‘acima smirio, popadale na zemlju.« D Foto Internet

MOZAK PERCIPIRA SUBLIMINALNE PODRA@AJE!

V

Foto Internet

BIOVAL UNI[TAVA PARAZITE


Susreti za savla|ivanje migrena, te{ko}a s ki~mom, kostima i zglobovima, straha…

Duhovna transformacija D

uhovna transformacija je spoznajna iscjeljuju}a tehnika pomo}u koje prolazimo kroz osobno iskustvo preobra‘aja sada{njeg postojanja kako bi iscijelili svoje tegobe, kako fizi~ke tako i du{evne. Duhovnu transformaciju u Termama Dobrna* vodi instruktorica Vadana Gordana Kudrikova**, nekim ~itateljima ~asopisa Misteriji ve} poznata kao instruktorica Psihokibernetike Esena i regresoterapeutkinja. Radionicu »Duhovna transformacija« ~ine ~etiri seanse i uvodno predavanje. Sve se doga|a tijekom vikenda, od petka poslijepodne do nedjelje dopodne, u Termama Dobrna*. »^etiri seanse su potrebne kako bih ostvarila jednu cjelinu. U prvoj seansi biram lak{i na~in kako bi svaki polaznik do‘ivio barem neko iskustvo. Sljede}e

Tijekom duhovne transformacije mo‘emo uroniti u iskustvo kada jednostavno znamo sve

* 00386 3 780 80 00 ** 091/206 28 15

Foto L. Z.

seanse su dublje, intenzivnije i usmjerene na uzrok te{ko}a, iako neki urone u uzrok svog problema ve} u prvom satu. Kad spoznamo uzrok svog problema – fizi~ke bolesti ili bolesti s emotivnim uzrokom – tada to treba iscjeljivati. Da se te{ko}e izlije~e jedna seansa naravno ne mo‘e biti dovoljna«, ka‘e Gordana Kudrikova koja razli~ite seanse, sa sadr‘ajem uvijek namijenjenim pomaganju ljudima, vodi ve} vi{e od dva desetlje}a.

Gordana Kudrikova vodi seanse ve} vi{e od dva desetlje}a

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 9


DUHOVNA

TRANSFORMACIJA

Sustav od ~etiri seanse po~inje uvodnim predavanjem: »Polaznicima na uvodnom, upoznavaju}em, predavanju govorim {to }emo raditi. Da imamo mogu}nost u}i u matricu sada{njeg postojanja, da mo‘emo uspostaviti kontakt s vi{im dimenzijama, da su u du{i sa~uvane sve informacije o na{em postojanju. I jo{ vi{e od toga: mo‘emo uloviti dimenziju du{e. Obrazlo‘im im da za vrijeme duhovne transformacije mo‘emo uroniti u iskustvo kad jednostavno sve znamo. Mo‘emo dobiti uvid i spoznati ’matricu univerzuma’, kreativnu kozmi~ku inteligenciju, matricu aka{e, u kojoj je sa~uvano sve znanje o nama samima i o svemu {to postoji. O cijeloj kreaciji.

Foto L. Z.

ODVAJANJE OD TIJELA Gordana Kudrikova: »U du{ama su pohranjene sve informacije o na{em postojanju.«

Kako danas ‘ivimo, kako se danas osje}amo, {to danas ~inimo: sve to smo na neki na~in sami odredili u pro{losti. Kad smo odlu~ivali o svojim budu}im

RADIONICE DUHOVNA TRANSFORMACIJA Petak, 7. rujna 2007 Uvodno predavanje (oko 45 min) Prva seansa (60 do 75 min) Subota, 8. rujna 2007 Druga seansa – prijepodne (oko 2 h) Tre}a seansa – poslijepodne (oko 2 h) Nedjelja, 9. rujna 2007 ^etvrta seansa – prijepodne (oko 2 h) Cijena radionice: 120 € Napomena: Po potrebi program se mo‘e promijeniti. Vrijeme odr‘avanja radionice uskladilo bi se s ostalim sadr‘ajima u Dobrni. Informacije: Vadana GORDANA Kudrikova, GSM 091/206 2815, tel. 052/752 760

O RADIONICAMA DUHOVNE TRANSFORMACIJE

R

adionica Duhovna transformacija je spoznajna, iscjeljuju}a radionica u kojoj sudionik prolazi kroz osobno iskustvo transformiranja vlastitog postojanja. Ima iscjeljuju}i u~inak na poreme}aje i bolesti svih tipova, bilo da se radi o onima koji su se ve} manifestirali na fizi~koj razini ili onima emotivne prirode. Primjerice, poma‘e kod strahova i fobija, migrena, poreme}aja ko{tanog i hrskavi~nog tkiva (kralje{nica, kosti i zglobovi), ishialgije, cirkulacijskih, hormonskih i spolnih poreme}aja, poreme}aja imu-

do‘ivljavaju i iskustvo ranijeg ‘ivota. To se doga|a kada je uzrok nekog sada{njeg fizi~kog, emotivnog ili mentalnog poreme}aja uvjetovan iskustvom iz ranijeg ‘ivota. Sudionici radionice kroz vo|ene seanse prolaze iskustva: • uranjanja u Duhovnu dimenziju, • uspostavljanja kontakta s Duhovnim vodstvom, • iscjeljivanja (ozdravljenja) svojih sada{njih poreme}aja, • uranjana u »matricu svog sada{njeg postojanja«, davno

Neki sudionici do‘ivljavaju iskustvo ranijeg ‘ivota niteta, urinarnog trakta, probavnog sustava, aparata za disanje, ko‘e… Pored toga, osloba|a od emotivnih i mentalnih blokada i nesposobnosti, od vezanosti na problemati~ne ljudske odnose, nemira, ljutnje, povrije|enosti i bijesa, a poti~e kreativnost, talente, sposobnosti, samosvijest, toleranciju, ljubav i radost ‘ivljenja. Ukratko, Duhovna transformacija uspostavlja ravnote‘u fizi~kog, emocionalnog i mentalnog tijela. Tijekom seanse Duhovne transformacije neki sudionici

10 - 08 KOLOVOZ 07 -

programiranu i uvjetovanu ranijim iskustvima, • spoznavanja uvjetovanosti sada{njeg postojanja, • spoznavanja Duhovne dimenzije i osloba|anja starog programa koji uvjetuje kvalitetu sada{njeg fizi~kog, emotivnog i mentalnog tijela, • kreiranja nove kvalitete postojanja sada{njeg fizi~kog, emotivnog i mentalnog tijela, • trajnog spoznavanja Duhovne dimenzije i prepu{tanja njenom vodstvu u svakodnevnom ‘ivotu.


D UHOVNA

TRANSFORMACIJA

ISKUSTVA DVOJE POLAZNIKA 1. POMO] UMJETNIKA Povod za dolazak na tretmane bile su smetnje izazvane deformacijom lumbalnog dijela kralje{nice i artroza lijeve zdjeli~ne kosti. Bila je iznena|ena intenzitetom energetskih protoka koje je osje}ala za vrijeme seansi. Spoznajom Duhovne dimenzije i svog Duhovnog vodstva njezini pogledi na ‘ivot prestali su biti kruti, problemati~ni, dramati~ni i ‘alosni. U jednoj od seansi do‘ivjela je, kako joj u njenoj Duhovnoj dimenziji, njeno Duhovno vodstvo, {alje (ili se osobno pojavljuje u obliku) Michelangela. Dlijetom, ~eki}em, turpijom i blanjom oblikovao je deformaciju lumbalnog dijela njene kralje{nice. Nakon toga uzeo je neku masu koja je izgledala kao gips i njome popunjavao lijevu zdjeli~nu kost. Kada je bio pri kraju dobro je sve pregledao, zagladio, opet pogledao. No, malo se mr{tio, nije bio sasvim zadovoljan svojim djelom. Uzeo je ne{to {to je imalo oblik blanje i time sve dobro zagladio. Ponovo je pogledao i sada je njegov izraz bio jasan. Bio je zadovoljan svojim djelom! U sljede}oj se seansi pojavio Leonardo da Vinci. Prema njezinim rije~ima i on je sve dobro obavio, a radio je kao da slika kistom iako je ona o~ekivala kiparsko oblikovanje. Proces se odvijao na duhovnoj razini, ali je cijelo vrijeme imala fizi~ke osjete na lumbalnom dijelu kralje{nice i lijevoj zdjeli~noj kosti. Naredna seansa bila je novo iznena|enje za nju. Opet se pojavio Leonardo da Vinci, no ovaj put kao kipar. Vrlo precizno oblikovao je njenu kralje{nicu i zdjeli~nu kost. Kada je poslije ~ula da je Leonardo da Vinci bio izme|u ostalog i kipar, da su Michelangelo i Leonardo ‘ivjeli u pribli‘no isto vrijeme, iznenadila se. Duhovna dimenzija i Duhovno vodstvo djeluju nepogre{ivo. Unato~ predod‘bi njezinog analiti~kog uma, koji je Leonarda poznavao samo kao sli-

kara, Duhovna dimenzija je u~inila upravo ono {to je bilo potrebno. Nastavila je s povremenim tretmanima. Ubrzo su smetnje gotovo sasvim nestale. Kretala se lako i gipko, bolje nego 20 godina ranije. Naime, njezina lumbalna deformacija bila je tzv. priro|enog tipa. 2. VIDIO KAMEN U @U^NOM MJEHURU Niz godina znao je da ima poprili~no veliki ‘u~ni kamen. Nakon ozbiljnog i mu~nog napada, preporu~ili su mu hitnu operaciju. Odlu~io je poku{ati s terapijom Duhovne transformacije. U prvoj seansi nije se desilo ni{ta posebno. Bio je skepti~an i mislio je da alternativne metode nisu u~inkovite. Ipak je ustrajao. U drugoj seansi do‘ivio je, prema njegovom mi{ljenju, duboko misti~no iskustvo. Imao je osje}aj da se nalazi negdje »drugdje«. Oko njega sve je blje{talo svjetlo{}u, osje}ao je mir i spokoj. Promatrao je svoje tijelo, ali ga nije osje}ao. A onda je vidio i unutra{njost tijela! Jasno je vidio kamen u ‘u~njaku. Pojavile su se neke ~udne sjenke koje su gnje~ile, mrvile i ~istile ‘u~ni kamen te propuhivale zakr~ene krvne ‘ile. U narednom tretmanu duboko misti~no iskustvo i terapija su se nastavili. No, ovom prilikom dobio je misaonu poruku. »U sebi je godinama hranio ogor~enost i te{ko zamjeranje.« Opirao se ovom iskustvu, nije se htio suo~iti s istinom. Nakon nekog vremena uz pomo} Duhovnog vodstva savladao je otpor i »lavina« potisnutih emocija je krenula. Nije volio oca jer je u djetinjstvu prema njemu bio grub. ^esto ga je ka‘njavao. Majka je pred ocem prikrivala pa‘nju koju je uspjela pru‘iti sinu. Njih dvojica su bili poput rivala u zadobivanju maj~ine pa‘nje. Kako je odrastao, tu su ~injenicu obojica poku{avali prikriti, ali to se i dalje »osje}alo u zraku«. Duhovna dimenzija zapo~ela je iscjeljivanje njegova emotivna tijela. Prepustio se iscjeljuju}oj blje{tavoj energiji, duboko je disao i po~eo osje}ati olak{anje. Ali to nije bilo dovoljno. One ~udne

siluete po~ele su se gibati oko njega i lagano ga voditi u neko drugo vrijeme, na neko drugo mjesto. Do‘ivio je iskustvo koje se zbilo oko 300 godina ranije. Gledao je u prekrasnu ‘enu koja je bila u dru{tvu privla~nog, mladog mu{karca. Bilo je o~ito da ‘ena u‘iva u dru{tvu mladi}a. On je to promatrao i osjetio duboku ljubomoru. Ta ‘ena je namijenjena njemu! Raznim intrigama uspio je posti}i da s njom sklopi brak, a da taj zgodan mladi} bude osu|en za izdaju i utamni~en. Njegova politi~ka mo} i ugled su ja~ali, ali pravu ljubav svoje ‘ene nije uspio dobiti. Rivali su jo{ i danas. Samo danas je on dijete ‘ene kojoj je nekada dao zatvoriti voljenog mladi}a. A onaj mladi} kojeg je tada poslao u tamnicu danas je njegov otac. Rasplakao se. Bilo mu je ‘ao oca, bilo mu je ‘ao mnogih godina koje je proveo u ogor~enosti i zamjeranju. Potpuno je oprostio ocu. Nadao se da }e imati jo{ dovoljno vremena da mu to i poka‘e. Njegovom ocu, nakon {to je obolio od zlo}udnog tumora, predvi|ali su jo{ oko 6 mjeseci ‘ivota. Shvatio je kako je i njegov otac dugo godina u sebi pohranjivao razdiru}e emocije koje su ostavile traga na njegovom tijelu. Duhovna dimenzija nastavila je svoj blagotvorni u~inak. Osjetio se preporo|enim, kao nov, slobodan od ogor~enja i zamjerki. Nakon terapije po~eo je redovito obilaziti oca. Nisu razgovarali o pro{losti. Na po~etku nije i{lo ba{ lako. Otac je na po~etku bio malo zbunjen i iznena|en sinovljevom pa‘njom. Ali polako ju je prihvatio. Dva dana prije o~eve smrti mirno su se oprostili. Ubrzo je ponovio terapiju. Na kontrolnom pregledu, koji je uslijedio tri tjedna nakon posljednje terapije, nije bilo ni traga ‘u~nom kamenu. Komentar je bio: »Vjerojatno su ranije snimke bile pogre{ne.« D

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 11


TRANSFORMACIJA

Foto L. Z.

D UHOVNA

Kako danas `ivimo, kako se danas osje}amo, {to danas ~inimo: sve smo to na neki na~in sami sebi odredili u pro{losti

iskustvima, to smo radili na nivou uvjeta koji su nas tada odre|ivali. Ako smo nekada imali neko neugodno, dramati~no iskustvo, ako smo nekog mrzili, to je potisnuto duboko u na{u suptilnu energiju u dimenziji du{e. Energija jednostavno postoji, neuni{tiva je; mo‘e promijeniti samo kvalitetu, promijeniti se iz jednog stanja u drugo. Potisnuti osje}aji, strah, ljutnja, ogor~enje, krivnja, mr‘nja… uvijek ostaju u nama.« Seanse se odvijaju u tapeciranoj dvorani, gdje u~esnici sjede ili le‘e: »Mnogi se bolje osje}aju ako le‘e, ali ja ovu metodu poku{avam izvoditi tako da u~esnici sjede. Kad sjedimo vi{e smo usmjereni na te‘nju da idemo gore, vi{e,

12 - 08 KOLOVOZ 07 -

iako u stanje duhovne transformacije mo‘emo u}i i le‘e}i.« Gordana Kudrikova vodi seansu s uputama na koji na~in polaznici mogu dosti}i stanje kad se odvajaju od tijela: »Naravno jo{ uvijek osje}aju svoje fizi~ko tijelo samo se ponekad komu ~ini da ga vi{e ne osje}a. Dogodi se i, dodu{e rijetko, da netko potpuno iza|e iz tijela. No to nije ni{ta lo{e. To je samo trenutni osje}aj kada osoba izvana mo‘e vidjeti svoje tijelo pa ~ak i vidjeti u njega. U takvom stanju osoba ne osje}a ni{ta. No, kada im dam upute, a ponekad i po njihovoj vlastitoj odluci, oni mogu svoje tijelo kao i njegovo fizi~ko djelovanje duboko osjetiti.

Prakti~na vrijednost tih do‘ivljaja je u~enje opa‘anja samog sebe, drugih ljudi, okolice, svojih osje}aja… Osje}aji su za nas vrlo zna~ajni i ~esto mislimo kako su pozitivni iako nisu. Osje}aje se moramo nau~iti samo zapa‘ati. Ne mo‘emo ih izbrisati. To je zabluda. Ne mo‘emo ih izbrisati niti onda kada fizi~ki vi{e ne postojimo. Sve njihove impresije ostaju utisnute u suptilnim energijama. Seansa obi~no traje oko sat i mo‘e biti bogata i duboka, ponekad traje i manje, a svejedno bude duboka i kvalitetna. Ljudi ponekad pla~u ili se smiju, ili pak sve skupa protje~e mirno i tiho. Neki nemaju osje}aj da su duboko prodrli u iskustvo i ~ini im se kao da ne osje}aju svoje tijelo, a opet mogu promatrati sve {to se s tijelom doga|a. U prvoj fazi je dobro da u~esnici osje}aju svoje osje}aje, u narednoj fazi je po‘eljno da ih svjesno opa‘aju. To nije kao gledanje filma; promatranje koje nas dovodi u stanje prosvjetljenja i vi{e svijesti treba vje‘bati i prakticirati.« Duhovna transformacija je namijenjena lije~enju, pobolj{anju me|usobnih odnosa, smanjenju strahova, boljem uspostavljanju odnosa: »Sve {to u~esnici duhovne transformacije dobiju na radionici ili pak na individualnoj seansi, mogu koristiti u svakida{njem ‘ivotu. Naravno, u po~etku sami ne do‘ivljavaju takva iskustva kao na vo|enoj seansi. Svaki polaznik razvija svoju svjesnost i postaje potpuniji; novo znanje, iskustva, osje}aje, do‘ivljaje… mo‘e iskoristiti u svakida{njem ‘ivotu, za svoje zdravlje, na poslu, u odnosima s ljudima… Naglasak je na spoznaji vlastitog bivstva. Spontano nam mo‘e pomo}i razviti druga~iji odnos prema sebi i drugima.« Onima koji su u grupnoj seansi i izme|u seansi osvijestili odre|eno iskustvo, Gordana Kudrikova u usmjerenoj individualnoj seansi mo‘e pomo}i razrije{iti problem. To ponekad napravi bez rije~i, a ljudi opisuju {to im se doga|alo. Jo‘e Vetrovec

D


Nad selom Nakovana na Pelje{cu nalazi se netaknuta podzemna obredna dvorana

Falusoidni stalagmit Na tlu dvorane le‘ala je hrpa komada kerami~kog posu|a. Najvi{e ih je bilo na sredini rova oko isturenog osamljenog stalagmita koji simbolizira falus. Arheolozi su {pilju po~eli istra‘ivati u namjeri da izvedu rutinsko sonda‘no iskopavanje. No, kad su odstranili dio

kamenja i probili se kroz uzak procjep duga~ak deset metara, otkrili su {iroki jamski rov koji se blago spu{ta u unutra{njost brda i zavr{ava pedeset metara ispred, u maloj dvorani ukra{enoj sigama. One su bile netaknute i ~iste. Nigdje nema ni traga stopama, ni bilo kakvog drugog znaka o novodobnim posjetiteljima. U ~asu otkri}a na tlu je bilo razbacano na tisu}e komada finog kerami~kog posu|a gr~ko-helenisti~kog podrijetla iz 3. ili 2. stolje}a prije Krista… Najvi{e ih je bilo usred {piljskog rova, oko osamljenog stalagmita koji se izdvaja od drugih.

Odmah ispod vrha ovog obronka nalazi se ulaz u novootkriveno podzemlje u kojem su na|eni ostatci postojanja Ilira

Foto J. Vetrovec

N

ad selom Nakovana na poluotoku Pelje{cu, jednoj od posljednjih oaza divljine na jadranskoj obali, tamo gdje iznad pla‘a jo{ caruju ~agljevi, nalazi se {pilja Spila. U njoj su arheolozi otkrili i istra‘ili ilirsko sveti{te iz helenisti~kog razdoblja od 4. do 1. stolje}a prije Krista. Ulaz u sveti{te, sada za{ti}en mre‘om, do otkrivanja je bio sakriven gomilom kamenja. Zbog toga je sveti{te ostalo potpuno netaknuto – onakvo kakvo su ostavili posljednji {tovatelji prije 2 000 godina. [pilja jo{ nije otvorena za javnost.

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 13


FALUSOIDNI

STALAGMIT

Otkriveno je netaknuto arheolo{ko nalazi{te, staro vi{e od 2 000 godina. Takva »zape~a}ena« nalazi{ta izuzetno su rijetka. Jo{ je izuzetnije to {to nalazi{te u {pilji kod sela Nakovana nisu otkrili slu~ajni prolaznici nego arheolozi pa je zato njegov znanstveni potencijal ostao neokrnjen. Stru~njaci su ostali zate~eni koli~inom i kakvo}om arheolo{kog materijala. Hrvatski, kanadski i engleski arheolozi sakupili su deset tisu}a krhotina kerami~kog posu|a. Od njih su pa‘ljivom rekonstrukcijom sastavili niz posuda. Ve}inom su to ~a{e za pi}e te vr~evi i tanjuri, uvezeni iz Gr~ke ili iz gr~kih kolonija u ju‘noj Italiji i na Jadranu.

ILIRI, GRCI I RIMLJANI

14 - 08 KOLOVOZ 07 -

Grn~arija koja je odu{evila arheologe (lijevo) skriva se u {pilji odmah ispod vrha brda (desno). Ispred zazidanog ulaza u {pilju postavljena je drvena pregrada s tablom, a svi ostatci glinenog posu|a ve} su na sigurnom u muzejskom depou.

Foto S. Forenbaher

Foto S. Forenbaher

Pelje{ac, poluotok netaknute prirode, skriva mnogo tragova koje su iza sebe ostavili stanovnici starog vijeka. Samo kilometar od {pilje na isturenom kupastom vrhu usred nakovanske visoravni nalazi se utvrda koju lokalno stanovni{tvo i danas zove Grad. Tu su krajem starog vijeka stolovali lokalni Iliri, tada{nji gospodari toga dijela poluotoka. Za svoje su sjedi{te izabrali prirodnu tvr|avu, opkoljenu sa sve ~etiri strane stijenama visokim dvadeset metara. Pristup je bio mogu} samo na jednom mjestu, po stazi koja se uspinjala strmim obronkom. Ilirske mo}nike zakopavali su u grobnice pod velike kamenite humke, kakvih na nakovanskoj visoravni ima desetak. Drugi, sli~ni humci nalaze se na kamenitim vrhovima koji okru‘uju visoravan. Ti istureni humci vide se izdaleka, a slu‘ili su kao osmatra~nice ili pak upozorenje strancima da taj prostor pripada gospodarima utvrde. Arheolo{ki ostatci, na|eni u utvrdi i grobovima, govore o intenzivnom ‘ivotu na visoravni u posljednjim stolje}ima pri-


STALAGMIT

Foto S. Forenbaher

F ALUSOIDNI

Sredi{nja znamenitost nakovanske {pilje je siga u obliku falusa. Da ga ne bi o{tetili, {pilju su pa‘ljivo za{titili i jo{ nije otvorena za javnost.

je Krista. Bila su to nemirna vremena, kada se isto~na obala Jadrana uklju~ivala u gospodarski i politi~ki razvijeniji svijet Sredozemlja. Na po~etku 4. stolje}a Grci su osnivali kolonije na bli‘im srednjodalmatinskim otocima {to je oja~alo trgovinu, no uzrokovalo i sve brojnije sukobe s doma}im stanovni{tvom. Iliri iz nakovanske utvrde imali su, zahvaljuju}i gr~kom brodovlju, odli~nu priliku za trgovanje, ali i za gusarske pohode jer su brodovi milom ili silom morali ploviti Pelje{kim ili Neretljanskim kanalom. Mnogi su dragocjeni predmeti tako skon~ali u Gradu ili u grobovima ilirskih mo}nika. U stolje}ima koja su slijedila, isto~na je obala Jadrana postupno dolazila pod sve ve}i utjecaj rimske dr‘ave. Za Rimljane je bilo najva‘nije osvajanje strate{-

kih to~aka na obali jer su samo tako osiguravali neometanu plovidbu svojim brodovima. Zbog toga su se u posljednja dva stolje}a prije Krista nekoliko puta sukobili s Ilirima. Za pelje{ke Ilire sukobi su zavr{ili katastrofalno. Sredinom prvog stolje}a bili su kona~no potu~eni, a osvaja~i su ih na silu preselili u unutra{njost kontinenta. @ivot na nakovanskoj visoravni privremeno je zamro.

OBREDI I GOZBE KOD STALAGMITA Tajni posjeti tamne unutra{njosti {pilje postali su ~e{}i upravo u opisanom razdoblju, od vremena gr~ke kolonizacije Visa, Hvara i Kor~ule do rimskih osvaja~kih pohoda. Malo je vjerojatno da

su posjetitelji {pilje bili stranci jer su zapadni dio Pelje{ca kontrolirali ilirski gospodari utvrde. Vjerojatno su ba{ oni ostavili u {pilji veliku koli~inu uvezenog posu|a, kupljenu ili oplja~kanu po gr~kim brodovima. Ljudi su u svim razdobljima ~esto zalazili u {pilje, a na{a Spila nije bila samo obi~no skloni{te. Istra‘ivanja dokazuju da su se u njenoj unutra{njosti odvijali obredi. Spila bija{e na kraju starog vijeka ilirsko sveti{te. Ve} sama mra~na unutra{njost {pilje, u koju se tada, kao i danas, mo‘e samo dopuzati, ima sugestivni u~inak. U davna su vremena ~esto za sveti{ta birali skrivene i tajnovite predjele. U prostoru dominira jedan jedini osamljeni stalagmit koji privla~i pa‘nju ne samo radi svog

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 15


STALAGMIT

Knjiga »Spila Nakovana« ~itatelju pribli`i davno vrijeme kojem je sveti{te pripadalo

Bogovima se ne ‘rtvuju jeftini predmeti. Zbog toga je ispred stalagmita le‘alo samo fino, uvezeno posu|e koje je za lokalne Ilire moralo predstavljati odre|enu vrijednost. Na nekim su posudama ugravirani kratki zavjetni napi-

Foto S. Forenbaher

isturenog polo‘aja i impozantnosti nego i radi svog oblika koji neprijeporno podsje}a na mu{ko spolovilo. Velika koli~ina kerami~kih komadi}a le‘ala je upravo ispred njega. Falusoidni stalagmit o~ito je bio u sredi{tu doga|aja.

Staro selo Nakovana, u kojem sad stanuju samo duhovi, mo‘da }e jednom o‘ivjeti uspomenom na Ilire

Foto J. Vetrovec

FALUSOIDNI

Arheolozi rijetko kada otkriju posve netaknuto nalazi{te poput ovoga na Pelje{cu

16 - 08 KOLOVOZ 07 -

si na gr~kom ili latinskom jeziku. Stanovnici nakovanske visoravni dolazili su u {pilju da bi ~astili nadnaravna bi}a koja su vladala njihovim svijetom, da bi im izrazili zahvalnost ili ih molili za pomo}. Kako je izgledao sam obred? Brojne posude za pi}e i serviranje hrane te kosti kozjih i janje}ih butova govore o ritualnim gozbama. Krhotine amfora, u kojima se obi~no dr‘alo vino, daju nam naslutiti {to se tu doga|alo. Pustimo ma{ti na volju i zamislimo razuzdani tulum u zadimljenoj, bakljama osvijetljenoj pe}ini, ili orgiju ispred stalagmita – falusa. Naravno, nikad ne}emo mo}i tvrditi da su stvari zaista tako izgledale. Isto tako mo‘emo samo naga|ati o atributima »bo‘anstva« koje je predstavljao stalagmit. Ve} njegov oblik ukazuje na kult povezan s plodno{}u, potencijom ili s ratnom mo}i i hrabrosti. U posljednjim nemirnim stolje}ima starog vijeka te su osobine bile i te kako na cijeni. Preuzeto iz ~lanka slovenskog izdanja Misterija; autor je dr. Sta{o Forenbaher koji je napisao i knjigu »Spila Nakovana: ilirsko sveti{te na Pelje{cu«

D


Zapisi ljudi koji su bili na vo|enom grupnom postu

Ho}e li rak prostate biti pobije|en?

POST SMO ODMAH PREKINULI »Oboje smo odmah prekinuli post nakon povratka ku}i. Mu‘ je slu‘beno oti{ao na tjedan dana u Prekomurje i ve} nave~er je ’normalno’ jeo. Mlijeko i kruh. U Prekomurju je nastavio s intenzivnom tjelesnom aktivno{}u, tr~ao je i vje‘bao, uz hranu koju nije ograni~avao, no jeo je manje nego li ranije. Va‘no je {to od travnja ove godine vi{e ne pu{i. Prije bi popu{io jednu do jednu i pol kutiju cigareta dnevno. I jo{ ne{to: ne pije vi{e pivo«, izme|u ostalog nam je napisala Mojca koja je postila skupa s mu‘em. »Meni taj post nije donio takvu korist kakvu sam o~ekivala. Cijelo vrijeme sam osje}ala manjak energije… S obzirom na to da sam ve} trideset godina vegetarijanka, {to sam i fizi~ki dosta aktivna, ve} ~etrnaest godina svaki dan hodam ili tr~im oko Bledskog jezera, ne pijem i ne pu{im, gre{ke radim samo kod

Foto J. Vetrovec

P

ost prihva}a svatko na svoj na~in. Oni koji se odlu~e za grupni devetodnevni post, o kojem smo pisali u pro{lom broju Misterija, izdr‘e bez hrane barem devet dana, dok su u grupi i u hotelu. Post naravno ima ve}i u~inak ako dulje traje. Onima koji od posta o~ekuju vi{e tih devet dana nije dovoljno; za njih je to samo uvod i {kola kako nastaviti postiti kod ku}e i produ‘iti ga na dva, tri, ~etiri i vi{e tjedana… [to nakon posta? Svi prelaze na sirovu ishranu? Neki sudionici svibanjskog grupnog posta, mjesec dana nakon zavr{etka grupnog posta u hotelu Lucija u Mostu na So~i poslali su nam svoja mi{ljenja i iskustva. Izabrali smo {to razli~itije kako bi slika bila potpunija.

Isposnici za vrijeme skupljanja kilometara. Vode u slapu ima dovoljno za sve.

slatki{a, o~ekivala sam da mi post ne}e uzrokovati te{ko}e, no bilo je upravno suprotno. S mu‘em sam se upravo vratila s jednotjednog dopusta na kojem smo oboje bili tjelesno vrlo aktivni. Nismo previ{e jeli iako je hrane bilo u izobilju. ^ak se i Miran po koji dan potpuno odricao mesa i jeo samo povr}e i vo}e. Oboje smo se dogovorili da }emo se u rujnu prijaviti na trodnevno ’u~enje’ prehrane sirovom hranom, a istodobno se `elimo i ponovno susresti s ostalim sudionicima iz na{e grupe i razmijeniti iskustva i osje}aje koje nam je post donio.« Njezina ginekologinja kao i lije~nica op}e prakse smatraju kako post nije koristan s obja{njenjem da niti jedan grub zahvat u tijelo nije dobar…

OSTAVIO LIJEKOVE Na na{u molbu da opi{e svoje iskustvo Lucijan se odazvao esejom: »Star sam 64 godine, umirovljenik, ipak vrlo aktivan jer sam predsjednik ribarske dru‘ine Tolmin koja je s 5 zaposlenih i nizom aktivnosti kao jedno malo poduze}e.

Postiti smo po~eli zajedno. Ve} sam tada do‘ivio istinski preporod. Prije toga sam si naime natovario nevjerojatnih 113,6 kg i to na visinu od samo 178 cm. Svako prigibanje je za mene bila izuzetna te{ko}a. Kad bi mi ne{to palo na pod nisam znao kako bih to podigao. Pored toga sam kod svakog du‘eg sjedenja ili le‘anja rabio dosta vremena da bi zglobovi opet ’profunkcionirali’. Posljedica je bila i visok tlak, uzimao sam tri vrste tableta, povi{en kolesterol, giht i sr~ana aritmija. Prve dane sam na Marjanovom te~aju gubio oko 1 kg dnevno. Kasnije se sve ustalilo negdje na oko 400 g. Ve} tre}i dan posta sam si mogao zavezati vezice na cipelama sjede}i na stolici. Gotovo da nisam mogao vjerovati! Prestao sam uzimati sve lijekove osim alpurinola za giht. Kod razgradnje masno}a stvara se mnogo mokra}ne kiseline {to bi moglo uzrokovati akutni napad i potom zbogom hodanje, tjelovje‘ba i sve ostalo. Nakon povratka ku}i nastavio sam postiti. Imao sam isti dnevni re‘im koji je gospodin Viden{ek primjenjivao. Spavanje oko deset, ustajanje oko pet, klis-

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 17


HO}E

LI RAK PROSTATE BITI POBIJE \EN ?

tir, ~etkanje, tu{iranje, oko 5 km brzog hoda i tjelovje‘ba uz So~u. K}erka, koja ve} jedanaest godina ‘ivi u Australiji, do{la me posjetiti na trotjedni dopust. Iako jako voli na{u hranu moj izgled ju je privukao da mi se pridru‘i. Odmah sam joj ’prepisao’ dva dana sirove hrane i zatim sedmodnevni post. Po~ela je sa mnom izvoditi i sve ostale aktivnosti. Prvi dan nije mogla napraviti niti jedan sklek, zadnji dan dopusta ve} ih je radila 30 i jo{ 60 trbu{njaka. Izgubila je tri kilograma i iznimno popravila struk. Sada je ve} u Sidneyju i tvrdi da je prvi put za vrijeme leta nisu boljele noge i koljena. Prije je uvijek uzimala tablete protiv bolova. Tvrdi i da nije gotovo uop}e imala ’jet laga’. Mu‘ je svaki dan uvjerava kako se nevjerojatno pomladila, a to joj govore i na poslu. No, vratimo se nazad na mene. Postio sam 42 dana i izgubio 20 kg. Manje nego li sam planirao, ipak odlu~an sam da u drugoj polovici srpnja opet krenem na jedan 15-dnevni post. Slabije sam pro{ao kod prelaska na hranu. Ve} sam tijekom posta nekoliko puta pekao na ‘aru za obitelj i sâm pijuckao vodu. U to sam vrijeme slavio i svoj ro|endan. Upravo prvi dan nakon posta imali smo opro{tajni ru~ak prilikom k}erkinog odlaska. Sagrije{io sam i pojeo tri }evap~i}a. Iako me ni{ta nije boljelo, ipak sam se osje}ao umoran, bez energije. Pro{li tjedan zapo~eli smo ispitivanje terena. To je tim od devet ljudi i sa sobom nosimo za ru~ak veliki lonac hrane iz gostione koju podgrijemo na plinskom grija~u. Kazao sam sâm sebi kako mi malo te hrane ne mo‘e na{koditi i tako sam jeo gula{ od krumpira, pa{tu i gula{, ka{u. Osje}ao sam se sve umorniji, tlak mi je opet porastao i svaki dan bih se udebljao za 1 kilogram. ^etvrti dan sam prestao i vratio se sirovoj ishrani. U jednom sam danu izgubio svu dobivenu te‘inu i tlak je pao. Sigurno je da te gostioni~arske ’specijalitete’ ne}u vi{e jesti. I na kraju da dodam kako sam nakon 32 dana posta kupio vagu koja po-

18 - 08 KOLOVOZ 07 -

red te‘ine pokazuje i udio masnog tkiva, vode, mi{i}a i potro{nju energije. Pored toga nacrta i dijagrame za zadnjih 60 mjerenja. Iako na kraju posta nisam puno smr{avio, utvrdio sam da se prili~no promijenila struktura tijela. Va‘u}i se 30. svibnja utvrdio sam da je udio masnog tkiva u te‘ini 35,5%, vode 4,1%, mi{i}nog tkiva 30,9% i dnevna potro{nja energije 2740 kcal, a 15. lipnja te su brojke bile masno}a 30,6%, voda 5,2%, mi{i}no tkivo 34,5% i dnevna potro{nja energije 3055 kcal. Kod dosljednog re‘ima, a prvenstveno uz vje‘be za snagu, struktura tijela se bitno mijenja. Malo sam ra~unao i utvrdio kako sam na po~etku posta vjerojatno imao udio masnog tkiva oko 43%!!! Namjera mi je taj udio u dogledno vrijeme spustiti ispod 20%. To je dio moje pri~e za koju se jako nadam da jo{ nije zavr{ena.«

EMOCIONALNA RAVNOTE@A »Post je bio posebno iskustvo«, smatra Alenka koja je zapisala: »Obzirom na to da nemam nikakve posebne zdravstvene te{ko}e za post sam se odlu~ila vi{e iz radoznalosti i zbog svega pozitivnog {to sam o njemu saznala iz medija. Usprkos po~etnom odu{evljenju nakon povratka ku}i nisam nastavila postiti iz jednostavnog razloga {to sam ve} sljede}i dan trebala prisustvovati poslovnom ru~ku. Za dulji post morala bih uzeti i du‘i dopust. No, imam ga u planu za ljeto jer bih sada voljela isku{ati 21-dnevni post. To {to sam uspjela izdr‘ati svih devet dana je za mene svojevrstan uspjeh jer prije toga nisam bila niti jedan dan u ‘ivotu bez hrane. U~inak posta nisam osjetila toliko na fizi~kom nivou koliko na psihi~kom i to tijekom samog posta kao i nakon njega. Opa‘am ve}u emocionalnu ravnote‘u i mnogo manje oscilacije u raspolo‘enju. Mogla bih re}i da osobi koja je relativno zdrava i nema ve}ih problema na tjelesnom nivou, post regulira mentalnu i emocionalnu sferu te donosi ve}i unutarnji mir i ravnote‘u. Tijekom posta

~ovjeku se izbistre misli, isku{a snagu volje te dobije dublji uvid u sebe i svoje ‘ivotne prioritete. Osoba spoznaje {to je uistinu va‘no, a {to su umi{ljeni problemi. Sada shva}am za{to se ka‘e kako je post i vrsta meditacije odnosno za{to su svi veliki duhovni u~itelji preporu~ali kra}i ili du‘i post.«

DA BI IZBJEGAO OPERACIJU PROSTATE »Postio sam 33 dana, iako su me zadnjih 7 do 10 dana pratile razne te{ko}e«, napisao je Zdravko: »Otprilike nakon tri tjedna dosta mi je pala otpornost, malo sam bio prehla|en, potom sam dobio laganu vru}icu, napravio mi se ’mjehuri}’ najprije na usnici i poslije jo{ u ustima. Sve je to pratila i lagana slabost, posebno ako bih se zaboravio i, na primjer, brzo dignuo od stola i krenuo tamo gdje sam se uputio. Tada bi mi se na trenutak zamra~ilo pred o~ima, iako bi se stanje nakon sekunde ili dvije normaliziralo. Neposredan povod za prekid posta bio je doga|aj kad sam po no}i trebao ustati i oti}i mokriti – probudio sam se, ustao iz kreveta i uputio se na WC. Kako sam djelovao podsvjesno i automatski, nisam pomislio kako bi sve zajedno trebalo napraviti malo sporije i smirenije pa mi se po putu u jednom trenu tako zavrtjelo da se nisam stigao uhvatiti te sam pao. Dodu{e bez posljedica, ali kad sam se dignuo i malo do{ao k sebi shvatio sam da mi organizam ne neki na~in poru~uje neka polako po~nem zavr{avati s tim poglavljem te sam nakon toga pre{ao na sirovu ishranu. Ve} nakon nekoliko dana stanje se normaliziralo: s prehranom mi se vratila i potrebna energija, a prehlade i slabost su nestale. Obzirom na prostatu, odnosno indikator PSA, stvar je na dobrom putu i nadam se da }e se u tom smjeru i nastaviti i pri ovom na~inu ishrane. Podatak prije posta je pokazivao vrijednost 7,79, nakon tri tjedna posta ponovio sam pretrage i rezultat je bio 6,36, a po zavr{etku


H O} E

NEMA VI[E TE[KIH MIGRENA »Izdr‘ala sam 21 dan, i na to sam ponosna jer nisam vjerovala da }u mo}i«, govori nam ponosna Jana: »Sve zajedno (jedan tjedan prije posta i tijekom samog posta) smr{avila sam 13 kilograma, na ‘alost ve} sam ih 9 dobila nazad. Probava mi se tijekom posta i nakon njega nije regulirala, a nakon posta vi{e nisam mogla ni mokriti. Istog dana kad je bilo predavanje g. Buchingera u Ljubljani (zato sam se i zadr‘ala) imala sam pregled kod lije~nice. Ustanovila je da je sa mnom sve u redu (krv, voda, tlak, srce, plu}a) i da treba urediti samo ’sustav odvo|enja’. Pila sam puno teku}ine, tako|er i ~ajeva za ~i{}enje kao i Donat, ali ni{ta nije izlazilo. Me|u ~ajevima bio je i suhi per{in no ni{ta nije pomoglo. Potom sam skuhala ~aj od svje-

NAKON POSTA – SIROVO A {to se meni doga|alo nakon posta? Najprije sam ga s lako}om produ‘io na 21 dan. Otkako sam prestao jesti, nisam osje}ao nikakvu potrebu za hranom. Sokovi kod ku}e i u obli‘njem kafi}u gdje cijede i sokove od povr}a, a u bifeima Mercatora kao i u bifeima na benzinskim stanicama na autocestama tako|er je omogu}eno redovito posno uzimanje sokova. Svakodnevno sam redovito odlazio na {etnje na Ljubljanski grad, barem jednom dnevno, tjelovje‘ba iz Mosta na So~i postala mi je navika, dodao sam jo{ i ples na jazz (svira mi Armstrong), dva mjeseca se tu{iram samo hladnom vodom… Tlak mi ponekad sko~i, premda mislim da je to zbog skoka u mozgu… Prije nego li sam pripremio obrok od sirovog povr}a kupio sam si najve}i (s promjerom od 33 centimetara) i najljep{i niski tanjur kao i o{tar no‘ za povr}e. Na tanjuru re‘em i povr}e. Kad pojedem operem tanjur, no‘ i vilice. Nema da{~ica… Ni {tednjak kao ni ma{inu za su|e nisam upalio jo{ od svibnja. Prije posta sam imao 97, a na dana{nji dan 85 kilograma, izme|u je bilo i vi{e… Polako ih smanjujem. Tu su, prirodno, i »prekr{aji«: s prijateljima sam jeo srdelice, oradu, hobotnicu, morskoga psa, juhu od gljiva kao i tortu prilikom ro|endana Donna Vide. Za jedan drugi ro|endan pojeo sam tanjur pr{uta i pregr{t keksi. Bez lo{e savjesti, ni{ta nije krenulo naopako. Popio sam i ponu|ene ~a{e vina i kucao se s kriglama (malim) crnog piva. A ~a{ica rakijice? Da, naravno. Ali ne svaki dan. Ipak, sirova ishrana je moj, barem za sada, daleko naj~e{}i obrok koji se mo‘e dobiti ve} skoro posvuda. No, istina je da najradije jedem doma jer imam izbor kozjih sireva, od skute pa do starih »s mirisom«, niz sjemenki i ora{~i}a i, barem za sada, obvezatno hladno stiskano bu~ino ulje, to jest ulje iz nepr‘enih bu~inih sjemenki. Ocat i sol ne koristim, mje{avina povr}a, sireva, sjemenki i ora{~i}a ima toliko odli~nih okusa da bi dodaci samo smetali. Ho}u li jo{ postiti? Da, vjerojatno u kolovozu, skupa s Tajom koja }e se tada vratiti u Ljubljanu iz Mosta na So~i. Tamo }e i}i prvenstveno zato kako bi se zadnja od Vetrovaca odrekla upalja~a. I mo‘da sve savjesno zapisala. Mje{avina zelene salate, raj~ice, paprike, ljuI jo{ ne{to: po glavi mi se roji kup te paprike, tikvica, krastavaca, rotkvica, luka, kozjeg sira, kozje skute, pinjola, badema u novih ideja. Za sve ima prostora… listi}ima, hladno stiskanog bu~inog ulja… Jo‘e Vetrovec Foto J. Vetrovec

posta (nakon 33 dana) 5,89. Obzirom da su dopu{tene vrijednosti PSA samo od 0 do 3 sigurno je da me o~ekuje jo{ puno posla. Vjerojatno }e se padaju}i trend sada usporiti, mo‘da i zaustaviti, ne znam. Nastaviti }u s ovim oblikom monitoringa, a pretrage PSA }u najvjerojatnije raditi jednom mjese~no. Svakako imam namjeru ponoviti strogi post na jesen, a na kra}i post od nekoliko dana ili npr. post od 36 sati (po Peterleu) }u se odlu~iti u ovisnosti od raspolo‘enja, rezultata pretraga, obiteljskih obaveza itd. Sada me prije svega zanima kako }e moja prostata reagirati na sirovu ishranu i na sve {to je s tim povezano. Uvjeren sam kako }u indikator PSA spustiti u normalni okvir i tako izbje}i operaciju. Posebno zato {to mi takav ‘ivotni stil odgovara, ku}i mi svi daju podr{ku i sve zajedno si u mirovini lak{e priu{tim i izvedem. I ranije sam se puno kretao po prirodi, tr~ao na skijama i vozio bicikl, brao gljive… ali se nisam ovako zdravo hranio kao sada. Previ{e je bilo mesa, masne prehrane, vina i piva, kruha, soli, za~ina i sli~nih stvari. Stvar }u i nadalje pozorno pratiti i poku{ati odgovaraju}e reagirati.«

LI RAK PROSTATE BITI POBIJE\EN ?

‘eg per{ina. Puno per{ina (li{}e i korijen) i vodu, kao za juhu. Od subote nadalje opet normalno mokrim. Probava mi je jo{ u fazi reguliranja. Sada se nadam da }e se i to srediti. O~ekujem da }e i kilogrami i}i dolje. Jedem ina~e sve, naravno, puno vi{e sirovog povr}a i vo}a, manje mesa, {to manje kruha i krumpira. Ne pijem slatka gazirana pi}a i sokove, kao ni pivo, samo poneku ~a{u vina. Za vrijeme posta i nakon njega pa nadalje nije me boljela glava, iako sam

prije ~esto imala bolove i te{ke migrene. Stekla sam i ne{to fizi~ke kondicije. Za tjelovje‘bu nisam ba{ jako zagrijana, ali redovito idem u {etnje, najmanje pola sata. Na neka odredi{ta na koja sam prije ’normalno’ i{la autom sada odlazim pje{ke. Aktivna sam i u vrtu i u radovima oko vikendice. U glavnom se osje}am dobro. Zadnji tjedan u rujnu ve} sam rezervirala sobu u hotelu Zlatna ribica (sirova ishrana).« J. V.

D

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 19


Metodom testiranja mi{i}a tijelo nam samo govori {to mu odgovara, a {to ne (3)

Tijelo ne la‘e N

a{e tijelo, um i du{a zajedno stvaraju okoli{ koji je – kada je u ravnote‘i – siguran i sna‘an. Kada u njega u|e ne{to {to naru{i ravnote‘u onda okoli{ oslabi. Snaga, odnosno slabost tog okoli{a najprije se odra‘ava u bioelektri~nom sistemu na{eg tijela te je zato mo‘emo prepoznati pomo}u kineziologije – metodom testiranja mi{i}a. U pro{lom broju Misterija, u ~lanku »Mi{i}ni test« bio je predstavljen na~in testiranja i izvo|enja testa s dvije osobe. Sada }emo vam predstaviti testiranje mi{i}a koje mo‘ete sami provesti, te navesti jo{ nekoliko prakti~nih na~ina njegove uporabe. Na{e tijelo ne la‘e i mo‘e primjerenije ocijeniti doga|anja u sebi od svjesnog uma koji nas lako mo‘e prevariti. Tijelo nam mo‘e odgovoriti na pitanja o stvarima koja su potisnuta u na{u podsvijest, bez predrasuda i ustezanja zbog dru{tvenih normi ili na{ih te‘nji. Uporabnom kineziologijom – pozitivnim odnosno negativnim odzivom mi{i}a – mo‘emo izmjeriti cijeli niz stvari: tjelesne te{ko}e, hranu i prehrambene dodatke, emotivnu neravnote‘u koju uzrokuje strah, ljutnja ili mr‘nja, ograni~avaju}a uvjerenja i sklonosti, te{ko}e u me|uljudskim odnosima, poslovne, obiteljske i nov~ane stvari, neravnote‘u u auri, blokade u osobnom i duhovnom rastu. Testirati mo‘emo razli~ite mi{i}e, iako test najlak{e radimo na velikom, deltoidnom mi{i}u ruke. Testirana osoba istegne jednu ruku ispred sebe ili u stranu, njezin pomo}nik ili terapeut joj ka‘e da poku{a zadr‘ati ruku u tom polo‘aju, dok }e je on pritiskati. Pri tome on opa‘a uspijeva li ruka izdr‘ati pritisak ili popu{ta. Ovaj na~in testiranja mi{i}a detaljno je opisan u prvom ~lanku, no ~esto uza

20 - 08 KOLOVOZ 07 -

Tijelo nam mo‘e odgovoriti na pitanja o stvarima koja su potisnuta u na{u podsvijest se nemamo drugu osobu s kojom bi mogli napraviti test. Tada mo‘emo rabiti samotestiranje. SAMOTESTIRANJE 1. PRSTI ZA KRUGOTOK. Okrenemo lijevi dlan prema gore. Vrh lijevog palca spojimo s vrhom lijevog malog prsta (mezimca). (Ljevaci rabe desnu ruku.) Tako u ruci stvorimo bioelektri~ni krug koji }emo koristiti za testiranje. 2. PRSTI ZA testiranje. Palac i ka‘iprst druge ruke stavimo u sastavljeni krug. Testni palac i ka‘iprst neka budu ispod

1

2

spojenog palca i mezimca i neka ih dodiruju. 3. POZITIVAN ODZIV. Postavimo pitanje tipa da/ne za koje smo sigurni da je odgovor »da«, na primjer Da li se zovem _____? Stisnemo skupa jagodice prstiju za krugotok, i onda podjednakom snagom poku{avamo spojene prste razdvojiti prstima za testiranje: donji palac priti{}emo uz gornji palac, donji ka‘iprst priti{}emo uz gornji mezimac. Prste za

testiranje potiskujemo vodoravno. Va‘no je da pri stiskanju prstiju za krugotok i potiskivanju prstiju za testiranje rabimo jednaku snagu. Pritisak neka bude ravnomjeran, kontinuiran i bez trzaja. Ako je odgovor na postavljeno pitanje pozitivan, prste za krugotok }emo vrlo te{ko razmaknuti. Bioelektri~ni krug je sna‘an, snaga mi{i}a ja sa~uvana i prsti za krugotok se ne razdvajaju. Postavimo si vi{e pitanja tipa da/ne s potvrdnim odgovorom dok ne raz-

4 3

vijemo osje}aj za pozitivan odgovor. 4. NEGATIVAN ODZIV. Ponovno spojimo prste za krugotok te prstima za testiranje jednakom snagom priti{}emo na njih. Ovog puta }e se bioelektri~ni krug prekinuti jer }e prsti za krugotok oslabiti i razdvojiti se. ^ak i ako ostanu spojeni, u usporedbi s pozitivnim odgovorom, bit }e osjetno slabiji. Postavimo si jo{ nekoliko pitanja s negativnim odgovorom, a zatim se opet vratimo na pozitivne. Vje‘bajmo dok ne steknemo dobar osje}aj snage izme|u prstiju za krugotok kad je na{ energetski sistem uravnote‘en, te slabosti kad je bioelektri~ni sistem ometen ili prekinut. Ako ne uspijete razviti osje}aj za prepoznavanje pozitivnog i negativnog odgovora zamijenite ruke. A. B.

D


Farmaceutska industrija je najprofitabilnija svjetska gospodarska grana

Novi lijekovi umjesto starih F

Foto Internet

armaceutska industrija spada u VA@AN JE PRODOR Farmaceutske tvrtke one gospodarske grane koje u Za tr‘i{ni uspjeh svake, pa tako i farsvjetskim mjerilima ostvaruju igraju na kartu altruizma, maceutske industrije, najva‘niji je pronajve}u dobit. Godine 2000. dvadeset dor novog proizvoda na tr‘i{te. Dionino za marketing je vode}ih svjetskih farmaceutskih tvrtki dostiglo prodaju u ukupnoj vrijed- i reklamu tro{e dvostruko ~ari i analiti~ari vrebaju na vijesti o novim otkri}ima, dostignu}ima, lijekovinosti od gotovo 200 milijardi eura, a proma za ovu ili onu bolest itd. Sve to utje~e vi{e sredstava nego sje~na stopa rasta iznosila je 11%. Godina vrijednost dionica i odr‘ava interes ne 2001. opseg prodaje popeo se na 229 za istra‘ivanja ulaga~a. milijardi eura, a to je dvostruko od iznosa iz 1997. godine. Uspje{an prodor novog lijeka na tr‘i31%-tnim stupnjem neto dobiti. Te broj{te nije samo dug i kompliciran proces, Profitabilnost farmaceutskih tvrtki ke potvr|uju navode ~asopisa da je farnego i vrlo skup pa to farmaceutsku potvr|uje i spisak od 500 najuspje{nijih maceutska industrija najprofitabilnija svjetskih poduze}a, koji objavljuje ~aso- grana na svijetu te da daleko prema{uje tvrtku mo‘e ko{tati i do 500 milijuna eupis Fortune. Dok je u 2001. godini dobit industrije automobila, petrokemije, ne- ra. Osim toga, to je i vrlo rizi~an proces. prosje~nog poduze}a s toga popisa bilje- kretnina, bankarstva i tehnologije. Potrebno je izvesti veliki broj istra‘iva‘ila nenadani pad od 53%, profit farnja, ~esto neuspje{nih, prije negoli istra‘iva~i razviju novu aktivnu tvar, maceutskih tvrtki popeo se za 33%. provjere njenu sigurnost i u~inkoviProsjek deset vode}ih farmaceuttost, obave klini~ka ispitivanja i poskih tvrtki bio je na vrhu ljestvice po nude tr‘i{tu novi lijek. svim trima mjerilima profitabilnosti Rizik od razvojnog i tr‘i{nog nekoju koristi ~asopis Fortune. Te su uspjeha u farmaceutskoj je industriji tvrtke zabilje‘ile najvi{i stupanj renprili~no velik. Procjenjuje se da od prtabilnosti u visini od 18,5 centa na vog trenutka »heureke« pa do dana svaki dolar prodaje {to je bilo osam kad se lijek registrira za upotrebu treputa vi{e negoli prosje~na rentabilba pro}i 10 do 15 godina te da tek tri nost svih drugih grana s toga popiod deset farmaceutskih tvrtki mo‘e sa. Stupanj rentabilnosti komercijalpokriti sve tro{kove razvoja i istra‘inog bankarstva iznosio je primjerice vanja. Usprkos visokim rizicima ve}i13,5 centa na dolar prodaje. na farmaceutskih tvrtki ustraje u traTro{kovi reklamiranja farmaceut‘enju svetog grala – novog ~udotvorskih giganata ove su godine premanog lijeka. {ili tro{kove velikih proizvo|a~a, Koliko su za farmaceutsku indupoput Nikea primjerice, no za istra‘istriju bitne nove proizvodne linije, vanja su potro{ili puno manje od o~ezorno opisuju brojke: u SAD-u je kivanog iznosa. 2000. godine 33,7% recepata prepiOpseg prodaje britanskog farmasano za nove lijekove, u Kanadi je taj ceutskoga giganta GlaxoSmithKlibroj iznosio 15,7%, a na britanskom nea, drugoga najve}eg na svijetu iza tr‘i{tu su novi lijekovi sa~injavali ameri~kog Pfizera, 2001. godine do- Uspje{an prodor novog lijeka na tr‘i{te dug je i kompli- 15,7% prodanih lijekova. Naravno da segnuo je 30,3 milijarde eura, a neo- ciran, ali i vrlo skup i rizi~an proces; visoki tro{kovi se taj tr‘i{ni segment odra‘ava i na poreziva dobit iznosila je 9,2 mili- istra‘ivanja smetnja su eksperimentalnom radu, zato prihode. Godine 2001. u tvrtki GlaxoSmithKline sintetizirali su 10 novih jarde eura, s iznena|uju}e visokim je ve}ina novih lijekova tek modifikacija starih

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 21


NOVI

LIJEKOVI UMJESTO STARIH

lijekova, a oni su predstavljali 22% cjelokupne prodaje.

AGRESIVNO REKLAMIRANJE Farmaceutske tvrtke, koje sebe prikazuju kao altruisti~ne spasioce ~ovje~anstva, za marketing i reklamu potro{e dvostruko vi{e sredstava nego za istra‘ivanja. Novootkrivenu aktivnu tvar odmah za{ti}uju patentom i na taj na~in nakon registracije lijeka osiguravaju monopolsko trgovanje lijekom i ostvarivanje visokih profitnih stopa. Patentna za{tita obi~no traje dvadeset godina pa kad lijek nakon vi{e od deset godina do|e na tr‘i{te, proizvo|a~ ima jo{ samo pet ili {est godina vremena za monopolisti~ko trgovanje lijekom prije negoli druge farmaceutske tvrtke po~nu proizvoditi generi~ke varijante. Originalni proizvo|a~ ima na raspolaganju samo nekoliko godina da pokrije po~etnu investiciju od 500 milijuna eura, a posljedica toga je agresivno reklamiranje novog proizvoda ve} od samog po~etka. Farmaceutske tvrtke nisu ni tako inovativne kao {to se op}enito misli. Visoki tro{kovi istra‘ivanja zapreka su eksperimentalnom radu pa je zato ve}ina novih lijekova tek modifikacija starih. Dr. John Griffin, nekada{nji visoki du‘nosnik s odjela za lijekove pri britanskom Ministarstvu zdravstva u studiji iz 1981. godine dokazao je da su 204 nove kemijske tvari, koje su bile predmetom reklamiranja u prethodnih deset godina, uveli prije svega u podru~jima gdje se ionako prepisuje ve} previ{e lijekova. »Inovativnost je vi{e usmjerena prema boljim poslovnim rezultatima, nego prema terapeutskim potrebama«, upozorio je Griffin. Razvoj, proizvodnja i marketing lijekova danas su podvrgnuti strogim dr‘avnim propisima. U Velikoj Britaniji nadzor nad lijekovima poo{trili su po~etkom {ezdesetih godina, kad je izbila afera s talidomidom, lijekom koji su prodavali kao sredstvo za spavanje i ubla‘avanje jutarnjih mu~nina kod trudnica. Spo-

22 - 08 KOLOVOZ 07 -

GODI[NJA POTRO[NJA LIJEKOVA PO GLAVI STANOVNIKA ZA GODINU 2004. SAD € 728,4 Japan € 458,0 Francuska € 428,5 Belgija € 398,9 [vedska € 329,5 Irska € 326,5 Njema~ka € 325,1 Austrija € 322,1 Velika Britanija € 302,9 Italija € 301,4 Danska € 273,3 Nizozemska € 240,8 Slovenija (2005) € 200,3 Hrvatska € 110,4 0

200

400

600

800

€ po glavi stanovnika

€ po glavi stanovnika uklju~uje lijekove izdane na recept i bolni~ku potro{nju lijekova (Izvori: IMS World Review; Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH)

znaja da je proizvo|a~, jo{ prije pu{tanja toga lijeka u prodaju, imao dokaze da on mo‘e izazvati te{ke deformacije djeteta, bila je {okantna.

SIGURNOST, U^INKOVITOST I KAKVO]A Prije negoli novi lijek dobije svu registracijsku dokumentaciju, moraju se obaviti brojna istra‘ivanja koja potvr|uju njegovu sigurnost, u~inkovitost i kakvo}u. Prva faza istra‘ivanja odvija se na vrlo maloj skupini zdravih dobrovoljaca. U toj fazi istra‘iva~i prou~avaju kako se aktivna tvar metabolizira. U drugoj fazi sudjeluje ve}a skupina (do stotinu) osoba s bole{}u koju bi nova tvar trebala izlije~iti. Istra‘iva~i ocjenjuju je li se nakon uzimanja lijeka stanje ispitanika popravilo. Tre}a faza, koja je najopse‘nija i najskuplja, obuhva}a klini~ka ispitivanja. Novi lijek katkada uspore|uju s placebom, no za to nema propisanih smjernica. Skupina ispitanika mo‘e biti mala i obuhva}ati samo 18 osoba, no u ve}ini slu~ajeva lijek se ispituje na ve}im skupinama od oko 1 500 ispita-

nika. To su iznena|uju}e male brojke u odnosu na stotine tisu}a ljudi koji i ne znaju}i prihva}aju ulogu pokusnih kuni}a nakon {to lijek dobije zeleno svjetlo za prodaju. Iz razumljivih razloga klini~kim se ispitivanjima vrlo rijetko podvrgavaju djeca, trudnice i starije osobe kod kojih bi lijek mogao izazvati nuspojave. U testiranju novih lijekova ~esto sudjeluju i studenti medicine kojima je to dobar izvor dodatne zarade. Rizik od nuspojava kod njih je puno manji nego {to bi bio kod krhkog osamdesetogodi{njaka koji najvjerojatnije ve} uzima jo{ tri ili ~etiri druga lijeka. Neke nuspojave vidljive su odmah, no u ve}ini slu~ajeva pojavljuju se tek nakon nekog vremena pa ih po~etna klini~ka ispitivanja ne mogu detektirati. Farmaceutske tvrtke zagovaraju tezu da su istra‘ivanja i razvijanje novih lijekova nu‘no potrebni za lije~enje bolesti. Ta teza opravdana je samo pod uvjetom da se ozdravljenje ne mo‘e posti}i pomo}u ve} postoje}ih lijekova. Na ‘alost, to se pitanje rijetko kad postavlja. A. B.

D


Nevidljiv narod u pravilu ima neotu|ivo pravo na teritorij

Pal~i}i premjestili cestu jednostavno. Unajmili su ~ovjeka koji povezuje svijet pal~i}a sa svijetom ljudi. @eljeli su doznati kvare li se stalno buldo‘eri zato {to je gra|evinsko zemlji{te naseljeno nevidljivim narodom. Graditelji cesta uglavnom uva‘avaju zahtjeve nevidljivog naroda i sele}i strojeve grade nove ceste izvan teritorija nevidljivih. Jednu od posljednjih takvih zaobilaznica izgradili su prije dvije godine kada su buldo‘eri jednostavno prestali brujati, a predstavnici nevidljiva naroda usred no}i posjetili ‘enu projektanta te ceste i zaprijetili da se smjesta zaustavi gradnja ceste koja prolazi teritorijem u njihovu vlasni{tvu, u protivnom }e ljude zadesiti grdne neda}e. Parlament u Reykjaviku je pod vodstvom onda{njeg predsjednika Halldóra Blöndala donio odluku da se gradnja ceste preseli na mjesto gdje ne}e ugro‘avati posjed koji pripada nevidljivom narodu.

Islandski parlament donio je odluku da se nova cesta preseli na mjesto gdje ne}e ometati posjed nevidljivog naroda torij. Kada radnici, ne znaju}i o ~emu se radi, zapo~nu s gradnjom na teritoriju pal~i}a, buldo‘eri se odjednom pokvare i zaustave to~no na odre|enom mjestu. Tako su se na vrlo neobi~an na~in strojevi pokvarili ba{ ispred jedne stijene kod Ljárskógara, udaljenog od Reykjavika tri sata vo‘nje prema sjeveru. Gra|evinari su problem rije{ili vrlo

[KOLA ZA UPOZNAVANJE PAL^I]A

Foto Internet

P

arlament u Reykjaviku je pod vodstvom predsjednika Halldóra Blöndala donio odluku da se gradnja ceste premjesti tamo gdje ne}e ugro‘avati posjed koji pripada nevidljivom narodu. Naime, pal~i}i – predstavnici nevidljivog islandskog naroda, usred no}i su posjetili ‘enu projektanta ceste i naredili joj da se radovi na cesti koja prolazi njihovim teritorijem moraju smjesta zaustaviti. U protivnom, zaprijetili su, ljude }e zadesiti grdne neda}e. Pal~i}i, vile, vilenjaci, gorski duhovi… Sve su to bi}a nevidljivog naroda koja su ‘ivjela na europskim prostranstvima, no mir su prona{la na Islandu. Tu ih nitko ne proganja. Naprotiv, Islan|ani s njima razgovaraju, po{tuju njihove obi~aje, ispunjavaju im ‘elje i udovoljavaju njihovim zahtjevima. Pal~i}i se prvi put spominju u islandskim srednjovjekovnim sagama koje ljudi jo{ uvijek razumiju jer je islandski jezik norse, stari vikin{ki jezik, do dana{njeg dana sa~uvao oblik u kojem su ga koristili i u prvom vikin{kom parlamentu 930. godine. S obzirom da je stolje}ima ostao gotovo nepromijenjen, Islan|ani ga jo{ uvijek razumiju. Jezik im poma‘e u o~uvanju drevne tradicije kojoj pripadaju i pal~i}i. Island je prostrana zemlja, dvaput ve}a od Hrvatske, no ima svega 295 000 stanovnika. Njih vi{e od polovice ‘ivi u glavnom gradu Reykjaviku. I huldufolk ili nevidljivi narod ‘ivi u Reykjaviku, no njegovih je pripadnika, naravno, mnogo vi{e na selu. Islan|ani s njima ‘ive u su‘ivotu. Problemi nastaju s po~etkom gradnje novih cesta ~ije trase prolaze kroz teritorij nevidljiva naroda, koji u pravilu ima i isklju~ivo pravo na taj teri-

Fantasti~ne, od vjetra izlizane stijene i magle {to se di‘u nad visoravnima, obraslim li{ajevima, svjedo~e da je Island bogato naseljen duhovima prirode

Da se zaista radi o dosljednom po{tovanju nevidljivog naroda, pokazuje i islandska {kola za upoznavanje pal~i}a Álfaskólinn. [kola ima program, razrede, knjige, diplome i istra‘iva~ke projekte. U {koli se u~i o pet razli~itih vrsta pal~i}a i ostalih bi}a koja su naselila Island, a skrivena su ljudskom oku. To su pal~i}i, vile, skriveni ljudi, vilenjaci, gnomi i gorski duhovi. U {koli za upoznavanje pal~i}a svaki u~enik dobije radnu bilje‘nicu sa slikama svih opisanih bi}a, da ih mo‘e prepoznati kod slu~ajnog susreta. Islandski pal~i}i imaju duge, poput vretena tanke noge, velike u{i, smije{ne frizure i ne nose za{iljene klobuke ili cipele. To je i no{nja islandskih vilenjaka,

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 23


P AL ~I }I

PREMJESTILI CESTU

Foto Internet

HULDUFOLK – NEVIDLJIVI LJUDI

Vidjelica Erla Stefánsdóttir (na slici) ka‘e da u gradu Hafnarfjörðuru ‘ivi preko 20 vrsta pal~i}a, ~etiri vrste gnomova i mnogo svakovrsnih vilenjaka. Napravila je i pravi pravcati turisti~ki vodi~ o njihovim zajednicama: gdje ‘ive, kakvi su i kako se pona{aju te na koji na~in posjetitelji mogu iskoristiti energetska mjesta za punjenje svojih duhovnih baterija.

samo {to ovi nose i duge brade ili pla{teve. Skriveni ljudi obu~eni su u selja~ku staromodnu no{nju. Zanimljivo je da oni nas, »obi~ne smrtnike«, smatraju priprostim i primitivnim bi}ima. Cjelokupni nevidljivi narod zapravo

PATULJCI KOD NAS Pal~i}e ljudi vi|aju i u na{im krajevima. No, ovdje ima puno manje sluha za taj fenomen nego na Islandu. Doznali smo za doga|aj iz 1996. godine, kada je dje~ak razvedenih roditelja za posjeta ocu vidio u sobi patuljke. Kad se sljede}eg dana vratio majci i u dobroj namjeri ispri~ao joj {to je prethodnog dana vidio, ona je izgrdila i njega i njegovog oca i stvar prepustila jednoj od socijalnih slu‘bi negdje izme|u Ljubljane i Kranja, s obrazlo‘enjem da s ocem ne{to nije u redu. Socijalna je slu‘ba ve} u prijemnom uredu dje~aku »stru~no« dijagnosticirala – po~etni stadij shizofrenije!

24 - 08 KOLOVOZ 07 -

Huldufolk zna~i »nevidljivi ljudi«. Legenda ka‘e da je Eva, majka ljudskog roda s mno{tvom djece, i{~ekivala Boga da je posjeti. Jako se trudila da svu djecu lijepo okupa, no imala je premalo vremena pa su neki od njih ostali prljavi. Kad je Bog do{ao u posjetu, umjesto da ih predstavi Bogu, radije ih je sakrila. Bog je sa zadovoljstvom gledao ~iste mali{ane i upitao Evu ima li jo{ djece. Eva je to od straha zanijekala pa su djeca zauvijek ostala skrivena, odnosno do trenutka kada se sama odlu~e razotkriti. Od svih duhova na svijetu huldufolk su najsli~niji ljudima, samo {to su ljep{i, dra‘esniji i nadareniji. Obi~no su prema ljudima dobri, a lo{e stvari dogode se onima koji iz obijesti sru{e ili o{tete njihova prebivali{ta. Kazne su visoke: od astronomsko visokih tro{kova do nesre}a i smrtnih slu~ajeva. obuhva}a velik broj varijanti: trinaest vrsta pal~i}a, tri vrste skrivenih ljudi (me|u koje spadaju i plavi ljudi), ~etiri

varijante gnoma, dva oblika trola i tri tipa vila. Osniva~ {kole i vodi~ po svijetu nevidljiva naroda Magnús Skarphédinsson ka‘e da sam jo{ nije sreo pal~i}a ili vilu. Ve} niz godina istra‘uje i prou~ava svjedo~anstva onih koji su skrivene ljude sreli ili s njima razgovarali. Jedan je dje~ak rekao da su ga skriveni ljudi pozvali na igru s njihovom djecom, a njihove su igra~ke bile puno modernije od na{ih. »Nije to ni{ta ~udno«, komentirao je Magnús, »jer su skriveni ljudi u svemu prili~no ispred nas. Po svom su kalendaru, primjerice, dosegli ve} 5022. godinu.« U {koli za upoznavanje pal~i}a u Reykjaviku ~uva se preko 700 izvje{taja o susretima i razgovorima s nevidljivim narodom. Vi{e od polovice stanovni{tva Islanda (54%) mirno ‘ivi s njima u su‘ivotu.

VIDJELICA POVEZUJE DVA SVIJETA Vidjelica Erla Stefánsdóttir, poznavateljica skrivenog naroda i povremena savjetodavka u upravi za ceste, brani pal~i}e: »Nisu uvijek pal~i}i oni koji prave probleme kod gradnje ceste, ve} su koji put ljudi prema njima previ{e zlo~esti.« Ona nevidljiv narod vidi jo{ iz vremena dok je bila dijete. Ima i svog osobnog pal~i}a koji obo‘ava vo}nu ka{u. Svake mu godine ponudi to jelo, da »pal~i} napuni baterije«. Erla je ina~e profesorica glasovira i tvrdi da pal~i}i imaju predivne glasove i da satima pjevu{e. Razlikuje {ezdeset vrsta pal~i}a koje prikazuje na slikama. Islandska narodna predaja o vilenjacima i drugim nadnaravnim bi}ima naj‘ivlja je u gradu Hafnarfjörður, smje{tenom me|u vulkanskim stijenama. Erla Stefánsdóttir poznaje sve razli~ite skrivene stanovnike toga grada, a napravila je i pravi pravcati turisti~ki vodi~ o njihovim zajednicama: gdje ‘ive, kakvi su i kako se pona{aju te na koji na~in posjetitelji mogu iskoristiti energetska mjesta za punjenje svojih duhovnih baterija. dr. Tadeja Jere Lazanski


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510

INFORMIRANE ^A[E

VR^ ZA DOBRU VODU

Njihova je posebnost u tome {to pobolj{avaju osobine obi~ne vode. U njima voda mijenja svoja fizikalno-kemijska svojstva, a informacije u ~a{i poti~u njene sposobnosti samoo~i{}enja. Voda iz informiranih ~a{a bolja je za sva ‘iva bi}a. Test genotoksi~nosti dokazuje da ~a{a pobolj{ava vodu za otprilike 40%. ^a{e imaju svoje zna~enje i u terapiji bojama. Ukratko }emo prikazati kako boje djeluju na ~ovjeka prema tuma~enjima iz knjige Aura Soma:

127 kn 2.130 Din 32 KM

155 kn 2.550 Din 40 KM

155 kn 2.550 Din 40 KM

Plava: djeluje na grlenu ~akru, poti~e tolerantnost prema sebi i drugima te vjeru u unutarnje vodstvo, ja~a fizi~ku i emocionalnu otpornost, smanjuje patnju… Zelena: djeluje na sr~anu ~akru, podr‘ava nas pri dono{enju odluka, pobu|uje nov pogled na stvari, intenzivira odnos s prirodom… Crvena: poti~e djelovanje hormona, poma‘e u nadvladavanju agresivnih osje}aja, obnavlja energiju, uravnote‘uje djelovanje prve ~akre, poma‘e kod stresa i razli~itih strahova.

MINIHYDRONIC Minihydronic za slavinu (s unutarnjim ili vanjskim navojem) montira se na slavinu. Pobolj{ava kakvo}u vode do 70%. Minihydronic za tu{ pobolj{ava vodu do 70%. Montira se na ru~ku za tu{. 1500 kn

INFORMIRANI LON^I] Informirani lon~i} dopunjuje program informiranih proizvoda. Ima ista svojstva kao i plava ~a{a. Fizikalno utje~e na razdvajanje molekula u teku}inama i tako ih omek{ava; zbog toga ~ajevi pripremljeni u informiranom lon~i}u imaju bolji okus. O‘ivljena voda izvla~i vi{e aktivnih tvari iz biljaka. Na lon~i}ima su otisnuti posebni simboli »magic life« u bojama ~akri, koji pozitivno djeluju na zdravlje. Lon~i}i imaju razli~ito obojene rubove pa si mo‘ete izabrati omiljenu boju. Mo‘ete ih strojno prati, a pogodni su za sve vrste vru}ih napitaka, ~ak i za juhe. Cijena: 120 kn

Vr~ za dobru vodu, volumena 1 l, djeluje isto kao plava ~a{a. Biolo{kim testovima dokazano je da smanjuje genotoksi~nost vode do 40%. Kad vodu iz vr~a nato~imo u informiranu ~a{u, njegova se u~inkovitost pove}a jo{ za nekoliko postotaka. Kao i informirane ~a{e, i vr~ mijenja u~inak alkohola. 375 kn

KRISTALNA KUGLA Kugla osigurava da se energija oko nje vrti udesno (provjerite viskom). U nju su ugra|ene informacije koje, osim dobre volje, poti~u kod ljudi i otpornost prema brojnim bolestima. Kugla od osam centimetara djeluje u promjeru tri metra. Poznavatelji je stavljaju na ra~unalo, radni stol, a naro~ito na no}ni ormari}. 255 kn

MAGIC LIFE Posebno oblikovana plasti~na plo~ica zahvaljuju}i svome obliku skuplja energiju iz okoli{a i emitira je u neposrednu blizinu. Plo~ica je kodirana pomo}u orgonskog oda{ilja~a, pove}ava nam energiju i {titi od {tetnih zra~enja ako je nosimo na lan~i}u oko vrata ili u d‘epu na prsima. 57 kn

TESLINA PURPURNA PLO^A Sa svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno djeluje na stani~ne procese, pove}ava izmjenu plinova, ja~a procese obnavljanja i mikrocirkulaciju u oboljelom tkivu. Koristimo je ujutro i nave~er po dvadeset minuta tako da je postavimo na oboljela mjesta i pri~vrstimo flasterom. Mo‘emo koristiti i dvije plo~e, postavljene jedna nasuprot drugoj. Poma‘e i kod nesanice i drugih tegoba. Detaljne upute su prilo‘ene. 155 kn

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 25


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

OSOBNI AN\ELI]

HYDRONIC 1H/F ZA KU]U

Hydronic za ku}u ima dvije funkcije: • pobolj{ava svu vodovodnu vodu u ku}i i do 70% smanjuje njezino {tetno djelovanje. Voda o‘ivljena hydronicom stvara i do 70% manje kamenca i tako produ‘uje ‘ivotni vijek instalacijama i ku}anskim aparatima. O‘ivljena voda pove}ava ‘ivotne sposobnosti ne samo ljudima, nego i ‘ivotinjama i biljkama. Hydronic ubrzava isparavanje klora, a pogodan je za rasadnike i farme. • filtrira ~estice veli~ine do 80 µm (mulj, pijesak, glina, metalne strugotine…) i ispire ih iz vode. Hydronic za ku}u ugra|uje se odmah iza sata za vodu. Dozvoljava protok do 5 m³/sat. Ne smanjuje protok vode. 5300 kn

BIOGUARD Samoljepljiva kodirana feritna magnetna plo~ica lijepi se na staklo, pa cijela staklena povr{ina svojom vibracijom omogu}uje da kroz nju do|e vi{e vitalne energije, kako one koja je dio sun~eve svjetlosti, tako i kozmi~ke prane. Korisno za stanove, radne prostore i automobile. 120 kn

RASTERSKE NAO^ALE Gledanjem kroz rupice izbu{ene po posebnoj shemi u kartonskim nao~alama, ja~amo o~ne mi{i}e i pobolj{avamo vid te smanjujemo ili ~ak otklanjamo dioptriju. Nosimo ih 15 do 20 minuta dnevno. Dalekovidne osobe vje‘baju tako da nao~ale nose dok ~itaju, a kratkovidne dok gledaju televiziju. Prilo‘ene su upute i test za kontrolu o{trine vida. 33 kn

26 - 08 01 KOLOVOZ SIJE^ANJ 0707- -

Od brazilske kamene strijele ru~no izra|en an|eli}, visok pribli‘no tri centimetra tako da ga mo‘emo stalno nositi u d‘epu, u prsnom d‘epu ko{ulje, pa i drugdje. Kao i svaki kristal i an|eli}a mo‘emo programirati da vibrira u frekvencijama koje su nam potrebne. Uz njega je prilo‘ena i vre}ica, a tako|er i upute kako da ga o~istimo od tu|ih energija i kako da ga nakon toga programiramo prema svojim ‘eljama i potrebama. Svaki an|eli} od kvarca je unikat, a mo‘e biti i lijep dar. 190 kn

MJERA^ STRESA Mjera~ stresa je kartica s ugra|enim teku}im kristalima koji mijenjaju boju ovisno o promjenama temperature na{e ko‘e. Kad na karticu pritisnemo prst i dr‘imo ga neko vrijeme, dobivena boja pokazuje razinu stresa. Crna boja otkriva stres, crvena napetost, zelena mirno stanje, a plava opu{tenost. 26 kn

NORAD Za{titna kodirana plo~ica Norad do 70% smanjuje rizik zra~enja mobilne telefonije. Za{titna plo~ica poti~e vodu u tijelu, koje u prosjeku ima oko 75% od ukupne mase tijela, na vra}anje u »zdravu« strukturu, u oblik koji je postojao prije zra~enja mobilnog telefona. Norad je samoljepljiva kodirana bakrena plo~ica (Ø 16 mm) koja se lijepi na le|nu stranu telefona. 120 kn / 1.900 Din

Prodaja po{tom u Hrvatskoj 099/33 60 510 Za pretplatnike 10% popusta. Po{tarinu pla}a kupac.


PRODAJA PO[TOM - 099/33 60 510; info@foska.net

AN\EOSKE KARTICE BAKRENA NARUKVICA

Prepustite se vodstvu an|ela. Iz snopa od 64 kartice svaki dan izvucite jednu te polako i pa‘ljivo pro~itajte njezinu poruku. To je poruka jo{ podrobnije obja{njena i napisana na na~in da vas mo‘e pratiti cijeli dan. Razmi{ljajte o njoj, ponavljajte je i ‘ivite s njom. Poruka an|ela donijeti }e vam mir i zadovoljstvo, utjehu i radost. An|eoske kartice ne posu|ujte, a darujte ih ljudima koje volite. 70 kn

Smanjuje otklanja bolove prouzrokovane reumom, ili artritisom, i{ijasom, lumbagom, igranjem tenisa, golfa, ko{arke… Mnogi od onih koji je nose, smanjuju ili ~ak potpuno ostavljaju kori{tenje lijekova protiv bolova. Nabaviti se mo‘e u dvije veli~ine: »‘enska narukvica« za zape{}a s promjerom do 16 centimetra i »mu{ka narukvica« za zape{}a ve}a od 16 centimetra. Sve narukvice su izra|ene u Zlatarni Celje i sadr‘e iscjeljuju}e informacije, koje su u njih ugra|ene pomo}u orgonskih oda{ilja~a. 125 kn

CD »^I[^ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA« Meditacija ^I[]ENJE ^AKRI S ARKAN\ELIMA snimljena je u meditativnom stanju i u cijelosti je kanalizirana od strane arkan|ela. Prilo‘eni CD }e vam pomo}i da se i sami lak{e pove‘ete s energijama razli~itih arkan|ela. Pri ~i{}enju i reguliranju ~akri pomo}i }e vam arkan|eli GABRIJEL, URIEL, CHAMUEL, MIHAEL, RAFAEL i JOFIEL. Ova meditacija vam poma‘e da napustite stara sje}anja, promijenite misaone uzorke i ostalu zadr‘anu psiholo{ku kramu u svojim ~akrama. Meditacija }e vam pomo}i u lije~enju i razumijevanju ‘ivota. Uz pomo} redovitog provo|enja prilo‘ene meditacije u opu{tenom stanju mo‘ete posti}i trajne i pozitivne promjene u va{em ‘ivotu. Preporu~ujemo vam {to ~e{}e slu{anje meditacije. 105 kn

Prodaja po{tom u Srbiji (za proizvode kod kojih su ozna~ene cijene u Din) MEGAFONIJA d.o.o. Beograd, J. Gagarina 182/31. tel. 00381 11 2155090. Po{tarinu pla~a kupac.

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ pa‘ljivo je izra|en od srebra, o~i{}en od svih negativnih energija i napunjen kodovima koji pozitivno utje~u na ~ovjeka. Njegovo je djelovanje jo{ ja~e od atlantidskog prstena i plo~ice, a ima i ugraviranu uzvojnicu koja dodatno pozitivno energetski djeluje na ‘ive organizme. 450 kn 118 KM

ATLANTIDSKI PRSTEN I PLO^ICA

CD »PLANETARNI GONGI« Zvukovi gongova pro‘imaju ~itavo tijelo. Pjesma gonga dublje nas povezuje s onim dijelom sebe koji ljubi, koji je mudar i istinoljubiv. Budi svijest o na{im sposobnostima i poti~e nas da ih ostvarimo. Dok slu{aju gong, ljudi sebe do‘ivljavaju izvan tijela, vremena i prostora, rje{avaju se straha od smrti i duboko su svjesni povezanosti sa svime, kao i ~injenice da nas mo‘e uzburkati svaki val koji se razbio o obalu s druge strane Zemlje. 105 kn

320 kn

Srebrni su, oblikovani tako da posebni likovi primaju i otpu{taju kozmi~ku energiju i time {tite od negativnih zra~enja. Pozitivno djeluju na zdravlje i sprje~avaju nesre}e. Oblik prstena potje~e iz davnina, jer su u~inci likova koji se pa‘ljivo ugra|uju u celjski srebrni nakit, bili poznati jo{ u doba faraona. Veli~ine prstena:

od 16 mm do 24 mm unutarnjeg promjera. 320 kn / 118 KM

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 27


Svrha meditacije je opu{tanje i dostizanje unutarnjeg mira

Kako meditirati? ^

Foto Internet

esto se po na{em mozgu motaSlijedi nekoliko najpoznatijih oblika meLjudi koji meditiraju ju najrazli~itije misli koje nas ditacije: pla{e. Premda se u najve}em posje}uju lije~nika za 44 broju slu~ajeva kasnije poka‘e kako su ZAZEN posto manje od ostalih takve misli bile potpuno neutemeljene Meditacija zazen (iz tradicije zen budizu du{u nam unose nemir i tjeskobu. zi i izlazi. Obzirom da je disanje stalno ma) ‘eli o~istiti duh od svega {to ga neMeditacija je odli~an prirodni postugibanje bez kojeg se ne mo‘e, ono je stabil- potrebno optere}uje. Kao i pri ostalim pak za otklanjanje tjeskobe, a preporuno ishodi{te za odr‘avanje pozornosti. metodama i ovdje se posebna pozornost ~uje se i za pobolj{anje koncentracije i posve}uje dr‘anju i disanju. Meditirati ZVUK – U mislima, tiho ili na glas ponavzdravlja. mo‘emo sami ili u grupi. ljamo slog (na primjer om) ili mantru. Na zapadu se meditacija koja se prePotreban nam je odgovaraju}i jastuk nosi s u~itelja na u~enika pojavila prije PREDMET – Netremice gledamo u plamen svije}e, fotografiju ili sliku koju debljine 20 do 30 cm na koji polako sjedpribli‘no 75 godina, dok je na istoku menam je draga. nemo s nogama prekri‘enim u lotosov ditacija, kao jedan od najstarijih oblika polo‘aj, koljena neka se po mogu}nosti terapije, poznata ve} 3000 godina. Na MENTALNI OBLIK – U mislima zami{doti~u poda. Ako vam je taj polo‘aj presanskritu meditacija ili dhyana zna~i ljamo cvjetni vrt, jezero ili ne{to {to nas te‘ak, polo‘ite lijevo stopalo na list des»mir duha koji razmi{lja«. inspirira. ne noge. Glava i tijelo su izravnaDokazano je kako ljudi koji ni, potiljak napet kao da ‘elimo meditiraju za oko 44 posto maglavu gurnuti prema nebu. Nos nje posje}uju lije~nika. Meditaje u okomitom polo‘aju s pupcijom »punimo baterije«, sr~akom. Ruke polo‘imo na bedra ni otkucaji se usporavaju, krvu visini trbuha, dlanovi su okreni tlak sni‘ava, disanje je dubonuti prema gore, palac i ka‘iprst ko i pravilno, probavni organi se dodiruju i tvore lijepi oval. se opu{taju i op}enito nas preplavljuje dobar osje}aj. Vrh jezika namjestimo iza sjekuti}a. Sjedimo s poluzatvoreIpak, u~inkovitost se o~ituje nim o~ima gledaju}i ispred sesamo ako redovito vje‘bamo. be prema dolje. U na{em vidVje‘banje se treba odvijati na nom polju ne smije biti ni{ta. mirnom mjestu. Dr‘anje je uspravno. Idealno je ako na poU tom polo‘aju se usredo~etku meditiramo pod vodstto~ujemo prvenstveno na divom osposobljenog u~itelja. U sanje. Udi{emo kroz nos, zanekim {kolama meditaciju vje‘tim polako i duboko izdi{emo baju stoje}i, sjede}i, tijekom kroz usta. Nakon izdaha pohodanja, s otvorenim ili zatvonovno brzo udahnemo i opet renim o~ima, u ti{ini ili ponavizdi{emo. Mirno sjedimo i puljaju}i odre|enu rije~. stimo da nam um slobodno Razli~iti pristupi su usredoluta. Ne usredoto~ujemo se to~eni prije svega na: niti na jednu misao koja nam DISANJE – Danas najvi{e ra{ire- Tijekom meditacije se usporava sr~ani puls, snizuje krvni tlak, do|e, ve} jednostavno samo na tehnika koja se temelji na os- disanje je duboko i pravilno, probavni organi se opu{taju i op}enito opa‘amo njihov dolazak i odvje{}ivanju daha koji u tijelo ula- nas preplavljuje dobar osje}aj lazak. Budimo potpuno us-

28 - 08 KOLOVOZ 07 -


K AKO

Foto Internet

redoto~eni na disanje kako bi dobro opustili solarni pleksus. Cijelo vrijeme pazimo na ravno dr‘anje. Nakon nekoliko minuta mo‘e se pojaviti osje}aj neugode koji }e nas prisiliti da malo promijenimo polo‘aj. No, ako u polo‘aju mo‘emo ostati 5 minuta onda je to svakako dobar po~etak. Tijekom vremena mo}i }emo meditirati od 30 do 45 minuta. Indijski vojnici kod skupne vje‘be vipassane

VIPASSANA Vipassana ili »meditacija unutra{njeg vi|enja« jedna je od najstarijih tehnika meditacije u Indiji. Tradicionalna budisti~ka praksa stara je 2500 godina. U 19.

stolje}u posebno se razvila u Burmi, a u Europi ju je popularizirao Indijac S. N. Goenka. Vipassana se temelji na neprestanom opa‘anju disanja i tjelesnih osje}aja te punoj osvije{tenosti sada{njeg

NEKOLIKO SVAKODNEVNIH MEDITACIJA VE^ERNJA MEDITACIJA Jednostavna tehnika koju izvodimo redovito svaku ve~er: koliko god je mogu}e sjednimo udobno, le|a su ispravljena, glava poravnata, brada opu{tena. Zatvorimo o~i, a po ‘elji u pozadini mo‘emo pustiti nje‘nu glazbu. Razmi{ljajmo o dana{njem danu, o mogu}im frustracijama koje smo do‘ivjeli i kojih bi se rado rije{ili. Glavna svrha meditacije je da se opustimo i rije{imo svega {to nas optere}uje.

MEDITIRATI ?

trenutka. Stremi ka odstranjivanju »duhovnih ne~isto}a« kao {to su ljutnja, mr‘nja, ljubomora itd. Meditaciji bi trebali posvetiti oko jedan sat dnevno. Sjednemo u lotosov ili neki drugi udoban polo‘aj u kojem mo‘emo odr‘ati usredoto~enost. Izravnamo le|a i potiljak, zatvorimo o~i i normalno di{emo. Ustrajemo u tom polo‘aju nepokretni koliko god mo‘emo. Bitno je da kod svakog udaha i izdaha opa‘amo gibanje trbuha tik iznad pupka. Ostanimo koncentrirani. Kod vipassane najva‘niji je predmet meditacije; ako nam pa‘nja odlazi na ne{to drugo (trenutne misli, osje}aji, mi{ljenja, tjelesne osje}aje, utiske od vanjskih podra‘aja itd.) prestajemo opa‘ati gibanje trbuha, usmjeravamo pa‘nju na trenutno iskustvo, a onda se iznova usredoto~ujemo na disanje. Osvijestimo mentalna doga|anja bez da se s njima poistovje}ujemo. Opa‘ajmo ih, te ih zabilje‘imo u sebi kako bi onda lak{e nestali. U polo‘aju ustrajmo pribli‘no 40 minuta. Tehnika ne daje odmah rezultate ve} zahtjeva ustrajnost i strpljivost.

SR^ANA MEDITACIJA Ta meditacija otvara sr~anu ~akru. Sami, ili u grupi, sjednemo na mirno mjesto. Po~ekamo da nas preplavi mir i svu pa‘nju usmjerimo k srcu. Polo‘imo ruku na prsa. [to osje}amo? Toplinu, meko}u? Pustimo da nas osje}aji preplave i pa‘nju usmjeravajmo sve dublje u podru~je ispod na{e ruke.

KUNDALINI MEDITACIJA

Foto Internet

Ova meditacija traje jedan sat i podijeljena je na 4 faze po 15 minuta: prve tri teku uz glazbu, a ~etvrta bez nje. Izvodimo je pred kraj dana radi otklanjanja stresa nakupljenog tijekom dana. 1. Otvorenim ili zatvorenim o~ima stresamo tijelo; osjetimo energiju koja od nogu do glave preplavljuje na{e tijelo. 2. Ple{emo i pustimo da se tijelo slobodno kre}e. 3. Zatvorimo o~i i zaustavimo se, sjednemo ili ostanemo u stoje}em polo‘aju. Bri‘no promatramo doga|anja unutar i izvan nas. 4. Zatvorimo o~i, legnemo i jo{ neko vrijeme ostanemo mirni.

MEDITACIJA BILO KADA TIJEKOM DANA Kad usredoto~imo pogled u odre|enu to~ku, na primjer cvijet, lak{e mo‘emo uhvatiti um kad primijetimo da on ‘eli otploviti negdje drugdje.

Kad usredoto~imo pogled u odre|enu to~ku, na primjer cvijet, lak{e mo`emo uhvatiti lutaju}i um.

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 29


KAKO

MEDITIRATI ?

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA

nuta. Jednoslo‘na ili dvoslo‘na obredna formula, koju daje osposobljen instruktor, mora ostati tajna. Meditant ima zatvorene o~i, udobno sjedi i u sebi ponavlja mantru. Pu{ta da se nesre|ene misli smire te pa‘nju sve vi{e produbljuje i usmjerava na prazninu. Misli sve vi{e blijede i prepu{taju prostor razli~itim nivoima osje}aja. Osposobljavanje za TM uvijek vr{i za to osposobljena osoba – u~itelj. Nakon obavljenog razgovora s u~iteljem budu}i praktikant prisustvuje posebnom obredu u kojem mu se dodjeljuje njegova mantra. Tako|er se i prve seanse odvijaju pod nadzorom u~itelja. Kad u~enik tehniku temeljito usvoji TM mo‘e izvoditi sam i/ili u grupi.

Tu tehniku opu{tanja koja se temelji na indijskoj vedskoj tradiciji na zapad je pedesetih godina donio Maharishi Mahesh Yogi. Proslavila se jer su se uz pomo} nje opu{tali slavni dugokosi de~-

va odnosno na recitiranju molitvi koje svatko u sebi izvodi. TAO MEDITACIJA – Najpoznatija me|u kineskim tehnikama na zapadu je tai chi, meditacija u pokretu, ~ije se kretnje slijevaju u usporen ples {to omogu}ava protok energije u tijelu.

IZBOR MEDITACIJE Kad isprobate neke od nabrojenih vrsta meditacija brzo }ete ustanoviti odgovara li vam koja. Ako vas po~nu obuzimati neki uznemiruju}i osje}aji s medi-

Transcendentalna meditacija, koju je na zapad donio Maharishi Mahesh Yogi, se proslavila jer su se uz pomo} nje opu{tali Beatlesi. O TM je 1973. godine pisao i Times.

ki iz Liverpoola – Beatlesi. Danas je izvodi pet milijuna ljudi iz svih krajeva svijeta. Transcendentalna meditacija ili TM nudi jedinstveno iskustvo dubokog unutarnjeg mira pri ~emu ostajemo potpuno budni. Tjelesna i du{evna aktivnost se smiruju, tijelo se prepu{ta odmoru koji je puno dublji od onoga za vrijeme spavanja, smanjuje se anksioznost i nervoza (snizuje se uporaba kisika, usporava disajni i sr~ani ritam, mo‘dani valovi postaju stabilni). U~inkovitost metode potvr|uje preko petsto znanstvenih studija koje je u vi{e od trideset dr‘ava napravilo dvjesto neovisnih istra‘iva~kih instituta. Tehnika ne zahtijeva nikakav du{evni ili tjelesni napor, a pove}ava stvarala{tvo i dinami~nost. TM se izvodi pomo}u mantre dva puta dnevno, ujutro i nave~er po 20 mi-

30 - 08 KOLOVOZ 07 -

JOGA MEDITACIJA – Najvi{i oblik joga meditacije je ra|a (kraljevska) joga koja se izvodi u dobro nam poznatom lotosovom polo‘aju. Usredoto~ena je prije svega na koncentraciju i pravilno disanje. TIBETANSKA MEDITACIJA – Osnovna tehnika (samten) je posve ista kao zazen. Ipak, neke {kole za usmjeravanje misli pri tome u~e i vizualizaciju razli~itih bo‘anstava. @IDOVSKA MEDITACIJA – Naglasak je na pjevanju svetih pjesama i psalmo-

DESET RAZLOGA ZA MEDITACIJU 1. razvijanje intuicije 2. dostizanje mira i spokojnosti 3. svladavanje stresa 4. otvaranje prema van 5. odbacivanje slabih navika 6. iscjeljivanje starih rana 7. pove}avanje dinami~nosti duha 8. lak{e pobje|ivanje bolesti i bolova 9. produbljivanje unutarnjeg ‘ivota i na{eg odnosa prema ‘ivotu 10. prosvjetljenje i osloba|anje ‘ivota

Foto Internet

Foto Internet

VELIKE TRADICIJE

Tai chi je meditacija u pokretu

tacijom odmah prekinite i izaberite drugu metodu. Ako pak odmah osjetite odre|enu ugodnost ustrajte nadalje! Tehniku mo‘ete, na primjer, izvoditi 21 dan. Ako se budete ugodno osje}ali mo‘ete nastaviti barem jo{ tri mjeseca. Nekim ~initeljima kod meditacije obratite posebnu pa‘nju. Bri‘ljivo izaberite prostor za meditaciju i pobrinite se da vas tijekom nje nitko ne ometa. Nosite udobnu odje}u. Posebno je va‘no da to~no slijedite upute za izabranu vrstu meditacije. Svaki korak ima odre|eno zna~enje. Za trajniji u~inak meditaciju morate redovno izvoditi. Pojedine tehnike nemojte me|usobno mije{ati jer svaka ima svoj na~in djelovanja. I ne zaboravite da se tehnike meditacije trebaju izvoditi s lako}om te da su potrebni pa‘nja i ustrajnost. An. T. P.

D


Bubnjanje u krugu ujedinjuje um, tijelo i duh

Bubnjanjem do zdravlja Z

Foto arhiv Ritam srca

bubnjaju i poma‘u u stvaranju kruga ajedni~ko iskustvo svih koji su jednom plesali u bubnjarskom Kori{}enje ru~nog bubnja podr{ke i bu|enja unutarnje radosti. Sukrugu jest osloba|anje potis- poma`e i veteranima rata pru‘nici Maslov najvi{e su nau~ili iz vlastitih iskustava, ali uvijek isti~u vrinutih emocija poput tuge i ljutnje, ali koji boluju od PTSP-a u jednu bliskost s naukom svog u~itelja i sna‘an do‘ivljaj povezivanja sa svojom unutarnjom snagom ~ije je spontaotpu{tanju osje}ajne boli Toma Ehrlicha. no bu|enje izuzetno poticajno u procePSIHOLO[KE su potpunog iscjeljivanja i energets- mnogim zemljama, a zadnjih godina imamo zadovoljstvo susretati ga i u Hrkog punjenja. Radionice bubnjanja u I FIZIOLO[KE PROMJENE krugu u Hrvatskoj vode Ivan i Temi vatskoj. Ivan Maslov spominje kako je jedan Misiju svog u~itelja Ivan i Temi us- od suradnika Toma Ehrlicha bio i ~uveMaslov*, bra~ni par iz Splita, koji tvrde da je grupno bubnjanje dostupna, is- trajno nastavljaju i do sada su otvorili ni dr. Bittman, voditelj istra‘ivanja ~iji punjavaju}a aktivnost puna u‘itka, za na stotine bubnjarskih krugova u Hr- je naziv »Kombinirani efekti grupne vatskoj i inozemstvu. Radionice odr‘a- muzi~ke bubnjarske terapije na promjemlade i za stare podjednako. »Od vje‘bi, skrbi i dru{tvene podr{ke vaju kada se za to uka‘e potreba pa se nu neuroendokrino-imunolo{kih parapa do intelektualnog poticaja, duhovno- odazivaju pozivima na promocije, izlo‘- metara kod normalnih osoba«. Rezultati sti i osloba|anja od stresa, grupno bub- be, koncerte – gdjegod treba pru‘iti po- po prvi puta pru‘aju znanstveni dokaz njanje i ples poti~u kreativno izra‘ava- dr{ku otvaranju pozitivne energije. Te- o zdravstvenoj dobrobiti vezanoj za jednje koje ujedinjuje um, tijelo i duh. Bilo mi, koja je nastavnica u glazbenoj {koli, nu grupnu bubnjarsku seansu. da je ples posve}en grupnom iscjeljenju, ka‘e kako je njezina vizija da svaka obiKod osoba koje su bubnjale uo~ena bilo da se kroz meditativno bubnjanje telj ima barem jedan bubanj. su znatna pove}anja aktivnosti stani~nih Kroz svoju udrugu »Ritam srca« su- imunolo{kih komponenti koje su odgo{alje molitva za iscjeljenje Majke Zemlje, za mir i za otvaranje srca – u~inci po ra|uju s mnogim drugim udrugama i vorne za pronala‘enje i uni{tavanje stapsihofizi~ku stabilnost su izuzetni«, pri- dru{tvima, a s ponosom isti~u suradnju nica raka i virusa. Naredni postavljeni ~aju Ivan i Temi, koji iza sebe imaju pet- s »Dru{tvom multiple skleroze« u Spli- zadaci bili su vezani uz pitanje mo‘e li naestak godina istra‘iva~kog rada sa tu gdje s njihovim ~lanovima redovito grupno bubnjanje promijeniti hormone vezane za stres {to bi zauzzvukom, ritmom i pokrevrat pozitivno utjecalo na tom u cilju iscjeljivanja emoimunolo{ku funkciju, odnoscionalnih rana. no mo‘e li grupno bubnjanje Na radionicama koje su promijeniti odre|ene negasupru‘nici Maslov poha|ativne biolo{ke u~inke poveli u Austriji i Italiji susreli zane s klasi~nom reakcijom su svoga u~itelja bubnjanja na stres. Potvrdni odgovori Toma Ehrlicha (SAD), utena ova pitanja ubrzo su pro{imeljitelja radionice »Svjesrili primjenu grupnoga bubnost i zvuk« u kojima se konjanja podjednako na fizioriste afri~ki bubnjevi, {u{lo{ku kao i na psiholo{ku kalice i ples. Ova znanja terapiju. prikupio je borave}i kao etNa podru~ju terapeutnomuzikolog s ameri~kim Indijancima i nekim afri~ske medicine, ru~ni bubanj se koristi kao pomo} oboljekim plemenima te ih je prilagodio zapadnom svijetu. lima od Alzheimerove boSvoje radionice odr‘ava u Temi i Ivan, voditelji radionica bubnjarskih krugova, »u akciji« lesti, za pobolj{anje kratko-

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 31


DO ZDRAVLJA

trajne memorije i pove}anje me|usobnog dru{tvenog djelovanja, te kao pomo} autisti~noj djeci za pove}anje koncentracije. U nekim slu~ajevima, za stvaranje pozitivnih promjena kod osobe nije potreban ru~ni bubanj, nego ritmi~ka naprava poput metronoma ili zvu~ ni zapisi s odre|enim ritmovima. Takva se oru|a koriste kao pomo} oboljelima od Parkinsonove bolesti i ‘rtvama mo‘danog udara kako bi povratili kontrolu pokreta ili pobolj{ali hod. Neke od psiholo{kih primjena u kojima se koristi ru~ni bubanj uklju~uju pomo} veteranima rata koji boluju od PTSP-a u otpu{tanju emocionalne boli, zatim kod poreme}aja post-traumatskog stresa i otpu{tanja potisnutog bijesa i negativnih emocija kod rizi~nih adolescenata te pobolj{anja zdravlja korporacijskih rukovodilaca otpu{tanjem svakodnevnog stresa. Grupno bubnjanje tako|er mo‘e poslu‘iti kao vrlo djelotvorno sredstvo za ponovno uspostavljanje osje}aja unutarnje ravnote‘e usred mnogih izazova svakodnevnog ‘ivota. U vezi bubnjanja u krugu (drum circle) odr‘anog za u~enike i roditelje godinu dana nakon tragi~nog doga|aja u jednoj srednjoj {koli, Christine Stevens, magistrica umjetnosti, ka‘e: »Roditelji i djeca do{li su na na{ drum circle tihi, upla{eni i odsutni. U po~etku je bilo te{ko odr‘ati ~ak i kontakt o~ima. Znaju}i da rije~i ne mogu priop}iti ono {to je svatko od nas osje}ao tog dana, polako smo po~eli zajedno bubnjati. Tuga koju smo dijelili u po~etku je bila pre-

Grupno bubnjanje je djelotvorno sredstvo za ponovno uspostavljanje osje}aja unutarnje ravnote‘e usred mnogih izazova svakodnevnog ‘ivota

32 - 08 KOLOVOZ 07 -

plavljuju}a, a suze su vla‘ile i na{e dlanove i instrumente. Ipak, bubnjanjem, obnovljena me|usobna podr{ka i kolektivni osje}aj nade za bolje sutra postupno su zamijenili na{ o~aj. Na{e je iskustvo bilo vi{e nego terapeutsko – povezalo nas je na mnogo razina.« Sposobnost svira~a bubnjeva i plesanje u krugu dovodi do me|usobnog povezivanja i podr{ke. Nije potrebno puno ma{te da bi se shvatilo kako je grupno bubnjanje nevjerojatno sjedinjuju}e iskustvo koje iznosi iz nas ono najbolje.

PRVOBITNI KINESTETI^KI PLES U svojoj knjizi »Iscjeljuju}a snaga bubnja« psihoterapeut i bubnjarski terapeut R.L. Friedman ispleo je tapiseriju osobnog iskustva, fascinantnih anegdota i zadivljuju}ih istra‘ivanja, dokazuju}i univerzalne dobrobiti bubnjanja. »Kada se okupimo i bubnjamo, snaga ritma odvodi nas na mjesto gdje zajedno dijelimo isti prostor, vrijeme i glazbu. Na{u pa‘nju usmjeravamo na stvaranje pjesme. U tom trenutku ne sviramo svi nu‘no istu notu istodobno, ve} intimno dijelimo taj ritmi~ki trenutak. Svatko to mo‘e, ~ak i ako u ‘ivotu nije nikada prije bubnjao! Ne mora{ biti {aman ili profesionalni glazbenik da bi iskusio ~aroliju bubnjanja u krugu. Kada svira{ s grupom koja ‘eli po}i na to mjesto i stvoriti ~aroliju bivanja na istom mjestu u isto vrijeme, tada zajedno stvarate taj prirodni fenomen zvan ’zabava’. Tada ste u ritmi~kom poravnanju jedni s drugima. Kada smo tamo, misli staju.

Foto arhiv Ritam srca

B UBNJANJEM

Kad stanu misli, stane i vrijeme, a zapo~inje iscjeljivanje. Povezujemo se onkraj na{eg intelekta u prvobitnom kinesteti~kom plesu, ispoljenom uporabom zvuka. ^ine}i to, omogu}avamo povezivanje spona na{eg duha u krugu. Mi prolazimo kroz sve rasne, kulturne i rodbinske granice, u sr‘ onoga {to jesmo kao ljudske ‘ivotinje na zemlji. To je razlog za{to je bubanj oru|e za jedinstvo. On nas podu~ava na{em prvobitnom odnosu jednih prema drugima, na{em odnosu s Majkom Zemljom i prirodnim zakonima koji upravljaju univerzumom. Bubnjanje za vrijeme punog mjeseca oko vatre na vrhu brda je emocionalno, duhovno iskustvo dostupno svakome, bez obzira poznajete li jedni druge ili ne, imate li ili nemate formalno duhovno obrazovanje, tehni~ku obuku sviranja bubnjeva ili novodobnu obuku osobnog razvoja svijesti. Zajedno se nalazimo da sudjelujemo u glazbi i ritmu, te da damo i primimo intimnu ritmi~ku poruku koja ulazi dublje od vibracija bubnjeva, koja prolazi kroz na{u ko‘u i mi{i}e sve do kostiju. Vibracija ritma odlazi u ona zako~ena podru~ja na{ih ‘ivota, na{ih srca i du{a, i masiraju}i ih vra}a natrag u pokret i zdravlje. Nedostatak kretanja energije stvara bolest. Kretanje energije omogu}uje iscjeljenje. Kada se grupa ljudi okupi zajedno u krugu s usmjerenom namjerom, stvara protok snage koja uzrokuje ~udnovata doga|anja. Kada se tome dodaju bubnjevi kao sredstvo za takvo usmjerenje, oni poja~avaju tu snagu za pobolj{anje na{eg zdravlja, na{ih ‘ivota i samu su{tinu na{ih bi}a.« Ru~ni bubanj se tisu}ama godina koristi u svetkovinama, ritualima i ceremonijama. Me|utim, stapanje znanosti s iscjeljuju}im svojstvima ru~nog bubnja je relativno nov razvojni pravac. No, ako se bubnjanje kao terapija opu{tanja i tehnika energetizacije koristi ve} tisu}ama godina, za{to se ne bi i danas? Predrag Darabo{ * 021/370 418 www.drumtidam.info

D


Reishi {titi od raka te od ponovnog oboljenja od te bolesti

Gljiva za zdravlje, ne za hranu G

Foto Internet

malo kolesterola, vitamina A i C, ali je ljivu hrastovu sjajnicu, koju Dr. Fukumi Morishige bogat izvor vitamina skupine B (B2, B3, na drve}u nalazimo i u na{im {umama, u Japanu ve} stoljes hrastovom je sjajnicom pantotenska kiselina), nadalje ergosterola (provitamin D ) te esencijalnih mi}ima cijene kao iznimno preventivno izlije~io mnogo oboljelih nerala, kao {to su:2 kalij, bakar i selen. sredstvo protiv raka, a ujedno i kao lijek za razli~ite oblike raka. Tamo je reiPrisutni su i kalcij, fosfor, ‘eljezo, magod raka shi, ling chih ili ling zhi, kako jo{ zovu nezij, natrij, mangan, cink i germanij. hrastovu sjajnicu s botani~kim ime- bjelkaste listi}e sa sitnim rupicama. Sadr‘i i vlakna, triterpenoide, glikopronom Ganoderma lucidum Fr. Karst, slu‘- Klobuci su veliki 4×3 do 20×10 cm i de- teine, prirodne antibiotike, enzime i njibeno registrirana kao dopunsko sred- beli 0,5 do 2 cm. Odrvenjela stapka ve- hove inhibitore te lanostanoide. Osim stvo nakon lije~enja raka jer smanjuje lika je od 0,5 do 2,5 cm, a naraste preko ergosterola sadr‘i i ostale sterole. 19 cm. nuspojave kemoterapije i zra~enja. Onkolog dr. Fukumi Morishige, isREISHI I RAK tra‘iva~ na ameri~kom Institutu za znaSASTAV REISHIJA Reishi ~isti tijelo od toksina, pove}anost i medicinu »Linus Pauling«, izlijeHrastova sjajnica bogata je hranidbe- va i regulira imunolo{ki i endokrini sus~io je ili pak kvalitetno odr‘ao na ‘ivo- nim tvarima. Prije svega sadr‘i mnogo tav, {titi od nastanka tumora, pobolj{ava tu mnogo bolesnika oboljelih od raka bjelan~evina (15,05 g/100 g), sa svim cirkulaciju i odstranjuje {tetne slobodne upravo pomo}u reishija te tvrdi da je ta esencijalnim i neesencijalnim aminokise- radikale. Blokira sintezu DNK-a stanigljiva najbolja preventiva protiv opake linama i aminima. Ima malo jednostav- ca raka, uni{tava enzimatsku aktivnost bolesti. Zanimljiva je ne samo zato {to nih ugljikohidrata (1,70 g/100 g) i puno tumorskih stanica, ubrzava nastanak je opisana kao svemogu}i lijek protiv ra- polisaharida visoke molekularne te‘ine makrofaga (prirodnih stanica ubojica) i ka, nego i stoga {to lije~i jo{ mnoge dru- (71,00 g/100 g), od ~ega je 41% glukana regulira limfocite T i B te time ogranige bolesti. te mnogo antioksidanasa. Sadr‘i vrlo ~ava {irenje stanica raka. Na taj na~in Gljiva se u prirodi pojavljuje u {est malo masti (3,48 g/100 g). Od toga je produ‘uje ‘ivot i smanjuje broj metastaboja. Najvi{e se koristi crvena, koja se i 0,27 g/100 g zasi}enih, a 1,20 g/100 g za te pove}ava kvalitetu ‘ivota. U keumjetno uzgaja u Sjevernoj Americi, Koreji, nezasi}enih masnih kiselina. U njoj ima moterapiji i zra~enju reishi olak{ava na Tajvanu, u Kini i Japanu. Uz bolove i umanjuje toksi~ne u~inmalo sre}e i poznavanje gljiva ke i nuspojave (umor, gubitak mo‘emo je na}i i u na{im {uapetita, gubitak kose, »gu{emama. Raste naj~e{}e na deblu nje« ko{tane sr‘i, visoka sklolistopadnog drve}a, osobito na nost infekcijama). Pove}ava panju hrasta i kestena. Nije za detoksikaciju jetre te poti~e objelo, spada u nejestive gljive. navljanje jetrenih stanica, zato je va‘an dodatak u terapiji za Iz trulih panjeva listopadoboljele od raka jetre. Povenog drve}a, obraslih u br{ljan, }ava apetit i olak{ava bolove u izrastaju pedalj duga~ke stapposljednjim stadijima raka. Ta ke na koje su bo~no nasa|eni je gljiva naju~inkovitija kod klobuci koji su najprije ‘uti, a bolesti bubrega, a dobri rezulonda postupno poprimaju crtati dobiveni su i u lije~enju venosme|u, crvenoljubi~astu raka dojke, prostate, jetre, sleili zagasitoljubi~astu boju. Klobuci se svijetle kao da su laki- Klobuci ljekovite gljive reishi, koja raste i kod nas, svijetle kao da zene, gu{tera~e i crijeva, kao i kod tumora na mozgu. rani, a na donjoj strani imaju su lakirani

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 33


G LJIVA

ZA ZDRAVLJE , NE ZA HRANU

DJELOVANJE REISHIJA Istra‘ivanja pokazuju da razli~iti spojevi u gljivi:

• sprje~avaju sljepljivanje trombocita i time usporavaju zgru{avanje krvi • ubla‘avaju bolove • sprje~avaju i ubla‘avaju tegobe izazvane astmom i bronhitisom • utje~u kardiotoni~no (ja~aju djelovanje srca) • djeluju protuupalno, protubakterijski i protuvirusno • blokiraju virus HIV-a • ubrzavaju obnavljanje ko{tane sr‘i • pove}avaju razinu interleukina 1 i 2 • pove}avaju brojnost bijelih krvnih zrnaca i koli~inu hemoglobina • poti~u djelovanje tjelesnih stanica ubojica • imaju blago djelovanje protiv ~ira na ‘elucu • {tite jetru i djeluju na detoksikaciju otrova u njoj • djeluju kao sredstvo protiv ka{lja i za iska{ljavanje • pobolj{avaju/poti~u djelovanje nadbubre‘ne ‘lijezde • {tite od ioniziraju}eg zra~enja, bilo da se uzimaju prije zra~enja ili poslije njega • smanjuju u~inke kofeina i opu{taju mi{i}e • djeluju kao antioksidansi • djeluju antitumorno i citotoksi~no • djeluju protualergijski • poti~u djelovanje imunolo{kog sustava • sni‘avaju serumski kolesterol i trigliceride • sni‘avaju previsok i povisuju prenizak krvni tlak • lije~e nesanicu • suzbijaju gr~eve kod padavice • reguliraju {e}er u krvi; prije svega u lije~enju {e}erne bolesti tipa I i II • sprje~avaju zadr‘avanje teku}ine u organizmu • pobolj{avaju stanje ‘iv~ane napetosti u mi{i}ima (ubla‘avaju gr~enje glatkih mi{i}a) • poma‘u kod reumatizma • lije~e sr~ane bolesti i aritmiju • lije~e hiperlipemiju (pove}anu koncentraciju neutralnih masno}a u serumu) • poma‘u kod rinitisa • lije~e Kershanovu bolest (pomanjkanje selena) • poma‘u pri leukocitopeniji (nedostatku cirkuliraju}ih leukocita u krvi) • poma‘u kod paralize • poma‘u kod kroni~nog umora • lije~e hepatitis A, B i C • poma‘u kod sterilnosti • lije~e psorijazu • lije~e i zau{njake, epilepsiju, alkoholizam, visinsku bolest, slab apetit …

34 - 08 KOLOVOZ 07 -

NA^INI UPORABE Radi svoje ~vrste, drvenaste strukture gljivu naj~e{}e pripremaju kao ~aj ili tinkturu. Mo‘e se dobiti u obliku praha ili kao tinktura, a u prodaji su i kapsule te tablete, u kombinaciji s drugim hranidbenim tvarima. Mo‘e se dobiti i kao sirup ili napitak. Preporu~ena preventivna doza protiv raka je 0,5 do 1 g suhe gljive dnevno. Osobe sklonije raku (koje ve} imaju slu~ajeve raka u obitelji) neka preventivno koriste 2 do 5 g suhe gljive na dan. Kod kemoterapija i zra~enja preporu~uje se kao pomo}ni lijek uzimati 0,4 do 2,4 g suhe gljive dnevno; maksimalna dozvoljena koli~ina je 4 g na dan. Kod raka doze mogu biti i vi{e, ovisno o dijagnozi. S obzirom da reishi sadr‘i polisaharide visoke molekularne te‘ine, izgra|ene od velikog broja molekularnih komponenti, njihova apsorpcija u organizam je ote‘ana. Da bi se apsorbirali, reishi treba uzimati zajedno s vitaminom C. Polisaharidi se, naime, u prisutnosti vitamina C pretvaraju u oligoglukan koji organizam puno lak{e prihva}a. Na taj na~in ja~a i imunolo{ki sustav, a poti~u se na aktivnost i prirodne stanice ubojice. Prema uputama dr. Morishigea, uz reishi treba uzimati i 1 do 2 g vitamina C dnevno. Neki lije~nici prepisuju ~ak do 10 g na dan jer vitamin ubla‘ava neke nuspojave poput proljeva koji se mo‘e pojaviti kod uzimanja visokih doza reishija. Preobilno i nepravilno uzimanje ljekovite gljive mo‘e izazvati vrtoglavicu, pri{teve, proljev, zatvor. S obzirom da djeluje kao antikoagulant, reishi ubrzava djelovanje aspirina i drugih lijekova koji sprje~avaju zgru{avanje krvi. Zato ga bolesnici koji uzimaju takve lijekove ne smiju koristiti bez znanja lije~nika. U trudno}i i za vrijeme dojenja reishi se ne uzima. Prije upotrebe bilo bi najbolje posavjetovati se s iskusnim terapeutom tradicionalne kineske medicine. Bara Hieng

D


Veliki matemati~ar, fizi~ar, astronom i filozof zanimao se i za paranormalno

Ru|er Bo{kovi} i duhovi Z

Foto Internet

a velikog Bo{kovi}a znalo se pe zapo~eo progon Isusova~kog reda, Ru|er je s podsmjehom kome je i Ru|er pripadao, na{ nau~nik {irom Europe, prije svega kao tvorca nenadma{nog djela, »Teje 1759. godine napustio Rim i krenuo na komentirao sve pri~e o orija prirodne filozofije«. Znalo se i da put po Italiji, Njema~koj, Nizozemskoj i engleskim duhovima, ali Engleskoj. Naro~ito je sve~ano do~ekan je bio sjajan pjesnik, ali tek zahvaljuju}i autobiografskoj knjizi »Moj ‘ivot je nakon jezivih doga|aja u Londonu, u Kraljevskom nau~nom i moje doba«, engleskog slikara Joshue dru{tvu, koje ga je, na prijedlog poznapromijenio pona{anje Reynoldsa, saznali smo da se bavio i tih engleskih astronoma Bradleya i Maspravim engleskim duhovima! Vjerojatno su se ba{ zato njegovim kelynea primilo za ~lana. Sestra, Anica Bo{kovi} je u svoje vrijeme bio poz- ‘ivotom i jo{ vi{e djelom bavili mnogi. Bo{kovi}, s kojom je Ru|er vodio prepinat kao tvorac jedne od najzna~ajnijih Ovog puta skre}emo vam pa‘nju na je- sku na »slovinskom« jeziku, u jednom nau~nih teorija svog doba. Plamen nje- dan manje poznati dio Bo{kovi}evog ‘i- pismu mu poru~uje: »To je veliko ~udo, gove misli sa~uvala je najprije Mileva vota, onako kako je to u svojoj autobio- ja pomi{ljam sama sobom, da Inglezi koMari}, prva supruga Alberta Einsteina, grafiji zabilje‘io Joshua Reynolds, a koji liko tebe katolika i jezuita }ute, da te bia zatim i Tesla, koji je bio ~vrsto uvjeren se, kako to pi{e autor, zbio u vrijeme Bo- raju izme|u svijeh njihovijeh«. kako je Einstein, zloupotrijebiv{i Milevi- {kovi}evog boravka u Engleskoj, 1760. Sir Reynolds, me|utim, Ru|erov bono poznavanje Bo{kovi}evog djela, na godine. Podsje}amo, kad je {irom Euro- ravak u Engleskoj spominje po jednom drugom detalju, a to je njihov zanjegovim dostignu}ima izgradio jedni~ki susret s – engleskim dusvoju teoriju relativnosti. Oba nahom. Reynolds (1723.-92.) je, ina{a velikana, i Tesla i Bo{kovi}, ni~e, engleski slikar i teoreti~ar slisu se ustru~avali zaroniti i u neke karstva ~iji je rad zabilje‘en u svim tajne duhovnog svijeta. Obojica su zna~ajnijim enciklopedijama u kose tako, svaki sa svojim poslom, jima se isti~e kako su njegovi preobreli u Londonu i tamo do‘ivjeli finjeni portreti (Princ od Walesa, neobi~ne susrete. Tesla je upoznao Lady Spencer) naj~e{}e inspiriraWilliama Crookesa, jednog od najni uzorima pro{lih epoha… ve}ih misti~ara tog doba, a Bo{koKako je do{lo do toga da Reyvi} utjecajnog slikara Joshuu Reynolds zabilje‘i sljede}u pri~u? noldsa, a potom i duha osobno! Enciklopedije opisuju Bo{koviI PAS JE BIO MRTAV }a kao matemati~ara, fizi~ara, asTe mra~ne ljetne no}i k londontronoma i filozofa, autora poznate skom predgra|u kretala se ko~ija »Teorije prirodne filozofije«. Ponegs petoricom putnika. Cilj im je bio dje jo{ i kao pjesnika. Suvremeniu jednoj napu{tenoj ku}i provjeriti ci su mu pripisivali neiscrpnu enkoliko su teorije o »engleskim duergiju, sna‘nu intuiciju, duboku hovima« odr‘ive. Me|utim, ve} kao{troumnost i univerzalan duh. da se ko~ija sa neobi~nom »eksBio je, bez sumnje, jedan od najvepedicijom«, zaustavila pred ku}om }ih umova 18. stolje}a, a oni koji sa spu{tenim kapcima, u pustoj mjere doprinos Slavena svjetskoj nauci svrstavaju ga u krug ljudi Ovaj portret Ru|era Bo{kovi}a (1711–1787) nastao je ulici koja je ostavljala sablastan utikao {to su Kopernik, Lomonosov, upravo tijekom njegovog boravka u Engleskoj 1760. godine. sak, dvojica putnika su odustala Pavlov, Loba~evski, Mendeljejev Slika engleskog umjetnika Roberta Edgea Pinea danas se od daljnjeg u~e{}a u predstoje}em »eksperimentu«. Sir Joshua Reynalazi u samostanu Male bra}e u Dubrovniku. i Tesla.

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 35


I DUHOVI

nolds, Ru|er Bo{kovi} kao i pisac i govornik Edmund Burke bili su odlu~ni stvar istjerati do kraja. Joshua je pri{ao masivnim vratima i tri puta udario metalnim obru~em. »Udarci su odjeknuli pustom ulicom. Nekoliko minuta vladao je mir, da bi se potom, uz {kripu nepodmazanih {arki, te{ka vrata otvorila. Pred njima nije bilo nikoga!« Troje radoznalih prijatelja u{li su u stari, pra{njavi salon u kome gotovo da i nije bilo namje{taja. Samo nekoliko stolica, dva stara stola … i kraj kamina, koji o~igledno odavno nije rabljen, buldog koji je lijeno drijemao, ne obra}aju}i pa‘nju na goste. Joshua je zatim, kako to pi{e u svojoj autobiografiji, stavio na sto svije}njake, pi{tolje i svoj sat. Zapalio je po tri svje}ice na oba stola i postavio ih u obliku istostrani~nog trokuta, da bi zatim zamolio Ru|era i Burkea da provjere jesu li vrata zaklju~ana i je li re{etka na prozoru zatvorena. Poslije toga, sjeli su sva trojica, opet prave}i neku vrstu istostrani~nog trokuta (trokut izme|u ostalog simbolizira i trojstvo svemira: nebo– zemlja–~ovjek; ~ovjek kao tijelo–du{a– duh). Pro{la je, me|utim, i pono} a da se ni{ta neobi~no nije dogodilo. Ru|er je na to ve} upozorio Joshuu, ali je ovaj predlo‘io nastavak ~ekanja. I to~no u pola jedan, pripovijeda dalje Reynolds, sva trojica su osjetila iznenadno strujanje hladnog zraka. U tom ~asu svije}e su se gotovo ugasile, plamen je treperio i povijao se, {to je potrajalo nekoliko sekundi. Zatim je sve postalo normalno, kao da se ba{ ni{ta nije dogodilo. Ipak … na stolu vi{e nije bilo ni pi{tolja ni sata! U tom trenu za~ulo se cviljenje psa koji je trojicu prijatelja promatrao sav nakostrije{en, otvorenih ~eljusti iz kojih mu je kapala pjena. »Bilo {to da vidite, ma {to se dogodilo, ponavljajte stalno u sebi da se ne bojite«, govorio je Joshua ostaloj dvojici. Nekako istovremeno, na ulaznim vratima, odjeknula su tri jaka udarca zvekirom. Na tre}i udarac sve svije}e su se

36 - 08 KOLOVOZ 07 -

jezikom i staklastim pogledom. Bio je mrtav.

BO[KOVI]EVA [UTNJA

Foto Internet

R U \ER B O{KOVI }

Sir Joshua Reynolds, najutjecajniji engleski slikar u 18. stolje}u, boravak Ru|era Bo{kovi}a u Engleskoj spominje po jednom manje poznatom detalju, a to je njihov zajedni~ki susret s – engleskim duhom.

ugasile, iako nije bilo ni da{ka vjetra. U prostoriji je zavladao potpuni mrak i apsolutna ti{ina, koju je naru{io jedino Joshuin glas: »Nije me strah!« Zatim su to isto izgovorili i Burke i Ru|er… A onda, Ru|er vi{e nije mogao izdr‘ati. Sko~io je sa stolice, pomaknuo stare zavjese s prozora, {irom otvorio kapke i u sobu je u{la svjetlost posljednje ~etvrti Mjeseca. Oblaci su nestali s neba i sve je bilo okupano blje{tavom mjese~inom…« Prozoru je pri{ao i Burke, a u istom trenutku prenuo ih je Joshuin krik. Okrenuli su se i ugledali ponovno upaljene svije}e, a na stolu pi{tolje i sat. Ali, uz stari kamin le‘ao je buldog s ispla‘enim

Okrenuli su se i ugledali ponovno upaljene svije}e, a na stolu pi{tolje i sat

Sutradan, u salonu zajedni~kog prijatelja, lorda Commondalea na poslijepodnevnom ~aju, zatekla su se i trojica »neustra{ivih«. I dok su Joshua i Burke detaljno opisivali {to se doga|alo protekle no}i, Ru|er je cijelo vrijeme, sasvim ozbiljnog izraza lica, jednostavno {utio. Svima je bilo poznato da je Ru|er od dolaska u Englesku s podsmjehom komentirao sve pri~e o »instituciji« engleskih duhova i njegova ozbiljnost i {utnja sada su govorili sami za sebe. Tako bar sve ovo opisuje slikar Joshua Reynolds. Sam Bo{kovi} o tom doga|aju nikad nije napisao ni slova. ^ak ni u pismima koja je redovno, podrobno opisuju}i sve ono {to mu se doga|alo u Londonu, Oxfordu, Cambridgeu i Greenwichu, slao svome bratu u Dubrovnik. Ta se {utnja, donekle, mogla i razumjeti. Jer, kao prvom nau~niku koji je u Europi prihvatio Newtonovu teoriju gravitacije to mu ne bi ba{ prili~ilo. Pripremao se i da u Carigradu promatra pojavu prolaza planete Venere ispred Sunca (to mu nije uspjelo jer je kasno stigao u Carigrad), a u svrhu testiranja svoje teorije o obliku Zemlje 1750. godine izveo je mjerenje meridijanskog luka izme|u Rima i Riminija, a zbog svega toga uskoro je postao i ~lan Kraljevskog nau~nog dru{tva u Londonu, mada ne treba zaboraviti ni to da je pripadao redu Isusovaca (mona{ki red koji je imao za cilj vo|enje borbe protiv reformacije i svih protivnika katoli~ke crkve), pa o ovakvim stvarima nije smio govoriti niti iz straha od svemogu}e inkvizicije. Druga je stvar, naravno, {to se zaista doga|alo te ljetne no}i u napu{tenoj ku}i londonskog predgra|a. I koliko je pri~a engleskog slikara zaista autenti~na? Mi smo vam je, u svakom slu~aju, predstavili onako kako je to u~inio i Joshua Reynolds. Ako ni{ta drugo, barem je – zanimljiva. Aleksandar Milinkovi}

D


Razgovor s Danom Ullmanom, svjetski priznatim homeopatom

Homeopatija i medicina H

Foto Internet

volonterski sam radio na klinici Berkeomeopatija, na~in lije~enja Homeopatija gleda na ley. Otkrio sam oglas o homeopatskoj koje je prije nekih dvjesto go dina uveo njema~ki lije~nik simptome kao na obranu, studijskoj grupi koju je vodio lije~nik iz Stanforda. Samuel Hahnemann, nekad je bila jana dio bitke tijela koje se ko popularna u Europi i Americi, prije Mnogi lije~nici tvrde kako je homeopasvega zbog svog iznimno uspje{nog na taj na~in {titi tija ~isto nadrilije~ni{tvo… lije~enja infekcijskih epidemija, pa i To je op}e ra{ireno da lije~nici ne{to s kolere. Dana{nja medicina, me|utim, nju su mi pomogle spoznati kako je lije- ~ime nisu upoznati nazivaju nadrilije~ne priznaje u~inkovitost homeopatije ~enje prije politi~ki proces nego li bilo {to ni{tvom. Kad sam, na primjer, svojem jer se homeopatski lijekovi daju jako drugo«. Ve} 1975. godine je osnovao ocu, pedijatru i specijalistu za alergije razbla‘eni; toliko su jako razbla‘eni da »Homeopatski obrazovni servis« i zatim glavne bolnice u Los Angelesu i profesopo konvencionalnim pogledima ne bi na Berkeleyu stekao jo{ i magisterij s ru na UCLA prvi puta spomenuo svoj trebali imati nikakvo djelovanje. O podru~ja javnog zdravstva. Zadnjih pet- interes za homeopatiju njegov je odgohomeopatiji i prirodnom lije~enju te naest godina redovito predaje i vodi izo- vor bio: »To je ~isto nadrilije~ni{tvo.« Za zvani~noj medicini govorio je Dana brazbu homeopata na univerzitetima nekoliko godina se ~ak i raspitao o cijeloj Ullman, jedan od najistaknutijih pred- Berkeley, Harvard, Columbia i Arizona. toj stvari i komentirao: »To je nadrilije~stavnika suvremene homeopatije u Kad ste se po~eli zanimati za homeopa- ni{tvo jer homeopatija koristi premalene SAD-u. tiju? koli~ine.« Odgovorio sam: »Jesi li to sam Dana Ullman, autor devet knjiga pre- Dok sam jo{ bio bruco{, 1972. godine, isprobao i utvrdio da koli~ine ne djeluvedenih na brojne svjetske ju?« »Ne«, odgovorio je. »Onjezike, me|u kojima Upoda ne mo‘e{ govoriti da zna{. znavanje homeopatije sadr‘i i Morao bi se suzdr‘ati propredgovor homeopatskog sudbi dok ne napravi{ neka lije~nika kraljice Elizabete II, sistematska prou~avanja.« 1976. godine se, nakon zavrJe li to bio kraj va{e disku{enog studija homeopatije, sije o homeopatiji? zbog homeopatskog lije~eNe. Upravo je tada moja mlanja na{ao u te{ko}ama. Nai|a sestra imala o{tre, jake me, posjetio ga je policijski bolove u trbuhu. Posjetila je agent pretvarav{i se da je bopet specijalista i izdr‘ala dva lesnik. Ullman je nakon tokirur{ka zahvata bez bilo ga bio zatvoren zbog alterkakve dijagnoze i bez ponativnog lije~enja, iako je bolj{anja. Cijelo vrijeme sam poslije na su|enju bio oslo{utio jer nisam ‘elio svoju bo|en krivnje. Njegov priobitelj prisiljavati na homeomjer je zna~ajan: bio je posljednji kome je u Kaliforniji patiju. No, onda sam sestru su|eno zbog bavljenja alteripak upitao ‘eli li poku{ati nativnom medicinom. s homeopatijom. Njezin prvi odgovor je bio: »Ne! Ti si »Nakon tog sudskog posamo moj stariji brat. Makni stupka odlu~io sam da moje se!« Onda sam postao odluposlanstvo bude popularizacija homeopatije«, govori Dana Ullman je krajem lipnja u Ljubljani vodio seminar »Uvod u ~an. Rekao sam: »Vidi, poUllman. »Te{ko}e na su|e- suvremenu homeopatiju« ku{ala si sve zvani~ne me-

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 37


HOMEOPATIJA

I MEDICINA

tode, zar bi ti jo{ ne{to moglo na{koditi?« Promrmljala je: »Dobro.« Prou~io sam njezin primjer i dao joj jednu dozu lijeka Calcarea carbonica, to je kalcijev karbonat. Nakon dva tjedna sam je nazvao i upitao je li primijetila neku promjenu. Na drugoj strani telefona je zavladala ti{ina, pa sam zato ponovio pitanje. Odgovorila je: »Mislim da je bol nestala sama od sebe.« »Misli{ da su tvoji svakodnevni bolovi u trbuhu, koji su te mu~ili zadnje dvije godine, nestali sami od sebe – upravo sada? Zar ne misli{ kako je mo‘da pomogao homeopatski lijek?« Ona je odgovorila kako ne vjeruje, no ipak, taj je doga|aj ostavio sna‘an dojam na mojeg oca. U ~emu se razlikuju homeopatija i klasi~na zapadna medicina? Jedna od temeljnih razlika je na~in gledanja na simptome. U zvani~noj medicini simptomi se shva}aju kao gre{ka koju je potrebno nadzirati, srediti i uni{titi. Homeopatija na simptome gleda kao na obranu, dio bitke tijela koje se na taj na~in poku{ava za{tititi. Rije~ simptom je gr~ka rije~ i zna~i znak ili signal, biljeg. Simptomi nisu bolest, oni su znaci i signali bolesti. Lije~iti simptome je sli~no kao da popravljamo signalno svjetlo na armaturnoj plo~i automobila dok nam ulje pu{ta. Tako se rje{avamo uznemiravaju}eg svjetla, a ne rje{avamo osnovnu te{ko}u. Koja su temeljna na~ela homeopatije? Temelj homeopatije je »na~elo sli~nosti«: bilo {to {to odre|ena tvar izaziva u prevelikoj koli~ini, protiv toga }e iscjeljuju}e djelovati u posebno pripremljenoj mikrokoli~ini. To na~elo sli~nosti koristi se i kod dvije konvencionalne terapije: imunizacije i lije~enja alergija. Nije slu~ajno da upravo ove dvije metode konvencionalne farmakologije ja~aju imunolo{ku reakciju. Kako djeluje homeopatsko lije~enje alergija? Moja kritika konvencionalnog lije~enja alergija je {to previ{e pojednostavljuje zakon sli~nosti. Ako ste, na primjer, alergi~ni na ma~ju perut, mogu vam dati malo ma~je peruti; ako ste alergi~ni na

38 - 08 KOLOVOZ 07 -

odre|enu plijesan, dat }e vam malo te plijesni. Ali ljudi koji su alergi~ni na plijesan razvijaju razli~ite simptome. Netko }e mo‘da kihati ili biti prehla|en, drugi }e ka{ljati, curit }e mu iz nosa, imat }e glavobolju u prednjem dijelu glave, tre}i }e biti prehla|en sa suznim o~ima koje }e dra‘iti donji o~ni kapak. Neki mogu imati jedva vidljive ili vidljivije dodatne simptome: umorni su, depresivni. U tom je primjeru i njihova posebna alergija samo dio sindroma koji

Homeopatski lijekovi su prilago|eni cjelokupnom zdravstvenom stanju ~ovjeka, njegovoj konstituciji i genetskim predispozicijama predstavlja njihovu cjelokupnu bolest. Ljudi s alergijama mogu imati cijeli niz simptoma koji nisu neposredno vezani s alergijom, a dio su njihovog tjelesnog i du{evnog zdravlja. U homeopatiji ne lije~imo lokalizirane bolesti ve} cjelokupne tjelesne i du{evne sindrome kod kojih je lokalna bol samo njihov dio. Homeopatija izgleda poprili~no opse‘na… Jo{ je opse‘nija. (smijeh) Homeopat pa‘ljivo pregledava genetiku osobe, cjelokupnu zdravstvenu povijest, cjelokupan sistem svih tjelesnih, osje}ajnih i mentalnih simptoma koje osoba trenutno do‘ivljava. Potom tra‘i lijek koji bi u prevelikoj koli~ini uzrokovao dane bolesni~ke simptome te ga propisuje u vrlo malim i posebno pripremljenim homeopatskim koli~inama. Kako homeopat zna koji }e lijek biti u~inkovit za lije~enje? Odgovor nam nudi drugo na~elo homeopatije: pokusi s lijekovima na zdravim ljudima. Vrlo je malom broju ljudi poznato kako homeopatija nudi najdetaljniji i iscrpan pregled toksikolo{kih znakova koji je na raspolaganju znanosti. U homeopatskom rje~niku mo‘emo potra-

‘iti toksikolo{ke znakove za tisu}e biljaka, minerala, ‘ivotinja i kemikalija. Mo‘emo utvrditi koje simptome uzrokuju pojedine supstancije te tako mo‘emo znati kako }e djelovati kod lije~enja. Homeopatija dakle ima druga~iji pogled na bolest osobe? Homeopatski lijekovi se ne prepisuju za odre|enu bolest ve} su prilago|eni cjelokupnom zdravstvenom stanju ~ovjeka, njegovoj konstituciji, genetskim predispozicijama i drugim ~imbenicima. Jonas Salk, izumitelj lijeka protiv dje~je paralize, razlikovao je dva pristupa lije~enju: prvi je napad na bolest, a drugi je pove}anje otpornosti ili op}enitog ~ovje~jeg imuniteta. Drugim se pristupom bavi alternativna medicina odnosno holisti~ko lije~enje; meni je najdra‘i naziv »prirodna medicina«. Mo‘ete li navesti neki primjer kako bi nam objasnili prirodno lije~enje? Uzmimo kao primjer dijareju. U jednom istra‘ivanju su dvjema grupama studenata medicine dali bakteriju koja uzrokuje dijareju. Prva skupina je dobila placebo, a druga lijek lomotil koji sprje~ava dijareju. Istra‘ivanje je pokazalo kako su se studenti koji su dobili dijareju lak{e rije{ili bakterije jer dijareja pospje{uje njezino izlu~ivanje. Oni koji su uzimali lomotil i dalje su imali bakteriju u svojem organizmu i zbog toga razli~ite komplikacije: bakterija se razmno‘avala, razvijala u jetrima, izazivala razli~ite vrste bolesti jetre i tako dalje. To zna~i da medicinski sistem, koji je prvenstveno usmjeren na nadziranje te potiskivanje i ovladavanje simptomima, samo potiskuje bolest jo{ dublje u ~ovjeka. U suo~avanju izme|u homeopatije i konvencionalne medicine bila je odlu~uju}a teorija o mikrobima, zar ne? Tako je. Teorija o mikrobima je donijela premo} konvencionalnoj medicini i, ako je ta teorija pravilna, onda bi zvani~na medicina trebala nastaviti s tom premo}i. Zar nije pravilna? Ne, mikrobi su samo suuzro~nici. Pojed-


H OMEOPATIJA

Foto Internet

nostavljeno i pogre{no je re}i kako bakterije i virusi neposredno uzrokuju bolest. Upravo sada, na primjer, u va{em grlu imate streptokoke. Tako|er i ja imam streptokoke, mogu ~ak imati i pneumokoke u bronhijima. Mo‘da imam ~ak i rak negdje u tijelu, ali to jo{ ne zna~i da imam upaljeno grlo, upalu plu}a ili rak. Infekcijske bolesti ovise od infekcije i otpornosti doma}ina. Pasteur je na kraju ‘ivota kazao kako kod bolesti puno ve}u ulogu od mikroba ima otpornost doma}ina odnosno imunolo{ki obrambeni sustav organizma. Mikrobi – bakterije i virusi – su kod bolesti samo suradnici, va‘niji ~imbenik je osjetljivost i prijem~ivost pojedinca.

I MEDICINA

‘iva~i su otkrili kako su bolesnici koji su primali homeopatske lijekove imali dva i pol puta vi{e terapeutskih koristi od onih koji su primali placebo. Grupa skepti~nih znanstvenika u British Medical Journalu je 9. velja~e 1991. godine objavila klini~ko istra‘ivanje sa zaklju~kom: »Brojni pozitivni dokazi ~ak i u najboljim znanstvenim istra‘ivanjima su nas iznenadili. Na osnovu tih dokaza spremni smo prihvatiti u~inkovitost homeopatije, samo kad bi njezin mehanizam djelovanja bio o~itiji, vjerodostojniji.«

Gdje se danas nalazi homeopatija? Temelj homeopatije je »na~elo sli~nosti«: bilo {to {to odre|ena tvar Danas je homeopatija vode}a Kad bi mogli ubiti sve mikrobe izaziva u prevelikoj koli~ini, protiv toga }e iscjeljuju}e djelovati u alternativna medicina u Eurokoga bi jo{ zabrinjavalo koli- posebno pripremljenoj mikrokoli~ini pi. Vi{e od 40 posto francuskih ko smo osjetljivi ili prijem~ivi? je paralize jer smo putovali u inozemst- i 20 posto njema~kih lije~nika u svojoj Mikrobi su zapravo vrlo va‘ni za imu- vo. Volio bih, me|utim, da moje dijete praksi koristi homeopatske lijekove. nolo{ki razvoj. British Medical Journal je preboli ospice, vodene kozice i zau{nja- Vi{e od 40 posto britanskih lije~nika 1996. godine objavio ~lanak koji je poka- ke. Za mene je to va‘an na~in ja~anja nje- upu}uje bolesnike homeopatima i gotozao kako djeca s preboljenim ospicama govog imunolo{kog sustava. Upozorio vo polovica nizozemskih lije~nika smaimaju puno manje alergija od djece koja bih jo{ na ~injenicu, koju je ve}ina po- tra kako je prirodna medicina u~inkovita. su bila cijepljena protiv ospica. To ili vjesni~ara medicine prezrela, kako je ho- Homeopatija je jo{ uvijek manjinska zna~i da je u samim ospicama ne{to {to meopatija u pro{losti bila vrlo popular- {kola mi{ljenja u SAD-u, ~ak i u alterpoti~e imunolo{ki sustav i {to je va‘no na u Europi i Americi prije svega zbog nativnoj medicini. U zadnje je vrijeme za imunolo{ki razvoj, ili pak da cijeplje- njezinog iznimno uspje{nog lije~enja in- alternativna medicina postala op}e ponje protiv ospica uzrokuje alergije. Bilo fekcijskih epidemija, pa i kolere. Smrt- znata po travarstvu i kiropraktici. Ipak, kako bilo ja nisam prista{a cijepljenja. nost u obi~nim bolnicama je prosje~no homeopatija predstavlja ve}u promjenu Imunolo{ki sustav je sli~an mi{i}ima: bila dva do osam puta ve}a nego li u ho- paradigme. To je paradigma koja je s potrebna mu je vje‘ba. Danas su pedija- meopatskim bolnicama. jedne strane starodrevna, a s druge putri ve} spoznali kako kod djece s upano vi{e futuristi~ka. lom u{iju nije dobro odmah posezati za Kakvi su danas znanstveni dokazi o U kojem je smislu homeopatija futurisantibioticima jer je u upalnim procesima djelovanju homeopatije? Lancet je 20. rujna 1997. godine objavio ti~ka? ne{to dragocjeno; na taj se na~in djetetometaanalizu 89 dvostruko slijepih i Sje}am se rije~i iz Ratova zvijezda: »Neka vo tijelo nau~i sljede}i put u~inkovitije randomiziranih klini~kih testova. IstraSila bude s tobom!« To je koncept enerreagirati. Djeca su vi{e puta prehla|ena getske medicine, koncept vitalne sile ili kako bi se tijelo moglo upoznati s razliHomeopatija nudi energije koja te~e kroz nas. U homeopa~itim bakterijama i virusima kako bi im se najdetaljniji i najiscrpniji tiji bi kazali: »Neka vitalna energija bude u budu}nosti mogli bolje suprotstaviti. s tobom!« pregled toksikologije Kako bi lije~ili svoje dijete? Andreja Paljevec Svog ~etverogodi{njeg sina cijepio sam koji je na raspolaganju protiv tetanusa jer ta bolest mo‘e nastuVi{e o Dani Ullmanu i homeopatiji na znanosti piti u 24 sata. Cijepio sam ga i protiv dje~www.homeopathic.com

D

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 39


Uloga kemijskih elemenata u ljudskom organizmu (9)

Natrij A

Natrijevi spojevi omek{avaju vodu pa je natrij dobar prijatelj revnih doma}ica Humphry Davy davne 1807. godine i to elektrolizom natrijeve lu‘ine. ^isti Na metal je srebrne boje koji na zraku burno reagira i zato ga, poput litija, moramo ~uvati u mineralnom ulju. Za metal ima nisko tali{te, ne{to manje od 100°C, a ispari na temperaturi ne{to manjoj od 900°C. Blizina ~istog natrija uvijek je rizi~na jer on u kontaktu s vodom emitira velike koli~ine vodika, a usput jo{ i opasno grije. Nesre}e s eksplozijama doga|ale su se ve} i s komadi}ima natrija velikim kao pola kutije {ibica. A da sve skupa ne bi pro{lo bez dramati~nih posljedica, pobrinula se opasna nagrizaju}a natrijeva lu‘ina koja nastaje u reakciji s vodom. Rije~ju, ~isti natrij i nije ne{to {to bismo voljeli imati kod ku}e.

NATRIJ OMOGU]UJE RASELJAVANJE PO SVIJETU Ime natrij dolazi od latinskoga natron koji ima korijene u gr~kom nitrum. Natron, sastavljen prvenstveno od natrijeva karbonata s primjesama bikarbonata, klorida i sulfata, u prirodi se pojavljuje u obliku bijelog minerala, naj~e{}e u pustinjama gdje se neko} prostiralo more. Bogata nalazi{ta natrona nalaze se u egipatskoj pustinji pa su ga stari Egip}ani na veliko upotrebljavali za ~uvanje namirnica, ali i balzamiranje tijela svojih pokojnika. Zapravo je ba{ natrij bio element koji je u obliku natrona omogu}io nama ljudima da se raselimo po cijelom svijetu jer je omogu}io prvo konzerviranje hrane, a kao {to znate, na put se nikad ne ide bez u‘ine. Natrijevi spojevi omek{avaju vodu pa je natrij jo{ u stara vremena postao dobar prijatelj revnih doma}ica koje su ga koristile za ~i{}enje ku}e i ~lanova obitelji. Ako, primjerice, natrijev atom

Foto Internet

ko netko u vas gleda k’o tele u {arena vrata, vjerojatno mu fali malo soli u glavi. Danas }emo govoriti o alkalnoj polovici jednoga od najsretnijih kemijskih parova – kuhinjske soli. Natrij je drugi predstavnik alkalijskih metala, s kojim se susre}emo u na{oj maloj {koli periodnog sustava. U jednom od pro{lih brojeva upoznali smo njegova mla|eg brata – litij. Alkalijske metale na}i }ete u periodnom sustavu na krajnjem lijevom rubu u prvom redu. S obzirom da u vanjskoj ljusci imaju samo jedan slobodni elektron, vrlo su reaktivni, a to zna~i da ih u prirodi u ~istom stanju ne mo‘ete na}i. Pogledajmo sada podrobnije zvijezdu dana{njeg dana, skra}eno Na. Natrij je ~etvrti naj~e{}i element u zemljinoj kori i u kemijskom sastavu na{eg planeta pridonosi s 2,6 te‘inskih %. ^est je i u zvijezdama {irom svemira. ^isti natrij prvi je izolirao Englez

Karakteristi~an natrijev spektar

40 - 08 KOLOVOZ 07 -

Natrij kao metal u ~istom obliku


objesite na masnu kiselinu, dobijete – tvrdi sapun. Spomenemo li jo{ sodu bikarbonu – natrijev bikarbonat – kao sredstvo za pranje zubi, postaje odmah jasno da su ~isto}a i ljepota od davnina i{le pod ruku s natrijem. Suvremena upotreba natrija jo{ je uvijek raznolika. Uz ‘arulju s natrijevom parom mo‘ete u mraku uzgajati biljke. Ili, tko jo{ ne zna za jake uli~ne svjetiljke s naran~astom mareli~nom svjetlosti, karakteristi~nom za natrijev svjetlosni spektar? A pomo}u fazera (tip lasera) pobu|ivanjem natrija u gornjim slojevima atmosfere mo‘ete skinuti nepo‘eljni satelit. Natrij se dodaje slitinama za pobolj{anje tvrdo}e, a koristi se i za finalnu obradu aluminijevih povr{ina prije poliranja. Staklari su od davnina koristili natrijeve spojeve, a i danas je va‘an sastojak stakla.

KAD IMA PREMALO SOLI U GLAVI Natrij je od vitalnog zna~enja za ljude, ali i op}enito za sisavce. Natrijev ion pozitivno je nabijen i zato ga zovemo kationom. To je glavni sastojak izvanstani~nih elektrolita i kao takav odgovoran za mnoge funkcije u tijelu, od prijenosa ‘iv~anih impulsa do kontrakcije mi{i}a. Natrijev ion ulazi kroz stani~nu membranu i izaziva depolarizaciju, a to je upravo tajna posredovanja signala u na{em sredi{njem ‘iv~anom sustavu. Odavde, zna~i, potje~e {ala da nekom manjka soli u glavi. Zajedno s kalijem, sastojkom unutarstani~nih elektrolita, natrij odr‘ava pravilan osmotski tlak koji omogu}ava prola‘enje vode u stanicu i iz nje kroz stani~nu membranu. Osmoza je prola‘enje vode kroz selektivno propusnu stani~nu membranu od ni‘e prema vi{oj koncentraciji elektrolita. Za pravilan osmotski tlak u na{em tijelu odgovoran je hipotalamus sa svojim osmotskim receptorima. On u tijelu registrira koli~inu natrija u obliku soli i

Foto Internet

NATRIJ

Jezero natrona u ^adu

{alje obavijest nadbubre‘nim ‘lijezdama o sintezi steroidnog hormona aldosterona. Koli~ina tog hormona u krvi onda poru~uje bubrezima koliko natrija mogu ponovno apsorbirati, a koliko da iscuri tamo gdje i car ide pje{ke. Pomanjkanje natrija stru~no se naziva hiponatremijom. To je zapravo trovanje vodom. Mo‘e biti posljedica nedovoljnog djelovanja nadbubre‘nih ‘lijezda i posljedi~nog nedostatka gore navedenog aldosterona; mo‘e biti posljedica prevelike koli~ine vazopresina, drugoga diureti~nog hormona koji pove}ava izlu~ivanje vode, a za razliku od aldosterona ne zadr‘ava sol; naj~e{}i uzrok hiponatremije su diuretici ili pak, vjerovali ili ne, sportska aktivnost. Znojenjem se, naime, izlu~uje i sol. Poznat je tzv. lo‘a~ki sindrom, kada zbog premalo elektrolita i previ{e vode dolazi do osmotskog obrata pa voda iz plazme po~ne prelaziti u mo‘dane stanice izazivaju}i oticanje mozga – mo‘dani edem. S obzirom da danas gotovo i nema lo‘a~a parnih strojeva, kao u doba kad su toj pojavi dali ime, u budu}nosti }e tu bolest morati prekrstiti u raverski ili maratonski sindrom jer se ona danas naj~e{}e pojavljuje kod tinejd‘era na rave partyjima i kod maratonaca. Blaga hiponatremija mo‘e biti dugotrajno stanje koje se manifestira kao vrtoglavica, slabost i gr~evi u mi{i}ima. Poznajemo, naravno, i drugi ekstrem: hipernatremiju. Ako va{i bubrezi pravilno rade, hipernatremiju mo‘ete jednostavno dobiti ako pijete premalo vode. Blaga hipernatremija osje}a se kao povi{en krvni tlak, stalni umor, slabost, razdra‘ljivost, a prati je i oticanje. Ako

se koli~ina natrija u plazmi popne preko 158 mEq/l nastupaju gr~evi i na kraju koma. Kod vrijednosti preko 180 mEq/l na{a se ‘ivotna pri~a na brzinu zavr{ava. Neki ljudi ‘ive s kroni~nom hipernatremijom i pate od blagih simptoma. Takvima ni u kom slu~aju nemojte poku{avati olak{ati ‘ivot savjetima neka odmah po~nu piti velike koli~ine vode pa }e se tako o~istiti od suvi{nog natrija. Tijelo se, naime, prilago|ava na dugotrajno povi{eni natrij pa ako se on prebrzo ispere iz tijela, to dovodi do oticanja mozga, isto kao i kod hiponatremije. Ako, dakle, ustanovite da u krvi imate previ{e natrija, onda u glavi morate imati toliko soli da se s problemom uhvatite u ko{tac polako i da tijelu ostavite vremena da se prilagodi. Pametno je o tome posavjetovati se s lije~nikom ako niste iz medicinske struke. Akutnu hipernatremiju mo‘e izazvati i pijenje morske vode ili drugih hipertoni~nih napitaka, upotreba diuretika te lijekovi na bazi litija. Dugo je vremena vrijedilo pravilo da za odraslu osobu preporu~eni dnevni unos natrija iznosi od 1 do 3,5 grama. No, 2004. godine preporu~ena dnevna doza smanjila se na 1,5 g {to bi po starom ra~unanju bilo od 2,5 do 9 g, a po novome 4 g kuhinjske soli dnevno. Natrij, naime, svojom masom predstavlja oko 40% natrijeva klorida.

MORE U NA[EM TIJELU Za kraj jo{ ne{to o pri~i koja ka‘e da je morska voda isto slana kao i na{e izvanstani~ne teku}ine, kao {to su krv i plazma. Istina je da su nekad davno na{i pretci do{li iz mora te da je more jo{ uvijek u na{em tijelu. No, istina je i to da su mora tada bila osjetno manje slana. Pri~a, dakle, ne dr‘i vodu jer je udio natrija u dana{njoj morskoj vodi ~ak 3,8 puta vi{i od onoga u na{em tijelu. Do sljede}eg puta, kad }emo prou~iti neprijatelja broj jedan za visoki tlak – magnezij, ‘elim vam idealnu ravnote‘u elektrolita i vode te dobar osmotski tlak. Sa{o Burja

D

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 41


Putovi do zdravlja

Postom izgladnio rak M

arkove te{ko}e s prostatom su zapo~ele prije sedam godina. Prostata se najprije upalila, potom se u jednoj godini toliko pove}ala da je imao problema s mokrenjem. Odlu~io se za operaciju koja ga je vrlo oslabjela. Kako bi povratio snagu potra‘io je pomo} kod alternativne medicine i pri tome imao sre}u. Biospektrum, posebna terapija za regeneraciju stanica vratila mu je snagu i energiju, a postom u trajanju od ~etrdeset i dva dana potpuno je izgladnio rak {to mu je potvrdila i oficijelna medicina. »U sije~nju 2006. godine bio sam operiran u slovenjgra{koj bolnici. Tada jo{ nitko nije spominjao rak. Nakon tri tjedna na kontrolnom pregledu, citolo{kom pretragom je utvr|en rak na prostati. Bio je to te‘ak {ok za mene. Supruga je bila u ~ekaonici i na nju sam potpuno zaboravio kad sam iza{ao od doktora. Izjurio sam van potpuno smeten. Potom sam oti{ao svojoj lije~nici i na pregled kod onkologa. Tamo su mi kazali kako mi ne}e ni{ta dati jer bi mi time vi{e {tetili nego li koristili. Naime, od operacije je ostala velika rana koja je krvarila jo{ tri tjedna.« Nakon operacije Marko je bio slab i bez ‘ivotne snage. Na kraju smogao ju je jo{ toliko da je po~eo tra‘iti i druge putove prema zdravlju. Najprije je prona{ao nekog travara u Austriji koji mu je dao ~aj za krv i kapljice s bijelom imelom. Potom se bolje osje}ao, ali kako tvrdi, jo{ uvijek nije imao pravu snagu. Oti{ao je i na ultrazvu~ni pregled na Bled gdje su mu pregledali sve unutarnje organe. Utvrdili su kako je, osim prostate, sve ostalo u redu. Za terapiju Biospektrum koja obnavlja stanice saznao je s televizije i odlu~io je poku{ati. »Kad me bioenergeti~ar naj-

42 - 08 KOLOVOZ 07 -

»Lije~nica je bila odu{evljena i kazala kako se ~udi {to sam izdr‘ao post.« prije pregledao njihalom bilo je zanimljivo {to je utvrdio isto ono {to je utvr|eno na ultrazvu~nom pregledu na Bledu. Rekao mi je i kako nemam energije {to sam ve} i sam znao. Onda sam zapo~eo terapiju s posebnim lampama na osnovu infracrvenog zra~enja i mikrovalova koji djeluju s cijelim spektrom ljudskih frekvencija.

BIOSPEKTRUM VRA]A SNAGU Terapija izgleda ovako: svu~e{ se do gola, legne{ na stol, preko nogu, iznad trbuha i iznad glave ti svijetle tri lampe. Nakon dvadeset minuta postupak se ponavlja, ali se ovaj put le‘i na trbuhu dvadeset minuta. Na kraju se jo{ ide malo u saunu koja ima od 40 do 50 stupnjeva Celzija. Tamo se izla‘e posebnom zra~enju i dobrom preznojavanju te ~i{}enju od otrova. Nakon svake terapije sve sam se bolje osje}ao i imao vi{e energije. Nakon sedme terapije ve} sam se tako dobro osje}ao da sam po~eo prakticirati duge {etnje u prirodi. Jo{ i danas puno hodam. Ujutro prehodam pribli‘no 6 kilometara, nave~er jo{ jednom toliko«, govori Marko Perko koji ‘ivi tik iznad Tr‘i~a i ima uistinu obilje mogu}nosti za predivne {etnje. Da mu je Biospektrum pomogao potvrdio je i pregled krvi. Ona se osjetno popravila; nakon Biospektruma je tumorski marker za prostatu ili PSA bio 0,22, dok je ranije, odmah nakon operacije bio samo 0,12, potom 0,16, da bi se onda

ponovno spustio na 0,14. Granica za donji PSA je ina~e 0,24 {to zna~i da sve ni‘e vrijednosti ukazuju na rak.

42-DNEVNI POST IZGLADNIO RAK Poslije Biospektruma pribilje‘io se na desetodnevni grupni post kod Marjana Viden{eka u Poso~ju. »Konzumirali smo samo sokove i ~ajeve, puno {etali, kretali se i vje‘bali. Ujutro smo radili asane, jogijske polo‘aje i pili ~aj od kadulje, a poslije toga jo{ po 2 dl svje‘e iscije|enog soka. Tri puta tjedno smo se klistirali. I{li smo na duge izlete, ~ak i po tri sata, recimo na Krn, bez da se itko umori iako je raspon godina bio od 28 do 83. Za ru~ak je bio ~aj i 2 dl soka te teku}ina tople juhe od povr}a. Tu si juhu i sada jo{ uvijek rado skuham. Nave~er smo opet pili sok, ~aj i tanjur juhe. Nismo imali ni radio, ni televiziju, a ni ~asopise, no svejedno nam nije bilo dosadno. Nave~er smo razgovarali o tome kako se osje}amo i izmjenjivali iskustva. Nastavio sam postiti kod ku}e jo{ naredna 32 dana te pio sokove od vo}a i povr}a i ~ajeve. Puno sam se {etao i vje‘bao. Osje}ao sam se neponovljivo, jo{ nikada tako dobro. Nitko mi to nije mogao vjerovati. Smr{avio sam 12 kilograma.« Nakon posta Marko Perko je oti{ao na pregled k lije~nici. »Zbog moje mr{avosti prestra{ila se misle}i da je rak napredovao. Ohrabrio sam je i rekao da sam postio. Odu{evila se i ~udila kako sam izdr‘ao.« Poslije je oti{ao i na besplatni pregled kod Biospektrumovog terapeuta. Pla}a se samo prvi pregled, a naredni pregledi su besplatni. Gospodin Stanko Lisjak je njihalom otkrio kako je rak nestao. Marko je bio odu{evljen, a o tome da je


P OSTOM

Marko Perko* Spol: mu{ki Ro|en: 1934. godine Po~etak te{ko}a: 2000. godina Dijagnoza: rak na prostati Simptomi: otekla i pove}ana prostata, ote‘ano mokrenje Lije~enja: operacija, ljekovite biljke, Biospektrum, post Kako se osje}a danas: dobro, pun energije. Svaki dan prohoda oko 10 kilometara i ujutro radi vje‘be. Povremeno prakticira post. * 00386 31 635 408

Za terapiju Biospektrum, koja obnavlja stanice, ~uo je na televiziji i odlu~io je probati }a. S gladovanjem nema nikakvih pote{ko}a. Ka‘e da mu misli ne bje‘e ka hrani, samo da mu prvi ili drugi dan ponekad malo vi{e kruli u ‘elucu, ali ~im popije decilitar vode sve bude u redu. Tijekom posta dnevno popije oko tri litre teku}ine. Nagla{ava kako je za vrijeme posta jako va‘no hodanje i vje‘banje. Ako se naime samo sjedi i le‘i doma onda samo razmi{lja{ {to bi jeo. Misli kako post nije rje{enje samo za bolesnike od raka ve} i za druge bolesti te navodi primjere koje je vidio vlastitim o~ima: »Na postu kod Marjana Viden{eka je bila jedna ‘ena koja je ve} 30 godina imala psorijazu. Psorijaza je nestala. Ljudi, koje je ve} desetlje}e pa i vi{e, mu~io visok tlak, nakon tri dana posta vi{e nisu trebali tablete. Tlak im se normalizirao.« Sljede}e godine namjerava ponoviti post kod Marjana Viden{eka, a nedavno bio je na postu s ljudima s kojima je ve} postio prvi put. Iznajmili su vikendicu iznad Tr‘i~a i tjedan dana postili. Svakome preporu~uje i Biospektrum; posebno

Foto Andreja Paljevec

pobijedio bolest govorila mu je i vra}ena snaga i energija. Svoju je pobjedu ‘elio podijeliti sa svima s kojima je postio i na susretu im je kazao kako vi{e nema rak. Zbog ‘elje da sa~uva kontakt i s oficijelnom medicinom prije mjesec dana je oti{ao na kontrolni pregled krvi u Slovenj Gradec. PSA je bio 0,27 {to klasi~na medicina priznaje za zdravo stanje. »Nikakvih te{ko}a vi{e nemam, osje}am se izvanredno. Prije sam imao pove}an holesterol, a nakon posta ga vi{e nemam. Prije sam koristio tablete zbog previ{e kiseline, a i to mi se uz post sredilo. Na kontrolne preglede krvi }u i dalje i}i svaka tri mjeseca zbog opreza.« Tjedan dana prije Uskrsa je od prijatelja bolesnog od leukemije saznao za post u samostanu Kan~evci kod Kri‘evaca u Prekomurju, kojeg vodi jedna {vicarska lije~nica. Oti{ao je i na taj jednotjedni post. »Post je proticao na jednak na~in; jeli smo i juhu koja je ponekad bila napravljena od pahuljica. Od subote do petka nave~er nismo smjeli govoriti. Vladala je ti{ina. Osje}ao sam se jako dobro, iako nismo toliko hodali. Vi{e smo mirovali i morali smo sve sami raditi. Na dan smo imali dvije mise. Bilo je 38 polaznika.« Marko je postao pravi ljubitelj posta jer se tijekom njega iznimno dobro osje-

IZGLADNIO RAK

ako osje}a manjak energije i ako je bezvoljan, a pobolj{anje }e odmah nastupiti, tvrdi Marko.

LJEKOVITA CRVENA HRANA Konzumira puno crvene hrane. Saznao je, naime, kako je to dobro za bolesnike od raka. Dva lije~nika su mu kazala kako su stanice raka nevidljive te ih zdrave stanice ne mogu uni{titi. Ako pak pijemo crveno stanice raka se obojaju i potom ih zdrave stanice vrlo lako uni{te. Voli se obla~iti u crvenu boju koja je topla i osvje‘ava energiju. U garderobi uvijek ima neku crvenu jaknu. Kako se osje}a danas? »Krasno se osje}am. Za svakog tko je zdrav rak je tabu. Danas sam na njega ve} zaboravio. Lije~nik mi je kazao neka ni{ta ne brinem. Odvratio sam mu: ’Sada me brine to {to me ni{ta ne brine.’ Mogu}e je da ponekad bude jo{ pone~eg, ali za sada se ni{ta ne vidi, a rezultati su dobri. Jedem manje mesa jer ono hrani rak. Pijem svje`e sokove i vodu. Pojedem mnogo jela od povr}a na `licu, juhe iz jednog lonca, te puno svje`eg vo}a i povr}a. Slatki{e ne jedem, mo`da samo ponekad prilikom kakvog praznika. Vi{e od dvadeset godina ne pu{im, iako sam bio strastven pu{a~. Planinarim ve} cijeli `ivot. Sretan sam {to opet mogu hodati. Kolege s kojima se nalazim svako jutro u osam na kavi ka`u mi da sam lud jer prije na{eg susreta pro|em 6 kilometara. Svaki dan ustanem oko pola {est, a nave~er idem spavati oko devet sati. Ujutro pola sata vje`bam, a onda idem u {etnju. Doma sve napravim, a ako treba i skuham, jer `ena, naime ima {e}ernu bolest. Jako sam sretan sa `ivotinjama i s vrtom. Ve} trideset i pet godina imam akvarij s tropskim ribama. Energije i volje imam dovoljno. Bio bih bi nesretan kada ne bih mogao ni{ta raditi. Imam ve} petoro unu~adi. Kod ku}e mi je pravo svrati{te – svi dolaze u posjet. Za svaki slu~aj moram pokucati«, zadovoljno zaklju~uje na{ sugovornik kuckaju}i rukom po stolu. Andreja Paljevec

D

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 43


Numerolo{ki savjeti Va{e osobne brojeve analizira numerologinja Branka Zateja [ifra: GOGA - Trenutno prolazim dosta kriznu situaciju, pa me zanima {to vi kao stru~na osoba vidite u svemu tome. Draga ~itateljice, razdoblje u kojem se vi sada nalazite nazivamo razdobljem transformacije koje traje 3 godine. Na kraju takvog razdoblja mogu}e je da na{ ‘ivot postane bitno druga~iji nego li prije tri godine. Odnosi (ljubavni i prijateljski) prolaze kroz proces ~i{}enja. Mnogi }e se odnosi zauvijek prekinuti, a oni koje }e se odr‘ati prirodno }e postati jo{ bolji i stabilniji. Ovo razdoblje tako|er nije povoljno za stvaranje novih veza, kako poslovnih tako ni partnerskih, jer obi~no imaju odre|eni rok trajanja, no to ne zna~i da se zbog toga ne trebate upu{tati u takve odnose, jer ljubav koja mo‘e, na primjer, trajati samo jednu godinu mo‘e isto tako biti nezaboravna i poslana nam zato da ne{to nau~imo i steknemo na ovaj ili na druga~iji na~in. Ipak, dobro je znati da s takvom osobom ne bi trebali i}i u uzimanje dugoro~nog kredita ili planiranje neke druge investicije. Savjetovala bih vam da se u toj godini {to vi{e posvetite meditaciji i raznim drugim tehnikama opu{tanja jer {to ste opu{teniji to }e vam biti lak{e. Ne obazirite se previ{e na kritike i pokude na poslu jer je to va{a godina javnog poni‘avanja koje je prije svega namijenjena bru{enju va{eg ega. To nije vrijeme isticanja va{e va‘nosti, ve} vrijeme va{e poniznosti. Isto tako budite pozorni na financije jer oko 80% ljudi u takvoj godini gubi posao zbog toga {to se nepotrebno upu{taju u sukobljavanje rije~ima sa suradnicima i nadre|enima, stoga vam toplo preporu~ujem da se u takve ispade ne upu{tate. To je i godina u kojoj mo‘e 80% poduzetnika bankrotirati i zatvoriti svoja poduze}a. U toj godini mo‘ete imati i ve}e tehni~ke pote{ko}e kao i materijalnu {tetu. Ako morate kupiti kakvu novu stvar gledajte da ona bude {to jeftinija jer tehni~ki aparati koji su kupljeni u takvom razdoblju imaju ograni~en rok trajanja ili neku drugu skrivenu gre{ku. [ifra: BESKRAJ - U broju 16. »Misterija« jednoj ste ~itateljici poru~ili kako je no} naj-

tamnija prije jutra. Toga se uvijek i sama prisjetim, no – kad vam takva no} traje ve} 14 godina – na kraju se slomite i vi{e ne vjerujete da }e i vama dan svanuti. Sada sam i ja ve} pomalo prestara, a i tako|er sam se razboljela, pa sam na kraju izgubila i samopouzdanje. Jo{ mi je preostalo poku{ati svim silama prihvatiti svoju patnju – {to sam poku{avala – bez uspjeha svih tih godina… Draga ~itateljice, takve i sli~ne rije~i kao {to ste ih vi napisali uvijek me ra‘aloste. Znam da osoba kao {to ste vi, ~ija no} traje toliko vremena, te{ko prihva}a ~injenicu da je sve {to vam se doga|a za va{u najve}u dobrobit. Iako je no} tako tamna uvijek se poka‘e da je to na neki na~in bilo dobro. U nekom filmu sam ~ula izreku koja mi se zbog svog dubokog sadr‘aja usjekla u sje}anje: »Najvi{e suza prolijemo zbog usli{anih molitvi«. Koliko je istine u tome prepu{tam vama. Vama je sudbina namijenila malo te‘i ‘ivot jer vam je natovarila teret pla}anja karmi~kog duga za nekoliko generacija unazad te se zbog toga u va{em primjeru pojavila i bolest. Tako|er se nalazite u godini koja vam donosi ne{to vi{e neprijatnosti u svezi s bole{}u. U kratko, u ovoj godini morate preuzeti odgovornost za svoje zdravlje i sve sitne znake bolesti koje ste u pro{losti zanemarivali. Pored toga u svom izra~unu imate i broj 13 koji mo‘e biti vrlo sretan broj u pozitivnom razdoblju kad je u harmoniji sa svim ostalim brojkama, {to kod vas nije slu~aj. Kod vas taj broj dolazi u disharmoniju tj. nepodudarnost {to ustrotru~uje sve ostale neprijatnosti, te{ko}e i traume. [to to za vas zna~i mo‘ete osjetiti svakodnevno jer se sa svim tim stalno sukobljavate. Ipak, ne zaboravite da ste ‘ena koja ne}e prestati sanjati i nadati se, {to je najvrjednije od svega; iako ‘ivot na neki na~in ide mimo vas, u zrelim }e vam se godinama, nakon mnogih gubitaka i kriza, ‘ivot smiriti jer ste karizmati~ni i stvarala~ki. I sami znate da }ete se sa svim ‘ivotnim situacijama hvatati u ko{tac kreativno u najvi{oj mogu}oj mjeri.

D

Va{e podatke za numerologinju Branku Zateja po{aljite na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija, ili na ara@zalozba-ara.si. Za numerolo{ki izra~un navedite: to~ne podatke ro|enja, ime i prezime onako kako su vam zapisani u slu`benim dokumentima te eventualni nadimak. Detaljniju numerolo{ku analizu naru~ite na: 00 386 31 220 632; branka.zateja@gmail.com

44 - 08 KOLOVOZ 07 -

KAKO IZRA^UNATI »OSOBNE MJESECE« Pri planiranju vlastite budu}nosti jako je va‘no izabrati pravo vrijeme za svoje poteze. U pravo vrijeme malenim naporima dosti‘emo vi{e nego li s divovskim naporima kad nam sudbina nije sklona. Broj osobnog mjeseca nam govori kad mo‘emo biti smjeliji i na kojem podru~ju mo‘emo ra~unati na pomo} sudbine. Isto tako nas opominje kad je za nas bolje napraviti korak unazad i po~ekati povoljniji trenutak. Izme|u osobnih mjeseci nema o{trih granica; utjecaji se mekano prelijevaju, kao tijekom prelazaka godi{njih doba. U ovoj }emo se rubrici nau~iti izra~unavati osobne mjesece i obja{njavati njihovo zna~enje. U svakom broju Misterija upoznati }emo po jedan osobni mjesec, od broja 1 pa do 9, kao {to u vremenskom rasporedu slijede mjese~ni ciklusi, ipak kod svake osobe u ovisnosti od njezinih podataka ro|enja. 1. Najprije izra~unamo broj osobne godine. Dobijemo ga tako {to zbrojimo dan i mjesec ro|enja s teku}om godinom te nakon toga me|usobno pozbrojimo pojedine brojke dobivenog broja. Uzmimo kao primjer osobu ro|enu 18. velja~e: DAN 18 2 MJESEC 2007 GODINA OSOBNA GODINA 2027 = 11 = 2 2. Osobni mjesec dobijemo tako {to osobnoj godini pribrojimo jo{ i teku}i mjesec: 2 (osobna godina) + 8 (kolovoz) = 10 = 1. Osobni mjesec za osobu iz na{ega primjera ima prema tome (u kolovozu 2007.) vibracije broja 1. OSOBNI MJESEC 1 To je mjesec novih po~etaka i akcije. Mo‘ete imati nove zamisli ili biti njihov inicijator. Mo‘ete biti originalni, energi~ni, smioni, hrabri i dinami~ni. Dani su idealni za po~etak novih aktivnosti ili za sukob s ve}om pote{ko}om jer raspola‘ete s puno vi{e energije i jake volje nego li obi~no. Mo‘e vam zaiskriti kakva nova zamisao ili ideja. Imate i potrebnu borbenost, hrabrost i odlu~nost za njezinu realizaciju jer vam se paralelno ra|aju ideje za prakti~no ostvarivanje zamisli. U punoj mjeri iskoristite pozitivnu energiju tog mjeseca.


Nove knjige

Ljekovita mo} gline Autor: Raymond Dextreit Prijevod: Milana Pai} Nakladnik: Azur, Zagreb Opseg: 219 str. Format: 20 cm Uvez: meki Cijena: 85 kn Glina, vjerovali ili ne, ne slu‘i samo izradi pe}i, posu|a i ukrasnih tanjura. Ta pra{kasta materija koristi se za o~uvanje onog najva‘nijeg – ljudskog zdravlja. [tovi{e, direktno se upotrebljava za izlje~enje najrazli~itijih bolesti i tegoba. Sve o ljekovitim svojstvima gline, na~inima primjene i djelovanja, konkretnim primjerima i uspjesima, mo‘ete na}i u knjizi Ljekovita mo} gline. Njezin autor Raymond Dextreit u svojim se knjigama (napisao ih je preko 50) bavi holisti~kom medicinom i prirodnim na~inima lije~enja. Na primjeru knjige Ljekovita mo} gline, mo‘emo vidjeti o kako se temeljitom i pouzdanom autoru radi. U svojoj je knjizi obuhvatio od povijesti upotrebe gline, preko njezinih biokemijskih osobina i konkretnih savjeta za pojedine bolesti pa sve do uputstava o pripremi ~ajeva i nizanja pojedina~nih iskustava ljudi koji su si upotrebom gline rije{ili mnoge zdravstvene probleme. Na samom po~etku autor nam otkriva da su glinu kao ljekovito sredstvo veli~ali i arapski lije~nik Avicena, gr~ki anatom Galen, rimski prirodnjak Plinije Stariji, pa preko Kneippa, Mahatme Gandhija sve do Claudea LeviStraussa. A kako i ne bi kada to jednostavno prirodno sredstvo poma‘e redom u svim

tegobama. Glina dokazano poma‘e kod o~nih infekcija, prehlade, upale sinusa, peludne groznice, problema sa zubima i desnima, kod upala i gnojnih stanja u{iju, dobro}udnih tumora, angine, i da skratimo: kod problema svih unutarnjih organa. Glina tako|er izvrsno djeluje na komplikacije izazvane aknama, gnojnim ~irevima, ekcemima i krastama na ko‘i, a u ko{tac se hvata i s trovanjem, krvarenjem, reumatizmom, migrenom… Nabrajanje bi se moglo nastaviti, no nadamo se da je i ovo dovoljno ilustrativno za demonstraciju glinine mo}i. Pored toga, u knjizi je opisana i njezina uporaba u veterinarske i poljoprivredne svrhe. I jo{ da znate, otkriva nam Raymond Dextreit: nema bolje zubne paste od ~iste gline!

Prerano stari, prekasno mudri Autor: Gordon Livingston Prijevod: Radha Rojc-Bel~ec Nakladnik: V. B. Z., Zagreb Opseg: 147 str. Format: 20 cm Uvez: meki Cijena: 100 kn U moru knjiga koje na popularan na~in obra|uju psiholo{ke i medicinske teme, nije lako izdvojiti pametne i uvjerljive. Jedna od knjiga za koju s velikom sigurno{}u mo‘emo re}i da bi mnogima bila korisna pa stoga i za ~itanje zanimljiva knjiga je psihijatra Gordona Livingstona naslovljena Prerano stari, prekasno mudri. Naslov je »pogo|en« ba{ kao i gotovo svi naslovi knji‘nih poglavlja unutar kojih je autor objasnio i pribli‘io trideset istina s kojima se prije ili kasnije svaki ~ovjek na|e u nekakvom odmjeravanju. Mnoge od istina koje Livingston navodi izgledaju nam poznate, mo‘da ~ak i ofucane, ali va‘nost njegova tuma~enja upravo je u tome {to nas na gotovo duhovit na~in, iznimno suptilan i iznimno stru~no potkovan, dovodi do zaklju~ka koji ni u kom smislu ne mo‘emo pore}i ili osporiti. Dakle, dovodi nas u neku vrstu definiranosti iz koje je svakako lak{e i po ‘ivotu gazati, {to god on donosio. Poante, kojima nam nje‘no i stalo‘eno ukazuje na jednostavnost ‘ivota i kompliciranost samozavaravanja i strahovanja, mo‘emo do‘ivjeti gotovo kao spasonosne smjernice. Va‘no ih je znati da mo‘emo razabrati {to je stvarnost, {to

Ure|uje Nives Frani}, 091/7634 535 nives@laux.hr

na{a nada, a {to ‘elja, odnosno da se mo‘emo maknuti iz pojedinih ‘ivotnih }orsokaka. I doista, ~itanjem ove knjige mo‘emo postati mudriji. Najva‘nija je svakako istina Mi smo ono {to radimo, ali odmah potom, valja vidjeti {to se krije u poglavljima sljede}ih naslova: Za ve}inu trauma iz djetinjstva nastupila je zastara, Odnosom upravlja osoba kojoj je manje stalo, Savr{enstvo je neprijatelj dobrote, Opra{tanje je oblik otpu{tanja, ali to dvoje nije jedno te isto, Svi smo skloni mitu o savr{enom strancu, Te{ko je logi~ki odbaciti ideju do koje nismo do{li logi~kim putem, Najsigurniji je zatvor onaj koji sami gradimo… Nije neva‘no napomenuti da je autor, kao psihijatar, mnoge pri~e i izvode u »sirovom« obliku dobivao u svojoj ordinaciji, stoga, to je u najboljem smislu jedna ‘ivotna knjiga proiza{la iz najdublje intime, bez la‘i i obmanjivanja. Ali, pored toga, autor je i sam pro{ao ‘ivotno iskustvo koje njegovim pou~cima daje uvjerljivost i prijem~ivu izravnost: naime, u vrlo kratkom razdoblju izgubio je dvoje djece, dakle, Livingston je na‘alost netko tko je mnoge od opisanih istina testirao svojom ko‘om. Bolno svjestan ograni~enja koja nam udara ‘ivot, autor nas razborito i mudro, blago i hrabro dovodi do mjesta na kojima se mo‘emo zaustaviti iako nam se ~ini da smo na strmini nad kojom nemamo kontrolu. Kao {to ka‘e autorica predgovora, Elizabeth Edwards, Gordon joj je »osvijetlio put, upori{ta i odmori{ta koja su mi potrebna kako bih ponovno mogla biti korisna.«

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 45


Astrolo{ki savjeti Odgovara: astrolog, terapeut i pedagog, prof. Stane Pade`nik, tel. 00386 51 339 532 [ifra: XXX, ro|ena 1985. Molim vas da mi odgovorite, ako mo‘ete, na dva pitanja. Da li }u uspjeti srediti svoju financijsku situaciju? Zanima me ho}u li obnoviti vezu s de~kom s kojim sam nedavno prekinula? Unaprijed Vam puno hvala! Po{tovana mlada ~itateljice! Zaboravili ste navesti sat i mjesto ro|enja za oboje! Ti podaci su bitni za utvr|ivanje astrofizikalnih utjecaja u trenutku ro|enja, da bi se moglo vidjeti kakve su bile konstelacije kozmi~kih sila planeta, planetoida i drugih nebeskih senzornih to~ki koje bitno utje~u na mikrokozmos, to jest na vas, kako bih mogao detaljno utvrditi kako utje~u na vas i na va{e sposobnosti reagiranja tijekom ‘ivota. Usprkos svemu mogu}e je odmah barem pribli‘no analizom ustanoviti va{e potencijale na financijskom i ljubavnom podru~ju te na osnovu toga prognosticirati. U mnogo stvari ste prebrzi, prenagli, nestrpljivi. Razo~aranje vam mo‘e biti ‘ivotna konstanta jer ste vrlo osjetljivi, a i sumnji~avi, oprezni itd.! Takve reakcije nisu povoljne niti za poduzetni{tvo, a ni za ljubav. Poku{ajte ih savladati jer }ete samo na taj na~in uspjeti ne{to zaraditi od rujna nadalje, a u to vrijeme }ete i poku{ati obnoviti va{u vezu s de~kom. Prili~no ste si su|eni iako imate potpuno razli~ite osje}ajne reakcije. Takav na~in izra‘avanja }e se zadr‘ati jer je to stalna karakterna osobina, u isto vrijeme magnetizam koji vlada me|u vama }e nastaviti i dalje djelovati. Za dulji, zajedni~ki ‘ivot bi takva veza, prepu{tena sama sebi, bez prilago|avanja i razumijevanja, bila osu|ena na propast. Imate jo{ ne{to vremena, zato razmislite {to vam se na njemu tako jako svi|a kao i zbog ~ega ste se razi{li. Ako uzroci razlaza nisu otklonjeni onda nema smisla nastavljati s intimnostima, ali i dalje mo‘ete biti prijatelji. U rujnu i listo-

Sunce Mjesec Merkur Venera SMars ATURN Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton Sjeverni ~vor Ju‘ni ~vor Ovan Bik Blizanci Rak Lav Djevica Vaga [korpion Strijelac Jarac Vodenjak Ribe

padu imat }ete nove prilike za ljubavnu vezu s nekim koga jo{ niste sasvim upoznali, a jednu }ete osobu pustiti u svoju blizinu i mogli bi se jako zaljubiti. @elim vam puno sre}e! [ifra: CRNA, ro|ena 1979, de~ko ro|en 1978. Zanima me budu}nost veze, ho}e li opstati, kako si me|usobno odgovaramo, da li se isplati potruditi oko veze. Jo{ bih vas zamolila da mi napi{ete ukratko o zdravlju i poslu. Hvala! Ovan i Strijelac su vatreni znakovi, zato va{ stil ‘ivota mo‘e biti dosta sli~an, te stoga i kompatibilan. Va{e osje}ajne reakcije, koje su djelomi~no ste~ene, a djelomi~no priro|ene imaju srodne elemente te su zato i skladne, ako naravno vi niste pretjerano detaljni i emotivno nestabilni {to je za vas zna~ajno. Va{e ljubavne potrebe i seksualni naboj su spojivi i bliski te nema razloga da se odnos ne nastavi. Vi ste na

Pitanja za astrologa Stanu Pade`nika po{aljite na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija, ili na e-mail misteriji@pu.t-com.hr Kratko i jasno objasnite svoj problem te postavite jedno do dva pitanja. Pismo mo`ete potpisati imenom ili {ifrom. Navedite mjesto ro|enja te datum, sat i minutu ro|enja iz rodnog lista.

46 - 08 KOLOVOZ 07 -

svaki na~in osoba koja ima bujnu ma{tu, koja se ponekad mo‘e i prenagliti u reakcijama i rije~ima, su|eno vam je ~ak i da imate vi{e ljubavnih veza, ponekad pored partnera jo{ ponekog na koga }ete puno misliti i potiho obo‘avati odnosno voljeti. Mogli biste ~ak biti i nevjerni. Ako je mogu}e analizirajte odnos sa svojim de~kom i gradite vezu na zajedni~kim to~kama, a ne na onome {to bi vas moglo razdvojiti. Budite spremni na kompromise i prilago|avanje te {to prije izbri{ite iz sje}anja nekog tko vam godi jer biste zbog toga mogli imati problema prije svega vi osobno. Ove godine vam je va‘an mu{karac za va{ daljnji ljubavni ‘ivot i prijateljstvo, a 2008. godine tu bi vezu ve} mogli nadograditi ‘ivotom u zajednici. [to je s poslom? U kolovozu i rujnu iskoristite nove poslovne prilike za napredovanje u karijeri. Mo‘ete dobiti zanimljivu mogu}nost, neku ponudu, od listopada pa do kraja godine bit }e naporno. Zdravlje? Ne iscrpljujte se, ne optere}ujte svoje vitalne dijelove tijela niti svoju du{u, jer }ete prije ili kasnije osjetiti posljedice stresa. Pazite na glavu, ~elo, o~i i jo{ pone{to! D


Putovi do zdravlja

Ure|uje Eva Jeseni~nik 00386 1 231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

Klupska kartica Misterija donosi 10% popusta ALTERNATIVNO LIJE^ENJE Nau~ite `ivjeti `ivot kako sami `elite i odstranite probleme koji vas u tome sprje~avaju. www.zivljenje.com tel.: 00386 41 473 308 milka.lapajne@gmail.com AN\ELI I REIKI Marjetka Novak – Reiki te~ajevi svih stupnjeva, te~ajevi povezivanja s an|elima, {kola za an|eoskog terapeuta. Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, info@svetangelov.com, tel. 00386 (0)31/830 299, www.svetangelov.com BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna i frekvencijska dijagnostika unutarnjih organa, mikrovalna akupunktura kod bolova u ki~mi i zglobovima, bicom rezonancija kod alergija i prekomjerne te`ine, frekvencijska terapija Dr. Rifea kod onkolo{kih bolesti, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 00386 (0)41/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA Smr{avite pomo}u energije, rije{ite se suvi{nih kalorija i kilograma, zapo~nite novi `ivot! Izra|ujem za vas prilago|enu tablicu namirnica koje vas ili debljaju ili vam poma`u smr{aviti!

PSIHOLOGIJA Profesionalna pomo} ameri~ke dipl. psihologinje. Ozbiljan pristup osobnim problemima; brzo i u~inkovito rje{avanje. Tako|er i na hrvatskom jeziku. Cijena: 10.000 SIT Barbara [irovnik, tel: 00386 51 306 381, e-mail: bsirovnik@gmail.com, Tr`a{ka 135, Ljubljana PSIHOKIBERNETIKA ESENA Psihokibernetika Esena poti~e samorazvoj i meditaciju te omogu}uje osobnu za{titu, za{titu na{ih bli`njih, za{titu stvari, djelovanje s misaonim frekvencijama, tjelesno, osje}ajno i psihi~ko zdravlje, lije~enje postoje}ih i sprje~avanje novih smetnji, pa i sposobnost psihokirurgije. Te~ajevi, terapije, regresoterapija.

Ako ste bez ideja, bez volje za `ivot i bez energije za svakida{nje du`nosti, ako vam i zdravlje popu{ta, javite se – mogu vam pomo}i.

Vadana Gordana Kudrikova, Umag, tel. 091/20 62 815, 052/752 760

Narud`be na tel. 00386 41 485 309 gospo|a META

ALTERA s.p. - obavljamo radiestezijska mjerenja {tetnih zra~enja, diagnostiku, savjetovanje. Narud`be na gsm: 00386 (0)41/716 195 ili e-mail: altera.rs@volja.net

Bioterapija, akupresura, refleksna masa`a. Utorkom u Ljubljani: Dom umirovljenika CENTER, srijedom u Mariboru: Hotel GARNI, Tabor. Bioterapeut STJEPAN [EPAT, informacije na tel. 00 386 (0)41/726 084. Duhovno iscjeljivanje, bioenergija, masa`e. tel. 00 386 (0)41/ 583 688, Roga{ka Slatina HOLISTI^KI CENTRI Holisti~ki centar Toma` [u{ter{i~ – fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa`a stopala, energetska terapija, psihoterapija, energetsko ~i{}enje prostora i predmeta, masa`a tijela, uklanjanje bolova te o{te}enja kralje`nice i zglobova. Tel.: 00386 31 728 590; e-mail: info@kamrca.com; www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana

RADIESTEZIJA

RADIONICE OTKRIVANJE RODBINSKIH KONSTELACIJA po na~elima Berta Hellingera; mogu}nost izvesti na scenu konstelaciju vlastite rodbine za sve koji `ele osvijetliti odnose u svojoj obitelji ili prona}i put do zdravlja! Kontakt 00386 (0)41/894 025 Ljubljana, www.zdravilec.com REIKI SUN REI, savjetovanje i terapije Tadej Krnc s.p. nudi vam reiki terapije, lije~enje akupresurom, lije~enje magnetskom terapijom, razgovore, savjetovanja, pomo} kod detoksikacije organizma. Prevazi|ite umor, depresiju i otklonite stres. Dunajska cesta 51, Ljubljana, tel. 00 386(0)41/750 398, e-mail tadej.krnc@telemach.net

MASA@E

TRGOVINA

SHIATSU – pravi put do zdravlja Neurolingvisti~ko programiranje – poma`e iskori{tavanje va{ih potencijala i dostizanje ciljeva u poslovnom i osobnom `ivotu. Protu stresno opu{tanje – nau~ite se opustiti pomo}u jednostavne tehnike autogenog treninga. Panacea, Jani Golobi~ s.p., Andrea{eva 8, Ljubljana, tel. 00 386 (0)41/473 161, e-mail golobicj@volja.net

AUREA – sve za tijelo i du{u, maloprodaja i veleprodaja; prirodna kozmetika za tijelo, ezoterika, knji`evni program i proizvodi iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d.o.o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. tel. 00 386 (0)1/541 17 60, www.btc-city.com/aurea ZDRAVI BILI - Trgovina s prirodnom prehranom i ezoteri~nim proizvodima, Radunica 5, Split, tel. 021/482 761 Trgovina DE-LEO, Vetrinjska ul. 5, Maribor – najve}i izbor ezoterike na jednom mjestu. Atlantidski prsteni, kristalne zvjezdice, magnetski nakit, njihala, stru~na literatura ... tel. 00 386 (0)590 15 447 WU WEI BU\ENJE Grupno i individualno otklanjanje blokada uslijed bolesti. Tjedni susreti, 14 seansi, Terme Dobrna. Vodi Dragan Sekuli}.

Za{to ~asopis kupujete, ako ga mo`ete dobiti u pretincu 10% jeftinije?

Narud`be: 099/33 60 510

Informacije i prijave tel. 00 386 (0)3/780 80 00 LJE^ILI[T A LJE^ILI[TA Terme Dobrna, lije~enje ginekolo{kih, reumatskih, ortopedskih i neurolo{kih oboljenja te stanja nakon ozljeda, tel. 00 386 (0)3/780 80 00

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 47


Neobi~na iskustva

An|eo smrti

48 - 08 KOLOVOZ 07 -

prvim proljetnim visibabama i spokoju. Ima i onih koji miri{u na patnju, optu‘ivanje, strah i gor~inu. Takvi ljudi imaju potpuno druga~iji miris i ve} kao dijete sam ih izbjegavala. Prvi put mi se dogodilo negdje u ~etvrtom razredu osnovne {kole, nekoliko dana prije nego li sam dobila prvu mjese~nicu. Ve} nekoliko dana sam se ~udno osje}ala, ali nisam znala uzrok. Kad je u posjet stigla stara o~eva tetka ne{to me sledilo. Od nje je doslovno vijao jaki miris po smrti. Iako sam se s njom od ranije jako dobro slagala i obje smo se voljele, ovaj put sam je

Poziv na pisanje Mnogima od nas se ve} dogodilo ne{to neobi~no. Opi{ite va{ istiniti, neobi~ni doga|aj, susret, va{e snove, osje}aje, vidovite trenutke, strah … Napisano po{aljite na e-po{tu info@foska.net ili na adresu Misteriji, PP 10, 52475 Savudrija. Najbolje pri~e }emo objaviti i nagraditi s jednogodi{njom pretplatom na ~asopis Misteriji.

izbjegavala kao da je tu|inka. Nisam se mogla prisiliti sjesti joj u krilo kao nekad kad sam kod nje provodila ljeta. Naravno, moje neobi~no pona{anje je uzbudilo moje roditelje, ali se teta nije ljutila. Rekla je da razumije. Kad smo subotnje prijepodne na nekoliko sati ostale same povjerila mi je da shva}a kako se osje}am. Kazala je kako je poznavala vi{e ljudi kao {to sam ja i kako imam posebnu sposobnost kojom mogu osjetiti blizinu smrti. Pri~ala mi je kako joj je tijelo napala te{ka bolest i da su joj dani odbrojani. Preporu~ila mi je neka svoj dar koristim pametno te da svoje sposobnosti povjerim samo izabranim osobama i to tek onda kad bude pravo vrijeme. Nikad nisam nikome odala svoju tajnu i jo{ i dan danas sam ~esto optere}ena njome; vjerujte nije ugodno sjediti u razigranom, nesta{nom dru{tvu ako to~no miri{e{ smrt, ako zna{ da }e se nekome od prisutnih uskoro ugasiti svije}a. Postala sam poznata po tome {to ponekad neko vrlo razigrano i veselo dru{tvo za stolom ostavim na brzinu i izgovorim se migrenom. Pa ipak, pitam se je li to dar koji mi je dan s to~no odre|enim razlogom i svrhom. Samo ih moram prona}i i tada }e moj ‘ivot dobiti smisao … Helenag Ilustracija Milo{ Lukman

V

e} odavna mi se ~inilo kako sam druga~ija od ostalih ljudi. Nisam u tome u‘ivala; odrastaju}i moja razli~itost je postajala sva manje ‘eljena, a nisam znala kako je koristiti da sama sebi pomognem. Danas je biti malo druga~iji moderno, iako sumnjam da itko ‘eli biti druga~iji na ovakav na~in kao {to sam ja. Od ro|enja sam slabovidna. Zbog neprimjerenog lije~enja vid mi je iz godine u godinu postajao sve slabiji, a danas imam dioptriju od koje pati iznimno mali broj ljudi. Pored svega mi je zadnje godine na lijevom oku po~ela rasti mrena. Obzirom da me priroda prikratila za o{tar vid dala mi je vi{e nekih drugih stvari. Iznimno dobro ~ujem {to ponekad ba{ i nije ugodno jer moje u{i posebno dobro ~uju vi{e frekvencije koje me stra{no smetaju. Osobu prepoznajem po zvuku glasa, mnogo puta i po koracima. Na opip mogu razlikovati puno materijala, a i miris imam iznimno razvijen. Moje su o~i zelene, no nikad ih nisam vidjela tako dobro da bih znala kako zelene. Ljudi mi ka‘u da su moje zjenice dirljive, a ja pak ~esto pomislim kako je jo{ puno dirljivije ono {to nosim u du{i. Ve} od malena, naime, primje}ujem kako sam sposobna osjetiti blizinu smrti. Istina je da sam u djetinjstvu bila uvijek okru‘ena starijim ljudima. Starije osobe imaju poseban miris. Pogotovo ‘ene. Ne~ija naru~ja miri{u po znoju, naran~ama, smijehu i vedrini. Druga njedra imaju miris po vjetru, svje‘oj zemlji,

D


Susreti Za one koji ~itaju Misterije

DUHOVNA TRANSFORMACIJA Duhovna transformacija je spoznajna, iscjeljuju}a radionica koja se svakog mjeseca odvija u Termama Dobrna. Na seansama, koje vodi priznata regresoterapeutica Vadana Gordana Kudrikova*, sudionici prolaze kroz osobno iskustvo transformiranja vlastitog postojanja i time iscjeljuju tegobe svih vrsta, bilo fizi~ke bilo one emotivne prirode. Duhovna transformacija osloba|a od emotivnih i mentalnih blokada te omogu}uje na{e otvaranje prema ljubavi i radosti ‘ivljenja. Kada sada{nji problem proizlazi iz ranije egzistencije, mogu}e je i iskustvo ranijeg ‘ivota. Radionicu Duhovna transformacija ~ine ~etiri seanse i uvodno predavanje. Mogu}i su i individualni tretmani. Radionica u rujnu }e se odvijati od petka 07. poslijepodne do nedjelje 09. prijepodne. Cijena radionice je 120 €. Prijave i informacije Terme Dobrna: Tel. 00386 3 78 08 000, faks 00386 3 78 08 111, info@terme-dobrna.si Cijene polupansiona za dva no}enja za polaznike iznose od 65 do 105 €. * 091/206 28 15

Mali oglasi u Misterijima CIJENA jedne rije~i je 10 kn (najmanje 150 kn za 15 rije~i ili manje). Vrijedi 10% popusta ako oglas ide u tri broja Misterija, a 15% popusta za vi{e od tri broja za redom. Broj telefona i e-mail adresa ra~una se kao jedna rije~. ROK za slanje oglasa je do 5. u mjesecu za sljede}i mjesec. Pla}anje je unaprijed, na ra~un br. 2484008-1103258111 INFORMACIJE na telefon 00386 1 231 93 60. Oglase slati na fax 00386 1 230 16 27 ili e-mail: ara@zalozba-ara.si Usluge objavljene na ovoj stranici i u ostalim oglasima ne provjeravamo i za njih ne odgovaramo. ^itatelje molimo da nas obavijeste o kvaliteti ponu|enih usluga.

WU WEI bu|enja U Termama Dobrna Dragan Sekuli}* vodi wu wei bu|enje za vrijeme kojeg osoba sama savladava svoj unutarnji psihoenergetski uzrok bolesti. Za vrijeme seanse wu wei-a u ljudima se budi prastaro, svima dano, nenau~eno znanje iscjeljivanja. Wu wei bu|enje je namijenjeno za borbu protiv svih bolesti kao i za preventivu. Kontraindikacija nema. U rujnu }e se odr`ati ~etrnaest uzastopnih seansi, ujutro i poslijepodne, u tjednu izme|u 22. i 29. rujna. Cijena ~etrnaest seansi je 410 €. Prijave i informacije: tel.: 00386 3 780 80 00, faks: 00386 3 780 81 11 info@terme-dobrna.si Cijene polupansiona za sedam dana za polaznike wu wei bu|enja iznose od 219 do 292 €.

* 091/254 36 98

Prodaja po{tom 099/33 60 510 Artikle koji su predstavljeni na stranicama 25 do 27, mo`ete kupiti u: ZAGREBU: trgovina Orhidea - Importane centar (01/457 74 22) trgovina Interspar, City Centar, Ljubljanska avenija - Jankomir; trgovina Viva-Centar Kaptol (01/486 06 11) RIJECI: trgovina Mediko shop, Ciottina 30b (051/32 09 22) trgovina Mediko shop, A. Meduli}a 6 (051/32 09 22) PORE~U: trgovina Biomarket Dietetica, Mlinska 1 (052/438 113) PULI: Ljekarna Stoja, Lj. Posavskog 11 (052/386 853) SPLITU: trgovina Zdravi bili, Radunica 5 (021/482 761) trgovina Sad i ovdje, RK Dobri (021/480 106)

TRA`IMO NOVA PRODAJNA MJESTA! Da li biste `eljeli u va{oj trgovini prodavati proizvode predstavljene na stranicama 25-27? Nazovite na telefon 098/33 60 51.

-

08 KOLOVOZ 07

-

Misteriji 49


Solarno-karakterni horoskop za kolovoz 2007. – Saturnova godina i godina Svinje

Horoskop za kolovoz 2007. OVAN – Do mla|a u Lavu, kada }e ~ak sedam planeta intenzivno utjecati na va{u osobnost i va{e napore, u‘ivajte u ‘ivotu na otvorenom, putovanjima, ljubavi, priredbama, sportu, ali i u zara|ivanju na opu{ten na~in. Posvetite se svojoj »djeci«, tj. svemu {to je va{ proizvod. Od sredine kolovoza do kraja turisti~ke sezone samci }e imati mogu}nost vru}eg ljubavnog ‘ivota s preplanulom osobom koju }e iznova upoznavati. BIK – Budete li ‘alili sami sebe, ostat }ete na marginama dru{tvenog ‘ivota – na dopustu, piknicima, veselicama – i osje}ati se izgubljeno. Najkasnije do 10. kolovoza vratite se na po~etak svoga ‘ivota i poka‘ite vi{e radosti i istinskog ‘aljenja zbog onoga {to se dogodilo. Poka‘ite naklonost prema starijim i vjernim prijateljima. Do kraja ljeta mo}i }ete u~vrstiti ljubavnu vezu i povratiti du{evni mir. U danima oko pomr~ine, 28. dana u mjesecu, povedite svoju skupinu do pobjede! BLIZANCI – Prve dane vru}eg mjeseca bolje je gra|evinske i druge ru~ne radove izvoditi u hladu. Vrijeme je za {etnje, biciklizam, veslanje, plivanje i meditaciju. Od 7. nadalje ne prepirite se i ne izla‘ite vjetrovima. Klonite se o{trih predmeta, sje~iva ili morskih je‘eva. Morate biti popustljivi prema stalnom partneru, no ako se definitivno posva|ate, odmah }e drugi zauzeti njegovo mjesto. Za vrijeme pomr~ine Mjeseca nemojte ni{ta shva}ati preozbiljno i duboko di{ite kad situacija bude napeta. RAK – Uskoro biste morali shvatiti da va{a zatucanost, koju nazivate »osobnom stvari«, ba{ ne ispada kako treba jer uzrokuje brojne nesporazume i napetosti u odnosima, a povrh toga jo{ i nepotrebna putovanja i tro{kove. Od 5. do mla|a i jo{ nekoliko dana nakon toga budite hrabri i veseli u dru{tvu s rodbinom, u vo‘nji i na kra}im i du‘im izletima. U vrijeme pomr~ine Mjeseca 28. kolovoza o~ekujte nervozu i ‘urbu u dru{tvima u koja }ete se vratiti. Planirajte privremene poslove od kojih biste kasnije mogli imati vi{e koristi. Obnavljajte nekretnine i odr‘avajte ljubavnu vezu. LAV – Kome }e se zvijezde vi{e smije{iti negoli vama? Do sredine najuzbudljivijeg

50 - 08 KOLOVOZ 07 -

U solarno-karakternom horoskopu mo`ete dobiti osobniju prognozu ako najprije pro~itate poruku za va{ sun~ev i onda jo{ za va{ ascendentni znak. mjeseca za godi{nje odmore ‘ivot morate grabiti velikom ‘licom, i to na dopustu i u slobodno vrijeme ako ve} budete morali ili ‘eljeli raditi. Priu{tite si lijepe, plamte}e, plemenite i kvalitetne stvari i strastvene do‘ivljaje. Podijelite svoj optimizam s ljudima koji }e biti uz vas, no nemojte u tome pretjerati da se ni bi netko osjetio manje vrijednim. U svome srcu i u kameri ovjekovje~ite vru}e krajeve i preplanule ljude. DJEVICA – Potra‘ite savjet prijatelja i nekoga tko vam je u rodu. Pomozite mu u radu pa }e i on vama pomo}i. Od 5. kolovoza dramati~no }ete pro‘ivljavati sve ono {to budete pro~itali, ~uli i vidjeli. Ne reagirajte previ{e energi~no da vas ne bi iscrpili doga|aji i peripetije na dopustu i na poslu. U drugoj polovini mjeseca ne ‘urite i budite stalno koncentrirani. Nemojte cjepidla~iti. Za vrijeme pomr~ine Mjeseca ne uznemiravajte se zbog onih koji }e misliti i djelovati druk~ije od vas. Va{a ljubavna veza bit }e na te{koj ku{nji! VAGA – Sre}a }e biti na va{oj strani, morate je samo htjeti. Vratite se u prvobitnu grupu, klub ili dru{tvo. Otputujte opet u zemlju koju dugo niste vidjeli, a ‘elite je posjetiti. Tamo ~eka netko zbog koga se isplati oti}i na put. Oprezno investirajte novac, kupujte vrijedne predmete, no samo one koji su i korisni. Pove}avajte svoju vrijednost i vrijednost imovine. Intenzivirajte ljubavne odnose. Mo‘da }ete sresti nekoga tko vam je du‘nik. Naplatite ono {to vam pripada. [KORPION – Odnosi }e se zao{triti, a ‘ivot zakomplicirati i to naro~ito onima ro|enima u tre}oj dekadi. Sura|ujte s ljudima koji se u poslovni i dru{tveni ‘ivot uklju~uju s puno vedrine. U posljednjem se tjednu suzdr‘ite od kritika jer bi utjecaj pomr~ine Mjeseca mogao sve upletene odvesti predaleko, a posljedice bi bile stra{ne. I va{a

partnerska veza do‘ivjet }e poreme}aje, a samcima }e novo zaljubljivanje biti ote‘ano. STRIJELAC – Uskoro }e vas preplaviti silovit osje}aj pravde, po{tenja i humanizma. Sredinom kolovoza, bude li vas netko napadao, branite se argumentima. Isto postupajte i s prevarantima, pogre{nim rje{enjima i sa svime onime {to bi moglo ugroziti va{ polo‘aj. Priu{tite si obrazovanje u udaljenim krajevima, prou~avajte znamenitosti kod ku}e i u inozemstvu. Zaklju~ite poslove. Netko }e vas opet zavoljeti, a vi njega jo{ vi{e. JARAC – Razgovarajte s pouzdanom, emotivnom i kontemplativnom osobom. Po|ite s njom u {etnju, na plivanje, na vo‘nju biciklom ili veslanje. Od 10. kolovoza dozvolite pribli‘avanje osobi s kojom }e vas sudbina opet spojiti. Ako ste ponovno slobodni ili na odlasku iz stare veze, osjetite strastvenu ljubav, magnetizam i duboku duhovnu vezu. Opet biste mogli imati sre}e u raznim dobitima. Pazite na desni, zube, kosti, kralje{nicu! VODENJAK – Tko }e vam se opet pribli‘iti? Kome biste ‘eljeli dati srce i povjeriti svoje dragocjenosti? Silno }e vas uznemiriti i privu}i starija osoba koja }e za vrijeme mla|a 13. u mjesecu htjeti i intimne dodire s vama, ako ni{ta drugo, da vas masira i ma‘e kremom za sun~anje. Pojavljujte se u javnosti sa sjajno obu~enim, nao~itim prijateljem ili partnerom, s kojim biste mogli stati i pred oltar, iako ste tamo mo‘da ve} bili. Mogli biste poslovno otputovati u inozemstvo i rije{iti va‘an zadatak. RIBE – Prvi tjedan bit }e jo{ ne{to mirniji, a onda po~inju uznemiruju}e dogodov{tine na poslu, u odnosima s partnerom i s ocem. Budete li na godi{njem odmoru, nemojte se zaplesti u suprotnosti sa samim sobom i s kritizerskim osobama. Ne vozite prebrzo, rekreirajte se onoliko koliko dozvoljava va{e srce. Ako ste u nesretnoj vezi, nemojte se prebrzo vezati za drugu osobu jer ta veza ne}e biti pouzdana. Nemojte nikamo ‘uriti 28. kolovoza za vrijeme pomr~ine Mjeseca! Priprema: astrolog prof. Stane Pade`nik D


Prodaja po{tom: 099/33 60 510 ili info@foska.net

Knji`ara kluba Misteriji

ZAMOLITE SVOJE AN\ELE Alma Daniel, Timothy Wyllie i Andrew Ramer Knjiga govori kako se uz an|eosku pomo} mo‘emo povezati s vlastitim unutarnjim ZABORAVLJENE svijetom i ostvariti na{e ciljeve, bez obzira radi li se o boljim odnosima, iscjeljivanju ili TAJNE POSLJEDNJIH odvikavanju od raznih ovisnosti. A da biste se mogli dru‘iti i razgovarati sa svojim an|elima, nau~it }ete pet koraka procesa Milost te razne vje‘be, meditacije i vizualizacije. INICIRANIH CIGANA 304 stranice, 164 × 234 mm, meki uvez Pierre Derlon Cijena 180 kn + po{tarina Autor je ovu knjigu objavio 1977. godine, nakon {to je godinama ‘ivio zajedno s francuskim Romima. Tijekom tih godina romski su ga patrijarsi – ~arobnjaci inicirali u postupke prijelaza u druge dimenzije postojanja kvalitativno veoma razli~itih i bogatijih od takozvane stvarnosti. »Zaboravljene TAROT KAO PROFESIJA tajne« su izvje{}e o toj osebujnoj predaji znanja. Vesna Burcsa 154 stranice, A5 format, tvrdi uvez Knjiga vodi ~itaoca kroz ovu staru i psiholo{ku igru na suvremen Cijena 72 kn + po{tarina i pristupa~an na~in. Predstavlja ne samo op}enitu teoriju klasi~nog tarota, nego i godinama sakupljano iskustveno znanje jednog profesionalnog kartomanta. Ova knjiga STEPHEN TUROFF – je priru~nik za sve koji se ‘ele baviti tarotom bilo kao profesijom ili samo za sebe. DUHOVNI KIRURG Uz knjigu mo‘ete naru~iti i originalne karte za tarot iste autorice. Grant Solomon 415 stranica, B5 format, tvrdi uvez Duhovni kirurg, biv{i stolar Englez Stephen Turoff, iscijelio je Cijena knjige 370 kn + po{tarina na tisu}e ljudi i jo{ uvijek iscjeljuje. Grant Solomon razotkriva ‘ivot Cijena tarot karata 370 kn + po{tarina tog iscjelitelja i opisuje razvoj njegovih kirur{kih tehnika. Za manje od deset minuta ulazi u ~ovjekovo tijelo nakon ~ega ostaje samo o‘iljak koji ve} nakon nekoliko dana nestane. I mnogi osjete olak{anje. Autor O obrazla‘e tko su entiteti pokojnih lije~nika koji djeluju kroz najboljeg V SEDAM KORAKA DO VJE]NOSTI O iscjelitelja na sjevernoj zemaljskoj polukugli. Stephen Turoff N 208 stranica, 21 cm, meki uvez Dvije je godine Stephen Turoff, svjetski poznati »duhovni kirurg«, Cijena 110 kn + po{tarina bio u doticaju s du{om vojnika Jamesa Leggeta, poginuloga u Prvome svjetskom ratu. Tijekom tog vremena nastala je izuzetna pripovijest o smrti na boji{tu u Francuskoj i putovanju u novi ‘ivot nakon smrti. Knjiga, koju pro‘ima duhovna mudrost i veseli humor, dosti‘e KOJI K.... UOP]E ZNAMO!? O izvan iluzija i govori o tome da smo vje~ni. V W. Arntz, B. Chasse, M. Vincente 185 stranica, 21 cm, meki uvez O Ovo je knjiga o zapanjuju}oj znanosti. Uz pomo} brojnih istra‘iva~kih N Cijena 110 kn + po{tarina i teorijskih znanstvenika, ona }e vas kroz okular kvantne fizike povesti u svemir koji je bizarniji i ‘ivlji nego {to smo ikada zami{ljali. Ova znanost vodi ne samo u materijalni svijet, nego duboko u podru~je duhovnosti, do spoznaje da je zapravo sve proizvod HRAM U ^OVJEKU na{eg uma i da ‘ivimo ba{ onako kako ‘elimo. Sveta arhitektura i savr{eni ~ovjek 288 stranica, 17 × 22 cm, meki uvez Cijena 225 kn + po{tarina R. A. Schwaller de Lubicz Autor je nakon petnaestogodi{njeg istra‘ivanja Hrama u Luxoru na samom nalazi{tu dokazao da je plan Hrama strogo utemeljen na proporcijama ljudskog tijela i oblikovan kako bi simboli~ki predstavljao ~ovjeka. Elementi uo~eni u Hramu dokazuju da je u faraonskom Egiptu postojalo puno ve}e znanje geodezije, astronomije i fiziologije SMRTONOSNA PRIJEVARA od onoga {to je egiptologija dosad bila spremna prihvatiti. OKO DIJABETESA 130 stranica, 157 × 233 mm, tvrdi uvez Cijena 72 kn + po{tarina Thomas Smith Autor ove knjige postao je medicinski istra‘iva~ kad je bio prisiljen sam izlije~iti svoj dijabetes. Knjiga govori o istra‘ivanjima ONO SI [TO JEDE[ dijabetesa tipa 1 te predstavlja vodi~ za razumijevanje Gillian McKeith i borbu protiv dijabetesa tipa 2, ateroskleroze Svi ljudi imaju ne{to zajedni~ko: ono su {to jedu. i impotencije, s uputama kako trajno, brzo, prirodno Prema autorici, svjetski priznatoj nutricionistici, hrana i ekonomi~no izlije~iti ove bolesti u ve}ini slu~ajeva. koju jedemo je gorivo koje mora biti dovoljno kvalitetno za 214 stranica, 14 × 20 cm, meki uvez optimalno funkcioniranje na{eg tijela. Iz knjige mo‘emo saznati Cijena 90 kn + po{tarina koja je hrana najbolja za na{e zdravlje i koje }e nam namirnice pomo}i da izgubimo na te‘ini i ostanemo vitki. No, osim hrane jednako nas odre|uje i ono {to volimo, jer ljubav je najsna‘niji ~uvar tjelesne energetske ravnote‘e. 224 stranica, 22 cm, meki uvez Cijena: 109 kn + po{tarina


Za sve ~itatelje ~asopisa Misteriji Akcija u kolovozu

Imajte u ku}i svoj zdenac HYDRONIC 1H/F ZA KU]U Hydronic za ku}u ima dvije funkcije: • pobolj{ava svu vodovodnu vodu u ku}i i do 70% smanjuje njezino {tetno djelovanje. Voda o‘ivljena hydronicom stvara i do 70% manje kamenca i tako produ‘uje ‘ivotni vijek instalacijama i ku}anskim aparatima. O‘ivljena voda pove}ava ‘ivotne sposobnosti ne samo ljudima, nego i ‘ivotinjama i biljkama. Hydronic ubrzava isparavanje klora, a pogodan je za rasadnike i farme. • filtrira ~estice veli~ine do 80 µm (mulj, pijesak, glina, metalne strugotine…) i ispire ih iz vode. Hydronic za ku}u ugra|uje se odmah iza sata za vodu. Dozvoljava protok do 5 m³/sat. Ne smanjuje protok vode.

5300 kn*

*Za ~itatelje ~asopisa Misteriji cijena Hydronica 1H/F do kraja kolovoza je AURELIA

d.o.o. PP 10, 52475 Savudrija

4400 kn!

!

Misteriji 18 - Kolovoz 2007  
Misteriji 18 - Kolovoz 2007  

Falusoidni stalagmit izgladnio rak premjestili cestu Nevidljiv narod Nad selom Nakovana na Pelje{cu nalazi se netaknuta podzemna obredna dvo...