Page 1

89, 900 PLN

Mi es z kani enas pr z edaż Kat owi c e,ul .Kol i s t a30a

Mi es z kani eopow.31, 5mkw wr azzpr z ynal eż nąpi wni c ąopow. 2, 91mkw mi eś c is i ęnapi er ws z ym pi ęt r z ew c z t er opi ęt r owym bl oku w Kat owi c ac h Gi s z owc u. Mi es z kani e s kł ada s i ę z pr z es t r onnegopokoj u,zkt ór egowyj ś ćmoż nanaduż ybal kon. Kuc hni aoddz i el nazoknem.Łaz i enkawr azzWCor azkor yt ar z . Mi es z kani e dos konal ez l okal i z owane,z t ego mi ej s c as z ybko wydos t ani es zs i ę na gł ówne t ar s y agl omer ac j iz ar ówno w ki er unkunaTyc hy,Sos nowi ec ,Mys ł owi c e.Doc ent r um Kat owi c ki l kami nut .Ni edal ekoduż oi nt er es uj ąc yc ht er enów z i el onyc h. Wynagr odz eni eagencj ipokr ywawł aś ci ci el !

www. r evel i o. pl

Revel i o.kr eat ywna agencj ani er uchomoś ci ul .Zabr s ka14l ok18 40083Kat owi c e,Pol s ka

Danut aJ ankows ka Kom +48695627509 Tel +48322098662 danut a. j ankows ka@r evel i o. pl

Mieszkanie na sprzedaż w Katowicach  
Mieszkanie na sprzedaż w Katowicach  

Mieszkanie na sprzedaż w Katowicach przy ulicy Kolistej.

Advertisement