Page 1

flîç ahß? mtß vÕgoÕg£ltß? ehÛ mtiu fÙLãoÑf Koíkh?

Rev. Dr. M.

nlÅaä/ Ph.D., M.Div.,

F£Ãôè igãç rßÓ

bjpt áfhkÂòuÛ/ (fhèkhghÈ£lÜ »sÕãÖF vâßòwÛ) âÙLÑfä-5. #]iy 2010


flîç ahß? flîç vÜW xUtß cÙL vÜW bghJthf ahtUÛ xÔJÑbfhç»whßfç. flîç vÜw thßÔijÑF mßÔ jnk/ cçsÔijÑ flÚJ ÃÖgtß (Transcendent) vÜgjhFÛ. flîç öÂYÛ ,UÕghß/ JUÛãYÛ (Immanent) vÜw xU bghJthd ,UÕghß eÛãÑifíÛ cÙL. xnu xU flîçjhÜ ,UÑ»whß vÜW ahtUila kdÓrh£áÆYÛ czßÚjhYÛ Tl/ kÑfç ,ÜW vÙÂÑifÆä ml†fhj bjpt†fis tÊgL»wijíÛ fhÙ»nwhÛ. flîç xUtßjhÜ vÜwhä/ ,Ôjid bjpt†fSÛ mtUila mtjhu†fsh? vÜw nfçÉíÛ vG»ÜwJ. flîç ahß? xUtß flîshÆUÑfÔ njitahd jFâfç vÜbdÜd? mtUila Fzhâra†fç vÜd? mtß gilÔj kÅjÅlÛ mtß vâßghßÕgJ vÜd? vÚj ÉjÔâä mtß kÅjÅlÛ ngR»whß vÜgJ nghÜw áy nfçÉfSÑF ,†nf gâä fhzyhÛ.

njtÜ MÉahÆUÑ»whß

(God is a Spirit)

flîç MÉahÆUÑ»whß vÜgJ/ flîç eÛãÑif ,UÑ»w ahtUÛ xÔJÑbfhÙl É\aÛ. fhÖiwÕ nghy MÉahÆUÑ»whß vÜwhYÛ mtß fhÖW mäy. mtß täyikíçs xU rÑâ vÜwhYÛ/ ÄÜrhuÛ nghy btWÛ rÑâ khÔâuÛ mäy. mtUÑF xU cUtÛ »ilahJ vÜwhYÛ/ mtUÑF xU Mç jÔJtÛ ,UÑ»wJ; mtUÑF xU Mç jÔJtÛ ,UÚjhYÛ mtß xU kÅjdäy. mtUÑF fÙ/ fhJ/ _ÑF/ thp/ if/ fhä Kjyhdit ,UÕgjhf ehÛ ÃidÔjhYÛ mitfç väyhÛ MÉÑFÇa ®âÆnyna ,UÑ»Üwd. flîis xUtUÛ xUÑfhYÛ fÙlâäiy. mÕgoÑ fÙljhf kÑfç TWtbjäyhÛ xU brhÕgdÛ nghÜw fhÇank. mtß mjÇrdkhd njtÜ vÜWÛ/ kD\Çä xUtUÛ fÙouhjtUÛ/ fhzÑTlhjtUkhÆUÑ»whß vÜWÛ igãç TW»wJ. mtß jÛik ahß vÜWÛ/ vÕgoÕg£ltß vÜWÛ jÛikÔ jhnk m¿ÚjtuhÆUÑ»whß (Self Awareness). jhÛ brpa ÉUÛòÛ fhÇa†fisÑ F¿ÔJ jhnd KobtLÑ»whß (Self Determination). jkÑbfÜW xU ÉUÕgKÛ/ áÔjKÛ (Will) cilatuhp ,UÑ»whß. kÅjßfSila ntÙLjäfis nf£»whß. mtß ÄFÚj m¿îÔ âwÜ (Intellect) cilatUÛ/ PhdKçstUÛ (Wisdom), czßÓá trÕglÑToatUÛ (Emotion), nkYÛ jdÑbfÜW xU FzhâraÛ (Character) cilatUkhp ,UÑ»whß. mtß gÇRÔjKÛ/ ªâíÛ/ mÜòÛ/ ,uÑfKÛ/ kdJUÑfKÛ cilatuhíÛ/ ªoa bghWikíçstUÛ/ KoÉä ÃahaÔ¤ßÕig brYÔJ»wtUkhÆUÑ»whß. mtß jkJ FzÔâä khwhjtUÛ/ óuz rÖFzUkhp (Perfect) ,UÑ»whß.

njtÜ {tdhfnt ,UÑ»whß (God is Life) ntW vtnuh xUtß ,tUÑF cÆßbfhLÔjhß mäyJ cÙlhÑ»dhß vÜW mäy; ,tß jhkhfnt cÆUçstuhf ,UÕgJ khÔâukäyhkä/ mÙlruhru†fisíÛ/ óÄiaíÛ/ mâYçs ahitíÛ cÙlhÑ»/ cÆUçs kÅjÜ/ ÄUf†fç/ jhtu†fç ahtÖiwíÛ gilÔjtUkhp ,UÑ»whß.


mjhtJ ,tÇlÔâÈUÚJ {tÜ òwÕg£L mitfSÑFç tÚjgoahä mitfç {tuháfshp ,UÑ»Üwd. nkYÛ kÇÔnjhiuíÛ Tl cÆUlÜ vGÕg täytuhíÛ ,UÑ»whß. mtß bgaß vÜd vÜW nkhnr nf£lnghJ ,UÑ»wtuhfnt ,UÑ»nwÜ vÜW gâyËÔjhß vÜW igãç TW»wJ. mjhtJ ahuhYÛ áUêoÑfÕglhkä jhkhfnt vÜbwÜWÛ ,UÑ»wtß vÜW bghUç. ,tnu MâíÛ mÚjKkhdtß. fßÔjß vÜw brhäYÑF/ cÙlhÑfÕg£oUÑ»w ahtÖWÑFÛ fhuz fßÔjh vÜW bghUç. rfyÔijíÛ ,tß cÙlhÑ»dhß vÜwhä ,tiu ahß cÙlhÑ»aJ/ ãwF mtiu ahß cÙlhÑ»aJ vÜW nf£LÑ bfhÙnl nghfyhÛ. Mjyhä eÛKila nfçÉfis ,†nf ÃWÔJtJ eäyJ.

njtÜ fhyÔjhYÛ/ ,lÔjhYÛ f£LÕgLÔjÕgl Koahjtß (God is Unlimited in time and Space)

ehç cÙlhfhjjÖF KÜDÛ ehÜ ,UÑ»nwÜ (Vrh 43:13) vÜW jÜidÕgÖ¿ m¿ÉÑ»whß; ,tß MuÛgKÛ KoîÛ ,äyhj ÃÔâathá (Eternal) vÜW miHÑfÕgL»whß. ÃÔâaKÛ/ mÊahikíÛ mjÇrdKkhdtß (1 ¤nkh 1:17) vÜWÛ/ mehâahp vÜbwÜWÛ njtdhÆUÑ»wtß (r†¡jÛ 90:2) vÜWÛ/ brhäyÕgLtjhä ,tß fhyÔjhä f£LÕgLÔjÕgl Koahjtß vÜWÛ bjËth»wJ. mjhtJ F¿Õã£l ,Új njâÑFKÜ ,tß ,UÚjâäiy vÜWÛ/ tuÕngh»w ,Új njâÑFÕãÜ ,tß ,UÑfkh£lhß vÜWÛ ,tiuÕgÖ¿ TwKoahJ. ,tß vÕnghJÛ ,UÕgtß. mJnghynt ,tß ,lÔjhYÛ f£LÕgLÔjÕgl Koahjtß. ,tß gunyhfÔâä jhÜ ,UÕghß/ óÄÆnyh/ ,Új thdÔâä Vnjh xU _iyÆnyh mtß ,UÑfkh£lhß vÜ¿äyhkä/ mtUila ãurÜdÛ ,Új mÙlruhruÔâä v†FÛ ,UÑ»wJ; Mjyhä ,tiu v†FÛ ,UÕgtß (Omni Present) vÜW TwyhÛ. eufÔâä Tl m†nf jçsÕglÕ ngh»w rhÔjhDÛ/ mtidÕ ãÜgÖ¿ eufÛ bräYÛ kÅjßfSÛ Tl/ mtUila MSifÆä jhÜ euf ntjidia mDgÉÕghßfç.

njtÜ xUtnu (God is One) MÆuÑfzÑfhd bjpt†fç ,UÕgjhf brhäyÕg£lhYÛ/ njtÜ xUtnu vÜw czßî vänyhUÑFÛ cÙL. bjpt†fËnyna á¿aitfSÛ/ bgÇaitfSÛ ,UÕgjhf brhäyÕgLtjhä/ väyh bjpt†fSÑFÛ nkyhd bgÇa njtÜ ahß vÜW ehÛ m¿a ntÙoajhÆUÑ»wJ. flîç xUtnu vÜW cy»ÖF m¿ÉÔj bgUik ôjßfisna rhUÛ. ,èuntny nfç/ eÛKila njtdh»a fßÔjß xUtnu fßÔjß. ª cÜ njtdh»a fßÔjÇlÔâä cÜ KG ,UjaÔnjhLÛ/ cÜ KG MÔJkhnthLÛ/ cÜ KGgyÔnjhLÛ mÜò TWthahf (cgh 6:4/5) vÜWÛ ehÜ KÚâdtUÛ/ ehÜ ãÚâdtUÚjhnd/ vÜidÔ jÉu njtÜ ,äiy vÜW ,èuntÈÜ uh#hth»a fßÔjUÛ/ nridfËÜ fßÔjuh»a mtDila «£gUÛ brhäY»whß (Vrhah 44:6) vÜWÛ ôjßfSila ntjkh»a igãËÜ giHa VÖghL TW»wJ.

flîis fÙLãoÑf Koíkh? ª†fç flîisÔ njoÕ nghFÛnghJ mtß XoÕnghp xËÚJ bfhçthuhdhä/ VÜ vÜidÑ FÛãlÉäiy vÜW mtß c†fisÑ nf£fKoahJ. Mjyhä flîç xËÚJ bfhç»wtuhf ,uhkä ekÑF


btËÕgL»wtuhfîÛ/ ,njh ,†nf ,UÑ»nwÜ/ vÜÅlÛ th/ ehÜ cÜidÑ fhÕghÖWntÜ/ eätÊÆä elÔJntÜ/ cÜid M¢ßtâÕngÜ vÜWÛ brhäY»wtuhfÔjhÜ ,UÑf KoíÛ. nkYÛ/ mtUila ãçisfshf áUêoÑfÕg£oUÑ»w kÅjÜ våthW ªâ/ mÜò/ gÇRÔjÛ cçstdhfîÛ/ eäytdhfîÛ ,UÑf ntÙLÛ vÜW nghâÑ»wtuhf ,UÑf ntÙLÛ. nkYÛ/ kÅjDila jÅÕg£l thæÑifÆYÛ/ FLÛgÔâYÛ/ rKjhaÔâYÛ ahtUila rkhjhdÛ/ rÚnjh\ÔJÑF VÖw fÖgidfSÑF ¡æÕgoÚJ elÑf ntÙLÛ vÜWÛ/ fÖgidfis «WÛnghJ jÙlid cÙL vÜWÛ nghâÑ»wtuhÆUÑf ntÙLÛ. VbdÅä/ ª vÕgo ntÙLkhdhYÛ thæÚJ bfhç vÜW brhäÈÉ£L ãwF kÅjid mtß ÃahaÚ¤ßÑf KoahJ. kdÚâUÛghj g£rÔâä KoÉä eufÛ fhÔâUÑ»wJ vÜw vÓrÇÕòÛ/ fÖgidfSÑF ¡æÕgoÚJ cÙikahÆUÕgtßfSÑF gunyhfÛ fhÔâUÑ»wJ vÜw cÖrhfÕgLÔJjYÛ mtÇlÄUÚJ tuntÙLÛ. ,Õgo nghâÑ»wtUÛ/ vÓrÇÑ»wtUÛ kiwÚâUÑf KoahJ. ª†fç ÃÓrakhp mtiuÑ fÙLãoÑf KoíÛ.

xUtß

flîshp

,UÕgjÖF

njitahd

jFâfç

(Qualification Required for a person to be God)

flîËlÛ ,UÑf ntÙoa jFâfç gÖ¿ ehÛ áÚâÕnghkhdhä/ ehnk mitfisÕ g£oaÈ£L/ ÃjhÅÔJÕ ghßÑf KoíÛ. ,†nf bfhLÑfÕgLÛ F¿Õòfç c†fSÑF cjÉahf ,UÑFÛ. njtÜ vÜgtß vänyhiuíÛÉlÕ bgÇatuhp ,UÑf ntÙLÛ. ,tiuÉlÕ bgÇatß ,ÜbdhUtß ,UÕghuhdhä ,tß njtdhÆUÑf KoahJ. njtÜ vÜgtß gÇRÔjuhíÛ/ rfyÔijíÛ ªâahf brp»wtuhíÛ ,UÑf ntÙLÛ. mtÇlÔâä xU òçË msî mRÔjnkh mªânah ,UÑFkhdhä mtß njtdhÆUÑf jFâÆäiy vÜW ehnk ÃjhÅÑfyhÛ. mtß jÛKila ãçisfç ahtiuíÛ gÇRÔjkhfîÛ/ ªâahfîÛ/ eäytßfshfîÛ/ mÜòçstßfshfîÛ ,UÑFÛgo elÔj ntÙLÛ. ª†fç vÕgo ntÙLkhdhYÛ ,UÚJ bfhçS†fç vÜW mtß ,UÕghuhdhä mtß njtdhÆUÑf KoahJ. eäthæîÑfhd fÖgidfisÑ bfhLÔJ/ mij «W»wtßfSÑF jÙlidíÛ/ Koî gÇaÚjKÛ kdÚâUÛghjtßfSÑF eufÛ vÜWÛ m¿ÉÑf ntÙLÛ. ª VÖfdnt ghtÛ brpJÉ£lhp; Mjyhä ª eufÛjhÜ nghf ntÙLÛ vÜW flîç brhäÈÉLthuhdhä/ ,Ånkä ehÛ kdÚâUÛãdhYÛ/ mtiuÑ FÛã£lhYÛ mJ ntè£. mÕgoahdhä ehÜ kdÚâUÛã ,Å fÖgidfSÑF ¡æÕgoÚJ ,UÕngÜ vÜW brhäY»wtßfSila giHa mÑ»uk†fis mtß kÜÅÑfîÛ ntÙLÛ; ,Å ghtÛ brpahnj vÜW vÓrÇÔJ VÖWÑ bfhçsîÛ ntÙLÛ. mÕgoÕg£l njtÜjhÜ njtdhÆUÑf KoíÛ. ekÑF njitíÛ mÕgoÕg£l xUtnu.


njtÜ vÜgtß mÜòçstuhfîÛ/ eäytuhfîÛ/ ¤†FÑF kdèjhgÕgL»wtuhfîÛ/ cjÉ brp»wtuhfîÛ ,UÑf ntÙLÛ. ª vÕgo fêlÕg£lhYÛ vdÑF ftiyÆäiy vÜW á†fhrdÔâä c£fhßÚâUÕghuhdhä mÚj flîshä ekÑF xU ãunah#dKÛ ,äiy. khwhf/ ehÜ mÜòçstuhÆUÕgjhä ahiuínk ehÜ jÙoÔJ eufÛ mDÕg ÉUÛgÉäiy; vänyhUÛ gunyhfÛ tÚJÉL†fç vÜW kdÚâUÛghj väyh mnahÑ»aßfisíÛ/ mÑ»ukÑfhußfisíÛ/ bfhLik brp»wtßfisíÛ/ ÉgÓrhuÛ ntáÔjdÛ brpíÛ mRÔjkhdtßfisíÛ/ VÖWÑ bfhçthuhdhä m†nf ªâ brÔJÉL»wJ; gÇRÔjKÛ bf£LÉL»wJ. Mjyhä mtß ªâ brYÔJtJÛ/ ÃahaÔ¤ßÕò brYÔJtJÛ mtiuÕ bghWÔjtiu ÃßÕgÚjkh»ÉL»wJ. Mjyhä mtß mÕgoÔjhÜ ,UÑf ntÙLÛ. ÃahaÔ¤ßÕò brYÔJ»w É\aÔâä/ ª mâf eÜikfSÛ/ FiwÚj ¤ikfSÛ brpâUÑ»wgoahä gunyhfÛ vÜWÛ/ mäyJ ª mâf ¤ikfSÛ FiwÚj eÜikfSÛ jhÜ brpâUÑ»whp vÜW ÃWÔJÕghßÔJ eufÛ vÜWÛ brhäÈÑ bfhÙoUÑfÑ TlhJ. kÅjÜ m¿ahikÆä brpj fhÇa†fisÔ jÉu kÖwgo ,ÅghtÛ brpahnj vÜWÛ eätÊÆä elvÜWÛ brhäy ntÙLÛ. ,†nf brhäyÕg£l F¿Õòfç khÔâukäy; ,ÜDÛ mnef jFâfis ª†fns naháÔJÕ g£oaÈ£L/ mÚjÔ jFâfç flîç vÜW brhäyÕgLgtÇlÛ cÙlh vÜW ÃjhÅÔJÕ ghU†fç. mtÖ¿ä VjhtJ xU É\aÔâä Fiwî ,UÚjhYÛ mtß flîç mäy vÜW bjÇÚJÉLÛ. mijÑF¿ÔJ áÚâí†fç. mtß flîç mäy vÜW ª†fç ¤ßkhÅÑfyhÛ/ mtjhu†fç vÜW brhäyÕgLgtßfç Tl ,ÚjÔ jFâfSÑF KuÙghlhd fhÇa†fis brpâUÑfîÛ KoahJ vÜgijíÛ ehÛ ftÅÑf ntÙLÛ.

njtÜ våtsî bgÇatß vÜW ghU†fç MâÆny njtÜ thdÔijíÛ/ óÄiaíÛ/ NÇaidíÛ/ rÚâuidíÛ/ e£rÔâu†fisíÛ cÙlhÑ»dhß. xåbthU e£rÔâuKÛ xU NÇadhFÛ. ekJ NÇaÜ bgÇJkäyhkä/ á¿Jkäyhkä xU eLÔjukhd e£rÔâukhFÛ. ,Új NÇaidÓ RÖ¿/ óÄ c£gl xÜgJ nfhçfç RÖ¿ tUtJnghy väyh e£rÔâu†fis RÖ¿YÛ nfhçfSÛ/ ekJ óÄah»a nfhis xU rÚâuÜ RÖ¿tUtJ nghy kÖw e£rÔâu†fËÜ nfhçfisíÛ RÖ¿ rÚâuÜfç ,UÕgijíÛ ÃidÔJÕ ghU†fç. eÛKila NÇaÜ ghätÊ (Milky Way Galaxy) vÜw e£rÔâu T£lÔâä ,UÑFÛ nfhoÑfzÑfhd e£rÔâu†fËä xÜwhFÛ. ,JnghÜw nfhoÑfzÑfhd e£rÔâuÑ T£l†fis ÃidÔJÕ ghU†fç. ,åtsî ,UÚJÛ ,Új thd btËÑF xU Koî cÙL vÜW vÚj m¿Éaä täYdUÛ fÙLãoÑfÉäiy. khwhf ,Új thdbtË ,ÜDÛ bgÇjh»Ñ bfhÙnl ,UÑ»wJ vÜ»whßfç (The Universe in Expanding).


ekÑF Äf mU»ä ,UÑFÛ e£rÔâuÔâÜ bgaß Mägh brÜ^uè (Alpha Centurus) MFÛ. mJ eÛKila óÄÆÈUÚJ ehÜF tUlÛ _ÜWkhjÛ gâbd£L ehç xË tU\ öuÔâä ,UÑ»wJ. xËahdJ xU ÉdhoÆä xU y£rÔJ vÙgÔjhuhÆuÛ ikä (Rkhß _ÜW y£rÛ »nyh «£lß) öuÛ bräyÑ ToaJ. xUtUl fhyÔâä mJ bräYÛ öunk xËtUl öuÛ MFÛ. ,ÕgoÆUÑf nfhoÑfzÑfhd xË tUl öuÔJÑfÕghä xU e£rÔâuÑ T£lÔij fhÙ»nwhÛ vÜW thdbtË MuhpÓáahsßfç TW»whßfç. mÕgoahdhä ,Új thdbtË våtsî bgÇbjÜW naháÔJÕ ghU†fç. ,âä ,ÜDÛ mâraÛ vÜdbtÜwhä ,åtsî e£rÔâu†fSÛ/ mtÖ¿Ü nfhçfSÛ mitfisÓ RÖ¿tUÛ e£rÔâu†fSÛ j†fSÑbfÜW F¿ÑfÕg£l ghijÆä/ F¿Õã£l ntfÔâä brÜW bfhÙoUÑ»Üwd. väyhnk mÚjuÔâä bjh†»Ñ bfhÙoUÚJÛ xÜnwhblhÜW nkhjÉäiy. ,it väyhtÖiwíÛ cÙlhÑ»aJ khÔâukäyhkä/ ahtÖiwíÛ mjdjÜ ghijÆä nfhoÑfzÑfhd tUl†fç elÔâÑ bfhÙoUÑFÛ flîç våtsî bgÇatuhÆUÕghß vÜW naháÔJÕ ghU†fç. mÕgoÆUÑf kÅjÜ mÚj flîSÑF Vnjh xU cUtÔij brpJ tz†FtJ rÇah vÜw nfçÉ vHÔjhÜ brp»wJ.

njtÜ kD\Dila vÙz†fisíÛ/ nahridfisíÛ m¿ÚâUÑ»whß. ,ÜDÛ xU ÉjÔâä ÄfîÛ MÓrÇakhd É\aÛ vÜdbtÜwhä/ óÄÆYçs väyh kÅjßfSila ,UjaÔâÜ ÃidîfisíÛ/ nahridfisíÛ mtß m¿ÚâUÑ»whß vÜgnj. eÛikÔ jtwhfÕ òÇÚJ bfhç»wtßfç VfÕg£lngß cÙL. eÛKila FLÛgÔjhnu KÑ»akhd É\a†fËä eÛikÔ jtwhfÕ òÇÚJ bfhç»whßfç. ehÛ cÆUÑFÆuhp neáÑ»wtßfSÛ Tl eÛikÔ jtwhfÕ òÇÚJ bfhç»whßfç. Mdhä eÛik rÇahfÕ òÇÚJ itÔâUÑ»w xnu xUtß flîçjhÜ. Mjyhä ijÇakhf ehÛ ,tÇlÛ ngryhÛ; ntÙlyhÛ/ eÛKila väyhÑ fhÇa†fËnyíÛ ,tß ekÑF cjÉ brpa täytß; ,tß eÛKila eÛãÑifÑF cÇatß. MÓrÇaÛ vÜdbtÜwhä óÄÆYçs väyh kÅjßfËlKÛ/ xnu rkaÔâä ngrîÛ/ mtßfç ngRtij nf£fîÛ/ mtßfSila vÙz†fis väyhÛ m¿aîÛ täytß. våtsî bgÇa fÛÕô£lß ngh£lhYÛ njhÖWÕnghFÛ. ,ÜDÛ MÓrÇaÛ vÜdbtÜwhä/ tU†fhy†fËä ª†fç vÜd brp›ßfç vÜWÛ ,tß m¿thß. mtUila ghßitÑF ahUÛ jÕgnt KoahJ. ,ÜW nghšálÔâÈUÚJÛ/ mâfhÇfËlÔâÈUÚJÛ/ nfhߣLfËÈUÚJÛ/ áiwÓrhiyÆÈUÚJÛ jÕò»wtßfç ,tÇlÔâä kh£oÑ bfhçthßfç. ÃÓrakhd ÃahaÔ¤ßÕig milthßfç. mnjnghy eäytßfSÛ mtßfSÑF VÖw gyid milthßfç. Mjyhä bghäyhjtßfç ,Új óÄÆä eÜwhÆUÑ»whßfns/ ehÜ mtâÕgL»nwnd vÜW ª†fç òyÛg ntÙoaâäiy. mtßfSila ehç tU»wJ/ VÖw gyid milthßfç.


njtÜ våtsî eäytß vÜW naháÔJÕ ghU†fç ,Új mÙl ruhruÔijíÛ cÙlhÑ»a njtÜ/ ,Új NÇaid RÖ¿tUÛ óÄÆä kÅjid itÔâUÑ»whß. mtDila eäthæîÑfhfîÛ/ rÚnjh\ÔJÑfhfîÛ/ ,Új óÄia vÕgo totikÔâUÑ»whß vÜWÛ/ mâä vÜbdÜd itÔâUÑ»whß vÜWÛ/ óÄÆÜ áUêoÕãä cçs kfÔJt†fis ftÅÔJÕ òÇÚJ bfhÙlhä eykhÆUÑFÛ. óÄÆä cçs kiyfisíÛ/ gçsÔjhÑFfisíÛ/ MWfisíÛ/ ª%ÖWfisíÛ/ ªß›æÓáfisíÛ/ kiyfËä cçs ku†fç/ mlßÚj fhLfç/ ÄUf†fç/ gwitfç Kjyhd ahtÖiwíÛ ghßÑFÛ nghbjäyhÛ xU ÉaÕãÖFÇajhp ,UÑ»wJ; kdâÖF rÚnjh\khfîÛ ,UÑ»wJ. ,it ahtÖiwíÛ kÅjDÑfhfÕ gilÔâUÑ»whß. kÅjDÑF njitahd gÆßtiffisíÛ/ gH ku†fisíÛ KisÑfÕ gÙÂÆUÑ»whß. mHfhdJÛ/ ÉjÉjkhd óÑfisíÛ/ «ÜfisíÛ/ khÜfisíÛ ghßÑFÛnghJ kÅj ,UjaÛ rÚnjh\ÕgL»wJ. óÑfËÜ mHifíÛ/ tÙz†fisíÛ/ mitfËÜ kzÔijíÛ/ kÅjDÑfhfnt flîç gilÔâUÑ»whß vÜwhä mtß våtsî eäytß vÜW ghU†fç.

kÅjDÑfhf óÄÆä xU VßfÙo\Ü rKÔâuÔâÜ jÙ©ßfSÛ/ mjÜ MH†fSÛ/ mjÜ miyfSÛ/ mâYçs gytßzkhd {tuháfSÛ/ eÛik ÉaÕgilaÓ brp»Üwd. óÄÆÜ tlJUtÔâä cçs MߣoÑ gFâfSÛ/ bjÜ JUtÔâä cçs mÙlhߣoÑ gFâfSÛ/ m†Fçs ciwaitÑFÛ FËUÛ/ m†Fçs MWkhjÛ gfYÛ/ MWkhj ,uîÛ kÅjdhä jh†f Koahjit. M»YÛ kÅjÜ thGÛ óÄÆÜ eLÕgFâÆä mtDÑF VÖw ¢njhêz Ãiyia flîç cÙlhÑ» itÔâUÑ»whß. ,JîÛ nghjhbjÜW gUtfhy†fisíÛ VÖgLÔâ kÅjÜ jh†fÑToa msÉä cêzÔijíÛ/ FËiuíÛ/ kiH fhy†fisíÛ/ btÆä fhy†fisíÛ/ ,sntÅÖ fhy†fisíÛ bfhLÔâUÑ»whß vÜWÛ/ tU\ÔâÜ btåntW gUtfhy†fËä btåntW Uáíçs gyÉjkhd gH†fisíÛ bfhLÔâUÑ»whß vÜgijíÛ ehÛ czßÚJ ghßÑfÔjhÜ ntÙLÛ. kÅjDila fhäfSÑF ¡æ/ óÄÑF moÆä mÑ»ÅÑ FHÛò ,UÑ»wJ. mJjhÜ óÄÆÜ nkÖguÕãä áy ,l†fËä vÇkiyahf btËtU»ÜwJ. kÅjDila jiyÑF nkä NÇaÜ 60000C btÕgÔâä j»Ñ»wJ (jÙ©ß 1000C btÕgÔâä bfhâÔJ MÉahFÛ). óÄÆÜ tl/ bjÜ JUt†fç gÅkiyfç; eLÉnyh VßfÙo\Ü brpjJ nghy kÅjthæîÑF VÖw ¢njhêzÃiy. ,it väyhÛ kÅjDÑfhf flîç brpjJ vÜgij ÃidÔJÕ ghU†fç. ,Õgo ,äyhÉ£lhä kÅjÜ c£gl xU {tuháíÛ cÆßthH KoahJ.

kÅjDÑF njitahd eäy jÙ©UÛ/ vÇbghUSÛ rKÔâuÔâä våtsîjhÜ jÙ©ß ,UÚjhYÛ/ mâf cÕghf ,UÕgjhä vÚj kÅjDÛ mij FoÑfKoahJ. Mjyhä flîç fläªiu MÉahÑ» nkfkhf bfhÙLtÚJ óÄÆä kiHahfÕ bgpaÕ gÙÂ/ óÄÆÜ väyh ,l†fËYÛ cÕò ,äyhj eäy jÙ©ß MWfshfîÛ/ ª%ÖWfshfîÛ/


»zWfshfîÛ/ Fs†fshfîÛ/ VÇfshfîÛ bfhLÔâUÑ»whß. kÅjÜ flÈänghp jÙ©ß vLÔJ igÕòfËä bfhÙL tU»w ntiyíÛ ÄÓrÛ. mJkhÔâukäy óÄÆä kiH bgpahkYÛ/ eäy jÙ©ß ,äyhkYÛ nghpÉ£lhä òä óÙL/ brobfhofSÛ ,äiy. òä/ óÙL/ bro/ bfhofç ,äyhÉ£lhä mij rhÕãL»w ML/ khL nghÜw ÄUf†fSÛ/ kÅjDÛ cÆßthH KoahJ. ML/ khL ,äyhÉ£lhä mij moÔJ rhÕãL»w á†fÛ/ òÈfSÛ ,UÑf KoahJ. x£LbkhÔjÔâä/ kiHÆäyhÉ£lhä xU cÆÇdKÛ ,UÑfKoahJ. MjyhäjhÜ kiH ªß/ mJ cÆß ªß vÜbwäyhÛ thrf†fç vGJ»whßfç. ,ÕgoÆUÑf ,it väyhtÖiwíÛ kÅjDÑfhf gilÔj flîç våtsî eäytß vÜW ghU†fç. Mdhä kÅjÜ óÄia khRgLÔâ/ ku†fid bt£orhpÔJ/ eäy kiH bgpahkä ¢njhêz Ãiyia bfLÕgJ ntW É\aÛ. kÅjDÑF ntÙoa bghÜ/ btçË/ ,UÛò/ brÛò nghÜw jhJÑfisíÛ flîç óÄÆä itÔâUÑ»whß. óÄÑfoÆä cçs vÙbzp tsKÛ (bg£nuhä/ Orä/ kÙbzÙbzp) ÃyÑfÇíÛ kDjDÑF vÇbghUshfîÛ gaÜgL»wJ. kiyfËä cçs ku†fç FËßÓáia jUtJkäyhkä kÅjDila f£ol ntiyÑFÔ njitahd ku†fisíÛ/ vÇÑf ÉwFfisíÛ bfhLÑ»wJ. ,kakiy nghÜw gÅ_oa áfu†fËä ,UÚJ tUlÛ KGtJÛ jÙ©ß XlÑToa {teâfç cUth»Üwd. väyhÛ kÅjDila njitfis rÚâÑfîÛ mtDila rÚnjh\ÔJÑfhf k£Lnk flîç gilÔâUÑ»whß vÜgJ mtß våtsî eäytß vÜW fh£L»wJ.

flîis m¿ahkä kÅjÜ brpíÛ braäfç M»YÛ ,ijbaäyhÛ ftÅÑf neuÄäiy vÜW kÅjÜ brhäYtJ ntW É\aÛ. mÕgo vÜdjhÜ ÄfîÛ ¤Éukhf ntiy brp»whÜ vÜW ghßÔjhä mtDila »Çiafç vJînk mtDÑF rkhjhdÔij bfhLÑfhkä xUÉj blÜ\idíÛ/ xUtUÑbfhUtß ngh£oiaíÛ cÙlhÑ»/ njtÜ mtDÑF cÙlhÑ» itÔj M¢ßthj†fis mDgÉÑf Koahjtdhf ntjidfËä cHY»whÜ vÜgJjhÜ cÙik. kÅjÜ jÜDila nguhirÆdhYÛ/ ghtÔâdhYÛ/ óÄiana khRgLÔJ»whÜ. njitÑFÛ mâfkhd msî MirÕgL»wgoahä/ VfÕg£l bjhÊÖrhiyfËÈUÚJ btËnaWÛ fÊîfç óÄiana khRgLÔJ»wJ. rKÔâuÔij rhjhuz kÅjÜ vÕgo khRgLÔj KoíÛ vÜW ÃidÔJ/ MuÛgÔâä bjhÊÖrhiy fÊîfis väyhÛ MÖ¿Ü _ykhf flYÑF mDÕãdhßfç. Mdhä ,ÕnghJ rKÔâuÔijíÛ kD\Ü khRgLÔJ»w ntfKÛ mâfÛ; mâYçs «Üfis ãoÑFÛ msîÛ F¿Õã£l msîÑF ÄØáÕ ngh»wgoahä rKÔâuÛ Tl ,tDila nguhiria ÃiwntÖw KoaÉäiy. tUlÔâä ehÖgÔijÚJ eh£fç «ÜãoÑf nghfÑTlhbjÜW r£lKÛ nghlntÙoajh»wJ. óÄ btÕgkakhjä gÖ¿íÛ ngr MuÛãÔJÉ£lhßfç.

nguhir/ bghwhik/ gif ,it ahtÖWÑFÛ kÅjDila nguhiríÛ/ ghtKnk fhuzÛ. jdÑF njitahd msî väyhÛ ,UÚjhYÛTl vâß›£LÑfhuidÉl jhÜ gzÑfhudhf ntÙLÛ vÜW XL»whÜ. bghwhikíÛ/ gifíÛ ÃÛkâÆäyhikíÛ tÚJÉL»wJ. xUtÜ KÜnd¿ É£lhä ,tDÑF


bghWÑfÉäiy. mLÔj›£LÑfhuDila ãçisia ghßÑ»YÛ jÜãçis mâfkhfÕ goÔJ mâf rÛgsÛ th†f ntÙLÛ vÜgjÖfhf LKG ãçisfisÑTl ngh£L go/ go vÜW my£L»whßfç. braÖifahf gÖwhÑFiwia cÙlhÑ» xUáyß rKjhaÔijna M£oÕgilÑ»whßfç. íÔj†fSÛ/ rÙilfSÛ/ bfhiyfSÛ/ bfhçisfSÛ jhÙltkhLtjhä óÄna ¢uÊÚJ bfhÙoUÑ»wJ.

VÜ kÅjÜ flîis fÙLãoÑf KoaÉäiy? flîis ÃidÑ»whßfç/ FÛãL»whßfç/ ghjahÔâiuíÛ/ gaz†fSÛ brp»whßfç. Mdhä mitfç KoÚjîlÜ flîSÑFÛ jdÑFÛ vÚj rÛgÚjKÛ ,äiy vÜgJnghy mÑ»ukÔâYÛ/ ghtÔâYÛ/ RaeyÔâYÛ thG»whßfç. thæÑif väyhÛ mtruÑ nfhyÛjhÜ. flîisíÛ mtUila »ÇiafisíÛ fhzKoahj msîÑF kÅjDila kdÑfÙfç FUlhÆUÑ»wJ. ghYzßî FÖw†fç kdjsÉä ,UÚjhäTl kdÓrh£á bfLtjhä FÖwîzßîÛ/ jhæî kdÕghÜikíÛ/ cÙlh»wJ. goÕò Kjä vÚj xU ntiyiaíÛ rÇtu brpaKoahkä ngh»wJ. flîç xåbthUtUÑFçSÛ itÔâUÑ»w âwikfç btËÕgL»wâäiy. Mjyhä kÅjÜ jÜDila brhÚj thæÑifÆYÛ/ FLÛg thæÑifÆYÛ flîç bfhLÔj rÚnjh\Ôij bfLÔJÑ bfhç»whÜ. M¢ßthj†fç ntÙLÛ vÜW brhäÈ kÅjÜ flîis njL»wJ ,UÚjhYÛ Tl/ jÜDila ght†fis bjhiyÑfnt gyÉj†fËä kÅjÜ flîis mâfkhfÔ njL»whÜ vÜW brhÜdhä mJ ÄifahfhJ. MdhYÛ flîisÔ njl ntÙoa ÉjÔâä njlhkYÛ/ cÙikahd xU kdÚâUÛòjä ,äyhkYÛ ghtÔâä ,UÚJ bfhÙnl flîisÔ njLtjhä mtß ,tDÑFÔ bjÜglÉäiy. kÅjÜ jÜDila ght†fnshL gunyhfÛ bräyKoahbjÜW m¿ÚâUÑ»whÜ. M»YÛ kÅjÜ jÜ RaKaÖáfËdhä ghtÔij bjhiyÑf KoaÉäiy. Mjyhä flîns kÅjDila ght†fisÕ nghÑfîÛ/ mtDila ght†fSÑF gÇfhuÛ brpaîÛ jÛKila xnu mtjhukhd ,naR»¿èJitna óÄÆä mDÕã áYitÆä mtDila ght†fSÑfhfÕ gÇfhuÛ brpjhß. Mdhä cÙikahf kdÚâUÛã mtÇlÛ tUgtßfSÑF k£Lnk ,J gÈÑ»wJ. kÅjÜ cÙikahf kdÚâUÛãdhä/ ght†fisíÛ/ rhg†fisíÛ bjhiyÑ»wJ khÔâukäyhkä/ mtid njtDila ãçis vÜw mÚjèâä mtid VÖWÑ bfhÙL/ mtid M¢ßtâÑf njtÜ MaÔjkhÆUÑ»whß. ,ij ÃidÑFÛnghJ njtÜ kÅjidÕ bghWÔjtiu våtsî eäytß vÜW áÚâÔJjhÜ ghßÑf ntÙLÛ. ª†fç flîisÑ fÙLãoÔJÉ£Oßfsh? mtUila ,u£áÕig bgÖWÉ£Oßfsh? ,ÜW kÇÔjhYÛ gunyhfÛjhÜ; ÃÓrakhf eufÛ ,äiy vÜW c†fSila ,UjaÛ c†fisÕ gÖ¿ brhäY»wjh? mÚj ,u£áÕig


bgwhâUÚjhä ª†fç ,ÜDÛ njtid fÙLãoÑfÉäiy vÜWjhÜ mßÔjÛ; mäyJ fÙLãoÔâUÚjhYÛ mtÇlÔâä tuntÙoa ÉjÔâä ,ÜDÛ tuhâUÑ»‰ßfç vÜWjhÜ mßÔjÛ. njL†fç fÙlil›ßfç/ ,UjaÔâä RÔjKçstßfç ghÑ»athÜfç; mtßfç njtidÔ jÇáÕghßfç. flîSila k»ikia ghU†fç. c†fis våtsî k»ikahdtßfshp bjÇÚJ bfhÙlhß vÜW m¿í†fç. mÕnghJ mtß bfhLÑFÛ rkhjhdÛ/ rÚnjh\Û/ eäy kdÓrh£áíçs ,UjaÛ/ kÖwtßfSÑF cjÉ brpíÛ FzÛ ahtÖiwíÛ bgÖW tskhfîÛ thG›ßfç.

flîç c†fis M¢ßtâÕghuhf! bghUshjhu cjÉ brpa ,ayhJ. rigÆä nru ntÙoaâäiy/ PhÆW MuhjidÆä fyÚJ bfhÙL/ MnyhridfisíÛ b#g cjÉfisíÛ bgUf. PhÆW Muhjid - fhiy 8.00 k òjÜ»Hik ntjghl tFÕò khiy 6.45 kÂ

F¿Õò : igãËÈUÚJ bjhFÑfÕg£lJ.


njtÜ/ jÛKila xnungwhd Fkhuid ÉRtháÑ»wtÜ vtndh mtÜ bf£LÕnghfhkä ÃÔâa{tid milíÛgoÑF/ mtiuÔ jÚjUË/ ,åtsthp cyfÔâä mÜòTßÚjhß. cyfÔij MÑ»idÑFçshfÔ ¤ßÑFÛgo njtÜ jÛKila Fkhuid cyfÔâä mDÕghkä/ mtuhny cyfÛ ,u£áÑfÕgLtjÖfhfnt mtiu mDÕãdhß. mtiu ÉRtháÑ»wtÜ/ MÑ»idÑFçshfÔ ¤ßÑfÕglhÜ; ÉRtháahjtndh/ njtDila xnungwhd FkhuDila ehkÔâä ÉRthrKçstdhÆuhjgoÆdhä/ mtÜ MÑ»idÔ ¤ßÕòÑF£g£lhÆÖW. xËahdJ cyfÔâny tÚâUÚJÛ/ kD\ila »Çiafç bghäyhjitfshÆUÑ»wgoÆdhä mtßfç xËiaÕghßÑ»YÛ/ ,Uis ÉUÛò»wnj mÚj MÑ»idÔ¤ßÕòÑFÑ fhuzkhÆUÑ»wJ. bghäyh†F brp»w vtDÛ xËiaÕ gifÑ»whÜ/ fÙoÑfÕglhjgoÑF/ xËÆÅlÔâä tuhâUÑ»whÜ.

jÜ »Çiafç

rÔâaÔâÜgo brp»wtndh/ jÜ »Çiafç njtDÑFçshpÓ brpaÕgL»wbjÜW btËahFÛ--goÑF/ xËÆÅlÔâä tU»whÜ vÜwhß. (nahthÜ 3:16-21)


MâÆny thßÔij ,UÚjJ/ mÚj thßÔij njtÅlÔâÈUÚjJ/ mÚj thßÔij njtdhÆUÚjJ. mtß MâÆny njtndhoUÚjhß. rfyKÛ mtß _ykhp cÙlhÆÖW; mtuhnyaäyhkä cÙlhf--Éäiy.

cÙlhdbjhÜWÛ

mtUÑFç {tÜ ,UÚjJ/ mÚj {tÜ kD\UÑF xËahÆUÚjJ. mÚj xË ,UËny ãufháÑ»wJ; ,UshdJ mijÕ gÖ¿Ñ bfhçsÉäiy. cyfÔâny tÚJ/ vÚj kD\idíÛ ãufháÕãÑ»w xËna mÚj bkpahd xË. (nahthÜ 1: 1-5/ 9)

Who is GOD ?  
Who is GOD ?  

Who is GOD and and how to find him in our life.

Advertisement