Page 1

MãufhÄÜ M¢ßthj†fç ,naR »¿èJÉÜ _yÛ ,u£áÑfÕgL»wßfSÑF brhÚjÛ

Rev. Dr. M.

nlÅaä/ Ph.D., M.Div.,

F£Ãôè igãç rßÓ

bjpt áfhkÂòuÛ/ (fhèkhghÈ£lÜ »sÕãÖF vâßòwÛ) âÙLÑfä-5. Mfè£ 2010


MãufhÄÜ M¢ßthj†fç ,naR »¿èJÉÜ _yÛ ,u£áÑfÕgL»wßfSÑF brhÚjÛ eÜikahd vÚj <îÛ/ óuzkhd vÚj tuKÛ guÔâÈUÚJ cÙlh»/ n#hâfËÜ ãjhÉlÔâÈUÚJ ,w†» tU»wJ (ahÑnfhò 1:17) vÜWÛ/ gunyhfÔ âÈUÚJ xUtDÑF bfhLÑfÕg£lhbyhÊa mtÜ xÜiwíÛ bgÖWÑ bfhçskh£lhÜ (nahthÜ 3: 27) vÜWÛ/ fßÔjß ›£il f£lhuh»ä f£L»wtDila ãuahrÛ ÉUjh (r†¡jÛ 127:1) vÜWÛ/ kD\Ü jdÑF njitahdtÖiw RabgyÔjhä rÛghâÑf Koahjhifahä/ mtDÑF rkaKÛ/ njtÓ braYÛ neÇl ntÙLÛ (ãur†» 9:11) vÜWÛ/ kÅjÜ xU kÆiuahtJ btÙikahÑfîÛ/ fUÕghÑfîÛ KoahJ (kÔnjí 5:36) vÜWÛ igãËä vGâÆUÑ»wJ. Mjyhä njtdhnyaÜ¿ kD\DÑF xU M¢ßthjKÛ ,äiy vÜgJ bjËî. Mdhä kÅjÜ jÜDila ghtÔâdhä njtÜ bfhLÔâUÚj k»ikia ,HÚjJkÜ¿ (nuhkß 3:23) njtDila rÔJU (nuhkß 5:10) vÜw ÃiyÑFÛ jçsÕg£oUÚjhÜ. MjhKila ghtÔâÅÄÔjÛ óÄíÛ rãÑfÕg£ljhä mJ jÜ gyid bfhlhJ (Mâ 3:17/ 4:12) vÜWÛ fßÔjß m¿ÉÔjhß. njtÜ jÛKila rÔJUthÆUÑFÛ kD\DÑF eÜik brptJÛ/ M¢ßtâÕgJÛ Tlhj fhÇaÛ. vdnt njtDila M¢ßthj†fis bgw/ KjyhtJ ,Új Ãiy khwntÙLÛ. ,†FjhÜ njtÜ MãufhKlÜ brpj clÜgoÑifíÛ/ mjÜ _ykhf mtDila rÚjâÑF MãufhÄÜ M¢ßthj†fç (fyh 3:13/ 14) cÙlh»wJÛ Énr\khÆUÑ»wJ.

MãufhÄÜ clÜgoÑif kÅjDila ,u£áÕòÑfhf cyfÔnjhÖwKjä jÛKila Fkhuidna kÅjDila ghtÔJÑF gÇfhuÛ brpíÛ njt M£LÑF£oahf / mjhtJ gèfh Mlhf (btË 13:8) mDÕg njtÜ ¤ßkhÅÔ âUÚjhß. Mdhä mtß btWbknd ,naRit áYitÆä miwÚJÉ£L/ kÅjid ,u£áÑf KoahJ. ,†FjhÜ njtDÑFÛ/ kÅjDÑFÛ ,ilÆä xU clÜgoÑif mtáakh»wJ. MãufhKÑF ãçisÆäyhâUÚj fhyÔâä mtDÑF xU FkhuidÑ bfhLÕngÜ vÜW T¿aJ khÔâukäyhkä/ MãufhÛ jÜDila Fkhuid njtDÑF gÈÆ£lhä/ njtDÛ jÜDila Fkhudh»a ,naRit gÈahf mDÕòthß vÜWÛ/ mjÜ_yÛ/


MãfhKila ght†fç ÃtßÔâ brpaÕgLtJ khÔâukäyhkä/ mtÜ rÚjâÑFç (,naRîÑFç) óÄÆÜ rfy #hâfSÛ ,u£áÑfÕglîÛ/ njtDila ãçisfshf khwîÛ/ M¢ßtâÑfÕglîÛ KoíÛ vÜwhß. MãufhÛ fßÔjiu ÉRtháÔjhÜ (mjhtJ mÚj clÜgoÑifia VÖWÑ bfhÙlhÜ) mJ mtDÑF ªâahf vÙzÕg£lJ (Mâ 15:6) vÜWÛ/ ntjÛ TW»wJ. mÚj clÜgoÑifjhÜ mtÜ ,naRÉÜ tUifia vâßghßÔâUÚjhÜ (nahthÜ 8:56) vÜgjÖF moÕgil MFÛ. MãufhKila jfÕgÜ njuhF Kjä óÄÆÈUÚJ ahtUÛ ntnw njtßfis nrÉÑ»w NæÃiyÆä/ MãufhÛ njtDila miHÕig VÖWÑ bfhÙL jhÜ m¿ahj njrÔJÑF nghdhÜ vÜgJ mtÜ njtid cWâahp gÖ¿ÑbfhÙlijna fh£L»wJ.

MãufhÄÜ M¢ßthjÛ ,naR »¿èJ _ykhf ,Üiwa ÉRtháfSÑF »ilÑ»wJ. kuÔâny öÑfÕg£l vtDÛ rãÑfÕg£ltÜ vÜW vGâÆUÑ»wgo »¿èJ ekÑfhf rhgkh»/ ÃahaÕãukhzÔâÜ rhgÔâÖF eÛik ª†fyhÑ» «£LÑ bfhÙlhß vÜWÛ/ MãufhKÑF cÙlhd M¢ßthjÛ »¿èJ ,naRÉdhä òw#hâfSÑF tUÛgoahfîÛ/ MÉiaÑ F¿ÔJ brhäyÕg£l thÑFÔjÔjÔij ehÛ ÉRthrÔâdhny bgWÛgoahfîÛ ,Õgo MÆÖW (fyhÔâaß 3:13/14) vÜWÛ vGâÆUÑ»wJ. mjhtJ ,naR »¿èJ _ykhf MãufhKÑF cÙlhÆUÚj M¢ßthj†fç (mijÉl mâfkhíkäy/ Fiwthíkäy) ekÑF »ilÑFÛ vÜgjhä MãufhÛ vÜd M¢ßthj†fis bgÖ¿UÚjhÜ vÜW ghßÕgJ ekÑF ÄfîÛ mtáakh»wJ.

clÜgoÑifÆä MãufhÛ bgÖw M¢ßthj†fç gy ÉjÔâä MãufhÛ fßÔjUila bgÖ¿UÑ»whÜ. mtÖiw ,†nf ghßÕnghÛ?

M¢ßthj†fis

,u£áÕò MãufhÛ fßÔjiu ÉRtháÔjhÜ; mJ mtDÑF ªâahf vÙzÕg£lJ (Mâ 15:6) vÜgJ mtÜ ,u£áÑfÕg£lijÑ F¿Ñ»wJ.

MãufhÄÜ r®u RfKÛ/ taJ thytaJnghä MdJÛ MãufhKÛ/ rhuhSÛ taJ KâßÚJ ãçisbgw âuhÂÆäyhkä ,UÚjnghJ/ fßÔjß mtßfSila taJ thytaJnghy khwÓbrpJ <rhÑif bgw »UigaËÔjhß. MãufhÛ cÆnuhL ,UÚj eh£fç (175) üÖW vGgÔijÚJ tUl†fç. ãÖghL mtÜ eäy eiu taâYÛ/ KâßÚj óuz MíáYÛ/ ãuhzÜnghp kÇÔJ jÜ #dÔjhnuhnl nrßÑfÕg£lhÜ (Mâ 25:7/8) vÜW tháÑ»nwhnkaäyhkä mtÜ ÉahâahÆUÚjhÜ vÜW v†FÛ tháÑfÉäiy. khwhf/ jÜndhL ,UÚj KÜ}ÖWÕ gâbd£LÕ ngiu miHÔJÑ bfhÙLnghp IÚJ


uh#hÑfËÜ nridfnshL íÔjÛgÙ nyhÔijíÛ/ nrhnjhÄÜ kÖw #d†fisíÛ «£lhÜ vÜgâÈUÚJ mtÜ våtsî RfÔJlDÛ/ bgyÔJlDÛ ,UÚâUÑ»whÜ vÜWÛ ehÛ ÃjhÅÑfyhÛ.

MãufhÄÜ rÚjâÆä uh#hÑfç ãçisÆäyhkä ,UÚj MãufhKÛ/ rhuhSÛ âushd #hâfSÑFÔ jfÕgÜ vÜWÛ/ jhp vÜWÛ M¢ßtâÑfÕg£lhßfç. mtÅlÔâÈUÚJ uh#hÑfç njhÜWthßfç vÜw thßÔijÆÜgona jh›J/ rhynkhÜ nghÜw mnef uh#hÑfç njhÜ¿dhßfç. uh#hâ uh#hth»a ,naR»¿èJ rjhfhy†fËYÛ MS»wtß/ ,Új MãufhÄÜ rÚjâÆä tÚj ôjh nfhÔâuÔJ á†fÛ mäyth?

MãufhÄÜ rÚjâÑF »ilÔj njt ,uÑfÛ ,èuntyß j†fSila ght†fËdhä mnefÛ juÛ Ãß_ykhÑfÕgLtjÖF VJthÆUÚJÛTl/ MãufhÄÅÄÔjÛ fßÔjß mtßfËä «âahdtßfç vÜW xU áW T£lÔij itÔâUÚjJÛ/ mtßfis M¢ßtâÔjJÛ igãËä ,èuntyUila tuyhwhf ehÛ tháÑ»nwhÛ (cghfkÛ 8:15/18. 9: 4/5). ,èuntä njrÛ mÊÚJ mtßfç óÄÆÜ «bj†FÛ öÖwÕg£l ãwFÛTl/ ,uÙlhÆuÛ tUl†fç fÊÔJ mtßfis kWgoíÛ xU njrkhf T£oÓ nrßÔjJÛ/ MãufhÄÅÄÔjÛ fßÔjß brpj fhÇakhÆUÑ»wJ.

MãufhKÑF cÙlhf IRtÇaÛ MãufhÛ ÄUf {tÜfSÛ/ btçËíÛ/ bghÜDkhd Mèâfis cila ¢khdhÆUÚjhÜ (Mâ 13:2) vÜW tháÑ»nwhÛ. MãufhÛ nyhÔij «£LÑbfhÙL tÚjnghJ/ nrhnjhÄÜ uh#h MãufhikÕ ghßÔJ bghUçfis ªß vLÔJÑ bfhçSÛ/ #d†fis vdÑFÔ jhUÛ vÜW brhÜd nghJ/ ª vÜid IRtÇathdhÑ»dhp vÜW brhäyÕglhjgoÑF xU ru£ilah»YÛ/ ghju£irÆÜ thiuah»YÛ vLÔJÑ bfhçskh£nlÜ vÜwhÜ. ,Õgo brpJ fßÔjß mtid IRtÇathdhÑf ,l†bfhLÔjhÜ (Mâ 14:22-24).

MãufhKÑF cÙlhd FLÛg M¢ßthjÛ MuÛgÔâä rhuhSila thßÔijfç MãufhÄÜ FLÛgÔâä X†» ,UÚjJ. Mdhä MãufhÛ fßÔjUÑF bjhlßÚJ ¡æÕgoÚjgoahä rhuhç Mãufhik MÙltÜ (Mâ 18:12/ 1ngJU 3:6) vÜW brhäÈ ¡æÕgoÚJ ,UÑfÔ jÑfjhf fßÔjß mtDila FLÛgÔij M¢ßtâÔjhß. FLÛgÛ våtsî M¢ßthjkhp ,UÚâUÑFÛ vÜW naháÔJÕ ghU†fç.


MãufhKÑF »ilÔj btÖ¿ thæî btÖ¿ thæî vÜgJ xUtß ifÆ£L brp»w väyhtÖiwíÛ eÜwhf brpJ KoÕgJÛ/ jdÑF ÉnuhjkhÆUÑ»w väyhßnkYÛ b#abkLÑ»wijínk F¿Ñ»wJ. bghJthf njtDila ãçisfSÑF Énuhjkhf vGÛòÛ kÑfç/ j†fSila Ra ÉUÕgÔâdhä mÕgo brpahkä rhÔjhDila öÙLjäfËdhnyna mÕgoÓ brp»whßfç. Mjyhä ÉRtháfç mtßfSÑFç ,UÚJ »Çia brpíÛ rhÔjhid ,naRÉÜ ehkÔâä nkÖbfhçSÛ nghJ mtßfSÑF vâuhf ,UÑFÛ ÉnuhjÛ ml†F»wJ. cdÑF Énuhjkhf vGÛòÛ MíjÛ thpÑfhnj nghFÛ vÜWÛ/ cdÑF Énuhjkhp T£lÛ Todhä/ mJ vÜdhny TL»w T£lÛ mäy; vtßfç cdÑF Énuhjkhp Todhßfnsh mtßfç cÜg£rÔâä tUthßfç. (Vrhah 54:15/17) vÜWÛ fßÔjß brhäY»whß. MãufhKila eh£fËä/ mtDÑF ãçis ntÙLÛ vÜW fhÔâUÚj ,UgÔijÚJ tUl†fç jÉu/ mtÜ vÚj xU É\aÔâYÛ njhÖWÕ nghdjhf ntjÛ TwÉäiy. mtDila fhybkäyhÛ mtÜ thæÚj gFâÆny mtÜ xU uh#hitÕ nghynt thæÚâUÚjhÜ.

MãufhKÑF cÙlhd M¢ßthjÛ ,Üiwa ÉRtháfSÑF brhÚjÛ MãufhÛ njtid ÉRtháÔjhÜ/ mJ mtDÑF ªâahf vÙzÕg£lJ. Mjyhä ÉRthr khßÑfÔjhß vtßfnsh/ mtßfns MãufhÄÜ ãçisfç vÜW m¿›ßfshf (fyhÔâaß 3:6/7) vÜW vGâÆUÑ»wJ. mjhtJ ÉRtháÑ»wtßfns MãufhÄÜ rÚjâ vÜWÛ MÉÑFÇa ,èuntyß vÜWÛ M»wJ. nkYÛ njtÜ/ ÉRthrÔâdhny òw#hâfis ªâkhÜfshÑF»whß vÜW ntjÛ KÜdhf fÙL cdÑFç rfy #hâfSÛ M¢ßtâÑfÕgLÛ vÜW MãufhKÑF RÉnr\khp KÜd¿ÉÔjJ. mÚjÕgo ÉRthr khßÑfÔjhß/ ÉRthrKçs MãufhKlnd M¢ßtâÑfÕ gL»whßfç (fyhÔâaß 3:8/9). kuÔâny öÑfÕg£l vtDÛ/ rãÑfÕg£ltÜ ÜW vGâÆUÑ»wgo/ »¿èJ ekÑfhf rhgkh» ÃahaÕ ãukhzÔâÜ rhgÔâÖF eÛik ª†fyhÑ» «£LÑ bfhÙlhß. MãufhKÑF cÙlhd M¢ßthjÛ »¿èJ ,naRÉdhä òw#hâfSÑF tUÛgoahfîÛ/ MÉia F¿ÔJ brhäyÕg£l thÑFÔjÔjÔij ehÛ ÉRthrÔâdhny bgWÛgoahfîÛ ,Õgo MÆÖW (fyhÔâaß 3:13/14). MãufhKÑF cÙlhd M¢ßthjÛ ÉRthrÔâÜ _yÛ mtÜ rÚjâÑFÛ cÙlhÆUÑ»wJ. ehÛ ahtUÛ MÉÑFÇa MãufhÄÜ rÚjâahf ,UÑ»nwhÛ. Mjyhä mjÖnfÖw ntj trd†fis ÉRtháÔJ mtÖiw RjÚjÇÔJÑ bfhçs ntÙLÛ. MjyhäjhÜ


c†fSila ÉRthrÔâÜgo c†fSÑF MfÑfltJ vÜW ,naRîÛ TW»whß.

I) ,u£áÕò ,naRit MÙltuhfîÛ/ ,u£rfuhfîÛ VÖWÑ bfhÙoUÑ»w ª†fç ,u£áÑfÕg£ltßfshîÛ njtDila ãçisfshíÛ ,UÑ»‰ßfç. áy rka†fËä rhÔjhDila jhÑFjäfËdhä giHa ght†fis ÃidÔJ/ xUntis ekÑF ,u£áÕò ,äiynah vÜW rÚnjfÛ tUÛ neu†fËä ,Új trd†fis m¿ÑifÆLtJ cjÉahf ,UÑFÛ.

nahthÜ 1:12/13 mtUila ehkÔâÜnkä ÉRthrKçstßfshp mtiu VÖWÑ bfhÙltßfç vÔjid ngßfnsh/ mÔjid ngßfSÛ njtDila ãçisfshFÛgo/ mtßfSÑF mâfhuÛ bfhLÔjhß. mtßfç ,uÔjÔâdhyhtJ/ khÛr áÔjÔâdhyhtJ/ òU\Dila áÔjÔâdhyhtJ ãwthkä njtdhny ãwÚjtßfç.

nahthÜ 10:35 njt trdÔijÕ bgÖWÑ bfhÙltßfis njtßfç vÜW mtß brhäÈÆUÑ»whß. ntjthÑ»aKÛ jtwhjjhÆUÑ»wJ.

nuhkß 10:9/10 fßÔjuh»a ,naRit cÜ thÆdhny m¿ÑifÆ£L/ njtÜ mtiu kÇÔnjhÇÈUÚJ vGÕãdhß vÜW cÜ ,UjaÔâä ÉRtháÔjhä ,u£áÑfÕgLthp/ ªâíÙlhf ,UjaÔâny ÉRtháÑfÕgLÛ; ,u£áÕòÙlhf thÆdhny m¿Ñif gÙzÕgLÛ.

2 bfhÇÚâah 5:17

xUtÜ »¿èJîÑFçËUÚjhä òJ áUêoah ,UÑ»whÜ; giHaitfç xÊÚJ nghÆd/ väyhÛ òâjhÆd.

1 bfhÇÚâaß 3:16 ª†fç njtDila MyakhÆUÑ»‰ßfbsÜWÛ/ njtDila MÉ c†fËä thrkhÆUÑ»whß vÜWÛ m¿ahâUÑ»‰ßfsh?

1 bfhÇÚâaß 6: 19/20 c†fç r®ukhdJ ª†fç njtdhny bgÖWÛ/ c†fËä j†»íÛ ,UÑ»w gÇRÔj MÉÆDila Myakhp ,UÑ»wbjÜWÛ/ ª†fç c†fSilatßfç mäy vÜWÛ m¿Œßfsh? ª†fç »uaÔJÑF bfhçsÕg£Oßfns.


vngáaß 2:7 »¿èJ ,naRîÑFç eÛik mtnuhnlTl vGÕã/ cÜdj†fËny mtnuhnl Tl c£fhuîÛ brpjhß.

II. btÖ¿ thæîÛ/ MSifíÛ MâahfkÛ 1 : 28 ãÜò njtÜ mtßfis nehÑ»: ª†fç gY»Õ bgU»/ óÄia ÃuÕã/ mij ¡æÕgLÔâ/ rKÔâuÔâÜ kÓr†fisíÛ/ MfhaÔJÕ gwitfisíÛ/ óÄÆÜnkä elkhL»w rfy {t#ÚJÑfisíÛ MÙL bfhçS†bfhç vÜW brhäÈ njtÜ mtßfis M¢ßtâÔjhß.

cghfkÛ 28: 1-7 cÜ njtdh»a fßÔjUila f£lisfËÜ gobaäyhÛ brpa ª ftdkhÆUÑFÛgoÑF/ mtß rÔjÔâÖF cÙikahp brÉ bfhLÕghahdhä/ cÜ njtdh»a fßÔjß óÄÆYçs rfy #hâfËYÛ cÜid nkÜikahf itÕghß. cdÑF ›nuhjkhp vGÛòÛ rÔJUÑfis fßÔjß cdÑF KÜghf K¿a moÑfÕgLÛgo xÕòÑ bfhLÕghß. xUtÊahp cdÑF vâuhf òwÕg£LtUthßfç. VGtÊahp cdÑF KÜghf XoÕnghthßfç.

1 nahthÜ 5:4 njtdhä ãwÕgbjäyhÛ cyfÔij ÉRthrnk cyfÔij b#ÆÑ»w b#aÛ.

b#ÆÑFÛ;

eÛKila

kÔnjí 16:18-19 ghjhsÔâÜ thrä rigia nkÖbfhçStâäiy. gunyhf uhéaÔâÜ âwînfhäfis ehÜ cdÑFÔ jUntÜ; ónyhfÔâny ª f£L»wJ vJnth mJ gunyhfÔâYÛ f£lÕg£oUÑFÛ; ónyhfÔâny ª f£lÉæÕgJ vJnth mJ gunyhfÔâYÛ f£lÉæÑfÕg£oUÑFÛ vÜwhß.

ÿÑfh 10: 18/ 19 mtßfis mtß nehÑ» : rhÔjhÜ ÄÜdiyÕ nghy thdÔâÈUÚJ ÉG»wijÑ fÙnlÜ. ,njh/ rßÕg†fisíÛ/ njçfisíÛ ÄâÑfîÛ/ rÔJUÉDila rfy täyikiaíÛ nkÖbfhçsîÛ/ c†fSÑF mâfhuÛ bfhLÑ»nwÜ; xÜWÛ c†fis nrjÕgLÔj kh£lhJ.


khÖF 16: 17/ 18 ÉRtháÑ»wtßfshä elÑFÛ milahs†fshtd: vÜ ehkÔâdhny ãrhRfisÔ JuÔJthßfç; etkhd ghi\fisÕ ngRthßfç; rßÕg†fis vLÕghßfç; rhîÑ nfJthd ahbjhÜiwÑ FoÔjhYÛ/ mJ mtßfis nrjÕgLÔjhJ. Éahâaèjßnkä iffis itÕghßfç/ mÕbghGJ mtßfç brhèjkhthßfç vÜwhß.

nahRth 1:5 ª cÆnuhoUÑFÛ ehbsäyhÛ xUtDÛ cdÑF KÜghf vâßÔJ ÃÖgâäiy; ehÜ cÜidÉ£L ÉyFtJÄäiy/ cÜid ifÉLtJÄäiy.

Vrhah 54:15 ,njh/ cdÑF Énuhjkhp T£l†Todhä/ mJ vÜdhny TL»w T£lkäy; vtßfç cdÑF Énuhjkhp TL»whßfnsh/ mtßfç cÜg£rÔâä tUthßfç.

Vrhah 54:17 cdÑF Énuhjkhp cUthÑfÕgLÛ vÚj MíjKÛ thpÑfhnj nghFÛ. cdÑF Énuhjkhp ÃahaÔâä vGÛòÛ/ vÚj ehitíÛ ª FÖwÕgLÔJthp. ,J fßÔjUila CÊaÑfhuUila RjÚâuKÛ/ vÜdhYÙlhd mtßfSila ªâíkhÆUÑ»wJ vÜW fßÔjß brhäY»whß.

r†¡jÛ 91 :13 á†fÔâÜ nkYk ÉÇaÜ ghÛãÜ nkYÛ ghyá†fÔijíÛ/ tYrßÕgÔijíÛ ÄâÔJÕ nghLthp.

ª

elÚJ/

r†¡jÛ 18:29-34 cÛkhny ehÜ xU nridÑFç ghpÚJ nghntÜ; vÜ njtdhny xU kâiy jhÙLntÜ. btÙfy ÉäYÛ vÜ iffshä tisíÛgo vÜid íÔjÔJÑFÕ gHÑFÉÑ»whß.

r†¡jÛ 20: 7/8 áyß ,uj†fisÑ F¿ÔJÛ/ áyß FâiufisÑ F¿ÔJÛ nkÜik ghuh£L»whßfç; eh†fnsh/ v†fç njtdh»a fßÔjUila ehkÔijÑ F¿Ônj nkÜik ghuh£LnthÛ. mtßfç K¿ÚJ ÉGÚjhßfç/ eh†fç vGÚJ ÃÄßÚJ ÃÖ»nwhÛ.


Vrhah 41 : 10-17 ª gaÕglhnj/ ehÜ cÜDlnd ,UÑ»nwÜ; âifahnj/ ehÜ cÜ njtÜ; ehÜ cÜidÕ gyÕgLÔâ cdÑFÓ rfhaÛ gÙQntÜ; vÜ ªâÆÜ tyJ fuÔâdhä cÜidÔ jh†FntÜ. ,njh/ cÜnkä vÇÓryhÆUÑ»w ahtUÛ ,yÓirailthßfç; cÜndhnl tHÑfhL»wtßfç xÜWÄäyhkä nghthßfç.

bt£» ehrkh»

cÜndhnl nghuhodtßfisÔ njoíÛ fhzhâUÕghp; cÜndhnl íÔjÛgÙÂd kD\ß xÜWÄäyhkä ,äbghUshthßfç. cÜ njtdhÆUÑ»w fßÔjuh»a ehÜ cÜ tyJ ifiaÕ ãoÔJ; gaÕglhnj/ ehÜ cdÑFÔ Jiz ÃÖ»nwÜ vÜW brhäY»nwÜ. ahÑnfhò vÜDÛ óÓána/ ,èuntÈÜ áWT£lnk/ gaÕglhnj; ehÜ cdÑFÔ JizÃÖ»nwÜ vÜW fßÔjUÛ ,èuntÈÜ gÇRÔjUkh»a cÜ «£gß ciuÑ»whß. ,njh/ nghuoÑ»wjÖF ehÜ cÜidÕ òâJÛ Tßikíkhd gÖfSçs aÚjukhÑF»nwÜ; ª kiyfis ÄâÔJ behWÑ»/ FÜWfisÕ gjUÑF xÕghÑ»ÉLthp. mitfisÔ öÖWthp/ mÕbghGJ fhÖW mitfisÑ bfhÙLnghp/ RHäfhÖW mitfisÕ gwÑfoÑFÛ; ªnah fßÔjUÑFçns fËTßÚJ/ ,èuntÈÜ gÇRÔjUÑFçns nkÜikghuh£oÑ bfhÙoUÕghp. áWikíÛ/ vËikíkhdtßfç jÙ©iuÔ njo/ mJ »ilahkä/ mtßfç ehî jhfÔjhä twSÛnghJ/ fßÔjuh»a ehÜ mtßfSÑFÓ brÉbfhLÔJ/ ,èuntÈÜ njtdh»a ehÜ mtßfisÑ ifÉlhâUÕngÜ.

Vrhah 60 : 1-12 vGÛãÕ ãufhá; cÜ xË tÚjJ/ fßÔjUila k»ik cÜnkä câÔjJ. ,njh/ ,Uç óÄiaíÛ/ fhÇUç #d†fisíÛ _LÛ; MdhYÛ cÜnkä fßÔjß câÕghß; mtUila k»ik cÜnkä fhzÕgLÛ. cÜ btËÓrÔâÅlÔJÑF #hâfSÛ/ xËÆÅlÔJÑF uh#hÑfSÛ elÚJ tUthßfç.

câÑ»w

RÖ¿YÛ cÜ fÙfis VbwLÔJÕghß; mtßfç väyhUÛ VfkhpÑTo cÜÅlÔâÖF tU»whßfç; cÜ Fkhuß öuÔâÈUÚJ tÚJ/ FkhuÔâfç cÜ gÑfÔâny tsßÑfÕgLthßfç.


mÕbghGJ ª mijÑ fÙL XotUthp; cÜ ,UjaÛ mâraÕg£LÕ óÇÑFÛ; flÖfiuÆÜ âushd T£lÛ cÜ trkhfÔ âUÛòÛ/ #hâfËÜ gyÔj nrid cÜÅlÔJÑF tUÛ. x£lf†fËÜ VuhsKÛ/ «âahÜ VÕghÔ njr†fËÜ ntfkhd x£lf†fSÛ cÜid _LÛ; nrghÉYçstßfç ahtUÛ bghÜidíÛ/ ögtßÑfÔijíÛ bfhÙLtÚJ/ fßÔjÇÜ JâfisÕ ãuáÔjÕgLÔJthßfç. nfjhÇÜ MLfbsäyhÛ cÜÅlÔâä nrßÑfÕgLÛ; beghnahÔâÜ flhÑfç cÜidÓ nrÉÔJ/ m†»fÇÑfÕg£ljhp vÜ gÈ¥lÔâÜnkä VWÛ; vÜ k»ikÆÜ MyaÔij k»ikÕgLÔJntÜ. nkfÔijÕ nghyîÛ/ j†fç gyfÂÔ Jthu† fSÑFÔ ¤ÉÇÑ»w òwhÑfisÕ nghyîÛ gwÚJ tU»w ,tßfç ahß? ¤îfç vdÑFÑ fhÔâUÑFÛ; mtß cÜid k»ikÕgLÔâdhß vÜW cÜ ãçisfisíÛ/ mtßfnshnlTl mtßfç bghÜidíÛ/ mtßfç btçËiaíÛ cÜ njtdh»a fßÔjÇÜ ehkÔJÑbfÜWÛ/ ,èuntÈÜ gÇRÔjUÑbfÜWÛ/ öuÔâÈUÚJ bfhÙLtu/ jßZáÜ fÕgäfSÛ VÖfdnt vdÑFÑ fhÔâUÑFÛ. mÚÃaÇÜ òÔâuß cÜ kâäfisÑ f£o/ mtßfSila uh#hÑfç cÜidÓ nrÉÕghßfç; vÜ fL†nfhgÔâdhä cÜid moÔnjÜ; MdhYÛ vÜ »UigÆdhä cdÑF ,u†»ndÜ. cÜÅlÔJÑF #hâfËÜ gyÔj nridiaÑ bfhÙLtUÛ goÑFÛ/ mtßfSila uh#hÑfis miHÔJ tUÛgoÑFÛ/ cÜ thräfç ,uîÛ gfYÛ ó£lÕglhkä vÕbghGJÛ âwÚâUÑFÛ. cÜidÓ nrÉÑfhj #hâíÛ/ uhéaKÛ mÊíÛ; mÚj #hâfç ÃÓrakhpÕ ghHhFÛ.

Vrhah 62: 1-5 ¢nahÅÅÄÔjKÛ/ vUrnyÄÅÄÔjKÛ ehÜ kîdkhÆuhkYÛ/ mâÜ ªâ ãufhrÔijÕnghyîÛ/ mâÜ ,u£áÕò vÇ»w ¤t£oiaÕnghyîÛ btËÕgLk£LÛ mkuhkYÛ ,UÕngÜ. #hâfç cÜ ªâiaíÛ/ rfy uh#hÑfSÛ cÜ k»ikiaíÛ fhÙghßfç; fßÔjUila thp brhäYÛ òJ ehkÔjhä ª miHÑfÕgLthp. ª fßÔjUila ifÆä my†fhukhd »®lKÛ/ cÜ njtDila fuÔâä uh#KoíkhÆUÕghp. ª ,ÅÑ ifÉlÕg£ltç vÜdÕglhkYÛ/ cÜ njrÛ ,ÅÕ ghHhd njrbkÜdÕglhkYÛ/ ª vÕágh vÜWÛ/ cÜ njrÛ ãôyh


vÜWÛ brhäyÕgLÛ; fßÔjß cÜ nkä ãÇakhÆUÑ»whß; cÜ njrÛ thæÑifÕgLÛ. thÈgÜ fÜÅifia ÉthfÛ gÙQtJnghy/ cÜ kÑfç cÜid ÉthfÛ gÙQthßfç; kzthsÜ kzth£oÆÜnkä k»æÓáahÆUÕgJnghy/ cÜ njtÜ cÜnkä k»æÓáahÆUÕghß.

III) r®u RfÛ fyhÔâaß 3:13 kuÔâny öÑfÕg£l vtDÛ rãÑfÕg£ltÜ vÜW vGâÆUÑ»wgo/ ÃahaÕãukhzÔâÜ rhgÔâÖF eÛik ª†fyhÑ» «£LÑ bfhÙlhß.

kÔnjí 8:17 mtßjhnk eÛKila gy›d†fis VÖWÑ bfhÙL/ eÛKila nehpfis RkÚjhß.

1 ngJU 2:24

ehÛ ght†fSÑF brÔJ ªâÑF ãiHÔâUÑFÛgoÑF mtßjhnk jkJ r®uÔâny eÛKila ght†fis áYitÆÜ nkä RkÚjhß; mtUila jGÛòfshä Fzkh‹ßfç.

mÕnghèjyß 10:38 ernudh»a ,naRit njtÜ gÇRÔj MÉÆdhYÛ/ täyikÆdhYÛ mãn\fÛ gÙÂdhß. njtÜ mtUlnd Tl ,UÚjgoÆdhny mtß eÜik brp»wtuhíÛ/ ãrháÜ täyikÆä mfÕg£l ahtiuíÛ FzkhÑF»wtuhíÛ RÖ¿ÔâÇÚjhß.

r†¡jÛ 105:37 v»Õâä gèfhit òáÔj ,èuntyß gy›dÕg£ltÜ xUtdh»YÛ ,UÚjâäiy.

nfhÔâu†fËä

ahÑnfhò 5:14-16 c†fËä xUtÜ ÉahâaÕg£lhä rigÆÜ _Õgßfis tutiHÕghdhf. mtßfç fßÔjUila ehkÔâdhny mtDÑF vÙbzp óá/ mtDÑfhf b#gÛ gÙzÑfltßfç. mÕbghGJ ÉRthrKçs b#gÛ ãÂahËia ,u£áÑFÛ. fßÔjß mtid vGÕòthß. mtÜ ghtÛ brpjtdhdhä mJ mtDÑF kÜÅÑfÕgLÛ.


khÖF 16:18 Éahâaèjßfç nkä iffis itÕghßfç; mÕbghGJ mtßfç brhèjkhthßfç.

kÔnjí 4:23 ãÜò/ ,naR fÈnyah v†FÛ RÖ¿ elÚJ/ mtßfSila b#g Mya†fËä cgnjáÔJ/ ,uhéaÔâÜ RÉnr\Ôij ãur†»ÔJ/ #d†fSÑF cÙlhÆUÚj rfy ÉahâfisíÛ/ rfy nehpfisíÛ ªÑ» brhèjkhÑ»dhß.

ªâbkhÊfç 4 : 20-22 vÜ kfnd/ vÜ thßÔijfisÑ ftÅ; vÜ trd†fSÑF cÜ brÉiaÓ rhp. mitfç cÜ fÙfis É£LÕ ãÇahâUÕgjhf. mitfis cÜ ,UjaÔJÑFçns fhÔJÑbfhç. mitfis fÙLãoÑ»wtßfSF mitfç {tDÛ/ mtßfç clYÑbfäyhÛ MnuhÑ»aKkhÛ.

r†¡jÛ 107:20 jkJ trdÔij mÊîÑF jÕòÉÑ»whß.

mDÕã

mtßfis

FzkhÑ»/

mtßfis

nuhkß 8:11 ,naRit kÇÔnjhÇÈUÚJ vGÕãdtUila MÉ c†fËä thrkhÆUÚjhä/ (ª†fç gÇRÔj MÉÆä ÃiwÚâUÚjhä) »¿èJit kÇÔnjhÇÈUÚJ vGÕãdtß c†fËä thrkhÆUÑ»w jÛKila MÉÆdhny rhîÑnfJthd c†fç r®uÔij cÆßÕãÕghß (FzkhÑFthß).

r†¡jÛ 103 : 3-5 mtß cÜ mÑ»uk†fisbaäyhÛ kÜÅÔJ/ cÜ nehpfisbaäyhÛ FzkhÑ»/ »UigÆdhYÛ ,uÑf†fËdhYÛ KoN£o/ eÜikÆdhä cÜ thia âUÕâahÑF»whß; fGFÑF rkhdkhp cÜ taJ âUÛg thytaJ nghyh»wJ.

IV.

bghUshjhu M¢ßthjÛ

VnjÜ njh£lÔâÖF brhÚjÑ fhuzhfîÛ/ óÄ KGtijínk gÙgLÔâ VnjÜ njh£lÛ nghy MÑ»/ MSif brpJ mâä cÙlhd ahtÖiwíÛ mDgÉÑf MjhKÑF mâfhuÛ bfhLÑfÕg£oUÚjJ. mjhtJ mtÜ ÄfîÛ bgÇa IRtÇaÔâÖFÛ MèâÑFÛ brhÚjÑ fhuzhf ,UÚjhÜ. Mdhä ghtÔâdhä ahtÖiwíÛ ,HÚJ/ óÄíÛ jÜ gyidÑ bfhlhj ÃiyÆä KfÔâÜ ntßitahä MfhuÛ òáÕghÜ vÜw


Væik ÃiyÑFÔ jçsÕg£lhÜ. mtDÑF cÙlhÆUÚj M¢ßthj†fis mtÜ mDgÉÑf KoahjgoÑF rhÔjhÜ btÙfy fjîfSÛ/ ,UÕòÔ jhçÕghfSÛ ngh£L mÚjfhuÔâä (mjhtJ jÜDila mâfhuÔâä) ó£o itÔjhÜ. ghtÛ mtid jÇÔâuÔâÖFÔ jçËaJ. Mdhä ,naR kÅjDila rhg†fis RkÚjgoahä mit ahtÖ¿ÈÄUÚJ ÉLjiyailaîÛ/ IRtÇaÔij RjÚjÇÑfîÛ tÊíÙlhÆÖW.

2 bfhÇÚâaß 8:9 mtß IRtÇaKçstuhÆUÚJÛ ª†fç mtUila jÇÔâuÔâdhny IRtÇathÜfshFÛgoÑF c†fç ÃÄÔjÛ jÇÔâuuhdhnu.

cghfkÛ 8:18 cÜ njtdh»a fßÔjiu ÃidÕghahf; mtnu cÜ ãjhÑfSÑF MizÆ£LÑ bfhLÔj jÛKila clÜgoÑifia cWâÕgLÔJÛgo/ ,ÚehËä cdÑF cÙlhÆUÑ»wJnghy IRtÇaÔij rÛghâÑ»wjÖfhd bgyid cdÑF bfhLÑ»wtß.

nyÉauhfkÛ 26:3-5/10

ª†fç vÜ f£lisfËÜgo elÚJ. vÜ fÖgidfisÑ ifÑbfhÙL/ mitfËÜgo brpjhä/ ehÜ VÖw fhyÔâä c†fSÑF kiH bgpaÕ gÙQntÜ; óÄ jÜ gyidíÛ/ btËÆYçs ku†fç jÜ fÅiaíÛ bfhLÑFÛ. âuh£rÕgHÛ g¿ÑFÛ fhyÛ tiuÑFÛ nghuoÕòÑfhyÛ ,UÑFÛ; ÉijÕòÑ fhyÛ tiuÑFÛ/ âuh£rÕgHÛ g¿ÑFÛ fhyÛ ,UÑFÛ; ª†fç c†fç mÕgÔij âUÕâahp rhÕã£L c†fç njrÔâä Rfkhp FoÆUÕ¥ßfç. nghd tU\ÔJÕ giHa jhÅaÔij rhÕã£L. jhÅaÔâÖF ,lKÙlhFÛgo giHaij ÉyÑF›ßfç.

òâa

cghfkÛ 8:7-10 cÜ njtdh»a fßÔjß cÜid eäy njrÔâä ãuntáÑfÕ gÙQ»whß. mJ gçsÔjhÑFfËYÛ/ kiyfËÈUÚJ òwÕgL»w MWfSÛ/ CÖWfSÛ/ VÇfSKçs njrÛ. mJ nfhJikíÛ/ thÖnfhJikíÛ/ mÔâku†fSÛ/ khjsØbrofSKçs njrÛ. vÙbzíÛ/ njDKçs njrÛ.

âuh£rÓ brofSÛ/ mJ xÈtku†fSÛ/


mJ jhæÓáÆäyhkä mÕgÛ òáÑfÔjÑfJÛ/ xÜWÛ cdÑF FiwîglhjJkhd njrÛ. mJ fäYfç ,UÛghÆUÑ»wJÛ/ brÛò bt£o vLÑfÔjÑf kiyfSçsJkhd njrÛ. Mifahä/ ª òáÔJ âUÕâailÚâUÑifÆä/ cÜ njtdh»a fßÔjß cdÑF bfhLÔj mÚj eäy njrÔJÑfhf mtiu ènjhÔjÇÑfÑflthp.

cghfkÛ 28: 1-12 cÜ njtdh»a fßÔjUila rÔjÔJÑF ª cÙikahp brÉbfhLÑFÛ nghJ/ fßÔjß cÜid óÄÆYçs rfy #hâfËYÛ nkÜikahf itÕghß. ª ›£oYÛ/ btËÆYÛ/ nghFÛnghJÛ/ tUÛnghJÛ M¢ßtâÑfÕg£oUÕghp/ cÜ TilíÛ/ khÕãir»w cÜ bjh£oíÛ M¢ßtâÑfÕg£oUÑFÛ. fßÔjß cÜ fsØáa†fËYÛ/ ª ifÆLÛ väyh ntiyÆYÛ cdÑF M¢ßthjÛ f£lisÆLthß. VÖw fhyÔâny cÜ njrÔâä kiH bgpaîÛ/ ª ifÆ£LÓ brpíÛ ntiyfisbaäyhÛ M¢ßtâÑfîÛ/ fßÔjß cdÑF jkJ eäy bghÑ»\ rhiyah»a thdÔij âwÕghß. ª mnefÛ #hâfSÑF flÜ bfhLÕghp/ ªnah flÜ th†fhâUÕghp.

kä»ah 3:10-12 vÜ MyaÔâä MfhuÛ cÙlhÆUÑFÛgo/ jrkghf†fisbaäyhÛ gÙlrhiyÆny bfhÙL thU†fç; mÕbghGJ ehÜ thdÔâÜ gyfÂfisÔ âwÚJ/ ,l†bfhçshkÖnghFÛk£LÛ c†fçnkä M¢ßthjÔij tUÎÑfkh£nlndhbtÜW mâdhä vÜidÓ nrhâÔJÕ ghU†fç vÜW nridfËÜ fßÔjß brhäY»whß. óÄÆÜ fÅiaÕ g£áÔJÕ nghL»witfis c†fç ÃÄÔjÛ fÙoÕngÜ; mitfç c†fç ÃyÔâÜ gyid mÊÕgâäiy/ btËÆYçs âuh£rÑbfho gHÄäyhkÖ nghtJÄäiy vÜW nridfËÜ fßÔjß brhäY»whß. mÕbghGJ väyh #hâfSÛ c†fis ghÑ»athÜfç (M¢ßtâÑfÕg£ltßfç)vÜghßfç; njrÛ ÉUÛgÕglÔjÑfjhÆUÑFÛ vÜW nridfËÜ fßÔjß brhäY»whß.


njt rhaÈä cÙlhÑfÕg£l kÅjÜ vij m¿ÑifÆL»whndh mjÜgo MFÛgo MÉÑFÇa r£lÛ TW»wJ. ª†fç vij m¿ÑifÆL»‰ßfç? xUtÜ brhä jtwhjtdhdhä mtÜ óuz òU\DÛ/ jÜ r®uÛ KGtijíÛ fothsÔâdhny mlÑ»Ñ bfhçsÑ ToatDkhÆUÑ»whÜ (ahÑnfhò 3:2) ******* bghUshjhu cjÉ brpa ,ayhJ. rigÆä nru ntÙoaâäiy/ PhÆW MuhjidÆä fyÚJ bfhÙL/ MnyhridfisíÛ b#g cjÉfisíÛ bgUf. PhÆW Muhjid - fhiy 8.00 k òjÜ»Hik ntjghl tFÕò khiy 6.45 k F¿Õò : igãËÈUÚJ bjhFÑfÕg£lJ.


Rev. Dr. M.

nlÅaä/ Ph.D., M.Div.,

âÙLÑfä F£Ãôè igãç rßÓ nghjfuhÆUÑFÛ ,tß kJiu mbkÇÑfÜ fäÿÇÆä KJfiy g£lKÛ/ ãwF kJiu fhkuhrß gäfiyÆä MuhpÓáÕ g£lKÛ bgÖW muR fiyÑfäÿÇfËä cjÉÕ nguháÇauhf gÂahÖ¿atß. ãÜò/ bg†fqß (Asian Institute of Theology) VáaÜ ,Üèooô£ MÕ ¤ahyÍ ,iwÆaä fäÿÇÆä vÛ.oå (M.Div) g£lKÛ bgÖwtß. mnefÛ ¤a MÉfç cyhîÛ ,Új óÄÆä flîSÑF vÜbdÜd jFâfç ,UÑf ntÙLÛ vÜW naháÔJÕ ghßÔjhä/ flîisna fÙLãoÔJÉlyhÛ vÜW ,tß TWthß. ,UjaÔâä RÔjKçstßfç ghÑ»athÜfç. mtßfç njtidÔ jÇáÕghßfç (fÙLãoÔJ --ÉLthßfç). cÙikahfnt flîis m¿ÚJ mtUila tÊelÔJjÈÜgo thGÛnghJjhÜ ,u£áÕigíÛ/ gunyhf thæitíÛ bgwyhÛ vÜWÛ/ mtUÑF ¡æÕgoíÛ nghJ ,Új óÄÑFÇa thæÉYÛ/ rkhjhdKÛ/ rÚnjh\KÛ milÚJ rKjhaÔâä xU cÜdj Ãiyia mila KoíÛ vÜWÛ nghâÑ»whß.


r†¡jÛ 23:1/6 fßÔjß vÜ nkpÕguhp ,UÑ»whß/ ehÜ jhæÓáailnaÜ. vÜ {tDçs ehbsäyhÛ eÜikíÛ/ »UigíÛ vÜidÔ bjhlUÛ. r†¡jÛ 1: 1-3 JÜkhßÑfUila MnyhridÆä elthkYÛ/ ghÉfSila tÊÆä ÃäyhkYÛ/ gÇahrÑfhuß c£fhUÛ ,lÔâä c£fhuhkYÛ/ fßÔjUila ntjÔâä ãÇakhÆUÚJ/ ,uîÛ gfYÛ mtUila ntjÔâä âahdkhÆUÑ»w kD\Ü ghÑ»athÜ. mtÜ ªßÑfhäfËÜ Xukhp elÕg£L/ jÜ fhyÔâä jÜ fÅiaÔ jÚJ/ ,iyíâuhâUÑ»w kuÔijÕ nghÈUÕghÜ; mtÜ brptbjäyhÛ thpÑFÛ.

Blessings from Abraham to Gentiles  

How to seek the blessings of abraham through Jesus Christ

Blessings from Abraham to Gentiles  

How to seek the blessings of abraham through Jesus Christ