Page 1

Mo oiste herinneringen aan. . .


Diemen-Zuid, januari 2011

‘Herinneringen ophalen’, zo heet dat en je doet dat letterlijker dan je denkt. Het is niet even naar een magazijn, juiste straatje, juiste schap, juiste archiefdoos, juiste kaart. Zoiets als putten uit een voorraad. Nee, het blijkt reconstrueren te zijn, opnieuw fabriceren, samenstellen uit gegevens die zijn opgeslagen in verschillende modulen in het brein, op zo’n 10 tot 100 plaatsen: geurtje hier, sfeertje daar, dat lachje hier, haar gezicht toen, die uitspraak van hem... Je komt op steeds meer, wat vervaagd leek krijgt weer scherpte. Je schept je weer een beeld. En dan gebeurt het: de emotie vliegt je aan bij die ene, specifieke herinnering. Mooi, dat die herinneringen door een aantal oud-studenten van onze opleidingen zijn opgeschreven. Of ze nog bij de Vrije Leergangen zaten of - vanaf 1986 - bij de Hogeschool Holland. ‘De binnenstad’, ‘de VU’, ‘Wildenborch 6’: alles riep zijn herinneringen op, zoals: - gedichten geschreven voor een oude fiets. - de goede sfeer waarin docenten en studenten met elkaar omgingen. - heeft me geleerd het mooiste in de mensen te zien en te vertrouwen. - eindelijk leren ontleden! Dit boekje staat er bol van en gaat waarschijnlijk nog meer herinneringen oproepen. Wat oud-studenten van onze lerarenopleiding hier vertellen kan je niet alleen heel vrolijk maken, het zou je ook behoorlijk weemoedig kunnen stemmen, al is het maar heel even. Het zijn feiten van het leven, ooit opgeslagen en weer uit de vergetelheid gehaald. Zo verzameld bieden deze beelden zicht op een kennelijk gelukkige tijd. Reden om achteraf trots op te zijn.

ü

Siel van der Ree, namens de re niecommissie van de lerarenopleidingen Nederlands VL-VU, VL-MO en Hogeschool Holland.

3


Herinneringen aan... sen en Sipko Melis student bij Anders Nederlands

De bijz onder g binnen d oede sfeer Nederl e vakgroep ands; h et w “warme ” leerom as een geving. Mario n Kei jzer, V LV U, 197

6

rama van d n e s s le a tr x De e aarbij we in w , n e s s li e M o Sipk Elend des d n u t h c r u ‘F een jaar taalden en r e v ’ s e h ic e R dritten s is het door a la e H . n e d r e instude tionisme nooit c e f r e p d n a a g verre ing gekomen. r e o v it u n e e t to U, 1972 ngel, VLV

nsen Bij mooi weer met enkele me ken van de klas ’n glas wijn drin op het Leidseplein en praten over allerlei maatschappelijk Was filosofische-literaire zaken. t toen al 5 gulden per glas wa we voor ons peperduur was, maar hadden het er voor over. 4

Joyce Vermeeren, VLVU,

1976

Beatrijs E


n alle a v e arm wen De ch ende gebou e ill ver d o d n versch e g eigen eid lig r n p u s h r e v et n. elk m bbelijkhede d a t s (on)he n e 1975 r e VLVU, sfe mmer, e Bre

Moniqu

Ik had, in de eerste weekhelft, het tentam en jeugdliteratuur afgelegd en was best tevreden over mijn prestatie. Thuisgekom en ondernam ik het om, in euforische stemmi ng, mijn kladaantekeningen uit mijn tas te hale n. Oeps! Ik had het klad ingeleverd en hield het eigenlijke tentamen in handen. In de tweede weekhelft werd nogmaals een tentamen afgenomen. Ik ben naar Sipko toegepast met het verzoek nog een keer mee te mogen doen. Gevraagd naar mijn redenen deed ik het relaas van mijn stommiteit. Waarop ik alsnog het tentamen kon inleveren. “Maar Sipko, ik kan het thuis helemaal aangevuld hebben.” “Ach, welnee, dat heb je niet gedaan.” Kernwoord in deze ervaring: vertrouwen. Dat is wat mij o.a. van de sectie Nederlands is bij gebleven: het vertrouwen dat in je gesteld werd. Een groot goed om aan studenten mee te geven! Elleke Radstake, VLVU, 1976

5


Geurt van Hierden

niet. Ik nering heb ik in er h te is oo M herinneringen heb wel fijne Ad colleges van n a a en d ou overgeh s over .n. zijn college Zuiderent, m n Jan d. Colleges va n la op K er de tg Ru ‘Cabaret’, en et h er ov t ou Hogenh n, bijv. Sipko Melisse colleges van de io. En buiten die over Nesc ges aan de colle k oo r u tu ra lite k aan aarnaast oo van Geurt. D enten en r waarin doc ee sf e ed go e n, zo d kaar omginge el et m n te en stud rdig. dan tegenwoo heel anders VU, 1976 Niek de Wilde, VL

Goede gesprekken en vriendschappelij met de docenten. ke omgang Ook mijn regelma tige deelname aan jaarlijkse toneeluit de voering van de se ctie Nederlands herinner ik me als heel f ijn en uitda gend. Daarnaast: Locatie Keizersgra cht 489. Middenin het centrum van Amsterdam. Altijd gezellig en altijd wat te doen of te Verder waren de zien. ontruimingen van k raakpanden bij tijd en wijle, uiters t spannend om (va n enige afstand weliswaar) te volg en. Ook de vele k eren dat er na he studeren werd uitg t egaan. Al met al h e b ik mijn studietijd als zeer bijzonde r - en als prettig ‘privilege’ ervaren Ook destijds was . ik me regelmatig bewust van de tijdelijkheid en re latieve onbezorgdh eid van deze period e. Peter Mooij man 6

, VLVU, 197

7


ik Het gebouw aan de gracht waar bijgebleven. Nederlands kreeg is me altijd De sfeer was zo prettig en open. 1979 Jacqueline Sterk, VLVU,

7


o Sipk n se s Meli

nneringen Mijn mooiste heri lleen “maar� hebben eigenlijk a lessen die ik te maken met de udelijk goed, mocht volgen: inho annend. De afwisselend en sp programma en opbouw van het t onderwijs de docenten die he de kracht verzorgden waren van de opleiding. Fried Seuren, VLVU,

Het college van Jan R waarin hij en uitlegde da kema t we niet van taalv erarming m a taalverand ar van ering moes ten spreke en het Sin n terklaasfe est met de eerstejaars studenten Keizersgra cht met J op de an als mentor . Verder v Renkema herinnering eel dierbar en aan de e p a van lesgev kkende ma en van Ge nier urt van H ie r den. Mary va n der Heid

en, VLVU

, 1979

1978

Jan Renke ma

Dat zijn er heel veel: op de eerste plaats ben ik er mijn GROTE LIEFDE tegengekomen. Daarnaast war en er geweldige feesten, onvergetelijke lessen, en geweldig toneel met Piet Erkelens. Pascal Wortmann, VLVU, 1978

8


an ge lessen v i d n e v e l e D e en toe op d f a e i d o k p Si et meeleven H . d n o t s s tafel genoten van studie grote inzake een in die die ik beslissing m. periode na , 1977

nk, VLVU

o Mary Verd

De studiegenoten die mijn leven kleur gegeven hebben. Hans Pieter Rusch, VL VU, 1983

:

r is het wel of niet De Blauwbilgorgel, of de discussie ove band werken te leren goed mensen die aan de lopende achtige verhalen over creatief te denken, of de Lancelotoeverloze gezwam in Torec (was dat de naam?), of het ij wij als studenten menig cafe in de binnenstad waarb gedachten te hebben. . regelmatig dachten zeer originele het was ook een mooie tijd. Kees Engels, VLVU, 1978

9


1984

. Ik volgde, evenals Het was voorjaar tie Pieter Spronkers, colleges bij de sec een Nederlands in Diemen. Ik had al ook hij paar keer lessen gevolgd waar nooit in de groep zat, maar hij was me g echt opgevallen. De eerste ontmoetin blok vond plaats toen ik het verplichte riks “Middelnederlands” van Lidwien Der , leuk volgde. Ik vond de lessen niet lenen. maar ik mocht zijn aantekeningen

, ving ik weer een glimp van In september, na de zomervakantie e besloot ik de stoute Pieter op, in de kantine. Na een tijdj er uit te nodigen voor een kopje schoenen aan te trekken en Piet die zich in het midden van de koffie bij mij. Ik liep de trap op, Halverwege de trap kwam ik kantine bevond, naar de 2e etage. weg naar mij, om me uit te Pieter echter al tegen. Hij was op te komen drinken. . nodigen een kopje koffie bij hem

-verliefdheid genomen besluit, is Enfin, na een roekeloos verblind-door eds bij elkaar. jaar geleden en we wonen nog ste het nu intussen

26

Annelies Kuin, VLVU, 1981

s derland e N ij b eken er Themaw t eind van ied n aan he veel geleerd e ar: m studieja eden gehad o h mogelijk eativiteit en r eigen c nigheid te in kunstz ken. ontdek 981 Ba

10

U, 1

en, VLV

hilips rbara P

Chris Rippen

Lidwien Derriks


gangskunde), en het was Nederlands was mijn bijvak (naast Om . Vooral door het voor mij vooral een soort van buitenspelen n herinnering) bijna uitsluitend keuzevakken-systeem kon je je (in mij interesseerden. Een heel bezig houden met zaken die je specifiek ko Melissen, bijvoorbeeld. Of blok Reve lezen en interpreteren met Sip r het verschil tussen deductieove f sel him pen Rip ris Ch t me ren sië cus dis Hard Boiled-genre van dedectives a la Agatha Christie en het met Gösta Lodder in het blok Raymond Chandler! Lekker provoceren didactiekcursus voor “De vrouw in de literatuur”. De speciale l van der Ree. En natuurlijk bangepoeperds en schijtebibbers van Sie (“Jocodemus stemt, geheel ten ook de sardonische voorbeeldzinnetjes

Wat voor zinsdeel is onrechte, deze verkiezingen weer links” ndedocent wiens naam mij “geheel ten onrechte” hier?) van die taalku Anja Helene h toneelstuk van even ontschoten is. Of een vaag-erotisc Blauwbaard. instuderen, gebaseerd op Roodkapje en

ral een omgangskundestudent, Ik voelde mij destijds eerlijk gezegd voo meest onbekommerde maar terugkijkend levert Nederlands de herinneringen op. Leo Rietveld, VLVU, 1980

De colleges proza en poëzie en de schoo lkroeg op vrijdagmiddag. Maarten Jesse, VLVU

, 1981

11


Ik vind mijn periode aan de lerarentijd een hele mooie herinnering, maar wat ik heel bijzonder in een heb gevonden, was dat ik de hoofdrol heb gespeeld zou toneelstuk. Ik had nooit verwacht dat ik de hoofdrol mijn krijgen en vond het ook heel eng. Uiteindelijk heb ik erd monoloog aan het begin van het stuk redelijk geëxalte gehouden zoals de bedoeling was. Dat was wel een doen. overwinning. Ik vond het sowieso heel erg leuk om mee en ook Het contact met medespelers, de sfeer, de opvoeringen de de dip daarna, zal ik niet snel vergeten. Ik ben na heb in lerarenopleiding doorgestroomd naar de VU, maar ik en mijn loopbaan daarna veel meer gehad aan de ding akt. die ik op de lerarenopleiding heb geleerd en meegema Joke ter Beest, VLVU, 1980

Gedichten gesc hreven voor een oude fiets. Geï nspireerd doo r het gedicht ‘ik v in je zo lief en zo lic ht (paul van ostaijen) schr eef ik een liefdesgedicht voor de allerlelijkste fiets die voor het gebouw aan de keizersgra cht stond en kle mde dit gedic ht onder de baga gedrager. Wek en later kwam de eigenaar van de fiets naar me toe. Hij b leek ook Nederla nds te studer en . Toen nog onb ekend voor m e werd het mijn beste maatje tijdens mijn st udie. 12

Rianne Biesters,

VLVU, 1980


Ik voelde me als een visje in het water op school: ik had de juiste opleidin g gekozen, vond de lessen geweld ig en de stages heel erg leuk. Het wa s een onbezorgde tijd. We moesten har d werken maar het was altijd de moeite waard! Marjolein Selling, VLVU, 1984

Het moment waarop ik va n Eva Tol een mooie batik kreeg (m isschien bij het afstude ren?), omda t ik een had voor ha ar vak. (tra nsformatione generatieve elGrammatica misschien?) (later nooit meer iets va n gehoord, van dat va k) Dat geba a r ga gevoel dat f me het ze een pers o o n lij ke band met mij had , en dat wa s ďŹ jn. Elis

10

abeth Koo

t, VLVU, 19

85

Eva Tol

Dick Gilsing met studenten op Nederlands Anders

(regie Dick Toneelspelen werkgroep ( B E W , ) g Gilsin leiding), de e g e b s r a ja te eers e kantine... d n a v ia L i, Koo ijne tijd! f le e h n e e Het was 85 LVU, 19 romp, V Judith T

13


Een goede herinnering zijn de heerlijk drankzuchtige middagen in het cafĂŠ, zowel op de Keizersgracht als later in Diemen. Ook de lessen rondom Nicodemus van dhr. Fokkema hebben zich in mijn hoofd vastgezet. Michiel C Verbrugge, VLVU, 1982

Velen: Ik d van de room soms no g zw door he erftochten vak na t gebouw van a tekene r vak (ik de e n en N ederla d nds). Ellen B rouw er, VLV

U, 198

in groepen, n ke er w et h , en p ap h De sfeer en vriendsc eet nog welke w ik ( er d od L ta Ăśs G de bevlogen heid van rom), de rustige aa w en en z le et li s boeken hij on orgrondelijke do on e d en an lm ij P e z vakmansc hap van Fet Fokkema. r. h d n va en en ek er b s wijze van cijfer mmatica heeft ra G ve ie at er n ge lee n (Transformatio ). diepe indruk gemaakt 983

s, VLVU, 1

Mieke Boe

14

5

Fetz e Pijlm an

De ontdekking dat ik Nederlands veel leuker vond dan ik ooit had gedacht en er nog goed in was ook. Piet van Reeuwijk, VLVU, 1985


Hoogtepunt was vo or mij het toneelstuk "van den vos Reinaerde " dat studenten onde r leiding van Dick G ilsing hebben vormgegev en en gespeeld. Toeva llig met veel mensen di e ook een creatief va k deden (we deden toen twee vakken). Het zag er mooi uit. Elisabeth K oot, VLVU, 1985

Gรถsta Lodder

Het schrij ven scriptie (e van de cht waar) gaf me e en groot g evoel van vrijhe id en vee l zelfvertrou wen. Het contrast m et de lesp raktijk daarna wa s groot. Laurien Sneep, V

LVU, 198 1

15


Complimenten aan 3 uur lang ATW van de Heer Fokkema. Legendarisch! Marcel Menting, VLVU, 1983

DOCENTEN TIJDENS EEN UIT JE V.l.n.r. Boven: Annette Dietze, Ruu d Jansen, Fetze Pijlman, Marijke Jansen, Dick Gilsing. Onder: Pete r van Stapele, Chris Rippen JE DOCENTEN TIJDENS EEN UIT s, Slui s Kee ing, V.l.n.r. Dick Gils Wim Hendriks, Lidwien Derriks, Chris Rippen

Joop en Eva als bepalende docente n wat betreft diepgang en motiverende kracht! Doreen van Nie uwenhoven, VL

MO- B

Het was ond leiding van Ser de bezielende groot feest, ipko 5 jaar lang nog een vrien we vormen zelfs nu meester Sipk dengroep (inclusief o), die teru tot die tijd. g gaat Dick van

16

Nes, VLV

U, 1974

n heb ik Mooie herinneringe aan de vele vanzelfsprekend s. uitstekende college noeg Colleges die nage op een g zonder uitzonderin zeer betrokken en werden inspirerende wijze gegeven. , 1980

Willem Visser, VLVU


de docenten Joop rd paa Male

Met Joop in de lift van het VU gebouw , w aar hij gek le ed met stropdas en bijbehorend p oc h brieven van et Hooft en Huy citeerde die g en s sloegen op d e situatie in die lift.

Fetze en blok r o o d e s ly a n a PoĂŤziee En natuurlijk d . o k ip S n a v e Rev .! dramalessen.. of, VLVU,

Noordh Jan Hille

Frans Pasd

eloup, 197

6

1980 DOCENTEN TIJDENS EEN UIT JE V.l.n.r. Boven: Elly van Logchem, Chris Rippen, Piet Franssen, Lidwien Der riks, Annette Dietse, Wim Hendriks, Dick Gilsing, Fetze Pijlman. Onder: Sipk o Melissen, Peter van Stapele

17


Complimenten aan

De flexibiliteit van Gรถsta voor de integratie van biologie en Nederlands: na een gedicht over het leven, waarin een foetus voorkwam (Gรถsta vertelde dat zijn vrouw toen ook zwanger was), gingen we met zijn allen naar het biologielokaal, waar ik aan de hand van een kippenei kon laten zien hoe groot de foetus in het gedicht nu was (kippen en mensen ontwikkelen zich in de eerste weken precies hetzelfde). En het onverwoestbaar grote hart van Siel van der Ree. (Duizend maal dank) Hij heeft me geholpen toen het slecht met me ging, terwijl hij eigenlijk zijn handen vol had aan heel andere zaken, die veel dichter bij zijn levenscentrum stonden. Hij heeft me geleerd het mooiste in de mensen te zien en te vertrouwen. Dat biedt levenskwaliteit.

r

Siel van de Ree

Peter van Stapele

an Elly v m he Logc

Marijke Jansen

Rianne Biesters, VLVU, 1980

18

V.l.n.r.: Chris, Dick, Joop, Thomas , Kees, Henk, Annette, Gรถsta, Wim, Lidwien, Pete r, Marleen, Sipko en Elly


de docenten is Hoeveel ik geleerd heb, ie nog dagelijks een moo n va herinnering. De lessen ol, T a Ev Gösta Lodder, Lidwien Derriks, Sipko, Dick (toneel), Peter ly, (Middeleeuws toneel), El en ev Geurt, etc. waren alle inspirerend.

De colleges van Wim Hendriks, de verh alen van Gösta en de eeuwige lach van Sipko. De kroketten vo or weinig geld. Joke Nederlof, VLVU

, 1984

, 1986

Susanna Swaan, VLVU

iE ndelijekneleerrenFooknktleemdae!n bij m

ks

Wim Hendri

U, 1980

kers, VLV

ron Pieter Sp

De docenten hadden passie voor en hun vak, en wij konden naar eig interesse meebewegen in de taal van poëzie, literatuur, toneel, grammatica. Ik heb vooral t genoten van het toneelproject me Dick (Reinaert de vos en koning Siel, Arthur). Ook de zoektocht met Marijke en Joop in het 2e d. taaltraject heeft me veel geleer 5 Ellen Brouwer, VLVU, 198

De levendige groepsgespre kken tijdens literatuurcolleges van Sipko Melissen, waar ik me flarden letterlijk van herinner. En de colleges Nederlands als tweede taal van pionier Siel van de r Ree op de woonboot van ee n medestudente. Onvergete lijk ook: de doceerstijl van dhr. Fokkema… Laurien Sneep, VLVU

, 1981

19


Herinneringen aan... Ik genoot van de lessen van Willem ien en Guusje. Aangez ien ik in die tijd al les gaf , wiskund e en LO, was het heerlijk om Ook aan Kees Sluiles,s tedie KmRIJGEN! e begeleidde bij het maken va n mijn scriptie, bewaar ik ďŹ jne h erinneringen. Marion Ebbers,

VLMO-A, 1991

Joop en Eva: een taalkundige symbiose. Anja Vlot-Baart, VLMO-B, 1990

laatste Het behalen ervan en de van Joop lessen van de avond er een melig Malepaard, waarbij ied Joop op werd, ging snoepen en ge aanvraag ook het nodi evassntoep toegeworpen werd, ste ar dat voorzien van zijn commengotaoien. meisjes niet kunnen Dieteke Renema, VLMO-B,

20

1986


Kees Sluis

Niet een herinnerin g in het bijzonder. De lessen (van (bijna) elke docent) waren boeiend. Vooral het met elkaar discussiĂŤ ren over de lesstof heb ik altijd zeer gewaardeerd. Eelkje Knol,

-

Vries ien de m le il W eveld Schenk

VLMO-B, 1990

Het mondel’isngavteondsntamenthuisfonetbij ieEvk a(J. an Krol) Hanneke Hoogendonk, VLMO-B, 1981/1982

uw aan de Studeren in een gebo or iemand die Keizersgracht was vo kwam een vanuit de provincie bijzondere ervaring. aan het Goede herinneringen methode ontleden volgens de ldoening als het Paardekooper. De vo zin te ontleden. je lukte een lastige Hedie van Dam, VLMO-A,

1975/1976

21


Herinneringen aan... Zelf gedichten en verhalen schrijven in een les van Dick Gilsing en ontdekken dat je zelf ook iets moois kan maken. Jan Riepma, Hogeschool Hollan

d voltijd, 1988

Het uitstapje met Sipko naar Oerol! ar Paddy ha bij n optrede s Anders Nederland

Astrid de Groot, d, 1989 Hogeschool Holland voltij

Mijn “optreden” bij Nederlands Anders. zee.” Ik zong: “De Nederlandse taal is schoner dan de lagen, Na heel veel biertjes achterover te hebben ges nd anders durfde ik niet. Ik heb het nog op videoba en. staan, vreselijk. Ik zou zoiets nu niet meer durv Paddy Hoogendam, Hogeschool Holland

22

voltijd, 1987


ele spelen: De lessen over de ab cent, een video de les thuis bij de do pelen, ik denk dat kijken van de passies epaard was. de docent Joop Mal -analyses met Sipko. en en ek zo be el ne to De n Geurt over De geweldige lessen va a. Op een of andere gortdroge grammatic boeiend te brengen! manier wist hij dat n melancholieke man En GĂśsta Lodder: ee ĂŤzie kon spreken. die prachtig over po ten! Kortom: Ik heb geno ool Holland voltijd, 1987

Ingrid Braakman, Hogesch

Het Nescio college va n Fetze Pijlman gegeve n in de centrale hal van het centraal station. Als protest tegen de aangekondigde pl annen van het kabinet. Monique Janse, Hogeschool Holland voltijd, 1988

23


24


Dat is best lastig, want ik vond het een mooie tijd met veel inspirerende lessen van docenten als Joo p Malepaard, met zijn enthousiasme waarmee hij de middeleeu wse verhalen verkocht, Geurt van Hierden die van grammatica een zeer boeiend vak wist te maken, Guusje Postma die met haar bro nnen van beschaving veel licht in de duisternis verschafte, en de literat uurlessen van Jan Krol die ons op weergaloze wijze introduceerde me t alle stromingen en geluiden door de eeuwen heen van schrijvers en dichters. En niet te vergeten Kees Sluis zelf die ook altijd wel een luis terend oor voor je had. Tja, ik zou het zo weer doen! Cor Wagenaar, Hogesch

ool Holland deeltijd, 1990

Vele, o.a.: de geweldige sfeer onderling, de presentaties bij het mooie vak Bronnen van de Westerse Beschaving en de boeiende lessen van Willemien de Vries. Marja Sijtsma, Hogeschool Holland deeltijd

eve vak Een in het kader van het facultati ndeling waarbij ‘Vondel en Amsterdam’ gehouden wa gedronken we aan het eind vondelbier hebben met Sipko! zittend op de stoep langs een gracht l Holland deeltijd, José Ferdinandus, Hogeschoo ads 1987 2e graads en 1991 1e gra

25


N�as� ���� �n�������n�� c���e� e�, to�� e�h� �� �r��ps�p�ra�h��� �� s���� �����n� �e� F�n� B�ug���k��� �� S���� Br�n���b�r�. Da��n�as� �e� ��P-Dr�m� �e� ��� f�ntas�is��� t������ro�uc�� �. Niels ten Hagen, Hogeschool Hol

land deeltijd, 1993

van Guus Postma gaf het vak Bronnen n este mo Westerse Beschaving. We en daarvoor een werkstuk maken en war g rin enorm benieuwd naar de norme h wachten daarvan. Die liet nogal lang op zic en Guus gaf als excuus dat onze en dat werkstukken zo interessant waren de lezen, ze deze daarom niet in één keer wil g van maar steeds een beetje zodat ze er lan kon genieten. Wij baalden enorm van dit excuus, k maar ik heb deze reden later nog vaa gen lin gebruikt in de praktijk als mijn leer niet had klaagden dat ik een opdracht nog nagekeken.

Guus Post ma

g, Sandra Oosterveen - van den Ber ltijd dee d lan Hol l Hogeschoo

Een goede herinner ing aan manier waarop wij binnen elkaar omgingen. W e waren bereid elkaar te Lidy Warmerdam,

26

de studiejaren is d e onze jaargroep met heel serieus en alti jd helpen.

Hogeschool Holla

nd deeltijd, 1991


Weer studeren, medeleerlingen, docenten en bijna alle leerstof. Jammer dat aan alles een eind komt. Ria Essink - van der Wijk, Hogeschool Holland deeltijd, 1991

27


Nederlands

Diverse studenten in actie op het toneel voor Nederlands Anders

Programmaboekjes

28


Anders

Een manuscript

Dick Gilsing & Lidwien Derriks

29


Dit boekje met herinneringen is gemaakt door Marjola Barendregt, Patty van Dansik en Chantal van der Kroon. Studenten van de huidige, ooit door ons opgerichte opleiding Communicatie / Tekstschrijven. Ze hebben het gebaseerd op ingezonden stukjes, flarden uit een bijzonder verleden: de lerarenopleiding. Dank aan Dick Gilsing, Eva Tol-Verkuijl en oud-studenten voor het uitlenen van hun bewaarde foto’s.

Het wordt u aangeboden door de zelfbenoemde reüniecommissie. Het toont duidelijk aan dat het tijd werd voor zoiets. Gerda Copier (oud-studente) Thomas Jager (oud-student) Siel van der Ree (oud-docent) Fried Seuren (oud-student) Kees Sluis (oud-docent en studieleider) 30


e en Wij hebben genoten van alle leuke, grappige,jarliev wilde herinneringen aan jullie school en. Het blijkt maar weer: in al die jaren is het studentenleven nog niets veranderd. Wij wensen jullie veel plezier bij de re端nie! Marjola, Patty en Chantal


Herinneringenboekje Reünie Lerarenopleidingen Nederlands  

Ter gelegenheid van de reünie Lerarenopleidingen Nederlands (VLVU, VLMO-A, VLMO-B en Hogeschool Holland) op 29 januari 2011.

Herinneringenboekje Reünie Lerarenopleidingen Nederlands  

Ter gelegenheid van de reünie Lerarenopleidingen Nederlands (VLVU, VLMO-A, VLMO-B en Hogeschool Holland) op 29 januari 2011.

Advertisement