Mental Match Methode

Page 1

2

De Mental Match van Return Foto


Informatiemanagement is belangrijk voor een organisatie en niet iets dat je er “even bij doet” of zo maar even “intern oplost”. Daarvoor is informatiemanagement te veelomvattend. Veel bedrijven en instellingen realiseren zich helaas nog niet dat informatiemanagement één van de pijlers is waarop hun organisatie draait, net zo belangrijk als bijvoorbeeld Financiën en Personeelszaken. Immers, een organisatie is voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van een degelijke informatievoorziening. Het management van welke organisatie dan ook zou stuurloos zijn zonder accurate en actuele informatievoorziening. Over informatiemanagement zijn al ontelbare boeken geschreven maar hoe kunnen we er in de praktijk mee om gaan? Return² heeft vele jaren ervaring binnen het domein informatiemanagement die uiteenlopen van projectmanager tot (interim) concern informatiemanager. We hebben gemerkt dat voor het inrichten of goed laten functioneren van informatiemanagement het allereerst belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van hun plaats in de organisatie (als “spin in het web”) en hoe ze passen binnen het informatiemanagement speelveld binnen hun eigen organisatie. Als standaard model om dit te illustreren gebruiken we als Return² het negen vlaks model van Rik Maes. Dit zeer sprekende model geeft eenvoudig de verschillende functies en plaats ten opzichte van elkaar weer. Het heeft ons (en anderen) in veel

Intro Partick Evers &

gevallen geholpen om duidelijkheid te scheppen. Toegeven dat het informatiemanagement niet optimaal verzorgd wordt, is geen schande. Zoals hierboven al aangegeven, is het een te ingrijpend en veelomvattend vak om er “even bij” te doen. Het inroepen van gespecialiseerde hulp moet naar mijn mening dan ook niet worden gezien als een zwaktebod.

Bart Wijnen Co-Partners Return²

Een organisatie – of het nu gaat om een overheids- of publieke instelling – die bereid is toe te geven dat zij hulp kan gebruiken bij het (her)structureren van haar informatiemanagement getuigt juist van een moderne, doeltreffende instelling, die zeker door haar klanten gewaardeerd zal worden.

Foto


Mensen maken het verschil. Wij voelen, beter dan wie ook, met wie de beste match is. Wij weten de juiste mensen te plaatsen. Onze missie is de verwachtingen van de opdrachtgever te overtreffen. Return² gaat alleen voor de beste Mental Match®. We leveren oplossingen, maken onszelf overbodig, we gaan voor resultaat. Return² voelt de balans naar de omgeving waarin het zich bevindt. Daarnaast zijn we zelf een uitstekende werkgever waar de balans tussen werk en prive scherp in het oog gehouden wordt. Waar ruimte is voor humor en respect voor de aarde.

Return2 Veranderprocessen rondom Business / IT lijken vanuit de techniek te worden aangestuurd. Return² combineert bedrijfskundige expertise met aspecten uit het verandermanagement. Combineert de karakters van de toekomstige partners op de industrie van de opdrachtgevers. Realiseert een slagkracht die meteen voelbaar is.

Foto


Stap 1: Onze Business

1. Business Information Management De samenwerking tussen business en ICT staat bij de meeste organisaties hoog op de agenda. In essentie betekent dit dat de informatievoorziening wordt afgestemd op wat de business kan en wil. Hierbij komen niet alleen technische aspecten kijken, maar vooral ook organisatorische, culturele en politieke factoren. ICT business alignment heeft vooral te maken met de relatie tussen business en ICT, de rol die ICT speelt in de strategie van de business, en de visie die de business heeft op de impact en de toegevoegde waarde die ICT bij het realiseren van de strategische bedrijfsdoelstellingen. Het blijkt echter lastig om dit te realiseren. Het is vooral een communicatieprobleem, tussen partijen met verschillende denkwijze, werkwijze, manier van communiceren en samenwerken. Door die verschillen ontstaan veel misverstanden en fricties.

Mental Match Methode®

verder van alignment te staan dan ooit tevoren. De Business is teleurgesteld over de gemiste kansen en opgeworpen

Return² benadert

barrières door het slecht of traag functioneren van ICT, en ze ziet ICT dan ook vooral als een moeilijk te beheersen kostenpost. De

informatiemanagement vanuit

ICT afdeling is gefrustreerd over de vaagheid en veranderlijkheid van de business behoeften en voelt zich niet gewaardeerd voor

strategie en organisatie, in

wat het uiteindelijk met veel bloed, zweet en tranen realiseert. Het ergste is misschien nog dat in veel bedrijven de beide kampen

samenhang met IT. Het gaat in essentie om het managen mét

10 jaar na het ophefmakende artikel van Henderson en Venkatraman over "Strategic Business and IT Alignment" lijken we echter

geloven dat het zo hoort en dat ICT nu eenmaal een kostenpost is zoals het altijd al geweest is. Research bewijst echter dat

informatie. Wij doen dit in 5

bedrijven, waar een betere alignment is tussen de Business en ICT, in staat zijn om sneller in te spelen op nieuwe business Foto behoeften en veel innovatiever uit de hoek kunnen komen. Het zijn juist deze tegenstellingen die de marktwaarde van Return²

stappen en noemen dit de

bepalen.

informatie en het managen van

®

Mental Match Methode .


Stap 2: Onze Klant

1. Banken en verzekeraars Onze ervaring in veel verschillende sectoren helpt ons klanten een echt concurrentievoordeel te behalen en kwaliteitsverbetering door te voeren. Onze uitgebreide ervaring bij financiĂŤle (bank- en verzekering-) instellingen en logistieke bedrijven heeft geleid tot strategische en flexibele oplossingen. We kunnen met onze diepgaande kennis en kunde van de markten marktkwesties, processen en technologie eenvoudig adresseren.

2. Overheid en instellingen Het publieke karakter en de gedeeltelijke introductie van marktwerking vragen om andere oplossingen dan het bedrijfsleven. De publieke sector vertoont eigen karakteristieken, die ook nog per sector kunnen verschillen. Het beleidsvormingsproces bij de Rijksoverheid wordt in hoge mate politiek bepaald. De scheiding tussen beleid, uitvoering en de financiering van de uitvoering leidt tot specifieke organisatie-, management- en informatie-vraagstukken. Dat krijgt nog een extra dimensie indien van oudsher publieke functies aan marktwerking onderhevig worden. De noodzaak om het beleid en de eigen activiteiten af te stemmen met ketenpartners maakt het geheel nog complexer en het geven van ondersteuning bij keten integratie vereist diepgaande kennis van de overheid en de specifieke cultuur ervan. Return2 heeft een uitgebreide ervaring binnen het publieke domein uiteenlopend van het ministerie van Defensie tot de Belastingdienst.

Foto


Stap 3: Onze Disciplines 1. Project- en Programma Management We maken er een project van... het klinkt zo makkelijk. Alsof een projectaanpak een garantie is voor succes. Er zijn ontelbare boeken en publicaties gemaakt over projectmanagement, waarin evenzoveel methodes worden geïntroduceerd. Toch blijkt dat veel projecten mislukken, budgetten hopeloos overschreden en doelen keer op keer niet gehaald worden of veel te laat opgeleverd worden. Met zoveel kennis en methodes is dit toch enigszins opmerkelijk. Wat is dan de oorzaak? Projectmanagement gaat niet over de exacte wetenschap van het toepassen van methodes en het vullen van plannings sheets. Nee, projectmanagement gaat over kennis, ervaring, maatwerk maar vooral over mensen, the Mental Match®. Onze projectmanagers beschikken over deze combinatie van eigenschappen en inzichten in combinatie met gedegen projectmanagement technieken (PRINCE 2 en IPMA). Projectmanagement is een vak. Return² beschikt over deze vakkennis in combinatie met the Mental Match® en willen die graag met onze klanten delen.

2. Business Consultancy Een centraal thema in veel vragen van onze klanten is het samenspel van de informatievoorziening en de bedrijfsprocessen in een organisatie, zowel als aandachtspunt van het management als van de informatiemanager en ICT-directeur. Een optimaal systeem van informatiestromen is een samenwerking van wensen en noodzakelijkheden, mogelijkheden en beperkingen, ambities en realiteit. Informatiemanagement gaat dus éérst over mensen en hun organisatie, en daarna over systemen en gegevens.

Foto

Onze focus bij al deze verbeteringen ligt altijd op een integrale benadering van organisatie- en informatievraagstukken. Maar het gaat daarbij niet om een theoretisch juiste of een volledige (100%) oplossing maar naar een praktische oplossing. Informatiemanagement moet faciliterend zijn om de organisatie slagvaardiger in te laten spelen op elkaar in steeds hoger tempo opvolgende nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Samen met onze klanten komen we tot oplossingen die bij hen passen.


3. Interim Management Interim Management is in deze tijd van veranderen binnen organisaties uitgegroeid tot een waardevol instrument dat door besturen, directies en managers wordt ingezet om deze veranderingen in goede banen te leiden, in spannende tijden het voortouw te nemen en zo het fundament te leggen voor nieuwe tijden. Interim managers van Return² vervullen tijdelijke leidinggevende taken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De unieke combinatie van deskundigheid van onze interim managers, ervaring van Return² en ondersteuning vanuit het Return²-netwerk maakt dat de interim managers van Return² de Mental Match® met de organisatie hebben. Return² heeft uitdagende opdrachten uitgevoerd bij een groot aantal bedrijven en organisaties.

Foto


Stap 4: Onze Specialismen

1. Informatie Management Return² opereert in de arena van bedrijfskunde en ICT, ook wel informatiemanagement genoemd, vanuit een veranderkundig perspectief. In deze omgeving realiseren wij de oplossing voor veel voorkomende bedrijfsvraagstukken. Business en ICT met elkaar in balans brengen is onze ambitie! De persoonlijke ambitie van Return² is de beste te zijn in het verandervak (wij zeggen liever verbetervak) doordat we begrijpen dat oplossingen vooral door een uitstekende matching worden gerealiseerd.

De oplossing voor veel vraagstukken ligt, volgens Return², opgesloten in de plaats waar vanuit een probleem wordt vertaald naar een oplossing. Wij beginnen bij de basis, in plaats van meteen een technische oplossing te implementeren. Eerst zal uiteraard de kern van de probleemstelling (de "vraag achter de vraag") bekend moeten zijn. Het antwoord op deze kernvraag is wellicht met zuiver technische oplossingen te realiseren. In de meeste gevallen is het kernvraagstuk echter dieper dan dat. In die gevallen kan Return² haar ambitieuze meerwaarde tonen. Wij streven immers naar een totaaloplossing voor elk vraagstuk. Elegantie zit immers in de som der details! Deze totaaloplossing bestaat uit méér dan slechts technische componenten. De techniek zal namelijk goed moeten aansluiten bij de processen, de doelstellingen, de mensen en de cultuur van een organisatie. Pas dan kan toegepaste ICT écht helpen bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. 2. Business and Change Management Alles verandert behalve het veranderen, dat blijft. Een oude wijsheid waar we elk project mee worden geconfronteerd. Eenvoudig gezegd; het is onderdeel van de meeste projecten, dus van ons werk. Verandermanagement is de optelsom van kennis en ervaring uitFoto verschillende terreinen Van bedrijfskunde tot psychologie en van sociologie tot filosofie. Dat veranderen niet vanzelf gaat, blijkt uit het feit dat de meeste verandertrajecten in organisaties nog altijd niet slagen. Voor Business/ICT Alignment is er geen panklaar recept: alignment gaat immers vooral over de verhouding tussen Business en IT, en dus over mensen met een eigen woordenschat, missie en strategie. Uiteindelijk blijkt alignment vooral een communicatieuitdaging die door ménsen gerealiseerd gaat worden. Daarvoor gebruikt Return² de Mental Match Methode®.


3. Logistiek Procesmanagement Logistiek Procesmanagement is een aanduiding voor een specifiek vakgebied van de categorie managementtaken. In het bedrijfsleven wordt veelal verwezen naar het managen van de organisatieprocessen. Een van de denkbeeldige volgorden betreft het richten, inrichten en verrichten in de organisatie. Waarbij men van strategisch, langs tactisch naar operationeel niveau de organisatie bestuurt. Procesmanagement Organisaties zijn meestal gestructureerd aan de hand van business units, werkeenheden, afdelingen etc. Op zich is dat begrijpelijk om het geheel behapbaar te maken. Nadeel is dat hierdoor een soort eilandjes ontstaan. Afdelingsactiviteiten worden al snel per abuis aangezien voor processen en deze worden vervolgens vaak separaat van andere organisatieonderdelen georganiseerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Door deze ingewikkelde structuur van afdelingen, activiteiten en processen kan het zijn dat de klant de dupe wordt. Doorlooptijden worden te lang, verwerkingstijden worden onnodig hoog waardoor ook de kosten hoger worden en de informatievoorziening wordt steeds ingewikkelder. De laatste jaren wordt er daarom vanuit bedrijfskundige invalshoek, genaamd (business) proces management, geprobeerd op een andere manier naar organisaties te kijken namelijk aan de hand van klantgerichte processen. De bedrijfskundige projectmanagers van Return² hebben uitgebreide expertise en ervaring om uw organisatie daarbij te helpen. Zij beschikken over de analytische kennis om snel onderscheid te maken tussen (afdelings)activiteiten en processen en tussen hoofd- en bijzaken. Bovendien hebben zij, wanneer ze bij een organisatie aan de slag gaan, het voordeel dat ze een frisse onafhankelijke manier hebben om naar uw bedrijfsprocessen te kijken. Vreemde ogen dwingen ten slotte. Onze manier van werken is nooit op een externe of kille manier, maar altijd in nauwe samenwerking met uw management en medewerkers. Wij zorgen ervoor dat processen weer transparant worden, dat daar waar mogelijk uw processen snel en praktisch worden

Fotoworden gecommuniceerd met alle betrokkenen. verbeterd en dat veranderingen in processen op een goede manier


4. Document Management Document management is een veelgebruikte term die voor ieder van ons een andere betekenis heeft. Eigenlijk is het niet meer dan een middel om vanaf het moment van het ontstaan van een document zicht te houden op de gehele levenscyclus van het document. Document management is het proces van het behandelen van documenten op een zodanige wijze dat informatie kan worden gecreëerd, gedeeld, georganiseerde en adequaat en efficiënt opgeslagen met als doel de continue groeiende informatiestroom beheersbaar te houden. Maar betekent documentmanagement nu voor onze organisatie het einde van de digitale chaos? Eerlijk gezegd we weten het niet. Wat we wel weten is dat we een hulpmiddel nodig hebben om de "actieve" documentstromen die binnen organisaties aanwezig zijn beheersbaar te maken en, wat zeker zo belangrijk is, te houden. Het blijkt nog altijd lastig om informatiemanagement succesvol te positioneren binnen organisaties. Omdat de toegankelijkheid en actualiteit van de informatie niet gegarandeerd is, staat de bedrijfsvoering bloot aan afbreukrisico’s. De meerwaarde van vernieuwing van document management voor het primaire proces moet immers worden geborgd - en beter nog: vergroot. Inzet van een interim manager van Return² met ervaring, die bekend is met de documentprocessen en zijn pappenheimers goed kent, is dan de uitkomst.

Foto


Stap 5: Onze Kernwaarden

1. Respect en Ecologie Deze grondwaarden dienen verankert te zijn binnen Return². We gaan respectvol met elkaar en de omgeving waarin we verkeren om. We voelen ons hier verantwoordelijk voor. Streven is dat we in balans zijn met onszelf en onze omgeving.

2. Ontwikkeling Mensen krijgen en moeten de ruimte nemen om te groeien, te investeren in zichzelf om daarmee de organisatie verder te helpen. De ruimte nemen om te evalueren hoe het is gegaan wat ging er goed en wat niet, feedback naar elkaar geven is essentieel binnen de cultuur!

3. Down to earth Adresgegevens:

Hoe goed we ook zijn en/of successen hebben geboekt we blijven nederig en worden binnen onze bedrijfsvoering niet

Return2

protserig. We hebben kwalitatief goede spullen maar worden nooit te chique.

Jupiterlaan 33 7314 KS Apeldoorn Patrick Evers +31 6 15599794 Bart Wijnen

+31 6 15599793

4. Leergierig/ onderzoekend De vraag: Wat is de reden? is cruciaal binnen Return². Of dit nu gaat over wat we nu doen binnen onze eigen onderneming of voor onze klanten of in de toekomst gaan doen.

5. Zelfbewust KvKnr 08159491 Bank ABN/ AMRO 98.16.84.181

We zijn zelfverzekerd en gaan uit van onze eigen kracht.

Foto