Page 1

Utdanningsprogram for service og samferdsel

LÆREPLAN I IKT-SERVICEFAGET VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT Formål

IKT-servicefaget skal legge grunnlaget for IKT-servicemedarbeiderens yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Nyskapende og avansert bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i privat og offentlig virksomhet. Opplæringen skal bidra til kompetanse som skal ivareta stabile, sikre og effektive IKTtjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. IKT støtter opp under mange og kritiske funksjoner i privat og offentlig virksomhet. Opplæringen skal bidra til kunnskap om betydningen av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemene som trussel for virksomheten og samfunnet. Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen kompetanse til kommunikasjon på norsk og engelsk, og kunnskap om krav til etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at de skal samarbeide og yte service til brukere av IKT-tjenester. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og hvordan IKT kan brukes ved utvikling og omstilling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger av IKT-drift og ved systemendringer, samt veiledning av brukere i anvendelse av IKT-systemene, inngår i opplæringen. Opplæringen skal bidra til at lærlingen gjennom involvering i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver, utvikler ferdigheter innen drift av IKT-systemer, der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov. Opplæringen skal videre legge til rette for at lærlingen utvikler ferdigheter og holdninger som fremmer god kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling.

Struktur IKT-servicefaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over hovedområdene: Årstrinn Vg3/ opplæring i bedrift

Hovedområder Systemdrift og systemovervåking

Bruker- og driftsstøtte

Tjenesteutvikling

Beskrivelse av hovedområdene Systemdrift og systemovervåking

Hovedområdet omfatter systemdrift i tråd med avtaler om leveranse av IKT-tjenester og relevant regelverk knyttet til HMS, personvern og etiske normer. Oppsett av arbeidsplass og gjennomføring av systemendringer i tråd med relevant regelverk for arbeidsmiljø inngår i systemdrift og systemovervåking. Feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift inngår i hovedområdet.

Bruker- og driftsstøtte

I hovedområdet inngår å yte service i bruker- og driftsstøtte og kommunisere med brukere, leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk. Utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester, inngår i hovedområdet.

Tjenesteutvikling

Hovedområdet omfatter hvordan kreativ og kritisk bruk av IKT kan effektivisere arbeidsprosesser og derigjennom bidra til å utvikle virksomheten. Å avdekke behov, avstemme forventninger og stille krav i avtaler om leveranse av IKT-tjenester, inngår i hovedområdet. Kost/nyttevurdering ved bruk av IKT er en del av tjenesteutvikling.


Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I IKT-servicefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i IKT-servicefaget innebærer å kommunisere og presentere faglig innhold på norsk og engelsk som grunnlag for service og etablering av gode relasjoner med brukere og leverandører. Å kunne utrykke seg skriftlig i IKT-servicefaget innebærer utforming av informasjon på norsk og engelsk til bruk i virksomheten og i kommunikasjon med kunder og leverandører. Dette omfatter også å utarbeide planer og dokumentasjon av IKT-systemer og arbeidsprosesser som ledd i kvalitetssikringsarbeid og virksomhetsutvikling. Å kunne lese i IKT-servicefaget innebærer å forstå skriftlig informasjon på norsk og engelsk som grunnlag for god kommunikasjon og læring, samt å bruke skjemaer, tabeller og tegninger. Det innebærer også å kunne holde seg faglig oppdatert ved bruk av forskjellige medier som grunnlag for problemløsing. Å kunne regne i IKT-servicefaget innebærer å kunne bruke ulike tallsystemer, foreta beregninger og konverteringer, samt å forstå tallstørrelser i tilknytning til datakommunikasjon og kapasitet i IKT-systemer. Det innebærer også å foreta beregninger og forstå tallstørrelser i tilknytning til kostnads- og nytteberegninger, tilbud, investeringer og driftsutgifter for IKT-systemer. Å kunne bruke digitale verktøy i IKT-servicefaget innebærer å innhente, strukturere og behandle data for å fremstille og formidle informasjon som grunnlag for beslutninger og effektiv utførelse og understøtting av arbeidsprosesser og læring.

Kompetansemål Etter Vg3 Systemdrift og systemovervåking

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne • planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere systemdrift i tråd med leveranseavtaler og relevant regelverk knyttet til HMS, personvern og etiske normer • planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass som dekker brukerens og virksomhetens krav, samt utføre kvalitetskontroll og dokumentere oppsettet som en del av virksomhetens kvalitetsarbeid • planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer som ivaretar virksomhetens krav til sikkerhet og er i tråd med relevant regelverk for arbeidsmiljø • gjennomføre tilbakerulling ved feil som oppstår og dokumentere hendelsesforløpet som ledd i virksomhetens kvalitetsarbeid • planlegge, gjennomføre og dokumentere overvåking av systemdrift for å ivareta avtalte sikkerhetskrav og avtalt tjenestetilgjengelighet

Bruker- og driftsstøtte

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne • yte service i bruker- og driftsstøtte og kommunisere med brukere, leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk • feilsøke og dokumentere løsninger på problemer, gjøre disse tilgjengelig for brukerne • lage brukerveiledninger og instrukser proaktivt tilpasset virksomhetens krav og brukernes behov • gjennomføre opplæring og veilede i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og tilhørende retningslinjer


Tjenesteutvikling

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne • dokumentere virksomhetens organisering og produksjon som grunnlag for utvikling av IKTtjenestene • kartlegge og dokumentere krav til forbedring av en IKT-tjeneste som dekker virksomhetens behov og som kan bidra til utvikling og omstilling • gi råd om hvordan kreativ og kritisk bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess • utarbeide kvalitets- og sikkerhetskrav som vedlegg til en standardavtale for leveranse av en IKTtjeneste • vurdere og dokumentere kost-/nytteverdien av en IKT-tjeneste

Vurdering Vg3 IKT-servicefaget Bestemmelser om avsluttende vurdering vil bli fastsatt i sammenheng med revidering av kapittel 4 i forskrift til opplæringsloven.

IKT-servicefaget  

Daglig arbeid Krav til kunnskap og ferdigheter Fagets utvikling og plass i samfunnet Likheter og ulikheter med andre fag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you