Page 1

KMD Education - en digital lĂŚringsplatform udviklet i samarbejde med lĂŚrere


Digitalisering af folkeskolen er ikke klaret med et enkelt klik med musen Der arbejdes allerede med digitale løsninger i folkeskolen. Bærbare, smartphones, tablets og smartboards er hverdag på mange folkeskoler, men erfaringerne er blandede, fordi der ofte mangler en kobling mellem teknologi, pædagogik og faglighed. De mål der nu er sat for digitaliseringen i folkeskolen og de ambitioner vi har på elevernes vegne, opfyldes kun gennem en klar og visionær kurs, hvor teknologien bruges som løftestang for ambitionerne. En forudsætning er gennemtænkte løsninger, der understøtter lærernes og elevernes arbejde – fra forberedelse til evaluering. Den digitale folkeskole skal hjælpe med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen, fremme videndeling og samarbejde, skabe muligheder for at trække på nye digitale læremidler og ikke mindst hjælpe med undervisningsdifferentieringen, så alle elever får de bedste betingelser. KMD Education er en digital folkeskole udviklet i samarbejde med lærere, så teknologien rammer rigtigt og skaber det løft, der er målet for os alle sammen.


KMD Education – genvej til læring KMD Education er en samlet, digital læringsplatform, der understøtter undervisningen, der bruger teknologien dér, hvor det giver bedre læring for eleverne. KMD Education er både lærerens værktøj og udgangspunktet for elevernes læring. I det intuitive elevunivers får eleverne adgang til deres undervisningsforløb. Her guides de til præcis de læremidler, hjemmesider og dokumenter, som læreren har valgt, at de skal bruge. Her finder de opgaver, mål og lektier, og her afleverer de deres hjemmearbejde.

Det hele planlægges af læreren i lærerværktøjet, som hjælper med at indfri de læringsmål, der er sat.

Strukturerer planlægningen til gavn for undervisningen KMD Education er et enkelt og fleksibelt værktøj, der gør det nemt at oprette årsplaner, undervisningsforløb og aktiviteter. KMD Education giver struktur til undervisningen, hvad enten læreren anvender bøger, digitale læremidler eller andre konkrete materialer.

Understøtter videndeling og samarbejde KMD Education opbygges via lærerens egne eller kollegers undervisningsforløb og aktiviteter. Forløbene kan udvikles sammen, og de gode erfaringer er lette at dele, så det faglige niveau hele tiden bliver højnet.

Hjælper med differentieringen KMD Education gør det muligt for læreren at sammensætte elevgrupper efter behov – på tværs af klasser


og årgange. For hver aktivitet i et undervisningsforløb afgør læreren, om det er en fællesaktivitet eller om der skal differentieres i flere parallelle aktiviteter.

Materialer med licens kan hurtigt og let knyttes til de definerede forløb og aktiviteter.

Styrker fagligheden gennem klare læringsmål Bringer digitale læremidler i spil I KMD Education er det nemt og intuitivt at søge blandt både digitale og traditionelle bøger. Læreren får også et specifikt overblik over hvilke materialer, som de og eleverne har licens til og kan inddrage i undervisningen.

Med KMD Education ved eleverne altid, hvad der skal læres og hvad der skal laves, og de kommer hurtigt i gang med timen. Læreren opstiller klare læringsmål for sit undervisningsforløb og får gjort det tydeligt for eleven, hvad formålet med undervisningen er. Det giver et godt

udgangspunkt for evalueringen og styrker det faglige fokus i undervisningen.


ERFARINGERNE VISER, AT KMD EDUCATION: _deler viden mellem lærerne. Hver lærer udviklede i gennemsnit 12 forløb med 7 aktiviteter om året. _letter undervisningsdifferentieringen. Udvalgte skoler har oplevet at mere end 60% af undervisningsaktiviteterne var differentierede. _støtter inklusionen. Der blev bedre tid til børn med særlige behov. _forvandler instruktionstid til undervisningstid. Den skriftlige instruktion gav tid til undervisning. _sparer tid og papir ved kopimaskinen. Forbruget af print og kopier faldt med 70%.


Både lærere og elever mærker værdien Pilotafviklingen af KMD Education har vist, at digitalisering reelt kan frigøre ressourcer til kerneydelsen i folkeskolen. I klassen kommer der skarpere fokus på elevernes læring, det faglige niveau og den personlige støtte til hver enkelt.

Plads til faglighed - og forskellighed Den styrkede faglighed med KMD Education vender både ind mod lærerne og ud mod eleverne. Når lærerne forbereder deres undervisningsforløb, bliver forløb og aktiviteter gemt i en vidensbase. Dermed kan lærerne udveksle, genbruge eller udvikle eksisterende forløb. De kan også koordinere forløbene med de øvrige lærere i klassens lærerteam. Lærerens instruktioner får eleverne på skrift i KMD Education. Det betyder, at læreren for hver aktivitet kan bestemme, om opgaver og materialer skal rettes mod hele klassen eller differentieres til den enkelte elev.

"Vi har differentieret rigtig meget, hvilket også har været vores fokuspunkt. Nu kan alle byde ind i løbet af timen." Lærer fra pilotforløb i Vejle kommune

Mere undervisning, mindre instruktion For mange lærere er det nyt at give eleverne skriftlig instruktion til hver aktivitet. Men eleverne tager rigtig godt imod det. De fleste bliver mere selvkørende, og når der er spørgsmål, handler det mere om det faglige indhold end om at forstå opgaven. Instruktionstid bliver til undervisningstid.

"Jeg synes, det giver mere ro i klassen, at vi bruger KMD Education, for vi ved bare, hvad vi skal gå i gang med. Så er der ikke nogen grund til at spørge, hvad vi skal nu." Elev fra pilotforløb i Vejle kommune

Overskud til inklusion Inklusion har mange aspekter - også ud over det rent faglige. Her har KMD Education vist sig at støtte visse børn med særlige behov, så de bedre kan få ro og overblik i timerne. Kombineret med en differentieret undervisning og mindre instruktion giver det læreren overskud til at håndtere børn med særlige behov - og dermed støtte til inklusionsopgaven.

"Det har frigivet mere tid til at hjælpe de elever, der har brug for mere struktur og mere stilladsering." Lærer fra pilotforløb i Vejle kommune


Fra teori til praksis For at hjælpe KMD Education godt på vej, tilbyder KMD hjælp til hele implementeringen. Fra faglig bistand til ledelsen, workshops og undervisning af lærerne og ikke mindst et tjek af it-infrastrukturen, så skolen er klar til at udnytte KMD Education. Når KMD Education er implementeret træder KMD support til og sikrer den løbende drift af løsningen og daglige support via superbrugere. KMD Education udvikles løbende, bl.a. takket være lærere og elevers erfaringer, der samles op og bruges i den videre udvikling.

Book en fagkonsulent Book et møde med en af vores konsulenter og hør mere om det løft KMD Education kan give til lærernes dagligdag og elevernes læring.

Se hvordan KMD Education gør en forskel Vi har lavet en film der viser, hvilke erfaringer elever og lærere fra Bredagerskolen i Vejle og Tagensbo Skole i København har gjort sig med KMD Education.

Se eller læs mere på boern-unge.kmd.dk

KMD Education 2013  
KMD Education 2013  
Advertisement