Page 1

winkelvastgoed | winkelketens | r etail infor matief

2014

in Retail

WieWatWaar


De toekomst is anders dan vroeger Ingrijpender dan ooit zijn de veranderingen in het koopgedrag van de consumenten. Technologische verschuivingen zijn nog nooit zo veelvuldig en elkaar snel opvolgend geweest. Ze beïnvloeden niet alleen de interne processen binnen de respectieve retailorganisaties maar ook in hevige mate het contact met de klant. Er wordt van elke retailer een welhaast duizendpoot-achtig vakmanschap verlangd, met dit alles, waar dan nog eens extra de voortgaande globalisering van de branche als zodanig bij komt, het ontstaan van volstrekt nieuwe verkoopmanieren die tien jaar geleden nog even onbekend waren als de radio toendertijd bij Napoleon. Er moet worden geïnnoveerd, dat is zeker, wil men tenminste in de toekomst nog kunnen blijven ‘detailhandelen’. Toen ik in de retailjournalistiek begon, ruim 35 jaar geleden, was de branche zojuist een beetje bekomen van en gewend geraakt aan de zelfbediening. Een fenomeen, dat de branche op zijn grondvesten had doen daveren en dat volgens menigeen die er een beetje verder in doorgeleerd had, vanaf de introductie ervan zou leiden tot een algehele teloorgang van de detailhandelssector. Maar ziedaar: het tegendeel geschiedde. Na de eerste verbijstering veerde retail met een enorm elasticiteitsvermogen op. Een omwenteling, dat zeker, maar niet met de voorziene negatieve uitwerking. En dat zal het ditmaal ook niet worden. Natuurlijk, de structuur van retail zal mondiaal blijvend anders worden. In Europa, de VS en oost-Azië, de zogenaamde ‘voldane’ markten, zal het aantal winkels afnemen. Retailondernemingen van naam en faam, die op de oude voet zijn blijven doorgaan met de durf op nul en de blik op oneindig, redden het niet van de nieuwe spelers in het veld: zij die multi-channel zijn gegaan, online actief zijn geworden en fysiek daadkrachtig zijn gebleven. Kijk ook eens hoeveel producenten in eigen winkels zijn gaan investeren. En het ís een open deur, ik weet het, maar de consument van straks, of nee van nu al, heeft prikkels nodig om een winkel binnen te gaan. Veel prikkels. In meerdere opzichten. De winkelinrichtingen die enkele decennia geleden werden afgeleverd voldoen volstrekt niet meer. In dit licht bezien heb ik deze uitgave van de “Wie Wat Waar in Retail” mogen bedenken, schrijven en samenstellen. Een boekwerk over de nieuwe belevingswerelden, over social media, over technologische innovaties bij de vleet, over dare-devils, over de kracht van beurzen als Retail Event Nederland, EquipMag Frankrijk en EuroShop Duitsland, maar ook over het feit dat Nederlandse topwinkelstraten in de lift zitten en dat de P.C. Hooftstraat een fenomeen binnen en buiten Nederland is. De crisis is dood. Leve de nieuwe realiteit! Op naar de nieuwe toekomst, die nooit meer zal zijn zoals zij vroeger was.

3 wiewatwaar

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever verklaart dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk

aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toe zenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Reed Business Information en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7007 AV Doetinchem. © 2010 Reed Business Food & Horeca


inhoud PAGINA 07

WINKELVASTGOED

57

KIJK OP RETAIL

PAGINA

PAGINA 109 RETAIL INFORMATIEF

BIJ DE VOORPAGINA Slecht in retail? Niet overal, want in de luxury retail streets loopt het nog altijd als een trein (zie het artikel over de P.C. Hooftstraat elders in deze uitgave, over de goede resultaten die in dit type straten wordt neergeschreven). Foto: met dank aan Cushman & Wakefield

C O L O F O N

HOOFDREDACTIE Koos van Reesch koos@vanreesch.nl

5

CONTENTCOĂ–RDINATOR Edyta Hop-Deminska WIEWATWAAR IS EEN UITGAVE VAN

Tel. 0314-34 95 36 retailgidsen@reedbusiness.nl

DRUK

Reed Business Media

Wilco Amersfoort

Hanzestraat 1 Postbus 4, 7000 BA Doetinchem

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

UITGEVER

Handelsregister: Arnhem 48562

Corine Hoolmans

Mike Sudmeyer

ISSN: 1871-6059

VORMGEVING

ADVERTENTIEVERKOOP

PRIJZEN

Grafische Service

Will van Kruijsbergen

Jaarboek abonnement

325,00 ex btw

Doetinchem B.V.

024 - 675 99 89

Jaarboek losse verkoop

252,00 ex btw

wiewatwaar

0314 - 345158


| Ansichtkaarten | Briefpapier | Brochures / Magazines | Enveloppen | Flyers | Folders ưŰ½Ê̽ƘƯʽ˽Æ̹ÌÁ½Å¹ÈȽÆ ưÇË̽ÊË | Visitekaarten

www.drukken-printen.nl ¹¹¿ÅÇĽÆȹ¼ˁ˂¹ ˄ʽʽ˅  ǽÌÁÆ»À½Å ÇË̺ÍË˃˂ʽ ˄ʽʽʽ ǽÌÁÆ»À½Å ʽˀʾˁƘˀ˂˅ˆʾ˃ ÁƾÇʪ¼ÊÍÃýÆƘÈÊÁÆ̽ÆƖÆÄ


winkelvastgoed

7 wiewatwaar


Creëren van meerwaarde door consumentgericht management

Erik Kerssies, Hoofd afdeling Winkelcentrummanagement: “ Eén van de uitdagingen waar wij voor staan is de opgave om winkelcentra en winkelgebieden aantrekkelijk te houden en te maken voor de consument. Grontmij Vastgoedmanagement is de betrokken partner voor zowel de retailer als belegger. De markt verandert en dat vraagt om een pro-active hands-on benadering”. Grontmij Vastgoedmanagement levert deze toegevoegde waarde door advisering op maat waarbij wij gebruikmaken van onze expertise en ervaring voor de belegger, retailer en consument. www.grontmijvastgoedmanagement.nl


winkelvastgoed

index

PAGINA 10

DE NEDERL ANDSE RETAILMARKT WORDT ALTIJD BEÏNVLOED DOOR MEERDERE TRENDS. MOMENTEEL STA AN DE BEL ANGRIJKSTE DA ARVAN IN VERBAND MET DE ECONOMIE, DE DEMOGRAFIE, DE CONSUMENT EN DE RETAILER. NEDERL ANDSE TOPWINKELSTRATEN IN DE LIFT!

16

RETAIL MOET SIMPELWEG ACCEPTEREN DAT ONZE MARKTEN DEFINITIEF VERANDERD ZIJN. LEVE DE NIEUWE REALITEIT

22

ZAL OVER ZEVEN JA AR BIJNA 20% VAN HET HUIDIGE WINKELOPPERVL AK NA AR DE BARBIESJES ZIJN GEGA AN? OFFLINE RETAIL IN EEN ONLINE WERELD

28

DE DALING VAN HET A ANTAL WINKELS IN ONS L AND HEEFT ZICH BESLIST NIET IN ALLE SECTOREN VOLTROKKEN…..

34

DE P.C. HOOFTSTRA AT IS EEN FENOMEEN BINNEN EN BUITEN ONZE L ANDSGRENZEN. CUSHMAN & WAKEFIELD VERRICHTTE ER EEN GEDEGEN ONDERZOEK NA AR: FLINK PRESTEREN, ONDANKS DE CRISIS!

40

TOCH OOK EVEN WAT VERDER WEG, NA AR HET MANCHESTER VAN HET OOSTEN, NAMELIJK INDIA, WA AR IN DE DEELSTA AT GUJARAT EEN BIJZONDERE RETAILBESTEMMING HET LICHT ZAG. ‘WIE WAT WA AR’ WAS ERBIJ EN KEEK ER NA AR

47

IN 2016, ALS ALLES GOED GA AT, ZAL HET NIEUWE WINKELCENTRUM MOSVELD IN AMSTERDAM-NOORD IN GEBRUIK WORDEN GENOMEN

50

EN IN ALMERE VERSCHIJNT EEN NIEUW SHOPPINGCENTER MET MEER DAN HONDERD WINKELS. ALLES KAN IN ALMERE

PAGINA

PAGINA

PAGINA

PAGINA

PAGINA

PAGINA

PAGINA

9 wiewatwaar


Bedankt, internationale retailers! Nederlandse topwinkelstraten in de lift

10 wiewatwaar


De vaderlandse retailmarkt wordt altijd be誰nvloed door meerdere trends. Op dit moment staan de belangrijkste daarvan in verband met het kwartetje economie, demografie, consumenten en retailers.

11 wiewatwaar

Fysieke winkels moeten de consument een winkelbeleving bieden in plaats van enkel en alleen een verkoopruimte in de traditionele vorm. Het Canadese La Maison Simons heeft dat goed begrepen, met deze recentelijk geopende vestiging in de West Edmonton Mall in Canada, waar het nieuwe MixMix systeem van Visplay ongekende presentatiemogelijkheden biedt (verder betrokken bij deze winkel: ontwerpbureau Figure3); fotografie: Ben Rahn/A-Frame Inc


In Parijs wordt zeker twee- à driemaal zoveel per m2 winkelhuur betaald als in Amsterdam (kijkje op de Champs-Elysées; foto C&W)

12 wiewatwaar

De Nederlandse detailhandel structuur heeft zich ontwikkeld volgens een zeer fijnmazig systeem dat door Walter Christaller in een theoretisch model omschreven is. Deze zogenaamde centrale plaatsen theorie (CPT) gaat uit van een dominant winkelcentrum met een eigen verzorgingsgebied, dat wordt aangevuld met kleinere centra in dezelfde stad met een kleiner verzorgingsgebied. Daarnaast zijn er nog buurtwinkelcentra die in de dagelijkse behoeften voorzien. Dit model is, ondanks dat het zijn origine in Duitsland vindt, historisch gezien goed toepasbaar in Nederland, maar door de ontwikkeling van PDV/GDV locaties en outlet-centra is de theorie niet meer één op één met de Nederlandse winkelmarkt te overleggen. Door deze opbouw zijn er vele kleine buurt- en wijkverzorgende centra in Nederland, die een bijdrage leveren aan het winkelvloeroppervlak per hoofd van de bevolking in Nederland. Hierin behoort Nederland tot de hoogste van Europa. De totale winkelvloeroppervlakte in Nederland bedraagt 27,8 miljoen m² wat met ca. 16,8 miljoen inwoners neerkomt op 1,7 m² per hoofd van de bevolking. Ongeveer 19,5 miljoen m² van deze totale voorraad is verdeeld over de ruim 2.950 win-

kelgebieden in Nederland, waarmee het verzorgingsniveau per inwoner, exclusief verspreide bewinkeling, op 1,16 m² uitkomt binnen deze winkelgebieden. De overige voorraad bevindt zich in de zogenaamde ‘verspreide bewinkeling’, waarbij gedacht moet worden aan stand-alone winkelunits zoals tuincentra. De verschillende winkelgebieden zijn doorgaans relatief dicht bij elkaar gepositioneerd, waardoor er vaak, in meer of mindere mate, een concurrentiestrijd ontstaat om winkelend publiek te trekken. Laten we op deze pagina’s eens wat dieper ingaan op genoemde trends. Economie: hand op de knip De Nederlandse economie is sterk gerelateerd aan buitenlandse economieën door de belangrijke rol van de in- en export. De wereldwijde economische situatie is daarom ook merkbaar in Nederland. De economische crisis waar Nederland zich sinds 2008 in bevindt, heeft de retailmarkt in haar algemeenheid negatief beïnvloed. Desondanks zijn er nog altijd sterke winkellocaties die min of meer crisisresistent blijken te zijn en zeer aantrekkelijk blijven voor consumenten. Door de negatieve economische situatie staan al enkele jaren het consumenten-

vertrouwen en daarmee samenhangend de consumentenbestedingen onder druk. De toegenomen druk op consumentenbestedingen uit zich hoofdzakelijk in de niet-dagelijkse sector waar omzetten de afgelopen jaren vooral in de kleinere winkelgebieden zijn teruggevallen. Dominante winkelgebieden en verschillende stadsdeel- en wijkwinkelcentra hebben in mindere mate te maken gehad met de negatieve impact van teruggevallen consumentenbestedingen als gevolg van de crisis. Dit komt hoofdzakelijk door de sterke positie in hun verzorgingsgebied of de sterke focus op dagelijkse goederen. Naast de economische crisis die de retailmarkt beïnvloedt zijn er ook op nationaal niveau factoren die de markt in hun greep krijgen. Het onzekere politieke klimaat dat gedurende een relatief lange periode in Nederland heeft geheerst door minder stabiele regeringen dan voorheen, heeft voor enige onzekerheid met betrekking tot wet- en regelgeving geleid. De grootste invloed heeft de politieke onzekerheid echter gehad op de consumenten die door de onzekerheid geruime tijd de hand op de knip hebben gehouden.


Demografie: doelgroep ‘hokjes’ bestaan niet meer Een verandering op nationaal niveau, waarvan de impact op langere termijn moeilijk te voorzien is, krijgt gestalte door de demografische ontwikkelingen in Nederland. Tot circa 2040 / 2050 wordt er voor Nederland nog een groei van de bevolking verwacht, waarna de bevolking zal gaan krimpen. Doordat de groei van de bevolking beperkt is en ook de besteedbare inkomens naar verwachting niet sterk meer zullen groeien in de komende jaren, is het groeipotentieel van de retailmarkt ook beperkt wanneer er naar de omvang gekeken wordt. De demografische ontwikkelingen houden ook verband met de veranderende bevolkingsopbouw, waardoor verdienmodellen en gebruikerstrends uit het verleden naar verwachting niet op de toekomst geprojecteerd kunnen worden. De groei van de retailmarkt kan niet enkel op basis van de groei of krimp van de bevolking geprognosticeerd worden. Er liggen juist verschillende kansen voor de retailmarkt in de veranderende bevolkingsopbouw; zo neemt het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren verder toe in Nederland en zal ook de verstedelijking verder toenemen. De retailmarkt van grote steden kan daarvan profiteren door een groeiend afzetpotentieel. Een laatste trend binnen de demografische ontwikkelingen in Nederland krijgt gestalte door de verschuivingen die plaatsvinden in het gedrag van de consumenten. In het verleden was het redelijk eenvoudig om consumenten uit verschillende leeftijdscategorieën in ’hokjes’ te plaatsen en ze daarmee als doelgroep te zien. Door verschillende ontwikkelingen duren bepaalde levensfasen echter langer of juist korter en zijn ook de consumenten in de verschillende levensfasen verschillend van elkaar. Dat vraagt steeds vaker om maatwerk of een focus van verschillende retailers, waardoor unieke winkelgebieden een vast bestaansrecht krijgen.

Retailers: schaalvergroting van de winkels Ook bij retailers zelf hebben er de afgelopen jaren vele veranderingen plaatsgevonden. De verschillende winkelketens zijn op globale schaal gaan acteren, waardoor verschillende retailers ervoor kunnen zorgen dat zij iedere zes weken een nieuwe collectie in de winkel hebben. Hiervoor houden zij het gehele productieproces (van tekentafel tot distributie) in eigen beheer en ook zo dicht mogelijk bij hun roots. Inditex (o.a. Zara en Bershka) is een goed voorbeeld van een retailer die op globale schaal acteert en het gehele productieproces in eigen beheer heeft. Deze verticale integratie brengt een enorme concurrentiestrijd met zich mee waar de kleinere ketens onmiskenbaar de dupe van zijn. Daarnaast is ook marketing erg belangrijk voor retailers. Sommige fysieke winkels worden door retailers zelfs gedeeltelijk als marketinginstrument gezien en minder als verkoopkanaal. Apple is daarvan een voorbeeld; ondanks dat de verkoop van producten in deze winkels ook erg goed gaat, fungeert een Apple Store meer als een ‘showroom’ dan als een klassieke winkel. Daarnaast is de aanwezigheid in een winkelstraat voor veel formules ook een belangrijke methode om gezien te worden en op die manier consumenten naar de winkel te trekken, ongeacht of dit de onlineof de offline winkel is. Een fysieke winkel, zeker op de hoofdwinkelstraten van grote steden waar veel consumenten komen, kan daardoor ook gedeeltelijk als marketinginstrument fungeren voor de internationale retailers. De laatste grote trend bij retailers is de schaalvergroting van de winkels die plaatsvindt. Dit is vooral zichtbaar bij internationale ketens die zich aan de hoofdwinkelstraten van de grote steden willen vestigen en veelal zoeken naar winkels van ten minste 1.000 m². Door schaalvergroting in de fysieke winkel toe te passen wordt de gemiddelde huurprijs per vierkante meter doorgaans gedrukt (vaak wordt winkelruimte in de kelder of op één of meerdere etages afgenomen waar de huurprijzen lager liggen dan op de begane grond). De fysieke beperkingen die veelal in de historische binnensteden optreden lijken nog maar in beperkte mate een rol te spelen, getuige de vele schaalvergrotingen die

de afgelopen tijd plaats hebben gevonden en nog plaats zúllen gaan vinden. Voorbeelden daarvan zijn onder andere zichtbaar in Amsterdam (Kalverstraat, Nieuwendijk, Damrak en Rokin) en Den Haag (Grote Marktstraat en Wagenstraat). Winkelruimte aan hoofdwinkelstraten van grote steden erg gewild De Nederlandse markt wordt gekenmerkt door de structuur die beschreven is in het model van Christaller. Indien er echter gefocust wordt op de stadscentra van verschillende steden en kernen in Nederland, dan kan er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de hoofdwinkelsteden en overige winkelsteden van Nederland. Daarnaast valt er binnen alle steden en kernen een onderscheid te maken tussen hoofdwinkelstraten en overige winkelstraten. Door de aanhoudende druk op de consumentenbestedingen in de afgelopen jaren is het verschil tussen hoofdwinkelsteden en overige steden vanaf 2008 gegroeid. Ook het aantal hoofdwinkelsteden staat onder druk; werd er in het verleden gesproken van circa 17 hoofdwinkelsteden (op basis van 400 verkooppunten en meer), dan zijn dit er tegenwoordig nog 15. Daarnaast kan er nog een onderscheid gemaakt worden binnen de verschillende hoofdwinkelsteden. De top-4 winkelsteden zijn voor eenieder herkenbaar: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Achter deze vier steden zijn er nog maar twee steden (Maastricht en Groningen) die over meer dan 500 verkooppunten beschikken, terwijl een stad als Dordrecht met 407 verkooppunten bijna uit de lijst van hoofdwinkelsteden weg valt. Ondanks de ontwikkeling van een kleiner aantal steden met veel verkooppunten, is er nog altijd sprake van een grote vraag van retailers naar winkelruimten aan de hoofdwinkelstraten van de grootste steden. De vraag naar

13 wiewatwaar

Consumenten: same day delivery? Consumenten spelen tegenwoordig een belangrijkere rol op de retailmarkt. In het verleden was het veelal de retailer die bepaalde hoe de markt zich ontwikkelde, tegenwoordig is de mening en het gevoel van de consument belangrijker. Door de opkomst van internet, webshops en social media kan de consument zich tegenwoordig via meerdere kanalen oriënteren en er tevens zijn aankopen doen. Door de toegenomen mogelijkheden voor de consument is deze veeleisender geworden in de benadering van de fysieke winkel in de winkelstraat. Fysieke winkels moeten daar op inspelen door de consument een winkelbeleving te bieden in plaats van enkel een winkel in de traditionele vorm. Voorbeelden van retailers die dit uitstekend gedaan hebben zijn Apple en Abercrombie & Fitch, terwijl ook bijvoorbeeld Marks & Spencer in zijn eerste vestiging in Amsterdam sinds de rentree op de

Nederlandse markt inspeelt op beleving voor consumenten. Behalve de toegenomen verwachtingen van consumenten, met betrekking tot de fysieke winkel, winkelen consumenten ook steeds vaker online. Het gemak van online winkelen speelt daarbij een grote rol net als de toenemende hoeveelheid winkels die meerdere mogelijkheden bieden voor de verzending. Daarbij kan gedacht worden aan gratis verzendingen, maar ook aan same day delivery of aan de mogelijkheid om zelf aan te geven tussen welke tijden iets bezorgd zal worden. Daar ligt echter ook nog een belangrijk verbeterpunt voor deze sector, aangezien de hiervoor genoemde mogelijkheden nog altijd beperkt aangeboden worden.

De winkelruimte aan de hoofdwinkelstraten van ons land blijkt erg gewild te zijn (foto C&W)


winkelruimte in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag is nog altijd hoog, waarbij het merendeel van de vraag in deze steden afkomstig is van internationale retailers. Verschillende grote internationale ketens hebben nog altijd interesse om zich te vestigen (of uit te breiden) in de Nederlandse binnensteden, waarbij Amsterdam doorgaans favoriet is voor de meeste ketens. Echter zijn er ook voorbeelden buiten de Randstad van internationale ketens die zich vestigen in grote winkelsteden; Primark kocht in 2012 een pand in Eindhoven aan om zich te vestigen, terwijl het Amerikaanse Hollister in Maastricht neerstreek.

14 wiewatwaar

Rotterdam goed alternatief De interesse van internationale ketens naar winkelruimte in Nederland zorgt ook voor schaalvergroting op de toplocaties. Waren er in Amsterdam in de afgelopen jaren al verschillende voorbeelden (H&M op de Dam, Apple op het Leidseplein), dan blijken nu ook andere steden te maken te hebben met de schaalvergroting van retailers. In Den Haag is de Grote Marktstraat een goed voorbeeld, waar verschillende ontwikkelingen gaande zijn van grootschalige retail units, waar onder meer Marks & Spencer terugkeert naar de Haagse binnenstad en River Island tekende voor zo´n 1.500 m² in de ontwikkeling ‘Sijthoff City’. Amsterdam blijft echter koploper als het gaat om het aantal winkels waar samenvoegingen plaatsvinden; op de Nieuwendijk/Damrak alsmede aan het begin van de Kalverstraat en het Rokin hebben verschillende transformaties plaatsgevonden, of wordt er nog uitvoering gegeven aan de vergroting van de relatief kleine winkels in het

Amsterdamse centrum. De transformaties van kleinschalige winkelruimte naar grote units zorgen er in Amsterdam voor dat internationale retailers de hoofdstad kiezen voor de vestiging van hun eerste winkel boven onder meer Den Haag en Rotterdam. Den Haag heeft ook te maken met een historisch stadscentrum waardoor de winkelruimten aan onder meer de Spuistraat en Wagenstraat kleinschaliger zijn, maar biedt op haar Grote Marktstraat de ruimte voor grootschalige winkels. Rotterdam heeft geen historisch stadscentrum en biedt in haar planmatig ontwikkelde centrum al grotere ruimtes dan in Amsterdam, Utrecht en Den Haag het geval is. Verschillende retailers geven daardoor aan dat Rotterdam een goed alternatief is voor het openen van een eerste Nederlandse winkel indien in Amsterdam geen ruimte gevonden kan worden.

pen jaren aanzienlijke stijgingen laten zien, hoofdzakelijk gedreven door de economische groei die Nederland doormaakte en de continue vraag van (inter)nationale retailers naar winkelruimte op de toplocaties. Het afgelopen jaar hebben verschillende topwinkelstraten echter te maken gekregen met een verminderde vraag naar winkelruimte en als gevolg daarvan is er enige neerwaartse druk op de huurprijzen ontstaan. De absolute toplocaties van Nederland, Kalverstraat voor het grote publiek en P.C. Hooftstraat voor luxe retail, weten de dans te ontspringen, maar andere hoofdwinkelstraten hebben na de zomer van 2013 al enige neerwaartse correctie laten zien. Deze dalingen komen hoofdzakelijk doordat de consumentenbestedingen nog altijd op een laag niveau blijven en retailers daardoor wat behoudender zijn met het openen van nieuwe winkels.

Neerwaartse druk op huurprijzen Huurprijzen in Nederland hebben in de afgelo-

De actuele stand van huurprijzen op de Nederlandse topwinkelstraten is als volgt:

TOP HUURPRIJZEN STAD

STRAAT

SEP-12

DEC-12

MRT-13

JUN-13

SEP-13

Amsterdam Amsterdam

Kalverstraat

2.800

2.850

2.850

2.900

2.900

P.C. Hooftstraat

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Rotterdam

Lijnbaan

1.850

1.850

1.850

1.850

1.800

Den Haag

Spuistraat

1.500

1.500

1.500

1.500

1.450

Utrecht

Lange Elisabethstraat

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Maastricht

Grote Staat

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Eindhoven

Demer

1.500

1.500

1.500

1.500

1.450

Arnhem

Ketelstraat

1.300

1.300

1.300

1.300

1.200


De Kalverstraat is qua huurprijs de absolute toplocatie in Nederland, qua passanten is dat echter niet zo. Er zijn in Nederland nog enkele locaties waar volgens opgave van Locatus meer passanten lopen. Onder andere Utrecht, Rotterdam, Maastricht en Den Bosch laten hogere passantenaantallen zien, maar Amsterdam blijft voor internationale retailers de belangrijkste winkelstad. De interesse van internationale retailers is de hoofdreden dat de huurprijzen in Amsterdam nog niet gedaald zijn. Op zowel de Kalverstraat als de P.C. Hooftstraat is er nog altijd vraag naar winkelruimtes, waarbij grootschalige units favoriet zijn boven de kleinere units die deze straten veelal bieden. Huurprijzen in Amsterdam vallen in internationaal perspectief wel mee Internationaal gezien zijn de huurprijzen in Amsterdam echter helemaal niet zo hoog. In Europees perspectief staat Amsterdam ‘slechts’ op de negende plaats als het gaat om de hoogte van de huurprijs op de duurste winkelstraat van een land. Het mag geen verrassing zijn dat topwinkelstraten van landen als Frankrijk (Avenue des Champs Elysées in Parijs), het

Cushman & Wakefield is de grootste niet-beursgenoteerde vastgoed services firma ter wereld en behoort mondiaal tot de top-3 van vastgoedadviseurs. C&W is opgericht in 1917 en heeft 253 kantoren in 60 landen met meer dan 15.000 professionals in dienst. In ons land heeft C&W twee vestigingen, in Rotterdam en Amsterdam, waar in totaal plm. 100 mensen werkzaam zijn. Men assisteert de cliënten in elke fase van een vastgoedproces en adviseert bij het kopen, verkopen, financieren, huren, verhuren, beheren en taxeren van vastgoed. Daarnaast biedt C&W strategisch advies en research, portefeuilleanalyse en vele andere diensten, zoals ook rapporten die ten grondslag liggen aan deze reportage. Cliënten zijn ontwikkelaars, beleggers, eigenaren, financiële instellingen, retailers en huurders van vastgoed

Verenigd Koninkrijk (New Bond Street in Londen) en Italië (Via Montenapoleone in Milaan) hogere huurprijzen hebben als de Amsterdamse Kalverstraat. Hogere huurprijzen worden ook waargenomen in onder andere Zwitserland en Oostenrijk (respectievelijk 7.236 en 4.440 per m² per jaar), terwijl deze markten niet significant in omvang verschillen van de Nederlandse winkelmarkt. De omvang van de markt zegt echter niet alles over de hoogte van de huurprijzen, zo blijkt ook uit het feit dat bijvoorbeeld Istanbul en Stockholm lagere huurprijzen laten zien op de topwinkelstraten in hun markten dan de Kalverstraat. In vergelijking met België en Luxemburg liggen huurprijzen voor de Nederlandse toplocatie nog fors hoger. In Antwerpen wordt de hoogste huurprijs van België bereikt op 1.800 per m² per jaar, terwijl in Luxemburg stad de tophuurprijs 1.500 per m² per jaar bedraagt. De aard van beide retailmarkten is echter verschillend ten opzichte van de Nederlandse markt, waardoor huurprijzen van bijvoorbeeld winkelcentra in beide landen ten opzichte van Nederland weer relatief hoog liggen.

Grafiek: tophuurprijzen voor winkelstraten in Europa Bron: Cushman & Wakefield

BRONNEN:

CUSHMAN & WAKEFIELD

15 wiewatwaar

Kalverstraat draait internationaal in subtop mee De Nederlandse winkelmarkt heeft last van de teruggevallen consumentenuitgaven. Secundaire winkelstraten en zelfs top winkelstraten hebben te maken met meer leegstand en dalende huurprijzen. De absolute top winkelstraten van Nederland, Kalverstraat en P.C. Hooftstraat, worden hierdoor nog altijd niet negatief beïnvloed, doordat met name internationale retailers nog altijd interesse hebben in winkelruimte op deze locaties. Aan de P.C. Hooftstraat wordt winkelruimte daardoor zelfs schaars, terwijl op de Kalverstraat ook slechts in beperkte mate aan de vraag naar grootschalige winkelruimten voldaan kan worden. Een oplossing voor het aanbieden van grotere winkelruimten is het samenvoegen en transformeren van bestaande objecten. Hiervan zijn verschillende voorbeelden te zien in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Den Haag. Op internationaal vlak blijft Nederland met zijn tophuurprijsniveau van de Kalverstraat nog in de subtop meedraaien, maar blijft de huurprijs ver achter bij het niveau van onder andere Parijs en Londen waar zeker twee à drie keer zoveel betaald wordt per vierkante meter als in Amsterdam. Zodoende kan er gezegd worden dat ondanks de tegenvallende consumentenbestedingen, de topwinkelstraten van Nederland relatief sterk zijn blijven presteren en het vooral de aanloopstraten zijn die geraakt zijn door de crisis.


De voorzitter van de Nederlandse Raad van Winkelcentra, Bart Kuil is zijn naam, verwoordde het 16

een tijdje geleden op een welhaast perfecte wijze,

wiewatwaar

toen hij zei dat er in ons land sprake is van een heuse retail revolutie. “Een crisis? Daarover hebben we het al niet meer. Sprake is inmiddels van een nieuwe realiteit. Vroeger is dan ook niet meer aan de orde. Een nieuwe ‘normaal’-situatie heeft zijn intrede gedaan”, aldus de voorzitter van ’s lands toonaangevendste kennisnetwerk voor retail, vastgoed en ruimtelijke ordening.


De crisis is dood. Leve de nieuwe realiteit! Vanuit Den Haag gaat de oplossing zeker niet komen

17 wiewatwaar

De toekomst is ook niet meer wat zij vroeger was; markten zijn definitief veranderd (foto: Koos van Reesch)


Er moet niet alleen maar geïnvesteerd worden in de vernieuwing van bepaalde winkelgebieden, maar óók dient het fun-aspect in de afzonderlijke winkels flink opgekrikt te worden. Profvoetballer Joris Mathijsen had dit goed door, toen hij recentelijk zijn voetbalwinkel Joris Sport in Tilburg het licht liet zien, pal tegenover het Willem II voetbalstadion. Compleet met een heus oefenveld, vloeren in groen kunstgras en een groot tv-scherm met sprankelende voetbalbeelden. Harmeling uit Rijssen bleek de meest geschikte partij te zijn om deze winkel, waar alles in het teken van Koning Voetbal staat, te realiseren en aldus geschiedde, we schrijven augustus 2013

18 wiewatwaar

Dat betekent dat de retail sector simpelweg moet accepteren dat onze markten definitief veranderd zijn. Als je het in Europees verband beziet, dan heeft ons kikkerlandje een prima vertrekpositie. Maar Kuil zegt er dan in één ademtocht wél bij, dat we dat met z’n allen wél moeten benutten en dat de noodzaak van het zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen niet onder de tafel geveegd mag worden. Want alleen dan zal het vertrouwen dat voor de consument ooit zo vanzelfsprekend was, normaliseren en kan bijgevolg de stemming in de retail weer naar het positieve omslaan. Dat de belangenbehartiger die het NRW is, daarbij in het veranderingsproces dat nu gaande is een pioniersrol kan vervullen staat, gezien het bestaande netwerk en de kennis die men in huis heeft, als de genoegzaam bekende paal boven het al evenmin onbekende water. Gebrek aan vertrouwen “Waar een crisis normaal gesproken voorbij waait, lijkt nu sprake van een nieuwe economische alledaagse werkelijkheid en als we dat als vertrekpunt weten te accepteren, dán ontstaat er ruimte voor vernieuwing”, aldus Kuil, die in het dagelijks leven ook directeur is van AM Real Estate Development. Om aan de weet te komen wat nu specifiek de invloed is van de

vigerende trends op de winkelvastgoed markt heeft de Raad aan Q&A Consultancy gevraagd daar een gedegen onderzoek naar te verrichten. “Maar al te vaak”, merkt Q&A bij monde van zijn directeur Frank Quix op, “wordt aangenomen dat leegstand in winkelgebieden een landelijk probleem is. Online shopping ziet men meestal als de grootste boosdoener die de winkelmarkt zo slecht doet functioneren”. Quix breekt een lans door te stellen dat teruglopende retail bestedingen niet door online shopping worden veroorzaakt, maar gewoon door gebrek aan vertrouwen. Quix geeft aan dat de Nederlandse bevolking vergrijst, dat verder de beroepsbevolking in sterke mate zal afnemen en dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zullen komen. De gevolgen hiervan liggen voor de hand, bestedingspatronen veranderen en nemen af en hebben een afremmende werking op de groei van de winkelmarkt. Impact voor non food groter dan voor food Quix denkt dat de economische crisis en het dalende vertrouwen van de consument de belangrijkste oorzaken zijn van de teruglopende groei van de bestedingen in retail. Hij constateert al een jaar of tien grote verschillen in groeicijfers tussen het food- en het non foodsegment (respectievelijk 19% en -3%). Vooral

de dhz- (-12%) en de woonbranche (-13%) zijn hard getroffen door de economische recessie. Heel reëel bezien (en dan ga je dus ook nog eens rekening houden met de inflatie), is er zelfs een daling in non food van maar liefst 17% (waarbij de teller voor de woonbranche zelfs op -27 staat). En in de tussentijd zijn er nog eens veel meer winkelmeters bijgekomen, vooral op perifere locaties, aan de randen van de steden dus. Door schaalvergroting werden in de modebranche zelfs vierkante meters toegevoegd. Volgens Quix kan er alleen maar geconstateerd worden dat dit voor alle sectoren tot een daling van de omzet per vierkante meter heeft geleid. “De impact”, zegt Quix, “is voor de non food nog groter dan voor de food, aangezien de prijzen in het food segment de afgelopen jaren zijn gestegen en in pas bleven met de inflatie”. Verleidingscentra komen tot grote bloei Quix steekt niet onder stoelen of banken, dat het fenomeen internet shopping het proces dat zich heeft afgespeeld in de non food, heeft versneld. Volgens hem zal het online aandeel in de non food stijgen naar een kwart van de algehele omzet. Maar ondanks dit alles ervaart hij het winkelen langs de digitale snelweg als een kans voor fysieke retailers, in plaats van een regel-


Van ondernemerschap met het vizier regelrecht naar de toekomst gericht getuigen onder meer Albert Heijn en bol.com. Met ruim 700 afhaalpunten zetten deze organisaties een volgende stap in online winkelen. Zowat alle Albert Heijn winkels in Nederland en België hebben inmiddels een bol.com afhaalpunt. Daar kunnen klanten hun bestelling met bijvoorbeeld tuingereedschap, parfum of speelgoed afhalen tijdens de dagelijkse boodschappen. De service werd al eerder in 59 winkels en bij drie zogenaamde pick up points aangeboden. Miljoenen mensen hebben de mogelijkheid van deze service gebruik te maken. De klant is er in zijn nopjes mee, het biedt gemak en vrijheid omdat je niet thuis hoeft te blijven voor bezorging. De ruime openingstijd van de Albert Heijn winkels wordt ervaren als een absoluut toegevoegde waarde

Alle recente ontwikkelingen in retail leiden naar nieuwe retailvormen en nieuwe soorten van winkels, zowel in de verleidings- als de logistieke sfeer. BP Nederland en Marks & Spencer openden in september 2013 de eerste M&S Food pilot bij het vernieuwde tankstation Bijleveld langs de A2 in Harmelen. Op dit eerste van de in totaal zes vernieuwde tankstations introduceert BP de kwalitatief hoogstaande voedingsproducten van deze retailer. Dit dan als aanvulling op het bestaande, uitgebreide aanbod van voedingsmiddelen van BP. Het is een uniek tankshopconcept. De beste ingrediënten zijn voor het voedingsaanbod gebruikt (foto: Gerlinde de Geus)

rechte bedreiging. “Online retail is een aanjager van groei, ook voor de fysieke retail”, zegt hij onomwonden. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe winkels, zowel verleidings- als logistieke outlets. Het behoeft geen betoog dat de grote binnensteden als verleidingscentra een ongekende bloei zullen beleven. In zwaar weer geraken echter de middelgrote centra. En winkels zullen elkaar daarbij gaan verdringen. In een verzadigde winkelmarkt zullen winkels compacter moeten worden. Perifere winkelgebieden zoals bijvoorbeeld woonboulevards zullen net als winkelgebieden in krimpregio’s moeten inkrimpen, daar zit niets anders op. Quix acht verkleuring geen oplossing voor perifere winkel-

gebieden omdat daarmee volgens hem de binnensteden weer onder druk komen te staan. Huurdifferentiatie mogelijke oplossing Nieuwe wegen en dito oplossingen dus. De eerste volgens Quix in de vorm van nieuwe business modellen; de tweede zuiver lokaal bezien. Non food retailers zullen daarbij moeten uitgaan van een verdringingsmarkt. Volgens Quix betekent dit, dat non food retail nieuwe businessmodellen moet implementeren waarbij van lagere netto opbrengsten wordt uitgegaan, dan wél gecombineerd met grotere volumes en hogere omloopsnelheden. Natuurlijk zal een en ander ook consequenties

hebben voor de inkomsten van de vastgoed eigenaren. Huurdifferentiatie wordt als één van de mogelijke oplossingen genoemd en eveneens ziet Quix het verkorten van huurcontracten als een idee om winkelgebieden aantrekkelijk te houden. Bovendien kunnen door panden samen te voegen oppervlakten worden gecreëerd die courant zijn. Lokale samenwerking zal komende jaren steeds belangrijker worden om winkelgebieden attractief te maken en vooral ook te houden. MKB-voorzitter Hans Biesheuvel onderschrijft de impact van de trendbewegingen van Quix meer dan volledig. Het viel hem vooral op, dat er in ons land te weinig aandacht bestaat voor de binnen-

700 bol.com afhaalpunten bij Albert Heijn winkels: kwestie van inzien dat de tot voor kort bestaande markten totaal veranderd zijn

19 wiewatwaar


Winkelen langs de digitale snelweg is niet alleen maar kommer en kwel voor de reguliere detailhandel. Het biedt óók kansen voor fysieke retailers. Het kan leiden tot nieuwe winkels, zoals deze pure verleidingsoutlet van Rimowa laat zien, die onlangs in het Italiaanse Florence zijn allereerste flagshipstore opende, aan de Via Porta Rossa in een prachtig 14-de eeuws gebouw

20 wiewatwaar

landse economie en met name voor de detailhandel. Dit, terwijl de laatste een uiterst belangrijke sector is voor Nederland, bijvoorbeeld voor de leefbaarheid in de wijken en voor de arbeidsmarkt. Biesheuvel: “We moeten op zoek naar een nieuwe locomotief. We kunnen uit de impasse komen door ruimte te geven aan het ondernemerschap. Vanuit Den Haag gaat de oplossing echter niet komen. Wij als ondernemers moeten het voortouw nemen en het groeikompas leiden”. De kritische factor om de komende jaren te overleven wordt het kameleonvermogen van de ondernemers. Deze moeten leren luisteren naar de klant en ook het onderscheidend vermogen is hierbij van eminent belang. “Samen met de overheid zijn we doende een plan op te stellen voor de detailhandel, waarin een investeringsfonds voor ondernemers wordt gemaakt, waarin huurcontracten kunnen mee-ademen als het ware en waarin kan worden gezorgd dat de politiek het beleid komende jaren consequent probeert door te voeren. De vloer onder de voeten van de ondernemer moet weer wat steviger worden. Als ondernemers de ruimte krijgen, geraken we absoluut uit de crisis”, maant Biesheuvel.

Zelfbediening was toch ook niet fnuikend voor retail? In het onderzoek van Quix wordt gewag gemaakt van het feit, dat retail voor de tweede maal van doen krijgt met een verwoestend tijdperk. De eerste keer was de introductie van de zelfbediening, begin jaren vijftig. Het zou toen een vol decennium duren voordat de zelfbediening tot algehele wasdom zou zijn gekomen. In 1963 wijdde Anton Dreesmann zijn proefschrift aan dit verschijnsel. Een halve eeuw later volgde een tweede ontwrichting, toen e-commerce zijn intrede deed en zich alras ontwikkelde tot cross channel retail. Zelfbediening deed retail op de grondvesten daveren; cross channel zal dat zo mogelijk nog in hevigere mate doen. Was de zelfbediening uiteindelijk fnuikend voor de sector? Welnee. Integendeel zelfs, retail groeide en verbeterde enorm qua productiviteit en zelfs als het economische tij even keerde konden nóg efficiëntie voordelen worden behaald. De consument voer er wél bij. In het essay van Quix worden ceo’s van winkelvastgoed- en retailondernemingen, alsmede wethouders met winkelgebieden in hun portefeuille gevraagd naar onder meer hun respectieve ideeën omtrent het economisch vooruitzicht, de uiteindelijke rol van e-commerce en de ont-

wikkeling van het aantal winkels in ons land. Enkele antwoorden willen we u niet onthouden. Ceo Ronald van Zetten van HEMA denkt dat het functionele van het product belangrijker zal worden en dat de markt zal veranderen door de komst van meer en betere discounters. Voor fysieke winkels zal volgens hem een rol blijven bestaan, gezien de behoefte van mensen aan sociaal contact. Wethouder Monique List van Eindhoven stelt dat internet een vlucht neemt, maar daarentegen ook een verzadigingspunt zal bereiken. Heel veel winkels hebben volgens haar internet toegevoegd, maar het is vaak de juiste combinatie van de winkel en het internet die het uiteindelijke retailconcept krachtiger maakt. De fysieke winkel blijft ook volgens haar van belang. John van Haaren, regionaal directeur van UnibailRodamco, meent dat er uiteindelijk drie retailkanalen als winnaars zullen overblijven, te weten online retail, winkelcentra rond de dagelijkse aankopen (supermarkt) en grote steden/ grote winkelcentra voor beleving en fun. Internet acht hij onomstotelijk en zal zijns inziens blijven groeien. Voorts zijn er volgens hem 20 tot 30 procent te veel winkels in Nederland. Voor retailers is het van belang dat ze de verwachtingen van de consument over-


treffen. Harry Bruijniks tot slot, ceo van Euretco, vindt eveneens dat je als retailer alleen maar kunt groeien met kwaliteit. Steden zullen volgens hem sneller groeien dan het platteland en niet slechts jongeren maar ook andere generaties zullen richting stad trekken. Dat zal zeker invloed hebben op het winkelareaal. Clicks and bricks vormen inmiddels de alledaagse praktijk en pick up points zullen zich blijven ontwikkelen. De fysieke winkel zal volgens hem absoluut niet verdwijnen. Ten aanzien van de overcapaciteit aan winkelmeters is de topman van Euretco zeer helder: “De overcapaciteit wreekt zich thans. Er moeten selectief nieuwe meters worden bijgebouwd en zeker niet op plekken bij de gebieden die onder druk staan. Men zal moeten kijken hoe bestaande meters beter benut kunnen worden of hoe deze herontwikkeld kunnen worden. Er moet worden geïnvesteerd in de vernieuwing van bestaande winkelgebieden”. Minder drassig Dat de vloer onder de ondernemersvoeten wat minder drassig gaat worden, is de conclusie die wordt getrokken uit de CoreNet Global Confidence Index, een geheel nieuwe index Al een jaar of tien grote verschillen in groeicijfers tussen food- en non food segment…..Voor Marks & Spencer is de samenwerking met BP Nederland onderdeel van haar bricks and clicks strategie voor e-commerce en winkels in Nederland, waar M&S april dit jaar terugkeerde met haar Nederlandse website (foto: Thijs ter Hart)

De retailsector moet accepteren dat onze markten definitief veranderd zijn…..Hendrik Muilerman (op de foto

(BRONNEN: NEDERLANDSE RAAD

links), directeur van BP Nederland, opent samen met Jan Heere, director international Marks & Spencer

Q&A CONSULTANCY, MKB-NEDERLAND/CORENET GLOBAL

(rechts) het in september dit jaar vernieuwde BP tankstation Bijleveld met aanbod Marks & Spencer Food

CONFIDENCE INDEX/ HEMA, EURETCO E.A.)

(foto: Gerlinde de Geus)

VAN

WINKELCENTRA,

21 wiewatwaar

die stoelt op een onderzoek onder negentig huisvestingsmanagers van grote multinationals. Hun mening liegt er niet om: de mondiale economie zou vanaf juli dit jaar (2013 dus) weer opleven en men is hoopvol gestemd over de groeikansen voor het bedrijfsleven. De index is een macro-economische meting en het eerste indexcijfer is 4,65 op een schaal van 7, waarbij dit cijfer een buitengewoon optimistische situatie uitdrukt. Volgens ingewijden is dit een typisch geval van corporate economische veerkracht na de dreiging van 2009. Bijna twee derde van de ondervraagden was optimistisch tot zelfs zeer optimistisch over de periode julidecember 2012; bijna een derde was neutraal en maar een paar procent was pessimistischer. De World Gross Product-meting van de mondiale economische groei laat een vlakke trend zien met plus 2,3% tussen vorig en dit jaar. Deze meting prognosticeert tevens een groei van plus 3,1% voor 2014, zodat de trend van de CoreNet wel eens een voorbode van groei in de toekomst zou kunnen worden. De genoemde multinationals komen uit allerlei sectoren, waaronder ook dienstverlening en consulting aan bedrijven, consumentengoederen, vastgoed, retail en regering. Ze beheren vastgoedportefeuilles met een globale omvang tussen 185.000 en tien miljoen m2, bestaande uit uiteenlopend vastgoed van kantoren tot retail. n


De wereld wordt een etalage Offline retail in een online world

22 wiewatwaar


Zal over zeven jaar maar liefst zeventien procent van het huidige winkeloppervlak in ons land naar de barbiesjes zijn gegaan? Als we een analyse van Booz & Company mogen geloven dan zal dat zeker het geval zijn. Het gerenommeerde onderzoeksbureau deed er in opdracht van het Financieele Dagblad studie naar dus dat zit wel goed en becijferde dat tegen 2020 ongeveer twee miljoen vierkante meter zal zijn verdwenen. Allemachtig zeg!

23 wiewatwaar

Automerken zijn tuk op virtuele showrooms, aangezien ze op een beperkt oppervlak toch hun complete lijnen kunnen laten zien, zoals Audi, die plannen heeft er 20 te gaan openen. Maar met échte showrooms is ook niets mis, zoals Mercedes laat zien in de nieuwe showroom van Kunzmann in het Duitse Aschaffenburg: één grote etalage. Hier wordt overigens alleen maar met led-verlichting (van Ansorg) gewerkt. Let vooral op de comfortabele sfeer!


In de nieuwe Karl Lagerfeld vlaggenschipwinkel (maart 2013 geopend in Parijs) laat deze top brand zien dat fysieke winkels, mits voorzien van een ongeëvenaarde belevingswereld, onmisbaar blijven in het toekomstige retaillandschap, waarbij men overigens ook de digitale wereld waarin we leven, stevig omarmt (foto: Karl Lagerfeld)

24 wiewatwaar

De boosdoener? De doorbraak van het digitale winkelen, om maar weer eens lekker een deur die toch al flink open staat nóg verder open te trappen. Booz & Company concludeert dat te zijner tijd een kwart van de kleding via het toetsenbord wordt aangeschaft, tegen 5,6% nu. En elektronica gaat naar 40%, tegen 20% thans. Nederland, o Nederland, wat presteer je slecht….. Een andere, genoegzaam bekende marktonderzoeker, te weten GfK, stelde kort na de

Pasen van 2013 reeds, dat de overgang van offline shoppen naar het winkelen langs de digitale snelweg goed zichtbaar wordt. En inderdaad, de omzet van de fysieke winkels tot Pasen was gezakt met 7% (mee speelt echter het effect van de schrikkeldag in 2012). Hoe het ook zij, webwinkels verkochten in die periode daarentegen echter, hou je vast, maar liefst 18% meer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noteerde een krimp in de vaderlandse retail, op een jaar, met 4,8%, terwijl in diezelfde periode webwinkels en postorders

groeiden met 1%, wat overigens de zwakste groei is sinds januari 2012. De economische crisis heeft dus overduidelijk ook gevolgen voor retailend Nederland. Zij die er wat verder in hebben doorgeleerd, stellen dat alleen daar waar meerdere partijen het eens zijn over het belang van het voortbestaan, winkelcentra en – straten het zullen kunnen overleven. De retail verkeert in zwaarder weer dan ooit tevoren en zit ook nog eens opgescheept met torenhoge kosten van overheid, energie, verzekeringen en de verhuurder. Het algemeen belang moet


meer een bedrijf draaiend te houden en bovendien daalt de waarde van het pand door de recessie. En om het allemaal nog erger te maken: recentelijk meldt ABN/ Amro in het rapport ‘Visie op Retail 2013’ dat zeven van de tien sectoren hun omzet flink zien dalen en dat twee van de drie andere alleen nog groeien door inflatie. Die ene stijger is ….juist, online retail, maar ook daar vlakt de groei af. Nederland presteert gewoon slechter dat de ons omringende landen, zo zegt ABN Amro bestuurslid Joop Wijn het onomwonden. Gemak van consument staat voorop in strijd om diens euro’s Maar terug naar het verhaal van Booz & Company. Twee miljoen vierkante meter foetsie over 7 jaar? En dan? Nu, ter voorbereiding op al deze ontwikkelingen moeten retailers flink aan de fysieke en virtuele slag. Gedacht kan dan worden aan gedegen locatiemanagement, het opzetten van nieuwe winkelformats, het integreren van passende ICT-oplossingen en winkelproductiviteit management. Niets doen is geen optie. Booz & Company signaleert dat er grote veranderingen op komst zijn in consumptiebehoeften en consumentengedrag en dat deze sneller usance zullen zijn als menigeen denkt. Winkels zullen daarom een andere rol gaan spelen als voorheen, consumenten verwachten een excellente winkelbeleving als tegenhanger van virtuele aankopen en retailers moeten zorgen dat ze een goed doorbakken multi-channel plan op de plank hebben liggen. Het fenomeen van online aankopen doen, tot voor enkele jaren nog slechts schoorvoetend bedreven, is alledaagse praktijk geworden. Gratis de aankoop bezorgen en indien gewenst weer terugsturen is reeds de gewoonste zaak van de wereld. Over niet al te gek lange tijd zal het vaste prik zijn voor webshops. PostNL begint al te werken met meer accurate bezorgtijden in plaats van het vage ‘de ochtend of de middag’. Het is duidelijk dat gemak voor de consument voorop staat in de strijd om diens euro’s.

verzorging van 600.000 m2 en in die van het speelgoed en de games van 300.000 m2. Verwacht wordt door Booz & Company dat dat tegen 2020 uitkomt op resp. 3,7 miljoen m2, 700.000 m2, 600.000 m2 (hetzelfde dus) en 200.000 m2. Toekomstig zal sprake kunnen zijn

pop-up stores (die er zo maar ineens zijn en binnen enkele weken ook weer volledig verdwenen zijn) en rijdende concepten ofwel mobiele winkels die bij evenementen worden neergezet. De flexibele store wordt gebruikt door brands om reuring teweeg te brengen, impulsaankopen te stimuleren en bijgevolg ook te genereren, nieuwe collecties met de nodige tamtam te lanceren of gewoon om te testen hoe de consument reageert. Saillante voorbeelden zijn de Hermes Silk Bar, de Magnum Pop-up Store in Londen en Stumptown Coffee Amsterdam. Het is een geweldig alternatief voor retailers die alternatieven zoeken voor hun lange termijn huurcontracten. Pick-up en drop-off points Andere toekomstige retailformats zijn virtuele showrooms, segmentconcepten, pick-up en drop-off points (P&D points) en zogenaamde mash-ups van genoemde formats. Van virtuele showrooms wordt verwacht, dat deze zich met name in binnenstedelijke omgevingen zullen manifesteren. Het zijn winkels van middelgrote afmeting waar via touchscreen walls of andere hardware digitale interactie met de klant ontstaat. Retailers kunnen zodoende op een gelimiteerde vloeroppervlakte tóch hun complete collectie/ aanbod/ assortiment (hoe breed en hoe diep ook) presenteren. Automerken zijn er tuk op, ze kunnen nu de binnenstad in, zoals Audi, die van plan is binnen afzienbare tijd maar liefst 20 van dergelijke virtuele showrooms te openen. In Londen en Beijing zag schrijver dezes ze zelf al operationeel. Maar ook aanbieders van andere artikelen (veelal van groot formaat zoals keukens) alsmede kleding- en schoenretailers hebben er oren naar. Noemen we American Apparel, Adidas, John

25 wiewatwaar

daarom prevaleren om de vastgoedeigenaren, de ondernemers en de gemeenten om de tafel te krijgen en als dat niet lukt, nou ja, dan zijn er alleen maar verliezers. De huidige stand van zaken is dat er leegstand in bepaalde gebieden is ontstaan. Voor de ondernemers die in een dergelijk gebied overblijven wordt het steeds moeilijker om rendabel te blijven. In een huurpand gezeten, ben je wat flexibeler en kan een tijdelijke verplaatsing een optie zijn. Met een eigen pand ligt het anders. Door de leegstand in de omgeving is het haast geen doen

Winkeltypes van de toekomst Booz & Company becijferde het volgende scenario voor een viertal retailbranches, te weten kleding, consumenten elektronica, cosmetica/ persoonlijke verzorging en speelgoed/ games. Het online aandeel van de totale omzet in ons land bedroeg in die sectoren in 2012 respectievelijk 6, 16, 2 en 17%. In 2020 zal dat uitkomen op resp. 26, 33, 5 en 50%. In 2012 was er vervolgens in de kledingbranche sprake van 5 miljoen vierkante meter verkoopruimte, in die van de consumenten elektronica van 1,2 miljoen m2, in die van de cosmetica/ persoonlijke

van verschillende winkeltypes, zoals flagshipstores op super A1 locatie in de belangrijkste steden. Sommige brands en retailers beschikken daar reeds over, met vooruitziende blik en we vinden ze bijvoorbeeld aan de ChampsÉlysées in Parijs of aan de Kurfürstendamm in Berlijn. Verwacht wordt dat er te zijner tijd meer sprake zal zijn van dit type winkels, ook in kleinere steden. Vergeleken bij doorsnee winkels hebben flagshipstores beter gekwalificeerd personeel. Service en gastvrijheid staan er met hoofdletters geschreven en deze stores hebben duidelijk omschreven marketing en branding doelstellingen. Belevenis en emotie zijn er zowat nog belangrijker dan verkoop. Een mooi voorbeeld hiervan is de M&M’s store in New York, die dient als een verlengstuk van de marketingcampagne. Mega department stores zullen een tweede retailvorm worden: traditioneel opererende retailers verzamelen zich in deze houses of brands, die met een geselecteerd en tevens wisselend aanbod van collecties en merken en winkels een aantrekkelijke propositie vormen voor de consument. Een derde retailvorm van importantie zullen flexibele winkels zijn. Hier worden tijdelijke behoeftes van consumenten vervuld. Voorbeelden zijn de


Het bekoorlijke interieur van de nieuwe Lagerfeldstore aan de Boulevard St Germain in het 7-de arrondissement van de Lichtstad, de bakermat overigens van de brand (foto: Karl Lagerfeld)

Lewis en Marks & Spencer. De first movers, zogezegd. Dan de genoemde segmentwinkels, die we kunnen zien als spin-offs van grote winkelketens die zich op een specifiek segment richten dan wel op een scherp omlijnde doelgroep. Evidente voorbeelden daarvan zijn H&M met het zeer luxe ‘& Other Stories’ concept, Hema met de ‘Hema Beauty stores’ en G-Star met de ‘G-Star women store’ in Amsterdam. In dit type winkels kunnen retailers hun relatie met de boogde doelgroep intensiveren. De P&D points zijn in het leven geroepen om belangrijke hinderpalen voor online shopping te vermijden, zoals het betalen van de verzendkosten en het ongemak dat niet exact het tijdstip van bezorging meegedeeld kan worden waardoor de consument een heel dagdeel of langer thuis moet gaan zitten wachten. Het kunnen kleine plaatselijke winkels zijn, snelweglocaties enzovoorts. In Amerika heb je al supermarkten die experimenteren met pick-up momenten via rijdende trucks (voorbeeld is Relay in de V.S.). Booz & Company geeft duidelijk aan dat toekomstige winkeltypen flexibel zullen zijn en dat er ook uiteenlopende combinatievormen kunnen ontstaan.

26 wiewatwaar

Een Halo-effect is het verschijnsel, waarbij de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit, bij de waarnemer ervan de suggestie geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. Het tegenovergestelde van het halo-effect wordt horn-effect genoemd

Vier soorten digitale vernieuwing Maar er is nog wat anders. Retailers moeten hun verloren gegane offline omzet compenseren met nieuwe online verkoop door de klant een uitstekende cross-channel ervaring te bieden. Verscheidene moderetailers en warenhuizen experimenteren al met virtuele kledingrekken en dito showrooms teneinde de digitale winkeltrip van de consument meer cachet te geven. Succesvolle voorbeelden zijn reeds

Met de Parijse winkel volgt het merk Lagerfeld de digitale lancering begin 2012 van de RTWlijn voor vrouwen, breidt het echter meteen ook het fysieke retailnetwerk uit maar blijft het een hoge binding houden met de digitale wereld waarin we leven. Aan de Blvrd. St Germain, maar ook in toekomstige winkels, wordt een geheel nieuwe manier voor de consument geïntroduceerd om de veelzijdigheid van het merk te leren kennen. Met een ongeëvenaarde digitale instore beleving, wordt de consument in staat gesteld om de brand te ervaren met technologisch uiterst geavanceerde componenten. Er is een digitaal guestbook, iPads kunnen communiceren met de content op een multimedia screen achter in de winkel, er zijn geïntegreerde touchscreens in de paskamers waarbij via social media foto’s met anderen gedeeld kunnen worden, er is een mobiele betaal device en ga zo maar door

John Lewis in Engeland en van eigen bodem, H&M. Men moet er echter te allen tijde wél rekening mee houden, dat fysieke winkels eveneens op de technologieschop moeten zodra men multi-channel gaat. Booz & Company stelt terecht dat technologie een eerste voorwaarde is om te slagen in de hedendaagse multi-channel wereld. Er staan de retailer vier soorten van digitale vernieuwing ter beschikking: digitale ‘unplugged’ instore technologie, interactieve technologie, shopper ‘savvy’ CRM technologie alsmede de ‘Haloeffecten’ van interactieve technologie. Hoe de ongekende evolutie het best toe te passen? De instore winkelbeleving op zichzelf kan een extra dimensie worden verleend door technologie die niet-noodzakelijkerwijs is gekoppeld aan een digitaal kanaal. Booz & Company noemt in dit verband computergestuurde window shopping (bijvoorbeeld het window touchscreen bij de Orange store in Londen), window shopping op Quick Response code gebaseerd (Diesel en Adidas doen dat bijvoorbeeld) en de vending machines zoals bijvoorbeeld American Apparel die heeft). Deze vending machines zijn stand alone. Dan is er de uitgesproken interactieve technologie, die online – en offline retail met elkaar verbindt. Hierbij kan sprake zijn van gekoppelde virtuele showroom concepten (John Lewis) dan wel van virtuele storeconcepten (Marks & Spencer), maar ook van digitale loyalty systemen (cross-channel en social Customer Relation Management) zoals bij Bijenkorf en Hunkemöller. Ook kunnen en dat dan real time, pas ervaringen worden gedeeld


Vizona nauw betrokken bij nieuwe winkel De nieuwe Karl Lagerfeldwinkel werd ingericht door Vizona (gevestigd in het Duitse Weil am Rhein, met ook een vestiging in ons land, t.w. Ouderkerk a/d Amstel). Vizona werkte het ontwerp tot in de puntjes uit en was verantwoordelijk voor de algehele technische ontwikkeling, productie en logistiek en voor de assemblage van al het meubilair en alle wandsystemen. Turnkey, zogezegd en absoluut een huzarenstukje

In hartje Amersfoort zag op 29 augustus dit jaar deze nieuwe Esprit het licht, in een geheel nieuwe look die deel uitmaakt van een transformatieprogramma dat een duurzame en stevige basis voor het merk moet verschaffen. De brand investeert ruim 280 miljoen euro in nieuwe winkels en de transformatie van zijn eigen retailstores

De nieuwe Lagerfeld vlaggenschipwinkel in Parijs: zeer geraffineerd Eerder in dit artikel hadden we het over vlaggenschipwinkels op super A-1 locatie in belangrijke metropolen van relevante retailers als zijnde een winkeltype van de toekomst. Een mooier voorbeeld als de flagshipstore van Karl Lagerfeld aan de Parijse Boulevard St. Germain is welhaast ondenkbaar. De beroemde ontwerper onthulde zijn nieuwe winkelconcept dat aan zijn eigen creatieve geest ontsproot in maart 2013. Op een zeer geraffineerde wijze smeedt Lagerfeld hier modern en klassiek aaneen tot een hecht geheel, met zowel glanzende als matte elementen. Hij speelt als het ware in deze winkel met beeldende composities die in zijn gedachtengang vorm kregen. Zwart wisselt wit af, spiegels en muren van licht vormen de achtergrond voor een onderscheidende productpresentatie en het storeconcept is gecentraliseerd rondom een opwindende en tot in de finesses uitgewerkte digitale beleving, toepasselijk genaamd het ‘virtuele venster naar Karl Lagerfeld’. Als gezegd zag de eerste winkel met het nieuwe concept in maart 2013 het licht en Lagerfeld koos voor deze locatie omdat hij sterk met de wijk verbonden is: 194 Boulevard St Germain midden in St Germain des Prés, op een steenworp afstand van het fameuze ´Hotel Particulier´. De Bvrd. St Germain is een levendige en bekoorlijke winkelstraat met tal van prestigieuze boetieks en de nieuwe Lagerfeld store brengt de uitgesproken modieuze verfijning van de ontwerper tot leven.

Lagerfeld: sterke retail portfolio belangrijk kenmerk van de strategie van de brand Zoals Lagerfeld zei op de eerste maart tijdens de opening: “Voor mij is het 7-de arrondissement het hart van de wereld en ik kan geen andere plek bedenken om een winkel als deze van start te laten gaan, als hier”. Gepositioneerd als een trendgericht en toegankelijk luxueus merk met uitgesproken ready- to- wear mode en accessoires voor hem en haar tilt het nieuwe winkelconcept Lagerfelds imago van sterk beeldvormend naar een hoger plan. Het concept werd ontwikkeld om de complete modecollectie van de beroemde designer te presenteren, terwijl het daarnaast volop ruimte laat voor de vele extra artikelen die hij bijeengebracht heeft, zoals horloges, fotografie- en designboeken en tal van andere curiositeiten. De reis door de Lagerfeld-belevingswereld brengt de consument overal in de 209 m2 grote ruimte met zijn tot in de puntjes uitgewerkt ontwerp, beginnend op de begane grond waar we de accessoires kunnen vinden, alsmede de tassen, lederwaren, schoenen en horloges. Pier Paolo Righi, CEO van Lagerfeld desgevraagd: “De ontwikkeling van een sterke retail portfolio is een belangrijk kenmerk van onze strategie/Ik ben bijzonder opgewonden over het feit, dat deze eerste winkel wordt geopend in een omgeving die zó op het lijf van de mens Lagerfeld en de bakermat van onze brand is geschreven. De winkel geeft onze visie handen en voeten en ik zie naar volgende openingen uit”. n BRONNEN:

BOOZ & COMPANY/ HET FINANCIEELE DAGBLAD/

GFK/CBS/ ABN AMRO/ EUROMONITOR/ BLAUW/ ING/ POSTNL/ VIZONA

VOOR DE WINKELINRICHTING.

27 wiewatwaar

in het sociale netwerk (Diesel doet dat met succes, om maar eens een voorbeeld te noemen). De derde digitale vernieuwing voor retail moet worden gezocht in de ‘slimme’ CRM technologie (Nike bouwde een compleet concept rond het thema ‘ontwerp je eigen schoen’ , in vakjargon instant customization geheten; Starbuck Foursquare rewards gebruikt het fenomeen van de data pushed offering door directe toegang tot de consument en dat kan door customer ID, de app FourSquare en near field technology; Apple heeft met de Apple Genius Bar een loyalty desk. De vierde en laatste soort digitale vernieuwing betreft de zgn. halo-effecten van interactief bezig zijn. Haloeffecten veranderen de rol en de belevingswaarde van de fysieke winkel. Er zijn geavanceerde mobiele technologieën, zoals mobiel betalen, augmented reality en dergelijke, die de consument in staat stellen om alles wat hij in het echt ook zien, te scannen en te kopen. Zodoende wordt de hele wereld in feite een etalage. Van Tesco en Ahold is bekend dat ze hiermee flink experimenteren in Tokyo en New York, met QR shoppingmogelijkheid in metrostations. Ja, en wat betekent dit allemaal voor de hedendaagse winkels die nog helemaal offline werken? Wie zal het zeggen. Ze kunnen deze ongekende evolutie nog het best toepassen door hun aanbod te koppelen aan deze platforms, te speuren naar een manier om deze consumenten online te ‘vangen’ én wellicht ook nog door offline traffic te genereren. Zat werk aan de winkel dus.


28 wiewatwaar

Uit het recente NoCompromise onderzoek van Eysink Smeets is gebleken dat de daling van het aantal winkels in ons land zich beslist niet in alle sectoren heeft voltrokken. In het afgelopen decennium is in 47% van de sectoren het aantal winkels gegroeid, waarvan bij zowat 60% het winkelaantal met meer dan 30% is toegenomen.


Retail nog lang niet de pijp uit Onderzoek wijst uit: niet overal daling aantal winkels!

29 wiewatwaar

Bij Kijkshop hebben artikelen in vitrines plaats gemaakt voor eigentijdse belevingswerelden rondom een viertal thema’s, waarvan hier de belevingswereld Media & Bellen


We kunnen natuurlijk met ons allen wel blíjven doemdenken en, toegegeven, de bomen reiken ook niet meer tot de hemel van weleer, maar we mogen ook niet onder stoelen of banken steken dat er nog heel wat geïnnoveerd, gebouwd en ontwikkeld wordt. Zo gaat bijvoorbeeld halfweg 2014 de Nieuwe Haagse Passage open, wordt begin 2015 gestart met de realisatie van de Zorgboulevard (onvervalste retail in het Zaans Medisch Centrum) en introduceerde Kijkshop een geheel nieuw winkelconcept dat fysiek en online winkelen hecht samensmeedt. Zo maar enkele activiteiten die er op wijzen dat retail nog lang niet verdwijnt. Kijkshop nieuwste variant Bij Kijkshop hebben producten en artikelen in vitrines plaats gemaakt voor een eigentijdse, interactieve opzet rond een viertal belevingswerelden: Media & Bellen, Mooi & Verzorgd, Koken & Wonen en Vrij & Actief. De hardlopers in het assortiment staan nog altijd achter glas, maar de meeste producten zijn beschikbaar in een virtuele winkelomgeving die klanten via zestien grote touchscreens ontsluiten. De nieuwste Kijkshop variant opende onlangs aan de Heuvelstraat in Tilburg. De winkel is strak

30 wiewatwaar

en overzichtelijk. In het nieuwe concept overziet de klant in één blik de hele ruimte. Centraal op de vloer staan actieproducten en lage vitrines; de belevingswerelden, elk met een eigen kleur, nemen de wanden in beslag. Desondanks is het winkeloppervlak een stuk kleiner dan dat van de doorsnee ‘oude stijl’ Kijkshop. “Meer is ook niet nodig”, stelt manager Bouw & Techiek Mark van Zutphen desgevraagd. “De nieuwe formule combineert het beste van twee werelden, enerzijds een fysieke winkel waar je op je gemak de producten kunt bekijken en vergelijken en anderzijds de snelheid en het brede assortiment van een webshop. We kunnen dankzij de combinatie van off- en online een oneindig assortiment aanbieden op een winkeloppervlak van minder dan honderd vierkante meter. Dat maakt weer dat we tegen beperkte kosten aanwezig kunnen zijn op A-locaties, dáár waar mensen ons verwachten”. In het nieuwe Kijkshop-concept staat gemak meer dan ooit centraal. Met name de speciaal voor het bedrijf ontwikkelde grote touchscreens, 16 in totaal, vormen aandachttrekkers. “Steeds meer mensen raken vertrouwd met het aanraken van touchscreens”, weet Van Zutphen. “We hebben speciale apparatuur laten ontwikkelen die uitnodigt tot gebruik en zó eenvoudig werkt dat echt iedereen er mee uit de voeten kan. Je hebt aan één vinger genoeg”. De klant ‘swipet’ door het complete assortiment en kan ter plekke meer informatie opvragen over gebruik, prijs en beschikbaarheid. Wie een product wil kopen, pakt een kaart ter grootte van een creditcard uit het schap, scant die bij het touchscreen en rekent af bij de kassa. Producten die niet direct beschikbaar zijn, worden gratis thuisbezorgd of kunnen later worden afgehaald.

Prestigieuze winkelketens in de Nieuwe Haagse Passage

Nieuwe Haagse Passage Medio 2014 gaat de Nieuwe Haagse Passage open en er is heel wat gepland, zo kunnen we vaststellen. Eind 2012 was al ruim de helft van de beschikbare winkelruimte verhuurd aan o.m. Mango, The Sting, Miss Etam, Intertoys en Douglas en ze zijn er allemaal erg blij mee. De bestaande Passage in Den Haag is het oudste winkelcentrum van ons land en behoort ook tot de top honderd van de Nederlandse Unesco-monumenten. De Nieuwe Haagse Passage wordt gerealiseerd op de plek van het voormalige Marks & Spencer gebouw en sluit naadloos aan op de bestaande Passage. Sinds 1885 is er wel wat veranderd in die omgeving. De oorspronkelijke passage loopt van de Spuistraat naar het Buitenhof. In 1929 werd de Hofweg aan het wandelgebied toegevoegd. Sinds 2012 wordt er gewerkt aan wat de Nieuwe of ook wel Verlengde Passage wordt genoemd. Deze maakt deel uit van

Spuikwartier. Tegenover de ingang aan de Spuistraat wordt een geheel nieuw winkelcentrum gebouwd dat tevens een openbare doorgang heeft. De Passage won in 2008 nog de prestigieuze Jaarprijs van de Nederlandse Raad van Winkelcentra en de jury van toen benadrukte onder meer de goede samenwerking tussen de winkeliers onderling, eigenaar Provastgoed en Monumentenzorg. Er komen veel nieuwe A1-winkels, alles bij elkaar 10.500 m2. De uitstraling van het gebouw is eigentijds en het geheel sluit goed aan bij de nieuwe stijl van dit moderne winkel- en uitgaansgebied, waarmee de bestaande Passage wordt doorgetrokken tot aan de Grote Marktstraat. Zodoende wordt het winkelcircuit van kleinere en specialistische winkels aan de Hoogstraat op natuurlijke wijze verbonden met de grootwinkelbedrijven aan de Grote Marktstraat. De doorbloeding in het winkelhart wordt aanzienlijk versterkt.


“Er zijn natuurlijk tientallen sectoren die uitschieters naar beneden hebben en die tientallen procenten aan winkels verliezen”, zegt Hans Eysink Smeets. “Dat sluit aan bij de krantenkoppen. Maar wat veel groter nieuws is, is dat tientallen retailsectoren een enorme groei in het aantal winkels vertonen, tot wel honderden procenten in de afgelopen tien jaar. Zo is het aantal sportspeciaalzaken, hockeywinkels, hardloopwinkels e.d. in die periode zowat verdrievoudigd”

Vasthouden koopkracht Een van de retailorganisaties die onlangs een huurovereenkomst heeft gesloten met Multi Vastgoed en AM Real Estate Development voor vestiging in de Nieuwe Passage is Mango. Mango’s expansie-verantwoordelijke Cees de Jong desgevraagd: “ Wij willen onze positie in Den Haag verder versterken. We zijn enthousiast over de locatie en het plan en zien vol verwachting uit naar de opening”. De brand krijgt er de beschikking over een winkelruimte van maar liefst 590 m2, verdeeld over de begane

wiewatwaar

grond en de eerste verdieping, gelegen op de hoek van de Spuistraat en de Nieuwe Haagse Passage. Multi Vastgoed en AM RED (Ontwikkelingsmaatschappij Spuimarkt CV) zijn samen met de gemeente Den Haag en de Nieuwe Passage verantwoordelijk voor de algehele realisatie. Eigenaar van de winkels is het ASR Dutch Prime Retail Fund, van ASR Vastgoed Vermogensbeheer. De Nieuwe

31

Medio 2014 gaat de Nieuwe Haagse Passage open en er is heel wat gepland, zo stellen we vast


The Sting, maar ook andere belangrijke retailers, zijn in hun nopjes met de Nieuwe Haagse Passage. Let op het tegelwerk van de gevel, waarbij de ontwerper is geïnspireerd door iets typisch Hollands als Delfts Blauw aardewerk

32 wiewatwaar

Passage is het volgende hoogtepunt van de grootschalige vernieuwingsoperatie rond de Grote Marktstraat, van origine een belangrijke doorgaande route met prestigieuze winkelketens en een hoog voorzieningenniveau. Met de herinrichting van de Grote Marktstraat wordt binnen afzienbare tijd een aanvang gemaakt. Gezamenlijk hebben Multi, AM RED en ASR VV het initiatief genomen om een duurzame stedelijke structuur voor de Haagse binnenstad te creëren. Inmiddels heeft dat een BREEAM-NL Nieuwbouw Good ontwerpcertificaat voor het winkelgedeelte van de Nieuwe Passage opgeleverd. Ook draagt de realisatie van de Nieuwe Haagse Passage bij aan het vasthouden van de koopkracht en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. De winkelformules in de Nieuwe Passage zullen een mix vormen van

nationale en internationale retailers, alle van allure wel te verstaan. Arnoud Bakker, leasing manager van Multi Vastgoed, merkt op dat er nog steeds voldoende belangstelling bestaat van retailers-zijde voor nieuwe A1 winkelruimtes. Bakker: “Men heeft hier onder andere veel meer mogelijkheden voor eigentijdse exposure”. Verwacht wordt, dat door deze ontwikkeling de binnenstad haar positie ten opzichte van diverse grootschalige winkelcentra in de Haagse regio verder zal versterken en dat tevens haar positie als hotelbestemming voor nationale en internationale reizigers zal verbeteren. Het concept van de Nieuwe Passage is van T+T Design, het eigen ontwerpbureau van Multi. De architect Bernard Tschumi heeft het concept daarna verder uitgewerkt met als resultaat een licht, open en transparant gebouw. De

passage krijgt een glazen kap van plusminus vijftien meter hoog en de fraaie Hollandse luchten lijken daardoor geprojecteerd op de gevels van de winkels. Voor de keramische gevel met blauwe en witte tegels heeft Tschumi zich laten inspireren door Delfts Blauw (een type faience –aardewerk- met blauwe decoratie, dat traditioneel sinds het einde van de 16-de eeuw in Delft wordt vervaardigd). Een bijzondere ervaring, zo moet worden gezegd! (BREEAM is een zeer complete beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen en grootschalige renovaties te bepalen. De Nieuwe Haagse Passage is het eerste project in Den Haag dat deze eer te beurt valt. De Dutch Green Building Council waarborgt de onafhankelijkheid, kwaliteit en objectiviteit van het BREEAM-label en dat met stevige hand).


Door de Nederlandse retailbranche te verdelen in 176 verschillende vakgebieden op basis van een data-set van Locatus is een beeld geschetst over de ontwikkelingen van het aantal winkels. De verliezen zijn groot: in 90 sectoren is het aantal winkels afgenomen, in 74 sectoren zelfs met 10% of meer. Hier tegenover staat dat er in 81 sectoren een groei plaatsvindt, waarvan in 62 sectoren met meer dan 10%. In 43 sectoren vindt een groei plaats van meer dan 30%. Sectoren als autowasstraten, koffie- en theezaken en inktvulwinkels zijn flink in omvang toegenomen. Dit is groter dan het aantal stevige dalers, 37. De negatieve uitschieters zijn sectoren als videotheken, fotografiezaken en postkantoren (aldus het Eysink Smeets onderzoek)

Bijzonder aan het concept van de Zorgboulevard is de combinatie van winkels en medisch gerelateerde diensten. New retailing ten top!

is de combinatie van winkels voor de dagelijkse boodschappen en horeca met medisch gerelateerde diensten en winkels. Multi ontwikkelt en realiseert de Zorgboulevard inclusief de diverse functies in 50/50 samenwerking met Vorm Ontwikkeling B.V. Multi en Vorm zijn ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het bezoekers- en personeelsrestaurant van het nieuwe ziekenhuis en een XL-supermarkt met aanvullende winkels. Alle zijn direct gelegen aan de Zorgboulevard en boven de supermarkt komen parkeerplaatsen. Mecanoo architecten is verantwoordelijk voor het masterplan voor het nieuwe ziekenhuis en Zorgboulevard, evenals voor de architectonische uitwerking. De bouw van de parkeergarage start eind 2013 nog en die van het nieuwe ziekenhuis in het derde kwartaal van 2014. In

januari 2015 wordt een aanvang gemaakt met de bouw van de Zorgboulevard en in het najaar van 2016 zal dan het gehele project gerealiseerd dienen te zijn. Welke lering kan nu uit dit geheel worden getrokken? Eysink Smeets adviseert, op basis van dit onderzoek, om buiten de specifieke eigen sector te denken. Door een verbreding van assortiment of vernieuwing van je product kun je inspelen op de groei van andere sectoren. Groenteboeren die traiteur worden; bakkers die in convenience stores of fast food duiken! n

33 wiewatwaar

New retailing in Zaans Medisch Centrum Een ander fenomeen dat zich de laatste tijd sterk ontwikkelt is dat van de new retailing, waarmee wordt bedoeld het aanbieden van artikelen en diensten op andere locaties als de authentieke winkels, zoals op luchthavens, in treinstations, bij banken en postkantoren. Een sprekend en recent voorbeeld is de overeenkomst die Multi Vastgoed en het Zaans Medisch Centrum (ZMC) onlangs gesloten hebben om een compleet nieuw ziekenhuis met parkeergarage te realiseren, waardoor een heuse Zorgboulevard kan worden verwezenlijkt. Multi en ZMC hebben medio oktober 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Zorgboulevard omvat onder andere een zorghotel, een gezondheidscentrum en een oogziekenhuis. Het bijzondere van dit concept


Flink presteren ondanks recessie? P.C. Hooftstraat: fenomeen binnen en buiten Nederland

34 wiewatwaar


De luxury retailmarkt in Nederland vinden we hoofdzakelijk in een beperkt aantal winkelstraten. Het is een uitgesproken nichemarkt die op dit moment, ondanks de economische crisis, erg goed presteert. Dat manifesteert zich dan zowel in de omzet- als in de vastgoedcijfers. De meest bekende luxury winkelstraat in Nederland is wel de P.C. Hooftstraat, in het stadsdeel Amsterdam-Zuid, waar in de afgelopen jaren verschillende winkels geopend zijn. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in de komende jaren, aangezien er nog verschillende

luxury retailers op zoek zijn naar winkelruimte op deze kennelijk uitstekende locatie.

35 wiewatwaar

Het is niet alleen maar kommer en kwel in retail. De P.C. Hooftstraat in Amsterdam bezit een uniek luxury retail karakter


Veel dynamiek en beweging in de P.C. Hooftstraat, waar uitzonderlijk goed wordt gepresteerd

zijds, zitten wij over dit thema aan de gesprekstafel. De ronde passeren onder meer het eenmalige karakter van de Amsterdamse straat, de reden waarom de focus van luxury retailers hier zo sterk op gericht is (ook van internationale zijde) én de sterke stijging van de huurprijzen ter plekke. De afdeling Research van C&W is binnen de organisatie hét kenniscentrum met betrekking tot de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt. Boonen is in zijn functie op de hoogte van de actuele trends en ontwikkelingen binnen het commerciële vastgoed en vertaalt deze kennis onder meer naar rapporten. Zijn marktkennis wordt gebruikt ter ondersteuning van de commerciële – en marketingactiviteiten van C&W. Tevens levert hij consultancy diensten aan externe partijen. De senior research consultant stuurt het Research team operationeel aan. 36 wiewatwaar

Michiel Boonen: “De luxury retailmarkt heeft zich het

Vanwaar het unieke karakter van de P.C. Hooftstraat? (red)

afgelopen decennium ontwikkeld tot een volwassen markt”

Cushman & Wakefield heeft er, zoals altijd gedegen onderzoek naar verricht en met Michiel Boonen, senior research consultant bij deze private vastgoedonderneming die in 1998 is ontstaan na de fusering van Cushman & Wakefield enerzijds en Healey & Baker ander-

MB: “De P.C. Hooftstraat heeft, in vergelijking met andere winkelstraten in Amsterdam, een uniek karakter omdat de straat toegankelijk is voor auto´s én er aan beide zijden van de straat geparkeerd kan worden. Daarnaast dragen de ligging in één van de meest exclusieve woongebieden van Nederland en de nabijheid van onder andere het Vondelpark en het Museumplein bij aan het unieke karakter van deze straat, die in 1876 werd vernoemd naar de belangrijke geschiedkundige dichter en

toneelschrijver Pieter Cornelisz. Hooft (die leefde van 1581 tot 1647). De straat loopt vanaf de Stadhouderskade tot aan het Vondelpark en wordt gekruist door de Hobbemastraat en de Van Baerlestraat. In de laatste tientallen jaren van de 20-ste eeuw greep de ontwikkeling plaats naar de duurste winkelstraat van ons land, met veel exclusieve modezaken en enkele dure appartementen: Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, G-Star en Tiffany & Co. Kenmerkend voor de P.C. Hooftstraat zijn voorts de zgn. PC-Hooft tractoren ofwel dure SUV’s van de ‘rijkeren des landes’, die je er veelvuldig aantreft”. Is er concurrentie aanwezig van andere locaties? (red) MB: “De unieke karaktereigenschappen van de P.C. Hooftstraat zorgen ervoor dat de focus van luxury retailers op deze locatie ligt. Concurrentie van andere locaties is slechts in beperkte mate aanwezig. Andere locaties in Nederland waar de antennes op luxury retail zijn gericht zijn de Kruiskade in Rotterdam en de Hoogstraat en Noordeinde in Den Haag. Daarnaast heeft ook het warenhuis ‘De Bijenkorf’ een shop-in-shop concept dat zich op de luxury markt focust” (van De Bijenkorf is overigens bekend, dat een aantal maanden geleden werd besloten een vijftal vestigingen buiten de Randstad te sluiten, ondanks het feit dat elke vestiging absoluut winstgevend was. De reden van de timing is dat de huurcontrac-


Heeft de P.C. Hooftstraat ook baat bij kopers van buiten onze landsgrenzen? (red) MB: “De laatste jaren staan de detailhandelsverkopen in Nederland nogal onder druk. Dit is in allereerste instantie een gevolg van de afgenomen consumentenbestedingen waar de aanhoudende economische crisis onlosmakelijk mee is verbonden. De retailmarkt in zijn algemeenheid heeft daardoor te maken gekregen met een afname van het gemiddelde huurprijsniveau en een toenemende leegstand. De luxury retailmarkt daarentegen heeft, in tegenstelling tot de markt in zijn algemeenheid, de verkopen onder de gegeven negatieve economische omstandigheden hoog weten te houden. Deze sector lijkt enigszins uitgesloten van de negatieve gevolgen die ontstaan zijn door economische onzekerheden en een laag consumentenvertrouwen. Hierbij zijn de verkopen in de afgelopen jaren toegenomen in vergelijking met enkele jaren geleden. De groei van deze sector is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groei van het aantal welvarende consumenten, alsmede aan de veranderende voorkeuren van consumenten. Daarnaast zorgen de gunstige belastingmaatregelen voor niet-Europese consumenten in combinatie met het toegenomen aantal toeristen uit BRIC-landen voor een stevige impuls voor de luxury retailmarkt” (BRIC is een acroniem uit de economie dat verwijst naar de landen Brazilië, Rusland, India en China, die zich alle vier in een vergelijkbaar stadium van economische ontwikkeling bevinden-red).

Het onderzoek met betrekking tot luxury retail in ons land werd in mei 2013 geïnitieerd door Michiel Boonen aangezien er volgens zijn collega’s van de retail- resp. capital markets-afdeling nog altijd veel activiteit in dit segment zou bestaan. De melding wekte zijn interesse en besloten werd een onderzoek te doen naar de activiteit van gebruikers en beleggers op de luxury markt in ons land in de afgelopen twee en een half jaar. Na overleg met collega’s bleek dat retailers en beleggers hun focus hoofdzakelijk op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam hebben. Zodoende is de grootste focus van het rapport daarop gericht. Binnen het onderzoek is gekeken naar huurprijzen en de niveaus van de aanvangsrendementen en deze zijn vergeleken met de Nederlandse topwinkelstraat de Kalverstraat. Daarnaast heeft hij eveneens onderzoek gedaan naar de gebruikers- en beleggingstransacties die in de twee en een half jaar tijd hebben plaatsgevonden en deze zijn zowel op kaart als in een tabel weergegeven

Maar je ziet toch af en toe ook wel eens een pand aan de P.C. Hooftstraat leeg staan ? (red) MB: “De luxury retail markt heeft zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een volwassen markt. De vraag naar enkele specifieke locaties heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen, waarbij de P.C. Hooftstraat de voorkeur heeft voor luxury retailers. Eén van de kenmerken van deze retailers is dat zij doorgaans in elkaars nabijheid gevestigd willen zijn en zich zodoende veelal in één straat in een stad clusteren. Door de toegenomen vraag naar luxury goederen hebben zowel nationale als internationale retailers hun activiteiten uitgerold of uitgebreid in Nederland. Nagenoeg alle internationale luxury retailers kiezen bij het betreden van de Nederlandse markt voor een eerste winkel aan de P.C. Hoofstraat. De totale voorraad aan winkelruimte in de P.C. Hooftstraat bedraagt circa 13.300 vierkante meter, verspreid over 92 afzonderlijke winkelruimten. Ondanks het feit dat de Hobbemastraat, de Van Baerlestraat en de zogenaamde ‘Negen Straatjes’ een alternatief zouden kunnen zijn, is de vraag van luxury retailers toch gefocust op de 92 winkelruimten van de P.C. Hooftstraat. Leegstand in deze straat komt hierdoor nagenoeg niet voor; de leegstand die fysiek waargenomen kan worden, moet toegeschreven worden aan een verhuizing van een retailer, waardoor het pand tijdelijk niet in gebruik is. Opvallend is dat er in de afgelopen jaren een duidelijke toename is in het aantal panden dat wordt samengevoegd. Hiermee wordt de vraag van internationale retailers naar grotere winkelruimten beantwoord. Door het samenvoegen van winkelruimten neemt het aantal units echter af en zal de schaarste alleen maar verder toenemen”.

GEBRUIKERSTRANSACTIES 2012 - 2013 NUMMER

HUURDER

VERTREKKEND HUURDER

2013

124

D&G Man

Development

2013

112

Church

Boss Orange

2013

106

D&G Woman

Replay

2013

100

DIOR

Maxie´s

2013

90

Moncler

Dr. Adams

2013

105

Tommy Hilfiger

Maestro Due

2013

69

Longchamp

Burberry

2013

29

Tessla

Tony Cohen

2012

104

CH Carolina Herrera

Hugo Boss

2012

98

Agent Provocateur

Kookai

2012

85

Philipp Plein

Stoeltie

2012

62

Jimmy Choo

Tumi

2012

52

7 for all mankind

Pasta di mama

2012

48 – 50

Burberry

Cosmic Cowboys

2012

113

Laurèl

McGregor Ladies

2012

111

Michael Kors

Riverwoods

2012

118

Hugo Boss

Mexx

P.C. Hooftstraat

Kalverstraat

€3.300,00

€2.800,00 37 wiewatwaar

JAAR

HUURPRIJSONTWIKKELING TOPLOCATIES AMSTERDAM

€2.300,00

€1.800,00

€1.300,00

€800,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ten expireren. Het Ierse Primark, dat snel groeit in ons land, duikt er in en zal in Arnhem en Enschede kledingketens openen in de panden die De Bijenkorf verlaat- red).


A Cushman & Wakefield Research Publication

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: :: : : : : : : : : : : : : : : :

1

De Hypotheker

3

5 2

The Seafood Bar

7 6

Inglot

9

8

KPN Store 10

135

112

114

102

100

98

92

94

90

86

82

84

74

72

70

64

66

Petit Bateau

34

42

44

32

30

49

47

45

43

39

37

33

35

31

29

Tesla

53

Souvenirs 33 Supertrash

55

IKKS Junior Tru Trussardi

57

Emporio Armani

59

1

69

Escada

71

Cosmic Cowboys Meyer

Oger

G-Star

Kaaks

Profuomo

Hartman en Hartman

Gimmicks

Taschen

Lacoste

Burberry

Gucci

IKKS

7 for all mankind

Mulberry 46

48

Hugo Boss

73

75

Mont Blanc

83

Roberto Botticelli Chopard

85

Louis Vuitton

87

Karen Millen Longchamp

91

Bulgari

93

Caffe PC Philipp Plein Wolford

95

Oger Donna Ralph Lauren

97

Caroline Biss

Brunello Cucinelli

Tommy Hilfiger

99

101

Hermès

105

107

Tommy Hilfiger

111

Michael Kors

113

Douglas

115

Laurèl

117

52

56

60

62

P.C. Hooftstraat Maxime Hotel

19

119

Marina Rinaldi

121

Diesel Black Gold

123

Peak Performance

125

Ici Paris XL Valentino

127

Hilfiger Denim

129

131

Massimo Dutti

Canali

Bally Jimmy Choo

Chanel

Corneliani

Tourbillon

Ermenegildo Zegna 76

78

80

Tod`s

Guess by Marciano

Shoebaloo Zadig & Voltaire

104

Tiffany & Co Marc Cain

106

Didato Anne Fontaine

108

DIOR Agent Provocateur

110

Zerba Italia

Church

Lifestyle Mc Gregor 116

118

P.C. Hooftstraat

Salvatore Ferragamo

122

Carolina Herrera

124

D&G Women

126

Hugo Boss

Nespresso 128

AB Donkers

130

132

136

Max Mara

138

Cartier Claudia Sträter

Hugo Boss 140

Azzurro Due Paul Smith

Blue Blood 142

Filippa K FOUR

Van Baerlestraat

Azzuro

28

106

Zara Home

The Society Shop

18

Hobbemastraat

American Vintage

Sissy-Boy Homeland

Iceberg D&G Man Azzurro Kids

15

14

16

Moncler

12

Piastrelle Laundry Industry

Schaap+Citroen

Hästens

ba 22

andwich 26

/HJHQGD Investeringstransacties 2013

0

20

40

Investeringstransacties 2012

Investeringstransacties 2011

Huurtransacties 2013

Huurtransacties 2012

Huurtransacties 2011

80 m

Plattegrond van de P.C. Hooftstraat. Alle activiteit in de afgelopen jaren is hierop zichtbaar (een Cushman & Wakefield Research publicatie)

HUURPRIJSONTWIKKELING TOPLOCATIES AMSTERDAM

JAAR

NUMMER

HUURDER

BELEGGER

2013

97 – 102 – 104

Zerba – CH – Hermès

RJB

P.C. Hooftstraat

2013

72

Tourbillon

RJB

Kalverstraat

2013

49 – 51

Hugo Boss

Vastned Retail

5 jarige SWAP rente

2013

78

Zadig & Voltaire

Vastned Retail

2012

125

Hilfiger Denim

BPF Bouwinvest

38

2012

142

Bleu Blood

Overvast B.V.

wiewatwaar

7,00%

2012

57

Mont Blac

Libra International

2012

65 – 67

Louis Vuitton

Libra International

2011

101

Tommy Hilfiger

Libra International

4,00%

2011

108

AB Donkers

Westheimer Financial Group B.V.

3,00%

2011

125

Hilfiger Denim

Bouwfonds

2011

129

Filippa K

Overvast B.V.

2011

30

Profuomo

Libra International

2011

53

Chopard

L.U. Chopard Holding B.V.

2011

60

Canali

Libra International

2011

89 – 91

Ralph Lauren

Overvast B.V.

2011

93

Oger Donna

Overvast B.V.

6,00% 5,00%

2,00% 1,00%

2007

2005

2003

2001

1999

0,00% 2013

GEBRUIKERSTRANSACTIES 2012 - 2013

op de P.C. Hoofstraat is sterker dan op de Kalverstraat, waar de stijging circa 73% bedraagt. De huurtransacties op deze top luxury locatie van Nederland komen doorgaans tot stand door het uitkopen van een retailer, waarna veelal een renovatie of uitbreiding van de winkelruimte wordt uitgevoerd. De premies die door nieuwe retailers betaald worden voor een winkelruimte zijn de afgelopen jaren net als de huurprijzen fors toegenomen”.

2011

MB: “De grote vraag van internationale luxury retailers heeft in de afgelopen jaren geleid tot een groot aantal huurtransacties in de P.C. Hooftstraat. De meeste nieuwkomers focussen zich op de modebranche, terwijl ook het hoogst aantal zoekers voor winkelruimte afkomstig is uit deze branche. Vertrekkende huurders zijn onder andere twee restaurants

en een opticien geweest. De combinatie van de hoge vraag naar luxury winkelruimte en de beperkte voorraad daarvan hebben geleid tot een sterke stijging van de huurprijzen van de panden aan de P.C. Hooftstraat. Het huurprijsniveau ligt nu op plusminus 2.000 euro per vierkante meter per jaar. Dit betekent een stijging van 25% ten opzichte van vijf jaar geleden en vergeleken met 2004 zelfs een stijging van 100%. De stijging van huurprijzen sinds 2004

2009

Hoe ontwikkelt zich er het huurprijsniveau? (red)


Het was ook de intentie van Boonen om te trachten de negatieve berichtgeving in sommige media te doorbreken: signalen over slechte detailhandelsverkopen, toenemende leegstand etc. domineren de bladen, terwijl dit op de topwinkelstraten en in het luxury segment allesbehalve het geval is. Daarnaast is de ‘weergave’ van leegstand door onderzoeksbureaus veelal gebaseerd op een fysieke waarneming, terwijl de leegstand op topwinkelstraten meestal veroorzaakt wordt door verbouwingen of wijzigingen van de huurder. Met het onderzoek hebben Boonen en zijn collega’s een wat meer positief bericht af willen geven. Boonen: “Er is nog altijd veel interesse van zowel gebruikers als beleggers en het is niet enkel kommer en kwel op de Nederlandse winkelmarkt!”

In de duurste winkelstraat van Nederland, de P.C. Hooftstraat, vind je veel exclusieve brands

actief te zijn op de P.C. Hooftstraat, waarbij de activiteit sinds 2011 hoog ligt”.

MB: “De beleggingsmarkt heeft de geïnvesteerde volumes sinds 2007 zien dalen. Beleggingen in winkelvastgoed volgden deze trend een jaar later; sinds 2008 zijn de beleggingsvolumes in hoofdlijnen afgenomen in deze sector. De beperkte beschikbaarheid van financieringen voor investeringsprojecten zorgen voor vertragingen in het investeringsproces en zelfs tot afstel van investeringen. Door de crisis zijn beleggers in toenemende mate gefocust op investeringen op toplocaties met een hoge mate van gebruikersactiviteit, omdat investeringen op dergelijke locaties beschouwd worden als een investering met een laag risicoprofiel. Deze beleggers hebben de afgelopen jaren ook interesse getoond in winkelvastgoed op de P.C. Hooftstraat, waarbij de groep mogelijke kopers beperkt is tot een selecte groep van Nederlandse private beleggers, enkele Nederlandse institutionele beleggers en enkele internationale beleggers. Deze partijen hebben in de afgelopen jaren bewezen

Wat kunt u vertellen over de aanvangsrendementen en op hoeveel procent ligt de top? (red) MB: “Aanvangsrendementen (BAR K.K.) voor de beste objecten op de beste retail locaties van Nederland zijn de afgelopen jaren hoofdzakelijk gestabiliseerd of zelfs licht toegenomen. Voor Amsterdam geldt dat het aanvangsrendement voor de Kalverstraat zich al enkele jaren op een stabiel niveau bevindt, terwijl het aanvangsrendement op de P.C. Hooftstraat in de afgelopen jaren verder is afgenomen en tegenwoordig in de buurt van het aanvangsrendement van de Kalverstraat komt. De scherpe aanvangsrendementen die geregistreerd worden voor transacties op de P.C. Hooftstraat laten doorgaans nog een fors groeipotentieel in de gerealiseerde huurprijzen zien, waardoor beleggers bereid zijn om met de huidige gerealiseerde huur scherp in te kopen. De top aanvangsrendementen die gerealiseerd wor-

den liggen op dit moment rond de 4,25%, terwijl dit op basis van de huidige top huurprijzen tegen de 5% zou zijn”. Naschrift redactie De vraag naar luxury winkelruimte is onverminderd hoog in Nederland, met een focus op de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Doordat het aanbod van deze winkelruimte beperkt is staan de huurprijzen onder opwaartse druk en zijn ze sinds 2004 zelfs sterker gestegen dan de huurprijzen op de Kalverstraat. De markt wordt echter gedomineerd door een beperkt aantal luxury retailers, terwijl de investeringsmarkt overheerst wordt door enkele beleggers. Door de aanhoudende schaarste aan zowel beschikbare winkelruimten voor retailers als panden voor beleggers, is de waarde van het vastgoed op de P.C. Hooftstraat de afgelopen jaren fors toegenomen. Ook voor de komende jaren mag verwacht worden dat deze markt zal blijven groeien, doordat er nog altijd internationale partijen zijn die zich op de P.C. Hooftstraat willen vestigen en de beschikbaarheid van winkelruimte steeds schaarser wordt. n

39 wiewatwaar

Welke beleggingspartijen zijn afgelopen jaren actief geweest op de P.C. Hooftstraat? (red)


40

wiewatwaar


Het Manchester van het Oosten Een bijzondere retailbestemming in India Ahmedabad is de grootste stad van de Indiase deelstaat Gujarat, in 2010 aangemerkt door Forbes als de snelst groeiende stad in India en als de derde snelstgroeiende stad ter wereld, onmiddellijk na het Chinese Chengdu en Tsjoenking. In 2012 werd er het Mondeal Retail Park geopend, een ambitieus project voor de consument in de hogere inkomensklasse.

41 wiewatwaar


Blocher Blocher India Ltd. is de Aziatische vestiging van het in Duitsland gevestigde bureau Blocher Blocher Partners, een internationaal bekende onderneming op het gebied van architectuur en ontwerp. Meer dan 150 architecten en designers zijn werkzaam bij de organisatie. Het bedrijf gaat uit van een totaalaanpak. Gepland, ontwikkeld en gerealiseerd worden projecten van wereldklasse voor onder meer de commerciële sector. In India bestaat de core business voor een groot deel uit retailprojecten. Concepten zijn te allen tijde geheel maatgesneden en hebben één voornaam doel: te zorgen dat de opdrachtgever zich onderscheidt van alle concurrenten. Bovendien brengt het kantoor in India het beste van twee verschillende werelden samen, oost en west, en zorgt voorts voor een versmelting daarvan. Sinds 2008 is Blocher Blocher actief in de Indiase retailsector. Gewerkt is onder meer voor Safal, The Collective, Pantaloons, Planet Sports, Van Heusen en Reid & Taylor

Buiten lopen we op verschillende vloeren, vinden we groene ruimtes en waterpartijen en is indirecte verlichting toegepast om de schaduwzeilen aan te lichten

Forbes is het genoegzaam bekende zakentijdschrift uit de Verenigde Staten, opgericht door B.C. Forbes en momenteel geleid door zijn kleinzoon Steve Forbes. Het tijdschrift is vooral bekend door het elk jaar weer opnieuw samenstellen van een lijst met de rijkste mensen ter wereld (minimaal 1 miljard US$ als vermogen is benodigd voor een notering). Andere lijsten zijn die van de grootste bedrijven, de machtigste vrouwen en de bekendste mensen.

42 wiewatwaar

One-stop-shopping ‘Wie Wat Waar’ nam een kijkje in Ahmedabad en keek zijn ogen uit, terwijl dit toch beslist niet het eerste winkelcentrum is dat we in ver verwijderde oorden gezien hebben. Een retailpark van wel zeer bijzondere architectonische allure. Het Mondeal Retail Park is gevestigd in een van de meest exclusieve gebieden van de stad, aan de befaamde Sarkhej-Gandhinagar snelweg. Het is een ware one-stop-shopping bestemming, met in totaliteit zestien afzonderlijke units die zijn samengevoegd tot een fraai architectonisch geheel. Duitse architecten van Blocher Blocher zorgden voor de totstandkoming van deze uitzonderlijke winkelbestemming die ter plaatse nu reeds een uitgesproken landmark-positie inneemt.

Aantrekkelijk ook voor IT-bedrijven De Sarkhej-Gandhinagar Highway, in de volksmond beter bekend als de ‘S.G. Road’, verbindt Ahmedabad met Gandhinagar, de hoofdstad van Gujarat die ruim dertig kilometer verderop ligt. Het is van oudsher een belangrijke verkeers- en handelsader. Tal van shoppingmalls vind je er, met vlaggenschipwinkels van Lifestyle, Globus, Croma en Westside. Ook alle internationale automerken van kaliber hebben er een stekje gevonden, zoals Porsche, BMW, Audi, Nissan, Toyota en Mercedes. Velen vinden de ISCO Mega Mall, het grootste shoppingcenter van Gujarat, tevens ook een van de grootste attracties ter plaatse. Daar is nu echter Mondeal bijgekomen. De highway is aanvankelijk gebouwd om ook Ahmedabad aan te kunnen doen. Maar in de loop der tijd hebben de lage grondprijzen in dit gebied een ware boom in de retailsector teweeggebracht. Ahmedabad heeft de bijnaam ‘Manchester van het Oosten’ (tijdens de Britse overheersing werd het immers de thuishaven van de opkomende textielindustrie) en ontwikkelde zich sinds de oprichting van de staat Gujarat in 1960 tot een metropool met klassieke en koloniale gebouwen in Europese stijl. Begin 21-ste eeuw is er door de overheid veel geïnvesteerd in de modernisering van de infrastructuur. De stad is vooral ook aantrekkelijk geworden voor IT-bedrijven.

Niet-alledaagse architectuur Het is in al dit licht bezien, dat Blocher Blocher opdracht kreeg van de HN Safal Group om er een heus retail park gestalte te geven. Het Mondeal Retail Park herbergt op drie verdiepingen met in totaliteit 25.000 vierkante meter zestien retailers van naam en faam, verschillende

Doorkijkje op het middenplein


De feiten rond Mondeal Retail Park in het kort Locatie: S.G. Highway, Ahmedabad, India B.v.o.: 25.000 vierkante meter over drie verdiepingen verdeeld Aantal retailers: zestien Parkeerplaatsen: 160 Planning: sinds 2010 Opening: 2012 Klant: HN Safal Group, Ahmedabad

Alles gegroepeerd rond een centraal plein dat uitnodigt om wat te kuieren (dat is het horizontale luieren)

restaurants en biedt daarbij 160 parkeerplaatsen. Aan de uiteindelijke realisatie van het zeer prestigieuze Mondeal ging een periode vooraf van uitzonderlijk goede omstandigheden voor retail, gedurende welke talloze shoppingmalls als paddenstoelen uit de grond schoten. Nadat men dat allemaal wel zo´n beetje gezien had,

Forum van Rome? Voor de architecten nam de ontwerpfase een aanvang met het basisidee dat top-brands nieuwe bouwkundige oplossingen nodig hebben om tot volle wasdom te kunnen komen. Tot dat moment konden de meest vooraanstaande retailers van India in hoofdzaak twee kanten op. Óf men kon zich vestigen met een

winkel aan een topstraat waar men moest zien te leven met de logge, nauwelijks te veranderen gevestigde orde per plaatse. En de tweede mogelijkheid was een keuze te maken uit de vele bestaande malls, waar dan door het reeds in overvloedige mate aanwezig zijnde aanbod veelal het gevaar niet denkbeeldig was dat de belevingswaarde van de consument voor de brand juist zou tanen. Een gevaar, dat overigens niet alleen in India denkbeeldig is….. Met deze essentiële vertrekpunten in het achterhoofd gingen de architecten voortvarend aan de slag en ze ontwierpen aldus het ontwerp voor het retail- en businesspark met zijn zestien onafhankelijke units. Een uniforme architectonische stijl werd toegepast voor de totale facade van de vier bouwkundige eenheden waar het park in is verdeeld waardoor een volstrekt eigen imago is ontstaan. Vanaf het allereerste begin was het eveneens van kapitaal belang, dat een aantrekkelijk buitengedeelte tot stand zou komen. Een en ander resulteerde in een nieuwe interpretatie van het agora-idee uit de oudheid: de marktplaats en het hart van een stad zoals het forum in Rome. Concreet gezegd komt het in Mondeal neer op een aantal winkels, gegroepeerd rond een centraal publiek plein dat uitnodigt tot wat rond kuieren en slenteren, teneinde volop van de dag te genieten.

43 wiewatwaar

Als klant voel je je er direct zeer welkom

gaf Ahmedabad blijk van een vooruitziende blik door retail in een totaal nieuwe dimensie te plaatsen en dat werd belichaamd in het nieuw op te zetten retailpark dat plaats moest bieden aan de uitgesproken top van de retail-brands. Blocher Blocher India voorzag het shoppingcenter, in feite een conglomeraat van zestien units rondom een middengedeelte, van een absoluut originele en schitterende voorzijde aan de S.G. Road. Het uitzonderlijke aanzien van het geheel, de niet alledaagse architectuur, die sprankelt en twinkelt in beige kleurvarianten in de Indiase zon, de bijzondere horizontale constructiesegmenten met verschillende breedtes: dit alles doet het idee ontstaan dat het hele gebouw is gedecoreerd met fijn draadwerk, ondanks het monumentale karakter van de massieve bouw. Tegelijkertijd echter, omarmen sprankelende glazen elementen de uniformiteit van de gehele voorgevel. Ze zorgen er direct voor dat je je als klant zeer welkom voelt.


44

wiewatwaar


De middenpartij, een oase van rust

Let op de horizontale belijningen

De originele en schitterende voorzijde aan de S.G. Road

Bijzondere constructie segmenten

behaaglijk beschut tegen de zon door reusachtige zonneschermen die als een koepel het plein afschermen. Kreuz nog: “We hebben ervoor gezorgd dat ontspanning en winkelen succesvol verenigd zijn in dit nieuwe complex”. We moeten inderdaad toegeven dat woorden te kort schieten en dat Mondeal voor een geheel nieuwe shopping-periode staat in Ahmedabad en de stad in staat stelt in de pas te blijven met andere metropolen in de wereld. Ongeëvenaard Wat was nu de meest uitdagende factor tijdens de uitvoeringsfase? Een woordvoerder desgevraagd: “Ons absolute uitgangspunt was om een kwaliteitsniveau neer te zetten en een gedetailleerdheid te bereiken die voor Indiase begrippen ongeëvenaard is. Door plaatselijke omstandigheden konden we slechts concrete segmenten bouwen van maximaal een meter hoog. Natuurlijk wisten we dat van tevoren en we integreerden dit in het proces van de planning. Het resultaat daarvan is, dat de voorgevel van de afzonderlijke gebouwen nu fijne horizontale schaduw tussenruimtes laat zien, die de hele oppervlakte hun bijzondere structuur geven. Buiten hebben we diverse zones gedefinieerd door verschillende vloeren toe te pas-

sen. Gepolijst marmer is gebruikt voor de wandelpaden ten behoeve van de oriëntatie. Vloeren van andere zones zijn van ronde keisteen, een soort kinderkopjes. Groene ruimtes en waterpartijen dragen bij aan de ontspannen sfeer die alom aanwezig is. Er is indirecte verlichting toegepast om de schaduwzeilen aan te lichten, waardoor een aangenaam verlichtingsklimaat is ontstaan waarbij accentverlichting, in de groenvoorziening weggewerkt, het geheel extra cachet verleent. Extra spots accentueren de entrees van de afzonderlijke winkels en creëren een briljant ritme van donkere en heldere contrasten, wat met name de avondbezoekers als heel bijzonder ervaren. De winkelinrichting is heel simpel gehouden maar wel uiterst doeltreffend. Betonnen banken met daarop warm hout nodigen uit om lekker even plaats te nemen en ze harmoniëren perfect met de sfeer in het hele Retail Park. Het unique selling point van Mondeal is ongetwijfeld de segmentsgewijze bouw. Die is uniek voor winkelbestemmingen in India. Tot slot wijkt het hele retailpark ook nog eens af van alles wat er in India afgelopen jaren op retailgebied gebouwd is. Maar om dat te kunnen voelen moet je er zelf rondlopen! n

45 wiewatwaar

Helemaal in de pas met andere metropolen De openlucht mall die het Mondeal Retail Park eigenlijk is, biedt elke retailorganisatie een geheel eigen, bijzonder goed ogende en nietalledaagse uitstraling in een gebouw met een geheel eigen adres (dit in tegenstelling met de reeds aanwezig zijnde malls en andere, grote gebouwen. Zoals mrs. Angela Kreuz, ceo van Blocher Blocher India, het opmerkte: “Mondeal stelt retailers niet alleen maar in staat een designconcept te implementeren conform hun specifieke behoeften maar geeft ook verder gestalte aan individualiteit en onafhankelijkheid. Bovendien trekt het door het hot spotkarakter in een economisch florerend gebied ook andere luxe brands aan, net zoals dat immers proefondervindelijk het geval is bij retailparken in landen als Amerika en Engeland, waar ze een prefecte shopping-ervaring bieden voor het welvarende en merkbeluste deel van de natie”. Het retailpark is tevens een plaats geworden waar men even tot zichzelf en bijgevolg tot rust kan komen. De architecten en vormgevers hebben een groot centraal gelegen plein gerealiseerd alsmede een uitgesproken parksfeertje dat als een puzzelstuk in het geheel past met waterpartijen en plekjes waar je heerlijk even kunt uitrusten,


Mosveld bevordert duurzame toekomst A’dam-Noord Nieuwbouwplannen bestonden al tientallen jaren

47

getekend met Bouwinvest, namens Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V., voor de verkoop van winkels en parkeergarage van winkelcentrum Mosveld in Amsterdam. Naar verwacht zal de bouw eind 2014 een aanvang nemen. In 2016, als alles goed gaat, kan het nieuwe winkelcentrum dan in gebruik worden genomen.

wiewatwaar

Multi Vastgoed heeft onlangs een overeenkomst


De dienst RO van de gemeente Amsterdam is de verantwoordelijke partij voor de openbare ruimte, SeArch uit de hoofdstad voor het ontwerp van het winkelcentrum als zodanig, T+T Design, het in-house ontwerpbureau van Multi Vastgoed, voor het concept. Multi Vastgoed is onderdeel van Multi Corporation (Multi), één van de grootste ondernemingen in Europa en Turkije op het gebied van ontwikkeling, investering en exploitatie van winkelcentra, multifunctionele projecten en binnenstedelijke vernieuwing. Multi is begin oktober 2013 overgenomen door Blackstone Real Estate Funds. Bouwinvest Real Estate Investment Management (REIM) B.V. is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers, voert het beheer over drie Nederlandse sectorfondsen en is manager van mandaten voor institutionele vastgoedbeleggingen in Europa, NoordAmerika en Azië/Pacific. Het totaal belegd vermogen bedraagt euro 5,6 miljard

Overzichtsmaquette van het nieuwe winkelcentrum Mosveld, dat als alles goed gaat in 2016 in gebruik genomen gaat worden

48 wiewatwaar

Heino Vink (management board van Multi Vastgoed): “Het feit, dat de deelraad van Stadsdeel Amsterdam Noord gekozen heeft om het winkelcentrum in het hart van Oud Noord te realiseren én de directe koppeling naar de warenmarkt op de Van der Pekstraat, zorgen er voor dat het winkelcentrum de verbindende schakel wordt tussen Oud- en Nieuw- Noord


Begin oktober 2013 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Investeringsbesluit wijkwinkelcentrum OudNoord. Het wordt een compleet wijkwinkelcentrum dat gaat voorzien in de dagelijkse behoefte van de bewoners van de Van der Pekbuurt, Buiksloterham en Overhoeks. Het stadsdeel ervaart het, zeker in deze mindere economische tijden, als een groot goed dat de vernieuwing doorgang kan vinden. Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening Kees Diepeveen: “De ontwikkelingen aan de IJ-oever worden nu verbonden met Oud-Noord”

lijkse behoeften van de bewoners van de Van der Pekbuurt en de nieuwbouwwijk Overhoeks. De Van der Pekstraat speelt in de hele ontwikkeling een centrale en cruciale rol. Het is immers de verbindende schakel tussen de buurten, een bedrijvige, dynamische, vitale en temperamentvolle straat. In het nieuwe winkelcentrum is ruimte voor een tweetal supermarkten en verder nog voor verschillende winkels voor de dagelijkse boodschappen. De helft van de winkelruimte was eind juli dit jaar al verhuurd aan Albert Heijn, Deen en Etos. Het shoppingcenter moet een evenwichtige mix worden van ketenwinkels en zelfstandig opererende ondernemers.

Cruciale rol Van der Pekstraat Winkelcentrum Mosveld wordt het nieuwe hart van het oude gedeelte van Amsterdam-Noord. Een eigentijds en compleet wijkwinkelcentrum is een belangrijke vernieuwing voor de gehele wijk, niet alleen vanwege de geplande retail voorzieningen, maar zeker ook omdat boven de winkels zestig appartementen gebouwd gaan worden. De nieuwe winkels (plusminus 7.500 vierkante meter waarvan 1.500 vierkante meter vervanging) gaan voorzien in de dage-

Optimale aansluiting op infrastructuur Het Mosveld is optimaal aangesloten op de infrastructuur. De parkeergarage met ongeveer 140 openbare parkeerplaatsen kan direct worden aangereden vanaf één van de belangrijkste uitvalswegen van Amsterdam-Noord. Het winkelcentrum ligt op loopafstand van het nieuwe metrostation Johan van Hasseltweg van de Noord-Zuidlijn en is slechts één halte verwijderd van het Centraal Station in Amsterdam. Gevraagd naar een commentaar

antwoordt Allard van Spaandonk, directeur Nederland Bouwinvest: “Ons ‘Winkelfonds’ richt zich onder meer op wijkwinkelcentra in grotere steden met positieve demografische vooruitzichten. Een winkelcentrum als Mosveld, dat onder meer de bewoners van Overhoeks moet gaan bedienen –een woongebied dat flink in ontwikkeling is- past naadloos in onze portefeuille”. Heino Vink van het management board van Multi, benadrukt het belang van de verbindende schakel als volgt: “Het feit, dat de deelraad van Stadsdeel Amsterdam-Noord gekozen heeft om het winkelcentrum in het hart van Oud-Noord te realiseren én de directe koppeling naar de warenmarkt op de Van der Pekstraat zorgen er voor, dat het winkelcentrum de verbindende schakel wordt tussen Oud- en Nieuw- Noord”. De komst van het winkelcentrum Mosveld kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan een bovenal duurzame toekomst voor de wijk. Het bevordert het vasthouden van de koopkracht, stimuleert de lokale werkgelegenheid en verbetert de sociale cohesie van de wijk Oud-Noord en omgeving. n

49 wiewatwaar

In 2012 bereikten Stadsdeel Amsterdam en Multi Vastgoed al overeenstemming over het idee van het nieuwe wijkwinkelcentrum. Niet voor de tijd, zo moet worden opgemerkt, want de nieuwbouwplannen bestonden al tientallen jaren. Een periode waarin het aantal ideeën, over hoe het zou moeten worden, alleen maar toenam. De crisis gooide echter roet in het feitelijke eten. Eind 2012 konden we in ‘Wie Wat Waar’ gewag maken van het feit dat op de kop van de Van der Pekbuurt het Mosveld jaren had liggen wachten op het grote geld maar dat er dan eindelijk een effectief en haalbaar plan met maar liefst zevenduizend vierkante meter aan retail én horeca op de planken lag.


Alles kรกn in Almere Nieuw shoppingcenter met meer dan honderd winkels

50 wiewatwaar

Alles kan in Almere? Hier is het eind mei 2013, de uitbreiding van Buitenmere neemt een feestelijke aanvang


Het centrum van Almere Buiten ontwikkelt zich tot een centrum dat hoort bij een zelfstandig functionerend stadsdeel met meer dan vijftigduizend inwoners. Een kleine stad dus. Medio juni dit jaar werd het officiĂŤle startsein gegeven voor de realisatie van winkels en appartementen aan het Rio de Janeiroplein en het Globeplein in het stadscentrum van Almere Buiten. De oplevering is gepland voor medio 2014.

51 wiewatwaar


Almere is een levendige stad met maar liefst zes stadsdelen. In 1976 zetten de eerste bewoners van Almere voet op Almeerse bodem en wel in Almere Haven, wat een van de zes stadsdelen is. In ’77 werd het bedrijvenpark De Vaart geopend en vanaf dat moment is de stad niet meer alleen om in te wonen maar ook om in te werken. Vanaf ’79 verschijnt Almere Stad op de kaart en in ’84 wordt Almere officieel een gemeente met een burgemeester. Nu wonen er zowat 200.000 mensen en is naast de zes stadsdelen een nieuw stadscentrum verrezen. Tienduizenden vierkante meters winkel- en uitgaansvoorzieningen zorgen er mede voor dat de stad voor inwoners en bezoekers aantrekkelijk is. Aan de rand van station Almere Centrum verrijst voorts veel kantoorruimte waar ook het World Trade Center onderdeel van uitmaakt. Het tweede gebouw van het WTC is niet te missen want de Carlton is maar liefst met zijn 32 verdiepingen 120 meter hoog. Alles kan in Almere, zo luidt het adagium

Zo zal het er medio 2014 zo’n beetje uit gaan zien. Onbegrensd en bovenal sfeervol winkelen daar in die stad, die qua inwonertal inmiddels behoort tot de tien grootste gemeenten in ons land

52 wiewatwaar

De gemeente Almere, gelegen in de provincie Flevoland, telde eind 2012 ruim 195.000 inwoners. Almere is de hoofdstad van Flevoland, Lelystad, in inwonertal voorbijgestreefd en behoort thans tot de tien grootste gemeenten van ons land (qua inwonertal de achtste stad van ons land) en is tevens een van de snelst groeiende steden. Almere is oorspronkelijk opgezet als meerkernige stad, een beleid dat echter in de loop der tijd gedeeltelijk is losgelaten. Almere Buiten en Almere Stad zijn via de wijk Tussen de Vaarten aan elkaar gegroeid. Het centrum van Almere Stad, het grootste stadsdeel, is sterk aan het uitbreiden. In 2006 is het eerste deel van het nieuw gebouwde stadscentrum Citymall Almere opgeleverd. Almere had bij veel Nederlanders een negatief imago, wat onder meer uit een oude enquête in de Volkskrant naar voren kwam. Bij het laatste Elsevier-onderzoek naar ‘De beste steden om in te wonen’, in 2009, eindigde de stad op de 63-ste plaats van de 441 gemeenten. Onbegrensd en sfeervol winkelen Het stadshart van Almere Stad heeft het grootste winkelgebied van Almere en is een van de grootste winkelcentra van Nederland. Maar ook Almere Buiten heeft een flink winkelareaal.

Sinds 2006 mogen alle winkels in Almere op de zondag open. Het bestaande winkelcentrum in Almere Buiten was aanvankelijk voor 25.000 inwoners gebouwd. De groei vindt aan beide kanten van het spoor plaats, rond het station Almere Buiten. Het impliceert een toename van retail, horeca, maatschappelijke voorzieningen, parkeervoorzieningen en woonruimte. Met het ernaast liggende, bestaande winkelcentrum DoeMere, zal een stadsdeelcentrum van tachtigduizend vierkante meter ontstaan, een shoppingcenter met meer dan honderd winkels, diverse megastores en een woon mall met grote en kleine woonspeciaalzaken. Almere Buiten bouwt aan een centrum met een gevarieerd aanbod waar onbegrensd kan worden gewinkeld en dat in een sfeervolle omgeving. Wethouder Anker van Almere zette op 18 juni 2013 tijdens een persconferentie de realisatie in gang met de woorden: “Het heeft even geduurd, hetgeen niet ongebruikelijk is in deze tijd, maar nu gaan we dan met de bouw van deze twee blokken ook echt pleinen maken. Een plein heeft gevels aan alle zijden ervan. Ik hoop dat de bouw voorspoedig verloopt en dat de winkels en de appartementen snel bezet zullen zijn, opdat ze een bijdrage kunnen leveren aan een levendig centrum van Almere Buiten”.

Landelijke en regionale retailers tonen interesse De uitbreiding van het zuidelijk deel van Buitenmere zorgt voor een breder aanbod van retail en dat maakt het centrum een stuk aantrekkelijker voor de inwoners. Het gebouw aan het Globeplein omvat ongeveer 1.400 vierkante meter winkelruimte, over twee lagen verdeeld. Boven de winkels wordt een woontoren gerealiseerd met vijftien koopappartementen. Het gebouw aan het Rio de Janeiroplein omvat plusminus 900 vierkante meter winkelruimte en twaalf huurappartementen. Er zijn reeds zowel landelijke als regionale retailers gecontracteerd, zoals een AKO, een Kwalitaria en een ‘Vershof’ met een bakker, slager en kaasannex notenwinkel. Branches, die stuk voor stuk zeer goed aansluiten op de daar reeds gevestigde ondernemers met food speciaalzaken. De algehele architectuur van de gebouwen oogt stoer doch de uitstraling doet warm aan. Een opvallend aspect in het totaal-ontwerp zijn de grote portalen waarin de etalages van de winkels en de entree van de appartementen zijn opgenomen. Voor het Globeplein, zo laat men nog weten, is een heel intiem sfeertje bedacht, iets wat momenteel nog absoluut ontbreekt.


Winkelgebied goed op de kaart zetten Syntrus Achmea trad, na verwerving van het

bestaande zuidelijke deel van Buitenmere, met Multi in overleg over uitbreidingsmogelijkheden van het gebied. René Vierkant, directeur winkelbeleggingen van Syntrus, vindt het goed om vast te kunnen stellen dat in deze economisch zware tijden ook Multi bereid is om te investeren teneinde het winkelgebied goed op de kaart te zetten. Samen met de eigenaar van de noordzijde van Buitenmere en de huurders wordt aan een overkoepelend marketingplan gewerkt, waardoor de consument het winkelgebied als één centrum gaat zien. Om het winkelgebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken tijdens de bouw, heeft Multi Vastgoed beide bouwplaatsen voorzien van een 2,5 meter hoge bouwschutting met 3D-afbeeldingen. Zodoende wordt op- en rond waaiend bouwstof zo veel als mogelijk is beperkt gehouden voor winkelend publiek en marktkooplieden. Vasthouden koopkracht De uitbreiding in Almere Buiten komt tegemoet aan de filosofie van Multi dat duurzame ontwikkeling in stedelijke centra noodzakelijk is. Bij het ontwerp en de realisatie van de gebouwen worden de uitgangspunten die bij deze filosofie horen daarom zo breed mogelijk toegepast. Daarnaast dragen de plannen bij aan een

duurzame toekomst voor het centrum van Almere Buiten. Het bevordert het vasthouden van de koopkracht, het stimuleert de lokale werkgelegenheid én het verbetert de sociale cohesie van Almere Buiten en omgeving. n

53 wiewatwaar

Transitie van wijk- naar stadsdeelcentrum Al met al ondergaat het bestaande winkelcentrum Buitenmere een transitie van een zuiver wijk- naar stadsdeel centrum en wordt het als gezegd zowel aan de noord- als zuidzijde uitgebreid. Verantwoordelijk voor de realisatie van de algehele uitbreiding en herontwikkeling van de zuidelijke helft tot een omvang van plm. 16.000 vierkante meter is Multi Vastgoed. In 2010 was de eerste fase van deze uitbreiding een voldongen feit. Er werd een kwaliteitsslag gemaakt door de verbetering van de structuur en het verblijfsklimaat van het openbare gebied, door de verbreding van het aanbod van winkels en voorzieningen rond een vernieuwd winkelplein én door het integreren van een groot aantal nieuwe woningen. Tezamen met het pal er naast gelegen winkelcentrum DoeMere ontstaat een stadsdeelcentrum met ruim honderd winkels. De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de inrichting en realisatie van de openbare ruimte in het gebied. In totaliteit wordt het centrum van Almere Buiten uitgebreid met ongeveer 26.000 vierkante winkelmeters.


54

wiewatwaar


Wie zijn er bij betrokken? ‡0XOWL9DVWJRHGYRRUGH RQWZLNNHOLQJHQGHIHLWHOLMNH UHDOLVDWLH ‡6\QWUXV$FKPHD5HDO(VWDWH )LQDQFH ZLQNHOVHQWZDDOI DSSDUWHPHQWHQ HQ $DQQHPLQJVPDDWVFKDSSLM -3YDQ(HVWHUHQHQ9$*2 %DUQHYHOG DSSDUWHPHQWHQ  DOVHLJHQDDU ‡'HJHPHHQWH$OPHUHGLH EHODVWLVPHWGHLQULFKWLQJYDQ GHRSHQEDUHUXLPWH ‡77'HVLJQYRRUKHW FRQFHSW ‡4XHHVWH$UFKLWHFWHQYRRU KHWRQWZHUS

55 wiewatwaar

Boven de winkels komt een woontoren met vijftien koopappartementen


Wie Wat Waar in Retail

t en ge nog HeeĆž u

¢

on lin em odul e aan

U HEEFT AL TOEGANG!

Bent u al bekend met de online module van wie wat waar in retail?

oe ga de ng af ?N sch eem n e contact op

Wat biedt de online module u? ÂŽ Ăƒ

Ă„

Een actueel totaaloverzicht van alle 1400 retailers in Nederland met:C Â?

' ' ' ' ' '

adresgegevens winkelketens telefoonnummers en e-mailadressen directienamen bedrijfsstructuur aantal vestigingen per formule gemiddelde vvo (vloeroppervlakte)

k Toegang tot het Wie Wat Waar-archief

"1!",+)&+"*,!2)"%""Ćž2)1&'!"+,3"/)1,"$+$1,1!"!1*"1!"*,$")&'(%"&!1,1 exporteren naar Excel en het maken van selecties voor o.a. sales- en marketingactiviteiten.

p

Wilt u meer informatie of direct uw inloggegevens aanvragen? Neem dan contact op via sales.retail@reedbusiness.nl of bel 0314 - 35 83 56

www.wiewatwaaronline.nl ""!20&+"00"!&Č™!/4"$ǗǞșǖǕǙǘ*01"/!*


kijk op retail

57 wiewatwaar


:HTLUIYLUNLU^LTLLY[L^LLN /L[aPQU\P[KHNLUKL[PQKLU]VVYVUKLYULTLYZ/L[YL[HPSSHUKZJOHWPZ]VVY[K\YLUKPUIL^LNPUN LUIPLK[UVNZ[LLKZ]VSVWRHUZLULUTVNLSPQROLKLU2SHHYVTILU\[[L^VYKLU,UKH[RHU UH[\\YSPQRZHTLUTL[,\YL[JV>HU[,\YL[JVI\UKLS[KLRYHJO[LU]HUTHHYSPLMZ[ JVSSLNHVUKLYULTLYZ+HHYKVVYWYVÄ[LLY[\UPL[HSSLLU]HUKL]VVYKLSLU]HUJLU[YHHS IL[HSLUTHHYVVR]HUHSSLRLUUPZPUVUZTHUHNLTLU[PUMVYTH[PLZ`Z[LLT)V]LUKPLU R\U[\KLLSULTLUHHU[YHPUPUNLUPUZWPYH[PLZLZZPLZIPQ^VULULUNLIY\PRTHRLU]HUKL L_JS\ZP]P[LP[]HUWYP]H[LSHILSZVMLLU]HUKL\UPLRL^PURLSMVYT\SLZ,UVVR]VVYOL[ ILZ[LHK]PLZTL[IL[YLRRPUN[V[\^VUSPULHJ[P]P[LP[LUVMTHYRL[PUNZ[YH[LNPLZ[HHUVUaL WYVMLZZPVUHSZ]VVY\RSHHY:HTLUTLLY[L^LLNIYLUNLUKm[PZKLRYHJO[]HU,\YL[JV

,\YL[JV)=2VUPUNPUUL^LN1A/VL]LSHRLU PUMV'L\YL[JVJVT^^^L\YL[JVJVT


kijk op retail

index

PAGINA 60

HOE KUN JE AL DIE TECHNOLOGISCHE WINKELINNOVATIES VAN VANDA AG DE DAG ECHT TOEGEVOEGDE WA ARDE MEEGEVEN?

66

OP 26 EN 27 MA ART 2014 VINDT IN EXPO HOUTEN HET RETAIL EVENT NEDERL AND PL A ATS. HET IS EEN UITSTEKENDE GELEGENHEID OM KENNIS TE NEMEN VAN ALLE VIGERENDE ONTWIKKELINGEN IN RETAIL

70

DE DIRECTE OBSERVATIE VAN DE KL ANT BLIJKT NOG ALTIJD EEN MARKETINGINSTRUMENT VAN GROOT KALIBER TE ZIJN

76

VOLGEND JA AR VINDT IN PARIJS DE EQUIPMAG PL A ATS.

PAGINA

PAGINA

PAGINA EEN BEURS VOOR RETAIL OM NIET TE MISSEN. ÓP NA AR DE LICHTSTAD DUS PAGINA 80

SUPERMARKTEN MOETEN OOK IN DEZE VOOR RETAIL UITERST SPANNENDE TIJD BLIJVEN VOLDOEN A AN DE BEHOEFTEN VAN DE CONSUMENT. EN DAT DOEN ZE OOK, BLIJKENS DEZE DARE-DEVILS IN FOOD

86

IN FEBRUARI 2013 WERDEN EURETCO EN INTRES SAMENGESMEED TOT EEN HECHT EN NIEUW EURETCO. EEN GESPREK MET HARRY BRUIJNIKS, DIRECTIEVOORZITTER VAN DEZE IMPORTANTE RETAILSERVICES ONDERNEMING

90

DE NMA, DE OPTA EN DE CONSUMENTENAUTORITEIT ZIJN MA ANDEN GELEDEN SAMENGEGA AN. ‘WIE WAT WA AR’ ZET DE FEITEN OP EEN RIJ. EÉN AUTORITEIT, VOOR DE CONSUMENT ÉN VOOR DE MARKT

96

BEGIN VOLGEND JA AR VINDT DE EUROSHOP IN DÜSSELDORF WEER PL A ATS. HET IS DE GROOTSTE INVESTERINGSBEURS TER WERELD VOOR RETAIL

PAGINA

PAGINA

PAGINA

PAGINA

59 wiewatwaar

102 EN U BENT ALS LEZER GEWEND DAT WIJ ALS REDACTIE OOK WAT VERDER KIJKEN DAN ONZE NEUS L ANG IS. DITMA AL IN DUBAI, WA AR DE BURJ KHALIFA WÉL, MA AR DE BOMEN OOK AL NIET MEER TOT DE HEMEL LIJKEN TE REIKEN.


Technologische winkelinnovaties bij de vleet Maar hoe kun je ze ĂŠcht toegevoegde waarde meegeven?

60 wiewatwaar


Het hebben van een mooie winkel met een goede routing, aardig en bekwaam personeel en een mooi aanbod dat afgestemd is op de beoogde doelgroep –ooit het beslissende kwartet van voorwaarden om succesvol te zijn- volstaat tegenwoordig niet meer. In hun vaak tomeloze drang om koste wat kost de consumenten-euro in de handen en de kassa te krijgen, grijpen retailers gretig naar technologische winkelinnovaties. En dat zijn er nogal wat.

61

in Amersfoort is de complete voorraad met de verschillende webshops gekoppeld

wiewatwaar

Bij Van Duinkerken Camping en Sportsmall


Spar Schut op Schiermonnikoog deed iets extra’s voor de vaste klanten en voerde zelfscanning in. ‘Wie Wat Waar’ was erbij en constateerde dat de klanten het prachtig vonden (foto: Koos van Reesch)

Van swipen en dippen naar tappen. Het nieuwste model pinautomaat, de VX 820 van CCV, ondersteunt het fenomeen van contactloos betalen. De mogelijkheid om met je mobiele telefoon of via de nieuwe bankpas met rfid chip te betalen is interessant. Natuurlijk moet er nog een hoop gebeuren om dat mogelijk te maken, zowel bij banken als bij aanbieders van mobiele telefoons. Gaandeweg de levensduur van nieuw aan te schaffen pin automaten, zal mobiel betalen doorbreken. Daarom heeft Valk Software nu alvast geïnvesteerd in een nieuwe pinkoppeling met de VX 820. De ASPOS koppeling ervoor is klaar en is gecertificeerd door CCV. De ProPOSS koppeling zal rond deze tijd gereed zijn. Ook voor Banksys terminals is een ASPOS koppeling beschikbaar, zowel voor de Xenta als de nieuwe Yomani is een ASPOS koppeling beschikbaar

Medium field merchandiser

62 wiewatwaar

De dames en heren retailers vergeten daarbij echter vaak één ding van eminent belang. Ze verzuimen het namelijk om de consument beter te begeleiden en te overtuigen van de toegevoegde waarde van al deze vernieuwingen. Volgens een recent en gedegen onderzoek moeten shoppers meteen kunnen zien en ervaren dat de nieuw geboden technologie simpel, betrouwbaar en risicoloos te gebruiken is. Anders is er geen sprake van toegevoegde waarde en kun je net zo goed appelflappen weggeven.

Zelfscanning steeds populairder in Nederlandse supermarkt Uit het onderzoek trad, door consumenten te vragen naar het nut en de toegevoegde waarde, een aantal zinvolle vernieuwingen op de voorgrond. Zo kan de consument bij een zelfscan kassa helemaal zelf de barcodes van de boodschappen scannen, voordat ze in de plastic tas worden gedaan en vervolgens afgerekend bij een geïntegreerde betaalautomaat. Het voordeel daarvan is evident, men hoeft namelijk niet meer lang in de rij bij de kassa te

staan. Om misbruik te vermijden wordt het gewicht van alle gescande producten in de tas vergeleken met wat het zou moeten zijn, op basis van een berekening van het totale gewicht van de door de computer gescande producten. Zodra er een verschil optreedt, wordt er een winkelmedewerker bijgehaald. Een mooi voorbeeld van zelfscanning zagen wij onlangs bij Spar Schut op, jawel, Schiermonnikoog. Voor de 950 inwoners van het meest noordelijke Waddeneiland, het bewoonde dan, een uitkomst. “Want jaarlijks


Schiphol is de eerste winkellocatie in Nederland waar consumenten contactloos kunnen betalen aan de kassa. Winkeliers van AKO en See Buy Fly shops accepteren sinds enkele maanden contactloze betalingen met pinpassen die voorzien zijn van de contactloze betaaltechnologie. Dankzij deze Near Field Communication (NFC) technologie kunnen kaarthouders bedragen tot 25 euro zonder pincode betalen door de kaart tegen de betaalterminal te houden. Deze betaalmethode, ook wel tappen genoemd, betekent sneller betalen, waardoor sprake is van kortere rijen aan de kassa’s van de shops op de drukke internationale luchthaven

93,6% van de Amerikaanse smartphone bezitters gebruikt zijn mobieltje in de winkel maar dan niet zozeer om de prijzen te vergelijken, als wel om te surfen naar de website van de winkel waarin ze zich bevinden. Op de foto een kijkje tijdens een zaterdagmiddag op de Antwerpse Meir, met stip de drukste winkelstraat in België. Het barst hier overigens van de Nederlanders. Vaderlandse toeroperators rijden zelfs speciaal op de stad met zogenaamde shopping busdiensten (copyright Antwerpen Toerisme & Congres)

Smart carts mooi middel voor extra impulsaankopen Andere evidente hedendaagse vernieuwingen in de winkel zijn touch screen informatiepun-

ten, de interactieve paskamerhulp, de smart paskamer, de smart carts (interactieve winkelwagentjes), het betalen met een vingerafdruk, augmented reality, de interactieve paskamerspiegel, virtuele schappen en niet te vergeten de mobile apps. We laten deze ontwikkelingen even kort de revue passeren. Virtuele schappen lijken op een gewoon winkelschap maar de techniek behelst in feite een virtueel scherm in de winkel. Het product wordt nu niet langer van of uit het schap gepakt, maar kan daarentegen driedimensionaal worden bekeken. Het product of artikel kan naar wens worden geroteerd en gedraaid, er kan additionele informatie over worden opgevraagd, het kan eventueel in andere kleuren worden bekeken en als de klant het wil kopen dan volstaat een druk op de knop en voilà: het winkelpersoneel brengt het product dan wel voegt het toe aan het online winkelmandje. Interactief is er ook van alles mogelijk. Genoemd wordt de interactieve paskamerhulp. In de paskamer bevindt zich een display met een touch screen waarmee de hulp ingeschakeld kan worden van een verkoopmedewerker. Zonder dat men de paskamer hoeft te verlaten, kan bijvoorbeeld om een andere maat of kleur worden verzocht. Dan zijn

er de smart carts, waarbij aan de voorzijde van het winkelwagentje een videoscherm is gemonteerd. Daarop kan een boodschappenlijstje worden gedownload en/of een recept worden gekozen. Het systeem leidt de klant vervolgens langs de schappen in de supermarkt waar zich de producten die op het lijstje staan, bevinden. Het systeem attendeert de gebruiker als deze langs een schap met interessante aanbiedingen loopt en er vervolgens kortingsbonnen worden uitgereikt. Bovendien kunnen met het systeem zelf de boodschappen worden gescand. Prijzen van producten kunnen nu ook altijd worden achterhaald. Het scherm geeft een permanent overzicht van het totaalbedrag aan boodschappen in het winkelwagentje. Dan is er nog de interactieve paskamerspiegel, die er uit ziet als een doodnormale spiegel. Het is echter een digitaal scherm met een zeer hoge resolutie en een camera. De spiegel kan holografische afbeeldingen van kledingstukken projecteren, zodat de klant kan zien hoe hij er uit ziet in een bepaalde outfit zonder dat hij de kledingstukken zelf aantrekt. Indien gewenst kan de spiegel ook gedetailleerde informatie over een kledingstuk weergeven, zoals materiaal, prijs en wasinstructies.

63 wiewatwaar

ontvangt ons eiland 300.000 toeristen”, zegt Sita Schut van de Spar-winkel op het eiland “en het was ons al lang een doorn in het oog dat in het vakantieseizoen de vaste klanten in ellenlange rijen voor de kassa moesten wachten om hun boodschappen af te rekenen. In de mooie maanden regeert hier immers de toerist, die dan de omzet van cola, bier, wijn, chips en sigaretten met raketstuwkracht omhoog doet schieten”. Met de anonieme klantenkaart kan de met de scanner gewapende vaste klant de piekbelasting in het hoogseizoen via een soort van spitsstrook ontlopen. Spar Schut is de eerste Sparondernemer in ons land die deze mobile shopping experience, een systeem overigens van Toshiba Tec, omarmt. Zelfscanning wordt steeds populairder in de Nederlandse supermarkten. In de VS is dat vreemd genoeg niet het geval (Albertsons en BigY zijn er mee gestopt, wellicht vanwege de fraudegevoeligheid én het feit dat de klanten het maar ‘een gedoe’ vinden.


Showrooming: eerst rustig in de winkel een product van alle kanten bekijken en vervolgens online bestellen

64 wiewatwaar

Vooral PayPal scoort goed als betalingssysteem. Het wordt in Amerika drie maal zoveel gebruikt als Google Wallet. In dit kader zij vermeld, dat John Lunn van PayPal voorspelt dat over tien jaar het verschil tussen offline en online retail volledig verdwenen zal zijn. “De traditionele kassa”, zegt hij, “is echt achterhaald. Gooi die kassa weg en neem een smartphone of tablet en installeer bijvoorbeeld Square, Airpos, Vend of Erply

Filmpjes over product bekijken in de winkel In plaats van een verkoopmedewerker te vragen om hulp kan ook een touch screen in de winkel zelf worden geraadpleegd. Zodoende kan allerlei gedetailleerde informatie worden verstrekt over het gewenste product zoals producteigenschappen, speciale kortingen en bijpassende producten. Zoekt men, bijvoorbeeld, een televisie, dan draagt het systeem de bijbehorende kabels aan. Er kunnen ook filmpjes over het product worden bekeken, zodat duidelijk wordt hoe het product het best gebruikt kan worden. Het systeem vertelt verder waar het betreffende product in de winkel te vinden is, hoeveel stuks er nog op voorraad zijn, in welke andere maten en kleuren het product ook beschikbaar is en hoe lang de levertijd is als het even niet op voorraad is. Op sommige screens kan er ook meteen besteld worden. Men hoeft dan alleen nog maar langs de kassa, waar het product reeds ligt te wachten. De vingerafdruk: niet meer alleen probaat middel voor politie Radio frequente identificatie technologie (rfid) speelt ook een rol in de stroom aan innovaties en wel in de smart paskamer. De rfid chips in de kledingstukken maken het mogelijk dat kan worden geïdentificeerd welke kleding men mee heeft genomen naar de paskamer, waarna

daar op een touch screen gedetailleerde productinformatie over deze kleding verschijnt, zoals prijs, materiaal en wasinstructies. Het screen laat andere mogelijke combinaties zien met deze kleding en komt vervolgens met advies over accessoires en andere kledingstukken die bij deze kleding gedragen zou kunnen worden. Een nieuwe ontwikkeling op afrekengebied is vervolgens de mogelijkheid om met vingerafdruk te betalen. Om te betalen wordt de vinger op een sensor geplaatst, die de vingerafdruk scant. Aangezien elke afdruk uniek is en deze aan de bankrekening kan worden gekoppeld, wordt het aankoopbedrag automatisch van de rekening afgeschreven. Zodoende is betalen met contant geld of met betaalpassen niet meer nodig. De Scoupy-App van Formido: het werkt goed In de lift zit tegenwoordig eveneens het fenomeen van de zgn. toegevoegde realiteit, in vaktaal augmented reality geheten. Augmented reality is een live beeld (en dat kan direct of indirect zijn) van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Door middel van een icoon wordt de klant opmerkzaam gemaakt op het feit dat er meer digitale informatie over het product beschikbaar is. Wanneer men dan de smartphone op het


93,6% van de Amerikaanse smartphone bezitters gebruikt zijn mobieltje in de winkel, maar dan niet zo zeer om prijzen te vergelijken, als wel om te surfen naar de website van de winkel waarin ze zich bevinden. Het gevaar van showrooming wordt dan ook schromelijk overdreven, zo leert een rapport van JiWire. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de aanwezigheid van draadloos internet in retail een belangrijke rol speelt. Zowat 80% van de smartphone gebruikers zegt dat de aanwezigheid van een internetconnectie op het winkelpunt hun aankoopgedrag beïnvloedt. Het Amerikaanse onderzoek toont ook aan dat afgelopen jaar steeds vaker de mobiel wordt gebruikt voor het doen van betalingen. Eind 2011 maakte 37% van de gebruikers van een smartphone of tablet er gebruik van om er mee te betalen; een jaar later zat dit percentage al op meer dan 50%

Bij Formido beschouwt men Scoupy als een gericht middel om de klant weer in de winkel te krijgen

product richt, kan er, bijvoorbeeld, meer productinformatie worden opgevraagd (materialen, prijzen enzovoorts). Deze informatie wordt dan niet statisch afgebeeld, maar getoond tezamen met het product. Het product kan ook driedimensionaal worden getoond. Men ziet dan, bijvoorbeeld, de kastindeling op het moment dat de kast wordt gescand, of meteen worden er verschillende kleuropties geprobeerd. Een ontwikkeling van de laatste tijd, tot slot, zijn dan de mobile apps. Door middel van een App van de winkel kan men op de hoogte worden gehou-

den van het laatste nieuws, de folder bekijken, kortingsacties ontvangen, een boodschappenlijstje maken alsmede direct bestellen in de online winkel. De klantenkaart is geïntegreerd in de App zodat men deze niet apart bij zich hoeft te hebben. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is Formido deco bouwmarkten. Deze retailer staat sinds een tijdje met al zijn 83 Nederlandse winkels in de Scoupy-App. Scoupy is een Amstelveense startup in location based couponing voor smartphones die dagelijks tal van leuke kortingsacties in de buurt ver-

zamelt en deze vervolgens samenbrengt in één app.

BRONNEN:

Q&A RESEARCH & CONSULTANCY (ONDERZOEK)/

De Scoupy-App sluit perfect aan bij de doelstelling van Formido om een steeds verdergaande integratie tussen

RETAIL EVENT NEDERLAND/ SPAR SCHUT SCHIERMONNIKOOG/

het mobiele web en fysieke winkels te bewerkstelligen

TOSHIBA TEC/ SCOUPY AMSTELVEEN/ K3 UNISOFT

65 wiewatwaar

En dan natuurlijk gewoon de zinvolle winkelautomatisering Natuurlijk kan ook met een zinvolle winkelautomatisering intensiever worden ingezet op de relatie met de klant. Een mooi voorbeeld daarvan zien we bij Van Duinkerken Camping en Sportsmall in Amersfoort, de grootste overdekte camping- en sportwinkel van midden-Nederland. Ariën Appeldoorn van Van Duinkerken: “Wij willen de focus leggen op het vraag gestuurd retailen en verder gaan inzetten op koopassociaties rondom het kernassortiment en dat kunnen we alleen maar realiseren door cijfers te analyseren en hierop te sturen. De volledige online omgeving, gecombineerd met de krachtige functionaliteiten binnen RetailVision Enterprise van K3 Unisoft, maakt het mogelijk om eenvoudig analyses te maken en de cijfers te laten spreken. We zijn nu in staat alle kassamutaties realtime af te boeken en dat is van groot belang omdat de complete voorraad met onze verschillende webshops is gekoppeld”. n


Op 26 en 27 maart 2014 zal in Expo 66

Houten het Retail Event Nederland worden

wiewatwaar

gehouden. Deze vakmanifestatie is er voor grootwinkelbedrijven, retailorganisaties met onverschillig hoeveel winkelvestigingen ĂŠn ook voor winkelcentra. Een vraaggesprek over het hoe en het waarom met Bart van der Sommen, organisator van de beurs die in 2013 voor de eerste keer plaats vond.


New retailing maar dan ĂŠcht in de praktijk Retail Event Nederland 2014

67

nauwlettend tegen het licht teneinde goed voorbereid het nog ongebaande pad in het nieuwe en veranderende winkellandschap te kunnen gaan bewandelen. Het Retail Event Nederland in Expo Houten (26 + 27 maart 2014) is een uitstekende gelegenheid om fysiek kennis te nemen van vigerende ontwikkelingen op allerlei gebied in retail

wiewatwaar

Retailers houden hun formule meer dan ooit


tie

a v o n In & e D o m ... tie

a tr s n

ging Beveili | k gistie o L s n | olution S e l g i a n t si Re plos nnel o a l h a c i Beta Omn | | g erin POS s i t a | om g aut l etin e k r k a n M Wi er_ p | p Sho ing t Hét vakevenement voor de retailsector h | ric w n i u el ȏ Specialistische vakbeurs voor de fysieke retailer rbo nk u i e i W ȏ Presentatie & demonstraties van innovaties er Int 68 ȏ Seminars: Actuele trends & thema’s wiewatwaar

%H]RHNHUVSURȴHO

Gratis bezoek!

ȏ Grootwinkelbedrijven en retailorganisaties ȏ Detailhandel ȏ Winkelcentra

Schrijf u in voor een kosteloos bezoek aan zowel de beurs als het seminarprogramma. Bezoekersregistratie via www.retaileventnederland.nl


Retail Event Nederland is bedoeld voor hén, die graag dicht bij huis en vooral ook fysiek kennis willen nemen van de laatste ontwikkelingen, de meest recente mogelijkheden, alle oplossingen en trends in hun specifieke vakgebied. Wie presenteren zich op REN? (red) BvdS: “Leveranciers van onder meer winkelinrichting en interieurbouw, verlichting, automatisering, beveiliging, betaaloplossingen, logistiek, shopper marketing, cross channel- oplossingen en mobiele toepassingen. Bovenal is het echter belangrijk dat bij de komende beurs editie behalve de pure productpresentatie ook demonstraties plaats zullen vinden over wat new retailing in de praktijk nu echt inhoudt (dit alles georganiseerd in samenwerking met kenniscentra en brancheverenigingen) ”. Wie bezoeken REN met andere woorden wie vormen de beoogde doelgroep? (red)

zal de toekomstvisie op retail vanuit internationaal perspectief worden ontvouwd en er wordt daarnaast dieper ingegaan op de aspecten waarop gelet moet worden bij het heikele thema dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voorstelt. De scope is bij dit alles ontegenzeglijk op de toekomst gericht en de geboden oplossingen zijn doorgaans snel en goed toepasbaar in de eigen organisatie”. Ik herinner mij de vakbeurs in 2013 als geslaagd. Hoe is deze uiteindelijk ontvangen? (red) BvdS: “REN 2013 was met zowat honderd exposanten en ruim 2.500 bezoekers zeker geslaagd. Een onderzoek toonde aan dat ruim 85% (doorgaans beslissingsbevoegd) meende dat de manifestatie aan de verwachtingen voldeed. De meest actuele trends en ontwikkelingen vond men genoegzaam gecommuniceerd”. Hoe kan men REN bezoeken? (red)

BvdS: “Retailers in de food– en non food– branche kunnen zich hier uitbundig laten inspireren en informeren. Dat geldt voor o.m. het commercieel – en het formule management, de retail marketeers, de winkelbouwers, de automatiseerders alsmede IT-managers, ondernemers/ eigenaren, beheerders van winkelcentra en natuurlijk de vakpers. U bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd”. Waarom deze REN in het leven geroepen? (red) BvdS: “Ontwikkelingen in retail gaan in hogesnelheidstrein vaart. Het is noodzakelijker dan ooit dat men zich op één podium volledig kan laten bijspijkeren omtrent vigerende innovaties en toekomstige ontwikkelingen. Retail bevindt zich immers in een fase waarbij retailers hun formule tegen het licht houden teneinde deze te kunnen dóórontwikkelen om goed voorbereid het nog ongebaande pad in het nieuwe retaillandschap te kunnen gaan bewandelen”. Noemt u eens enkele actuele thema’s die de revue zullen passeren daar in Houten? (red)

BvdS: “Vakbezoekers kunnen zich voorregistreren via de website www.retaileventnederland.nl. Een bezoek aan de beurs is dan gratis en voor het bijwonen van het seminarprogramma worden evenmin kosten berekend. Voor meer informatie over dit evenement, zoals bijvoorbeeld het programma en de deelnemerslijst, kan men surfen naar www.retaileventnederland.nl”. Tot slot nog een prangende vraag. Begin volgend jaar vindt ook weer de EuroShop in Düsseldorf plaats, met waarschijnlijk overlappende aanbodssegmenten. Welke meerwaarde heeft REN voor de vaderlandse bezoeker? (red) BvdS: “De naam van het evenement zegt het al. Wij richten ons enkel en alleen op de Nederlandse retailers. Dat zie je direct terug aan de exposanten die zich met hun deelname en aanbod specifiek op deze doelgroep richten. De belangstelling vanuit België en momen-

mede de interactie tussen beide spelers in het veld, t.w. de consument en de retailer. Voorts

gistratie kosteloos en je bent dan binnen één dag weer helemaal bijgepraat!”. n

69 wiewatwaar

BvdS: “Wel, zo zal in nauwe samenwerking met onafhankelijke kennispartners een kwalitatief hoogwaardig en absoluut verrassend seminarprogramma worden samengesteld. Thema’s als winkeldesign, de stand van zaken met betrekking tot betalingsmethoden, voorraad optimalisatie, omni channel retailing en service/ gastvrijheid op het PoS passeren de revue, maar ook vaak minder belichte aspecten als het effect van shopper marketing en reputatiemanagement komen voor het voetlicht. Ook het consumptiegedrag van de nieuwe generatie shoppers wordt behandeld, als-

teel zelfs vanuit Duitsland, is boven verwachting. Daarnaast is er in ons seminarprogramma een duidelijke focus op de specifieke ontwikkelingen, uitdagingen en kansen voor de Nederlandse retailsector. Dit verschilt namelijk per regio. Retail Event Nederland is dan ook hét platform voor de Nederlandse retailsector, waarbij naast retailers, leveranciers, adviseurs en vakmedia ook brancheverenigingen en kenniscentra inhoudelijk hun bijdrage leveren aan succesvol retailen in Nederland. Brancheorganisatie POPAI Benelux organiseert tevens haar jaarcongres gelijktijdig en naast ons evenement. En dan nog iets, niet onbelangrijk overigens, een bezoek aan zowel deze beurs als het seminarprogramma is na voorre-


Social media ammehoela? Directe observatie van klant nog altijd marketinginstrument van kaliber

70 wiewatwaar


Social media worden op dit moment nog slechts in beperkte mate ingezet door grote bedrijven, terwijl het hier in het laatste geval juist om organisaties gaat die producten en diensten voor de consument ontwikkelen. Dat is op z’n minst vreemd te noemen. Met de ‘Global Innovation Study 1000’ heeft het management consultancybedrijf Booz & Company voor de achtste maal onderzoek verricht naar de hoogte van de afzonderlijke bedrijfsuitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, in beroepstaal beter bekend als R&D (research and development).

71 wiewatwaar

Zowat 38% van de totale uitgaven aan research & development komt voor rekening van bedrijven die hun hoofdkwartier in de VS hebben


In een flits de wereld rond…..maar, slechts 15% van de bedrijven vindt social media een belangrijk stuk innovatiegereedschap….. (foto met dank aan Cushman & Wakefield)

72 wiewatwaar

Wat blijkt? De duizend ondernemingen die wereldwijd het meest aan innovatie spenderen hebben afgelopen jaar met ruim zeshonderd miljard US$ méér dan ooit in R&D geïnvesteerd en als je dat vergelijkt met het jaar ervoor is dat zowat tien procent méér (zestig miljard dollar en dat is geen sinecure dus!). Consistent echter met dezelfde eerdere studies in voorgaande jaren, is er geen verband op de lange termijn tussen de hoogte van het R&D-budget en de financiële prestaties van de onderzochte bedrijven. “Wel belangrijk is de manier waarop een organisatie de R&D-fondsen in talent, processen en tools investeert”, meent Barry Jaruzelski van Booz & Company. Over het jaar 2011 –dat zijn de meest recente cijfers- is er

vooral nader onderzoek verricht naar de vroege fasen van het innovatieproces, namelijk het genereren van ideeën en het overgaan op commerciële productontwikkeling. Nog maar bitter weinig toegepast Het is dan opvallend om vast te stellen dat het tegenwoordig veelbezongen fenomeen van de social media nog maar bitter weinig wordt toegepast dáár waar je het juist zou verwachten, in een sector die immers ontwikkelt voor de consument. Maar goed. Het is eveneens opvallend te concluderen dat Apple, voor het derde achtereenvolgende jaar, naar voren komt als het meest innovatieve bedrijf, terwijl het de 58-ste plaats inneemt, mondiaal dan, voor wat


de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling betreft. De hoogte van de investering biedt dus kennelijk geen enkele garantie voor een succesvolle innovatie en een financieel welslagen. Het is, zo moet daarentegen worden vastgesteld, wél van eminent belang hoe een bedrijf de innovatiestrategie ten uitvoer brengt. Vandaar dus, en dat was heel scherp gezien, de analyse die Booz & Company uitvoerde naar de vroege fase van de vernieuwingsperiode, waarin de ideeën gestalte krijgen en het besluitvormingsproces wordt gegenereerd, hetgeen uiteindelijk in productontwikkeling worden omgezet. Matig effectief Wat brengt deze hoogst interessante analyse nu aan het licht? Nagenoeg de helft (46% om precies te zijn) geeft aan daar maar matig effectief in te zijn. Een kwart van de onderzochte ondernemingen echter, genereert op effectieve wijze nieuwe ideeën en doet daar ook wat mee. De laatste categorie vertaalt deze ideeën namelijk naar effectieve commerciële productontwikkeling en de meeste bedrijven daaruit hebben beter gepresteerd dan hun concurrenten in omzet, marktgroei en ebitda als percentage van de groei (ebitda: populaire Amerikaanse uitdrukking voor de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen; vooral bedrijven die sterk onder de economische tegenwind zuchten, spreken in hun prestaties lovend over hun gestegen ebitda-resultaat). Een en ander geeft zonne-

klaar aan dat er een correlatie bestaat tussen de effectiviteit in de vroege stadia van het innovatieproces en goede financiële resultaten. Nieuwe ideeën komen meestal op traditionele wijze tot stand Nog even terug naar het aspect van de social media. Iedereen heeft het erover (als je geen gebruik maakt van alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze in de vorm van tekst (nieuws, artikelen), geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video), dan hoor je er niet bij of loop je op z’n minst niet in de pas) maar wat blijkt feitelijk? Slechts vijftien procent van de bedrijven vindt social media (Facebook, YouTube, Linkedin, Twitter, WikiPedia, MySpaces, Hyves, NuJij en Schoolbank) een important stuk innovatiegereedschap. Social media, open innovatie als het ware, wordt in de praktijk met name toegepast door organisaties die producten en diensten voor consumenten leveren, zoals software, internet, computers, elektronica en telecom. Nieuwe ideeën komen echter meestal op traditionele wijze tot stand. Dat blijkt bij ruim veertig procent van de organisaties zo te zijn. Gedacht kan hierbij worden aan directe observatie van klanten. Traditioneel marktonderzoek komt daarbij op de tweede plaats en wordt als instrument door 31% van de bedrijven toegepast. Fondsen op de juiste manier investeren Ook heeft het onderzoek onomstotelijk aange-

toond, dat het traject om ideeën daadwerkelijk in een tastbaar commercieel product om te zetten, volgens de meeste bedrijven belangrijker voor succesvolle innovatie is dan het creëren van nieuwe ideeën sec. Bedrijven memoreren dat ze hiervoor al hun tools en processen inzetten. Driekwart van de onderzochte bedrijven moet het daarbij doen met interne netwerken. Is er dan helemaal geen extern mechanisme dat daarbij behulpzaam kan zijn? Wel, een aantal bedrijven gebruikt kritische beoordelingen van klanten die vroegtijdig inzage hebben gekregen in de ontwikkelingspijplijn. Kennelijk is het, als je succesvol wilt innoveren, niet zozeer van belang om te weten welke specifieke methodes organisaties kiezen bij het genereren van ideeën en het omzetten daarvan in commerciële producten. Jaruzelski weer: “De meest succesvolle innovators in alle industrieën passen vernieuwingsmethodes toe die goed aansluiten bij hun innovatiestrategie. Dáárom moeten de fondsen voor onderzoek en ontwikkeling op de juiste manier in medewerkers, tools en processen worden geïnvesteerd”.

73 wiewatwaar

Bedrijven zijn matig effectief in social media


De wereldwijde stijging van bijna 10% aan corporate research & development vond verreweg het meest plaats in de auto industrie

74 wiewatwaar

Hoogste uitgaven R&D in VS en Europa De reeds genoemde mondiale stijging van zowat tien procent (9,6% om precies te zijn) aan corporate R&D uitgaven in 2011 vond in vrijwel alle bedrijfstakken en regio’s plaats. Verreweg het meeste echter in de bedrijfstakken computer- en elektronica industrie, gezondheidszorg en auto industrie. Zij nemen respectievelijk 28, 21 en 16% van de corporate uitgaven wereldwijd voor hun rekening. Bijna 70% van de totale R&D uitgaven in de ‘Global Innovation 1000’ komt voor rekening van bedrijven die hun hoofdkwartier hebben in de VS (bijna 38%) en Europa (bijna 30%). Bijna een kwart wordt door Japanse bedrijven uitgegeven. In de VS stegen de uitgaven in 2011 met zowat tien procent, terwijl dat in Europa en Japan met resp. 5,4 en 2,4% aanzienlijk minder was. Net als in de afgelopen jaren groeiden de R&D uitgaven in China en India aanzienlijk. In 2011 was dit met een gezamenlijk

percentage van 27% echter lager dan de 38,5% het jaar ervoor. Indiase en Chinese bedrijven maken maar drie procent uit van de duizend grootste corporate bestedingen wereldwijd aan R&D. En Nederland? Nederlandse bedrijven die deel uitmaken van de studie hebben in totaliteit 12,9 miljard US$ aan R&D uitgegeven en dat is een stijging van 10,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. De Nederlandse ondernemingen nemen zodoende 2,14% van de totale 603 miljard US$ voor hun rekening. En als percentage van de omzet hebben deze bedrijven met hun hoofdkantoor in ons land 1,7% aan R&D besteed. Daarmee blijft hun zogenoemde innovatieintensiteit binnen de historische marges van de afgelopen jaren. Het jaar ervoor lag het percentage op 1,84%.


nologie gebruiken om zich te informeren over alle aspecten van de producten die ze willen aanschaffen, dan moet het winkelpersoneel voldoende uitgerust en getraind zijn om op andere manieren toegevoegde waarde te bieden. Retailers erkennen dit ook. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie gebruiken waartoe winkelbezoekers niet direct toegang hebben, zoals gegevens over levering uit voorraad en verwachte leveringen. Daarmee kunnen ze hun winkelpersoneel opnieuw een belangrijke rol geven in de winkelervaring. Hoe scoort retail? In het kader van de vraag hoe grote bedrijven, die producten en diensten voor de consument ontwikkelen, omgaan met sociale media, kan men zich afvragen hoe retail in dit opzicht acteert. Een Belgisch bureau met de mooie naam Talking Heads onderzocht 25 bedrijven en kwam tot de slotsom dat discounter Lidl van

Consument vaak beter geïnformeerd dan winkelmedewerker Een ander aspect is het, dat door de opkomst van online- en social media-kanalen consumenten tegenwoordig beter geïnformeerd zijn dan menig winkelmedewerker. Dat leert althans een onderzoek dat Retail Systems Research (RSR) heeft uitgevoerd in opdracht van JDA Software (laatstgenoemd bedrijf biedt productiviteitsoplossingen die mondiaal opererende bedrijven ondersteunen op diverse gebieden). Het onderzoek richtte zich op de rol van detailhandels bij winkelervaringen via meerdere kanalen. Het onderzoek bracht een steeds grotere informatiekloof tussen consumenten en winkelpersoneel aan het licht. De meeste klanten lopen een winkel binnen met recensies, beoordelingen, prijsvergelijkingen en gedetailleerde productinformatie. Slechts 35% van de retailers geeft zijn personeel toegang tot dit soort informatie in de winkel. Als klanten tech-

ten sociale media meestal in de bedrijfscultuur ingebakken). Tot slot nog enkele adviezen van Talking Heads voor retailers die het pad van de social media willen gaan bewandelen: laat social media vooral integraal deel uitmaken van een algemene communicatie strategie, verlies niet uit het oog wat de beoogde doelgroep is en waar die zit en bovenal, luister naar de klant want die moet koning zijn en blijven. Ware woorden! n

75 wiewatwaar

Apple alweer meest innovatief Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt Apple als het meest innovatieve bedrijf van de hele wereld genoemd, gevolgd door resp. Google en 3M. Amazon.com staat op de tiende plaats als meest innovatieve onderneming; vorig jaar was dat nog Facebook. De autoindustrie als geheel heeft weer meer uitgegeven aan R&D, onder meer om aan de strenge standaarden voor brandstof te kunnen voldoen, de elektronica in hun auto’s te verbeteren, gemeenschappelijke platforms wereldwijd te ontwikkelen en jonge kopers aan te trekken. Bedrijven die zich richten op producten en diensten voor de consument zullen vaak voor open innovatie kiezen. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat minder dan 20% van hun innovatieprojecten daadwerkelijk tot een volledige productontwikkeling leidt.

alle retailers het best met het fenomeen omgaat. De Duitse keten bereikte tijdens de studie zowat 150.000 mensen online, en meer dan 80% meldde uitermate tevreden te zijn over de communicatie van het bedrijf. Opvallend is ook het grote overwicht van Facebook ten opzichte van andere netwerken. Gemiddeld bereikten de 25 bedrijven bijna 38.000 mensen en dat dan via Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube en LimkedIn. Er blijken echter wel heel grote verschillen te bestaan. Daar waar Lidl op 150.000 uitkwam, zitten de kleinste nauwelijks aan 2.000. Facebook wordt door bijna elke retailer in de communicatie strategie gebruikt. Alle social media worden gebruikt voor de imago verbetering. De foodsector heeft van alle onderzochte sectoren de meeste ´aanhangers´ en dat komt volgens de onderzoekers omdat drie sterke spelers de social media echt gebruiken om een dialoog met de klanten tot stand te brengen en te voeren. Behalve Lidl presteren ook Delhaize en Carrefour goed met elk 80.000 Facebook fans. Makro komt ver achterop. Albert Heyn (overigens niet in het onderzoek opgenomen) heeft inmiddels al 40.000 volgers. Aldi lijkt volledig afwezig op alle social media kanalen. In de categorie offline elektronicaketens domineert onder meer Media Markt (bij online elektronica retailers als Coolblue zit-


Paris, s’éveille EquipMag 2014, de nét iets andere beurs

76 wiewatwaar

Trendwatchen in Parijs, wie wil dat niet? Hier bij Sephora aan de Champs-Elysées (foto: Koos van Reesch)


77

vakbeurs voor handel en distributie, meer dan vijfhonderd exposanten aanwezig zijn. Drie intense dagen die bol staan van business- en netwerkmogelijkheden. Een trits van revolutionaire elementen op de EquipMag illustreert dat retail innovatie de permanent rode draad is: de centrale rol van de klantrelatie, technologie in dienst van de detaillist en design als factor voor rendement, dรกรกr gaat het allemaal om. Deze data alvast in de agenda noteren, zo luidt ons advies!

wiewatwaar

In september 2014 zullen op de EquipMag in Parijs, de toonaangevende Franse


‘Wie Wat Waar’ schuift aan aan de gesprekstafel met Coen Rosdorff, directeur van Promosalons Nederland in Amsterdam, de Nederlandse vertegenwoordiging van deze vakbeurs. Nog voordat le café est arrivé gaat het gesprek al volop over de immens sterke ontwikkeling van nieuwe technologieën en de rappe integratie ervan door de consument. Rosdorff: “Daardoor ontstaat een nieuwe periode in retail, een tijdperk waarin het bestuderen van en het volgen van veranderingen in het koopgedrag een van de grootste uitdagingen vormt”. Magie en emotie Rosdorff gooit de knuppel meteen in het hoenderhok met de opmerking dat retail sterker dan ooit tevoren aan het veranderen is: “Debet aan deze ontwikkeling is het naar elkaar toegroeien van traditionele distributiekanalen en nieuwe technologieën. De sector herontdekt zichzelf door middel van klassieke inrichting, een interactieve videowall, een webshop, een opslagdrive, een click-and-collect dienst of een zgn. pop-up store. De consument, die overal en altijd online is, koopt waar en wanneer hij maar wil. In die context vormt het een extra uitdaging voor retailers om onderbrekingen te vermijden, de klantervaring tevens gemakkelijker te laten verlopen met als uiteindelijke doel de feitelijke aankoop te bevorderen. Het betreft hier het creëren van contact met de shopper, vooral ook het goed luisteren naar diens wensen én een stukje verleidingskunst, door de consument te boeien en hem in het zonnetje te zetten. De relatie van de klant tot het merk verandert en er moet gepraat worden over de nieuwste producten op het PoS. Evenzeer is het van belang om met behulp van louter magie en emotie een aantrekkelijke verkoopambiance te creëren. De toekomst van retail staat of valt met de consistentie van concepten, de samenhang van het beeld en de uitvoerbaarheid rond zowel de digitale als de fysieke nabijheid”.

78 wiewatwaar

(foto Eiffeltoren: Koos van Reesch)

Volledig gericht op innovatie EquipMag plaatst in september 2014 een aantal relevante zaken voor het voetlicht, te weten de shop-to-web en de web-to-shop convergentie, de klantrelatie, innovatieve inrichtingen respectievelijk concepten, merchandising en design. Aldus is deze toonaangevende Franse vakbeurs volledig gericht op innovatie binnen retail. De fysieke - en digitale winkel komen er tezamen voor het oog van de retailsector die met een verwacht aantal van 25.000 professionele bezoekers acte de présence zal geven. Tijdens een dertigtal conferenties ventileren de grootste Franse maar ook retail experts uit andere landen hun visie op de relevante ontwikkelingen. Gericht of algemeen bezoek Het aanbod op de EquipMag liegt er niet om. Alles op het gebied van feitelijke winkelinrichting, technische voorzieningen, PoS-marketing, logistiek, supply chain, diensten, technologieën, klantrelatie, digitale marketing en e-commerce komt voorbij. We laten dit alles nog even kort de revue passeren, opdat de bezoeker van tevoren kan bepalen waar zijn specifieke interesse naar uit gaat teneinde zijn beursbezoek heel gericht te laten zijn. Ten aanzien van de winkelinrichting merkt Rosdorff op, dat een gezellig en cosy sfeertje op het PoS, waarbij bepaalde producten extra geaccentueerd worden en de decoratieve elementen trendy zijn, onmiskenbaar verkoopbevorderend zijn. Op EquipMag ontmoeten we daartoe o.m. aanbieders van algemene inrichting, etalage inrichting, interieur architectuur, decoratie, sfeer, eco-concepten, vloeren, muren, plafonds en innovatieve materialen.


Drie dagen EquipMag in Parijs: retail, retail en nog eens retail (foto Faust Favart)

Concurrentie vóórblijven Multi-, cross- en omni-channel retail vereist aanpassingen van logistieke stromen op het verkooppunt. Daarbij inbegrepen zijn diverse processen, de organisatie van het team alsme-

de informatiesystemen. In dit opzicht is het optimaliseren van de supply chain nog meer dan voorheen een belangrijke uitdaging voor ondernemers met winkels en webshops. EquipMag biedt een totaal overzicht van oplossingen voor Enterprise Resource Planning (ERP)/Customer Relationship Management (CRM), magazijn-, voorraad-, retouren- en orderbeheer, financieel management, multichannel logistiek en supply chain, alsmede logistieke software, radio frequente identificatie (rfid) etc. Actief zijn voorts, voor de retailsector, bedrijven die winkels kunnen helpen de concurrentie vóór te blijven en die vinden we eveneens op de beurs in Parijs: communicatie-, ontwerp- en adviesbureaus, maar ook bedrijven op het gebied van e-retail, web- en mobile marketing alsmede onderzoeksinstituten. Winkelinrichting staat in Frankrijk op een zeer hoog niveau Een belangrijk segment is ook de technologie. Zij speelt een belangrijke rol in de winkel en vervult de behoefte van de klant aan steeds sneller en almaar praktischer: body scanners, kassa’s, self check out, softwarepakketten, nieuwe betalingssystemen, M-commerce, weegsystemen en systemen voor gegevensinvoer, contactloze oplossingen en ga zo maar door, van dat alles kan de vakbezoeker op EquipMag uitgebreid kennis nemen. De sterke ontwikkeling van nieuwe technologieën en de snelle integratie ervan door de consument

scheppen voorwaarden voor een nieuw tijdperk in retail. Apps voor de smartphone, business intelligence, website ontwikkeling, veilig online betalen, marktplaatsen, oplossingen voor multi-channel full web, social commerce: men vindt het allemaal op EquipMag, van 16 tot en met 18 september in Parijs expo Porte de Versailles. Tot slot nog een prangende vraag aan Rosdorff: waarom een bezoek aan de EquipMag, er is immers in ons land het Retail Event en bij onze oosterburen de EuroShop? Rosdorff hoeft daar niet lang over na te denken: “Op een typisch Franse manifestatie als EquipMag is het aanbod toch weer flink anders als op beide genoemde andere beurzen. Winkelinrichting staat in Frankrijk op een zeer hoog niveau, design speelt er een eminente rol en ook technologisch zijn er verschillen (French Touch). Voor een Nederlandse detaillist of inrichter is het een ideale mogelijkheid ideeën op te doen wat hem onderscheidt van de collega’s die niet naar Parijs gaan. Bovendien is de Lichtstad niet ver weg, makkelijk bereikbaar met o.a. de Thalys (3 uur van A’dam; 2,5 uur van R’dam) en er is altijd voldoende en bovendien betaalbaar hotelaanbod. Daarnaast is het natuurlijk een ideale bestemming om het nuttige met het aangename te verenigen (lekker eten, toerisme, musea en last but not least trendwatchen in Parijse winkels en etalages……)”. Voor meer informatie: Promosalons Nederland, Amsterdam of surf naar www.retail360show.com. n

79 wiewatwaar

Winstgevendheid vergroten Van eminent belang voor elke winkel is natuurlijk ook alle technische apparatuur. Rosdorff licht toe: “Retailers kunnen de winstgevendheid van hun winkel vergroten door het verkooppunt meer toegankelijk en aantrekkelijk te maken met behulp van meubilair, kleinschalige presentatievormen en verlichting. Dit alles verbetert de setting van het verkooppunt”. Gedacht kan hierbij worden aan airconditioning, ventilatie, verwarming, verlichting (led’s spelen tegenwoordig een grote rol), veiligheidsvoorzieningen, koeling, vitrines en gespecialiseerde apparatuur voor diverse branches. Ten aanzien van reclame op het verkooppunt kan worden opgemerkt, dat dit het eerste moment is waarop de consument contact heeft met het merk. Goede reclame bevestigt het merkimago of het image van de winkel(keten). Vandaar dat het complete aanbod aan reclame mogelijkheden op de beurs getoond wordt: animatie, promotie, interactieve verkooppunten, benodigdheden voor PoS reclame, digitale media, automatische distributie, touchscreens, digital printing, geurmarketing, commercieel meubilair, give aways, tassen en bewegwijzering.


Dare-devils in food Een branche om trots op te zijn

80 wiewatwaar


Supermarkten moeten ook in deze voor retail spannende tijd blijven voldoen aan de behoeften van de consument. Ze staan voor de uitdaging er voor zorg te dragen dat de klant goed geluimd en bovenal met goed gevulde winkelwagentjes de kassa passeert.

81 wiewatwaar

Kijkje in de Aziatische keuken van de nieuwe Jumbo in Breda


Dat is geen sinecure nu het spook van de recessie nog steeds rondwaart, de werkloosheid is opgelopen tot 8,2%, het consumentenvertrouwen al zes jaar op rij negatief is, er onrust bestaat over de financiële situatie in ons land, de shopper gemiddeld 553 euro overhoudt per maand na aftrek van de vaste lasten en men zich alom zorgen maakt over de borging van de spaartegoeden. Om in dit economisch zeg maar gewoon rot klimaat innovatief te ondernemen moet je echt wel durven. Een echte dare-devil zijn, zoals ze in de Amerikaanse economie zeggen. Zo’n daredevil is Jumbo Supermarkten. Jumbo doet zijn naam eer aan en creëerde eerder dit jaar in Breda een ongekend en volstrekt nieuw supermarktconcept waarmee boodschappen doen echt een belevenis is geworden. Maar er zijn er meer. Spar bijvoorbeeld (zie kadertekst). Consument stuurt Ondanks het feit dat de koopkracht stevig onder druk staat kon de totale supermarktomzet in Nederland in 2012 tot 33,7 miljard euro’s stijgen, 2,1% meer dan het jaar ervoor. Bijna de helft van elke food euro wordt in de supermarkt besteed. Supermarkten en food servicebedrijven vormen een belangrijke werkgever in ons land, hoofdrolspelers als het ware in de samenleving, waar de klant meer dan ooit koning is en de foodbranche als geheel stuurt en aanstuurt. Door deze impact en invloed is de belangstelling van politici, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties erg groot. Niet vreemd, als je beziet dat vier miljoen consumenten er elke dag hun boodschappen doen. De consument stuurt, zeiden we en maakt duidelijk andere keuzes als voorheen. 65 procent let sterker op de prijzen en 57 procent houdt de aanbiedingen scherper in de gaten bij het dagelijkse boodschappenrondje. 45 procent kiest vaker voor het huismerk. Het marktaandeel van supermarkten binnen de algehele consumentenuitgaven aan eten en drinken is in 2012 met 0,8 procent toegenomen tot 49,8 procent. Zowat de helft van elke food euro wordt dus momenteel door de vaderlandse consument in de supermarkt besteed.

82 wiewatwaar

Jumbo foodmarkt, een mijlpaal De Jumbo Foodmarkt in Breda is absoluut een mijlpaal in de Nederlandse supermarktgeschiedenis. Een trotse Frits van Eerd, algemeen directeur van Jumbo Supermarkten, licht toe: “Deze voor ons land unieke winkel is geïnspireerd op de behoefte van de klant aan vers, makkelijk en ook gezond eten tegen een lage prijs. Met deze winkel bieden we op zesduizend vierkante meter vloeroppervlakte het grootste food assortiment van Nederland. Bovendien worden tal van nationale en internationale gerechten ter plekke bereid door koks en vakspecialisten. Klanten kunnen deze vers bereide gerechten meenemen dan wel meteen opeten”. De winkel werd eind maart 2013 geopend aan de Rat Verleghstraat 4 in Breda

Foto gemaakt bij de nieuwe Spar citystore in winkelcentrum New Babylon in Den Haag: een opzienbarend winkelformat (foto Dirk Broks)

en is vijf keer zo groot als de doorsnee supermarkt. Waarom Breda werd gekozen voor deze allereerste Jumbo foodmarkt? Colette Cloosterman-van Eerd, directeur formule en marketing van het bedrijf, windt er geen doekjes om: “Breda is immers een van de meest culinaire steden van ons land. We verwachten overigens ook een toestroom naar de nieuwe vestiging van Belgische consumenten”. Korte metten De levensmiddelendetailhandel in ons land is sowieso een branche om trots op te zijn. Met de aansluiting in 2013 van het Centraal Bureau

Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger en spreekbuis van de supermarkten en food servicebedrijven in ons land, bij Detailhandel Nederland, zijn de belangen van de branche ook bij VNO-NCW en MKBNederland gewaarborgd. De belangen van CBL-leden op onderwerpen die detailhandelsbreed of voor de gehele BV Nederland van belang zijn, worden via deze vertegenwoordigingen optimaal behartigd. Het CBL heeft in Den Haag nauwe banden met de politiek en de ministeries. De Nederlandse overheid doet steeds meer pogingen om haar verantwoordelijkheden bij supermarkten en food service


Een supermarkt organisatie die er ook subliem blijkt van geeft om in te springen op wat de klanten écht willen, is Spar. Spar gaat gestaag door met nieuwe ontwikkelingen op allerlei gebied. Zo ging onlangs de uitrol van start van de nieuwste generatie Spar Buurtwinkel 3.0, wat gezien moet worden als een metamorfose van de bestaande Champions League lijn van Sparwinkels. Eind augustus ging de eerste winkel hiervan in Wageningen open. Brood is er het belangrijkste speerpunt en Spar wil het ambachtelijke karakter daarvan goed laten uitkomen. Opmerkelijk zijn in dit concept ook de gekoelde en ongekoelde kluisjes voor de online aankopen. De consument kan de boodschappen die bij Spar online zijn besteld, in de kluisjes deponeren en ophalen wanneer het hem uitkomt. Maar Spar heeft naast de Buurtwinkel 3.0 winkels ook nog de supergave University-lijn van winkels. Eind augustus zag er een het licht op de VU Campus in Amsterdam en een week later was Den Haag aan de beurt om kennis te maken met de vernieuwde Spar generatie. Daar werd een zgn. citystore geopend, in winkelcentrum New Babylon. Dit winkelformat van Spar is eveneens opzienbarend: niet alleen maar vanwege het assortiment met o.m. verse smoothies, sushi’s en superverse maaltijden, maar ook vanwege de toegepaste winkelinrichting. Er is bijvoorbeeld een grote leestafel en voor reizigers is er een assortiment kantoorbehoeften, dat varieert van een USB-stick tot allerlei kabeltjes voor digitale apparatuur. Veel ruimte voor directe consumptie, maar ook voor de consument die de normale dagelijkse boodschappen beoogt te doen

83 hoort volgens de belangenbehartiger in de gemeentes thuis en zeker niet in Den Haag. Grote aanbod streekproducten gewenst In het jaarverslag van het CBL staat te lezen, dat de bewuste consument niet alleen let op duurzaamheid, maar dat de producten ook moeten passen in een gezonde leefstijl. De branche als zodanig zet allerlei middelen in om de consument op een positieve manier te ondersteunen. Zo heeft de staatssecretaris van VWS aangegeven dat het ‘Vinkje’ prima aansluit bij het beleid van de overheid (het Vinkje zie je op steeds meer producten op de verpak-

king). Van Eerd van Jumbo weet als geen ander dat het altijd beter, anders en goedkoper kan. Jumbo Foodmarkt vindt hij daarvan het levende bewijs en met deze nieuwe winkel wordt dan ook alleszins beoogd het leven van de klant te verrijken. Gezond, bewust en ook lekker eten: dat alles schiet er door de drukte van alledag vaak bij in en bovendien zijn verse en gezonde producten meestal een stuk duurder. Met de nieuwe supermarkt wordt op dat gegeven ingespeeld door gezond eten tegen de allerlaagste prijs voor iedereen toegankelijk te maken. Alles bij deze nieuwe Jumbowinkel is vernieuwend. De klant kan er terecht voor

wiewatwaar

bedrijven te leggen. Een heikel thema is het feit dat steeds meer consumenten graag op zondag boodschappen willen doen. Inzet van het CBL is een wet die voor duidelijkheid zorgt voor de consument en waarmee korte metten wordt gemaakt aan de willekeur met betrekking tot de zondagsopening. Hoewel onder de Winkeltijdenwet, die begin 2012 definitief in werking trad, de oneerlijke situatie voor supermarkten blijft voorbestaan, is het einde hiervan nu dan toch in zicht. Den Haag stelt voor om het besluit over zondagsopening van winkels bij gemeenten neer te leggen. Dit is geheel in lijn met de wens van CBL. Dit soort besluiten


Lokale boeren komen bij de nieuwe Jumbo in Breda met hun trekkers hun verse groentes afleveren

zijn dagelijkse boodschappen, maar hij vindt er ook elke dag koks en andere specialisten, bezig om van verse producten gerechten te maken (ruim 400 medewerkers, dertig koks en 35.000 producten). Van handgemaakte sushi en Italiaanse pizza tot puur Hollandse streekgerechten, Aziatische curry’s en soepen van ambachtelijk bereide bouillon. Door de verse bereiding, de mooie presentatie en een brede en diepe keus krijgt boodschappen doen in de nieuwe Jumbo een geheel eigen dimensie. En wordt de trek te groot dan kan er direct gegeten worden in het Foodmarkt Café. Van een experiment gesproken! Er wordt zoveel als mogelijk is met streek- en seizoenproducten gewerkt. Cloosterman-van Eerd is daar helder in: “Deze smaken niet alleen lekkerder maar zijn ook beter voor het milieu en de omgeving. Bovendien voelen we ons betrokken bij de lokale gemeenschap”. Ook hier toont Jumbo andermaal aan, van de hoed en de rand te weten als het op consumentenwensen aankomt. Uit ConsumentenTrends 2013 van het CBL en EFMI Business School blijkt namelijk zonneklaar dat shoppers graag een groter aanbod van streekproducten zien. Een deel van het brood wordt door de bakkers dan ook ter plekke zelf gemaakt van lokale grondstoffen. De vis komt rechtstreeks van de afslag en lokale boeren kunnen met de trekker bij Jumbo Foodmarkt komen om hun verse groentes af te leveren.

De Jumbo supermarkt in Breda, absoluut een mijlpaal in de Nederlandse supermarkt geschiedenis

84 wiewatwaar

De nieuwe Jumbo winkel in Breda werd verlicht met de meest recente innovatie in led-verlichting, de ExactEffect led-spot van Philips, die een uiterst dynamische winkelervaring genereert en veel op energie bespaart

Samenwerking supermarkt met ziekenhuis en apotheek De consument waardeert de beschikbaarheid van zelfzorgmiddelen in de supermarkt kennelijk: het aandeel ervan in de verkoopcijfers toont dat aan. De omzet van zelfzorgmiddelen is in 2012 met 2,2 procent gestegen ten opzichte van 2011 en bedroeg 69,2 miljoen euro. Nu zijn er aan een aantal zelfzorgmiddelen strenge wettelijke eisen verbonden (de zgn. UAD-middelen, waarvoor winkels een drogist in dienst moeten hebben en er te allen tijde een gediplomeerd drogist aanwezig moet zijn om vragen van de consument dienaangaande te beantwoorden). Het CBL heeft met het CBD, Neprofarm, de Consumentenbond en met ministerie van VWS overeenstemming bereikt over de eindtermen voor het examen drogist. Deze worden als richtlijn gebruikt bij het toekennen van erkenningen. Sinds de minister een tweede exameninstituut heeft aangewezen, is het aantal supermarktmedewerkers met een drogisten diploma sterk gestegen. Jumbo Foodmarkt laat zien ook hier goed bij de tijd te zijn. Er is namelijk een samenwerking met Mediq Apotheek en het Amphia Ziekenhuis. De klant kan zeven dagen per week terecht bij het Mediq servicepunt bij de nieuwe Jumbo om geneesmiddelen op te halen, recepten in te leveren en te kiezen uit een breed assortiment zelfzorgmiddelen waar geen recept voor nodig is. En tegelijkertijd wordt samengewerkt met zowel Mediq als het ziekenhuis om mensen te


“Online maakt geen onderdeel uit van de Jumbo supermarkt”, zegt Claire Trügg, communicatie adviseur van Jumbo Supermarkten B.V. desgevraagd. En verder dient zich de vraag aan, of het Jumbo Foodmarktconcept wellicht zal bijdragen aan een verdere verdringing van de speciaalzaak (het maagaandeel van supermarkten is in 2012 wederom toegenomen). Trügg: “Als ondernemers hebben wij natuurlijk alle begrip voor de initiële huiver rondom nieuwe initiatieven als deze. Wij hebben zelf immers ook meerdere winkels in de omgeving van de nieuwe Jumbo. Tegelijkertijd is dat nu juist waar het in succesvol ondernemen om gaat: oog hebben voor de ontwikkelingen van de wensen en behoeften van de klanten en daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Dat is precies wat wij met Jumbo Foodmarkt in Breda doen”. Op onze vraag hoe zich de omzet van deze Jumbo pilot-supermarkt dan feitelijk ontwikkelt, antwoordt Trügg resoluut: “Conform prognose; verdere uitspraken doen wij daar niet over”

Veel ruimte voor directe consumptie, maar ook genoeg te doen voor de consument die even de dagelijkse boodschappen wil doen (foto: Dirk Broks. Gemaakt bij de Spar in New Babylon, Den Haag)

begeleiden bij een goede voedingskeuze. Een initiatief dat helemaal aansluit bij het duurzaamheidsbeleid van Jumbo.

Sprong in het duister Cloosterman-van Eerd ziet ruimte voor twaalf tot vijftien van dit soort Foodmarkten, als ze rendabel blijken te zijn. Natuurlijk was de eerste in Breda een volslagen sprong in het duister. Binnen het concern was men zich er van

bewust dat het concept zich nog zou moeten door ontwikkelen en dat er veel nog echt ontdekt moest worden. Wat de klanten specifiek zullen kopen, bijvoorbeeld en hoeveel ze in de Foodmarkt zullen besteden. De target is voorlopig 30.000 klanten wekelijks en 50.000 op den duur. De Jumbo Foodmarkt is een winkel die een grote stroom ‘echte’ klanten nodig heeft. Enkele reacties van klanten die eerste openingsdag: “” Een mooi idee en een grandioos concept, dat in de VS echter al tientallen jaren eerder zijn opwachting maakte. Maar geweldig om dit durven neer te zetten”; “Ik herinner me nog dat Wijnegem in België werd geopend. Iedereen zei toen dat geen enkele Belg bij een dergelijke mall boodschappen zou gaan doen . En kijk nu, de parkeerplaats is altijd overvol”. Jumbo was in 2012 de snelst groeiende franchiseformule in ons land door de ombouw van voormalige Super de Boer en C1000-winkels. Ook het jaar ervoor was Jumbo al nummer één op de ranglijst. Het aantal vestigingen van Jumbo dat door een zelfstandige ondernemer worden gerund nam toe van 110 tot 140, zo is gebleken uit een onderzoek van het in franchise gespecialiseerde bureau First Formula. Naar verwachting zal Jumbo komende jaren hoge ogen blijven gooien op de ranglijst, gezien het grote aantal C1000 winkels dat nog naar de Jumbo-formule omgebouwd moet worden. n

BRONNEN:

CBL ‘CONSUMENTENTRENDS 2013’/ EFMI

BUSINESS SCHOOL, FIRST FORMULA E.A.

85 wiewatwaar

Energie efficiëntie heikel thema De branche als zodanig heeft verder ook flinke stappen gezet op het gebied van energiebesparing en het verminderen van de CO2uitstoot. Efficiënte manieren om te koelen, te verlichten en te verwarmen zijn belangrijke aandachtspunten in de algehele bedrijfsvoering van supermarkten. Op verschillende plaatsen in ons land staan al zeer duurzame, groene of energiezuinige supermarkten, waar bijvoorbeeld innovatief wordt omgegaan met hergebruik van warmte die vrijkomt bij het koelen, waar duurzame energie wordt ingezet en waar ook het personeel wordt geïnstrueerd over omgaan met verregaande energiereductie in de winkels. Voor het onderdeel winkels is in het CBL-klimaatplan als concrete doelstelling opgenomen dat de branche een verbetering van de energie efficiëntie zal realiseren van 2% per jaar. In 2012 is die doelstelling met 2,8% dus zeker gehaald. Ook bij deze Jumbo is daar nadrukkelijk over nagedacht. Zo is de winkel in Breda als eerste in ons land verlicht door Philips’ nieuwste innovatie in led-winkelverlichting, de ExactEffect led-spot, die helemaal inspeelt op het idee van 100% vers, gezond en lekker eten tegen de allerlaagste prijs. De ExactEffect led-spots geven een uitstekende lichtkwaliteit en door een geoptimaliseerde lichtverdeling is de lichtbundel breder en zijn er bovendien minder armaturen nodig

in de winkel. De totale winkel is voorzien van led, waardoor deze Jumbo Foodmarkt 25% minder energie verbruikt dan een standaard Jumbo. Philips’ lichtontwerpers Wibeke Vandevelde-Pollé en Ruud Bagen desgevraagd: We hebben het vers gedeelte van de winkel contrastrijk en sfeervol neergezet door het gebruik van led-spots op een grid van spanningsrail. Daardoor ontstaat een uiterst dynamische winkelervaring waarbij verschillende werelden gecombineerd worden. Mens en product staan centraal bij het interieurontwerp van de winkel. Boodschappen doen wordt hier een belevenis en de verlichting draagt daaraan bij. Boven het koeleiland hangen passende pendelarmaturen die het gebied versterken en benadrukken. De kruidenierswaren sectie is dan weer verlicht met een heldere oplossing door gebruik van led-lichtlijnen. Behalve Philips speelden ook andere bedrijven een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe Jumbo, zoals Studio van der Zandt uit Eindhoven voor de wallprints, Sens InstoRetail uit Dalen voor de visuele communicatie, Bubin uit Oss voor de buitenreclame, Carrier voor de energiezuinige koel-/ en vriesmeubelen en Van Keulen interieurbouw voor de conceptontwikkeling.


Zelfstandig ondernemerschap heilig voor Euretco Na recente fusie krachtiger dan ooit

En vergeet je fysieke winkel niet…….Met de opening van de 50-ste sneaker vestiging in Rotterdam maakte COACH in september dit jaar een statement: verkoop vanachter de toonbank is passé. Met de plaatsing van servicedesks in de winkel worden publiek en klanten optimaal bediend en wordt tevens de winkelbeleving een tandje opgeschroefd

86 wiewatwaar


87

voorheen. Er is een schaalgrootte ontstaan die nodig is om de concurrentiestrijd met het grootwinkelbedrijf aan te kunnen en het behoud van het zelfstandig ondernemerschap te waarborgen. Dat is en blijft onze

core business." Duidelijke taal van Harry Bruijniks, directievoorzitter van Euretco.

wiewatwaar

“Mede door de fusie staat Euretco er beter voor dan


Sinds februari dit jaar zijn Euretco en Intres juridisch en financieel samengesmeed tot een hecht en nieuw Euretco. Ruim een half jaar later praten we met de retailman Bruijniks over hóe het nieuwe Euretco komende jaren gaat bewijzen, aan onder meer retailers en leveranciers, méér te zijn én te kunnen dan wat beide apart in hun mars hadden en vermochten. “Samen sterker verder”, zo luidt het adagium van de Euretco topman, die overigens met ruim 35 jaar retailervaring zeer dicht bij de ondernemer staat. Sterke naam in de markt De belangrijkste reden van de keuze voor de naam Euretco na de fusie is de sterke naam die de organisatie in de markt had en nog immer heeft. Bruijniks: "Dat we na de fusie voor Hoevelaken als vestigingsplaats zouden gaan, lag voor de hand omdat het centraal gelegen is in Nederland, een wens die we al op ons verlanglijstje hadden staan. Deze centrale locatie is zeer geschikt om ondernemers en leveranciers bijeen te brengen. Het pand in Hoevelaken ontwikkelt zich meer en meer tot een soort van clubhuis van en voor de bij ons aangesloten ondernemers, waar ook leveranciers en andere relaties meer dan welkom zijn”. Euretco is de grootste retailservice-organisatie in Nederland en werkt samen met meer dan 2.100 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die in totaliteit plusminus 3.100 winkels exploiteren in de branches wonen, mode, sport en media. De kernactiviteiten van Euretco zijn evident: retailservices, franchise, wholesale en financiële dienstverlening. INTERSPORT, Runnersworld, COACH, Decorette, Vivante, Topform, Libris en Blz. zijn enkele van de genoegzaam bekende winkelformules en vloerconcepten.

88 wiewatwaar

Het beste van twee werelden Bruijniks: "Het fusieproces heeft de nodige tijd in beslag genomen om de organisatie en infrastructuur samen te voegen tot een geöliede machine. Het voormalige Intres was een coöperatie, terwijl Euretco een privaat gefinancierde onderneming was en is. We moeten bovenal concurrerend zijn en een goed rendement hebben. We moeten immers verantwoording afleggen aan onze financiers en dat zijn onder meer de banken. Je kunt stellen dat we in het nieuwe Euretco het beste van de twee werelden verenigd hebben. De fusie heeft synergievoordelen met zich meegebracht die we op alle fronten hebben benut en die we nu verder uitrollen. Fysiek zitten we al sinds eind 2012 op één locatie, hetgeen enorm kostenbesparend werkt. Ook op automatiseringsgebied hebben we een aanzienlijke kostenreductie weten te realiseren. Alles wat we doen, is gericht op het ontwikkelen van een cultuur die mensgericht is en waarbij de focus ligt op innovatie en resultaatgroei". Duidelijke taal, menen wij.

Speerpunten Aan ondernemers kan dankzij de schaalvergroting veel meer service worden gegeven. Bruijniks licht dit toe: "Euretco heeft alle expertise onder één dak gebundeld als het om retailen gaat en beschikt over meer mogelijkheden om te innoveren en te investeren, bijvoorbeeld in de herpositionering en ontwikkeling van formules en concepten. We hebben een grote passie voor ondernemen, verbinden ondernemers en leveranciers met elkaar en zijn uitgesproken doeners. Dat realiseren we vooral dankzij de medewerkers, want hun kwaliteiten zijn bepalend voor het niveau van onze dienstverlening”. Wat zijn nu de belangrijkste speer-

punten van Euretco? Er wordt sterk ingezet op versterking van het private label, samen met leveranciers. Exclusiviteit en goede marges zijn heel belangrijk voor ondernemers. De fysieke winkel is de plek waar het retailspel zich afspeelt, naast in toenemende mate internet. “Je zult de juiste combinatie moeten zien te maken tussen de stenen en de virtuele wereld, inclusief webshop en de inzet van social media”, zegt Bruijniks. “We helpen ondernemers bij die keuze en bouwen een platform voor hen als ze dat willen. We hebben met EBI (Euretco Business Intelligence) een compleet management informatiesysteem voor ondernemers ontwikkeld dat veel verder gaat dan puur


Harry Bruijniks heeft een lange loopbaan in retail. Begon op de winkelvloer én vervulde diverse leidinggevende functies. Maakte carrière binnen Ahold en was van 19942000 lid van de hoofddirectie van Albert Heijn, met commercie in de portefeuille. Stond aan de wieg van het Euroshopper-merk. Maakte in 2007 de sprong van food naar non food en werd directievoorzitter bij Euretco. Heeft als gevolg van de crisis veel zien veranderen. Vervult thans ook nog verschillende nevenfuncties, zoals lid van het bestuur van Detailhandel Nederland. Doet zijn “stinkende best voor zijn klanten”, zoals hij het zelf omschrijft. Dat laatste is essentieel: “Je moet als ondernemer nóg beter doen wat je al goed deed”

Harry Bruijniks, directievoorzitter Euretco: “We zitten midden in een evolutionaire periode”

Heldere keuzes maken Nederland heeft een recordaantal winkelmeters per inwoner. "Het ontwikkelen van nóg meer meters op locaties zonder toekomstperspectief is dodelijk voor de attractiviteit van het Nederlandse retaillandschap", maant de Euretco topman: "Lokale en regionale overheden moeten hiervoor beleid ontwikkelen en sturend optreden door heldere keuzes te maken. Zelfstandige ondernemers zijn hard nodig om winkelstraten aantrekkelijk te houden voor consumenten en als Euretco is het onze taak om hen daarbij te ondersteunen. Samen realiseren de ondernemers die zich bij ons hebben aangesloten een consumentenomzet

van 2,5 miljard euro, waarmee Euretco de zevende positie inneemt in retailend Nederland. Een factor van belang waarmee rekening gehouden dient te worden, nietwaar? Euretco gelooft in een combinatie van clicks and bricks, met een gezond evenwicht tussen deze twee. Een evenwicht ook, dat per branche verschilt, zelfs per ondernemer; het draait dus om maatwerk. Niemand hoeft bang te zijn voor online retailen, sterker nog: zorg dat je erbij bent of komt. Maar vergeet je fysieke winkel niet, want daar zal het merendeel van de klantencontacten zich vooralsnog blijven afspelen". n

89 wiewatwaar

benchmarken. Via EBI kan de kennis over wat er real time gebeurt op de vloer en in de kassa met collega-ondernemers worden gedeeld. Wij hechten grote waarde aan een intensief contact met de bij ons aangesloten ondernemers. Onze accountmanagers die bij hen over de vloer komen, zijn allround relatiemanagers en volwaardige sparringpartners met veel kennis en ervaring in retailen. Als alles overkoepelend speerpunt mag je gerust onze ambitie noemen om te groeien, zowel autonoom als door het aantrekken van nieuwe ondernemers en ook nieuwe branches".


Van NMa naar ACM Bevorderen van kansen en keuzes voor consument en bedrijf

90 wiewatwaar


Een aantal maanden geleden zijn de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit samengegaan. De Autoriteit Consument en Markt, kortweg de ACM, is de nieuwe naam. Er is nu sprake van één organisatie met de gebundelde kracht van de voorgangers én de ambitie om meer te zijn dan de som der delen. Eén Autoriteit, voor de Consument en voor de Markt.

91

en dat wordt nogal eens op het conto geschreven van supermarkten, die met hun inkomensmacht te lage prijzen zouden afdwingen bij de leveranciers. De nieuwe ACM krijgt een omvangrijk takenpakket op haar bordje geschoven…… (foto Hans Gommers, Doetinchem, genomen in de vissershaven van Oban in Schotland, september 2013)

wiewatwaar

De inkomens van onder meer vissers staan vaak onder druk


Belangrijke problemen die consumenten ervaren zijn onder meer de leverings- en betalingsperikelen bij sommige webwinkels. Dat is bij Bever absoluut niet het geval. Bever kwam eind september dit jaar bovendien als beste inspiratie voor andere (web)retailers uit de bus. Op de foto Bever CEO Greg Nieuwenhuys (rechts) en Thuiswinkel.org directeur Wijnand Jongen (links dus) tijdens de uitreiking van de Multichannel Award 2013. Bever spant zich overigens al geruime tijd in om de voordelen van zijn fysieke- en online winkels zo goed mogelijk te combineren (foto BBP Media/ Giuseppe Toppers)

92 wiewatwaar

De voor de ACM gekozen formule om zowel mededingingstoezicht, sectorspecifiek toezicht als consumententoezicht bij ĂŠĂŠn toezichthouder onder te brengen, is tot nu toe redelijk uniek. In een aantal landen lopen voorstellen om dit voorbeeld te volgen. ConsuWijzer blijft In de drie pijlers van het toezicht, te weten mededinging, regulering en consument, is een belangrijke rode draad waarneembaar, name-

lijk het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Dat kan echter alleen ontstaan als markten werken en de consument echt kan kiezen, dat wil zeggen indien ondernemers vrijuit kunnen concurreren om de gunst van de klant en daarbij ruimte krijgen om nieuwe producten of diensten aan te bieden. Dan pas ontstaan er kansen voor innovatie en voor nieuwe toetreders. Het toezicht beperkt zich beslist niet tot de consument want er zal bij het toezicht op upstream markets nadrukke-

lijk worden gekeken naar de voordelen die daaruit voor de consument voortvloeien. De centrale doelstelling bij het bevorderen van kansen en keuzes is evident, namelijk het leveren van een bijdrage aan de welvaart van de consument. In dit licht bezien wordt ook veel aandacht besteed aan de vraag of de consumenten over juiste en volledige informatie beschikken, opdat zij ook daadwerkelijk keuzes kunnen maken. De website ConsuWijzer blijft daarbij een belangrijke functie vervullen.


toezichtfilosofie een belangrijke rol. De ACM is en blijft allereerst een handhaver, treedt op tegen overtredingen en deelt waar nodig ook (forse) boetes uit, óók aan individuen. Dat betekent echter ook weer niet, dat op zoek wordt gegaan naar overtredingen van de wet. Daarentegen wordt de aard van het marktprobleem breder onderzocht. Is het misschien een mededingingsprobleem? Of wellicht een reguleringsprobleem, dan wel een transparantieprobleem aan de vraagzijde? Op basis daarvan wordt gekeken naar oplossingen en dat kan ook een toezeggingsbesluit zijn, een waarschuwend gesprek of een marktscan. Alles gebeurt steeds op een professionele, onafhankelijke en open wijze.

“Als ondernemers vrijuit concurreren om de gunst van de klant, dan heeft de consument iets te kiezen” (Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM)

Rol publieke belangen Ook wordt er in de algehele strategie aandacht geschonken aan de rol van publieke belangen. Deze zijn wettelijk opgedragen en omvatten vrije concurrentie, toegang tot netwerken en consumentenrechten. Tevens zal er rekening worden gehouden met andere publieke belangen als duurzaamheid en innovatie en een

Forse boetes Vanaf de inwerkingtreding van de bevoegdheden van de ACM worden marktproblemen en – verstoringen integraal geanalyseerd, geprioriteerd een aangepakt en in dit opzicht speelt de

rings- en betalingsproblemen bij webwinkels, alsmede ondoorzichtige prijzen en tarieven, bijvoorbeeld in de reisbranche. Hier ligt dan ook absoluut een prioriteit voor het consumenten toezicht. Het gebrek aan herstel uit de economische crisis leidt ertoe dat ook veel bedrijven het moeilijk hebben en vaak krampachtig zoeken naar overlevingskansen. Juist dan komt het erop aan, dat de oplossingen gezocht worden in de verhoging van de efficiëntie én in vernieuwing van producten en diensten, opdat de economie sterker uit de crisis tevoorschijn komt. Echter, onder druk van de omstandigheden zoeken bedrijven soms een uitweg in beperking van de concurrentie via prijsafspraken, marktafscherming en/ of ondersteuning uit collectieve middelen. Het behoeft nauwelijks betoog, dat dergelijke routes hoogstens tijdelijke oplossingen bieden, dat ze de overcapaciteit in stand houden op kosten van de consument en/ of de belastingbetaler en dat ze relatief inefficiënte bedrijven laten voortbestaan ten koste van innovatieve nieuwkomers. Het mededingingsbeleid mag dus in tijden van crisis niet verslappen. Juist dan moet er scherp worden gewaakt tegen ondermijning van concurrentieprikkels. Alleen waar sprake is van structurele overcapaciteit kan ruimte geboden worden aan gezamenlijke inspanningen voor blijvende capaciteitsreductie. Strategie Eind september 2013 publiceerde de ACM haar strategie en bestuursvoorzitter Chris Fonteijn benadrukte ter gelegenheid daarvan, dat in tijden van economische crisis een sterke toezichthouder nodig is: “Concurrentie en consumentenbescherming zijn immers essentieel voor onze economie. Pas indien consumenten

93 wiewatwaar

Er zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de vraagkant van de markt.

goed voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheid. Zo is er inmiddels een Kennisbank Duurzaamheid in het leven geroepen, waarmee bedrijven meer duidelijkheid wordt geboden over wat wel en wat niet mag onder de Mededingingswet. Teneinde een en ander te vertalen naar het werk van de ACM werd de Marktvisie geschreven, die jaarlijks opnieuw zal worden uitgebracht en waarin de ontwikkelingen in de verschillende sectoren worden beschreven. Lagere tarieven op korte termijn mogen niet leiden tot een gebrek aan noodzakelijke investeringen op de lange termijn. Enkele speerpunten voor 2013 die van de Marktvisie werden afgeleid zijn geweest de woonketen, de zorgmarkt, de telecommarkt, agressieve verkoopmethoden, oneerlijke concurrentie door overheden, de uitrol van supersnel breedband internet en concurrentie in de mobiele telecom. Ten aanzien van de woonketen wordt bekeken of er onder meer voldoende mogelijkheden zijn voor nieuwe aanbieders om toe te treden tot de hypotheekmarkt. En in energie wil de ACM meer duidelijkheid over tarieven en voorwaarden voor de consument. Ook speelt men een rol in de nieuwe wet Markt en Overheid: kansen voor bedrijven moeten niet worden belemmerd door oneerlijke concurrentie van overheden.

In tijden van crisis niet verslappen De aanhoudende economische crisis heeft het vertrouwen en de koopkracht van de consument steeds verder aangetast. De laatste blijft kritisch in zijn aankooppatroon maar is nu meer dan ooit gevoelig voor prijsaanbiedingen en daarmee meteen kwetsbaarder voor oneerlijke handelspraktijken. Belangrijke problemen die consumenten in deze jaren ervaren zijn de agressieve en misleidende telemarketing, leve-


94

wiewatwaar


De Nederlandse Medingingsautoriteit (NMa) was tussen 1 januari 1998 en 1 april 2013 de mededingingsautoriteit in ons land. Op 1 april 2013 fuseerde de NMa met de Consumentenautoriteit en de OPTA. De NMa was een uitvoerende organisatie van met ministerie van Economische Zaken en verantwoordelijk voor de uitvoering van de uit 1998 stammende Mededingingswet. De NMa als zodanig bezat geen rechtspersoonlijkheid. De NMa moest ervoor zorgen dat het er bij de concurrentie tussen bedrijven in Nederland eerlijk aan toe ging. De hoofdtaken waren evident: het bestrijden van kartelafspraken, het tegengaan van misbruik van economische machtsposities en het toetsen van bepaalde concentraties van bedrijven

….Leidend zijn steeds de te verwachten bijdragen aan de welvaart van de consument….. Van welvaart is in menige winkel echt nog wel wat te merken. La Maison Simons is een Canadese mode retailer met een traditie van verscheidene generaties. De eerste winkel zag in Quebec het licht en dat was in 1840. Hier afgebeeld een heerlijk kijkje in de allernieuwste vestiging in Anjou, Quebec, in augustus 2013 geopend. Visplay leverde de inrichtingssystemen en Figure3 is het designbureau (fotografie Ben Rahn/A-Frame Inc.)

Omvangrijk takenpakket In de keten van primaire producent van levensmiddelen tot consument komen diverse marktvraagstukken tezamen. Gedacht kan worden aan de inkomensontwikkeling van primaire

producenten, de inkoopmacht van supermarkten, de ontwikkeling van de voedselprijzen en de wens om te komen tot duurzame productiemethoden. Dat de inkomens van telers en vissers vaak onder druk staan, wordt nogal eens toegeschreven aan de inkoopmacht van de supermarkten, die te lage prijzen zouden afdwingen bij de leveranciers. Tot op zekere hoogte is samenwerking aan de inkoopkant toegestaan, zolang de onderlinge concurrentie aan de verkoopkant maar voldoende sterk blijft. Die concurrentie zal de supermarkten immers dwingen om de behaalde inkoopvoordelen door te geven aan de consument. Voor zover de prijsvorming in de keten bij de primaire producent geen rendabele bedrijfsvoering zou toelaten, luidt de conclusie dat aldaar sprake is van overcapaciteit. Dat moet producenten aanzetten tot verandering, bijvoorbeeld in de vorm van productinnovatie. De nieuwe ACM heeft een omvangrijk takenpakket en moet daarbij ook nog eens adequaat inspelen op alle veranderingen in de omgeving. En dat zijn er nogal wat. Voorwaar geen sinecure en daarom moeten er prioriteiten worden gesteld. Leidend daarbij zijn te allen tijde de verwachte bijdragen aan de welvaart van de consument. Een mooi vertrekpunt! n

95 wiewatwaar

en bedrijven vertrouwen hebben in de markt, zijn ze bereid geld uit te geven en te investeren. Daar wil de ACM aan werken. Dat is niet iets wat op zeer korte termijn te regelen is, maar onze aandacht gaat daar komende jaren volledig naar uit”. Met deze publicatie markeert de ACM het eerste halfjaar van de samenvoeging. De strategie is uitgebreid besproken, zowel met medewerkers als bedrijven, wetenschappers, ondernemers- en consumentenorganisaties. “Het gaat ons à priori om het belang van de consument”, zegt Fonteijn. “Als ondernemers vrijuit concurreren om de gunst van de klant, dan heeft de consument iets te kiezen. Wij houden daarbij scherp oog voor de diverse, soms conflicterende publieke belangen die spelen”. Fonteijn benadrukt nog eens het belang van signalen voor het toezicht en hoort graag waar consumenten en bedrijven tegenaan lopen en dat kan dan via de website acm.nl, ConsuWijzer, Twitter of telefonische hulplijn.


EuroShop (februari 2014) koersbepalend

96 wiewatwaar

Nergens anders vindt men zo veel retailimpressies als op de EuroShop (foto: Messe D端sseldorf, Constanze Tillmann)


Van 16 t/m 20 februari 2014 vindt op het beursterrein in Düsseldorf ’s werelds grootste investeringsbeurs voor retail en haar partners plaats: de EuroShop. De flair van EuroShop is moeilijk in woorden te vatten maar laten we een poging doen: een fascinerende veelzijdigheid aan ideeën, imposante beursstands met ‘aha-effect’, smeltkroes van internationale vakbezoekers, mondiaal defilé van retail-who-is-who en een vonk die meteen overspringt zodra men de EuroShop-hallen betreedt.

97 wiewatwaar


EuroShop is tevens een betrouwbaar platform voor de trends van de toekomst, met visioenen en retail-impressies van dichtbij aanschouwd. Nergens anders vindt retail een zo breed scala aan ontwikkelingen, oplossingen en innovaties en nergens elders wordt de kans geboden om een internationale vergelijking te maken en met experts in gesprek te gaan. EuroShop staat in de agenda van elke beslisser in retail en is koersbepalend voor de branche. Consequente aandacht voor wensen bezoeker en exposant Het EuroShop-motto Your Global Flagship Event weerspiegelt niet alleen de omvang en soevereiniteit van de manifestatie, maar ook de consequente aandacht voor de voordelen en behoeftes van exposanten en bezoekers. Vier segmenten bieden een fascinerende veelzijdigheid en tal van mogelijkheden. Zo beslaat EuroConcept het brede spectrum van winkelinrichting, architectuur, store-design, verlichting, koelmeubels, innovatieve materialen en vloerbedekking. EuroSales focust op de beleving bij het inkopen en bespeelt op het PoS alle zintuigen, of het nu gaat om de presentatie van de producten, de visuele marketing of de merchandising. EuroCIS toont de nieuwste retail technologie-oplossingen voor de klantenservice, PoS-technologie en mobile shopping, maar ook voor ERP, supply chain management en diefstal preventie. Multichannel neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in. Professionals op het gebied van live-marketing en communicatiespecialisten zijn in EuroExpo op de juiste plek. Zij komen uit de handel, industrie en dienstverlenende sector, op zoek naar nieuwe ideeën voor standbouw, design en events.

98 wiewatwaar

Blijvend perfectioneren De vorige editie van Euroshop, in 2011, heeft met 2.036 exposanten uit 53 landen op circa 108.000 m² tentoonstellingsoppervlakte en met meer dan 107.000 vakbezoekers (!) uit alle vijf de continenten recordaantallen bereikt. En alles wijst erop dat deze aantallen in 2014 overtroffen zullen worden daar de vraag van exposanten zo groot is dat er voor het komende evenement niet 15 maar 16 hallen ingezet zullen worden. Een succesfactor van EuroShop is dat men het concept ervan blijft perfectioneren. Zo zal in 2014 het sterk groeiende onderdeel retail-belichting niet alleen een eigen hal krijgen, maar wordt er onder de naam Lighting Designer’s Zone voor het eerst ook een speciaal deel voor verlichtings-designers en –planners gecreëerd. De afdeling Visual Merchandising in hal 4 zal iedereen inspireren die geïnteresseerd is in etalagefiguren, hoogwaardige decoratie en interieur design. Nieuw bij EuroShop 2014 is ook de wijziging in de looptijd: ditmaal van zondag tot en met donderdag in plaats van zaterdag tot en met woensdag, geheel conform de wens van exposant en bezoeker. Beproefde, hoogwaardig

Steeds het allernieuwste op retailgebied bijeengebracht…. Hier een snijplank/ annex weegschaal van Bizerba (foto Mess

bezette forums zoals ‘Architecture & Design’, ‘ECO’, ‘EuroCOS’, ‘Multi-Channel’ en ‘POPAI’ (alle simultaan Duits/Engels), of specials zoals het ‘EuroShop Designer Village’ en het ‘POPAI Village’ completeren het omvangrijke aanbod.

Parallel aan EuroShop vindt verder wederom de gerenommeerde Retail Design Conference inclusief de uitreiking van de EuroShop Retail Design Award en de felbegeerde Retail Technology Award Europe (reta) plaats.


EuropShop 2014 is voor vakbezoekers van zondag 16 februari tot en met donderdag 20 februari 2014 dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur geopend. Een dagkaart kost 60 euro (42 euro als e-Ticket in de online-voorverkoop), een tweedagenkaart 80 euro (60 euro in de online-voorverkoop) en een doorlopende kaart 135 euro (115 euro in de online- voorverkoop). Studenten en scholieren betalen 20 euro. Een entreekaart geeft recht op gratis heen- en terugreis naar EuroShop met de openbaar vervoersmiddelen van de VRR (regio Rhein-Ruhr)

99 wiewatwaar

esse DĂźsseldorf, Constanze Tillmann)

Ingrijpende veranderingen EĂŠn ding is zo zeker als wat. De mondiale detailhandelsbranche staat momenteel voor een van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia. Ingrijpende veranderingen in

het koopgedrag van consumenten, de pijlsnelle technologische verschuivingen, die zowel de interne processen binnen ondernemingen maar ook het contact met de klanten indringend beĂŻnvloeden, de voortschrijdende globali-

sering van de branche en het ontstaan van volledig nieuwe verkoopvormen verlangen van de handel een grote mate van ondernemerschap, creativiteit en bereidheid tot innoveren teneinde ook in de toekomst succesvol in de markt


te kunnen blijven opereren. De structuur van de handel zal in veel landen duurzaam veranderen, met name in de voldane markten in Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië zal het tot een afname van de verkoopoppervlakte leiden en zal het aantal winkels afnemen. Retailers met een lange traditie die in de afgelopen jaren niet zijn meegegaan met de veranderende marktvoorwaarden, zullen langzamerhand verdwijnen. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe spelers in het veld die online en stationair actief zijn en met innovatieve assortimenten en winkelconcepten wél renderen. Gebleken is o.m. dat steeds meer producenten in hun eigen winkels investeren. Vooral in de fashionbranche zal deze trend zich doorzetten en daarmee zal de concurrentie aanscherpen. Dit alles heeft een grote impact op de vormgeving van winkels. De consument van de toekomst heeft extra prikkels nodig om een winkel binnen te gaan om er inkopen te doen. In veel branches zal het totaalbeeld van een winkel een steeds grotere rol gaan spelen. Tegelijkertijd worden service, advies en persoonlijk contact met de klant een essentieel usp, vergeleken bij de online-verkoop. De integratie van technologie in de winkelvormgeving, bijvoorbeeld in de vorm van virtuele pashokjes en de inzet van mobiele technologie als iPads ter ondersteuning van de verkoop, spelen daarbij een belangrijke rol. De klant verwacht bij veel assortimenten vrij over het inkoopkanaal te kunnen beschikken; de grenzen tussen stationaire winkel, internet en mobiel verwateren meer en meer. De investeringen in de integratie en koppeling tussen de verschillende kanalen wordt door veel retailers als een van de grootste technische en organisatorische uitdagingen van de komende jaren gezien. Bij winkelontwerp is er gelijktijdig een duidelijk herkenbare trend voor het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen. In verbinding

Economical lighting. NAVO

LED spotlight

Equipped with efficiently, high-performance LED technology and innovative reflector technology, NAVO sets the standards for an economical and sales-promoting ambient lighting. By means of indirect light directing NAVO ensures an extraordinary, light-intense presentation of the goods and puts brilliance on the shelves. 100 wiewatwaar

Please visit us at EuroShop 2014 in Düsseldorf. 16 – 20 February 2014

ansorg.com

Hall 12, Stand C35

Lighting solutions for retail and architecture.

daarmee staan ook verdere investeringen in energiebesparende verlichting en koel- en klimaattechnieken, waardoor enerzijds de stijgende energiekosten worden gecompenseerd en anderzijds een positief imago wordt bewerkstelligd. Bij de winkelverlichting zal de LEDtechnologie steeds meer terrein winnen. EuroShop 2014 komt in dit opzicht op het juiste moment. Kijken naar wat concurrent van plan is Sinds de afgelopen EuroShop is er veel veranderd. De economische situatie is in veel industriële landen nog steeds gespannen en zelfs de opkomende industrielanden zagen zich geremd in hun sterke groei waaraan zovelen inmiddels gewend waren geraakt. Overigens kan er terecht worden opgemerkt dat moeilijke tijden ook als katalysator voor veranderingen werken en de creativiteit meestal het grootste is als de middelen krap zijn en de financieel directeur nog ernstiger kijkt dan anders. In de praktijk betekent dit dat er veel is veranderd en dat er nieuwe trends zijn ontstaan die men na afloop van de vorige EuroShop in 2011 niet had verwacht. De belangrijkste ontwikkeling is wel dat retail, ijverig op zoek naar echte impulsen, thans verder kijkt dan de neus lang is en er ook op let wat de concurrentie doet. Het zou in feite voor elke retailer vanzelfsprekend moeten zijn om aan de weet te komen wat de concurrent van plan is. Maar de eigenlijke uitdaging die als een rode draad door alle branches heen loopt, is toch de vaardigheid om ook te kijken naar de retailsectoren die men niet als directe concurrent ziet, om aldaar ideeën op te doen die ook in een ogenschijnlijk volledig andere context zouden kunnen functioneren. Noemen we bijvoorbeeld de Britse supermarktketen Tesco, waar afdelingen met kleding geopend zijn die voor onafhankelijke modewinkels zouden kunnen doorgaan, of koffieshops die men normaliter eerder in de Londense wijk Soho of zelfs in Brooklyn in New York zou verwachten. Tesco heeft daadwerkelijk over de ‘supermarkthorizon’ heen gekeken en segmenten ontdekt die in de winkels functioneren. Iets vergelijkbaars kan men ook bij pop-up-stores zien, een segment dat gestaag verder groeit en niet, zoals geruime tijd werd voorspeld, weer verdwijnt. Hier zijn twee nieuwe trends te bespeuren: enerzijds samenwerking waarbij een merk zijn aanbod met dat van een andere merkaanbieder samenbrengt en zo een plaats creëert waarbij het ‘geheel groter is dan de som van de delen’. Dit jaar is in Londen een samenwerking ontstaan tussen Vitsoe, waarvan de corebusiness de inrichtingscreaties van designer Dieter


Rams is, met Coleman Coffee Roasters en Four Corners Books. Het resultaat is een tijdelijke winkel waarbij alles draait om het ontspannen in de woonkamer, waar boeken, koffie en modern meubilair op de voorgrond staan. Dit is een typisch voorbeeld van de huidige ontwikkeling maar ook van hoe merken hun merkkapitaal wederzijds opwaarderen en aantrekkelijke ruimtes creëren. Anderzijds blijkt dat popup-stores in toenemende mate ook in het hoogwaardige genre opduiken. Een winkelruimte openen, in de hoop dat graffiti en grof behandeld hout alleen voldoende zijn om omzet te genereren, volstaat niet langer. Deze trend is alomtegenwoordig - of het nu gaat om de Champs-Élysées waar een van de toonaangevende parfumhuizen een pop-up-store heeft ingericht die zo mooi was dat deze net zo goed definitief had kunnen blijven, of bij het Italiaanse jeansmerk Diesel dat dit jaar op de Londense Regent Street voor drie maanden een winkel heeft betrokken. Deze bestond uit een rij van plantenkassen uit gekleurd glas of hout die over de winkelruimte waren verdeeld en als mobiele displayvitrines dienst deden. Ook deze pop-up was niet alleen interessant, maar ook bepalend voor veel moderetailers: het toonde hoe een beperkt budget duur en semi-permanent kan werken.

IC van klanten kan worden aangepast. De experts bevestigen verder dat digital signage globaal booming is.

Multi-channel meest ingrijpende verandering Op de EuroShop wordt een overvloed aan opties gepresenteerd waarmee de conventionele retail ook in de toekomst de concurrentie aan kan gaan. Bijvoorbeeld door het internet

Verlichting geniet hoge prioriteit Een sector die op de komende EuroShop ook sterk in opkomst is, is die van de verlichting. En dat is niet verwonderlijk: investeringen in de verlichting van winkels geniet in de handel een hoge prioriteit. Dat bevestigen ook de nieuwste onderzoekersresultaten van de EHI-LadenMonitor 2014. De wens om bij het PoS aantrekkelijke productwerelden met licht te ensceneren en op die manier emotie los te maken, is als drijfveer net zo belangrijk voor de handel als de noodzaak om de winkelverlichting met het oog op de stijgende energieprijzen efficiënter en duurzamer vorm te geven. De LED-technologie wordt daarbij als dé perfecte oplossing gezien. Emotie en efficiëntie in één pakket: daarmee is LED een heersend thema in de retail-scene geworden. De acceptatie groeit in alle detailhandelbranches, maar vooral binnen de levensmiddelenhandel. Volgens ondezoek van het EHI komt inmiddels 60 procent van de totale verlichting voor rekening van deze technologie. De voordelen op het gebied van energiebespa-

met zijn eigen wapens te verslaan, want juist de nieuwe media creëren een keur aan mogelijkheden aan visuele en emotionele verkoopimpulsen, klantencontact en –binding. Noemen we de innovatieve oplossingen voor digitale instore-communicatie respectievelijk voor etalagevormgeving die tot veel in staat zijn: de consumenten verrassen, entertainen, adviseren, inspireren, informeren en/of oriëntatie bieden. En - wat in het multichannel-tijdperk steeds belangrijker wordt – de online- en offline-werelden met elkaar verbinden. Deskundigen zijn van mening, dat met multichannel-retailing de retail waarschijnlijk de meest ingrijpende verandering zal beleven sinds de komst van de zelfbediening halverwege de vorige eeuw. De koopbeleving op het PoS wordt nieuw geïnterpreteerd. Enerzijds is er het aantrekkelijke van de fysiek aanwezige producten (wat het voor consumenten mogelijk maakt ze aan te raken en uit te testen); anderzijds heeft men de fascinerende mogelijkheden van beeldschermen, informatieterminals, internet en mobiele smartphones. Deze bieden een geheel nieuwe manier om producten spannend te presenteren en ervoor te zorgen dat de consument ze graag wil aanschaffen, en voegen volledig nieuwe services in het verkoopproces toe. In de synthese van de digitale en de werkelijke wereld, zal nu het succesmodel voor retail van de toekomst liggen. Een belangrijk thema op EuroShop is verder de perfecte integratie van display-oplossingen in de winkelinrichting, zodat er een vloeiende overgang tussen de ingezette technologie en winkelarchitectuur ontstaat. In de toekomst zal de focus bij onder meer transparante, zeer dunne displays zonder frame komen te liggen, maar ook bij een hardware-design dat aan de

ring, lichtkwaliteit en regelbaarheid ten opzichte van de tot nu toe dominerende conventionele lichtoplossingen, zijn volgens Philips gewoon onverslaanbaar. Langzaam maar zeker voltrekt zich ook elders de overstap naar LED: bij het segment non food stond deze technologie tot nu toe voor een aandeel van 30 procent van de totale verlichting. Vooral in de textiel- en modedetailhandel staat LED-verlichting nog in de kinderschoenen – dit wordt door de branche-experts onder meer verklaard door de behoefte aan sterke verlichtingsbronnen om accenten te creeren. Men gaat er vooralsnog vanuit dat conventionele lampen bij een vergelijkbare prestatie de meest zuinige oplossing bieden. In zijn algemeenheid ontwikkelt de winkelverlichting zich tot een steeds complexer thema waarbij niet alleen de lampen en verlichtingsmiddelen een bepalende rol spelen; ook de behoefte van de handel aan dienstverlening op dit gebied groeit. Lichtplanning is daarbij een van de belangrijkste thema’s: 82 procent van de door het EHI Retail Institute geïnterviewde retailers gaf aan waarde te hechten aan een professioneel advies. Er zijn dan ook steeds meer lichtplanners en –designers die zich in lichtconcepten voor de retailbranche hebben gespecialiseerd. Voor deze onafhankelijke experts is er op EuroShop met de ‘Lighting Designers’ Zone’ voor het eerst een eigen platform ter beschikking gesteld. De daarvoor gecreëerde speciale ruimte op een centraal punt in hal 11 biedt het internationale vakpubliek uit de handel de mogelijkheid om informatie in te winnen over actuele projecten en mogelijkheden op het gebied van verlichting, en zich persoonlijk te laten adviseren over individuele lichtdesignoplossingen. n

101 wiewatwaar

Terug in de toekomst De laatste grote trend in Noord-Amerika en Europa laat zich als ‘terug in de toekomst’ omschrijven. Nog niet zo gek lang geleden dook de ster van de QR-codes aan het firmament op. Deze codes zouden ervoor zorgen dat alles weer op z’n pootjes terecht kwam en de klanten terug naar de winkels gingen. Het paradepaardje daarvoor was een demo-store in de metro van Seoel. Hier had Tesco een virtuele winkel ingericht, bestaande uit productfoto’s met daarop QR-codes. Deze codes kon men bij het wachten op de metro scannen – een eenvoudige manier van inkopen doen. De verbruikers waren blij want het bespaarde hen een ritje naar de supermarkt. Hetzelfde project kan men nog altijd in de metro van Barcelona bewonderen waar een Sony Virtual Shop met QR-codes is ingericht, waar echter vrijwel nooit gebruik van wordt gemaakt. Het schijnt dat techniek zonder bediening onaantrekkelijk is en alleen functioneert als het onderdeel van een totaalpakket is. Dit houdt in dat de QR-codes zich waar kunnen maken als onderdeel van het ‘verkoopapparaat winkel’, maar ze inzetten als enige verkooptool schijnt passé te zijn. In plaats daarvan oriënteren detaillisten zoals HMV uit het Verenigd Koninkrijk zich op hun eigen erfenis en gebruiken oude designelementen om een nostalgisch gevoel te bewerkstelligen. Bij de HMG-winkel op 363 Oxford Street is Londen is een retro-façade aangebracht die bij de wat oudere klanten zoete herinneringen oproept. Het zou kunnen dat deze trend nog lange tijd navolging zal vinden, daar detaillisten hun eigen rijke bron aan

winkelinrichtingen aan kunnen boren en tegelijkertijd techniek gebruiken die vandaag de dag als standaard voor het segment geldt. ‘Nostalgie is niet meer wat het is geweest’, wordt er gekscherend gezegd, maar ze is toch hard bezig aan een comeback. Een ander gevolg van winkelinrichtingen die eerder door het verleden dan door de toekomst worden geïnspireerd, is de reducering van de whitebox-look in alle mogelijke variaties. Deze zal meer op de achtergrond geraken maar waarschijnlijk niet helemaal verdwijnen. Bijzondere ideeën in winkels raken de juiste snaar bij de consument en daarom komt EuroShop 2014 op het juiste moment: hier kan men direct in gesprek gaan over innovatieve concepten en vindt men retail-oplossingen binnen handbereik. Voor veel ondernemingen zal EuroShop een waardevolle inspiratiebron op weg naar een succesvolle toekomst zijn.


Wegdromen in Dubai Land van het zwarte goud in problemen?

102 wiewatwaar

Dubai. Booming business? Of eigenlijk failliet? Wie zal het zeggen? ‘Doe-bei-i’, zoals de Dubainaren zeggen, is een van ‘s werelds snelst gegroeide metropolen. De stad, gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de hoofdstad van het gelijknamige emiraat, herbergt de meest bizarre projecten. Ze zijn er alle werkelijkheid geworden.


103 wiewatwaar

De indrukwekkend grote winkelruimte van BinSina in de Dubai Mall


De Burj Khalifa, met zijn welhaast beangstigende 828 meter momenteel het hoogste gebouw op onze planeet

104 wiewatwaar

De eerder genoemde onbetwistbare veiligheid voor westerse toeristen is de laatste tijd toch enkele malen in een ander daglicht komen te staan. Zo werd in juli dit jaar een in Dubai verkrachte Noorse vrouw tot een gevangenisstraf veroordeeld. Ze werd beschuldigd van seks buiten het huwelijk – ja dank je de koekoek- en het drinken van alcohol. Nadere beschouwing leert dat het land toch nog erg conservatief is. RTL Nieuws/ ANP meldt dat een Australische vrouw eerder de cel in moest nadat ze had verklaard te zijn verkracht door drie collega’s en een Brits stel kon in 2010 achter de tralies omdat ze elkaar in een restaurant een kusje op de wang hadden gegeven. Sex on the beach leverde een ander paar ook een paar maanden celstraf op, ook al ontkenden ze in alle toonaarden de tenlastelegging. Dus ja….

Kijken we dan naar de welhaast onaards aandoende Burj Khalifa, met zijn beangstigende 828 meter thans het hoogste gebouw ter wereld, naar de Palmeilanden (zie een eerdere editie van de ‘Wie Wat Waar’), naar ‘The World’ eilandengroep, naar de Dubai Mall (met stip het grootste winkelcentrum ter wereld) aan de Sheikh Zayed Road die dwars door Dubai loopt vanaf de airport naar Abu Dhabi en naar nog veel meer. Het toerisme tiert er welig, wat niet zó vreemd is want in deze geheel andere wereld vormen de VAE een onbetwistbaar veilige plek voor westerse reizigers. Ook al beweren sommigen dan dat Dubai grote problemen heeft. Dubai Mall: 1.200 winkels De Dubai Mall, een waarlijk gigantisch shopping center, bereikbaar met bus 27 of metro Burj Khalifa -je moet het met eigen ogen gezien en ervaren hebben anders geloof je het niet- maakt deel uit van de wolkenkrabber Burj Khalifa die daarnaast ook nog kantoorruimte, 900 appartementen en een groot hotel herbergt. In de Dubai Mall zelf, die overigens eind 2008 open ging, is ruimte voor maar liefst 1.200 winkels, in totaliteit meer dan een half miljoen vierkante meter bvo. En om dat voor de consument allemaal vlekkeloos te laten verlopen, werd voorzien in een slordige 14.000 parkeerplaatsen. Goedkoop of duur winkelen, alles kan De Dubai Mall overtreft qua winkelgenot mijn

stoutste dromen en ik heb toch al verschillende ‘winkelhoven van Eden’ op deze aardkloot mogen aanschouwen. Het is een shopping paradijs bij uitstek. Van Chanel tot La Martina, van Vuitton tot Banana Republic, van Cartier tot Gap, van Zara tot H&M, van Gold Souk tot het grootste zee aquarium ter wereld, van een sushi restaurant uit het land van de rijzende zon tot een hamburgertent van Uncle Sam, alles maar dan ook alles vind je er en dat in een unieke ambiance. Boeken, elektronica, muziek, sport, noem maar op. Maar denk nou niet dat de Dubai Mall het enige shopping vermaak biedt in de stad. Neem nu Ajmal Eternal, aan de Boulevard, of ziedaar Jumeirah Emirates Towers, een winkel vol van Oosterse geuren en met een waarlijk magnifiek interieur, en wat te denken van de Vismarkt aan Deira, waar je geconfronteerd wordt met vissen die je hooguit in een droom gezien hebt. De Villa Moda winkels van Sjeik Majed Al-Sabah – alléén de naam ál- zijn eveneens blikvangers, met hun brede aanbod van topontwerpers en hun bijzondere, futuristische interieur (adres: Boulevard). Goedkoop winkelen kan er ook, in het Karama Shopping Center aan Kamara, dat je met enige fantasie zou kunnen bestempelen als een Oosterse variant van de Beverwijkse Bazaar. Ibn Battuta Mall is het grootste themawinkelcentrum ter wereld (adres Sheikh Zayed Road): bijna 300 winkels die tezamen van alles bieden uit landen als China, India, Iran, Egypte e.d.. Driehonderd aanbieders van goud in Gold Souk, gelegen in het Al Jahra Building, en de


De Noorse vrouw die is veroordeeld, Marte Dalelv, wil vrouwen waarschuwen dat Dubai er dan wel zeer modern uitziet, maar dat er geen westerse normen en waarden gelden en er ook geen westers rechtssysteem is. Ze had zich absoluut niet gerealiseerd dat ze als misdadigster behandeld zou worden in plaats van als slachtoffer. “En veel toeristen weten ook niet dat het niet legaal is om in Dubai alcohol te drinken, ondanks het feit dat het in hotels en restaurants verkrijgbaar is

De hele sfeer in de Ripani winkel in de Dubai Mall is adembenemend, zoals op deze foto goed naar voren komt

staven mogelijk is. De bomen gaan tot de hemel en zelfs nóg een stukje verder, totdat begin 2010 duidelijk wordt dat het ontwikkelbedrijf van het emiraat een lening van 60 miljard euro voorlopig niet meer kan aflossen. Abu Dhabi doet een noodgreep van tien miljard en Dubai krijgt weer lucht in de longen, alhoewel de vastgoedprijzen door de wereldcrisis inmiddels al gehalveerd zijn. Maar het woord ‘onmogelijk’ staat niet in de vocabulaire van de leiders van het emiraat. Het ANP meldt dat er weer toenemend vertrouwen in het economisch herstel van Dubai bestaat en dat de bedrijven die het moeilijk hadden langzamerhand weer uit de schuldherstructureringen komen en voorts ook dat beleggers weer vertrouwen hebben. Een klinkend voorbeeld? Het aandeel van Emaar Properties, ontwikkelaar van de Burj Khalifa is sinds begin dit jaar (we schrijven mei 2013) al 59% in waarde gestegen.

De vlaggenschipwinkel van Ripani in de Dubai Mall: een esthetisch, functioneel en bruikbaar geheel

Het is bijna gedaan met de olie Het is interessant de bron te kennen van de Dubai Mall en alle andere superlatieven die over de stad neergedaald lijken te zijn. Wel, Dubai was in de oudheid altijd al een handelspost van kaliber voor de landen aan de Perzische Golf en het Indisch subcontinent. Twee millennia v. Chr. is er al bebouwing zo laten opgravingen zien. Een periode van ongekende economische groei en rijkdom neemt een aanvang in 1966 als er olie wordt aangetroffen en enkele jaren nadien start de produc-

tie en uitvoer van het ‘zwarte goud’, zoals Kuifjes geestelijk vader Hergé olie benoemt . De olie doet het land in enorm tempo opstoten in de vaart der volken. Sinds enkele decennia worden de olie inkomsten geïnvesteerd in stadsuitbreiding en oriëntatie op de toekomst. Alle ogen zijn nu namelijk gericht op het toerisme en de totstandkoming van een mondiaal financieel centrum. Want over ruim tien jaar is het finito met de olie, sommigen die er nog een beetje verder in doorgeleerd hebben denken zelfs dat over 3-4 jaar de bronnen al opgedroogd zullen zijn…..In dit licht bezien kunnen de inspanningen van de Dubainese overheid om superlatieven als de wolkenkrabber, de Palmeilanden en de Mall te genereren worden verklaard. Dubai is bovenal ook een moderne stad, waar alle vertier conform westerse maat-

105 wiewatwaar

Emirates Towers, twee gigantische torens met een uiterst luxueuze winkelboulevard. Ja, een winkelwalhalla is Dubai ongetwijfeld. Maar laten we bij de les blijven. Terug dus naar de Dubai Mall. Tijd voor wat historie.

Enkele fraaie winkels onder de loep Dubai Mall staat voor een volle dag of een week als je daar zin in hebt, zuiver winkelgenot. Bij normale verkeersomstandigheden is het winkelcentrum zowel vanuit het zuiden (Dubai Marina) als vanuit het noorden (het oude Dubai) met een half uurtje te bereiken. We vinden er vestigingen van de genoegzaam bekende internationale retailers (Galeries Lafayette, Debenhams, Marks & Spencer en Bloomingdale’s). Spectaculair is er ook de Ice Rink (indoor schaatsbaan) en het bioscoopcomplex met 22 zalen. Buiten de Mall torent de imposante Burj overal bovenuit. Laten we hier eens enkele in meerdere opzichten uitzonderlijke winkelprojecten de revue passeren, die nog vrij kort geleden gerealiseerd werden. Richten we met name de scope op de Jashanmal Home Store, pionier op het gebied van department stores, op de BinSina vlaggenschip-apotheek en op de Ripani vlaggenschip-winkel: de laatste met tassen en accessoires van ongekende Italiaanse allure. Drie winkels van wereldniveau.


gespecialiseerde winkel. Zijn brede en diepe range van producten omvat plusminus 16.000(!) items, waarvan 60% medicijnen. Er is volop persoonlijke advisering aanwezig van een staf van specialisten, maar er is eveneens een consultatieruimte beschikbaar voor persoonlijk, gezondheid gerelateerd advies. De muren van de winkels, de vloertegels en de middenunit gondola’s zijn zuiver wit. Een donkere lijst van hout markeert de productendisplay aan de bovenzijde, langs de meterslange nissen in de muur. Opmerkelijk element is de waaiervormige pijler die zich ontvouwt in het plafond met een elegante kromming, met aan de top een indirect uitstralende verlichting. Winkelinrichtingsfabrikant Visplay uit Duitsland (met ook een vestiging in ons land) paste een van zijn inrichtingssystemen, Xero-4, bij deze BinSina toe. Xero-4 is een buitengewoon flexibel verticaal draagsysteem dat hier zowel aan de wanden als in de middenopstelling is geïntegreerd. Het smalle profiel ervan is slechts zichtbaar als een ruimte tussen twee oppervlakten en in feite onzichtbaar wanneer de veelvuldig gebruikte glasplaten zijn gemonteerd. Architect was hier de firma Brand & Creative; Italdeco realiseerde het geheel (beide uit Dubai).

106

BinSina was de eerste apotheek die een vergunning kreeg voor vestiging in Dubai

wiewatwaar

BinSina: verzorging ten top BinSina was de eerste apotheek die een vergunning kreeg voor een vestiging in Dubai. Dat was in 1965 en dankzij een continue groei is de retail onderneming de ultieme gezondheidsen schoonheidsbestemming voor klanten in de VAE geworden met thans zowat veertig vestigingen. Geboden wordt een brede en diepe serie medicijnen die alleen op doktersvoorschrift worden verstrekt, alsmede feel-good en

schoonheidsproducten én een groot aantal huidverzorging artikelen van internationaal bekende merknamen. BinSina’s hoge mate van serviceverlening omvat ook professionele verzorging van klanten. De nieuwe flagshipstore in de Mall, die in januari 2013 open ging, kan bogen op een indrukwekkend grote winkelruimte, biedt een uiterst opwindende en moderne winkelbeleving en is een feilloos aaneengesmede combinatie van apotheek en

Oude glorie van Italië komt tot leven bij Ripani Ja en dan Ripani. Onvervalst Italiaans raffinement in lederen tassen en accessoires van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Aanwezig in honderden boetieks en warenhuizen in meer dan veertig landen, zowel in Europa als op andere continenten. Het merk biedt uiterst fijnzinnig ontworpen artikelen waarbij alleen maar de fijnste Italiaanse grondstoffen gebruikt worden. Het familiebedrijf is veertig jaar geleden opgericht. De Ripani store in de Dubai Mall is in januari 2013 geopend na een algehele opknapbeurt. Het is momenteel de flagshipstore van de brand waar op honderd vierkante meter winkeloppervlak de schoonheid van het land middels zijn klassiek geïnspireerde architectuur tot uiting komt. De hele sfeer is de winkel is adembenemend en reflecteert de oude glorie van Italië met zijn bochtige omhoog wijzende lijnenspel, zijn geglansde oppervlaktes, zijn fraaie symbolen en verlichting. Het originele winkelconcept van Ripani was in handen van CSI Architects die het samen met de ideeën van de eigenaar smeedde tot een esthetisch, functioneel en bruikbaar geheel. De winkel in de Dubai Mall biedt nu de perfecte locatie voor de unieke creaties van het merk. Opvallend zijn ook de strategisch geplaatste crèmekleurige presentatieschappen, die een speciale variant van Visplay’s single point draagsysteem blijken te zijn. Het effect is bijzonder. De schappen en ook de producten lijken te drijven. Het horizontale draagsysteem Invisible 6 van Visplay is toegepast voor de spiegelruimte tussen de verlichte panelen.


Maar zie. Zó volhoudend zijn de autoriteiten in Dubai ook weer niet. De Noorse vrouw kreeg 21 juli haar paspoort terug én gratie. Haar veroordeling leidde tot veel ophef in het westen. Toen ze aangifte had gedaan van verkrachting, werd ze meteen achter de tralies gezet want een ongetrouwde vrouw mag geen seks hebben in de VAE. Noorse diplomaten toonden echter aan hoe scheef deze situatie is. Daarna werd de verkrachter tot de cel veroordeeld. Een betere beslissing nietwaar?

Uitgesproken stijlwerelden bij Jashanmal

De Jashanmal Home Store: altijd in rap tempo mee geëvolueerd

eind van 2012 en meet om en nabij 1.400 m2. Het is een uitgesproken flagshipstore en geboden wordt een breed en diep assortiment kook- en eetgerei, slaap- en badkameraccessoires, woninginrichting en reiskoffers en dat alles alleen van topmerken en exclusief niveau. Deze nieuwe winkel is gebaseerd op het bestaande Jashanmal concept van het architectenbureau Schwitzke & Partner uit Düsseldorf. Dat betekent een heldere en frisse atmosfeer. Wat de architect hier heeft bereikt is klasse. Men heeft het concept vertaald naar een uitgesproken woninginrichting ambiance en daarbij stijlwerelden doen ontstaan die de producten niet slechts optimaal tot hun recht laten komen, maar die ook totaal geen afbreuk doen aan de unieke winkelsfeer van Jashanmal en bovendien de merkherkenning garanderen. Door de gehele winkel heen zie je zones of eigenlijk cosy huiselijke opstellingen met stilistische elementen die harmoniëren met de productlijnen en elke zone is weer gemeubileerd met afwisselend witte of donkere presentatie

units (in antraciet eiken), uiteraard afhankelijk van de productcategorie. Het gaat steeds om kleine en keurige elementen. Het verticale draagsysteem Xero 8P van Visplay werd hier gekozen als het basis displaysysteem. Dat is niet zo vreemd als je weet dat dit systeem maximaal inzetbaar is, uiterst flexibel ook en gebruikt kan worden voor een uiteenlopende reeks van productranges. Tevens zorgt Xero 8P ervoor dat de producten optimaal uit- en aangelicht kunnen worden. Het systeem heeft namelijk een geïntegreerde spanningsrail en legborden met verlichting er in kunnen overal waar gewenst langs het profiel ingeschoven worden, of het nu een muurpaneel is of een middenopstelling gondola. Het horizontale systeem Invisible 6 met glasplaten is gebruikt op de gondola’s. Beide systemen zijn dankzij het smalle profiel nagenoeg onzichtbaar in de panelen en laten de getoonde artikelen op de voorgrond treden. Deze fraaie winkel is overigens gerealiseerd door Arco Turnkey Solutions uit Dubai. n

107 wiewatwaar

Jashanmal Home Store evolueerde in rap tempo mee Jashanmal Home Store, óók al zo’n naam in de Arabische retailwereld. Jashanmal geniet bekendheid vanwege zijn producten van wereldklasse én zijn wel heel bijzondere service. Het is de pionier op het gebied van de warenhuizen in het Midden-Oosten sinds Rao Sahib Jashanmal zijn eerste winkel in 1919 in het Iraakse Basra opende. Koeweit volgde, daarna het eilandstaatje Bahrein, Dubai en Abu Dhabi. Hedentendage is de Jashanmal Group een onderneming met multichannel activiteiten in de Emiraten en India en worden meer dan honderd winkels geëxploiteerd (warenhuizen, boekwinkels, kledingzaken, schoenoutlets en reisbureaus). Jashanmal evolueerde in rap tempo mee in de veranderende retail en begeeft zich al lang niet meer alleen in retail, maar is eveneens gespecialiseerd in groothandel en distributie van consumentenproducten. De nieuwe Home Department Store van Jashanmal opende in de Dubai Mall tegen het


Design by Eve Agency

DE GROOTSTE RETAILVAKBEURS VAN FRANKRIJK • 500 exposanten voor een alomvattend retail overzicht • 25.000 vakbezoekers • Spectaculaire evenementen omtrent innovaties • Lezingen over actuele onderwerpen Voor meer informatie over bezoek en deelname, neem contact op met Promosalons Nederland, T. 020 4620020 of E. info@promosalons.nl

www.retail360show.com Volg de beurs op de sociale media


retail informatief

109 wiewatwaar


aantekeningen

110 wiewatwaar


retail informatief

index pagina 112 branche indeling winkelketens pagina 114 index branches winkelketens pagina 115 winkelketens pagina 177 winkelketens abc pagina 184 retailorganisaties

pagina

189 branche-organisaties

pagina

192 opleidingsinstituten

pagina

196 nieuwe winkelontwikkelingen

111

pagina 202 werk a an de winkel pagina 204 adverteerdersindex

wiewatwaar

pagina 201 index werk a an de winkel


branche-indeling winkelketens De winkelketens zijn ingedeeld volgens de branche indeling van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De hoofdbranches zijn overzichtelijk verdeeld in (sub)branches. Binnen deze branches zijn de winkelketens alfabetisch gerangschikt. Indien u op (sub)branche niveau wilt zoeken, raadpleeg dan de index branches winkelketens (pagina 114) Indien u op winkelketens wilt zoeken, raadpleeg dan winkelketens ABC (pagina 177)

Detailhandel Voedings- en genotsmiddelen > > > > > > > > > > > > > > >

Aardappelen/Groenten en Fruit Brood/Banket Delicatessen Groothandel Kaas Natuurvoeding/Reform Poeliers Slagerijen Slijterijen/Wijnkoperijen Supermarkten Tabak/Gemakswinkels Traiteurs Vis Vitaminen-/Gezondheidswinkel Zoetwaren

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

115 115 119 120 120 120 120 121 121 122 124 124 124 124 125

Kleding, modeartikelen en textiel

112 wiewatwaar

> > > > > > > > > > > > > > > > >

Babyspeciaalzaken Beenmode Bodyfashion Bruidsmode Lederwaren/Reisartikelen Mode - Accessoires Mode - Dames Mode - Dames/Heren Mode - Dames/Heren/Kinderen Mode - Dames/Kinderen Mode - Heren Mode - Kinderen Mode - leer Mode - Vrijetijd Schoenen Stoffen Textielsupermarkten

Apotheken Drogisterij/Parfumerie Juweliers Optiek

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

125 125 125 125 125 126 126 129 130 132 132 132 133 133 134 137 137

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

137 138 139 139

Wonen en woninginrichting > Keukens > Kurk en parket > Meubelen

Sanitair en Keukens Sanitair/Tegels Slaapkamerspeciaalzaken Tapijten/Vloerbedekking Verlichting Woninginrichting Zonwering

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

143 143 143 144 144 145 146

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

146 147 147 147

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

147 148 149 149

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

150 150 150 151 151 151

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

152 152 153 153 154 154 154 154 155 155 155 156 156 157 157 157

Huishoudelijke artikelen > > > >

Gemengde branche Huishoudlinnen Naaimachines Wereldwaren

Consumentenelektronica > > > >

Computers Elektronica en Bruin-, Wit- en Grijsgoed Foto/Film/Video Telecommunicatie

Doe-het-zelf

Persoonlijke verzorging > > > >

> > > > > > >

PAGINA 140 PAGINA 141 PAGINA 142

> > > > > >

Bouwmarkten Bouwmarkten/Tuin/Dier Bouwmaterialen IJzerwaren/Gereedschappen Installatiemateriaal Verf en Wandbekleding

Educatie en vrije tijd > > > > > > > > > > > > > > > >

Audio en Video Bloemen en Planten Boek- en Kantoorboekhandel Campingartikelen en sport Dierenspeciaalzaken Hobby Kantoorinrichting/Kantoorbenodigdheden Muziekinstrumenten/bladmuziek Rijwielen Speelgoed Sportartikelen/Sportkleding Tuin/Dier Tuinartikelen Tuincentra Videotheken Warenhuizen


branche-indeling winkelketens Overige detailhandel > > > > > > > >

Erotica Grafmonumenten/Gedenktekens Hoortoestellen Orthopedie Revalidatie Tweedehands artikelen Verwarming Senioren Artikelen

Zakelijke dienstverlening PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

157 158 158 158 158 158 158 159

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

159 160 161 162 162 163

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

163 163 164 164 164

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

164 165 165 166 166 166

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

159 159 167 167 168 168 168

> > > > > > > > >

Bedrijfskleding Consumptieautomaten Detachering Drukwerk/Kopieën/Digitale Diensten Hydraulische Slangen Reclame/Bewegwijzering Retail Marketing Uitzendbureaus Werving & Selectie

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

173 173 173 173 173 173 174 174 175

Automotive Auto en motor > > > > > > >

Autobedrijven Auto-dealers/Auto-importeurs Auto-onderdelen Autowasserijen Brandstoffen Motoren

Diensten Financiële Dienstverlening > > > > >

Accountants Banken Consultants Diversen (financiele dienstverlening) Hypotheken

Horeca > > > > > >

Cafetaria/Lunchroom Hotels IJsbereiding Koffie-Wireca Lunchroom Restaurant

Onderhoud en reparatie > > > > > > >

rijwielen/elektra onderdelen en access. t.b.v. b/w/grijsg Installatie Renovatie Schoenreparatie Schoonmaak/onderhoud Tapijt- en meubelreiniging

Ontspanning > Fitnesscentra en Afslankinstituten > Recreatie > Zonnestudio's

PAGINA 168 PAGINA 168 PAGINA 169

> > > >

Chemisch Reinigen Kapsalons Makelaars Reiswezen

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

169 169 171 171

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

172 173 173 173

Verhuur > > > >

Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur

Aanhangwagens Auto's DHZ- en Partyartikelen machines en gereedschap

wiewatwaar

Particuliere Dienstverlening

113


index branches winkelketens A

> Accountants > Apotheken > Audio en Video > Autobedrijven > Auto-dealers/Auto-importeurs > Auto-onderdelen

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

163 137 152 159 160 161

b > Babyspeciaalzaken > Banken > Bedrijfskleding > Beenmode > Bloemen en Planten > Bodyfashion > Boek- en Kantoorboekhandel > Bouwmarkten > Bouwmarkten/Tuin/Dier > Bouwmaterialen > Brandstoffen > Brood/Banket > Bruidsmode

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

125 163 173 125 152 125 153 150 150 150 162 115 125

c > Cafetaria/Lunchroom > Campingartikelen en sport > Chemisch Reinigen > Computers > Consultants > Consumptieautomaten

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

164 153 169 147 164 173

d > Delicatessen

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

119 173 154 164 138 173

> Detachering > Dierenspeciaalzaken > Diversen (financiele dienstverlening) > Drogisterij/Parfumerie > Drukwerk/KopieĂŤn/Digitale Diensten

e > Elektronica en Bruin-, Wit- en Grijsgoed > Erotica

f > Fitnesscentra en Afslankinstituten > Foto/Film/Video

PAGINA 168 PAGINA 149

g > Gemengde branche > Grafmonumenten/Gedenktekens > Groothandel

PAGINA 146 PAGINA 158 PAGINA 120

h > Hobby

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

154 158 165 147 173 164

> IJzerwaren/Gereedschappen > Installatie > Installatiemateriaal

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

165 151 151 151

j > Juweliers

PAGINA 139

k > Kaas

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

> Hoortoestellen > Hotels > Huishoudlinnen > Hydraulische Slangen > Hypotheken

i > IJsbereiding

114

PAGINA 148 PAGINA 157

wiewatwaar

> Kantoorinrichting/Kantoorbenodigdheden > Kapsalons > Keukens > Koffie-Wireca > Kurk en parket

l > Lederwaren/Reisartikelen

120 154 169 140 166 141

> Lunchroom

PAGINA 125 PAGINA 166

m > Makelaars > Meubelen > Mode - Accessoires > Mode - Dames > Mode - Dames/Heren > Mode - Dames/Heren/Kinderen > Mode - Dames/Kinderen > Mode - Heren > Mode - Kinderen > Mode - Vrijetijd > Motoren > Muziekinstrumenten/bladmuziek

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

171 142 126 126 129 130 132 132 132 133 163 154

n > Naaimachines > Natuurvoeding/Reform

o > Optiek

PAGINA 147 PAGINA 120

> Orthopedie

PAGINA 139 PAGINA 158

p > Poeliers

PAGINA 120

r > Reclame/Bewegwijzering > Recreatie > Reiswezen > Renovatie > Restaurant > Retail Marketing > Revalidatie > Rijwielen/Elektra

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

173 168 171 167 166 174 158 159

s > Sanitair en Keukens > Sanitair/Tegels > Schoenen > Schoenreparatie > Schoonmaak/onderhoud > Senioren Artikelen > Slaapkamerspeciaalzaken > Slagerijen > Slijterijen/Wijnkoperijen > Speelgoed > Sportartikelen/Sportkleding > Stoffen > Supermarkten

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

143 143 134 168 168 159 143 121 121 155 155 137 122

t > Tabak/Gemakswinkels > Tapijt- en meubelreiniging > Tapijten/Vloerbedekking > Telecommunicatie > Textielsupermarkten > Traiteurs > Tuin/Dier > Tuinartikelen > Tuincentra > Tweedehands artikelen

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

124 168 144 149 137 124 156 156 157 158

u > Uitzendbureaus

PAGINA 174

v > Verf en Wandbekleding > Verhuur Aanhangwagens > Verhuur Auto's > Verhuur DHZ- en Partyartikelen > Verhuur machines en gereedschap > Verlichting > Verwarming > Videotheken > Vis > Vitaminen-/Gezondheidswinkel

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

151 172 173 173 173 144 158 157 124 124

w > Warenhuizen > Wereldwaren > Werving & Selectie > Woninginrichting

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

157 147 175 145

Z > Zoetwaren

PAGINA 125 PAGINA 169 PAGINA 146

> Zonnestudio's > Zonwering


winkelketens Voedings- en genotsmiddelen Aardappelen/Groenten en Fruit Aartsenfruit Heilaar-Noordweg 9, 4814 RR Breda Postbus 9555, 4801 LN Breda Telefoon: 076-5248100 Fax: 076-5221247 E-mail: info@aartsenfruit.nl Internet: www.aartsenfruit.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Alg. dir.: J.J.P. Aartsen directeur: F. van der Velde

>

Aartsenfruit B.V., Breda Aartsen Fruit Holding B.V., Breda

Beentjes Groentebroers Castricummerwerf 75, 1901 RV Castricum Telefoon: 0251-652388 Fax: 0251-654710 E-mail: info@beentjesgroentebroers.nl Internet: www.beentjesgroentebroers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 80 m 2

>

Beentjes Groentebroers B.V.

De Echte Groenteman Postbus 43, 9250 AA Burgum Telefoon: 0511-463193 Fax: 0511-469023 E-mail: info@de.echte.groenteman.nl Internet: www.de-echte-groenteman.nl Structuur: stichting Vestigingen: 50 Vvo: 80 m 2 Voorzitter: S. Jansen

>

Stichting De Echte Groentenman

De FruitCompany De Doelen 2, 3905 TA Veenendaal Postbus 680, 3900 AR Veenendaal Telefoon: 0318-546487 Fax: 0318-550803 E-mail: jakob@ravenswaaij.nl Internet: www.fruitcompany.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 5 Vvo: 130 m 2 Directeur: S.C van Ravenswaaij Expansie: S.C. van Ravenswaaij

>

Van Ravenswaaij Veenendaal Beheer B.V., Veenendaal

De Goudreinet

>

Groentehal De Goudreinet B.V. Van Ravenswaaij Veenendaal Beheer B.V., Veenendaal Van Ravenswaaij Veenendaal Be, Veenendaal

Bakken met Plaizier

Marktweg 8, 1681 NM Zwaagdijk-Oost Telefoon: 0228-351516 Fax: 0228-351585 E-mail: info@dvgroup.nl Internet: www.dvgroup.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: L.J.J. Fatels

Schutstraat 33, 7907 CA Hoogeveen Telefoon: 0528-263238 Fax: 0528-221060 E-mail: info@bakkenmetplaizier.nl Internet: www.bakkenmetplaizier.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: F.A. Plaizier

Dutch Vegetables Group B.V., Zwaagdijk-Oo

Bakken met Plaizier

>

Grofra Groenten en Fruit De Grens 26, 6598 DL Heijen Telefoon: 0485-540559 Fax: 0485-540539 E-mail: matersagf@planet.nl Internet: www.matersagf.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 40 m 2 Directeur: H.C. Maters G.J. Maters

>

Maters Grofra B.V.

Lubbers Groente en Fruit Marktstraat 88, 9581 AD Musselkanaal Telefoon: 0599-413049 Fax: 0599-417322 E-mail: info@lubbersagf.nl Internet: www.lubbersagf.nl Structuur: franchise Vestigingen: 14 Directeur: H. Ravensbergen

>

Lubbers B.V. Ter Wal, Meppel

Postuma Spoorstraat 47, 8271 RG Ijsselmuiden Telefoon: 038-3370099 Fax: 038-3322610 E-mail: agfinfo@postuma.nl Internet: www.postuma.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 1

>

Postuma

Brood/Banket Aad de Groot Cobbenhagestraat 22, 2288 ET Rijswijk zh Telefoon: 070-3903252 Fax: 070-3191401 E-mail: info@aaddegroot.nl Internet: www.aaddegroot.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Directeur: D.R. Kok

>

De Warme Bakker Aad de Groot B.V.

Ambachtsbakker Bisschopsweg 5b, 3752 LK Bunschoten Spakenburg Telefoon: 033-2999053 Fax: 033-2981227 E-mail: info@ambachtsbakker.nl Internet: www.ambachtsbakker.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 85 Directeur: J.E. Hartog

Bakerstreet Vredenburg 1, 3511 BA Utrecht Telefoon: 088-2766353 Fax: 088-2766300 E-mail: info@bakerstreet.nl Internet: www.bakerstreet.nl Structuur: franchise Vestigingen: 9 Directeur: H. Froeling Expansie: H. Froeling

>

Bakerstreet Holding B.V., Utrecht

>

Bakker Ammerlaan Lorentzstraat 2, 2665 JH Bleiswijk Postbus 101, 2665 ZJ Bleiswijk Telefoon: 010-5212424 Fax: 010-5219269 E-mail: info@bakker-ammerlaan.nl Internet: www.bakkerammerlaan.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Directeur: F. Ammerlaan J. Ammerlaan

>

Bakkerij Ammerlaan B.V. Bakkerij Ammerlaan Holding B.V., Bleiswijk

Bakker Bart Platinawerf 4, 6641 TL Beuningen gld Postbus 184, 6640 AD Beuningen gld Telefoon: 024-6782782 Fax: 024-6782799 E-mail: info@bakkerbart.nl Internet: www.bakkerbart.nl Structuur: franchise Vestigingen: 192 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: B. Bargboer Marketing man.: P. van Rossum Inkoop: mw. S. Elings Expansie: A. Paulusma

>

Bart’s Retail B.V., Beuningen gl

Bakker Roel Vlampijpstraat 53, 3534 AR Utrecht Telefoon: 030-2436147 E-mail: info@bakkerroel.nl Internet: www.bakkerroel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 Vvo: 60 m 2 Directeur: R. Roelofs

>

Bakker Roel, Utrecht

Bakker van de Ven St. Josephplein 5, 5428 GL Venhorst Telefoon: 0492-351207 Fax: 0492-352081 E-mail: info@bakkervandeven.nl Internet: www.bakkervandeven.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 100 m 2 Directeur: R. van de Ven mw. A. van de Ven Expansie: R. van de Ven

>

Bakker Van de Ven B.V. Bakker Van de Ven B.V., Venhorst Holding RAAR, Venhorst

Bakker Van Eekeren Techniekweg 14, 3542 DS Utrecht Telefoon: 030-2412535 Fax: 030-2412530 Internet: www.bakkervaneekeren.nl Vestigingen: 5

>

Bakkerij van Eekeren B.V.

Bakker van Snippenberg Frankeneng 51, 6716 AA Ede Postbus 654, 6710 BR Ede Telefoon: 0318-690060 Fax: 0318-690440 E-mail: info@snippenberg.nl Internet: www.snippenberg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: J. van Snippenberg

>

Snip B.V.

Bakkerij ‘t Bakkertje Hoofdstraat 150, 5706 AP Helmond Telefoon: 0492-527726 Fax: 0492-450229 E-mail: info@bakkertjes.eu Internet: www.bakkertje.eu Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 170 m 2 Directeur: T. Dirks

>

t Bakkertje vof

Bakkerij Aad Klootwijk Vlierbaan 2, 2908 LR Capelle aan den IJssel Telefoon: 010-4588688 Fax: 010-4589156 E-mail: info@klootwijk.com Internet: www.klootwijk.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 57 Vvo: 80 m 2 Directeur: A.L. Klootwijk L. Klootwijk Inkoop: A.L. Klootwijk Verkoop: R. Beenhakker Expansie: R. Beenhakker

>

De Beste Bakker Klootwijk Bakkerij Aad Klootwijk Hesseplaats B.V., Capelle aan den IJssel

Bakkerij Bakkers Tijsterman Nijverheidsweg 31, 2215 MH Voorhout Telefoon: 0252-240100 Fax: 0252-240101 E-mail: info@tijstermandebakker.nl Internet: www.tijstermanbakkers.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 14 Vvo: 80-100 m 2 Directeur: R. Tijsterman Directeur: A. Blok Expansie: R. Tijsterman

>

MB Exploitatie B.V., Voorhout

Bakkerij Beerse Bovenweg 276, 1834 CS Sint Pancras Telefoon: 072-5642756 Fax: 072-5624011 E-mail: info@bakkerijbeerse.nl Internet: www.bakkerijbeerse.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 100 m 2

>

Bakkerij Beerse

Bakkerij de Jong/De broodspecialist Algerastraat 26, 3125 BS Schiedam Telefoon: 010-2621717 Fax: 010-2621871 E-mail: mario@bakkerijdejong.nl Internet: www.bakkerijdejong.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: M. de Jong

>

Bakker M. de Jong B.V.

115 wiewatwaar

De Doelen 2, 3905 TA Veenendaal Postbus 680, 3900 AR Veenendaal Telefoon: 0318-546487 Fax: 0318-550803 E-mail: jakob@ravenswaaij.nl Internet: www.goudreinet.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 43 Vvo: 130 m 2 Directeur: S.C van Ravenswaaij Expansie: S.C. van Ravenswaaij

Dutch Vegetables Group BV


winkelketens Bakkerij de Rooy

Gronausestraat 1221, 7534 AH Enschede Telefoon: 053-4611256 Fax: 053-4613920 E-mail: info@oonk.nl Internet: www.oonk.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: M. Oonk

De Rooy B.V.

Bakkerij Oonk B.V.

>

Bakkerij de Waal Zoutsteeg 2, 1012 LX Amsterdam Telefoon: 020-6254062 Fax: 020-6245978 E-mail: bakkerij@dewaal.nu Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 60 m 2 Directeur: B. de Waal C. de Waal

>

Bakkerij De Waal

Bakkerij Heerschap Heverstraat 8, 6088 BH Roggel Telefoon: 0475-491320 Fax: 0475-494864 E-mail: bakkerij@heerschapgroep.nl Internet: www.bakkerijheerschap.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 1000 m 2 Directeur: S. Heerschap

>

Bakkerij Heerschap B.V. Heerschap Groep B.V., Roggel

Bakkerij Kolk Handelsstraat 17, 8263 BE Kampen Telefoon: 038-3313668 Fax: 038-3320346 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 60 m 2 Directeur: F.H. Kolk

>

Bakkerij Kolk B.V., Kampen

Bakkerij Korsten Maaspoort 42, 6001 BR Weert Telefoon: 0495-532395 Fax: 0495-542420 E-mail: fred@bakkerijkorsten.nl Internet: www.bakkerijkorsten.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 7 Directeur: F. Korsten

>

Bakkerij Korsten B.V.

Bakkerij Laurens Bosman

116

Bakkerij Oonk

Nijverheidsweg 5, 4731 CZ Oudenbosch Postbus 115, 4730 AC Oudenbosch Telefoon: 0165-312550 Fax: 0165-318328 E-mail: info@derooybakkerijen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: P.A.M. de Rooy

wiewatwaar

Herenstraat 64, 2282 BX Rijswijk zh Telefoon: 070-4156960 E-mail: administratie@bakkerijbosman.nl Internet: www.bakkerijbosman.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 100 m 2 Directeur: L. Bosman mw. J. Bosman-Smeele Expansie: L. Bosman

>

Bakkerij Laurens Bosman Bosman Beheer, Rijswijk

Bakkerij Maassen Schuttersweg 139, 7314 LG Apeldoorn Telefoon: 055-3552931 Fax: 055-3557884 E-mail: maassenbanket@hetnet.nl Internet: www.maassenbanket.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 200 m 2 Directeur: G. Hendricksen

>

Banketbakkerij Maassen B.V.

>

Bakkerij Pot Singel 29, 2992 BN Barendrecht Telefoon: 0180-613356 Fax: 0180-617028 E-mail: info@bakkerijpot.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3ba Directeur: W.J. Pot

>

Pot B.V.

Bakkerij Puts Walburgisstraat 4, 6109 RG Ohe en Laak Telefoon: 0475-551219 Fax: 0475-552310 E-mail: joep@bakkerijputs.nl Internet: www.bakkerijputs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Directeur: J. Kuppers

>

Bakkerij Jos Puts

Bakkerij Rijngoos Oude Bredaseweg 31, 4872 AB Etten-Leur Telefoon: 076-5012415 Fax: 076-5037997 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 40 m 2 Directeur: M. Goos A. Rijnvos

>

Brood/banker Bakkerij Rijngoos

Bakkerij Segaar Goudsbloemlaan 84, 2565 CV ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3632209 Fax: 070-3602980 E-mail: info@bakkerijsegaar.nl Internet: www.bakkerijsegaar.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Directeur: G.M. Barendse V. Sturing Inkoop: G.M. Barendse

>

Bakkerij Segaar B.V.

Bakkerij Treur Leeuweringerstraat 40, 3421 AD Oudewater Telefoon: 0348-561253 E-mail: john.treur@echterbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 75-80 m 2 Directeur: J. Treur

>

Echte Bakker John Treur

Bakkerij van Boxel Grintweg 13, 4782 AC Moerdijk Telefoon: 0168-412304 Fax: 0168-412790 E-mail: info@luxebakkerijvanboxel.nl Internet: www.luxebakkerijvanboxel.nl Vestigingen: 2 Directeur: G. van Boxel

>

Bakkerij Van Boxel B.V.

Bakkerij van der Bijl Voorstraat 88, 9291 CM Kollum Telefoon: 0511-453600 Fax: 084-8670058 E-mail: info@bakkerijvanderbijl.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: S. van der Bijl Inkoop: S. van der Bijl Verkoop: S. van der Bijl

>

Van der Bijl VOF

Bakkerij Van der Meer Nieuweweg 11-13, 9934 RA Delfzijl Telefoon: 0596-613709 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 55 m 2 Directeur: P.M.C. van der Meer

>

Bakkerij Van der Meer B.V., Gorinchem

Bakkerij van der Waal Klompenmakersstraat 20, 2984 BB Ridderkerk Telefoon: 0180-462200 Fax: 0180-462898 E-mail: info@bakkerij-vanderwaal.nl Internet: www.bakkerij-vanderwaal.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 90 m 2 Directeur: D.J. van der Waal

>

Bakkerij van der Waal B.V.

Bakkerij van Disseldorp Kloosterstraat 6, 4854 CM Bavel Telefoon: 0161-437036 Fax: 0161-437041 E-mail: keesvandisseldorp@live.nl Internet: www.bakkerijvandisseldorp.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: C. van Disseldorp

>

Bakkerij Van Disseldorp B.V.

Bakkerij Van Dongen Stationslaan 47, 8071 CK Nunspeet Postbus 198, 8070 AD Nunspeet Telefoon: 0341-278080 Fax: 0341-278089 E-mail: info@bakkerijvandongen.nl Internet: www.bakkerijvandongen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 950 m 2 Directeur: P. van Dongen H. Wijnbergen

>

Luxe Bakkerij Van Dongen B.V. Beheersmaatschappij P. van Dongen B.V., Nunspeet

Bakkerij van Leur Stationsstraat 36, 5461 JW Veghel Telefoon: 0413-366486 Fax: 0413-351004 E-mail: info@bakkerijvanleur.nl Internet: www.bakkerijvanleur.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 90 m 2 Directeur: J. van Leur Jan van Leur

>

Bakkerij van Leur VOF

Bakkerij van Muijden Visserstraat 46, 1431 GJ Aalsmeer Telefoon: 0297-324640 Fax: 0297-324649 E-mail: support@vanmuyden.nl Internet: www.vanmuijden.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: D.S. Renzema

>

WinVest Pijnacker B.V.

Bakkerij Vedder Brouwhorst 23, 5704 EG Helmond Telefoon: 0492-556894 Fax: 0492-556895 E-mail: administratie@bakkerijvedder.nl Internet: http://www.bakkerijvedder.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 10 Vvo: 100 m 2 Directeur: B. Vedder

>

Bakkerij Vedder

Banketbakkerij Hans en Frans Hessing Reinkenstraat 50, 2517 CW ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3451144 Fax: 070-3462446 E-mail: info@bakkerijhessing.nl Internet: www.bakkerijhessing.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: J. van der Hee

>

Broma B.V., ‘s - Gravenhage

Banketbakkerij Klink Englebert Herenstraat 106, 2271 CL Voorburg Telefoon: 070-3864503 E-mail: info@lekkerstegebak.nl Internet: www.klink-engelbert.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 20 m 2 Directeur: B. Bays

>

Bays Retail B.V.

Bays Retail BV Herenstraat 106, 2271 CL Voorburg Telefoon: 070-3864503 Fax: 070-3874055 E-mail: klinkvoorburg@klink-englebert.nl Internet: www.klink_englebert.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 7 Vvo: 40 m 2 Directeur: B. Bays mw. S. Bays

>

Klinks Bakkerij

Beemsterboer Veluweweg 17, 1738 BD Waarland Telefoon: 0226-421340 Fax: 0226-423073 E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl Internet: www.bakkerijbeemsterboer.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Directeur: J.M. Beemsterboer B. Beemsterboer N. Beemsterboer

>

Beemsterboer B.V.


winkelketens Borger Echte Bakker Westeinde 44A, 7711 CL Nieuwleusen Telefoon: 0529-481526 Fax: 0529-481526 E-mail: ebborger@home.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: H. Borger

>

Borger VOF

Breimer Visserburen 76-78, 8531 ED Lemmer Postbus 41, 8530 AA Lemmer Telefoon: 0514-561702 Fax: 0514-564684 E-mail: info@bakkerijbreimer.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 60 m 2 Directeur: H. Breimer

>

Breimer VOF

Broekmans Patisserie V. Leeuwenhoekstraat 1, 5916 PD Venlo Telefoon: 088-0881900 E-mail: info@broekmans.nl Internet: www.broekmans.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 200 m 2 Directeur: G. Broekmans

>

Broekmans Patisserie B.V.

Brood en Banket Wim Blom Industrieweg 28, 8061 RB Hasselt Telefoon: 038-4771599 Fax: 038-4774419 E-mail: bakkerij@wimblom.nl Internet: www.wimblom.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 43 m 2 Directeur: J.W. Blom

>

Bakkerij J.W. Blom

Brood- en Banketbakkerij Hoeve Tussen Meer 333, 1069 DR Amsterdam Telefoon: 020-6193169 Fax: 020-4974070 E-mail: hoeve@quicknet.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: B. Hoeve K. Hoeve

>

Brood- en Banketbakkerij Hoeve VOF

Brood- en Banketbakkerij Prins

>

Brood- en Banketbakkerij Prins B.V. J & C Prins Holding b.v., Lelystad

C.J. van Kempen De Koperwerf 25, 2544 EM ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3298585 Fax: 070-3599991 E-mail: cjvankempennzn@planet.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 9 Vvo: 50 m 2 Directeur: C.J. van Kempen

>

C.J. van Kempen VOF

Industrieweg 15, 2921 LB Krimpen aan den IJssel Telefoon: 0180-518155 Fax: 0180-510551 E-mail: info@casteleijnbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: G. Casteleijn

>

Casteleijn Brood B.V.

Croissanterie Paris De Centrale 21, 8924 CZ Leeuwarden Telefoon: 058-2120012 E-mail: info@croissanterieparis.nl Internet: www.croissanterieparis.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 45 m 2 Directeur: A.P.M. Buijs

De beste bakker Klootwijk Vlierbaan 2, 2908 LR Capelle aan den IJssel Telefoon: 010-4588688 Fax: 010-4589156 E-mail: info@klootwijk.com Internet: www.klootwijk.com Structuur: franchise Vestigingen: 45 Directeur: directeur A Aad Klootwijk

>

Bakker Klootwijk

De Lange Badhuisstraat 66-68, 2584 HK ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3554427 Fax: 070-3512324 E-mail: driessendelang@gmail.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: V.P.M. Driessen

>

Brood- en Banketbakkerij W. de Lange B.V.

De Lekkere Dingen Bakker Sluispolderweg 27, 1505 HJ Zaandam Telefoon: 075-6177187 Internet: www.delekkeredingenbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 19 Vvo: 100 m 2 Directeur: J. Windhouwer jr R. Windhouwer

>

J + R Bakkerijk B.V., Zaandam

De Paauw Brood + Banket Rijshaak 11, 3371 KC Hardinxveld-Gies Postbus 262, 3370 AG Hardinxveld-Gies Telefoon: 0184-675777 Fax: 0184-611565 E-mail: info@depaauw.nl Internet: www.depaauw.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: H.B. de Paauw J. de Paauw T. Vervoort Inkoop: M. Engel Verkoop: W. Kruizinga

>

Brood- en Banketbakkerij H.B. de Paauw B.V. de BakeFive, Leusden

Dekker & Winkler Bussumerstraat 19, 1211 BH Hilversum Telefoon: 035-6214461 Fax: 035-6211148 E-mail: max_dekker@hotmail.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: R. Dekker

>

Dekker & Winkler Brood en Banket

Délifrance

Echte Bakker Lenes

Keurmeesterstraat 19, 2984 BA Ridderkerk Postbus 4020, 2980 GA Ridderkerk Telefoon: 0180-485111 Fax: 0180-485192 E-mail: info@delifrance.nl Internet: www.delifrance.com Structuur: franchise Vestigingen: 60 Directeur: R. van Erp

Vleesmarkt 1, 8441 EW Heerenveen Telefoon: 0513-622967 Fax: 0513-622877 E-mail: lenes@echtebakker.nl Internet: www.lenes.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 70 m 2 Directeur: P.I. Lenes mw. G. Lenes

DÉlifrance Nederland B.V. Grands Moulins de Paris, Parijs (Frankrijk) Nutrixo, Parijs

Firma Lenes VOF

>

Dikke Mik Halstraat 3, 4811 HV Breda Telefoon: 076-5216309 Fax: 076-5208835 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: R. Claassen

>

Dikke Mik Bakkerij

Dunselman

>

Echte Bakker Timmer Schilderweg 278, 1792 CK Oudeschild Telefoon: 0222-313202 Fax: 0222-322187 E-mail: info@bakkertimmer.nl Internet: www.bakkertimmer.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Directeur: mw. D.V. Timmer

>

Timmer’s Bakkerij B.V. Echter Bakker Timmer, Oudeschild

Echte Bakker Vedder

Bedrijfsweg 15G, 1785 AK Den Helder Telefoon: 0223-672054 Fax: 0223-672051 E-mail: directie@puurdunselman.nl Internet: www.puurdunselman.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 60 m 2 Directeur: P.B.M. Dunselman

Kerkstraat 3a-5, 5751 BG Deurne Telefoon: 0493-312618 Fax: 0493-313895 E-mail: vedder@echtebakker.nl Internet: www.bakkerijvedder.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 100 m 2 Directeur: B. Vedder E. Vedder

Puur Dunselman

Bakkerij Vedder B.V.

>

Echte Bakker Clout

>

Echte bakkers Harry de Groot

Rijksweg Zuid 12, 6102 AB Echt Telefoon: 0475-481362 Fax: 0475-485071 E-mail: echtebakkerclout@kpnmail.nl Internet: www.echtebakkerclout.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 30 m 2 Directeur: G. Clout A. Clout

Padjedijk 26, 1441 AZ Purmerend Telefoon: 0299-421133 Fax: 0299-437977 E-mail: echte.bakkers@harrydegroot.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 50 m 2 Directeur: H.F. de Groot M.P.M. de Groot mw. P.A.H. de Groot

Echte Bakker Clout B.V.

De Groot B.V.

>

Echte Bakker Den Dulk Keyserswey 23, 2201 CW Noordwijk zh Telefoon: 071-3612372 Fax: 071-3649002 E-mail: dendulk@echtebakker.nl Internet: www.bakkerijdendulk.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 70 m 2 Directeur: T. den Dulk

>

VOF BAkkerij Den Dulk

Echte Bakker Koenen Het Vergun 22, 6931 KD Westervoort Postbus 122, 6930 AC Westervoort Telefoon: 026-3118254 Fax: 026-3112238 E-mail: bestel@echtebakkerkoenen.nl Internet: www.echtebakkerkoenen.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 5 Directeur: P. Koenen

>

Warme Bakker Koenen B.V.

>

Floor van Lieshout Heraclesstraat 22, 5048 CG Tilburg Telefoon: 013-5426576 Fax: 013-5423472 E-mail: info@bakkerfloorvanlieshout.nl Internet: www.bakkerfloorvanliesthout.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 11 Vvo: 90 m 2 Directeur: F. van Lieshout

>

Van Lieshout Bakkerijen

Gertjan de Echte Bakker A. Plesmanstraat 9, 2871 HJ Schoonhoven Telefoon: 0182-382224 Fax: 0182-381383 E-mail: gtreur@kpnplanet.nl Internet: www.gertjandeechtebakker.come2me.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: G. Treur

>

Gertjan de Echte Bakker

117 wiewatwaar

Havenweg 14, 8243 PL Lelystad Telefoon: 0320-228027 Fax: 0320-233911 E-mail: info@prinsbanket.nl Internet: www.prinsbanket.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Vvo: 120 m 2 Directeur: J. Prins mw. C. Prins

Casteleijn


winkelketens Geurts Industriestraat 2a, 5931 PJ Tegelen Telefoon: 077-4752089 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Directeur: R.J. Geurts

>

Bakkerij Geurts VOF Fa. R.J. Geurts, Belfeld

Gommans, de echte bakker Kerkstraat 13, 5975 BH Sevenem Telefoon: 077-4671254 E-mail: info@versbrood.nl Internet: www.versbrood.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2

Hazenberg De Echte Bakker Breukelsestraat 59, 5281 HB Boxtel Telefoon: 0411-674598 Fax: 0411-688205 E-mail: info@bakkerijhazenberg.nl Internet: www.bakkerijhazenberg.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 80 m 2

>

Hazenberg De Echte Bakker

Heerlijk & Heerlijk Energieweg 13a, 4143 HK Leerdam Telefoon: 0345-470070 Fax: 0345-470074 E-mail: info@banket.nl Internet: www.banket.nl Structuur: coÖperatie Vestigingen: 100 Vvo: 60-200 m 2 Voorzitter: H.W. Toeset

>

Heerlijk & Heerlijk Marketing Centrum, Leerdam

Heijerman Dames Jolinkweg 10, 7051 DK Varsseveld Telefoon: 0315-241325 Fax: 0315-244186 E-mail: d.heijerman@chello.nl Internet: www.heijerman.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 9 Vvo: 90 m 2 Directeur: D.W. Heijerman

>

Heijerman B.V.

Hilvers Blankenweg 36a, 6827 BW Arnhem Telefoon: 026-3644141 Fax: 026-3622534 E-mail: bakker@hilvers.nl Internet: www.hilvers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Directeur: A. Hilvers

>

Bakkerij Hilvers B.V.

118

Imminkhuizen

wiewatwaar

Honingraat 53, 3956 HH Leersum Telefoon: 0343-451504 Fax: 0343-456146 E-mail: inf0@imminkhuizen.nl Internet: www.imminkhuizen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Directeur: J. Imminkhuizen

>

Imminkhuizen

Jongerius Bakker Industrieweg 8, 2712 LB Zoetermeer Telefoon: 079-3312216 Fax: 079-3423663 E-mail: info@jongeriusbakker.nl Internet: www.jongeriusbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 90 m 2 Directeur: G. Jongerius

>

Jongerius Seghwaert B.V. Jongerius Beheer B.V., Zoetermeer

Jos Rood Brood en Banket Marconistraat 18, 1821 BX Alkmaar Telefoon: 072-5112852 Fax: 072-5715600 E-mail: info@josrood.nl Internet: www.josrood.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Directeur: J. Rood

>

Jos Rood Brood en Banket B.V.

Kees Gutter meer dan brood alleen Oude Zijds Burgwal 26, 1141 AB Monnickendam Postbus 87, 1140 AB Monnickendam Telefoon: 0299-652066 Fax: 0299-654411 E-mail: info@keesgutter.nl Internet: www.keesgutter.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 8 Vvo: 90 m 2 Directeur: C. Gutter

>

Kees Gutter B.V.

Klok Smitsweg 78, 3222 AJ Hellevoetsluis Telefoon: 0181-312565 Fax: 0181-314781 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: J. Klok

>

Klok NV

Korteweg Damstraat 2, 3319 BD Dordrecht Telefoon: 078-6162157 Fax: 078-6165492 E-mail: info@bakkerkorteweg.nl Internet: www.bakkerkorteweg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 90 m 2 Directeur: J. Korteweg jr. D.J. Korteweg H. Korteweg Inkoop: J. Korteweg jr. Verkoop: D.J. Korteweg

>

Bakker Korteweg VOF

Krijger Julianalaan 40, 3722 GR Bilthoven Telefoon: 030-2282912 Fax: 030-2285641 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 50 m 2 Directeur: mw. J.W. Krijger Directeur: M.G. Krijger

>

Krijger VOF

Kwakman Huizerweg 136, 1402 AK Bussum Telefoon: 035-6915567 Fax: 035-6982343 E-mail: bestelling@bakkerijkwakman.nl Internet: www.bakkerijkwakman.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: P.C.A. Kwakman

>

Kwakman VOF

Leon Wilbrink Raadhuisstraat 84, 4631 NH Hoogerheide Telefoon: 0164-612387 Fax: 0164-614952 E-mail: leonwilbrink@cs.com Internet: www.leonwilbrink.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Directeur: L. Wilbrink

>

Leon Wilbrink Brood en Banket

Limburgia Vlaaispecialiteiten Kalkhofseweg 41b, 5443 NB Haps Telefoon: 0485-442245 Fax: 0485-317080 E-mail: info@limburgiavlaai.nl Internet: www.limburgiavlaai.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 60 Vvo: 70-80 m 2 Directeur: H.W.P. de Haas Verkoop: V.J.M. Boekhoorn Expansie: V.J.M. Boekhoorn

>

Bakkerij de Haas Haps B.V. Beheersmaatschappij de Haas Haps B.V., Haps De Haas Haps Holding B.V., Haps

Loven Kloosterwandstraat 213, 6041 HJ Roermond Telefoon: 0475-318253 Vestigingen: 2 Directeur: J. Kemmeren

>

Loven Brood en Banket

Meesterbakker Roodenrijs Heulweg 7, 2288 GP Rijswijk zh Telefoon: 015-2158111 Fax: 015-2158097 E-mail: info@debakkers.nl Internet: www.debakkers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 17 Vvo: 60 m 2 Directeur: A.J.D. Roodenrijs Verkoop: M.H.A.P. van der Zijden

>

de Bakkers B.V.

Meesterbakker Uljee Ridderkerkstraat 59, 3076 JV Rotterdam Telefoon: 010-4190371 Fax: 010-4196284 E-mail: kantoor@uljee.info Internet: www.meesterbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Vvo: 60-100 m 2 Directeur: A.H. Uljee mw. D.C.W. Uljee Inkoop: A.H. Uljee Verkoop: mw. D.C.W. Uljee Expansie: A.H. Uljee

>

Uljee Sales b.v. Uljee Food Group, Rotterdam

Meesterbakker Van Iersel Ledeboerstraat 27, 5048 AC Tilburg Telefoon: 013-4685945 Fax: 013-4633495 E-mail: van_iersel@planet.nl Internet: www.meesterbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. M.J.W. Vesseur-Van Iersel

Meesterbakker van Maanen De Maessloot 7, 2231 PX Rijnsburg Telefoon: 071-4091313 Fax: 071-4091310 E-mail: info@maanen.nl Internet: www.meesterbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 54 Vvo: 100 m 2 Directeur: H.J. van Maanen Verkoop: D.J. van Maanen Expansie: H.J. van Maanen

Meesterbakker Voskamp Wattweg 13, 3208 KH Spijkenisse Telefoon: 0181-626147 Fax: 0181-626242 E-mail: info@bakkervoskamp.nl Internet: www.meesterbakker.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. G.A. Kriek-Voskamp

Multi-Vlaai Architronlaan 1a, 5321 JJ Hedel Telefoon: 08000250025 E-mail: info@multivlaai.nl Internet: www.multivlaai.nl Structuur: franchise Vestigingen: 112 Vvo: 50 m 2 Directeur: M. van der Sluis

>

Multivlaai Retail B.V. Multivlaai Retail B.V., Hedel Hermans Holding

Otten’s Koepoortsweg 69, 1624 AC Hoorn nh Telefoon: 0229-214786 Fax: 0229-214056 E-mail: info@bakkerij-otten.nl Internet: www.bakkerij-otten.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: R.P. Otten R.J. Otten

>

Otten’s Brood en Banketbakkerij B.V., Hoorn

Pattisserie A.C. de Boer Scharlo 15, 1815 CN Alkmaar Telefoon: 072-5112097 Fax: 072-5156294 E-mail: info@acdeboer.nl Internet: www.acdeboer.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 75 m 2 Directeur: C.J.C. de Boer

>

Pattisserie A.C. de Boer

Peter Goemans Versbakkerij De Smidse 7, 1969 NA Heemskerk Telefoon: 0251-238354 Fax: 0251-250604 E-mail: info@goemansversbakkerij.nl Internet: www.goemansversbakkerij.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 90 m 2 Directeur: P.A.F. Goemans F.W. Goemans

>

Goemans Versbakkerij b.v.


winkelketens Schellens Kwaliteitsbakker Ekkersrijt 2025, 5692 BB Son Postbus 199, 5690 AD Son Telefoon: 0499-472215 Fax: 0499-475775 E-mail: info@schellens.nl Internet: www.schellens.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 30 Vvo: 90 m 2 Directeur: A.P.J. Schellens Inkoop: A.P.J. Schellens Expansie: A.P.J. Schellens

>

Schellens Bakkerij B.V. Toon Schellens Holding

Supervlaai Parkweg 97, 6717 HP Ede Telefoon: 0318-645555 E-mail: info@supervlaai.nl Internet: www.supervlaai.nl Structuur: franchise Vestigingen: 14 Vvo: 80 m 2 Directeur: H. Gerritsen mw. C. Gerritsen Expansie: mw. A. den Ouden

>

Supervlaai Bart’s Retail Food Group, Beuningen

Sybesma

Callenburgstraat 96, 3134 GH Vlaardingen Telefoon: 010-4343395 Fax: 010-4604911 Internet: www.wimscholtes.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 90 m 2 Directeur: W.J.M. Scholtes

Hylaerderpaed 1, 9031 XW Boksum Telefoon: 058-2541323 Fax: 058-2542445 E-mail: sybesma@ambachtsbakker.nl Internet: sybesma-boksum.ambachtsbakker.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 100 m 2 Directeur: R. Sybesma

W. Scholtes B.V.

Sybesma Brood en Banket

Scholtes

>

Sieben Europaweg 53, 7761 AA Schoonebeek Telefoon: 0524-531306 Fax: 0524-533128 E-mail: info@bakkerijsieben.nl Internet: www.bakkerijsieben.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 100 m 2 Directeur: E. Sieben

>

Echte Bakker Sieben Bakkerij Sieben, Schoonebeek

Simon Meyssen broodbakker Albert Cuypstraat 78-80, 1072 CX Amsterdam Telefoon: 020-6628309 Fax: 020-6649269 E-mail: info@simonmeyssen.nl Internet: www.simonmeyssen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Directeur: J.C.M.C. Meijssen

>

Broodbakker Simon Meyssen B.V. Simon Meyssen en Zn B.V., Amsterdam

Specialist Jagers Brood Banket Bonbon K. Hengelosestraat 20, 7511 JB Enschede Telefoon: 053-4324664 Fax: 053-4326545 E-mail: specialistjagers@hotmail.com Internet: www.specialistjagers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: A.J.M. Schulten mw. W. Slagter

>

Steevens Bakkerij BV Nijverheidsweg 7, 6171 AZ Stein Telefoon: 046-4269090 Fax: 046-4338700 E-mail: bakkerij@steevens.nl Internet: www.steevens.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 19 Directeur: C.H.A.J. Steevens

>

Steevens Bakkerij B.V.

't Lekker Plekske Protonweg 7, 4706 PK Roosendaal Telefoon: 0165-544355 Fax: 0165-559658 E-mail: info@lekker-plekske.nl Internet: www.delacreme.biz Structuur: franchise Vestigingen: 5 Vvo: 70 m 2 Directeur: S. Spaapen

Teun Meindertsma Kajuit 322, 9733 CX Groningen Telefoon: 050-5415222 Fax: 050-5414694 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 270 m 2 Directeur: T. Meindertsma

>

Teun Meindertsma Brood en Banket

Top Bakker Beukeveld Protonstraat 20A, 9743 AL Groningen Telefoon: 050-5262362 Fax: 050-5279160 E-mail: info@bakkerijbeukeveld.nl Internet: www.bakkerijbeukeveld.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: H.M. Beukeveld

>

Top Bakker Beukeveld VOF

Top Bakkers Saba 10, 7332 BH Apeldoorn Postbus 20052, 7302 HB Apeldoorn Telefoon: 055-5998222 Fax: 055-5998228 E-mail: kantoor@topbakkers.nl Internet: www.topbakkers.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 80 Alg. dir.: P.W.H. Tissen

>

Top Bakkers B.V. Top Bakkers Holding B.V., Apeldoorn

Van de Wal-Jolink Lage Brink 16, 7317 BE Apeldoorn Telefoon: 055-5212214 Fax: 055-5785218 E-mail: info@waljolink.nl Internet: www.waljolink.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 50 m 2 Directeur: P. van der Wal

>

Bakkerij Van der Wal B.V.

Hofweg 11, 3208 LE Spijkenisse Telefoon: 0181-690400 Fax: 0181-622568 E-mail: info@breggenbakkers.nl Internet: www.breggenbakkers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 18k Directeur: D. van der Breggen

>

Van der Breggen Bakkers B.V.

Van Keulen Burgerstraat 7, 5311 CW Gameren Telefoon: 0418-561290 Fax: 0418-562170 E-mail: info@bakkervankeulen.nl Internet: www.bakkerijvankeulen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Directeur: G. van Keulen

>

Van Keulen Brood en Banket B.V., Gameren

Van Kooten Beukenlaan 46, 3762 AJ Soest Telefoon: 035-6012354 Internet: www.ambachtsbakkervankooten.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: M. van Kooten

>

Van Kooten Brood en Banket, Soest

Van Pooij Christiaan Huygensstraat 11, 1131 VB Volendam Telefoon: 0299-363336 Fax: 0299-351915 E-mail: admin@bakkerijvanpooij.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 50 m 2 Directeur: J.B.M. van Pooij J.J.A. van Pooij P.V.M. Bont

>

Bakkerij van Pooij VOF

Van Vessem & Le Patichou Hendrik Figeeweg 3F, 2031 BJ Haarlem Telefoon: 023-5271771 Fax: 023-5259146 E-mail: info@vvlp.nl Internet: www.vvlp.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 100 m 2 Directeur: J.J. Huybregts Expansie: J.J. Huybregts

>

Van Vessem & Le Patichou B.V., Haarlem Huybregts holding, Santpoort noord

Versteeg Burgemeester van Meetelenstraat 16-18, 1422 XR Uithoorn Telefoon: 0297-568619 Fax: 0297-568619 E-mail: info@versteeg-dewarmebakker.nl Internet: www.versteeg-warmebakker.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 50 m 2 Directeur: S.A. Versteeg M.J.M. Versteeg

>

Versteeg de warme bakker B.V.

Vink A.Hofmanweg 52, 2031 BL Haarlem Telefoon: 023-5421042 Fax: 023-5422474 E-mail: cvdvoorn@gmail.com Internet: www.bakkerijvink.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 9 Vvo: 80 m 2 Directeur: P.W.M. van der Vooren

>

Vink B.V. Bakkerij Vink Haarlem B.V.

Warme Bakker Ad Ketels Willemsplein 13, 1975 EX IJmuiden Telefoon: 0255-534495 Fax: 0255-757475 E-mail: adketels@hotmail.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 80 m 2 Directeur: A. Ketels

>

Warme Bakker Ad Ketels B.V.

Delicatessen C’est Bon Poolsterstraat 104, 3067 LX Rotterdam Postbus 1201, 6801 BE Arnhem Telefoon: 010-4208026 E-mail: info@cestbon.nl Internet: www.cestbon.nl Structuur: franchise Vestigingen: 11 Vvo: 80 m 2 Directeur: M. Houweling Inkoop: M. Houweling

>

CoÖperatieve In- en Verkoopvereniging C’Est

Gastrovino Nijverheidscentrum 22, 2761 JP Zevenhuizen zh Telefoon: 0180-631440 Fax: 0180-631473 E-mail: info@gastrovino.nl Internet: www.gastrovino.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 40 Fin. dir.: K. Kranendonk Inkoop: A. Rosendaal

>

CoÖperatieve Inkoopvereniging Delivers en Ga

Oil & Vinegar Koopvaardijweg 19B, 4906 CV Oosterhout nb Telefoon: 0162-472060 Fax: 0162-463138 E-mail: info@oilvinegar.nl Internet: www.oilvinegar.com Structuur: franchise Vestigingen: 16 Alg. Directeur: B-J. Bleeker

>

Assisi Oil & Vinegar Assisi B.V., Oosterhout

Parti Voorstraat 45, 3441 CE Woerden Postbus 25300, 3001 HH Rotterdam Telefoon: 0348-415980 Fax: 0348-422724 E-mail: info@parti.nl Internet: www.parti.nl Structuur: franchise Vestigingen: 18 Vvo: 60 m 2

>

Parti Inkoop B.V., Rotterdam Parti Holding, Rotterdam

119 wiewatwaar

Specialist Jagers Schulten-Slagter B.V., Enschede

>

Van der Breggen Bakkers


winkelketens Simon Levelt Koffie & Thee A. Hofmanweg 3, 2031 BH Haarlem Telefoon: 023-5122521 Fax: 023-5122505 E-mail: info@simonlevelt.nl Internet: www.simonlevelt.nl Structuur: franchise Vestigingen: 45 Vvo: 70 m 2 Directeur: mw. M.A. Levelt R.N. Sikkema Expansie: R.N. Sikkema

>

Simon Levelt B.V., Haarlem

Groothandel Makro

Handelsweg 14, 3471 DZ Kamerik Postbus 2054, 3440 DB Woerden Telefoon: 0348-400014 Fax: 0348-401035 E-mail: info@kaasenzo.nl Internet: www.kaasenzo.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 Vvo: 80 m 2 Directeur: B.C. den Hollander Inkoop: B.C. den Hollander Verkoop: B.C. den Hollander Expansie: B.C. den Hollander

>

Den Hollander Kaasspecialiteiten B.V., Woerden Hoflust Beheer B.V., Woerden

>

De Kaasspecialist B.V., Soest

De Osdorper Dennenlaan 48, 1161 CS Zwanenburg Telefoon: 020-4972338 Fax: 020-4971704 E-mail: deosdorper@hotmail.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 8 Vvo: 70 m 2 Directeur: P.C. Noordermeer

>

De Osdorper B.V.

De Zuivelhoeve

wiewatwaar

Bruninksweg 5, 7554 RW Hengelo ov Telefoon: 074-2424907 Fax: 074-2434640 E-mail: droerink@zuivelhoeve.nl Internet: www.zuivelhoeve.nl Structuur: franchise Vestigingen: 32 Vvo: 70 m 2 Directeur: G.J. Roerink Inkoop: mw. D.J.J. Roerink Verkoop: mw. D.J.J. Roerink Expansie: mw. D.J.J. Roerink

>

De Zuivelhoeve Winkelbedrijven B.V. De Zuivelhoeve Holding B.V., Hengelo ov

Ster Kaas Shop B.V. Vandersterre Groep International B.V., Bodegraven

Van de Kaasplank

Kaashuis Zuivelland B.V., Soest

Kaasboetiek

Kerkstraat 87, 3764 CS Soest Postbus 243, 3760 AE Soest Telefoon: 035-6024321 Fax: 035-6017767 E-mail: werobberse@dekaasspecialist.nl Internet: www.dekaasspecialist.nl Structuur: franchise Vestigingen: 40 Vvo: 70 m 2 Directeur: W.E. Robberse Inkoop: W.E. Robberse

>

Kaasbest Franchise Organisatie B.V. Bakker Holding B.V., BleskensgraaF

Metro C&C Nederland B.V. Metro C&C Int. Holding GmbH, Dusseldorf(DE)

De Kaasspecialist

Duitslandweg 9-11, 2411 NT Bodegraven Postbus 57, 2410 AB Bodegraven Telefoon: 0172-606111 Fax: 0172-614133 E-mail: info@vandersterregroep.nl Internet: www.vandersterregroep.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 36 Directeur: J. Kos

>

Kaasbest

Kaas

Ster Kaas Shop

Industrieweg 39, 3762 EH Soest Postbus 243, 3760 AE Soest Telefoon: 035-6024321 Fax: 035-6035607 E-mail: info@zuivelland.nl Internet: www.vandekaasplank.nl Structuur: franchise Vestigingen: 3 Vvo: 55 m 2 Directeur: W.E. Robberse Verkoop: W.E. Robberse Expansie: J.A. van den Berg

Spaklerwer 50-52, 1090 GE Amsterdam Postbus 97202, 1090GE Amsterdam Telefoon: 020-3980200 Internet: www.makro.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 17 Vvo: 13000 m 2 Algemeen Directeur: J.P Bienfait Financieel Directeur: X. Thiry Inkoop: M. van Hamburg/ H. Tinga Verkoop: E. Schmit

>

120

Kaas en Zo

Kerkstraat 47 a, 2971 AK Bleskensgraaf Telefoon: 0184-692712 Fax: 0184-692496 E-mail: info@kaasbestbv.nl Internet: www.kaasbestbv.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Vvo: 70 m 2 Directeur: H. Bakker

Bierbrouwersweg 19, 3449 HW Woerden Telefoon: 0348-414449 Fax: 0348-410078 E-mail: kaas@kaashandelvanrietl.nl Internet: www.kaashandelvanriet.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 Vvo: 60 m 2 Directeur: C.J.S. van Riet

>

Kaasboetiek Eindhoven B.V.

Kaashuis Tromp Hendrik Figeeweg 1 -N, 2031 BJ Haarlem Postbus 83, 2150 AB Nieuw-Vennep Telefoon: 085-8771496 E-mail: r.tromp@trompkaas.nl Internet: www.kaashuistromp.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 14 Vvo: 60 m 2 Directeur: R. Tromp

>

Tromp Kaas Franchise b.v.

Kaatje Jans Gouden Rijder 2, 4879 AW Etten-Leur Telefoon: 076-5034852 Fax: 076-5018234 E-mail: info1@vbvers.nl Internet: www.kaatjejans.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 23 Vvo: 80 m 2 Directeur: J. Scheerhoorn Expansie: J. Scheerhoorn

>

VB Vers Scheerhoorn Holding, Etten-Leur

Neuteboom Kaas-Verswereld Zoeterwoudseweg 21e, 2321 GM Leiden Telefoon: 071-5763518 Fax: 071-5317999 E-mail: info@neuteboomverswereld.nl Internet: www.neuteboomverswereld.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 5 Vvo: 80 m 2 Directeur: G.J.M. Neuteboom

>

Neuteboom Kaas-Verswereld B.V. Neuteboom Holding B.V., Leiden

>

Estafette Eetwinkel De Panoven 1-3, 4191 GV Geldermalsen Postbus 225, 4190 CE Geldermalsen Telefoon: 0345-575154 Fax: 0345-576848 E-mail: info@estafettewinkel.nl Internet: www.estafettewinkel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 18 Vvo: 193 m 2 Alg dir.: K. Bakker

>

Estafette CoÖperatie Odin B.V., Geldermalsen

Landwinkel Blokland 95, 3417 MR Montfoort Postbus 95, 3417 MR Montfoort Telefoon: 0348-472486 Fax: 0348-470210 E-mail: doruvael@wxs.nl Internet: www.groenehartlandwinkel.nl Structuur: CoÖperatie Vestigingen: 45 Vvo: 50 m 2 Directeur: P.J. Brandsma

>

Doruvael Landwinkel, Veenendaal

Natuurwinkel

>

Daltonstraat 38, 3846 BX Harderwijk Postbus 376, 3840 AD Harderwijk Telefoon: 0341-464211 Fax: 0341-425704 E-mail: info@natuurwinkel.nl Internet: www.natuurwinkel.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 16 Vvo: 250 m 2 Algemeen Directeur: J. Deacon Sales Directeur: P. Jacobs Manager rapportage en analyse: R. Persoon

Kaashuis Zuivelland B.V. De Kaasspecialist B.V., Soest

Natudis Nederland B.V.

Zuivelland Industrieweg 39, 3762 EH Soest Postbus 243, 3760 AE Soest Telefoon: 035-6024321 Fax: 035-6035607 E-mail: info@zuivelland.nl Internet: www.zuivelland.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 19 Vvo: 55 m 2 Directeur: W.E. Robberse Verkoop: W.E. Robberse Expansie: J.A. van den Berg

>

Natuurvoeding/Reform

Poeliers

Ekoplaza

Domburg’s Wildpaleis

Doornhoek 4040, 5465 TD Veghel Postbus 244, 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-256700 Fax: 0413-256156 E-mail: info@udea.nl Internet: www.ekoplaza.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 63 Vvo: 645 m 2 Algemeen Directeur: E. Does Commercieel Directeur: E-J. van den Brink

>

Udea B.V., Veghel

Erica Hoge Brinkerweg 16, 3871 KN Hoevelaken Telefoon: 033-2535041 Fax: 033-2535068 E-mail: webshop@ericakruiderijen.nl Internet: www.ericakruiderijen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 100 m 2 Directeur: C.P. Zijerveld

>

Erica Kruiderijen, Hoevelaken

Gen Cronjestraat 111, 2021 JD Haarlem Telefoon: 023-5262690 Fax: 023-5259046 E-mail: a.domburg@planet.nl Internet: www.domburgswildpaleis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 80-100 m 2 Directeur: A. Domburg

>

Fa. Domburg’s Wildpaleis, Haarlem

Kippie ABC Westland 281, 2685 DC Poeldijk Telefoon: 0174-242436 Fax: 0174-248479 E-mail: hams@kippie.nl Internet: www.kippie.nl Structuur: franchise Vestigingen: 31 Vvo: 70 m 2 Directeur: W. Krijgsman

>

Kippie B.V. W. Krijgsman B.V., Poeldijk


winkelketens Poelier Bravenboer Spuistraat 9, 3201 AR Spijkenisse Telefoon: 0181-613423 E-mail: info@poelierbravenboer.nl Internet: www.poelierbravenboer.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 60 m 2 Directeur: mw. P. Bravenboer H. Bravenboer

>

Poelier Bravenboer VOF

Poeliershuis Schrauwen Winkelcentrum 31, 4873 AB Etten-Leur Telefoon: 076-5037025 Fax: 076-5037025 E-mail: info@poelierschrauwen.nl Internet: www.poelierschrauwen.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: L.J.G.L. Schrauwen mw. S.J.E.C. MŸller - Schrauwen

>

Poeliershuis Schrauwen

Slagerijen Arie van de Raa p/a Verkuillaan 51a, 1171 EB Badhoevedorp Postbus 212, 1170 AE Badhoevedorp Telefoon: 020-6599126 Fax: 020-6597052 E-mail: info@arievanderaa.com Internet: www.arievanderaa.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 140 m 2 Directeur: mw. A. van de Raa

>

Beheersmaatschappij Alma v/d Raa B.V.

Chateaubriand Binnenweg 163, 2101 JH Heemstede Telefoon: 023-5282655 E-mail: winkel@chateaubriand.nl Internet: www.chateaubriand.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 150 m 2 Directeur: mw. A.M. Teekens J. van Uden

>

A.M. Teekens Slagerijen B.V. A.M. Teekens Slagerijen B.V., Heemstede

De Groene Weg

>

De Groene Weg B.V. VION NV, Son en Breugel

De Keurslager Fokkerstraat 2, 3833 AD Leusden Postbus 185, 3830 AD Leusden Telefoon: 033-4940419 Fax: 033-4947427 E-mail: info@keurslager.nl Internet: www.keurslager.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 550 Vvo: 50-250 m 2 Directeur: R.J. Bakker Expansie: R.J. Bakker

>

Vereniging van Keurslagers

Keurslagerij Vedder

Statenhof Reaal 2c, 2353 TL Leiderdorp Telefoon: 071-5899263 Fax: 071-5414529 E-mail: vakslagers@planet.nl Internet: www.vakslagers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 80-150 m 2 Directeur: R.L. Hoogkamer

Handelsweg 1, 3641 RC Mijdrecht Telefoon: 0297-288220 Fax: 0297-254297 E-mail: jack@vebaweb.nl Internet: www.vedder.keurslager.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 120 m 2 Directeur: J. Vedder

De Vakslagers B.V.

Slagerij Vedder B.V.

>

Gelderblom Slagerij & Partyservice Oostkade 5a, 3467 PL Hekendorp Telefoon: 0182-500558 Fax: 0182-500615 E-mail: directie@slagerijgelderblom.nl Internet: www.slagerijgelderblom.nl Structuur: franchise Vestigingen: 16 Vvo: 100 m 2 Directeur: J. Gelderblom Verkoop: D. Nelis Expansie: J. Gelderblom

>

Slagerij Gelderblom Partyservice Gelderblom Franchise in vlees, Hekendorp Facility B.V., Hekendorp

Grootslagerij Arie Liesveldsesteeg 23, 5306 EX Brakel Postbus 1, 5306 ZG Brakel Telefoon: 0418-678090 Fax: 0418-678099 E-mail: info@grootslagerij-arie.nl Internet: www.grootslagerij-arie.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 125 m 2 Directeur: A. de Vlieger A. van Dalen

>

Flyer Meat Utrecht B.V.

Hergo de Slager met ‘n koksmuts J. van Hasseltweg 51, 1021 KN Amsterdam Telefoon: 020-6304666 Fax: 020-6304670 E-mail: info@hergo.nl Internet: www.hergo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 110 m 2 Directeur: mw. M. de Vries-Passer Verkoop: mw. S. Lurks

>

Canter Vleeswarenfabriek B.V. De Canter Groep, Amsterdam

Keurslager Lochtman Kleine Straat 2A, 6422 PS Heerlen Telefoon: 045-5490050 Fax: 045-5427278 E-mail: info@lochtman.nl Internet: www.lochtman.keurslager.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: H. Lochtman

>

De Keurslagerij Lochtman Vlees en Vleeswaren, Heerlen

Keurslager Runderkamp Slobbeland 36, 1131 AB Volendam Telefoon: 0299-399799 Fax: 0299-399790 E-mail: info@vrunderkamp.nl Internet: www.debuffetkoning.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Alg. dir.: W.T.M. Runderkamp Inkoop: J. Tol

>

C. Runderkamp VOF De Keurslager, Volendam

>

Linderman Slagerij Abdijweg 50, 7595 XP Weerselo Telefoon: 0541-661642 Fax: 0541-661641 E-mail: info@slagerijlinderman.nl Internet: www.slagerijlinderman.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: P. Linderman

>

Slagerijbedrijven Linderman B.V. PL Linderman B.V., Weerselo

Maros Vers Vlees Den Deel 4, 4921 JH Made Telefoon: 0162-683137 E-mail: antoinebosser@casema.nl Internet: www.maros.nl Structuur: inkoopver. Vestigingen: 5 Vvo: 100 m 2 Inkoop: A. Bossers

>

Maros Vereniging, Made

Pessers Spoorweide 6, 5133 NM Riel Telefoon: 013-5182080 Fax: 013-5182150 E-mail: pessers@bart.nl Internet: www.fonspessers.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 150-175 m 2 Directeur: A.H. Pessers Expansie: A.H. Pessers

>

Slagerij Pessers Pessers Holding, Riel

Slagerij Kaldenberg Sluimerskamp 4, 4171 BR Herwijnen Telefoon: 0418-581995 Fax: 0418-581569 E-mail: info@slagerijen-kaldenberg.nl Internet: www.slagerijen-kaldenberg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 32 Directeur: P. Kaldenberg Directeur: J. Wolters

>

Slagerijen Kaldenberg VOF

Topslager Postbus 265, 3800 AG Amersfoort Telefoon: 035-5447680 E-mail: info@topslager.nl Internet: www.topslager.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 50

>

Bureau Topslagers B.V.

Van der Zalm Irislaan 75, 2343 CH Oegstgeest Telefoon: 071-5175535 Fax: 071-5237500 E-mail: info@vdzalm.nl Internet: www.vdzalm.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: F.C.Th.M. van der Zalm

>

Van der Zalm B.V. Van der Zalm Beheer, Oegstgeest

Zandbergen Grootverbruik in Vlees Harteveltweg 5, 2314 XX Leiden Telefoon: 071-5310121 Fax: 071-5317747 E-mail: zandbergen-bv@hetnet.nl Internet: www.vleesopmaat.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Directeur: R.P.A. Zandbergen

>

Zandbergen Slagerijen B.V. Zandbergen Beheer Maatschappij, Leiden

Slijterijen/Wijnkoperijen Alliance Vinicole/Jelfra V. Foreestlaan 5, 2404 HC Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-445521 Fax: 0172-439931 E-mail: info@jelfra.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 20 Vvo: 300 m 2

>

Alliance Vinicole B.V. Dirkzwager Groep, Schiedam

De Drankenier Rijder 1A, 1507 DP Zaandam Telefoon: 075-6120077 Fax: 075-6165495 E-mail: ed@dewit.nl Internet: www.dewit.nu Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 80 m 2 Directeur: E.M. de Wit

>

De Wit Events De Wit B.V., Zaandam

De Wereld van Dranken Kanaal Noord 350, 7323 AM Apeldoorn Telefoon: 055-3603085 Fax: 055-3663958 E-mail: info@dewereldvandranken.nl Internet: www.dewereldvanddranken.nl Structuur: coÖperatie Vestigingen: 70 Voorzitter: mw. E. ter Braak

>

CoÖperatieve Vereniging Mix Inn UA

De Wijnproevers Beerendonkerweg 2, 5871 CM Broekhuizenvorst Postbus 186, 5680 AD Best Telefoon: 024-3557346 Fax: 024-3883090 E-mail: info@dedruif.nl Internet: www.dewijnproevers.nl www.wijntransport.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 45 Vvo: 300 m 2

121 Gall & Gall Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam Postbus 3130, 1500 HH Zaandam Telefoon: 075-6599111 Fax: 075-6598554 Internet: www.gall.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 550 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: P. Legro

>

Gall & Gall B.V. Koninklijke Ahold NV, Zaandam

wiewatwaar

Den Sliem 1, 7141 JE Groenlo Postbus 65, 7140 AB Groenlo Telefoon: 0544-473260 Fax: 0544-473261 E-mail: info@degroeneweg.nl Internet: www.degroeneweg.nl Structuur: franchise Vestigingen: 13 Vvo: 120 m 2 Franch.man.: J. van Diepen Bus.Devel.Man.: H. Gerbers

De Vakslagers


winkelketens MITRA Broekhuizerweg 2, 6983 BM Doesburg Postbus 39, 6980 AA Doesburg Telefoon: 0313-483500 Fax: 0313-483501 E-mail: consumenten-info@mitra.nl Internet: www.mitra.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 281 Vvo: 110 m 2 Directeur: R. Wissink K. van der Wal commercieel manager: J.W. Siebrand Inkoop: K. van der Wal Verkoop: K. van der Wal Expansie: K. van der Wal

>

Mitra CV Dirkzwager Groep, Schiedam

Stiphout Drankencentrum Speelheuvelweg 2, 5652 CH Eindhoven Telefoon: 040-2521970 Fax: 040-2524690 E-mail: info@stigros.nl Internet: www.teuntap.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Vvo: 180 m 2 Directeur: mw. W. van Stiphout-Dirks Inkoop: J. van Stiphout Verkoop: T. van Stiphout

>

Stiphout Drankencentrum vof Stigros B.V., Eindhoven

Stroomberg Brink 1, 8021 AP Zwolle Telefoon: 038-4535708 Fax: 038-4529619 E-mail: stroomberg-mensink@online.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Directeur: C.J. Mensink

>

Slijterij Stroomberg VOF

t Hekeltje Robbenkoog 29, 1822 BA Alkmaar Telefoon: 072-5112704 E-mail: info@hekeltje-slijterijen.nl Internet: www.hekeltje.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 100 m 2 Directeur: T. Oud

>

t Hekeltje B.V. t Hekeltje Beheer B.V., Alkmaar

Uw TopSlijter

122 wiewatwaar

Beurtschipper 3, 3861 SB Nijkerk Postbus 1158, 3860 BD Nijkerk Telefoon: 033-2478825 Fax: 033-2478829 E-mail: topslijter@topslijter.nl Internet: www.uwtopslijter.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 120 Vvo: 70 m 2 Expansie: J. Wolters

>

Topslijter B.V.

Van der Voort van IJsseldijk Parkweg 82, 6717 HW Ede Telefoon: 0318-633644 Fax: 0318-623923 E-mail: info@wijnhuisede.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 125 m 2 Directeur: M.P.G. van der Voort

>

Van der Voort van IJsseldijk B.V.

Wijnhandel Barrique Pauwstraat 9, 6811 GK Arnhem Telefoon: 026-3515167 Fax: 026-4435170 E-mail: barrique.arnhem@planet.nl Internet: www.nederlandsewijnkring.nl/barrique Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: P.A.M. Lambregts mw. J.M.P. Lambregts- Rosmuller

Wijnkoperij/Vinotheek Henri Bloem Ten Hagestraat 4, 5611 EG Eindhoven Telefoon: 040-2375271 Fax: 040-2462134 E-mail: vinogroep@henribloem.nl Internet: www.henribloem.nl Structuur: franchise Vestigingen: 19 Vvo: 150 m 2 Directeur: A.J. Bongers Franch.man.: S.F Duintjer Inkoop: S.F Duintjer Expansie: S.F. Duintjer

>

Vinogroep Nederland B.V.

Supermarkten Agrimarkt Oostelijke Kanaalweg 5, 4424 NC Wemeldinge Postbus 404, 4460 AV Goes Telefoon: 0113-629200 Fax: 0113-629266 E-mail: info@agrimarkt.nl Internet: www.agrimarkt.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 1430 m 2 Alg. dir.: A. van Vugt Com. dir.: W. van Elzakker Fin. dir.: W. van der Lee Inkoop: H. Jaspers

>

Agrimarkt B.V. Cooperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoop Vereniging, Wemeldinge

Ah to go Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam Postbus 3000, 1500 HA Zaandam Telefoon: 075-6599111 Fax: 075-6313030 E-mail: pers@ah.nl Internet: www.ah.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 53 Vvo: 165 m 2 Algemeen Directeur: S. van Laan Directeur marketing & formule: A. Levi Directeur Financien: CH Dik

>

Albert Heijn B.V. Koninklijke Ahold NV, Zaandam

AH XL Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam Postbus 3000, 1500 HA Zaandam Telefoon: 075-6599111 Fax: 075-6313030 E-mail: pers@ah.nl Internet: www.ah.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 34 Vvo: 3560 m 2 Algemeen Directeur: S. van der Laan Directeur marketing & formule: A. Levi Directeur Financien: CH. Dik

>

Albert Heijn B.V. Koninklijke Ahold NV, Zaandam

Albert Heijn

C1000

Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam Postbus 3000, 1500 HA Zaandam Telefoon: 075-6599111 Fax: 075-6313030 E-mail: pers@ah.nl Internet: www.ah.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 807 Vvo: 1268 m 2 Directievoorzitter: S. van der Laan Directeur marketing & formule: A. Levi Directeur Financiën: CH Dik

Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort Postbus 1000, 3800 BA Amersfoort Telefoon: 033-4533600 Fax: 033-4551087 E-mail: info@C1000.nl Internet: www.C1000.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 280 Vvo: 1030 m 2 Voorzitter Directie: J. Sliepenbeek Directeur Operations: A. Vogel Directeur Logistiek en Vastgoed & Acquisitie: W.J.M Linthorst

Albert Heijn B.V. Koninklijke Ahold NV, Zaandam

Jumbo Supermarkten, Veghel

>

Aldi Pascalweg 21, 4104 BE Culemborg Telefoon: 0345-478780 Fax: 0345-478790 Internet: www.aldi.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 500 Vvo: 500 m 2 Directeur Holding: F.A.M. du Puy Directeur FinanciËn/Administratie: P. Vink Inkoop: E. Verheul

>

Aldi Holding B.V. Aldi Holding B.V., Culemborg Aldi-Gruppe

Attent Zeilweg 18, 5145 NR Waalwijk Postbus 50, 5140 AB Waalwijk Telefoon: 088-4457777 Internet: www.attent.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 97 Vvo: 250 m 2 Algemeen Directeur: J.P. Kranendonk Directeur Economische Zaken: J.W. Tukker Directeur Operations en Commercie: mw. S. Kroon

>

Spar Holding B.V., Waalwijk

Bas van der Heijden Olieweg 6, 1951 NH Velsen-Noord Telefoon: 0251-278700 E-mail: info@basvanderheijden.nl Internet: www.basvanderheijden.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 29 Vvo: 1030 m 2 Algemeen Directeur: J. Kat Commercieel Directeur: D. Kat Commercieel Directeur: J. Vial

>

Bas van der Heijden Supermarkten B.V. Detailconsult Groep B.V., Velsen-Noord

Boni Edisonstraat 2, 3861 NE Nijkerk Postbus 1093, 3860 BB Nijkerk Gld Telefoon: 033-2473131 Fax: 033-2473141 E-mail: info@bonisupermarkt.nl Internet: www.bonisupermarkt.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 39 Vvo: 1000 m 2 Algemeen Directeur: B. van der Wal Directeur: A.H.P. Wijnstok

>

Boni-Markten B.V.

>

Coop Markweg 8, 6883 JM Velp gld Postbus 87, 6880 AB Velp Gld Telefoon: 026-7999666 Fax: 026-7999600 Internet: www.coop.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 139 Vvo: 765 m 2 Voorzitter Algemeen Directeur: F.G.R. Bosch RA Financieel Directeur: H. Boer Commercieel Directeur: G. Koning

>

Coop Supermarkten

CoopCompact Markweg 8, 6883 JM Velp gld Postbus 87, 6880 AB Velp Telefoon: 026-7999666 Fax: 026-7999600 Internet: www.coop.nl Vestigingen: 55 Vvo: 415 m 2 Voorzitter Algemeen Directeur: F.G.R. Bosch RA Financieel Directeur: H. Boer Commercieel Directeur: G. Koning

>

Coop Supermarkten

Dagwinkel Europaweg 2, 2411 NE Bodegraven Postbus 64, 2410 AB Bodegraven Telefoon: 0172-619311 Fax: 0172-613796 E-mail: info@tolfood.com Internet: www.tolfood.com Structuur: groothandel Vestigingen: 20 Vvo: 265 m 2 Directeur Algemene Zaken: E.J.A. van den Hurk Directeur FinanciËle en Personeelszaken: J. van der Wal Directeur CommerciËle Zaken: M.A. van den Hurk Inkoop: P.J. van den Hurk

>

Van Tol Retail B.V., Bodegraven

Daily Foodstore Admiraliteitskade 40, 3063 ED Rotterdam Postbus 1342, 3000 BH Rotterdam Telefoon: 088-2882888 Fax: 088-2889909 Internet: www.centerparcs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 580 m 2 Chief executive officer: C. Jeaneest

>

Center Parcs Europe Center Parcs NV, Rotterdam


winkelketens Deen Kernweg 4, 1627 LC Hoorn nh Postbus 139, 1620 AC Hoorn nh Telefoon: 0229-252100 Fax: 0229-252102 E-mail: info@deen.nl Internet: www.deen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 65 Vvo: 1040 m 2 Directeur: B.A. Deen L. van Eck Manager Acquisitie: J.F. van Rhienen

GooodyFooods

>

Daltonstraat 38, 3846 BX Harderwijk Postbus 376, 3840 AD Harderwijk Telefoon: 0341-464211 Fax: 0341-425704 E-mail: info@natuurwinkel.nl Internet: www.gooodyfooods.nl Vestigingen: 5 Vvo: 630 m 2 Algemeen Directeur: J. Deacon Sales Directeur: P. Jacobs Manager rapportage en analyse: R. Persoon

Deen Supermarkten B.V. Deen Holding Hoorn B.V., Hoorn

Natudis Nederland B.V.

Dekamarkt Olieweg 6, 1951 NH Velsen Noord Postbus 86, 1940 AB Beverwijk Telefoon: 0251-276666 Fax: 0251-276600 E-mail: algemeen@dekamarkt.nl Internet: www.dekamarkt.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 84 Vvo: 1100 m 2 Algemeen Directeur: J. Kat Commerciele Directeur: D. Kat Commerciele Directeur: J. Vial

>

Dekamarkt B.V., Velsen Noord

Digros Olieweg 6, 1951 NH Velsen-Noord Telefoon: 0251-278700 E-mail: infodigros@digros.nl Internet: www.digros.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 16 Vvo: 970 m 2 Algemeen Directeur: J. Kat Commercieel Directeur: D. Kat Commercieel Directeur: J. Vial

>

Digros Supermarkten B.V. Detailconsult Groep B.V., Velsen-Noord

Dirk van den Broek Olieweg 6, 1951 NH Velsen-Noord Telefoon: 0251-278700 E-mail: info@dirkvandenbroek.nl Internet: www.dirkvandenbroek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 50 Vvo: 1100 m 2 Algemeen Directeur: J. Kat Commercieel Directeur: D. Kat Commercieel Directeur: J. vial

>

Emté Supermarkt Corridor 11, 5460 AA Veghel Postbus 47, 5460 AA Veghel Telefoon: 0413-343500 Fax: 0413-363010 Internet: www.em-te.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 129 Vvo: 1100 m 2 Directievoorzitter: K.M. Slippens Financieel Directeur: H.L. van Rozendaal Inkoop: R. van Herpen

>

Sligro Food Group NV, Veghel

Hoogvliet Eikenlaan 265, 2404 BP Alphen aan den Rijn Postbus 434, 2400 AK Alphen ad Rijn Telefoon: 0172-418218 Fax: 0172-421074 E-mail: info@hoogvliet.com Internet: www.hoogvliet.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 64 Vvo: 1260 m 2 Algemeen Directeur: S. de Haan Adjunct-directeur Commercie: M. van der Harst Financieel Directeur: F. Schijf

>

Hoogvliet B.V.

Jan Linders De Flammert 12-11, 5854 NC Nieuw-Bergen lb Postbus 72, 5854 ZH Nieuw-Bergen lb Telefoon: 0485-349911 Fax: 0485-342284 E-mail: janlinders@janlinders.nl Internet: www.janlinders.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 56 Vvo: 1060 m 2 Algemeen Directeur: L.J.J. Linders

>

Jan Linders B.V.

Jumbo Rijksweg 15, 5462 CE Veghel Postbus 8, 5460 AA Veghel Telefoon: 0413-380200 Fax: 0413-343634 E-mail: info@jumbosupermakten.nl Internet: www.jumposupermarkt.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 393 Vvo: 1770 m 2 Algemeen Directeur: G.F.T. van Eerd Financieel Directeur: A.L. van Veen Formule Directeur: mw. C. Cloosterman Van Eerd

>

Jumbo Supermarkten

Plus Huizermaatweg 45, 1273 NA Huizen Postbus 198, 1270 AD Huizen Telefoon: 035-5287400 Fax: 035-5264139 E-mail: info@lidl.nl Internet: www.lidl.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 375 Vvo: 700 m 2 Algemeen Directeur: M.A. Oosterwijk Verkoop Directeur: B. Ruijs Financieel Directeur: E.A. Bziuk Inkoop: H. van Oorschot

>

Lidl Nederland Lidl Stiftung & Co., Neckersulm SchwartzGruppe, Neckersulm (Dld)

MCD Marisstraat 2, 3364 AZ Sliedrecht Postbus 235, 3360 AE Sliedrecht Telefoon: 0184-418500 Fax: 0184-412159 E-mail: boon@boon-groep.nl Internet: www.mcd-supermarkt.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 34 Vvo: 885 m 2 Directeur Algemene Zaken: C. Boon Directeur CommerciËle Zaken: K. Boon Directeur Financieel-Economische Zaken: A. Boon

>

Boon Sliedrecht B.V. Boon Beheer b.v., Sliedrecht

MCD Alledag Marisstraat 2, 3364 AZ Sliedrecht Postbus 235, 3360 AE Sliedrecht Telefoon: 0184-418500 Fax: 0184-412159 E-mail: boon@boon-groep.nl Internet: www.mcd-supermarkt.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Vvo: 476 m 2 dir. Alg. zaken: C Boon dir. Com. Zaken: K Boon dir. Financiele zaken: A Boon

>

Boon Sliedrecht B.V. Boon Beheer b.v., Sliedrecht

Nettorama Wilhelminakanaal Zuid 120, 4903 RA Oosterhout nb Postbus 182, 4900 AD Oosterhout nb Telefoon: 0162-455950 Fax: 0162-456520 E-mail: info@nettorama.nl Internet: www.nettorama.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 30 Vvo: 1184 m 2 Directeur: H. Sulmann Adjunct Directeur: M. Mattheeuws

>

Nettorama Distributie

Pakgro Heldensedijk 5, 6088 NT Roggel Telefoon: 085-4891031 E-mail: info@pakgro.nl Internet: www.pakgro.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 6 Vvo: 395 m 2

>

Support & Co

Utrechtseweg 340, 3731 GD De Bilt Postbus 21, 3730 AA De Bilt Telefoon: 030-2219211 Fax: 030-2202074 E-mail: directie@plusretail.nl Internet: www.plussupermarkt.nl Structuur: coÖperatie Vestigingen: 259 Vvo: 980 m 2 Algemeen Directeur: J. Brouwer Commercieel Directeur: E. Leebeek Directeur Management Services: M. Iacono Directeur Vastgoed: L. Lantinga

>

Plus Retail B.V. Plus Holding, De Bilt Plus Retail (Sperwer Groep), De Bilt

Poiesz Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek Telefoon: 0515-428800 Fax: 0515-428801 E-mail: info@poiesz-supermarkten.nl Internet: www.poiesz-supermarkten.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 64 Vvo: 860 m 2 Algemeen Directeur: P. Smit Adjunct Directeur Financiele Zaken: mw. A. Bannink Directeur Operationele Zaken: mw. J. Posthuma-Smit Inkoop: K. Poiesz

>

Poiesz Supermarkten B.V. Poiesz Holding B.V., Sneek

Recreatiemarkten Europaweg 2, 2411 NE Bodegraven Postbus 64, 2410 AB Bodegraven Telefoon: 0172-619311 Fax: 0172-613796 E-mail: info@vantolretail.nl Internet: www.vantolretail.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 51 Vvo: 200 m 2 Directeur Algemene Zaken: E.A.J. van den Hurk Directeur FinanciËle en Personeelszaken: J. van der Wal Directeur CommerciËle Zaken: M.A. van den Hurk Inkoop: P.J. van den Hurk

>

Van Tol Retail B.V. Van Tol Retail B.V., Bodegraven

Spar Zeilweg 18, 5145 NR Waalwijk Postbus 50, 5140 AB Waalwijk Telefoon: 088-4457777 Internet: www.spar.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 251 Vvo: 400 m 2 Algemeen Directeur: J.P. Kranendonk Directeur Economische Zaken: J.W. Tukker Directeur Operations en Commercie: mw. S. Kroon

>

Spar Holding B.V., Waalwijk Plus Retail (Sperwer Groep), De Bilt

123 wiewatwaar

Dirk van den Broek Supermarkten B.V. Detailconsult Groep B.V., Velsen-Noord

>

Lidl


winkelketens Spar City Store Zeilweg 18, 5145 NR Waalwijk Postbus 50, 5140 AB Waalwijk Telefoon: 088-4457777 Internet: www.spar.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 360 m 2 Algemeen Directeur: J.P. Kranendonk Directeur Economische Zaken: J.W. Tukker Directeur Operations en Commercie: mw. S. Kroon

>

Spar Holding B.V., Waalwijk Plus Retail (Sperwer Groep), De Bilt

Supercoop Markweg 8, 6883 JM Velp gld Postbus 87, 6880 AB Velp Telefoon: 026-7999666 Fax: 026-7999600 Internet: www.supercoop.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 36 Vvo: 1240 m 2 Voorzitter Algemeen Directeur: F.R.G. Bosch RA Financieel Directeur: H. Boer Commercieel Directeur: G. Koning

>

Coop Supermarkten

Superrr Stationsstraat 122, 7311 MJ Apeldoorn Telefoon: 055-5766449 E-mail: info@supportenco.nl Internet: www.supportenco.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 14 Vvo: 275 m 2

>

Support & Co

Troefmarkt Europaweg 2, 2411 NE Bodegraven Postbus 64, 2410 AB Bodegraven Telefoon: 0172-619311 Fax: 0172-613796 E-mail: info@tolfood.com Internet: www.tolfood.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 64 Vvo: 250 m 2 Directeur Algemene Zaken: E.A.J. van den Hurk Directeur FinanciËle en Personeelszaken: J. van der Wal Directeur CommerciËle Zaken: M.A. van den Hurk Inkoop: P.J. van den Hurk

>

Van Tol Retail B.V., Bodegraven

Vomar Voordeelmarkt

124 wiewatwaar

Opaalstraat 15, 1812 RH Alkmaar Postbus 1100, 1810 KC Alkmaar Telefoon: 072-7502200 Fax: 072-7502400 E-mail: vomar@vomar.nl Internet: www.vomar.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 60 Vvo: 1570 m 2 Directeur Commercie en Formule: J. van Ham Directeur Operations: C. Korteweg

>

Vomar Voordeelmarkt B.V., Alkmaar

Yakhlaf Gerrit Bolkade 32-34, 1057 BR Zaandam Telefoon: 075-6702369 E-mail: info@yakhlaf.nl Internet: http://www.yakhlaf.nl/ Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: J.E.M. Yaklaf

>

SBS

Tabak/Gemakswinkels Cigo Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son Postbus 128, 5690 AC Son Telefoon: 088-1261000 Fax: 088-1261005 E-mail: info@cigo.nl Internet: www.cigo.nl Structuur: coÖperatie Vestigingen: 130 Vvo: 100 m 2

>

Cigo Lekkerland Nederland, Son

Cuba Plein 11, 3431 LV Nieuwegein Postbus 410, 3430 AK Nieuwegein Telefoon: 030-6036063 Vestigingen: 2 Directeur: H.P. Troostheide

>

Sigarenmagazijn Cuba B.V.

Goosen Oudestraat 130-1, 8261 CX Kampen Telefoon: 038-3313670 Fax: 038-3328182 E-mail: goosenou@tabaktiesnet.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 150 m 2 Directeur: A. Visser T.P.D. Goosen

>

Goosen VOF

Kiosk, Broodbzaak Catharijnetoren Stationshal 17, 3511 CE Utrecht Postbus 1669, 3800 BR Amersfoort Telefoon: 088-6711200 Fax: 088-6711199 E-mail: info@nsstations.nl Internet: www.retail.nsstations.nl Structuur: besloten vennoots Vestigingen: 400

>

Retailbedrijf NS Stations B.V.

Primera Koeweistraat 14, 4181 CD Waardenburg Telefoon: 0418-651007 Fax: 0418-653103 E-mail: info@primera.nl Internet: www.primera.nl Structuur: cOÖperatie Vestigingen: 450 Vvo: 94 m 2 Directeur: H.J. Jol drs. M.L.A.M. van Zutven G. van Doorn Inkoop: M. Blom mw. C. Teeuwen: mw. C. Teeuwen Expansie: drs. M.L.A.M. van Zutven

>

CoÖperatie Primera BA

Tabac&Gifts Scheepmakerskade 44, 3011 VX Rotterdam Telefoon: 010-4045605 Fax: 010-4045605 E-mail: info@tabacandgifts.nl Internet: www.tabacengifts.nl Structuur: vereniging Vestigingen: 46

Tabaronde/Techador/Vivant Vreekesweid 14, 1721 PR Broek op Langedijk Telefoon: 0226-331010 Fax: 0226-331019 E-mail: info@tabaronde.nl Internet: www.tabaronde.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 420 Vvo: 60-120 m 2

>

Tabaronde B.V. Tabaronde B.V., Broek op Langedijk

Tabaronde/Techador/Vivant Vreekesweid 14, 1721 PR Broek op Langedijk Telefoon: 0226-331010 Fax: 0226-331019 E-mail: info@vivantwinkels.nl Internet: www.vivantwinkels.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 120 Vvo: 70 m 2 Directeur: T. Dekker Inkoop: M. Stellaard Expansie: M. Stellaard

>

Vivant Trading B.V. Tabaronde, Broek op Langedijk

Traiteurs Van Melik du Chef De Koumen 150, 6433 KE Hoensbroek Postbus 5224, 6401 GE Heerlen Telefoon: 045-5229322 Fax: 045-5228616 E-mail: info@vanmelik.nl Internet: www.vanmelik.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 10 Alg. dir.: J.J.B. van Melik Adj. dir.: C. Sampers c.sampers@vanmelik.nl: C. Sampers

>

Van Melik Food Groep B.V. Van Melik Beheer B.V., Heerlen

Vis Gamba Jansstraat 12, 6811 GJ Arnhem Telefoon: 026-3512224 Fax: 026-4462617 E-mail: arnhem@gamba.nl Internet: www.gamba.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 80 m 2 Directeur: R. Motshagen

>

Gamba Visspecialiteiten VOF

Mayonna Ansjovisweg 26, 3751 BL Spakenburg Postbus 26, 3750 GA Spakenburg Telefoon: 033-2475020 Fax: 033-2475029 E-mail: info@kennemervisgroep.nl Internet: www.kennemervisgroep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 200 m 2 Directeur: P. Hamaker

>

Mayonna B.V.

Mr. Fish Cameretten 2, 2611 HL Delft Telefoon: 015-3612014 Fax: 015-3612016 E-mail: info@mrfish.nl Internet: www.mrfish.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 4 Vvo: 50 m 2 Directeur: R.J. de Jager

>

Mr. Fish Beheer B.V., Hellevoetsluis

Ouwehand Lageweg 55, 2222 AG Katwijk zh Postbus 3033, 2220 CA Katwijk zh Telefoon: 071-4051111 Fax: 071-405 114 E-mail: info@ouwehand.com Internet: www.ouwehand.com Structuur: franchise Vestigingen: 13 Vvo: 90 m 2 Directeur: T. van der Plas

>

Ouwehand Visverwerking B.V. Parlevliet en Van der Plas, Valkenburg

Visgilde Fokkerstraat 2, 3833 LD Leusden Postbus 185, 3830 AD Leusden Telefoon: 033-7200930 Fax: 033-4947427 E-mail: info@visgilde.nl Internet: www.visgilde.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 33 Vvo: 80 m 2 Directeur: F.H. Kegge J.R. Remmerswaal

>

Visgilde Beheer B.V. Occaanstaete B.V., ‘s-Gravenhage

Vitaminen-/Gezondheidswinkel G en W Gezondheidswinkel Curieweg 1, 8013 RA Zwolle Telefoon: 038-4215196 Fax: 038-4223952 E-mail: secretariaat@genw.nl Internet: www.gezondheidswinkel.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 95 Vvo: 90 m 2 Directeur: E.T. Schuttelaar J. Koolhaas Bestuurder: mw. R. Roestenburg Expansie: E.T. Schuttelaar

>

G & W Gezondheidswinkel Gezond en Wel B.V., Zwolle

Vitaminstore MolleruswegRaasdorperweg 54, 1067 TL Amsterdam Postbus 9508, 1006 GA Amsterdam Telefoon: 020-3033965 E-mail: info@vitaminstore.nl Internet: www.vitaminstore.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 20 Vvo: 60 m 2 Directeur: C.C.G. Otten

>

Vitaminstore Nederland B.V. Innovital Holding B.V., Haarlem


winkelketens Zoetwaren Bos Gooiland BV Turbinestraat 8, 3903 LW Veenendaal Telefoon: 0318-505603 Fax: 0318-505325 E-mail: info@bosgooiland.nl Internet: www.bosgooiland.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 1 Vvo: 80 m 2 Directeur: C.J. Bakker

>

Bos Gooiland, Veenendaal

Chocolaterie Boulanger Nieuwe Donk 17, 4879 AC Etten-Leur Telefoon: 076-5020385 Fax: 076-5014438 E-mail: info@boulanger.nl Internet: www.boulanger.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 15 Vvo: 50 m 2 Directeur: M.L. Bogers D. Bogers Inkoop: D. Bogers Verkoop: D. Bogers Expansie: D. Bogers

>

Chocolaterie Boulanger Breda B.V. Boulanger Onroerend Goed B.V., Etten-Leur Andarie B.V., Ulvenhout

Jamin Krombraak 2, 4906 CR Oosterhout nb Postbus 148, 4900 AC Oosterhout nb Telefoon: 0162-474111 Fax: 0162-474222 E-mail: klantenservice@jamin.nl Internet: www.jamin.nl Structuur: franchise Vestigingen: 105 Vvo: 100 m 2

>

Jamin Winkelbedrijf B.V. Hermans Retail Europe, Hoorn

Leonidas Bonbons Westelijke Havendijk 1, 4703 NZ Roosendaal Postbus 54, 4700 AB Roosendaal Telefoon: 0165-534141 Fax: 0165-545626 E-mail: min-bv@leonidas-bonbons.nl Internet: www.leonidas-bonbons.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 28 Vvo: 25 m 2 Directeur: B.J.M. Min

>

Handelsond. Min B.V. Min B.V., Roosendaal Leonidas, België

Mecca

>

Mecca Candy Online

Patisserie van Woerekom Nassaulaan 27, 6721 DW Bennekom Telefoon: 0318-414480 Fax: 0318-414256 E-mail: info@taart.nl Internet: www.taart.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: R.P.P. van Woerekom

Grote Staat 2, 6211 CW Maastricht Postbus 520, 6200 AM Maastricht Telefoon: 043-6043800 Fax: 043-6043801 E-mail: info@pinkyshop.nl Internet: www.pinkyshop.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 45 m 2 Directeur: H.H.M. Kerckhoffs Inkoop: H.H.M. Kerckhoffs Verkoop: H.H.M. Kerckhoffs Expansie: H.H.M. Kerckhoffs

>

Prenatal Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort Postbus 2012, 3800 CA Amersfoort Telefoon: 088-3320000 Fax: 088-3320001 E-mail: customcare@prenatal.nl Internet: www.prenatal.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 83 Vvo: 300-160 m 2 Directeur: N. Bromet Fin. dir.: R.R. Burrekers

>

Prenatal Artsana B.V., ItaliE

Stella Zuid B.V., Maastricht

Beenmode

Kleding, modeartikelen en textiel Babyspeciaalzaken Baby Planet De Zwaai 2, 9202 TE Drachten Telefoon: 0512-512688 E-mail: drachten@babyplanet.nl Internet: www.babyplanet.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 1800 m 2 Directeur: S. Klaver

Baby-Dump Esdoornstraat 22A, 5682 CM Best Postbus 250, 5680 AG Best Telefoon: 0499-460800 Fax: 0499-474440 E-mail: baby-dump@baby-dump.nl Internet: www.baby-dump.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 Directeur: J. Burgmans H. Burgmans

>

Baby-Dump

Geboortewinkel Bloeddrukker 9d, 3861 SE Nijkerk Telefoon: 085-4010969 E-mail: info@geboortewinkel.nl Internet: www.geboortewinkel.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 140 m 2 Directeur: P.H.M. Dankelman Inkoop: mw. S.M. de Koning Expansie: P.H. Dankelman

>

The Growth Company B.V., Weesp

lief! Lifestyle Graafdijk-West 28-28, 2973 XE Molenaarsgraaf Postbus 77, 3360 BB Sliedrecht Telefoon: 0184-480130 Fax: 0184-480139 E-mail: info@lieflifestyle.nl Internet: www.lieflifestyle.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 1 Vvo: 150 m 2 Directeur: J. van den Herik Verkoop Directeur: B.W.C Klein

>

Lief! Lifestyle Neco Holding, Molenaarsgraaf

Caminada Beenmode en Ondermode Markt 7, 2801 JG Gouda Telefoon: 0182-529900 Fax: 0182586974 E-mail: info@caminadabeenmode.nl Internet: www.caminadabeenmode.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: mw. A.L.M. Blankwaard- Caminada

>

Blankwaard Caminada VOF

Bodyfashion Lincherie Lageweg 4, 9260 Schellebelle/Belgie Telefoon: 320486264448 E-mail: info@lincherie.nl Internet: www.lincherie.nl Structuur: soft franchise Vestigingen: 29 Vvo: 100 m 2 Verkoop: K. Lamberts

>

Van de Velde NV, Schellebelle(Belgie)

Lindessa Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532286 Fax: 033-2532460 E-mail: info@lindessa.nl Internet: www.lindessa.nl Structuur: retailformule Vestigingen: 25 Vvo: 110 m 2 Branchegroep man.: mw. M. Veenstra-de Beurs

>

Lindessa Euretco B.V., Hoevelaken

Livera Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532768 Fax: 033-2532460 E-mail: info@livera.nl Internet: www.livera.nl Structuur: franchise Vestigingen: 125 Vvo: 130 m 2 Verkoop: R. Jacobse Expansie: R. Jacobse

>

Livera B.V. Euretco B.V., Hoevelaken

Triumph Parmentierweg 8, 5657 EH Eindhoven Telefoon: 040-2352900 Fax: 040-2352940 E-mail: triumph.nl@triumph.com Internet: www.triumph.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 Vvo: 100 m 2 Directeur: S. Steffesen

>

Triumph International B.V. Triumph, Zwitserland

Van Iersel Lingerie Besterdplein 3, 5014 HN Tilburg Telefoon: 013-5426584 Fax: 013-5426584 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 160 m 2 Directeur: mw. C.J.M. van Iersel

>

VOF Van Iersel Textiel

Wolford P. Cornelisz Hoofdstraat 83, 1071 BP Amsterdam Telefoon: 073-6928692 E-mail: service.netherland@wolford.biz Internet: www.wolford.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 70 m 2

>

Wolford Nederland B.V. Wolford ag, Bregenz (O)

Bruidsmode Marianne’s Bruidsmode De Wiek 5, 6712 JA Ede Telefoon: 0318-623577 E-mail: info@mariannesbruidsmode.nl Internet: www.mariannesbruidsmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 200 m 2 Directeur: D. Eeken mw. M.A. ten Holte

>

Marianne’s Bruidsmode

Speksnijder Mode Hoofdstraat 105, 2861 AN Bergambacht Postbus 8, 2860 AA Bergambacht Telefoon: 0182-358129 Fax: 0182-354007 E-mail: info@speksnijder.nl Internet: www.bruidscollectie.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 4500 m 2 Directeur: P. Speksnijder T. Speksnijder

>

Speksnijder Mode B.V.

Lederwaren/Reisartikelen Duifhuizen Lederwaren W. Beukelszstraat 13, 3261 LV Oud-Beijerland Postbus 1218, 3260 AE Oud Beijerland Telefoon: 0186-643643 Fax: 0186-643644 E-mail: info@duifhuizen.nl Internet: www.duifhuizen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Vvo: 120 m 2 Inkoop: J.C. Duifhuizen Verkoop: B. Duifhuizen Expansie: C.J. Duifhuizen

>

Duifhuizen Lederwaren B.V. Duifhuizen Holding B.V., Oud-Beijerland

125 wiewatwaar

Emiclaerhof 360, 3823 EV Amersfoort Telefoon: 033-4532790 E-mail: info@candyonline.nl Internet: www.candyonline.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 120 m 2

Pinky


winkelketens Emco Lederwaren Rechtestraat 55, 5611 GN Eindhoven Telefoon: 040-2448887 Fax: 040-2456240 E-mail: info@emcolederwaren.nl Internet: www.emcolederwaren.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 120 m 2 Directeur: C.G. van de Meerakker

Mode - Accessoires

Mode - Dames

Berden Mode

Anna van Toor

>

Emco Lederwaren

Goldkrone Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein Telefoon: 030-6026050 Fax: 030-6026059 E-mail: info@goldkrone.nl Internet: www.goldkrone.nl Structuur: inkoopver. Vestigingen: 160 Directeur: B. Bartels

>

Bijou Brigitte modische Accessoires AG, Hamburg

Edcetera Klein Haasdal 63, 6333 AJ Schimmert Telefoon: 064-6610470 Fax: 023-5340115 E-mail: info@edcetera.nl Internet: www.edcetera.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: E. van den Broek

>

Flanged B.V.

Fossil Group Terborgseweg 138, 7005 BD Doetinchem Telefoon: 0314-799039 Fax: 0314-799028 E-mail: info@fossil.nl Internet: www.fossil.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 50 m 2 Directeur: K. Benz

Lecombi Schellingstraat 26, 4879 NK Etten-Leur Telefoon: 076-5016110 Fax: 076-5015960 E-mail: info@lecombi.nl Internet: www.lecombi.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 72 Vvo: 125 m 2 Directeur: B. Bartels

>

Fossil Europe B.V. Fossil Inc, Richardson,

>

Lecombi B.V. Goldkrone Lederwaren Handel GmbH, Offenbach Garant Schuh + Mode AG, Dusseldorf(DE)

Schrandt Koffers

126 wiewatwaar

Zadelstraat 5, 3511 LR Utrecht Postbus 1318, 3500 BH Utrecht Telefoon: 030-2313121 Fax: 030-2340182 E-mail: schrandt.koffers@xs4all.nl Internet: www.schrandt.koffers@weebly.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 80 m 2 Directeur: G.C.M. Dorrestein

>

Schrandt Koffers B.V. Schrandt Holding, Utrecht

Van Beek Lederwaren Grote Markt 4-5, 8011 LV Zwolle Telefoon: 038-2304003 E-mail: info@vanbeeklederwaren.nl Internet: www.vanbeekklederwaren.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: M.W.J. van Beek

>

Van Beek Lederwaren B.V.

Anna van Toor B.V. Anna van Toor Holding B.V., Meerkerk

Kalverstraat 59, 1012 NZ Amsterdam Telefoon: 020-6270357 Fax: 020-6270357 Internet: www.bijou-brigitte.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 41 Rayonman.: mw. A. van Nieuwkerk

>

VF Nederland B.V. - Kipling Division VF Europe (J) Nederland B.V., Vianen

Berden Mode B.V.

Bijou Brigitte

Goldkrone Lederwaren B.V. Goldkrone Lederwaren Handel GmbH, Offenbach AMWR Garant, Dusseldorf(DE)

De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen ut Telefoon: 0346 259430 E-mail: kipling_breukelen@vfc.com Internet: www.kipling.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 170 Vvo: 70 m 2 Algemeen Dir.: R. Macey

Energieweg 35, 4231 DJ Meerkerk Postbus 30, 4230 BA Meerkerk Telefoon: 0183-351144 Fax: 0183-352377 E-mail: info@annavantoor.nl Internet: www.annavantoor.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 31 Vvo: 200-600 m 2 Alg. dir.: C. van Toor Directeur: J.P. van Toor

>

>

Kipling

Pontanusstraat 30, 5921 GR Blerick Telefoon: 077-3248800 Fax: 077-3248801 E-mail: info@berden.nl Internet: www.berden.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 8 Vvo: 6000 m 2 Directeur: J.P.G. Berden Com. dir.: P.G.M. Berden Expansie: J.P.G. Berden

SIX Dunantstraat 6, 3024 BC Rotterdam Postbus 26040, 3002 EA Rotterdam Telefoon: 010-4251520 Fax: 010-4779751 E-mail: Info@beeline-group.com Internet: www.click-six.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 33 Vvo: 40 m 2

>

Beeline Retail B.V. Bee Line Accessoires Vertrieb, Keulen

Tie Rack Willem van Noortplein 11-B, 3514 GK Utrecht Telefoon: 030-2400008 E-mail: nova.fashion@wxs.nl Internet: www.tierack.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 45

>

Tie Rack Holland B.V. Tie Rack, London

>

Arthur en Willemijn Stores De Steenhofstraat 11, 3764 BH Soest Telefoon: 033-4229111 E-mail: info@arthurenwillemijn.nl Internet: www.arthurenwillemijn.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 180 m 2 Directeur: A.L.J. van Buiten mw. W. van Buiten- Hagedoorn S.M.J. van Buiten Inkoop: S. van Buiten Verkoop: S.M.J. van Buiten Expansie: A.L.J. van Buiten

>

Arthur en Willemijn Stores B.V. Arthur en Willemijn Beheer B.V., Amersfoort

Be One Dukdalf 17, 9206 BE Drachten Telefoon: 0512-511242 Fax: 0512-521163 E-mail: info@be-one.nl Internet: www.be-one.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15

>

Be One B.V. Vastgoed One, Drachten Holding One, Drachten

Bertram Mode Compagnonsweg 3, 9482 WR Tijnaarlo Telefoon: 0592-347479 Fax: 0592-364706 E-mail: info@bertrammode.nl Internet: www.bertrammode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 250 m 2 Directeur: H.P.P. van Goor Inkoop: H.P.P. van Goor

>

Casolet B.V. Casolet Holding B.V., Assen H.P.P. van Goor Holding B.V., Assen

Bins Mode Molenstraat 2-4, 2242 HT Wassenaar Postbus 19, 2240 AA Wassenaar Telefoon: 070-5112009 Fax: 070-5176735 E-mail: mode@bins.nl Internet: www.bins.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 1600 m 2 Directeur: H.P. Bins

>

Bins Mode B.V. Bins Beheer B.V., Wassenaar

Blom Zuidkade 7, 9203 CJ Drachten Postbus 54, 9200 AB Drachten Telefoon: 0512-542874 Fax: 0512-540360 E-mail: info@blom-damesmode.nl Internet: www.blommode.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Vvo: 225 m 2 Directeur: D. Blom W.E. Blom

>

Blom B.V. Blom Beheer, Drachten

Bodycelli Fnidsen 95, 1811 NE Alkmaar Telefoon: 072-5280580 Fax: 072-5815074 E-mail: info@bodycelli.nl Internet: www.bodycelli.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 300 m 2 Directeur: H. van Hijum Expansie: H. van Hijum

>

Bodycelli vof

Boetiek Triffic Modes Visstraat 19, 4301 CC Zierikzee Postbus 213, 4300 AE Zierikzee Telefoon: 0111-415684 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: mw. W. Koster

>

Boetiek Triffic Modes

Buining Mode Hoofdstraat 150, 7901 JW Hoogeveen Postbus 554, 7900 AN Hoogeveen Telefoon: 0528-265037 E-mail: buiningmode@xs4all.nl Internet: www.buining-mode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 300 m 2 Directeur: mw. D.E. van Dalfsen-Buining mw. J.A. Steendam-Boonstra

>

Buining Mode B.V.

Cecil Veluwezoom 1-5/Dome 3-10, 1327 AA Almere Telefoon: 036-5354916 Fax: 036-5451878 Internet: www.cecil.nl Structuur: franchise Vestigingen: 65

>

Cecil Modehandel B.V. CBR Holding, Germany

Claudia Sträter Stammerhove 1, 1112 VA Diemen Postbus 33, 1110 AA Diemen Telefoon: 020-5698500 Fax: 020-5698699 E-mail: info@claudiastrater.com Internet: www.claudiastrater.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Vvo: 200 m 2 CEO: F.W.A. Helmstrijd

>

Modehuizen Claudia StrÄter B.V. 2DealVentures, Amsterdam


winkelketens Cocon Choorstraat 17, 3511 KL Utrecht Telefoon: 030-2342154 Fax: 030-2341404 E-mail: info@cocon-utrecht.nl Internet: www.cocon-utrecht.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 135 m 2 Directeur: N.J. van Horssen Inkoop: N.J. van Horssen

>

VOF Cocon Van Horssen-Beheer B.V., Utrecht

Colors Wijnhaven 6-7, 2611CR Delft Telefoon: 015-2120310 Fax: 015-2124956 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 300 m 2 Directeur: mw. C. Arkeveld

>

Colors Mode Gracia B.V.

CoraKemperman Leidsestraat 72, 1017 PD Amsterdam Telefoon: 020-6251284 Fax: 020-4278439 E-mail: press@corakemperman.nl Internet: www.corakemperman.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 100-120 m 2 Directeur: mw. S. Kemperman mw. B. de Wilde

>

Cora Kemperman Lafalda Mode B.V., Amsterdam

Didi Celsiusstraat 2, 1704 RW Heerhugowaard Postbus 134, 1700 AC Heerhugowaard Telefoon: 072-5751500 E-mail: info@didi.nl Internet: www.didi.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 135 Vvo: 200-400 m 2 Directeur: Y.D. Elzas Inkoop: mw. M.L. Dominicus Verkoop: mw. M. Westerbeek Expansie: drs. S.R. Elzas

>

Didi Fashion B.V. Coltex Retail Group, Heerhugowaard

Durabel Schoolstraat 58, 2251 BK Voorschoten Telefoon: 071-5612682 Fax: 071-5611488 E-mail: durabel@durabel.nl Internet: www.durabel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 210 m 2 Directeur: P.A. van der Boon

>

Escada Nieuwstraat 156 d, 5126 CH Gilze Telefoon: 0161-456775 Fax: 0161-456776 E-mail: mariska.verhoeven@escada.com Internet: www.escada.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 7 Vvo: 100 m 2 Directeur: L. Schimdt

>

Escada Benelux B.V. Escada Sarl, Luxemburg

Luchtvaartstraat 3-b, 1059 CA Amsterdam Postbus 75114, 1070 AC Amsterdam Telefoon: 020-6143772 Fax: 020-3882810 E-mail: info@expressofashion.com Internet: www.expresso.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 24 Vvo: 120 m 2 Directeur: B. Garcia

>

Expresso New Fashions B.V., Amsterdam

Fan Fan La Tulipe Schapendrift-Zuid 19B, 3958 WG Amerongen Postbus 50, 3958 ZV Amerongen Telefoon: 0343-451931 Fax: 0343-460142 E-mail: info@fanfan.nl Internet: www.fanfan.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 200 m 2 Directeur: T.W.J. van Boordt mw. M.M. van Boordt Inkoop: mw. M.M. van Boordt Verkoop: mw. M.A. van Kusters van Boordt Expansie: T.W.J. van Boordt

>

Fan Fan La Tulipe B.V. Artimoda B.V., Amerongen

Filippa K Leidsestraat 53, 1017 NV Amsterdam Telefoon: 020-6259006 E-mail: leidsestraat@filippa-k.com Internet: www.filippa-k.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6

>

Filippa K AB, Zweden

Huiskes Mode Dorpsstraat 44, 8171 BR Vaassen Telefoon: 0578-572395 Fax: 0578-572476 E-mail: info@huiskesmode.nl Internet: www.huiskesmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 250 m 2 Directeur: J.M. Rijks mw. F.G. Rijks-de Voogd

>

Huiskes Mode Huiskes Mode Groep B.V., Vaassen

Kamst Mode Boerdijk 20, 7844 TC Veenoord Postbus 21, 7833 ZG Nieuw-Amsterdam Telefoon: 0591-555285 Fax: 0591-553342 E-mail: info@kamstmode.nl Internet: www.kamstmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 300 m 2 Directeur: W. Kamst J.J. Kamst Inkoop: mw. V-W Kamst-Meijer/ Kamst-Snippe

>

Modehuis Koos Kamst B.V.

Kemp Modehuis Breestraat 28, 1941 EJ Beverwijk Telefoon: 0251-228978 Fax: 0251-227554 E-mail: info@modehuiskemp.nl Internet: www.modehuiskemp.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 200 m 2 Directeur: A.P. Kemp B.M. Goedhart

>

Kemp Modehuis B.V.

La Dame

Lenny Laurence Markt 27, 5492 AA Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 -476547 E-mail: info@lennylaurence.com Internet: www.lennylaurence.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 120-180 m 2 Directeur: mw. H.M. Frusch-Scheepers

>

Lenny Laurence Ciborn, St. Oedenrode

Mango

Landstraat 17, 7121 CM Aalten Telefoon: 0543-477695 Fax: 0543-476954 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 6 Vvo: 200 m 2 Directeur: B.J. Klein-Entink mw. M.A. Klein-Entink

Dwarsweg 1, 3235 CE Rockanje Telefoon: 06-53471698 E-mail: info@expobv.nl Internet: www.mango.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 14 Vvo: 400 m 2 dam@expobv.nl: R.H.N. Dam

Modehuis La Dame Klein Entink Fashion Group B.V., Aalten

Mango (afd. Franchise & Locaties) Punta FA SL, Palau de Ple

>

La Ligna Van der Waalspark 26, 9351 VC Leek Telefoon: 0594-504906 E-mail: laligna@laligna.nl Internet: www.laligna.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 42 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. S. de Wit

>

La Ligna B.V.

Lamarique Markt 73, 6901 AJ Zevenaar Telefoon: 0316-343898 Fax: 0316-342406 E-mail: info@lamarique.nl Internet: www.lamarique.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 500 m 2 Directeur: G.F. Ewes

>

Lamarique Mode, Zevenaar

LAUNDRY INDUSTRY Jacob Albrechtstraat 26, 1071 KM Amsterdam Telefoon: 020-6852556 Fax: 020-6852606 E-mail: office@laundryindustry.com Internet: www.laundryindustry.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 100 m 2 Directeur: A.W.W. Massar

>

Laundry Beheer b.v. Laundry Beheer, Amsterdam

Le Ballon Hooiland 2, 6666 MJ Heteren Telefoon: 088-2468000 Fax: 088-2468099 E-mail: info@leballon.nl Internet: www.leballon.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 120 m 2 Directeur: P. van de Hurk

>

Le Ballon Beheer B.V. Meurs Holding B.V., Ede

>

MarcCain PC Hooftstraat 84 l, 1071 CB Amsterdam Telefoon: 020-4106362 Fax: 020-4106366 E-mail: mckantoor@cainco.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 150 m 2 Directeur: R. van Hilst

>

Marccain Exclusive Cainco B.V., Amsterdam

Max Mara/Marina Rinaldi Straatweg 66n, 3621 BR Breukelen ut Telefoon: 0346-250466 E-mail: info@maxmara.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 15 Vvo: 150 m 2 Directeur: P. de Graaf

>

Amstermax B.V. Max Mara Fashion Group, Italië

MC Company Stationsstraat 6, 6001 CK Weert Postbus 10039, 6000 GA Weert Telefoon: 0495-460694 Fax: 0495-460709 E-mail: info@mc-company.nl Internet: www.mc-company.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 140 m 2 Directeur: L.M. Linsen Inkoop: L.M. Linsen Expansie: L.M. Linsen

>

Lumitex B.V., Weert Holding Maatschappij Linsen-S, Weert

Miss Etam Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer Postbus 101, 2700 AC Zoetermeer Telefoon: 079-7972000 Fax: 079-7972196 Internet: www.missetam.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 140 Dir. verkoop: R. Herbermann Managing Director: P-B. Stehmann

>

Miss Etam B.V. Etam Groep B.V., ‘s - Gravenhage Etam Groep, Zoetermeer

127 wiewatwaar

Durabel Mode B.V. Durabel Holding B.V., Voorschoten

Expresso


winkelketens Mod-Shop, Rachelle, Yook Maastrichterbrugstraat 15, 6211 ES Maastricht Telefoon: 043-3218227 Fax: 043-3257284 E-mail: modshopmaastricht@planet.nl Internet: www.yookmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 60 m 2 Directeur: P. Salomon mw. G. Reintjens Inkoop: mw. G. Reintjens Verkoop: P. Salomon

>

Mod-Shop Maastricht B.V. Mod-Shop Beheer Maastricht B.V., Maastricht Salomon Beheer B.V., Maastricht

Mode4Her Mon Plaisir 102b, 4879 AT Etten-Leur Telefoon: 076-5020791 Fax: 076-5018603 E-mail: info@allemansjop.nl Internet: www.mode4her.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 150 m 2 Directeur: J. Broeder

>

Allemansjop B.V. J. Broeder jr. Holding B.V., Etten-Leur

Modehuis Oosterhoff Schrans 74-76, 8932 HN Leeuwarden Telefoon: 058-2129373 Fax: 058-2164735 E-mail: info@modehuisoosterhoff.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 250 m 2 Directeur: A.R. Wijnsma

>

Modehuis Oosterhoff B.V.

Mody Mary Kruiskade 103, 3012 EG Rotterdam Telefoon: 010-4333427 Fax: 010-4331153 E-mail: modymary@yahoo.com Internet: www.modymary.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: R. Leurs

>

Mody Mary VOF

Müller Modes Plein 1953 52, 3086 EE Rotterdam Telefoon: 010-4850729 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 130 m 2 Directeur: mw. H.G. Dodelijk

>

MÜller Modes B.V. Shop number 1, Hendrik Ido

128 wiewatwaar

MS Beiraweg 15, 1047 HN Amsterdam Postbus 8402, 1005 AK Amsterdam Telefoon: 020-5809911 Fax: 020-5809304 E-mail: info@msmode.com Internet: www.msmode.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 140 Vvo: 200 m 2 Alg. dir.: R. Kahn Fin. dir.: R. Melles Inkoop: R. Melles Verkoop: mw. M. Hein

>

MS Mode Nederland B.V. Cool Investments, Amsterdam Excellent Retail Brands, Amsterdam

Paddy Point Pr. Hendriklaan 55, 6442 AB Brunsum Telefoon: 043-3211086 E-mail: mpstrict@xs4all.nl Internet: www.paddypoint.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: mw. M. Wijnen

>

Beheersmaatschappij Paddy Point B.V. VOF Roka, Brunsum

Penninkhof Modehuis Diepenveenseweg 20, 8121 PN Olst Telefoon: 0570-592339 Fax: 0570-591458 E-mail: info@penninkhofmode.nl Internet: www.penninkhofmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 260 m 2 Directeur: J.A. Penninkhof

>

Modehuis Penninkhof B.V., Olst

Promiss Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer Postbus 101, 2700 AV Zoetermeer Telefoon: 079-7972200 Fax: 079-7972206 E-mail: info@promiss.nl Internet: www.promiss.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 65 Directeur: R. Herbermann

>

Promiss B.V. Etam Groep B.V., ‘s-Gravenhage Etam Groep, Zoetermeer

Purdey Huygenseweg 36, 5482 tg Schijndel Postbus 199, 5480 AD Schijndel Telefoon: 073-5431431 E-mail: receptie@brova.nl Internet: www.purdey.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 22 Vvo: 140 m 2

>

Purdey Mode B.V. Brova B.V., Schijndel

Schijvens-Mode Industrieweg 19, 5492 NG St. Oedenrode Postbus 122, 5490 AC St Oedenrode Telefoon: 0413-475251 Fax: 0413-474460 E-mail: info@schijvensmode.nl Internet: www.schijvensmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 Vvo: 200 m 2 Directeur: E. Holtermans

>

Schijvens Textiel B.V. Schijvens Beheer B.V., St. Oedenrode

Skyline Fashion Peppelweg 60, 3053 GM Rotterdam Postbus 136, 7150 AC Eibergen Telefoon: 0545-475671 Fax: 0545-475671 E-mail: skylinefashion@hotmail.com Internet: www.skyline-fashion.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 90 m 2 Directeur: mw. C. Vos E. Vos

>

Skyline Fashion VOF

Steps Celsiusstraat 2, 1704 RW Heerhugowaard Postbus 134, 1700 AC Heerhugowaard Telefoon: 072-5751500 E-mail: info@steps.nl Internet: www.steps.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 124 Vvo: 200-400 m 2 Alg. dir.: Y.D. Elzas Inkoop: mw. M.L. Dominicus Verkoop: R. van den Berg Expansie: drs S.R. Elzas

>

Steps Nederland B.V. Coltex Retail Group, Heerhugowaard

Sunny & Djive Pieterstraat 56, 6166 AS Geleen Telefoon: 0464-571860 Fax: 0464-457186 E-mail: office@meyerandmeyer.com Internet: www.sunnydjive.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 400 m 2 Directeur: J. Meyer Inkoop: J. Meyer Expansie: E. Swemers

>

Sunny Fashion Benelux B.V., Geleen

Superstar Celsiusstraat 2, 1704 RW Heerhugowaard Postbus 134, 1700 AC Heerhugowaard Telefoon: 072-5751500 E-mail: info@sps-superstar.nl Internet: www.sps-superstar.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 42 Vvo: 170-225 m 2 Directeur: Y.D. Elzas Inkoop: mw. M.L. Dominicus Verkoop: mw. B. van der Beek Expansie: drs S.R. Elzas

>

Superstar B.V. Coltex Retail Group, Heerhugowaard

't Gouddoppertje Lange Kerkstraat 48, 4461 JJ Goes Telefoon: 0113-214863 E-mail: info@gouddoppertje.nl Internet: www.gouddoppertje.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 100 m 2

>

Van der Have Adm. B.V. Van der Have B.V., Oostburg

Tally-Ho Raadhuisweg 13, 1851 JA Heiloo Telefoon: 072-5336191 Fax: 072-5336587 E-mail: info@tally-ho.nl Internet: www.tally-ho.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 200 m 2 Directeur: mw. B.C. van Leijen-Bontje Inkoop: mw. B.C. van Leijen - Bontje

>

Tally-Ho C.M.T. Bontje Holding B.V., Heiloo

Ter Horst Van Geel Frankenweg 2, 5349 AP Oss Postbus 849, 5340 AV Oss Telefoon: 0412-696111 Fax: 0412-696119 E-mail: modehuis@terhorstvangeel.nl Internet: www.terhorstvangeel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Directeur: J. ter Horst

>

Modehuis Ter Horst Van Geel Oss B.V. Modehuis Ter Horst Van Geel B.V., Oss

Ulla Popken Jonge Mode v.a. maat 42 Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam E-mail: info@ullapopken.nl Internet: www.ullapopken.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 38 Vvo: 200 m 2

>

Ulla Popken Jonge Mode Vanaf Maat 42 CV Popken Unternehmersgruppe, Duitsland

Van Vuuren Mode Castricummerwerf 124, 1901 RS Castricum Postbus 465, 1900 AL Castricum Telefoon: 0251-659823 Fax: 0251-657328 E-mail: info@vanvuurenmode.nl Internet: www.vanvuurenmode.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 28 Vvo: 175 m 2 Directeur: C.A. van Vuuren mw. P.M. van Vuuren Inkoop: C.A. van Vuuren Verkoop: C.A. van Vuuren Expansie: C.A. van Vuuren

>

Van Vuuren Mode B.V.

Vanilia Zaandijkerweg 5, 1521 AX Wormerveer Telefoon: 075-6467500 Fax: 075-6467590 E-mail: info@vanilia.com Internet: www.vanilia.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 200 m 2

>

Vanilia CV Verta Holding B.V., Bergen

Vero Moda Krijgsman 215-218, 1186 DM Amstelveen Telefoon: 020-4564400 Fax: 020-4564486 E-mail: contact@bestseller.com Internet: www.bestseller.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 133 Vvo: 200 m 2 Directeur: M. Streefkerk

>

Bestseller Wholesale Benelux B.V. Bestseller Wholesale AS, Brande (Denemarken)

Vila-Pieces Langestraat 57, 1811 JC Alkmaar Telefoon: 072-5157001 E-mail: bsnld21182@bestseller.com Internet: www.vila.dk Structuur: franchise Vestigingen: 19 Directeur: J. Felthausen

>

Bestseller Wholesale Benelux B.V. Bestseller Wholesale AS, Brande (Denemarken)


winkelketens Wil Goemans Dorpsstraat 50, 1861 KX Bergen Telefoon: 072-7890010 Internet: www.wilgoemans.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 65 m 2 Directeur: N. Goemans

>

Wil Goemans B.V., Bergen Wil Goemans B.V. Holding, Bergen

Witteveen Mode Het Rond 6d, 3701 HS Zeist Postbus 962, 3700 AZ Zeist Telefoon: 030-6980600 Fax: 030-6980601 E-mail: info@wvmode.nl Internet: www.witteveen-mode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 103 Vvo: 120-150 m 2 Directeur: mw. B. van Kolfschoten Inkoop: mw. B. van Kolfschoten Verkoop: A.J. Dielissen Expansie: mw. B. van Kolfschoten

>

Witteveen Mode B.V.

Wolkers damesmode Dennenlaan 44, 1161 CS Zwanenburg Telefoon: 020-4974679 Fax: 020-4974679 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 1000 m 2 Directeur: A. Wolkers

>

Wolkers VOF

Wonder Woman Hoofdveste 10, 3992 DG Houten Postbus 125, 3990 DC Houten Telefoon: 030-6356300 Fax: 030-6355000 E-mail: info@coolcat.nl Internet: www.coolcat.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 110 Vvo: 200 m 2 Alg. dir.: R.M. Kahn

>

Cool Cat Nederland B.V. Cool Cat Fashion B.V., Houten

Zara Nieuwezijds Voorburgwal 305, 1012 RM Amsterdam Postbus 3690, 1001 AL Amsterdam Telefoon: 020-5305660 Fax: 020-5305663 E-mail: sachadi.do@nl.inditex.com Internet: www.zara.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 25 Vvo: 1500 m 2 Directeur: D. Bergmans

>

Inditex, Spanje

Bjorn Borg Stores Maidstone 8, 5026 SK Tilburg Telefoon: 013-8800783 Fax: 085-2102037 E-mail: info@detailline.nl Internet: www.bjornborg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 150 m 2 Directeur: R. de Bruin Inkoop: mw. B. Broere Expansie: R. Kolb

>

DBM Retail B.V. DBM (Dutch Brand Management) B.V., Amsterdam

Euroweg 25, 3825 HA Amersfoort Postbus 1508, 3800 BM Amersfoort Telefoon: 033-4343050 Fax: 033-4343051 E-mail: gant@fashionconcept.nl Internet: www.gant.com Structuur: groothandel Vestigingen: 8 Directeur: R. Versluis

>

GANT Fashon Concept Group B.V.GANT, Stockholm (Zweden)

Gimbr re Heuvelstraat 41, 5038 AB Tilburg Postbus 388, 5000 AJ Tilburg Telefoon: 013-5435250 Fax: 013-5420199 E-mail: info@gimbreremode.com Internet: www.gimbreremode.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 128 Directeur: drs. L.C.A. Gimbr re

>

Gimbr re Service B.V.

Hendriks Textiel-schoenen-sport Economiestraat 1, 6433 KC Hoensbroek Postbus 2530, 6401 DA Heerlen Telefoon: 045-5212103 Fax: 045-5225292 E-mail: info@hendriksmode.nl Internet: www.hendriksmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 1200 m 2 Directeur: A.J. Hendriks R. Hendriks Inkoop: R. Hendriks

Jackpot Lange Dreef 11a, 4131 NJ Vianen Postbus 127, 4130 EC Vianen Telefoon: 0347-327000 Fax: 0347-327011 E-mail: receptie@iccompanys.com Internet: www.jackpotshop.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Vvo: 250 m 2 Brand Director: mw. C. Witmeur

>

IC Companys B.V., Vianen IC Companys A/S, Kopenhagen (Denemarke

Janse Mode Women Koolhovenstraat 3, 3772 MT Barneveld Telefoon: 0342-415759 Fax: 0342-493314 E-mail: info@jansemode.nl Internet: www.jansemode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 16 Vvo: 200 m 2 Alg. dir.: H.J. du Gardijn Fin. dir.: J. van de Geest Inkoop: mw. J.E. du Gardijn Expansie: H.J. du Gardijn

>

Janse Mode B.V., Barneveld

Korver Mode

>

Lobeliusstraat 16, 1504 EM Zaandam Telefoon: 075-6164138 E-mail: info@korvermode.nl Internet: www.korvermode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 220 m 2 Directeur: M. Korver mw. A. Korver

Textielgroothandel A.J. Hendriks B.V. A.J. Hendriks Belangen B.V., Hoensbroek

Korver Mode VOF, Zaandam

HotLegs Gentsestraat 7, 4561 EH Hulst Postbus 265, 4560 AG Hulst Telefoon: 0114-313946 Fax: 0114-314478 E-mail: info@alberdo.nl Internet: www.hotlegs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 170 m 2 Directeur: R.C.F. d’ Hondt mw. C.M.A. d’ Hondt Inkoop: mw. C.M.A. d’ Hondt Expansie: R.C.F. d’Hondt

>

Kuijt Exclusive

>

Brouwerstraat 2, 3771 HA Barneveld Postbus 491, 3770 AL Barneveld Telefoon: 0342-416547 Fax: 0342-414627 E-mail: info@dvmg.nl Internet: www.dvmg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 800 m 2 Directeur: R.H. de Vries J. de Vries Inkoop: J. de Vries Verkoop: mw. M. Meesters Expansie: R.H. de Vries

Alberdo B.V., Hulst Beheermaatschappij Alberdo B.V., Hulst

De Vries ModeGroep, Barneveld

IC Companys Lange Dreef 11a, 4131 NJ Vianen Postbus 127, 4130 EC Vianen Telefoon: 0347-327000 Fax: 0347-327001 E-mail: cs.nl@iccompanys.com Internet: www.iccompanys.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 12 Vvo: 250 m 2

>

IC Companys B.V., Vianen IC Companys A/S, Kopenhagen (Denemarke

InWear Lange Dreef 11a, 4131 NJ Vianen Postbus 127, 4130 EC Vianen Telefoon: 0347-327000 Fax: 0347-327011 E-mail: receptie@iccompany.com Internet: www.iinwear.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 1 Vvo: 1 m2

>

IC Companys B.V. IC Companys B.V., Vianen IC Companys A/S, Kopenhagen (Denemarke

>

Lake Side

London City Club Korte Lijnbaan 5, 3012 EC Rotterdam Postbus 21825, 3001 AV Rotterdam Telefoon: 010-4117930 Fax: 010-4333825 E-mail: info@londoncityclub.nl Internet: www.londoncityclub.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 260 m 2 Directeur: O. Engelkamp Inkoop: H. Vermeer Verkoop: H. Vermeer Expansie: O. Engelkamp

>

Theos B.V. Home Retail Groep B.V., Rotterdam

Maison de Bonneterie Kalverstraat 183, 1012 XC Amsterdam Telefoon: 020-5313400 Fax: 020-6206139 E-mail: info@debonneterie.nl Internet: www.debonneterie.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 25000 m 2 Directeur: P. van der Borden

>

Maison De Bonneterie Holding B.V. Maison de Bonneterie, Amsterdam

Matinique Lange Dreef 11a, 4131 NJ Vianen Postbus 127, 4130 EC Telefoon: 0347-327000 Fax: 0347-327001 E-mail: receptie@iccompanys.com Internet: www.martinique.nl Structuur: franchise Vestigingen: 9 Vvo: 250 m 2 Directeur: P. Fabrin

>

IC Companys B.V., Vianen IC Companys A/S, Kopenhagen (Denemarke

New York Fashion Josink Esweg 47, 7545 PN Enschede Postbus 3992, 7500 DZ Enschede Telefoon: 053-4304959 Fax: 053-4308439 E-mail: info@newyorkfashion.nl Internet: www.newyorkfashion.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 120 m 2 Directeur: Y. Gulunay

>

New York Fashion New York Fashion, Enschede

Oger Fashion

>

Kwadijkerkoogweg 23A, 1442 LA Purmerend Postbus 294, 1440 AG Purmerend Telefoon: 0299-471151 Fax: 0299-470931 E-mail: info@oger.nl Internet: www.oger.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 350 m 2 Algemeen Directeur: O. Lusink Marketing & Communicatie: M. Lusink Inkoop: mw. M. van Mierlo

Shoeby Fashion B.V. VDR Holding b.v Bencis Capital, Amsterdam

Oger Fashion B.V. Oger Holding B.V., Purmerend

Burgemeester Burgerslaan 40a, 5245 NH Rosmalen Postbus 12, 5246AA Rosmalen Telefoon: 073-5118019 Fax: 073-5218298 E-mail: secretariaat@lakeside.nl Internet: www.lakeside.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 83 Vvo: 100-130 m 2 Inkoop: S. Bleekmolen Verkoop: mw. E. Peters Expansie: H. den Arend

>

129 wiewatwaar

Mode - Dames/Heren

GANT


winkelketens ONLY

Mauritskade 69a/7, 2514 HH ‘s -Gravenhage Telefoon: 070-3467144 E-mail: volkert.struycken@wxs.nl Structuur: franchise Vestigingen: 3 Directeur: mw. A.M. Struycken- Landwehr

Bestseller Wholesale Benelux B.V. Bestseller AS, Brande (Denemarken)

Secondhand Rose

>

Open32

>

Smit Mode

Delta 132, 6825 MV Arnhem Telefoon: 026-3633232 Fax: 026-3633200 E-mail: info@b32groep.nl Internet: www.open32.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 55 Vvo: 250-500 m 2 Directeur: mw. E.W.J. Cloosterman Expansie: ing B.J.C. Koijck

Veersedijk 73, 3341 LL Hendrik Ido Ambacht Postbus 333, 3340 AH Hendrik Ido Amba Telefoon: 078-6818555 E-mail: info@smitmode.nl Internet: www.smitmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 20 Vvo: 200 m 2 Directeur: S. Smit H. Smit

B32 Groep B.V., Arnhem

Smit Mode Alblasserdam B.V.

>

Part Two Lange Dreef 11a, 4131 NJ Vianan Postbus 127, 4130 EC Vianen Telefoon: 0347-327000 Fax: 0347-327011 E-mail: receptie@iccompanys.com Internet: www.parttwo.com Structuur: franchise Vestigingen: 1 Directeur: P. Fabrin

>

IC Companys B.V., Vianen IC Companys A/S, Kopenhagen (Denemarke

Pauw Europaplein 37, 1078 GV Amsterdam Postbus 70013, 1007 KA Amsterdam Telefoon: 020-6640655 Fax: 020-6792386 E-mail: info@pauw.nl Internet: www.pauw.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 28 Directeur: mw. M. Klein-Pauw

>

Pauw B.V. Pauw B.V., Amsterdam

Piet Zoomers

130

Secondhand Rose

Arnhemseweg 213-2, 3817 CG Amersfoort Telefoon: 033-4602000 Fax: 033-4602100 Internet: www.only.com Structuur: franchise Vestigingen: 65 Vvo: 200 m 2 Directeur: M.R.J. Streefkerk

>

Speksnijder Mode Hoofdstraat 105, 2861 AN Bergambacht Postbus 8, 2860 AA Bergambacht Telefoon: 0182-358110 Fax: 0182-354007 E-mail: info@speksnijder.nl Internet: www.speksnijder.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 4500 m 2 Directeur: P. Speksnijder T. Speksnijder

>

Speksnijder Mode B.V.

Steppin’ Out Veemarktkade 8J1, 5222 AE s-Hertogenbosch Telefoon: 073-8700135 E-mail: info@steppinout.nl Internet: www.steppinout.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 80 m 2 Directeur: H. Beer

>

Steppin’ Out Fashion B.V. The Society Shop B.V., Amsterdam

wiewatwaar

Rijksstraatweg 38, 7384 AE Wilp Telefoon: 0570-857000 Fax: 0570-857009 E-mail: info@zoomers.nl Internet: www.zoomers.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 10 Vvo: 5000 m 2 Directeur: S.P. Zoomers R. van Roon Inkoop: R. van Roon Verkoop: S.P. Zoomers Expansie: S.P. Zoomers

The Sting

Handelsonderneming P. Zoomers B.V. Barich, De Bilt

Turbo Fashion

>

Saenkanter Men & Women Zaanweg 119/1, 1521 DS Wormerveer Postbus 285, 1520 AG Wormerveer Telefoon: 075-6281555 Fax: 075-6218063 E-mail: info@saenkanter.nl Internet: www.saenkanter.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 700 m 2 Directeur: L.P.I. Hamming mw. P.K.E. Hamming

>

Saenkanter Men & Women Saenkanter Fashion B.V., Wormerveer

Ellen Pankhurststraat 21, 5032 MD Tilburg Postbus 910, 5000 AX Tilburg Telefoon: 013-4659300 Fax: 013-4659301 E-mail: info@thesting.com Internet: www.thesting.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 80

>

The Sting B.V. The Sting B.V., Tilburg

V. Neurenburgpad 2, 3311 DN Dordrecht Telefoon: 078-6144443 Fax: 078-6390885 E-mail: info@vtctjeans.nl Internet: www.vtcturbo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 300 m 2 Directeur: J.D. Brand

>

Turbo Fashion B.V. Turbo Fashion Holding B.V., Dordrecht

Van der Kam Mode Lindegracht 11, 8441 GJ Heerenveen Postbus 529, 8440 AM Heerenveen Telefoon: 0513-628075 Fax: 0513-646594 E-mail: info@vanderkam.nl Internet: www.vanderkam.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 290 m 2 Fin. dir.: O.P.J. van der Kam

>

Van der Kam Mode B.V., Heerenveen

Van Uffelen J. Gerritstraat 12-14, 2611 ES Delft Telefoon: 015-2144441 Fax: 015-2145932 E-mail: info@van-uffelen-mode.nl Internet: www.van-uffelen-mode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 Directeur: P.F.A. Cox

>

Van Uffelen Mode B.V.

Wedo-Mode Industrieweg 5, 3881 LB Putten Telefoon: 0341-455916 Fax: 0341-356628 E-mail: info@wedo-mode.nl Internet: www.wedo-mode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 400 m 2 Directeur: F. Bruinink Inkoop: F. Bruinink

>

Wedo-Mode B.V.

Mode - Dames/Heren/Kinderen Alpha Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532747 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 70 Senior Accountmanager: H. Bulten

>

Euretco Mode Euretco B.V., Hoevelaken

Bertus ten Hoor Industrieweg 18c, 9672 AR Winschoten Telefoon: 0597-415060 Fax: 0597-421591 E-mail: info@bertustenhoor.nl Internet: www.bertustenhoor.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 19 Vvo: 200 m 2 Directeur: A. ten Hoor

>

Bertus ten Hoor Textiel B.V.

Bristol Leeweg 2, 1161 AB Zwanenburg Postbus 173, 1160 AD Zwanenburg Telefoon: 020-4076666 Fax: 020-4076635 E-mail: info@bristol-nederland.nl Internet: www.bristol-online.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 130 Vvo: 1300 m 2 Directeur: mw. B.L.C. Buelens Expansie: E.H. Meijer

>

Bristol B.V. Euro Shoe Nederland B.V., Zwanenburg Euro Shoe Unie NV, Beringen (België)

Brouwer’s Mode Damzigt 13, 3454 PS De Meern Postbus 179, 3454 ZK De Meern Telefoon: 030-6666377 Fax: 030-6666420 E-mail: info@brouwersmode.nl Internet: www.brouwersmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 23 Vvo: 220 m 2 Directeur: F. Brouwer Inkoop: F. Brouwer

>

Freddy’s Fashion B.V.

C&A Kon. Wilhelminaplein 13/1, 1062 HH Amsterdam Postbus 249, 1000 AE Amsterdam Telefoon: 020-5106000 Fax: 020-5106051 E-mail: info@retail-sc.com Internet: www.cena.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 134 Vvo: 1200 m 2 Algemeen Directeur: P. Brust

>

C&A Nederland CV C&A Nederland CV, Amsterdam

Charles Vögele Hyperonenweg 4, 3542 AG Utrecht Postbus 40254, 3504 AB Utrecht Telefoon: 030-2405302 Fax: 030-2405174 E-mail: ingrid.vanlangen@charles-voegele.com Internet: www.charles-voegele.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 102 Vvo: 650 m 2 Directeur: Drs. R.W.M. Turk Inkoop: S. Soubry Verkoop: Drs. R.W.M. Turk Expansie: R. Dekker

>

Charles VÖgele Netherlands B.V. Charles VÖgele, Zwitserland

Corus Fashion Spuistraat 139, 1012 SV Amsterdam Telefoon: 020-3303347 Fax: 020-3302921 E-mail: moussoren@replay.it Internet: www.replay.it Structuur: groothandel Vestigingen: 1 Directeur: A. Biancardi

>

Corus Fashion B.V.

Diesel Jan Luykenstraat 92-96, 1071 CT Amsterdam Postbus 17653, 1001 JN Amsterdam Telefoon: 020-5787920 Fax: 020-5787921 E-mail: eindhoven_receptie@diesel.com Internet: www.diesel.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 200 m 2 Directeur: mw. J. Onland

>

Diesel Benelux B.V. Diesel SpA, Molvena (Italië)


winkelketens Duthler Huygensweg 36, 5482 TG Schijndel Postbus 199, 5480 AD Schijndel Telefoon: 073-5431435 Fax: 073-5431400 E-mail: receptie@brova.nl Internet: www.duthler.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 24 Vvo: 900 m 2 Fin. dir.: E. Dekkers

>

Brave Retail Service Brova B.V., Schijndel

Focus Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532759 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 24 Senior Accountmanager: N. van Ree

>

Euretco Mode Euretco B.V., Hoevelaken

Henk van boven tot onder goed Stephensonstraat 57, 7903 AS Hoogeveen Postbus 2060, 7900 BB Hoogeveen Telefoon: 0528-272022 Fax: 0528-233729 E-mail: info@henk.nl Internet: www.henk.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 62 Vvo: 350 m 2 Commercieel: M.J. ten Hoor Inkoop: H.A. ten Hoor

>

Henk ten Hoor Textiel VOF N.N.F. B.V., Hoogeveen N.N.F. Holding B.V., Hoogeveen

Hennes & Mauritz Kalverstraat 112, 1012 PK Amsterdam Postbus 10506, 1001 EM Amsterdam Telefoon: 020-5567777 Fax: 020-6229846 E-mail: info@hm.com Internet: www.hm.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 121 Vvo: 950 m 2 Directeur: mw. S. Krau

>

Hennes & Mauritz Netherlands B.V. Hennes & Mauritz B.V., Zweden

Hier De Hoge Bomen 10, 8271 RE IJsselmuiden Telefoon: 038-3322444 E-mail: info@hiermode.nl Internet: www.hiermode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 19 Vvo: 180 m 2 Directeur: mw. M. Schwartz

>

Hout-Brox Huygensweg 36, 5482 TG Schijndel Postbus 199, 5480 AD Schijndel Telefoon: 073-5431435 Fax: 073-5431400 E-mail: receptie@brova.nl Internet: www.hout-brox.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 1000 m 2

>

Brova Retail Service Brova B.V., Schijndel

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevalaken Telefoon: 033-2532718 Internet: www.jambelle.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 22 Senior Accountmanager: L. Haverkamp

>

Euretco B.V., Hoevalaken

Jola Mode Oude Kerkstraat 40, 4921 XE Made Postbus 175, 4920 AD Made Telefoon: 0162-685889 Fax: 0162-686685 E-mail: gersegeren@marjatextiel.nl Internet: www.jolamode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 70 Vvo: 250-300 m 2 Directeur: J.C.A.M. Segeren mw. M.E.A.W. Segeren Inkoop: J.G.A.M. Segeren Expansie: G.J.A.M. Segeren

>

Marja Textiel B.V. Benno Beheer Made B.V., Made

Kooistra Kleding Schrans 73, 8932 NB Leeuwarden Telefoon: 058-2890088 Fax: 058-2890160 E-mail: info@kooistrakleding.nl Internet: www.kooistrakleding.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 400 m 2 Directeur: H. Sienema Inkoop: T. Spiegelaar

>

Kooistra Leeuwarden Dokkum B.V. Efeu B.V., Leeuwarden

McGregor Hoofdstraat 23-25, 3971 KA Driebergen-RijssenburG Postbus 260, 3970 ag Driebergen-RijseNBURG Telefoon: 0343-530101 Fax: 0343-530102 E-mail: info@mcgregor.nl Internet: www.mcgregor-fashion.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 35 Algemeen Directeur: J. Schothorst

>

McGregor Retail B.V. McGregor Fashion Group, DriebergenRijssenburG McGregor Retail B.V., Driebergen-Rijsenburg

Mexx Lifestyle Store J. Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam Telefoon: 020-514000 Internet: www.mexx.com Structuur: retailformule Vestigingen: 13 Directeur: D. Dimoz

>

Mexx Nederland B.V. Mexx Europe International B.V., Voorschoten Mexx Holding Netherlands, Amsterdam

Modecentrum Frans Theelen Nijken 11a, 6088 NP Roggel Telefoon: 0475-491384 Fax: 0475-494816 E-mail: info@mc-theelen.nl Internet: www.mooidemooistemode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 1500 m 2 Directeur: P.G.M. Theelen Expansie: P.G.M. Theelen

>

Theelen Detailhandelsgroep B.V., Roggel

Mooyer’s Mode Burg. van Baarstraat 28, 1131 WV Volendam Telefoon: 0299-363224 E-mail: info@mooijersmode.nl Internet: www.mooijersmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 150 m 2 Directeur: C. Mooyer

>

Mooyer’s Mode B.V. Mooyer Beheer, Volendam

Peek & Cloppenburg Wagenstraat 4, 2512 AX ‘s-Gravenhage Postbus 13181, 2501 ED Den Haag Telefoon: 070-3122930 Fax: 070-3122939 Internet: www.peek-cloppenburg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 2000 m 2 Directeur: A. Heller M. Hoeben Inkoop: P. Cloppenburg Verkoop: W. Sauersapv

>

Peek & Cloppenburg Anson’s C.V. Peek & Cloppenburg KG, DÜsseldorf

Sake Store Voorstraat 37, 9271 KE Zwaagwesteinde Postbus 81, 9270 AB Zwaagwesteinde Telefoon: 0511-442900 Fax: 0511-443700 E-mail: info@sakestore.nl Internet: www.sakestore.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 300 m 2 Directeur: T. Baarsma

>

Sake Store B.V. Sake Sakelijk B.V., Zwaagwesteinde

Shoeby Burgemeester Burgerslaan 40a, 5245 NH Rosmalen Postbus 12, 5240 AA Rosmalen Telefoon: 073-5118019 Fax: 073-5113078 E-mail: info@shoeby.nl Internet: www.shoeby.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 250 Vvo: 250 m 2 Directeur: H. den Arend M. van Deursen Verkoop: E. Peters Expansie: H. den Arend en Van de Wouw & Partners

>

Shoeby Franchise B.V., Rosmalen Bencis Capital, Amsterdam

Sissy-boy Biesland 7, 1948 RJ Beverwijk Telefoon: 0251-361300 Fax: 0251-361309 E-mail: info@sissy-boy.nl Internet: www.sissy-boy.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 30 Directeur: V. van Nieuwenhuizen

>

Montagny B.V. Well’s I b.v, Beverwijk

Ter Stal familie mode Bedrijvenpark Twente 314, 7602 KL Almelo Postbus 309, 7600 AH Almelo Telefoon: 0546-577575 Fax: 0546-577414 E-mail: info@terstal.nl Internet: www.terstal.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 200 Directeur: N.J.C.M. Gloudemans Inkoop: N.J.C.M. Gloudemans

>

Ter Stal Textiel B.V. TerStal Familiemode/Bentex B.V., Almelo

Tuunte Fashion Laan van Hilbelink 6, 7101 WG Winterswijk Postbus 105, 7100 AC Winterswijk Telefoon: 0543-546666 Fax: 0543-517499 E-mail: info@tuunte-fashion.nl Internet: www.tuunte-fashion.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 40 Vvo: 250 m 2 Directeur: L.A.M. van Andel

>

Tuunte Fashion Tuunte Holding, Winterswijk

Van de Ven Fashion Shop A. Jacobsstraat 6, 4623 ZB Bergen op Zoom Telefoon: 0164-255575 Fax: 0164-247645 E-mail: info@vandevenfashionshops.nl Internet: www.vandevenfashionshops.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 28 Vvo: 250 m 2 Directeur: R.H.R.M. van de Ven

>

Van de Ven Fashion Shops

WE Fashion Reactorweg 101, 3542 AD Utrecht Postbus 30200, 3503 AD Utrecht Telefoon: 030-2479211 E-mail: francine.booij@wefashion.com Internet: www.wefashion.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 125 COO: J. Hind CFO: R. Wijnhoven Inkoop: N. Bogaars

>

We Netherlands B.V. We Europe B.V., Utrecht

Willemsen Mode Bemmelseweg 79, 6662 PE Elst gld Telefoon: 0481-376760 Fax: 0481-377117 E-mail: info@willemsenmode.nl Internet: www.willemsenmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 250-300 m 2 Directeur: J.E. Fokke

>

Willemsen Mode B.V. Willemsen mode B.V., Elst

131 wiewatwaar

Hier Mode B.V. Hier Mode, Ijsselmuiden

Jambelle


winkelketens Mode - Dames/Kinderen Boetex Mode Floreffestraat 12-14, 5711 AD Someren Telefoon: 0493-493261 Fax: 0493-490194 E-mail: boerenkamptextiel@allesin1.nl Internet: www.boerenkamps.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 80-120 m 2 Directeur: H.H.J. Boerenkamps mw. M.J.C. Boerenkamps Inkoop: mw. M.J.C. Boerenkamps Expansie: H.H.J. Boerenkamps

>

Boerkamp Textiel Boerenkamps Textiel VOF, Someren

Oilily Berenkoog 38, 1822BJ Alkmaar Telefoon: 072-7440020 Fax: 072-5613026 E-mail: info@oililyworld.com Internet: www.oililyshop.com Structuur: internet

>

Oilily World B.V. Oilily Holding B.V., Amsterdam

Pitti Donna G. van Amstelstraat 142-144, 1214 BD Hilversum Telefoon: 035-6284675 Fax: 035-6238568 E-mail: info@pittidonna.nl Internet: www.pittidonna.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 45 m 2 Directeur: mw. W.F. Esche-Heijnneman

>

VOF Esche en Poort

Mode - Heren Adam Menswear Hoofdstraat 25, 3971 KA Driebergen Postbus 260, 3970 AG Driebergen Telefoon: 0343-530101 Fax: 0343-530102 E-mail: info@adam.nl Internet: www.adam.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 49 Algemeen Directeur: G.A. Spijksma Inkoop: M. Klaassen

>

Adam Meanswear B.V. Imergo Sportswear

Chasin’

132 wiewatwaar

Marketing 31, 6921 RE Duiven Postbus 212, 6920 AE Duiven Telefoon: 026-3193450 Fax: 026-3121088 E-mail: info@score.nl Internet: www.chasin.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 120 Vvo: 140 m 2 Expansie: J.W.T. Peters

>

Chasin’ Retail Nederland B.V. Score Group B.V., Duiven

Fittz Oudendijk 76a, 3291 LN Strijen Telefoon: 0186-575266 Fax: 0186-574942 E-mail: info@fittz.net Internet: www.fittz.net Structuur: zelfstandig Vestigingen: 11 Vvo: >60 m 2 Directeur: E.C. Roijers R. van der Ven

>

Out-Fitz Concepts B.V., Strijen

G+G Special Sizes For Men Prinsengracht 514, 1017 KJ Amsterdam Telefoon: 020-6226339 Fax: 020-6263362 E-mail: ggspecialsizes@planet.nl Internet: www.ggspecialsizes.com Structuur: coÖperatie Vestigingen: 5 Vvo: 150 m 2 Directeur: F. Hoorn

>

Lammerts Speciale Maten B.V.

Het Broekenhuis Koehorstmaat 11, 7561 BM Deurningen Telefoon: 074-2777555 Fax: 074-2777539 E-mail: info@texton.nl Internet: www.hetbroekenhuis.nl Vestigingen: 19 Directeur: A.J.S. Huis

Het Costuumhuis Gasthuislaan 54-56, 2611 RB Delft Telefoon: 015-2126020 E-mail: costuumhuis@wanadoo.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 1 Directeur: P. Heijmans

Jac Hensen Mannen Mode Langestraat 114, 3811 AK Amersfoort Telefoon: 033-4633990 Fax: 033-4637958 E-mail: info@jachensen.nl Internet: www.jachensen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 700 m 2 Directeur: R.J. Hensen J. Hensen Inkoop: S. Ulehake

>

Jac Hensen Winkels B.V. Jac Hensen B.V., Amersfoort

Jack & Jones Arnhemseweg 213-2, 3817 CG Amersfoort Telefoon: 033-4602000 Fax: 033-4602100 Internet: www.jackjones.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 100 Vvo: 275 m 2 Directeur: M.R.J. Streefkerk

>

Bestseller Wholesale Benelux B.V. Bestseller Wholesale AS, Brande (Denemarken)

John Edward Coolsingel 97, 3012 AG Rotterdam Postbus 21647, 3001 AP Rotterdam Telefoon: 010-2249933 Fax: 010-2249930 E-mail: info@john-edward.nl Internet: www.john-edward.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: J.A. Pelger

>

John Edward Menswear Sotres B.V., ‘s Gravenhage

King Jeans & Casuals Veerpromenade 6-10, 3353 HG Papendrecht Telefoon: 078-6158093 Fax: 078-6426318 E-mail: info@king-quinna.nl Internet: www.king-quinna.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 400 m 2 Directeur: F. de Bruin D. de Bruin

>

King Jeans & Casuals De Bruin Mode, Sliedrecht

SuitSupply Joop Geesinkweg 209, 1096 AV Amsterdam Telefoon: 020-6533534 Fax: 020-6532903 E-mail: info@suitsupply.nl Internet: www.suitsupply.com Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 38 Directeur: F. de Jong

>

SuitSupply B.V., Amsterdam

Ten Oever mode voor mannen

Pieterstraat 56, 6166 AS Geleen Telefoon: 0464-571860 Fax: 046-4571867 E-mail: office@meyerandmeyer.com Internet: www.meyerandmeyer.com Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 400 m 2 Directeur: N. Meyer

Woldpromenade 21-23, 8331 JD Steenwijk Postbus 122, 8330 AC Steenwijk Telefoon: 0521-512297 Fax: 0521-515447 E-mail: info@ten-oever.nl Internet: www.ten-oever.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 340 m 2 Directeur: D.P. Hullegie mw. A.B. Hullegie- Groenewoud

Sunny Fashion Benelux B.V., Geleen

Ten Oever VOF

Meyer & Meyer

>

Middeldorp Mannenmode Loosduinse Hoofdstraat 585, 2552 AE ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-4400668 E-mail: info@middeldorpmode.nl Internet: www.middeldorpmode.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 150 m 2 Directeur: C.J.H.E. Middeldorp

>

C.J.H.E. Middeldorp Herenmode B.V.

Nuovo Markt 13, 2611 GP Delft Telefoon: 015-2126400 Fax: 015-2141818 E-mail: info@nuovo.nl Internet: www.nuovo.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 180 m 2 Directeur: C. van der Brugge Inkoop: C. van der Brugge Verkoop: mw. M. van der Brugge

>

Nuovo Mode B.V. v.d. Brugge Management en Beheer B.V., Delft

Salvatore-Vacerra Beursnr. Straat 1A, 2411 BA Bodegraven Telefoon: 070-4276075 Fax: 076-5794129 E-mail: info@salvatorevacerra.com Internet: www.salvatorevacerra.com Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 55 m 2 Directeur: de Groot

>

Salvatore-Vacerra

Setpoint Minervum 7032, 4817 ZL Breda Telefoon: 076-7510751 Fax: 076-7510752 E-mail: info@setpoint.nl Internet: www.setpoint.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 17 Vvo: 150 m 2 Directeur: S. Cobben R. Meijer Expansie: R. Meijer

>

Texton Koehorstmaat 11, 7561 BM Deurningen Telefoon: 074-2777555 Fax: 074-2777539 E-mail: texton@texton.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 30 Directeur: A.J. Eshuis

>

Texton-Fashion B.V., Deurningen

The Society Shop P.C. Hooftstraat 135, 1071 BT Amsterdam Telefoon: 020-3058989 Fax: 020-3058970 E-mail: info@thesocietyshop.com Internet: www.thesocietyshop.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 20 Vvo: 80 m 2 Directeur: H. Beer Com. Directeur: M. Groen

>

The Society Shop B.V.

vDal Mannenmode Dionisius Koolenlaan 30, 5042 PL Tilburg Postbus 1348, 5004 BH Tilburg Telefoon: 013-4687555 Fax: 013-4679020 E-mail: info@vdal.nl Internet: www.vdal.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 27 Vvo: 250 m 2 Directeur: T. van Lange Inkoop: H.J. Mennen

>

Van Dal Mannenmode B.V. Marja Textiel, Made Benno Beheer, Made

Mode - Kinderen Schweigmann

>

Einsteinweg 1, 8911 AP Leeuwarden Telefoon: 058-2164731 Fax: 058-2991589 E-mail: info@schweigmann.nl Internet: www.schweigman.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 600 m 2 Directeur: G.L.G. Schweigmann

Setpoint B.V. Logo International

Schweigmann Kindermode B.V.

>


winkelketens Mode - Leer CDS Leder Vleesstraat 9, 5911 JC Venlo Telefoon: 077-3544040 Internet: www.sluisleder.com Structuur: franchise Vestigingen: 2 Vvo: 100 m 2 Directeur: P. v.d. Sluis

>

CDS Leder B.V. Sluis Holding B.V., Venlo

Mode - Vrijetijd America Today Frankemaheerd 12, 1102 AN Amsterdam Telefoon: 020-5602600 Fax: 020-5602655 E-mail: info@america-today.com Internet: www.america-today.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 60 Vvo: 200 m 2 Directeur: S.J.W. de Raat

>

A.T. B.V.

B32 Delta 132, 6825 MV Arnhem Telefoon: 026-3633232 Fax: 026-3633200 E-mail: info@B32groep.nl Internet: www.b32groep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 65 Vvo: 150-300 m 2 Directeur: mw. E.W.J. Cloosterman Expansie: ing B.J.C. Koijck

>

B32 Groep B.V., Arnhem

Benscore Korte Hoogstraat 7-9, 3011 GJ Rotterdam Telefoon: 010-2130779 E-mail: info@benscore.com Internet: www.benscore.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 800 m 2 Directeur: B. Cohen Inkoop: G. Maurik ben@benscore.com: B. Cohen

>

Benscore b.v. Cohenben Holding B.V., Rotterdam

Blue Wave Julianalaan 2, 2661 CL Bergschenhoek Telefoon: 010-5213538 E-mail: bluewave@planet.nl Internet: www.bluewavefashion.nl Vestigingen: 6 Vvo: 150 m 2 Directeur: J. Koopmans

>

Cool Cat Hoofdveste 10, 3992 DG Houten Postbus 125, 3990 DC Houten Telefoon: 030-6356300 Fax: 030-6355000 E-mail: info@coolcat.nl Internet: www.coolcat.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 118 Vvo: 500 m 2 Alg. dir.: R.M. Kahn

>

Cool Cat Nederland B.V. Cool Cat Fashion B.V., Houten

Lijnbaan 116-1, 3012 ER Rotterdam Telefoon: 010-4138185 E-mail: info@crackscc.com Internet: www.crackscc.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 120 m 2 Directeur: C.P. Been

>

Cracks Clothing Company B.V. Cracks Beheer B.V., Rotterdam

De Garage Melkrijder 9E, 3861 CG Nijkerk Telefoon: 033-2461512 E-mail: p.achterberg@de-garage.com Internet: www.de-garage.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 180 m 2 Directeur: G. de Kulver

>

De Garage

De Rode Winkel Postbus 17, 3454 ZG De Meern Telefoon: 030-2336303 E-mail: secretariaaat@broekmanderodewinkel. Internet: www.derodewinkel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Alg. dir.: Th.A. Broekman

>

De Rode Winkel Broekman De Rode Winkel Beheer B.V., Utrecht

Deto Jeans Noordstraat 20, 4571 GD Axel Postbus 169, 4570 AD Axel Telefoon: 0115-563951 Fax: 0115-565051 E-mail: info@detojeans.nl Internet: www.detojeans.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 400 m 2 Directeur: A.J. Deij mw. S.J.G. Deij-Beernaert

>

Deto Jeans Axel B.V. Deto Jeans Holding B.V., Axel

Different Oranjesingel 28, 6511 NV Nijmegen Telefoon: 024-6770700 Fax: 024-3601514 E-mail: info@different-casuals.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: P.T. van der Waals

>

Different Casuals B.V. P.T. van der Waals Beheer B.V., Nijmegen

Double Face Klinkstraat 8, 4731 DM Oudenbosch Telefoon: 0165-555755 Fax: 0165-562121 E-mail: info@doublefacefashion.nl Internet: www.doublefacefashion.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 130 m 2 Directeur: P. van Leeuwen

>

Double Face Modes Complete Fashion B.V., Oudenbosch

Esprit Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen Postbus 9009, 1180 MA Amstelveen Telefoon: 020-5750808 Fax: 020-6797643 E-mail: info.nl@esprit.nl Internet: www.esprit.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 60 Directeur: P. Weston Expansie: B. van Dijk

>

Esprit Europe B.V. Esprit Duitsland GmbH, Ratingen

Express Wear Het Vergun 4, 6931 KD Westervoort Telefoon: 026-3121155 E-mail: info@expresswear.nl Internet: www.expresswear.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 150 m 2 Directeur: K.C.G. Reuser

>

Express Wear B.V., Westervoort

Focus Fashion Dorpsstraat 13, 7261 AT Ruurlo Telefoon: 0573-454558 Fax: 0573-453643 E-mail: info@focusfashion.nl Internet: www.focusfashion.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: H. Rothman Directeur: mw. M.J.F. ten Have Inkoop: mw. V.H.J. Stottelaar ten Have Expansie: H. Rothman

>

Focus Fashion B.V. Rotex Handling Nederland B.V., Ruurlo

Fun Fun Vrijstraat 15, 5611 AT Eindhoven Postbus 15, 5611 AT Eindhoven Telefoon: 040-2461213 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 5 Directeur: T.J. Singh

>

Vrijetijdskleding Fun Fun B.V.

G Star Raw Haarlemmerstraat 108, 2312 GD Leiden Telefoon: 071-5131726 Internet: www.g-star.nl Structuur: franchise Vestigingen: 13

>

Dockers Europe B.V.G Star Raw

Greenfield Kanaalstraat 151C, 2741 HC Waddinxveen Telefoon: 0182-619523 Fax: 0182-611173 E-mail: greenfieldlamer@telfort.nl Internet: www.greenfield-jeans.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: J. Groeneveld

>

Greenfield & Co.

Henny’s Rits Kabelbaan 8, 2352 BL Leiderdorp Telefoon: 071-5419620 Fax: 071-5410747 E-mail: hennysrits@xs4all.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 100 m 2 Directeur: J. Wiggers

>

Henny’s Rits Leiden B.V. Rits Modebedrijven B.V., Leiden

Jeanne d’Arc Fashion Winterakker 32, 3206 TG Spijkenisse Telefoon: 0181-487882 E-mail: jeannedarc@hetnet.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 80 m 2 Directeur: C.H. Visser mw. A. Visser-Pie‘te

>

Jeanne d’Arc Fashion VOF

Jeans Brothers Steenstraat 58, 6828 CM Arnhem Telefoon: 0543-536306 Fax: 0543-530146 E-mail: jeansbrothers@ clep.nlinfo@clpjeans.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: E.A. Boogaerts Expansie: E.A. Boogaerts

>

Jeans Brothers CLP B.V., Arnhem

Jeans Centre Vimmerik 12, 5253 CB Nieuwkuijk Telefoon: 073-5130155 Fax: 073-5130140 E-mail: info@jeanscentre.nl Internet: www.jeanscentre.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 102 Vvo: 200 m 2 Directeur: P.J. Berg R. Krassenburg

>

Jeans Centre B.V. Jeans Centre B.V., Nieuwkuijk

Kelly & Donna Kelly Grote Noord 124, 1621 KM Hoorn nh Telefoon: 0229-210323 E-mail: info@kellyfashion.nl Internet: www.kelly-jeans.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 25 Vvo: 0-200 m 2 Directeur: R. Oostland G. Bout

>

Kelly Fashion

Levi’s De Ruyterkade 146, 1011 AC Amsterdam Telefoon: 020-5633633 Fax: 020-6964863 Internet: www.levi.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 55 Vvo: 200 m 2 Directeur: J. Givens

>

Levi Strauss Nederland B.V. Levi Strauss & Co. Benelux, Belgie Levi Strauss Europe, San Francisco (USA)

Mac Denim Jeans Store Gen Vetterstraat 67, 1059 BT Amsterdam Telefoon: 035-5827743 E-mail: info@carsjeans.nl Internet: www.carsjeans.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Directeur: C. van Buren

>

Cars Jeans & Casuals B.V.

133 wiewatwaar

Blue Wave B.V. J. Koopmans Holding, Bergschenhoek

Cracks Clothing Company


winkelketens Men at Work Zandstraat 30, 5683 PL Best Postbus 410, 5680 AK Best Telefoon: 0499-336465 Fax: 0499-375587 E-mail: info@menatwork.eu Internet: www.menatwork.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 48 Vvo: 300 m 2 Directeur: P.. Roelof M. Hommelberg

>

MAW B.V., Men at Work MAW B.V., Best

New Orleans Den Deel 3A, 4921 JH Made Telefoon: 0162-683352 Fax: 0162-683352 E-mail: andrelagarde5@gmail.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 100 m 2 Directeur: A.H.P. Lagarde

>

New Orleans

New Style Raadhuisstraat 18, 4701 PR Roosendaal Telefoon: 0165-535096 Fax: 0165-536485 E-mail: info@newstyle.roosendaal.nl Internet: www.newstyleroosendaal.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 170 m 2 Directeur: D. Heyboer

>

New Style B.V. Heyboer Holding B.V., Roosendaal

New Yorker Verdunplein 1, 5627 SZ Eindhoven Postbus 1144, 5602 BC Eindhoven Telefoon: 040-2911300 Fax: 040-2911301 Internet: www.newyorker.de Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Vvo: 774 m 2

>

New Yorker, Braunswijk

Non-Stop Fashion Benschopperstraat 8a, 3401 DH IJsselstein ut Telefoon: 030-6870900 Fax: 030-2900091 Internet: www.nonstopfashion.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 6 Directeur: J.G.M. de Wit

>

Non-Stop Fashion

Score

134 wiewatwaar

Marketing 31, 6921 RE Duiven Postbus 212, 6920 AE Duiven Telefoon: 026-3193450 Fax: 026-3121088 E-mail: info@score.nl Internet: www.score.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 120 Vvo: 140 m 2 Directeur: J.W.T. Peters Com. dir.: R.C. Belt Expansie: J.W.T. Peters

>

Score Wholesale B.V. Score Group B.V., Duiven

Shake-it

Amigo

Markt 10, 5721 GE Asten Telefoon: 0493-692525 Fax: 0493-697665 E-mail: shakeitoften@hotmail.com Internet: www.winkelcentrummidas.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 600 m 2 Directeur: L. Boelens

Hanekampen 23, 9411 XN Beilen Telefoon: 0593-523626 Fax: 0593-540895 E-mail: stephan@amigo.nl Internet: www.amigo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 90 m 2 Directeur: S.H.C. van Teijlingen Expansie: S.H.C. van Teijlingen

Shake-it B.V.

Freaks b.v.

>

Slim Koehorstmaat 11, 7561 BM Deurningen Telefoon: 074-2777555 Fax: 074-2777539 E-mail: texton@texton.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 30 Directeur: A.J. Eshuis

>

Texton-Fashion B.V.

The Factory Schweitzerlaan 66, 1187 JD Amstelveen Telefoon: 020-6403966 Fax: 020-4412362 E-mail: info@factoryfacts.nl Internet: www.factoryfacts.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 200 m 2 Directeur: D. de Winter M.L. Houweling

>

Bloo-Bloo B.V. + Winthouw B.V.+ Factory Facts B.V.

The Stone Lagosweg 19, 2622 CZ Delft Telefoon: 015-2562127 Fax: 015-2561416 E-mail: info@thestone.nl Internet: www.thestone.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Vvo: 140 m 2 Directeur: E.A. Beerta Directeur: E.A. Beerta

>

Stone Casual Store B.V. Stone Holding B.V., Delft

Wuite Vrijetijdsmode Industrieweg 12-C, 4104 AR Culemborg Telefoon: 0344-653535 Internet: www.wuite-vrijetijdsmode.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 5

>

Wuite Vrijetijdsmode

Schoenen Ad Noyen Zeilstraat 7-9, 1075 RZ Amsterdam Telefoon: 020-6627058 Fax: 020-6161114 E-mail: info@adnoyen.nl Internet: www.adnoyen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: A. Noyen

>

Ad Noyen Schoenen B.V.

Albert Nolten Schoenen Tiber 24, 2491 DH ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3553387 Fax: 070-3514586 E-mail: office@nolten.nl Internet: www.noltenschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 100 m 2 Directeur: E.H.M. Nolten

>

Albert Nolten Schoenen B.V.

>

Arendonk

Brossois kerkstraat 30, 2042 JG Zandvoort Telefoon: 023-5510698 Fax: 023-5510869 E-mail: info@brossois.nl Internet: www.brossois.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: E. de Neut Brossois R. de Neut Brossois

>

Brossois Schoenen Brossois Beheer B.V., Zandvoort

Carel van der Meer Shoe/Leather Fashi

J. van Stolbergstraat 17-19, 5038 AM Tilburg Telefoon: 013-5802126 E-mail: info@vanarendonkschoenen.nl Internet: www.vanarendonk.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6

De Kempenaerstraat 4, 2341 GL Oegstgeest Telefoon: 071-8894110 E-mail: robertschoenen@ziggo.nl Internet: www.carelvandermeer.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: C.L. Robert

Van Arendonk Schoenen

Carel van der Meer Schoenen B.V.

>

Avance Leeweg 2, 1161 AB Zwanenburg Postbus 173, 1160 AD Zwanenburg Telefoon: 020-4076666 Fax: 020-4076635 E-mail: info@euroshoe.com Internet: www.nl.avanceshoes.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 50

>

Euro Shoe Nederland B.V., Zwanenburg Euro Shoe Group, Beringen (Belgie)

Axi Schoenen Amerikastraat 3, 5171 PL Kaatsheuvel Telefoon: 0416-347096 Fax: 0416-660939 E-mail: info@axischoenen.nl Internet: www.axischoen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 150 m 2

Bijl Schoenen Hoofdkanaal Westzijde 32, 7881 AB Emmer-Compascuum Telefoon: 0591-351787 E-mail: klaas@klaasbijl.nl Internet: www.klaasbijl.nl Structuur: eenmanszaak Vestigingen: 1 Directeur: K. Bijl

>

Bijl

Bitter Rembrandtweg 39, 1181 GE Amstelveen Postbus 489, 1180 AL Amsterdam Telefoon: 020-3473200 Fax: 020-3473202 E-mail: mail@ardenberg.nl Internet: www.bitter.eu Structuur: zelfstandig Vestigingen: 12 Vvo: 55 m 2 Directeur: P.W. Kooman

>

Ardenberg B.V., Hoofddorp

Bovendeert Schoenen Schouwroij 9, 5281 RE Boxtel Telefoon: 0411-610090 Fax: 0411-674990 E-mail: info@bovendeertschoenen.nl Internet: www.bovendeertschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 16 Vvo: 300 m 2 Directeur: F.W. Bovendeert

>

Bovendeert Schoenen B.V. Bovendeert Holding, Boxtel

>

Chaussures Mondiales Punterweg 13, 6222 NW Maastricht Telefoon: 043-3631100 Fax: 043-3626361 E-mail: info@mondiales.nl Internet: www.mondiales.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 130 m 2 Directeur: W.J. van den Eertwegh

>

Chaussures Mondiales B.V. W.J. Van den Eertwegh Holding, Maastricht

Cinderella Schoenen Zanddonkweg 1, 5144 NX Waalwijk Telefoon: 020-4524242 Fax: 020-6978956 E-mail: info@cinderella.nl Internet: www.cinderella.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 80-100 m 2 Gen. man.: H. Ossenblok Verkoop: R. van Eyndhoven Expansie: H. Ossenblok

>

Cinderella Schoenen B.V.

COACH Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532480 Fax: 033-2532400 E-mail: info@jambelle.nl Internet: www.jambelle.nl Structuur: retailsamenwerkin Vestigingen: 50 Vvo: 65 m 2 Inkoop: M. Hemmink mw. K. Boessenkool: mw. K. Boessenkool Manager Expansie: R. Morien

>

Euretco B.V., Hoevelaken

Contessa Ruysdaalbaan 3A, 5642 JJ Eindhoven Telefoon: 040-2447009 Fax: 040-2463929 E-mail: info@contessa.nl Internet: www.contessa.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: J. Henselmans Inkoop: J. Henselmans Verkoop: J. Henselmans Expansie: J. Henselmans

>

Contessa Modeschoenen VOF


winkelketens Dolcis Larenweg 70, 5234 KC ‘s-Hertogenbosch Postbus 3065, 5203 DB ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6483483 Fax: 073-6444128 E-mail: info@hdolcis.nl Internet: www.dolcis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 100 Vvo: 140 m 2 Alg. dir.: E. Coorens

>

MacIntosh Fashion Hoogenbosch Retail Group B.V., ‘s-Hertogenbosch

Donelli Proostwetering 20b, 3543 AE Utrecht Telefoon: 030-2441095 Fax: 030-2230574 E-mail: info@donelli.nl Internet: www.donelli.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 110 m 2 Directeur: E.B.H. van de Kerkhof

>

Donelli B.V. Donelli Nuovi B.V., Utrecht

dr. Adam’s Rembrandtweg 39, 1181 GE Amstelveen Postbus 489, 1180 AL Amstelveen Telefoon: 023-8700600 Fax: 020-3473202 E-mail: mail@ardenberg.nl Internet: www.dradams.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 17 Directeur: W.P. Kooman

>

Ardenberg B.V.

Durlinger Dr. Nolenslaan 115, 6136 GM Sittard Postbus 42, 6130 AA Sittard Telefoon: 046-4515757 Fax: 046-4528201 E-mail: info@durlinger.com Internet: www.durlinger.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 42 Vvo: 180 m 2 Directeur: R. Durlinger mw. D. De Meijer-Durlinger Inkoop: mw. D. De Meijer-Durlinger Verkoop: R. Durlinger Expansie: R. Durlinger

>

Durlinger’s Schoenbedrijf B.V. Durlinger, Sittard Holding Durlinger B.V., Sittard

Ecco Shops

>

Nelson Schoenen B.V., Hoofddorp

Hafkamp Modeschoenen

Line Footwear

Rozengracht 28, 7201 JL Zutphen Postbus 4112, 7200 BC Zutphen Telefoon: 0575-513284 Fax: 0575-549542 E-mail: finadmin@spenm.nl Internet: www.engelen-schoenmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 250 m 2 Alg. dir.: L.A.M. Engelen Adj. dir.: Th. M. Engelen Inkoop: Th.M. Engelen Expansie: L.A.M. Engelen

Redepassage 7-9, 8254 KC Dronten Postbus 36, 8250 AA Dronten Telefoon: 0321-312401 Fax: 0321-319070 E-mail: info@hafkamp-modeschoenen.nl Internet: www.hafkamp-modeschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 200 m 2 Directeur: G.J. Hafkamp mw. J.H.M. Hafkamp- Brookhuis

Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein Postbus 1290, 3430 BG Nieuwegein Telefoon: 030-6005880 Fax: 030-6005861 E-mail: nederland@garantschuh.com Internet: www.linefootwear.nl Structuur: ink.comb. Vestigingen: 45 Vvo: 150 m 2 Directeur: D. Beute Inkoop Directeur: D. van Heeswijk Inkoop: A. Reijmers

Engelen Schoenmode SP&M B.V., Zutphen

G.J. Hafkamp Modeschoenen VOF

Garant Schoenen + Mode B.V. Garant Schuh + Mode AG, Dusseldorf(DE)

>

Engelen Voetcomfort/More Comfort Rozengracht 28, 7201 JL Zutphen Postbus 4112, 7200 BC Zutphen Telefoon: 0575-513284 Fax: 0575-549592 E-mail: marketing@engelen-voetcomfort.nl Internet: www.engelen-voetcomfort.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 225 m 2 Alg. dir.: L.A.M. Engelen Adj. dir.: Th. M. Engelen Inkoop: P. Engelen Verkoop: B. Engelen Expansie: L.A.M. Engelen

>

SP&M B.V., Zutphen

Fred de La Bretoniere Prof.Asserweg 20a, 5144 NC Waalwijk Telefoon: 0416-322554 Fax: 0416-322590 E-mail: info@bretoniere.nl Internet: www.bretoniere.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 70 m 2 Directeur: F.C. de la Bretoniere F.B.P.H. Dingemans

>

Annemar Bretoniere Beheer B.V., Amsterdam

Garant Schoenen Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein Postbus 1290, 3430 BG Nieuwegein Telefoon: 030-6005860 Fax: 030-6005861 E-mail: nederland@garantschuh.com Internet: www.garantschuh.com Structuur: ink.comb. Vestigingen: 400 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: D. Beute Inkoop: A. Reijmers

>

Garant Schoenen + Mode B.V. Garant Schuh + Mode AG, Dusseldorf(DE)

Geox Shops Willem Brocadesdreef 1, 2132 PV Hoofddorp Telefoon: 023-5629899 E-mail: info@nelson.nl Internet: www.nelson.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 7 Directeur: J.P.A.M. Neelissen R.G.H.A.M. Neelissen Expansie: R.G.H.A.M. Neelissen

>

Nelson Schoenen B.V., Hoofddorp

>

Invito Larenweg 70, 5234 KC ‘s-Hertogenbosch Postbus 3065, 5203 DB ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6483483 Fax: 073-6444128 E-mail: info@invito.com Internet: www.invito.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 46 Vvo: 90 m 2 Alg. dir.: E. Coorens

>

MacIntosh Fashion Hoogenbosch Retail Group B.V., ‘s-Hertogenbosch

Jan Jansen Wijkermeerstraat 36, 2131 HA Hoofddorp Postbus 2130 AJ, 2130 Hoofddorp Telefoon: 023-8700600 Fax: 023-8700190 E-mail: mail@ardenberg.nl Internet: www.janjansen.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3

>

Ardenberg B.V., Hoofddorp

Kort Shoes Nassaulaan 1b, 1404 CL Bussum Telefoon: 035-6910751 E-mail: info@kortshoes.nl Internet: www.kortshoes.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 65 m 2 Directeur: Th.J.M. Kort

>

B.V. Handel-Maatschappij Kort Shoes

Leemans Schoenen J.C. Beetslaan 95, 2131 AJ Hoofddorp Telefoon: 023-5629282 Fax: 023-5658618 E-mail: administratie@leemansschoenen.nl Internet: www.leemansschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 20 Vvo: 200 m 2 Directeur: J. Leemans S.P. Leemans

>

Schoenhandel Leemans B.V. Leemans Holding, Hoofddorp

>

Manfield Larenweg 70, 5234 KC ‘s-Hertogenbosch Postbus 3065, 5203 DB ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6483483 Fax: 073-6444128 E-mail: info@manfield.nl Internet: www.manfield.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 68 Vvo: 110 m 2 Alg. dir.: E. Coorens

>

MacIntosh Fashion Hoogenbosch Retail Group B.V., ‘s-Hertogenbosch

Mephisto Rozenburglaan 7, 6097 ET Heel Telefoon: 0475-570080 E-mail: info@mephisto.nl Internet: www.mephisto.com Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 7 Vvo: 70 m 2 Directeur: D.J. de Meijer

>

Richard B B.V. Manufacture de Chaussures Mephisto SA, Sarrebourg

Mevio Kerkstraat 37, 5061 EG Oisterwijk Telefoon: 013-5282367 Fax: 013-5285535 E-mail: mevio@telfort.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 110 m 2 Directeur: F.M.A.M Meeuwis A.H.J.M. Meeuwis Inkoop: F.M.A.M. Meeuwis

>

Mevio Schoenen B.V. Mevio Oisterwijk B.V., Oisterwijk

Munnichs Shoes Varkensmarkt 8, 6041 ET Roermond Postbus 276, 6040 AG Roermond Telefoon: 0475-319780 Fax: 0475-317762 E-mail: info@munnichs.nl Internet: www.munnichs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 110 m 2 Directeur: J.L.M. Munnichs Expansie: J.L.M. Munnichs

>

Munnichs Modeschoenen B.V., Roermond Jemu B.V., Roermond

135 wiewatwaar

Willem Brocadesdreef 1, 2132 PV Hoofddorp Telefoon: 023-5629899 Fax: 023-5627227 E-mail: info@nelson.nl Internet: www.nelson.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 28 Directeur: J.P.A.M. Neelissen R.G.H.A.M. Neelissen Expansie: R.G.H.A.M. Neelissen

Engelen Schoenmode


winkelketens Nelson Willem Brocadesdreef 1, 2332 PV Hoofddorp Telefoon: 023-5629899 E-mail: info@nelson.nl Internet: www.nelson.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 63 Vvo: 200 m 2 Directeur: J.P.A.M. Neelissen R.G.H.A.M. Neelissen Expansie: R.G.H.A.M. Neelissen

>

Nelson Schoenen B.V., Hoofddorp

Nike

Voorstraat 66, 4132 AS Vianen Telefoon: 0347-371394 Fax: 0347-321134 E-mail: panterhuis@e-mailnet.nl Internet: www.panterhuis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 210 m 2 Directeur: G. Leeuwis

>

Panterhuis Schoenen B.V. Holding G. Leeuwis Vianen B.V., Vianen

Poco Loco

>

W. Prinsstraat 20, 9403 AZ Assen Postbus 73, 9400 AB Assen Telefoon: 0592-342931 E-mail: pocoloco@freeler.nl Internet: www.pocolocoschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. A.J.M. Koopal Expansie: J.H. Derksema

Ardenberg B.V., Hoofddorp

Poco Loco B.V.

Wijkermeerstraat 36, 2131 HA Hoofddorp Postbus 357, 2130 AJ Hoofddorp Telefoon: 023-8700600 E-mail: mail@ardenberg.nl Internet: www.ardenberg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3

Nimco House of Shoes Oude Kleefsebaan 119, 6572 AK Berg en Dal Postbus 1361, 6501 BJ Nijmegen Telefoon: 024-6843100 Fax: 024-6842255 E-mail: info@nimco.nl Internet: www.houseofshoes.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 30 Vvo: 150-200 m 2 Algemeen Directeur: P. Dekker Inkoop: J. Mutsaers Verkoop: E. van Liempde Expansie: P. Dekker

>

Nimco House of Shoes Nimco Schoenbedrijven B.V., Berg en Dal Verenigde Bedrijven Nimco B.V., Nijmegen

O’Moda Industrieweg 46, 4301 RS Zierikzee Telefoon: 0111-453250 Fax: 0111-453260 E-mail: info@omoda.nl Internet: www.omoda.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 Vvo: 225 m 2 Directeur: W. Verton L. Verton Inkoop: L. Verton Verkoop: W. Verton Expansie: L. Verton

>

Omoda Schoenen B.V. Verton Schoenen B.V., Zierikzee

Ollies

136

Panterhuis Schoenen

wiewatwaar

Langestraat 100, 7891 GG Klazienaveen Telefoon: 0591-313424 Fax: 0591-393128 Internet: www.olliesmodeschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: M.A. Dias da Silva

>

Ollies VOF

Olthuis Ridderstraat 12, 8051 EH Hattem Telefoon: 038-4446401 Fax: 038-4446533 E-mail: olthuisschoenen@gmail.com Internet: www.olthuis-schoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 100 m 2 Directeur: S. Don

>

Olthuis Schoenen B.V.

>

Podolinea Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein Postbus 1290, 3430 BG Nieuwegein Telefoon: 030-6005890 Fax: 030-6005861 E-mail: nederland@garantschuh.com Internet: www.podolinea.nl Structuur: ink.comb. Vestigingen: 60 Vvo: 150 m 2 Directeur: D. Beute Inkoop: A. Reijmers

>

Garant Schoenen + Mode B.V. Garant Schuh + Mode AG, Dusseldorf(DE)

Pour Vous

Scapino Schoenen/Kleding/Sport Industrieweg 28, 9403 AB Assen Postbus 250, 9400 AG Assen Telefoon: 0592-340042 Fax: 0592-344904 E-mail: info@scapino.nl Internet: www.scapino.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 216 Vvo: 750 m 2 Directeur: E. Coorens

>

Scapino B.V. Hoogenbosch Retail Group B.V., Maastricht

Schoenenreus Belgenlaan 1, 5406 XN Uden Postbus 72, 5400 AB Uden Telefoon: 0413-336699 Fax: 0413-336600 E-mail: info@schoenenreus.com Internet: www.schoenenreus.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 220 Vvo: 350 m 2 Alg. dir.: R. de Lege

Hoogenbosch Retail Group B.V., ‘s-Hertogenbosch

Sacha Shoes S. van Zwanenbergweg 10, 5026 RN Tilburg Telefoon: 013-5952121 Fax: 013-5952155 E-mail: info@sacha.nl Internet: www.sacha.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 75 Vvo: 150 m 2 Directeur: W. Termeer

>

Termeer Schoenen B.V. Termeer Beheer B.V., Tilburg

Silhouette Schoenen

Silhouette Schoenen B.V.

Schuurman Schoenen Parallelweg 44, 7161 AG Neede Postbus 154, 7160 AD Neede Telefoon: 0545-280080 Fax: 0545-274773 E-mail: info@schuurman-schoenen.nl Internet: www.schuurman-schoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 44 Vvo: 300 m 2

>

Sneakers

>

Stekkenbergweg 8, 1105 AJ Amsterdam Zuidoost Telefoon: 0251-201072 Fax: 0251-200956 E-mail: info@sneakers.nl Internet: www.sneakers.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 37 Vvo: 50 m 2 Directeur: H. Ossenblok Inkoop: P.J.. de Wit Verkoop: M. Tol

Schuurman Schoenen B.V. Schuurman Groep B.V., Neede

Sneakers Stores B.V., Amsterdam

Shoebaloo

>

Shoetime Retail B.V. B.V. Schoenmij ‘84, Panningen

Schoenenreus B.V. New Giant B.V., Uden

HBS trading b.v.

Larenweg 70, 5234 KC ‘s-Hertogenbosch Postbus 3065, 5203 DB ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6483483 Fax: 073-6444128 E-mail: info@hoogenbosch.nl Internet: www.pro-shoes.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 29 Vvo: 70 m 2 CEO: E. Coorens

>

>

Shoe Outlet

PRO

Industrieterrein 109, 5981 NC Panningen Postbus 7103, 5980 AC Panningen Telefoon: 077-4621477 Fax: 077-4622245 E-mail: info@shoetimeonline.nl Internet: www.shoetimeonline.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 39 Vvo: 280 m 2 Directeur: A.J.L. Sieben Inkoop: mw. L.P.M. Sieben Expansie: A.J.L. Sieben

Karel Doormanstraat 467, 3012 GH Rotterdam Telefoon: 010-4130516 E-mail: info@silhouette.nl Internet: www.silhouette.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. S. Harms

Bergstraat 15 A, 5298 VJ Liempde Telefoon: 0411-633757 Fax: 0411-633649 E-mail: info@pourvousschoenmode.nl Internet: www.pourvousschoenmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 100 m 2 Directeur: F. van Heeswijk mw. R. van Heeswijk

>

Shoetime

Zuidhollandse Dijk 179-1, 5171 TM Kaatsheuvel Postbus 724, 5140 AS Waalwijk Telefoon: 0416-316470 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Directeur: M. Mandemakers

>

MM Investment Shoe Outlet Beheer B.V./MM Investments, Kaatsheuvel

Koningsplein 7, 1017 BB Amsterdam Telefoon: 020-6238086 Fax: 020-6245839 E-mail: info@shoebaloo.nl Internet: www.shoebaloo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 97 m 2 Directeur: H.A. Streim

>

Shoebaloo B.V., Amsterdam

Shoeline Luxemburgstraat 7, 5171 PK Kaatsheuvel Telefoon: 0416-284133 Fax: 0416-282331 E-mail: klantenservice@shoeline.nl Internet: www.shoeline.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 100 m 2 Directeur: P. Hendriks mw. J. ter Wolbeek- Hendriks

>

Shoeline Hendriks Schoenen B.V. Hendriks Schoenen B.V., Kaatsheuvel

>

Steve Madden Larenweg 70, 5234 KC ‘s-Hertogenbosch Postbus 3065, 5203 DB ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6483483 Fax: 073-6444128 E-mail: info@stevemadden.com Internet: www.stevemadden.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2

>

MacIntosh Fashion Hoogenbosch Retail Group B.V., ‘s-Hertogenbosch

Strating Schoenen Kerkstraat 94, 1211 CS Hilversum Telefoon: 035-6213151 Fax: 035-6237222 E-mail: info@strating-schoenen.nl Internet: www.strating-schoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: J.W.G. Wensing

>

Strating Schoenen /Schoenhandel Kerkstraat B Schoenhandel Kerkstraat B.V., Hilversum

Taft Oscar Graftermeerstraat 54, 2131 AC Hoofddorp Telefoon: 023-5698100 Fax: 023-5698129 E-mail: info@taft.nl Internet: www.taft.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Vvo: 175 m 2 Directeur: A.N. Taphoorn W. Taphoorn jr. Inkoop: W. Taphoorn jr. Verkoop: A.N. Taphoorn

>

Taft-Oscar B.V.


winkelketens Telkamp Modeschoenen Achterstraat 16a, 3441 EH Woerden Telefoon: 0348-430696 Fax: 0348-430696 E-mail: info@telkampschoenen.nl Internet: www.telkampschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 80 m 2 Directeur: J. Telkamp W.J. Telkamp Inkoop: W.J. Telkamp

>

Telkamp Modeschoenen B.V. Telkamp Beheer B.V., Woerden

Theo Jansen Schoenen Bisschop Hamerlaan 1A, 6571 BX Berg en Dal Telefoon: 024-6844263 Fax: 024-6844267 E-mail: nj@theojansenschoenen.nl Internet: www.theojansenschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 150 m 2 Directeur: mw. N.D.E. Jagtenborg- Maertens

>

Theo Jansen Schoenen VOF

Van Breugel luxe schoenen Kerkstraat 31, 5211 KD s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6130656 E-mail: info@vanbreugelschoenen.nl Internet: www.vanbreugelschoenen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: C. van Breugel

>

Van Breugel B.V.

Van Dalen Rembrandtweg 39, 1181 GE Amstelveen Postbus 489, 1180 AL Amstelveen Telefoon: 023-8700600 E-mail: mail@ardenberg.nl Internet: www.vandalen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 40 Directeur: W.P. Kooman

>

Ardenberg B.V., Hoofddorp

Van den Hoven schoenmode Antoniusstraat 23, 5171 DA Kaatsheuvel Telefoon: 0416-280237 Fax: 0416-281587 E-mail: info@vandenhovenschoenmode.nl Internet: www.vandenhovenschoenmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: N. van den Hoven

>

Van den Hoven Schoenmode B.V.

Venbroekstraat 9, 5253 AS Nieuwkuijk Telefoon: 073-7890425 Fax: 073-7890426 E-mail: info@modeschoenen.nl Internet: www.modeschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 240 m 2 Directeur: J. Harder

>

Van der Pluijm Modeschoenen B.V. Ecco, Amsterdam Helioform, Drunen

Palmentuin 63, 3078 KJ Rotterdam Telefoon: 010-4797144 E-mail: info@wittepoel.nl Internet: www.watvoetenwillen.nl Vestigingen: 6

>

Van der Poel B.V. Wittepoel, Rotterdam

Van Haren Schoenen Hoogeinde 35, 5142 GB Waalwijk Postbus 2, 5140 AA Waalwijk Telefoon: 0416-562200 Fax: 0416-562222 E-mail: info-vanharen@deichmann.com Internet: www.vanharen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 130 Vvo: 1100 m 2 Directeur: K. Bons J. van Disseldorp Inkoop: J. van Disseldorp Verkoop: K. Bons

>

Van Haren Schoenen B.V. Deichmann Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen (DE)

Van Haren xxl Hoogeinde 35, 5142 GB Waalwijk Postbus 2, 5140 AA Waalwijk Telefoon: 0416-562200 Fax: 0416-562222 E-mail: info-vanharen@deichmann.com Internet: www.vanharen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 130 Vvo: 1100 m 2 Directeur: K. Bons

>

Van Haren Schoenen B.V. Deichmann Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen (DE)

Verploegen Julianaplein 3, 6641 CS Beuningen gld Telefoon: 024-6772092 Fax: 024-6751379 E-mail: info@schoenmodeverploegen.nl Internet: www.schoenmodeverploegen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: J. Verploegen

>

Verploegen B.V.

Willemse Modeschoenen Euterpeplein 39, 3816 NP Amersfoort Postbus 1029, 3800 BA Amersfoort Telefoon: 033-4721257 E-mail: info@willemseschoenen.nl Internet: www.willemseschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: J.M. Willemse

>

Willemse Shoe Shops B.V.

Wolky Shop Popovstraat 20-12, 8013 RK Zwolle Postbus 1052, 8001 BB Zwolle Telefoon: 038-4226728 E-mail: info@wolkyshop.com Internet: www.wolkyshop.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 40 m 2 Directeur: M. Zwart T. van Geemen Expansie: T. van Geemen

>

Wolkyshop Dipof B.V., Zwolle

Ziengs Schoenen Transportweg 14, 9405 PR Assen Postbus 969, 9400 AZ Assen Telefoon: 0592-379379 Fax: 0592-379370 E-mail: info@ziengs.nl Internet: www.ziengs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 77 Vvo: 250 m 2 Directeur: H. Ziengs

>

Ziengs Schoenen B.V. Ziwi B.V., Assen

Zwart Schoenmode Rendementsweg 4l, 3641 SK Mijdrecht Postbus 149, 3640 AC Mijdrecht Telefoon: 0297-255585 E-mail: info@zwart-groep.nl Internet: www.zwartschoenmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 190 m 2 Directeur: M. Zwart R. Zwart C. Zwart Inkoop: M. Zwart Expansie: R. Zwart

>

Zwart Modeschoenen B.V. Zwart Calzatura B.V., Mijdrecht

Stoffen Bestevaer Stoffenhuis Makado Center 20, 2951 EJ Alblasserdam Telefoon: 078-6916022 E-mail: stoffenhuisbestevaer@gmail.com Internet: www.stoffenhuisbestevaer.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 120 m 2 Directeur: A. van de Linden

Rezatex Stoffen Keulseweg 1, 5953 HD Reuver Postbus 4606, 5953 ZG Reuver Telefoon: 077-4742023 Fax: 077-4745135 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: R. Zanders

>

Rezatex Stoffen Zanders Stoffen, MĂœnchengladb (DE)

Textielsupermarkten Wibra Hammerstraat 9, 8161 PH Epe Postbus 192, 8160 AD Epe Telefoon: 0578-676333 Fax: 0578-577447 E-mail: info@wibra.nl Internet: www.wibra.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 300 Directeur: R.J. Wierdsma

>

Wibra Supermarkt B.V. Wibra Holding, Epe

Zeeman De Schans 15, 2405 XX Alphen aan den Rijn Postbus 301, 2400 AH Alphen ad Rijn Telefoon: 0172-482911 Fax: 0172-482293 E-mail: zeeman@zeeman.com Internet: www.zeeman.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 554 Vvo: 225 m 2 CEO: B.E. Karis Inkoop: mw. W.M.P. Veldman Verkoop: W.A.A. Meurmans Expansie: mw. N.A.F. de Vos

>

Zeeman textielSupers B.V. Zeeman Groep B.V., Alphen aan den Rijn

>

Bestevaer Stoffenhuis VOF

De Greef Textiel Dorpsstraat 63, 5708 GD Helmond Telefoon: 0492-598398 Fax: 0492-598393 E-mail: info@greef.nl Internet: www.greef.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 450 m 2 Directeur: A.J.M. de Greef Directeur: H.A.L. de Greef Inkoop: B.G. de Greef Verkoop: A.J.M. de Greef Expansie: J.H.M. de Greef

>

De Greef Textiel B.V. Beheersmij De Greef Stiphout B.V., Helmond

Jan Sikkes, Stoffen en gordijnen Zadelmakersstraat 7, 8601 WH Sneek Telefoon: 0515-413357 Fax: 0515-421215 E-mail: info@jansikkes.nl Internet: www.jansikkes.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 725 m 2 Directeur: J. Sikkes

>

Jan Sikkes Textielbedrijven B.V.

Persoonlijke verzorging Apotheken Apotheek Regenboog, Apotheek Westpunt Aveling 217, 3193 LE Hoogvliet Telefoon: 010-4381744 Fax: 010-4722290 E-mail: hoogvliet@regenboogapotheek.nl Internet: www.regenboogapotheek.nl Vestigingen: 8 Vvo: 250 m 2 Directeur: P.C. Harder

>

Regenboog Westpunt B.V.

BENU Apotheek Straatweg 2, 3604 BB Maarssen Postbus 75, 3600 AB Maarssen Telefoon: 030-2452581 Fax: 030-2447108 E-mail: info@benuapotheek.nl Internet: www.benuapotheek.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 200 Algemeen directeur: B. Tolhuisen Commercieel directeur: J. Feimann Directeur operations: J. Molewater

>

BEHU Nederland B.V. Brocacef Groep NV, Maarssen Phoenix Pharmahandel Aktienge, Duitsland

137 wiewatwaar

Van der Pluijm Modeschoenen

Van der Poel (goed voor voeten)


winkelketens Kring-Apotheek Pomphoekweg 1, 5222 BE ‘s-Hertogenbosch Postbus 210, 5201 AE Den Bosch Telefoon: 088-1040940 Fax: 088-1040910 E-mail: support@kring-apotheek.nl Internet: www.kring-apotheek.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 265 Vvo: 220 m 2 Directeur Marketing: B. Scheffer

Attriance Boomgaardlaan 65, 1036 KJ Amsterdam Telefoon: 020-7162686 E-mail: info@defranchiser.nl Internet: www.defranchiser.nl Structuur: gestr. samenw.org Vestigingen: 3

>

De Franchiser

D.I.O. Drogisterij Treubweg 11, 1112 BA Diemen Telefoon: 020-6002180 Fax: 020-6002476 E-mail: info@diodrogist.nl Internet: www.diodrogist.nl Structuur: franchise Vestigingen: 170 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: J. Jongstra Directeur Distributiecentrum: A. Hofte

>

Kring-Apotheek B.V. Alliance Health Care, ‘s-Hertogenbosch

Mediq Apotheek Hertog Wetering 159, 3543 AS Utrecht Postbus 2450, 3500 GL Utrecht Telefoon: 030-2821752 Fax: 030-2821715 E-mail: klantcontactcentrum@mediq.com Internet: www.mediq-apotheek.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 225 Directeur: J. Dekker Verkoop: A. van Marle

>

Mediq Apohteken Mediq NV, Utrecht

Service Apotheek Vonderweg 39a, 7468 ZG Enter Postbus 19, 7468 DC Enter Telefoon: 088-2768484 Fax: 088-2768499 E-mail: info@serviceapotheek.nl Internet: www.serviceapotheek.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 375 Vvo: 150 m 2 Directeur: P. Feskens H. Mol

>

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Enter

Drogisterij/Parfumerie Aphrodite Passage 1, 5401 GK Uden Telefoon: 0413-250033 Fax: 0413-251211 E-mail: info@parfurmerie-aphrodite.nl Internet: www.parfumerieaphrodite.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: mw. R. van Haren

>

Aphrodite B.V.

138

Ariane Inden

wiewatwaar

Hollandse Kade 14, 1391 JD Abcoude Telefoon: 0294-288261 Fax: 0294-288897 E-mail: management@arianeinden.com Internet: www.arianeinden.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 82 Vvo: 85 m 2 Directeur: E.N. Boertje mw. A. Inden

>

Ariane Inden Cosmetics, Abcoude

>

FACO Retail FACO Beheer B.V., Diemen

DA Benj. Franklinstraat 2, 8013 NC Zwolle Postbus 82, 8000 AB Zwolle Telefoon: 038-4697200 Fax: 038-3697250 E-mail: info@da.nl Internet: www.da.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 410 Vvo: 200-400 m 2 Directievoorzitter (tijdelijk): R. van Solt Ondernemer: J.W. Nagel

>

DA Retailgroep B.V., Zwolle DA Holding, Zwolle

De Tuinen Beveland 3, 1948 RA Beverwijk Postbus 475, 1940 AL Beverwijk Telefoon: 0251-257070 Fax: 0251-257060 E-mail: klantenservice@detuinen.nl Internet: www.detuinen.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 126 Vvo: 130 m 2 Directeur: D.G.M. de Lange mw. C. Hoegee

>

De Tuinen B.V. NB.TY Europe, Engeland N.B.T.Y., USA

Dirx Drogisterijen Flemingweg 1, 2408 AV Alphen aan den Rijn Postbus 1130, 2400 BC Alphen aan den RIJN Telefoon: 0172-245150 Fax: 0172-245180 E-mail: info@dirx.nl Internet: www.dirx.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 50 Vvo: 200 m 2 Directeur: M. Schipper Inkoop: B. Klein Leunk Expansie: J. van der Elst

>

Dirx Drogisterijen B.V. Detailconsult Groep B.V., Sassenheim

Drogisterij / Parfumerie De Margriet Da Costasingel 6, 2394 BG Hazerswoude-Rijndijk Telefoon: 071-3413094 Fax: 071-3419899 E-mail: demargriet@zwartjes.info Internet: www.drogisterijmargriet.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 200 m 2 Directeur: F.P. Zwartjes P.W.S. van der Haas

>

De Margriet VOF

Etos Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam Postbus 3101, 1500 HE Zaandam Telefoon: 075-6599111 Fax: 075-6598078 E-mail: info@etos.nl Internet: www.etos.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 537 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: J. Koch CFO: A. Grootveld Senior Director Merchandising & Promotions: F. van den Berg

>

Etos B.V. Koninklijke Ahold NV, Amsterdam

Farma Drogisterij Veersedijk 45, 3341 LL Hendrik Ido Ambacht Postbus 409, 3340 AK Hendrik Ido AmbaCHT Telefoon: 078-6821399 Fax: 078-6821498 E-mail: info@drogisterij-farma.nl Internet: www.drogisterij-farma.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Vvo: 180 m 2 Directeur: J.M.A. Abels

Kalisvaart Drogisterij Beauty Store Laan van Meerdervoort 595, 2564 AA ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3628919 Fax: 070-3512977 E-mail: info@kalisvaart.nl Internet: www.kalisvaart.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 350 m 2 Directeur: F. Kalisvaart Inkoop: mw. drs. M.J. Kalisvaart Verkoop: mr. F. Kalisvaart Expansie: F. Kalisvaart

>

Kalisvaart drogisterijen B.V. Kalisvaart Drogisterij Beauty Store, ‘s-Gravenhage

Kruidvat Voordeeldrogisterij Nijborg 17, 3927 DA Renswoude Postbus 34, 3927 ZL Renswoude Telefoon: 0318-579111 Fax: 0318-579553 Internet: www.kruidvat.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 773 Directeur: E. van Breen Fin. Directeur: E. Heuthorst Inkoop: C.C.J. Buur Expansie: G.J. de Rooij

>

Kruidvat Retail B.V. A.S. Watson Health & Beauty Continental Europe, Renswoude

MOOI

>

Nieuwstraat 31A, 2312 KA Leiden Telefoon: 071-5137336 Fax: 071-5143790 E-mail: info@mooiparfumerie.nl Internet: www@mooiparfumerie.nl Structuur: franchise Vestigingen: 44 Vvo: 110 m 2 Directeur: P.F.M. van der Meer D. Kouwenhoven

Farma Drogisterijen B.V. Farma Holding B.V., Ridderkerk

MOOI B.V.

Haarimport Van Ham Lange Kerkstraat 17-19, 3111 NN Schiedam Telefoon: 010-4262871 Fax: 010-4263384 E-mail: info@haarimport.nl Internet: www.haarimport.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. M.J.P. van Ham-Ruiter R. van Ham Inkoop: R. van Ham Verkoop: R. van Ham

>

Van Ham Haarimport B.V.

ICI Paris XL Nijborg 17, 3927 DA Renswoude Postbus 34, 3927 ZL Renswoude Telefoon: 0318-579111 Fax: 0318-579434 Internet: www.iciparisxl.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 154 Vvo: 200 m 2 Directeur: L. van Welij Expansie: G.J. de Rooij

>

A.S. Watson Health & Beauty Benelux B.V. A.S. Watson Health & Beauty Continental Europe B.V. A.S. Watson, Renswoude

>

Parfumerie Douglas St. Annastraat 265, 6525 GR Nijmegen Postbus 479, 6500 AL Nijmegen Telefoon: 024-3515151 Fax: 024-3515177 E-mail: info@douglas.nl Internet: www.douglas.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 96 Vvo: 300 m 2 Alg. dir.: W. Duthler Fin. dir.: mw. I. Schutter Expansie: W. Duthler

>

Parfumerie Douglas Nederland B.V. Douglas Holding AG, Hagen (DE)

Portegies Drogisterij Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum Telefoon: 0251-659113 Fax: 0251-659868 Vestigingen: 38 Directeur: H.N.P. Portegies P.H.N. Portegies

>

Portegies Drogisterijen B.V. Portegies Holding, Castricum


winkelketens Pour Vous

Yves Rocher

Beemster Boerstraat 618, 1271 SE Huizen Postbus 1024, 1270 BA Huizen Telefoon: 035-6098040 Fax: 035-6026517 E-mail: info@pourvous.nl Internet: www.pourvous.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 33 Vvo: 130 m 2 Directeur: mw. P.S.A. Ruiter

Nieuwe Gracht 4-04, 3763 LB Soest Postbus 2222, 3760 CE Soest Telefoon: 035-6091100 Fax: 035-6091101 E-mail: info@yvesrocher.nl Internet: www.yvesrocher.nl Structuur: franchise Vestigingen: 1 Vvo: 50 m 2 Directeur: F. Chatain

Pour Vous B.V. A.S. Watson Health & Beauty Continental Europe, Renswoude

Yves Rocher Nederland B.V. Yves Rocher, Frankrijk

>

Rituals Cosmetics Keijzersgracht 679, 1017 DW Amsterdam Postbus 15500, 1001 NA Amsterdam Telefoon: 020-3449222 E-mail: service@rituals.com Internet: www.rituals.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 78 Vvo: 65 m 2 Directeur: R. Cloosterman

>

Rituals Cosmetics Netherlands B.V.

Sabon Klompenmakerstraat 18C, 2984 BB Ridderkerk Telefoon: 0180-446979 Fax: 0180-446989 E-mail: info@sabon.nl Internet: www.sabon.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 41 Directeur: J. Hoogland

>

Juweliers Anny van Buul Juweliers Kerkstraat 8-14, 5211 KG ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073-8440930 E-mail: info@annyvanbuul.nl Internet: www.annyvanbuul.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 150 m 2 Directeur: W. van Buul R. van Buul

>

Anny van Buul Juweliers B.V.

Beau Monde

>

In de wolken 226, 1186 BP Amstelveen Telefoon: 020-5030990 Fax: 020-5030980 E-mail: info@diamondpoint.nl Internet: www.diamondpoint.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4

White Star Retail Sabon B.V., Ridderkerk

Beau Monde Juweliers

The Body Shop Busplein 34, 1315 KV Almere Postbus 60222, 1320 AG Almere Telefoon: 036-5485555 Fax: 036-5485566 E-mail: info@thebodyshop.com Internet: www.thebodyshopinternational.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 75 Vvo: 60 m 2

>

The Body Shop The Body Shop Benelux B.V., Almere The Body Shop International P, Littlehampton (Engeland)

Trekpleister Voordeeldrogisterij Nijborg 17, 3927 DA Renswoude Postbus 34, 3927 ZL Renswoude Telefoon: 0318-579111 Fax: 0318-579553 Internet: www.trekpleister.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 132 Directeur: H.C.G. Verhoef Inkoop: C.C.J. Buur Expansie: G.J. de Rooij A.S. Watson Health & Beauty Benelux B.V. A.S. Watson Health & Beauty Continental Europe B.V., Renswoude A.S. Watson Health & Beauty C, Renswoude

Diamond Point In de Wolken 226, 1186 BP Amstelveen Telefoon: 020-5030990 Fax: 020-5030980 E-mail: info@diamondpoint.nl Internet: www.diamondpoint.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 40 m 2 Directeur: M.M. van Gelder J.R. van Gelder B. van Gelder Inkoop: M.M. van Gelder Verkoop: A. Jahangir Expansie: J.R. van Gelder

Byoux Byoux Heesch B.V.

Lucardi Juwelier Verheeskade 197, 2521 DD ‘s-Gravenhage Postbus 19385, 2500 CJ Den Haag Telefoon: 070-3766300 Fax: 070-3766390 E-mail: info@lucardi.nl Internet: www.lucardi.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 93 Vvo: 120 m 2 Directeur: A. al Saffar T.A. Koomen Expansie: T. Koomen

>

Kim Netherlands B.V. Klockgrossisten i Norden, Zweden

Paul van Zeeland, de betaalbare Juwel Arnhemse Straatweg 35, 6881 ND Velp gld Postbus 267, 6880 AG Velp Telefoon: 026-3611004 Fax: 026-3628486 E-mail: kantoor@paulvanzeelandjuweliers.nl Internet: www.paulvanzeelandjuweliers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directie: G.J. Grandia Directie: mw. T.T. Saarberg Van Zeeland Directie: R. Nijhof

>

Paul van Zeeland Juweliers CV

Reuyl Juweliers

>

Diamond Point B.V. Van Gelder Holding, Amstelveen

Juwelier Reuyl

Gold Design Jewellers Pastoor Jacobsstraat 34, 5454 GN St. Hubert Telefoon: 0485-451291 Fax: 0485-454670 E-mail: info@verlinden.tv Internet: www.golddesign.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 14 Voorzitter: F. Driessen

>

Stichting Gold Design Juweliers

Jan ten Hoor Juweliers

Wolvenkoog 1, 1822 BE Alkmaar Telefoon: 072-5118985 Fax: 072-5154460 E-mail: info@vriesia.nl Internet: www.vriesia.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 1 Vvo: 350 m 2 Directeur: M. Jansens Vriesia B.V. Chart Holding B.V.

Jan ten Hoor Juweliers B.V., Hoogeveen Jan ten Hoor Holding B.V., Hoogeveen

>

>

Oudestraat 63, 8261 CG Kampen Telefoon: 038-3313594 Fax: 038-3328821 E-mail: info@reuyl.nl Internet: www.reuyl.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 125 m 2 Directeur: D.C. Raap

Kanaalweg 38, 7902 LM Hoogeveen Postbus 380, 7900 AJ Hoogeveen Telefoon: 0528-265189 Fax: 0528-275870 E-mail: tenhoor@planet.nl Internet: www.jantenhoor.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 6 Vvo: 70 m 2 Directeur: J. ten Hoor A.L.G. ten Hoor

Vriesia

Maasrichter Brugstraat 11-13, 6211 ES Maastricht Telefoon: 043-3253055 Fax: 043-3255696 E-mail: e.info@willyvossen.nl Internet: www.willyvossen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 50 m 2

>

>

Schaap en Citroen Diemerhof 10A, 1112 XN Diemen Postbus 111, 1110 AC Diemen Telefoon: 020-3463400 Fax: 020-3463405 E-mail: info@schaapcitroen.nl Internet: www.schaapcitroen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 120 m 2 Directeur: M. van Nieuwkerk Inkoop: M. Vlijm

>

Schaap en Citroen B.V. Ledema B.V., Maastricht

Siebel Juweliers Lange Poten 9, 2511 CL ‘s-Gravenhage Postbus 22002, 1500 GA Zaandam Telefoon: 088-6550399 E-mail: info@siebeljuweliers.nl Internet: www.siebeljuweliers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 36 Vvo: 100 m 2 Directeur: J. van Hees

>

Siebel B.V. Siebel Beheer B.V., ‘s-Gravenhage

Strego Juwelier Sluispad 21, 1505 EJ Zaandam Postbus 1129, 1500 AC Zaandam Telefoon: 075-6160166 E-mail: info@strego.nl Internet: www.strego.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 100 m 2 Directeur: R.V. Streckfuss A.R. de Flart Expansie: A.R. de Flart

>

Strego B.V.

Optiek Briljant Optiek Steenstraat 84, 5831 JH Boxmeer Telefoon: 0485-571400 Fax: 0485-520024 E-mail: info@briljantoptiek.nl Internet: www.briljantoptiek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 120 m 2 Directeur: P.J.M. Vloet

>

Briljant Optiek B.V., Boxmeer

Brilmode Rob Boon Achterom 75, 3311 KB Dordrecht Telefoon: 078-6140091 Fax: 078-6135077 E-mail: info@brilmoderobboon.nl Internet: www.brilmoderobboon.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 100 m 2 Directeur: R.C. Boon mw. J.J.M. Boon Inkoop: R.C. Boon Expansie: R.C. Boon

>

Brilmode Rob Boon B.V. Bofa b.v., Dordrecht

Brilservice De Trompet 1141, 1967 DA Heemskerk Postbus 202, 1940 AE Beverwijk Telefoon: 0251-268080 Fax: 0251-268070 E-mail: info@brilservice.nl Internet: www.brilservice.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 33 Vvo: 100 m 2 Directeur: R.S. Tokkie

>

Brilservice B.V. Friederichs, Heemstede

Direct Optiek Papland 21, 4206 CK Gorinchem Postbus 838, 4200 AV Gorinchem Telefoon: 0183-697502 Fax: 0183-622410 E-mail: marketing@hansanders.nl Internet: www.hansanders.nl Structuur: filiaalbedrijf Vvo: 120 m 2 Directeur: P. Herman Expansie: mw. S.C. Scheffer

>

Hans Anders Opticiens Hans Anders Retail Group, Gorinchem

Ergra Optiekspecialisten Frederik Hendriklaan 242, 2582 BM ‘s-Gravenhage Postbus 241, 2601 CE Den Haag Telefoon: 070-3541868 E-mail: Info@ergra.nl Internet: www.ergra.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 45 m 2 Directeur: G.C.H. Dekker

>

Ergra Optiekspecialisten B.V. G.C.H. Dekker B.V., ‘s-Gravenhage

139 wiewatwaar

>

>

Jewel Time Juweliers


winkelketens Eye Fashion Haarlemmerstraat 58, 2312 GC Leiden Telefoon: 071-5140148 E-mail: info@eye-fashion.nl Internet: www.eye-fashion.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 80 m 2 Directeur: R.J.M. van der Wiel Inkoop: R.J.M. van der Wiel Expansie: R.J.M. van der Wiel

>

Eye Fashion Van der Wiel B.V., Leiden Van der Wiel Holding B.V., Leiden

Eye Wish Groeneveld Amersfoortsestraat 84a, 3769 AM Soesterberg Postbus 90, 3769 ZH Soesterberg Telefoon: 033-7505750 Fax: 033-7505749 E-mail: receptie@pearlbenelux.com Internet: www.eyewishgroeneveld. nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 200 Vvo: 120 m 2 Alg. dir.: H. van der Heyden Inkoop: E. Botter Verkoop: J. Remarque Expansie: mw. drs. K. van Holst- Pellekaan

>

Eye Wish Groeneveld Pearle Benelux B.V., Soesterberg HAL Investments, Rotterdam

Federmann Grote Houtstraat 37, 2011 SC Haarlem Postbus 458, 2000 AL Haarlem Telefoon: 023-5321767 E-mail: lex@federmann.nl Internet: www.federmann.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 130 m 2 Directeur: H.M. Uilenbroek A.M. Uilenbroek Inkoop: H.M. Uilenbroek Verkoop: A.M. Uilenbroek

>

Federmann Opticiens Bismut Holding B.V., Haarlem

Greving & Greving Opticiens Dambroeken 12, 9411 SG Beilen Postbus 44, 9410 AA Beilen Telefoon: 0593-534510 Fax: 0593-820213 E-mail: oog@greving.nl Internet: www.greving.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Vvo: 180-600 m 2 Directeur: G.A.H.M. Greving A.J.H. Greving D.H.R.G. Greving

140

>

wiewatwaar

Greving & Greving Opticiens B.V. Optiek Organisatie Greving (OOG) Nederland B.V., Beilen

Hans Anders Papland 21, 4206 CK Gorinchem Postbus 838, 4200 AV Gorinchem Telefoon: 0183-697500 Fax: 0183-628596 Internet: www.hansanders.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 294 Vvo: 100 m 2 Alg. dir.: P. Herma Inkoop: J. Cappetijn Expansie: mw. S. Scheffer

>

Hans Anders Retail Group B.V., Gorinchem Alpha Private Equity Funds, Utrecht

Hofland Optiek S. Plechelmusplein 13, 7571 EG Oldenzaal Telefoon: 0541-514177 Fax: 0541-530336 E-mail: oldenzaal@hoflandoptiek.nl Internet: www.hoflandoptiek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 180 m 2 Directeur: R.H.G. Hofland Inkoop: mw. M.C.M. Spel Expansie: R.H.G. Hofland

>

Hofland B.V. Hofland Optiek B.V., Oldenzaal

Iris Optiek Herenstraat 67, 2271 CB Voorburg Telefoon: 070-3863302 Fax: 070-3865022 E-mail: voorburg@irisoptiek.com Internet: www.irisoptiek.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 80 Directeur: A. Verhoeve

>

A. Verhoeve h/o Iris Optiek B.V.

Lindenhovius OpticiĂŤns Heezenstraat 35, 7001 BP Doetinchem Telefoon: 0314-341413 E-mail: info@lindenhovius.nl Internet: www.lindenhovius.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 150 m 2 Directeur: E. Eijkholt

>

Lindenhovius OpticIĂ‹ns B.V.

Oculenti Contactlenzen b.v. Koraalrood 133, 2718 SB Zoetermeer Postbus 644, 2700 AP Zoetermeer Telefoon: 079-3302444 Fax: 079-3302466 E-mail: Oculenti@Oculenti.nl Internet: www.oculenti.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 20 Directeur: P.D.F. Ebbing

>

Oculenti B.V.

Opticien Ton Lips By Fred Tilburgseweg 36, 5051 AH Goirle Telefoon: 013-5345207 Fax: 013-5348918 E-mail: info@tonlips.nl Internet: www.tonlips.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 120 m 2 Directeur: F. v.d. Ven

>

Ton Lips Brillen, Contactlenzen B.V.

Pearle Opticiens Amersfoortsestraat 84a, 3769 AM Soesterberg Postbus 90, 3769 ZH Soesterberg Telefoon: 033-7505750 Fax: 033-7505749 E-mail: receptie@pearlebenelux.com Internet: www.pearle.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 270 Vvo: 100 m 2 Alg. dir.: T.J.M van der Heyden Inkoop: E. Botter Verkoop: J. Remarque Expansie: mw. drs. K. van Holst- Pellekaan

>

Pearle Benelux B.V. Pearle Benelux B.V., Soesterberg HAL Investments, Rotterdam

Rembrandt Optiek Het Contactlenscentr Het Rond 40, 2711 BW Zoetermeer Telefoon: 079-3318392 Fax: 079-3318393 E-mail: rembrandtoptiek.zoet@tiscali.nl Internet: www.rembrandtoptiekstadshart.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: A.C.A. van Haastrecht J.N. van Haastrecht

>

Rembrandt Optiek B.V. Rembrandt Vastgoed B.V., Zoetermeer

Saton Optiek Duinpad 1b, 2225 HN Katwijk zh Telefoon: 071-4018906 Fax: 071-4017305 E-mail: kantoor@satonbeheer.nl Internet: www.satonoptiek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 150 m 2 Directeur: C.F. Saton

>

Saton Optiek B.V. Saton Beheer, Katwijk

Schmidt Optiek Rokin 72, 1012 KW Amsterdam Telefoon: 020-6231981 E-mail: rokin@schmidtoptiek.nl Internet: www.schmidtoptiek.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 100 m 2 Directeur: S. Kloes

>

Schmidt Optiek B.V.

Specsavers Huizermaatweg 320, 1276 LJ Huizen Telefoon: 035-6288311 Fax: 035-6288305 E-mail: nl.service@specsaver.com Internet: www.specsavers.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 117 Alg. dir.: D. Perkins Expansie: J. Ordelman

>

Specsavers International B.V. Specsavers Optical Group Ltd., Guernsey

Stufkens Speciaal Optiek H. Boexstraat 50, 5611 AK Eindhoven Telefoon: 040-2447279 Fax: 040-2463347 E-mail: info@stufkens-eindhoven.nl Internet: www.stufkensoptiek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: J. Stufkens

>

Stufkens Eindhoven B.V.

TOC Opticiens Grotestraat 54, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 0546-631200 E-mail: info@toc-opticiens.nl Internet: www.toc-opticiens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 400 m 2 Directeur: B.J. Paus

>

TOC Opticiens B.V.

Van den Bergh Optiek Biltstraat 80, 3572 BH Utrecht Telefoon: 030-2718263 Fax: 030-2723057 E-mail: info@vandenberghoptiek.nl Internet: www.vandenberghoptiek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 80 m 2 Directeur: H.J. van den Bergh

>

Van den Bergh Optiek Van den Bergh Beheer B.V., Utrecht

Verhoeven Optiek Kapelstraat Zuid 6, 5503 CW Veldhoven Postbus 48, 5500 AA Veldhoven Telefoon: 040-2532483 Fax: 040-3686985 E-mail: tijn@optiekverhoeven.nl Internet: www.optiekverhoeven.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Directeur: M.A.M. Verhoeven

>

Optiek Verhoeven B.V. Holding Verhoeven, Veldhoven

Vroom en Nobbe Elandsgracht 142, 1016 VC Amsterdam Telefoon: 020-6239783 E-mail: info@vroomennobbe.nl Internet: www.vroomennobbe.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 40 m 2 Directeur: A. Nobbe

>

Vroom en Nobbe is oogzorg thuis

Woldringh Optiek Herestraat 21, 9711 LA Groningen Telefoon: 050-3132719 E-mail: info@woldringh.nl Internet: www.woldringh.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: ir. W.J.H. Woldringh

>

Woldringh Optiek B.V.

Wonen en woninginrichting Keukens Bruynzeel Keukens Drebbelstraat 7, 4622 RC Bergen op Zoom Postbus 140, 4600 AC Bergen op Zoom Telefoon: 0164-285000 Fax: 0164-285409 E-mail: info@bruynzeel.com Internet: www.bruynzeelkeukens.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 48 Vvo: 600 m 2 retailmanager: A. Sanderse

>

Bruynzeel Keukens B.V. Bruynzeel Holding B.V., Bergen op Zoom

Bulthaup Hogeweg 141a, 5301 LL Zaltbommel Telefoon: 0418-597340 Fax: 0418-597341 E-mail: info.nl@bulthaup.com Internet: www.bulthaup.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 33 Vvo: 200 m 2

>

Bulthaup Nederland B.V. Bulthaup GmbH Co Kg, Germany


winkelketens CVT Keukens Gragtmanstraat 3, 5145 RA Waalwijk Postbus 10012, 5140 DA Waalwiijk Telefoon: 0416-539311 Fax: 0416-539300 E-mail: info@cvt.nl Internet: www.cvt.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 6 Vvo: 1000 m 2 Alg. dir.: B. Mandemakers

>

De Mandemakers Groep CVT Import B.V., Tilburg

Edmon Kernweg 7, 1627 LC Hoorn nh Telefoon: 0229-212100 Fax: 0229-249043 E-mail: info@edmon.nl Internet: www.edmon.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 500 m 2 Directeur: J.A.N. Stam

>

Edmon Keukens Beheer B.V.

Keukendepot Nijverheidsweg 110, 4879 AZ Etten-Leur Telefoon: 076-5794149 E-mail: info@keukendepot.nl Internet: www.keukendepot.nl Structuur: franchise Vestigingen: 8 Vvo: 300 m 2 Directeur: J.A. Pleijte

>

Keukendepot Internationale Meubel Groep, Etten-Leur

Keukenmaxx Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk Telefoon: 0416-539363 Fax: 0416-539011 E-mail: info@keukenmaxx.nl Internet: www.keukenmaxx.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5

>

DMG B.V., Waalwijk

Lentjes Droomkeukens

Ekkersrijt 4084, 5692 DA Son Postbus 283, 5680 AG Best Telefoon: 0499-491790 Fax: 0499-491791 E-mail: info@grando.nl Internet: www.grando.nl Structuur: franchise Vestigingen: 35 Directeur: R. Holtslag

Nijverheidsstraat 25, 6851 EJ Huissen Telefoon: 026-3612828 Fax: 026-3252018 E-mail: huissen@lentjesdroomkeukens.nl Internet: www.lentjesdroomkeukens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 400 m 2 Directeur: J. Lentjes F. Mulder

Grando Retail B.V., Son

Lentjes Droomkeukens B.V.

Grando Keukens en bad

>

Houtsma Keukens Techniekweg 15, 4143 HW Leerdam Telefoon: 036-5492020 Fax: 036-5492024 E-mail: info@houtsma.nl Internet: www.houtsma.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: E. van Daalen

>

Houtsma B.V. De Tikkert B.V., Leerdam

Keuken Kampioen Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk Telefoon: 0416-569325 Fax: 0416-569311 E-mail: info@keukenkampioen.nl Internet: www.keukenkampioen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 34 Directeur: R. Coppens

>

DMG B.V. De Mandemakers Groep, Waalwijk

KeukenConcurrent

>

Keukenconcurrent B.V. De Mandemakers Groep, Waalwijk

Mandemakers Keukens Gragtmanstraat 3, 5145 RA Waalwijk Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk Telefoon: 0416-569310 Fax: 0416-569348 E-mail: info@mandemakers.nl Internet: www.mandenmarkers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Directeur: B. Mandemakers

>

DMG B.V. De Mandemakers Groep, Waalwijk

Nieuwenhuis Keukens Revalstraat 1, 7418 BJ Deventer Telefoon: 0570-503450 Fax: 0570-503456 E-mail: deventer@nieuwenhuis-keukens.nl Internet: www.nieuwenhuiskeukens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 850 m 2

>

Nieuwenhuis Keukens B.V. DMG, Waalwijk

Piet Klerkx Keukenwereld Gragtmanstraat 3, 5145 RA Waalwijk Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk Telefoon: 0416-569310 Fax: 0416-569348 E-mail: info@mandemakeers.nl Internet: www.pietklerkx-keukenwereld.nl Structuur: franchise Vestigingen: 2

>

DMG B.V. De Mandemakers Groep, Waalwijk

IJzerwerf 26, 2544 ES ‘s-Gravenhage Postbus 43549, 2504 AM Den Haag Telefoon: 070-3298501 Fax: 070-3299021 E-mail: info@probewa.nl Internet: http://www.probewa.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. C.J.M. van der Ham M.A. Smulders

>

Probewa Keukengroep Probewa Beheer, ‘s-Gravenhage

Superkeukens Nijverheidsweg 110, 4879 AZ Etten-Leur Postbus 538, 4870 AM Etten-Leur Telefoon: 076-5794142 Fax: 076-5021225 E-mail: info@superkeukens.nl Internet: www.superkeukens.nl Structuur: franchise Vestigingen: 40 Vvo: 450-650 m 2 Com. man.: mr. P.C. Boeye

>

Mondial Keukens Benelux B.V. Internationale Meubel Groep, Etten-Leur

Svea Keukens Ekkersrijt 4084, 5692 DA Son Postbus 283, 5680 AG Best Telefoon: 0499-491790 Fax: 0499-491791 E-mail: info@sveakeukens.nl Internet: www.sveakeukens.nl Structuur: franchise Vestigingen: 10 Directeur: R. Holtslag

>

Grando Retail B.V., Son

Tulp Keukens Ambachtsstraat 2, 7461 TP Rijssen Postbus 280, 7460 AG Rijssen Telefoon: 0548-530630 Fax: 0548-530631 E-mail: tulprijssen@keukengroep.nl Internet: www.tulpkeukens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 1000 m 2 Directeur: G.F. Visser Inkoop: M. Blauwbroek

>

Tulp Keukens Tulp Verkoop B.V., RIjssen Tulp Beheer B.V., Rijssen

Voortman Keukens Nijverheidsstraat 40, 7461 AE Rijssen Postbus 81, 7460 AB Rijssen Telefoon: 0548-535555 Fax: 0548-535559 E-mail: info@tvoortman-keukens.nl Internet: www.voortmankeukens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 800 m 2 Inkoop: A. Voortman Verkoop: G. Koster Expansie: A. Voortman

>

Voortman Keukens Voortman Groep, Rijssen Tivo B.V., Rijssen

Wolters Keukens Larenseweg 51, 7241 CM Lochem Telefoon: 0573-251334 Fax: 0573-253329 E-mail: lochem@wolterskeukens.nl Internet: www.wolterskeukens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 1000 m 2 Directeur: G. Wolters

>

Wolters Keukens B.V.

Kurk en parket Artana Valschermkade 4, 1059 CC Amsterdam Telefoon: 020-4080899 E-mail: info@artanavloeren.nl Internet: www.artanavloeren.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 900 m 2 Directeur: N. Oosterlee Inkoop: N. Oosterlee Verkoop: N. Oosterlee Expansie: N. Oosterlee

>

Artana Nederland B.V. Corta Nederland B.V., Rhenen

Espo Parket Hazepad 15A8, 4825 AV Breda Telefoon: 076-5144428 E-mail: info@espoparket.nl Internet: www.espoparket.nl Structuur: eenmanszaak Vestigingen: 1 Vvo: 50 m 2 Directeur: R. Verbiest

>

Espo Parket

Europa Parket Harselaarseweg 49-51, 3771 MA Barneveld Postbus 80, 3770 AB Barneveld Telefoon: 0342-491919 Fax: 0342-492846 E-mail: info@europaparket.nl Internet: www.europaparket.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 750 m 2 Directeur: L. Versteeg Inkoop: L. Versteeg Verkoop: G. van de Kamp Expansie: L. Versteeg

>

Europa-Parket B.V. Lars Versteeg Holding, Barneveld

Friesland Parket De Opslach 9, 8448 GV Heerenveen Telefoon: 0513-626507 Fax: 0513-610652 E-mail: info@frieslandparket.nl Internet: www.frieslandparket.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 400 m 2 Directeur: D. Mitchell L. Atsma

>

Friesland Parket Mitchel & Atsma parket B.V., Heerenveen

Kern Parket Markenkant 11 22, 1316 AH Almere Telefoon: 036-5360207 Fax: 036-5361019 E-mail: info@kernparket.nl Internet: www.kernparket.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 400 m 2 Directeur: H. Kemper

>

KernParket Projecten B.V. KernParket Nederland B.V., Almere

141 wiewatwaar

Waterloop 2-4, 5171 PX Kaatsheuvel Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk Telefoon: 0416-569369 E-mail: info@keukenconcurrent.nl Internet: www.keukenconcurrent.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 43 Directeur: E. Bareman

>

Probewa Keukengroep


winkelketens Multi Vloer Rembrandtweg 679, 1181 GV Amstelveen Telefoon: 020-6405183 Fax: 020-6401125 E-mail: info@multivloer.nl Internet: www.multivloer.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 8 Vvo: 100 m 2

>

Multi Vloer

Naturo Vloeren Hoogewaard 180, 2396 AP Koudekerk aan de Rijn Telefoon: 071-3419020 Fax: 071-3419050 E-mail: info@naturo.nl Internet: www.naturo.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 100-200 m 2 Directeur: C. Slegtenhorst

>

Naturo Vloeren B.V. Naturo Companies B.V., Koudekerk aan de Rijn

Rob van der Voort Parket Dennenlaan 33, 1161 CL Zwanenburg Telefoon: 020-4978517 Fax: 020-4970244 E-mail: info@vdvoortparket.nl Internet: www.robvdvoortparket.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 80 m 2

Rubo Parketvloeren Stadhoudersweg 130, 3039 CM Rotterdam Telefoon: 010-4667879 Fax: 010-2657644 E-mail: info@ruboparket.nl Internet: www.ruboparket.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 100 m 2 Directeur: H. in ‘t Veld

>

Rubo Parketvloeren VOF

Salland Parket Holterweg 4, 7418 EB Deventer Postbus 854, 7400 AW Deventer Telefoon: 0570-625000 Fax: 0570-625523 E-mail: info@sallandparket.nl Internet: www.sallandparket.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 2 Vvo: 300 m 2 Directeur: M. Snoeijing

>

Salland Parket B.V. SP Holding B.V., Deventer

‘t Hoekpunt

142 wiewatwaar

Herenstraat 133, 2271 CD Voorburg Telefoon: 070-3864509 Fax: 070-3874052 E-mail: info@hoekpunt.nl Internet: www.hoekpunt.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 250 m 2 Directeur: H.J. Muilwijk Inkoop: H.J. Muilwijk Verkoop: H.A.M. Sira

>

‘t Hoekpunt Muilwijk Holding B.V., ‘s - Gravenhage

Meubelen Bakker & Zn. Noordkade 157, 2741 EZ waddinxveen Postbus 153, 2740 AD Waddinxveen Telefoon: 0182-615722 Fax: 0182-611883 E-mail: info@bakkermeubelen.nl Internet: www.bakkermeubelen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: H. Werkman

>

Gebr. Bakker & Zn., Waddinxveen

Berden Wonen Pontanusstraat 30, 5921 GR Blerick Telefoon: 077-3580668 Fax: 077-3248801 E-mail: info@berden.nl Internet: www.berden.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 7 Vvo: 4000 m 2 Directeur: J.P.G. Berden Com. dir.: P.G.M. Berden Expansie: J.P.G. Berden

>

Berden Meubelen B.V.

De Pagter Antiek & Interieur Herenstraat 9, 4331 JS Middelburg Telefoon: 0118-634133 Fax: 0118-639819 E-mail: info@depagterantiekeninterieurbv.nl Internet: www.depagterantiekeninterieur.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 2500300 m 2 Directeur: H.J. de Pagter

>

De Pagter Antiek en Interieur B.V.

Discount Profi Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532793 Fax: 033-2532076 Internet: www.discount-profi.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Inkoop: R. de Boer

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Goossens Wonen & Slapen De Beeke 4, 5469 DW Erp Postbus 13, 5469 ZG Erp Telefoon: 0413-211436 Fax: 0413-214656 E-mail: info@goossenswonen.nl Internet: www.goossenswonen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 3000 m 2 Directeur: R. Goossens Verkoop: H. Rooymans

>

Goossens Meubelen B.V. Goosens Holding, Erp

Het Origineel Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532796 Fax: 033-2532076 E-mail: info@euretco.com Internet: www.hetorigineel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 16 Inkoop: mw. A. van Dongen Verkoop: mw. A. van Dongen

Hoogenboezem Transportweg 69, 3371 MA Hardinxveld-GiessendaM Postbus 1007, 3380 AA Giessenburg Telefoon: 0184-615300 Fax: 0184-618486 E-mail: info@hoogenboezem.nl Internet: www.hoogenboezem.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 2500 m 2 Directeur: M.J. Hoogenboezem P.H.J. Hoogenboezem mw. A.M. Hoogenboezem Inkoop: mw. A.M. Hoogenboezem Expansie: P.H.J. Hoogenboezem

>

Hoogenboezem Meubelen B.V., Hardinxveld-Giessendam Hoogenboezem Beheer B.V., Hardinxveld-Giessendam

Jeantique Nijverheidsweg 2, 7471 EV Goor Telefoon: 0547-274112 Fax: 0547-260689 E-mail: info@jeantique.nl Internet: www.jeantique.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 1000 m 2 Directeur: mw. C.J. Nijhof

>

Jeantique B.V., Goor

Kastenstudio Nieuwgraaf 48, 6921 RK Duiven Telefoon: 026-3117826 Fax: 026-3114537 E-mail: info@kastenstudio.nl Internet: www.kastenstudio.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 400 m 2

>

Kastenstudio

Knibbeler Pretoriastraat 31, 6413 NN Heerlen Telefoon: 045-5227892 Fax: 045-5227956 E-mail: info@knibbelermeubelen.nl Internet: www.knibbelermeubelen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 1000 m 2 Directeur: P.E.L.P.M. Knibbeler

>

Knibbeler Your Feelings

Kotter Wereld Wonen Ainsworthstraat 30, 7575 BT Oldenzaal Telefoon: 0541-531163 E-mail: info@kotterwonen.nl Internet: www.kotterwonen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 2500 m 2 Directeur: J.G. Kotter F.A. Kotter Expansie: J.G. Kotter

>

Het Grenenhuis B.V.

Lederland

>

Philipsstraat 2, 3833 LC Leusden Postbus 68, 3830 AB Leusden Telefoon: 033-4947620 E-mail: info@lederland.nl Internet: www.lederland.nl Structuur: franchise Vestigingen: 8 Vvo: 1500 m 2 Directeur: W.I.M. ter Steege

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Lederland Nederland B.V.

>

Montel Havenweg 1, 5145 NJ Waalwijk Telefoon: 0416-673693 E-mail: info@montel.nl Internet: www.montel.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 27 Vvo: 1400 m 2 Directeur: W. Pijper H. Methorst B. Nijman

>

Montel B.V. DMG b.V., Waalwijk

Niek van Hunnik Meubelen Kerklaan 2, 4043 ME Opheusden Postbus 10, 4043 ZG Opheusden Telefoon: 0488-441641 Fax: 0488-442956 E-mail: info@niekvanhunnik.nl Internet: www.niekvanhunnik.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 3000 m 2 Directeur: J. van de Wardt

>

Niek van Hunnik de Mulder Beheer, Opheusden

Novastyl Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532767 Fax: 033-2532076 E-mail: m.romeijn@euretco.com Internet: www.novastyl.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 1000 m 2 Inkoop: mw. M. Romeijn Verkoop: mw. M. Romeijn

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Old Inn Wonen C. de Vriesweg 7, 1746 CL Dirkshorn Telefoon: 0224-551546 Fax: 0224-551888 E-mail: info@oldinn.nl Internet: www.oldinn.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 4800 m 2 Directeur: G. van der Oord Inkoop: L. van der Oord

>

Old Inn Wonen G.J. van der Oord Holding B.V., Dirkshorn

Profijt Meubel Nijverheidsweg 110, 4879 AZ Etten-Leur Postbus 538, 4870 AM Etten-Leur Telefoon: 076-5798111 Fax: 076-5798110 E-mail: info@profijtmeubel.nl Internet: www.profijtmeubel.nl Structuur: franchise Vestigingen: 28 Vvo: 1250 m 2 Directeur: P.C. Boeye Expansie: R. van Drunen

>

Profijt Meubel Nederland B.V. Meubel Groep Holding B.V., Etten-Leur

Pronto Wonen Nijverheidsweg 110, 4879 AZ Etten-Leur Postbus 538, 4870 AM Etten-Leur Telefoon: 076-5798111 Fax: 076-5798110 E-mail: info@prontowonen.nl Internet: www.prontowonen.nl Structuur: franchise Vestigingen: 26 Vvo: 1750 m 2 Directeur: P.C. Boeye Expansie: R. van Drunen

>

Meubel Groep Holding B.V., Etten-Leur


winkelketens Sanders Meubelstad Havenweg 30, 5145 NJ Waalwijk Postbus 54, 5140 AB Waalwijk Telefoon: 0416-539700 Fax: 0416-539701 E-mail: info@dmg-meubelen.nl Internet: www.dmgmeubelen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Com. dir.: W. Pijiper Inkoop: C. Diederich

>

DMG B.V., Waalwijk

Seats and Sofas Conradstraat 8, 3364 AC Sliedrecht Postbus 26, 3360 AA Sliedrecht Telefoon: 0184-434800 Fax: 0184-434801 E-mail: info@seatsandsofas.nl Internet: www.seatsandsofas.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 21 Vvo: 2500 m 2 Ink. directeur: J. Key Fin. dir.: H.A.C. den Dekker Expansie: R. de Hoog

>

Seats and Sofas B.V. Seats and Sofas Holding Nederland B.V., Sliedrecht Retail Force B.V., Sliedrecht

Ta Hwa (chinese artikelen) Singel 514, 1017 AX Amsterdam Telefoon: 020-6263032 E-mail: info@tahwa.nl Internet: www.tahwa.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Directeur: C.M. Yu

>

Ta Hwa, Amsterdam

TMC Woonwinkels Marconistraat 13, 4461 HH Goes Telefoon: 0113-224131 Fax: 0113-224120 E-mail: telefoniste@tmcwoonwinkels.nl Internet: www.tmcwoonwinkels.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 3000 m 2 Directeur: A. Witte J. Witte

>

TMC Woninginrichting TMC Zeeland B.V., Goes TMC Holding B.V., Goes

Topform

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Trendhopper Emmastraat 54, 1213 AL Hilversum Telefoon: 035-2400333 Fax: 035-2400339 E-mail: info@vmeretail.nl Internet: www.vmeretail.nl Structuur: franchise Vestigingen: 19 Vvo: 2500 m 2 Directeur: S. Vroone

>

ME Nederland B.V.

P. Krugerlaan 13, 2571 HA ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3467229 Fax: 070-3621924 Internet: www.wierab.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: J. van de Werf

>

Wierab-Meubel B.V.

Wijen Wonen & Slapen Heerweg 6-8, 6031 PN Nederweert Telefoon: 0495-461313 Fax: 0495-461319 E-mail: info@wijen.nl Internet: www.wijen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 2500 m 2 Directeur: L.M. Wijen Inkoop: L.M. Wijen Verkoop: L.M. Wijen

>

Leon Wijen Wonen B.V.

Woonsquare Europalaan 24, 5121 DJ Rijen Telefoon: 0161-244800 Fax: 0161-244801 Internet: www.woonsquare.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 2500 m 2 Com. dir.: T. Brinkert Directeur: A.F. Poppeliers

>

Woonsquare Woonsquare Holding, Rijen

Zwette Wonen en Slapen J. Wattstraat 26, 8912 AS Leeuwarden Postbus 346, 8901 BC Leeuwarden Telefoon: 058-2347800 Fax: 058-2167281 E-mail: info@zwette.nl Internet: www.zwette.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 5000 m 2 Directeur: C.B. Mijnders

Jan van Erp tegels en sanitair Rooiseheide 29, 5481 SG Schijndel Postbus 30, 5480 AA Schijndel Telefoon: 073-5440001 Fax: 073-5440024 E-mail: info@janvanerp.nl Internet: www.janvanerp.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 500 m 2 Directeur: J.H. van Erp Inkoop: W. v.d. Loo

>

Tegelhandel Jan van Erp B.v., Schijndel

Sanidrôme Luchthavenweg 99e, 5657 EA Eindhoven Telefoon: 040-2112115 Fax: 040-2127007 E-mail: info@sanidrome.nl Internet: www.sanidrome.nl Vestigingen: 30 Vvo: 525 m 2 Directeur: R. Sanders Inkoop: E. Rotgans

>

Cošperatief SanidrÔme U.A.

Sanitiem Molenallee 77, 7384 AR Wilp Telefoon: 0571-263268 Fax: 0571-263238 E-mail: info@sanitiem.nl Internet: www.sanitiem.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 Vvo: 450 m 2 Directeur: L.B. Noppers Expansie: J. van Beek

>

Install. Retail Services B.V., Wilp

Tegeltoko

>

Rollecate 45, 7711 GG Nieuwleusen Telefoon: 0529-483537 Fax: 0529-481617 E-mail: info@tegeltoko.nl Internet: www.tegeltoko.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 1000 m 2 Directeur: B. Stribos

Zwette Wonen B.V. Miedema Beheer B.V., Leeuwarden

Teko-NL B.V., Nieuwleusen

>

Sanitair/Tegels

Sanitair en Keukens

Bad & Body

Brugman Keukens & Badkamers

Ringwade, Gebouw 53, 3439 LM Nieuwegein Telefoon: 030-2876070 Fax: 030-2876071 E-mail: info@mhk.nl Internet: www.badenbody.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 30 Vvo: 500 m 2 Directeur: H. Eijsackers Inkoop: H. Eijsackers Verkoop: J. Verhoeven

>

MHK Nederland MHK Groep Nederland, Nieuwegein

Baderie De Ooyen 7a, 4191 PB Geldermalsen Postbus 168, 4190 CE Geldermalsen Telefoon: 0418-655100 Fax: 0418-655101 E-mail: info@baderie.nl Internet: www.baderie.nl Structuur: franchise Vestigingen: 50 Vvo: 450 m 2 Directeur: J. Valk Inkoop: F. van Rijn

>

Baderie b.v. IGM Holding b.v., Geldermalsen

Biesbosweg 4, 5145 PZ Waalwijk Postbus 1050, 5140 CB Waalwijk Telefoon: 0416-675400 Fax: 0416-675401 E-mail: info@brugman.nl Internet: www.brugman.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 35 Directeur: B. Mandemakers

>

Brugman Keukens & Badkamers B.V. DMG B.V., Waalwijk

Sanidump Daltonstraat 65, 3316 GD Dordrecht Postbus 8061, 3301 CB Dordrecht Telefoon: 078-6524000 Fax: 078-6524001 E-mail: rm@sanidump.com Internet: www.sani-dump.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 14 Vvo: 2000 m 2 Directeur: P. van Valen Sales Director: P. van der Wiele

>

Sanidump

Tuijps Tegels, Sanitair & Keukens Klaprozenweg 23a, 1032 KK Amsterdam Postbus 46, 1130 AA Volendam Telefoon: 020-4940280 Fax: 020-4940282 E-mail: info@tuijps.nl Internet: www.tuijps.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 1200 m 2 Directeur: M. Tielemans

>

Tuijps Tegels, Sanitair en Keukens

Woonexpress XL Havenweg 30, 5145 NJ Waalwijk Telefoon: 0416-539700 Internet: www.woonexpress.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 8 Directeur: H. van der Gaag

>

DmG b.V. Waalwijk

Slaapkamerspeciaalzaken AltijdGoedSlapen Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532815 Fax: 033-2532074 E-mail: info@altijdgoedslapen.nl Internet: www.altijdgoedslapen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 48 Vvo: 180 m 2 Inkoop: mw. I. Veenema Verkoop: mw. I. Veenema

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Beddenreus Linie 27, 5405 AR Uden Postbus 716, 5400 AS Uden Telefoon: 0413-338811 Fax: 0413-338801 E-mail: klantenservice3@beddenreus.nl Internet: www.beddenreus.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 44 Vvo: 800 m 2 Manager: B. Janssen Expansie: B. Janssen

>

Beter Bed B.V., Uden Beter Bed Holding NV, Uden

Bedding Slaapcomfort Arnhemseweg 5, 6711 GP Ede Telefoon: 0318-617863 E-mail: ede@bedding.nl Internet: www.bedding.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 1000 m 2 Directeur: J. Kooyman

>

Bedding Slaapcomfort Ede B.V., Ede

Beter Bed Linie 27, 5405 AR Uden Postbus 716, 8400 AS Uden Telefoon: 0413-338811 Fax: 0413-338801 E-mail: info@beterbed.nl Internet: www.beterbed.nl Structuur: retailformule Vestigingen: 87 Vvo: 1200 m 2 Alg. dir.: T. Anbeek

>

Beter Bed B.V. Beter Bed Holding NV, Uden

143 wiewatwaar

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532767 Fax: 033-2532076 E-mail: topform@euretco.net Internet: www.topform.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 25 Vvo: 500 m 2 Inkoop: mw. M. Romeijn Verkoop: mw. M. Romeijn

Wierab-Meubel


winkelketens Bij mij thuis

Slaapgenoten

Bovendijk 33, 2295 RW Kwintsheul Telefoon: 0174-290331 Fax: 0174-290243 E-mail: lion@lionbeddenshop.nl Internet: www.lionbeddenshop.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 200 m 2 Directeur: L.F. Nussbaum mw. I.H.P.M. den Hertog

De Linie 27, 5405 AR Uden Postbus 716, 8400 AS Uden Telefoon: 0413-338811 Fax: 0413-338801 E-mail: info@slaapgenoten.nl Internet: www.slaapgenoten.nl Structuur: retailformule Vestigingen: 13 Vvo: 1050 m 2 Directeur: K.F. Janssen

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Lion Beddengoed B.V.

Beter Bed B.V. Beter Bed Holding NV, Uden

>

Bosma Bedden Nijbracht 81, 7821 CB Emmen Telefoon: 0591-659700 Fax: 0591-659710 E-mail: emmen@bosmabedden.nl Internet: www.bosmabedden.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 1400 m 2 Directeur: G.H. Bosma

>

Bosma Bedden Emmen B.V.

Dolfijn Slaapwinkel Klapstraat 17, 6931 CA Westervoort Telefoon: 026-3115882 Fax: 026-3114251 E-mail: info@dolfijnwaterbedden.nl Internet: www.dolfijnwaterbedden.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 200 m 2 Directeur: H.P. Schuler Expansie: H.P. Schuler

>

Dolfijn Slaapwinkels B.V.

Dorminette Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532815 Fax: 033-2532074 E-mail: info@euretco.com Internet: www.dorminette.nl Structuur: retailsamenwerking Inkoop: mw. I. Veenema Verkoop: mw. I. Veenema

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

DroomDomein

144

Lion Beddengoed

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532786 Fax: 033-2532076 E-mail: info@euretco.com Internet: www.euretco.com Structuur: retailsamenwerking Vestigingen: 90 Inkoop: K. Appelhof Verkoop: K. Appelhof

wiewatwaar

Heereweg 33a, 2161 AC Lisse Postbus 354, 2160 AJ Lisse Telefoon: 0252-433095 Fax: 0252-433098 E-mail: info@beddingcompany.nl Internet: www.droomdomein.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 14 Vvo: 1000 m 2 Directeur: J.J. Linker Inkoop: R.G. Segers Verkoop: T.F. Wassenaar Expansie: J.R. van Beynum

>

Droomdomein B.V. Bedding Company, Lisse

Forss Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532815 Fax: 033-2532074 E-mail: info@forss.nl Internet: www.forss.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 22 Vvo: 30 m 2 Inkoop: mw. I. Veenema Verkoop: mw. I. Veenema

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

>

Maassen van den Brink Rozendaalselaan 15, 6881 KX Velp gld Telefoon: 026-3630067 Fax: 026-3616300 E-mail: velp@maassenvandenbrink.nl Internet: www.maassenvandenbrinkvelp.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 1800 m 2 Directeur: W. Maassen van den Brink

>

Maassen van den Brink B.V., Velp

Matrassen Concord Linie 27, 5405 AR Uden Postbus 716, 8400 AS Uden Telefoon: 0413-338811 Fax: 0413-338801 E-mail: info@matrassenconcord.nl Internet: www.matrassenconcord.nl Structuur: retailformule Vestigingen: 27 Vvo: 272 m 2 Manager: B. Janssen

>

Beter Bed B.V. Beter Bed Holding NV, Uden

Morpheus Slaapvoorlichters Vaartweg 4, 1211 JH Hilversum Postbus 2076, 1200 CB Hilversum Telefoon: 035-6247194 Fax: 035-6219187 E-mail: info@morpheus.nl Internet: www.morpheus.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 925 m 2 Directeur: V.M. Minco S. Minco

>

Morpheus Slaapvoorlichters B.V. Morpheus Beheer B.V., Hilversum

Nox Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532815 Fax: 033-2532074 E-mail: info@euretco.com Internet: www.slaapkenner.nl Structuur: retailsamenwerking Vestigingen: 55 Inkoop: mw. I. Veenema Verkoop: mw. I. Veenema

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Optisleep Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532815 Fax: 033-2532074 E-mail: info@euretco.com Internet: www.optisleep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 31 Vvo: 30 m 2 Inkoop: mw. I. Veenema Verkoop: mw. I. Veenema

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

>

Slaapidee Stationsstraat 37, 7311 NN Apeldoorn Postbus 273, 8070 AG Nunspeet Telefoon: 0341-260607 Fax: 0341-260608 E-mail: info@slaapidee.nl Internet: www.slaapidee.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 500 m 2 Directeur: M.C Smit Inkoop: M.C. Smit Verkoop: W.R. Smit Expansie: W.R Smit

>

Vevo B.V.

Slaapkenner Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532815 E-mail: slaapkenner@euretco.net Internet: www.slaapkenner.nl Structuur: franchise Vestigingen: 22 Vvo: 180 m 2 Inkoop: mw. I. Veenema Verkoop: mw. I. Veenema

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Sleeping Holland Riebesstraat 4, 6744 XA Ederveen Telefoon: 0318-571750 Fax: 0318-572470 E-mail: ballast.textielgrp@hetnet.nl Internet: www.sleepingholland.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 1 Directeur: H. Korver

>

Ballast Textielgroep B.V.

Topdream Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033+2532815 Fax: 033-2532074 E-mail: info@euretco.com Internet: www.topdream.nl Structuur: retailsamenwerking Vestigingen: 40 Inkoop: mw. I. Veenema Verkoop: mw. I. Veenema

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

TotaalBED Siegenstraat 5, 8028 PT Zwolle Telefoon: 038-4554010 Fax: 038-4554012 E-mail: info@totaalbed.nl Internet: www.totaalbed.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 18 Vvo: 1000 m 2 Directeur: M. Kartal Expansie: M. Kartal

>

Totaalbed B.V., Zwolle IDYM Pensioen B.V., Zwolle

Tapijten/Vloerbedekking Perez Perzische Tapijten Zevenheuvelenweg 2, 5048 AN Tilburg Postbus 5136, 5004 EC Tilburg Telefoon: 013-4686188 Fax: 013-4636242 E-mail: info@perez-perzen.nl Internet: www.perez-perzen.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Vvo: 200 m 2 Directeur: M.P.J.J.M. Janssens A.J.P.M. Janssens mm/mba Inkoop: A.J.P.M. Janssens Verkoop: M.P.J.J.M. Janssens Expansie: A.J.P.M. Janssens mba

>

Perez Perzische Tapijten B.V. Perez B.V., Tilburg Cleveland Beheer B.V., Loon op Zand

Tapijtcentrum Nederland Hoofdstraat 53, 5683 AC Best Postbus 107, 5680 AC Best Telefoon: 0499-373223 Fax: 0499-396242 E-mail: info@tapijtcentrum.nl Internet: www.tapijtcentrum.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 22 Directeur: A.G.A. van Deutekom A.H. van Deutekom E.P.A. van Deutekom

>

Tapijtcentrum Nederland B.V.

Tapijttegelhuis Tilburg Veldhovenring 36, 5041 BC Tilburg Telefoon: 013-5436903 E-mail: info@tth-tilburg.nl Internet: www.tth-tilburg.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 125 m 2 Directeur: H.J.M. Veerman

>

Tapijttegelhuis Tilburg

Wijnands Woonparadijs Brugstraat 5a, 6071 JB Swalmen Telefoon: 0475-502782 Fax: 0475-505136 E-mail: woonparadijswijnands@ziggo.nl Internet: www.woonparadijswijnands.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 400 m 2 Directeur: G.T.M. Wijnands

>

Wijnands Woonparadijs, Posterholt

Verlichting Expo Trading Holland BV Avelingen Oost 2, 4202 MN Gorinchem Telefoon: 0183-631378 Fax: 0183-637351 E-mail: info@expotrading.nl Internet: www.expotrading.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 1 Vvo: 3000 m 2 Directeur: J. Eshuis S. Eshuis

>

ETH B.V. Expo Trading Holland B.V., Gorinchem E.T. Holland Beheer B.V., Gorinchem


winkelketens Primalicht

Decokay, mooi thuis in huis

Witte Paal 241, 1742 LA Schagen Telefoon: 0224-216486 Fax: 0224-216486 E-mail: ageeth.primalicht@hotmail.com Internet: www.primalicht.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 1200 m 2 Directeur: mw. A. Dijkstra

Ruysstraat 57, 5921 VJ Venlo Postbus 2502, 5902 JA Venlo Telefoon: 077-3874565 Fax: 077-3870810 E-mail: info@decokay.nl Internet: www.decokay.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 29 Directeur: R.G. van Wees E. Wassink

Primalicht B.V.

Decokay B.V., Venlo

>

Van den Heuvel Watermanweg 9, 3067 GA Rotterdam Telefoon: 010-2204709 Fax: 010-2203902 E-mail: info@vandenheuvelverlichting.nl Internet: www.vandenheuvelverlichting.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 1000 m 2 Directeur: C. van den Heuvel

>

Van den Heuvel Verlichting B.V.

Woninginrichting Aba-i Peppelkade 2c, 3992 AK Houten Telefoon: 030-6350221 Fax: 030-6374552 E-mail: info@aba-i.nl Internet: www.aba-i.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Vvo: 275 m 2 Directeur: mw. L. Drachmann A. van Woerkom

>

Aba-i B.V., Houten

Binnen Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532796 Fax: 033-2532073 E-mail: info@binnen.nl Internet: www.binnen.nl Structuur: retailsamenwerkin Vestigingen: 29 Vvo: 200 m 2 Inkoop: mw. A. van Dongen Verkoop: mw. A. van Dongen

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Carpetright

>

Carpetland B.V. Carpetright PLC, Purfleet (Engeland)

Colors@Home Oosteinde 35, 3842 DR Harderwijk Telefoon: 0341-454800 Fax: 0341-412095 E-mail: info@concepts-companies.nl Internet: www.colorsathome.nl Structuur: soft franchise Vestigingen: 150 Directeur: R. van Prooijen

>

Concepts & Companies

Decorette Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-253284 E-mail: info@decorette.nl Internet: www.decorette.nl Structuur: franchise Vestigingen: 65 Vvo: 250 m 2 Directeur: S. Evers Manager: mw. K. Witteveen

>

Decorette Euretco B.V., Hoevelaken

Emotions Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532816 Fax: 033-2532076 E-mail: info@euretco.com Internet: www.emotionswonen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 300 m 2 Inkoop: mw. R. Vlakveld Verkoop: mw. R. Vlakveld

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Flevolicht en Wonen Harselaarseweg 104a, 3771 MB Barneveld Telefoon: 0342-415221 Fax: 0342-493368 E-mail: info@flevolichtwonen.nl Internet: www.flevolicht.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 11000 m 2 Directeur: G. van de Heg Marketing man.: mw. M.H. van de Heg

>

Flevolicht en Wonen Flevolicht en Wonen International B.V., Barneveld Van de Heg Holding B.V., Barneveld

Haco G. Burgerlaan 12, 3131 KZ Vlaardingen Telefoon: 010-4601763 Fax: 010-4601926 E-mail: hacovlaardingen@haco-wonen.nl Internet: www.haco.nu Structuur: zelfstandig Vestigingen: 18 Vvo: 1300 m 2 Directeur: J. Lancee

>

Haco

Paasheuvelweg 5, 1105 BE Amsterdam Postbus 23055, 1100 DN Amsterdam Telefoon: 020-5643888 Fax: 020-6971824 E-mail: receptiesonl@ikea.com Internet: www.ikea.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 26000 m 2 Directeur: mw. K. Johansson Marketing manager: N. de Jong

>

IKEA Nederland B.V. Ingka Holding B.V., Nederland

Impressions LivingsTone Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532809 Internet: www.euretco.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 54 Prodcutmanager: S. van Rutten

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Jhuist Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532705 Fax: 033-2532076 E-mail: info@euretco.com Internet: www.jhuist.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 250 m 2 Inkoop: mw. K. van den Hout Verkoop: mw. K. van den Hout

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

JYSK Velperweg 27, 6824 BC Arnhem Telefoon: 026-3552800 Fax: 026-3552801 E-mail: klantenservice@jysk.nl Internet: www.jysk.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 60 Vvo: 1200 m 2 Managing Director: J. Bugh Retail Director: M. Nielsen Purchasing Director: P. Andsager

>

JYSK JYSK Nordic, Denemarken JYSK Holding, Denemarken

KA International Frederikstraat 501, 2514 LN ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3467722 Fax: 070-3641386 E-mail: info@ka-international.nl Internet: www.ka-international.nl Structuur: franchise Vestigingen: 2 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. M.G. van Hulst

>

KA International Valdepesa Textiel SA, Madrid Sherpa Capital, Madrid

Kijken Kiezen Kleuren Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532796 Fax: 033-2532073 E-mail: info@kijkenkiezen.nl Internet: www.kijkenkiezenkleuren.nl Structuur: retailsamenwerking Vestigingen: 102 Inkoop: mw. A. van Dongen Verkoop: mw. A. van Dongen

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Kwantum B. van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg Postbus 90160, 5000 LK Tilburg Telefoon: 013-4626626 Fax: 013-4637979 E-mail: info@kwantum.nl Internet: www.kwantum.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 103 Vvo: 2300 m 2 Directeur: R. Berns Fin. dir.: R. de Lange Inkoop: M. van Hal Verkoop: L. Koppens Expansie: mw. Y. van der Putten

>

Kwantum Nederland B.V. Hoogenbosch Retail Group B.V., ‘s-Hertogenbosch Macintosh Retail Group NV, Maastricht

Leen Bakker Karperweg 3, 4941 SH Raamsdonksveer Postbus 43, 4940 AA Raamsdonksveer Telefoon: 0162-583100 Fax: 0162-516522 E-mail: info@leenbakker.nl Internet: www.leenbakker.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 113 Vvo: 2000 m 2 Directeur: a van schaik Expansie: mw. m. Eijwinger

>

Leen Bakker Nederland B.V. Blokker B.V., Laren Blokker Holding B.V., Laren

Lifestyle Home Collection Verlengde Lageweg 19, 1628 PM Hoorn nh Postbus 249, 1620 AE Hoorn Telefoon: 0229-294900 E-mail: info@lifestyle94.com Internet: www.lifestyle94.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 19 Vvo: 230 m 2 Directeur: A. Borgveld

>

Lifestyle Wonen Bomij Groep, Hoorn BMG, Hoorn

Lippe Wonen Noordkade 10, 9203 CC Drachten Postbus 603, 9200 AP Drachten Telefoon: 0512-517720 Fax: 0512-532100 E-mail: info@lippewonen.nl Internet: www.lippewonen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 900 m 2 Directeur: A.L. Lap mw. A.C. Lap Inkoop: A.L. Lap Expansie: A.L. Lap

>

Lippe Wonen B.V. Lap Financers B.V., Drachten

145 wiewatwaar

Franciscusdreef 60, 3565 AC Utrecht Postbus 9396, 3506 GJ Utrecht Telefoon: 030-2631263 Fax: 030-2631262 E-mail: receptie@carpetright.nl Internet: www.carpetright.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 95 Vvo: 1000 m 2 Directeur: A. Corden Inkoop: M. Geluk Expansie: mr. J.J. Krimpenfort

>

IKEA


winkelketens New Classics Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 030-2532816 Internet: www.new-classics.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Productmanager: R. Vlakveld

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

New Sity Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532816 Fax: 033-2532076 E-mail: info@euretco.com Internet: www.newsity.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 21 Vvo: 100 m 2 Inkoop: mw. R. Vlakveld Verkoop: mw. R. Vlakveld

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Otak Oosteinde 35, 3842 DR Harderwijk Telefoon: 0341-454800 Fax: 0341-412095 E-mail: info@concepts-companies.nl Internet: www.otak.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 Vvo: 1500 m 2 Directeur: R. van Prooijen Inkoop: N. van Loo Expansie: C. Axs

>

Otak Nederland B.V. Concepts & Companies Internat, Harderwijk

Philips Zonwering & Parket Vaart Noordzijde 78, 9406 CM Assen Telefoon: 0592-355521 E-mail: info@parketmeesterassen.nl Internet: www.parketmeesterassen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 210 m 2 Directeur: F. Philips mw. M. Philips

>

Philips Zonwering & Parket B.V., Assen

Proms

146

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Internet: www.promswonen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Productmanger: P. van Schie

>

wiewatwaar

Euretco Wonnen Euretco B.V., Hoevelaken

Qoot Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532786 Fax: 033-2532076 E-mail: info@euretco.com Internet: www.qoot.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 400 m 2 Inkoop: K. Appelhof Verkoop: K. Appelhof

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

Riviera Maison Middenweg 11a, 1432 DE Aalsmeer Telefoon: 0297-239100 Fax: 0297-239101 E-mail: info@riviera-maison..nl Internet: www.rivieramaison.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 14 Vvo: 150-250 m 2 Directeur: H. Teunissen Inkoop: H. Teunissen

>

RiviĂŒera Maison

Roobol Woonwinkels Donk 3, 2991 LE Barendrecht Postbus 46, 2990 AA Barendrecht Telefoon: 0180-644644 Fax: 0180-644505 E-mail: directie@roobol.com Internet: www.roobol.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 50 Vvo: 850 m 2 Directeur: M.J. Roobol B.A.C. Roobol Inkoop: J.H. Jongenotter Verkoop: M.J. Roobol Expansie: A. Roobol

>

Roobol Woontextiel B.V.

Stevens Interieur Verl. van Steenweggenlaan 5, 4537 BB Terneuzen Telefoon: 0115-695498 Fax: 0115-615567 E-mail: stevensinterieur@zonnet.nl Internet: www.stevensinterieur.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 100 m 2 Directeur: E.F. Stevens mw. O.M.A. Stevens-Piepers P.L.F. Stevens

>

Zonwering Ambiance Zonwering Heieinde 16, 5047 SX Tilburg Postbus 5116, 5004 EC Tilburg Telefoon: 013-5728287 Fax: 013-5703986 E-mail: ao@ambiance-zonwering.nl Internet: www.ambiance-zonwering.nl Structuur: franchise Vestigingen: 46 Vvo: 300 m 2 Directeur: D. Schoormans

>

Ambiance Org. B.V. PBS, Tilburg

Havenweg 30, Waalwijk Postbus 54, 5145 NJ Waalwijk Telefoon: 0416-539700 Fax: 0416-539709 E-mail: info@stoutenbeek.nl Internet: www.stoutenbeek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: W. Pijper

>

Stoutenbeek Groep B.V. De Mandemakers Groep/DMG, Waalwijk

Vivante Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532809 Fax: 033-2532073 E-mail: vivante@euretco.net Internet: www.vivante.nl Structuur: gestr.samenw.org. Vestigingen: 30 Vvo: 250 m 2 Inkoop: mw. S. van Rutten Verkoop: mw. S. van Rutten

>

Euretco Wonen Euretco B.V., Hoevelaken

V.d. Madeweg 13-15, 1099 BS Amsterdam Postbus 94072, 1090 GB Amsterdam Telefoon: 020-5683500 Fax: 020-5683569 E-mail: klantenservice@bigbazar.eu Internet: www.bigbazar.eu Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 70 Vvo: 350 m 2

>

Giraffe B.V. Blokker Holding B.V., Laren

Blokker

Ringbaan Zuid 301A, 5025 SZ Tilburg Telefoon: 013-5434423 Fax: 013-5427576 E-mail: info@bestosol.nl Internet: www.ambiance-zonwering.nl/ nl.bestosol Structuur: franchise Vestigingen: 44 Vvo: 600 m 2 Directeur: D. Driessen

Van der Madeweg 13-15, 1099 BS Amsterdam Postbus 94072, 1090 GB Amsterdam Telefoon: 020 5683426 Fax: 020 5683427 E-mail: directiesecretariaat@blokker.nl Internet: www.blokker.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 615 Vvo: 600 m 2 Alg. Dir.: J. Peters Fin. dir.: F. Letschert Verkoop: O. Wiemans Expansie: J.M. Vos

Ambiance Zonwering Bestosol B.V. Ambiance Zonwering, Tilburg

Blokker B.V. Blokker Holding B.V., Laren

Ambiance Zonwering Besto Sol

>

Ansol Zonwering Stevinweg 13, 3208 KM Spijkenisse Telefoon: 0181-622277 Fax: 0181-622389 E-mail: verkoop@ansol.nl Internet: www.ansol.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 250 m 2 Directeur: H. van Andel

>

Ansol Zonwering B.V.

Stevens Tapijt en Gordijn VOF

Stoutenbeek

Big Bazar

>

Cook & Co Schutweg 8, 5145NP Waalwijk Postbus 1038, 5140 KA Waalwijk Telefoon: 0416-675299 Fax: 0416-340611 E-mail: info@xenos.nl Internet: www.xenos.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 27 Vvo: 300 m 2 Directeur: A. de Hondt

>

Cook & Co Blokker Holding B.V., Laren

Huishoudelijke artikelen Gemengde Branche Action Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost Telefoon: 0228-565080 Fax: 0228-565085 E-mail: info@action.nl Internet: www.action.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 391 Vvo: 730 m 2 Directeur: R. van der Mark Inkoop: H. van Hattem Verkoop: G.P.N. Deen

>

Action Nederland B.V. 3i, UK Action Nederland B.V., Zwaagdijk

Bazar Souvenirshop Damrak 24, 1012 LJ Amsterdam Postbus 10085, 1001 EB Amsterdam Telefoon: 020-6276410 Fax: 020-6254797 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: J.G. Pardieck

>

Bazar Souvenirshop B.V.

Demeyere Zwilling Ned. BV Van Overstratenlaan 9, 4611 DL Bergen op Zoom Telefoon: 0164-251997 Fax: 0164-247169 E-mail: info@demeyere-nederland.nl Internet: www.demeyere-nederland.nl Structuur: besloten vennoots Vestigingen: 1

>

Demeyere Zwilling Ned. B.V. Demeyere Comm. V., BelgiĂŤ

Dille & Kamille Radonstraat 300, 2718 TB Zoetermeer Telefoon: 079-3634150 Fax: 079-3634101 E-mail: info@dille-kamille.nl Internet: www.dille-kamille.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 21 Vvo: 275 m 2 Alg. dir.: T.M. van Sprang Dir. Operations: P.H. Korthals Altes

>

Dille & Kamille (Nederland) B.V.

Douwe Egberts Master Blenders Vinkenburgstraat 19, 3512 AA Utrecht Postbus 2, 3500 CA Utrecht Telefoon: 0342-490460 E-mail: info@egbertshairshop.nl Internet: www.egbertshairshop.nl Vestigingen: 13 Vvo: 150 m 2 Directeur: H.J. van Pelt

>

Douwe Egberts Nederland B.V.


winkelketens Elbertsen’s ‘Warenhuis’ Edeseweg 156, 6733 AJ Wekerom Telefoon: 0318-461294 Fax: 0318-462043 E-mail: elbertsenwarenhuis@hotmail.com Internet: www.elbertsenwarenhuis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 650 m 2 Directeur: mw. J. Elbertsen E.J. Elbertsen mw. G. Heusinkveld- Elbertsen

>

Elbertsen VOF

Euroland Purmerweg 6-10, 1311 XG Almere Postbus 1561, 1300 BN Almere Telefoon: 036-5494900 Fax: 036-5497688 E-mail: info@euroland.nu Internet: www.euroland.nu Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 41 Vvo: 150 m 2 Directeur: mw. M. Rozendaal Inkoop: mw. M. Rozendaal Expansie: W. Rozendaal

Novy Antwerpseweg 2, 2803 PB Gouda Postbus 126, 2800 AC Gouda Telefoon: 0182-564400 Fax: 0182-572635 E-mail: info@marskramer.nl Internet: www.novy.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 100 Voorzitter: J.G.D. Groot Baltink Fin. dir.: J. Pels

>

Groothandel Gouda Blokker Holding B.V., Laren

Xenos Schutweg 8, 5140 VB Waalwijk Postbus 1038, 5140 CA Waalwijk Telefoon: 0416-674747 Fax: 0416-341418 E-mail: info@xenos.nl Internet: www.xenos.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 200 Voorzitter: H. de Bie Adj. dir.: L. Steenbekkers

>

Xenos B.V. Blokker Holding B.V., Laren

>

Huishoudlinnen

Euroland Boekenvoordeel, Almere Rozendaal Beheer B.V., Almere

Burmann Homestyling

Kijkshop Schimminck 12, 5301 KR Zaltbommel Postbus 2007, 5300 CA Zaltbommel Telefoon: 0418-512345 Fax: 0418-515985 E-mail: orderdesk@kijkshop.nl Internet: www.kijkshop.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 104 Vvo: 350 m 2 Alg. dir.: F. Pruijn

Industrieweg Noord 12, 3958 VT Amerongen Telefoon: 088-2876266 E-mail: info@burmann.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 100 m 2 Directeur: R. Smits

>

Burmann B.V. Floros B.V., Amerongen

>

Naaimachines

Kijkshop B.V. Klockgrossisten i Norden, Zweden

Dekker Naaimachinehandel

Marskramer Antwerpseweg 2, 2803 PB Gouda Postbus 126, 2800 AC Gouda Telefoon: 0182-564444 Fax: 0182-572635 E-mail: info@marskramer.nl Internet: www.marskramer.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 240 Voorzitter: J.G.D. Groot Baltink Fin. dir.: M. den Ouden Inkoop: J. Geelen

>

Marskramer B.V. Blokker Holding B.V., Laren

Middelink

>

Middelink B.V.

>

Dekker Naaimachinehandel

Den Ouden P.C. Hooftplein 2, 3842 HB Harderwijk Telefoon: 0341-413398 E-mail: gdenouden@wanadoo.nl Internet: www.naaimodecentrumdenouden.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: G. den Ouden

>

Den Ouden Naaimachinehuis VOF Den Ouden, Harderwijk

Koenders Steenstraat 77, 6828 CE Arnhem Telefoon: 026-4433107 Fax: 026-4433107 E-mail: koendersnaaimachine@office.asl.nl Internet: www.koendersnaaimachines.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 60 m 2 Directeur: Th.A. Koenders

>

Koenders Naaimachinehandel Koenders, Arnhem

Haven 28, 2871 CN Schoonhoven Telefoon: 0182-382395 Fax: 0182-382174 E-mail: info@ricken.nl Internet: www.ricken.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Directeur: T.G.C. Ricken Inkoop: mw. L.M. Ricken-Dijksma

>

Ricken’s Naaimachinehandel B.V. Ricken Jr. Beheer B.V., Schoonhoven

Singer Gashuisstraat 96, 4001 BE Tiel Telefoon: 0344-670908 Fax: 0344-624930 E-mail: info@singer.nl Internet: www.singer.nl Structuur: dealerorganisatie Vestigingen: 1 Vvo: 180 m 2 Directeur: J. Maas

>

Singer Nederland B.V., Tiel

Van Doorn Naaimachines Meent 124, 3011 JS Rotterdam Telefoon: 010-4129919 Fax: 010-4129919 E-mail: naaimachines@hetnet.nl Internet: www.vandoornnaaimachines.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 1 Vvo: 60 m 2 Directeur: H.J. van Doorn N.J. van Doorn

>

Naaimodecentrum Van Doorn VOF

Wereldwaren Wereldwinkel Erasmusweg 11, 4104 AL Culemborg Telefoon: 0345-585040 Fax: 0345-522490 E-mail: info@rsubv.nl Internet: www.wereldwinkels.nl Structuur: belangen ver. Vestigingen: 400 Vvo: 40 m 2 Directeur: A. Clement

>

RSU B.V. (Retail Service Unit) A.P. Clement Holding, Culemborg

Consumentenelektronica Computers Apple Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam Postbus 15941, 1001 NK Amsterdam Telefoon: 020-5352700 Fax: 020-5352720 E-mail: hol.rec@apple.com Internet: www.apple.com/nl Structuur: franchise Vestigingen: 350 Directeur: T. van Garderen

>

Apple

Computerland Hooge Zijde 30, 5626 DC Eindhoven Postbus 8739, 5605 LS Eindhoven Telefoon: 09006666673 E-mail: info@computerland.nl Internet: www.computerland.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 120 m 2 Retail Directeur: B. Moens

>

CL Holding, Utrecht CL Holding B.V., Eindhoven

Dixons Versterkerstraat 12, 1322 AP Almere Telefoon: 036-5458952 Fax: 036-5387580 E-mail: info@dixons.nl Internet: www.dixons.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 150 Vvo: 120 m 2 CEO: J. van den Ent CFO: B. Boreel

>

Dixons B.V. BAS Distribution, Almere

Dynabyte Versterkerstraat 12, 1322 AP Almere Telefoon: 0900 8101 Fax: 036-5387580 E-mail: info@dynabyte.nl Internet: www.dynabyte.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 44 Vvo: 200 m 2 Directeur: R. ten Hove

>

Dynabyte B.V. BAS Group, Almere

Inkstation Im Strasser Feld, D-52134 Herzogenrath E-mail: liebertz@refill24.de Internet: www.inkstation.nl Structuur: franchise Vestigingen: 69 Directeur: J. Dalzios

>

Inkstation Refill24, Duitsland

MyCom Kruisweg 969 B, 2132 CE Hoofddorp Postbus 1484, 1300 BL Almere Telefoon: 023-5556633 E-mail: hoofddorp@mycom.nl Internet: www.mycom.nl Structuur: franchise Vestigingen: 47 Directeur: P. Groenewoudt

>

MyCom, Almere

Paradigit Computers Hoogezijde 30, 5626 DC Eindhoven Postbus 7923, 5605 SH Eindhoven Telefoon: 040-2594900 Fax: 040-2594999 E-mail: hoofdkantoor@paradigit.nl Internet: www.paradigit.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 24 Vvo: 150 m 2 Directeur: A. de Koning

>

Paradigit Retail B.V.

147 wiewatwaar

Asselstraat 88, 7311 ER Apeldoorn Postbus 2095, 7301 DB Apeldoorn Telefoon: 055-5223355 Fax: 055-5223457 E-mail: middelinkbv@easynet.nl Internet: www.middelink.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Vvo: 750 m 2 Directeur: T. Laning

Kelders 21, 8911 JD Leeuwarden Telefoon: 058-2124326 E-mail: info@naaicentrumdekker.com Internet: www.naaicentrumdekker.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. J. de Haas

Ricken’s Naaimode Centrum


winkelketens Unisys Tupolevlaan 1, 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22650, 1100 DD Amsterdam ZO Telefoon: 020-5262626 Fax: 020-677755 E-mail: reactie@info.nl Internet: www.unisys.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: G. Bruggeman T. van Setten E. Nilsson

>

Unisys Nederland NV Unisys Corporation, Blue Bell

Vi Computer Hooge Zijde 30, 5626 DC Eindhoven Postbus 7923, 5605 SH Eindhoven Telefoon: 040-2594900 Fax: 040-2594999 E-mail: hoofdkantoor@paradigit.nl Internet: www.vicomputer.nl Structuur: franchise Vestigingen: 3

>

Paradigit Computers

Vobis Oranje Nassau Laan 38, 6026 BX Maarheeze Telefoon: 0653136767 E-mail: info@vobis.nl Internet: www.vobisonline.nl Structuur: franchise Vestigingen: 28 Vvo: 150 m 2 Directeur: M. van Steenoven Expansie: H. Gijsen

>

Vobis Benelux B.V., Maarheeze

Vulpunt Oijenseweg 10a, 5346 ST Oss Telefoon: 0412-851399 E-mail: info@vulpunt.nl Internet: www.vulpunt.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 11 Directeur: B.A.M. van Amstel

>

Vulpunt Van Amstel Computershop vof

Elektronica en Bruin-, Wit- en Grijsgoed Audio-Video Specialist

148 wiewatwaar

Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen Postbus 286, 1270 AG Huizen Telefoon: 035-5259595 Fax: 035-5259700 E-mail: info@retail.nl Internet: www.audiovideospecialis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 27 Vvo: 400 m 2 Directeur: M. Vloemans Formulemanager W. Vossers

> United Retail, Huizen United Holding, Huizen

BCC Electrospeciaalzaken Bellsingel 61, 1119 NT Schiphol-Rijk Postbus 75513, 1118 ZN Schiphol Telefoon: 020-6556556 Fax: 020-6401409 Internet: www.bcc.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 57 Vvo: 1500 m 2 Directeur: P. Havinga

>

BCC (elektro-speciaalzaken) B.V. Kesa Plc., London (UK)

Block

EP

Haarlemmerstraatweg 97, 1165 MK Halfweg nh Telefoon: 020-4074777 Fax: 020-4074798 E-mail: best@block.nl Internet: www.block.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 27 Vvo: 750 m 2 Directeur: A.A.J. de Block Inkoop: A.J. de Block Verkoop: E.W. de Block Expansie: A.A.J. de Block

>

HIM Retail B.V., Oss

>

Electro Specialist

United Holding, Huizen

Expert Gildenstraat 7, 3861 RG Nijkerk Postbus 1015, 3860 BA Nijkerk Telefoon: 033-2472872 Fax: 033-2457484 E-mail: info@expert.nl Internet: www.expert.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 150 Inkoop: F. van Geet Verkoop: P. Wets

>

>

ElectronicPartner Nederland B.V. ElectronicPartner Nederland B.V., Vianen ElectronicPartner GmbH, Dusseldorf(DE)

Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen Postbus 286, 1270 AG Huizen Telefoon: 035-5259595 E-mail: binnendienst@retail.nl Internet: www.electroworld.nl/www.retail.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 100 Vvo: 400 m 2 Formulemanager: C. Egberts

Nederlandse Expert Groep B.V. Nederlandse Expert Groep B.V., Nijkerk Expert Holding B.V., Nijkerk

Foto Klein XL Kroonstraat 9, 3511 RC Utrecht Telefoon: 088-3553361 Fax: 030-2315956 E-mail: info@camera.nl Internet: www.camera.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 29 Vvo: 500 m 2 Directeur: J. Klein

>

>

United Retail, Huizen United Holding, Huizen

Foto Klein, Barendrecht

Hobo Hifi Poppenbouwing 56, 4191 NZ Geldermalsen Telefoon: 0345-588066 E-mail: administratie@hifined.nl Internet: www.hobo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 17 Vvo: 250 m 2 Directeur: R. GŸlicher M. GŸlicher

Elektro Centrum Vilstersestraat 11, 8152 AA Lemelerveld Telefoon: 0572-372727 Fax: 0572-372828 E-mail: sales@elektrocentrum.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 400 m 2 Directeur: F. van de Klippe

>

>

Elektrocentrum Lemelerveld

ElektroVakman Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen Postbus 286, 1270 AG Huizen Telefoon: 035-5259595 E-mail: binnendienst@retail.nl Internet: www.retail.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 200 Formulemanager: C. Egberts

Maxwell B.V. Maxwell Holding B.V., Panningen

Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen Postbus 286, 1270 AG Huizen Telefoon: 035-5259595 E-mail: info@retail.nl Internet: www.euronics.nl/www.retail.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 80 Vvo: 400 m 2 Directeur: M. Vloemans Formulemanager: W. Vossers

Rijnstraat 37, 5347 KN Oss Postbus 5271, 5340 AG Oss Telefoon: 0412-693610 E-mail: info@harensesmid.nl Internet: www.harensesmid.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 43 Directeur: M.G.R. van Schaijik

Electro World

ElectronicPartner Nederland B.V., Vianen ElectronicPartner GmbH, Dusseldorf(DE)

Euronics

De Harense Smid

Marconiweg 2c, 4131 PD Vianen Postbus 198, 4130 ED Vianen Telefoon: 0347-364433 Fax: 0347-375413 E-mail: post@ep.nl Internet: www.electronicpartner.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 100 Vvo: 150 m 2 Directeur: E.C. Meeuwissen P. van Tent

Maasbreeseweg 27, 5981 NZ Panningen Postbus 7173, 5980 AD Panningen Telefoon: 077-3068000 Fax: 077-3061240 E-mail: maxwell@maxwell.nl Internet: www.maxwell.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 21 Vvo: 500 m 2 Adj. dir.: A. Davids Expansie: F. Stoffels

>

>

De Block’s Technisch Handelsbedrijf B.V. De Block’s Holding B.V., Halfweg nh

Maxwell Retail BV Marconiweg 2c, 4131 PD Vianen Postbus 198, 4130 ED Vianen Telefoon: 0347-364433 Fax: 0347-375413 E-mail: post@ep.nl Internet: www.electronicpartner.nl Structuur: franchise Vestigingen: 100 Vvo: 300 m 2 Directeur: P. van Tent

Hobo Hifi B.V., Geldermalsen Hobo Hifi Holding B.V., Oosterbeek

It’s

>

Ettenseweg 48, 4706 PB Roosendaal Telefoon: 0165-598500 Fax: 0165-558329 E-mail: info@itsonline.nl Internet: www.itsonline.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 800 m 2 Directeur: J. Hoogstrate Jr.

United Retail, Huizen United Holding, Huizen

Impact Retail B.V., Roosendaal

>

>

Media Markt Prins Alexanderplein 32-36, 3067 GC Rotterdam Postbus 84002, 3009 CA Rotterdam Telefoon: 010-2076500 Fax: 010-2076501 Internet: www.mediamarkt.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 30 Vvo: 4500 m 2 CEO: G.M. Scholz CFO: R.C.J. Janssen

>

Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. Media Saturn Holding GmbH, Ingolstadt Metro A.G., Dusseldorf(DE)

Mikro-Electro Ettenseweg 48, 4706 PB Roosendaal Telefoon: 0165-598500 Fax: 0165-558329 E-mail: info@mikro-electro.nl Internet: www.mikro.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Vvo: 500 m 2 Directeur: J. Hoogstrate sr drs. J. Hoogstrate jr Inkoop: H. Dommanschet Verkoop: A. Bal Expansie: J. Hoogstrate sr.

>

Mikro Electro B.V. Mikro-Electro Holding B.V./IMR , Roosendaal

Perfekt Marconiweg 2c, 4131 PD Vianen Postbus 198, 4130 ED Vianen Telefoon: 0347-364433 Fax: 0347-375413 E-mail: Post@ep.nl Internet: www.electronicpartner.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 43

>

ElectronicPartner Nederland B.V. ElectronicPartner Nederland B.V., Vianen ElectronicPartner GmbH, Dusseldorf(DE)

RAF Rijnstraat 160-1, 1079 HR Amsterdam Postbus 74066, 1070 BB Amsterdam Telefoon: 020-5411300 Fax: 020-5411310 E-mail: info@hifikluben.nl Internet: www.hifikluben.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 2000 m 2

>

Hifi Klubben Netherlands B.V. Audio Nord, Denemarken


winkelketens Saturn Prins Alexanderplein -32-3, 3067 GC Rotterdam Postbus 84002, 3009 CA Rotterdam Telefoon: 010-2076500 Fax: 010-2076501 Internet: www.saturn.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 2500 m 2 CEO: G.M.. Scholz CFO: R.C.J. Janssen

>

Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. Media Saturn Holding GmbH, Ingolstadt Metro A.G., Dusseldorf(DE)

Scheer & Foppen Industrieweg 2a, 3846 BC Harderwijk Postbus 500, 3840 AM Harderwijk Telefoon: 0341-463131 Fax: 0341-412753 E-mail: r.wels.scheer@foppen.nl Internet: www.scheerenfoppen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 66 Vvo: 400 m 2 Directeur: P.G de Haas Inkoop: R.M.N. Mokien Expansie: M.C. Koppert

>

Scheer & Foppen Elektro Speciaalzaken B.V. Foppen Holding B.V., Harderwijk

ServicePartner Marconiweg 2c, 4131 PD Vianen Postbus 198, 4130 ED Vianen Telefoon: 0347-364433 Fax: 0347-375413 E-mail: post@ep.nl Internet: www.electronicpartner.nl Structuur: franchise Vestigingen: 55 Vvo: 150 m 2

>

ElectronicPartner Nederland B.V. ElectronicPartner Nederland B.V., Vianen ElectronicPartner GmbH, Dusseldorf(DE)

Skala Webinkel Ohmweg 1, 4104 BM Culemborg Postbus 453, 4100 AL Culemborg Telefoon: 0345-712949 E-mail: klantenservice@skala.nl Internet: www.skala.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 120 m 2 Directeur: E.A. M. Poelmann C.J. Bolland

>

Skala Home Electronics

Technische Unie

>

Technische Unie B.V. Sonepar, Parijs (Frankrijk)

Necker 24, 2491 BD ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3209385 Fax: 070-3275284 E-mail: info@bemmel-kroon.nl Internet: www.bemmel-kroon.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 1500 m 2 Directeur: D. van Bemmel Inkoop: R. van Bemmel

>

Van Bemmel en Kroon B.V.

Witgoed Specialist Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen Postbus 286, 1270 AG Huizen Telefoon: 035-5259595 E-mail: binnendienst@retail.nl Internet: www.witgoedspecialist.nl/ www.retail.nl Structuur: franchise Vestigingen: 50 Vvo: 250 m 2 Formulemanager: C. Egberts

>

United Retail, Huizen United Holding, Huizen

Foto/Film/Video Camex Nederland BV Industrieweg 46, 3641 RM Mijdrecht Telefoon: 0297-255949 E-mail: info@camex.nl Internet: www.camex.nl Structuur: franchise Vestigingen: 1

>

Camex Retail B.V. Camex Nederland B.V., Mijdrecht

Combi Oostermeent oost 76/78, 1274 SN Huizen Postbus 3120, 1270 EC Huizen Telefoon: 035-5259595 Fax: 035-5259709 E-mail: info@combi.nl Internet: www.combi.nl Structuur: franchise Vestigingen: 55 Vvo: 100 m 2 Directeur: M. Vloemans Fromulemanger: C. Egberts

>

CombiFoto Nederland B.V. United Retail, Huizen United Retail Holding, Huizen

Combi Actief in Beeld Oostermeent oost 76/78, 1274 SN Huizen Postbus 286, 1270 AG Huizen Telefoon: 035-5259595 E-mail: info@combifotohuizen.nl Internet: www.combi.nl Structuur: franchise Vestigingen: 43 Vvo: 100 m 2 Directeur: M. Floeman Inkoop: J.M. Bode Verkoop: M. ter Laan Expansie: M.L. ter Laan

>

CombiFoto Nederland B.V. Combi actief in beeld, Huizen United Retail Holding, Huizen

Foto de Boer Zijdstraat 43, 1431 EA Aalsmeer Telefoon: 0297-324263 E-mail: aalsmeer@fotodeboer.nl Internet: www.fotodeboer.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 125 m 2 Directeur: mw. J.A.M. de Langeng

>

Foto De Boer Detailhandel B.V.

Foto Klein Kroonstraat 9, 3551 RC Utrecht Postbus 22, 2990 AA Barendrecht Telefoon: 088-3553361 Fax: 030-2315956 E-mail: info@camera.nl Internet: www.camera.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 29 Vvo: 150 m 2 Directeur: J.J. Klein Expansie: J.J. Klein

>

Foto Klein Beleggingsmaatschappij L.G. Klein B.V., Barendrecht

Foto Quelle Laan van de Leeuw 18, 7324 BD Apeldoorn Telefoon: 055-2000123 Fax: 055-2000143 E-mail: contact@digifoto24.com Internet: www.fotoquelle.nl Structuur: franchise Vestigingen: 550 Directeur: A. Zwerus

>

Digi Foto B.V. Digifoto GmbH, Duisburg

Fotocinehouse Leusderweg 210, 3817 KG Amersfoort Telefoon: 033-4615915 E-mail: info@fotocinehouse.nl Internet: www.fotocinehouse.nl Structuur: inkoopver. Vestigingen: 2 Directeur: R.M. van den Berg mw. K.L. van den Berg

>

Fotocinehouse B.V.

Fotodiscounts

Nebo Foto Video Digitaal Leyrweg 1046, 2545 GX ‘s-Gravenhage Postbus 75, 2630 AB Nootdorp Telefoon: 070-3666243 E-mail: jvgaal@neboweb.nl Internet: www.neboweb.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 150 m 2 Directeur: Van den Boogaardt

>

Nebo Foto Video Digitaal

Pico Print Laan van de Leeuw 18, 7324 BD Apeldoorn E-mail: contact@digifoto24.com Internet: www.picoprint.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 200

>

Foto Quelle Digifoto GmbH, Duisburg

Sprintphoto Services Verschoore Klokstraat 7, 4461 JK Goes Postbus 2124, 4460 MC Goes Telefoon: 0113-216159 Fax: 0113-270210 E-mail: verkoop@verschoore.nl Internet: www.verschoore.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 100 m 2 Directeur: A.W. Verschoore Inkoop: G. Luwema

>

Sprintphoto Services Verschoore Foto Vego B.V., Goes

Telecommunicatie BelCompany

Voorstraat 17, 4132 AM Vianen Telefoon: 0347-371069 Fax: 0347-326470 E-mail: rdvianen@hotmail.nl Internet: www.fotodiscounts.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: S.A.S. van den Hurk Directuer: J. van Engelenburg Expansie: J. Beekhuyzen

Wageningselaan 2, 3903 LA Veenendaal Postbus 525, 3900 AM Veenendaal Telefoon: 0318-569898 Fax: 0318569899 E-mail: info@belcompany.nl Internet: www.belcompany.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 177 Vvo: 61 m 2 Alg. dir.: P. Vreeburg

Fotodiscounts

BelCompany B.V. Vodafone Retail Macintosh Retail Group NV, Amsterdam

>

Fotovak Engel Pieter Calandlaan 228 E, 1069 LA Amsterdam Telefoon: 020-6191755 Fax: 010-6102232 E-mail: info@camerawarehouse.nl Internet: www.camerawarehouse.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 75-80 m 2

>

Camera Warehouse

Haasdijk Midstraat 77-79, 8501 AG Joure Telefoon: 0513-412430 Fax: 0513-415905 E-mail: ringfotojoure@fotohaasdijk.nl Internet: www.ringfoto.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 135 Vvo: 90-95 m 2 Directeur: J.R. Haasdijk

>

Haasdijk B.V.

>

Dutchmobile Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam Telefoon: 020-7162600 E-mail: info@dutch-mobile.nl Internet: www.dutch-mobile.nl Structuur: franchise Vestigingen: 10

>

Dutchmobile

Hi-Store Maanplein 138, 2516 CK ‘s-Gravenhage Postbus 30000, 2500 GA Den Haag Telefoon: 070-3439493 Fax: 070-3439754 E-mail: bart.mulders@kpn.com Internet: www.hi.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 72 Vvo: 60 m 2 Directeur: E. GrÈve

>

KPN B.V. KPN Retail B.V., ‘s-Gravenhage

149 wiewatwaar

Bovenkerkerweg 10-12, 1185 XE Amstelveen Postbus 900, 1180 AX Amstelveen Telefoon: 020-5450345 Fax: 020-5450250 E-mail: amstelveen@technischeunie.com Internet: www.technischeunie.com Structuur: groothandel Vestigingen: 36 Directeur: J.I. Janse

Van Bemmel en Kroon


winkelketens KPN

Avenue Cearamique 300, 6221 KX Maastricht Postbus 1500, 6201 BM Maastricht Telefoon: 043-3555555 Fax: 043-3555666 Internet: www.vodafone.nl Vestigingen: 75 Vvo: 90 m 2 Directeur: J. Schulte-Bockum

KPN KPN Retail, ‘s-Gravenhage

Vodafone Distributie Vodafone-Libertel, Maastricht Vodafone, UK

>

Optie1 Van Vollenhovenstraat 15, 3016 BE Rotterdam Telefoon: 010-2610000 Fax: 010-2610001 E-mail: info@optie1.nl Internet: www.optie1.nl Structuur: franchise Vestigingen: 50 Inkoop: A. Nederveen

>

Doe-het-zelf Bouwmarkten Fixet

Pearyweg 1, 4462 GT Goes Postbus 64, 4460 AB Goes Telefoon: 0113-240740 Fax: 0113-240787 E-mail: shoppen@ritel.nl Internet: www.ritel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 100 m 2 Directeur: R. de Ruiter

Laan van Malkenschoten 80, 7333 NP Apeldoorn Postbus 1454, 7301 BS Apeldoorn Telefoon: 055-5382580 Fax: 055-5382581 E-mail: info@fixet.nl Internet: www.fixet.nl Structuur: franchise Vestigingen: 213 Vvo: 400 m 2 Algemeen Directeur: H. Castelijns Financieel Directeur: A.E. Strijker Inkoop: M. van der Meij

Ritel B.V.

DGN Retail B.V., Apeldoorn

>

Optie1 B.V.

Ritel

>

T-Mobile Waldorpstraat 60, 2521 CC ‘s-Gravenhage Postbus 16272, 2500 BG Den Haag Telefoon: 06-14095000 Fax: 070-3055024 E-mail: info@t-mobile.nl Internet: www.tmobile.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 93

>

T-Mobile T-Mobile Interantional

Telfort Maanplein 55, 2516 CK ‘s-Gravenhage Postbus 30000, 2500 GA Den Haag Telefoon: 070-3439493 Internet: www.kpn.com/www.telfort.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 53

>

Koninklijke KPN N.V, ‘s-Gravenhage

The Phone House

150

Vodafone Winkel

Saturnusstraat 14, 2516 AH ‘s-Gravenhage Postbus 30000, 2500 GA Den Haag Telefoon: 070-4461549 Internet: www.kpn.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 144 Vvo: 90-200 m 2 Directeur: E. GrÈve

wiewatwaar

Euroweg 20, 3825 HD Amersfoort Postbus 2645, 3800 GD Amersfoort Telefoon: 033-4512020 Fax: 033-4512021 Internet: www.phonehouse.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 190 Directeur: B. van Dam M. Hol

>

The Phone House Netherlands B.V. Carphone Warehouse, Engeland Carphone Warehouse / Best Buy, UK

>

Formido Watergoorweg 65, 3861 MA Nijkerk Postbus 1057, 3860 BB Nijkerk Telefoon: 033-2474547 Fax: 033-2474500 E-mail: bvo@formido.nl Internet: www.formido.nl Structuur: franchise Vestigingen: 78 Vvo: 1800 m 2 Alg. dir.: E.J. v.d. Ham Bunt: R. van den Inkoop: E. Veenendaal Manager Expansie: mr D.M. Schreuders

>

Formido Bouwmarkten B.V. Praxis DHZ Center B.V., Diemen Maxeda, Amsterdam

Gamma Storkstraat 2, 3833 LB Leusden Postbus 100, 3830 AC Leusden Telefoon: 033-4348111 Fax: 033-4348100 Internet: www.gamma.com Structuur: franchise Vestigingen: 166 Vvo: 2900 m 2 Form. dir.: R. Kloos Verkoop: W.F.C.M. Cuppers Expansie: M. Duffihues

>

Intergamma B.V., Leusden

Hornbach Ravenswade 56 R+, 3439 LD Nieuwegein Postbus 1099, 3430 BB Nieuwegein Telefoon: 030-2669898 Fax: 030-2669890 E-mail: info_nl@hornbach.com Internet: www.hornbach.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 9 Vvo: 12000 m 2 Alg. dir.: E. de Goede Fin. dir.: W. Sigmond Inkoop: H van Bemmel Expansie: G. van Heeren

>

Hornbach Bouwmarkt Ned. B.V. Hornbach, Duitsland

Hubo Laan van Malkenschoten 80, 7333 NP Apeldoorn Postbus 1454, 7301 BS Apeldoorn Telefoon: 055-5382580 Fax: 055-5382581 E-mail: info@hubo.nl Internet: www.hubo.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 213 Vvo: 400 m 2 Algemeen Directeur: H. Castelijns Financieel Directeur: A.E. Strijker Inkoop: M. van der Meij Verkoop: R. Haven

>

DGN Retail B.V. DGN Retail B.V., Apeldoorn

Karwei Storkstraat 2, 3833 LB Leusden Postbus 100, 3830 AC Leusden Telefoon: 033-4348111 Fax: 033-4348100 Internet: www.karwei.nl Structuur: franchise Vestigingen: 133 Vvo: 2900 m 2 Inkoop: R. Erftemeijer Verkoop: Th. van Haeren Expansie: M. Duffihuyes

>

Praxis De Entree 500, 1101 EE Amsterdam Zuidoost Postbus 22189, 1100 CD Amsterdam ZO Telefoon: 020-3983333 Fax: 020-3983283 Internet: www.praxis.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 139 Vvo: 3500 m 2 Directeur: M. de Haan Operations: F. Voorhout Expansie: J. Buitenhuis

>

Praxis DHZ Center B.V. Maxeda, Amsterdam

Voskamp Groep Oost Bornebroeksestraat 459B, 7609 PK Almelo Postbus 711, 7600 AS Almelo Telefoon: 0546-838485 Fax: 0546-838419 E-mail: bouw.almelo@voskampgroep.nl Internet: www.voskampgroep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Directeur: R.F. Stokkers

>

H.J. Voskamp en Zoon B.V. Voskampbeheer B.V., Almelo

Bouwmarkten/Tuin/Dier Welkoop + Boerenbond Galvanistraat 100, 6716 AE Ede Postbus 150, 6710 BD Ede Telefoon: 0318-432000 Fax: 0318-432002 E-mail: info@agriretail.nl Internet: www.welkoop.nl Structuur: franchise Vestigingen: 231 Vvo: 1000 m 2 Algemeen Directeur: A. Zoomers Verkoop: J.F. Jorritsma

>

Agri Retail B.V. Agri Retail Holding B.V., Ede

Intergamma B.V., Leusden

Lenta Goeverneurlaan 704-7, 2523 CS ‘s -Gravenhage Telefoon: 070-3960839 Fax: 070-3937251 E-mail: lenta.goeverneurlaan@gmail.com Internet: www.lenta.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 200 m 2 Directeur: A. Schilperoort

>

Lenta B.V.

Multimate Laan van Malken 80, 7333 NP Apeldoorn Postbus 1454, 7301 BS Apeldoorn Telefoon: 055-5382580 Fax: 055-5382581 E-mail: info@multimate.nl Internet: www.multimate.nl Structuur: franchise Vestigingen: 89 Vvo: 1700 m 2 Algemeen Directeur: H. Castelijns Financieel Directeur: A.E. Strijker Inkoop: M. van der Meij Verkoop: R. Haven

>

DGN Retail B.V., Apeldoorn

Bouwmaterialen BouwCenter Vijzelmolenlaan 20, 3447 GX Woerden Postbus 8, 3440 AA Woerden Telefoon: 0348-486161 Fax: 0348-486100 E-mail: info@veris.nl Internet: www.veris.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 100 Alg. dir.: A. Baks

>

Veris Bouwmaterialen Groep B.V. Woerden

De Boo West Rotterdamseweg 276, 2628 AT Delft Postbus 114, 2600 AC Delft Telefoon: 015-2717171 Fax: 015-2717148 E-mail: info.delft@deboo.nl Internet: www.deboo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4

>

De Boo West B.V. Stoel Van Klaveren, Alkmaar


winkelketens Imabo / Bouwcenter Vijzelmolenlaan 20, 3447 GX Woerden Postbus 8, 3440 AA Woerden Telefoon: 0348-486161 Fax: 0348-486100 E-mail: info@veris.nl Internet: www.veris.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 100 Form.man.: A. Baks

>

Veris Boumaterialengroep B.V., Woerden

Installand Bruningweg 2-a, 6827 BM Arnhem Postbus 5169, 6802 ED Arnhem Telefoon: 026-3760218 Fax: 026-3630048 E-mail: info@installand.nl Internet: www.installand.nl Structuur: besloten vennoots Vestigingen: 1 Vvo: 400 m 2 Directeur: F.J.M. Kusters G. Klaassen

>

Installand B.V. Beuzen B.V., Arnhem Symbiose Holding B.V., Arnhem

NVB Ubbens bouwstoffen Slauerhoffweg 6, 8912 BH Leeuwarden Postbus 48, 8900 AA Leeuwarden Telefoon: 058-2937777 Fax: 058-2122352 E-mail: info@nvbubbens.nl Internet: www.nvbubbens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Alg. dir.: P. Stravers

>

NVB Ubbens bouwstoffen B.V. CRH, Geldermalsen

Raab Karcher Atlasstraat 1, 5047 RG Tilburg Postbus 2153, 5001 CD Tilburg Telefoon: 013-4580000 Fax: 013-4580199 E-mail: info@raabkarcher.nl Internet: www.raabkarcher.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 42 Algemeen Directeur: E. Snijer

>

Raab Karcher Saint Gobain Distribution The, Tilburg

Van Neerbos Bouwmaterialen Doornhoek 3930, 5465 TC Veghel Postbus 209, 5460 AE Veghel Telefoon: 0886-337272 Fax: 0886-337233 E-mail: info@neerbos.nl Internet: www.neerbos.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Alg. dir.: P. Stravers Inkoop: F. Lamers

>

Wildkamp

Boogaard Stephensonstraat 19-21, 2014 KB Haarlem Telefoon: 023-5323440 Fax: 023-5243707 E-mail: info@hvdboogaard.com Internet: www.hvdboogaard.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Directeur: K.T. van den Boogaard

>

H. van den Boogaard B.V.

Breur IJzerhandel Rivium Boulevard 147, 2909 LK Capelle aan den IJssel Telefoon: 010-2888444 Fax: 010-2888400 E-mail: breur@breur.nl Internet: www.breur.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 500 m 2 Inkoop: E. de Redelijkheid

>

Breur IJzerhandel Rivium B.V.

Enorm Arnsbergstraat 5, 7418 EZ Deventer Postbus 52, 7400 AB Deventer Telefoon: 0570-636800 Fax: 0570-626144 E-mail: info@enorm.nl Internet: www.enorm.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 60 Directeur: G. Janssen

>

Enorm C.H.V. Nicovij U.A., Deventer

Giebels Bouw en Techniek BV Claes Tillyweg 8, 2031 CW Haarlem Telefoon: 023-5420420 Fax: 023-5420660 E-mail: info@giebels.nl Internet: www.giebels.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 1500 m 2

>

Giebels Bouw en Techniek B.V. Stiho, Nieuwegein

Gunters en Meuser Egelantiersgracht 2-6, 1015 RL Amsterdam Postbus 19514, 1000 GM Amsterdam Telefoon: 020-6221666 Fax: 020-6245444 E-mail: info@guntersenmeuser.nl Internet: www.guntersenmeuser.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Directeur: E. Olthof J. Olthof P. Olthof

Nieuwenhuizenweg 19, 2314 XP Leiden Postbus 390, 2300 AJ Leiden Telefoon: 071-5899203 Fax: 071-5410200 E-mail: info@kruytbv.nl Internet: www.kruytbv.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Alg. dir.: W.G.J. van Meurs Com. dir.: J. van der Meer

>

Kruyt B.V. Pallieter, Eindhoven Pallieter Tools B.V., Eindhoven

Profnorm Arnsbergstraat 5, 7418 EZ Deventer Postbus 52, 7400 AB Deventer Telefoon: 0570-636800 Fax: 0570-626144 E-mail: info@profnorm.nl Internet: www.profnorm.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 11 Directeur: G. Janssen

>

Enorm C.H.V. Nicovij U.A., Deventer

Provak en Probin Lingenstraat 4, 8028 PM Zwolle Postbus 30178, 8003 CD Zwolle Telefoon: 038-4556080 Fax: 038-4529616 E-mail: info@transferro.com Internet: www.transferro.com Structuur: ink.comb. Vestigingen: 30 Vvo: 1000 m 2 Directeur: A.J. Tigchelaar Inkoop: R. van der Weerd Verkoop: R. van der Weerd

>

Transferro, Zwolle

Reerink IJzerwaren Dorpsstraat 85, 8171 BN Vaassen Postbus 19, 8170 AA Vaassen Telefoon: 088-7337465 Fax: 088-7337492 E-mail: info@reerink.com Internet: www.reerink.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 5 Vvo: 200-150 m 2 Directeur: J.H. Reerink

>

Reerink Ijzerwaren Reerink IJzerwaren, Vaassen

Schilperoort

>

2e Schuitstraat 119, 2517 XD ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3935325 Internet: www.adschilperoort.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 180-200 m 2 Directeur: A. Schilperoort

Gunters en Meuser B.V. Gema Holding, Amsterdam

Schilperoort B.V.

Hilti

Dedemsvaartseweg Zuid 59, 7775 AC Lutten Postbus 93, 7700 AB Dedemsvaart Telefoon: 0523-687500 Fax: 0523-687505 E-mail: info@wildkamp.nl Internet: www.wildkamp.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 45 Directeur: G.J. de Wilde

Leeuwenhoekstraat 4, 2652 XL Berkel en Rodenrijs Postbus 92, 2650 AB Berkel & RodenriJS Telefoon: 010-5191111 Fax: 010-5191199 E-mail: hiltinl@hilti.com Internet: www.hilti.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 80 m 2 Directeur: J. Reiners

Wildkamp B.V., Lutten Jarola Holding B.V., Lutten

Hilti Nederland B.V. Hilti AG, Lichtenstein

>

Kruyt IJzerwaren Vakhandel

>

>

Installatiemateriaal InstalCenter De Ooyen 7a, 4191 PB Geldermalsen Postbus 168, 4190 CD Geldermalsen Telefoon: 0418-655110 Fax: 0418-655108 E-mail: info@instalcenter.nl Internet: www.instalcenter.nl Structuur: franchise Vestigingen: 51 Vvo: 150 m 2 Inkoop: F. van Rijn Verkoop: F. van Rijn

>

InstalCenter b.v. IGM Holding b.v., Geldermalsen

Verf en Wandbekleding Deco Home Plesmanstraat 8, 3833 LA Leusden Postbus 272, 3830 AG Leusden Telefoon: 033-4343313 Fax: 033-4343310 E-mail: info@decohome.nl Internet: www.decohome.nl Structuur: franchise Vestigingen: 120 Vvo: 220 m 2 Directeur: F. van den Linden (adj.) directeur: H. Jongenelen

>

Detail Management Groep B.V., Leusden

Kroonpart Verfservice Dorpsstraat 152, 2712 AP Zoetermeer Telefoon: 079-3164138 Fax: 079-3164732 E-mail: info@kroonpart.nl Internet: www.kroonpart.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 250 m 2 Directeur: J. van Eijk E.N.S. van Lieshout Inkoop: E.N.S. van Lieshout Verkoop: E.N.S. van Lieshout Expansie: E.N.S. van Lieshout

>

Kroonpart Verf Service B.V. Kroon Int. Groep, Rotterdam

Profiel Verf & Behang Oosteinde 35, 3842 DR Harderwijk Telefoon: 0341-454800 Fax: 0341-412095 E-mail: info@concepts-companies.nl Internet: www.profielverfenbehang.nl Structuur: franchise Vestigingen: 90 Vvo: 200 m 2 Directeur: C.R. van Prooijen Inkoop: C. Axs

>

Concepts & Companies B.V. Concepts & Companies Internat, Harderwijk

Verf & Wand Plesmanstraat 8, 3833 LA Leusden Postbus 272, 3830 AG Leusden Telefoon: 033-4343313 Fax: 033-4343310 E-mail: info@dmg-bv.nl Internet: www.verfenwand.nl Structuur: franchise Vestigingen: 80 Vvo: 350 m 2 Directeur: F. van der Linden (adj.) directeur: H. Jongenelen

>

Detail Management Groep B.V., Leusden

151 wiewatwaar

Van Neerbos Bouwmaterialen B.V. CRH Bouwmaterialen B.V., Geldermalsen

IJzerwaren/Gereedschappen


winkelketens Educatie en vrije tijd

Praalder bruingoed Theresiastraat 153-157, 2593 AG ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3474259 Fax: 070-3833507 E-mail: info@praalder.nl Internet: www.praalder.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 250 m 2 Directeur: S.P. Praalder O.M. Praalder

Audio en Video Free Record Shop Essebaan 55, 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 155, 2900 AD Capelle AAN DEN IJssEL Telefoon: 010-2844777 Fax: 010-2844776 E-mail: contact@frs-support.nl Internet: www.frs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 193 Vvo: 160 m 2 Alg. dir.: H. Breukhoven Expansie: P. Toonen

>

Praalder B.V. Zuiderhage, ‘s-Gravenhage

Stage Accompany Haven 28, 2984 BR Ridderkerk Postbus 103, 2980 AC Ridderkerk Telefoon: 0180-426225 Fax: 0180-421831 E-mail: info@stageaccompany.com Internet: www.stageaccompany.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1

>

Free Record Shop B.V. Free Record Shop Holding B.V., Capelle aan den IJssel

>

Stage Accompany

Music All In Beukerstraat 24, 7201 LE Zutphen Telefoon: 0575-516444 E-mail: info@musicallin.net Internet: www.music-allin.net Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 150 m 2 Directeur: A. Kassenberg

Bloemen en Planten Bert van der Meij Princestraat 25, 2225 EZ Katwijk zh Telefoon: 071-4080776 E-mail: corinehaasnoot@hotmail.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 150 m 2 Directeur: B. van der Mey

>

Music All In B.V.

Obbink Koningslinde 3, 7131 MP Lichtenvoorde Postbus 57, 7130 AB Lichtenvoorde Telefoon: 0544-394878 Fax: 0544-375845 E-mail: info@obbink.nl Internet: www.obbink.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 650 m 2 Directeur: G.J. Obbink

>

Fa Bert van der Meij B.V.

Bloemenhuis Adriënne Vogelaar 33-34, 4617 LG Bergen op Zoom Telefoon: 0164-211595 Fax: 0164-211598 E-mail: info@bloemenhuis-adrienne.nl Internet: www.bloemenhuis-adrienne.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: E.J.J. Zandboer Expansie: E.J.J. Zandboer

>

Obbink B.V.

Plaatboef Nieuwe Binnenweg 81A, 3014 GE Rotterdam Telefoon: 010-4365873 E-mail: info@plaatboef.nl Internet: www.plaatboef.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 150 m 2 Directeur: J. van Hal

>

Bloemenhuis AdriÌËnne

Bloemisterij Koolhaas

>

De Plaatboef B.V. Rojo Music, Rotterdam

Plato

152 wiewatwaar

Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 45, 7316 AG Apeldoorn Telefoon: 055-5790391 E-mail: apeldoorn@platomania.nl Internet: www.platomania.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 11 Vvo: 120 m 2 Directeur: D.J. van Dijk

>

Plato B.V., Apeldoorn

De

De Goudsbloem Pres. Kennedylaan 158, 4707 BG Roosendaal Telefoon: 0165-557332 Fax: 0165-566367 E-mail: degoudsbloem.roosendaal@life.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 80 m 2 Directeur: K. Noteboom

>

De Goudsbloem VOF

De Lelie Hoofdweg 131, 7676 AD Westerhaar Telefoon: 0546-659203 Fax: 0546-657020 E-mail: info@deleliebloemen.nl Internet: www.deleliebloemen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 9 Directeur: A.J. Noppert

>

Fa. De Lelie

Dorpmans Burg van Esstraat 122, 3195 AH Pernis Telefoon: 010-4162150 Fax: 010-4386281 Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Directeur: J. Dorpmans

>

Bloemenhandel Dorpmans

Fleurop Interflora Nederland De Schutterij 1, 3905 PJ Veenendaal Telefoon: 0318-588100 Fax: 0318-520140 E-mail: info@fleurop.nl Internet: www.fleurop.nl Structuur: Cooperatie Vestigingen: 130 Directeur: J. de Zwart

>

Bloemen expresse Fleurop Interflora Cooperat

Jan Tit Bloemen en Planten Spoorlaan 171, 4872 XM Etten-Leur Telefoon: 076-5012556 Fax: 076-5017534 E-mail: jantit@ziggo.nl Internet: www.jantitbloemen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 60 m 2 Directeur: J. Heeren Expansie: J. Heeren

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag > Jan Tit Bloemen en Planten Telefoon: 0512-382999 VOF Heeren, Etten Leur Fax: 0512-382999 E-mail: bloemisterij.koolhaas@ Jilderda’s Bloemenboetiek beetsterzwaag.nl Conradi Veenlandstraat 32, Internet: www.bloemist-koolhaas.nl 9104 BN Damwoude Structuur: zelfstandig Postbus 9, 9104 ZG Damwoude Vestigingen: 2 Telefoon: 0511-421309 Directeur: B. Koolhaas Fax: 0511-443068 mw. G.H. Koolhaas- E-mail: Ferwerda > damwoude@jilderdabloemen.nl Bloemisterij Koolhaas Internet: www.jilderdabloemen.nl Structuur: zelfstandig Eeuwige Lente Vestigingen: 4 Plantage 132, 1943 LR Beverwijk Directeur: F. Jilderda > Telefoon: 0251-226123 Jilderda’s Bloemenboetiek Fax: 0251-226123 E-mail: eeuwigelente@tiscali.nl Koping Flora Internet: Hoge Eng Oost 52, 3882 TN Putten www.bloemistendeeeuwigelente.nl Telefoon: 0341-353367 Structuur: filiaalbedrijf Fax: 0341-355367 Vestigingen: 4 E-mail: jaap.van.wijk@hetnet.nl Vvo: 100 m 2 Directeur: H. Daalhuizen Internet: www.kopingflora.nl Directeur: L. Bruin Structuur: eenmanszaak > Vestigingen: 5 De Eeuwige Lente CV Vvo: 100 m 2 Directeur: J.J. van Wijk

>

J.C. van Wijk

Lansuplant Legmeerdijk 1, Aalsmeer Postbus 1342, 1430 BH Aalsmeer Telefoon: 0297-329839 Fax: 0297-328891 E-mail: info@lansuplant.com Internet: www.lansuplant.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 13 Vvo: 120 m 2 Directeur: R.J. Lansue E.J.M. Ligthart P.L. Lansue Inkoop: E.J.M. Ligthart Verkoop: E.J.M. Ligthart Expansie: E.J.M. Ligthart

>

Lansue Bloemenshops B.V.

Lentink PC Hooftlaan 18, 3141 AH Maassluis Telefoon: 010-5913734 Fax: 010-5913734 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 90-100 m 2 Directeur: H. Lentink R. Lentink

>

Lentink’s Bloemenshops VOF

Mies bloemenplus Paspoortstraat 38, 4388 BH Oost-Souburg Postbus 1130, 4388 ZJ Oost-Souburg Telefoon: 0118-471800 Fax: 0118-472717 E-mail: kantoor@miesbloemenplus.nl Internet: www.miesbloemenplus.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 100 m 2 Directeur: R.A. Mies M. Mies

>

Mies bloemenplus

Oxalis Handelsweg 6, 7251 JG Vorden Telefoon: 0575-554383 Fax: 0575-554413 E-mail: oxalis.vorden@planet.nl Internet: www.oxalis-vorden.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 25 Directeur: M.K. de Wilde

>

Oxalis Vorden B.V., Vorden

Schoehuijs Tuinhout en Steengoed Straatweg 5, 3621 BG Breukelen ut Telefoon: 0346-558100 Fax: 0346-558109 E-mail: breukelen@schoehuijs.nl Internet: www.tuingoed.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 1200 m 2 Directeur: J. Schoehuijs

>

Schoehuijs Tuinhout en Steengoed B.V.

Schuiten Bloemen Paterswoldseweg 582, 9728 BC Groningen Postbus 6046, 9702 HA Groningen Telefoon: 050-5261110 Fax: 050-5267427 E-mail: info@bloemenhuisjanschuiten.nl Internet: www.bloemenhuisjanschuiten.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: J. Schuiten

>

Bloemenhuis Jan Schuiten B.V.


winkelketens Seta Fiori Windmolen 3, 4691 LN Tholen Telefoon: 0166-610180 E-mail: info@setafiori.nl Internet: www.setafiori.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 200 m 2 Directeur: mw. Z. Grondel

>

Seta Fiori

Sonia Bloemen Kerkstraat 58, 1271 RM Huizen Telefoon: 035-5255460 E-mail: schaap36@zonnet.nl Internet: www.sonia-bloemen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 110 m 2 Directeur: D.A. Schaap

>

Wim Schaap Bloemen en Planten B.V.

The Green Room Coenekoop 450, 2741 PR Waddinxveen Telefoon: 0182-546487 E-mail: info@greenroom.nl Internet: www.greenroom.nl Structuur: franchise Vestigingen: 12 Vvo: 120 m 2 Directeur: W.M. van Santen

>

The Green Room B.V.

Van den Born Kerkweg 31C, 6717 EX Ede Telefoon: 0318-631779 Fax: 0318-690226 E-mail: g.born48@upc.mail.nl Structuur: eenmanszaak Vestigingen: 3 Vvo: 75 m 2 Directeur: G.J.W. van den Born

>

Fa. G.J.W. van den Born G.J.W. van den Born, Ede

Wispels Markstraat 10B, 8141 GC Venlo Telefoon: 0572-393960 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 60 m 2 Directeur: Th. Wispels

>

Wispels Bloemen en Planten Wispels, Leemerlerveld

Boek- en Kantoorboekhandel AKO

>

AKO B.V. Audax B.V., Gilze

De Fakkel Christelijke Boekwinkel

The Read Shop

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532204 Fax: 033-2532465 E-mail: info@blz.nl Internet: www.blz.nl Structuur: retailformule Vestigingen: 85 Vvo: 200 m 2 Retailmanager: A. Guliker

Fam. v.d. Weijstraat 71, 8923 CK Leeuwarden Telefoon: 058-2666920 Fax: 058-2660473 E-mail: info@fakkel.nl Internet: www.fakkel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 80 m 2 Directeur: C.A. Bunk Inkoop: J. Heusinkveld

Straatweg 66t, 3621 BR Breukelen ut Postbus 66, 3620 AB Breukelen ut Telefoon: 0346-280960 Fax: 0346-280961 E-mail: info@readshop.nl Internet: www.readshop.nl Structuur: franchise Vestigingen: 160 Vvo: 100 m 2 Form. Directeur: J.J. Boot

Euretco Media Euretco B.V., Hoevelaken

De Fakkel Christelijke boekwinkel Stichting de Fakkel, Christelijke boekwinkel, Leeuwarden

The Read Shop II B.V. Retail Development Company Retail Development Company B.V., Breukelen

>

Boek- en Kantoorvakhandel Paagman Fr. Hendriklaan 217, 2582 CB ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3383838 Fax: 070-3383800 E-mail: info@paagman.nl Internet: www.paagman.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: F. Paagman

>

Boek- en Kantoorboekhandel Paagman Paagman Kantoorinrichting en Kantoorbenodigdheden, ‘s-Gravenhage

Boekenvoordeel Wormerweg 9, 1311 XA Almere Postbus 1561, 1300 BN Almere Telefoon: 036-5350530 Fax: 036-5350592 E-mail: info@boekenvoordeel.nl Internet: www.boekenvoordeel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 87 Directeur: W. Rozendaal Adj. dir.: mw. M. Rozendaal

>

Boekenvoordeel B.V. Rozendaal Beheer, Almere

Boekhandel Stumpel De Corantijn 63, 1689 AN Zwaag Postbus 20, 1620 AA Hoorn nh Telefoon: 0229-253131 Fax: 0229-216633 E-mail: info@stumpel.nl Internet: www.stumpel.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 8 Vvo: 325 m 2 Directeur: S.T.G. Stumpel A.R.J. Stumpel Expansie: S.T.G. Stumpel

>

Stumpel Boekhandel-Kantoorinstallaties B.V. A. en S. Stumpel Holding B.V., Hoorn

Bruna Walmolen 21-23, 3994 DL Houten Postbus 439, 3990 GE Houten Telefoon: 030-6391911 Fax: 010-4590493 E-mail: klantenservice@bruna.nl Internet: www.bruna.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 382 Vvo: 165 m 2 Alg. dir.: P.H.L. Brouwer Directeur Operations: S. van Wijk Directeur Commercie: J. Westerbeek

>

Bruna B.V., Houten

>

De Kler Winkelhof 87, 2353 TZ Leiderdorp Telefoon: 071-5412129 Fax: 071-5419214 E-mail: webshop@dekler.nl Internet: www.dekler.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 300 m 2 Directeur: J.M.N. Los S.O. Los

>

De Kler B.V. Loshold B.V., Leiden

De Slegte Kalverstraat 48-52, 1012 PE Amsterdam Telefoon: 020-6225933 Fax: 020-6241620 E-mail: amsterdam@polare.nl Internet: www.polare.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 21 Vvo: 800 m 2 Directeur: P. Dumas

>

Boekhandel De Slegte B.V. DSS Holding B.V., Amsterdam

Gebr. Winter BV Oderweg 3, 1043 AG Amsterdam Telefoon: 020-4112323 Fax: 020-4112062 E-mail: info@gebroederswinter.nl Internet: www.gebroederswinter.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 16 Vvo: 100 m 2 Directeur: J. Winter

>

GebroedersWinter B.V., Amsterdam

Libris Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532230 Fax: 033-2532465 E-mail: info@libris.nl Internet: www.libris.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 115 Vvo: 260 m 2

>

Euretco Media Euretco B.V., Hoevelaken

Plantage Inkooppartners Straatweg 66T, 3621 BR Breukelen ut Postbus 66, 3620 AB Breukelen ut Telefoon: 0346-280950 Fax: 0346-280951 E-mail: info@plantage.nl Internet: www.plantage.nl Structuur: inkoopver. Vestigingen: 120 Form.Directeur: J. Boot ondernemerworden@rdcgroup.nl: S. Janssen

>

RDC InkoopPartners B.V. Retail Development Company B.V., Breukelen ut

>

Van der Velde Boekhandel Nieuwestad 57-59, 8911 CJ Leeuwarden Telefoon: 058-2132360 Fax: 058-2159078 E-mail: info@boekhandelvandervelde.nl Internet: www.boekhandelvandervelde.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 410 m 2 Directeur: R. van der Velde A.A. Peek Inkoop: F.O.C. Heeger Expansie: A. Peek

>

Boekhandel van der Velde B.V. Boekhandel van der Velde Hold, Leeuwarden

Van Stockum Boekverkopers Herengracht 60, 2511 EJ ‘s-Gravenhage Postbus 30306, 2500 GH Den Haag Telefoon: 070-3125603 Fax: 070-3125601 E-mail: info@vanstockum.nl Internet: www.vanstockum.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 200 m 2 Directeur: R. Kingma

>

Van Stockum Belifante & Coebergh B.V. de Vries Boekem, Haarlem

Wagner Hoofdstraat 181, 2171 BB Sassenheim Postbus 97, 2170 AB Sassenheim Telefoon: 0252-212778 Fax: 0252-232965 E-mail: info@boekhandelwagner.nl Internet: www.boekhandelwagner.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: mw. G.M. Wagner

>

Wagner Sassenheim B.V.

Campingartikelen en sport BD Store Achter de Houttuinen 34, 4331 NJ Middelburg Telefoon: 0118-625600 Fax: 0118-638803 E-mail: verkoop@bd-store.nl Internet: www.bd-store.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 600 m 2 Directeur: R. Vreeke W. Vreeke Verkoop: W. Vreeke Expansie: R.A. Vreeke

>

Brammetje Dump B.V.

153 wiewatwaar

Joan Muyskenweg 6-6A, 1096 CJ Amsterdam Postbus 93046, 1090 BA Amsterdam Telefoon: 020-5721550 Fax: 020-5721501 E-mail: klantenservice@ako.audax.nl Internet: www.ako.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 100 Vvo: 175 m 2 Alg. dir.: S. Mark Fin. Dir.: E. Bancken

Blz


winkelketens Dierenspeciaalzaken Dier- en hengelsport Frylink Tunnelweg 44, 6601 CX Wijchen Telefoon: 024-6420315 Fax: 024-6420946 E-mail: info@frylink.nl Internet: www.frylink.nl Structuur: franchise Vestigingen: 5 Vvo: 400 m 2 Directeur: G.J. Frylink Inkoop: T. Poelen Expansie: G.J. Frylink

>

Tulpstraat 13, 3071 VR Rotterdam Telefoon: 010-4129886 Fax: 010-4774716 E-mail: info@faunashop.nl Internet: www.faunashop.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 300 m 2 Directeur: R.W. Fontaine

>

Dierenspeciaalzaak Fauna Shop

Jumper de Diersuper

Voorstraat 8, 4132 AR Vianen Telefoon: 0347-322102 Fax: 0347-355167 E-mail: info@dierenvreugd.nl Internet: www.dierenvreugd.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 95 m 2 Directeur: M. Gelderblom

Leemansweg 40, 6827 BX Arnhem Postbus 5025, 6802 EA Arnhem Telefoon: 026-3764750 Fax: 026-3764762 E-mail: info@jumper.nl Internet: www.jumper.nl Structuur: franchise Vestigingen: 60 Vvo: >500 m 2 Directeur: S. Dijkhuis Inkoop: S. Dijkhuis Verkoop: S.. Dijkhuis Expansie: R. Bauer

DVN Retail B.V. Value8, Bussum

Jumper West B.V. Jumper, Arnhem

Frylink VOF

Dierenvreugd

>

Discus Kajuitstraat 2b, 7005 BP Doetinchem Postbus 231, 7100 AE Winterswijk Telefoon: 0314-395126 Fax: 0314-392289 E-mail: info@discus.nl Internet: www.discus.nl Structuur: coöperatie Vestigingen: 139 Vvo: 170 m 2 Directeur: F. Bennink Voorzitter: mw. H. Groeneveld- Westhoff

>

Cošperatieve Vereniging Huisdierenspeciaalza Discus Nederlands B.V., Doetinchem

Dobey dol op dieren Koelweistraat 9, 4181 CD Waardenburg Postbus 51, 4180 BB Waardenburg Telefoon: 0344-611999 Fax: 0344-611998 E-mail: info@dobey.nl Internet: www.dobey.nl Structuur: franchise Vestigingen: 70 Vvo: 150 m 2 Directeur: drs. M.J.P. Peters Com. dir.: G. Willems Inkoop: G. Willems Verkoop: G. Willems Expansie: G. Willems

>

Dobey Retail B.V. T.P.H., Waardenburg

Faunaland

154

Faunashop

wiewatwaar

Koeweistraat 9, 4181 CD Waardenburg Postbus 51, 4180 BB Waardenburg Telefoon: 0418-657000 Fax: 0418-657009 E-mail: info@faunaland.nl Internet: www.faunaland.nl Structuur: franchise Vestigingen: 85 Vvo: 250 m 2 Directeur: G. Willems

>

Faunaland Franchising B.V. T.P.H., Waardenburg

>

MAK’s Dierenplezier Tiendweg oost 5, 2941 BV Lekkerkerk Telefoon: 06-53135072 E-mail: mak@discus.nl Internet: www.dierenwarenhuis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 125 m 2 Directeur: A. Kardol Inkoop: A. Kardol Expansie: A. Kardol

>

Mak’s Speciaalzaken B.V.

Pets Place Galvanistraat 100, 6716 AE Ede Postbus 4012, 6710 EA Ede Telefoon: 0318-759200 Fax: 0318-759204 E-mail: info@petsplace.nl Internet: www.petsplace.nl Structuur: franchise Vestigingen: 190 Vvo: 150 m 2 Directeur: P.B.M. van Bergen P.C.M. Verhoef Expansie: mw. M. Malenstein

>

Ijsvogelgroep De IJsvogel Groep B.V., Ede IJsvogel Beheer B.V., Ede

Rentenaar Dierenparadijs Raadhuisstraat 43, 1541 JB Koog ad Zaan Telefoon: 075-6160664 Fax: 075-6120184 E-mail: info@rentenaar.com Internet: www.rentenaar.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 150 m 2 Directeur: C.J. Dijkers R. Dijkers Inkoop: R. Dijkers

>

Rentenaar Dierenparadijs VOF

Salty J. Huizingalaan 79, 1065 HW Amsterdam Telefoon: 020-6699669 Fax: 020-6141781 E-mail: info@salty.nl Internet: www.salty.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: S.R. Mellema

>

Salty B.V., Amsterdam

Speelberg Dierenspeciaalzaak P. Stastokerf 17, 3813 PP Amersfoort Telefoon: 033-4330606 Fax: 033-4565711 E-mail: speelbergcal@zonnet.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 200 m 2 Directeur: J.W. Speelberg

>

Dierenspeciaalzaken Speelberg

Witteveen Meenteweg 24A, 8041 AV Zwolle Postbus 40087, 8004 DB Zwolle Telefoon: 038-4216536 Fax: 038-4231769 E-mail: zwolle@ witteveendierenspeciaalzaak.nl Internet: www.witteveensdierenspeciaalzaken.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 600 m 2 Directeur: A. Witteveen

>

Witteveens Dierenspeciaalzaak B.V.

Hobby Pipoos Middelweg 8c, 5253 CA Nieuwkuijk Telefoon: 073-5131999 Fax: 073-5183139 E-mail: receptie@pipoos.nl Internet: www.pipoos.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 33 Vvo: 200 m 2 Directeur: ir. L.R.M. Heerkens Thijssen drs. E.J. Loontjens Expansie: drs. E.J. Loontjens

>

Pipoos Elsschot, Nieuwkuijk

Kantoorinrichting/ Kantoorbenodigdheden Gebroeders Winter Oderweg 3, 1043 AG Amsterdam Telefoon: 020-4112121 Fax: 020-4112060 E-mail: info@gebroederswinter.nl Internet: www.gebroederswinter.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 100-150 m 2 Directeur: J. Winter J.O.S. Schrijver

>

Gebroeders Winter

Karssen Tolnasingel 18, 2411 PV Bodegraven Postbus 9, 2410 AA Bodegraven Telefoon: 0172-651111 Fax: 0172-612964 E-mail: office@karssen.nl Internet: www.karssen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 250 m 2 Directeur: C.G.W. Karssen C.G.C. Karssen

>

Karssen Office Fa. W. Karssen en Zn., Bodegraven

Martin Cuypers Keizersveld 65, 5803 AP Venray Postbus 248, 5800 AE Venray Telefoon: 0478-551800 Fax: 0478-551809 E-mail: info@martin-cuypers.nl Internet: www.martin-cuypers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 150 m 2 Directeur: B. Everaerts E. Arts Inkoop: E. Arts Verkoop: B. Everaerts

>

Martin Cuypers B.V.

Office1 Nederland Flintplein 1, 3811 WZ Amersfoort Telefoon: 08006334231 Fax: 033-4755665 E-mail: info@office1.nl Internet: www.office1.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 80 m 2 Directeur: M. Settels

>

Office1

Staples Rondelbeltweg 102, 1329 BH Almere Postbus 10324, 1301 AH Almere Telefoon: 036-5478000 Fax: 036-5478002 E-mail: info@staples.nl Internet: www.staples.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 1 Vvo: 2500 m 2 Alg. Directeur: J. Land

>

Staples Staples Inc., Boston MA

Muziekinstrumenten/ bladmuziek Muziekland Weth. Sangersstraat 234, 6191 NA Beek lb Postbus 234, 6191 NA Beek Telefoon: 046-4378040 Fax: 046-4378040 E-mail: muzieklandbee@gmail.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 70 m 2

>

Muziekland VOF

Reichenbach Sassenstraat 52, 8011 PC Zwolle Telefoon: 038-4215004 E-mail: info@muziekhandelreichenbach.nl Internet: www.muziekhandelreichenbach.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 45 Directeur: A. Reichenbach

>

Reichenbach B.V.


winkelketens Rijwielen Banierhuis Amsterdamsestraatweg 411, 3551 CL Utrecht Telefoon: 030-2441745 Fax: 030-2438955 E-mail: info@banierhuis.nl Internet: www.banierhuis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 450 m 2 Directeur: C. den Hertog Adj. dir.: A. den Hertog Inkoop: C. den Hertog

>

Banierhuis B.V. C. den Hertog Holding B.V., Utrecht

Bike Totaal De Spaceshuttle 22, 3824 ML Amersfoort Telefoon: 033-4545945 Fax: 033-4531520 E-mail: info@biketotaal.com Internet: www.biketotaal.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 135 Vvo: 230 m 2

>

Bike Totaal B.V.

Fietscity Elspeterweg 34, 3888 MV Uddel Telefoon: 0577-401402 E-mail: dijkgraaf@fietscity.nl Internet: www.fietscity.nl Structuur: franchise Vestigingen: 12 Eigenaar: A. Dijkgraaf mw. C. Dijkgraaf: mw. C. Dijkgraaf

>

Fietscity

Fietswereld Stadionstraat 2, 4815 NG Breda Postbus 3254, 4800 ME Breda Telefoon: 076-5785525 Fax: 076-5785818 E-mail: info@biretco.com Internet: www.biretco.com Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 52 Vvo: 250 m 2 CEO: W. Veenstra CFO: E. de Geus

>

Biretco B.V., Breda Biretco, Bike Retail Company, Breda

Halfords Rijwielen

>

Halfords Nederland B.V. Macintosh Retail Group NV, Maastricht

Hans Struijk Fietsen Gyroskoopweg 6, 1042 AB Amsterdam Telefoon: 020-5061100 E-mail: info@hansstruijkfietsen.nl Internet: www.hansstruijkfietsen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 1500 m 2 Directeur: B. Hagenouw

>

Hans Struijk Fietsen B.V. International Bike Group, Amsterdam

Zuidersteeg 16, 1441 BD Purmerend Telefoon: 0299-429962 Fax: 0299-607693 E-mail: centrum@pcsfietsen.nl Internet: www.pcsfietsen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 450 m 2 Directeur: R. Steinz

>

PCS

Profile ‘de Fietsspecialist’ Stadionstraat 2, 4815 NG Breda Postbus 3254, 4800 ME Breda Telefoon: 076-5785525 Fax: 076-5785818 E-mail: info@biretco.com Internet: www.profiledefietsspecialist.nl Structuur: franchise Vestigingen: 110 Vvo: 400 m 2 EEOCFO: E. de Geus

>

Biretco B.V., Breda Biretco, Bike Retail Company, Breda

Reerink Rijwielen Dorpstraat 90, 6931 BM Westervoort Telefoon: 026-3116743 Fax: 026-3115555 E-mail: info@reerinkrijwielen.nl Internet: www.reerinkrijwielen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 140 m 2 Directeur: F. Reerink mw. A. Reerink

>

Reerink Rijwielen

Rijwielcentrale Nieuwstraat 30, 5611 DB Eindhoven Telefoon: 040-2430195 Fax: 040-2571932 E-mail: nieuwstraat@rijwielcentrale.nl Internet: www.rijwielcentrale.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 500 m 2 Directeur: T.H. Wieringa

>

De Rijwielcentrale Eindhoven B.V., Eindhoven

Rijwielverhuur Zeelen Formerum 39, 8894 KB Terschelling Telefoon: 0562-448165 Fax: 0562-449522 E-mail: info@zeelenfiets.nl Internet: www.zeelenfiets.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 200 m 2 Directeur: W.L. Zeelen mw. M.K. Zeelen Inkoop: W.L. Zeelen Verkoop: W.L. Zeelen

>

Zeelen Rijwielverhuur VOF Zeelen Holding B.V., Terschelling

Van Dijk Tweewielers Schinkelweg 7-11, 2712 AZ Zoetermeer Telefoon: 079-3163036 Fax: 079-3166838 E-mail: postbus@vandijktweewielers.nl Internet: www.vandijktweewielers.nl Vestigingen: 2 Vvo: 700 m 2 Directeur: L.M. van Dijk

>

Van Dijk Tweewielers

Van Hoogstraten Van Laerstraat 27, 5921 JG Venlo Telefoon: 077-3821464 Fax: 077-3870014 E-mail: verkoop@vanhoogstraten.nl Internet: www.vanhoogstraten.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 500 m 2 Directeur: M. van Hoogstraten

Top 1 Toys

>

Schuilenburglaan 1, 7604 BJ Almelo Postbus 18, 7600 AA Almelo Telefoon: 0546-837777 Fax: 0546-813158 E-mail: info@top1toys.nl Internet: www.top1toys.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 175 Vvo: 150 m 2 Directeur: R.F.J. Schiphorst Form. man.: mw. E.K. van der Woude

C. van Hoogstraten Holding B.V. Van Hoogstraten, Venlo

Otto Simon B.V.

Wheels Tweewielers

>

Toys XL

St. Annastraat 42, 6542 GE Nijmegen Telefoon: 024-3230158 E-mail: info@wheelstweewielers.nl Internet: www.wheelstweewielers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: J. Breuker

Winthontlaan 8, 3526 KV Utrecht Telefoon: 030-2855000 Fax: 030-2817377 E-mail: info@toysxl.nl Internet: www.toysxl.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 19 Vvo: 1800 m 2 Directeur: E. Assies

Wheels Tweewielers

Speelhoorn B.V.

>

>

Speelgoed

Sportartikelen/Sportkleding

Bart Smit

Aktie Sport

Bellstraat 3-4, 1131 JV Volendam Postbus 69, 1130 AB Volendam Telefoon: 0299-399599 Fax: 0299-399 52 E-mail: info@bartsmit.com Internet: www.bartsmit.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 194 Vvo: 300-350 m 2 Voorzitter: T. Smit Directeur: S.J.T. Hansen J.J.M. de Boer

Reeuwijkse Poort 100, 2811 MX Reeuwijk Postbus 10901, 2810 WB Reeuwijk Telefoon: 0182-303300 Fax: 0182-303400 E-mail: info@aktiesport.com Internet: www.aktiesport.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 195 Vvo: 160 m 2 Commercial Director: H. Knevel CFO: M. Jansen

Bart Smit B.V. Blokker, Laren Blokker Holding B.V., Laren

Aktie Sport B.V. Aktie Sport Holding B.V., Reeuwijk

>

Game Mania Hogestede 15 - 17, 4701 JD Roosendaal Telefoon: 016-5532502 Fax: 016-5536819 E-mail: roosendaal@gamemania.nl Internet: www.gamemania.nl Structuur: franchise Vestigingen: 48

>

van de Par t.h.o.d.n. Game Mania Roosendaal PB Projects, Oelegen (Belgie)

Intertoys Handelsweg 15, 2742 RD Waddinxveen Postbus 29, 2740 AA Waddinxveen Telefoon: 0180-333500 Fax: 0180-633887 E-mail: i-mail@intertoys.nl Internet: www.intertoys.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 270 Vvo: 250 m 2 Alg. dir.: R. van der Noort Fin. dir.: J. Nap Inkoop: S. Buffing Verkoop: E.H.L. Wubben

>

Intertoys Holland B.V. Blokker Holding B.V., Laren

>

Bever Outdoor & Travel Ambachtsweg 3, 2641 KS Pijnacker Postbus 113, 2640 AC Pijnacker Telefoon: 079-3471111 E-mail: info@bever.nl Internet: www.bever.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 37 Vvo: 750 m 2 Directeur: G. Nieuwenhuis

>

Bever Zwerfsport B.V. Cotshold, Engeland

Bever Outdoor & Travel Ambachtsweg 3, 2641 KS Pijnacker Postbus 113, 2640 AC Pijnacker Telefoon: 079-3471111 Fax: 079-7973616 E-mail: info@bever.nl Internet: www.bever.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 37 Directeur: G. Nieuwenhuis

>

Bever Zwerfsport B.V. Cotshold, Engeland

Daka Sports Abraham van Stolkweg 66, 3041 JA Rotterdam Telefoon: 010-2620971 Fax: 010-4150820 E-mail: info@daka.nl Internet: www.daka.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 2000 m 2 Directeur: P. Dankaart

>

Daka Sports B.V. Daka Holding B.V., Rotterdam

155 wiewatwaar

Accustraat 2-4, 3903 LX Veenendaal Postbus 218, 3900 AE Veenendaal Telefoon: 0318-559111 Fax: 0318-541311 E-mail: info@halfords.nl Internet: www.halfords.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 140 Vvo: 300 m 2 Directeur: S. Smits Inkoop: W. Braafhart Verkoop: M. Hoogendoorn

PCS Fietsspecialist


winkelketens De Franchiser Boomgaardlaan 65, 1036 KJ Amsterdam Telefoon: 020-7162686 E-mail: info@defranchiser.nl Internet: www.defranchiser.nl Structuur: gestr. samenw.org Vestigingen: 1 Directeur: M. van Maastrigt

>

De Franchiser

Demmenie Marnixstraat 2, 1015 XH Amsterdam Telefoon: 020-6243652 Fax: 020-6266381 E-mail: info@demmeniesport.nl Internet: www.demmeniesport.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 900 m 2 Directeur: P.J. Demmenie Inkoop: P.J. Demmenie

>

Demmenie Sport B.V.

Fair Play International Sports Plesmanstraat 1, 3833 LA Leusden Postbus 180, 3830 AC Leusden Telefoon: 033-4343860 Fax: 033-4320631 E-mail: office@fairplaysports.nl Internet: www.fairplaysports.nl Structuur: ink.comb. Vestigingen: 170 Vvo: 200 m 2 Directeur: D. Bouter Adj. dir.: H. de Winther Inkoop: H. de Winther

>

ANWR/Garant Schoenen + Mode B.V. Garant Schuh + Mode AG, Dusseldorf(DE)

Foot Locker Ir. D.S. Tuynmanweg 3, 4131 PN Vianen Postbus 309, 4130 EH Vianen utr Telefoon: 0347-805000 E-mail: info@footlocker.com Internet: www.footlocker.eu Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 30 Directeur: L. Kimble

>

Foot Locker Europe B.V., Vianen FLE Holdings B.V., Vianen

Front Runner Krommewetering 41, 3543 AP Utrecht Postbus 8173, 3503 RD Utrecht Telefoon: 030-2192640 Fax: 030-2192641 E-mail: info@frontrunner.nl Internet: www.frontrunner.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 13 Vvo: 50-60 m 2 Directeur: J.C. van Treyen

>

Front Runner Front Runner Nederland B.V., Utrecht

156

Golf USA

wiewatwaar

Boomgaardlaan 65, 1036 KJ Amsterdam Telefoon: 020-7162686 E-mail: info@defranchiser.nl Internet: www.defranchiser.nl Structuur: gestr. samenw.org Vestigingen: 5

>

De Franchiser

Hemker & Bekking

Runnersworld

Wout Bergers Sport

Nijverheidsstraat 5, 7391 ZT Twello Postbus 43, 7390 AA Twello Telefoon: 0571-276552 Fax: 0571-276521 E-mail: info@hemker-bekking.nl Internet: www.hemker-bekking.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 5 Vvo: 150-250 m 2 Directeur: M.B. BollĹ˝

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033- 2532857 E-mail: info@runnersworld.nl Internet: www.runnersworld.nl Structuur: franchise Vestigingen: 24 Vvo: 120 m 2 Formulemanger: D. Rutjes

Weversbaan 18, 2352 BZ Leiderdorp Telefoon: 071-5322988 Fax: 071-5322996 E-mail: info@wbsport.nl Internet: www.wbsport.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 120 m 2 Directeur: R. Bergers Com. dir.: W. Bergers

Handelsonderneming Hemker & Bekking B.V. Rocbuck B.V., Wezep

Euretco Sport Euretco B.V., Hoevelaken

W. Bergers Sport B.V.

>

Hypo Plaza, Hyporama Rijn 12, 2491 BG ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3010106 Fax: 070-3208389 E-mail: Info@clubhypo.nl Internet: www.clubhypo.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 11 Vvo: 1200 m 2 Directeur: S.F.M. Duijndam Inkoop: S.F.M. Duijndam Verkoop: M.M.H. Hulsman Expansie: S.F.M. Duijndam

>

Hypoplaza Hyporama Holland, Rotterdam Hyperion Interholding B.V., Rotterdam

Intersport Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033- 2532486 E-mail: intersport@intres.nl Internet: www.intersport.nl Structuur: retailformule Vestigingen: 80 Vvo: 500 m 2 Directeur: J-W. Juffer

>

Euretco Sport Euretco B.V., Hoevelaken

Perry Sport Hullenbergweg 1-3, 1101 BW Amsterdam Zuidoost Telefoon: 0297-330600 E-mail: info@perrysport.nl Internet: www.perrysport.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 63 Vvo: 1000 m 2 Directeur: P. Kouwenhoven

>

Perry Sport B.V. U.S.G., Amsterdam

Pfann Schoenen Sports Ankerplaats 42, 1034 KC Amsterdam Telefoon: 020-6319411 Fax: 020-6319715 E-mail: info@pfannschoenen.nl Internet: www.pfannschoenen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 100 m 2 Directeur: E.J.W. Pfann Directeur: W. Pfann

>

Pfann Schoenen Sports CV

Run2day Mariastraat 10, 3511 LP Utrecht Telefoon: 030-2231253 Fax: 030-2302157 E-mail: info@run2day.nl Internet: www.run2day.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 25

>

Run2day Somalu Run 2 day Beenk, Utrecht

>

SPORT 2000 Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein Telefoon: 030-6024666 E-mail: info@sport2000.nl Internet: www.sport2000.nl Structuur: franchise Vestigingen: 78 Vvo: 250 m 2 Algemeen Directeur: D. Beute Inkoop Directeur: mw. D. van Heeswijk

>

ANWR-GARANT Nederland B.V., Nieuwegein

Sportpoint Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken Telefoon: 033-2532911 E-mail: sport@euretco.com Internet: www.euretco.com Structuur: retailsamenwerkin Vestigingen: 160 Vvo: 200 m 2 Directeur: H. Bruijniks Manager expansie: R. Morien

>

Euretco Sport Euretco B.V., Hoevelaken

Time Out Sport De Grift 1, 7711 EP Nieuwleusen Telefoon: 0529-458458 Fax: 0529-480514 E-mail: info@timeoutsport.nl Internet: www.timeoutsport.nl Structuur: franchise Vestigingen: 25 Vvo: 210 m 2 Directeur: S. Prins

>

Time Out Sport USG, Amsterdam

TopShelf Megastores Baronieweg 13, 5321 JV Hedel Postbus 19, 5320 AA Hedel Telefoon: 073-5039350 Fax: 073-5039365 E-mail: info@topshelf.nu Internet: www.topshelf.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 31500 m 2 Directeur: mw. I.H.M.L. van Kemenade Procuratiehouder: J.W.G.M. Theunissen

>

Topshelf Topshelf Nederland b.v., Hedel

Verzijl Sport Nieuwe Haven 197, 2801 CW Gouda Telefoon: 0182-551167 Fax: 0182-571929 E-mail: info@verzijlsport.nl Internet: www.verzijlsport.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 750 m 2 Directeur: H.J. Verzijl

>

Verzijl B.V.

>

Tuin/Dier Van Ulzen-Rudy Beckumerstraat 11, 7548 BD Enschede Telefoon: 053-4282670 Fax: 053-4283668 E-mail: rudyvanulzen@hotmail.com Structuur: eenmanszaak Vestigingen: 1 Vvo: 250 m 2 Directeur: R.H.B. van Ulzen mw. J.A. van Ulzen

>

Happy-Flowers Fa. Rudy van Ulzen, Boekelo

Tuinartikelen Beach7 Veldweg 6/I, 5321 JE Hedel Postbus 95, 5320 AB Hedel Telefoon: 073-5990100 Fax: 073-5990111 E-mail: info@beach7.eu Internet: www.beach7tuinmeubelen.nl Structuur: ink.comb. Vestigingen: 25 Directeur: N. Turling

>

Beach7 Outdoor Furniture B.V. Inkoopcombinatie Holland Beheer, Hedel

GardenLifestyle Borchwerf 35, 4704 RG Roosendaal Postbus 1563, 4700 BN Roosendaal Telefoon: 0165-552677 Fax: 0165-526779 E-mail: gls@gardenlifestyle.nl Internet: www.gardenlifestyle.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 1750 m 2 Directeur: R.A.J. Antonissen

>

Plus 100 B.V. Plus 100 Holding B.V., Roosendaal

Roobol tuinmeubelen Columbusstraat 22-26, 3165 AD Rotterdam-Albrandswaard Postbus 937, 3160 AC Rhoon Telefoon: 010-4285600 Fax: 010-4285699 E-mail: info@roobol.nl Internet: www..roobol.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Inkoop: B. Roobol Verkoop: mw. E. van Herk Expansie: B. Roobol

>

Roobol Tuinmeubelen B.V. Roobol tuinmeubelen B.V., Rotterdam-Albrandswaard Roobol Tuinmeubelen B.V., Rotterdam-Albrandswaard


winkelketens Van Cranenbroek

Rodenburg’s Home & Garden

Anthonie Fokkerstraat 11, 6021 PP Budel Postbus 2097, 6020 AB Budel Telefoon: 0495-431900 Fax: 0495-431901 E-mail: info@vancranenbroek.nl Internet: www.vancranenbroek.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: H. van Cranenbroek J. van Cranenbroek

Geestdorp 30, 3444 BE Woerden Postbus 455, 3440 AL Woerden Telefoon: 0348-412466 Fax: 0348-424360 E-mail: info@rodenburgthomeandgarden.com Internet: www.rodenburghomeandgarden.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: C. Rodenburg

van Cranenbroek ELC B.V., Budel

Rodenburg Tuincentrum B.V., Woerden

>

Tuincentra GroenRijk Retail BV Rijneveld 153, 2771 XV Boskoop Postbus 125, 2770 AC Boskoop Telefoon: 0172-219200 Fax: 0172-219219 E-mail: info@groenrijk.nl Internet: www.groenrijk.nl Structuur: franchise Vestigingen: 50 Vvo: 4000 m 2 Hoofd Formule: N. Koppenol Expansie: R. Torn

>

GroenRijk B.V. Garden Retail Services B.V., Boskoop

Intratuin Korenmolenlaan 3A, 3447 GG Woerden Postbus 228, 3440 AE Woerden Telefoon: 0348-439100 Fax: 0348-439109 E-mail: info@intratuin.nl Internet: www.intratuin.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 55 Directeur Operations: H. Sterk

>

Tuinentrum Overvecht

Ranzijn tuin & dier

Tuinwereld Trading Bijsterhuizen 30-05, 6604 LP Wijchen Telefoon: 024-6414041 Fax: 084-8673018 E-mail: info@tuinwereld.nl Internet: www.tuinwereld.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 3000 m 2 Directeur: L. Batenburg Inkoop: K. Gommers jr.

>

Tuinwereld Nederland B.V.

>

Ranzijn Tuin & Dier B.V., Alkmaar

Edisonstraat 16, 4004 JL Tiel Telefoon: 0344-677044 Fax: 0344-677045 E-mail: info@i-e-s.nl Internet: www.i-e-s.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 200 Directeur: J.J. van der Kolk C. SchrĂ–der Inkoop: J.J. Geurtsen

>

International Entertainment Services

Ster Movieservices Touwslagersstraat 5 B, 8601 WF Sneek Postbus 43, 8700 AA Bolsward Telefoon: 0515-575550 Fax: 0515-574933 E-mail: stermovieservices.nl Internet: stermediatheken.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 Vvo: 120 m 2 Directeur: M. Pors M. Pors Inkoop: M. Pors

>

Ster Movie Service B.V. Van der Houwen Holding B.V., Bolsward

>

Warenhuizen De Bijenkorf Hoogoorddreef 11, 1101 BA Amsterdam Zuidoost Postbus 12870, 1100 AW Amsterdam ZuidooST Telefoon: 0800-0818 E-mail: info@bijenkorf.nl Internet: www.bijenkorf.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 6000 m 2 CFO: G. Colauto COO: M. Folkers Inkoop: E. Beukema R. Bohenmen: R. Bohenmen

>

De Bijenkorf B.V. Wittington Investments Ltd, Canada

Hema N. DSM Straat 10, 1033 SB Amsterdam Postbus 37110, 1030 AC Amsterdam Telefoon: 020-3114411 Fax: 020-3114000 Internet: www.hema.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 519 Alg. dir.: R. van Zetten

>

HEMA B.V.

Piet Versteegt Homburg 38, 4153 BS Beesd Postbus 32, 4153 ZG Beesd Telefoon: 0345-686030 Fax: 0345-686031 E-mail: info@summergarden.nl Internet: www.summergarden.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: P.P.J. Versteegt

>

Piet Versteegt Beesd B.V.

Timco Petunialaan 4, 5582 HA Waalre Telefoon: 040-2213433 Fax: 040-2213275 E-mail: d.steines@timcovoordeelmarkt.nl Internet: www.timcowarenhuis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 800 m 2 Directeur: D. Steines mw. W. Steines- Couwenberg Inkoop: D. Steines Expansie: D. Steines

>

Timco Trading B.V. TSB Waalre B.V., Waalre W&D Holding B.V., Waalre

V&D Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam Postbus 12640, 1100 AP Amsterdam Telefoon: 020-5959111 Fax: 020-6926150 Internet: www.vd.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 62 Vvo: 5000 m 2 CEO: J. de Jonge Verkoop: R. Boerefijn

>

Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V. Sun European Partners, Amerika

Overige detailhandel Erotica Beate Uhse BV Walsoordensestraat 70, 4588 KD Walsoorden Postbus 27, 4587 ZG Kloosterzande Telefoon: 0114-687272 Fax: 0114-683301 E-mail: linda@christineleduc.nl Internet: www.christineleduc.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 30 Vvo: 100 m 2 Directeur: M. Kerkhof

>

Christine le Duc Beate Uhse B.V., Walsoorden Beate Uhse Retail Holding B.V., Walsoorden

Erotic Shop Climax Antwerpsestraat 84, 4645 BL Putte Telefoon: 0164-602901 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: J.C.M. Stouthart

>

Erotic Shop Climax

Love Company Wethouder Maartje Biemanst 13, 1474 KG Oosthuizen Postbus 59, 1474 ZH Oosthuizen Telefoon: 0299-401020 Fax: 0299-401026 E-mail: info@lovecompany.nl Internet: www.lovecompany.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 60 m 2 Directeur: B.C.M. de Jong MBA

>

Love Company

157 wiewatwaar

Omval 55, 1812 NA Alkmaar Postbus 210, 1800 AE Alkmaar Telefoon: 072-5478800 Fax: 072-5401256 E-mail: info@ranzijn.nl Internet: www.ranzijn.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 9 m2 Directeur: P. Klein Bussink

Videoland

Videoservice Nederland B.V.

International Entertainment Services

Life & Garden Francise B.V.

Videokring Europa MultiMedia Groep, Groningen

Groenblok B.V. Blokker Holding B.V., Laren

>

Intratuin Nederland B.V., Woerden Intratuin Holding, Woerden

>

>

Nieuwland Parc 313, 2952 DD Alblasserdam Postbus 92, 2950 AB Alblasseredam Telefoon: 078-6545556 Fax: 084-8324304 E-mail: info@videoland.nl Internet: www.videoland.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 140 m 2 Alg. dir.: D. Meinders

Videotheken

Rendementsweg 24F, 3641 SL Mijdrecht Postbus 1167, 1430 BD Aalsmeer Telefoon: 0297-750537 Fax: 0297-750533 E-mail: info@lifeandgarden.nl Internet: www.lifeandgarden.com Structuur: franchise Vestigingen: 19 Vvo: 4000 m 2 Directeur: G. Oomen mw. L. Samallo Inkoop: mw. B. Leduc Verkoop: mw. R. Meijer Expansie: W. Radix

Wijde Noorder Horne 21, 8601 EB Sneek Telefoon: 0515 417580 Fax: 0515 413306 E-mail: info@videokringeuropa.nl Internet: www.videokring.tv Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 300 m 2 Alg. dir.: B. Holtrop Expansie: B. Holtrop

Atoomweg 99, 3542 AA Utrecht Postbus 40294, 3504 AB Utrecht Telefoon: 030-2634263 Fax: 030-2621144 E-mail: receptie@overvecht.nl Internet: www.tuincentrumovervecht.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 20 Vvo: 6000 m 2 Directeur: W. van den Broek

>

Life & Garden

Videokring Europa


winkelketens Grafmonumenten/ Gedenktekens Piet Heinstraat 115-1, 2518 CG ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3454505 E-mail: info@memare.nl Internet: www.memare.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 175 m 2 Directeur: mw. R. Voogt Verkoop: mw. E. Groenewoud

Steenweg 17B, 4181 AJ Waardenburg Postbus 36, 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-657440 Fax: 0418-657450 E-mail: info@vanboxtelhaarwinkels.nl Internet: www.vanboxtelhoorwinkels.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 53 Vvo: 70 m 2 Verkoopleider: F. Story

Memare B.V., ‘s-Gravenhage

William Demand Holding, Denemarken

Memare Gedenktekens

>

Hoortoestellen Beter Horen Leigraafseweg 8, 6983 BP Doesburg Postbus 140, 6980 AC Doesburg Telefoon: 0313-485555 Fax: 0313-485567 E-mail: klantenservice@beterhoren.nl Internet: www.beterhoren.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 280 Vvo: 150 m 2 Directeur: P.J.M. Peters R. Kuster

>

Amplifon Com, Milaan Amplifon SpA, Milaan

Makker Hoorspecialisten Lambertus Hortensiuslaan 12, 1412 GW Naarden Telefoon: 035-6953758 Fax: 035-6782167 E-mail: administratie@makker.nl Internet: www.makker.nl Vestigingen: 21 Vvo: 150 m 2 Directeur/Eigenaar: M.N.M.J. Makker Directeur: N.G.M.J Makker

>

Makker Hoorspecialisten

Schoonenberg Hoorcomfort Noordhoevelaan 66, 3319 CH Dordrecht Postbus 676, 3300 AR Dordrecht Telefoon: 0900-600 7008 Fax: 078-6527234 E-mail: info@schoonenberg.nl Internet: www.schoonenberg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 218 Directeur: M. Wanna Fin.dir.: P. Blokhuis Inkoop: M. Wanna Verkoop: M. Wanna Expansie: M. Wanna

>

Schoonenberg Hoorcomfort HAL Investments, Rotterdam

158

Van Boxtel hoorwinkels

Streukens Hooroplossingen

wiewatwaar

dorpsstraat 14, 6369 AM Simpelveld Postbus 575, 6200 AN Maastricht Telefoon: 045-5446612 Fax: 043-3270010 E-mail: simpelveld@streukens.nl Internet: www.streukens.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 100 m 2

>

Streukens Hooroplossingen B.V., Dordrecht Schoonenberg, Dordrecht

>

OIM Balkendwarsweg 5, 9405 PT Assen Postbus 215, 9400 AE Assen Telefoon: 0592-394260 Fax: 0592-394261 E-mail: info@oim.nl Internet: www.oim.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 25 Directeur: J. Nijhuis Inkoop: M. van Dijk

>

OIM Holding

Penders Voetzorg

Kapelstraat Zuid 6, 5503 CW Veldhoven Postbus 48, 5500 AA Veldhoven Telefoon: 040-2532483 Fax: 040-3686985 E-mail: tijn@optiekverhoeven.nl Internet: www.optiekverhoeven.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14

Oude Trambaan 25, 6093 CD Heythuysen Postbus 3116, 6093 ZJ Heythuysen Telefoon: 0475-493900 Fax: 0475-494166 E-mail: info@pendersvoetzorg.nl Internet: www.pendersvoetzorg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Directeur: I. Franssen H. Engelen Inkoop: D. de Vlieger

Verhoeven Optiek

Penders Voetzorg, Heythuysen

Verhoeven Optiek

>

Orthopedie Livit Orthopedie Waarderweg 45, 2031 BN Haarlem Postbus 962, 2003 RZ Haarlem Telefoon: 023-5539966 Fax: 023-5539970 E-mail: info@livit.nl Internet: www.livit.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 44 Algemeen Directeur: G. Ellens Inkoop: R. Sloots Verkoop: J. KappŽ

>

Hodes/Livit LIVIT B.V., Haarlem

Livit Orthopedie Waarderweg 45, 2031 BN Haarlem Postbus 962, 2003 RZ Haarlem Telefoon: 023-5530477 Fax: 023-5539970 E-mail: info@livit.nl Internet: www.livit.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 37 Directeur: B.A.J. van Liebergen Inkoop: R. Sloots Verkoop: M. van Willigen Expansie: B.A.J. van Liebergen

>

LIVIT Orthopedie B.V. LIVIT B.V., Haarlem

Meijer Orthopedie Eerste Constantijn Huygensstraat 68, 1054 BW Amsterdam Postbus 1292, 1400 BG Bussum Telefoon: 020 618 0555 Fax: 035-6910167 E-mail: info@meijerorthopedie.nl Internet: www.meijerorthopedie.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: K.J. Meijer A. Meijer

>

Meijer Orthopedie B.V., Bussum

>

Roessingh Revalidatie Techniek Roessinghsbleekweg 167, 7522 AH Enschede Postbus 565, 7500 AN Enschede Telefoon: 053-4800420 Fax: 053-4312601 E-mail: info@rrt.nl Internet: www.rrt.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 100 m 2

>

Roessingh Revalidatie Techniek B.V. Roessingh B.V., Enschede

Westland Orthopedie b.v. Haydnlaan 3, 2625 TP Delft Telefoon: 015-2570164 Fax: 015-2623855 E-mail: info@westlandorthopedie.nl Internet: www.westlandorthopedie.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: J. Veerbeek Expansie: J. Veerbeek

>

Westland Orthopedie B.V., Delft

Wittekamp en Broos Palmentuin 63, 3078 KJ Rotterdam Telefoon: 010-4797144 Fax: 010-4797042 E-mail: info@wittekamp-broos.nl Internet: www.wittekamp-broos.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Vvo: 100 m 2 Directeur: R. Verwaard

>

Wittekamp en Broos B.V.

Wouda Orthopedie Steijnstraat 58, 7551 GM Hengelo ov Telefoon: 074-2912536 Internet: www.wouda-orthopedie.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: F.O. Wouda

>

Wouda Orthopedie B.V.

Revalidatie Meyra Nederland B.V. Gildenstraat 6a, 3861 RG Nijkerk Postbus 1061, 3860 BB Nijkerk Telefoon: 033-2472727 Fax: 033-2472720 E-mail: info@meyra.nl Internet: www.meyra.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 11 Directeur: H. Schouten

>

Meyra, Duitsland

Tweedehands artikelen Cash Converters Hoofdweg 1746, 2157 NC Abbenes Telefoon: 0252-544022 Fax: 0252-544024 E-mail: hoofdkantoor@cashconverters.nl Internet: www.cashconverters.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 8 Vvo: 200 m 2 Directeur: M.A. Schepers J. Rensen

>

Cash Converters Holland B.V., Abbenes

Emmaus Eikstraat 14, 3455 SJ Haarzuilens Telefoon: 030-6771540 Fax: 030-6775832 E-mail: secretariaat@emmaus.nl Internet: www.emmaus.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 20 Vvo: 80-500 m 2

>

Stichting Emmaus Nederland

Het Goed Randweg 25b, 8304 AS Emmeloord Postbus 1134, 8300 BC Emmeloord Telefoon: 0527-656466 Fax: 0527-656462 E-mail: info@hetgoed.nl Internet: www.hetgoed.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 24 Vvo: 2000 m 2 Directeur: W. van Rijn

>

Het Goed B.V. Het Goed Groep B.V., Emmeloord

Verwarming Speedheat Dr. Huizingastraat 28c, 4507 AB Schoondijke Postbus 144, 4500 AC Oostburg Telefoon: 0117-401500 Fax: 0117-455606 E-mail: info@speedheat.nl Internet: www.speedheat.nl Structuur: franchise Vestigingen: 15 Directeur: mw. J. Prang-Jansens

>

Speedheat Nederland B.V. Speedheat-International, Johannesburg


winkelketens Warmteservice V. Slingelandtstraat 43, 1051 CG Amsterdam Telefoon: 020-5849790 Fax: 020-5849791 E-mail: wsgroep@warmteservice.nl Internet: www.warmteservice.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 51 Vvo: 300 m 2 Directeur: T. de Bruin F.M. Hoedemaker Dir. Mark.&Com.: mw. H. de Bruin Inkoop: S. Richter Expansie: F.M. Hoedemaker

>

Warmteservice Groep B.V., Amsterdam

Senioren Artikelen Ouderenwinkel.nl Nipkowweg 17, 8501 XH Joure Telefoon: 0513-415655 Fax: 0513-415696 E-mail: info@ouderenwinkel.nl Internet: www.ouderenwinkel.nl Structuur: franchise Vestigingen: 24 Vvo: 200 m 2 Formulemanager: M. Altena

>

Ouderenwinkel.nl B.V.

Auto en motor Autobedrijven Ames Autobedrijf Laan der Verenigde Naties 75, 3316 AK Dordrecht Postbus 354, 3300 AJ Dordrecht Telefoon: 078-6143322 Fax: 078-6131191 E-mail: info@ames.nl Internet: www.ames.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Directeur: L.P. de Koning

>

Ames Autobedrijf B.V. Amega Holding, Dordrecht

Ardea Vulcanusweg 281, 2624 AV Delft Postbus 56, 2600 AB Delft Telefoon: 015-2616464 Fax: 015-2623345 E-mail: info@ardea.nl Internet: www.ardea.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Vvo: 500 m 2 Directeur: G.B. van Hoek Inkoop: V. Paulusma

>

Ardea Stern, Purmerend

Ata-Autobedrijven

Onderhoud en reparatie Rijwielen/Elektra Plentyparts Marskant 12l, 7551BV Hengelo Telefoon: 074-3030220 E-mail: info@plentyparts.nl Internet: www.plentyparts.nl Structuur: franchise Vestigingen: 28 Vvo: 200 m 2 Directeur: A. Booink

>

Plentyparts Franchise B.V., Almelo

Onderdelen en Access. t.b.v. B/W/Grijsgoed Handyman

>

Handyman B.V. Elka-Pieterman Group, Breda

>

Ata-Autobedrijven B.V., Honselersdijk V.d. Meer, Honselersdijk

AutoArena Celsiusweg 5, 5928 PR Venlo Postbus 3033, 5902 RA Venlo Telefoon: 077-3203040 Fax: 077-3203090 E-mail: info@autoarena.nl Internet: www.autoarena.nl Structuur: werkmaatschappij Vestigingen: 3 Vvo: 1400 m 2 Alg. dir.: I.R.P.J. Clevers Verkoop: P.M.J.C. op het Veld

>

AutoArena B.V. Auto Arena Groep B.V., Venlo Clentis Groep B.V., Venlo

Autohaag Zeeuw Loosduinseweg 1, 2571 AA ‘s-Gravenhage Postbus 16087, 2500 BB Den Haag Telefoon: 070-3643830 Fax: 070-3561319 E-mail: info@autohaagzeeuw.nl Internet: www.autohaagzeeuw.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Vvo: 400 m 2 Directeur: P. Zeeuw J. Hofstede Verkoop: E. Mouton

>

Autohaag Zeeuw B.V. AHZ Services, Wateringen

Ford Eindhoven

Lage Biezenweg 7, 4131 LV Vianen Postbus 54, 4130 EB Vianen zh Telefoon: 0347-325500 Fax: 0347-325525 E-mail: info@autoschade.nl Internet: www.care-autoschade.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 61 Alg. dir.: J.K.J. Bus

H. van der Goeslaan 49, 5643 TX Eindhoven Postbus 328, 5600 AH Eindhoven Telefoon: 040-2660166 Fax: 040-2660199 E-mail: info@ford-eindhoven.nl Internet: www.ford-eindhoven.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2

Care Autoschade Care Autoschade, Vianen

Ford Eindhoven B.V. VDMA, Eindhoven

>

ChipsAway

>

GlasGarage

Westvlietweg 67P, 2495 AA ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-7850996 E-mail: marc.van doorn@chipsaway.nl Internet: www.chipsaway.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20

V.d. Reijtstraat 51, 4814 NE Breda Telefoon: 076-5217900 Fax: 076-5208951 E-mail: info@glasgarage.nl Internet: www.glasgarage.nl Structuur: franchise Vestigingen: 120 Directeur: E.H. Voorhorst

ChipsAway

Glasgarage B.V. E. Voorhorst Holding B.V., Breda

>

Dago Autobedrijf Grutbroek 1, 7008 AK Doetinchem Postbus 151, 7000 AD Doetinchem Telefoon: 0314-376300 Fax: 0314-343433 E-mail: info@dago-bv.nl Internet: http://www.dago-bv.nl/ Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: R. Smees

>

Autobedrijf Dago B.V.

Dekkerautogroep Zeemansstraat 43, 1506 CT Zaandam Postbus 1174, 1500 AD Zaandam Telefoon: 075-6554433 Fax: 075-6554444 E-mail: info@dekkerautogroep.nl Internet: www.dekkerautogroep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 800 m 2 Alg. dir.: H.J. Dekker Verkoop: M. Sterk

>

Dekkerautogroep Steemeyer Zaandam B.V., Zaandam

Ekris Autobedrijf Plesmanstraat 45, 3905 KZ Veenendaal Telefoon: 0318-546546 Fax: 0318-525653 E-mail: info@ekris.nl Internet: www.ekris.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: D.J. van Ekris Directeur: F. van Ekris

>

James Autoservice Citadel 14, 3905 NK Veenendaal Postbus 858, 3900 AW Veenendaal Telefoon: 0318-811053 Fax: 0318-542198 E-mail: info@jamesautoservice.nl Internet: www.jamesautoservice.nl Structuur: franchise Vestigingen: 25

>

James Autoservice B.V. Alwaysbemobile Company, Veenendaal

Jelle Talsma Jupiterweg 3, 8938 AD Leeuwarden Postbus 7577, 8903 JN Leeuwarden Telefoon: 058-2881080 Fax: 058-2885416 E-mail: info@jelletalsma.nl Internet: www.jelletalsma.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 700 m 2 Directeur: T. Pol

>

Autobedrijven Jelle Talsma B.V. Tjerkpol Beheer, Barge Talsma Beheer, Leeuwarden

Kamsteeg Auto Plaza

>

Hofweg 39, 2251 LP Voorschoten Postbus 236, 2250 AE Voorschoten Telefoon: 071-5794794 Fax: 071-5794799 E-mail: info@kamsteeg.nl Internet: www.kamsteeg.nl Structuur: dealerorganisatie Vestigingen: 4 Directeur: T. Boyman

PGA Nederland, Veenendaal Ekris Holding, Veenendaal

Pon Automobielbedrijf B.V., Leusden

EMA Automobielgroep Limburglaan 30, 5652 AA Eindhoven Postbus 7022, 5605 JA Eindhoven Telefoon: 040-2562211 Fax: 040-2562209 E-mail: info@ema.nl Internet: www.ema.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Alg. dir.: J. Geleijns

>

EMA Automobielgroep

>

Mercedes-Benz Leiden Donau 42, 2491 BA ‘s-Gravenhage Postbus 25, 2260 AA Leidschendam Telefoon: 070-3400300 Fax: 070-3908736 E-mail: info@mbdb.nl Internet: www.mbdb.nl Structuur: dealerorganisatie Vestigingen: 6 Directeur: S. van Kouwen Verkoop: J. van der Heiden

>

Mercedes-Benz Dealerbedrijven B.V. Mercedes-Benz Nederland B.V., Utrecht

159 wiewatwaar

Prinsenhil 1, 4825 AX Breda Postbus 3361, 4800 DJ Breda Telefoon: 076-5939300 Fax: 076-5939310 E-mail: info@handyman.nl Internet: www.handyman.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 82 Vvo: 75 m 2 Directeur: W. de Groot Verkoop: J.W. Gielen Expansie: W. de Groot

Madepolderweg 41d, 2553 EE ‘s-Gravenhage Telefoon: 0174-247444 Fax: 0174-240044 E-mail: loosduinen@ata-autobedrijven.nl Internet: www.ata-autobedrijven.nl Structuur: besloten vennoots Vestigingen: 2 Vvo: 500 m 2 Directeur: B. Grobbe

Care Autoschade


winkelketens Nabuurs Automobielbedrijf Beersebaan 5, 5431 SR Cuijk Postbus 66, 5430 AB Cuijk Telefoon: 0485-331249 Fax: 0485-322782 E-mail: info@autonabuurs.nl Internet: www.autonabuurs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 200 m 2 Directeur: J.P.A.H. Nabuurs mw. I.H.C.J. Nabuurs

>

Autobedrijven Nabuurs Nabuurs Automotive Beheer B.V., Cuijk

Nefkens Meijewetering 19, 3543 AA Utrecht Postbus 40253, 3508 AB Utrecht Telefoon: 030-2414243 Fax: 030-2410089 E-mail: info@nefkens-utrecht.nl Internet: www.nefkens.utrecht.nl Structuur: dealerorganisatie Vestigingen: 4 Directeur: R. Hazeu

>

Nefkens Utrecht B.V. Gebr. Nefkens NV, Utrecht

Romijn Land Rover Neckar 7-9, 2491 BE ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3012444 Fax: 070-3012449 E-mail: info@romijngroep.nl Internet: www.romijngroep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 800 m 2 Directeur: R.S. Romijn J.S. Romijn Inkoop: R.S. Romijn Verkoop: J.S. Romijn

>

Romijn Den Haag B.V. Romijn Beheer B.V., Voorburg

Vakgarage Melkrijder 15, 3861 SG Nijkerk Telefoon: 033-2450133 E-mail: info@vakgarage.nl Internet: www.vakgarage.nl + www.vakgarageworden Structuur: franchise Vestigingen: 200

>

Stichting Vakgarage

Wensink

160

lippestraat 2, 8028 PS Zwolle Postbus 529, 8000 AM Zwolle Telefoon: 038-4255755 Fax: 038-4212336 E-mail: info@wensink.nl Internet: www.wensink.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 28 Vvo: 2500 m 2 Directeur: L. Stigter

>

wiewatwaar

Wensink atomotive B.V., Zwolle

Auto-dealers/Autoimporteurs Audi Zuiderinslag 72, 3833 BP Leusden Postbus 270, 3800 HD Amersfoort Telefoon: 033-4949944 Fax: 033-4325316 E-mail: info@pon.com Internet: www.audi.nl Structuur: importeur Vestigingen: 57 Dir. Audi: G. Jansen

>

Pon’s Automobielhandel B.V. Pon Automobielhandel B.V., Leusden Pon Holdings B.V., Nijkerk

Chevrolet

Jaguar Land Rover

Lage Mosten 55, 4822 NK Breda Postbus 3938, 4800 DX Breda Telefoon: 088-2438911 Fax: 088-2438999 Internet: www.chevrolet.nl Structuur: importeur Vestigingen: 70 Dir. Fin. & Admin.: A. van Aalst

Stationsweg 8, 4153 RD Beesd Postbus 40, 4153 ZG Beesd Telefoon: 0345-688800 Fax: 0345-688890 Internet: www.jaguar.nl Structuur: besloten vennoots Vestigingen: 27 Directeur: M. Bienemann

>

>

Chevrolet Nederland B.V. General Motors Europa, Zwitserland

Citro‘n Automobielen Stadionplein 26-30, 1076 CM Amsterdam Postbus 75895, 1070 AW Amsterdam Telefoon: 020-5701911 Fax: 020-5701308 E-mail: info@citroen.nl Internet: www.citroen.nl Structuur: dealerorganisatie Vestigingen: 166 Directeur: J. Montarnal

>

Citro‘n Nederland B.V. Automobiles Citroen SA, Parijs (Frankrijk)

Fiat Automobils Netherlands

Jaguar Land Rover Nederland B.V. Jaguar Land Rover Limited, Birmingham

Kia De Corridor 25, 3621 ZA Breukelen Postbus 83, 3620 AB Breukelen Telefoon: 0346-753800 Fax: 0346-753894 E-mail: info@kia.nl Internet: www.kia.nl Structuur: importeur Vestigingen: 110 Directeur: L. Verstoep

>

Kia Motors Nederland Kia Motor Europe, Duitsland

Lada

>

Neutronstraat 2B, 9743 AM Groningen Postbus 5147, 9700 GC Groningen Telefoon: 050-3683888 Fax: 050-3132865 E-mail: info@lada-holland.nl Internet: www.lada-holland.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 40 Alg. dir.: R. Noordman

Fiat Group Automobils Netherlands Fiat Auto s.p.a., Turijn (Italie)

Lada Holland B.V.

Singaporestraat 92-10, 1175 RA Lijnden Postbus 203, 1170 AE Badhoevedorp Telefoon: 020-3421700 Fax: 020-3421707 Internet: www.fiat.com Structuur: importeur Vestigingen: 114

Ford Amsteldijk 216-2, 1079 LK Amsterdam Postbus 795, 1000 AT Amsterdam Telefoon: 020-5044504 Fax: 020-5044543 E-mail: zakelijk@ford.com Internet: www.ford.nl Structuur: importeur Vestigingen: 1 Directeur: G.F.H. Bolder Inkoop: mw. A. Groot Expansie: drs. G.A.J. ter Huurne

>

Ford Nederland B.V., Amsterdam Ford Motor Company, Dearborn (MI), (USA)

Honda Capronilaan 1, 1119 NN Schiphol-Rijk Postbus 75100, 1117 ZR Schiphol-Rijk Telefoon: 020-7070000 Fax: 020-7070001 E-mail: receptie@honda-eu-com Internet: www.honda.nl Structuur: importeur Vestigingen: 60 Alg. dir.: A.J.C.M. Pluym

>

Honda Nederland Honda Motor Europe, Engeland

Hyundai Hub van Doorneweg 14, 2171 KZ Sassenheim Postbus 281, 2170 AG Sassenheim Telefoon: 0252-240340 Fax: 0252-240349 E-mail: klantenservice@greenibcar.nl Internet: www.hyundai.nl Structuur: importeur Vestigingen: 1 Directeur: H.P.A. Kwaad Verkoop: P. Jorna

>

Greenib Car B.V. Autobinck Holding, ‘s-Gravenhage

>

Mazda Kouwehoek 6, 2741 PX Waddixveen Postbus 353, 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 0182-685000 Fax: 0182-685009 Internet: www.mazda.nl Structuur: importeur Vestigingen: 125 Directeur: M. ten Brink

>

Mazda Motor Nederland Mazda Motor Logistic Europe, Leverkusen (DE)

Mercedes-Benz Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht Postbus 2088, 3500 GB Utrecht Telefoon: 030-2471911 Fax: 030-2471600 E-mail: customerservice.nederland@ cac.merce Internet: www.mercedes-benz.nl Structuur: importeur Vestigingen: 110 Directeur: H. Bahne Hansen Directeur: R. Schneider

>

Mercedes-Benz Nederland B.V. DaimlerChrysler AG, Stuttgart

Mitsubishi Bovenkerkerweg 6-8, 1180 MB Amstelveen Postbus 9090, 1180 BM Amstelveen Telefoon: 020-8512277 Fax: 020-6541480 E-mail: info@mmsn.nl Internet: www.mitsubishi-motors.nl Structuur: importeur Vestigingen: 125 President: M. De Lange

>

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. Born

Nissan Hoornweg 32, 1044 AN Amsterdam Postbus 56823, 1040 AV Amsterdam Telefoon: 020-5163200 Fax: 020-5163700 E-mail: netherlands@nissan-services.eu Internet: www.nissan.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 130 Directeur: R. Lujan

>

Nissan Nederland Nissan Europe NV, Parijs (Frankrijk) Nissan Motor Company Ltd., Japan

Renault Boeing Avenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk Postbus 75784, 1118 ZX Schiphol Telefoon: 020-3549333 Fax: 020-3549933 E-mail: info@renault.nl Internet: www.renault.nl Structuur: importeur Vestigingen: 208 Alg. dir.: J.P. Renaux Inkoop: W. Struik Verkoop: L. de Meza

>

Renault Nederland NV Renault SA, Frankrijk

Skoda Zuiderinslag 2, 3833 BP Leusden Postbus 270, 3800 HD Amersfoort Telefoon: 033-4949944 E-mail: info@skoda.nl Internet: www.skoda.nl Structuur: importeur Vestigingen: 84 Directeur: J. van der Herden

>

Pon Automobielhandel B.V., Leusden Pon Holdings B.V., Nijkerk

Smart/Mercedes Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht Postbus 2088, 3500 GB Utrecht Telefoon: 030-2471911 Fax: 030-2471600 E-mail: info@daimlerchrysler.com Internet: www.smart.nl Structuur: importeur Vestigingen: 1 Directeur: H. Bahne Hansen

>

Mercedez Benz Ned. B.V. Mercedez Benz Dld, Stuttgart

Toyota, Lexus Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer Postbus 212, 4940 AE Raamsdonksveer Telefoon: 0162-585900 Fax: 0162-585890 E-mail: info@toyota.nl Internet: www.toyota.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 130 Directeur: P.J.M.A. van der Velden

>

Louwman & Parqui Importeur Toyota en Lexus Louwman Groep, ‘s-Gravenhage

Volkswagen Zuiderinslag 2, 3833 BP Leusden Postbus 270, 3800 HD Amersfoort Telefoon: 033-4949944 Fax: 033-4321583 E-mail: info@volkswagen.nl Internet: www.volkswagen.nl Structuur: importeur Vestigingen: 166 Alg. dir.: W. Trip

>

Pon’s Automobielhandel B.V. Pon Holding B.V., Nijkerk


winkelketens Volvo Stationsweg 2, 4153 RD Beesd Postbus 16, 4153 ZG Beesd Telefoon: 0345-688888 Fax: 0345-688800 E-mail: info@volvocars.com Internet: www.volvocars.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 115 Directeur: J.H. Verkerk

>

Volvo Cars Nederland B.V. VCC, Zweden

Auto-onderdelen Autofocus Schijfstraat 24, 5061 KB Oisterwijk Postbus 122, 5060 AC Oisterwijk Telefoon: 013-5728333 E-mail: info@autofocus.nl Internet: www.autofocus.nl Structuur: franchise Vestigingen: 22 Vvo: 200 m 2 Directeur: S. de Bruin W. van Toor

>

Autofocus Nederland B.V. Autofocus Nederland B.V., Oisterwijk

Autoglaz Citadel 14, 3900 AW Veenendaal Postbus 858 Telefoon: 31 (0) 318 Fax: 0031 318 54 E-mail: info@autoglaz.nl Internet: www.autoglaz.nl Structuur: franchise Vestigingen: 45

>

Autoglaz Nederland B.V.

Automat De Vesting 27, 7722 GA Dalfsen Telefoon: 0529-436210 Fax: 0529-436250 E-mail: info@automat.nl Internet: www.automat.nl Structuur: coÖperatie Vestigingen: 20 Vvo: 150-250 m 2 Voorzitter: A. van Julsingha Penningmeester: M. Roescher Inkoop: A. van Julsingha

>

Automat Support U.A. Cošperatie Automat Support U.A., Dalfsen

Autotaalglas

>

Autotaalglas Nederland B.V., Tilburg

Valkenburgerweg 41, 6367 GT Voerendaal Postbus 23007, 6367 ZG Voerendaal Telefoon: 045-5751700 Fax: 045-5750440 E-mail: voerendaal@kicken.nl Internet: www.kicken.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: G.J.H. Kicken R.H.J.J. Linden Inkoop: H. Beckers Verkoop: H.M.F. Kicken

>

Bandenspecialist Kicken B.V., Voerendaal

Carglass Science Park Eindhoven 5525, 5692 EM Son Postbus 115, 5690 AC Son Telefoon: 040-2648000 E-mail: carglass@carglass.nl Internet: www.carglass.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 55 Directeur: D. Bekius

>

CarglassB.V. Belron International, Son Belron, Engeland

Cartal Rijsbergen Berghvliet 20, 1046 CA Amsterdam Postbus 8846, 1006 JA Amsterdam Telefoon: 088-8809075 E-mail: contact@cartal-rijsbergen.nl Internet: www.cartal-rijsbergen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 19 Vvo: 500 m 2 Directeur: M.F.C. Bedorf

>

Cartal Automotive B.V. Cartal-Rijsbergen B.V., Amsterdam

Catshoek Carlife Coehoornstraat 71, 6521 CC Nijmegen Telefoon: 024-3222415 Fax: 024-3221510 E-mail: info@catshoek.nl Internet: www.catshoek.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 600 m 2 Directeur: C.J.W. Huybers

>

CatshoeK Carlife

De Sprint Distri Boulevard 25, 4782 AV Moerdijk Postbus 25, 4780 AA Moerdijk Telefoon: 0168-392150 Fax: 0168-392173 E-mail: info@desprint.nl Internet: www.desprint.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Directeur: J.A. van Vliet

>

De Sprint B.V.

De Waal Autogroep Marconistraat 13, 4004 JM Tiel Postbus 6097, 4000 HB Tiel Telefoon: 0344-613211 Fax: 0344-611460 E-mail: info@dewaalautogroep.nl Internet: www.dewaalautogroep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 2000 m 2 Directeur: C. de Bruin W. de Bruin

>

De Waal Autogroep B.V. Broers Autogroep Holding B.V., Tiel

Dijkgraaf Automaterialen

Heron alles voor uw auto

V.d. Giessenweg 13, 2921 LP Krimpen aan den IJssel Telefoon: 0180-595555 Fax: 0180-595554 E-mail: dijkgraaf.krimpen@jadijk.nl Internet: www.dijkgraafautomaterialen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: M.M. de Jong A. Verdoold J.W. Nederlof Expansie: M.M. de Jong

Oliemolensingel 50, 7511 BC Enschede Postbus 2352, 7500 CJ Enschede Telefoon: 053-4321451 Fax: 053-4324788 E-mail: info@heronautomaterialen.nl Internet: www.heronautomaterialen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 600 m 2 Directeur: A. van de Weide J. van de Weide Expansie: A. v.d. Weide

Dijkgraaf Automaterialen B.V. Jadijk Beheer B.V., Krimpen a/d IJssel

Heron Automaterialen B.V. Heron Beheer B.V., Enschede

>

Dronk Koperstraat 26, 3067 GL Rotterdam Postbus 8555, 3009 AN Rotterdam Telefoon: 010-2862222 Fax: 010-4207863 E-mail: mail@dronk.nl Internet: www.dronk.nl Structuur: groothandel Vestigingen: 7 Directeur: S. Dronk jr

>

Dronk Bedrijfswagen Onderdelen

Euromaster LŸbeckstraat 2, 7418 EC Deventer Postbus 169, 7400 AD Deventer Telefoon: 0570-679790 Fax: 0570-679750 E-mail: info@nl.euromaster.com Internet: www.euromaster.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 100 Directeur: M. Guinchard

>

Euromaster Netherlands B.V., Deventer

Gebr. Ferwerda Edisonstraat 20, 8912 AW Leeuwarden Postbus 560, 8901 BJ Leeuwarden Telefoon: 058-2133741 Fax: 058-2137153 E-mail: info@ferwerda.eu Internet: www.ferwerda.eu Structuur: zelfstandig Vestigingen: 9 Directeur: J.W.K. van Dort

>

Gebr. Ferwerda B.V., Leeuwarden

Halfords auto onderdelen Accustraat 2-4, 3903 LX Veenendaal Postbus 218, 3900 AE Veenendaal Telefoon: 0318-559111 Fax: 0318-541311 E-mail: info@halfords.nl Internet: www.halfords.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 140 Vvo: 300 m 2 Directeur: P. Stormmesand

>

Halfords Nederland B.V.

Henze Autobanden Verrijn Stuartlaan 44, 2288 EN Rijswijk zh Telefoon: 070-3904545 Fax: 070-3907409 E-mail: rijswijk@henze.nl Internet: www.firstshop.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Vvo: 1250 m 2

>

Henze Autobanden B.V. Bridgestone Benelux B.V., Rijswijk

>

Heuts Mobiliteit en VrijeTijd De Koumen 38-40, 6433 KD Hoensbroek Postbus 44, 6430 AA Hoensbroek Telefoon: 045-5222525 Fax: 045-5225684 E-mail: info@heuts.nl Internet: www.heuts.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 Vvo: 1500 m 2 Directeur: L. Heuts B. Heuts

>

Heuts Mobiliteit en VrijeTijd

Heuver Profile Tyrecenter Industrieweg 26, 9403 AB Assen Postbus 436, 7770 AK Hardenberg Telefoon: 0592-346858 Fax: 0592-346808 E-mail: assen@heuver.com Internet: www.profile.nl Structuur: franchise Vestigingen: 15 Directeur: B. Heuver

>

Heuver Profile Tyrecenter Profile Tyrecenter, Veenendaal

Kwik-Fit Kelvinstraat 15, 3846 BV Harderwijk Postbus 458, 3840 AL Harderwijk Telefoon: 0341-474777 Fax: 0341-474648 E-mail: info@kwikfit.nl Internet: www.kwik-fit.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 180

>

Kwik-Fit Nederland B.V. Itochu Corporation, Japan

Otogros Ruitenbeek 20, 3881 LW Putten Postbus 129, 3880 AC Putten Telefoon: 0341-361758 Fax: 0341-359073 E-mail: info@otogros.nl Internet: www.otogros.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Directeur: G. van de Kamp

>

Otogros B.V. Otocom, Putten

Profile Tyrecenter Citadel 14, 3905 NK Veenendaal Postbus 858, 3900 AW Veenendaal Telefoon: 0318-509000 Fax: 0318-542198 E-mail: hoofdkantoor@profile.nl Internet: www.profile.nl Structuur: franchise Vestigingen: 170 Vvo: 500 m 2 Alg. dir.: B. Ledegang Inkoop: R. Arcos Expansie: H. Nieboer

>

Profile Tyrecenter Nederland B.V. The Alwaysbemobile Company, Veenendaal

161 wiewatwaar

Ellen Pankhurststraat 13, 5032 MD Tilburg Postbus 253, 5000 AG Tilburg Telefoon: 013-5835353 Fax: 013-5835350 E-mail: info@autotaalglas.nl Internet: www.autotaalglas.nl Structuur: franchise Vestigingen: 53 Vvo: 300-350 m 2 Alg. dir.: mw. E. Langbein Fin. dir.: H. Zanders Com. dir.: B. Werensteyn

Bandenspecialist Kicken


winkelketens Raydo Automaterialen Kroonstraat 3, 4879 AV Etten-Leur Postbus 88, 4870 AB Etten-Leur Telefoon: 076-5032286 Fax: 076-5035268 E-mail: info@raydo.nl Internet: www.raydo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 500 m 2 Directeur: A.F. van Dongen G.S. Beemster

>

Raydo Automaterialen B.V. W.G van Dongen Holding B.V., Zundert

Re Cars.nl telecom & automotive

Boerenverdriet 10, 4613 AK Bergen op Zoom Postbus 230, 4600 AE Bergen op Zoom Telefoon: 0164-213213 Fax: 0164-213212 E-mail: info@vanbreemenautomaterialen.nl Internet: www.vanbreemenbv.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 11 Vvo: 400 m 2 Directeur: D. Noppen

>

Van Breemen B.V. Broekhuizen B.V., Tilburg

Hobbemastraat 1, 3241 AC Middelharnis Telefoon: 0187-486144 Fax: 0187-486177 E-mail: info@recars.nl Internet: www.recars.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 150 m 2 Directeur: H. Verkaik Inkoop: H. Verkaik Verkoop: H. Verkaik Expansie: H. Verkaik

Van den Ban

Re Cars.nl

Wasser Automaterialen

>

Retail Synergie Kanaal Zuid 292, 7364 AJ Apeldoorn Postbus 20076, 7302 HB Lieren Telefoon: 055-5401491 Fax: 055-5401493 E-mail: info@retailsynergie.nl Internet: www.qualitycenters.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 55 Vvo: 300 m 2 Directeur: S. Langelaar mw. M. Davy

>

Retail Synergie Retail Synergie B.V., Lieren

Slager Automaterialen Pottumstraat 3, 3088 GP Rotterdam Postbus 54210, 3008 JE Rotterdam Telefoon: 010-4286341 Fax: 010-4286303 E-mail: info@slagerbv.nl Internet: www.slagerbv.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 150 m 2 Directeur: E.J. Boers

>

Slager Automaterialen B.V. Bobros B.V., Rotterdam

Tinnemans

162

Van Breemen BV

Ravensweg 13M, 3223 LM Hellevoetsluis Postbus 17, 3220 AA Hellevoetsluis Telefoon: 0181-331444 Fax: 0181-322627 E-mail: info@vandenban.nl Internet: www.vandenban.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: F.P. van Lenten

>

Van den Ban B.V., Hellevoetsluis

Binnendongenstraat 1, 5707 TA Helmond Telefoon: 0492-535430 Fax: 0492-533472 E-mail: info@wasserautomaterialen.nl Internet: www.wasserautomaterialen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 350 m 2 Directeur: P.H. Wasser T.P.J. Wasser

>

Wasser Automaterialen Helmond B.V. Wasser Holding B.V., Helmond

Westerhof Postbus 160, 2000 AD Haarlem Telefoon: 023-5172424 Fax: 023-5329915 E-mail: info@westerhofautomateriaal.nl Internet: www.imbema.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 18 Vvo: 3000 m 2 Directeur: P. Vierdag

>

Imbema Westerhof Automaterialen B.V. Imbema Holland B.V., Haarlem

Wijlhuizen B.V. Truck & Trailerdelen

wiewatwaar

Edisonlaan 41, 6003 DB Weert Postbus 2732, 6030 AA Nederweert Telefoon: 0495-457610 Fax: 0495-457626 E-mail: info@tinnemans.nl Internet: www.tinnemans.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: J. Tinnemans Inkoop: D. van Horssen

Driepoortenweg 17, 6827 BP Arnhem Postbus 5060, 6802 EB Arnhem Telefoon: 026-3760290 Fax: 026-3644144 E-mail: info@wijlhuizen.com Internet: www.wijlhuizen.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Directeur: J. Bronkhorst Inkoop: J. Wijnhoven Verkoop: P. Eduard

Tinnemans Automaterialen

Wijlhuizen B.V.

>

>

Ype Kramer Autocenter Zwettestraat 22, 8912 AV Leeuwarden Postbus 816, 8901 BP Leeuwarden Telefoon: 058-2124313 Fax: 058-2150571 E-mail: info@ypekramer.nl Internet: www.ypekramer.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 300 m 2 Directeur: Y. Kramer

>

Autocentrum Y. Kramer B.V. Y. Kramer Beheer B.V., Leeuwarden

Autowasserijen

BP Tankstations

>

Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle aan den IJssel Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam Telefoon: 010-2491000 Fax: 010-2491150 E-mail: info@bp.nl Internet: www.bp.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 385 Vvo: 70 m 2 Directeur: H. Muilerman Inkoop: B.M. Koelemaij Verkoop: B.M. Koelemaij Expansie: J. van Aardenne

Baptista B.V. Carwash Europe Holding, Arnhem

BP Nederland B.V., Rotterdam

Baptista Hazenkamp 5-7, 6836 BA Arnhem Postbus 4140, 6803 EC Arnhem Telefoon: 026-3238383 Fax: 026-3238397 E-mail: info@baptista.nl Internet: www.baptista.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: G.A. Smoorenburg Inkoop: M. Smoorenburg Verkoop: P. Smoorenburg

Imo Carwash Keurmeesterstraat 17B, 2984 BA Ridderkerk Telefoon: 0180-411444 Fax: 0180-416115 E-mail: info@ipic-nederland.nl Internet: www.imo-carwash.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 32 Vvo: 1000 m 2 Directeur: J. Vollaers

>

IPIC Nederland B.V. IPIC B.V., Amsterdam IMO Carwash Group Ltd., UK

Brandstoffen AVIA Birkstraat 108, 3768 HL Soest Postbus 55, 3760 AB Soest Telefoon: 035-6098300 Fax: 035-6098301 E-mail: info@avia.nl Internet: www.avia.nl Structuur: coĂ–peratie Vestigingen: 300 Directeur: G. Kuipers Inkoop: L.A. GrĹ per

>

AVIA Nederland UA, Soest

Benzinex F. Halsstraat 3, 3443 TA Woerden Postbus 479, 3440 AL Woerden Telefoon: 0348-432412 Fax: 0348-434983 E-mail: info@benzinex.nl Internet: www.benzinex.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 40 m 2 Directeur: G. Oomsen

>

Brand Oil/Amigo De Stoven 23, 7206 AZ Zutphen Postbus 38, 7200 AA Zutphen Telefoon: 0575-517957 Fax: 0575-515815 E-mail: info@brandoil.nl Internet: www.brandoil.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 66 Vvo: 35 m 2 Directeur: A.E. Sietsma mr. C.P. Brandsma Inkoop: C.P. Brandsma Verkoop: C.P. Brandsma Expansie: A.E. Sietsma

>

Brand Oil Servicestations B.V. Inter Oil B.V., Zutphen

Calpam Handelskade 3, 4205 AC Gorinchem Postbus 156, 4200 AD Gorinchem Telefoon: 0183-642960 Fax: 0183-623241 E-mail: info@calpamsmd.nl Internet: www.calpam.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 50 m 2 Directeur: K. van Capelle Verkoop: R. Voorham

>

Calpam SMD Olie B.V. Calpam B.V., Gorinchem

De Fakkel

>

Bijsterhuizen 11-01, 6546 AR Nijmegen Postbus 6565, 6503 GB Nijmegen Telefoon: 024-3442325 Fax: 024-3442017 E-mail: info@nijol.nl Internet: www.nijol.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 16 Directeur: Th. Wassing

Benzinex B.V. Dealer Groep Pon, Amersfoort Pon Holdings B.V., Amersfoort

Nijol Exploitatie Tankstations B.V. Nijol Oliemaatschappij B.V., Nijmegen

BIM Amperestraat 5, 3846 AN Harderwijk Telefoon: 0341-439003 Fax: 0341-439013 E-mail: info@bim-olie.nl Internet: www.bim.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Directeur: A. Miedema

>

BIM B.V. BIM Aardolieprodukten en autoservice B.V., Smilde

>

Esso Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda Postbus 1, 4803 AA Breda Telefoon: 076-5291000 Fax: 076-5221177 Internet: www.esso.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 300 Directeur: J.M. van Roost A. van der Linden P. Huisman Verkoop: D. Vermeulen

>

Esso Nederland B.V. Exxon Mobil Corp., Breda Exxon Mobil Corp., USA


winkelketens Gulf Demarol

Total

Amp restraat 5, 3846 AN Harderwijk Telefoon: 0341-439000 Fax: 0341-439004 E-mail: info@gulf.nl Internet: www.gulf.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 183 Directeur: A. Miedema

Nieuwe Havenstraat 2, 2272 AD Voorburg Postbus 294, 2501 BC Den Haag Telefoon: 070-3180480 Fax: 070-3871157 Internet: www.total.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 130 Directeur: B. Ortegat

Demarol B.V.

Total Nederland NV

>

Q8 Prinsenlaan 633, 3067 TZ Rotterdam Postbus 8300, 3009 AH Rotterdam Telefoon: 010-4072085 Fax: 010-4553349 E-mail: info@q8.nl Internet: www.q8.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 100 Directeur: Al Mutawa Expansie: M. Hazenbroek

>

Kuwait Petroleum Nederland B.V. Kuwait Petroleum Belgium, België

Rijmar Broekhin Noord 47, 6042 ED Roermond Postbus 1027, 6040 KA Roermond Telefoon: 0475-329880 Fax: 0475-328730 E-mail: info@rijmar.nl Internet: www.rijmar.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: F. van Rijswijck

>

Keulen

Shell International Carel van Bijlandslaan 16, 2596 HR ‘s-Gravenhage Postbus 162, 2501 AN Den Haag Telefoon: 070-3779111 Internet: www.shell.com/nl

>

>

Motoren Hein Gericke Berckvliet 11c, 1046 CB Amsterdam Postbus 51190, Amsterdam Telefoon: 020-4119269 Fax: 020-4118397 E-mail: amsterdam@hg-shop.com Internet: www.hein-gericke.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 1 Vvo: 700 m 2 Directeur: C. Hansen

>

Hein Gericke Nederland B.V. Hein Gericke Germany, Dusseldorf(DE)

MotoPort Europe De Amert 704, 5462 GH Veghel Postbus 197, 5460 AD Veghel Telefoon: 0413-385850 Fax: 0413-385859 E-mail: info@motoport.nl Internet: www.motoport.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 Vvo: 1450 m 2 Directeur: J.H. Kant F. Leyten Inkoop: F. Leyten Verkoop: M. van Eijk

>

CoÖperatieve Vereniging MotoPort Nederland B

Shell International Royal Dutch Shell PLC, ‘s-Gravenhage

Tamoil Wolweverstraat 23-25, 2984 CE Ridderkerk Postbus 4088, 2980 GB Ridderkerk Telefoon: 088-4007300 Fax: 088-4007344 E-mail: info@tamoil.nl Internet: www.tamoil.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 154 Vvo: 65 m 2 Directeur: P.C.A.M. Etman RA

>

Tamoil Nederland B.V. Tamoil Beheer B.V., Ridderkerk

Texaco

>

Delek Nederland B.V.

Accountants ABAB Accountants & Adviseurs Ellen Pankhurststraat 1K, 5032 MD Tilburg Postbus 10085, 5000JB Tilburg Telefoon: 013-4647100 E-mail: info@abab.nl Internet: www.abab.nl Vestigingen: 17 Directeur: mr J.P.M. Verhagen drs. J. van Scholten RA Verkoop: P. Bunskoek Expansie: J.G.I. van Hecke

>

ABAB Accountants & Adviseurs ABAB Groep B.V., Tilburg

Agro Businesspark 81/87, 6708 PV Wageningen Postbus 12, 6700 AA Wageningen Telefoon: 0317-423865 Fax: 0317-420069 E-mail: info@alfa.nl Internet: www.alfa.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 33 Directeur: F.K.D. Tsang M.A.F. Vermin K.A.D. van der Bij Tsang

>

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Alfa Top Holding B.V., Wageningen

BDO Dr. Holtroplaan 15, 5652 XR Eindhoven Postbus 229, 5600 AE Eindhoven Telefoon: 040-2698222 Fax: 040-2698297 E-mail: info@bdo.nl Internet: www.bdo.nl Structuur: besloten vennoots Vestigingen: 29 RvB: mr. P.J.M. Perquin RB RvB: R.W. Brummelman RB

>

BDO BDO CampsObers Holding B.V., Eindhoven BDO DampsOvers Holding B.V., Eindhoven

Deloitte Accountants Wilhelminakade 1, 3076 AB Rotterdam Postbus 2031, 3000 CA Rotterdam Telefoon: 088-2882888 Fax: 088-2889909 Internet: www.deloitte.nl Vestigingen: 18

>

Deloitte Accountants B.V. Deloitte Holding B.V., Rotterdam

DRV Accountants & Belastingsadviseurs Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam Telefoon: 010-4212020 Fax: 010-4210350 E-mail: info@drv.nl Internet: www.drv.nl Structuur: maatschap Vestigingen: 11 Vrz. RvB: M. de Pree

>

DRV Accountants & Belastingadviseurs

Foederer DFK Accountants & Consultant

>

Mazars

PWC Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam Postbus 90351, 1006 BJ Amsterdam Telefoon: 088-7920020 Fax: 088-7929640 Internet: www.pwc.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vrz. RvB: P. van Mierlo

>

PWC NV

Remmerswaal Accountants & Adviseurs Laan van Hildernisse Noord 4, 4617 AE Bergen op Zoom Telefoon: 0164-253455 Fax: 0164-238694 E-mail: info@remmerswaal.nl Internet: www.remmerswaal.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Directeur: J.D. Scherpenisse

>

Remmerswaal Accountants & Adviseurs Remmerswaal Accountants & Adviseurs B.V., Bergen op Zoom

Van Noort Gassler & Co Nieuwe Parklaan 73, 2597 LB ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3512371 Fax: 070-3557600 E-mail: denhaag@noortgassler.nl Internet: www.noortgassler.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 6 Directeur: Mr. Drs. E. Gassler RA

>

Van Noort Gassler & Co

WEA Accountants & Adviseurs Piet Heinstraat 17, 4461 GL Goes Postbus 30, 4460 AA Goes Telefoon: 0113-256320 E-mail: info@weagroep.nl Internet: www.wea.nl Structuur: CoÖperatie Vestigingen: 17 Directeur: J.J.C. Zegers AA

Banken

Accountantskantoor Foederer B.V.

De Nederlandsche Bank

>

HLB Van Daal & Partners

Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem Telefoon: 026-3842384 Fax: 026-3630222 E-mail: info@acconavm.nl Internet: www.acconavm.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 47 Directeur: drs. P.B.J. Feijtel AccoN Groep B.V.

HLB Van Daal & Partners N.V.

>

Rivium Promenade 200, 2909 LM Capelle aan den IJssel Postbus 23123, 3001 KC Rotterdam Telefoon: 010-2771500 E-mail: mazars@mazar.nl Internet: www.mazars.nl Structuur: maatschap Vestigingen: 10 Voorzitter: P. Steenman

Beukenlaan 60, 5651 CD Eindhoven Postbus 519, 5600 AM Eindhoven Telefoon: 040-2649610 Fax: 040-2433976 E-mail: eindhoven@foedererDFK.com Internet: www.foedererDFK.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Directeur: J.G.F. Daams RA

Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk Postbus 460, 5140 AL Waalwijk Telefoon: 0416-330505 Fax: 0416-338384 E-mail: waalwijk@hlb-van-daal.nl Internet: www.hlb-van-daal.nl Structuur: naamloze vennoots Vestigingen: 9 Directeur: drs. E.W. van der Haar J.B.L.M. Bloemers

Accon AVM Adviseurs en accountants

Mazars

>

>

WEA Groep

Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam Postbus 98, 1000 AB Amsterdam Telefoon: 020-5249111 Fax: 020-5242228 E-mail: info@dnb.nl Internet: www.dnb.nl Vestigingen: 1 President: K. Knot

>

De Nederlandsche Bank NV

163 wiewatwaar

Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda Postbus 9531, 4801 LM Breda Telefoon: 076-5239200 Fax: 076-5239700 E-mail: nederland@d-eur.com Internet: www.delek-group.com Vestigingen: 124 Vvo: 100 m 2 Country Chariman: B. Chechik Regional Sales manager Benelux: J, van der Haar Inkoop: E. Piket

Financiele Dienstverlening

Alfa Accountants en Adviseurs


winkelketens FGH Bank Leidseveer 50, 3511 SB Utrecht Postbus 2244, 3500 GE Utrecht Telefoon: 030-2323911 Fax: 030-2334572 E-mail: info@fgh.nl Internet: www.fghbank.nl Vestigingen: 9 Directievoorzitter: P.C. Keur CFRO: drs. R.H.J. Wismans Statutair Directielid: drs R.A.M. van de Bilt RBA Inkoop: ir J.H. Boerrigter

>

FGH Bank NV CoÖperatieve Centrale Raiffeissen Boerenleenbank B.A., Utrecht Rabobank Groep, Hoevelaken

GE Artesia Bank Herengracht 539-5, 1017 BW Amsterdam Postbus 274, 1000 AG Amsterdam Telefoon: 020-5204911 Fax: 020-6247502 E-mail: info@artesia.nl Internet: www.geartesiabank.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1

>

Banque Artesia Nederland NV General Electric Company, USA

ING Bank Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam Telefoon: 020-5639111 Internet: www.ing.nl Directeur: R. Hamers

>

ING Bank NV

Rabobank Nederland Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht Postbus 17100, 3500 HG Utrecht Telefoon: 030-2160000 Fax: 030-2162672 Internet: www.rabobank.nl Vestigingen: 150 Directeur: P. Moerland

>

CoÖperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenb Rabobank Groep, Utrecht

SNS Reaal Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht Postbus 8000, 3503 RA Utrecht Telefoon: 030-2915000 E-mail: info@snsbank.nl Internet: www.snsbank.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 186

>

SNS Reaal SNS Reaal Groep, Utrecht

SNS Regio Bank

164 wiewatwaar

Pettelaarpark 120, 5216 PT ‘s-Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ Den Bosch Telefoon: 0800 0411 Fax: 073-6833559 E-mail: info@cvbbank.nl Internet: www.snsregiobank.nl Structuur: franchise Vestigingen: 400 Vvo: 250 m 2 Directeur: drs. A.G.F.J. van der Voorn Expansie: drs. A.G.F.J. van der Voorn

>

SNS Regio Bank SNS Bank NV, ‘s-Hertogenbosch Reaal Groep, ‘s-Hertogebosch

Van Lanschot Bankiers Hoge Steenweg 29, 5211 JN ‘s-Hertogenbosch Postbus 1021, 5200 HC Den Bosch Telefoon: 073-5483548 Fax: 073-5483648 E-mail: vanlanschot@vanlanschot.com Internet: www.vanlanschot.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 25 Vrz. RvB: drs. F.G.H. Deckers lid RvB: drs A.J. Huisman lid RvB: drs. I.A. Sevenga Inkoop: drs. C.T.L. Korthout

>

F. van Lanschot Bankiers NV Van Lanschot NV, ‘s-Hertogenbosch

Consultants Accon AVM Adviseurs en accountants Stadionstraat 2, 4815 NG Breda Postbus 3254, 4800 ME Breda Telefoon: 076-5324000 Fax: 076-5321718 E-mail: retail@acconavm.nl Internet: www.acconavm.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 47 Directeur: drs P.P.J. Feijtel

>

AccoN Groep B.V.

Flynth Meander 261, 6825 MC Arnhem Postbus 9221, 6800 KB Arnhem Telefoon: 026-3542600 Fax: 026-3542690 E-mail: info@flynth.nl Internet: www.flynth.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 75 Vvo: 1200 m 2 Alg. Directeur: W. Schipper Directeur: R. Houtveen A. Overwater

>

Flynth

KPMG Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen Postbus 74555, 1070 DC Amsterdam Telefoon: 020-6567890 Fax: 020-6567700 E-mail: info@kpmg.nl Internet: www.kpmg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14 RvB: J. van Breukelen

>

KPMG Accountants NV, Amstelveen

Diversen FDC Financieel Planners & Adviseurs Dreef 34, 2012 HS Haarlem Postbus 22646, 1100 DC Amsterdam Telefoon: 0800-3324636 E-mail: info@fdc.nl Internet: www.fdc.nl Structuur: franchise Vestigingen: 60 Vvo: 500 m 2 Directeur: R. Schulte Fischedick

>

FDC Financieel Planners & Adviseurs FDC, Amsterdam

Finovion

Huis & Hypotheek

Noordsingel 185, 3035 ER Rotterdam Postbus 3465, 3003 AL Rotterdam Telefoon: 010-2092900 Fax: 010-2092901 E-mail: info@finovion.nl Internet: www.finovion.nl Structuur: franchise Vestigingen: 36

Boedijnhof 82 C, 1628 SE Hoorn nh Postbus 3026, 1620 GA Hoorn Telefoon: 0229-281931 E-mail: info@huis-hypotheek.nl Internet: www.huis-hypotheek.nl Structuur: franchise Vestigingen: 60 Directeur: M. Keegstra

Finovion Nederland B.V.

Huis & Hypotheek Centrale Organisatie Huis & Hypotheek Centrale Organisatie, Hoorn

>

MKB Administrateurs Zernikepark 12, 9747 AN Groningen Postbus 245, 9700 AE Groningen Telefoon: 050-7502151 Fax: 050-7502111 E-mail: info@mkbadministrateurs.nl Internet: www.mkbadministrateurs.nl Structuur: franchise Vestigingen: 2 Vvo: 40 m 2

Raad Rotterdam Oostmaaslaan 29b, 3063 AN Rotterdam Postbus 44102, 3006 HC Rotterdam Telefoon: 010-4528011 Fax: 010-4530151 E-mail: info@raad-rotterdam.nl Internet: www.raad-rotterdam.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 23 Vvo: 100 m 2

>

Stichting Raad Administratie Consultants

Van Bruggen Adviesgroep Kerklaan 6, 7311 AG Apeldoorn Postbus 10485, 7301 GL Apeldoorn Telefoon: 055-5805555 Fax: 055-5805566 E-mail: apeldoorn@vanbruggen.nl Internet: www.vanbruggen.nl Structuur: franchise Vestigingen: 50 Vvo: 70 m 2 Alg. dir.: P. van Tuinen Dir. Operations: F. van den Elzen

>

Hypotheek Visie De Waal 20, 5684 PH Best Postbus 429, 5680 AK Best Telefoon: 0499-336767 Fax: 0499-336700 E-mail: info@hypotheekvisie.nl Internet: www.hypotheekvisie.nl Structuur: franchise Vestigingen: 50 Vvo: 100-160 m 2 Directeur: A.A.P.J. Vanden Bol Com. dir.: W. Steenbeek

>

Hypotheek Visie Centrale B.V. HVC Beheer B.V., Best

GWK Travelex Wisselwerking 2-6, 1112 XK Diemen-Zuid Postbus 721, 1000 AS Amsterdam Telefoon: 020-5690690 Fax: 020-6904411 E-mail: gwktravelex@travelex.com Internet: www.gwktravelex.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 51 Vvo: 80 m 2 Alg. dir.: E.A.J. van der Merwe

>

GWK Travelex Travelex, Engeland

Horeca

>

Cafetaria/Lunchroom

Van Bruggen Adviesgroep Van Bruggen Adviesgroep B.V., Apeldoorn

Albron Food & Shops

Hypotheken De Hypotheker Fascinatio Boulevard 1302, 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 535, 3000 AM Rotterdam Telefoon: 010-2428811 Fax: 010-2428866 E-mail: info@hypotheker.nl Internet: www.hypotheker.nl Structuur: franchise Vestigingen: 150 Vvo: 163 m 2 Directeur: P.H.C. van der Meijs C.A. Seip carla.vanbohemen@hypotheker.nl: C.A. van Boheemen

>

De Hypothekers Associatie B.V. Blauwtrust, Capelle aan den IJssel

Finenzo Herfordstraat 8, 7418 EX Deventer Postbus 2208, 7420 AE Deventer Telefoon: 0570-538440 Fax: 0570-538449 E-mail: info@finenzo.nl Internet: www.finenzo.nl Structuur: franchise Vestigingen: 10 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. K.M. Oosterhuis J.W.F Smit

>

Finenzo HIC Nederland B.V., Deventer

Rijnzathe 11, 3454 PV De Meern Postbus 70, 3454 ZH De Meern Telefoon: 030-6695695 Fax: 030-6695600 E-mail: info@albron.nl Internet: www.albron.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 35 Vvo: 60 m 2 Directeur: T. Verheij

>

Albron Nederland B.V. Albron B.V., De Meern

Arty/La Boca/Swirl’s Hoge Hilleweg 12, 4328 RB Burgh Haamstede Telefoon: 010-4815850 E-mail: arty@zeelandnet.nl Internet: www.artyzuidplein.nl/ www.laboca.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 110 m 2 Directeur: R.M. Bourgonje

>

Arty/La Boca/Swirl’s Arty Holding, Burgh Haamstede


winkelketens Bread & Butter

Happy Frites

Haverstraat 36, 2153 GB Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-620620 Fax: 0252-687772 E-mail: info@fhc-formulebeheer.nl Internet: www.fhc-formulebeheer.nl Structuur: franchise Vestigingen: 5 Vvo: 140 m 2 Directeur: R. Markwat

Haverstraat 36, 2153 GB Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-620620 Fax: 0252-687772 E-mail: info@fhc-formulebeheer.nl Internet: www.fhc-formulebeheer.nl Structuur: franchise Vestigingen: 5 Vvo: 140 m 2 Directeur: R. Markwat

FHC-Formulebeheer Snackworld B.V., Nieuw-Vennep

FHC Formule Beheer Snackworld B.V., Nieuw-Vennep

>

Coffee Club Velserhof 97, 1972 JG IJmuiden Telefoon: 0255-511211 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 150 m 2 Directeur: W.J.G. Veldt Expansie: W.J.G. Veldt

>

Coffee Club B.V.

De bezorgberen Pr. Pieter Christiaanstraa 81, 3066 TB Rotterdam Postbus 3096, 3003 AB Rotterdam Telefoon: 010-2437191 Fax: 010-4662417 E-mail: info@beren.nl Internet: www.bezorgbeer.nl Structuur: franchise Vestigingen: 16 Franchisenemer Rotterdam: M. Jansen

>

De bezorgberen Holding b.v.

Family GP Haverstraat 36, 2153 GB Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-620620 Fax: 0252-687772 E-mail: info@fhc-formulebeheer.nl Internet: www.fhc-formulebeheer.nl Structuur: franchise Vestigingen: 35 Vvo: 100 m 2 Directeur: R. Markwat

>

Snackworld B.V. FHC Formulebeheer B.V., Nieuw Vennep

Febo ‘De Lekkerste’ Processorstraat 21, 1033 NZ Amsterdam Telefoon: 020-6328555 Fax: 020-4920418 E-mail: info@febo.nl Internet: www.febo.nl Structuur: franchise Vestigingen: 63 Vvo: 80 m 2 Directeur: J.R. de Borst Inkoop: D. de Borst

>

Foodmaster Haverstraat 36, 2153 GB Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-620620 Fax: 0252-687772 E-mail: info@fhc-formulebeheer.nl Internet: www.fhc-formulebeheer.nl Structuur: franchise Vestigingen: 25 Vvo: 140 m 2 Directeur: R. Markwat

Kelly’s Fast Food Haverstraat 36, 2153 GB Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-620620 Fax: 0252-687772 E-mail: info@fhc-formulebeheer.nl Internet: www.fhc-formulebeheer.nl Structuur: franchise Vestigingen: 6 Vvo: 50 m 2 Directeur: R. Markwat

>

Snackworld B.V. FHC Formulebeheer B.V., Nieuw-Vennep

MerkSnack Haverstraat 36, 2153 GB Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-620620 Fax: 0252-687772 E-mail: info@fhc-formulebeheer.nl Internet: www.fhc-formulebeheer.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 20 Vvo: 110 m 2 Directeur: R. Markwat

>

Snackworld B.V. FHC Formulebeheer B.V., Nieuw-Vennep

Spare Rib Express Schieland 16, 1948 RM Beverwijk Telefoon: 0251-211229 Fax: 0251-214762 E-mail: info@spareribexpress.nl Internet: www.spareribexpress.com Structuur: franchise Vestigingen: 33 Vvo: 80 m 2

>

Spare Rib Express Joyka, Beverwijk

Whip Inn Grote Beer 7, 7904 LW Hoogeveen Telefoon: 0528-267536 Internet: www.whipinn.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 45 m 2 Directeur: mw. H.H. Schoenmaker- Wever

>

Whip Inn

Hotels Bastion Groep

>

Mauritiuslaan 2-3, 3526 LD Utrecht Postbus 7024, 3502 KA Utrecht Telefoon: 030-2671616 Fax: 030-2671615 E-mail: bastion@bastionhotelgroep.nl Internet: www.bastionhotelgroep.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 32 Directeur: M. Willems

FHC Formulebeheer Snackworld, Nieuw-Vennep

Bastion Hotel Groep B.V., Utrecht

>

Nijverheidsweg Noord 74C, 3812 PM Amersfoort Postbus 1433, 3800 BK Amersfoort Telefoon: 033-4697070 Fax: 033-4655066 E-mail: info@bestwestern.nl Internet: www.bestwestern.nl Structuur: samenwerkingsorg. Vestigingen: 45 Directeur: W. van den Berg Verkoop: mw. J. Spijker Expansie: W. van den Berg

>

Best Western Hotels Nederland Best Western International Inc., (USA)

Bilderberg Beukenlaan 52, 6871 CL Renkum Postbus 145, 6870 AC Renkum Telefoon: 0317-318319 Fax: 0317-316065 E-mail: info@bilderberg.nl Internet: www.bilderberg.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 19 Directeur: D. van der Vossen

>

Bilderberg Queens Moat Houses ltd, Engeland

Campanile Arnhemseweg 2, 3817 CH Amersfoort Telefoon: 020-6961129 E-mail: mvanloon@louvre-hotels.com Internet: www.campanile.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 14

>

Campanile Louvre Hotels, Parijs (Frankrijk) Paris

Crowne Plaza Neerveldstraat 101, 1200 Brussel, BelgiË Telefoon: 08000200808 Internet: www.ichotelsgroup.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 5 Franchise Business: A. van der Spek

>

Intercontinental Hotels Group Intercontinental Hotels Group, UK

Formule 1 Stationsplein 981, 1117 CE Schiphol-Oost Postbus 338, 1180 AH Amstelveen Telefoon: 020-3043555 Fax: 020-3043560 E-mail: info.nederland@accor.com Internet: www.accorhotels.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 42 Directeur: mw. C. van Eekelen

>

Accor Hospitality Nederland Accor Hospitality Nederland, Schiphol Accor, Evry (Frankrijk)

Hilton Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol-Centrum Postbus 7685, 1118 ZK Schiphol-Centrum Telefoon: 020-7104000 Fax: 020-7104080 E-mail: hilton.schiphol@hilton.com Internet: www.hilton.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Directeur: M. Arandelovic

>

Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hilton World Wide, USA, Maclean

Holiday Inn Neerveldstraat 101-1, 1200 Brussel, België Telefoon: 08000200808 Internet: www.ihg.com Structuur: ged.franchise Vestigingen: 7 Expansie: P. Vermeer

>

Intercontinental Hotels Group Intercontinental Hotels Group, UK

Ibis Schipholweg 181, 1171 PK Badhoevedorp Telefoon: 020-5025100 Fax: 020-6570199 E-mail: h0649@accor.com Internet: www.accor.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Directeur: E. van der Graaf

>

Accor Accor Hotels Frankrijk, Parijs (Frankrijk) Accor, Evry (Frankrijk)

NH Hoteles Noorderweg 68, 1221 AB Hilversum Postbus 619, 1200 AP Hilversum Telefoon: 035-6299299 Fax: 035-6284681 E-mail: info@nh-hotels.com Internet: www.nh-hotels.com Vestigingen: 35 Directeur: J. Simons

>

NH The Netherlands NH Hoteles SA, Madrid

Sheraton Schipholboulevard 101, 1118 BG Schiphol Telefoon: 020-3164300 Fax: 020-3164399 E-mail: sheraton-amsterdam@sheraton.com Internet: www.sheraton.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Gen. man.: K. Renold

>

Sheraton Hotels Nederland Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., White Planes

IJsbereiding Australian Homemade Plesmanstraat 31, 3905 KZ Veenendaal Telefoon: 0318-583140 Fax: 0318-583141 E-mail: info@australianhomemade.com Internet: www.australianhomemade.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Vvo: 25-70 m 2 Directeur: M. Gerritsen

>

Only Natural B.V. Bickery Management Group, ‘s-Graveland

Ben & Jerry’s Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam Postbus 160, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-4395562 Fax: 010-4394510 E-mail: verkoop.binnendienst@unilever.com Internet: www.benjerry.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 12 Vvo: 20 m 2

>

Unilever Ned. Unilever, Rotterdam

165 wiewatwaar

Automatiek Febo B.V. Febo Beheer B.V., Amsterdam Febo Groep B.V., Amsterdam

>

Best Western Hotels


winkelketens Haagen-Dazs Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam Telefoon: 020-6201555 Internet: www.haagen-dazs.nl/ Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1

>

HŠagen-Dazs Nederland N.V.

La Toscana ijssalon Tinelstraat 170A, 5654 LX Eindhoven Telefoon: 040-2520730 Fax: 040-2525347 E-mail: info@latoscanaijs.nl Internet: www.latoscanaijs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 70 m 2 Directeur: G.G.A. Ferrari

>

La Toscana B.V.

SWIRL’S Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam Postbus 160, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-4393939 Fax: 010-4394077 E-mail: verkoop.binnendienst@unilever.com Internet: www.swirls.nl Structuur: franchise Vestigingen: 65

>

Unilever, Rotterdam

Koffie-Wireca Bufkes De Koumen 150, 6433 KE Heerlen Postbus 5224, 6401 GE Heerlen Telefoon: 045-5229322 Fax: 045-5228616 E-mail: info@vanmelik.nl Internet: www.bufkes.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 36 Vvo: 9-150 m 2 Alg. dir.: J.J.B. van Melik Adj. dir.: C. Sampers Inkoop: C. Sampers Expansie: C. Sampers

>

Van Melik Food Groep B.V. Van Melik Beheer B.V., Heerlen

CoffeeCompany s Gravenhekje 1A, 1011 TG Amsterdam Postbus 16953, 1001 RL Amsterdam Telefoon: 020-4282248 Fax: 020-6246052 E-mail: info@coffeecompany.nl Internet: www.coffeecompany.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 35 Vvo: 100 m 2 Directeur: drs. S. Swart

>

166

The Coffee Company B.V. Coffee Company Holding B.V., Amsterdam

wiewatwaar

DE Master Blender Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht Postbus 2, 3500 CA Utrecht Telefoon: 030-2978379 Fax: 030-2972280 Internet: www.demasterblender.nl Structuur: zelfstandig

>

DE Master Blender, Utrecht

Doppio Expresso Business Services BV Nipkowweg 19, 8501XH Joure Telefoon: 0513-419363 Fax: 0513-414147 E-mail: info@doppio-espresso.nl Internet: www.doppio-espresso.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20

>

Doppio Espresso Holding B.V., Joure

Kaldi Koffie en Thee Popovstraat 70, 8013 RK Zwolle Telefoon: 038-4669338 E-mail: info@kaldi.nl Internet: www.kaldi.nl Structuur: franchise Vestigingen: 31 Vvo: 80 m 2 Directeur: H. Tietema

>

Kaldi B.V., Zwolle

Mr Cocker Coffee, Tea & Lunch Dukatenburg 90 I, 3437 AE Nieuwegein Telefoon: 030-6032380 Fax: 030-6050625 E-mail: info@mrcocker.nl Internet: www.mrcocker.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 8 Vvo: 170 m 2 Directeur: R.D. Jaarsma Sr. Expansie: R.D. Jaarsma Sr.

>

Mr Cocker Mr Cocker Holding B.V., Nieuwegein

Starbucks Accraweg 19, 1047 HJ Amsterdam Postbus 58081, 1040 HB Amsterdam Telefoon: 020-3077000 Internet: www.starbucks.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 35 Directeur: F. Wubben

>

Starbucks Coffee EMEA B.V.

Lunchroom Bagels & Beans Ambachtsweg 40-42, 3542 DG Utrecht Telefoon: 030-2409090 Fax: 030-2409099 E-mail: info@bagelsbeans.nl / klantenservicE Internet: www.bagelsbeans.nl Structuur: franchise Vestigingen: 50 Directeur/ oprichter: directeur R. Ronald Bakker

>

Bagels & Beans B.V.

Bagels & Beans Ambachtsweg 40-42, 3542 DG Utrecht Telefoon: 030-2409096 Fax: 030-2409099 E-mail: info@bagelsbeans.nl Internet: www.bagelsbeans.nl Structuur: franchise Vestigingen: 53 Directeur: R. Bakker

>

Bagels & Beans B.V.

Subway Prinsengracht 13, 1015 DK Amsterdam Telefoon: 020-5317300 Fax: 020-5317301 Internet: www.subway.com Structuur: franchise Vestigingen: 120 Formulemanager: J. Goes

>

Subway International B.V.

Restaurants AC Restaurant, AC Hotel Beneluxweg 1, 4904 AC Oosterhout nb Postbus 144, 4900 AC Oosterhout nb Telefoon: 0162-486648 Fax: 0162-486696 E-mail: info.nl@autogrill.net Internet: www.ac.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 18 Directeur: M. Orinx

>

AC Restaurants & Hotels B.V. Autogrill Spa, Oosterhout Autogrill Spa, Milaan

BackWerk Van Speyckstraat 31, 5912 EL Venlo Telefoon: 49201201890 E-mail: info@back-werk.nl Internet: www.back-werk.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Vvo: 120 m 2 Directeur: Mvr. V. Weiss

>

BackWerk B.V. BackWerk, Essen (DE)

Barnies Family Cafetaria Kipcorner Kapteijnstraat 8, 3771 CA Barneveld Telefoon: 0342-413637 Fax: 0342-401361 E-mail: kip@barniesbarneveld.nl Internet: www.barniesbarneveld.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 80 m 2 Form.man.: mw. Y.F. de Gier Inkoop: mw. Y.F. de Gier Expansie: mw. Y.F. de Gier

>

Barnies FHC Formulebeheer, Nieuw-Vennep

Big Rib Fastfood Markt 13, 6369 AH Simpelveld Telefoon: 045-5443464 Fax: 045-5445289 E-mail: info@bigrib.nl Internet: www.bigrib.nl Structuur: franchise Vestigingen: 3 Vvo: 70 m 2 Directeur: H. Lefel

>

Big Rib Company B.V., Simpelveld Lefel Beheer B.V., Simpelveld

Big Snack Corridor 11, 5466 RB Veghel Postbus 47, 5460 AA Veghel Telefoon: 0413-343500 Fax: 0413-341520 E-mail: ajdiephuis@sligro.nl Internet: www.bigsnack.nl Structuur: franchise Vestigingen: 130 Alg. dir.: K. Sippens

>

Sligro Food Group, Veghel

Bram Ladage Hoofdweg 180, 2908 LC Capelle aan den IJssel Telefoon: 010-2026244 Fax: 010-2026279 E-mail: kantoor@ladage.nl Internet: www.ladage.nl Structuur: franchise Vestigingen: 30 Vvo: 50 m 2 Directeur: R. Ladage

>

Bram Ladage B.V. Ladage Beheer B.V., Capelle aan den IJssel

Burger King Schorpioennstraat 282, 3067 KW Rotterdam Postbus 8821, 3009 AV Rotterdam Telefoon: 010-2863700 Fax: 010-2863797 E-mail: communication@burgerking.nl Internet: www.burgerking.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 27 Vvo: 350 m 2 Directeur: F. van Aken P. Reed

>

Burger King Nederland B.V. Burger King Ned. B.V., Rotterdam

Charlie Chiu’s Restaurant Oude Gracht 113 b, 3511 AG Utrecht Postbus 376, 3500 AJ Utrecht Telefoon: 030-2312253 Fax: 030-2369345 E-mail: info@charliechiu.nl Internet: www.charliechiu.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 175 m 2 Directeur: K.F. Chiu

>

Charlie Chiu’s, Utrecht

Cookers Van Beuningenhaven 1, 2993 EH Barendrecht Telefoon: 0180-532880 Fax: 0180-532065 E-mail: info@vork.nl Internet: www.cookers.nl Structuur: franchise Vestigingen: 2 Directeur: H.A. Stroes

>

Cookers B.V. Franchise Friendly Concepts, Zeist

De Beren eetcafes Prins Pieter Christiaanstr 81, 3066 TB Rotterdam Postbus 3096, 3003 AB Rotterdam Telefoon: 010-2437191 Fax: 010-4662417 E-mail: info@beren.nl Internet: www.beren.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 21 Vvo: 300 m 2 Directeur: mw. A. Schaap

>

De Beren Holding B.V. De Beren eetcafes, Rotterdam De Beren Holding, Rotterdam

Domino's Pizza Franklin 33, 4207 HX Gorinchem Postbus 112, 4200 AC Gorinchem Telefoon: 0183-696366 Fax: 0183-696302 E-mail: info@dominos.nl Internet: www.dominos.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 127 Vvo: 80 m 2 Directeur: A. Megson A. ten Wolde Expansie: A. Jehee

>

Domino's Pizza Netherlands B.V.

Donatello’s 1e Walstraat 18/22, 6511 GG Nijmegen Telefoon: 024-3601181 Fax: 024-3601181 E-mail: info@donatello.nl Internet: www.donatello.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Vvo: 150 m 2 Directeur: S.A. Po‘ll mw. S.E. Po‘ll

>

Donatello’s Exploitatie B.V.


winkelketens Eazie Stationsweg 19, 2312 AS Leiden Telefoon: 071-3318643 Fax: 071-3318644 E-mail: info@eazie.nl Internet: www.eazie.nl Structuur: franchise Vestigingen: 8

>

Eazie services B.V.

Entrée Brasserie Corridor 11, 5466 RB Veghel Postbus 47, 5460 AA Veghel Telefoon: 0413-343500 Fax: 0413-341520 E-mail: info@sligro.nl Internet: www.sligro.nl Structuur: franchise Vestigingen: 40 Vvo: 100 m 2 Directeur: K. Sippens

>

Sligro Food Group B.V., Veghel

Gonzales BBQ Restaurant Verlengde Arnhemseweg 99, 6718 SM Ede Telefoon: 0318-453355 E-mail: info@gonzales.nl Internet: www.gonzales.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Vvo: 250 m 2 Directeur: E. Stuit

>

Gonzales BBQ Restaurant ERMI Barbecue Exploitatie, Ede

GoPasta Boomgaardlaan 65, 1036 KJ Amsterdam Telefoon: 020-7162686 E-mail: info@defranchiser.nl Internet: www.defranchiser.nl Structuur: gestr. samenw.org Vestigingen: 6

>

De Franchiser

Hendo Hoge Rijndijk 54, 2313 KK Leiden Telefoon: 071-5128413 Fax: 071-5137307 Structuur: franchise Vestigingen: 5 Vvo: 35 m 2 Directeur: J. van der Kooy

>

Eigenwijs B.V. Koffiehuis De Rijnstreek B.V., Leiden

Kentucky Fried Chicken Stekkenbergweg 12, 1105 AJ Amsterdam Postbus 12992, 1100 AZ Amsterdam Telefoon: 020-3116811 Fax: 020-3116810 E-mail: info@kfc.com Internet: www.kfc.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 40 Vvo: 350 m 2 Directeur: M. van ‘t Loo KFC Holdings B.V. Yum Restaurants International, London

Kokkie fastfood Kreekweg 2, 7315 AR Apeldoorn Telefoon: 055-5217138 E-mail: marcel.nijman@planet.nl Internet: www.kokkie.nl Structuur: franchise Vestigingen: 8 Vvo: 110 m 2 Directeur: M.J. Nijman

>

Kokkie Fastfood

Prins Hendriklaan 35, 3701 CL Zeist Telefoon: 030-6005700 Fax: 030-6005727 E-mail: info@kwalitaria.nl Internet: www.kwalitaria.nl Structuur: franchise Vestigingen: 111 Vvo: 100 m 2 Directeur: A. Stroes Inkoop: J. Leemans Expansie: mw. E. Agterberg

>

Kwalitaria B.V. Franchise Friendly Concepts, Zeist

La Place

Plaza Food for All Corridor 11, 5466 RB Veghel Postbus 47, 5460 AA Veghel Telefoon: 0413-343500 Fax: 0413-341520 E-mail: info@sligro.nl Internet: www.plazafoodforall.nl Structuur: franchise Vestigingen: 82 Vvo: 70 m 2 Form.man.: K. Sippens

>

Sligro Food Group Sligro Food Group, Veghel Sligro Food Group Nederland B, Veghel

Popocatepetl

Inundatiedok 34 30, 3430 BM Nieuwegein Postbus 8226, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 3000 50 E-mail: info@laplace.nl Internet: www.laplace.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 200 Vvo: 850 m 2 Directeur: P. Bringmann

Nobelstraat 163, 3512 EM Utrecht Telefoon: 030-2315719 Fax: 030-2315769 E-mail: utrecht@popo.nl Internet: www.popo.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Directeur: R. van Rietschooten Fin. contr.: B. van Doorn

La Place V&D Warenhuizen B.V., Amsterdam Sun European

Debuut B.V. Debuut, Utrecht

>

McDonald’s Paasheuvelweg 14, 1105 BH Amsterdam Zo Postbus 22753, 1100 DG Amsterdam Zo Telefoon: 020-5642642 Fax: 020-5642723 E-mail: receptie@nl.mcd.com Internet: www.mcdonalds.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 236 Algemeen Directeur: J. Sempels Expansie: B. Klaassen

>

McDonald’s Nederland B.V. McDonald’s Corporation, Oak Brook

New York Pizza Smederij 15, 1185 ZR Amstelveen Postbus 9034, 1180 MA Amstelveen Telefoon: 020-3473880 Fax: 020-3473881 E-mail: info@newyorkpizza.nl Internet: www.newyorkpizza.nl Structuur: franchise Vestigingen: 110 Vvo: 80-120 m 2 Directeur: H. Mieter drs. P.A. Vorst Inkoop: T. van Genugten Verkoop: P.A. Vorst Expansie: P.A. Vorst

>

New York Pizza Green Tomato Holding B.V., Amstelveen

Pinoccio Edisonstraat 98, 6902 PK Zevenaar Telefoon: 0316-582613 Fax: 0316-582623 E-mail: info@pinoccio.nl Internet: www.pinoccio.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Vvo: 250 m 2 Directeur: mw. N.M.Th.K. Verheij Inkoop: mw. J.W.M. Kleine-Smit

>

Pinoccio Restaurants B.V. Horewa B.V., Zevenaar Overhaghe Beheer B.V., Zevenaar

>

Smulwereld Prins Hendriklaan 35, 3701 CL Zeist Telefoon: 030-6005700 Fax: 030-6005727 E-mail: info@smulwereld.nl Internet: www.smulwereld.nl Structuur: franchise Vestigingen: 35 Vvo: 60 m 2 Directeur: H.A. Stroes Inkoop: J. Leemans Verkoop: mw. E. Agterberg

>

Franchise Friendly Concepts Franchise Friendly Concepts, Zeist

Van der Valk Veurseweg 214, 2252 AH Voorschoten Postbus 61, 2250 AB Voorschoten Telefoon: 071-5614919 Fax: 071-5619542 E-mail: magazijn@voorschoten.valk.nl Internet: www.vandervalk.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 75 Directeur: M. van der Valk

>

Van der Valk & Co. Voorschoten B.V.

Vapiano Buitenhof 45-51, 2513 AH ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3650687 Fax: 070-3658749 E-mail: jvw@vapianonederland.nl Internet: www.vapiano.de Structuur: franchise Vestigingen: 5 Directeur: J. van Welsenes eigenaar: R. Schut directie: J. van Welsenes

>

AL DENTE FOOD & BEVERAGE B.V

Verhage Fast Food Restaurantsula Gildenweg 12, 3334 KC Zwijndrecht Telefoon: 078-6106899 Fax: 078-6100412 E-mail: info@verhage.nu Internet: www.verhage.nu Structuur: franchise Vestigingen: 36 Vvo: 120 m 2 Directeur: T. Bijl

>

Verhage Franchise Support B.V. Verhage Fast Food Beheer B.V., Zwijndrecht

Vork FastfoodFFC Prins Hendriklaan 35, 3701 CL Zeist Telefoon: 030-6005700 Fax: 030-6005727 E-mail: info@ffc.nl Internet: www.ffc.nl Structuur: franchise Vestigingen: 130 Directeur: H.A. Stroes

>

Kwalitaria Franchise Friendly Concepts, Zeist

Onderhoud en reparatie Installatie Tempus s-Gravelandseweg 371, 3125 BJ Schiedam Postbus 3004, 3101 EA Schiedam Telefoon: 088-8955000 Fax: 088-8955080 E-mail: info@tempus.nl Internet: www.tempus.nl Vestigingen: 1

>

Eneco Installatiebedrijven Eneco, Rotterdam

Renovatie De Klussenier Veemweg 17-19, 3771 MT Barneveld Postbus 125, 3770 AC Barneveld Telefoon: 0342-849797 Fax: 0342-423479 E-mail: info@hetklushuis.nl Internet: www.klussenier.nl Structuur: franchise Vestigingen: 225 Directeur: J. van der Pol

>

Het Klushuis Nederland B.V., Barneveld

Glass Renovator Kernweg 19c, 1627 LC Hoorn nh Postbus 4125, 1620 HC Hoorn Telefoon: 0800-0963963 Fax: 0229-599087 E-mail: info@glassrenovator.com Internet: www.glassrenovator.com Structuur: franchise Vestigingen: 10

>

Glass Renovator

HomeTeam Produktieweg 1, 8331 LJ Steenwijk Postbus 121, 8330 AC Steenwijk Telefoon: 0521-854800 Fax: 0521-854801 E-mail: info@hometeam.nl Internet: www.hometeam.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Inkoop: G. Haanstra

>

Hometeam B.V. Woonconcept, Meppel

Marco Leer Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord Telefoon: 0186-603268 Fax: 0186-604028 E-mail: info@marcoleer.nl Internet: www.marcoleer.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 5 Vvo: 120 m 2 Directeur: R. Thomas

>

Marco Leer Marco Leer Franchise B.V., Heinenoord Marco Leer Holding B.V., Heinenoord

167 wiewatwaar

>

Kwalitaria


winkelketens Portas

LadyLine

Veenendaalsestraatweg 14b, 3921 EC Elst ut Postbus 50, 3920 DB Elst Telefoon: 0318-471823 Fax: 0318-472745 E-mail: info@progenta.nl Internet: www.progenta.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: M. van Dijkhuizen

Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem Postbus 2, 6800 AA Arnhem Telefoon: 088 Ð 81 22 300 Fax: 026-8454556 E-mail: servicedesk@ladyline.com Internet: www.ladyline.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 15 Vvo: 200 m 2 Directeur: J.H.A. Stevens

Portas Deutschland GmbH & Co.

Progenta Nederland B.V., Elst

LadyLine International B.V. LadyLine Beheer en Expl.Mij. B.V., Arnhem

>

Schoenreparatie Dr. Shoe Brinklaan 1, 7311 LA Apeldoorn Telefoon: 055-5214300 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Vvo: 50 m 2 Directeur: E.N.J. Kerkhof Directeur: H. van Weelderen Expansie: D.N. Kerkhof

>

Dr Shoe B.V. Kerkhof Beheer B.V., Den Helder

Schoenreparatie Oldenzaal In den Vijfhoek 61, 7571 DV Oldenzaal Postbus 61, 7570 AB Oldenzaal Telefoon: 0541-519217 Fax: 0541-519217 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: mw. R. Stegers

>

Schoenreparatie Oldenzaal

Schuiling Utrechtseweg 180, 6862 AV Oosterbeek Telefoon: 026-3390002 E-mail: info@schuilingschoenreparatie.nl Internet: www.schuilingschoenreparatie.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: R.C.W. Schuiling C.Th.J. Schuiling

>

Schuiling Schoenreparatie & Lederwaren Schuiling Schoenreparatie, Oosterbeek

Schoonmaak/onderhoud Cantorclin Oeverlandenweg 2C, 7944 AZ Meppel Postbus 364, 7940 AJ Meppel Telefoon: 088-0018800 Fax: 0522-262949 E-mail: cantorclin@cantorclin.nl Internet: www.cantorclin.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: A. Plattel

168

Progenta Projektservices

Dieselstrasse 1-3, 63126 Dietzenbach, Duitsland Telefoon: 00-49-60744 Fax: 0049-607440 E-mail: sbb@portas.de Internet: www.portas.com Structuur: franchise Vestigingen: 22 Vvo: 350 m 2 Verkoop: E.M.F. Corporaal

>

Cantorclin Schoonmaak B.V.

wiewatwaar

Tapijt- en meubelreiniging Chem-Dry Vijfhuizenberg 127, 4708 AJ Roosendaal Telefoon: 0165-570610 Fax: 0165-521152 E-mail: info@chemdry.nl Internet: www.chemdry.nl Structuur: franchise Vestigingen: 90 Directeur: M.J. Kaas Inkoop: P. van den Hoven Verkoop: P. van den Hoven

>

Chem-Dry Nederland B.V. Petillant B.V., Roosendaal

>

Ontspanning Fitnesscentra en Afslankinstituten Achmea Health Centers Gladsaxe 43, 7327 JZ Apeldoorn Postbus 866, 7301 BC Apeldoorn Telefoon: 055-5994720 Fax: 055-5994730 E-mail: marketing@achmeahealthcenters.nl Internet: www.achmeahealthcenters.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 37 Vvo: 2000 m 2

>

Achmea Health Centers Achmea, Apeldoorn

Bailine Keyserswey 57a, 2201 CX Noordwijk zh Telefoon: 071-3621462 Fax: 071-3621342 E-mail: info@bailine.nl Internet: www.bailine.nl Structuur: franchise Vestigingen: 24 Directeur: O.B. Lie Verkoop: F. Schouten

>

Sandlife B.V.

Body Control Nijverheidsstraat 6d, 5331 PT Kerkdriel Telefoon: 0346566031 Fax: 0418-511206 E-mail: info@bodycontrol.nl Internet: www.bodycontrol.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 53 Vvo: 60-120 m 2

>

Body Control Franchise B.V.

Bodymince Bogardeind 155, 5664 ED Geldrop Telefoon: 040-2868753 Fax: 040-2868773 E-mail: info@bodymince.nl Internet: www.bodymince.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 3 Vvo: 30 m 2

>

Body Contour B.V.

Curves Apeldoornseweg 152, 6814 BP Arnhem Telefoon: 026-3590555 Fax: 026-3516415 E-mail: ingo@curves.nl Internet: www.curves.nl Structuur: franchise Vestigingen: 57 Vvo: 200 m 2 Directeur: F.B.J. Polman

>

Curves Holland B.V. Curves Int., Texas VS

>

Sportschool Venendaal Weerdestein 377, 6714 CR Ede Telefoon: 0318-637537 E-mail: info@sportschool-venendaal.nl Internet: www.sportschool-venendaal.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: J.M. Venendaal mw. A. Vermin-Venendaal mw. C.A.V. Hanekamp v. Rooden Expansie: J.M. Venendaal

>

Sportschool Venendaal B.V.

Recreatie Bison Bowling Bisonspoor 2023, 3605 LC Maarssen Postbus 1168, 3600 BD Maarssen Telefoon: 0346-571710 Fax: 0346-572810 E-mail: maarssen@ bisonbowling.nl/maarssen Internet: www.bisonbowling.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 1700 m 2 Directeur: F.A. van Dijk mw. M.J. van Dijk

>

Bison Bowling Double Dijk B.V., Maarssen

Fair Play Casino Winkelen 1, 6467 JD Kerkrade Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade Telefoon: 045-5428428 Fax: 045-5423823 E-mail: info@jhgroup.nl Internet: www.jh-group.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 42 Directeur: J. Schiffelers

>

Fair Play Centers B.V. Janshen-Hahnraths Group B.V., Kerkrade

Jack’s Casino Europalaan 26, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch Postbus 2156, 5202 CD Den Bosch Telefoon: 073-6273620 Fax: 073-6273621 E-mail: info@jvh.nl Internet: www.jvhgaming.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 24 Vvo: > 100 m 2 Directeur: E. Olders

>

JVH Gaming en Entertainment B.V. JVH Gaming, ‘s-Hertogenbosch

Krijco Casino’s Computerweg 39, 3821 AA Amersfoort Telefoon: 033-4552225 Fax: 033-4552344 E-mail: info@krijco.nl Internet: www.krijco.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 16 Directeur: mw. C.A. van Amstel

>

Krijco Casino’s & Leisure, Amersfoort

Magic City Europalaan 26, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch Postbus 2156, 5202 CD Den Bosch Telefoon: 073-6273620 Fax: 073-6273621 E-mail: info@jvh.nl Internet: www.jvhgaming.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: > 100 m 2 Directeur: E. Olders

>

JVH Gaming en Entertainment B.V. JVH Gaming, ‘s-Hertogenbosch

Playland Europalaan 26, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch Postbus 2156, 5202 CD Den Bosch Telefoon: 073-6273620 Fax: 073-6273621 E-mail: info@jvh.nl Internet: www.jvhgaming.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: >100 m 2 Directeur: E. Olders

>

JVH Gaming en Entertainment B.V. JvH Gaming B.V., ‘s-Hertogenbosch

Tennis Inn Past. Petersstraat 91, 7462 MX Rijssen Telefoon: 0548-513820 Fax: 0548-625825 E-mail: tennisinn@hetnet.nl Internet: www.tennishalhetwolderik.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 2500 m 2 Directeur: B. Bruggink

>

Tennis Inn Oost Nederland B.V. Barry Bruggink Holding B.V., Rijssen

Toy Toy Europalaan 26, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch Postbus 2156, 5202 CD Den Bosch Telefoon: 073-6273620 Fax: 073-6273621 E-mail: info@jvh.nl Internet: www.jvhgaming.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: > 100 m 2 Directeur: E. Olders

>

JVH Gaming en Entertainment B.V. JVH Gaming, ‘s-Hertogenbosch


winkelketens Zonnestudio’s Sunday’s Turfschipper 25, 2292 JC Wateringen Telefoon: 0174-272382 Fax: 0174-272383 E-mail: info@sundays.nl Internet: www.sundays.nl Structuur: franchise Vestigingen: 63 Vvo: 120 m 2 Directeur: R. Bontje rob@sundays.nl: R. Bontje

>

Sunday’s Nederland B.V. Sunday’s Internationaal B.V., Wateringen

Zonnestudio Summertan Postbus 211, 5050 AE Goirle E-mail: info@summertan.nl Internet: www.summertan.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 150 m 2 Directeur: mw. J. van Beurden

>

Summertan Zonnestudio Ned. B.V., Goirle

Particuliere Dienstverlening Chemisch Reinigen Ambassade Loosduinseweg 373D, 2571 AE ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3458063 E-mail: info@ambassade-textielreiniging.nl Internet: www.netex.nl/ambassade Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 75 m 2 Directeur: M.W.H.T. Pieterse R.A.H.J. Pieterse

>

Ambassade Ambassade Textielreinigingsbedrijf B.V., ‘s-Gravenhage

Azea De Corantijn 26, 1689 AP Zwaag Telefoon: 0229-266088 E-mail: info@azea.nl Internet: www.azea.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: M.G.J. Jansen R.L.J. Jansen

>

Azea B.V.

Cristal Cleaning Stomerijen

>

Cristal Cleaning B.V. Habe Beheer B.V., Nijmegen

Zuidstraat 87, 2225 GT Katwijk zh Telefoon: 071-4014827 Fax: 071-4014827 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 200 m 2 Directeur: G. van Egmond

>

Edmondo B.V., Katwijk

Euro Cleaning Marssteden 62, 7547 TD Enschede Telefoon: 053-4283500 Fax: 053-4283525 E-mail: info@eurocleaning.nl Internet: www.eurocleaning.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 2500 m 2 Directeur: P. de Rijke

>

Euro Cleaning B.V., Enschede

Hartevelt Plus Strijkviertel 50, 3454 PN De Meern Telefoon: 030-2142244 Fax: 030-2142245 E-mail: info@harteveltplus.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 90 m 2 Directeur: mw. C.G.M. Hartevelt- Heyman

>

Hartevelt Plus B.V.

Krom Textielverzorging Badweg 46, 8401 BL Gorredijk Telefoon: 0513-468500 E-mail: info@krom.nl Internet: www.krom.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: R. Molleman

>

Krom B.V.

Kwaliteitsstomerij Soap Dry Cleaning Oost Zeedijk Beneden 233-2, 3061 VW Rotterdam Telefoon: 010-4122829 Fax: 010-7850949 E-mail: info@soapstomerij.nl Internet: www.soapstomerij.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: P.A.B. Oonk

>

Soap Fashioncare dry Cleaning & Laundry

Mengelers Textielreininging Langheckweg 12, 6468 EL Kerkrade Telefoon: 045-5724706 Fax: 045-5708644 E-mail: info@mengelers.com Internet: www.mengelers.com Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Vvo: 1100 m 2 Directeur: P.M. Beyer

>

Mengelers Textielreiniging B.V., Kerkrade

Palthe Stomerijen Bonnetstraat 10a, 6718 XN Ede Telefoon: 0318-744120 Fax: 0318-744121 E-mail: info@palthe.nl Internet: www.palthe.nl Structuur: franchise Vestigingen: 25 Vvo: 100 m 2 Directeur: E.J. Terlouw Inkoop: H. van Kooten Verkoop: B. van der Meer Expansie: E.J. Terlouw

>

Palthe Groep B.V.

Pols Stomerij J. v.d. Heydenstraat 81, 2522 EM ‘s -Gravenhage Telefoon: 070-3997902 Fax: 070-3193762 E-mail: pols.stomerij@zonnet.nl Internet: www.polsstomerij.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 150 m 2 Directeur: N.J. Pols

>

Pols Stomerij

Stomerij De Kim Ptr. Ullingsstraat 13, 6023 AM Budel Schoot Telefoon: 0495-491334 E-mail: info@de-kim.nl Internet: www.de-kim.nl Structuur: eenmanszaak Vestigingen: 2 Vvo: 20 m 2 Directeur: J. van Tulden

>

Stomerij De Kim

Stomerij Neptunus Vrede en Vrijheid 15, 1785 RL Den Helder Telefoon: 0223-633415 E-mail: l.knaap@quicknet.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Directeur: L. Knaap mw. R. Knaap-Bezoen

>

Stomerij Neptunus VOF

Stomerij Uniek Oeverkruis 5, 4941 VV Raamsdonksveer Telefoon: 0162-589595 Fax: 0162-589596 E-mail: info@stomerij-uniek.nl Internet: www.stomerij-uniek.nl Structuur: eenmanszaak Vestigingen: 1 Vvo: 900 m 2 Directeur: L.A. van Roosmalen

>

Stomerij Uniek, Raamsdonkveer

Stomerij Zeyrek Gildemeestersplein 302, 6826 LV Arnhem Telefoon: 026-3610119 Fax: 026-3620889 E-mail: info@zeyrek.nl Internet: www.stomerijzeyrek.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 25 Vvo: 350-400 m 2 Directeur: mw. F. Zeyrek

>

Stomerij Zeyrek, Arnhem

Stomerij-Wasserij Marnita’s W. Barentszweg 14, 5928 LM Venlo Telefoon: 077-3821833 Fax: 077-3870037 E-mail: mail@marnita.nl Internet: www.marnita.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 26 Directeur: F. Hanegraaf

>

Marnita B.V. Marnita Holding B.V., Venlo

Temponette Parkweg 85, 6717 HN Ede Telefoon: 0318-632364 Fax: 0318-632364 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 180 m 2 Directeur: A. van Eckeveld

>

Temponette VOF

Van der Wal Nieuwe Crooswijkseweg 42-44, 3034 PR Rotterdam Telefoon: 010-4125395 Fax: 010-4131210 E-mail: info@stomerijvanderwal.nl Internet: www.stomerijvanderwal.nl Structuur: eenmanszaak Vestigingen: 1 Vvo: 60 m 2 Directeur: W. van der Wal

>

Modelchemische Reiniging Van der Wal

Kapsalons AMI Kappers Achter de Broederen 9, 7411 PS Deventer Telefoon: 0570-200225 E-mail: info@amikappers.nl Internet: www.amifranchise.nl Structuur: franchise Vestigingen: 75 Vvo: 80-100 m 2 Eigenaar: G. ter Avest

>

AMI Franchise B.V.

Cosmo Hairstyling schiedamsedijk 36, 3011 ED Rotterdam Postbus 21779, 3001 AT Rotterdam Telefoon: 010-2845100 Fax: 010-2845111 E-mail: info@waveint.nl Internet: www.cosmo.nl Structuur: franchise Vestigingen: 80 Vvo: 150 m 2 Expansie: mw. S. van der Kolk

>

Wave International Hairstyling B.V. Wave International B.V., Rotterdam

De Stadskappers Kruisherenstraat 8, 6041 HK Roermond Telefoon: 0475-311165 Fax: 0475-310431 E-mail: info@destadskappers.nl Internet: www.destadskappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: L.A.M. van der Linden Directeur: mw. E.J.M. van der Linden

>

De Stadskappers B.V.

Dekkers Coiffures St. Antoniusstraat 5a, 5144 AA Waalwijk Telefoon: 0416-336586 E-mail: info@dekkerscoiffures.waalwijk.nl Internet: www.dekkerscoiffures-waalwijk.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: D.G. Dekkers G.H. Dekkers

>

Dekkers Coiffures VOF

Egbert’s Hairshop Kapteijnstraat 27, 3771 CA Barneveld Telefoon: 0342-490460 E-mail: info@egbertshairshop.nl Internet: www.egbertshairshop.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: E. Marsman

>

Egbert’s Hairshop VOF

169 wiewatwaar

Peperbos 37, 4841 GL Prinsenbeek Postbus 3, 4840 AA Prinsenbeek Telefoon: 076-5414445 Fax: 076-5414560 E-mail: info@cristalcleaning.nl Internet: www.cristalcleaning.nl Structuur: franchise Vestigingen: 21 Vvo: 100 m 2 Directeur: H.L. Bielschowsky B.J.M. Bielschowsky Expansie: B.J.M. Bielschowsky

Edmondo


winkelketens Esther Hairfashiion Plantenstraat 2a, 7001 EZ Doetinchem Telefoon: 0314-344111 E-mail: info@hairfashiion.nl Internet: www.hairfashion.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: mw. E. Jansen

>

Esther Hairfashion

Eugenie’s Coiffures Zuidstraat 6, 2225 GW Katwijk zh Telefoon: 071-4012826 Internet: www.eugeniescoiffure.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 55 m 2 Directeur: mw. E. Blom

>

Eugenie’s Coiffures

Gi Gi Coiffures Rompertpassage 51, 5233 AP ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6410613 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: G. van Helden

>

Gigi Coiffures Gigi Coiffures B.V., ‘s-Hertogenbosch

Haar 81 Koningin Julianastraat 1, 2841 VL Moordrecht Telefoon: 0182-372504 Fax: 0182-230687 E-mail: info@haar81.nl Internet: www.haar81.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: mw. S.A.N. Oudenes

>

Haar 81 B.V.

Haarfijn Kappers Hair en Beauty Godebaldkwartier 89, 3511 DN Utrecht Postbus 2745, 3500 GS Utrecht Telefoon: 030-2431425 Fax: 030-2432470 E-mail: info@haarfijnkappers.nl Internet: www.haarfijnkappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 150 m 2 Directeur: K.P. Ditzler

>

Haarfijn Kappers B.V. Ditzler Int. B.V., Utrecht

Haarhoeve Vermaat

170 wiewatwaar

Melaneweg 6, 4661 RZ Halsteren Telefoon: 0164-255000 Fax: 0164-237303 E-mail: haarhoevevermaat@hotmail.com Internet: www.haarhoeve.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 82 m 2 Bedrijfsleider: mw. J. Vermaat-Scheepers.

>

Haarinstituten Vermaat B.V. Marcel Vermaat Holding B.V., Halsteren

Haarmode Peter Dekens Nieuwe Kerkstraat 61, 3864 EB Nijkerkerveen Telefoon: 033-2572070 Fax: 033-2571148 Internet: www.peterdekens-haarwerken.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: P.C. Dekens

Haartrend Van Hees Groenewoud 14a, 5151 RM Drunen Telefoon: 0416-320121 Fax: 0416-320123 E-mail: info@haartrendvanhees.nl Internet: www.haartrendvanhees.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 80 m 2 Directeur: mw. E.A.P. van Hees Inkoop: mw. E.A.P. van Hees Verkoop: mw. E.A.P. van Hees Expansie: mw. E.A.P. van Hees

>

Van Hees Holding B.V.

HAIRMAXX Schiedamsedijk 36, 3011 ED Rotterdam Postbus 21779, 3001AT Rolterdam Telefoon: 010-2845100 Fax: 010-2845111 E-mail: info@hairmaxx.nl Internet: www.hairmaxx.nl Structuur: franchise Vestigingen: 8 Vvo: 100 m 2 Directeur: L. de Vijver

>

HAIRMAXX B.V. Wave International B.V., Capelle aan den Ijssel

Hairpoint Weth Sangersstraat 223, 6191 NA Beek lb Telefoon: 046-4360821 Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1

>

Hairpoint

Hairtoday Luttekestraat 62, 8011 LS Zwolle Telefoon: 038-4220900 E-mail: hairtoday1@hairtoday.nl Internet: www.hairtoday.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: M. Kalfs

>

Hairtoday Jans Kalfs, Zwolle

Hans Kalf Intercoiffure Brederostraat 2, 8023 AT Zwolle Telefoon: 038-4548742 Fax: 038-4542552 E-mail: hanskalf@home.nl Internet: www.hanskalf.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 100 m 2 Directeur: H. Kalf M. Kalf mw. P.M. Kalf

>

Hans Kalf Intercoiffure, Zwolle

Hizi Hair Richard Holkade 2a, 2033 PZ Haarlem Telefoon: 023-5400034 Fax: 023-5402279 E-mail: info@hizihair.nl Internet: www.hizihair.nl Structuur: franchise Vestigingen: 60 Vvo: 100 m 2 Directeur: D. Last mw. B. Kolder

Hoepelman Kappers Onderwijsboulevard 200, 5223 DH ‘s-Hertogenbosch Postbus 3401, 5203 DK Den Bosch Telefoon: 073-6127661 Fax: 073-6132686 E-mail: info@hoepelmankappers.nl Internet: www.hoepelmankappers.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 13 Vvo: 100 m 2 Directeur: P.P.J. Janssen

>

Hoepelman Kappers HK Company B.V., ‘s-Hertogenbosch

ICI Kappers Hoofdweg 51b, 9104 BC Damwoude Postbus 90, 9270 AB Zwaagwesteinde Telefoon: 0511-424644 E-mail: info@icikappers.nl Internet: www.icikappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: D. Henstra

>

ICI Kappers

Intercoiffure Pierre

>

Kinki B.V.

Lentferink Haarmode Dorpsstraat 33, 7678 AT Geesteren ov Telefoon: 0546-631315 Fax: 0546-568840 E-mail: lentferink@home.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 80 m 2 Directeur: B.F.A. Lentferink mw. M. Lentferink

>

VOF Kapsalon Lentferink

Leon Zuidgeest Kappers Pr. Johan Friso Promenade 82, 2284 DC Rijswijk zh Telefoon: 070-3967449 Internet: www.leonzuidgeestkappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 50-250 m 2 Directeur: L. Zuidgeest

Intercoiffure Perrie by Joyce Heerings

Leon Zuidgeest Kappers, Voorburg

>

Jolly Good

>

Lia Coiffures

Plaats 19, 2711 AW Zoetermeer Telefoon: 079-3515131 E-mail: karlvrolijk@planet.nl Internet: www.jollygood.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: K. Vrolijk

Raadhuisstraat 32, 4844 AE Terheijden Telefoon: 076-5931866 E-mail: info@liacoiffures.com Internet: www.liacoiffures.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: mw. L. de Haan - Rasenberg

Jolly Good B.V.

Lia Coiffures B.V.

>

Jon Karelse Intercoiffure Utrechtsestraat 2, 3401 CV IJsselstein ut Telefoon: 030-6881227 Fax: 030-6874332 E-mail: ijsselstein@jonkarelse.nl Internet: www.jonkarelse.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: J. Karelse H. Karelse

>

Jon Karelse Haarmode B.V.

Kapsalon de Barbier Oosterstraat 15, 9711 NN Groningen Telefoon: 050-3135653 Fax: 050-3135653 E-mail: fransles@hotmail.com Internet: www.debarbier.net Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 38 Directeur: D. Kroese

>

De Kappersgilde, Gieten

Kapsalon Diana

>

Haarmode Peter Dekens B.V. P.C. Dekens Beheer B.V., Nijkerkervee

VOF Kapsalon Diana

Last Haarmode 2000 B.V.

Kinderhuissingel 6a-c, 2013 AS Haarlem Telefoon: 023-5730150 Fax: 023-5730356 E-mail: info@kinki.nl Internet: www.kinki.nl Structuur: franchise Vestigingen: 43 Vvo: 100 m 2 Creatief dir.: M. Melief Com. dir.: R. ter Haak Expansie: R. ter Haak

Akersteenweg 35, 6226 HR Maastricht Telefoon: 043-3636699 E-mail: info@intercoiffurepierre.nl Internet: www.intercoiffurepierre.nl Vestigingen: 2 Directeur: mw. J. Heerings

Broekstraat 25, 7031 EV Wehl Telefoon: 0314-681589 Fax: 0314-680170 E-mail: kapsalondiana@online.nl Internet: www.dianakapsalons.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 120 m 2 Directeur: P. Aaldering mw. R. Aaldering

>

Kinki Kappers

>

>

Mario’s Hair Club Westwaarts 53, 2711 AD Zoetermeer Postbus 8030, 3009 AA Rotterdam Telefoon: 010-2025389 E-mail: info@mario-s.nl Internet: www.mario-s.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 75 Vvo: 200-300 m 2 Directeur: mw. P. Berghege

>

Mario’s Hairclub B.V., Rotterdam

Marna Hairclub Dorpsstraat 19, 2742 AP Waddinxveen Telefoon: 0182-632339 E-mail: waddinxveen@marna.nl Internet: www.marna.nl Structuur: franchise Vestigingen: 28 Vvo: 150 m 2

Michelle Haarmode Lange Kerkstraat 7, 4461 JG Goes Telefoon: 0113-216873 E-mail: info@michellehaarmode.nl Internet: www.michellehaarmode.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Vvo: 80 m 2 Directeur: J. Minnaar

>

Michelle Haarmode


winkelketens Molier Hairstyling Griegstraat 287-2, 2625 AN Delft Telefoon: 015-2566373 Structuur: franchise Vestigingen: 4 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. D. Molier

>

Molier Hairstyling Molier Hairstyling, Delft

RFH Kappers-Hair Port Herenweg 49, 1829 AB Alkmaar Telefoon: 072-5117285 E-mail: info@rfhhairdressers.nl Internet: www.rfhkappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Directeur: R. Jagtenberg

>

Fa. Jagtenberg

Robin & Jill Kappers Bentinckplein 127, 3039 KR Rotterdam Telefoon: 010-4664445 Fax: 010-4665580 Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 120 m 2 Directeur: W. van Fazzari

>

Robin & Jill Kappers

Rombout Kappers Raadhuisplein 21, 2941 BR Lekkerkerk Postbus 2512, 2940 AA Lekkerkerk Telefoon: 0180-662191 Fax: 0180-664555 E-mail: info@romboutkappers.nl Internet: www.romboutkappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 23 Vvo: 100 m 2 Technisch dir.: R. Rombout Fin. dir.: C.B. de Groot Inkoop: R. Rombout

>

W. Rombout Exploitatie B.V., Lekkerkerk

Salon Modern Haarmode Voorstraat 41B, 2964 AH Groot-Ammers Telefoon: 0184-767299 Fax: 0184-663548 E-mail: kantoor@salonmodern.nl Internet: www.salonmodern.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 17 Vvo: 100 m 2 Expansie: N. Loeve

>

Salon Modern Haarmode Europa Hairstyling, Groot Ammers

Scheerder Intercoiffure

>

Scheerder Intercoiffure VOF

Silvester Haarmode Violenstraat 69, 3812 VW Amersfoort Telefoon: 033-4619769 E-mail: haarmodesilvester@hotmail.com Internet: www.silvesterhaarmode.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 70 m 2 Directeur: H.W. Koelewijn

>

Silvester Haarmode B.V., Amersfoort

Westeinde 276, 7671 CK Vriezenveen Telefoon: 0546-561443 Fax: 0546-565823 E-mail: info@smeltkappers.nl Internet: www.smeltkappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: G.W.M. Smelt

>

Smelt Kappers Smelt Haarmode B.V., Vriezenveen Smelt Holding B.V., Vriezenveen

Smit Kappers Vasco Da Gamalaan 7, 3526 ER Utrecht Telefoon: 030-2817945 Fax: 030-2316924 Internet: www.smitkappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 180 m 2 Directeur: J. Smit A.B. Smit

>

Smit Coiffure B.V.

Snelkappers B.V. Ouvertureweg 127, 2402 DX Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-420039 Internet: www.snelkappers.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 4 Directeur: mw. J. Snel

>

Snelkappers Snel Hairstyling B.V., Gouda Fast Hair Fashion B.V., Boskoop

Sorelle Haarmode Ter Steeghe Ring 57, 3331 LX Zwijndrecht Postbus 31, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Telefoon: 078-6816211 Fax: 078-6812709 E-mail: office@sorellehaarmode.nl Internet: www.sorellehaarmode.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Directeur: mw. M. Tieleman

>

Sorelle Haarmode B.V., Zwijndrecht

Team Kapsalon schiedamsedijk 36, 3011 ED Rotterdam Postbus 21779, 3001 AT Rotterdam Telefoon: 010-2845100 Fax: 010-2845111 E-mail: info@waveint.nl Internet: www.teamkapsalon.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 80 Vvo: 100 m 2

>

Wave International Hairstyling B.V. Wave International B.V., Rotterdam

Tom Westen Kappers Wilhelminapark 1, 2342 AD Oegstgeest Telefoon: 071-5174270 E-mail: info@tomwesten.nl Internet: www.tomwesten.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Vvo: 170 m 2 Directeur: mw. M.J.L. Westen-Boon

>

Tom Westen Kappers

Ton de Vos Hairstylist

Mijn Makelaar Vechtdal

Wolfskuilseweg 92, 6542 JM Nijmegen Telefoon: 024-3771326 E-mail: info@tondevoshairstylist.nl Internet: www.tondevoshairstylist.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 90 m 2 Directeur: M.J.C. de Vos

Lage Doelen 7a, 7772 BL Hardenberg Postbus 46, 7770 AA Hardenberg Telefoon: 0523-271850 E-mail: vechtdal@mijnmakelaar.nl Internet: www.mijnmakelaar.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 19 Vvo: 50 m 2 Directeur: A. Echten

Ton de Vos Hairstylist Nijmegen VOF

Mijn Makelaar Vechtdal UnivŽ Verzekeringen, Hardenberg Mijn Makelaar Stegeman, Frieseveen

>

Van Pelt Coiffure Beauty Vriesestraat 25, 3311 NN Dordrecht Telefoon: 078-6137233 E-mail: l.s.vanpelt@hetnet.nl Internet: www.vpelt.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: A.M.C.L.S. van Pelt Directeur: L.S. van Pelt

>

Van Pelt Coiffure Beauty

Vitu Kappers Schoolstraat 3, 1462 JC Middenbeemster Telefoon: 0299-681359 Fax: 0299-681797 E-mail: info@vitukappers.nl Internet: www.vitukappers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 80 m 2 Directeur: W.J.M. Tuyp Expansie: mw. A.W.A. de Granje

>

Vitu Kappers VOF

Makelaars Drenth Makelaars Bergstraat 39-41, 3811 NG Amersfoort Postbus 621, 3800 AP Amersfoort Telefoon: 033-4652602 Fax: 033-4650599 E-mail: amersfoort@drenthmakelaars.nl Internet: www.drenthmakelaars.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 200 m 2 Directeur: S. van Dronkeleaar

>

Drenth Makelaars

Guijt Langstraat 1, 6691 EA Gendt Postbus 1, 6690 AA Gendt Telefoon: 0481-427777 Fax: 0481-422837 E-mail: gendt@guijt.nl Internet: www.guijt.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: C. Guijt A. Guijt Inkoop: P. Guijt

>

Guijt Verzekeringen B.V./ Guijt Makelaardij B.V. Guijt Holding B.V., Gendt

Koophuis Makelaars Postbus 85082, 3009 MB Rotterdam Telefoon: 010-2809256 E-mail: rotterdam@koophuismakelaars.nl Internet: www.koophuis.nl Structuur: franchise Vestigingen: 8 Directeur: D. Bobbe

>

Koophuis Nederland B.V. AFAB Service Providing Holding NV, Amersfoort AFAB Service Providing Holing, Amersfoort

>

RE/MAX Breed 36 36, 1621 KC Hoorn nh Telefoon: 088-8833700 Fax: 088-8833701 E-mail: info@remax.nl Internet: www.remax.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 MScBASMT: M. Groot

>

RE/MAX Nederland RE/MAX International, USA

VLIEG Advies Groep Robijnstraat 7, 1812 RB Alkmaar Postbus 1003, 1810 KA Alkmaar Telefoon: 072-5414243 Fax: 072-5414248 E-mail: hoofdkantoor@vlieg.nl Internet: www.vlieg.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 10

>

VLIEG Advies Groep Vlieg Advies Groep, Alkmaar

Vrijehuizenmarkt Hof van Sonoy 15-16, 1811 LD Alkmaar Telefoon: 072-5200650 Fax: 084/8722848 E-mail: info@vrijehuizenmarkt.nl Internet: www.vrijehuizenmarkt.nl Structuur: franchise Vestigingen: 9 Directeur: H. Kuijper M. Pijnenborgh

>

Vrijehuizenmarkt B.V.

Woonaccent Makelaars Abe Lenstra Boulevard 10, 8448 JB Heerenveen Postbus 121, 8440 AC Heerenveen Telefoon: 0513-644440 Fax: 0513-644441 E-mail: info@woonaccent.nl Internet: www.woonaccent.nl Structuur: franchise Vestigingen: 25 Directeur: R.A. Vonk

>

Woonaccent Nederland B.V. Woonaccent Holding, Heerenveen

Reiswezen ANWB Wassenaarseweg 220, 2596 EC ‘s-Gravenhage Postbus 93200, 2509 BA Den Haag Telefoon: 088-2692999 Fax: 088-2696969 E-mail: info@anwb.nl Internet: www.anwb.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 68 Vvo: 250 m 2 Inkoop: H.P. Duijndam Verkoop: C. Wagenaar

>

ANWB, ‘s-Gravenhage

171 wiewatwaar

Kerkstraat 5, 6941 AC Didam Telefoon: 0316-221258 E-mail: franc.scheerder@planet.nl Internet: www.scheerderintercoiffure.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Vvo: 125 m 2 Directeur: mw. W.G.M. Scheerder

Smelt Kappers


winkelketens Arke

Kelvinstraat 1, 6003 DH Weert Postbus 23, 6000 AA Weert Telefoon: 0495-456605 Fax: 0495-456607 E-mail: hoofdkantoor@kupers.nl Internet: www.kupers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 15 Directeur: L.P.G. Fonteyn

Tui Nederland NV Travel PLC, UK

Kupers Reisinfo B.V.

>

ATPI Beechavenue 101, 1119 RB Schiphol-Rijk Postbus 75672, 1118 ZS Schiphol Telefoon: 020-2011200 Fax: 020-2011205 E-mail: info@atpi.nl Internet: www.atpi.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 11 Vvo: 150 m 2 Alg. dir.: J. Jansen

>

ATPI Advanced Travel Partners Nederland B.V., Schiphol-Rij ATPI, Schiphol-Rijk

Carlson Wagonlits Travel Wisselwerking 58, 1112 XS Diemen Postbus 165, 1000 AD Amsterdam Telefoon: 020-2000200 Fax: 020-2000205 E-mail: info@carlsonwagonlittravel.nl Internet: www.carlsonwagonlittravel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Alg. dir.: mw. V. Fernandez

>

Carlson Wagonlits Travel C.W. Nederland B.V., Diemen

D-Reizen Burg. Van der Willigenlaan 50, 2132 TW Hoofddorp Postbus 503, 2130 AM Hoofddorp Telefoon: 023-5542542 Fax: 023-5542543 E-mail: info@d-reizen.nl Internet: www.d-reizen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 188 Directeur: W. van den Hoogen

>

D-Reizen Samenwerkende D. van den Broek, Hoofddorp

Does Travel & Cadushi Tours

172

Kupers Reisinfo

Volmerlaan 3, 2288 GC Rijswijk zh Postbus 157, 2280 AD Rijswijk zh Telefoon: 070-3266000 Fax: 070-3266497 E-mail: info@tui.nl Internet: www.tui.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 144 Alg. dir.: S.M. van der Heijden

wiewatwaar

Intrada 211, 1096 EE Amsterdam Telefoon: 070-3129500 E-mail: info@doescadushi.com Internet: www.caribbean.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 60 m 2 Directeur: F.R. Does M.J. Does

>

Reisbureau Does Travel & Cadushi Tours

KRAS.nl Bernseweg 22a, 5324 JW Ammerzoden Postbus 59, 5324 ZH Ammerzoden Telefoon: 0900 - 9697 Fax: 073-5999900 E-mail: info@kras.nl Internet: www.kras.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Vvo: 40 m 2 Directeur: mw. M. Romijn

>

Kras B.V., Ammerzoden TUI Nederland NV, Rijswijk

>

Nova Reisbureau 1e Oosterparkstraat 127, 1091 GX Amsterdam Postbus 94237, 1090 GX Amsterdam Telefoon: 020-6938665 Fax: 020-6659542 E-mail: info@nova-tours.nl Internet: www.nova-tours.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: A.J. Polak

>

A.J. Polak Travel A.J. Polak Management B.V., Amsterdam

Pelikaan Reizen Haveneind 2, 4761 BZ Zevenbergen Postbus 124, 4760 AC Zevenbergen Telefoon: 088-7354555 Fax: 088-7354551 E-mail: zevenbergen@pelikaanreizen.nl Internet: www.pelikaanreizen.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Directeur: J.A.G. Goverde

>

Pelikaan Reizen Reisburo Pelikaan Reizen B.V., Zevenbergen Holding John Goverde, Zevenbergen

Reisburo Touring Kaaikhof 5, 1576 JP Assendelft Telefoon: 075-8200204 Fax: 075-6573813 E-mail: info@reisbureautouring.nl Internet: www.reisbureautouring.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: mw. J.M. Konijn mw. H.A. Konijn

>

Reisburo Touring B.V. Konijn Holding B.V., Krommenie

Schoenmaeckers Reisburo Nieuwstraat 21, 6211 CR Maastricht Postbus 537, 6200 AM Maastricht Telefoon: 043-3284000 Fax: 043-3212525 E-mail: contact@schoenmaeckers.nl Internet: www.schoenmaeckers.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 23 Vvo: 100 m 2 Directeur: L.P.G. Fonteijn

>

Reisburo Schoenmaeckers Limburg B.V.

Thomas Cook Travel Shops Gijsbrecht van amstelstr. 101, 1214 AV Hilversum Telefoon: 088-5554999 E-mail: deborah.ewaart@thetravelshop.nl Internet: www.thomascook.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 109

>

Thomas Cook Reisbureaugroep R.T.N B.V., Duitsland

Toerkoop Reisburo Amsterdamsestraatweg 45e, 1411 AX Naarden Postbus 5807, 1410 GA Naarden Telefoon: 035-6996777 Fax: 035-6996770 E-mail: secretariaat@toerkoop.nl Internet: www.toerkoop.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 130 Vvo: 90 m 2 Commercieel manager: E.O.C. Schollen

>

Toerkoop CoÖperatieve Vereniging van Reisbur

Toerkoopreisburo Van Gerwen Meent 9, 5501 JJ Veldhoven Postbus 187, 5500 AD Veldhoven Telefoon: 040-2309230 Fax: 040-2539675 E-mail: veldhoven@reisburovangerwen.nl Internet: www.reisburovangerwen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 140 m 2 Directeur: R. Heymans

>

Toerkoopreisburo Van Gerwen B.V. Van Gerwen Beheer Veldhoven B.V.

Touringcarbedrijf Van Mook Havenweg 130, 4905 AB Oosterhout nb Postbus 111, 4900 AC Oosterhout nb Telefoon: 0162-456592 Fax: 0162-423499 E-mail: info@vanmooktouringcars.nl Internet: www.vanmooktouringcars.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Directeur: mw. A. de Jong- van Mook

>

J. van Mook & Zn. B.V.

Tourkoop Voorstad 1, 4001 LS Tiel Telefoon: 0344-630000 Fax: 0344-617797 E-mail: aatours.tiel@toerkoop.nl Internet: www.aatours.nl Structuur: franchise Vestigingen: 4 Directeur: mw. H.A.E. Konijn

>

Reisburo A & A Tours

Vakantie Xperts Dorpsstraat 52, 2661 CH Bergschenhoek Telefoon: 010-5221033 Fax: 010-5219781 E-mail: estee@vx.nl Internet: www.reisopmaat.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 1 Vvo: 100 m 2 Directeur: J.M. Steijn

Van der Biesen Reisadviesburo Hoofdstraat 69, 6461 CN Kerkrade Postbus 173, 6460 AD Kerkrade Telefoon: 045 - 8 200 900 Fax: 045-5353199 E-mail: info@biesen.nl Internet: www.vanderbiesen.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: mw. J. Vleugels

>

Van der Biesen Reisadviesburo B.V.

Van Werven de Veluwe Raadhuisplein 6, 7311 LK Apeldoorn Postbus 10399, 7301 GJ Apeldoorn Telefoon: 055-5221055 Fax: 055-5225726 E-mail: develuwe@toerkoop.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 3 Directeur: mw. H. van Werven

>

Van Werven de Veluwe B.V.

VCK Travel Valreep 13, 1042 AN Amsterdam Postbus 58417, 1040 HK Amsterdam Telefoon: 020-6800800 Fax: 020-6800899 E-mail: info@vcktravel.nl Internet: www.vcktravel.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Directeur: E.M. Berrevoets

>

VCK Travel VCK Holding B.V., Amsterdam

Wereldcontact De Molen 61, 3995 AW Houten Postbus 4029, 5203 GA s-Hertogenbosch Telefoon: 0343-530511 Fax: 0343-520334 E-mail: info@wereldcontact.nl Internet: www.wereldcontact.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 4

>

Wereldcontact Reizen B.V. ITG Companies.nl, ‘s-Hertogenbosch

WRC Reizen Gijsbrecht van Amstelstraat 261-263, 1215 CL Hilversum Telefoon: 035-6254100 Fax: 035-6245723 E-mail: wrcinfo@wrc.nl Internet: www.wrc.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Directeur: T.G. Brienesse R.J.F. Kruis

>

WRC Reizen B.V., Hilversum

Verhuur

>

Verhuur Aanhangwagens

Vakantie Xperts Wereldlijn Holding B.V., Rotterdam

Boedelbak aanhangwagenv verhuur

VakantieXperts Oudestraat 139, 8261 CK Kampen Postbus 60, 8260 AB Kampen Telefoon: 038-3370328 Fax: 038-3327658 E-mail: contactcenter@vakantiexperts.nl Internet: www.vx.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 150 Directeur: mw. D.C.T. Alferink H.J.R. Holterman

>

VakantieXperts B.V. Joint venture BCD Holdings NV en Milestone Holding B.V., Kampen

Daalmeerstraat 28, 2131 HC Hoofddorp Postbus 3116, 2130 KC Hoofddorp Telefoon: 023-5543777 Fax: 023-5543750 E-mail: info@boedelbak.nl Internet: www.boedelbak.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 350 Directeur: H. Gunnink

>

Boedelbak B.V., Hoofddorp


winkelketens Verhuur Auto’s Alphabet Nederland B.V. Takkebijsters 59, 4817 BL Breda Postbus 6890, 4802 HW Breda Telefoon: 076-5793200 Fax: 076-5780030 E-mail: info@alphabetcarlease.nl Internet: www.alphabetcarlease.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Man. Director: J.A. Spies

>

Alphabet Autolease BMW Group, MŸnchen

Avis Autoverhuur Louis Armstrongweg 4, 1311 RK Almere Postbus 60075, 1300 AB Almere Telefoon: 088-2847000 Fax: 088-2847011 E-mail: info@avis.nl Internet: www.avis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 20 Directeur: H.B. Groen Verkoop: T. Doorenbosch

>

Avis Autoverhuur b.v. Avis Budget EMEA, Engeland

Century Autoverhuur Industrieweg 44, 9403 AB Assen Postbus 8022, 9702 KA Groningen Telefoon: 0592-340000 Fax: 0592-340582 E-mail: verhuurassen@century.nl Internet: www.century.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 11 Directeur: E. Meens

>

Century Autoverhuur Pon Holding, Leusden

Diks Autoverhuur Hexaanweg 1, 1041 AX Amsterdam Telefoon: 020-6623366 Fax: 020-6178959 E-mail: info@diks.net Internet: www.diks.net Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 1500 m 2 Directeur: R.P. Diks

>

Diks Autoverhuur B.V. R. Diks Beheer, Amsterdam

Europcar Autoverhuur BV

>

Europcar B.V. Spuigroep, ‘s-Gravenhage

Hertz Autoverhuur Siriusdreef 62, 2132 WT Hoofddorp Postbus 270, 2130 AG Hoofddorp Telefoon: 023-5670747 Fax: 023-5670786 E-mail: info@hertz.nl Internet: www.hertz.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 40 Directeur: H. van den Helder Expansie: H. van den Helder

>

Hertz Autoverhuur Hertz Automobielen Nederland B.V., Hoofddorp

Klokkenbergweg 17, 1101 AK Amsterdam Telefoon: 020-3119811 Fax: 020-3119871 E-mail: info@kav.nl Internet: www.kav.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 26 Directeur: E.P. Kerklingh H.K. Kerklingh

>

KAV Autoverhuur B.V. KAV Holding, Amsterdam

Verhuur DHZ- en Partyartikelen Bo-Rent Verhuur Diodeweg 5, 1627 LL Hoorn nh Postbus 349, 1620 AH Hoorn nh Telefoon: 0229-241144 Fax: 0229-217431 E-mail: info@bo-rent.com Internet: www.bo-rent.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 65 Directeur: A.R.S.P. Borgeld Inkoop: R. Kippers Expansie: D. Entius

>

Bo-Rent Verhuur Bo Mij Beheer, Hoorn

Verhuur machines en gereedschap Boels verhuurt bijna alles Dr. Nolenslaan 140, 6136 GV Sittard Postbus 666, 6130 AR Sittard Telefoon: 046-4592159 Fax: 046-4592169 E-mail: info@boels.nl Internet: www.boels.com Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 100 Vvo: 500 m 2 Directeur: P.B.M. Boels Inkoop: G.H. Creemer Verkoop: R. Rijnders Expansie: C.T. Kouwenhoven

>

Boels Verhuur B.V.

Workx Materieel Vehuur B.V. Olaf Palmenlaan 19, 2729 NA Zoetermeer Telefoon: 079-3304580 Fax: 079-3304577 E-mail: info@workx.nl Internet: www.workx.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 41

>

Workx Materieel Verhuur B.V.

Zakelijke dienstverlening Bedrijfskleding Berendsen Textiel Service Pieter Calandweg 2, 6827 BK Arnhem Postbus 5004, 6802 EA Arnhem Telefoon: 026-3848140 Fax: 026-3848147 E-mail: info@berendsen.nl Internet: www.berendsen.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 10 Alg. directeur: E. Verstappen

>

Berendsen Davis Group PLC, London (UK)

Consumptieautomaten Arron Automatics Bredewater 26, 2700 AA Zoetermeer Postbus 9, 2727 AA Zoetermeer Telefoon: 079-3222473 Fax: 0182-623968 E-mail: info@arron.nl Internet: www.arron.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 27 Directeur: R. Weerwag A. Weerwag

>

Arron Groep B.V. Arron Holding B.V., Zoetermeer

Fortune hot drinks Van der Waalsstraat 58, 2721 KX Zoetermeer Postbus 6041, 2702 AA Zoetermeer Telefoon: 079-3425359 Fax: 079-3316265 E-mail: info@fortune.nl Internet: www.fortune.nl Structuur: franchise Vestigingen: 27 Directeur: T. van der Tang

>

Fortune Hot Drinks B.V., Zoetermeer

Jede Drinksystemen Electronenstraat 6, 3903 KJ Veenendaal Telefoon: 0318-528000 Fax: 0318-528010 E-mail: info@jede.nl Internet: www.jede.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 13

>

Jede Benelux B.V. Jede AB, Mariestad (Zweden) NestlÉ, Zwitserland

Detachering Orion Engineering Beukenlaan 40a, 5651 CD Eindhoven Telefoon: 040-2116777 Fax: 040-2116788 E-mail: eindhoven@orionengineering.nl Internet: www.orionengineering.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: S. van de Broek

>

Orion Engineering Alten S.A. Groupe, Parijs (Frankrijk)

Drukwerk/Kopieen/Digitale Diensten Dartli Pedro de Medinalaan 1C, 1086 XP Amsterdam Telefoon: 020-6158351 Fax: 075-4161281 E-mail: info@dartli.nl Internet: www.dartli.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 130-140 m 2 Directeur: A. van der Wielen mw. J. Beukers- v.d. Ven

>

Dartli B.V.

MultiCopy Weesperstraat 63, 1018 VN Amsterdam Postbus 16503, 1001 RA Amsterdam Telefoon: 020-5506000 Fax: 020-5506010 E-mail: info@multicopy.nl Internet: www.multicopy.nl Structuur: franchise Vestigingen: 75 Alg. dir.: G. Slot Director of operations: R. Baggerman Verkoop: mw. A. Dales Dir. Franchising: J. Withaar

>

Franchise Services Europe, Amsterdam Franchise Services Inc., Californië

Response Network/ Printerette Digisho Oderweg 6, 1043 AG Amsterdam Telefoon: 020-6272425 Fax: 020-6234903 E-mail: info@response-network.nl Internet: www.response-network.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 200 m 2 Directeur: drs. W. Jubels Inkoop: drs. R. Hommoet Expansie: drs. R. Hommoet

>

Response Network B.V.

The Printer Koningin Julianalaan 200, 2274 JP Voorburg Telefoon: 070-3192252 Fax: 070-3589514 E-mail: rijswijk@printer.nl Internet: www.printer.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Vvo: 120 m 2 Directeur: D. de Wijngaert mw. C. van der Voort

>

The Printer Copyservice B.V. D.D.W. Holding B.V., ‘s-Gravenhage

Hydraulische Slangen Pirtek Hongkongstraat 29, 3047 BR Rotterdam Telefoon: 010-2383222 Fax: 010-2383228 E-mail: info@pirtek.nl Internet: www.pirtek.nl Structuur: franchise Vestigingen: 20 Vvo: 200 m 2 Directeur: N.H. Langerak

>

Pirtek Benelux Pirtek Europe, London

Reclame/Bewegwijzering Bosman Letters & Reklame H.J.E. Wenckebachweg 49d, 1096 AK Amsterdam Telefoon: 020-6629803 Fax: 020-6739774 E-mail: info@blsigngroep.nl Internet: www.blsign.nl Structuur: in- en verk-org. Vestigingen: 1 Vvo: 200 m 2 Directeur: E. Wurpel Verkoop: E. Wurpel

>

Bosman Letters & Reklame, Amsterdam

173 wiewatwaar

Binckhorstlaan 297, 2516 BC ‘s-Gravenhage Postbus 95936, 2509 CX Den Haag Telefoon: 070-3811872 Fax: 070-3811819 E-mail: sales@europcar.nl Internet: www.europcar.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 35 Directeur: M. Dijkstra

KAV Autoverhuur


winkelketens Laarhoven design

Landdorstreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5294290 Fax: 036-5294049 E-mail: info@asatalent.nl Internet: www.asatalent.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 32

Laarhoven design International B.V.

USG People USG People NV, Almere

>

Signdirect Fabrieksweg 2A, 7006 TP Holten Telefoon: 0571-262115 E-mail: info@signdirect.nl Internet: www.signdirect.nl Structuur: franchise Vestigingen: 7 Oprichter: F. Karnaat

>

Signdirect Nederland b.v.

Retail Marketing M-Wise Entrepotdok 52-50, 1018 AD Amsterdam Telefoon: 020-3449550 Fax: 020-3449559 E-mail: info@m-wise.nl Internet: www.m-wise.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: H. Top

>

M-Wise B.V. Top Holding B.V., Amsterdam

Uitzendbureaus AB Service Midden Nederland Voorveste 17-19, 3992 DC Houten Postbus 82, 3990 DB Houten Telefoon: 030-2292252 Fax: 030-2287701 E-mail: info@abmiddennederland.nl Internet: www.abmiddennederland.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: W. Duiser

>

AB Service Midden Nederland

Accord Huizermaatweg 550, 1276 LM Huizen Telefoon: 035-5243900 Fax: 035-5243920 E-mail: info@accord.nl Internet: www.accord.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 8 Directeur: K. Vlaanderen

>

Accord Uitzendbureau Accord Groep B.V., Huizen

174

ASA

Achthovenerweg 19, 2351 AX Leiderdorp Postbus 84, 2350 AB Leiderdorp Telefoon: 071-5455400 Fax: 071-5455495 E-mail: info@laarhovendesign.nl Internet: www.laarhovendesign.nl Structuur: franchise Vestigingen: 11

Ad Rem Young Professionals

wiewatwaar

Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5299300 Fax: 036-5299309 E-mail: info@adremyp.nl Internet: www.adrem.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 35 Directeur: J van Gorkum Inkoop: S Overduin

>

ASA Student ASA Student Beheer B.V., Almere USG People NV, Almere

>

Creyf’s Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5294010 Fax: 036-5294019 E-mail: info@creyfs.nl Internet: www.creyfs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 75 Directeur: R. Kardol

>

USG People USG People NV, Almere

Exact personeelsintermediair Koninginnegracht 8, 2514 AA ‘s-Gravenhage Postbus 385, 2501 CJ Den Haag Telefoon: 070-3646600 Fax: 070-3625859 E-mail: informatie@exactpi.nl Internet: www.exactpi.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 3 Directeur: mw. J.E.H. Modes

>

Exact personeelsintermediair B.V.

Flair Apeldoornsestraat 6, 6828 AB Arnhem Postbus 5194, 6802 ED Arnhem Telefoon: 026-4463281 Fax: 026-4462930 E-mail: arnhem@flair.office.nl Internet: www.flairoffice.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: mr. G.H. Lubliek

>

Flair Uitzendbureau

Flexibilty Ettensebaan 43, 4813 AH Breda Telefoon: 076-5482111 Fax: 076-5482110 E-mail: info@flexibility.nl Internet: www.flexibility.nl Structuur: franchise Vestigingen: 100

>

Flexibilty Uitzendbureau

Hartman Uitzendbureau Eusebiusbuiten Singel 37A, 6828 HX Arnhem Telefoon: 026-3210366 Fax: 0263213613 E-mail: administratie@hartmanbv.nl Internet: www.hartmanbv.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 110 m 2 Directeur: J.A. Hartman

>

Hartman Uitzendbureau B.V.

In Person Colosseum 5, 7521 PV Enschede Postbus 6058, 7503 GB Enschede Telefoon: 053-4835500 Fax: 053-4835599 E-mail: info@inperson.nl Internet: www.inperson.nl Structuur: ged.franchise Vestigingen: 34 Alg. dir.: H.L. Kok Fin. dir.: m Pot

>

In Person B.V. In Person Uitzend B.V., Enschde

Jelle Mariniersweg 84a, 3011 NT Rotterdam Telefoon: 088-7000300 Fax: 088-7001300 E-mail: info@ubron.nl Internet: www.ubron.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 5 Vvo: 150 m 2 Directeur: drs. A. Suiker Verkoop: drs. A. Suiker

>

Jelle Naxon B.V., Rotterdam Suikergoed B.V., Rotterdam

Kelly Services Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp Telefoon: 023-7111180 Fax: 023-7111199 E-mail: info@kelly.nl Internet: www.kellyservices.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 2 Vvo: 250 m 2 Gen. man.: B. Jongen

>

Kelly Services Nederland B.V. Kelly Services B.V., Hoofddorp

KGU Herenstraat 23, 1211 BZ Hilversum Telefoon: 035-6248645 Fax: 035-6282206 E-mail: info@kgu.nl Internet: www.kgu.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 2 Directeur: mw. K. Goes

>

KGU Uitzendburo's B.V. KGU Holding, Hilversum

Luba Uitzendbureau Eschertoren 1a, 2316 ET Leiden Postbus 800, 2300 AV Leiden Telefoon: 071-5163030 Fax: 071-5163045 E-mail: info@luba.nl Internet: www.luba.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 50 Vvo: 120 m 2 Directeur: J. Doornenbal

>

Luba Uitzendbureau Luba Groep B.V., Leiden

Mailprofs Orteliuslaan 895, 3528 BE Utrecht Telefoon: 020-5695922 Fax: 020-5695822 E-mail: info@mailprofs.nl Internet: www.mailprofs.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 100 m 2

>

Mailprofs Uitzendbureau Tempo-Team, Diemen Randstad Holding NV, Diemen

Maintec Keesomstraat 32, 6716 AB Ede Postbus 88, 6710 BB Ede Telefoon: 0318-439870 Fax: 0318-439893 E-mail: info@maintec.net Internet: www.maintec.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 16 Directeur: W. Oosterhof

>

Maintec Humarus B.V., Vlissingen

Manpower Diemerhof 16-18, 1112 XN Diemen Postbus 12150, 1100 AD Amsterdam Telefoon: 020-6602222 Fax: 020-6002136 E-mail: info@manpower.nl Internet: www.manpower.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 150 Directeur: J. Andringa

>

Manpower Nederland B.V. Manpower inc., Amerika

Maxim Heuvelring 57, 5038 CJ Tilburg Telefoon: 013-5299230 Fax: 013-5299239 E-mail: info@maximjob.nl Internet: www.maximjob.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Directeur: H.J. van Keulen

>

Maxim Jobshop B.V. Maxim, Tilburg

MF Uitzendbureau Heresingel 5, 9711 EP Groningen Postbus 7119, 9701 JC Groningen Telefoon: 050-5991499 Fax: 050-5991489 E-mail: uitzend@mf.nl Internet: www.mf.nl Structuur: filaalbedrijf Vestigingen: 7 Directeur: W.K. Veen mw. E.F. Schulze

>

MF Uitzendbureau B.V. MF Groep, Groningen WKV Beheer B.V., Groningen

Olympia Uitzendbureau Eisenhowerlaan 140, 2517 KN ‘s-Gravenhage Telefoon: 070-3381050 Fax: 070-3381060 E-mail: info@olympia.nl Internet: www.olympia.nl Structuur: franchise Vestigingen: 125 Vvo: 120 m 2 Alg. dir.: B. van der Wal

>

Olympia Uitzendbureau B.V. Olympia Uitzendbureau B.V., ‘s-Gravenhage

Online People Nobelstraat 20, 3846 CG Harderwijk Postbus 1447, 8001 BK Zwolle Telefoon: 088 - 6654630 E-mail: info@online-people.nl Internet: www.online-people.nl Structuur: franchise Vestigingen: 15


winkelketens Otter Westelaken Kennedylaan 1, 5466 AA Veghel Postbus 509, 5460 AM Veghel Telefoon: 0413-340440 Fax: 0413-362805 E-mail: info@otterwestelaken.nl Internet: www.otterwestelaken.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 17 Vvo: 60-80 m 2 Directeur: G.F. de Kock

>

Uitzendbureau Otter-Westelaken B.V. Randstad Holding NV, Diemen

PDZ Westzijde 180F, 1506 EK Zaandam Postbus 1023, 1500 AA Zaandam Telefoon: 075-6501070 Fax: 075-6172603 E-mail: secretariaat@pdz.nl Internet: www.pdz.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12 Vvo: 80 m 2 Alg. dir.: T.A. de Regt

SPARQ

Claudius Prinsenlaan 144a, 4818 CP Breda Postbus 1150, 4801 BD Breda Telefoon: 076-5302060 Fax: 076-5302065 E-mail: info@tence.nl Internet: www.tence.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 35 Vvo: 100 m 2 Alg. dir.: P. van Bree

Sparq Beheer B.V. Tempo-Team, Diemen Randstad Holding NV, Diemen

T nce! Uitzendbureau B.V. Vebego International, Voerendaal

>

Start People

>

Landdorstdreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5299950 Fax: 036-5299959 E-mail: info@startpeople.nl Internet: www.startpeople.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 132 Directeur: mw. S. Schasfoort

PDZ Uitzendbureau B.V. Stan Partnerships, Zaandam

USG People NV, Almere

People4You

>

SWA Uitzenden & Detacheren

Jupiter 287, 2675 LW Honselersdijk Postbus 123, 2690 AC ‘s-Gravezande Telefoon: 0174-310963 Fax: 0174-310401 E-mail: info@people4you.nl Internet: www.people4you.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: T. Golin

Spoorsingel 24b, 1941 JM Beverwijk Telefoon: 0251-278819 Fax: 0251-278818 E-mail: info@weetvanwerken.nl Internet: www.weetvanwerken.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4 Vvo: 120 m 2 Directeur: F.A.R. Bergman

People4You Personeel en Organisatie

SWA Uitzenden & Detacheren B.V. SWA PersoneelsdienstenBeverwijk, Beverwijk SWA B.V., Utrecht

>

Randstad Diemermere 25, 1112 TC Diemen Postbus 12600, 1100 AP Amsterdam Zo Telefoon: 020-5695911 Fax: 020-5695520 Internet: www.randstad.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 250 CEO: B. Notenboom CFO: R-J. van de Kraats

>

Randstad Uitzendbureau B.V. Randstad Holding NV, Diemen

Randstad Bouw Diemermere 25, 1112 TC Diemen Postbus 12600, 1100 AP Amsterdam Zo Telefoon: 020-5698278 Fax: 020-5698208 E-mail: bouw@nl.randstad.com Internet: www.randstad.nl/bouw Structuur: zelfstandig Vestigingen: 21 Directeur: P. Feld

>

Technicum Landdrosterdreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5299100 Fax: 036-5299109 E-mail: info@technicum.nl Internet: www.technicum.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 27 Directeur: mw. R. Kostwinder

>

USG People USG People NV, Almere

Tempo Team

>

Diemenmere 15, 1112 TB Diemen Postbus 12700, 1100 AS Amsterdam ZO Telefoon: 020-5691616 Internet: www.tempoteam-professionals.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 180

Randstad uitzendbureau B.V. Randstad Uitzendbureau B.V., Diemen Randstad Holding NV, Diemen

Tempo Team Professionals Tempo Team Professionals, Diemen

Landdorstdreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5299080 Fax: 036-5299099 E-mail: info@secretary-plus.nl Internet: www.secretary-plus.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 18 Vvo: 180 m 2 Directeur: mw. M. Dobson

>

USG People NV, Almere

>

Tempo-Team Diemermere 15, 1112 TB Diemen Postbus 12700, 1100 AS Amsterdam Zo Telefoon: 020-5695922 Fax: 020-5695822 E-mail: info@tempo-team.nl Internet: www.tempo-team.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 225 Directeur: C.B.G.C. Stroomer

>

Tempo-Team Group B.V. Randstad Holding NV, Diemen

>

Timing uitzendteam Deventerstraat 15-2, 7311 BH Apeldoorn Postbus 572, 7300 AN Apeldoorn Telefoon: 055-5805800 Fax: 055-5805810 E-mail: hoofdkantoor@timing.nl Internet: www.timing.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 56 Directeur: mw. M.H. Spijker Ajunct/commercieel directeur: P.J. Haarhuis Inkoop: mw. J.M. Nijhof

>

Timing uitzendteam B.V. ADG Dienstengroep B.V., Almelo

TiP personeelsdiensten Keesomstraat 32, 6716 AB Ede Postbus 88, 6710 BB Ede Telefoon: 0318-439800 Fax: 0318-439801 E-mail: info@tip-pd.nl Internet: www.tip-pd.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Directeur: A. Meijers

>

Maintec Humares B.V., Vlissingen Humares Beheer, Vlissingen

Uitzendbureau 65plus Westzijde 346, 1506 GK Zaandam Telefoon: 075-6539939 Fax: 075-6141527 E-mail: info@65plus.nl Internet: www.65plus.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 9 Directeur: mw. I. Lingeman

>

Uitzendbureau 65plus Centurion, Rotterdam

Uitzendbureau Zuidgeest Wagenmakerstraat 5, 2984 BD Ridderkerk Postbus 320, 2980 AH Ridderkerk Telefoon: 0180-480323 Fax: 0180-462124 E-mail: info@zuidgeest.nl Internet: www.zuidgeest.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 8 Vvo: 80 m 2 Directeur: R. Winterswijk

>

Service-Bureau Zuidgeest B.V. Vebego, Voerendaal

Unique Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5299000 Fax: 036-5295009 E-mail: info@unique.nl Internet: www.unique.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 90 Directeur: R. Puts

>

USG People USG People NV, Almere

Werkwijzer Uitzendbureaus Kerkenbos 1021, 6546 BB Nijmegen Telefoon: 024-3226600 Fax: 024-3280099 E-mail: post@werkwijzerbv.nl Internet: www.werkwijzerbv.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 5 Vvo: 100 m 2 Directeur: O. Lemckert

>

Werkwijzer Uitzendbureaus B.V. Studcan Holding, Amsterdam

Werving & Selectie ASA Landdorstreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5299255 Fax: 036-5299209 E-mail: info@usginnotiv.nl Internet: www.usginnotiv.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 12

>

USG People NV, Almere

Avance Bourgognestraat 2, 6221 BX Maastricht Telefoon: 043-3256530 Fax: 043-3256804 E-mail: m.stijfs@avance.jobs Internet: www.avance.jobs Structuur: franchise Vestigingen: 76 Directeur: J. Crijns Com. Directeur: M. Stijfs

Axxicom Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam Postbus 144, 3100 AC Schiedam Telefoon: 010-2981345 Fax: 010-2981345 E-mail: info@axxicom.nl Internet: www.axxicom.nl Structuur: zelfstandig Vestigingen: 1 Directeur: mw. S.H. Schraepler

>

Axxicom Facilicom Services Group, Schiedam

Epheon Le Havre 78-90, 5627 SV Eindhoven Postbus 39, 5600 AA Eindhoven Telefoon: 040-2358545 E-mail: info@epheon.nl. Internet: www.epheon.nl Structuur: franchise Vestigingen: 16 Alg. Directeur: R. Donkers

>

Epheon Re•ntegratie B.V.

Experis Reguliersdwarsstraat 50, 1017 BM Amsterdam Telefoon: 020-5579500 Fax: 020-5579501 E-mail: info@experis.nl Internet: www.experis.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 4

>

Experis Nederland B.V. Man Power, Amsterdam

175 wiewatwaar

Secretary Plus

Tence Inzetbureau

Diemermere 15, 1112 TB Diemen Postbus 12700, 1100 AS Amsterdam ZO Telefoon: 020-4263500 Fax: 020-4263539 E-mail: reacties@sparq.nl Internet: www.sparq.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 6 Vvo: 100 m 2 Directeur: mw. D. Santen Verkoop: J.A. Elbertsen


winkelketens Per Selectief Plaagslagen 8, 7463 PH Rijssen Telefoon: 0548-539520 Fax: 0548-539578 E-mail: directie@perselectief.nl Internet: www.perselectief.nl Structuur: franchise Vestigingen: 16

The People Company StationsdwarswegDe Stroeke 4B, 7462 AB Rijssen Telefoon: 0548-515994 E-mail: office@thepeoplecompany.nl Internet: www.thepeoplecompany.nl Structuur: franchise Vestigingen: 8 Directeur: H. Dirksen

USG Capacity Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere Postbus 1, 1300 AA Almere Telefoon: 036-5299352 Fax: 036-5299359 E-mail: info@usgcapacity.nl Internet: www.usgcapacity.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 7 Directeur: mw. H. Huisman

>

USG People USG People NV, Almere

USG Restart Euclideslaan 251, 3584 BV Utrecht Telefoon: 030-2567800 Fax: 030-2567809 E-mail: info@usgrestart.nl Internet: www.usgrestart.nl Structuur: filiaalbedrijf Vestigingen: 23

>

USG People NV, Almere

176 wiewatwaar


winkelketens abc Onderstaand volgen de vermelde winkelketens in alfabetische volgorde. deze winkels staan vermeld per branche zoals aangegeven op pagina 112 t/m 113

> Beddenreus 143 > Bedding Slaapcomfort 143 > Beemsterboer 116 > Beentjes Groentebroers 115 > BelCompany 149 > Ben & Jerry's 165 > Benscore 133 > BENU Apotheek 137 > Benzinex 162 > Berden Mode 126 > Berden Wonen 142 > Berendsen Textiel Service 173 > Bert van der Meij 152 > Bertram Mode 126 > Bertus ten Hoor 130 > Best Western Hotels 165 > Bestevaer Stoffenhuis 137 > Beter Bed 143 > Beter Horen 158 > Bever Outdoor & Travel 155 > Bever Outdoor & Travel 155 > Big Bazar 146 > Big Rib Fastfood 166 > Big Snack 166 > Bij mij thuis 144 > Bijl Schoenen 134 > Bijou Brigitte 126 > Bike Totaal 155 > Bilderberg 165 > BIM 162 > Binnen 145 > Bins Mode 126 > Bison Bowling 168 > Bitter 134 > BjĂśrn Borg Stores 129 > Block 148 > Bloemenhuis AdriĂŤnne 152 > Bloemisterij Koolhaas 152 > Blokker 146 > Blom 126 > Blue Wave 133 > Blz 153 > Body Control 168 > Bodycelli 126 > Bodymince 168 > Boedelbak aanhangwagenv verhuur 172 > Boek- en Kantoorvakhandel Paagman 153 > Boekenvoordeel 153 > Boekhandel Stumpel 153 > Boels verhuurt bijna alles 173 > Boetex Mode 132 > Boetiek Triffic Modes 126 > Boni 122 > Boogaard 151 > Bo-Rent Verhuur 173 > Borger Echte Bakker 117 > Bos Gooiland BV 125 > Bosma Bedden 144 > Bosman Letters & Reklame 173 > BouwCenter 150 > Bovendeert Schoenen 134 > BP Tankstations 162 > Bram Ladage 166 > Brand Oil/Amigo 162 > Bread & Butter 165 > Breimer 117 > Breur IJzerhandel 151 > Briljant Optiek 139 > Brilmode Rob Boon 139 > Brilservice 139 > Bristol 130 > Broekmans Patisserie 117 > Brood en Banket Wim Blom 117 > Brood- en Banketbakkerij Hoeve 117

177 wiewatwaar

A > Aad de Groot 115 > Aartsenfruit 115 > AB Service Midden Nederland 174 > ABAB Accountants & Adviseurs 163 > Aba-i 145 > AC Restaurant, AC Hotel 166 > Accon AVM Adviseurs en accountants 163 > Accon AVM Adviseurs en accountants 164 > Accord 174 > Achmea Health Centers 168 > Action 146 > Ad Noyen 134 > Ad Rem Young Professionals 174 > Adam Menswear 132 > Agrimarkt 122 > Ah to go 122 > AH XL 122 > AKO 153 > Aktie Sport 155 > Albert Heijn 122 > Albert Nolten Schoenen 134 > Albron Food & Shops 164 > Aldi 122 > Alfa Accountants en Adviseurs 163 > Alliance Vinicole/Jelfra 121 > Alpha 130 > Alphabet Nederland B.V. 173 > AltijdGoedSlapen 143 > Ambachtsbakker 115 > Ambassade 169 > Ambiance Zonwering 146 > Ambiance Zonwering Besto Sol 146 > America Today 133 > Ames Autobedrijf 159 > AMI Kappers 169 > Amigo 134 > Anna van Toor 126 > Anny van Buul Juweliers 139 > Ansol Zonwering 146 > ANWB 171 > Aphrodite 138 > A potheek Regenboog, Apotheek Westpunt 137 > Apple 147 > Ardea 159 > Arendonk 134 > Ariane Inden 138 > Arie van de Raa 121 > Arke 172 > Arron Automatics 173 > Artana 141 > Arthur en Willemijn Stores 126 > Arty/La Boca/Swirl's 164 > ASA 174 > ASA 175 > Ata-Autobedrijven 159 > ATPI 172 > Attent 122 > Attriance 138 > Audi 160 > Audio-Video Specialist 148 > Australian Homemade 165 > AutoArena 159 > Autofocus 161 > Autoglaz 161

> Autohaag Zeeuw 159 > Automat 161 > Autotaalglas 161 > Avance 134 > Avance 175 > AVIA 162 > Avis Autoverhuur 173 > Axi Schoenen 134 > Axxicom 175 > Azea 169 > B32 133 > Baby Planet 125 > Baby-Dump 125 > BackWerk 167 > Bad & Body 143 > Baderie 143 > Bagels & Beans 166 > Bagels & Beans 166 > Bailine 168 > Bakerstreet 115 > Bakken met Plaizier 115 > Bakker & Zn. 142 > Bakker Ammerlaan 115 > Bakker Bart 115 > Bakker Roel 115 > Bakker van de Ven 115 > Bakker Van Eekeren 115 > Bakker van Snippenberg 115 > Bakkerij Aad Klootwijk 115 > Bakkerij Bakkers Tijsterman 115 > Bakkerij Beerse 115 > Bakkerij de Jong/De broodspecialist 115 > Bakkerij de Rooy 116 > Bakkerij de Waal 116 > Bakkerij Heerschap 116 > Bakkerij Kolk 116 > Bakkerij Korsten 116 > Bakkerij Laurens Bosman 116 > Bakkerij Maassen 116 > Bakkerij Oonk 116 > Bakkerij Pot 116 > Bakkerij Puts 116 > Bakkerij Rijngoos 116 > Bakkerij Segaar 116 > Bakkerij 't Bakkertje 116 > Bakkerij Treur 116 > Bakkerij van Boxel 116 > Bakkerij van der Bijl 116 > Bakkerij Van der Meer 116 > Bakkerij van der Waal 116 > Bakkerij van Disseldorp 116 > Bakkerij Van Dongen 116 > Bakkerij van Leur 116 > Bakkerij van Muijden 116 > Bakkerij Vedder 116 > Bandenspecialist Kicken 161 > Banierhuis 155 > B anketbakkerij Hans en Frans Hessing 116 > Banketbakkerij Klink Englebert 116 > Baptista 162 > Barnies Family Cafetaria Kipcorner 166 > Bart Smit 155 > Bas van der Heijden 122 > Bastion Groep 165 > Bays Retail BV 116 > Bazar Souvenirshop 146 > BCC Electrospeciaalzaken 148 > BD Store 153 > BDO 163 > Be One 126 > Beach7 156 > Beate Uhse BV 157 > Beau Monde 139


winkelketens abc

178 wiewatwaar

> Brood- en Banketbakkerij Prins > Brossois > Brouwer's Mode > Brugman Keukens & Badkamers > Bruna > Bruynzeel Keukens > Bufkes > Buining Mode > Bulthaup > Burger King > Burmann Homestyling > C&A > C.J. van Kempen > C1000 > Calpam > Camex Nederland BV > Caminada Beenmode en Ondermode > Campanile > Cantorclin > Care Autoschade > Ca rel van der Meer Shoe/Leather Fashi > Carglass > Carlson Wagonlits Travel > Carpetright > Cartal Rijsbergen > Cash Converters > Casteleijn > Catshoek Carlife > CDS Leder > Cecil > Century Autoverhuur > C'est Bon > Charles Vögele > Charlie Chiu's Restaurant > Chasin' > Chateaubriand > Chaussures Mondiales > Chem-Dry > Chevrolet > ChipsAway > Chocolaterie Boulanger > Cigo > Cinderella Schoenen > Citroën Automobielen > Claudia Sträter > COACH > Cocon > Coffee Club > CoffeeCompany > Colors > Colors@Home > Combi > Combi Actief in Beeld > Computerland > Contessa > Cook & Co > Cookers > Cool Cat > Coop > CoopCompact > CoraKemperman > Corus Fashion > Cosmo Hairstyling > Cracks Clothing Company > Creyf's > Cristal Cleaning Stomerijen > Croissanterie Paris > Crowne Plaza > Cuba > Curves > CVT Keukens > D.I.O. Drogisterij > DA

117 134 130 143 153 140 166 126 140 166 147 130 117 122 162 149 125 165 168 159 134 161 172 145 161 158 117 161 133 126 173 119 130 166 132 121 134 168 160 159 125 124 134 160 126 134 127 165 166 127 145 149 149 147 134 146 166 133 122 122 127 130 169 133 174 169 117 165 124 168 141 138 138

> Dago Autobedrijf > Dagwinkel > Daily Foodstore > Daka Sports > Dartli > De Klussenier > De Beren eetcafes > De beste bakker Klootwijk > De bezorgberen > De Bijenkorf > De Boo West > De Drankenier > De Echte Groenteman > De Eeuwige Lente > De Fakkel > De Fakkel Christelijke Boekwinkel > De Franchiser > De FruitCompany > De Garage > De Goudreinet > De Goudsbloem > De Greef Textiel > De Groene Weg > De Harense Smid > De Hypotheker > De Kaasspecialist > De Keurslager > De Kler > De Lange > De Lekkere Dingen Bakker > De Lelie > DE Master Blender > De Nederlandsche Bank > De Osdorper > De Paauw Brood + Banket > De Pagter Antiek & Interieur > De Rode Winkel > De Slegte > De Sprint > De Stadskappers > De Tuinen > De Vakslagers > De Waal Autogroep > De Wereld van Dranken > De Wijnproevers > De Zuivelhoeve > Deco Home > Decokay, mooi thuis in huis > Decorette > Deen > Dekamarkt > Dekker & Winkler > Dekker Naaimachinehandel > Dekkerautogroep > Dekkers Coiffures > Délifrance > Deloitte Accountants > Demeyere Zwilling Ned. BV > Demmenie > Den Ouden > Deto Jeans > Diamond Point > Didi > Dier- en hengelsport Frylink > Dierenvreugd > Diesel > Different > Digros > Dijkgraaf Automaterialen > Dikke Mik > Diks Autoverhuur > Dille & Kamille > Direct Optiek > Dirk van den Broek

159 122 122 155 173 167 166 117 165 157 150 121 115 152 162 153 156 115 133 115 152 137 121 148 164 120 121 153 117 117 152 166 163 120 117 142 133 153 161 169 138 121 161 121 121 120 151 145 145 123 123 117 147 159 169 117 163 146 156 147 133 139 127 154 154 130 133 123 161 117 173 146 139 123

> Dirx Drogisterijen 138 > Discount Profi 142 > Discus 154 > Dixons 147 > Dobey dol op dieren 154 > Does Travel & Cadushi Tours 172 > Dolcis 135 > Dolfijn Slaapwinkel 144 > Domburg's Wildpaleis 120 > Domino’s Pizza 166 > Donatello's 166 > Donelli 135 > D oppio Expresso Business Services BV 166 > Dorminette 144 > Dorpmans 152 > Double Face 133 > Douwe Egberts Master Blenders 146 > dr. Adam's 135 > Dr. Shoe 168 > D-Reizen 172 > Drenth Makelaars 171 > Drogisterij / Parfumerie De Margriet 138 > Dronk 161 > DroomDomein 144 > DRV Accountants & Belastingsadviseurs 163 > Duifhuizen Lederwaren 125 > Dunselman 117 > Durabel 127 > Durlinger 135 > Dutch Vegetables Group BV 115 > Dutchmobile 149 > Duthler 131 > Dynabyte 147 > Eazie 167 > Ecco Shops 135 > Echte Bakker Clout 117 > Echte Bakker Den Dulk 117 > Echte Bakker Koenen 117 > Echte Bakker Lenes 117 > Echte Bakker Timmer 117 > Echte Bakker Vedder 117 > Echte bakkers Harry de Groot 117 > Edcetera 126 > Edmon 141 > Edmondo 169 > Egbert's Hairshop 169 > Ekoplaza 120 > Ekris Autobedrijf 159 > Elbertsen's 'Warenhuis' 147 > Electro Specialist 148 > Electro World 148 > Elektro Centrum 148 > ElektroVakman 148 > EMA Automobielgroep 159 > Emco Lederwaren 126 > Emmaus 158 > Emotions 145 > Emté Supermarkt 123 > Engelen Schoenmode 135 > Engelen Voetcomfort/More Comfort 135 > Enorm 151 > Entrée Brasserie 167 > EP 148 > Epheon 175 > Ergra Optiekspecialisten 139 > Erica 120 > Erotic Shop Climax 157 > Escada 127 > Espo Parket 141 > Esprit 133 > Esso 162 > Estafette Eetwinkel 120


winkelketens abc > GANT > Garant Schoenen > GardenLifestyle > Gastrovino > GE Artesia Bank > Geboortewinkel > Gebr. Ferwerda > Gebr. Winter BV > Gebroeders Winter > Gelderblom Slagerij & Partyservice > Geox Shops > Gertjan de Echte Bakker > Geurts > Gi Gi Coiffures > Giebels Bouw en Techniek BV > Gimbrère > GlasGarage > Glass Renovator > Gold Design Jewellers > Goldkrone > Golf USA > Gommans, de echte bakker > Gonzales BBQ Restaurant > GooodyFooods > Goosen > Goossens Wonen & Slapen > GoPasta > Grando Keukens en bad > Greenfield > Greving & Greving Opticiens > GroenRijk Retail BV > Grofra Groenten en Fruit > Grootslagerij Arie > Guijt > Gulf Demarol > Gunters en Meuser > GWK Travelex > Häagen-Dazs > Haar 81 > Haarfijn Kappers Hair en Beauty > Haarhoeve Vermaat > Haarimport Van Ham > Haarmode Peter Dekens > Haartrend Van Hees > Haasdijk > Haco > Hafkamp Modeschoenen > HAIRMAXX > Hairpoint > Hairtoday > Halfords auto onderdelen > Halfords Rijwielen > Handyman > Hans Anders > Hans Kalf Intercoiffure > Hans Struijk Fietsen > Happy Frites > Hartevelt Plus > Hartman Uitzendbureau > Hazenberg De Echte Bakker > Heerlijk & Heerlijk > Heijerman > Hein Gericke > Hema > Hemker & Bekking > Hendo > Hendriks Textiel-schoenen-sport > Henk van boven tot onder goed > Hennes & Mauritz > Henny's Rits > Henze Autobanden > Hergo de Slager met 'n koksmuts > Heron alles voor uw auto > Hertz Autoverhuur

129 135 156 119 164 125 161 153 154 121 135 117 118 170 151 129 159 167 139 126 156 118 167 123 124 142 167 141 133 140 157 115 121 171 163 151 164 166 170 170 170 138 170 170 149 145 135 170 170 170 161 155 159 140 170 155 165 1 69 174 118 118 118 163 157 156 167 129 131 131 133 161 121 161 173

> Het Broekenhuis > Het Costuumhuis > Het Goed > Het Origineel > Heuts Mobiliteit en VrijeTijd > Heuver Profile Tyrecenter > Hier > Hilti > Hilton > Hilvers > Hi-Store > Hizi Hair > HLB Van Daal & Partners > Hobo Hifi > Hoepelman Kappers > Hofland Optiek > Holiday Inn > HomeTeam > Honda > Hoogenboezem > Hoogvliet > Hornbach > HotLegs > Hout-Brox > Houtsma Keukens > Hubo > Huis & Hypotheek > Huiskes Mode > Hypo Plaza, Hyporama > Hypotheek Visie > Hyundai > Ibis > IC Companys > ICI Kappers > ICI Paris XL > IKEA > Imabo / Bouwcenter > Imminkhuizen > Imo Carwash > Impressions LivingsTone > In Person > ING Bank > inkstation > InstalCenter > Installand > Intercoiffure Pierre > I nternational Entertainment Services > Intersport > Intertoys > Intratuin > Invito > InWear > Iris Optiek > It's > Jac Hensen Mannen Mode > Jack & Jones > Jackpot > Jack's Casino > Jaguar Land Rover > Jambelle > James Autoservice > Jamin > Jan Jansen > Jan Linders > Jan Sikkes, Stoffen en gordijnen > Jan ten Hoor Juweliers > Jan Tit Bloemen en Planten > Jan van Erp tegels en sanitair > Janse Mode Women > Jeanne d'Arc Fashion > Jeans Brothers > Jeans Centre > Jeantique

132 132 158 142 161 161 131 151 165 118 149 170 163 148 170 140 165 167 160 142 123 150 129 131 141 150 164 127 156 164 160 165 129 170 138 145 151 118 162 145 174 164 147 151 151 170 157 156 155 157 135 129 140 148 132 132 129 168 160 131 159 125 135 123 137 139 152 143 129 133 133 133 142

179 wiewatwaar

> Esther Hairfashiion 170 > Etos 138 > Eugenie's Coiffures 170 > Euro Cleaning 169 > Euroland 147 > Euromaster 161 > Euronics 148 > Europa Parket 141 > Europcar Autoverhuur BV 173 > Exact personeelsintermediair 174 > Experis 175 > Expert 148 > Expo Trading Holland BV 144 > Express Wear 133 > Expresso 127 > Eye Fashion 140 > Eye Wish Groeneveld 140 > Fair Play Casino 168 > Fair Play International Sports 156 > Family GP 165 > Fan Fan La Tulipe 127 > Farma Drogisterij 138 > Faunaland 154 > Faunashop 154 > FDC Financieel Planners & Adviseurs 164 > Febo 'De Lekkerste' 165 > Federmann 140 > FGH Bank 164 > Fiat Automobils Netherlands 160 > Fietscity 155 > Fietswereld 155 > Filippa K 127 > Finenzo 164 > Finovion 164 > Fittz 132 > Fixet 150 > Flair 174 > Fleurop Interflora Nederland 152 > Flevolicht en Wonen 145 > Flexibilty 174 > Floor van Lieshout 117 > Flynth 164 > Focus 131 > Focus Fashion 133 > F oederer DFK Accountants & Consultant 163 > Foodmaster 165 > Foot Locker 156 > Ford 160 > Ford Eindhoven 159 > Formido 150 > Formule 1 165 > FØrss 144 > Fortune hot drinks 173 > Fossil Group 126 > Foto de Boer 149 > Foto Klein 149 > Foto Klein XL 148 > Foto Quelle 149 > Fotocinehouse 149 > Fotodiscounts 149 > Fotovak Engel 149 > Fred de La Bretoniere 135 > Free Record Shop 152 > Friesland Parket 141 > Front Runner 156 > Fun Fun 133 > G en W Gezondheidswinkel 124 > G Star Raw 133 > G+G Special Sizes For Men 132 > Gall & Gall 121 > Gamba 124 > Game Mania 155 > Gamma 150


winkelketens abc

180 wiewatwaar

> Jede Drinksystemen 173 > Jelle 174 > Jelle Talsma 159 > Jewel Time Juweliers 139 > Jhuist 145 > Jilderda's Bloemenboetiek 152 > John Edward 132 > Jola Mode 131 > Jolly Good 170 > Jon Karelse Intercoiffure 170 > Jongerius Bakker 118 > Jos Rood Brood en Banket 118 > Jumbo 123 > Jumper de Diersuper 154 > JYSK 145 > KA International 145 > Kaas en Zo 120 > Kaasbest 120 > Kaasboetiek 120 > Kaashuis Tromp 120 > Kaatje Jans 120 > Kaldi Koffie en Thee 166 > Ka lisvaart Drogisterij Beauty Store 138 > Kamst Mode 127 > Kamsteeg Auto Plaza 159 > Kapsalon de Barbier 170 > Kapsalon Diana 170 > Karssen 154 > Karwei 150 > Kastenstudio 142 > KAV Autoverhuur 173 > Kees Gutter meer dan brood alleen 118 > Kelly & Donna Kelly 133 > Kelly Services 174 > Kelly's Fast Food 165 > Kemp Modehuis 127 > Kentucky Fried Chicken 167 > Kern Parket 141 > Keuken Kampioen 141 > KeukenConcurrent 141 > Keukendepot 141 > Keukenmaxx 141 > Keurslager Lochtman 121 > Keurslager Runderkamp 121 > Keurslagerij Vedder 121 > KGU 174 > Kia 160 > Kijken Kiezen Kleuren 145 > Kijkshop 147 > King Jeans & Casuals 132 > Kinki Kappers 170 > Kiosk 123 > Kiosk, Broodbzaak 124 > Kipling 126 > Kippie 120 > Klok 118 > Knibbeler 142 > Koenders 147 > Kokkie fastfood 167 > Kooistra Kleding 131 > Koophuis Makelaars 171 > Koping Flora 152 > Kort Shoes 135 > Korteweg 118 > Korver Mode 129 > Kötter Wereld Wonen 142 > KPMG 164 > KPN 150 > KRAS.nl 172 > Krijco Casino's 168 > Krijger 118 > Kring-Apotheek 138 > Krom Textielverzorging 169

> Kroonpart Verfservice > Kruidvat Voordeeldrogisterij > Kruyt IJzerwaren Vakhandel > Kuijt Exclusive > Kupers Reisinfo > Kwakman > Kwalitaria > K waliteitsstomerij Soap Dry Cleaning > Kwantum > Kwik-Fit > La Dame > La Ligna > La Place > La Toscana ijssalon > Laarhoven design > Lada > LadyLine > Lake Side > Lamarique > Landwinkel > Lansuplant > LAUNDRY INDUSTRY > Le Ballon > Lecombi > Lederland > Leemans Schoenen > Leen Bakker > Lenny Laurence > Lenta > Lentferink Haarmode > Lentink > Lentjes Droomkeukens > Leon Wilbrink > Leon Zuidgeest Kappers > Leonidas Bonbons > Levi's > Lia Coiffures > Libris > Lidl > lief! Lifestyle > Life & Garden > Lifestyle Home Collection > Limburgia Vlaaispecialiteiten > Lincherie > Lindenhovius Opticiëns > Linderman Slagerij > Lindessa > Line Footwear > Lion Beddengoed > Lippe Wonen > Livera > Livit Orthopedie > Livit Orthopedie > London City Club > Love Company > Loven > Luba Uitzendbureau > Lubbers Groente en Fruit > Lucardi Juwelier > Maassen van den Brink > Mac Denim Jeans Store > Magic City > Mailprofs > Maintec > Maison de Bonneterie > Makker Hoorspecialisten > Makro > MAK's Dierenplezier > Mandemakers Keukens > Manfield > Mango > Manpower > MarcCain

151 138 151 129 172 118 167 169 145 161 127 127 167 166 174 160 168 129 127 120 152 127 127 126 142 135 145 127 150 170 152 141 118 170 125 133 170 153 123 125 157 145 118 125 140 121 125 135 144 145 125 158 158 129 157 118 174 115 139 144 133 168 174 174 129 158 120 154 141 135 127 174 127

> Marco Leer > Marianne's Bruidsmode > Mario's Hair Club > Marna Hairclub > Maros Vers Vlees > Marskramer > Martin Cuypers > Matinique > Matrassen Concord > Max Mara/Marina Rinaldi > Maxim > Maxwell Retail BV > Mayonna > Mazars > Mazda > MC Company > MCD > MCD Alledag > McDonald's > McGregor > Mecca > Media Markt > Mediq Apotheek > Meesterbakker Roodenrijs > Meesterbakker Uljee > Meesterbakker Van Iersel > Meesterbakker van Maanen > Meesterbakker Voskamp > Meijer Orthopedie > Memare Gedenktekens > Men at Work > Mengelers Textielreininging > Mephisto > Mercedes-Benz > Mercedes-Benz Leiden > MerkSnack > Mevio > Mexx Lifestyle Store > Meyer & Meyer > Meyra Nederland B.V. > MF Uitzendbureau > Michelle Haarmode > Middeldorp Mannenmode > Middelink > Mies bloemenplus > Mijn Makelaar Vechtdal > Mikro-Electro > Miss Etam > MITRA > Mitsubishi > MKB Administrateurs > Mode4Her > Modecentrum Frans Theelen > Modehuis Oosterhoff > Mod-Shop, Rachelle, Yook > Mody Mary > Molier Hairstyling > Möller Modes > Montel > Montel > MOOI > Mooyer's Mode > Morpheus Slaapvoorlichters > MotoPort Europe > Mr Cocker Coffee, Tea & Lunch > Mr. Fish > MS > Multi Vloer > MultiCopy > Multimate > Multi-Vlaai > Munnichs Shoes > Music All In > Muziekland

167 125 170 170 121 147 154 129 144 127 174 148 124 163 160 127 123 123 167 131 125 148 138 118 118 118 118 118 158 158 134 169 135 160 159 165 135 131 132 158 174 170 132 147 152 171 148 127 122 160 164 128 131 128 128 128 171 128 142 142 138 131 144 163 166 124 128 142 173 150 118 135 152 154


winkelketens abc 174 147 160 142 120 149 160 136 123 120 146 134 146 134 129 167 134 165 142 141 136 136 160 134 172 142 147 144 132 151 152 140 154 129 119 132 158 142 136 136 174 136 174 130 130 140 150 144 173 146 161 118 175 159 124 152 128 123 169 136 147 138 130 119 125 118 139 130 155 175 140 131 172

> Penders Voetzorg > Penninkhof Modehuis > People4You > Per Selectief > Perez Perzische Tapijten > Perfekt > Perry Sport > Pessers > Peter Goemans Versbakkerij > Pets Place > Pfann Schoenen Sports > Philips Zonwering & Parket > Pico Print > Piet Klerkx Keukenwereld > Piet Versteegt > Piet Zoomers > Pinky > Pinoccio > Pipoos > Pirtek > Pitti Donna > Plaatboef > Plantage Inkooppartners > Plato > Playland > Plaza Food for All > Plentyparts > Plus > Poco Loco > Podolinéa > Poelier Bravenboer > Poeliershuis Schrauwen > Poiesz > Pols Stomerij > Popocatepetl > Portas > Portegies Drogisterij > Postuma > Pour Vous > Pour Vous > Praalder bruingoed > Praxis > Prenatal > Primalicht > Primera > PRO > Probewa Keukengroep > Profiel Verf & Behang > Profijt Meubel > Profile 'de Fietsspecialist' > Profile Tyrecenter > Profnorm > Progenta Projektservices > Promiss > Proms > Pronto Wonen > Provak en Probin > Purdey > PWC Q8 > > Qoot > Raab Karcher > Raad Rotterdam > Rabobank Nederland > RAF > Randstad > Randstad Bouw > Ranzijn tuin & dier > Raydo Automaterialen > Re Cars.nl telecom & automotive > RE/MAX > Recreatiemarkten > Reerink IJzerwaren > Reerink Rijwielen

158 128 175 176 144 148 156 121 118 154 156 146 149 141 157 130 125 167 154 173 132 152 153 152 168 167 159 123 136 136 121 121 123 169 167 167 138 115 136 139 152 150 125 145 124 136 141 151 142 155 161 151 168 128 146 142 151 128 163 163 146 151 164 164 148 175 175 157 162 162 171 123 151 155

> Reichenbach > Reisburo Touring > R embrandt Optiek Het Contactlenscentr > R emmerswaal Accountants & Adviseurs > Renault > Rentenaar Dierenparadijs > R esponse Network/ Printerette Digisho > Retail Synergie > Reuyl Juweliers > Rezatex Stoffen > RFH Kappers-Hair Port > Ricken's Naaimode Centrum > Rijmar > Rijwielcentrale > Rijwielverhuur Zeelen > Ritel > Rituals Cosmetics > Rivièra Maison > Rob van der Voort Parket > Robin & Jill Kappers > Rodenburg's Home & Garden > Roessingh Revalidatie Techniek > Rombout Kappers > Romijn Land Rover > Roobol tuinmeubelen > Roobol Woonwinkels > Rubo Parketvloeren > Run2day > Runnersworld > Sabon > Sacha Shoes > Saenkanter Men & Women > Sake Store > Salland Parket > Salon Modern Haarmode > Salty > Salvatore-Vacerra > Sanders Meubelstad > Sanidrõme > Sanidump > Sanitiem > Saton Optiek > Saturn > Scapino Schoenen/Kleding/Sport > Schaap en Citroen > Scheer & Foppen > Scheerder Intercoiffure > Schellens Kwaliteitsbakker > Schijvens-Mode > Schilperoort > Schmidt Optiek > Schoehuijs Tuinhout en Steengoed > Schoenenreus > Schoenmaeckers Reisburo > Schoenreparatie Oldenzaal > Scholtes > Schoonenberg Hoorcomfort > Schrandt Koffers > Schuiling > Schuiten Bloemen > Schuurman Schoenen > Schweigmann > Score > Seats and Sofas > Secondhand Rose > Secretary Plus > Service Apotheek > ServicePartner > Seta Fiori > Setpoint > Shake-it

154 172 140 163 160 154 173 162 139 137 171 147 163 155 155 150 139 146 142 171 157 158 171 160 156 146 142 156 156 139 136 130 131 142 171 154 132 143 143 143 143 140 149 136 139 149 171 119 128 151 140 152 136 172 168 119 158 126 168 152 136 132 134 143 130 175 138 149 153 132 134

181 wiewatwaar

> M-Wise > MyCom > Nabuurs Automobielbedrijf > Naturo Vloeren > Natuurwinkel > Nebo Foto Video Digitaal > Nefkens > Nelson > Nettorama > Neuteboom Kaas-Verswereld > New Classics > New Orleans > New Sity > New Style > New York Fashion > New York Pizza > New Yorker > NH Hoteles > Niek van Hunnik Meubelen > Nieuwenhuis Keukens > Nike > Nimco House of Shoes > Nissan > Non-Stop Fashion > Nova Reisbureau > Novastyl > Novy > Nox > Nuovo > NVB Ubbens bouwstoffen > Obbink > Oculenti Contactlenzen b.v. > Office1 Nederland > Oger Fashion > Oil & Vinegar > Oilily > OIM > Old Inn Wonen > Ollies > Olthuis > Olympia Uitzendbureau > O'Moda > Online People > ONLY > Open32 > Opticien Ton Lips By Fred > Optie1 > Optisleep > Orion Engineering > Otak > Otogros > Otten's > Otter Westelaken > Ouderenwinkel.nl > Ouwehand > Oxalis > Paddy Point > Pakgro > Palthe Stomerijen > Panterhuis Schoenen > Paradigit Computers > Parfumerie Douglas > Part Two > Parti > Patisserie van Woerekom > Pattisserie A.C. de Boer > Paul van Zeeland, de betaalbare Juwel > Pauw > PCS Fietsspecialist > PDZ > Pearle Opticiens > Peek & Cloppenburg > Pelikaan Reizen


winkelketens abc

182 wiewatwaar

> Shell International > Sheraton > Shoe Outlet > Shoebaloo > Shoeby > Shoeline > Shoetime > Siebel Juweliers > Sieben > Signdirect > Silhouette Schoenen > Silvester Haarmode > Simon Levelt Koffie & Thee > Simon Meyssen broodbakker > Singer > Sissy-boy > SIX > Skala Webinkel > Skoda > Skooter Jeans & Fashion > Skyline Fashion > Slaapgenoten > Slaapidee > Slaapkenner > Slager Automaterialen > Slagerij Kaldenberg > Sleeping Holland > Slim > Smart/Mercedes > Smelt Kappers > Smit Kappers > Smit Mode > Smulwereld > Sneakers > Snelkappers B.V. > SNS Reaal > SNS Regio Bank > Sonia Bloemen > Sorelle Haarmode > Spar > Spar City Store > Spare Rib Express > SPARQ > Sp ecialist Jagers Brood Banket Bonbon > Specsavers > Speedheat > Speelberg Dierenspeciaalzaak > Speksnijder Mode > Speksnijder Mode > SPORT 2000 > Sportpoint > Sportschool Venendaal > Sprintphoto Services Verschoore > Stage Accompany > Staples > Starbucks > Start People > Steevens Bakkerij BV > Steppin' Out > Steps > Ster Kaas Shop > Ster Movieservices > Steve Madden > Stevens Interieur > Stiphout Drankencentrum > Stomerij De Kim > Stomerij Neptunus > Stomerij Uniek > Stomerij Zeyrek > Stomerij-Wasserij Marnita's > Stoutenbeek > Strating Schoenen > Strego Juwelier

163 165 136 136 131 136 136 139 119 174 136 171 120 119 147 131 126 149 160 134 128 144 144 144 162 121 144 134 160 171 171 130 167 136 171 164 164 153 171 123 124 165 175 119 140 158 154 125 130 156 156 168 149 152 154 166 175 119 130 128 120 157 136 146 122 169 169 169 169 169 146 136 139

> Streukens Hooroplossingen > Stroomberg > Stufkens Speciaal Optiek > Subway > SuitSupply > Sunday's > Sunny & Djive > Supercoop > Superkeukens > Superrr > Superstar > Supervlaai > Svea Keukens > SWA Uitzenden & Detacheren > SWIRL'S > Sybesma > t Gouddoppertje > t Hekeltje > 't Hoekpunt > t Lekker Plekske > Ta Hwa (chinese artikelen) > Tabac&Gifts > Tabaronde/Techador/Vivant > Tabaronde/Techador/Vivant > Taft Oscar > Tally-Ho > Tamoil > Tapijtcentrum Nederland > Tapijttegelhuis Tilburg > Team Kapsalon > Technicum > Technische Unie > Tegeltoko > Telfort > Telkamp Modeschoenen > Tempo Team > Temponette > Tempo-Team > Tempus > Ten Oever mode voor mannen > Tence Inzetbureau > Tennis Inn > Ter Horst Van Geel > Ter Stal familie mode > Teun Meindertsma > Texaco > Texton > The Body Shop > The Factory > The Green Room > The People Company > The Phone House > The Printer > The Read Shop > The Society Shop > The Sting > The Stone > Theo Jansen Schoenen > Thomas Cook Travel Shops > Tie Rack > Timco > Time Out Sport > Timing uitzendteam > Tinnemans > TiP personeelsdiensten > TMC Woonwinkels > T-Mobile > TOC Opticiens > Toerkoop Reisburo > Toerkoopreisburo Van Gerwen > Tom Westen Kappers > Ton de Vos Hairstylist > Top 1 Toys > Top Bakker Beukeveld

158 122 140 166 132 169 128 124 141 124 128 119 141 175 166 119 128 122 142 119 143 124 124 124 136 128 163 144 144 171 175 149 143 150 137 175 169 175 167 132 175 168 128 131 119 163 132 139 134 153 176 150 173 153 132 130 134 137 172 126 157 156 175 162 175 143 150 140 172 172 171 171 155 119

> Top Bakkers 119 > Topdream 144 > Topform 143 > TopShelf Megastores 156 > Topslager 121 > TotaalBED 144 > Total 163 > Touringcarbedrijf Van Mook 172 > Tourkoop 172 > Toy Toy 168 > Toyota, Lexus 160 > Toys XL 155 > Trekpleister Voordeeldrogisterij 139 > Trendhopper 143 > Triumph 125 > Troefmarkt 124 > Tuijps Tegels, Sanitair & Keukens 143 > Tuinentrum Overvecht 157 > Tuinwereld Trading 157 > Tulp Keukens 141 > Turbo Fashion 130 > Tuunte Fashion 131 > Uitzendbureau 65plus 175 > Uitzendbureau Zuidgeest 175 > Ulla Popken Jonge Mode v.a. maat 42 128 > Unique 175 > Unisys 148 > USG Capacity 176 > USG Restart 176 > Uw TopSlijter 122 > V&D 157 > Vakantie Xperts 172 > VakantieXperts 172 > Vakgarage 160 > Van Beek Lederwaren 126 > Van Bemmel en Kroon 149 > Van Boxtel hoorwinkels 158 > Van Breemen BV 162 > Van Breugel luxe schoenen 137 > Van Bruggen Adviesgroep 164 > Van Cranenbroek 157 > Van Dalen 137 > Van de Kaasplank 120 > Van de Ven Fashion Shop 131 > Van de Wal-Jolink 119 > Van den Ban 162 > Van den Bergh Optiek 140 > Van den Born 153 > Van den Heuvel 145 > Van den Hoven schoenmode 137 > Van der Biesen Reisadviesburo 172 > Van der Breggen Bakkers 119 > Van der Kam Mode 130 > Van der Pluijm Modeschoenen 137 > Van der Poel (goed voor voeten) 137 > Van der Valk 167 > Van der Velde Boekhandel 153 > Van der Voort van IJsseldijk 122 > Van der Wal 169 > Van der Zalm 121 > Van Dijk Tweewielers 155 > Van Doorn Naaimachines 147 > Van Haren Schoenen 137 > Van Haren xxl 137 > Van Hoogstraten 155 > Van Iersel Lingerie 125 > Van Keulen 119 > Van Kooten 119 > Van Lanschot Bankiers 164 > Van Melik du Chef 124 > Van Neerbos Bouwmaterialen 151 > Van Noort Gassler & Co 163 > Van Pelt Coiffure BeautĂŠ 171 > Van Pooij 119


winkelketens abc > Wolkers damesmode 129 > Wolky Shop 137 > Wolters Keukens 141 > Wonder Woman 129 > Woonaccent Makelaars 171 > Wooning 143 > Woonsquare 143 > Workx Materieel Vehuur B.V. 173 > Wouda Orthopedie 158 > Wout Bergers Sport 156 > WRC Reizen 172 > Wuite Vrijetijdsmode 134 > Xenos 147 > Yakhlaf 124 > Ype Kramer Autocenter 162 > Yves Rocher 139 > Zandbergen Grootverbruik in Vlees 121 > Zara 129 > Zeeman 137 > Ziengs Schoenen 137 > Zonnestudio Summertan 169 > Zuivelland 120 > Zwart Schoenmode 137 > Zwette Wonen en Slapen 143

183 wiewatwaar

> Van Stockum Boekverkopers 153 > Van Uffelen 130 > Van Ulzen-Rudy 156 > Van Vessem & Le Patichou 119 > Van Vuuren Mode 128 > Van Werven de Veluwe 172 > Vanilia 128 > Vapiano 167 > VCK Travel 172 > vDal Mannenmode 132 > Verf & Wand 151 > Verhage Fast Food Restaurantsula 167 > Verhoeven Optiek 158 > Verhoeven Optiek 140 > Vero Moda 128 > Verploegen 137 > Versteeg 119 > Verzijl Sport 156 > Vi Computer 148 > Videokring Europa 157 > Videoland 157 > Vila-Pieces 128 > Vink 119 > Visgilde 124 > Vitaminstore 124 > Vitu Kappers 171 > Vivante 146 > VLIEG Advies Groep 171 > Vobis 148 > Vodafone Winkel 150 > Volkswagen 160 > Volvo 161 > Vomar Voordeelmarkt 124 > Voortman Keukens 141 > Vork FastfoodFFC 167 > Voskamp Groep Oost 150 > Vriesia 139 > Vrijehuizenmarkt 171 > Vroom en Nobbe 140 > Vulpunt 148 > Wagner 153 > Warme Bakker Ad Ketels 119 > Warmteservice 159 > Wasser Automaterialen 162 > WE Fashion 131 > WEA Accountants & Adviseurs 163 > Wedo-Mode 130 > Welkoop + Boerenbond 150 > Wensink 160 > Wereldcontact 172 > Wereldwinkel 147 > Werkwijzer Uitzendbureaus 175 > Westerhof 162 > Westland Orthopedie b.v. 158 > Wheels Tweewielers 155 > Whip Inn 165 > Wibra 137 > Wierab-Meubel 143 > Wijen Wonen & Slapen 143 > Wijlhuizen B.V. Truck & Trailerdelen 162 > Wijnands Woonparadijs 144 > Wijnhandel Barrique 122 > Wijnkoperij/Vinotheek Henri Bloem 122 > Wil Goemans 129 > Wildkamp 151 > Willemse Modeschoenen 137 > Willemsen Mode 131 > Wispels 153 > Witgoed Specialist 149 > Wittekamp en Broos 158 > Witteveen 154 > Witteveen Mode 129 > Woldringh Optiek 140 > Wolford 125


aantekeningen retailorganisaties

184 wiewatwaar


retailorganisaties aantekeningen

185 wiewatwaar


aantekeningen retailorganisaties

186 wiewatwaar


retailorganisaties Agri Retail BV, Ede

Bruynzeel Holding BV, Bergen op Zoom

Boerenbond Welkoop

Bruynzeel Keukens Bruynzeel Vloeren

Aldi, Culemborg

C&A Nederland, Amsterdam

Aldi

C&A

B32 Groep, Arnhem

Coltex Retail Group, Heerhugowaard

Open32

Bakery Concepts, Bunschoten

Didi Superstar Steps

Ambachtsbakker

Cool Cat Fashion, Houten

BAS Group Almere

Cool Cat Wonder Women

Dixon Dynabyte Mycom Icidu Bas computers

The Sting B.V., Tilburg Lady Sting The Sting

Bestseller Wholesale, Brande (Denemarken) Jack & Jones Only Vero Moda Vila Pieces Selected

Beter Bed Holding, Uden Beddenreus Beter Bed Slaapgenoten/Dormael Slaapkamers El Gigante del Colchen Matratzen Concord DBC International Schlafberater.com

Holding P.P. Bertram

Coop Supermarkten, Velp Coop CoopCompact SuperCoop

Concepts & Companies Nederland BV, Amersfoort Colors@Home OTAK Profiel Verf & Behang Voor Verf en Wonen

Detailresult Group Bas Deka Dekatuin Dirk Dirx drogist Dirck III slijterijen Dirx drogisterijen

Detail Management Groep BV, Leusden Deco-home Verf & Wand

Bencis Capital

Euretco Wonen B.V., Hoevelaken ags Binnen Decorette Emotions Forss Het origineel Impressions Livingstone jhuist Kijken kiezen kleuren new classics new sity novastyl optisleep proms qoot slaapkenner topform vivante

Euretco Media, Hoevelaken Blz. libris

Euro Shoe Unie, Diest (BelgiĂŤ) Bristol Avance Shoe Discount

FaCo Beheer BV, Amsterdam D.I.O. Drogisterij

Garant Schuh + Mode, Dusseldorf (Duitsland) Fair Play International Sports Garant Schoenen Goldkrone Lecombi Line Footwear Podo LinĂŠa Promenade Gezinswinkels

Hans anders retail group Hans Anders Het Huis Opticiens Van Boxtel Hoorwinkel

Betram Mode

Shoeby Lake Side

Bike Retail Company (Biretco), Breda

DGN Beheer BV, Enschede

Biretco buying group Fietswerled Profile "de Fietsspecialist"

Fixet Hubo Multimate

Blokker Holding BV, Laren

Koninklijk distilleerderij Dirk Zwager, Schiedam

Jamin Multivlaai

Alliance Vinicole/Jelfra Bottelier Mitra Slijterij Declave

Hoflust Beheer BV, Woerden

Boekhandels groep Nederland BV, Houten Selexyz

Boon Beheer BV, Sliedrecht MCD

Boni-Markten BV, Nijkerk Boni-Markt

Brave Retail Service Duthler Hout-Brox Purdey

DA Retailgroup, Leusden DA Drogisterij & luxe parfumerie DA Drogisterij & parfumerie

Etam Groep, Zoetermeer Miss Etam Promiss

Euretco BV, Hoevelaken Euretco Fashion B.V., Hoevelaken Alpha Coach focus jambelle Livera

Euretco Sport B.V., Hoevelaken Runnersworld Sportpoint

Eye Wish Groeneveld Pearle Schoonenberg Hoorcomfort

Hermans Holding bv. Hoorn

Den Besten Kaas Den Hollander Kaasmarkt Kaas en Zo

IC Companys, Den Bosch Part Two Company InWear Jackpot Matinique Peak performance Tiger of sweden By malene Birger Saint Tropez Soaked in Luxury Designers Remix

IGM Holding BV, Geldermalsen Baderie InstalCenter

Intergamma BV, Leusden Gamma Karwei

187 wiewatwaar

Bart Smit Big Bazar Blokker Cook & Co E-Plaza Intertoys Leen Bakker Marskramer Novy Tuincentrum Overvecht Xenos

Hal Investments, Rotterdam


retailorganisaties Intratuin Holding BV, Woerden Intratuin

Janse Mode BV, Barneveld Janse Mode Man & Women Janse Mode Women

Jumbo Supermarkten BV, Veghel Jumbo C1000

Kaashuis Zuivelland BV, Soest Van de Kaasplank Zuivelland

Koninklijke Ahold NV, Zaandam Albert Heijn, Zaandam

Albert Heijn AH to go AH XL

Etos Gall & Gall Bol.com

Adam Brandstore Gaastra McGregor Shop ETP

Van Melik Beheer BV, Heerlen Bufkes Van Melik du Chef Cook & More Foodproduktie Preuve Limburg

Metro AG, Dusseldorf Makro Real Media Markt Saturn Galeria Kaufhof Media-Saturn Holding Media Markt Saturn Redcoon

Leon Martens, Juweliers

Natudis

Schaap & Citroen

De Natuurwinkel Gooodyfooods

Lidl, Huizen Lidl

Macintosh Retail Group, Maastricht Halfords Nederland, Veenendaal Halfords

Hoogenbosch Retail Group, Den Bosch

Nelson Schoenen BV, Hoofddorp Ecco Shops Geox Shops Nelson Hobb's

C.H.V. Nicovij U.A.

Dolcis Invito Scapino Manfield Pro Sport Brantano Steve Madden

Enorm Profnorm Lockmaster

Kwantum Nederland, Tilburg

Spar Holding

Kwantum

De Mandemakers Groep

188

McGregor Fashion Groep, Driebergen-Rijsenberg

wiewatwaar

Brugmankeukens en badkamers CVT KEUKENS EDMON KEUKENS FAUTEUILERIE KeukenConcurrent Keukenkampioen KEUKENHUYS DE TWEEDE KAMER Keukenmaxx Mandemakers Keukens mONTEL mOOIMAN KEUKENS NATUZZI Nieuwenhuis keukens NUVA KEUKENS PIET KLERKX RIANT STOUTENBEEK SANDERS KEUKENSTAD SANDERS MEUBELSTAD SANIDIRECT WOONEXPRESS XL WOONING KEUKENS EN BADKAMERS

Maxeda, Amsterdam Brico (België) Brico Plan-it (België) Formido Praxis

Plus Retail, De Bilt (Sperwer Groep) Plus

Attent Spar Spar City Store

Poiesz supermarkten BV, Sneek Poiesz

Van Ravenswaaij, Veenendaal De Goudreinet Fruitcompany

Retail Development Company BV, Breukelen Plantage Books & More The Read Shop The Read Shop Express

Sligro Food Group, Veghel Sligro Van Hoeckel EMTÉ

Sun European partners V&D La Place

SP&M BV, Zutphen Engelen Schoenmode Winkels Engelen Voetcomfort

United Retail Holding Huizen Audio-Video Specialist Electro World Euronics Elektro Vakman Combifoto Witgoed Specialist

Van Tol Retail, Bodegraven Dagwinkel Troefmarkt Springer & Partners

Vomar Voordeelmarkt BV, Alkmaar Vomar Voordeelmarkt

A.S. Watson Health&Beauty, Renswoude ICI Paris Pour Vous Kruidvat Trekpleister Prijsmepper

Wave International BV, Capelle a/d IJssel Cosmo Hairstyling Hairmaxx Team Kapsalon


brancheorganisaties ALGEMEEN Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel STEVINWEG 2, 3891 EA ZEEWOLDE POSTBUS 47, 3890 AA ZEEWOLDE TEL : 036-540 99 45 FAX: 036-540 97 19 WWW.CVAH.NL

AARDAPPELEN/GROENTEN/FRUIT

FNV Bondgenoten

PRINS MAURITSPLEIN 1A, 2582 NA DEN HAAG TEL: 070-351 21 06 FAX: 070-351 21 99 WWW.AGFDETAILHANDEL.NL

LOUIS PASTEURLAAN 6, 2719 EE ZOETERMEER POSTBUS 280, 2700 AG ZOETERMEER TEL: 079-347 07 07 FAX: 079-347 04 04 WWW.TUINBOUW.NL

HUIZERMAATWEG 610, 1276 LN HUIZEN POSTBUS 119, 1270 AC HUIZEN TEL: 035-750 79 00 FAX: 035-7507901 WWW.IMK.NL

Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV)

OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 262, 2260 AG LEIDSCHENDAM TEL: 070-320 23 45 WWW.PLATFORMDETAILHANDEL.NL

Raad Nederlandse Detailhandel (RND) OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 182, 2260 AD LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 50 46 WWW.RAADNEDERLANDSEDETAILHANDEL.NL

Vereniging Retail Partners Nederland OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 262, 2260 AG LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 97 00

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) Agro Business Park 75-83, 6708 PV Wageningen Postbus 360, 6700 AJ Wageningen Tel: 0317-47 12 05 Fax: 0317-42 32 06 WWW.nedverbak.NL

KAAS

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 262, 2260 AG LEIDSCHENDAM TEL: 070-337 62 00 FAX: 070-317 68 87 WWW.CBL.NL

Vakcentrum Levensmiddelen BLEKERIJLAAN 1, 3447 GR WOERDEN TEL: 0348-41 97 71 FAX: 0348-42 18 01 WWW.VAKCENTRUM.NL

OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 182, 2260 AD LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 50 46 WWW.RNDWEB.NL

Dagelijkse Groenmarkt 3-5, 2513 AL Den Haag Postbus 242, 2501 CE Den Haag Tel: 070-891 49 00 Fax: 070-891 49 01 WWW.PRODUCTSCHAPDRANKEN.NL

Wijn Informatie Centrum (WIC) Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer Postbus 908, 2700 AX Zoetermeer Tel: 079-368 70 15 Fax: 079-368 70 16 WWW.WIJNINFO.NL

NATUURVOEDING Natuur- & gezondsheids Producten Nederland (NPN) Henry Dunantstraat 36b, 3822 XE Amersfoort Tel: 033-245 60 01 Fax: 033-246 06 02 WWW.NATUUR-GEZONDHEIDSPRODUCTEN.NL

BLEKERIJLAAN 1, 3447 GR WOERDEN TEL: 0348-41 97 71 FAX: 0348-42 18 01 WWW.VARENA.NL

Vakcentrum, Kaas en Delicatessen BLEKERIJLAAN 1, 3447 GR WOERDEN Postbus 61, 2700 AB Zoetermeer TEL: 0348-41 97 71 FAX: 0348-42 18 01 WWW.KDWN.NL

POELIERS

TABAK/GEMAKSWINKELS Brancheorganisatie voor de Tabaksdetailhandel (NSO) OVERGOO 15, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 262, 2260 AG LEIDSCHENDAM TEL: 070-301 27 99 FAX: 070-327 65 37 WWW.TABAKSDETAILHANDEL.NL

Nederlandse Bond Van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) RAOUL WALLENBERGPLEIN 5 POSTBUS 350, 2400 AJ ALPHEN A/D RIJN TEL: 0172-49 04 90 FAX: 0172-42 42 30 WWW.NBPW.NL

VIS Stichting Nederlands Visbureau (NVB) TREUBSTRAAT 17, 2288 EH RIJSWIJK POSTBUS 72, 2280 AB RIJSWIJK TEL: 070-336 96 55 FAX: 070-395 29 50 WWW.VISBUREAU.NL

Koninklijke Nederlands Slagersorganisatie (KNS) DIEPENHORSTLAAN 3, 2288 EW RIJSWIJK POSTBUS 1234, 2280 CE RIJSWIJK TEL: 070-390 63 65 FAX: 070-390 44 59 WWW.KNSNET.NL

Productschap Vis TREUBSTRAAT 17, 2288 EH RIJSWIJK POSTBUS 72, 2280 AB RIJSWIJK TEL: 070-336 96 00 FAX: 070-399 94 26 WWW.PVIS.NL

Voorlichtingsbureau Vlees LOUIS BRAILLELAAN 80, 2719 EK ZOETERMEER Postbus 61, 2700 AB Zoetemeer TEL: 079-363 49 49 FAX: 079-363 49 51 WWW.VLEES.NL

Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Fokkerstraat 2, 3833 LD Leusden Postbus 185, 3830 AD Leusden Tel: 033-495 30 96 Fax: 033-494 74 27 WWW.VISSPECIALISTEN.NL

Productschappen Vee, Vlees en Eieren LOUIS BRAILLELAAN 80, 2719 EK ZOETERMEER POSTBUS 460, 2700 AL ZOETERMEER TEL: 079-368 71 00 FAX: 079-360 70 87 WWW.PVE.NL

SLIJTERIJEN/WIJNKOPERIJEN Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) Laan Copes van Cattenburch 79, 2508 CH DEN HAAG Postbus 85612, Tel: 070-312 39 25 Fax: 070-363 63 48 WWW.KVNW.NL

Commissie Gedistilleerd Dagelijkse groenmarkt 3-5, 2513 AL Den Haag Postbus 242, 2501 CE Den Haag Tel: 070-891 49 00 fax: 070-891 49 01

ZUIVEL Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) LOUIS BRAILLELAAN 80, 2719 EK ZOETERMEER POSTBUS 165, 2700 AD ZOETERMEER TEL: 079-343 03 00 FAX: 079-343 03 20 WWW.NZO.NL

189 wiewatwaar

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL)

Productschap Dranken

Vakcentrum Natuurvoeding en Reform

SLAGERIJEN

VOEDINGS- EN GENOTSMIDDELEN

Postbus 885, 5600 AW Eindhoven Tel: 040-245 37 85 Fax: 040-243 17 49 WWW.SLIJTERSUNIE.NL

GERBRANDYWEG 8, 2508 BZ GOUDA POSTBUS 332, 2800 AH GOUDA TEL: 0182-69 30 30 FAX: 0182-69 30 69 WWW.NBOV.NL

Nederlandse Vereniging van Coรถperatieve Werkgevers

PlatformDetailhandel.nl

SlijtersUnie

AGRO BUSINESS PARK 75-83, 6708 pV WAGENINGEN POSTBUS 360, 6700 AJ WAGENINGEN TEL: 0317-47 12 47 FAX: 0317-42 32 06 WWW.NBC.NL

Koninklijke MKB-Nederland

ADRIAEN VAN OSTADELAAN 122, 3583 AM UTRECHT TEL: 030-251 15 19

OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 182, 2260 AD LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 WWW.RNDWEB.NL

BROOD/BANKET Nederlands Bakkerij Centrum (NBC)

Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Tel: 070-349 09 09 WWW.MKB.NL

Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN)

Productschap Tuinbouw

VARROLAAN 100, 3584 BW UTRECHT POSTBUS 9208, 3506 GE UTRECHT TEL: 030-273 82 22 FAX: 030-273 82 25 WWW.FNVBONDGENOTEN.NL

IMK

Dam 9a, 3111 BC SCHIEDAM TEL: 010-426 75 60 WWW.COMMISSIESLIJTERS.NL

AGF Detailhandel Nederland (ADN)

CNV Dienstenbond POLARISAVENUE 175, 2132 JJ HOOFDDORP POSTBUS 3135, 2130 KC HOOFDDORP TEL: 023-565 10 52 FAX: 023-565 01 50 WWW.CNVDIENSTENBOND.NL

Commissie Slijters


brancheorganisaties Productschap Zuivel

Centraal Bureau Drogisternbedrijven (CBD)

LOUIS BRAILLELAAN 80, 2719 EK ZOETERMEER POSTBUS 755, 2700 AT ZOETERMEER TEL: 079-368 15 00 FAX: 079-368 19 49 WWW.PRODZUIVEL.NL

BISONSPOOR 332, 3605 JT MAARSSEN POSTBUS 1262, 3600 BG MAARSSEN TEL: 0346-58 42 00 FAX: 0346-58 42 01 WWW.DROGISTENSITE.NL

ZONWERING ROMAZO EINSTEINBAAN 1, 3439 NG NIEUWEGEIN POSTBUS 2600, 3430 GA NIEUWEGEIN TEL: 030-605 64 48 FAX: 030-605 32 08 WWW.RO-MA-ZO.NL

Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB)

KLEDING, MODEARTIKELEN EN TEXTIEL

Overgoo 15, Leidschendam Postbus 262, 2260 AG Leidschendam TEL: 070-301 27 86 FAX: 070-327 65 37 WWW.KNDB.ORG

LEDERWAREN

JUWELIERS

Vereniging van Detailhandelaren in Lederwaren en Reisartikelen (DLR)

Federatie Goud en Zilver KON. JULIANALAAN 345, 2273 JJ VOORBURG POSTBUS 904, 2270 AX VOORBURG TEL: 070-386 77 77 FAX: 070-387 10 47 WWW.FGZ.NL

INGELANDENWEG 1, 1069 WE AMSTERDAM POSTBUS 96070, 1006 EB AMSTERDAM TEL:. 020-610 08 20

Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU)

MODE

KON. JULIANALAAN 345, 2273 JJ VOORBURG POSTBUS 904, 2270 AX VOORBURG TEL: 070-386 62 48 FAX: 070-386 94 41 WWW.NJU.NL

INretail Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist Postbus 762, 3700 AT Zeist Tel: 088-973 06 00 Fax: 088-973 06 99 www.inretail.nl

Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) KON. JULIANALAAN 345, 2273 JJ VOORBURG POSTBUS 904, 2270 AX VOORBURG TEL: 070-386 77 61 FAX: 070-387 10 47 WWW.GOUDSMEDEN.NL

Nederlandse Wolfederatie Grote Sloot 390, 1751 LL Schagerbrug Tel: 06-532 343 88 Fax: 022-475 2710 WWW.WOLFEDERATIE.NL

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 182, 2660 AG LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 50 46 WWW.RNDWEB.NL

SCHOENEN INretail Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist Postbus 762, 3700 AT Zeist Tel: 088-973 06 00 Fax: 088-973 06 99 www.inretail.nl

Vereniging van Filiaal- en Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS) POSTBUS 182, 2260 AD LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 50 46 WWW.RNDWEB.NL

PERSOONLIJKE VERZORGING DROGISTERIJ/PARFUMERIE Vereniging van Drogisterij- en Parfumeriebedrijven (VDB)

190

OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 182, 2660 AD LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 50 46 WWW.RNDWEB.NL

wiewatwaar

Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (BODEPA) Koningin Julianalaan 345, 2273 JJVoorburg POSTBUS 904, 2270 AX VOORBURG TEL: 070-387 49 58 FAX: 070-387 10 47 WWW.BODEPA.NL

Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) WATERIGEWEG 31, 3703 CM ZEIST POSTBUS 914, 3700 AX ZEIST TEL: 030-604 94 80 FAX: 030-604 99 99 WWW.NCV-COSMETICA.NL

Algemene Nederlandse Brancheorganisaties Schoonheidsverzorging (ANBOS) Pompmolenlaan 16, 3447 GK Woerden Postbus 2099, 3440 DB WoerdenTel: tel: 0348-74 82 00 WWW.ANBOS.NL

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Algemene Vereniging van Naaimachinehandelaren (AVvN) MIENT 12C, 2903 LL CAPELLE A/D IJSSEL Postbus 29, 2900 AA CAPELLE a/d IJSSEL Tel: 010-442 62 21 FAX: 010-442 74 74 WWW.AVVN.NL

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels RANDWEG 8, 4104 AC CULEMBORG TEL: 0345-47 92 50 FAX: 0345-54 82 08 WWW.WERELDWINKELS.NL

Nederlandse Vereniging van Verwarmings- en Huishoudelijke Apparaten (NVVHA) Postbus 224, 2300 AE LEIDEN Tel: 071-579 04 70

Vereniging GEBRA (Belangenvereniging voor de Gemengde Branche en Speelgoed) Ierlandlaan 10, 2713 HL ZOETERMEER Postbus 7105, 2701 AC Zoetermeer TEL: 079-351 43 21 FAX: 079-320 06 35 WWW.GEBRA.NL

OPTIEK Unie van Filiaal- en Franchise Optiekbedrijven Nederland (UFON) Overgoo 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 182, 2260 AD LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 50 46 WWW.RNDWEB.NL

KUNST EN ANTIEK Nederlandse Vereeniging van Antiquaren Secretaris van de NVvA: Frank Rutten Antiquariaat Brinkman Singel 319, 1012 WJ AMSTERDAM www.nvva.nl

Nederlandse Unie van Optiekbedrijven JAAP BIJZERWEG 21A, 3446 CR WOERDEN POSTBUS 643, 3440 AP WOERDEN TEL: 0348-43 65 90 FAX: 0348-43 47 55 WWW.NUVO.NL

Vereniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland Postadres: Damrak 375, 1012 ZJ Amsterdam Bezoekadres: Damrak 243, 1012 ZJ (hoofdentree) Tel: 020-623 89 04 www.kvhok.nl

WONEN EN WONINGINRICHTING KURK EN PARKET Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) Postbus 50151, 1305 AE Almere TEL: 036-529 61 28 FAX: 036-529 61 29 WWW.VPLPARKET.NL

CONSUMENTENELEKTRONICA Unie van Elektrotechnische Ondernemers (UNETO-VNI) BREDEWATER 20, 2715 CA ZOETERMEER POSTBUS 188, 2700 AD ZOETERMEER TEL: 079-325 06 50, FAX: 079-325 06 66 WWW.UNETO.NL

MEUBELEN Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) WESTERHOUTPARK 10, 2012 JM HAARLEM POSTBUS 100, 2100 AC HEEMSTEDE TEL: 023-515 88 00 FAX: 023-531 55 38 WWW.CBM.NL

VERLICHTING Unie van Elektrotechnische Ondernemers (UNETO-VNI) BREDEWATER 20, 2715 CA ZOETERMEER POSTBUS 188, 2700 AD ZOETERMEER TEL: 079-325 06 50 FAX: 079-325 06 66 WWW.UNETO.NL

WONINGTEXTIEL Vereniging van Nederlandse Tapijt Fabrikanten (VNTF) Utrechtseweg 95, 3702 AA ZEIST Postbus 428, 3700 AK Zeist Tel: 030-232 09 00 Fax: 030-232 09 99 www.modint.nl

COMPUTER ICT-Office POMPMOLEN 7, 3447 GK WOERDEN POSTBUS 401, 3440 AK WOERDEN TEL: 0348-49 36 36 FAX: 0348-48 22 88 www.nederlandict.nl

Branchevereniging Nederlandse Computerwinkels (NLCW) UTRECHTSEWEG 103, 3702 AB ZEIST TEL: 030-691 59 51 FAX: 030-697 02 47

ELEKTRONICA/BRUIN-, WIT- EN GRIJSGOED Unie van Elektrotechnische Ondernemers (UNETO-VNI) BREDEWATER 20, 2715 CA ZOETERMEER POSTBUS 188, 2700 AD ZOETERMEER TEL: 079-325 06 50 FAX: 079-325 06 66 www.uneto-vni.nl


brancheorganisaties FOTOGRAFIE

Vereniging Buma en Stichting Stemra Siriusdreef 22-28, 2132 WT Hoofddorp Postbus 3080, 2130 KB Hoofddorp WWW.BUMASTEMRA.NL

Stichting Nederlandse Fotovakhandel (SNF) HENRI DUNANTLAAN 2D, 7312 BE APELDOORN Postbus 72, 6860 AB Oosterbeek Tel 026-339 14 72 FAX: 055-356 40 23 WWW.SNF-APELDOORN.NL

Vereniging Klassieke Zaken (VKZ) SOESTDIJKERSTRAAT 21-1, 1213 VP HILVERSUM POSTBUS 226, 1200 AE HILVERSUM TEL: 035-622 93 70 FAX: 035-622 93 71 WWW.KLASSIEKEZAKEN.NL

TELECOMMUNICATIE Unie van Elektrotechnische Ondernemers (UNETO-VNI) BREDEWATER 20, 2715 CA ZOETERMEER POSTBUS 188, 2700 AD ZOETERMEER TEL: 079-325 06 50 FAX: 079-325 06 66 www.uneto-vni.nl

DOE-HET-ZELF

BLOEMEN EN PLANTEN Tuinbranche Nederland Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist Postbus 762, 3700 AT Zeist Tel 088-973 06 08 WWW.TUINBRANCHE.NL

VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel Da Vincilaan 5, 6716 WC Ede TEL: 0318-52 75 68 FAX: 0318-54 22 66 WWW.VBW.NU

Vereniging Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ) OVERGOO 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 182, 2260 AD LEIDSCHENDAM TEL: 070-444 25 87 FAX: 070-317 50 46 WWW.RNDWEB.NL

Bloemenbureau Holland Jupiter 440, 2675 ZX Honselersdijk Postbus 670, 2675 ZX Honselersdijk Tel 017-472 70 10 Fax 017-472 70 11 www.bloemenbureauholland.nl

BOUWMATERIALEN Organisatie van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten Postbus 1634, 1300 BP Almere Tel 088-442 46 00 Fax 088-442 46 01 WWW.HIBIN.NL

Unie van Elektrotechnische Ondernemers (UNETO-VNI) BREDEWATER 20, 2715 CA ZOETERMEER POSTBUS 188, 2700 AD ZOETERMEER TEL: 079-325 06 50 FAX: 079-325 06 66 www.uneto-vni.nl

IJZERWAREN Brancheorganisatie technische handel (Vertaz) BEZUIDENHOUTSEWEG 12, 2594 AV DEN HAAG POSTBUS 93002, 2509 AA DEN HAAG TEL: 070-349 07 49 FAX: 070-349 07 75 WWW.VERTAZ.NL

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN Nederlandse Uitgeversbond (NUV) HOGEHILWEG 6, 1101 CC AMSTERDAM-ZO POSTBUS 12040, 1100 AA AMSTERDAM TEL 020-430 91 50 FAX: 020-430 91 99 WWW.NUV.NL

Nederlandse Boekverkopersbond (NBb) PR. HENDRIKLAAN 72, 3721 AT BILTHOVEN POSTBUS 32, 3720 AA BILTHOVEN TEL: 030-228 79 56 FAX: 030-228 45 66 WWW.BOEKBOND.NL

Stichting voor Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam Postbus 10576, 1001 EN Amsterdam Tel 020-626 34 36 Fax 020-427 61 68 WWW.CPNB.NL

Stichting Samenwerkende Christelijke Boekhandels Oranjelaan 29, 3843 AA Harderwijk Postbus 291, 3840 AG Harderwijk Tel 034-127 00 00 Fax 034-135 88 88 www.christelijkekinderboeken.nl

VERF EN WANDBEKLEDING Nederlands Verbond van Detailhandelaren in Verf en Wandbekleding (NVVW) POSTBUS 43340, 2504 AH DEN HAAG TEL: 070-398 98 33 FAX: 070-390 81 94 WWW.NVVW.ORG

Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers

Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluiddragers (NVPI)

Landelijke Organisatie DIBEVO COMPUTERWEG 16, 3821 AB AMERSFOORT POSTBUS 94, 3800 AB AMERSFOORT TEL: 033-455 04 33 FAX: 033-455 28 35 WWW.DIBEVO.NL

KANTOORVAKHANDEL Nederlandse Vereniging van Ondernemers Vakhandelaren in Kantoorinrichting en Administratiemiddelen (NOVAKA) DE LAIRESSESTRAAT 109, 1071 NX AMSTERDAM TEL: 020-664 55 21 FAX: 020-675 23 46 WWW.NOVAKA.NL

Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren

ALBERTUS PERKSTRAAT 36, 1217 NT HILVERSUM TEL: 035-625 44 11 FAX: 035-625 44 10 WWW.NVPI.NL

Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) Catharina van Renneslaan 20, 1217 CX Hilversum POSTBUS 113, 1200 AC HILVERSUM TEL: 035-625 17 00 FAX: 035-628 09 71 WWW.SENA.NL

KOSTERIJLAND 15, 3981 AJ BUNNIK POSTBUS 1100, 3980 DC BUNNIK TEL: 030-659 52 11 FAX: 030-656 78 35 WWW.BOVAG.NL

Nederlandse Vereniging van de Rijwiel- en Automobielindustrie (RAI) Koning Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam Postbus 74800, 1070 DM AMSTERDAM TEL: 020-504 49 49 FAX: 020-646 38 57 WWW.RAIVERENIGING.NL

Stichting landelijk Fietsplatform Berkenweg 30, 3818 LB AMERSFOORT POSTBUS 846, 3800 AV AMERSFOORT TEL: 033-465 36 56, TEL: 033-465 43 77 WWW.FIETSPLATFORM.NL

Nederlandse Christelijke Bond voor Rijwiel- en Motorhandelaren (NCBRM) KOSTERIJLAND 15, 3981 AJ BUNNIK POSTBUS 1100, 3980 DC BUNNIK TEL: 030-659 52 11 FAX: 030-656 78 35

SPEELGOED Vereniging Gebra (Belangenvereniging voor de Gemengde Branche en Speelgoed) IERLANDLAAN 10, 2713 HL ZOETERMEER POSTBUS 7105, 2701 AC ZOETERMEER TEL: 079-351 43 21 FAX: 079-320 06 35 WWW.GEBRA.NL

Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers (ORNES) INGELANDENWEG 1, 1069 WE AMSTERDAM POSTBUS 96070, 1006 EB AMSTERDAM TEL: 020-610 08 20 FAX: 020-600 95 52 www.ornes.nl

SPORTARTIKELEN EN SPORTKLEDING Brancheorganisatie voor Sportleveranciers PLESMANSTRAAT 1, 3833 LA LEUSDEN TEL: 033-434 35 80 FAX: 033-434 35 83 WWW.FGHS.NL

Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel (MITEX) Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist Postbus 762, 3700 AT Zeist Tel 088-973 06 00 Fax 088-973 06 99 WWW.MITEX.NL

WETERINGKADE 45, 2515 AL DEN HAAG TEL: 070-347 38 49 FAX: 070-322 24 78 WWW.NVPH.NL

MUZIEK Vereniging van Muziekhandelaren en-uitgevers in Nederland (VMN) Galjoenstraat 63, 3534 PD Utrecht TEL: 0341-43 21 54 FAX: 08-42206414 WWW.VMN.NL

OVERIG DETAILHANDEL NIET IN DE WINKEL Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel STEVINWEG 2, 3891 EA ZEEWOLDE POSTBUS 47, 3890 AA ZEEWOLDE TEL : 036-540 99 45 FAX: 036-540 97 19 WWW.CVAH.NL

Thuiswinkel.org HORAPLANTSOEN 20, 6717 LT Ede POSTBUS 7001, 6710 CB EDE TEL: 0318-64 85 75, TEL: 0318-64 85 76 WWW.THUISWINKEL.ORG

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) Postbus 1218, 6801 BE Arnhem TEL: 026-351 40 14 FAX: 026-445 01 55 WWW.KRINGLOOPWINKELS.NL

191 wiewatwaar

SOESTDIJKERSTRAAT 21, 1213 VP HILVERSUM POSTBUS 226, 1200 AE HILVERSUM TEL: 035-672 90 90 FAX: 035-672 90 99 WWW.NVER.INFO

BOVAG Tweewielerbedrijven TWB

DIEREN EN DIERENBENODIGDHEDEN

EDUCATIE EN VRIJE TIJD AUDIO EN VIDEO

RIJWIELEN


opleidingsinstituten aantekeningen

192 wiewatwaar


opleidingsinstituten ALGEMEEN

VIS

Kenniscentrum Handel

Visopleidingsinstituut StiVaVi

Galile誰laan 31, 6716 BP Ede Postbus 331, 6710 BH Ede Tel: 0318-64 99 99 Fax: 0318-64 06 46 www.ovd.nl

VLEES EN VLEESWAREN SVO Opleidingen KROONSLAG 2, 3991 TW HOUTEN POSTBUS 516, 3990 GH HOUTEN TEL: 030-275 81 81 FAX: 030-273 33 74 www.svo.nl

Profood (Nederlands Centrum Handelsonderwijs) GILDENVELD 28-30, 3892 DH ZEEWOLDE TEL: 036-521 60 32 FAX: 036-521 66 76

SVO Opleidingen

KROONSLAG 2, 3991 TW HOUTEN POSTBUS 516, 3990 GH HOUTEN TEL: 030-275 81 81 FAX: 030-273 33 74 WWW.svo.nl

VOEDINGS- EN GENOTSMIDDELEN

Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde Tel: 036-523 61 20 Fax: 036-522 71 36 www.agfcko.nl

BROOD/BANKET Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca Toerisme en Voeding (LOB HTV) POSTBUS 611, 2700 AP ZOETERMEER Maria Montessorilaan 11-17, 2719 DB Zoetemeer TEL: 079-360 14 00 FAX: 079-360 14 01 www.kenwerk.nl

Middelbare Vakschool Wageningen/Rijn IIssel College MARIJKEWEG 20, 6709 PG WAGENINGEN POSTBUS 6, 6700 AA WAGENINGEN tel: 026-312 96 00 fax: 026-312 96 51 www.rijnijssel.nl

SLIJTERIJEN/WIJNKOPERIJEN Vakopleiding voor Slijters (VAKO) Voorstraat 134A, 1931 AP Egmond aan Zee Tel 072-507 17 11 www.vako-opleiding.nl

Drankenstudie Van Tuil MEESTER VAN BOEMELLAAN 21, 5237 KA 's Hertogenbosch tel: 073-644 31 91 fax: 073-644 76 53 www.drankenstudie.nl

TABAK/GEMAKSWINKELS OVERGOO 15, 2266 JZ LEIDSCHENDAM POSTBUS 262, h2260 AG LEIDSCHENDAM TEL: 070-301 27 99 FAX: 070-327 65 37 www.tabaksdetailhandel.nl

MR. KESPERSTRAAT 10, 2871 GS SCHOONHOVEN tel: 0182-30 32 50 FAX: 0182-38 30 47 www.zadkine.nl

Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen (SVGB) St. Laurensdreef 22, 3565 AK Utrecht Postbus 9907, 3506 GX Utrecht TEL: 030-603 67 56 FAX: 030-605 11 20 www.svgb.nl

Raoul Wallenbergplein 5, 2407 BH ALPHEN A/D RIJN POSTBUS 350, 2400 AJ ALPHEN A/D RIJN TEL: 0172-49 04 90 FAX: 0172-42 42 30 www.nbpw.nl

KLEDING, MODEARTIKELEN EN TEXTIEL MODE Detex Opleidingen DRIEBERGSESTRAATWEG 11, 3941 ZW DOORN POSTBUS 183, 3940 AD DOORN TEL: 0343-41 24 10 FAX: 0343-41 49 44 www.detex.nl

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Fashion Institute MAURITSKADE 11, 1091 GC AMSTERDAM tel: 020-595 45 55 FAX: 020-592 55 70 www.hva.nl

Hogeschool voor Mode Management TMO DRIEBERGSESTRAATWEG 11, 3941 ZW DOORN POSTBUS 183, 3940 AD DOORN TEL: 0343-41 64 80 FAX: 0343-41 49 44 www.tmo.nl

SCHOENEN Detex Opleidingen DRIEBERGSESTRAATWEG 11, 3941 ZW DOORN POSTBUS 183, 3940 AD DOORN TEL: 0343-41 24 10 FAX: 0343-41 49 44 www.detex.nl

PERSOONLIJKE VERZORGING DROGISTERIJ/PARFUMERIE Icademy B.V. Afrikaweg 53, 9407 TP Assen Postbus 50000, 9400 LA Assen Tel 0592-37 72 99 Fax 0592-37 72 83

IMKO Opleidingen HARDERWIJKERWEG 9, 2803 PW GOUDA POSTBUS 477, 2800 AL GOUDA tel: 0182-69 11 22 FAX: 0182-53 36 88 www.imko-opleidingen.nl

Opleidingen voor Detailhandel (OVD) GALVANISTRAAT 12-2, 6717AE EDE POSTBUS 331, 6710 BH EDE TEL: 0318-64 99 99 FAX: 0318-64 06 46 www.ovd.nl

OPTIEK Hogeschool van Utrecht, studierichting Optometrie BOLOGNaLAAN 101, 3584 CJ UTRECHT POSTBUS 85182, 3508 AD UTRECHT tel: 088-481 82 83 FAX: 030-254 06 08 Www.hu.nl

ROC Zadkine Optiek Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam tel: 010-489 11 00 fax: 010-489 13 99 www.zadkine.nl

Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen (SVGB) St. Laurensdreef 22, 3565 AK Utrecht Postbus 9907, 3506 GX Utrecht TEL: 030-603 67 56 FAX: 030-605 11 20 www.svgb.nl

WONEN EN WONINGINRICHTING MEUBELS Hout- en Meubileringscollege Amsterdam ARLANDAWEG 173-175, 1043 HR AMSTERDAM TEL: 020-680 2828 FAX: 020-680 28 20 www.hmcollege.nl

Hout- en Meubileringscollege Rotterdam ERASMUSPAD 10, 3052 KP ROTTERDAM TEL: 010-285 55 55 FAX: 010-285 55 50 www.hmcollege.nl

Stichting Hout en Meubel JOHAN DE WITTLAAN 11, 3445 AG WOERDEN POSTBUS 394, 3440 AJ WOERDEN TEL: 0348-46 64 40 FAX: 0348-46 64 41 www.shm.nl

VERLICHTING Opleidingsfonds Elektrotechniek Detailhandel BREDEWATER 20, 2715 CA ZOETERMEER POSTBUS 188, 2700 AD ZOETERMEER tel: 079-325 06 50 fax: 079-325 06 66 www.uneto-vni.nl

IMKO Opleidingen Het Wielsem 10, 5231 BW Den Bosch Postbus 405, 5201 AK Den Bosch Tel: 088-270 1280 www.imko.nl

193 wiewatwaar

NSO Opleiding en Advies (p/a Buro Tabaksdetailhandel)

ROC Zadkine, Vakschool Schoonhoven

SVO Opleidingen

Stichting Vakopleiding voor Poeliers (Stivapo)

Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO)

JUWELIERS

WILD EN GEVOGELTE (SLAGERIJEN/POELIERS)

KROONSLAG 2, 3991 TW HOUTEN POSTBUS 516, 3990 GH HOUTEN TEL: 030-275 81 81 FAX: 030-273 33 74 www.svo.nl

AARDAPPELEN/GROENTEN/FRUIT

BISONSPOOR 8003, 3605 LV MAARSSEN POSTBUS 1244, 3600 BE MAARSSEN TEL: 034-658 42 34 FAX: 034-658 42 35

TREUBSTRAAT 17, 2288 EH RIJSWIJK POSTBUS 72, 2280 AB RIJSWIJK TEL: 070-336 96 00 FAX: 070-399 94 26

HORAPARK, POSTBUS 7001, 6710 CB EDE TEL: 0318-69 84 98 FAX: 0318-63 85 72 www.kch.nl

Opleidingen voor Detailhandel (OVD)

SVD Vakonderwijs


opleidingsinstituten HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

DIEREN EN DIERENBENODIGDHEDEN Huisdier Kennis Instituut (HKI) Regulierenring 13A, 3981 LA BUNNIK POSTBUS 119, 3980 CC BUNNIK TEL: 030-656 72 00 FAX: 030-656 19 74 www.huisdierkennis.nl

Stichting Vakopleiding Detailhandel (STIVO) Rokkeveenseweg 44B, 2712 XZ Zoetermeer POSTBUS 7273, 2701 AG ZOETERMEER TEL: 079-351 21 11 FAX: 079-352 18 08 www.stivo.nl

CONSUMENTEN ELEKTRONICA ELEKTRONICA

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld WESSELSEWEG 32, 3771 PC BARNEVELD Postbus 331, 3770 AH Barneveld Tel 088-020 61 23 Fax 088-020 61 24 www.cursuscentrum.nl

KANTOORVAKHANDEL Da Vinci College Leerparkpromenade 100, 3312 KW Dordrecht POSTBUS 1184, 3300 BD DORDRECHT Tel 088-657 26 57 fax 088-657 26 00 www.davinci.nl

OFE-detailhandel Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel BREDEWATER 20, 2715 CA ZOETERMEER Postbus 188, 2700 AD Zoetermeer Tel 079-325 06 50 Fax 079-325 06 66 www.uneto-vni.nl

Opleidingen voor Detailhandel (OVD) Galile誰laan 31, 6716 BP EDE POSTBUS 331, 6710 BH EDE TEL: 0318-64 99 99 FAX: 0318-64 06 46 www.ovd.nl

Kenniscentrum voor technisch vakmanschap (Kenteq) OLYMPIAWEG 6-8, 1213 NP HILVERSUM POSTBUS 81, 1200 AB HILVERSUM tel: 088-444 99 00 FAX: 035-750 45 46 www.kenteq.nl

FOTO/FILM/VIDEO

RIJWIELEN Stichting INNOVAM STRUCTUURBAAN 2, 3439 MB NIEUWEGEIN POSTBUS 2360, 3430 DV NIEUWEGEIN TEL: 030-608 77 77 FAX: 030-608 77 00 www.innovam.nl

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten PRINSESSENGRACHT 4, 2514 AN DEN HAAG TEL: 070-315 47 77 FAX: 070-315 47 78 www.kabk.nl

Nederlandse Fotovakschool Spoorstraat 27, 7311 PE Apeldoorn Tel 055-356 05 22 www.fotovakschool.nl

DOE-HET-ZELF IMKO Opleidingen Het Wielsem 10, 5231 BW Den Bosch Postbus 405, 5201 AK Den Bosch Tel: 088-270 1280 www.imko.nl

EDUCATIE EN VRIJE TIJD

SPEELGOED Stichting Vakopleiding Detailhandel Rokkeveenseweg 44B, 2712 XZ Zoetermeer POSTBUS 7273, 2701 AG ZOETERMEER TEL: 079-351 21 11 FAX: 079-352 18 08 www.stivo.nl

SPORTARTIKELEN EN SPORTKLEDING Detex Opleidingen DRIEBERGSESTRAATWEG 11, 3941 ZW DOORN POSTBUS 183, 3940 AD DOORN TEL: 0343-41 24 10 FAX: 0343-41 49 44 www.detex.nl

Hogeschool voor Mode Management TMO DRIEBERGSESTRAATWEG 11, 3941 ZW DOORN POSTBUS 183, 3940 AD DOORN TEL: 0343-41 64 80 FAX: 0343-41 49 44 www.tmo.nl

BLOEMEN EN PLANTEN AEQUOR HORAPLANTSOEN 18, 6717 LT EDE POSTBUS 601, 6710 BP EDE TEL: 0318-64 95 00 FAX: 0318-64 19 18 www.aequor.nl

VBW Onderwijs en Ontwikkeling (v/h SOB)

194 wiewatwaar

Da Vincilaan 5, 6716 WC Ede TEL: 0318-52 75 68 FAX: 0318-54 22 66 www.vbw.nu

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN Instituut voor Media en Informatie Management WEESPERZIJDE 190, 1097 DZ AMSTERDAM POSTBUS 1025, 1000 BA AMSTERDAM tel: 020-595 11 33 fax: 020-595 11 47 www.hva.nl

Vakopleiding Boekenbranche Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam-Zuidoost Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost tel: 020-624 02 12 fax: 020-620 88 17 www.kvb.nl

TUINCENTRA AEQUOR HORAPLANTSOEN 18, 6717 LT EDE POSTBUS 601, 6710 BP EDE TEL: 0318-64 95 00 FAX: 0318-64 19 18 www.aequor.nl

IMKO Opleidingen Het Wielsem 10, 5231 BW Den Bosch Postbus 405, 5201 AK Den Bosch Tel: 088-270 12 80 www.imko.nl

VBW Onderwijs en Ontwikkeling (v/h SOB) Da Vincilaan 5, 6716 WC Ede TEL: 0318-52 75 68 FAX: 0318-54 22 66 www.vbw.nu


opleidingsinstituten aantekeningen

195 wiewatwaar


nieuwe winkelontwikkelingen aantekeningen

196 wiewatwaar


nieuwe winkelontwikkelingen AM Real Estate Development Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam Postbus 37505 1030 AM AMSTERDAM Telefoon: 030-2817300 Fax: 030-2817015 www.amred.nl info@amred.nl PLAATS PROJECTNAAM ALKMAAR Ringers 1e fase (NoorderArcade) ALKMAAR Ringers 2e fase (Overstad) ALMERE Almere Poort Olympiakwartier AMSTERDAM In de Banne AMSTERDAM Nieuw Waterlandplein AMSTERDAM Amstelstation AMSTERDAM GETZ APELDOORN Omnisport fase 1 APELDOORN Omnisport fase 2 + 3 APELDOORN Europaweg ARNHEM Coberco-kwartier BEST Centrumplan DEN BOSCH GZG terrein DEURNE Spoorzone DORDRECHT Stadswerven HENGELO Lange Wemen HILLEGOM Meerlaan HILVERSUM Kerkelanden HOEK VAN HOLLAND Kaap de Goede Hoek LEEUWARDEN Nieuw-Zaailand NIEUWEGEIN Muntplein ROTTERDAM Zuidplein e.o. DEN HAAG Dr. Lelykade DEN HAAG Nieuwe Haagsche Passage DEN HAAG Spuimarkt-West KBB Hema DEN HAAG Spuimarkt Asta/V&D SCHIEDAM Hof van Spaland VEENENDAAL Brouwerspoort WEESP MUIDEN Bloemendalerpolder ZANDVOORT Louis Davidscarre

BVO (M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING 19000 2014 30000 2016 22000 2021 7400 2013 9000 2013 5000 21000 12000 2013 15000 2016 8700 2014 5000 7400 2016 28000 2020 7000 2014 10700 2018 13200 2016 3000 2016 8000 2015 13750 2015 4500 2012 5300 2016 5000 2300 2014 10500 2014 3000 2000 2012 7000 2016 12600 2013 7500 2017 500 2014

Corio Nederland Hoog Catharijne, Van Duvenborch Building, Stationsplein 97 5311 ED Utrecht Postbus 8243 3503 RE Utrecht Telefoon: 030-2346464 Fax: 030-2333578 www.corio-eu.com corio@nl.corio-eu.com PLAATS PROJECTNAAM ROTTERDAM Markthal

BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING 10000 2014

DC Vastgoedontwikkeling Boreelplein 71 7411 EH Deventer Telefoon: 0570-612243 www.dcbv.nl info@dcbv.nl BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING 6500 2016 4000 2014 6000 2015 3000 2015

197 wiewatwaar

PLAATS PROJECTNAAM ENSCHEDE Enschede Zuid ENSCHEDE Enschede Stadsveld ZAANDAM Gibraltar TWELLO Duistervoordseweg


nieuwe winkelontwikkelingen Hurks Vastgoedontwikkeling Pastoor Petersstraat 3 Postbus 671 5600 AR Eindhoven Telefoon 040-2626300 Fax: 040-2626301 www.hurksvastgoedontwikkeling.nl vastgoedontwikkeling@hurks.nl PLAATS PROJECTNAAM BOXTEL Herontwikkeling Oosterhof EINDHOVEN Winkelcentrum Kastelenplein EINDHOVEN Stationsdistrict GOIRLE Spinnerij de Wijs HELMOND Heistraat en Zonnekwartier HELMOND Stationsplein HELMOND Winkelcentrum Brouwhorst VALKENBURG Centrumplan Valkenburg EINDHOVEN Boulevard Zuid

BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING 5000 2015 10000 2014 15000 4500 2015 4000 2013 1500 8600 2014 5200 2013 7000 2014

Kikx Development bv Jan Leentvaartlaan 63 3065 DC Rotterdam Postbus 12102 3004 GC Rotterdam Telefoon: 010-4755574 www.kikxdevelopment.nl info@kikxdevelopment.nl PLAATS PROJECTNAAM BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING ROTTERDAM Beijerlandselaan 3000 2013 ROTTERDAM Carnisse Driehoek 1600 2010 ROTTERDAM Pleinweg 4500 2014 ROTTERDAM Wilhelm Tellplaats 1500 2015 BREDA Spring 1500 2012 Rotterdam Plein 1953 1250 2015 Vlaardingen Veerplein 4650 2013 Rotterdam Peppelweg 3000 2015 Zierikzee Centrumplan 2500 2015

Koopmans Bouwgroep Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon: 053-4600600 Fax: 053-4600622 www.koopmans.nl enschede@koopmans.nl PLAATS PROJECTNAAM BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING ENSCHEDE Stadsveld 3200 2013 WINTERSWIJK Siloterrein 1200 2013 MEPPEL Het Vledder 4500 2013

Multi Development Postbus 875 2800 AW Gouda Telefoon: 0182-690900 Fax: 0182-690690 www.multivastgoed.nl office-nl@multi-development.com

198 wiewatwaar

PLAATS PROJECTNAAM Den Haag Nieuwe Haagse Passage Nieuwegein Cityplaza (2e fase) Almere Buitenmere (3e fase) Amsterdam Rokin Amsterdam Gelderlandplein Amsterdam Mosveld Arnhem Schuytgraaf Badhoevedorp Centrumplan Den Haag Veerkaden Garage Gorinchem Hoog-Dalem Kampen Hanzewijk Rotterdam Forum Rotterdam Utrecht Groeneweg Vught Centrum Vught-Oost Zaandam Kop Noordschebos Zaandam Zaans Medisch centrum Zwolle Katwolderplein

BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING 10.500 2014 15.000 2014 3.300 2014 10.000 35.000 2013 7.000 2014 10.400 2017 10.000 2016 3.000 2015 7.500 2016 6.500 2015 35.000 2017 6.000 2015 7.000 2016 1.700 6.100 2015 10.000 2015


nieuwe winkelontwikkelingen Provast Nederland Hofweg 9E Postbus 16395 2500 BJ Den Haag Telefoon: 070-3081030 Fax: 070-3614044 www.provast.nl info@provast.nl PLAATS PROJECTNAAM BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING EMMELOORD Stadshart Emmeloord 10000 2014 LEIDEN Waagblok Leiden 25000 2014 ROTTERDAM Markthal Rotterdam 10000 2014 Den Haag Amadeus 8000 2014

Segesta Groep Nieuwelandersingel 57 1814 CK Alkmaar Telefoon: 072-5125544 Fax: 072-512544 www.segesta.nl segesta@segesta.nl

PLAATS PROJECTNAAM ALKMAAR De Hoef ALMELO Schelfhorst AMSTELVEEN Groenhof EPE Markt Wand HEERHUGOWAARD Habitage III HOOFDDORP Marktpoort KAMPEN Penningkruid MAARSSEN Dr. Plesmanlaan ROTTERDAM Pleinweg/Ebenhaezerstraat SPIJKENISSE Maaswijk VELSERBROEK Velserbroek WIERINGERWERF Omtaplein ZOETERMEER Noordhove

BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING 10250 2013 1000 2014 4000 2015 4200 2013 1000 2014 7800 2015 4600 2014 6000 2014 7400 2014 6500 2015 2000 2014 1000 2013 3000 2015

Synchroon B.V. Zilverstraat 39 2718 RP Zoetermeer Postbus 7073 2701 AB Zoetermeer Telefoon: 088-0105700 www.synchroon.nl info@synchroon.nl PLAATS PROJECTNAAM BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING ARNHEM BK40, renovatie 1600 2014 ARNHEM BK40, nieuwbouw 1700 2017 BEVERWIJK Sint Agathaplein 9861 2017 DUIVEN Nieuwegraaf TNT-terrein 6000 2014 HARDERWIJK Waterfront 20000 HOUTEN Castellum 10000 2011 LANDGRAAF Centrumplan Schaesberg 6820 2013 LOCHEM 2200 2016 MEPPEL Het Vledder 6000 2015 NEDERWEERT Centumplan Nederweert ROTTERDAM Wilhelminapier Dock 3 5600 ROTTERDAM House of Design 41000 SASSENHEIM Kerklaan 1500 2013 'S-GRAVENHAGE Laakhavens West 6000 TIEL Echteldsedijk (Waaloever-Centrum) 4500 TILBURG Stappegoor 18000 UTRECHT Centrum Overvecht 15000 2017 VLAARDINGEN Wijkwinkelcentrum Babberspolder 6000 2014 ZOETERMEER Cadenza 8000 2015

wiewatwaar

Top Vastgoed Planontwikkeling B.V. Maliebaan 108 3581 CZ Utrecht Telefoon: 030-6975095 Fax: 030-6975096 www.top-vastgoed.eu PLAATS PROJECTNAAM AMSTERDAM Nieuwendijk AMSTERDAM Damrak CAPELLE AD IJSSEL Koperwiek MAASTRICHT De Leim REEUWIJK Miereakker UTRECHT De Gaard TILBURG Stadhuisstraat

199

BVO(M 2) JAAR VAN VERWACHTE OPLEVERING 5.100 2013 20.000 2014 10.000 2014 8.500 2013 5.500 2013 8.500 2014 7.000 2014


nieuwe winkelontwikkelingen Volker Wessels Vastgoed B.V. Podium 9 3826 PA Amersfoort Postbus 2623 3800 GD Amersfoort Telefoon: 088-1866868 fax: 088-1866860 www.vwvastgoed.nl info@vwvastgoed.nl PLAATS PROJECTNAAM BVO(M 2) GRONINGEN Oostwand Grote Markt 7500 2016 ULFT Centrumplan Ulft 2400 2014

Van Wijnen Groep NV Baarnsche dijk 14 Postbus 76 3740 AB Baarn Telefoon: 035-5482828 Fax: 035-5482827 www.vanwijnen.nl info@vanwijnen.nl PLAATS PROJECTNAAM BVO(M 2) HHENGELO OV Hart van Zuid, wc Langeler Erve/Esrein 5000 MEPPEL Kromme Elleboog 2000

WPM Development Utopialaan 24 5232 CE 's-Hertogenbosch Postbus 3478 5203 DL 's-Hertogenbosch Telefoon: 073-6491564 www.wpmgroep.nl development@wpmgroep.nl

PLAATS PROJECTNAAM BVO(M 2) AMSTELVEEN Westwijk 2013 APELDOORN Ordenplein 2013 BREDA Dr. Struyckenplein 2013 EPE Markt 2013 HELMOND Markt/Veestraat 4788 2013 UITHOORN Zijdelwaard 2013

200 wiewatwaar


index werk aan de winkel A

> ACHTERGRONDMUZIEK

pagina 196

> AUTOMATISERINGsoplossingen

pagina 196

B

> BEHEER

pagina 196

> BELEGGERS

pagina 1 96

h

> HUURPRIJSHERZIENINGEN

pagina 196

I

> INTERIEURBOUW / WINKELINRICHTING

pagina 1 96

K

> kLIMAATBEHEERSING

pagina 196

l

> led reclame

pagina 196

m > MAGAZIJNINRICHTING

pagina 196

> mAKELAARDIJ WINKEL ONROEREND GOED LANDELIJK

pagina 1 96

p

> PROJECTONTWIKKELAARS

pagina 196

R

> RETAILORGANISATIES / WINKELFORMULES

pagina 196

v

> vastgoedadviseurs

pagina 196

201 wiewatwaar


TEL.: 0529-480423 FAX: 0529-480573 EMAIL: INFO@QUICKRACK.NL INTERNET: WWW.QUICKRACK.NL


werkaantekeningen aan de winkel

203 wiewatwaar


adverteerdersindex advertenties

> Ansorg

pagina 100

> Benschop

pagina 4

> Bouman/Visscher/Van Limbeek

flap

204

> drukken-printen.nl

pagina 6

> Euretco

pagina 58

> Grontmij

pagina 8

> kroonenberg

pagina 2

> Promosalons Nederland

pagina 108

> Retail Event Nederland B.V.

pagina 68

wiewatwaar


aantekeningen

205 wiewatwaar


aantekeningen

206 wiewatwaar


aantekeningen

207 wiewatwaar


aantekeningen

208 wiewatwaar


aantekeningen

209 wiewatwaar


aantekeningen

210 wiewatwaar

Profile for Edyta Hop

WieWatWaar in Retail 2014  

WieWatWaar in Retail 2014  

Advertisement