Vocabular tematic roman - englez

Page 1


Gina Mocanu, Simina Guga, Rodica Novac, Adriana Lungu, Corina Diacovschi, Ana Maria Niculae, Cosmin Bârzan

Vocabulare tematice de învățare a limbii române pentru străini. Cuvinte, expresii și dialoguri

Vocabular tematic

Romanian terminology for Foreigners. Worlds, phrases and dialogues

Translator/traducător: Mihaela Ignătescu

ISBN: 978-973-0-12735-5

3


Thematic vocabulary

FOREWORD

4

At least to some of you Romania is the place where you would like to live in the coming years. Day by day, you are trying to rebuild your life in a world different from the one that you used to know and you wish to feel at home in Romania. This volume is for you, and its goal is to facilitate dialogue between you and the society that is hosting you and to help you learn Romanian. These terminologies are tools that allow an individual study of Romanian language. Each of them includes a dictionary, phrases, definitions and brief dialogues on certain topics: health, education, taking part in a job interview, industrial relations, the interaction with clerks, fundamental rights and obligations. At the end you can find a bibliography for you to know the sources of the information included in the vocabularies, which can also be a useful guide for you, in case you wish to learn about legal provisions or other information concerning the approached themes. This material is accompanied by audio recordings, which will help you learn Romanian without the help of a teacher. The six chapters are market A to F, and each group of words or phrases has a certain number assigned. Together they form a code (A1, B6...), which can be found on the corresponding MP3 file, so we hope it will be easy for you to identify the audio file corresponding to the text in Romanian. Therefore, you will be able to first read the text in a language that is familiar to you (English, Turkish, Chinese or Arabic), its translation into Romanian, as well as the audio recording of the text in Romanian. The audio files can be downloaded from http://www.adosahrom.ro/fisiereaudio. These terminologies were devised for educational purposes only, as tools to facilitate the learning of Romanian. Information is neither complete, nor comprehensive, and cannot be used other than for educational purposes. Also, information is general and makes no reference to particular cases. Dialogues are imaginary and do not necessarily reproduce the text of an official document. Only the documents and bills published by the competent bodies are deemed as authentic. Learning Romanian is a personal endeavour, which you embark on for various reasons. We want to remind you that you are not alone. There are people, organisations and institutions around you that want or have the obligation to help you. We encourage you to resort to them, because through your efforts, Romanian society too wins in diversity, becomes more tolerant and more open. The authors


CUVÂNT ÎNAINTE

Vocabular tematic

Cel puţin o parte dintre dumneavoastră vedeţi România ca fiind locul în care doriţi să trăiţi în următorii ani. Zi de zi, încercaţi să vă reconstruiţi viaţa într-o lume diferită de cea care vă era familiară şi doriţi să vă simţiţi în România “acasă”. Acest volum vi se adresează direct, având rolul de a înlesni dialogul dintre dumneavoastră şi societatea care vă găzduieşte şi de a vă sprijini să învăţaţi limba română. Prin aceste vocabulare tematice vă propunem un instrument care permite studiul individual al limbii române. Fiecare dintre ele cuprinde un dicţionar, expresii, definiţii şi scurte dialoguri pe anumite teme, precum: sănătatea, educaţia, participarea la un interviu de angajare, relaţii de muncă, interacţiunea la ghişee cu funcţionari publici, drepturi şi obligaţii fundamentale. La sfârșit găsiți și o bibliografie, care conţine sursa anumitor informaţii incluse în vocabulare şi care poate constitui un ghid util pentru dumneavoastră, în cazul în care doriţi să consultaţi prevederile legale sau alte surse cu privire la temele abordate. Acest material este însoţit de înregistrări audio, care să vă ajute să învăţaţi limba română fără ajutorul unui profesor. Cele şase capitole sunt numerotate de la A la F, iar fiecărui grup de cuvinte sau fraze îi corespunde un număr. Împreună formează un cod (A1, B6…), care se regăseşte şi pe fişierul MP3 corespunzător, astfel încât sperăm să fie uşor să identificaţi fişierul audio care corespunde textului în limba română. Veţi putea consulta astfel întâi textul într-o limbă care vă este familiară (engleză, turcă, chineză sau arabă), traducerea sa în limba română, precum şi înregistrarea audio a textului din limba română. Fişierele audio pot fi descărcate de pe pagina de web: http://www.adosahrom.ro/fisiereaudio. Conţinutul acestor vocabulare tematice are scop exclusiv educativ, urmărind facilitarea învăţării limbii române. Informaţia oferită în cuprinsul acestora nu este atotcuprinzătoare sau completă şi nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional. De asemenea, informaţia este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare. Dialogurile conţinute de acest material sunt imaginare şi nu reproduc în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice. Învăţarea limbii române este un demers personal, pe care dumneavoastră vi-l asumaţi din diferite motive. Vă reamintim însă că nu sunteţi singur. Există în jurul dumneavoastră persoane, organizaţii şi instituţii care doresc sau au obligaţia să vă ajute. Vă încurajăm să vă adresaţi lor, pentru că şi societatea românească, prin efortul dumneavoastră, câştigă în diversitate, devine mai tolerantă şi mai deschisă. Autorii

5


Thematic vocabulary

CONTENT: A. The Romanian education and health-care system ................................................... 8 I. Terminology/dictionary II. Phrases III. Definitions IV. Dialogues B. Industrial relations..................................................................................................... 26 I. Terminology/dictionary II. Phrases III. Definitions IV. Dialogues C. Job interview ............................................................................................................ 41 I. Terminology/dictionary II. Phrases III. Definitions IV. Dialogues D. Everyday life .............................................................................................................. 59 I. Terminology/ Dictionary II. Phrases III. Definitions IV. Dialogues E. Romania's Constitution / Romania-the rule of law................................................. 78 I Terminology/Dictionary II. Phrases III. Definitions IV. Dialogues F. Interaction with employees of the Romanian Immigration Office........................ 95 I. Terminology/Dictionary II. Phrases III. Definitions IV. Dialogues Bibliography.................................................................................................................. 119

Abbreviations NEA - National Employment Agency NCDRV- National Centre for Diploma Recognition and Equivalency NHIH - National Health Insurance House NPPH - National Public Pension House RCPTFI - Romanian Centre for the Promotion of Trade and Foreign Investment LI - Labour Inspection TLI - Territorial Labour Inspectorate MERYS - Minister of Education, Research, Youth and Sports RIO - Romanian Immigration Office TCN - Third country national EU/EEA - European Union/ European Economic Area

6


CUPRINS:

Vocabular tematic

A. Sistemul educaţional şi de sănătate din România ................................................. 8 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri B. Relaţii de muncă ..................................................................................................... 26 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri C. Interviul de angajare .............................................................................................. 41 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri D. Viaţa de zi cu zi ....................................................................................................... 59 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri E. Constituţia României/România stat de drept ....................................................... 78 I. Termeni/dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri F. Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări ......................... 95 I. Termeni/dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri Bibliografie.................................................................................................................... 119

Abrevieri ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă CNRED – Centrul Național pentru Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor CNAS – Casa Naționala de Asigurări de Sănătate CNPP – Casa Națională de Pensii Publice CRPCIS - Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine IM – Inspecția Muncii ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă MECTS – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ORI – Oficiul Român pentru Imigrări RTT – Resortisant al țărilor terțe UE/SEE – Uniunea Europeană /Spațiul Economic European

7


A. Romanian educational and health-care systems/ Sistemul educațional și de sănătate din România Author/autor: Simina Guga ADO SAH ROM

EDUCATION EDUCAȚIA

Thematic vocabulary

I. Terminology / Dictionary - Termeni / dicționar To graduate To read To copy To learn To pass an examination

A1

Absence Graduate Certificate High-school graduation examination (baccalaureate) Bibliography Biology Application Chemistry Class College Composition Nursery

Bibliografie A2

Department Drawing Dictation PhD degree Physical training Pupil / Student Essay Department Physics Day classes / distance learning Geography Kindergarden

8

8 A1 A absolvi A citi A copia A învăţa A lua examenul / a trece examenul / a promova Absenţă Absolvent Adeverinţă Bacalaureat

Biologie Cerere Chimie Clasă Colegiu Compunere Creşă

8 A2

Departament Desen A3

8 A3 Dictare Doctorat Educaţie fizică Elev Eseu Facultate Fizică Frecvenţă la zi / la distanţă Geografie Grădiniţă


A4

Inspectoratul şcolar 8 A4 Istorie Lecţie Liceu Limba engleză Limba şi literatura română Manual Masterat Matematică Materie

Ministry of Education, Research, Youth and Sports Religion (optional matter) Resit/retake Semester Student School Boarding school Primary school

A5

Ministerul Educaţiei, Cercetării,8A5 Tineretului şi Sportului Religie (materie opţională) Restanţă Semestru Student Şcoală Şcoală în regim de internat Şcoală primară

Vocational school Topic Thesis Trimester Holliday

A6

Şcoală profesională Temă Teză Trimestru Vacanţă

8A6

A7

A avea restanţe / corigenţe A copia la examen A fi bun la istorie A învăţa de la cineva A învăţa la economie A lua examenul A lua o notă mare A lucra în perechi / grupuri

8A7

II. Phrases / Expresii To have to take resits To cheat To be good in history To learn from somebody To learn economics To pass an examination To get a high grade To work in pairs/groups

Student hostel A8 Linguistic competence certificate Lenght of school year Equivalency tests Grade record Pre-preschool education (0-3 years of age) Secondary education High school education

Vocabular tematic

School inspectorate History Lesson High school English Romanian language and literature Manual / student book Master's degree Mathematics Subject matter

8A8 Cămin studenţesc Certificat de competenţă lingvistică Durata anului de învăţământ Examene de diferenţă Foaie matricolă Învăţământ antepreşcolar (0-3ani) Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal

9


Thematic vocabulary

Lower secondary high school education A9 (9th and 10th grade) Higher secondary high school education (11th and 12th grade) Pre-school education Primary school Vocational education Technological education Test paper Subject mater Diploma recognition and equivalency Session of exams School record Individual study Tuition fee Homework

Învăţământ liceal secundar 8 A9 inferior (clasa a IX-a şi a X-a) Învăţământ liceal secundar superior (clasa a XI-a şi a XII-a) Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ profesional Învăţământ tehnologic şi vocaţional Lucrare de control Materie de studiu

A10 Recunoaşterea şi echivalarea 8A10 diplomelor Sesiune de examene Situaţie şcolară Studiu individual Taxa de şcolarizare Temă pentru acasă

III. Definitions / Definiţii 1 8A11 Graduate - a person who has completed a form of education Absolvent – persoană care a terminat o formă de învăţământ. Certificate - document issued by an institution / organisation which attests a quality of the person the document was issued for (insured, student, etc.) Adeverință - document eliberat de o instituție / organizație și care atestă o calitate a persoanei căreia i se dă adeverința (asigurat, student etc.) High-school graduation examination (Baccalaureate) – an exam to verify knowlege of several subject matters, taken upon complition of high-school. The diploma issued after passing this exam allows the student to further his/her education. Bacalaureat - examen de verificare a cunoştinţelor din mai multe materii susţinut la finalizarea liceului. Diploma obţinută la acest examen îi dă dreptul elevului să îşi continue studiile. 8A12 Linguistic competence – a person’s capacity to speak their mother tongue or a foreign language, at a certain level. Competenţă lingvistică – capacitatea unei persoane de a vorbi limba maternă sau o limbă străină, la un anumit nivel. Resit - an examination that was not passed in the examination session and is to be taken again in a special session 1

10

Terms were defined in keeping with the Romanian Explanatory Dictionary, but some of the definitions were rephrased for them to be more understandable for the foreign citizens. Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, însă unele dintre definiţii au fost reformulate astfel încât să fie mai ușor de înteles pentru cetăţenii străini.


Corigenţă (clasele I-XII), Restanţă (Studii superioare) - Examen care nu a fost promovat în sesiunea de examene şi urmează să fie susţinut într-o sesiune specială Diploma - an official document acknowleging the educational, proffesional training and competences of a person Diplomă – act oficial prin care se recunoaşte pregătirea educaţională, profesională sau competenţele unei persoane. Subject matter - a field of study/research (ex. Mathematics, English, economy, etc.) Materie/Disciplină de studiu – domeniu de studiu/de cercetare (ex: matematică, limba engleză, economie etc.)

Session (of exams) - the period of time during an academic year when exams are taken on the subject matters studied in a semester Sesiune (de examene) – perioada de timp pe parcursul anului şcolar în care se susţin examene din materiile studiate pe parcursul semestrului. Post graduate studies - studies after high-school graduation, in preparation for a job Studii postliceeale – studii care se realizează după terminarea liceului, în scopul pregătirii pentru o profesie/meserie. Fee – an amount of money that one has to pay in order to benefit from a certain service Taxă – sumă de bani ce trebuie plătită pentru a putea beneficia de un anumit serviciu.

IV. Dialogues / Dialoguri 2 Getting enrolled in the Romanian education system Înscrierea într-o formă de învăţământ din România

Vocabular tematic

8A13 Grade – mark given by a teacher to measure a student’s knowledge during or upon completion of a course Notă – Apreciere dată de către un profesor pentru a evalua cunoştinţele unui elev, pe parcursul sau la finalizarea unui curs.

8A14

TCN: Hello. I have some questions and I hope you can help me. I am a Turkish citizen and I have a residency permit for employment in Romania. Last year my wife and two children came to Romania as well. They have residency permits for family reunification. I would like to know what I am supposed to do to send my children to school. RTT: Bună ziua. Am câteva întrebări şi sper că mă veţi putea ajuta. Sunt cetăţean turc şi am un permis de şedere în România în scop de muncă. Anul trecut au venit în România şi soţia şi cei doi copii ai mei, care au un drept de şedere pentru reîntregirea familiei. Aş vrea să ştiu cum pot să îmi înscriu copiii la şcoală. 2

For the explanatory dialogues we have used both the legislation in force (referred to in bibliography) and discussions held with foreign citizens, during professional meetings. În vederea redactării dialogurilor explicative, am utilizat atât legislaţia în vigoare (menţionată în bibliografie) cât şi discuţiile purtate cu cetăţenii străini, în cadrul interacţiunilor profesionale.

11


MERYS: Hello. Please sit down and tell me how old are your kids and what is the last grade completed in Turkey. MECTS: Bună ziua. Vă rog să luaţi loc şi să îmi spuneţi câţi ani au copiii dumneavoastră şi care este ultima clasă finalizată în Turcia.

Thematic vocabulary

TCN: My younger boy is 15 and graduated from secondary school, and the older one is 20 and finished highschool, the 12th grade. I would like the young one to go to highschool and the older one to college. RTT: Cel mai mic dintre băieţi are 15 ani şi a terminat 8 clase, iar cel mai mare are 20 ani şi a terminat liceul, deci 12 clase. Aş vrea ca cel mic să meargă aici la liceu, iar cel mare la facultate.

12

MERYS: Ok, I understand. Let me explain the procedure for each of them. First of all, tell me if your children can speak Romanian. MECTS: Am înţeles. Am să vă explic care este procedura pentru fiecare pe rând. Dar mai întâi spuneţi-mi dacă copiii dumneavoastră vorbesc limba română. TCN: They can speak a little bit of Romanian, but they cannot read or write in Romanian. RTT: Vorbesc limba română puţin, însă nu ştiu să scrie şi să citească. MERYS: If you have a residency permit in Romania and your children have come here to reunite the family, they have the right to continue their studies here. Since they speak only little Romanian, they will have to take a preparatory course on Romanian language, after which they will be able to go to high-school and college respectively. MECTS: Bine, în cazul în care dumneavoastră aveţi un drept de şedere în România, iar copiii dumneavoastră au venit pentru reîntregirea familiei, au dreptul să îşi continue studiile aici. Pentru că nu vorbesc decât puţin limba română, aceştia vor trebui să urmeze un an pregătitor de limba română, după care se pot înscrie la liceu şi la facultate. TCN: Please tell me exactly what we are supposed to do. RTT: Vă rog să îmi spuneţi exact ce trebuie să facem. MERYS: For the child that will apply for high-school you must submit a file to the Education Ministry, the General Department of International and European Relations. At the headquarters of the institution you will find a list of all the necessary documents. The department will recognize the studies carried out in Turkey after the file is submitted or during the school year, without any equivalency examinations needed. MECTS: Pentru copilul dumneavoastră care aplică pentru liceu, va trebui să depuneţi un dosar la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene. O listă cu toate aceste documente necesare găsiţi la sediul instituţiei. Recunoaşterea studiilor realizate în Turcia se va face de către acest departament imediat după depunerea dosarului sau pe parcursul anului şcolar, fără a fi necesare examenele de diferenţă. 8A15 MERYS: Does your older child have a high school graduation diploma? MECTS: Copilul cel mare are diploma de bacalaureat de la finalizarea liceului?


TCN: No, he’s only got a certificate proving he graduated from the 12th grade. RTT: Nu, nu are. Are doar o adeverinţă de terminare a 12 clase. MERYS: In this case, for him to be able to enroll at a college in Romania, he will have to take an examination to get a high-school graduation diploma. To learn more about that you will have to look for information at the Bucharest High-school Graduation Commission with the Education Ministry. The fee for this examination is 220 Euros. MECTS: În acest caz, pentru a se putea înscrie la facultate aici, va trebui să dea un examen pentru obţinerea diplomei de bacalaureat. În legătură cu aceasta va trebui să vă interesaţi la Ministerul Educaţiei – Comisia de Bacalaureat a Municipiului Bucureşti. Pentru a putea susţine acest examen, trebuie plătită o taxă de 220 euro.

MERYS: With this diploma he will be able to enrol at a college in România. The college will issue an acceptance letter, and the Education Ministry will approve the application for an education institution, depending on the file and school records. Foreign citizens do not have to take an entrance exam, therefore you will only need to sumbit the file including all the necessary documents. To know exactly which these documents are, go to the Education Ministry, the International and European Relations Directorate. MECTS: Cu această diplomă se va putea înscrie la o facultate din România. Facultatea îi va da o scrisoare de acceptare, iar Ministerul Educaţiei îi va aproba înscrierea la o instituţie de învăţământ, în funcţie de dosarul său şi de situaţia sa şcolară anterioară. Cetăţenii străini nu dau examen de admitere, deci va trebui depus doar un dosar cu actele solicitate. Pentru a afla exact care sunt aceste acte, mergeţi la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene. TCN: I’ve heard that foreign citizens must pay their studies in Romania. RTT: Însă am auzit că cetăţenii străini trebuie să îşi plătească studiile în România. MERYS: Yes, there is Ordinance 22/2009 which sets the minimum amount charged by education units for foreign pupils and students. For foreign pupils, the first two years of highschool, namely the 9th and the 10th grades, are free; for the 11th, 12th and, if necessary the 13th grade, a fee of 180 Euros per month is charged. For foreign students, tuition varies depending on the profile of the school. What college would your son like to attend? MECTS: Da, există Ordonanţa nr. 22/2009 care stabileşte suma minimă percepută de către instituţiile de învăţământ pentru elevii şi studenţii străini. Pentru elevii străini, primii doi ani de liceu, respectiv clasa a IX-a şi a X-a sunt gratuiţi, iar pentru clasele XI-a, XII-a şi eventual XIII-a, se percepe o taxă de 180 euro/lună. Pentru studenţii străini, taxa de şcolarizare variază în funcţie de profilul facultăţii. Ce facultate ar dori să urmeze fiul dumneavoastră?

Vocabular tematic

TCN: What happens after he gets the diploma? RTT: Şi după ce obţine această diploma?

TCN: He doesn’t know for sure, yet, but he will probably choose either architecture, or medicine. RTT: Încă nu este foarte sigur, dar probabil va alege fie arhitectură, fie medicină.

13


MERYS: If he decides to study medicine, tuition for foreign students is 320 Euros/month, and for architecture 350 Euros/month. MECTS: Dacă va studia medicină, taxa de studiu pentru studenţii străini este de 320 euro/lună, iar pentru arhitectură taxa este de 350 euro/lună.

Thematic vocabulary

Diploma recognition and equivalency Recunoașterea și echivalarea diplomelor

14

8A16

TCN: Hello, I need you to help me with some information. I’m from Senegal and I am married to a Romanian citizen. In Senegal I graduated from high-school and I also went to college for two years. I would like to get a job in Romania, but I need my diplomas to be recognized here. RTT: Bună ziua, aş avea nevoie de câteva informaţii de la dumneavoastră. Sunt din Senegal şi sunt căsătorită cu un cetăţean român. În Senegal am făcut liceul şi doi ani de facultate. Aş vrea să mă angajez în România, însă am nevoie ca diplomele să îmi fie recunoscute aici. NCDRE: Yes, indeed. In order for you to get a job or further your studies in Romania you need diplomas that are recognized by the Romanian state. It is good you came to us, because the Center for Diploma Equivalency is in charge of these very things. CNRED: Da, într-adevăr. Pentru a vă putea angaja sau pentru a vă putea continua studiile în România, aveţi nevoie de diplome recunoscute de către statul român. Este bine că aţi venit la noi pentru că Centrul pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor este instituţia care se ocupă cu aceasta. TCN: I’m glad you can help me. Plese tell me what I am supposed to do. RTT: Mă bucur că dumneavoastră mă puteţi ajuta. Vă rog să îmi spuneţi ce trebuie să fac pentru aceasta. NCDRE: Unfortunately you do not benefit from an automatic recognition of diplomas. This would have happened if you had studied in a EU or EEA member country or if the Romanian state had concluded with Senegal an agreement on diploma recognition. Therefore, you will have to follow the entire procedure. First of all, you will submit to us an application for the recognision and equivalency of your high-school diploma. For the two years of college you will have to go to the corresponding institution in Romania, to see whether they can equivalate those years. However, they will only do that if you want to continue your studies at that college. CNRED: Din păcate dumneavoastră nu beneficiaţi de recunoaşterea automată a diplomelor. Acest lucru s-ar fi întâmplat dacă aţi fi studiat într-un stat membru UE sau SEE sau dacă statul român ar fi semnat un acord cu Senegal pentru recunoaşterea diplomelor. Deci, va trebui să urmaţi întreaga procedură. În primul rând, la noi veţi aplica pentru procedura de recunoaştere şi echivalare a liceului şi respectiv a diplomei obţinute la finalizarea liceului. Pentru cei doi ani de facultate trebuie să vă adresaţi universităţii corespondente din România, pentru a vedea dacă vă pot recunoaşte şi echivala cei doi ani de studiu. Însă acest lucru îl vor face doar în cazul în care doriţi să vă continuaţi studiile la facultatea respectivă.


8A17 TCN: If I don’t want to carry on my studies it means I will only have a high-school diploma recognized and equivaled in Romania. RTT: Dacă eu nu vreau să îmi continui studiile asta înseamnă că voi avea doar o diplomă de liceu recunoscută şi echivalată în România.

TCN: All these documents must be brought to you? How long will it take for me to get the diploma? RTT: Şi toate aceste documente trebuie să fie aduse la dumneavoastră? Cât durează până obţin diploma? NCDRE: Once you’ve gathered all the documents you can bring them to us. You will have to wait approximately 30 days from the day you submit your file. CNRED: Da, după ce aveţi toate documentele le aduceţi pe toate odată la noi. Din momentul depunerii dosarului va trebui să aşteptaţi aproximativ 30 de zile. TCN: Thank you. I will try to submit the file as soon as possible. RTT: Vă mulțumesc pentru informaţii. Am să încerc să îmi depun dosarul cât mai repede.

Vocabular tematic

NCDRE: Exactly; and in order for you to have this diploma recognized and equivalled, you will have to follow certain steps. First of all, you will need a notarized translation of all you education papers – diplomas and school records. Then, you will have to bring copies of your documents: birth certificate, translated and legalized, passport, residency document, proof of having paid the fee of 50RON for file application and a standardized form that you can take from us and which you must fill in. CNRED: Exact. Iar pentru a vă putea recunoaşte şi echivala această diplomă, trebuie să urmaţi nişte paşi. Mai întâi va trebui să faceţi o traducere legalizată a actelor de studii – diplome şi foi matricole, apoi va trebui să aduceţi copii după documentele dumneavoastră – certificat de naştere tradus şi legalizat, paşaport, document de şedere în România, dovada achitării taxei de 50 RON, la ora actuală, pentru depunerea dosarului şi o cerere tip pe care o luaţi de la noi şi o completaţi.

HEALTH SĂNĂTATE To breathe To bleed To hurt oneself To limp To sting To sprain To cough / cough Abdomen Accident

A18

A respira A sângera A se lovi A şchiopăta A ustura A luxa A tuşi / Tuse Abdomen Accident

8A18

Accute Certificate

A19

Acut Adeverinţă

8A19

15


Thematic vocabulary

Help/aid Allergies Ambulance Diziness Blood tests Anestheseologist Burns Nurse

16

Ajutor Alergie Ambulanţă Ameţeală Analize Anestezist Arsuri Asistent/ă

Bandajing Disease / illness Arm Medical office Head Neck Surgeon Clinic Rib Spine / spinal chord

A20

Bandajare Boală Braţ Cabinet medical Cap Ceafă Chirurg Clinică Coastă Coloană (vertebrală)

8A20

Constipation Medical check-up Concusion Elbow Brain Chronic Finger/toe Dentist Diagnosis Dihareea

A21

Constipaţie Control medical Contuzie Cot Creier Cronic Deget Dentist/ Stomatolog Diagnostic Diaree

8A21

Tooth / teeth Doctor / physician Pain Ultrasound Fever Fracture Forehead Back/posterior Neck

A22

Dinte/Măsea Doctor / Medic Durere Ecografie Febră Fractură Frunte Fund Gât

8A22

Knees Gums Gland Ankle Pregnant woman Nausea Weight

A23

Genunchi Gingie Glandă Gleznă Gravidă Greaţă Greutate

8A23


Flu Mouth Indigestion

Gripă Gură Indigestie A24

8A24 Infecţie Infirmier Inimă Insomnie Internare Intervenţie chirurgicală Intestin Înălţime Încheietură Întindere musculară

Tongue Sprain Hand Itch Family doctor/physician Menstruation / period Muscle Nose Nerve Eyes

A25

Limbă Luxaţie Mână Mâncărime Medic de familie Menstruaţie Muşchi Nas Nerv Ochi

8A25

Rest Operation / surgery Blind Genitalia Bone / bones Ovaries Palm Palpitation Bandage/dressing Pill

A26

Odihnă Operaţie Orb Organe genitale Os / Oase Ovare Palmă Palpitaţie Pansament Pastilă

8A26

Perfusion Leg Skin Chest Lung(s) Appointment Prostate Psychologist Calf X ray

A27

Perfuzie Picior Piele Piept Plămân/i Programare Prostată Psiholog Pulpă Radiografie

8A27

Vocabular tematic

Infection Orderly Heart Insomnia Hospitalisation Surgery Bowel/intestine Height Wrist Muscle strain /pull

17


Thematic vocabulary

Cold Rest Breath Resuscitation Prescription Kidney Tear Blood Bleeding

A28

Răceală Repaos Respiraţie Resuscitare Reţetă Rinichi Ruptură Sânge Sângerare

8A28

Scheleton Department Symptom Back Specialist Hospital Stomack To sneeze Stress South

A29

Schelet Secţie Simptom Spate Specialist Spital Stomac Strănuta Stres Sud

8A29

Shock Sole Stretcher Cut Temperature Blood pressure Thermometer Treatment Trauma Referral (from the doctor)

A30

8A30 Şoc Talpă Targă Tăietură Temperatură Tensiune Termometru Tratament Traumă Trimitere (de la doctor)

Shoulder Swelling Ear Emergency Urine Uterus Bruise Sight Vertebra Quasiness Scratch

A31

Umăr Umflătură Ureche Urgenţă Urină Uter Vânătaie Vedere Vertebră Vomă Zgârietură/ julitură

II. Phrases/Expresii Medical certificate proving one A32 is able to work

18

8A31

Adeverinţă medicală că eşti 8A32 apt de muncă


Health insurance The insured Emergency room The National Health Insurance House Blood circulation Leave of absence and social benefits Medical leave Medical check-up/consultation

Asigurare de sănătate Calitate de asigurat Camera de gardă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Circulaţia sângelui Concediu şi indemnizaţie de asigurări sociale Concediu medical Control medical / Consultaţie

Sore throat / stomach ache Adverse effects Side effects

Durere în gât / de burtă 8A33 Efecte adverse Efecte secundare

A33

Înţelegeri, convenţii şi protocoale internaţionale privind accesul la servicii de sănătate al cetăţenilor străini pe teritoriul României Îmbunătăţirea/Ameliorarea stării de sănătate Îngrijire la domiciliu Medic de familie Modificări ale stării de sănătate Personal medico-sanitar

Kidney stones Payment to date Blood pressure Subsidized prescription Operating room Emergency healthcare services State of health Food poisoning Transplant of organs Visit to the doctor

8A34 Pietre la rinichi Plata la zi Presiunea sângelui Reţetă compensată Sală de operaţie Servicii medicale de urgenţă Starea de sănătate Toxinfecţie alimentară Transplant de organe Vizită la medic

A34

Vocabular tematic

International agreements, conventions and protocols on the access of foreign citizens in Romania to health care services Improving health Home care Family physician Health alterations Health care staff

III. Definitions / Definiții3 8A35 Certificate - a written evidence officially testifying to the truth of a fact / right Adeverinţă - dovadă scrisă prin care se recunoaşte în mod oficial un fapt/drept. Medical tests – investigating the health of a person by testing biological samples (blood, urine, etc.) Analize - investigarea stării de sănătate a unei persoane prin testarea unor probe biologice (sânge, urină etc) 3

The terms were defined in keeping with the Romanian Explanatory Dictionary, but some of the definitions have been adapted to render them more inteligible for foreigners. Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, însă unele dintre definiţii au fost reformulate astfel încât să sune cât mai inteligibil pentru cetăţenii străini.

19


Insured - a person that benefits from medical insurance, based on a contribution to the health insurance fund. Asigurat - persoană care beneficiază de asigurare medicală, ca urmare a plăţii contribuţiei către fondul de asigurări sociale de sănătate.

Thematic vocabulary

Concusion – an internal injury caused by a blow, which does entail skin rupture. Contuzie - leziune internă provocată de o lovitură, care nu se manifestă prin ruperea pielii. 8A36 Diagnosis – identifying a disease by symptoms or with the help of medical tests and check-ups. Diagnostic - Identificarea unei boli după simptome sau cu ajutorul analizelor şi controalelor medicale. Discrimination - To treat one particular group of people less favourably than others because of their race, colour, nationality, ethnicity or national origin. Discriminare - distincţie care se face între persoane pe baza etniei, cetăţeniei, sexului, vârstei, condiţiei sau originii sociale, religiei etc. Hospitalisation – to temporarily hold a patient in hospital, for treatment or care that must be provided under medical supervision. Internare - a găzdui temporar un pacient în spital, pentru tratament sau îngrijiri ce trebuie să fie realizate sub supraveghere medicală. Health-care - medical services and other types of services related to medical care for patients. Îngrijiri de sănătate - servicii medicale şi alte servicii conexe actului medical de care dispun pacienţii. Patient - a health or ill person that utilises health services. Pacient - persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate. 8A37 Palpitations – abnormal, hard, rapid or irregular hearbeats, caused by a disease, an emotion or a big effort. Palpitaţii - Mişcare anormală, puternică, rapidă sau neregulată a inimii, provocată de o boală, de o emoţie sau de un efort mai mare. Resuscitation – bringing somebody back to life. Resuscitare - Acţiunea de a readuce la viaţă pe cineva, de a reanima. Symptom - a physiological manifestation that can indicate a disease. Simptom - manifestare fiziologică (resimţită de corp) care poate indica prezenţa unei boli. Trauma - a serious body blow caused by violent external factors or violent emotional – psychological shock. Traumă - Lovitură corporală gravă provocată de factori externi violenţi sau şoc emoţionalpsihic violent.

20


Referral - a paper/letter through which a family doctor/physician/ hospital recommends a patient for a check-up or treatment to another specialised doctor/hospital. Trimitere - document/scrisoare prin care un medic de familie/ un doctor/ un spital recomandă un pacient pentru consult sau tratament unui alt doctor/spital specializat.

IV. Dialogues / Dialoguri 4 The procedure that must be followed in order to benefit from medical services 8A38 Procedura în vederea accesării serviciilor medicale

NHIH : Are you working on an employment contract? CNAS: Lucraţi cu un contract de muncă? TCN: Yes, I have a contract with a company based in Syria, which has offices in Bucharest. I’ve concluded the contract with that company and the contract is registered in Romania. RTT: Da, am un contract de muncă cu o firmă din Siria, dar care are sediu în Bucureşti. Contractul este cu ei şi este înregistrat în România. NHIH:If you have an employment contract in Romania, it means your contributions have been paid and you are insured. CNAS: Dacă dumneavoastră lucraţi cu contract de muncă în România, înseamnă că aveţi şi contribuţiile plătite şi sunteţi asigurat. TCN: Yes, my health insurance contributions have been paid. I’ve checked it today with the manager. RTT: Da, contribuţiile mele pentru asigurarea medicală sunt plătite la zi. L-am întrebat chiar azi pe director.

Vocabular tematic

TCN : Hello! I’ve come to you to learn how I can benefit from medical services in Romania. I am a Syrian citizen and I am working in Bucharest. RTT: Bună ziua! Am venit la dumneavoastră pentru a vedea cum pot beneficia de servicii medicale în România? Sunt cetăţean sirian şi lucrez în Bucureşti.

NHIH: In this case, the first step you need to take is to register with a family physician. It is advisable to chose a physician whose office is close to your home or workplace. When you register, you must have on you your passport and the residency document, as well as a certificate issued by your employer, proving that your social security obligations have been paid. CNAS: În acest caz, primul pas ar fi să vă înscrieţi la un medic de familie. De regulă, este bine să vă luaţi un medic care are cabinet în apropierea locuinţei dumneavoastră sau a locului de muncă. Când vă înscrieţi, să aveţi cu dumneavoastră paşaportul şi documentul de şedere în România (original şi copie), precum şi adeverinţa de la locul de muncă, în care să fie specificat că vi se plătesc contribuţiile pentru asigurări sociale. 4

In the phrasing of the explanatory diaologues we have used both the legislation in force (referred to in bibliography) and the talks held with foreign citizens, during professional meetings În vederea redactării dialogurilor explicative, am utilizat atât legislaţia în vigoare (menţionată în bibliografie) cât şi discuţiile purtate cu cetăţenii străini, în cadrul interacţiunilor profesionale.

21


Thematic vocabulary

8A39 TCN: What happens if I need a doctor? RTT: Ce se întâmplă dacă am nevoie de medic? NHIH: For a simple check-up you can see the family physician. He/she can refer you to a specialist, depending on the problems you may have. The specialist will tell you whether you need to be hospitalized; but only in case you have serious problems or you need investigations under medical supervision. CNAS: Pentru consultaţii simple vă puteţi adresa şi medicului de familie. Acesta vă poate da o trimitere către un medic specialist, în funcţie de problemele pe care le aveţi. Medicul specialist vă va spune dacă aveţi nevoie să vă internaţi în spital. Dar asta doar în cazul în care aveţi probleme mai grave sau este nevoie de investigaţii realizate sub supraveghere medicală. TCN: What happens when I have an emergency? RTT: Dar atunci când am o urgenţă? NHIH: In case of emergency you can call 112 and ask for an ambulance. It is recommended that you did that only if you cannot go to a hospital yourself. If you can, go to the ER department, where you will get direct care. You don’t need insurance there. However, if you have to be hospitalised for longer than 3 days, you will have to prove you are insured. Otherwise, you will have to pay for hospitalisation. CNAS: În caz de urgenţă, puteţi suna la numărul 112 pentru a chema o salvare. Este recomandat să faceţi asta doar în cazul în care nu puteţi ajunge singur la spital. Dacă puteţi ajunge singur, mergeţi la secţia de urgenţe şi veţi primi îngrijiri direct. Acolo nu vă vor cere să demonstraţi că sunteţi asigurat, însă dacă veţi avea nevoie de internare pentru mai mult de 3 zile, va trebui să dovediţi că sunteţi asigurat. În caz contrar, va trebui să plătiţi zilele de spitalizare. TCN: I’ve heard that they keep you waiting a long time in the ER unit. RTT: Totuşi am auzit că la urgenţe trebuie să aştepţi destul de mult. NHIH: Usually there are many people in the ER unit. So, unless you are absolutely sure it’s an emergency, it’s better if you have a referral from the family physician to a specialist. CNAS: De regulă, la urgenţe este multă lume. Aşa că dacă nu sunteţi absolut sigur că aveţi o urgenţă, este recomandabil să vă luaţi trimitere de la medicul de familie către un medic specialist.

Seeing a doctor Vizita la medic Patient: Hello, doctor! Pacient: Bună ziua, domnule doctor! Doctor: Hello, what seems to be the problem? What happened? Doctor: Bună ziua. Care este problema? Ce s-a întâmplat?

22

8A40


Patient: I haven’t been feeling well for two days. I have no appetite, my stomack ackes and even my bones hurt. During the day my nose is runnig and at night I cannot breathe properly because my nose is stuffy. Pacient: De două zile nu mă simt bine. Nu am poftă de mâncare, mă doare stomacul şi mă dor parcă şi oasele. Ziua îmi curge nasul, iar noaptea nu pot respira bine pentru că am nasul înfundat. Doctor: Do you have any fever or diarheea? Doctorul: Aveţi febră sau diaree? Patient: Yes, I think I have both. I’m feeling worse by the minute. Pacient: Da, cred că am şi febră şi diaree. Cred că mă simt din ce în ce mai rău.

Patient: If I need to come and see you again, do I need another referral from my family doctor? Pacient: Dacă va trebui să vin la o nouă consultaţie, trebuie să iau şi o nouă trimitere de la medicul de familie? Doctor: No, it’s not necessary. You can come straight here and I hope you will not have to wait to long to get in. My schedule is: Mondays, Tuesdays and Wedesdays from 8 am till 2 pm, Thursdays and Fridays from 2 pm till 8 pm. So, come whenever you can. I recommend that you don’t go to work for a few days and rest at home. Drink many liquids and eat something light, with less fats or spices. Doctor: Nu, nu este necesar. Puteţi veni direct aici şi sper că nu va trebui să aşteptaţi prea mult la rând. Programul meu de lucru este luni, marţi şi miercuri între orele 8.00 – 14.00, iar joi şi vineri între 14.00 – 20.00. Deci veniţi când puteţi. Recomandarea mea este ca în zilele următoare să nu vă duceţi la serviciu şi să vă odihniţi acasă. Să beţi lichide şi să mâncaţi ceva uşor, fără prea multe grăsimi sau condimente.

Vocabular tematic

Doctor: It could be either an indigestion, or flu. I will give you a prescription to buy medicine for stomach and to lower the fever. Please, in case you don’t feel better in the next two days, come to see me again. Doctor: Cred că aţi putea avea fie o indigestie, fie gripă. Am să vă dau o reţetă pentru a vă cumpăra medicamente pentru stomac şi pentru a vă scădea febra. Vă rog, în cazul în care nu vă simţiţi mai bine în următoarele două zile, să veniţi la o nouă consultaţie.

Patient: Thank you! How much do I owe you? Pacient: Vă mulţumesc. Cât trebuie să vă plătesc? Doctor: You don’t have to pay anything. In public hospitals, medical care is free for the insured. You have an employment contract, therefore your employer pays your contributions to the National Health Insurance House. Doctor: Nu trebuie să plătiţi. În spitalele publice, serviciile medicale sunt gratuite pentru persoanele care au asigurare medicală. Dumneavoastră aveţi un contract de muncă şi astfel angajatorul vă plăteşte contribuţiile către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Patient: Good to know. Thank you, have a nice day! Pacient: E bine de ştiut. Vă mulţumesc şi vă doresc o zi bună!

23


Doctor: You too! Doctor: O zi bună şi dumneavoastră!

Excerpts from the law addressing patient rights Extrase din Legea drepturilor pacientului

8A41

Thematic vocabulary

TCN: I have read the law on patient rights and there are some things I didn’t understand. Maybe you could help me with some additional explanation. RTT: Am citit legea drepturilor pacientului şi sunt nişte lucuri pe care nu le-am înţeles. Poate mă puteţi ajuta cu nişte explicaţii suplimentare.

24

Legal advisor: Sure. Please tell me what was it that you did not understand. Jurist: Sigur. Vă rog să îmi spuneţi ce nu aţi înţeles. TCN: For instance, article 3 says that a patient has the right to be treated as a human being, with no discrimination. What does that mean more precisely? RTT: De exemplu, articolul 3 spune că pacientul are dreptul de a fi tratat ca persoană umană, fără nici o discriminare. Ce înseamnă asta mai exact? Legal advisor: It means that any civil or private servant that interacts with patients shall not treat patients differently, depending on their ethnicity, nationality, skin colour, gender, etc. All patients must be treated equally. However, discrimination does exist in Romania. Jurist: Prin aceasta se înţelege că nici un funcţionar public sau privat care interacţionează cu pacienţi nu trebuie să facă diferenţieri între aceştia în funcţie de etnie, naţionalitate, culoare a pielii, sex etc. Toţi pacienţii ar trebui să fie trataţi la fel. Cu toate acestea discriminarea există în România. TCN: And what can I do if this provision is not observed? RTT: Şi ce pot face dacă acest lucru nu se respectă? Legal advisor: As this is provided for in the law, I would say that the servant who discriminated against a patient should be told about this. If he/she denies the accusation or has an aggressive attitude, a notification should be sent to the management of the institution, be it a hospital, the National Health Insurance House, a private clinic or any other institution. In theory, the management of the institution should contact you to discuss what happened. In Romania there are institutions that deal with cases of discrimination, such as the National Concil for Combatting Discrimination. You can contact the council and they will explain what can be done in such a scase or you can ask for support from an NGO. Jurist: Având în vedere că aceasta este prevăzută în lege, aş spune că mai întâi respectivului funcţionar care a discriminat ar trebui să i se spună clar acest lucru. Dacă respectivul neagă acuzaţia sau are o atitudine agresivă, ar trebui depusă o sesizare la conducerea instituţiei, chiar dacă aceasta este un spital, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, o clinică privată sau orice altă instituţie. Teoretic, conducerea instituţiei ar trebui să vă contacteze pentru a discuta despre cele întâmplate. În România există instituţii care se ocupă cu preluarea cazurilor legate de discriminare, precum Consiliul


Naţional pentru Combaterea Discriminării. Vă puteţi adresa către acest Consiliu, iar ei vă vor explica ce se poate face în acest caz sau puteţi să vă adresaţi unei organizaţii neguvernamentale pentru a cere sprijin. 8A42 TCN: It’s true that patients have the right to refuse to follow a doctor’s recommendations? RTT: Este adevărat că pacienţii au dreptul de a refuza să urmeze sfaturile unor doctori?

TCN: What if the patient cannot speak Romanian? RTT: Dar dacă pacientul nu vorbeşte limba română? Legal advisor: the law stipulates that a patient who cannot speak Romanian shall be informed either in their mother tongue or in a language that they understand. For that, an employee who can speak the language or an interpreter will be used. Jurist: Legea prevede că informarea pacientului care nu vorbeşte limba română se va face fie în limba maternă a acestuia, fie într-o limbă pe care acesta o cunoaşte. Pentru asta se va apela fie la un angajat care vorbeşte această limbă, fie la un traducător sau interpret. TCN: Can I trust the doctor with anything? RTT: Pot avea încredere să vorbesc orice cu medicul? Legal advisor: Yes, doctors are obliged to keep the things they discuss with their patients confidential. Irrespective of the diagnosis, they are not allowed to discuss it with a patient’s relatives, friends or employers without his/her consent. Jurist: Da, medicii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra lucrurilor pe care le discută cu pacienţii. Indiferent de diagnostic, ei nu au voie să discute cu rudele, prietenii sau angajatorii pacientului, fără acordul acestuia.

Vocabular tematic

Legal advisor: Yes, the patient has the right to refuse to be blood tested and has the right to refuse any medical intervention, except for the emergency ones. Also, a patient has the right to ask for a second medical opinion about his/her case. Jurist: Da, pacientul are dreptul să refuze să i se ia analize de sânge şi are dreptul să refuze orice intervenţie medicală, cu excepţia celor de urgenţă. De asemenea, pacientul are dreptul de a cere opinia unui alt medic, referitor la cazul său.

TCN: I know that in Romania many people give the doctors an extra something when they need certain medical services. Is this necessary? RTT: Ştiu că în România, mulţi oameni îi dau ceva medicului atunci când au nevoie de anumite servicii medicale. Este acest lucru necesar? Legal advisor: It’s not necessary; however, many people do that believeing they will benefit from better treatment. This is not necessarily true. Still, if such discrimination occurs, the hospital management should be informed. Jurist: Acest lucru nu este necesar, însă mulţi oameni fac asta crezând că astfel vor beneficia de un tratament mai bun. Însă acest lucru nu este neapărat adevărat. Totuşi, dacă aceste diferenţieri chiar se întâmplă, ar trebui reclamat conducerii spitalului.

25


B. Industrial relations/ Relații de muncă Authors/Autori: Adriana Lungu, Corina Diacovschi ADRA

Thematic vocabulary

I.Terms/Dictionary - Termeni / Dicționar Graduate Agreement /accord To employ Employer Auhtorisation/license Qualification Certificate Clause Dismissal / lay off Leave of absence

B1

Absolvent Acord A angaja Angajator Autorizaţie Calificare Certificat Clauză Concediere Concediu

8B1

Competition Confidentiality Contract / agreement Contributions Resignation Duration/lenght Equivalent Education Effect Experience

B2

Concurenţă Confidenţialitate Contract Contribuţii Demisie Durată Echivalent Educaţie Efect Experienţă

8B2

Factor Position Decision Incapacity Cessation Worker Foreman Labour/work Negotiation Discontentment /dissatisfaction

B3

Factor Funcţie Hotărâre Incapacitate Încetare Lucrător Maistru Muncă Negociere Nemulţumire

8B3

Harmful Nullity Hour Employers' association Permanent / standing

B4

Nociv Nulitate Oră Patronat Permanent

8B4

B5

A avea personal în subordine8B5

II. Phrases / Expresii To superintend / supervise / have authority over

26


To be someone's subordinate To break somebody's rights To settle a labour conflict Disciplinary offences Production activity Local/County/National Employment Agency

Temporary employee B6 Unemployment benefits Social security Additional benefit / bonus Social security budget State budget Non-competion / confidentiality clause Mobility clause

8B6 Angajat temporar Asigurare de şomaj Asistenţă socială Avantaj/primă suplimentară Bugetul asigurărilor sociale Bugetul de stat Clauza de neconcurenţă/confidenţialitate Clauză de mobilitate

Health and labour security commission B7

Comitetul de sănătate şi 8B7 securitate a muncii Concediere colectivă Concediu de maternitate Concediu de odihnă Concediu plătit Condiţii de muncă Contract colectiv de muncă Contract de munca pe perioadă determinată/nedeterminată

Collective lay off Maternity leave Annual leave Paid holliday Labour conditions Collective employment agreement Fixed term/unlimited employment agreement

Employment agreement Individual employment agreement Full time / part time individual employment agreement Employer's contribution Employee's contribution Social obligation Benefit obligations/contributions Benefit obligation/contribution share

B8

8B8 Contract de muncă Contract individual de muncă Contractul individual de muncă cu normă întreagă/ timp parţial Contribuţia angajatorului Contribuţia angajatului Contribuţie socială Contribuţii la asigurările sociale Cote de contribuţie socială

Job creation Statement of benefit obligations

B9

Crearea unor locuri de muncă 8B9 Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale Director financiar/administrativ Director general Discriminare la angajare Domeniu de activitate Durata muncii Egalitate de şanse pe piaţa muncii

Financial manager General manager Discrimination upon employment Field of activity Lenght of work Equal opportunities on the labour market

Vocabular tematic

Employment

A fi subordonatul cuiva A încălca drepturile A soluţiona un conflict de muncă Abatere disciplinară Activitate de producţie Agenţia Locală/ Judeţeană/ Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă Angajare/ocupare

27


B10

8B10 Funcţie de conducere Hotărâre de Guvern Incapacitate temporară de muncă Inspectoratul Teritorial de Muncă Încetarea de drept a contractului Întrerupere temporară a activităţii Liber profesionist Loc de muncă

High skilled job Vacancy Posted worker Permanent worker Seasonal worker Intern (worker) Overtime Office work

B11

Loc de muncă înalt calificat 8B11 Loc de muncă vacant Lucrător detaşat Lucrător permanent Lucrător sezonier Lucrător stagiar Lucru peste program Muncă de birou

Field work Home work Work through a temporary agency Skilled/unskilled worker Highly qualified worker (specialist) Individual / collective bargaining Absolute void Salary obligations

B12

8B12 Muncă de teren Muncă la domiciliu Muncă prin agent de muncă temporară Muncitor calificat/necalificat Muncitor specialist Negociere individuală/ colectivă Nulitate absolută Obligaţii salariale

Romanian Immigration Office Emergency Ordinance Trial period Limited / unlimited period of time Overtime pay Professional training Holliday bonus Timetable

B13

Oficiul Român pentru Imigrări 8B13 Ordonanţă de urgenţă Perioadă de probă Perioadă determinată/nedeterminată Plata orelor suplimentare Pregătire profesională Primă de sărbători Program de lucru

Promotion Economic branch Unemployment rate drops/rises Recognition of diplomas, certificates, competency certificates and professional qualifications Working time reduction Unemployment reduction Relations of subordination Gross salary

B14

8B14 Promovare Ramură economică Rata şomajului creşte/scade Recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale Reducerea programului de lucru Reducerea ratei şomajului Relaţii de subordonare Salariu brut

Thematic vocabulary

Leadership position Government Decision Temporary labour incapacity Territorial Labour Inspectorate Legal termination of a contract Temporary cessation of activity Free lance Job / work place

28


Base salary B15 Net salary Hourly pay National minimum guaranteed gross salary Disciplinary sanction Economic sector Schengen Information System Vesting period

8B15 Salariu de bază Salariu net Salariu orar Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată Sancţiune disciplinară Sector economic Sistemul de Informaţii Schengen Stagiu de cotizare

B16

Stagiu de cotizare la bugetul 8B16 asigurărilor de şomaj Şanse egale Şedinţă Şef de departament/secţie Şef de echipă Şomaj parţial Şomaj pe termen lung Şomaj sezonier

Unemployed / person that has no job

B17

Working time Rest time

Şomer/persoană care nu are 8B17 un loc de muncă Timp de muncă Timp de odihnă

The value of the baseline social indicator of unemployment insurance and employment stimulation, in force Montly income Income generated by activities carried out in keeping with the law Salary income

Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare Venit lunar Venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii Venituri salariale

Vocabular tematic

Vesting period for the payment of unemployment benefits obligations Equal opportunities Meeting Head of department / office Team leader Partial unemployment Long term unemployment Seasonal unemployment

III. Definitions / Definiții5 8B18 Employee – a natural person, party in an individual employment contract or work relation, which carries out work for and under the authority of an employer and benefits from the rights stipulated by law, as well as from the provisions included in the applicable collective labour contracts or agreements. Angajat - persoană fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează munca pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile. 5

Definitions in this chapter have been taken over from Law no. 62/2011 of the social dialogue, art.1 Definiţiile din acest capitol sunt preluate din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, art. 1.

29


Thematic vocabulary

Individual labour conflict – a labour conflict that regards the use of certain rights or the fulfilment of certain obligations, stipulated in individual and collective employment contracts or in collective labour agreements and employment relations of civil servants, or in other laws. Also, the following situations are regarded as labour conflicts: Conflict individual de muncă - conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de muncă următoarele: • Conflicts over the payment of damages resulting from failure to meet or inappropriate meeting of the obligations set under the individual employment contract or employment relationship; • conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu; • conflicts over the nullity of individual employment contracts or some of their provisions; • conflictele în legătură cu constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora; • conflicts over finding out that employment relations or certain provisions have ceased; • conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora; 8B19 Individual labour conflicts shall be settled in court. Conflictele individuale de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti6.

Individual employment contract - the contract under which a natural person, called employee, commits himself/herself to carrying out work for and under the authority of an employer, natural or legal person, in exchange for a remuneration called salary. Contract individual de muncă - contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Collective employment contract - a convention concluded in writing between the employer or employers’ association, on the one hand, and employees on the other, the latter being represented by trade unions or in any other way provided for by law, under which the terms regarding working conditions, salary and other rights and obligations related to industrial relations are set. Contractul colectiv de muncă - convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă. 6

30

Law no.62/2001 on Social Dialogue, art.208 Legea nr. 62/2011 a dialogului social, art. 208.


Collective bargaining - negotiation between employer or employers’ association and trade union or workers’representatives, with the aim of regulating the employment or work relations between the parties, as well as any other agreements on issues of common interest. Negociere colectivă - negocierea dintre angajator sau organizaţia patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun.

Employer – a registered legal person; a natural person authorised in keeping with the legal provisions in force, the person that carries out and independent trade/profession; the person who manages and uses capital to get profit and employs paid work force. Patron - persoana juridică înmatriculată; persoana fizică autorizată potrivit legii; persoana care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent; persoana care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează munca salariată. Trade union – a form of volunteer association of employees, with the goal of protecting their rights and promoting their professional, economic and social interests in the relation with the employer. Sindicat - formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul.

Vocabular tematic

8B20 Trade union organisation - a generic name for a trade union, trade union federation or confederation. It is established based on the right to free association, with the aim of defending the rights guaranteed by the national legislation, in individual and collective employment contracts or in collective employment agreements, as well as in the international pacts, treaties and convenctions that Romania is party to, for the promotion of its members’professional, economic and social rights. Organizaţie sindicală - denumire generică pentru sindicat, federaţie sau confederaţie sindicală. Se constituie pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi.

Unit - a legal person that hires work force directly; Unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă.

IV. Dialogues / Dialoguri7 Concluding an individual employment contract Încheierea contractului individual de muncă

8B21

The advisor: Hello, what can I do for you? Consilierul: Bună ziua. Cu ce vă putem ajuta? 7

The Labour Code and Law no.76/2002 were used for these dialogues. Dialogues are imaginary and the information they include cannot be used other than for educational purposes. Pentru realizarea acestor dialoguri au fost utilizate Codul Muncii şi Legea nr. 76/2002. Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional.

31


Thematic vocabulary

The foreign citizen: Hello, I would like some information about the legislation regarding employment contracts concluded in Romania between a Romanian employer and a foreign worker. Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să aflu câteva informaţii despre legislaţia care guvernează contractele de muncă încheiate pe teritoriul României între un angajator român şi un lucrător străin. The advisor: Any contract concluded with the purpose of carrying out work on Romanian soil is regulated by the Labour Code revised and amended in 2011. It applies to both Romanian and foreign citizens employed under an individual employment contract, who work for a Romaian employer on Romanian soil or to those who got the status of refugee and are employed under individual employment contracts, as provided by law. Consilierul: Orice contract încheiat pentru efectuarea unei munci pe teritoriul statului român este reglementat de Codul Muncii revizuit şi modificat în 2011. Acesta se aplică atât cetăţenilor români cât şi cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României, sau persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii. The foreign citizen: How could I learn more about the provisions of the individual employment contract? Whom should I talk to? Cetăţeanul străin: Cum aş putea afla mai multe despre prevederile contractului individual de muncă? Cui ar trebui să mă adresez? The advisor: In keeping with the Labour Code, an employer must inform the person selected for employment or the employee about the main terms they intend to include in the contract or change. Consilierul: Conform Codului muncii, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Information that must be included in the individual employment contract Informaţii care trebuie incluse în contractul individual de muncă 8B22 The foreign citizen: What information should the individual employment contract contain? Cetăţeanul străin: Ce informaţii ar trebui să conţină contractul individual de muncă? The advisor: the employer must provide the following information, which is the foundation of any individual employment contract: a) the parties to the contract (employer and employee); b) the work place, or, in the absence of a set work place, the possibility that the employee could work in various places; c) the employers’ headquarters or domicile; d) the position/ occupation in keeping with the Romanian Classification of Occupations or other laws, as well as the job description, including the job responsibilities; e) professional activity assessment criteria applicable at employer’s level; f) the job related risks; g) the date on which the contract comes into force; h) the duration of the employment contract;

32


Required employment documents Actele necesare pentru angajare

Vocabular tematic

i) the length of the holliday leave the employee is entitled to; j) the conditions in which a notice shall be give by the parties to the contract and its duration; k) the base salary, other constitutive elements of the income from salary, as well as the periodicity of the payments the employee is entitled to; l) the normal duration of work, expressed in number of hours per day and number of hours per week; m) reference to the collective employment contract that regulates the employee’s work conditions; n) the lenght of the trial period; Consilierul: Angajatorul trebuie să vă furnizeze următoarele informaţii, care constituie şi elementele de bază ale contractului individual de muncă: a) părţile contractului (angajatul şi angajatorul); b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; d) funcţia/ocupaţia conform Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f) riscurile specifice postului; g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; h) durata contractului de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară; i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; l) durata normală a muncii, exprimată în număr de ore pe zi şi număr de ore pe săptămână; m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; n) durata perioadei de probă.

8B23

The foreign citizen: Are there any documents that must be presented upon employment? Cetăţeanul străin: Există cumva acte care trebuie prezentate în mod obligatoriu în momentul angajării? The advisor: Of course. Still, any employer is free to ask for any document they may belive is necessary. Usually, you must have the copy of an ID (identity card, passport, etc); a certificate from the previous employer, attesting the activity you carried out there and the length of service; a resume (CV); diploma of education; certificates/licenses/authorisations needed to do your job; medical certificate; criminal record. In your case, a labour authorisation is also necessary. Some employers may request all these documents, others just some of them,

33


Thematic vocabulary

depending on the nature of your trade and the employer’s field of activity; Consilierul: Desigur. Însă fiecare angajator este liber să ceară orice document considerat necesar. În general se solicită copia unui act de identitate (carte de identitate, paşaport etc.); adeverinţa de la angajatorul precedent, care să ateste activitatea desfăşurată la acesta, vechimea în muncă, în meserie sau în specialitate; curriculum vitae, diplomă de studii; avize, autorizaţii, atestări necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei; avizul sau certificatul medical; cazierul judiciar. Iar în cazul dumneavoastră şi autorizaţia de muncă. Unii angajatori pot cere toate aceste documente, alţii doar o parte din ele, în funcţie de natura meseriei pe care o practicaţi şi a obiectului de activitate al angajatorului.

34

Medical certificate Adeverinţa medicală

8B24

The foreign citizen: Is the medical certificate compulsory? Where can I get it from? Why is it useful to me? Cetăţeanul străin: Adeverinţa medicală este obligatorie? De unde o pot obţine? La ce îmi foloseşte? The advisor: A person can only be employed based on a medical certificate, which certifies that the person in question is capable to carry out the work. Failure to observe these provisions leads to the annulment of the individual employment contract. Consilierul: O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că persoana este aptă pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi duce la anularea contractului individual de muncă. The foreign citizen: Is the medical certificate compulsory in any situation? Cetăţeanul străin: Adeverinţa medicală este obligatorie în orice situaţie? Advisor: The medical certificate is compulsory if: Consilierul: Adeverinţa sau certificatul medical este obligatoriu dacă: l you restart work after a break longer than 6 months, for the jobs exposed to occupational noxious factors, or one year, in all the other situations; l reîncepeţi activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii; l you are posted or moved to another job or activity, if working conditions change; l dacă sunteţi detaşat sau trecut în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă vi se schimbă condiţiile de muncă; l you are just starting work, in case you ar employed on a temporary contract; l sau dacă abia începeţi misiunea, în cazul în care sunteţi salariat încadrat cu contract de muncă temporară; l you are an apprentice, pupil or student, in the situation in which you are to be trained for a job or profession, as well as in case your job changes during training; l dacă sunteţi ucenic, practicant, elev sau student, în situaţia în care urmează să fiţi instruit într-o meserie sau profesie, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii; l regularly, if you are exposed to noxious factors, in keeping with the regulations set


The annual leave (holiday) Concediul de odihnă

8B25

The foreign citizen : You were saying I am entitled to annual leave. Could you tell me what is the length of this leave? Is it in August, like in other west European countries? Cetăţeanul străin: Spuneaţi că am dreptul la un concediu anual de odihnă. Îmi puteţi spune care este durata acestui concediu? Se dă tot în luna august ca şi în alte state vest europene? The advisor: In keeping with the provisions set in the Labour Code, employees are entitled to an annual paid leave, whose minimum length is 20 working days. Employees who work in difficult or dangerous conditions, blind people, other people with disabilities and young people under 18 benefit from an additional leave of at least 3 days. Consilierul: Conform prevederilor Codului muncii este garantat salariaţilor dreptul la un concediu de odihnă anual plătit, a cărui durată minimă, la nivelul economiei naţionale este de 20 de zile lucrătoare. Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu dizabilităţi şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile.

Job description Fişa postului

Vocabular tematic

by the Ministry of Health and Family; l periodic, în cazul în care lucraţi în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei; l if you carry out activities where there is a risk of contamination with catching diseases and you work in the food sector, the animal breeding sector, at drinking water supply stations, with children, in health care units, in keeping with the regulations set by the Ministry of Health; l dacă desfăşuraţi activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi lucraţi în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii; l if you work in units with no risk factors, through medical examinations differentiated by age, gender and health status, in keeping with the regulation set in the collective employment contracts; l dacă lucraţi în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă.

8B26

The foreign citizen: I’ve heard about the job description. What is this? What does it contain? Cetăţeanul străin: Am tot auzit vorbindu-se despre fişa postului. Ce este aceasta? Ce conţine? The advisor: In brief, a job description is the description of the responsabilities related to that job. It should contain basic data about: the name of the job, its position in the company hierarchy (who you are subordinated to, who is subordinated

35


to you), responsibilities, tasks, job specific activities, the competences that the employee must have, the work background, the studies necessary to hold the post, salary and promotion conditions. Consilierul: Fişa postului poate fi descrisă pe scurt ca fiind descrierea postului/sarcinilor de muncă. Fişa postului ar trebui să conţină date minime despre: denumirea postului de muncă, integrarea în ierarhia firmei (cui sunteţi subordonat, pe cine aveţi în subordine), responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului, competenţele pe care trebuie să le aibă persoana care ocupă postul, contextul muncii, studiile necesare pentru ocuparea postului, salariul şi condiţiile de promovare.

Thematic vocabulary

The foreign citizen: What is the role of this job description? Why is it so important? Cetăţeanul străin: Care este rolul acestei fişe? De ce este atât de importantă? The advisor: the job description is an appendix to the individual employment contract and it is a very important document, because, in keeping with the Labour Code, the employee has the obligation to carry out the set workload or, depending on the situation, to fulfil the obligations set in the job description. That is why a job description should include information about: tasks and responsibilities at the workplace, labour conditions, performance standards on the base of which your annual appraisal is conducted, payment methods, etc. You should know that an employer has the right to establish responsibilities for each employee, as provided by law. Consilierul: Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi este un document foarte important, deoarece, conform Codului muncii, salariatul are obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului8. De aceea fişa postului ar trebui să cuprindă informaţii privind: sarcinile şi responsabilităţile care vă revin la locul de muncă, condiţiile de muncă, standardele de performanţă în baza cărora se face evaluarea anuală a activităţii dumneavoastră, modalităţile de plata a salariului etc. Trebuie să ştiţi că angajatorul are dreptul sa stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii9.

The trial period Perioada de probă

8B27

The foreign citizen: Some employers talked about a trial period. What is it this trial period? How long does it last? Cetăţeanul străin: Unii angajatori vorbeau despre o perioadă de probă. Ce este această perioadă de probă? Cât durează? The advisor: Upon concluding the individual employment contract, the employer can set a trial period to check the skills of the employee, his/her capacity to deal with the job requirements. This period cannot exceed 90 calendar days for management positions and 120 days for leadership positions. 8 9

36

Art.39, paragraph (2), letter a) of the Labour Code Art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii Art. 40, paragraph (1), letter b) of the Labour Code Art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul muncii


Consilierul: La încheierea contractului individual de muncă angajatorul poate stabili o perioadă de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, a capacităţii acestuia de a face faţă cerinţelor postului. Această perioadă nu poate depăşi 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. The foreign citizen: Is this trial period paid? Cetăţeanul străin: Este plătită această perioadă de probă?

Staff appraisal Evaluarea personalului

8B28

The foreign citizen: How is the staff appraised? Cetăţeanul străin: Cum se realizează evaluarea personalului? The advisor: The employment contract must contain individual performance goals and their assessment criteria, which are included in a separate appendix to the employment contract, called appraisal form. Consilierul: Contractul de muncă trebuie să conţină obiectivele de performanţă individuală şi criteriile de evaluare a acestora, care sunt incluse într-o anexă separată a contractului de muncă, denumită fişă de evaluare. The foreign citizen: Are there any other types of appraisal? Cetățeanul străin: Mai există și alte feluri de evaluare?

Vocabular tematic

The advisor: during the trial period, the employee benefits from all the rights and has all the obligations stipulated in the labour legislation, in the applicable collective employment contract, in the internal rules and regulations as well as in the individual employment contract. The trial period adds to seniority. Consilierul: Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă. Perioada de probă constituie vechime în muncă.

The advisor: The staff appraisal has several components: competence assessment, performance assessment and an assessment of the level of satisfaction. The performance assessment can be conducted periodically and is used to establish the number of staff needed, the salary grid and the internal motivational system, the career development base, promotion criteria, etc. Usually, employers use a system of assessment forms and the interview technique. Psychological and group assessment is usually conducted upon employment or during the process of activity reorganization. Professional appraisal is usually conducted upon employment, during restructuring, when jobs are cut or new jobs are created, but also in other situations as well. Motivational assessment is conducted to find the staff’s level of satisfaction and to identify new ways of motivating them towards performance. Consilierul: Evaluarea personalului cuprinde mai multe componente: evaluarea

37


Thematic vocabulary

competenţelor, evaluarea performanţelor şi evaluarea satisfacţiei personalului. Evaluarea performanţelor salariaţilor poate avea caracter periodic şi se foloseşte pentru a stabili necesarul de personal, grila de salarizare şi sistemul motivaţional intern, fundamentarea planului de carieră a personalului, fundamentarea deciziilor de avansare etc. În general se foloseşte un sistem de fişe de evaluare şi tehnica interviului. Evaluarea psihologică şi de grup - se face în general la angajare sau în cazul reorganizării activităţii. Evaluarea profesională - se face în general la angajare, în cazul restructurării firmei, când se desființează sau se înființează posturi noi dar și în alte situații. Evaluarea motivaţională - se face în scopul de a afla gradul de satisfacţie a personalului şi pentru a identifica noi căi de motivare pentru performanţa acestuia.

Protecting the rights that are stipulated in the individual employment contract Protejarea drepturilor care decurg din contractul individual de muncă 8B29 The foreign citizen: Whom can I resort to in case the employer does not observe the employment contract? Cetăţeanul străin: Cui mă pot adresa în cazul în care patronul nu respectă contractul de muncă? The clerk: If your rights are violated, you should first ask for clarifications from your employer. Also, the trade union could help you too. But the Territorial Labour Inspectorate of the county you live in or the Bucharest Labour Inspection are the institutions in charge in case of violation of the labour legislation’s provisions. Funcţionarul: În cazul în care drepturile dumneavoastră sunt încălcate, ar trebui întâi să solicitaţi clarificări din partea angajatorului. De asemenea, şi sindicatul ar putea să vă ajute. Dar Inspectoratul Teritorial de Muncă din judeţul în care locuiţi sau Inspecţia Muncii din Bucureşti sunt instituţiile responsabile în cazul încălcării prevederilor legislaţiei muncii. The foreign citizen: What is the role of these institutions? Cetăţeanul străin: Ce rol au aceste instituţii? The clerk: Labour Inspection is the public institution in charge of enforcing regulations in the field of industrial relations and labour health and safety. Funcţionarul: Inspecţia Muncii este instituţia publică responsabilă pentru aplicarea reglementărilor în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. The foreign citizen: When can I resort to these instiutitons? Cetăţeanul străin: Când mă pot adresa acestor instituţii? The clerk: For instance, when you are employed illegally, if you are supposed to do overtime without your consent, if you are asked to work on legal holidays or your right to weekly rest is not observed, if you were not paid your salary or if clauses were introduced in your contract and you were not informed about it. Funcţionarul: De exemplu, în cazul în care sunteţi angajat fără forme legale, dacă vi se cere să lucraţi ore suplimentare fără acordul dumneavoastră, dacă vi se cere să lucraţi în

38


timpul sărbătorilor legale sau nu vi se respectă dreptul la repaos săptămânal, dacă nu vi s-a plătit salariul sau dacă în contractul dumneavoastră au fost incluse clauze fără ca dumneavoastră să fiţi informat, puteţi să vă adresaţi acestor instituţii. The foreign citizen: What can I do if I was fired abusively? Cetăţeanul străin: Ce pot face dacă am fost concediat abuziv?

Undeclared employment Munca nedeclarată

8B30

The foreign citizen: Can you tell me what undeclared employment is? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi spuneţi ce este munca nedeclarată? The clerk: Undeclared employment refers to the activity carried out by an employee for an employer, legal or natural person, without observing the legal provisions in force regarding the conclusion, implementation, modification, suspension or termination of the individual employment contract. Funcţionarul: Munca nedeclarată este activitatea efectuată de un salariat pentru un angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă. The foreign citizen: Can you give me an example of undeclared work? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi daţi un exemplu de muncă nedeclarată?

Vocabular tematic

The clerk: If you were fired based on feeble or illegal grounds, you must go to court, which can order the annulment of the decision to lay you off and can force the employer to pay damages accounting for the salaries and the other rights you would have received had you continued to work. Funcţionarul: În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, trebuie să vă adresaţi instanţei, care poate dispune anularea deciziei de concediere şi poate obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile şi cu celelalte drepturi de care aţi fi beneficiat dacă aţi fi lucrat în continuare.

Clerk: For instance, if the length of work or the salary stipulated in the contract are smaller than the real length of work and salary, then we talk about undeclared work. If you work without having signed an individual employment contract, then we talk about black market work. Funcţionarul: De exemplu, dacă timpul de lucru sau salariul menționat în contract sunt mai mici decât durata muncii și salariul real, atunci vorbim de muncă nedeclarată. Dacă lucrați fără încheierea unui contract individual de muncă, atunci vorbim despre muncă la negru. The foreign citizen: what are the risks of black market work for me? Cetăţeanul străin: Ce riscuri presupune munca la negru pentru mine? The clerk : A job without the conclusion in writing of an employment contract is a short

39


Thematic vocabulary

term job, with no social protection, with a salary smaller than those on the labour market. In such a case salary is not guaranteed, you are not entitled to social, health, unemployment or work accident and professional diseases insurance and benefits, you have no right to join a trade union, to negotiate the collective employment contract or to take a bank loan. Funcţionarul: Un loc de muncă fără încheierea în scris a unui contract de muncă este un loc de muncă pe termen scurt, fără protecţie socială, cu un salariu mai mic decât cele de pe piaţa forţei de muncă. În acest caz plata salariului nu este garantată, nu aveţi dreptul la asigurări sociale de sănătate, de şomaj sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale, nu aveţi dreptul la asociere în sindicate şi la negocierea contractului colectiv de muncă sau dreptul la credite bancare.

Employment services and unemployment Servicii de ocupare a forţei de muncă şi şomaj

8B31

The foreign citizen: Hello. I need help to find a job. Cetăţeanul străin: Bună ziua. Doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. The clerk: Hello. You can benefit from the services provided by the Employment Agency if: Funcţionarul: Bună ziua. Puteţi beneficia de serviciile Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă dacă: a) you do not have a job, you have no incomes or the incomes you get from activities carried out legally are smaller than the base social indicator for unemployment benefits; a) nu aveţi loc de muncă; nu realizaţi venituri sau veniturile pe care le obţineţi, din activităţi autorizate potrivit legii sunt mai mici decât indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj; b) you couldn’t get a job after graduation, you are minimum 16 of age and you could not find employment in keeping with your professional qualifications within 60 days since graduation; b) nu aţi putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ, aveţi vârsta de minimum 16 ani şi într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu aţi reuşit să vă încadraţi în muncă potrivit pregătirii profesionale; c) you have a job but, for various resions, you want to change it; c) ocupaţi un loc de muncă şi, din diferite motive, doriţi schimbarea acestuia; d) you got the status of refugee or other form of international protection, as provided by law; d) aţi obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii; e) you are a foreign citizen or stateless person who was employed or had an income in Romania, as provided by law; e) sunteţi cetăţean străin sau apatrid care a fost încadrat în muncă sau a realizat venituri în România, conform legii.

Unemployment insurance Asigurări de şomaj

8B32

The foreign citizen: who can conclude an unemployment insurance? Cetăţeanul străin: Cine poate încheia o asigurare pentru şomaj?

40


The clerk: In the unemployment insurance system, the insured are the foreign citizens or stateless persons who, while residing in Romania, are employed or have incomes in keeping with the law. The insured must pay their obligations and are entitled to unemployment benefits. Funcţionarul: În sistemul asigurărilor pentru şomaj pot fi asiguraţi cetăţenii străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri conform legii. Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţiile de asigurări pentru şomaj şi au dreptul să beneficieze de indemnizaţie de şomaj. The foreign citizen: How is the contribution to the unemployment fund calculated? Cetăţeanul străin: Cum se calculează contribuţia pentru şomaj?

The foreign citizen: Which are the minimum and the maximum incomes for which an unemployment insurance can be concluded? Cetăţeanul străin: Care este venitul minim şi maxim pentru care se poate încheia o asigurare pentru şomaj? The clerk: The montly income natural persons are insured for cannot be smaller than the minimum base salary guaranteed at national level, set in keeping with the legal provisions in force, and bigger than five times the average gross salary, established in keeping with the law, in force in the month for which the unemployment contribution is paid. Funcţionarul: Venitul lunar pentru care se asigură persoanele fizice nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Vocabular tematic

The clerk: the obligation to the unemployment fund paid by the insured accounts for 0.5% of the gross salary. Adding to it is 0.5% paid by the employer, also of the gross income. Funcţionarul: Contribuţia pentru şomaj plătită de asigurat reprezintă 0,5% din venitul brut. La aceasta se adaugă 0,5% plătit de angajator, calculate tot din venitul brut.

C. Job interview / Interviul de angajare Authors/Autori: Cosmin Bârzan, Ana Maria Niculae CRC

I. Terms/ dictionary - Termeni/ dicţionar Skill Manager Company Farmer Agronomist Architect Assistant

C1

8C1 Abilitate Administrator Agent economic Agricultor Agronom Arhitect Asistent

41


Thematic vocabulary

Strenghts Self-training Lawyer

42

Atuuri Autoinstruire Avocat

Bartender Concrete worker Biologist Nanny (nurse; babysitter) Baker Cook Qualification Candidate Cashier Researcher

C2

Barman Betonist Biolog Bonă Brutar Bucătar Calificare Candidat Casier Cercetător

8C2

Application Waiter Chemist Hair dresser Confectioner Company Competence Constructor / builder Accountant Tailor

C3

Cerere Chelner Chimist Coafeză Cofetar Companie Competenţe Constructor Contabil Croitor

8C3

Knowledge Diploma Director File / dossier Carpenter Economist Educator / pedagogue Electrician Examination Experience

C4

Cunoştinţe Diplomă Director Dosar Dulgher Economist Educator Electrician Examen Experienţă

8C4

Farmacist Firm Physicist Stoker / fireman Form Barber / hairdresser Clerk Governess Engineer Training

C5

Farmacist Firmă Fizician Fochist Formular Frizer Funcţionar Guvernantă Inginer Instruire

8C5


C6

Istoric Îngrijitor Întreprindere Jurist Jurnalist Laborant Maistru Manager Maseur Măcelar

8C6

Physician / doctor Housekeeper Midwife Musician Occupation Pastry baker Employer/owner Watchman / keeper Prospect Plan

C7

Medic Menajeră Moaşă Muzician Ocupaţie Patiser Patron Paznic Perspectivă Plan

8C7

Position Profession / trade Professor / teacher Psychologist Writer Sectretary / assistant Sociologist IT specialist Dentist Studies

C8

8C8 Poziţie Profesie Profesor Psiholog Scriitor Secretar/ă Sociolog Specialist IT Stomatolog/ dentist Studii

Specialisation Driver / chaufeur Unemployment Unemployed Technologist Urban planner Shop assistant / vendor/seller Bricklayer / mason

C9

Specializare Şofer Şomaj Şomer Tehnolog Urbanist Vânzător Zidar

C10

8C10 Acum sunt în şomaj. Adeverinţă de salariat Agent de muncă temporară

Vocabular tematic

History Care taker Enterprise Legal advisor Journalist Lab assistant / technician Foreman Manager Massagist Butcher

8C9

II. Phrases / Expresii I am unemployed now. Employment certificate Temporary work agent

43


National / county/ local employment agency

Thematic vocabulary

Unemployment benefit Am I entitled to unemployment benefit? I have experience in the field and I can quickly adapt to new job requirments I have been fired/sacked/laid off.

44

I'm here for the vacant job. C11 I have come to register for a job. Unemployment threat Have you resigned or have you been laid off? The latest company I worked for was restructured. Do you have the right to work in Romania? Do you have a recommendation from your latest employer? Qualification /requalification Which are your expectations with regard to pay/wage/salary? How long did you hold your latest job?

C12

Agenţia Naţională/judeţeană/locală de Ocupare a Forţei de Muncă Ajutor/indemnizaţie de şomaj Am dreptul la indemnizaţie de şomaj? Am experienţă în domeniu şi mă adaptez foarte repede la noile condiţii de muncă. Am fost concediat. Am venit pentru postul vacant. 8C11 Am venit să mă înregistrez. Ameninţarea şomajului Aţi demisionat sau aţi fost concediat? Au avut loc restructurări în cadrul ultimei companii la care am lucrat. Aveţi drept de muncă în România? Aveţi recomandare din partea ultimului dumneavoastră angajator? Calificare/recalificare Care sunt aşteptările salariale?8C12 Cât timp aţi lucrat la ultimul loc de muncă?

What is your seniority? Qualification / training certificate Psychological councelling Economic growth / downturn Why did you leave your latest job?

Ce vechime aveţi în muncă? Certificat de calificare Consiliere psihologică Creştere/scădere economică Din ce motive aţi renunţat la fostul loc de muncă? Dintr-o dată m-am văzut în situaţia de a fi fără loc de muncă.

Suddenly I found myself jobless.

Qualification diploma C13 Professsional failure Ongoing evaluation / assessment Psychological assessment Job description Skills record Professional training Temporary / permanent incapacity for work

8C13 Diplomă de calificare Eşec profesional Evaluare continuă Evaluare psihologică Fişa postului Fişă de aptitudini Formare profesională Incapacitate temporară/permanentă de muncă

Employment / re-employment How often do salary increases occur? Measures aimed at stimulating workforce employment Full time

Încadrare/reîncadrare în muncă 8C14 La cât timp au loc majorări salariale? Măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă Normă întreagă

C14


Part time Until I find a permanent job, permanent, I am working in a friend’s company. Professional training Person seeking a job

Normă parţială de muncă Până îmi găsesc un loc de muncă

Natural person C15 Legal person Labour market Unemployment insurance contribution

Persoană fizică 8C15 Persoană juridică Piaţa muncii Plata contribuţiei la asigurările pentru şomaj Post vacant Probă practică/probă de specialitate Program de lucru Program redus de muncă

Weaknesses C16 Professional letter of recommendation Recognition of qualification Recognition of studies Reduction of jobs Reduction of posts Internal rules and regulations Restructuring / personnel cut Professional councelling services C17 Professional training services Labour information and mediation services Employment services Unemployment insurance system The situation has improved/has deteriorated. I am willing to do overtime provided I am paid for it. I'm looking for a job. I'm on holliday/ medical/ maternity/ C18 paternity leave. You are employed on a limited/unlimited employment contract. Can you travel for work? Assessment/evaluation test Psychological test Where are you working now?

8C16 Puncte slabe Recomandare profesională Recunoaşterea calificărilor Recunoaşterea studiilor Reducerea numărului de locuri de muncă Reducerea posturilor Regulament de ordine interioară Restructurare /reducere de personal Servicii de consiliere profesionalăC17 Servicii de formare profesională Servicii de informare şi mediere a muncii Servicii de ocupare a forţei de muncă Sistemul asigurărilor pentru şomaj Situaţia s-a îmbunătăţit/deteriorat. Sunt dispus şi la ore suplimentare dar să fiu plătit. Sunt în căutarea unui loc de muncă.

Vocabular tematic

Vacant job Practical/specialty testing Working time Reduced working time

lucrez în firma unui prieten. Perfecţionare profesională Persoană care caută un loc de muncă.

Sunt în concediu de odihnă/ medical/8C18 maternitate/ paternitate. Sunteţi angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată. Sunteţi disponibil pentru deplasări în interes de serviciu? Test de evaluare Test psihologic Unde lucraţi momentan?

45


You will be on trial for 45 days. You will get bonuses depending on your results within this company.

Veţi fi în probă de lucru timp de 45 de zile. C19

I will be made redundant / I will be laid off. I speak 3 foreign languages fluently. I want to get employed.

Veţi primi prime/bonusuri în 8C19 funcţie de rezultatele dumneavoastră în cadrul companiei. Voi fi trecut în şomaj/voi fi concediat Vorbesc fluent 3 limbi străine. Vreau să mă angajez.

Thematic vocabulary

III. Definitions / Definiții10 8C20 Employer – a natural or legal person who hires paid staff in exchange for the latter’s work Angajator – persoană fizică sau juridică ce angajează personal salarizat în schimbul prestării unei munci. Candidate - a person that participates in a contest, job interview, etc. Candidat – persoană care participă la un concurs, interviu pentru a obţine un post, un titlu etc. Code RCO - RCO is the acronym for the Romanian Classification of Occupations and the RCO code is a numerical symbol specific to a certain occupation/trade/position. The RCO code is written down in the job description and in the individual employment agreement. Cod COR - COR este acronimul de la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi codul COR este un simbol numeric specific unei anumite ocupaţii/meserii/funcţii. Codul COR se înscrie în fişa postului şi în contractul individual de muncă. 8C21 Individual employment contract for a limited period of time - it can only be concluded in writing, with the clear specification of the length of the contract. The individual employment contract for a limited period of time can be extended beyond the initial expiry date, with the written approval of the parties. Contractul individual de muncă pe durată determinată - se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor. Individual employment contract for an unlimited period of time - the unlimited period of the contract is a protection measure, aimed at ensuring the right to stability in work. Also, it affects neither the employer’s, nor the employee’s interests, ensuring a better work planning and organization and staff training. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată - durata nedeterminată a contractului constituie o măsură de protecţie, având menirea de a asigura dreptul la stabilitate în muncă. De asemenea, nu afectează nici interesele angajatorului, asigurându-se astfel o 10

46

Definitions in this chapter were made using the resources mentioned in bibliography. Definiţiile din acest capitol au fost realizate utilizând resursele menţionate în bibliografie.


mai bună planificare şi organizare a muncii, o modelare şi perfecţionare a calificării personalului. Curriculum vitae - the document with which job candidates can systematically, chronologically and flexibly present their qualifications and skills. It also contains information regarding personal data, linguistic proficiency, work experience, educational and professional background, additional competences, in particular technical, organizational, artistic and social competences. Curriculum vitae – documentul prin care candidaţii la un post îşi pot prezenta sistematic, cronologic şi flexibil calificările şi competenţele. Conţine, de asemenea informaţii privind datele personale, competenţa lingvistică, experienţa de lucru şi achiziţiile educaţionale şi de formare profesională; competenţe suplimentare ale individului, în special competenţe tehnice, organizaţionale, artistice şi sociale.

Job description form – is the human resources management document that sinthetises the characteristics of a job, for them to be better understood and acquired by the one that takes the job. It is presented to the candidate before employment and has to be signed by the candidate, as an appendix to the individual employment contract. A job description form has two parts: the job description and the job specification. The job description indicates the characteristics of the job, and the job specification describes the characteristics of the job holder, for him/her to successfully carry out the tasks assigned. A job description is used to render a job optimum, through alterations made as a result of job analysis and assessment, and job specification is used to select the proper staff, capable of carrying out the job related tasks. Both parts of the form are fundamental for the job and need to be regularly analysed, assessed and updated to keep it as closest to reality and necessities as possible. Fişă de post - este documentul de management al resurselor umane care sintetizează elementele caracteristice ale unui post, pentru a putea fi înţelese şi însuşite de către ocupantul postului. Ea este adusă la cunoştinţă angajatului înainte de angajare, şi trebuie semnată de către acesta pentru luare la cunoştinţă, devenind anexă la contractul individual de muncă. Fişa postului este compusă din două părţi: descrierea postului, şi specificarea postului. Descrierea postului arată caracteristicile acestuia, în timp ce specificarea postului descrie caracteristicile ocupantului acestuia, pentru a putea realiza cu succes sarcinile atribuite. Descrierea postului este utilizată la optimizarea acestuia, prin modificări aduse în urma analizei şi evaluării postului, în timp ce specificarea postului este utilizată la selectarea personalului adecvat, care va fi capabil să realizeze sarcinile postului. Ambele părţi ale fişei sunt fundamentale pentru funcţionarea postului, şi este necesară o atentă analiză, evaluare şi actualizare periodică a acesteia pentru a-i întocmi o fişă cât mai apropiată de realitate şi de necesităţi.

Vocabular tematic

8C22 Diploma - the document attesting that a person has a professional qualification that gives him/her the right to a certain rank or title. Diplomă – documentul prin care se certifică faptul că o persoană are o calificare profesională ce îi dă dreptul să poarte un anumit grad sau titlu.

8C23 Professional training – it’s a training process during which the candidates get the

47


Thematic vocabulary

theoretical and practical knowledge they need to carry out their everyday activities. Professional training has the following main objectives: •Adapting the employee to the job requirements; • Getting professional qualification; • Updating the job specific knowledge and skills and improving professional training for the job; • Professional re-training as a result of social and economic restructuring; • Acquiring advanced knowledge, modern means and procedures needed to carry out a professional activity; • Preventing the risk of unemployment; • Work promotion and career development; Formare profesională – este un proces de instruire pe parcursul căruia candidaţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor curente. Formarea profesională are următoarele obiective principale11: • adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; • obţinerea unei calificări profesionale; • actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; • reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; • dobândirea unor cunoştințe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; • prevenirea riscului şomajului; • promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Professional training and knowledge assessment are based on occupational standards. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. Job interview – a dialogue between the job candidate and the employer who offers the job and who intends to inform the candidate about the enterprise, the vacant job and related requirements and to give the candidate the possibility to present comprehensive information about his/her professional background and future aspirations. Interviu de angajare - dialog între candidatul la job şi angajatorul care oferă postul şi care îşi propune să îl informeze pe candidat asupra întreprinderii, postului vacant şi cerinţelor acestuia și să dea posibilitatea candidatului să prezinte informaţii cât mai ample privind trecutul său profesional şi aspiraţiile sale în perspectivă. 8C24 Night work – work carried out between 10 p.m. and 6 a.m. The normal length of night work shall not exceed 8 hours in 24 hours. The employees who carry out at least 3 hours night work benefit either from a one hour shorter working time, without this causing a reduction of the base salary, or from a salary increase of minimum 15% of the base salary for each night hour. Muncă de noapte - munca prestată între orele 22.00 şi 6.00. Durata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 ore într-o perioadă de 24 de ore. Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durată normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată. 11

48

Law 40/2011 amending and completing Law no.53/2003 on the Labour Code art.188, par.1 Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii art. 188, alin 1.


Vacant job - is the job/post that is not occupied, is vacant; Post vacant – se defineşte ca fiind postul care nu este ocupat de nimeni, fără titular, liber. Trial period - a period set to verify the employee’s skills, established when the individual employment contract is concluded for a period of maximum 90 calendar days for operational positions and 120 days for management positions. Probă de lucru/probă de specialitate – perioadă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, ce are loc la încheierea contractului individual de muncă şi se poate stabili pe o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Internal rules and regulations – rules regarding: • work organization, employee rights and obligations; • hygiene and labour safety norms; • work discipline and disciplinary accountability; Regulament de ordine interioară - regulamentul ce cuprinde norme referitoare la: • Organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile personalului; • Norme de igienă şi de securitate a muncii; • Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară. Occupational standard - the document that specifies what a person should know and be capable of doing in order to be regarded as competent at the work place. Standard ocupaţional - documentul care specifică ceea ce o persoană trebuie să cunoască şi să fie capabilă să facă, pentru a fi considerată competentă la locul de muncă.

Vocabular tematic

8C25 Working time - the time during which the employee carries out work, is at the employer’s disposal and carries out his/her tasks in keeping with the provisions set in the individual employment contract, the applicable collective employment contract and/or the legislation in force. Work can be day and night. Programul de muncă - timpul de muncă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Timpul de muncă poate fi de zi şi de noapte.

Evaluation/assessment test - the process of establishing the means and the extent to which the candidate will be able to carry out the duties and responsibilities related to the vacant job, by reference to the previously set objectives or standards. Test de evaluare - reprezintă procesul de stabilire a modului şi a măsurii în care candidatul îşi va putea îndeplini îndatoririle şi responsabilităţile care revin postului vacant, prin raportare la obiectivele sau standardele stabilite anterior.

IV. Dialogues / Dialoguri12 A job interview Un interviu de angajare 12

8C26

These dialogues are imaginar and the information included in them can only be used for educational purposes Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional.

49


Employer: Good afternoon. Angajator: Bună ziua. Candidate: Good afternoon Candidat: Bună ziua. Employer: Based on your CV and letter of intent you have been selected for this interview. Angajator: În urma analizei curriculum-ului vitae şi a scrisorii de intenţie aţi fost selectat pentru acest interviu.

Thematic vocabulary

Candidate: Thank you. Candidat: Vă mulţumesc. Employer: What is your educational background? Angajator: Ce studii aveţi? Candidate: I’ve got a BA/MA/PhD degree. (I’ve graduate from highschool/college) Candidat: Am obţinut o diplomă de licenţă/ de masterat/ doctorat (Am absolvit liceul/ facultatea). Employer: How long have you been working as a manager? Angajator: De cât timp lucraţi în calitate de manager? Candidate: I have 10 years experience in the field. (I have a rich experience in business) Candidat: Am zece ani de experienţă în domeniu. (Am o experienţă bogată în afaceri). Employer: Which were your responsibilities? Angajator: Care erau responsabilităţile dumneavoastră? Candidate: Management of documents and data bases of clients and suppliers, settling customers’ complaints Candidat: Gestiunea documentelor şi bazelor de date electronice referitoare la clienţi şi furnizori, soluţionarea plângerilor primite de la clienţi. 8C27 Employer: What did you like/dislike the most about your previous job? Angajator: Ce vă plăcea/ displăcea cel mai mult la locul de muncă anterior? Candidate: I liked my coworkers, but I felt I was not being challenged enough. Candidat: Îmi plăceau colegii de muncă, dar simţeam că nu aveam provocări suficiente. Employer: What was your biggest achievement / failure on that job? Angajator: Care a fost cea mai mare realizare/ eşec în acest post? Candidate: Was overwhelmed by papers coming from all departments and I couldn’t deal with them all until I insisted we got a relaxed system of paperwork, based on a data base and a document management software application. That made work easier and increased the rate of problem solving.

50


Candidat: Am fost copleşit de hârtii venite de la toate departamentele şi nu reuşeam să le fac faţă până când am insistat să avem un sistem decongestionat de hârtii şi să ne bazăm sistemul pe baze de date şi un soft de gestiunea documentelor. Asta a uşurat munca şi a crescut rata de rezolvare a problemelor. Employer: What are your qualifications? Angajator: Care sunt calificările dumneavoastră? Candidate: I am qualified in the IT field, in data base management. I have the following professional qualification certificates/diplomas… Candidat: Am calificare în domeniul IT, în gestiunea bazelor de date. Deţin următoarele atestate profesionale/diplome de calificare....

Candidate: I am an IT specialist and I’m good at office work. I’m specialized in cybernetics. Candidat: Sunt informatician şi mă pricep la activităţile de birou. Sunt profesionist în cibernetică. Employer: Which is your biggest weakness / strength? Angajator: Care e cea mai mare slăbiciune/ punctul forte? Canidate: I like to make sure my work is good, that is why I tend to spend too much time checking. My time planning abilities are excellent; I’m organized and efficient. Candidat: Îmi place să mă asigur că munca mea e reuşită, de aceea tind să petrec prea mult timp verificând-o. Abilităţile mele de organizare a timpului sunt excelente, sunt organizat, eficient. Employer: How would you describe yourself? Angajator: Cum v-aţi descrie?

Vocabular tematic

8C28 Employer: What skills do you have? Angajator: Ce abilităţi aveţi?

Candidate: I’m operative and very well organized. This helps me be as proficient as possible. Candidat: Sunt operativ şi foarte organizat. Aceasta mă ajută să fiu cât se poate de productiv. Employer: What is it that motivates you? Angajator: Ce anume vă motivează? Candidate: I have always been motivated by the wish to do a good job irrespective of the position I hold. Candidat: Am fost motivat întotdeauna de dorinţa de a realiza o sarcină bine, indiferent de poziţia pe care o ocup. 8C29 Employer: Why do you want this job? Angajator: De ce vă doriţi acest post?

51


Candidate: This job fits my interests for the entire development of my career. Candidat: Acest post corespunde intereselor mele pe tot parcursul carierei mele. Employer: What are your objectives for the next five years? Angajator: Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru următorii cinci ani?

Thematic vocabulary

Candidate: My long term objectives include development within a company where I can learn, taking over new responsibilities and bringing added value as much as possible. Candidat: Obiectivele mele pe termen lung includ dezvoltarea în interiorul unei companii unde pot să învăţ, să preiau responsabilităţi noi şi să contribui valoric cât mai mult. Employer: What are your expectations with regard to pay? Angajator: Ce aşteptări aveţi legate de salariu? Candidate: I wish my efforts were fairly assessed and appreciated. Candidat: Îmi doresc ca eforturile mele să fie evaluate şi apreciate în mod just. Employer: It was a pleasure meeting you. You will be called within a few days and we will let you know if you have been selected for employment. Angajator: Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. O să fiţi sunat în câteva zile şi vă vom anunţa dacă aţi fost selectat pentru angajare. Canditate: Thank you. I’m looking forward to your response. Angajator: Vă mulțumesc. Voi aştepta răspunsul dumneavoastră. Candidate: Have a nice day! Candidat: O zi bună! Employer: You too! Angajator: Asemenea.

Getting prepared for a job interview Pregătirea interviului de angajare

8C30

Foreign citizen: It would help me a lot if I knew how to get myself prepared for a job interview. Cetăţean străin: M-ar ajuta mult dacă aş şti cum trebuie să mă pregătesc pentru un interviu de angajare. Advisor: There are some very important rules. First of all, make sure you get information about the nature of the interview and about your interlocutors: the position of the person that receives you, the duration of the interview or of the successive interviews. Consilier: Există câteva reguli foarte importante. Întâi asiguraţi-vă că obţineţi informaţii despre natura interviului şi despre interlocutorii dumneavoastră: funcţia persoanei care vă primeşte, durata interviului sau ale interviurilor succesive.

52


Foreign citizen: How can I get this information? Cetăţean străin: Cum pot afla aceste informaţii? Advisor: You can get information over the phone, before the interview. Then, you have to get as many data as possible on the company, its activity and organization and about the vacant position. Consilier: Puteţi afla aceste informaţii prin telefon, înainte de interviu. Apoi trebuie să obţineţi cât mai multe date despre firmă, activitatea şi organizarea sa şi despre postul vacant. Foreign citizen: What do I have to know about the vacant position? Cetăţean străin: Ce trebuie să ştiu despre postul vacant?

8C31 Foreign citizen: What other things are important? Cetăţean străin: Ce alte lucruri sunt importante? Advisor: Punctuality is essential. Make sure you foresee everything in order to get there on time. Consilier: Punctualitatea este esenţială. Aveţi grijă să prevedeţi totul pentru a ajunge la timp. Foreign citizen: What I am supposed to be dressed like? Cetăţean străin: Cum trebuie să mă îmbrac? Advisor: The way in which you present yourself is very important. Bussiness attire is compulsory. Consilier: Modul în care vă prezentaţi este foarte important. Ţinuta business este obligatorie.

Vocabular tematic

Advisor: information about the position is the basis of your argumentation. In order to convince them that you are the right person you have to stress your concrete training, professional experience and the reasons why they should hire you. Consilier: Informaţiile despre post sunt baza pentru a vă construi argumentaţia. Ca să-i convingeţi că sunteţi persoana potrivită trebuie să accentuaţi pregătirea concretă, experienţa profesională şi motivele pentru care ar trebui să vă angajeze.

Foreign citizen: What documents are necessary? Cetăţean străin: Ce documente sunt necesare? Advisor: You will need some documents. Take time to prepare them beforehand. For instance: graduation diplomas, qualification certificates, IDs, recommendations from other employers, etc. Consilier: Anumite documente vă vor fi necesare. Pregătiţi-le din timp. De exemplu: diplomele de studii absolvite, certificate de calificare, acte de identitate, recomandări de la alţi angajatori etc. Foreign citizen: I am a rather shy person. How am I supposed to behave during the interview? Cetăţean străin: Sunt o persoană mai timidă. Cum ar trebui să mă comport în timpul interviului?

53


Thematic vocabulary

Advisor: Look your employer in the eye. This proves you are interested and builds trust. Consilier: Priviţi-vă în ochi angajatorul. Acest lucru denotă că sunteţi interesat şi îi prezentaţi încredere. 8C32 Foreign citizen: How can I get over my shyness? Cetăţean străin: Cum să fac să îmi înving timiditatea? Advisor: You have to anticipate what’s going to happen during the interview. Imagine how the interview is going to run, the answers you are going to give, the questions you are going to ask, the attitude you are going to display. Consilier: Anticipaţi ceea ce se va întâmpla în timpul interviului. Imaginaţi-vă dinainte derularea interviului, răspunsurile pe care le veţi da, întrebările pe care le veţi pune, atitudinile pe care le veţi adopta. Foreign citizen: Usually I am very tense. Cetăţean străin: De obicei sunt foarte tensionat. Advisor: Be relaxed in order to be more efficient, more open. Organize for yourself a relaxation program. Think positive. Think that you are not going to an exam, but to a simple information session about the advantages of a new job. Consilier: Fiţi relaxat pentru a fi mai eficient, mai deschis. Organizaţi-vă un program de relaxare. Gândiţi pozitiv. Gândiţi-vă că nu mergeți la un examen, ci doar la o simplă informare despre avantajele unui nou loc de muncă. Foreign citizen: What shall I do if the questions take me by surprise? Cetăţean străin: Ce să fac dacă întrebările mă iau prin surprindere? Advisor: Learn to react in any situation. Reflect on ‘trap situations’ in order to be able to deal with them. Be prepared for the interview to start with an unexpected question like “Tell me about yourself”or “Why are you running for this position?” Consilier: Învăţaţi să reacţionaţi în orice situaţie. Reflectaţi asupra unor “situaţii capcană” pentru a le face faţă corect. Fiţi pregătit dacă interviul începe cu o întrebare neaşteptată de tipul “Vorbiţi-mi despre dumneavoastră” sau “ De ce candidaţi pentru acest post”? Foreign citizen: What am I supposed to do? May I ask questions? Cetăţean străin: Eu ce trebuie să fac? Pot să pun întrebări? Advisor: Be active during the interview. Get information about the company beforehand, in order to be able to ask specific questions. Put down the arguments to have them in mind when you answer the questions or when you present your arguments. Be prepared for anything, in order for you to react right. Get information about salaries and working conditions that are usually proposed and decide what you want to ask. Consilier: Fiţi activ la interviu. Informaţi-vă dinainte despre firmă pentru a pune întrebări punctuale; notaţi-vă argumentaţia pentru a o avea în minte în momentul în care răspundeţi la întrebări sau când vă expuneţi motivaţiile. Fiţi pregătit pentru orice, pentru a reacţiona corect. Informaţi-vă dinainte despre salarii şi condiţiile de muncă propuse în mod obişnuit şi hotărâţi-vă ce doriţi să întrebaţi.

54


Foreign citizen: Thank you. You’ve been of great help. Cetăţean străin: Vă mulţumesc. Mi-aţi fost de mare ajutor. Advisor: You are welcome. Consilier: Cu plăcere. 8C33 Foreign citizen: Which are the mistakes that must be avoided during the job interview? Cetăţean străin: Care sunt greşelile care trebuie evitate în cadrul interviului de angajare?

Foreign citizen: May I go dressed casually? Cetăţean străin: Pot să mă prezint într-o ţinută informală? Advisor: You would risk a lot if you got there dressed in a negligent or excentric way, or in a way that does not make you feel comfortable. Consilier: Aţi risca foarte mult dacă v-aţi prezenta într-o ţinută neîngrijită sau excentrică sau în care nu vă simţiţi în largul dumneavoastră. Foreign citizen: I cannot manage my emotions and I get nervous. Cetăţean străin: Nu reuşesc să-mi stăpânesc emoţiile şi devin nervos. Advisor: Avoid getting aggressive, getting annoyed by the questions you are asked, talking about salary before the end of the interview and making your interlocutor distrust you. Consilier: Evitaţi să fiţi agresiv, să vă enerveze întrebările care vi se pun, să vorbiţi despre salariu înainte de finalul interviului şi să transmiteţi neîncredere interlocutorului.

Vocabular tematic

Advisor: There are several things that must be avoided. First of all, going to the interview without knowing anything about the company. Then, getting prepared on the last minute and rushing into getting dressed, in finding documents or the name of the person you are going to meet. Consilier: Există mai multe lucruri care trebuie evitate. În primul rând, să mergeţi la interviu fără să ştiţi nimic despre firmă. Apoi să vă pregătiţi în ultimul moment şi să căutaţi febril cum să vă îmbrăcaţi, diverse documente sau numele persoanei pe care o întâlniţi.

8C34 Foreign citizen: Must I ask questions? Cetăţean străin: Trebuie neapărat să pun întrebări? Advisor: These are common mistakes made by people who participate in job intervies: they ask no questions, they give unclear answers or talk in a mysterious way; they are telling their lives and spend a lot of time answering to questions about previous jobs or family constraints. Consilier: Acestea sunt greşeli frecvente pe care le fac persoanele care participă la un interviu de angajare: nu pun nicio întrebare; dau răspunsuri neclare sau se exprimă într-un mod misterios; îşi povestesc viaţa şi răspund prea mult timp la întrebările referitoare la posturile anterioare sau la constrângerile familiale.

55


Foreign citizen: What else should I avoid? Cetăţean străin: Ce altceva trebuie să evit? Advisor: To be negative when talking about previous employers (don’t talk about conflicts, dissatisfactions, reproaches) or to criticize them. Consilier: Să fiţi negativist în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi angajatori (nu evocaţi conflictele, nemulţumirile, reproşurile) sau să îi criticaţi.

Thematic vocabulary

Foreign citizen: Can I refuse to answer a question? Cetăţean străin: Pot să refuz să răspund la o întrebare? Advisor: Don’t do that without explaining the reason why. Consilier: Nu faceţi asta fără să explicaţi motivul. Foreign citizen: What am I supposed to do at the end of the interview? Cetăţean străin: Ce trebuie să fac la finalul interviului? Advisor: At the end make sure you don’t leave without finding out what the follow up is going to be (another meeting, a deadline for making a decision, etc.) Consilier: La sfârşit asiguraţi-vă că nu plecaţi fără să fi aflat care este urmarea interviului (o altă întrevedere, dată-limită pentru decizie etc.). Foreign citizen: Thank you. Cetăţean străin: Mulţumesc. Advisor: You’re welcome. Consilier: Cu plăcere. 8C35 Foreign citizen: I have been invited to participate in a job interview and I don’t know what to expect. What type of questions could they ask? Cetăţean străin: Am fost invitat să particip la un interviu de angajare şi nu prea ştiu la ce să mă aştept. Ce tip de întrebări mi s-ar putea pune? Advisor: Employers can ask lots of questions. First of all, they can ask you to talk about yourself. Then they will ask why you responded to the job ad. Consilier: Angajatorii pot pune multe întrebări. În primul rând vă pot cere să vorbiţi despre dumneavoastră. Apoi vă pot întreba de ce aţi răspuns anunţului lor. Foreign citizen: Some questions are more difficult than others, aren’t they? Cetăţean străin: Unele întrebări sunt mai dificile, nu-i aşa? Advisor: Yes, they can ask you why you think you are fit for the job, which are your salary claims or what would your contribution to the company be. Consilier: Da, vă pot întreba de ce credeţi că aţi corespunde postului respectiv, care sunt pretenţiile dumneavoastră salariale sau ce credeţi că puteţi aduce dumneavoastră firmei respective.

56


Foreign citizen: At the last interview I felt they were expecting me to ask questions too. Is it true? Cetăţean străin: La ultimul interviu mi s-a părut că se aşteptau ca şi eu să pun întrebări. Este adevărat? Advisor: Yes they can ask that directly, but also what you know about their activity, about their company and also why you left your previous job. Consilier: Da, vă pot întreba direct asta, dar şi ce ştiţi despre activitatea lor, despre firma lor, precum şi de ce aţi plecat de la ultimul loc de muncă. Foreign citizen: What else are they interested in? Cetăţean străin: Ce altceva îi interesează?

8C36 Foreign citizen: Do you think they hire immediately? Cetăţean străin: Credeţi că te angajează imediat? Advisor: Usually, yes. They ask if you are available right away. Consilier: În general da. De obicei întreabă dacă sunteţi disponibil imediat. Foreign citizen: What other thinks does an employer want to find out? Cetăţean străin: Ce alte lucruri vrea să afle un angajator? Advisor: They want to know your professional background, if you had periods of inactivity and if you are motivated, so they can ask about your training, about the experience that marked your personality the most, what is your family situation, if you have children and also how you spend your free time. Consilier: Doresc să afle istoricul dumneavoastră profesional, dacă aţi avut perioade de inactivitate şi care dacă sunteţi motivat, aşa că pot să întrebe care este pregătirea dumneavoastră, ce experienţă v-a marcat cel mai mult personalitatea, care este situaţia dumneavoastră familială, dacă aveţi copii dar şi cum vă petreceţi timpul liber.

Vocabular tematic

Advisor: They may want to learn about your medium term plans and whether they match the goals of the company. They may ask you what job you would like to have 5 years from now or if you opt for job continuity. Consilier: Pot dori să ştie care sunt planurile dumneavoastră pe termen mediu şi dacă acestea se suprapun cu obiectivele firmei. Vă pot întreba ce post v-ar plăcea să ocupaţi peste 5 ani sau dacă optaţi pentru continuitatea în muncă.

Foreign citizen: I did not understand why at the last interview they asked me about the type of difficulties I find hard to control. Cetățean străin: Nu am înţeles de ce la ultimul interviu m-au întrebat ce tip de dificultăţi îmi este greu să controlez. Advisor: Actually they want to see if you know how to react when faced with difficult situations. Consilier: De fapt vor să ştie dacă ştiţi cum reacţionaţi în faţa unor situaţii dificile.

57


Foreign citizen: they also asked me what I believe about hierarchy. Cetăţean străin: M-au întrebat şi ce cred despre ierarhie. Advisor: They probably wanted to know how you would deal with getting several tasks from several people at the same time. Consilier: Probabil că au vrut să ştie cum aţi face faţă dacă aţi primi sarcini în acelaşi timp de la mai multe persoane.

Thematic vocabulary

Foreign citizen: What else could they ask? Cetăţean străin: Ce altceva m-ar putea întreba? Advisor: What was it that you liked the most and the least about your previous job is a common question. Consilier: Ce v-a plăcut cel mai mult şi cel mai puţin la ultimul dumneavoastră post este o întrebare frecventă. 8C37 Foreign citizen: Should I tell them that I have contacted other companies as well? Cetăţean străin: Ar trebui să le spun dacă am contactat şi alte firme? Advisor: If you are unemployed, they will assume you have already done that. Anyway, they can ask what your current activity is and what you did at the previous job. Consilier: Dacă nu lucraţi, vor presupune că aţi făcut deja asta. Oricum pot întreba care este activitatea dumneavoastră în momentul de faţă şi ce aţi făcut la ultimul loc de muncă. Foreign citizen: Why do they ask personal questions? Cetăţean străin: De ce pun întrebări personale? Advisor: Questions like how do you appreciate yourself or which is your biggest flaw and your biggest quality, what are you proud of the most in your career are not personal questions. The employer actually tries to establish your ability to analyse and to carry through tasks. This is an opportunity for you, when answering these questions, to present yourself into a favourable light, turning what may seem a weak point into a strong point. Consilier: Întrebările de tipul cum vă apreciaţi, care este cel mai mare defect al dumneavoastră şi cea mai mare calitate, de ce sunteţi cel mai mândru în cariera dumneavoastră nu sunt întrebări personale. Angajatorul de fapt încearcă să afle care este capacitatea dumneavoastră de analiză şi de a duce sarcinile la bun sfârşit. Aveţi prilejul, când răspundeţi, să vă puneţi într-o lumină favorabilă, transformând ceea ce poate părea o slăbiciune într-o calitate. Foreign citizen: I do not understand what you mean. Cetăţean străin: Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi. Advisor: You can choose a weak point and explain how you have overcome it or you could say, for instance, that you do things slow, but you have not received any complaints about the quality of your work.

58


Consilier: Puteţi alege o slăbiciune şi explica cum aţi depăşit-o sau aţi putea spune, de exemplu, că faceţi lucrurile mai încet dar nu aţi primit nicio reclamaţie cu privire la calitatea lucrărilor. Foreign citizen: Now I am more confident that the interview will go on well. Cetăţean străin: Acum sunt mult mai încrezător că interviul o să meargă bine. Advisor: I am glad. I hope you come back with good news about you getting the job. Consilier: Mă bucur. Sper să reveniţi cu veşti bune despre angajarea dumneavoastră în acest post. Foreign citizen: Thank you. Cetăţean străin: Mulţumesc.

D. Everyday life / Viața de zi cu zi Authors/ Autori: Adriana Lungu, Corina Diacovschi ADRA

I.Terms/ Dictionary - Termeni/Dicționar Subscription Fast train Roof Administrator/manager Airport Postponement Aparment Water Water meter Greengrocery

D1

Abonament Accelerat Acoperiş Administrator Aeroport Amânare Apartament Apă Apometru Aprozar

8D1

Coach Bus station Bathroom Balcony Bank ATM machine Ticket Kitchen Computer Room

D2

Autocar Autogară Baie Balcon Bancă Bancomat Bilet Bucătărie Calculator Cameră

8D2

Vocabular tematic

Advisor: I am glad you have come to us. Consilier: Mă bucur că aţi apelat la noi.

59


Thematic vocabulary 60

Sewarage/sewage Card House Category Rent Conductor Contract With separate rooms Dimension Distance

D3

Canalizare Cartelă Casă Categorie Chirie Conductor Contract Decomandat Dimensiune Distanţă

8D3

Floor/storey Examination Invoice Window Foundation Provider/supplier Fence One room/studio flat Gas hypermarket

D4

Etaj Examen Factură Fereastră Fundaţie Furnizor Gard Garsonieră Gaze Hipermarket

8D4

Internet Height Heating To conclude Real estate registration Delay Education Kilogram Kilometer Lessor

D5

Internet Înălţime Încălzire Încheia Întabulare Întârziere Învăţământ Kilogram Kilometru Locator

8D5

Width Liter Tenant/lessee Dwelling Logia Lenght Shop/store Subway/metro Meter Minibus

D6

Lăţime Litru Locatar Locuinţă Logie Lungime Magazin Metrou Metru Microbuz

8D6

Notary Bread Ground floor

D7

Notar Pâine Parter

8D7


Fishmonger's Market Gate Owner Fast train Distributor Restaurant

Pescărie Piaţă Poartă Proprietar Rapid Repartitor Restaurant D8

Rezervare A rezilia Rută Sărbătoare Semna Staţie Suprafaţă Tavan Telefon Televiziune

8D8

TV set Land District heating Tram Transport Train Troleybus Door Utilities Holiday

D9

Televizor Teren Termoficare Tramvai Transport Tren Troleibuz Uşă Utilităţi Vacanţă

8D9

Sale Neighbour Neighbourhood Vehicle Villa / mansion Speed Area / zone

D10

Vânzare Vecin Vecinătate Vehicul Vilă Viteză Zonă

8D10

Vocabular tematic

Reservation / booking To terminate Route Celebration/feast To sign Stop Surface Ceiling Phone Television

61


V. Phrases / Expresii

To cancel a reservation Ownership deed Tax office Real estate agency Real estate advertising Pre-purchase agreement

8D11 A călători A evacua un chiriaş A rezerva un bilet de tren/ avion / cameră la hotel A anula/ contramanda o rezervare Act de deţinere al spaţiului Administraţia financiară Agenţie imobiliară Anunţ imobiliar Antecontract de vânzare cumpărare

Tenants' Association D12 Certificate of occupational proficiency Psychological evaluation Central heating system Exchange House Land book Prepaid card

8D12 Asociaţie de locatari Atestatul profesional Aviz psihologic Centrală termică de apartament Casă de schimb Cartea Funciară Cartelă reîncărcabilă

Registration certificate D13 Criminal record Rent increase Romanian Railways – passenger services Behaviour that makes cohabitation impossible or doesn’t allow a proper use of the household

Certificat de înmatriculare 8D13 Certificat de cazier judiciar Creşterea chiriilor CFR Călători Comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei Consumator casnic Contor apă rece / caldă

Thematic vocabulary

To travel D11 To evict a tenant To book a train/plane ticket / a hotel room

Domestic consumer Cold/hot water meter Supply contract Renting contract Selling - buying contract Exchange rate Annexes to the lodging ID Land registration documents Real estate register excerpt

D14

Electric power/electricity D15 Thermal power Equalisation / adjustment invoice School records needed to get a driver’s licence Using the household in keeping with the set destination

62

8D14 Contract de furnizare Contract de închiriere Contract de vânzare – cumpărare Curs valutar Dependinţele locuinţei Document de identitate Documentaţie cadastrală Extras de carte funciară 8D15 Energie electrică Energie termică Factură de regularizare Fişă de şcolarizare necesară la obţinerea permisului de conducere Folosirea locuinţei potrivit destinaţiei


Force majeure Natural gas supply Energy/water and sewerage supplier

Forţă majoră Furnizarea gazelor naturale Furnizor energie/ apă şi canalizare

Final court decision/ruling D16 Income tax Public ligthing County Police Inspectorate Junction installation Welfare home Home for people with low incomes Square meter

Default on payment of rent/phone bill/electricity bill Legal holidays Eviction notice Driving school Net area Examination fee Notary fee Radio/TV fee Stamp duty

D18

Cable TV D19 Mobile phone Notice deadline Domestic transport International transportation Inter/intra county transportation Regular technical check-up of the central heating Temporary resident visa

8D17 Notificare prealabilă Permis de conducere Plata întreţinerii Program de lucru cu publicul Probă teoretică / practică Rată de schimb valutar Regimul circulaţiei pe drumurile publice Restanţă la plata chiriei/ telefonului/ energiei electrice Sărbători legale Somaţie de evacuare Şcoală de şoferi Suprafaţă utilă Taxă de examinare Taxă notarială Taxă radio tv Taxă de timbru

8D18

Vocabular tematic

Prenotice D17 Driving licence Maintenance charge Opening hours Theoretical / practical testing Exchange rate Public road travelling rules and regulations

Hotărâre judecătorească rămasă 8D16 definitivă Impozit pe venit Iluminat public Inspectoratul Judeţean de Poliţie Instalaţie de racordare Locuinţă socială Locuinţă pentru persoane cu venituri mici Metru pătrat

Televiziune prin cablu 8D19 Telefon mobil Termen de preaviz Transport intern Transport internaţional Transport intrajudeţean/ interjudeţean Verificare tehnică periodică a centralei termice Viză de flotant

63


II. Definitions / Definiții13

Thematic vocabulary

8D20 Owners’s association – a form of autonomous, non-profit association established by most owners in a building Asociaţie de locatari - formă de asociere autonomă şi nonprofit a majorităţii proprietarilor dintr-o clădire Criminal record form – a record keeping form in which judicial bodies register a person’s criminal sentences Certificatul de cazier judiciar - fişă de evidenţă în care organele judiciare consemnează toate condamnările penale ale unei persoane. Utilities expeses: expenses on maintenance, phone, cable TV, gas, electricity Cheltuielile cu utilităţile - cheltuielile de întreţinere, telefon, cablu, gaze, electricitate. Lease contract – a contract under which a person, called lessor comits himself/herself to ensure for another person, called lessee (or tenant), the total, temporary or partial use of a housing facility, in exchange for an amount of money, called rent Contract de închiriere – un contract prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită chiriaş (sau locatar), folosinţă temporară, totală sau parţială, a unei locuinţe, în schimbul unei sume de bani numită chirie. Domestic consumer - the consumer that purchases natural gas and electricity for domestic consumption Consumator casnic - consumatorul care achiziţionează gaze naturale, energie electrică pentru consumul casnic propriu. 8D21 Condominium - a building or group of buildings of which, through purchasing, a person can become the owner of a unit. Common spaces become the property of all those who purchased individual units Condominium - clădire sau grup de clădiri din care, prin cumpărare, o persoană poate deveni propietarul unei unităţi. Spaţiile comune devin proprietatea tuturor celor care au achiziţionat unităţi individuale. Equalisation/adjustment invoice - consumption differences between the estimated and the real consumption are put down on a quarterly invoice, either as payment difference or downpayment. It’s a form of reincluding consumers in categories of consumption. Factură de regularizare - diferenţele de consum dintre cantităţile estimate şi cele realizate sunt evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz. Reprezintă reîncadrarea consumatorilor în categorii de consum. School record needed to get a driving licence – a record including a candidate’s personal data, his/her theoretical and practical training carried out in authorized training units in 13

64

Terms were defined in keeping with the Romanian legislation referred to in bibliography. Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu legislaţia română menţionată în bibliografie.


keeping with the categories or subcategories for which examination is required, typed and signed by the candidate, and to which a color photo of the candidate is added, in the assigned box. Fişă de şcolarizare necesară la obţinerea permisului de conducere – fişă care cuprinde datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat.

8D22 Driving licence - an official written license based on which its bearer can benefit from the right to drive a vehicle or a tram on public roads. The driving license is issued by the county police inspectorate or the General Police Department of the Bucharest Municipality where the applicant resides as well as by the General Police Inspectorate. The licence can be issued for various categories of vehicles: Permis conducere - autorizaţie oficială scrisă în virtutea căreia posesorul acesteia poate beneficia de dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice. Permisul de conducere se eliberează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul (sau reședinţa în cazul cetăţenilor străini), precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei. Se eliberează pentru diferite categorii de vehicule; astfel există: • CATEGORY A - two-wheel vehicles (motorcycle) with or without a side-car, whose cylinder capacity exceeds 50cm3 or with a maximum design speed of more than 50 km/h, and three-wheel vehicles (tricyle) whose cylinder capacity exceeds 50 cm3 or with a design speed higher than 50 km/h and a maximum mass under 400 kg; • CATEGORIA A - autovehiculul cu două roţi (motocicleta) cu sau fără ataş având capacitatea cilindrică a motorului peste 50 cmc sau viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h şi autovehiculul cu trei roţi (triciclu) având capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cmc sau viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h, precum şi masa totală maximă autorizată mai mică de 400 kg; • CATEGORY B – a vehicle whose total authorized mass does not exceed 3.500 kg and the number of seats, except for the driver’s, is not bigger than 8 • CATEGORIA B - autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8; • CATEGORY B+E – a vehicle combination made up of a category B vehicle and a trailer, if the combination does not fall under category B; • CATEGORIA B+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă, dacă ansamblul respectiv nu se încadrează în categoria B; • CATEGORY C- motor vehicles, other than those in category D, whose total authorized mass exceeds 3.500 kg

Vocabular tematic

Authentic purchase contract – a contract concluded by observing all solemnities required by law, by a clerk who has the right to function in the place where the deed was drawn up. The contract must be concluded before a notary, lawyer or court. Formă autentică a contractului de vânzare cumpărare – contract încheiat cu respectarea solemnităţilor cerute de lege, de un funcţionar ce are dreptul de a funcţiona în locul unde s-a făcut actul. Contractul trebuie încheiat în faţa unui notar, avocat sau instanţe judecătoreşti.

65


Thematic vocabulary

• CATEGORIA C - autovehicule, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg; • CATEGORY C+E – a combination of vehicles consisting in a category C vehicle and a trailer, whose total authorized mass is bigger than 750kg; • CATEGORIA C+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă, a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; CATEGORY D – motor vehicles for passenger transport with more than 8 seats in addition to the driver’s • CATEGORIA D - autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; • CATEGORY D+E – a combination of vehicles made up of one vehicle of category D and a trailer, whose maximul authorized mass is bigger than 750 kg. The trailer must not be a passenger trailer. • CATEGORIA D+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane. • CATEGORY Tr- tractors and self-propelled machines for works; • CATEGORIA Tr - tractoare şi maşini autopropulsate pentru lucrări; • CATEOGRY Tb – trolleybuses; • CATEGORIA Tb - troleibuze; • CATEGORY Tv – trams; • CATEGORIA Tv – tramvaie; 8D23 Net area – the sum of all room surfaces, without taking into account the wall thickness. It includes: the living room, bedrooms, bathrooms, toilets, shower rooms, kitchen, closets and halls. Not included: lodgies and balconies, thresholds, door holes, entrances with openings of up to 1 m, heater niches. Suprafaţă utilă - este suma tuturor suprafeţelor încăperilor, fără a lua în considerare grosimea pereţilor. Cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, toalete, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se includ: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile, golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la un metru, nişele de radiatoare. Road transport - any transport operation by road vehicles to carry merchandise or people even if the road vehicle is pulled by another means of transport along a certain section of the road Transport rutier - orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumită porţiune a drumului, transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport.

66


III. Dialogues / Dialoguri Renting or buying a place to live Închirierea sau cumpărarea unei locuinţe

8D24

The foreign citizen: Hello. Could you help me find a home? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Mă puteţi ajuta să îmi găsesc o locuinţă?

Foreign citizen: I’m not very sure. I would like an apartment with 2 or 3 furnished and equipped rooms, but first I would like what expenses do these types of apartment entail? Cetăţeanul străin: Nu sunt foarte sigur. Aş dori un apartament cu 2 sau 3 camere mobilate şi utilate, dar mai întâi aş dori să ştiu ce cheltuieli presupun aceste două tipuri de apartament. Real estate agent: When we talk about how much renting an apartment costs, you must take into account the following expenses: rent, montly maintenance, to be paid at the onwers’associaton, electricity, cable TV, internet, phone, etc. Rent varies depending on the equipments in the house, the area where it is located and the floor. Agentul imobiliar: Atunci când vorbim de costurile închirierii unei locuinţe trebuie să aveţi în vedere următoarele cheltuieli: chiria, cheltuielile de întreţinere lunară, care se plătesc la casieria asociaţiei de proprietari, plus cheltuielile cu energia electrică, televiziune prin cablu, Internet, telefon şi altele. Preţul chiriei variază în funcţie de dotările de care dispune locuinţa, zona în care se află amplasată aceasta, precum şi etajul.

Maintenance expenses for an apartment Cheltuielile de întreţinere pentru un apartament

Vocabular tematic

The real estate agent: Hello. Of course I can help you. For starters, please tell me what your budget is and what kind of dwelling are you looking for. We have fully or partially furnished dwellings and also unfurnished dwellings. Which kind do you prefer? Agentul imobiliar: Bună ziua. Bineînţeles că vă pot ajuta. Pentru început vă rog să îmi spuneţi care este bugetul dumneavoastră şi ce fel de locuinţă căutaţi? Avem locuinţe mobilate şi utilate total sau parţial şi locuinţe nemobilate. Dumneavoastră de care doriţi?

8D25

The foreign citizen: Which are the maintenance expenses? Cetăţeanul străin: Care sunt cheltuielile de întreţinere? The real estate agent: Maintenance expenses are expenses on warm and cold water, heating, gas, sewage, cleaning, corridor lighting, garbage, etc. Agentul imobiliar: Cheltuielile de întreţinere sunt cheltuielile cu apa caldă şi apa rece, încălzirea, gazele, canalizarea, femeia de serviciu, iluminatul scării, gunoiul etc.

67


The foreign citizen: All these have to be paid at the tenants’association? Cetăţeanul străin: Toate acestea se plătesc la asociaţia de locatari?

Thematic vocabulary

The real estate agent: It depends on where you live and your apartment’s utilities. For instance, if you have central heating, you will pay the gas separately and you will not pay for heating and hot water. Agentul imobiliar: Depinde de localitatea în care vă aflaţi şi de facilităţile locuinţei. De exemplu, dacă aceasta are centrală termică, veţi plăti gazul separat şi nu veţi plăti căldura şi apa caldă. The foreign citizen: In the first stage, what am I supposed to pay upon concluding a lease contract? Cetăţeanul străin: În prima fază ce anume ar trebui să plătesc la încheierea unui contract de închiriere? The real estate agent: When the contract is being signed you must have the amount of money corresponding to 2-3 months’ rent, to be paid in advance, in keeping with the owner’s wishes, as well as a guarantee in the amount of a month’s rent. Agentul imobiliar: La momentul semnării contractului trebuie să dispuneţi de suma de bani destinată plăţii chiriei în avans pentru 2-3 luni, în funcţie de dorinţa proprietarului, precum şi de o garanţie egală cu contravaloarea unei chirii lunare. The foreign citizen: What do I have to pay this guarantee for? Cetăţeanul străin: Pentru ce trebuie să plătesc această garanţie? The real estate agent: the guarantee shall be returned when the lease contract is signed, unless there are other reasons to retain it, such as failure to pay maintenance expenses or for damaging the apartment. Agentul imobiliar: Garanţia vă va fi returnată la momentul încetării contractului de închiriere dacă nu există alte motive de reţinere a acesteia, cum ar fi neplata cheltuielilor de întreţinere sau daune aduse imobilului. The foreign citizen: What are the maintenance expenses in a winter month? Cetăţeanul străin: Care sunt cheltuielile la întreţinere într-o lună de iarnă? The real estate agent: In winter, expenses on maintenance vary depending on several criteria. If the apartment has been thermally refurbished, which means it was insulated on the outside and has double glazing windows, then the cost of maintenance is low. Agentul imobiliar: Iarna cheltuielile la întreţinere variază în funcţie de mai multe criterii. Dacă apartamentul este reabilitat din punct de vedere termic, adică este izolat la exterior şi are geamuri tip termopan, atunci costul întreţinerii este scăzut.

68


Buying an apartment Cumpărarea unui apartament

8D26

The foreign citizen: Is the apartment insured? Against what risks has it been insured? Cetăţeanul străin: Imobilul are asigurare? Pentru care riscuri a fost asigurat? The real estate agent: As regards apartment insurance, we can tell you that starting last year, all dwellings must be insured. That is why most apartments for rent have been insured. Agentul imobiliar: În ceea ce priveşte asigurarea locuinţelor, vă putem spune că de anul trecut toate imobilele trebuie asigurate în mod obligatoriu. De aceea majoritatea apartamentelor disponibile pentru închiriere sunt asigurate.

The real estate agent: Yes, of course you can buy a home on the territory of our state. Agentul imobiliar: Da, bineînţeles că aveţi posibilitatea de a achiziţiona o locuinţă situată pe teritoriul statului nostru. The foreign citizen: In this case, can you tell me which are the procedures I must follow in order to buy an apartment? Cetăţeanul străin: În acest caz îmi puteţi spune care sunt demersurile pe care trebuie să le fac pentru achiziționarea unui apartament? The real estate agent: the first step you must take after you’ve decided which apartment you want and you negotiated the price with the owner is to conclude with the latter a pre-purchase contract, which must include the date when the purchase contract will be signed and the value of the transaction. Agentul imobiliar: Primul pas pe care trebuie să-l faceţi după ce v-aţi hotărât asupra apartamentului dorit şi a-ţi negociat preţul cu proprietarul este să încheiaţi cu acesta un antecontract, în care să precizaţi data semnării contractului de vânzare cumpărare propriu zis şi contravaloarea tranzacţiei.

Vocabular tematic

The foreign citizen: This is my first time in Romania. Can you tell me if I have the right to buy a home in Romania? Cetăţeanul străin: Mă aflu pentru prima oară în România. Îmi puteţi spune dacă am dreptul să cumpăr o locuinţă situată pe teritoriul României.

The foreign citizen: Are these documents issued by the agency you represent? Cetăţeanul străin: Aceste acte se fac de către agenţia pe care o reprezentaţi ? The real estate agent: both the pre-purchase contract and the purchase contract must be concluded in their authentic form in order to be valid, which means before a notary public. Agentul imobiliar: Atât antecontractul, cât şi contractul de vânzare cumpărare trebuie încheiate în forma autentică pentru a fi valabile, adică în faţa unui notar. The foreign citizen: What documents do I have to present in this case?

69


Thematic vocabulary

Cetăţeanul străin: Şi ce acte trebuie prezentate în acest caz ? The real estate agent: The seller must present before the notary: ownership deeds, the fiscal certificate issued by Local Fees and Taxes Directorate or the town hall of the locality the apartment is located in, a dossier including the land registry file, IDs. Agentul imobiliar: În faţa notarului vânzătorul trebuie să prezinte: actele de proprietate, Certificatul fiscal de la Directia Taxe şi Impozite Locale sau de la primăria localităţii unde se află apartamentul, certificatul de sarcini – extrasul de carte funciară, încheierea de carte funciară, adeverinţa de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă că apartamentul nu are datorii la cotele de întreţinere, dosarul cadastral, acte de identitate. The foreign citizen: Are all dwellings connected to utilities? Cetăţeanul străin: Toate locuinţele sunt racordate la utilităţi? The real estate agent: It depends on several factors. If the dwelling is new or if the owners do not live in the building then you will have to do what is necessary to connect the dweling to utilities (gas, electricity, phone etc.). If the dwelling had been inhabited until the date it was sold, then all you have to do is to take the purchase deed and change the bearer of the utilities provision contract. Agentul imobiliar: Depinde de mai mulţi factori. Dacă locuinţa este nou construită sau dacă proprietarii nu stau în imobil, atunci va trebui să faceţi dumneavoastră demersurile de conectare la utilităţi (gaze, curent electric, telefon etc.). Dacă imobilul a fost locuit până la data vânzării sale atunci tot ceea ce trebuie să faceţi dumneavoastră este să mergeţi cu actul de vânzare cumpărare a apartamentului şi să schimbaţi titularul contractului de furnizare a utilităților.

Information regarding utilities Informaţii privind utilităţile

8D27

The foreign citizen: Hello! Can you, please, tell me how I can conclude an electricity supply contract? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Vă rog, îmi puteţi spune cum pot încheia un contract de furnizare a energiei electrice ? The clerk: If you are a domestic consumer, you shall go to the supplier’s office with the following documents: • ID (the original is presented and a copy is attached to the file); • The property deed or any other deed similar (the original and a copy); • Application for a contract (form provided by the supplier), which contains options for types of tariff; • Technical approval for connection to the supply network; Functionarul: În cazul în care sunteţi consumator casnic, trebuie să mergeți la sediul furnizorului cu următoarele acte:

70


• Act de identitate (original şi copie); • Actul de proprietate sau alt document similar (original şi copie); • Cerere de încheiere a contractului (formular pus la dispoziţie de către furnizor) care conţine şi opţiunea consumatorului privind tipul de tarif; • Aviz tehnic de racordare. The foreign citizen: How is electricity consumption invoiced? Cetăţeanul străin: Cum se face facturarea consumului de energie electrică? The clerk: Invoices are issued on a montly basis, based on the consumption registered by the meter or based on an estimation of consumption. Funcționarul: Facturarea energiei electrice se realizează lunar, în baza consumului înregistrat de aparatul de măsurare sau printr-o estimare a acestui consum.

8D28

The foreign citizen: Where can I pay the bills? Cetăţeanul străin: Unde se pot plăti facturile? The clerk: There are several possibilities for you to pay the bills: at the cashier’s desk, at the shops that have on display the logos: PayPoint, PayZone or Westaco, at the Romanian Post offices and at banks. To pay the electricity bill at a shop that has a PayPoint, PayZone or Westaco logo the client must hand the invoce with the bar code on it to any such shop and pay cash. Funcționarul: Pentru plata facturilor aveti la dispoziţie mai multe mijloace: plata la casierie, la magazinele care afişează sigla PayPoint sau PayZone sau Westaco, la oficiile poştale ale Poştei Române şi la bănci. Pentru a achita factura de energie electrică prin intermediul magazinelor care afişează sigla PayPoint, PayZone sau Westaco, clientul prezintă factura cu cod de bare la oricare din comercianţii care afişează una din cele doua sigle şi o achită cu numerar. The foreign citizen: How do I know what the deadline for paying the bill is? Cetăţeanul străin: De unde aflu până când trebuie plătită o factură?

Vocabular tematic

Paying the bills Plata facturilor

The clerk: The deadline or interval in which you can pay the bill is written on the invoice. Functionarul: Pe toate facturile emise apare termenul până la care trebuie efectuată plata sau perioada pe care o aveţi la dispoziţie pentru plată. The foreign citizen: How much time do I have approximately? Cetăţeanul străin: Cam cât timp am la dispoziţie? The clerk: Usually it’s within two weeks since the invoice was issued. Funcţionarul: De obicei este de două săptămâni de la data emiterii facturii. The foreign citizen: What happens if I do not manage to pay the electricity bill during this period? Cetăţeanul străin: Şi ce se întamplă dacă nu am achitat factura de energie electrică în perioada de scadenţă?

71


The clerk: Failure to pay the bills within 30 days triggeres penalties, to be paid starting the first day after the deadline. If the bill is not paid within 45 days since the deadline, then electricity is cut off. Funcționarul: Neachitarea facturilor în termen de 30 de zile de la data scadenţei conduce la aplicarea de penalităţi începând din prima zi după scadenţă. Neachitarea facturilor în termen de 45 de zile de la data scadenţei are ca urmare întreruperea furnizării energiei electrice.

Thematic vocabulary

Getting connected to the gas network Racordarea la reţeaua de gaze

8D29

The foreign citizen: Good afternoon. Will you please tell me what are the steps I have to take in order to get connected to the gas network. Cetăţeanul străin: Bună ziua? Vă rog să mă informaţi care sunt demersurile pe care trebuie să le întreprind pentru a mă racorda la reţeaua de gaz. The clerck: Good afternoon. First of all, tell me if you are the owner or a tenant and if the building has been connected to the gas network before. Funcționarul: Bună ziua. Mai întâi trebuie să îmi spuneţi dacă sunteţi proprietar sau chiriaş şi dacă imobilul a mai fost racordat la reţeaua de gaz. The foreign citizen: I have just bought the apartment and it’s new. Cetăţeanul străin: Tocmai am cumpărat apartamentul şi este nou construit. The clerk: Then, to start with, you must fill in an application to request approval for connection, which will be accompanied by a copy of your ID, a copy of the ownership deed, a status plan endorsed by the County Land Planning and Real Estate Advertising Office. Tenants need a copy of the lease contract and the owner’s approval. Funcționarul: Atunci pentru început trebuie să completaţi o Cerere de acord de acces, care va fi însoţită de o copie a actului de identitate, o copie a actului de proprietate, plan de situaţie vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru chiriaşi este necesară o copie a contractului de închiriere şi de acordul proprietarului. The foreign citizen: What happens after I get the approval? Cetăţeanul străin: Şi după obţinerea Acordului de acces, ce se întâmplă? The clerk: When the approval is issued, the connection contract is signed. After signing the contract an invoice will be issued for the connection fee, which is to be paid by the customer; this can pe paid either at the company’s pay offices or at the bank. With help from the companies approved by the National Authority for Energy Regulation, a project is designed for the gas installation. The company will draw up for you the necessary documentation, will approve the project, will ask for the acceptance and the turning on of the installation. The last stage is signing the provision contract, fixing the meter and turning on the system. Funcționarul: În momentul obţinerii Acordului de acces se va încheia şi Contractul de

72


racordare la sistemul de distribuţie. După semnarea Contractului de racordare se va emite factura aferentă tarifului de racordare, care urmează să fie achitată de către client, aceasta putându-se plăti la casieriile firmei sau la bancă. Cu ajutorul firmelor agreate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se realizează proiectul pentru instalaţia de utilizare. Firma va întocmi pentru dumneavoastră documentaţia necesară, va aviza proiectul, va solicita recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare. Ultima etapă constă în semnarea Contractului de furnizare, montarea contorului şi punerea în funcţiune a instalaţiei.

Conditions that must be met in order to get a driving licence Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere 8D30

The clerk: Drivers have the right to drive a vehicle on public roads if they have a driving license corresponding to the right category and are aged at least 18, except for those who drive a cyclomotor, who must be at least 16. Drivers must have the necessary knowledge and skills and to be medically and psychologically fit. Also, they must prove they have taken a theoretical training course organized by an authoriesed unit and a practical course in the presence and under the direct supervision of an authorized instructor. The driving license can be obtained after an examination and is issued by the competent authority. Funcţionarul: Conducătorii de autovehicule au dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice în condiţiile în care posedă permis de conducere corespunzător categoriei şi au vârsta minimă de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi. Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cunoștinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic. De asemenea, trebuie să facă dovada urmării unui curs de pregătire teoretică prin cursuri organizate de unităţi autorizate şi a unui curs de pregătire practică numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens. Permisul de conducere se obţine pe baza de examen şi se eliberează de autoritatea competentă.

Vocabular tematic

The foreign citizen: Hello. I’m in Romania for the first time and I would like more information about getting a driving license. Which are the conditions I must meet in order to get it? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Mă aflu pentru prima dată în România şi aş dori mai multe informaţii privind obţinerea unui permis de conducere. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru aceasta?

The foreign citizen: Where can I take the practical and theoretical course? Cetăţeanul străin: Unde pot face cursul de pregătire practică şi teoretică? The clerk: There are driving schools for that. Funcţionarul: Pentru aceasta există şcoli de şoferi. The foreign citizen: After I complete the course, what shall I do?

73


Cetăţeanul străin: După finalizarea cursurilor ce trebuie să fac? The clerk: A file must be compiled, including all the documents needed to get signed up for the driving licence exam, which is submitted to the County Police Inspectorate in the candidate’s domicile area. Funcţionarul: Se întocmeşte un dosar cu actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a permisului de conducere care se depune la Inspectoratul Judeţean de Poliţie de pe raza de domiciliu a candidatului.

Thematic vocabulary

Documents needed to get signed up for a driving license examination Actele necesare înscrierii la examenul pentru permisul de conducere auto 8D31

74

The foreign citizen: Which are the documents I need in order to sign up for the exam? Cetăţeanul străin: Care sunt actele de care am nevoie să mă înscriu la examen? The clerk: You will need: • An application form; • The school record that contains the candidate’s personal information, the form of theoretical and practical training undertaken at the authorized units for the category or categories the examination is requested for, typed and signed by the candidate, with a color photo applied on the assigned box. • The driver’s sheet, typed and signed; • A copy of the ID (identity card); • Criminal record; • Medical certificate for drivers; • Psychological evaluation; • Receipt proving the examination fee has been paid; • A copy of the driver’s licence, for those who request a new category (subcategory); • Receipt proving the fee for the driving license has been paid; • A copy of the final court ruling for those who request examination to get a new driving licence instead of the one that has been annulled; Funcţionarul public: Veţi avea nevoie de: • cerere tip; • fişa de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat; • fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere şi semnată; • copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin); • cazier judiciar; • certificat medical pentru conducătorii auto; • avizul psihologic; • chitanţa care să dovedească plata contravalorii examinării; • copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii); • chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;


• copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, pentru persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.

Exchanging the driving licence obtained in the country of origin Preschimbarea permisului de conducere obţinut în ţara de origine

8D32

The foreign citizen: If I already have got a driving license in my country of origin, do I need to take this exam? Cetăţeanul străin: Dar dacă eu deţin deja un permis de conducere obţinut în ţara mea de origine, mai este necesar să dau acest examen?

The foreign citizen: What documents shall I bring for that? Cetăţeanul străin: Şi pentru aceasta ce acte trebuie să aduc ? The clerk: To exchange the licence with a Romanian one you need: • ID – original and copy; • Medical certificate issued by an authorized medical unit, which must include the mention “fit to drive”; • Criminal record; • Psychological evaluation; • Receiting proving the fee for the driving licences has been paid; • The national driving license and it’s legalized translation; • A statement signed before a notary in which the applicant declares the driving licence submitted for exchange is genuine, that its bearer does not have another Romanian or foreign licence or duplicate, that the bearer has not notified the issuing bodies or other authorities that the licence was lost or stolen, and that the right to drive has not been annulled or suspended; • A recent color photo 3x4 cm/4x5 cm; Functionarul: Pentru preschimbarea permisului cu unul românesc aveţi nevoie de: • actul de identitate, în copie şi original; • fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, care trebuie să poarte menţiunea "Apt conducător auto"; • certificat de cazier judiciar; • aviz psihologic;

Vocabular tematic

The clerk: If you come from a country with which Romania has signed the Convention on Road Traffic, under which the national driving licences issued by these countries can be exchanged without examining or testing the bearers of such licences, you don’t have to take the exam. It is enough to just request an exchange of the driving licence issued in the country you come from for a Romanian one. Funcţionarul: Dacă proveniţi din una din ţările cu care România a semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise, nu mai este necesar să susţineţi şi examenul. Pentru aceasta este suficient doar să solicitaţi schimbarea permisului de conducere eliberat de ţara din care proveniţi cu unul românesc.

75


Thematic vocabulary

• chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere; • permisul de conducere naţional şi traducerea legalizată a acestuia; • declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic; că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia; că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi, precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce; • o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă.

76

For the licences issued by the authorities of the Lebanese Republic and of the Islamic Republic of Pakistan, besides the above-mentioned documents the applicant needs a certificate proving the authenticity and equivalency of the categories for which the licence has been issued, issued by the embassy of that state in Romania. Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.

The list of countries signatory to the Convention on Road Traffic Lista statelor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere 8D33 THE LIST of countries signatory to the Convention on Road Traffic, for which the national driving licences issued by them can be exchanged without examining or testing the bearers is: LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise este următoarea: • the Republic of South Africa / Republica Africa de Sud • the Republic of Albania / Republica Albania • the Republic of Armenia / Republica Armenia • the Republic of Austria / Republica Austria • the Republic of Azerbaidjan / Republica Azerbaidja • the Commonwealthe of the Bahamas / Uniunea Bahamas • the State of Bahrain / Statul Bahrain • the Republic of Belarus / Republica Belarus • the Kingdom of Belgium / Regatul Belgiei • the Republic of Bosnia – Hertzegovina / Republica Bosnia si Hertegovina • the Federative Republic of Brazil / Republica Federativă a Braziliei • the Republic of Bulgaria / Republica Bulgaria • the Republic of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) / Republica Côte d’Ivoire • the Republic of Croatia / Republica Croația • the Republic of Cuba / Republica Cuba • the Kingdom of Denmark / Regatul Danemarcei • the Republic of Estonia / Republica Estonia • the Republic of Macedonia / Republica Macedonia • the Russian Federation / Federația Rusă • the Republic of Finland / Republica Finlanda • the French Republic / Republica Franceză


Vocabular tematic

• Georgia / Georgia • The Federal Republic of Germany / Republica Federală Germania • The Hellenic Republic / Republica Elenă • The Co-operaative Republic of Guyana / Republica Cooperatistă Guyana • The Hungarian Republic / Republica Ungară • The Islamic Republic of Iran / Republica Islamică Iran • The State of Israel / Statul Israel • The Italian Republic / Republica Italiană • The Republic of Kazahstan / Republica Kazahstan • The state of Kuwait / Statul Kuwait • The Republic of Latvia / Republica Letonia • The Republic of Liberia / Republica Liberia • The Republic of Lithuania / Republica Lituania • The Grand Duchy of Luxembourg / Marele Ducat de Luxembourg • The Kingdom of Marocco / Regatul Maroc • The Principality of Monaco / Principatul Monaco • The Mongol State / Statul Mongoliei • The Federal Republic of Nigeria / Republica Federală Nigeria • The Kingdom of Norway / Regatul Norvegiei • The Republic of Uzbekistan / Republica Uzbekistan • The Islamic Republic of Pakistan / Republica Islamică Pakistan • The Republic of the Phillippines / Republica Filipinelor • The Republic of Poland / Republica Polonă • The Central African Republic / Republica Centrafricană • The Republic of Moldova / Republica Moldova • The Republic of Congo / Republica Congo • The Check Republic / Republica Cehă • The Most Serene Republic of San Marino / Serenisima Republică San Marino • The Republic of Senegal / Republica Senegal • Serbia/ Serbia • The Seychelles Republic / Republica Seychelles • The Slovak Republic / Republica Slovacă • The Republic of Slovenia / Republica Slovenia • The Kingdom of Sweden / Regatul Suediei • The Swiss Confederation / Confederația Elvețiană • The Republic of Tajikistan / Republica Tadjikistan • The Tunisian Republic / Republica Tunisiană • The Republic of Turkmenistan / Republica Turkmenistan • Ukraine / Ucraina • The Oriental Republic of Uruguay / Republica Orientală a Uruguayului • The Republic of Zimbabwe / Republica Zimbabwe

77


E.The Romanian Constitution / Romania – a Rule of Law state Constituţia României/România stat de drept Author/Autor: Gina Mocanu ADO SAH ROM

Thematic vocabulary

I.Terminology/ Dicţionary - Termeni / Dicționar

78

Access Administration Army Responsibility Autonomy Authority Celebrated Constrained Summoning Correspondence / mail

E1

8E1 Acces Administraţie Armată Atribuţie Autonomie Autoritate Celebrată Constrâns Convocare Corespondenţă

Designates Debate Domicile Flag Law Economy Exertion Expiry Fidelity Frontier

E2

Desemnează Dezbatere Domiciliu Drapel Drept Economie Exercitare Expirare Fidelitate Frontieră

8E2

Guarantees Strike Government Anthem Impositions / obligations Institution Consent Confined Meeting / gathering Feud

E3

Garantează Grevă Guvern Imn Impuneri Instituţie Încuviinţare Îngrădit Întrunire Învrăjbire

8E3

Judge Justice Law Legislation Legitimate Magistrate

E4

Judecător Justiţie Lege Legislaţie Legitim Magistrat

8E4


Major Majority Mandate / Term in office Measure

Major Majoritate Mandat Măsură E5

Minister Minor Mobilizare Monedă Nul Obligaţie Organ Pagubă Parlament Pedeapsă

8E5

Search Prefect Damage President Skill / know-how Mayor Deprivation Private Prosecutor Residence

E6

Percheziţie Prefect Prejudiciu Preşedinte Pricepere Primar Privare Privată Procuror Reşedinţă

8E6

Reasonable Sanction Notification Safety Symbol Systematization Request Solidar Successive Suspension / halting

E7

Rezonabil Sancţiune Sesizare Siguranţă Simbol Sistematizare Solicitare Solidar Succesive Suspendare

8E7

Transfer Treaty Validation / endorsment Damaged Watches

E8

Transfer Tratat Validare Vătămată Veghează

8E8

Vocabular tematic

Ministry Minor Mobilisation Currency Null Obligation Body Damage / loss Parliament Punishment

79


Thematic vocabulary

II. Phrases / Expresii To hold a term in office E9 To hold public office To hold majority To displace foreign populations Passing a law means accepting it and voting in its favour Government assuming responsibility refers to carrying out the promised activities; if it does not keep a promise, it runs the risk of being sacked promise Political membership Political membership means being part of a politial party

8E9 A exercita mandatul A îndeplini o funcţie publică A întruni majoritatea A strămuta populaţii străine Adoptarea legii se referă la acceptarea şi votarea ei Angajarea răspunderii Guvernului se referă la realizarea activităţilor; dacă nu realizează promisiunea, riscă să fie destituit Apartenenţă politică Apartenenţă politică înseamnă a face parte dintr-un anumit partid politic

Legislative authority E10 The legislative authority is the authority that issues laws Permanent/standing office Social scholarship Romania's capital is the city of Bucharest Decisional competency County Council Local Council

8E10 Autoritate legislativă Autoritatea legislativă este autoritatea care emite legi Birou permanent Burse sociale Capitala României este municipiul Bucureşti Competenţă decizională Consiliul Judeţean Consiliul Local

Constitution is the most important E11 law in a state Financial contributions Institutionalised children To be sworn in Dissolution of marriage Out of one's own will Domicile and residence are unviolable and nobody is allowed to enter a house without the approval of the owner

Constituţia este cea mai 8E11 importantă lege dintr-un stat Contribuţii financiare Copii instituţionalizaţi Depunerea jurământului de credinţă Desfacerea căsătoriei Din proprie iniţiativă Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile şi nimeni nu are voie să intre într-o casă, fără voia proprietarului

Romania's flag is a tricolour E12 Election law Domestic law refers to the laws in force in one country International law refers to treates and conventions concluded with other countries The right to broadcast

Drapelul României este tricolor 8E12 Drept electoral Drept intern înseamnă legile dintr-o ţară

The right to inheritance is guaranteed Expired budget execution

80

Drept internaţional se referă la tratate şi convenţii încheiate cu alte ţări Dreptul la antenă se referă la dreptul de a transmite Dreptul la moştenire este garantat Exerciţiu bugetar expirat


Romania's form of government is the republic

Forma de guvernământ a României este republica

The president's role as a mediator Vacant office Court ruling The national anthem of Romania is "Wake up Romanian!" Public information Legislative initiative Coming into force

Funcţia de mediere a Preşedintelui 8E13 Funcţie vacantă Hotărârile instanţei de judecată Imnul naţional al României este “Deşteaptă-te române” Informaţie de interes public Iniţiativă legislativă Intrare în vigoare

E13

Parole E15 Freedom of consciousness refers to the freedom of thought Mother tongue An imperative mandate is an imposed mandate Mass media Romania’s national currency is the Leu The Official Journal Civic duty

8E15 Liberare condiţionată Libertatea conştiinţei se referă la libertatea gândirii Limba maternă Mandat imperativ este un mandat impus Mijloace de informare în masă Moneda naţională în România este leul Monitorul Oficial Obligaţie civică

Parliament represents the people E16 and its interests Employers’ associations are organizations set up by employers Natural person Legal person Fiscal matter Court procedure Emergency procedure Draft law

8E16 Parlamentul reprezintă poporul român şi interesele acestuia Patronatele sunt organizaţii ale patronilor Persoană fizică Persoană juridică Problemă fiscală Procedură de judecată Procedură de urgenţă Proiect de lege

Private property

Proprietate privată

E17

Vocabular tematic

În România limba oficială este 8E14 limba română Întruniri legale Învăţământul general este obligatoriu Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi An organic law is a special law for a certain field Legea organică este o lege specială pentru un anumit domeniu The election law regulates the running of elections Legea electorală reglementează desfăşurarea alegerilor An ordinary law is a common law Legea ordinară este legea obişnuită Willingly approved/consented Liber consimţită

In Romania, the official language E14 is Romanian Legal meetings General education is compulsory Justice is unique, impartial and equal for all

8E17

81


Thematic vocabulary

Public property Banned Internal regulations Reshuffle refers to reorganization Romania has a market economy Romania is a democratic and social state Romania is a national state

Proprietate publică Pus sub interdicţie Regulament propriu Remaniere se referă la reorganizare România are o economie de piaţă România este stat democratic şi social România este stat naţional

Romania is a unitary state E18 Romania is a rule-of-law state Romania is an indivisible state, and its territory cannot be shared Romania is a sovereign and independent state

România este stat unitar 8E18 România este un stat de drept România este un stat indivizibil, iar teritoriul nu poate fi împărţit România este un stat suveran şi independent Sănătate publică Scutită de taxă Se întrunesc în sedinţă publică Se pronunţă asupra constituţionalităţii legii

Public health Tax exempt Gather in public session Decide upon the constitutionality of the law Subject for debate E19 Military service Trade unions are workers’ organizations Tolerance Siege Mobilization Non-EU state The state is organized in keeping E20 with the principle of separation of powers The country’s coat of arms and seal are established under an organic law Romania’s territory is inalienable Held responsible A ballot refers to election, the election day Country of origin The European Union Prosecuted and sent to court The vacancy of the position E21 of President of Romania Personal and private life People’s will Vote of confidence Romania’s National Day is December 1st

82

Se supun spre dezbatere 8E19 Serviciu militar Sindicatele sunt organizaţii ale oamenilor care muncesc Spirit de toleranţă Stare de asediu Stare de mobilizare Stat extracomunitar Statul se organizează potrivit 8E20 principiului separaţiei puterilor în stat Stema ţării şi sigiliul ţării sunt stabilite prin lege organică Teritoriul României este inalienabil Traşi la răspundere Tur de scrutin se referă la alegeri, ziua alegerilor Ţara de origine Uniunea Europeană Urmărit şi trimis în judecată 8E21 Vacanţa funcţiei de Preşedinte a României Viaţă intimă şi personală Voinţa poporului Votul de încredere Ziua naţională a României este 1 Decembrie


III.Definitions / Definiții14 8E22 To censure – in some countries, the control over the content of publications, performances, TV and radio shows and, in certain situations, over correspondence and phone conversations A cenzura - control prealabil exercitat, în unele state, asupra conţinutului publicaţiilor, spectacolelor, emisiunilor de radioteleviziune şi, în anumite condiţii, asupra corespondenţei şi convorbirilor telefonice. To ratify - to confirm, to render an act valid by approving it; A ratifica - a confirma; a da valabilitate unui act prin aprobarea lui.

Accredits - empowers somebody as representative to the government of another state. Acreditează - împuterniceşte pe cineva ca reprezentant pe lângă guvernul unui stat străin. aprobă oficial numirea în funcţie a ambasadorilor României în alte state. Admiral - the highest rank in navy Amiral - cel mai înalt grad din marina militară. 8E23 Amnesty – an official pardon for people who committed an offense; Amnistie - act prin care se înlătură răspunderea penală pentru o infracțiune săvârşită. Stateless people - people that do not have citizenship; Apatrizi - persoane fără cetăţenie. Endorses – expresses an opinion by giving an endorsement Avizează - îşi exprimă părerea, dând un „aviz”.

Vocabular tematic

Abrogated – which are no longer in force, no longer applicable (only about laws!) Abrogate - care nu mai sunt valabile, care nu se mai aplică (numai despre legi!).

Calamity - big disaster that hits a community (hurricane, earthquake, flooding etc.) Calamitate - nenorocire mare, dezastru care loveşte o colectivitate (un uragan, un cutremur, inundaţie etc.). Constitutionality - when a law observes the Constitution; a characteristic of a law, action, act, policy etc. of being in accordance with the Constitution or its general principles Constituţionalitate - atunci când o lege respectă Constituţia ţării; însuşire a unei legi, a unei acţiuni, a unui act, a unei politici etc. de a fi în conformitate cu Constituţia, ori cu principiile generale ale acesteia. 14

Terms were defined in keeping with the Romanian Explanatory Dictionary, but some of the definitions were rephrased for the to be more understandable for the foreign citizens. Definire termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicționarul explicativ al Limbii Române, însă unele dintre definiții au fost reformulate astfel încât să fie mai ușor de înțeles pentru cetățenii străini.

83


8E24 Summon – an official call, written notification, under which a person is summoned to participate in a gathering Convocarea - chemarea, înştiinţare scrisă oficială prin care este convocată o persoană la o adunare.

Thematic vocabulary

Religious denomination (cult) - the manifestation of a religious belief, by people of the same faith gathered into a religious organization and through the rituals required by that faith. Cult - exteriorizarea unei credinţe religioase, atât prin unirea celor de aceeaşi credinţă întro asociaţie religioasă, cât şi prin ritualurile cerute de acea credinţă. Quorum – the minimum number of people attending a meeting, needed for a decision (or a law) to be adopted; Cvorum - numărul minim de persoane prezente la o şedinţă, necesar ca să se adopte o decizie (sau o lege). Decree – an act by which the supreme state power body, such as the President of Romania, establishes compulsory provisions and regulates certain situations. Decret - act prin care se stabilesc dispoziţii obligatorii şi prin care se reglementează anumite situaţii de către un organ suprem al puterii de stat, cum este Preşedintele României. Democracy - a form of political organization and state governance in which the supreme power is vested in the people, and citizens’ rights and freedoms are observed; Democraţie - este o formă de organizare şi conducere politică a societăţii în care puterea supremă este exercitată de popor, iar drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt respectate. 8E25 Descentralization – granting more power to the local bodies; increasing the power of decision of the local authorities; Descentralizare - a acorda mai multă autoritate organelor locale; a spori puterea de decizie a autorităţilor din teritoriu. Discrimination - policy under which a person or group of people are deprived of certain rights on the grounds of age, race, ethnicity or gender; Discriminare - politică prin care o persoană sau un grup de persoane sunt lipsite de anumite drepturi pe criterii precum vârsta, rasa, originea etnică sau sexul. Disability – an incapacity, physical or mental condition that prevents a person from taking part in the activities of a community like the other members of the community do (eg a person who cannot walk and is immobilized in a wheelchair); Dizabilitate - o incapacitate, o tulburare fizică sau psihică care împiedică persoana să ia parte la activităţile dintr-o comunitate în condiţii egale cu ceilalţi membri (ex. O persoană care nu mai poate merge şi e imobilizată într-un cărucior cu rotile). Expulsion - forcing a person to leave the country; to banish somebody from a state based on a court decision; Expulzare - a obliga o persoană să părăsească ţara; a izgoni dintr-un stat pe baza unei hotărâri judecătoreşti.

84


Extradition – legal surrender of a fugitive/convict to the jurisdiction of another state, upon request, in keeping with the international conventions; Extrădarea - a preda pe cineva urmărit sau condamnat altui stat, la cerere, în condiţiile prevăzute de convenţiile internaţionale. 8E26 Sting operation - a crime discovered the moment it is being perpetrated or before its effects have taken effect; happening that very moment; Flagrant/ă - infracţiune descoperită în momentul săvârşirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat, care se întâmplă în acel moment.

Pardon – an act that partially or totally exempts a convinct from serving a sentence; the pardoned offender is released; Graţiere - act prin care se acordă unui condamnat iertarea, parţială sau totală, în executarea pedepsei; infractorul graţiat este eliberat. Identity – traits that are characteristic to us, which define and individualize us; being identical to oneself; Identitate - trăsăturile care ne sunt caracteristice, care ne definesc şi ne individualizează, faptul de a fi identic cu sine însuşi. Impartial - capable of being fair, objective, unbiased and unprejudiced when expressing an opinion; Imparţial - capabil să facă o apreciere justă, obiectivă, nepărtinitor, corect. 8E27 Immunity - a privileged situation of not being followed by the police or arrested without the approval of the body they are part of; an exclusive right granted to certain people (diplomats, administrative staff etc.) of not being subject to the jurisdiction of the state they are activating in; Imunitate - situaţie privilegiată, de a nu putea fi urmăriţi de poliţie sau arestaţi fără aprobarea organului din care fac parte; drept exclusiv acordat anumitor persoane (diplomaţi, personal administrativ etc.) de a nu se supune jurisdicţiei statului în care activează.

Vocabular tematic

General – a common name for the military ranks higher than the one of colonel; military rank General - denumire generală pentru gradele de ofiţeri superioare gradului de colonel în armată; grad militar.

Inalienable - which cannot be sold, estranged; Inalienabil - care nu poate fi vândut, înstrăinat. Immovable - which cannot be transferred, replaced or removed from a position; cannot be fired; Inamovibil - care nu poate fi transferat, înlocuit sau destituit din funcţie, nu poate fi concediat. Incompatible - which excludes, which does not fit; interdiction (stipulated by law) to hold two offices, two functions that, due to their nature, are contradictory; Incompatibil - care exclude, care nu se potriveşte; interzicere (prevăzută de lege) de a cumula două funcţii, două atribuţii care, prin caracterul lor, sunt contradictorii.

85


Incompatibility - a situation that excludes other positions; Incompatibilitate - situaţie care exclude alte funcţii.

Thematic vocabulary

8E28 Indemnity - an amount of money, paid to someone in addition to salary/wage, to cover special expenses (travelling for work, transfer etc.) or for carrying out extra work; amount of money paid to the employees for the holiday period; damages; income; salary; Indemnizaţie - sumă de bani, acordată cuiva în afara retribuţiei, pentru acoperirea unor cheltuieli excepţionale (deplasare în interes de serviciu, transfer etc.) sau pentru prestarea unei munci speciale în afara funcţiei de bază; sumă de bani plătită salariaţilor pentru timpul concediului; despăgubire pentru un prejudiciu sau pentru o pagubă suferită; venit; salariu. Indivisible – which cannot be divided (a country cannot be divided). Indivizibilă - nu se poate împărţi (ţara nu poate fi împărţită). Integrity - being or remaining intact, objective, fair. Integritate - însuşirea de a fi sau de a rămâne intact, obiectiv, corect. Interim - temporary term in office, for a short period of time; Interimat - mandat provizoriu, temporar, pentru o perioadă scurtă de timp. Inviolable - about laws, rights – which cannot be broken; cannot be violated; about people – legally defended against any form of pursuit, touching or punishment; about domicile, correspondence – which cannot be searched other than in exceptional situations, with a prosecutor’s approval. Inviolabil - despre legi, drepturi - care nu poate fi încălcat; de neviolat; despre persoane care este apărat în mod legal de orice urmărire, atingere sau pedepsire; despre domicilii, corespondenţă - care nu poate fi percheziţionat decât în cazuri excepţionale, având autorizaţia procurorului. 8E29 Marshal - the highest military rank in some countries; Mareşal - gradul cel mai înalt din ierarhia militară, din armată în unele ţări. Meeting - gathering, large scale public manifestation, occasioned by a major political or social event; Miting - adunare, manifestaţie publică cu caracter foarte larg, prilejuită de un eveniment politic sau social important. Motion - a decision made by an assembly, approved by voting, through which the assembly expresses its stand, claims or requests regarding certain major issues; Moţiune - hotărâre a unei adunări, aprobată prin vot, prin care aceasta îşi exprimă atitudinea, doleanţele sau revendicările în anumite probleme majore. Unconstitutionality - the situation in which the provisions of the law do not observe the Constitution; Neconstituţionalitate - situaţie care apare când prevederile unei legi nu respectă Constituţia ţării.

86


Nullity – no longer valid, annulment; Nulitate - nu mai este valabilă, anulare. Prosecutor’s Office - a judicial institution that functions within certain courts of law, in charge of prosecuting and indicting in criminal law suits; Parchet - instituţie judiciară care funcţionează pe lângă unele instanţe judecătoreşti, cu atribuţia de a exercita acţiunea penală şi de a susţine acuzarea la judecarea proceselor penale. 8E30 Petition - claim, request appealing to a public institution or authority; Petiţie - cerere, solicitare adresată unei instituţii sau autorităţi publice.

Preceding/prior – previous, former; Precedent - anterior; de dinainte. Deprivation – preventing somebody from enjoying an advantage, a right or something necessary. Privare - lipsire, a împiedica pe cineva să se bucure de un avantaj, de dreptul care i se cuvine, de ceva necesar. Procession - a religious ceremony during which believers walk in convoy, carrying various religious items, singing religious hymns or praying, with the aim of thanking to or calling on God for help; Procesiune - ceremonie religioasă în timpul căreia credincioşii merg în convoi, purtând diferite obiecte de cult, cântând imnuri religioase sau rostind rugăciuni, pentru a mulţumi sau a cere ajutorul divinităţii într-o anumită împrejurare. 8E31 Promulgation - the official recognition of a law and of the effects of its enforcement. Promulgare - recunoaşterea oficială a legii şi a efectelor aplicării ei.

Vocabular tematic

Pluralism (political) - the existence of several political parties; Pluralism (politic) - existenţa mai multor partide politice.

Racism - the belief that human races (white, black etc.) are not equal from a physical and intellectual point of view, some being superior to others; Rasism - concepţie care susţine că rasele umane (albi, negri etc.) nu sunt egale din punct de vedere intelectual şi fizic, unele fiind superioare altora. Referendum - the process of referring a state matter to the electorate for a direct decision regarding a major issue for the state. Referendum - consultare a cetăţenilor, care sunt chemaţi să se pronunţe, prin vot, asupra unei probleme importante pentru stat. To revoke - to remove form a public office, based on a legal right, somebody who was appointed to that position under a deed; to release smb. from a public office; Revoca - a scoate dintr-o funcţie publică, în baza unui drept legal, pe cineva care a fost numit în aceea funcţie printr-un act; destituire dintr-o funcţie publică.

87


Sovereignty - a state’s independence from another state; the state makes its own decisions. Suveranitate - independenţa unui stat faţă de alt stat, statul poate hotărî singur pentru el. 8E32 Universality - the quality of being universal; constitutional rights are universal, in that all citizens benefit from them. Universalitate - caracterul, însuşirea a ceea ce este universal; drepturile din Constituţie sunt universale, în sensul că toţi cetăţenii statului beneficiază de ele.

Thematic vocabulary

Validated - declared correct and recognized as being official. Validată - declarată corectă şi recunoscută ca fiind oficială. Xenophobia - hatred of foreigners and that which is foreign. Xenofobie - ura faţă de străini şi de tot ceea ce este străin.

IV. Dialogues / Dialoguri: A Romanian citizen's rights and duties: Drepturile și îndatoririle unui cetățean român:

8E33

TCN: I'm a foreign citizen and I came to Romania in 2010 to work. I would like to know which are my rights in Romania, as provided by the Romanian Constitution. RTT : Sunt cetăţean străin şi am venit în România din anul 2010, în scop de muncă. Aş vrea să ştiu care sunt drepturile mele în România din punct de vedere al Constituţiei României? Legal advisor: Romanian Constitution stipulates that any foreign citizen who resides in Romania enjoys the general protection of people and assets. Jurist: Constituţia României prevede pentru orice cetăţean străin care locuieşte în România dreptul de a se bucura de protecţia generală a persoanelor şi a averilor sale. TCN: I want to get Romanian citizenship; can you tell me which are the rights of a Romanian citizen? RTT: Sunt interesat să dobândesc cetăţenia română, îmi puteţi spune care sunt drepturile unui cetăţean român? Legal advisor: Any Romanian citizens has the following rights and freedoms: the right to life and physical and mental integrity; individual freedom; the right to defence; free circulation; the right to personal, family and private life; the inviolibility of his/her home; the secret of correspondence; freedom of consciousness; freedom of speech; the right to information; the right to education; access to culture; the right to health preservation; the right to a healthy environment; the right to vote; the right to be elected; the freedom of gathering; the right of association; the right to work – banning forced labour; the right to strike; economic freedom; the right of inheritance; the right to set up a family; child and youth protection, the protection of people with disabilities; the right of a person harmed by a public authority to take action;

88


Jurist: Orice cetăţean român are următoarele drepturi şi libertăţi: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică; libertatea individuală; dreptul la apărare; libera circulaţie; dreptul la viaţa intimă, familială şi privată; inviolabilitatea domiciliului; secretul corespondenţei; libertatea conştiinţei; libertatea de exprimare; dreptul la informaţie; dreptul la învăţătură; accesul la cultură; dreptul la ocrotirea sănătăţii; dreptul la mediu sănătos; dreptul de vot; dreptul de a fi ales; libertatea întrunirilor; dreptul de asociere; dreptul la muncă interzicerea muncii forţate; dreptul la grevă; libertatea economică; dreptul la moştenire; dreptul de a întemeia o familie; protecţia copiilor şi a tinerilor, a persoanelor cu handicap; dreptul de a acţiona al persoanei vătămate de o autoritate publică. TCN: But which are the duties of a Romanian citizen? RTT: Dar, ce îndatoriri are cetăţeanul român?

TCN: How can Romanian citizenship be obtained? RTT: Cum se dobândeşte cetăţenia română? Legal advisor: Romanian citizenship can be obtained by birth or upon request. Jurist: Cetăţenia română se dobândeşte prin naştere sau la cerere. TCN: Thank you very much for this information. Have a nice day! RTT: Vă mulțumesc pentru toate aceste informaţii. Vă doresc o zi frumoasă! Legal advisor: You’re welcome! You too! Jurist: Cu mare plăcere! Şi dumneavoastră vă doresc o zi minunată!

Marriage and Religion Căsătoria și religia

Vocabular tematic

Legal advisor: Any Romanian citizen has the following duties: faithfulness to the country; to defend the country; to pay their financial obligatons and to exercise their rights and freedoms without harming other people’s rights. Jurist: Orice cetăţean român are următoarele îndatoriri: fidelitatea faţă de ţară; apărarea ţării; plata contribuţiilor financiare, precum şi exercitarea drepturilor şi a libertăţilor astfel încât să nu fie afectate drepturile celorlalte persoane.

8E34

TCN: Hello, my name is Jing Hu, I'm a Chinese citizen and I've come to Romania to study. I would like to know if I may get married in Romania, to a Romanian citizen? RTT: Bună ziua! Numele meu este Jing Hu, sunt cetăţean chinez şi am venit în România pentru a studia. Aş dori să ştiu dacă pot să mă căsătoresc în România, cu un cetăţean român? Legal advisor: Of course you may. In Romania, establishing a family means concluding a marriage, with the mutual agreement of the spouses. During the marriage, both of them benefit from equal rights. Jurist: Sigur că puteţi să vă căsătoriţi. În România, se considerǎ cǎ întemeierea unei familii se realizeazǎ prin încheierea unei cǎsǎtorii liber-consimţite, adicǎ realizate prin acordul comun al celor doi soţi. Pe tot parcursul relaţiei dintre ei, cei căsătoriţi vor avea drepturi egale.

89


Thematic vocabulary

TCN: I want to know if I may keep my faith? RTT: Aş vrea să ştiu şi dacă pot să-mi păstrez religia ? Legal advisor: the Romanian state recognises and guarantees religious freedom, in that it provides any person with the posibility to choose a certain religious denomination, whose principles and practices are the closest to his/her personal ideal and values. Romania officially recognizes several religious denominations, among which: the Romanian Orthodox Church, the RomanCatholic Church, the Reformed-Calvin Church (protestant), the Romanian Church United with Rome (the Greek- Catholic Church), the Penticostal Church, the Baptist Church, the Adventist Church of the 7th DAy, the Unitarian Church, the Muslim Denomination, the Evangelical-Lutheran Church of Augustan Confession, the Christian Old Rite Denomination, the Mozaic Denomination, etc. Religious denominations are autonomous to the state, which however has the obligation to support them. Jurist: Statul român recunoaşte şi garantează libertatea religioasă, în sensul că oferă oricărei persoane posibilitatea de a opta pentru o anumită confesiune – ale cărei principii şi practici se apropie de idealurile şi valorile sale personale. În România sunt recunoscute oficial mai multe culte religioase, printre care: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-catolică, Biserica Reformat-calvină (protestantă), Biserica Română Unită cu Roma (Biserica Greco-catolică), Biserica Penticostală, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, Biserica Unitariană, Cultul Musulman, Biserica Evanghelică-Lutherană de Confesiune Augustană, Cultul Creştin de Rit Vechi, Cultul Mozaic şi altele. Cultele religioase sunt autonome faţă de stat, care are însă obligaţia de a le sprijini. TCN: My future wife is pregnant, what citizenship will our child have? RTT: Viitoarea mea soție este însărcinată, care va fi cetățenia copilului nostru? Legal advisor: The wife and husband both decide the citizenship of the child. He can be a Romanian or a Chinese citizen. Jurist: Soțul și soția hotărăsc împreună care va fi cetățenia copilului. El poate să fie cetățean român sau cetățean chinez. TCN: Thank you very much for this information. All the best to you! RTT: Vă mulțumesc mult pentru toate acceste informații. Numai bine! Legal advisor: My pleasure, any time! Jurist: Cu mare plăcere, oricând!

Public authorities: Autorități publice:

8E35

TCN: I would like to know which are the three powers in the state. RTT: Aş dori să ştiu care sunt cele trei puteri în stat? Legal advisor: The three state powers are: the legislative power, the executive power and the judicial power

90


Jurist: Cele trei puteri în stat sunt puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească. TCN: Who passess laws in Romania? RTT: Cine adoptă legile în România? Legal advisor: In Romania, Parliament is the one that passes laws. Jurist: În România, Parlamentul adoptă legile. RTT: Care este rolul Guvernului? TCN: Which is the government's role?

TCN: What types of laws are there in Romania? RTT: De câte tipuri sunt legile în România? Legal advisor: There are three types of laws in Romania: constitutional laws, ordinary laws and organic laws. Jurist: În România legile sunt de trei tipuri: legi constituționale, legi ordinare și legi organice. TCN: Who can be the interim President of Romania? RTT: Cine asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României? Legal Advisor: the interim President of Romania can be the President of the Senate or of the Chamber of Deputies. Jurist: Interimatul funcției de președinte al României este asigurat de Președintele Senatului sau de Președintele Camerei Deputaților. TCN: What is the role of the President of Romania? RTT: Care este rolul Președintelui României?

Vocabular tematic

Legal advisor: the Government ensures the implementation of the country's domestic and foreign policies and runs the central public administration. Jurist: Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Legal Advisor: the President of Romania represents the Romanian state and guarantees the country's independence, unity and integrity. He sees that the Constitution is observed and that public authorities function properly. Jurist: Preşedintele României reprezintă statul român şi garantează independenţa, unitatea şi integritatea ţării. El are grijă ca să fie respectată Constituţia şi ca autorităţile publice să funcţioneze bine.

Administration: Administrație:

8E36

TCN: Good afternoon! I'm a foreign citizen and I'm living in Sibiu. Since there are local elections underway in the town, I would like to know what kind of administration is there in Romania?

91


RTT: Bună ziua! Sunt cetăţean străin, lucrez şi locuiesc în oraşul Sibiu şi aş vrea să ştiu, deoarece sunt alegerile locale în oraş, de câte feluri este administraţia în România? Legal advisor: In Romania administration is of two types: local and central. Jurist: În România administraţia este de două feluri: administraţie locală şi administraţie centrală.

Thematic vocabulary

TCN: What does the local public administration consist of? RTT: Din cine este formată administraţia publică locală? Legal advisor: the local public administration consists of local councils and mayors, county councils, prefects. Jurist: Administraţia publică locală este formată din consilii locale şi primari, consilii judeţene, prefecţi. TCN: But what do you mean by central public administration? RTT: Dar ce se înţelege prin administraţie publică centrală? Legal advisor: the central public administration is the national administration. It consists of ministries, the armed forces and the Higher Defence Council. Jurist: Prin administraţie publică centrală înţelegem administraţia care se realizează la nivel naţional. Ea este alcătuită din ministere, forţele armate şi Consiliul Suprem de Apărare. TCN: Who has the right to vote in Romania? RTT: Cine are drept de vot în România? Legal advisor: In Romania, all citizens that have turned 18 can vote. Jurist: În România pot vota toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, deci cetăţenii români care sunt majori. TCN: Who is not allowed to vote in Romania? RTT: Cine nu are voie să voteze în România? Legal advisor: People suffering from mental debility or alienation, people under any sort of ban or the convict, who were given a definitive court sentence, do not have the right to vote. Jurist: Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, cei sunt puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Justice: Justiție:

8E37

TCN: I am a Turkish citizen and I've settled in Romania. A certain amount of money has been stolen from me today and I would like to file a complaint with the police and to sue the perpetrator. For that I need to know who does justice in Romania? RTT: Sunt cetăţean turc şi am domiciliul stabilit în România. Astăzi mi s-a furat o sumă de bani şi aş vrea să fac o plângere la poliţie şi apoi să îl dau în judecată pe făptuitor. Pentru aceasta trebuie să ştiu cine înfăptuieşte justiţia în România?

92


Legal advisor: In Romania, justice is done in the courts of justice. Jurist: În România justiţia se înfăptuieşte prin instanţe judecătoreşti. TCN: Which are the courts of justice in Romania? RTT: Care sunt instanţele judecătoreşti din România? Legal advisor: The courts of justice in Romania are: courts of first instance, tribunals, courts of appeal and the High Court of Cassation and Justice. Jurist: În România există următoarele instanţe judecătoreşti: judecătorii, tribunale, curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. TCN: Which is the highest court in Romania? RTT: Care este instanţa supremă în România?

TCN: Do I have the right to go to court, even if I am a foreign citizen? RTT: Am dreptul să mă adresez justiţiei, chiar dacă sunt cetăţean străin? Legal advisor: Of course. Any person has the right to go to court to defend his/her rights and freedoms. Jurist: Sigur că da. Orice persoană are dreptul să se adreseze liber justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. TCN: Do I have to speak my mother tongue in court? RTT: Am dreptul să vorbesc în limba mea maternă în instanţă? Legal advisor: You have the right to speak your own language in any court of justice and the court is obliged to provide interpretation free of charge. Jurist: Aveţi dreptul să vorbiţi la toate instanţele de judecată în limba dumneavoastră, iar instanţa este obligată să vă asigure gratuit un interpret.

The European Union Uniunea Europeană

Vocabular tematic

Legal advisor: The highest court in Romania is the High Court of Cassation and Justice. Jurist: În România instanţa supremă este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

8E38

TCN: Good afternoon! My name is Abdulah Serafim, I am a Syrian citizen and I manage a company in Romania. I travel a lot and I would like to know what the European Union is. RTT: Bună ziua! Mă numesc Abdulah Serafim, sunt cetățean sirian și administrez o firmă în România. Călătoresc destul de mult și aș vrea să știu ce înseamnă Uniunea Europeană. Legal advisor: The European Union is an economic and political union of 27 member states which are located primarily in Europe: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Great Britain, the Netherlands, Poland, Portugal, the Check Republic, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Hungary.

93


Jurist: Uniunea Europeană este o uniune economică și politică a 27 state europene în momentul de față: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Thematic vocabulary

TCN: Which are the symbols of the European Union? RTT: Care sunt simbolurile Uniunii Europene? Legal advisor: the European Union has its own symbols: a flag (12 yellow stars against a blue background), an anthem (" Ode to joy" by Ludwig van Beethoven), a logo ("united in diversity"), a currency (Euro) and a Europe's Day (May 9th). Jurist: Uniunea Europeană are propriile simboluri: un drapel (12 stele galbene pe fond albastru), un imn („Odă bucuriei” de Ludwig van Beethoven), deviză („Uniţi în diversitate”), monedă (euro) şi zi a Europei (9 mai). TCN: When did Romania join the EU? RTT: Când a intrat România în Uniunea Europeană? Legal advisor: On January 1st 2007 Jurist: La data de 1 ianuarie 2007. TCN: Who can say they are EU citizens? RTT: Cine poate spune că este cetăţean al Uniunii Europene? Legal advisor: A person has EU citizenship only if he/she is a citizen of one of the EU member countries. In other words, all citizens of the Member Countries are EU citizens. Jurist: O persoană are cetăţenia Uniunii numai dacă este cetăţean al unuia dintre Statele Membre. Cu alte cuvinte, toţi cetăţenii Statelor Membre sunt şi cetăţeni ai Uniunii. TCN: Thank you for all this information! RTT: Vă mulţumesc pentru toate aceste informaţii! Legal advisor: Don’t mention it! Jurist: Pentru nimic!

94


F.Interraction with Romanian Immigration Office Employees Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări Author/Autor: Rodica Novac ADO SAH ROM

I. Terminology / Dictionary - Termeni/ Dicţionar F1

Abilitate Absenţă Acord Activitate Acţionar Administrator Afacere Ambasadă Angajare Apatrid

8F1

Insurance Associate Association Certification Endorsement Qualification Capital Trip Married Application/request

F2

Asigurare Asociat Asociaţie Atestare Aviz Calificare Capital Călătorie Căsătorit Cerere

8F2

Certificate Citizen Company Communication Condition Consent Convention Copy Copies Quantum

F3

Certificat Cetăţean Companie Comunicare Condiţie Consimţământ Convenţie Copie Copii Cuantum

8F3

Culture Knowledge Statement Posted Posting Diploma

F4

Cultură Cunoştinţe Declaraţie Detaşat Detaşare Diplomă

8F4

Vocabular tematic

Skill/ability Absence Accord/agreement Activity Shareholder Manager Business Embassy Employment Stateless

95


Thematic vocabulary

File/dossier Right Duration/length Equivalent

96

Dosar Drept Durată Echivalent

Education Examination Except Exception Family Branch Firm Form Photo Border

F5

Educaţie Examen Excepta Excepţie Familie Filială Firmă Formular Fotografie Frontieră

8F5

Position Group Illegal Immigration Tax Integration Interdiction/ban Investment Notification Enterprise

F6

Funcţie Grup Ilegal Imigrare Impozit Integrare Interdicţie Investiţii Înştiinţare Întreprindere

8F6

Interrupted Education Court of 1st instance Justice Legal Law Place House/dwelling Month Minor/underage

F7

Întrerupt Învăţământ Judecătorie Justiţie Legal Lege Localitate Locuinţă Lună Minor

8F7

Labour/work Birth Uninterrupted Occupation Town/city Organization Original/genuine Passport Owner/employer

F8

Muncă Naştere Neîntrerupt Ocupaţie Oraş Organizaţie Original Paşaport Patron

8F8


Employers’ association

Patronat F9

8F9 Părinte Permis de şedere Plângere Prelungire Profesie Refuz Reprezentanţă Rezident Român România

State Week Sector Headquarters Trade union Society Applicant Application/request Sport Foreigner

F10

Sat Săptămână Sector Sediu Sindicat Societate Solicitant Solicitare Sport Străin

8F10

Studies/education Branch Fee Territory Term Bearer Translation Transport Treaty Tribunal

F11

Studii Sucursală Taxă Teritoriu Termen Titular Traducere Transport Tratat Tribunal

8F11

Tourism Legal guardian Country Validity Income Verification Visa Visit Day

F12

Turism Tutore Ţară Valabilitate Venit Verificare Viză Vizită Zi

8F12

Vocabular tematic

Parent Residency permit Complaint Extension Profession/trade Refusal Representative office Resident Romanian Romania

97


Thematic vocabulary

II. Phrases / Expresii To sue F13 Medical document attesting the state of health Commercial activities Cultural activities Scientific research activities Economic activities Professional activities Religious activities

8F13 A ataca în justiţie Act medical de atestare a stării de sănătate Activităţi comerciale Activităţi culturale Activităţi de cercetare ştiinţifică Activităţi economice Activităţi profesionale Activităţi religioase

Sports activities Humanitarian activities A company’s articles of incorporation Employment certificate Medical certificate Company Family association Authorities in the residency state

8F14 Activităţi sportive Activităţi umanitare Actul constitutiv al societăţii comerciale Adeverinţă de salariat Adeverinţă medicală Agent economic Asociaţie familială Autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă

F14

Romanian authorities F15 Nominal work permit Public goods and services Scholarship The EU Blue Card Romanian Centre for the Promotion of Trade and Foreign Investment Confirmation of company details Criminal record

8F15 Autorităţile române Autorizaţia de muncă nominală Bunuri şi servicii publice Bursă de studii Cartea albastră a Uniunii Europene Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine Certificat constatator Certificat de cazier judiciar

Birth certificate Medical certificate Foreign citizen Third country citizen Written notification Annual contingent Employment contract Individual employment contract

8F16 Certificat de naştere Certificat medical Cetăţean străin Cetăţeni din terţe state Comunicare în scris Contingent anual Contract de muncă Contract individual de muncă

F16

Job creation F17 Economic growth/downturn Court of Appeal ID Translated and legally sealed document Marital status documents

98

Creare de locuri de muncă 8F17 Creştere/scădere economică Curtea de Apel Document de identitate Document tradus şi supralegalizat/apostilat Documente de stare civilă


Field of activity Proof of legal ownership of the housing facility/ registered office Proof of means of subsistence at the level of the miminum guaranteed salary

Domeniu de activitate Dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit/spaţiului pentru sediul social F18

Residency right / temporary residency right

F19

8F19 Ieşire din ţară Inspectoratul Teritorial de Muncă Intrare în ţară Înţelegere bilaterală Legi speciale Loc de muncă vacant Lucrător detaşat Lucrător permanent

F20

8F20 Lucrător sezonier Lucrător stagiar Lucrător transfrontalier Măsură de îndepărtare de pe teritoriul naţional Mediu rural/urban Membru al Uniunii Europene Membru de familie Mijloace de întreţinere Misiune diplomatică

Multiple entries Romanian Immigration Office Minister’s Order Emergency Ordinance Trade union/professional organistion Foreign participation Limited/unlimited period of time Uninterrupted period

F21

8F21 Multiple intrări Oficiul Român pentru Imigrări Ordin al ministrului Ordonanţă de urgenţă Organizaţie sindicală/profesională Participare străină Perioadă determinată/nedeterminată Perioadă neîntreruptă

Work permit Residency permit Natural person Labour market

F22

Permis de munc Permis de şedere Persoană fizică Piaţa muncii

Territorial Labour Inspectorate Entry to the country Bilateral agreement Special laws Vacant job/post Posted worker Permanent worker Seasonal worker Probation worker Cross border worker Rural/urban environment EU member Family member Means of subsistence Diplomatic mission

Vocabular tematic

Limited/unlimited period of time Education equivalency Equivalent in RON Authentic form Court decision for the setting up of… Government decision

Dovada mijloacelor de întreţinere la8 F18 nivelul salariului minim brut garantat în plată Drept de şedere /drept de şedere temporară Durată determinată/nedeterminată Echivalarea studiilor Echivalentul în lei Formă autentică Hotărâre judecătorească de înfiinţare Hotărârea guvernului

8F22

99


Business plan Professional background Extension of the right of residency Service delivery Main economic/financial indicators

Plan de afaceri Pregătire profesională Prelungirea dreptului de şedere F23

Thematic vocabulary

Temporary humanitarian protection Economic branch Recognition of diplomas, certificates, competence certificates and qualificatios Family reunification Long term resident Purpose of the stay Tax exemption Economic sector Company with foreign capital

F24

8F24 Scutiri de taxe Sector economic Societate comercială cu participare străină Spaţiul Economic European (SEE) Spaţiul Schengen State Terţe Taxa de viză Tratament medical

F25

Una sau mai multe intrări 8F25 Venit lunar Venit salarial Viză de lungă şedere Viză de scurtă şedere Viză diplomatică Zile lucrătoare/nelucrătoare

European Economic Area (EEA) Schengen Area Third countries Visa fee Medical treatment One or several entries Monthly income Salary income Long term residency visa Short term residency visa Diplomatic visa Working days / nonworking days

8F23 Prestări servicii Principalii indicatori economico-financiari Protecție umanitară temporară Ramură economică Recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale Reîntregirea familiei Rezident pe termen lung Scopul şederii

IV.Definitions / Definiţii15 8F26 Work Permit/authorization - an official document issued in keeping with the legal provisons in force, which gives the bearer the right to be employed in or posted to Romania by one employer and for one position only. Autorizație de muncă – documentul oficial eliberat în condițiile legii, care dă dreptul 15

100

Definitions in this chapter have been taken over from Government Ordinance no.194/2002 on the status of foreigners in Romania, with the subsequent additions and amendments, art.2, as well as from Emergency Ordinance no. 56/2007 on employment and the posting of foreigners in Romania, with the subsequent additions and amendments, art.2 Definiţiile din acest capitol sunt preluate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 precum şi din Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2.


titularului să fie încadrat în muncă sau detașat în România la un singur angajator și pe o singură funcție. The EU Blue Card – the residency permit for employment called ”the Blue Card of the European Union”, which gives the bearer the right to stay and work on Romaian soil as a high- skilled employee Cartea albastră a Uniunii Europene - permisul de şedere în scop de muncă ce poartă denumirea «Cartea albastră a UE» și care conferă posesorului acestuia dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat.

Temporary residency right – a foreigner’s right to remain on Romanian soil for a limited period of time, as provided by law; Drept de şedere temporară - dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă determinată, în condiţiile legii. 8F27 Long term residency right – the right granted to a foreigner by the competent authorities to stay on Romanian soil for a unlimited period of time, as provided by law. Drept de şedere pe termen lung - dreptul acordat străinului de către autorităţile competente de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii. 8F28 Permanent worker – a foreigner employed on Romanian soil based on an individual employment contract by one natural or legal person in Romania or a branch/representative office in Romania of a legal person based abroad. Lucrător permanent - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe baza unui contract individual de muncă la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.

Vocabular tematic

Personal deduction: an amount of money exempt from taxation granted to the tax payer, including the standard personal deduction and personal additional deductions, depending on the personal situation of the person in case or of the other persons he/she has in care. Deducerea personală de bază:16 sumă neimpozabilă acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de bază şi deducerile personale suplimentare, în funcţie de situaţia proprie sau a persoanelor aflate în întreţinere.

Posted worker – a skilled foreigner, employed by a foreign legal entity, who can carry out his/her activity on Romanian soil provided the following conditions are met: the worker is posted to Romania, in the name of the company and under its coordination, based on an agreement concluded between the company that sent him/her and the beneficiary of services that carries out its activity in Romania; is posted to a unit based in Romania or to a company that belongs to a group of enterprises based in Romania. Lucrător detaşat - străinul calificat, angajat al unei persoane juridice străine, care poate să desfăşoare activitate pe teritoriul României în următoarele situaţii: este detaşat pe teritoriul 16

Source: http://www.conta.ro/dictionar_online_deducerea%20personala%20de%20baza%20.html

101


României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România; este detaşat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României.

Thematic vocabulary

Intern – an employed foreigner, whose stay in Romania is strictly limited in time and is aimed at improving his/her professional, linguistic and cultural skills. Lucrător stagiar - străinul încadrat în muncă, a cărui prezenţă pe teritoriul României este strict determinată în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Seasonal worker – a foreigner employed in Romania, on a well defined job, in a field where activities are carried out depending on seasons, based on a individual employment agreement concluded for a set period of time, which cannot exceed 6 months within a period of 12 months. Lucrător sezonier - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni. 8F29 Residency permit – the ID that is issued by the Romanian Immigration Office, as provided by law, for a foreigner whose right of residency is extended or for a foreigner who is granted a long term residency right, as appropriate. Permis de şedere - documentul de identitate care se eliberează de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, străinului căruia i se prelungeşte dreptul de şedere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de şedere pe termen lung, după caz. Residency permit for employment – the ID that is issued by the Romanian Immigration Office, in keeping with the legal provisions in force, attesting an foreigner’s right to reside and work in Romania. Permis de şedere în scop de muncă - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României. Residency permit for posted workers – the ID issued by the Romanian Immigration Office, as provided by law, attesting a posted foreigner’s right to reside and work in Romania. Permis de şedere în scop de detaşare - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă în baza detaşării pe teritoriul României. 8F30 Resident – a foreigner bearer of a temporary residency permit granted in keeping with the legal provisions in force Rezident – străinul titular al unui permis de ședere temporară acordat în condițiile legii. Long term resident – a foreigner bearer of a long term residency permit granted in keeping with the legal provisions in force

102


Rezident pe termen lung - străinul titular al unui permis de şedere pe termen lung acordat conform legii. Family reunification – when the family members of a foreigner that has a legal residency permit in Romania or of a Romanian citizen come to and stay in Romania in order to maintain the unity of the family, irrespective of the date on which these family relations were established Reîntregirea familiei - intrarea şi şederea pe teritoriul României a membrilor de familie ai unui străin cu şedere legală pe teritoriul României sau ai unui cetăţean român, în scopul păstrării unităţii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relaţii de familie.

Illegal residency - the presence on Romaian soil of a foreigner who: • Has illegally crossed or has attempted to illegally cross the state border of Romania; or • Has entered Romania during a previously ordered restraining period; or • No longer meets the legal entry and/or residency provisions in force; Ședere ilegală - prezenţa pe teritoriul României a unui străin care se află în una dintre următoarele situaţii: • a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României; • a intrat în România în perioada de interdicţie dispusă anterior; • nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere, prevăzute de lege. 8F32 Bearer - 1) the legal holder of a permanent office; 2) who owns (something) on legal grounds; who has the legal right to posess (something) Titular - 1) care îndeplineşte o funcţie permanentă pe care o deţine după lege. 2) Care posedă (ceva) pe baze juridice; cu drept legal de posesor (a ceva).

Vocabular tematic

8F31 Foreigner – the person who does not hold Romanian citizenship, the citizenship of another EU or EEA member state or of the Swiss Confederation Străin - persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

Long term residency visa – a visa that grants the bearer the right to request an extension of the righ of temporary residency for a period longer than 90 days, as provided by law; Viza de lungă şedere - viza care dă dreptul titularului să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, conform legii;

V.Dialoguri / Dialogues 17 Getting a visa Obținerea unei vize 17

8F33

For these dialogues the authors used information available on the Romanian Immigration Office’s webpage. These dialogues are imaginary and the information they include can only be used for educational purposes. Pentru realizarea acestor dialoguri au fost utilizate informaţii disponibile pe pagina de web a Oficiului Român pentru Imigrări. Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional.

103


The foreign citizen: Hello, I would like to get a residency visa for Romania. Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să obţin o viză de şedere în România.

Thematic vocabulary

The clerk: Depending on the purpose of the stay, you can request a short term or a long term residency visa. Funcţionarul: În funcţie de scopul şederii, puteţi solicita o viză de scurtă sau de lungă şedere. The foreign citizen: What is a short term residency visa? Cetăţeanul străin: Ce este viza de scurtă şedere? The clerk: The short term residency visa allows you to request entrance to Romania, for one or several visits that do not exceed 90 days, within a period of 6 months since the first entry. This type of visa can be issued with one or several entries. Funcţionarul: Viza de scurtă şedere vă permite să solicitaţi intrarea în România, pentru o vizită sau mai multe vizite care nu depăşesc 90 de zile, pe parcursul unei perioade de 6 luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări. The foreign citizen: When can I request a short term visa? Cetăţeanul străin: Când pot solicita o viză de scurtă şedere? The clerk: A short term visa is granted for the following purposes: mission, tourism, visit, business, transport, sports activities, cultural activities, scientific activities, humanitarian activities, short term medical treatment. Funcţionarul: Viza de scurtă şedere se acordă pentru următoarele scopuri: misiune, turism, vizită, afaceri, transport, activităţi sportive, culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată. The foreign citizen: May I extend my stay if I have a short residency visa? Cetăţeanul străin: Pot să-mi prelungesc şederea dacă am o viză de scurtă şedere? The clerk: The right of residency in Romania granted through a short term residency visa cannot be extended. Funcţionarul: Dreptul de şedere în România acordat prin viză de scurtă şedere nu poate fi prelungit. The foreign citizen: For what period can I request a long term residency visa? Cetăţeanul străin: Pentru ce perioadă se poate obţine viză de lungă şedere? The clerk: If you have a well defined purpose, such as economic, professional or commercial activities, employment, posting, studies, family reunification, religious activities, scientific research activities etc., a long term visa can be granted for a period of 90 days, one or several trips included. Funcţionarul: Dacă aveţi un scop bine definit, cum ar fi desfăşurarea de activităţi economice, profesionale sau comerciale, angajare în muncă, detaşare, studii, reîntregirea familiei, activităţi religioase, activităţi de cercetare ştiinţifică etc., viza de lungă şedere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

104


The foreign citizen: May I extend the stay in Romania if I have a long term residency visa? Cetăţeanul străin: Pot prelungi şederea în România dacă am o viză de lungă şedere? The clerk: A long term residency visa allows foreigners in Romania to apply for an extention of the temporary residency right and to get a residency permit. Funcţionarul: Viza de lungă şedere permite străinilor aflaţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. 8F34 The foreign citizen: Good afternoon, I am interested in getting a long term visa. What documents am I supposed to submit? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să obţin o viză de lungă durată. Ce documente trebuie să depun?

The foreign citizen: Who can carry out economic activities in Romania? Cetăţeanul străin: Cine poate desfăşura activităţi economice în România? The clerk: You can carry out economic activities independently or as member of a family association. Funcţionarul: Puteţi desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale. The foreign citizen: In this case, what documents are necessary? Cetăţeanul străin: În acest caz ce documente sunt necesare? The clerk: In order to carry out economic activities, you need to submit the following documents: • evidence of meeting the requirments regarding professional training/skills: • medical insurance for the duration of the visa: • criminal record or other equivalent deed; Funcţionarul: Pentru desfăşurarea de activităţi economice trebuie să prezentaţi următoarele documente: • dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, • asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei, • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.

Vocabular tematic

The clerk: Good afternoon. The documents you need to submit differ depending on the purpose of your trip to Romania. Funcţionarul: Bună ziua. Documentele pe care trebuie să le prezentaţi diferă în funcţie de scopul călătoriei în România.

The foreign citizen: which are the documents attesting professional training? Cetățeanul străin: Care sunt documentele care atestă pregătirea profesională? The clerk: School diplomas or training diplomas are evidence of you professional qualification. Funcţionarul: Diplomele de studiu sau diplomele de calificare arată care este pregătirea dumneavoastră profesională.

105


The foreign citizen: What is a criminal record? Cetăţeanul străin: Ce este certificatul de cazier judiciar?

Thematic vocabulary

The clerk: The criminal record is an official deed that proves that you did not commit any crimes against a person and their freedom, heritage and the rule of law in general. This document is issued by the relevant institutions in your country. Funcţionarul: Certificatul de cazier judiciar este un document oficial care atestă faptul că nu aţi comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept. Acest document este eliberat de instituţiile din ţara dumneavoastră 8F35 The foreign citizen: Could you please tell me how I can carry out professional activities in Romania individually? Cetăţeanul străin: Aţi putea să-mi spuneţi, vă rog, cum pot desfăşura activităţi profesionale în mod individual în România? The clerk: In Romania you can carry out professional activities individually only if you abide by the special laws that regulate those professions. Funcţionarul: În România puteţi desfăşura activităţi profesionale în mod individual doar dacă respectaţi legile speciale care reglementează profesiile respective. The foreign citizen: Could you give me examples of such professions in Romania? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi daţi exemple de profesii reglementate în România? The clerk: Yes, of course. In Romania, professions such as those of architect, medical nurse, midwife, lawyer, biologist, chemist, teacher, legal advisor, physician, director of a travel agency, hotel manager, chief accountant, farmacist, dentist, veterinarian, urban planner, pilot, firefighter, police officer, notary public etc. can only be carried out if the respective person meets the criteria imposed by the Romanian law. Funcţionarul: Da, desigur. În România, profesiile precum cea de arhitect, asistent medical, moaşă, avocat, biolog, chimist, cadru didactic, consilier juridic, detectiv, director de agenţie de turism, director de hotel, expert contabil, farmacist, medic, dentist, veterinar, urbanist, pilot, pompier, poliţist, notar etc. pot fi practicate doar dacă persoana respectivă îndeplineşte criteriile impuse de legea română. The foreign citizen: Which are these criteria? Cetăţeanul străin: Care sunt aceste criterii? The clerk: It’s mainly about education or professional training level, but also about holding a certain diploma, professional experience, citizenship, membership to certain organisations (such as the Bar) or passing certain exams. Funcţionarul: Este vorba, în special, de studii sau de nivelul de formare profesională, dar şi de deţinerea unei anumite diplome, experienţa profesională, cetăţenie, apartenenţă la anumite organizaţii (de exemplu barou) sau trecerea unor examene.

106


The foreign citizen: What are the requirements to be a physician in Romania? Cetăţeanul străin: În ce condiţii pot fi medic în România?

The foreign citizen: who can get a long term residency visa to carry out professional activities? Cetăţeanul străin: Cine poate obţine viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale? The clerk: This type of visa may be granted to foreigners who meet the following conditions: a) they can prove they meet the legal requirements allowing them to carry out those activities; b) they can prove that in the country of origin they practice in a profession similar similar to the one they want to practice in Romania; c) they can prove they have a medical insurance for the period within which the visa is valid; d) can submit a criminal record or any other document that has the same legal validity; Funcţionarul: Acest tip de viză poate fi acordat străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii: a) dovedesc că îndeplinesc condiţiile legale pentru practicarea profesiilor respective; b) dovedesc faptul ca în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care doresc să o desfăşoare în România; c) fac dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei; d) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.

Setting up a business in Romania Înființarea unei afaceri în România

Vocabular tematic

The clerk: You can practice medicine if you are the spouse of a Romanian citizen, if you are a permanent resident in Romania, if you have a long term resident right, granted by a state member of the EU, of the EEA or of the Swiss Confederation and you have a diploma, certificate or other degree in medicine, aquired in a third country and recognised by a country member of the EU, the EEA or the Swiss Confederation or equivalent qualifications recognised in Romania. Funcţionarul: Puteţi practica medicina în România dacă sunteţi soţul unui cetăţean român, dacă aveţi statutul de rezident permanent în România, dacă beneficiaţi de statutul de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene şi aveţi diplomă, certificat sau un alt titlu în medicină, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori echivalate în România.

8F36

The foreign citizen: Good afternoon. I would like to know which are the requirements for me to set up my own business in Romania. Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să ştiu în ce condiţii pot înfiinţa în România propria mea afacere?

107


Thematic vocabulary

The clerk: If you wish to stay in Romania for a longer period of time and to establish your own business, you must be a shareholder or associate with leadership or management responsabilities in a company. Also, you must get the approval of the Romanian Centre for the Promotion of Trade and Foreign Investment. After getting this approval, you must get a long term visa granted by Romania’s diplomatic missions and consular offices. Funcţionarul: Dacă doriţi să rămâneţi în România pentru o perioadă mai mare de timp şi să dezvoltaţi propria dumneavoastră afacere trebuie să fiţi acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere sau administrare al unei societăţi comerciale. De asemenea, trebuie să obțineţi avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (CRPCIS). După ce aţi obţinut acest aviz trebuie să obţineţi o viză de lungă şedere de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. The foreign citizen: What do I have to do to get the approval of the Romanian Centre for the Promotion of Trade and Foreign Investment? Cetaţeanul străin: Ce trebuie să fac ca să obţin avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine? The clerk: To get the approval of the Romanian Centre for the Promotion of Trade and Foreign Investment you must meet the following requirments: - to draw up a business plan: - to prove you have the necessary funds to carry out the activity: - to make an investment of minimum 100.000 Euro, within 12 months since you get the residency permit, for a limited company, and at least 150.000 Euros for a stock company; - to create, within maximum 12 months since you get the residency permit, at least 10 new jobs for a limited company and 15 for a stock company. Funcţionarul: Pentru obținerea avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: - să întocmiţi un plan de afaceri, - să faceţi dovada că dispuneţi de fondurile necesare desfăşurării activităţii, - veţi realiza, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie de minimum 100.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni; - veţi crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni.

Getting a long term residency visa for commercial activities Obținerea vizei de lungă ședere pentru activități comerciale

8F37

The foreign citizen: what documents are necessary to get a long-term residency visa for commercial activities? Cetăţeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi comerciale? The clerk: To get this type of visa you must pay a 120 visa fee in the state where you submit

108


The foreign citizen: What I am supposed to do after entering Romania? Cetățeanul străin: Ce trebuie să fac după intrarea în România? The clerk: you must get a residency permit from the Romanian Immigration Office in the county you in which you reside. To get a residency permit you are supposed to personally submit several documents, within 30 days before the right of residency provided by the visa expires. Funcţionarul: Trebuie să obtineţi un permis de şedere de la birourile Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză.

Getting a residency permit for commercial activities Obținerea permisului de ședere pentru activități comerciale 8F38 The foreign citizen: What documents are necessary to get the residency permit? Cetățeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obținerea permisului de ședere?

Vocabular tematic

the application and to submit to the Romanian diplomatic missions or consular office the following documents: • The approval of the Romanian Center for the Promotion of Trade and Foreign Investment (which is valid 6 months since issuance); • Criminal record or any other document with the same legal value; • Medical insurance valid for the entire period for which the visa is granted; • Proof that accommodation can be provided; Funcţionarul: Pentru obţinerea acestui tip de viză trebuie să achitaţi taxa de viză de 120 Euro în statul în care faceţi solicitarea şi să depuneţi la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României următoarele documente: • avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (care este valabil 6 luni de la data emiterii); • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică; • asigurare medicală valabilă pe toată perioada vizei; • dovada asigurării condiţiilor de cazare.

The clerk: To get the first residency permit for commercial activities, you must submit the following documents: • an application form; • a border crossing document ( passport, travel ID, etc.), original and copy; • a confirmation of company details / certificate of good standing • the approval of the Romanian Centre for the Promotion of Trade and Foreign Investment; • registration certificate (original and copy); • certificate of incorporation (original and copy); • court ruling for the setting up of the company (original and copy); • proof of means of subsistence (500 Euro per month for associates and 700 Euro per month for shareholders, for the period in which the permit is valid); • proof of legal ownership of the registered offices (copy and original);

109


Thematic vocabulary 110

• proof of legal ownership of housing (copy and original); • proof of social insurance; • medical certificate; • statement; • fees. Funcţionarul: Pentru obţinerea primului permis de şedere pentru activităţi comerciale trebuie să prezentaţi următoarele documente: • cerere; • documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în original şi copie; • certificate constatator; • avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine; • certificat de înmatriculare al societăţii comerciale (original şi copie); • actul constitutiv al societăţii comerciale (original şi copie); • hotărârea judecătorească de înfiinţare (original şi copie); • dovada mijloacelor de întreţinere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţionarilor, pe perioada valabilității permisului) • dovada deţinerii legale a spaţiului pentru sediul social (original şi copie); • Dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); • dovada asigurării sociale; • adeverinţă medical; • declaraţie; • taxe. The foreign citizen: For the renewal of the residency permit do I have to submit the same documents? Cetăţeanul străin: Pentru reînnoirea permisului de şedere trebuie să depun aceleaşi documente? The clerk: The residency permit can be renewed within 30 days since the previous one expires. To get a new permit you must submit the following documents: • an application; • a border crossing document (passport, travel ID, etc.); • the approval of the Romanian Centre for the Promotion of Foreign Investment, attesting that the activity of your company was carried out in keeping with the business plan; • filing of amendments; • a certificate including the main economic-financial indicators; • a certificate issued by the Local Labour Inspectorate / employment contracts registed with the LLI in case you created jobs; Funcţionarul: Permisul de şedere se reînnoieşte cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru obţinerea unui nou permis de şedere trebuie să depuneţi următoarele documente: • cerere; • documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în original şi copie; • certificat constatator; • avizul Centrului Român pentru Promovarea Investiţiilor Străine din care să rezulte că activitatea societăţii comerciale s-a desfăşurat în conformitate cu planul de afaceri;


• înscrierile de mențiuni; • certificate cuprinzând principalii indicatori economico-financiari; • adeverinţa eliberată de I.T.M./contracte de muncă înregistrate la I.T.M. în cazul în care aţi creat locuri de muncă; • dovada mijloacelor de întreţinere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţionarilor, pe perioada valabilităţii permisului de şedere) • dovada deţinerii legale a spaţiului pentru sediul social (original şi copie); • dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); • dovada asigurării sociale; • adeverinţa medicală; • taxe;

The clerk: The application for the granting or extention of the right of residency will be solved within 30 days since it is filed. If additional verifications are necessary, the term can be extended by 15 days at the most. Funcţionarul: Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Working in Romania Munca în România

8F39

The foreign citizen: How can I find a job in Romania? Cetăţeanul străin: Cum pot găsi un loc de muncă în România? The clerk: If you want to work in Romania and you are a citizen of a country that is not member of either the European Union or the European Economic Area, you must find an employer and take the tests imposed by the employer. If he/she decides to employ you, the employer must obtain an employment authorisation for you. You can be employed in Romania by just one employer, fizical or natural person. Funcţionarul: Dacă doriţi să munciţi în România şi aveţi cetăţenia unui stat din afara Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European trebuie să găsiţi un angajator şi să susţineţi probele impuse de acesta. Dacă se decide să vă angajeze, acesta trebuie să obţină pentru dumneavoastră o autorizaţie de muncă. Puteţi fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică.

Vocabular tematic

The foreign citizen: How long will it take to get the residency permit? Cetăţeanul străin: În cât timp voi obţine permisul de şedere?

The foreign citizen: Who is supposed to get the employment authorisation? Cetăţeanul străin: Cine va obţine autorizaţia de muncă? The clerk: The employer will get the employment authorisation from the Romanian Immigration Office in the county where the company has its registered office, or from the Migration Department of Bucharest.

111


Funcţionarul: Angajatorul va obţine autorizaţia de muncă de la birourile Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care are sediul social, respectiv de la Direcţia Migraţie, pentru municipiul Bucureşti.

Thematic vocabulary

The foreign citizen: what fees must be paid to get such an authorisation? Cetăţeanul străin: Ce taxe trebuie plătite pentru obţinerea autorizaţiei?

112

The clerk: To get the authorisation, the employer must pay: • the equivalent in lei of 200 Euros for permanent, posted, cross border, temporary, nominal or sports workers; • the equivalent of 50 Euros for authorisations for permanent workers, seasonsal workers and students; Funcţionarul: La eliberarea autorizaţiei de muncă, angajatorul va plăti astfel: • echivalentul în lei a 200 euro pentru autorizaţiile de muncă pentru lucrător permanent, detaşat, transfrontalier, stagiar, nominal, sportiv; • echivalentul în lei a 50 euro pentru autorizaţiile pentru lucrător permanent-studii şi sezonier.

The conditions in which an employer can get a work authorization for foreigners Condițiile în care un angajator poate obține autorizația de muncă pentru 8F40 străini The foreign citizen: What are conditions in which an employer can get a work authorization? Cetăţeanul străin: Care sunt condiţiile în care angajatorul poate obţine autorizaţia de muncă? The clerk: You can get employment in Romania, based on a work permit, if the following conditions are met: • vacant jobs cannot be taken by Romanian citizen, citizens of the EU/EEA or permanent residents in Romania; • you must meet the special professional skill requirements, must have experience and authorization; • you must prove you are medically fit to carry out that activity; • you don’t have a criminal record that would make it incompatible with the activity that you carry out or are about to carry out in Romania; • you are part of the annual contingent approved under Government Decision; • the employer has paid all its duties to the state budget; • the employer actually carries out the activity for which they request a work permit; • the employer has not been sanctioned for undeclared work or for having illegally employed workers; Funcţionarul: Vă puteţi angaja în România, cu autorizaţie de muncă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: • Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai statelor membre UE/ SEE sau de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României; • Îndepliniţi condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare; • Faceţi dovada faptului că sunteţi apt din punct de vedere medical să desfăşuraţi activitatea respectivă;


• Nu aveţi antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care desfăşuraţi sau urmează să o desfăşuraţi pe teritoriul României; • Vă încadraţi în contingentul anual aprobat prin hotărâre a guvernului; • Angajatorul are achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat; • Angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă; • Angajatorul să nu fi fost sancţionat anterior pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală. The foreign worker: what is the annual contingent workforce approved under Government Decision? Cetăţeanul străin: Ce este contingentul anual aprobat prin hotărâre de guvern?

Working without a work authoritsation Munca fără autorizație de muncă

8F41

The foreign citizen: Who may work in Romania without a work authorization ? Cetăţeanul străin: Cine poate munci în România fără autorizaţie de muncă?

Vocabular tematic

The clerk: Every year, the government approves the number of work authorizations that can be issued for the foreigners who may work in Romania, by types of authorization (for permanent, posted and seasonal workers, nominal work permits, permits for interns, athletes and cross-border workers). This number can be increased, in case the number of applications is higher than the set number. Funcţionarul: În fiecare an Guvernul aprobă printr-o hotărâre numărul autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor ce pot lucra în România, pe tipuri de autorizaţii de muncă (autorizaţii pentru lucrători permanenţi, lucrători detaşaţi şi lucrători sezonieri, autorizaţii de muncă nominale, autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari, pentru sportivi şi pentru lucrători transfrontalieri). Acest număr poate fi majorat, în cazul în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă este mai mare decât numărul stabilit.

The clerk: you don’t need a work authorization if: • You have the right of permanent residency in Romania; • You are one of the foreign workers whose access to the Romanian labour market is regulated by bilateral agreements, conventions or understandings concluded by Romania with other countries, if this possibility is established in the text of the agreement, convention or understanding Romania is a party to; • You are appointed head of office or branch in Romania of a company that has its registered office abroad, in keeping with the deeds required by the Romanian legislation in the field; • You are family to a Romanian citizen; • You are employed by a company with the registered offices in one of the EU/EEA country or in the Swiss Confederation and you are posted to Romania (you will have to present the residence permit from that country). Funcţionarul: Nu aveţi nevoie de autorizaţie de muncă dacă:

113


Thematic vocabulary

• aveţi un drept de şedere permanentă în România; • faceţi parte din categoria de cetăţeni străini al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, dacă această posibilitate este stabilită prin textul acordului, convenţiei sau înţelegerii la care România este parte; • sunteţi numit şef de filială, reprezentanţă sau de sucursală pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română în acest sens; • sunteţi membru de familie al unui cetăţean român; • sunteţi angajat al unei companii cu sediul în unul dintre statele membre UE/SEE ori în Confederaţia Elveţiană şi sunteţi detaşat în România (va trebui să prezentaţi permisul de şedere din acel stat).

Long term residency Șederea pe termen lung

8F42

The foreign citizen: I would like to know what long term residency is. Cetăţeanul străin: Aş dori să ştiu ce este şederea pe termen lung. The clerk: long term residency allows you to set domicile in Romania for an unlimited period of time (permanent); Funcţionarul: Şederea pe termen lung vă permite să vă stabiliţi domiciliul în România, pe durată nedeterminată de timp (permanentă). The foreign citizen: How can I get the right of domicile in Romania? Cetăţeanul străin: Cum pot obţine domiciliul în România? The clerk: If you are citizen of a non- EU/EEA country, you have the right of continuous residence for minimum 5 years and you wish to get the long term residence right in Romania, you have to request this from the Romanian Immigration Office in the county you are a resident of. If the answer is positive, you will get the right of domicile in Romania and you will be issued a permanent residency permit for the purpose for which you filed the application (for example: work, trade, reuniting the family) or the residency card as family member of a Romanian citizen. Funcţionarul: Dacă sunteţi cetăţean al unui stat non-UE/SEE, aveţi o şedere continuă legală de minimum 5 ani în România şi doriţi să obțineţi dreptul de şedere pe termen lung în România, trebuie să solicitaţi acest lucru la birourile Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Dacă răspunsul este unul pozitiv, veţi primi domiciliul în România şi vi se va elibera permisul de şedere permanentă pentru scopul şederii în România pentru care aţi depus cererea (de exemplu: muncă, activităţi comerciale, reîntregirea familiei etc.) sau cartea de rezidenţă pentru membru de familie al unui cetăţean român. The foreign citizen: How long is the long term residency permit valid? Cetăţeanul străin: Ce valabilitate are permisul de şedere pe termen lung? The clerk: The permit is valid 10 years in case you are member of a Romanian citizen’s

114


family and 5 years if you have the right of residency in Romania for the other purposes established by law. The 5 or 10 year validity only refers to the validity of the document, not to the duration of your stay in Romania. Funcţionarul: Permisul de şedere pe termen lung are o valabilitate de 10 ani în cazul în care sunteţi membru de familie al unui cetăţean român şi de 5 ani dacă aveţi dreptul de şedere în România pentru celelalte scopuri prevăzute de lege. Valabilitatea de 5 sau 10 ani se referă doar la valabilitatea documentului, nu şi la durata şederii dumneavoastră în România.

Continous residency Șederea continuă

8F43

The clerk: residency is considered continuous when the absence from Romania is shorter than 6 consecutive months and does not exceed a total of 10 months. Funcţionarul: Şederea este considerată continuă atunci când perioada de absenţă de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive şi nu depăşeşte în total 10 luni. The foreign citizen: Are all residency periods taken into account? Cetăţeanul străin: Toate perioadele de şedere sunt luate în calcul? The clerk: No, the period for studies is calculated half the long term residency, and the periods spent in Romania based on a short term residency, diplomatic or work visa or visa for seasonal works are not taken into account. Funcţionarul: Nu, perioada de şedere în scop de studii se calculează la jumătate pentru rezidenţa pe termen lung iar perioadele petrecute în România cu viză de scurtă şedere, viză diplomatică sau de serviciu şi cu viză pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier nu se iau în calcul.

Vocabular tematic

The foreign citizen: what does continuous residency mean? Cetăţeanul străin: Ce înseamnă şedere continuă?

The foreign citizen: Who may not get a long term residency right? Cetățeanul străin: Cine nu poate primi drept de ședere pe termen lung? The foreign citizen: People who have a temporary residency right for studies, people who are in Romania based on a short term visa or visa/right of residency granted by the diplomatic or work visa cannot get a long term residency right. Funcționarul: Persoanele cu un drept de ședere temporară pentru studii, persoanele aflate în România cu viză de scurtă ședere sau viză/drept de ședere conferit de viza diplomatică sau de serviciu nu pot primi dreptul de ședere pe termen lung.

Documents needed to get a long term residency right Documente necesare pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung 8F44 The foreign citizen: What documents are needed to get a long term residency right?

115


Thematic vocabulary

Cetățeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung? The clerk: the first step in establishing domicile in Romania is to submit the file to the Romanian Immigration Office. The file must contain the following documents: • an application; • the border crossing document (passport, travel ID, etc.) (copy and original); • housing documents (copy and original); • proof of health insurance coverage; • proof of means of subsistence coverage (those who are family to Romanian citizens do not have to submit this document); • criminal record issued by the Romanian authorities; • certificate of marital status (if applicable;) • fees; Funcţionarul: Primul pas pentru a vă stabili domiciliul în România este depunerea dosarului la Oficiul Român pentru Imigrări. Dosarul trebuie să conţină următoarele documente: • cerere; • documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie etc.) în copie și original; • acte doveditoare privind spațiul de locuit (copie și original); • dovada asigurărilor sociale de sănătate; • dovada mijloacelor de întreținere (membrii de familie ai cetățenilor români nu trebuie să depună acest document); • certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române; • documente de stare civilă (dacă este cazul); • taxe;

Long term residency right for children Dreptul de ședere pe termen lung al copiilor

8F45

The foreign citizen: Can my children get a long term residency right? Cetățeanul străin: Copiii mei pot obține dreptul de ședere pe termen lung? The clerk: you can request the granting of the long term residency right for your children at the same time with your application. Children can get this right if you got this right yourself. Funcționarul: Puteți socilita acordarea dreptului de ședere pe termen lung pentru copiii dumneavoastră în același timp cu solicitarea depusă pentru dumneavoastră. Copiii pot primi acest drept doar dacă ați primit dumneavoastră acest drept: The foreign citizen: What documents do I have to submit in order to get a long term residency right for my children? Cetăţeanul străin: Ce acte trebuie să depun pentru a obţine dreptul de şedere pe termen lung şi pentru copii mei? The clerk: Your application file must contain the following documents: • birth certificate translated and legalized/endorsed (depending on the state that issued the document);

116


• the consent of the parent who does not have a long term residency right in Romania; Funcţionarul: În dosarul pe care îl depuneţi pentru dumneavoastră trebuie să includeţi următoarele documente: • certificatul de naştere tradus şi supralegalizat/apostilat (în funcţie de statul emitent al documentului); • consimţământul în forma autentică al părintelui care nu are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României; The foreign citizen: How long does it take to get a long term residency right? Cetăţeanul străin: În cât timp primesc dreptul de şedere pe termen lung?

The foreign citizen: What if my application is turned down? Cetăţeanul străin: Ce pot face dacă cererea mea a fost refuzată? The clerk: The notification includes the arguments that led to that decision. If you were denied the right of long term residency, you can file an appeal with the Bucharest Court of Appeal within 30 days since the notification date. Funcţionarul: Comunicarea conţine şi motivele care au stat la baza deciziei. Dacă vi s-a refuzat acordarea dreptului de şedere pe termen lung, puteţi ataca decizia la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Drepturile rezidenţilor pe termen lung Long term residents’ rights

Vocabular tematic

The clerk: You will get a response on your application within 6 months. This deadline may be extended by another 3 months, in which case you will be announced. You will get the answer in writing, within 14 working days since the application was processed. If you are granted the long term residency right, within 30 since notification of approval you must submit the documents needed for a long term residency permit to be issued by the Romaian Immigration Office where the application was registered. Funcţionarul: La cererea dumneavoastră veţi primi răspuns în maxim 6 luni. Acest termen se poate prelungi cu încă 3 luni, caz în care veţi fi anunţat şi dumneavoastră. Veţi primi răspunsul în scris, în 15 zile lucrătoare de la soluţionarea cererii. Dacă vi s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung, în 30 de zile de la primirea comunicării trebuie să depuneţi documentele necesare eliberării permisului de şedere pe termen lung la biroul Oficiului Român pentru Imigrări unde a fost înregistrată cererea.

8F46

The foreign citizen: Can you please tell me what rights I have got as long term resident? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi spuneţi, vă rog, ce drepturi am ca rezident pe termen lung? The clerk: If you have a long term residency right you benefit from the same rights as the Romanian citizens. Therefore: • you may work in Romania without a work permit, based on a registered individual employment agreement; • you have access to all forms and levels of education and professional training,

117


Thematic vocabulary 118

including to scholarships, diploma recognition and equivalency, recognition of certificates and professional qualifications; • you benefit from social security and protection, medical and social assistance; • you benefit from tax and fee exemptions; • you have access to public goods and services, including to getting a house; • you have the right to join a trade union or professional association; Funcţionarul: Dacă aveţi drept de şedere pe termen lung în România beneficiaţi de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români. Astfel: • puteți lucra în România fără autorizaţie de muncă, în baza unui contract individual de muncă înregistrat. • aveţi acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu, echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, • vă bucuraţi de securitate şi protecţie socială, asistenţă medicală şi socială, • beneficiaţi de scutiri de impozite şi de scutiri de taxe, • aveţi acces la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe, • aveţi libertate de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională.

Termination of the long term residency right Încetarea dreptului de şedere pe termen lung

8F47

The foreign citizen: When does the long term residency right cease to be valid? Cetăţeanul străin: Când încetează dreptul de şedere pe termen lung? The clerk: the long term residency right ceases in the following situations: • if the right is annulled or revoked; • if you get a long term residency right for another state; • in case of absence from the Romanian territory for a period longer than 12 consecutive months, with the exception of the situation in which, during this period, you have benefited from a temporary residency right in a EU member state; • upon request, when getting the Romanian citizenship; • in case of absence from the territory of the EU/EEA member states or of the Swiss Confederation for a period longer than 2 consecutive years of the long term resident, bearer of a long term residency permit that has written on it “former bearer of the EU blue card”, or of their family members who have the status of long term resident. Funcţionarul de la ghişeu: Dreptul de şedere pe termen lung încetează în următoarele situaţii: • în cazul anulării sau revocării, • în cazul obţinerii unui drept de şedere pe termen lung pe teritoriul altui stat, • în cazul absenţei de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, cu excepţia situaţiei în care, în această perioadă, aţi beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, • în cazul absenţei de pe teritoriul statului român pe o perioadă mai mare de 6 ani consecutivi, chiar dacă în această perioadă aţi beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, • la cerere, la dobândirea cetăţeniei române, • în cazul absenţei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului


Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, posesor al unui permis de şedere pe termen lung cu menţiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE», sau a membrilor săi de familie cărora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.

Bibliography / Bibliografie A. Romanian Education and Health System Sistemul educaţional şi de sănătate din România

Online Sources / Surse Online: 1. Romanian Explanatory Dictionary Dicţionar explicativ al limbii române http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 2. National Centre for Diploma Recognition and Equivalency Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor http://www.cnred.edu.ro/#Activitati 3. Ministry of Education, Research, Youth and Sport Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului http://www.edu.ro/index.php

Vocabular tematic

EDUCATION / EDUCAŢIE Legislation / Legislaţie : 1. Methodology for accepting third country nationals to study and get enrolled in the education system in the public and private education system in Romania, in the 20112012 academic year Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, în anul școlar/universitar 2011 2012 http://www.edu.ro/index.php/articles/16311 2. Government Ordinance no. 22 / 2009 on establishing the minimum quantum of tuition fee, in hard currency, for citizens who study on their own in Romania Ordonanţa Guvernului nr. 22 / 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România http://www.edu.ro/index.php/articles/12712 3. Application for an acceptance letter to study Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii http://www.edu.ro/index.php/articles/12650

HEALTH / SĂNĂTATE Legislation / Legislaţie utilizată: 1. Law no. 95 of April 14th 2006 on the health-care reform Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/legea-95-privind-reforma-in-domeniulsănătății

119


Thematic vocabulary

2. Government Ordinance no.44/2004 on the social integration of foreigners who got a form of protection in Romania Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România http://www.cnas.ro/legislatie/cetateni-straini/ordonanta-nr-44-din-29-ianuarie-2004 Online Sources / Surse Online: 1. Romanian Explanatory Dictionary Dicţionar explicativ al limbii române http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 2. National Health Insurance House Casa Naţională de Asigurări de Sănătate http://www.cnas.ro/ 3. Bucharest Health Insurance House Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București http://casmb.ro/main.php

B. Industrial Relations / Relaţii de muncă Legislation / Legislaţie: 1. Law no. 40/2011 amending and completing Law no.53 / 2003 on Labour Code Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii 2. Law no. 62/2011 on social dialogue Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 3. Law no. 76 / 2002 on unemployment benefits and employment incentives, with the subsequent additions and amendments Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare On-line Sources / Surse on-line: http://codul-muncii.webox.ro/ www.avocatnet.ro www.legislatiamuncii.manager.ro

C. Job Interview / Interviul de angajare 1. Recommendation 2002 / 236 / EC of the European Parliament Commission and EU Council of March 11th 2002 on Curriculum Vitae Europass Recomandarea 2002/236/CE a Comisiei Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene din 11 martie 2002 – privind Curriculum Vitae Europass 2. Law 40/2011 amending and completing Law no.53/2003 on Labour Code Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii ON LINE SOURCES / SURSE ONLINE: http://www.codulmuncii.ro http://www.cveuropean.ro/interview.html http://www.ejobs.ro/cariera/sectiune-stdent/articol-TotuldespreInterviu/page-Cele-15-regulide-aur-ale-unui-interviu

120


D. Everyday Life / Viaţa de zi cu zi Legislation / Legislaţie:

On-line Sources / Surse on-line: http://www.igpr.ro http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Rezidenta-permanenta/79 http://www.gazest.ro/furnizare/facturi/factura-de-regularizare.html http://www.politiaproximitate.ro/permis_conducere.html

E. Romanian Constitution / Romania - a Rule of Law state Constituţia României/România stat de drept Guides / Ghiduri: Mocanu Gina, Crăciun Andreea, Marin Sînziana Carolina, Drăgoi Ştefan (ARCA – the Romanian Forum for Refugees and Migrants), Specific Training Guide : Getting Romanian Citizenship, edited part of the project “Supporting people with a form of protection during the process of getting Romanian citizenship”.

Vocabular tematic

1. Law no. 230/2007 on the setting up, organization and functioning of owners’ associations, Chapter I – General Provisions, definitions; Art. 3, letter g) Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Capitolul I - Dispoziţii generale, definiţii; Art. 3, litera g) 2. Law no. 114/1996 – Housing Law; Chapter 3 – renting a house; art. 21 Lege nr. 114/1996 – Legea locuinţei; Capitolul 3 – Închirierea locuinţelor; Art. 21 3. Methodology of November 28th 2000 (Methodology of 2000 regarding the classification of captive consumers of electricity) Metodologia din 28 noiembrie 2000 (Metodologia din 2000) privind încadrarea pe categorii a consumatorilor captivi de energie electrică 4. Interior Minister’s Order 163/2011 on changing national driving licences issued by the competent authorities of other states with similar Romanian documents, published in Romania’s Official Journal, Part I, no.578 of August 16th 2011 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 578, din 16 august 2011

Mocanu Gina, Crăciun Andreea, Marin Sînziana Carolina, Drăgoi Ştefan (ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migranți), Ghid de Pregătire Specifică: Obţinerea Cetăţeniei Române, material redactat în cadrul Proiectului: „Sprijinirea persoanelor cu o formă de protecţie în procesul de obţinere a cetăţeniei române”. Legislation / Legislaţie: 1. The Romanian Constitution 2003, Stefan Publishing House, Bucharest 2010 Constituţia României 2003, Editura Ştefan, Bucureşti, 2010. 2. Law no. 21/1991 on Romanian citizenship Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române.

121


On-line Sources / Surse on-line: Romanian Explanatory Dictionary / DEX Dicţionar explicativ al limbii române | DEX online http://dexonline.ro/.

F. Interaction with Romanian Immigration Office Employees Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări

Thematic vocabulary

Legislation / Legislaţie:

122

1. Government Ordinance no. 194/2002 on foreigners’ status in Romania, with the subsequent additions and amendments Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu completările şi modificările ulterioare 2. Government Ordinance no. 56/2007 on employing and posting foreigners in Romania, with the subsequent additions and amendments Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu completările şi modificările ulterioare 3. Government Ordinance no. 44/2008 on commercial activities carried out by authorized natural persons, individual and family enterprises, with the subsequent additions and amendments Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu completările şi modificările ulterioare 4. Law no. 200/2004 on recognizing diplomas and professional qualifications for the professions acknowledged and regulated in Romania, with the subsequent additions and amendments. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificările profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu completările şi modificările ulterioare On-line Sources / Surse on-line: Romanian Immigration Office / Oficiul Român pentru Imigrări http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Venireacalatoria-in-Romania/67 http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sederea-in-Romania/70 http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sedere-pe-termen-lung-in-Romania/79 Conta Online http://www.conta.ro/dictionar.php WEB DEX http://www.webdex.ro/online/noul_dictionar_explicativ_al_limbii_romaneMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.