Page 1

A Z O K TAT Á S I

M I N I S Z T É R I U M

F E L S Ô O K TAT Á S I P Á LY Á Z ATA I

STATISZTIKAI ÖSSZEFOGLALÓ A FELSÔOKTATÁSI PÁLYÁZATOK IRODÁJA TEVÉKENYSÉGÉRÔL 1997-2001


T

A

R Elôszó / 5

T

A

L

I. Összefoglaló áttekintés a pályázatokról (1997-2001) – ábrák, táblázatok / 7

O II. Összesített statisztikai adatok és ábrák a pályázatokról évenkénti bontásban / 13


M

J

E

III. Összesített statisztikai adatok és ábrák az egyes pályázatok vonatkozásában (1997-2001) / 19

G

Y

Z Mellékletek

IV. Éves áttekintô adatok az egyes pályázatokról

• 1. sz. melléklet: A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat / 115

• IV.1. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (SZPÖ) /

29

• 2. sz. melléklet:

• IV.2. Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat (PFP) /

37

• IV.3. Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj (EKKÖ) /

51

• IV.4. Felsôoktatási Kutatási és

57 • IV.5. Fôiskolai Pályázat (FP) / 81 Fejlesztési Pályázat (FKFP) /

• IV.6. Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat (TKP) /

85

• IV.7. Felsôoktatási Könyvtártámogatási Pályázat (KP) /

93

• IV.8. Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj (BÖ) /

99

• IV.9. Széchenyi István

107 • Régiók definíciója / 113 Ösztöndíj (SZÖ) /

É

A Felsôoktatási Pályázatok Irodájának eljárásrendje / 124

• 3. sz. melléklet: A felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D., 9/E. és 10/A. paragrafusokban létrehozott pályázati rendszerû programok kuratóriumai / 132

• 4. sz. melléklet: A felsôoktatási pályázati rendszer mûködését megalapozó egyéb jogszabályok / 135

• A Felsôoktatási Pályázatok Irodája munkatársai /

136

K


ELÔSZÓ Az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként mûködô Felsôoktatási Pályázatok Irodáját (FPI) a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium hozta létre 1996 októberében abból a célból, hogy a felsôoktatási törvény 1996-os módosításával megalapított új pályázati programok lebonyolítását önálló, professzionális szervezet végezze. Az FPI létrehozásával egyidejûleg a minisztérium olyan, szakmai döntéseik tekintetében független kuratóriumokat állított fel, amelyek az egyes pályázati fordulók lezárultával javaslatot tettek a fenti programok keretében támogatandó pályázatokra. Az elmúlt közel hat esztendô során – noha a programok maguk, az adott programok keretében kiírt pályázatok, valamint a kuratóriumok is átalakultak – az Oktatási Minisztérium, az FPI, valamint a kuratóriumok közötti munkamegosztás változatlan maradt. A költségvetési törvény figyelembevételével az oktatási miniszter dönt a pályázatok kiírásáról, a rendelkezésre álló támogatási összegrôl, a pályázatok alapelveirôl és prioritásairól. A pályázatok meghirdetésével, bírálatával, nyomonkövetésével, és – részben – az értékelésével kapcsolatos szervezési, kommunikációs, informatikai, adminisztrációs és jogi feladatokat

az FPI végzi. A mindenkori kuratóriumok (jelenleg a Jedlik Ányos Kuratórium, a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium és a Széchenyi István Kuratórium) döntenek a pályázatok bírálatának alapelveirôl, a pályázatokat bíráló szakértôk személyérôl, valamint arról, hogy mely pályázatok milyen összegû támogatását javasolják az oktatási miniszter számára. A támogatások odaítélésérôl és a támogatási összegekrôl az oktatási miniszter dönt. A fentiekben ismertetett rendszertôl jelentôsen eltér – mind strukturálisan, mind pedig a méreteit tekintve – a 2001 januárja óta mûködô, s szintén az FPI által bonyolított Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, amely települési és megyei önkormányzati forrásokat von be a szociálisan rászoruló hallgatók támogatásának rendszerébe. Az FPI az ösztöndíjprogram kommunikációs, informatikai és pénzügyi központja, amennyiben koordinálja a pályázatoknak az önkormányzatoknál történô kiírását és lebonyolítását, nyilvántartja a csatlakozott önkormányzatok, valamint az immár több tízezer pályázó adatait, s továbbítja a támogatásra jogosult hallgatók ösztöndíját a kifizetô felsôoktatási intézmények felé. A fentiekben tömören ismertetett feladatok ellátását az FPI olyan szolgáltatásnak tekinti, amelynek során meg-

FPI

5


FPI

6

bízható, pontos és gyors munkavégzésre, ugyanakkor – az adott eljárásrendi kötöttségek mellett – a lehetô legnagyobb rugalmasságra törekszik. Két legfontosabb feladatunk és célunk a kuratóriumok szakszerû döntéseinek elôkészítése és a pályázók naprakész tájékoztatása. Rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a pályázati rendszerek mûködése, és különösen a bírálati folyamat a pályázók számára átlátható és követhetô legyen. Az FPI részletes tájékoztató csomagokkal és kitöltési útmutatókkal segíti a pályázni szándékozókat, és telefonon is készségesen nyújt segítséget mind a pályázni kívánók kérdéseinek megválaszolásában, mind pedig a támogatásban részesülô ösztöndíjasok ösztöndíjjal kapcsolatos problémáinak megoldásában. Abban a reményben bocsátjuk közre az alábbi összeállítást, hogy kötetünket a felsôoktatásban tevékenykedô oktatókon, kutatókon, s a magyar felsôoktatással foglalkozó szakembereken túl az érdeklôdôk szélesebb köre is haszonnal forgathatja majd.

Dr. Borbély Gábor igazgató


2. ábra: A rendelkezésre álló keretösszegek 1997-2001 között

I. ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS A PÁLYÁZATOKRÓL TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK (1997-2001)

TKP

SZPÖ

KP

EKKÖ

FKFP

SZÖ

PFP

(m Ft) - 4500 - 4000 - 3500 - 3000

FP

- 2500 - 2000

1. ábra: A pályázatok útján igényelt teljes támogatás összege 1997-2001 között

- 1500

Megjegyzés: Az ábrán nem szerepel a Széchenyi Professzori

- 500

- 1000

Ösztöndíj, az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj valamint a Széchenyi

-0 1997

1998

1999

2000

2001 FPI

István Ösztöndíj, minthogy ezek esetében nem értelmezhetô az igényelt támogatási összeg fogalma.

7

3. ábra: A pályázatok keretében kifizetett támogatási összegek 1997-2001 között

(m Ft) 14000 12000 10000 -

TKP

TKP

SZPÖ

KP

KP

EKKÖ

FKFP

FKFP

SZÖ

PFP

PFP

FP

FP

(m Ft) - 4500 - 4000 - 3500 - 3000

8000 -

- 2500

6000 -

- 2000 - 1500

4000 - 1000 2000 -

- 500 -0

01997

1998

1999

2000

2001

1997

1998

1999

2000

2001


4. ábra: Elfogadási ráta az egyes pályázati programok esetében, évente (%) 100 -

TKP

FKFP

FP

EKKÖ

KP

PFP

SZPÖ

SZÖ

6. ábra: Megítélt támogatási összegek az igényelt támogatás százalékában 1997-2001 BÖ

TKP

FKFP

KP

PFP

(%) - 50

FP

90 - 45

80 70 -

- 40

60 50 -

- 35

40 30 -

- 30

20 10 FPI

8

- 25

01997

1998

1999

2000

2001 - 20

5. ábra: Az egy pályázatra jutó átlagos támogatás mértéke 1997-2001 között (m Ft) 7-

TKP

FKFP

FP

EKKÖ

KP

PFP

SZPÖ

SZÖ

- 15

BÖ - 10

6-5 5-0

4-

1997

1998

1999

2000

2001

3-

Megjegyzés: Az ábrán nem szerepel a Széchenyi Professzori

2-

Ösztöndíj, az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, a 1-

Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj valamint a Széchenyi István Ösztöndíj, minthogy ezek esetében nem értelmezhetô az

0-

1997

1998

1999

2000

2001

igényelt támogatási összeg fogalma.


7. ábra: A pályázatok keretében beadott és nyertes pályázatok száma 1997-2001 között (db) 7000 -

Beadott Nyertes

6000 5000 4000 3000 -

Az 1997-2001 közötti idôszakban a minisztérium a benyújtott 22 404 pályázat mintegy 40%-át részesítette támogatásban. A tárgyalt idôszakban az egy pályázatra esô átlagos támogatási igény 3,45 millió Ft, az egy támogatottra jutó átlagos támogatási összeg pedig 2,03 millió Ft volt. A megítélt támogatási összeg az öt év adatait figyelembe véve az összes támogatási igény 20,16%-át tette ki. A pályázatok bírálatában 1997-2001 között összesen 4 108 szakértô mûködött közre.

2000 1000 0TKP

KP

FKFP

PFP

SZPÖ

FP

EKKÖ

SZÖ

BÖ FPI

Igényelt és megítélt támogatás tudományterületenként (m Ft) TUDOMÁNYTERÜLET

9 IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok Egyéb* Tudományterület alapján be nem sorolható pályázatok

21728,500 14991,868 11514,217 241,201 2698,693

3176,075 3011,000 3226,353 129,593 763,000

ÖSSZESEN

51174,479

10306,021

* Az „Egyéb” kategóriában a három klasszikus tudományterület egyikébe sem sorolható projekteket tüntettük fel. Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj, valamint az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, amelyek keretében 1997-2001-ig összesen további 13,18 milliárd Ft támogatás került kifizetésre.


Igényelt és megítélt támogatás intézménytípusonként (m Ft) INTÉZMÉNY TÍPUSA

IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

35570,842 9999,213 5604,425

7393,175 1313,016 1599,830

ÖSSZESEN

51174,479

10306,021

* Az „Egyéb” kategóriába tartozik minden olyan szervezet, amely nem felsôoktatási intézmény és nem is annak keretein belül mûködik. Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj, valamint az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, amelyek keretében 1997-2001-ig összesen további FPI

10

13,18 milliárd Ft támogatás került kifizetésre.

Igényelt és megítélt támogatás régiónként (m Ft) RÉGIÓ

IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld

28072,422 5139,500 3734,913 4399,996 4692,650 4976,514 158,485

5904,634 1108,324 517,297 715,058 708,486 1321,171 31,050

ÖSSZESEN

51174,480

10306,020


Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György

Posztdoktori

Ösztöndíj,

valamint

az

Európai

Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, amelyek keretében 1997-

2001-ben egy olyan szerzôdés volt, amelyet nem kívánt megkötni a támogatott, mégpedig a Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat esetében.

2001-ig összesen további 13,18 milliárd Ft támogatás került kifizetésre.

Az 1997-es évre vonatkozóan összesen 109 szerzôdésbontás történt (79 db a Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat, 19 db a Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat, 10 db a Széchenyi Professzori Ösztöndíj és 1 db a Felsôoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat keretében), 3 szerzôdést a támogatott nem kívánt megkötni (Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat). 1998-ban 70 szerzôdést bontottak fel (36 db a Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat, 5 db a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2 db a Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat keretében), s 5 szerzôdést nem kívánt megkötni a támogatott (Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat). 1999-ben összesen 1 szerzôdésbontás történt a Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat esetében, míg 2000-ben összesen 21 szerzôdést bontottak fel (1 db a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 20 db a Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázat keretében).

A szerzôdésbontások következtében a támogatottak 153,357 millió Ft összegû támogatástól estek el.

FPI

11


II. ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOK ÉS ÁBRÁK A PÁLYÁZATOKRÓL ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ 1997-2001 ÉV 1997 1998 1999 2000 2001 ÖSSZESEN

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS* (M FT)

696,000 1632,000 2808,000 4320,000 3672,000

694,724 1614,592 2744,352 4272,660 3649,560

13128,000

12975,888

* A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege.

FPI

13

FELSÔOKTATÁSI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 1997-2001 ÉV

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS (M FT)

KERETÖSSZEG (M FT)

ELOSZTOTT TÁMOGATÁS (M FT)

2002. ÉVRE

2003. ÉVRE

2004. ÉVRE

1997 1998 1999 2000 2001

710,000 780,000*1 860,000*2 880,000*3 750,000*4

710,000 761,400 858,540 878,218 749,250

– – 4,800 216,045 285,406

– – – 1,000 267,158

– – – – 8,000

ÖSSZESEN

3980,000

3957,408

506,251

268,158

8,000

*1

Ebbôl 87,1 millió Ft az 1998-ban megítélt támogatás, a fennmaradó összeg az elôzô év kötelezettségvállalásainak fedezete.

*2

Ebbôl 399 millió Ft az 1999-ben megítélt támogatás, a fennmaradó összeg az elôzô két év kötelezettségvállalásainak fedezete.

*3

Ebbôl 300 millió Ft a 2000-ben megítélt támogatás, a fennmaradó összeg az elôzô három év kötelezettségvállalásainak fedezete.

*4

Ebbôl 297,51 millió Ft a 2001-ben megítélt támogatás, a fennmaradó összeg az elôzô két év kötelezettségvállalásainak fedezete.


FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 1997-2001 ÉV 1997 1998 1999 2000 2001 ÖSSZESEN

FPI

14

KERETÖSSZEG (M FT)

ELOSZTOTT TÁMOGATÁS (M FT)

600,000 450,000 450,000 150,000 150,000

595,194 452,704 449,990 149,942 150,000

1800,000

1797,830

FELSÔOKTATÁSI KÖNYVTÁRTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 1997-2001 ÉV

KERETÖSSZEG (M FT)

ELOSZTOTT TÁMOGATÁS (M FT)

1997 1998 1999 2000 2001

150,000 162,000 151,000 150,000 150,000

150,000 162,000 151,000 150,000 150,000

ÖSSZESEN

763,000

763,000

FELSÔOKTATÁSI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT 1997-1999 ÉV

KERETÖSSZEG (M FT)

ELOSZTOTT TÁMOGATÁS (M FT)

1997 1998 1999

1450,000 975,000 470,000

1439,064 958,406 467,904

ÖSSZESEN

2895,000

2865,374


AZ EGYES ÉVEK SORÁN TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT ELOSZTOTT TÁMOGATÁSOK TUDOMÁNYTERÜLET

ÉV 1997 (M FT)

1998 (M FT)

1999 (M FT)

2000 (M FT)

Élettudományok Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Társadalomtudományok Egyéb* Tudományterület alapján be nem sorolható pályázatok

1565,581

339,279

528,479

341,725

389,011

3164,075

1309,613 1524,790 24,919

271,337 653,970 33,634

546,848 579,519 64,801

410,188 268,431 1,833

485,014 199,643 4,406

3023,000 3226,353 129,593

150,000

162,000

151,000

150,000

150,000

763,000

ÖSSZESEN

4574,903 1460,220

* Az „Egyéb” kategóriában a három klasszikus tudományterület egyi-

2001 ÖSSZESEN (M FT) (M FT)

1870,647 1172,177 1228,074 10306,021

8. ábra: Az egyes évek során tudományterületenként elosztott támogatások

(m Ft) - 1600

kébe sem sorolható projekteket

Élettudományok

tüntettük fel.

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok

- 1400

Társadalomtudományok

- 1200

Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel a Széchenyi Professzori

- 1000

Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Poszt-

- 800

doktori Ösztöndíj valamint az Európai

Közigazgatási

Ösztöndíj,

amelyek

- 600

Képzési keretében

- 400

1997-2001-ig összesen további

- 200

13,18 milliárd Ft támogatás került

-0

kifizetésre. 1997

1998

1999

2000

2001

FPI

15


AZ EGYES ÉVEK SORÁN INTÉZMÉNYTÍPUSONKÉNT ELOSZTOTT TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYTÍPUS

ÉV 1997 (M FT)

1998 (M FT)

1999 (M FT)

2000 (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb

3443,773 573,469 557,661

810,465 285,845 363,910

1251,138 216,788 402,721

912,201 124,324 135,652

ÖSSZESEN

4574,903 1460,220

2001 ÖSSZESEN (M FT) (M FT) 975,598 112,590 139,886

7393,175 1313,016 1599,830

1870,647 1172,177 1228,074 10306,021

Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj valamint az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, amelyek keretében 1997-2001-ig összesen további FPI

16

13,18 milliárd Ft támogatás került kifizetésre.

9. ábra: Az egyes évek során intézménytípusonként elosztott támogatások (m Ft) - 3500

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb

- 3000 - 2500 - 2000 - 1500 - 1000 - 500 -0 1997

1998

1999

2000

2001


AZ EGYES ÉVEK SORÁN RÉGIÓNKÉNT ELOSZTOTT TÁMOGATÁSOK RÉGIÓ

ÉV 1997 (M FT)

1998 (M FT)

1999 (M FT)

2000 (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld

2616,160 478,027 235,799 352,949 267,176 618,282 6,510

843,760 142,019 69,890 104,298 126,675 166,688 6,890

1137,695 168,323 101,165 110,960 121,029 225,575 5,900

669,764 139,851 77,225 67,050 87,148 123,989 7,150

ÖSSZESEN

4574,903 1460,220

2001 ÖSSZESEN (M FT) (M FT) 637,255 180,104 33,219 79,801 106,458 186,637 4,600

5904,634 1108,324 517,297 715,058 708,486 1321,171 31,050

1870,647 1172,177 1228,074 10306,021

Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj valamint az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, amelyek keretében 1997-2001-ig összesen további 13,18 milliárd Ft támogatás került kifizetésre. (m Ft) - 3000

10. ábra: Az egyes évek során régiónként elosztott támogatások

- 2500

Budapest és körzete Debrecen és körzete

- 2000

Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország

- 1500

Pécs és körzete - 1000

Szeged és körzete Külföld

- 500 -0 1997

1998

1999

2000

2001

FPI

17


III. ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOK ÉS ÁBRÁK AZ EGYES PÁLYÁZATOK VONATKOZÁSÁBAN (1997-2001) SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ 1997-2001 Tudományterületi megoszlás

FPI

TUDOMÁNYTERÜLET

19

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS (M FT)*

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok

2179 1705 2158

688 632 680

4516,608 4146,336 4465,056

4450,396 4121,424 4404,068

ÖSSZESEN

6042

2000

13128,000

12975,888

* A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege.


Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS (M FT)**

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

4549 707 786

1611 92 297

10671,840 577,968 1878,192

10536,376 569,040 1870,472

ÖSSZESEN

6042

2000

13128,000

12975,888

* Az „Egyéb” kategóriába tartoznak az állami, egyházi, önkormányzati valamint köztestületi fenntartású könyvtárak, levéltárak, múzeumok illetve kutatóintézetek, továbbá az alapítványok, egyesületek, és a külföldi intézmények. ** A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege.

FPI

20

Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS (M FT)**

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Egyéb*

3406 657 321 466 373 768 51

1200 228 74 105 130 256 7

7833,408 1528,608 435,264 675,840 864,912 1618,416 171,552

7749,532 1501,376 433,496 675,840 853,288 1590,804 171,552

ÖSSZESEN

6042

2000

13128,000

12975,888

* Az „Egyéb” kategóriába tartoznak mindazon pályázók, akiknek a pályázat benyújtásának idôpontjában nem volt fôállásuk illetve akik külföldi intézménybôl pályáztak. ** A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege.


FELSÔOKTATÁSI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 1997-2001 Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

FELSÔOKTATÁSI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok

1100 1003 931

489 450 338

9340,261 7520,979 7282,773

1894,659 2043,403 801,755

ÖSSZESEN

3034

1277

24144,013

4739,817

FPI

Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

FELSÔOKTATÁSI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar

2656 378

1210 67

21575,713 2568,300

4594,860 144,957

ÖSSZESEN

3034

1277

24144,013

4739,817

21


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

FELSÔOKTATÁSI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

FPI

22

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete

1530 315 278 258 338 315

666 168 78 84 96 185

12418,009 2547,187 2413,560 1819,081 2677,320 2268,856

2514,927 612,380 264,230 323,920 309,654 714,706

ÖSSZESEN

3034

1277

24144,013

4739,817

FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 1997-2001 Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok Egyéb*

840 629 3522 129

299 206 1004 40

1022,996 1434,280 3721,868 241,201

321,809 425,426 979,124 71,471

ÖSSZESEN

5120

1549

6420,345

1797,830

* Az „Egyéb” kategóriában a három klasszikus tudományterület egyikébe sem sorolható projekteket tüntettük fel.


Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Felsôoktatási intézmény vagy kiadója Önálló kiadó Egyéb*

1216 3291 613

335 1057 157

983,919 4742,655 693,771

241,150 1423,164 133,516

ÖSSZESEN

5120

1549

6420,345

1797,830

* Az „Egyéb” kategóriába a kiadói tevékenységet folytató egyéb szervezetek tartoznak.

Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

FPI

FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld

3837 216 224 291 255 295 2

1231 74 63 38 53 90 0

5425,291 171,513 175,406 251,724 162,295 233,757 0,359

1585,321 38,746 49,466 31,421 28,224 64,652 0

ÖSSZESEN

5120

1549

6420,345

1797,830

23


FELSÔOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS KIADÓIK A TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZATBAN 1997-2001 között összesen 569 kiadó nyújtott be pályázatot legalább egyszer, ezek közül 144 volt valamely felsôoktatási intézmény kiadója. Az 19972001 között beérkezett 5 120 pályázat közül összesen 1 216 érkezett felsôoktatási intézménytôl vagy annak kiadójától, ez az összes benyújtott pályázat 23,75%-a. Évenkénti bontásban ez a következôképpen néz ki: 1997-ben 394 pályázat érkezett felsôoktatási intézménytôl vagy annak kiadójától, ami az 1997-ben

FPI

24

benyújtott összes pályázat 32,24%-a; 1998-ban 296 pályázat, ami az 1998-ban benyújtott összes pályázat 23,32%-a; 1999-ben 226 pályázat, ami az 1999-ben benyújtott összes pályázat 19,73%-a; 2000-ben 136 pályázat, ami a 2000-ben benyújtott összes pályázat 19,31%-a, és 2001-ben 164 pályázat érkezett, ami a 2001-ben benyújtott összes pályázat 21,02%-a. Az 1997-2001-ig rendelkezésre álló keretösszegnek (1 milliárd 800 millió Ft) összesen 18,7%-át nyerték el felsôoktatási intézmények illetve azok kiadói; 1997ben ez az arány 17,79%, 1998-ban 8,13%, 1999-ben 12,23%, 2000-ben 14,29%, 2001-ben 9,81% volt.

FELSÔOKTATÁSI KÖNYVTÁRTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 1997-2001 Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

FELSÔOKTATÁSI KÖNYVTÁRTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

280 305 199

190 279 171

1949,035 591,173 158,485

616,150 115,800 31,050

ÖSSZESEN

784

640

2698,693

763,000

* Külföldi magyar intézet vagy Collegium Hungaricum.


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

FELSÔOKTATÁSI KÖNYVTÁRTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld

343 43 31 66 28 74 199

243 39 29 63 25 70 171

1281,693 333,065 156,547 217,470 194,973 356,460 158,485

360,140 98,910 39,680 57,350 69,140 106,730 31,050

ÖSSZESEN

784

640

2698,693

763,000 FPI

FELSÔOKTATÁSI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT 1997-1999

25

Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

FELSÔOKTATÁSI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok Egyéb*

1620 946 3052 278

811 301 1557 78

5477,292 3444,153 7865,034 295,189

923,107 517,671 1366,474 58,122

ÖSSZESEN

5896

2747

17081,668

2865,374

* Az „Egyéb” kategóriába a három klasszikus tudományterület egyikébe sem sorolható pályázatok tartoznak.


Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

FELSÔOKTATÁSI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

3387 2491 18

1645 1096 6

11207,323 5838,583 35,762

1965,577 887,697 12,100

ÖSSZESEN

5896

2747

17081,668

2865,374

* Az „Egyéb” kategóriába felsôoktatási kollégiumok, szakkollégiumok és országos, regionális hallgatói szervezetek tartoznak.

Régió szerinti megoszlás FPI

26

RÉGIÓ

FELSÔOKTATÁSI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete

2476 607 452 785 622 954

1168 278 214 337 288 462

8568,887 1963,152 962,063 2017,231 1603,672 1966,663

1372,746 342,288 160,422 290,367 291,468 408,083

ÖSSZESEN

5896

2747

17081,668

2865,374


EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 1998 Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok

19 33 523

5 7 138

2,750 3,850 75,900

ÖSSZESEN

575

150

82,500

27

Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

FPI

EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb

376 198 1

97 53 0

53,350 29,150 0

ÖSSZESEN

575

150

82,500


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

FPI

28

EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld

394 27 35 24 36 58 1

112 9 7 4 8 10 0

61,600 4,950 3,850 2,200 4,400 5,500 0

ÖSSZESEN

575

150

82,500


I V. É V E S Á T T E K I N T Ô ADATOK AZ EGYES PÁLYÁZATOKRÓL IV.1. SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ 1997-2001 A Széchenyi Professzori Ösztöndíj a felsôoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 10/A § (1)-(3) bekezdésében foglaltak, valamint a mûvelôdési és közoktatási miniszter 17/1996. (XII.13.) MKM rendelete, annak a Magyar Közlöny 34. számában megjelent 19/1997. (IV.22.), valamint a 38/1997. (XII. 20.) módosításai alapján, négy alkalommal került meghirdetésre. Az ösztöndíj célja az volt, hogy az ösztöndíjat elnyerôk alkotóerejüket valamely felsôoktatási intézményben végzett oktatói és tudományos kutatói teljesítményük fenntartására és fokozására fordíthassák, hozzájárulván ezzel a hazai felsôoktatás színvonalának emeléséhez. Az ösztöndíj odaítélésében érvényesítendô további célkitûzések a következôk voltak:

- a kiemelkedô teljesítményû fiatal szakemberek megtartása illetve megnyerése felsôoktatásbeli oktatói és kutatói tevékenység számára; - az állami, köztestületi, egyházi és önkormányzati tulajdonú, továbbá az állam által speciális tudományos-technikai feladattal alapított, felsôoktatáson kívüli kutatóintézeti, közgyûjteményi kutatóhelyeken dolgozó kutatók, fejlesztôk felsôoktatási oktatói és kutatói tevékenységének ösztönzése. A Széchenyi Professzori Ösztöndíjat elsô ízben 1996 decemberében hirdette meg a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium olyan oktatók és kutatók számára, akik doktori (PhD) vagy mester (DLA), illetve azzal egyenértékû fokozattal rendelkeztek, a meghirdetés idôpontjában 55. életévüket még nem töltötték be, állami vagy állam által elismert felsôoktatási intézményben oktattak, valamint rendelkeztek valamely felsôoktatási intézmény befogadó nyilatkozatával, amely szerint az adott felsôoktatási intézmény az ösztöndíj elnyerése esetén ôket alkalmazni fogja. Az 1997 áprilisában meghirdetett második fordulóban a pályázók köre bôvült, ennek megfelelôen állami vagy önkormányzati, illetve köztestületi fenntartású könyvtárak, levéltárak, múzeumok és kutatóintézetek munkatársai is pályázhattak, amennyiben felsôoktatási intézményben részmunkaidôben, részletesen meghatározott

FPI

29


munkaidôkeretben oktatási tevékenységet végeztek. A harmadik fordulóban, amely 1998 januárjában került meghirdetésre, újabb jogszabály-módosítás lépett életbe, amelynek értelmében életkortól függetlenül bárki pályázhatott az ösztöndíjra, aki megfelelt az elôzôekben meghatározott feltételeknek. Az 1999 januárjában meghirdetésre került negyedik forduló a harmadik fordulóhoz képest változatlan formában jelent meg, a pályázat benyújtásának feltételei nem változtak.

FPI

30

Az ösztöndíj elnyerése esetén a teljes munkaidôben felsôoktatási intézményben foglalkoztatott pályázóknak vállalniuk kellett, hogy az ösztöndíj folyósításának idején más felsôoktatási intézményben munkaköri kötelességként oktató vagy kutató tevékenységet nem folytatnak, illetve vezetôi feladatot nem látnak el; a felsôoktatási intézményben részmunkaidôben foglalkoztatott pályázóknak pedig azt, hogy felsôoktatási részmunkaidejû tevékenységükön kívüli egyéb részmunkaidôs jogviszonyukat megszüntetik, újat nem létesítenek, illetve felsôoktatási tevékenységüket az 1997. április 3-án született MTA-MKM megállapodásnak megfelelôen végzik. Az ösztöndíj határozott idôre, 4 évre szól. A felsôoktatási törvény az ösztöndíj mértékét a költségvetési évet megelôzô évben érvényes legkisebb kötelezô munkabér nyolcszorosában határozta meg, azonban

egy 2000. január 1-jén hatályba lépô törvénymódosítás értelmében az ösztöndíj mértékét évente a költségvetési törvény határozza meg. Az eddigi négy fordulóban összesen 6 042 pályázatot nyújtottak be, ebbôl az elsô fordulóban 1 282, a második fordulóban 1 576, a harmadik fordulóban 1 697, a negyedik fordulóban pedig 1 487 pályázat érkezett a Felsôoktatási Pályázatok Irodájához. A pályázatok elbírálása több, rokon tudományterületet átfogó szakbizottság által, intenzív szakmai bírálat keretén belül történt. Minden pályázatot négy-négy független szakértô értékelt az ösztöndíj céljának és a törvényes elôírásoknak megfelelôen, azonos súllyal figyelembe véve az oktatási és tudományos tevékenységet, valamint értékelve a pályázó által készített munkatervet. A már értékelt pályázatokból – az elért pontszámoknak megfelelôen – az egyes szakbizottságok tudományágankénti rangsorokat készítettek, amelyek alapján a Széchenyi Professzori Ösztöndíj Kuratóriuma meghozta döntését a támogatottak személyét illetôen.


ÖSSZEFOGLALÓ STATISZTIKAI ADATOK A beadott és nyertes pályázatok számának alakulása az egyes években ÉV

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS (M FT)*

1997 1998 1999 2000 2001

1282 1576 1697 1487 -

500 500 500 500 -

696,000 1632,000 2808,000 4320,000 3672,000

694,724*1 1614,592*2 2744,352*3 4272,660*4 3649,560*5

ÖSSZESEN

6042

2000

13128,000

12975,888

* A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege. *1 1997-ben összesen 11 hónap felfüggesztés.

*2 *3 *4 *5

1998-ban 1999-ben 2000-ben 2001-ben

összesen összesen összesen összesen

128 hónap felfüggesztés. 408 hónap felfüggesztés. 263 hónap felfüggesztés. 110 hónap felfüggesztés.

FPI

31

Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS (M FT)*

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok

2179 1705 2158

688 632 680

4516,608 4146,336 4465,056

4450,396 4121,424 4404,068

ÖSSZESEN

6042

2000

13128,000

12975,888

* A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege.


11. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületenként 1997-2000 (db) 2500 -

12. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma intézménytípusonként 1997-2000

Beadott

Beadott

Nyertes

Nyertes

(db) - 5000 - 4500 - 4000

2000 -

- 3500 - 3000

1500 -

- 2500 - 2000

1000 -

- 1500 - 1000

500 -

- 500 0FPI

32

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok

Élettudományok

-0

Társadalomtudományok

Egyetem

Fôiskola v. fôiskolai kar

Egyéb

Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS (M FT)**

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

4549 707 786

1611 92 297

10671,840 577,968 1878,192

10536,376 569,040 1870,472

ÖSSZESEN

6042

2000

13128,000

12975,888

* Az „Egyéb” kategóriába tartoznak az állami, egyházi, önkormányzati valamint köztestületi fenntartású könyvtárak, levéltárak, múzeumok illetve kutatóintézetek, továbbá az alapítványok, egyesületek, és a külföldi intézmények. ** A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege.


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT NYERTES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

KERETÖSSZEG (M FT)

TÉNYLEGES KIFIZETÉS (M FT)**

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Egyéb*

3406 657 321 466 373 768 51

1200 228 74 105 130 256 7

7833,408 1528,608 435,264 675,840 864,912 1618,416 171,552

7749,532 1501,376 433,496 675,840 853,288 1590,804 171,552

ÖSSZESEN

6042

2000

13128,000

12975,888

* Az „Egyéb” kategóriába tartoznak mindazon pályázók, akiknek a pályázat benyújtásának idôpontjában nem volt fôállásuk illetve akik külföldi intézménybôl pályáztak. ** A tényleges kifizetés a keretösszegnek az idôszakos és végleges felfüggesztések következtében ki nem fizetett összegekkel csökkentett összege.

13. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma régiónként 1997-2000 Budapest és körzete

Pécs és körzete

Debrecen és körzete

Szeged és körzete

Miskolc és körzete

Egyéb

(db) - 3500 - 3000 - 2500

Nyugat-Magyarország

- 2000 - 1500 -1000 - 500 -0

Beadott pályázatok száma

Nyertes pályázatok száma

FPI

33


A beadott és a nyertes pályázatok megoszlása tudományterületek szerint az egyes években ÉV

1997 1998 1999 2000 ÖSSZESEN

FPI

34

ÉLETTELEN ÉS MÛSZAKI TUDOMÁNYOK

ÉLETTUDOMÁNYOK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

ÖSSZESEN

BEADOTT

NYERTES

BEADOTT

NYERTES

BEADOTT

NYERTES

BEADOTT

NYERTES

474 568 600 537

173 172 171 172

345 430 507 423

162 153 161 156

463 578 590 527

165 175 168 172

1282 1576 1697 1487

500 500 500 500

2179

688

1705

632

2158

680

6042

2000

A beadott és a nyertes pályázatok megoszlása intézménytípus szerint az egyes években ÉV

EGYETEM

FÔISKOLA

EGYÉB

ÖSSZESEN

BEADOTT

NYERTES

BEADOTT

NYERTES

BEADOTT

NYERTES

BEADOTT

NYERTES

1997 1998 1999 2000

1071 1169 1264 1045

444 397 402 368

157 174 180 196

23 14 26 29

54 233 253 246

33 89 72 103

1282 1576 1697 1487

500 500 500 500

ÖSSZESEN

4549

1611

707

92

786

297

6042

2000


Az „Egyéb” kategóriába tartozó pályázók megoszlása intézménytípus szerint az egyes években ÉV

KÖZMÛVELÔDÉSI INTÉZMÉNY

KUTATÓINTÉZET

OKTATÓ KÓRHÁZ

KÜLFÖLD

EGYÉB*

ÖSSZESEN

BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES 1997 1998 1999 2000

1 12 15 18

1 3 0 6

22 170 153 155

18 76 62 77

1 5 13 9

0 1 2 4

3 5 6 8

1 1 2 2

27 41 66 56

13 8 6 14

54 233 253 246

33 89 72 103

ÖSSZ.

46

10

500

233

28

7

22

6

190

41

786

297

* Mindazon pályázók, akik alapítványoktól, egyesületektôl stb. pályáztak, illetve a pályázás idôpontjában nem rendelkeztek fôállású munkahellyel. FPI

35


IV.2. FELSÔOKTATÁSI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT 1997-1999 A Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázatot a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium elsô ízben 1997-ben hirdette meg a hatályos felsôoktatási törvény alapján. A pályázat meghirdetésével olyan felsôoktatás-fejlesztési programok megvalósításához nyújtott támogatást, amelyek hozzájárulhattak a képzési rendszer egészének korszerûsítéséhez, a képzési szakok fejlesztéséhez, a kis hallgatói létszámmal mûködô speciális szakok és a kiemelkedô képességû hallgatók tanulmányainak támogatásához, valamint az oktatási módszerek fejlesztéséhez és az információs technológia felsôoktatási alkalmazásához. A pályázatnak részét képezte a hallgatói tanácsadó rendszer, valamint a hallgatói kulturális- és sportrendezvények támogatása is. A programfinanszírozási pályázat nyolc részprogramjának támogatására 1997-ben összesen 1,45 milliárd Ft, 1998-ban 975 millió Ft állt rendelkezésre. A pályázaton azok az állami és államilag elismert nem állami felsôoktatási intézmények vehettek részt, amelyek tanszékei, intézetei és más oktatási szervezeti egységei a pályázat részprogramjaiban és témakörei-

ben kiérlelt fejlesztési koncepcióval, ill. programmal rendelkeztek. A pályázati projektekben világosan be kellett mutatni a tervezett képzési és egyéb felsôoktatásfejlesztési célokat, az egyes szakaszokban megoldandó konkrét feladatokat, a megvalósítás ütemtervét és költségigényét, valamint a vállalt feladatok megvalósításának önellenôrzésére és értékelésére javasolt módszereket. A pályázati projekteket a felsôoktatási intézmények tanszékei, intézetei és más szervezeti egységei, ill. a hallgatói csoportok készítették el. A projekteket a karok, ill. a felsôoktatási intézmények vezetôi – az intézményfejlesztési stratégia és a pénzügyi feltételek szempontjából – véleményezték, de valamennyi pályázatot továbbítani voltak kötelesek. Egy felsôoktatási intézmény csak egy pályázati csomagot nyújthatott be, amely karonként, ill. egyéb szervezeti egységenként és részprogramonként egy vagy több pályázati projektet foglalt magában. A teljes támogatási igény 1997-ben meghaladta a 6,9 milliárd Ft-ot, 1998-ban pedig a 8,6 milliárd Ft-ot. Az 1997-es pályázati fordulóban 2 438 pályázat érkezett. A kuratórium 1 381 pályázati programot támogatott 1,6 milliárd Ft értékben, ebbôl az 1997-ben

FPI

37


felhasználható összeg 1,4 milliárd Ft volt, 165,549 millió Ft pedig az 1998-as keret terhére elôzetesen tett kötelezettségvállalás. Az 1998-ban rendelkezésre álló keretbôl a kuratórium 1 185 pályázatot támogatott 792,915 millió Ft-tal és 1999-re további 40,687 millió Ft kötelezettségvállalást tett.

FPI

38

1999-ben a pályázat új feltételek mellett került meghirdetésre. Az 1999. évi Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat olyan felsôoktatásfejlesztési programok megvalósításához nyújtott támogatást, amelyek hozzájárulnak a képzési rendszer egészének korszerûsítéséhez, a hallgatók kulturális- és sporttevékenységének támogatásához és a kiemelkedô képességû hallgatók képzésének támogatásához. A felsôoktatás integrációs törekvéseinek intézményeken belüli aktív támogatása céljából a pályázat három részprogramjában beadható pályázati programok közül preferenciát élveztek azon pályázatok, amelyek a korábban beszerzett eszközök, korábbi támogatások segítségével kidolgozott oktatási rendszerek, a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek összehangolt, intézményi vagy intézmények közötti együttmûködésben megvalósuló jobb hasznosítását célozták. Az 1999. évi Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat három részprogramjának támogatására összesen 470 millió Ft állt rendelkezésre. Az 1999-ben ténylegesen elosztható összeg – az elôzô évben elôzetesen tett kötelezettségvállalásokat leszámítva –

429,313 millió Ft volt. A beérkezett 837 pályázat teljes támogatási igénye meghaladta az 1,9 milliárd Ft-ot, ebbôl 181 pályázati program részesült összesen 427,217 millió Ft támogatásban. A formailag megfelelô pályázatok szakmai bírálatát a kuratórium által kialakított szakbizottságok és a bírálatba bevont külsô szakértôk végezték el a pályázatok költségvetése, illetve témája figyelembevételével, ezt követôen kialakították az elbírált pályázatok bizottságonkénti rangsorát és javaslatot tettek az elfogadott pályázatok támogatására. Az elsô két pályázati fordulóban (1997-1998) ebben a fázisban a szakbizottságok javaslatot tettek az elfogadott programok programfinanszírozási támogatásának mértékére is, majd a kuratórium az egyes részprogramokban rendelkezésre álló keretek figyelembevételével kialakította az elfogadott pályázatok végleges rangsorát és javaslatot tett a támogatott programok támogatásának összegére. Az 1999. évi pályázati fordulóban a kuratórium a pályázatok költségvetésének módosítása nélkül alakította ki a támogatásra javasolt pályázatok végleges rangsorát, de a program vállalásaihoz képest irreálisan magas igény esetén a pályázat nem részesült támogatásban.


STATISZTIKAI ADATOK AZ 1997. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKAI ADATAI Kimutatás régiók szerinti bontásban RÉGIÓ

BEADOTT NYERTES TELJES MEGÍTÉLT KÖTELEZETTTELJES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK IGÉNYELT TÁMOGATÁS SÉGVÁLLALÁS MEGÍTÉLT SZÁMA SZÁMA TÁMOGATÁS 1997-RE 1998-RA TÁMOGATÁS (DB) (DB) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete

1083 253 184 317 220 381

600 138 108 179 137 219

3673,987 795,464 371,378 797,263 619,168 679,997

701,880 173,490 90,300 146,342 134,972 192,080

69,915 26,350 11,137 24,400 14,288 19,401

771,795 199,840 101,437 170,742 149,260 211,481

ÖSSZESEN

2438

1381

6937,257

1439,064

165,491

1604,555

15. ábra: Teljes megítélt támogatás megoszlása régiók szerint

14. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma régiónként (db) 1200 -

Beadott Nyertes

Budapest és körzete (48,11%) Szeged és körzete (13,18%)

1000 800 -

Pécs és körzete (9,30%)

600 -

Ny-Magyarország (10,64%)

400 -

Miskolc és körzete (6,32%)

200 0Budapest és körzete

Debrecen és körzete

Miskolc és körzete

Ny-Magyarország

Pécs és körzete

Szeged és körzete

Debrecen és körzete (12,45%)

FPI

39


16. ábra: Teljes megítélt támogatás a támogatási igény arányában, régiónként (%) 32 30 28 26 24 22 20 Budapest és körzete

Debrecen és körzete

Miskolc és körzete

Ny-Magyarország

Pécs és körzete

Szeged és körzete

A beadott és nyertes pályázatok megoszlása a pályázó intézmény típusa szerint INTÉZMÉNYTÍPUS FPI

40

BEADOTT NYERTES TELJES MEGÍTÉLT KÖTELEZETTTELJES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK IGÉNYELT TÁMOGATÁS SÉGVÁLLALÁS MEGÍTÉLT SZÁMA SZÁMA TÁMOGATÁS 1997-RE 1998-RA TÁMOGATÁS (DB) (DB) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Egyetem Fôiskola Fôiskolai kar

1435 810 193

829 433 119

4798,744 1711,164 427,349

1006,782 328,206 104,076

136,828 28,663 0

1143,610 356,869 104,076

ÖSSZESEN

2438

1381

6937,257

1439,064

165,491

1604,555

17. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma intézménytípusonként (db) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0-

18. ábra: A teljes megítélt támogatás megoszlása intézménytípus szerint Beadott Nyertes

Fôiskolai kar (6,49%)

Fôiskola (22,24%)

Egyetem (71,27%) Egyetem

Fôiskola

Fôiskolai kar


Tudományági kimutatás a beadott és nyertes pályázatok megoszlásáról* TUDOMÁNYÁG

BEADOTT NYERTES TELJES MEGÍTÉLT KÖTELEZETTTELJES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK IGÉNYELT TÁMOGATÁS SÉGVÁLLALÁS MEGÍTÉLT SZÁMA SZÁMA TÁMOGATÁS 1997-RE 1998-RA TÁMOGATÁS (DB) (DB) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Agrártudomány Egészségtudomány Gazdaság- és jogtudomány Hittudomány Humán tudomány Mûszaki tudomány Mûvészet Természettudomány ÖSSZESEN

267 198 198 41 602 391 511 230

124 52 149 31 232 292 356 145

686,969 927,687 681,014 72,209 1728,119 1323,743 850,852 666,664

112,000 121,900 223,701 25,440 330,032 291,840 185,751 148,400

57,450 2,000 0 0 0 78,241 0 27,800

169,450 123,900 223,701 25,440 330,032 370,081 185,751 176,200

2438

1381

6937,257

1439,064

165,491

1604,555

41

19. ábra: A teljes megítélt támogatás megoszlása tudományágak szerint Természettudomány (10,98%)

Mûvészet (11,58%)

Mûszaki tudomány (23,06%)

Agrártudomány (10,56%)

Egészségtudomány (7,72%)

Gazdaság és jogtudomány (13,94%)

Hittudomány (1,59%)

* A Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat kuratóriuma által kialakított bírálati struktúra

FPI

Humán tudomány (20,57%)


A pályázat eredményessége az 1997-ben megpályázható részprogramok szerinti bontásban RÉSZPROGRAM

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS 1997-RE (M FT)

723 77 428 362 500 79 158 111

389 46 205 185 286 28 142 100

2706,673 227,129 1735,719 832,326 1002,181 164,994 183,503 84,732

571,290 58,383 300,228 178,129 202,273 28,765 60,000 39,996

65,155 16,521 39,837 23,157 20,821 0 0 0

636,445 74,904 340,065 201,286 223,094 28,765 60,000 39,996

2438

1381

6937,257

1439,064

165,491

1604,555

PF1* PF2* PF3* PF4* PF5* PF6* PF7* PF8* FPI

42

ÖSSZESEN

KÖTELEZETTTELJES SÉGVÁLLALÁS MEGÍTÉLT 1998-RA TÁMOGATÁS (M FT) (M FT)

*PF1-Szakok fejlesztésének támogatása *PF2-Kis szakok kiegészítô támogatása *PF3-Oktatástechnológia fejlesztésének támogatása *PF4-Nemzetközi képzési és kutatási kapcsolatok támogatása

*PF5-Tehetséggondozás támogatása a felsôoktatásban *PF6-Hallgatói tanácsadórendszer kiépítésének támogatása *PF7-Kulturális rendezvények támogatása *PF8-Sportrendezvények támogatása

20. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma részprogramonként

21. ábra: A teljes megítélt támogatás megoszlása részprogramok szerint

(db) 800 -

Beadott Nyertes

700 -

PF1 (39,66%) PF2 (4,68%)

600 -

PF3 (21,19%)

500 400 300 200 100 0PF1

PF2

PF3

PF4

PF5

PF6

PF7

PF8

PF4 (12,54%)

PF8 PF7 PF6 PF5

(2,49%) (3,74%) (1,79%) (13,91%)


AZ 1998. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKA ADATAI A pályázati eredményesség alakulása tudományterület szerinti bontásban TUDOMÁNYTERÜLET

BEADOTT NYERTES TELJES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK IGÉNYELT SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettelen és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok Egyéb*

875 430 1526 15

337 107 735 6

3037,801 1602,952 3922,927 112,032

245,734 154,430 418,238 15,200

ÖSSZESEN

2846

1185

8675,712

833,602

* Az „Egyéb” kategóriába a három klasszikus tudományterület egyikébe sem sorolható pályázatok tartoznak.

22. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületenként

23. ábra: A teljes megítélt támogatás megoszlása tudományterületek szerint

(db) 1600 -

Társadalomtudományok (50,17%) Beadott

1400 -

Nyertes

1200 -

Élettelen és mûszaki tudományok (29,48%)

1000 800 600 400 Élettudományok (18,53%)

200 0-

Egyéb (1,82%) PF1

PF2

PF3

PF4

PF5

PF6

PF7

PF8

FPI

43


Tudományág szerinti megoszlás* TUDOMÁNYÁG

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS 1998-RA (M FT)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 1999-RE (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

268 162 213 57 707 15 592 549 283

47 60 98 16 218 6 202 403 135

36,430 118,000 98,969 11,000 158,879 15,200 151,856 140,181 62,400

0 0 4,000 0 5,209 0 11,328 0 20,150

36,430 118,000 102,969 11,000 164,088 15,200 163,184 140,181 82,550

2846

1185

792,915

40,687

833,602

Agrártudomány Egészségtudomány Gazdaság- és jogtudomány Hittudomány Humán tudomány Interdiszciplináris programok Mûszaki tudomány Mûvészet Természettudomány FPI

44

ÖSSZESEN

* A Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat kuratóriuma által kialakított bírálati struktúra

Az egyes régiók szereplésének eredményessége RÉGIÓ

BEADOTT NYERTES TELJES MEGÍTÉLT KÖTELEZETTTELJES MEGÍTÉLT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK IGÉNYELT TÁMOGATÁS SÉGVÁLLALÁS SZÁMA SZÁMA TÁMOGATÁS 1998-RA 1999-RE TÁMOGATÁS (DB) (DB) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete

1149 290 225 388 319 475

487 124 96 138 130 210

4216,199 1000,731 482,910 1069,132 829,456 1077,284

370,446 88,881 48,030 79,447 93,998 112,113

16,929 6,758 1,850 4,600 1,800 8,750

387,375 95,639 49,880 84,047 95,798 120,863

ÖSSZESEN

2846

1185

8675,712

792,915

40,687

833,602


24. ábra: Nyerési arány az egyes régiókban

25. ábra: A megítélt támogatás megoszlása régiók szerint

(db) 1200 -

Beadott

1000 -

Nyertes

Budapest és körzete (46,47%)

800 -

Szeged és körzete (14,51%)

600 -

Pécs és körzete (11,49%)

400 -

Ny-Magyarország (10,08%)

200 -

Miskolc és körzete (5,98%)

0Budapest és körzete

Debrecen és körzete

Miskolc és körzete

Ny-Magyarország

Pécs és körzete

Szeged és körzete

Debrecen és körzete (11,47%)

Beadott és nyertes pályázatok megoszlása a pályázó intézmény típusa szerint INTÉZMÉNYTÍPUS

BEADOTT NYERTES TELJES MEGÍTÉLT KÖTELEZETTTELJES PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK IGÉNYELT TÁMOGATÁS SÉGVÁLLALÁS MEGÍTÉLT SZÁMA SZÁMA TÁMOGATÁS 1998-RA 1999-RE TÁMOGATÁS (DB) (DB) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Egyetem Fôiskola Fôiskolai kar Egyéb*

1568 946 324 8

701 360 120 4

5492,087 2328,497 828,694 26,434

532,529 184,083 66,103 10,200

30,409 0 9,120 1,158

562,938 193,203 67,261 10,200

ÖSSZESEN

2846

1185

8675,712

792,915

40,687

833,602

* Az „Egyéb” kategóriába az egyéb hallgatói szervezetek tartoznak.

26. ábra: A megítélt támogatás megoszlása intézménytípus szerint Egyéb (1,22%) Fôiskolai kar (8,07%) Fôiskola (23,18%)

Egyetem (67,53%)

FPI

45


Az egyes részprogramokban beadott és nyertes pályázatok megoszlása RÉSZPROGRAM

FPI

46

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS 1998-RA (M FT)

KÖTELEZETTTELJES SÉGVÁLLALÁS MEGÍTÉLT 1999-RE TÁMOGATÁS (M FT) (M FT)

PF1* PF2* PF3* PF5* PF6* PF7* PF8*

1064 71 672 560 74 264 141

367 26 209 223 42 204 114

4097,288 211,400 2569,049 1199,500 150,200 306,169 142,106

326,592 20,550 210,443 106,131 26,098 60,026 43,075

27,309 0,900 6,778 5,700 0 0 0

353,901 21,450 217,221 111,831 26,098 60,026 43,075

ÖSSZESEN

2846

1185

8675,712

792,915

40,687

833,602

*PF1-Szakok fejlesztésének támogatása *PF2-Kis szakok kiegészítô támogatása *PF3-Oktatástechnológia fejlesztésének támogatása *PF4-Nemzetközi képzési és kutatási kapcsolatok támogatása ez a részprogram 1998-ban átkerült a SOCRATES pályázati programhoz, így a felsôoktatási intézmények a PFP keretében erre a célra nem nyújthattak be pályázatot.

*PF5-Tehetséggondozás támogatása a felsôoktatásban *PF6-Hallgatói tanácsadórendszer kiépítésének támogatása *PF7-Kulturális rendezvények támogatása *PF8-Sportrendezvények támogatása

27. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma részprogramonként

28. ábra: A megítélt támogatás megoszlása részprogramok szerint

(db) 1200 -

Beadott

PF1* (42,45%)

1000 -

Nyertes

PF2* (2,57%) PF3* (26,06%)

800 600 400 -

PF8* (5,17%)

200 -

PF7* (7,20%) PF5* (13,42%)

0PF1

PF2

PF3

PF5

PF6

PF7

PF8

PF6* (3,13%)


AZ 1999. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKAI ADATAI A beadott és nyertes pályázatok megoszlása részprogramok és prioritások szerint RÉSZPROGRAM

BEADOTT FORMAI HIBÁS PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK SZÁMA SZÁMA (DB) (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

MEGÍTÉLT EGY PÁLYÁZATRA TÁMOGATÁS JUTÓ ÁTLAGOS (M FT) TÁMOGATÁS (M FT)

PF1.1 PF1.2 PF1.3 PF2.1 PF2.2 PF2.3 PF3.1 PF3.2 PF3.3

155 67 37 129 95 126 26 118 84

62 13 6 36 25 29 11 28 15

28 16 12 25 20 25 8 23 24

993,541 90,469 28,756 58,483 45,639 65,085 12,808 125,010 48,908

294,486 27,004 11,075 13,626 12,051 14,745 6,738 31,164 16,328

10,517 1,687 0,922 0,545 0,602 0,589 0,842 1,354 0,680

ÖSSZESEN

837

225

181

1468,699

427,217

17,738

PF1 - Oktatási programok támogatása Prioritások: 1. a) a már akkreditált oktatási programok akkreditációs eljárása során talált hiányosságok elhárításának támogatása, b) a már akkreditált oktatási programok továbbfejlesztése, minôségük javítása a felsôfokú szakképzés, a fôiskolai és egyetemi alapképzés, a szakirányú továbbképzés, valamint a doktori képzés egymásra épülô rendszere megvalósításának támogatásával,

c) fôiskolák, illetve fôiskolai karok számára a regionális, illetve szakmai kompetenciájukba tartozó szakképzési tevékenységek iskolai rendszerû képzésbe történô bevonásának támogatása, d) a gyakorlati képzés minôségének és versenyképességének javítása a felsôoktatási integráció, illetve egyéb együttmûködés adta lehetôségek jobb kihasználása, valamint a felhasználói szféra (ipari, mezôgazdasági vállalkozások, önkormányzati intézmények, kórházak, rendelôintézetek, kulturális intézmények, szakmai szervezetek, stb.) fokozott bevonása által

FPI

47


2. korábbi támogatásokból beszerzett eszközök korszerûsítése, oktatási célú mûködtetésének támogatása 3. a magyar anyanyelvû, nem nyelvszakos hallgatók hazai felsôoktatási intézményekben világnyelveken folytatott szakmai képzésének elôsegítése.

FPI

48

PF2 - Hallgatói aktivitások támogatása Prioritások: 1. a felsôoktatási intézményekben tanulók kulturális tevékenységeinek támogatása, 2. a felsôoktatási intézményekben tanulók szervezett sporttevékenységeinek támogatása, 3. a felsôoktatási intézményekben tanulók mindazon közösségi tevékenységeinek támogatása, amelyek a hallgatók egészséges életmódra nevelését, együttmûködési és konfliktuskezelô képességük erôsítését, hagyományôrzését, valamint pozitív identitástudatuk erôsítését szolgálják. 29. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma részprogramonként (db) 160 -

PF3 - Tehetséggondozás támogatása a felsôoktatásban Prioritások: 1. a középiskolákkal együttmûködve a speciális tehetséggondozó szakkörök mûködésének, az országos tanulmányi versenyekre, diákolimpiákra való felkészítés támogatása, 2. az adott képzési szakon belül speciális tehetséggondozó oktatási formák, illetve átfogó intézményi tehetséggondozó rendszerek kidolgozásának, továbbá a kollégiumokban mûködô szakkollégiumi képzési programok megvalósításának, új képzési programok indításának támogatása, 3. az intézményi hallgatói tudományos események, illetve diákköri rendezvények támogatása.

30. ábra: A megítélt támogatás megoszlása részprogramok szerint Beadott Nyertes

PF1.1 (68,93%)

140 -

PF1.2 (6,32%)

120 -

PF1.3 (2,59%) PF2.1 (3,19%)

100 -

PF2.2 (2,82%)

80 -

PF2.3 (3,45%)

60 -

PF3.1 (1,58%)

40 -

PF3.2 (7,29%)

20 -

PF3.3 (3,83%)

0-

PF1.1 PF1.2 PF1.3 PF2.1 PF2.2 PF2.3 PF3.1 PF3.2 PF3.3


A beadott és nyertes pályázatok megoszlása tudományágak szerint* TUDOMÁNYÁG

BEADOTT NYERTES IGÉNYELT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)** (M FT)

Humán tudomány Természettudomány Mûvészet Gazdaságtudomány Jogtudomány Agrártudomány Egészségtudomány Mûszaki tudomány Hittudomány Kultúra Sport Közösségi tevékenységek ÖSSZESEN

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

83 52 27 44 12 31 20 72 8 93 74 96

23 16 8 14 5 10 8 21 4 25 23 24

265,839 138,060 114,324 154,758 46,515 117,390 109,155 311,025 28,476 58,483 60,489 64,185

77,132 48,627 27,346 48,093 19,585 37,104 32,787 82,465 11,156 13,626 15,451 13,845

612

181

1468,699

427,217

* A Felsôoktatási Programfinanszírozási Pályázat kuratóriuma által kialakított bírálati struktúra ** Az adatok nem tartalmazzák azokat a pályázatokat, amelyek formai hiba miatt nem kerültek bírálatra.

A pályázat eredményessége régiók szerinti bontásban RÉGIÓ Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

82 18 11 17 21 32

213,876 47,509 10,190 33,893 46,410 75,339

181

427,217

FPI

49


31. ábra: A megítélt támogatás megoszlása régiók szerint

Nyugat-Magyarország (7,93%)

FPI

50

Miskolc és körzete (2,39%)

Pécs és körzete (10,86%)

Debrecen és körzete (11,12%)

Szeged és körzete (17,63%

Budapest és körzete (50,07%)

A pályázó intézmény típusa szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

Állami vagy az állam által elismert nem állami felsôoktatási intézmény Állami vagy az állam által elismert nem állami felsôoktatási intézmény kara Felsôoktatási intézmények szövetsége Állami vagy az állam által elismert nem állami felsôoktatási intézmény hallgatói szervezete Országos hallgatói szervezet Szakkollégiumi képzést folytató felsôoktatási kollégium ÖSSZESEN

NYERTES MEGÍTÉLT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) (M FT) 34 60 2 72 2 11

131,894 221,181 15,201 42,771 1,900 14,270

181

427,217


IV.3. EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 1998

A Miniszterelnöki Hivatal – mint az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj pályázati rendszerének kezelôje – a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium egyetértésével pályázatot írt ki a 92/1998. (V. 8.) kormányrendelettel alapított Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj elnyerésére. A pályázatot – megbízás alapján – a Felsôoktatási Pályázatok Irodája bonyolította le. Az ösztöndíjra az állami és az állam által elismert nem állami felsôoktatási intézmény azon hallgatója pályázhatott, aki - magyar állampolgárságú; - magyar állami vagy az állam által elismert nem állami felsôoktatási intézmény nappali tagozatos beiratkozott hallgatója; - tanulmányi eredményének átlaga egyetemeknél az elôzô négy ill. fôiskoláknál két lezárt félévben legalább 3,51 volt; - fôiskola esetében az I. évfolyamot (kettô szemeszter), egyetemi kar esetén az I-II. évfolyamot (négy szemeszter) eredményesen elvégezte; - a pályázat benyújtásakor legalább az Európai Unió egy hivatalos nyelvébôl államilag elismert közép-

fokú - C típusú - nyelvvizsgával rendelkezett, és a hátralevô képzési idô legalább két és legfeljebb három év (6 szemeszter) volt. Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj szerzôdésben vállalnia kellett, hogy tanulmányai alatt szemeszterenként a kötelezô legkisebb összóraszám illetve kredit (felsôoktatási tanulmányi pont) 20 %-ának megfelelô mértékû többlet-tanulmányokat folytat a Miniszterelnöki Hivatal által meghatározott felsôoktatási tanulmányi programban; tanulmányai elvégzését követôen az ösztöndíj folyósításával azonos idôtartamon keresztül az európai uniós feladatokhoz kapcsolódó vagy az integráció által közvetlenül érintett szakmai területen közszolgálati munkakört lát el; tanulmányai befejezéséig angol nyelvbôl, valamint az Európai Unió egy másik nyelvébôl – elsôsorban francia, német vagy spanyol nyelvbôl – felsôfokú, C típusú - nyelvvizsgával rendelkezik. Az ösztöndíj havi összege 50 000 Ft volt, amely összeg 11 hónapon keresztül került folyósításra a pályázatot elnyerô, ösztöndíjas szerzôdést kötô ill. azt teljesítô személy részére. A pályázatokat a mûvelôdési és közoktatási miniszter, a belügyminiszter, a külügyminiszter, a pénzügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási

FPI

51


államtitkára által kijelölt kilenctagú bírálóbizottság bírálta el. A pályázatok elbírálásánál elsôbbséget élveztek a jogi, közgazdasági, igazgatási és agrár szakterületekrôl pályázók. Összesen 575 pályázat érkezett, ebbôl 492 a kiemelt szakirányok hallgatóitól. A legnagyobb aktivitással a

FPI

52

budapesti régió hallgatói bírtak, ezen belül is a Budapesti Közgazdasági Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen volt különösen nagy a pályázat benyújtására irányuló hajlandóság. Hozzávetôleg az összes pályázó egynegyede, pontosan 150 hallgató nyert ösztöndíjat, ebbôl 130 pályázott kiemelt szakterületrôl.


STATISZTIKAI ADATOK Szakterületenként beadott és nyertes pályázatok száma SZAKTERÜLET

SZAKTERÜLET TÍPUSA

Közgazdaság Jog Agrár Igazgatás Természettudomány Mûszaki Bölcsész Társadalomtudomány Pedagógus Orvos

kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

275 165 32 20 10 9 51 9 3 1

78 41 7 4 2 3 12 3 0 0

575

150

ÖSSZESEN 32. ábra: Beadott és nyertes pályázatok szakterületenként

Beadott

(db) 300 -

Nyertes

250 200 150 100 50 0Közgazdasági

Jog

Agrár

Igazgatás

Természettudomány

Mûszaki

Bölcsész

Társadalomtudomány

Pedagógus

Orvos

FPI

53


Intézménytípusonként beadott és nyertes pályázatok száma INTÉZMÉNYTÍPUS

EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

376 198 1

97 53 0

53,350 29,150 0

ÖSSZESEN

575

150

82,500

* Az egyéb kategóriába egy külföldi pályázó tartozik.

FPI

54

33. ábra: Megítélt támogatás megoszlása intézménytípusonként

Fôiskola v. fôiskolai kar (35,33%)

Egyetem (64,67%)


Régiónként beadott és nyertes pályázatok száma RÉGIÓ

EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Egyéb*

394 27 35 24 36 58 1

112 9 7 4 8 10 0

61,600 4,950 3,850 2,200 4,400 5,500 0

ÖSSZESEN

575

150

82,500 FPI

* Az egyéb kategóriába egy külföldi pályázó tartozik.

55

34. ábra: Nyerési arány az egyes régiókban (%) 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 Debrecen és körzete

Budapest és körzete

Pécs és körzete

Miskolc és körzete

Szeged és körzete

Ny-Magyarország


Nyelvismeret a nyertes pályázók körében NYELVISMERET

NYERTES PÁLYÁZÓ (FÔ)

Angol Német Francia Orosz Olasz Spanyol Latin

196 142 62 30 21 17 3

Nyelvismeret foka szerinti megoszlás

FPI

56

NYELVISMERET FOKA ÉS TÍPUSA Közép C Közép A Közép B Felsô C Szakmai felsô C Felsô A Felsô B Szakmai közép C Szakmai közép B Szakmai közép A Szakmai felsô B A=szóbeli B=írásbeli C=írásbeli+szóbeli

ÖSSZES PÁLYÁZÓ (FÔ)

NYERTES PÁLYÁZÓ (FÔ)

330 263 259 182 96 88 72 71 2 1 1

116 58 58 85 54 37 31 22 0 0 1

NYELVISMERET Holland Portugál Bolgár Cseh Héber Svéd Szlovák

NYERTES PÁLYÁZÓ (FÔ) 3 2 1 1 1 1 1


IV.4. FELSÔOKTATÁSI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 1997-2001

A felsôoktatásról szóló, 1993. évi LXXX. törvény 1996. évi módosításának következtében a felsôoktatási kutatásfinanszírozásban a felsôoktatási intézmények teljesítményalapú normatív kutatástámogatása mellett lehetôvé vált nemzetközileg is jelentôs, az oktatás modernizációját elôsegítô kutatási programok pályázati támogatása. A Felsôoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat elsô ízben 1997-ben került meghirdetésre. A pályázat célja az volt, hogy a felsôoktatási intézményekben végzett, kiemelkedô tudományos eredményeket ígérô, konkrét célokat megfogalmazó kutatások és fejlesztések, valamint az új utakat keresô mûvészeti programok támogatásán keresztül elôsegítse a minôségi oktatást és tehetséggondozást, a kiválóság centrumainak létrejöttét és mûködését. A Felsôoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat forrása már az 1997-es évben megközelítette azt a nagyságrendet, amellyel az MKM 1992 és 1996 között összesen rendelkezett. A pályázat keretében a minisztérium 1997-ben 710 millió Ft, 1998-ban pedig 760 millió Ft támogatást nyújtott a felsôoktatási szféra oktatói-

kutatói számára. Az 1998-as támogatási összeg legnagyobb részére, közel 675 millió forintra a kuratórium az 1997-ben lebonyolított pályázati forduló során, a több évre szóló pályázati programok elfogadásával elôzetesen vállalt kötelezettséget, a fennmaradó 87 100 forintból pedig az 1997. évi pályázati fordulóban a keretek szûkös volta miatt elutasított, de egyébként magas szakmai elismerést kapott pályázatok közül a legkiválóbbakat, illetve a színvonalas programot benyújtó, de egyes részleteiben arányt tévesztô pályázati programok legjobbjait támogatta egy évre szólóan. Ez utóbbiak a kutatási terv és a költségvetés átdolgozása után részesültek támogatásban. 1997-ben a kuratórium összesen 39 intézmény 501 nyertes pályázatát fogadta el, 1998-ban pedig további 62 pályázati program támogatásáról döntött. Az 1999-es pályázati fordulóban 32 felsôoktatási intézmény 307 nyertes pályázati programja a teljes futamidôre 842,440 millió Ft támogatást nyert el, amelybôl az 1999. évi keret 399 millió Ft volt, a 2000. évi pályázati fordulóban pedig összesen 802,235 millió Ft teljes támogatási összeggel 267 pályázati program nyert, ebbôl a 2000. évi keret 300 millió forint volt. 2001-ben az Oktatási Minisztérium a fiatal kutatók, alkotó mûvészek és azok csoportjainak eredeti kutatási és fejlesztési/alkotó mûvészeti ötletei meg-

FPI

57


valósításához nyújtott támogatást. A pályázat célja az volt, hogy a legtehetségesebb PhD-vel/DLA-val rendelkezô, 35 évnél fiatalabb kutatók/mûvészek a hazai felsôoktatási intézmények keretein belül alapozzák meg pályájukat. A pályázatra 20 felsôoktatási intézmény összesen 218 pályázatot nyújtott be, a teljes támogatási igény 1,89 milliárd Ft volt. A kuratórium 140 pályázat támogatását javasolta 858,074 millió Ft értékben, ebbôl a 2001. évi keret 297,510 millió Ft volt.

FPI

58

A beérkezett pályázatokat a – kuratórium által megadott szempontrendszer szerint – tudományági bizottságok értékelték. Minden pályázat elbírálásában legalább két szakértô vett részt, továbbá akkor, ha a pályázat minôségének megítélése különös szakértelmet igényelt, illetve ha a pályázó különösen nagy költségigényû kutatási tervet nyújtott be, a kuratórium külföldi szakemberek segítségét is igénybe vette. Az 1999-es

pályázati fordulótól kezdve a bírálati folyamatba beépült a szakmai szempontból kiemelkedô színvonalúnak ítélt pályázatok benyújtói és a szakbizottság között kialakult egyeztetési folyamat, melynek célja a pályázó anyagi igényeinek és a kuratórium rendelkezésére álló anyagi eszközöknek a pályázat szakmai színvonalának csökkentése nélkül megvalósuló összeegyeztetése volt. A pályázatok elbírálásában a pályázók által összeállított pénzügyi terv realitása fontos szerepet játszott; a legnagyobb költségigényû pályázatok esetében a kuratórium a szakértôi vélemények alapján, nyilvános meghallgatást követôen hozta meg a döntését. A nyertes pályázókkal/intézményekkel – a kuratóriumi döntésnek megfelelôen – a minisztérium szerzôdést kötött; a szerzôdés meghatározta a program teljesítésének körülményeit, a határidôket, a finanszírozás módját, az eredmények bemutatásának formáit és a beszámolási kötelezettség tartalmát és formai követelményeit.


STATISZTIKAI ADATOK AZ 1997. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKAI ADATAI Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola

1237 195

474 27

11866,439 1470,187

2073,207 76,761

4291,454 589,406

683,825 26,175

ÖSSZESEN

1432

501

13336,626

2149,968

4880,860

710,000

35. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma intézménytípusonként (db)

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 1997-RE 1997-RE (M FT) (M FT)

36. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása intézménytípus szerint

1400 Egyetem (95%) Beadott

1200 -

Fôiskola (5%)

Nyertes 1000 -

600 -

37. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása intézménytípus szerint

400 -

Egyetem (96%)

200 -

Fôiskola (4%)

800 -

0Egyetem

Fôiskola

FPI

59


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

FPI

60

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

726

276

6709,400

1202,311

2559,551

393,990

187

66

1880,195

240,267

635,419

77,325

83

23

764,712

107,484

281,387

37,500

114

33

1175,415

157,260

405,450

57,350

116

26

949,544

94,750

338,984

33,475

206

77

1857,360

347,896

660,069

110,360

1432

501

13336,626

2149,968

4880,860

710,000

38. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása régiók szerint

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 1997-RE 1997-RE (M FT) (M FT)

39. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása régiók szerint

Budapesti régió (55%)

Budapesti régió (57%)

Debreceni régió (13%)

Debreceni régió (11%)

Miskolci régió (5%) Ny-Magyarország (7%) Pécsi régió (5%) Szegedi régió (15%)

Miskolci régió (5%) Ny-Magyarország (7%) Pécsi régió (4%) Szegedi régió (16%)


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettudományok Élettelen és mûszaki tudományok Társadalomtudományok

553

163

5673,200

878,067

2019,221

276,725

497

208

4822,523

896,981

1743,480

301,550

382

130

2840,903

374,920

1118,159

131,725

1432

501

13336,626

2149,968

4880,860

710,000

ÖSSZESEN

40. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületenként

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 1997-RE 1997-RE (M FT) (M FT)

41. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása tudományterületek szerint Élettelen és mûszaki

(db) 600 -

Beadott

tudományok (41%)

Nyertes Társadalomtudományok (26%)

500 -

Élettudományok (33%) 400 -

42. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása tudományterületek szerint

300 -

Élettelen és mûszaki 200 -

tudományok (42%) Társadalom-

100 -

tudományok (17%) 0Élettudományok

Élettelen és mûszaki tudományok

Társadalomtudományok

Élettudományok (41%)

25FPI

61


Kötelezettségvállalások a további évekre Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYNYERTES TÍPUS PÁLYÁZATOK SZÁMA 1997-BEN (DB)

TELJES 1998-BAN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

1998-AS 1999-BEN KÖTELETOVÁBBZETTSÉGFUTÓ VÁLLALÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

1999-ES 2000-BEN KÖTELETOVÁBBZETTSÉGFUTÓ VÁLLALÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

2000-ES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola

474 27

2073,207 76,761

473 27

648,063 26,236

306 19

442,390 17,150

208 8

298,928 7,200

ÖSSZESEN

501

2149,968

500

674,299

325

459,540

216

306,128

1999-ES 2000-BEN KÖTELETOVÁBBZETTSÉGFUTÓ VÁLLALÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

2000-ES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS (M FT)

Régió szerinti megoszlás FPI

RÉGIÓ

62 Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA 1997-BEN (DB)

TELJES 1998-BAN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

1998-AS 1999-BEN KÖTELETOVÁBBZETTSÉGFUTÓ VÁLLALÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

276

1202,311

276

378,179

180

256,310

117

173,831

66

240,267

66

76,110

46

51,930

32

34,902

23

107,484

23

36,742

13

24,041

6

9,200

33

157,260

33

45,890

22

30,030

15

23,990

26

94,750

26

29,925

14

17,737

11

13,613

77

347,896

76

107,452

50

79,492

35

50,592

501

2149,968

500

674,299

325

459,540

216

306,128


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYNYERTES TERÜLET PÁLYÁZATOK SZÁMA 1997-BEN (DB) Élettudományok Élettelen és mûszaki tudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN

TELJES 1998-BAN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

1998-AS 1999-BEN KÖTELETOVÁBBZETTSÉGFUTÓ VÁLLALÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

1999-ES 2000-BEN KÖTELETOVÁBBZETTSÉGFUTÓ VÁLLALÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

2000-ES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS (M FT)

163

878,067

164

193,066

112

188,910

74

130,423

208

896,981

206

251,311

132

195,845

91

127,496

130

374,920

130

229,922

81

74,785

51

48,209

501

2149,968

500

674,299

325

459,540

216

306,128 FPI

63


AZ 1998. ÉVI EGY ÉVES PÁLYÁZATI PROGRAMOK ADATAI Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettelen és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok

23 19 20

36,500 24,200 26,400

ÖSSZESEN

62

87,100

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskolai kar

60 2

85,500 1,600

ÖSSZESEN

62

87,100

Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS FPI

64

43. ábra: A megítélt támogatás megoszlása tudományterületenként

Élettelen és mûszaki tudományok (42%)

Élettudományok (28%)

Társadalomtudományok (30%)

44. ábra: A megítélt támogatás megoszlása intézménytípusonként

Egyetem (98%)

Fôiskolai kar (2%)


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete

31 10 2 3 7 9

41,330 16,300 1,900 4,600 10,220 12,750

ÖSSZESEN

62

87,100

45. ábra: A megítélt támogatás megoszlása régiónként

FPI

65 Szegedi régió (15%)

Pécsi régió (12%) Ny-Magyarország (5%) Miskolci régió (2%)

Debreceni régió (19%)

Budapesti régió (47%)


AZ 1999. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKAI ADATAI Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola

608 79

289 18

3706,215 502,512

813,540 28,900

1779,857 270,463

384,350 14,650

ÖSSZESEN

687

307

4208,727

842,440

2050,321

399,000

46. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma intézménytípusonként

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 1999-RE 1999-RE (M FT) (M FT)

47. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása intézménytípus szerint

FPI

66

(db) 700 -

Egyetem (94%)

Beadott Nyertes

Fôiskola (6%)

600 -

500 -

400 -

48. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása intézménytípus szerint

300 Egyetem (97%) 200 Fôiskola (3%) 100 -

0Egyetem

Fôiskola


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

Budapest és körzete Miskolc és körzete Szeged és körzete Debrecen és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

338

159

2210,743

452,755

1084,201

215,585

40

21

255,161

70,900

139,211

28,600

112

46

621,332

114,000

287,269

56,650

89

35

541,433

90,535

248,307

42,365

62 46

21 25

335,312 244,746

58,300 55,950

162,561 128,772

27,500 28,300

687

307

4208,727

842,440

2050,321

399,000

49. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása régiók szerint

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 1999-RE 1999-RE (M FT) (M FT)

50. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása régiók szerint

Budapesti régió (52%)

Budapesti régió (53%)

Miskolci régió (7%)

Miskolci régió (8%)

Szegedi régió (15%)

Szegedi régió (14%)

Debreceni régió (11%)

Debreceni régió (11%)

Ny-Magyarország (7%)

Ny-Magyarország (7%)

Pécsi régió (8%)

Pécsi régió (7%)

FPI

67


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

243

107

1490,319

319,850

741,890

154,260

249

112

1652,786

356,875

767,608

164,125

195

88

1065,622

165,715

540,822

80,615

687

307

4208,727

842,440

2050,321

399,000

Élettelen és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN

FPI

68

51. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületenként (db) 250 -

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 1999-RE 1999-RE (M FT) (M FT)

52. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása tudományterületek szerint Élettudományok (36%)

Beadott Nyertes

Társadalomtudományok (29%)

200 Élettelen és mûszaki tudományok (35%) 150 -

53. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása tudományterületek szerint

100 -

Élettudományok (42%) 50 Társadalomtudományok (20%) 0Élettelen és mûszaki tudományok

Élettudományok

Társadalomtudományok

Élettelen és mûszaki tudományok (38%)


Kötelezettségvállalások a további évekre Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYNYERTES TÍPUS PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES 2000-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2001-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2000-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2002-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2001-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2002-RE (M FT)

Egyetem Fôiskola

289 18

813,540 28,900

270 15

259,490 12,600

161 3

164,900 1,650

5 0

4,800 0

ÖSSZESEN

307

842,440

285

272,090

164

166,550

5

4,800

KÖTELE2002-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2001-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2002-RE (M FT)

Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

Budapest és körzete Miskolc és körzete Szeged és körzete Debrecen és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete ÖSSZESEN

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES 2000-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2001-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2000-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

159

452,755

145

142,970

86

91,400

3

2,800

21

70,900

20

23,600

14

17,600

1

1,100

46

114,000

43

38,450

22

18,900

0

0

35

90,535

34

28,070

21

19,200

1

0,900

21

58,300

20

19,750

9

11,050

0

0

25

55,950

23

19,250

12

8,400

0

0

307

842,440

285

272,090

164

166,550

5

4,800

FPI

69


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYNYERTES TERÜLET PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) Élettelen és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN FPI

70

TELJES 2000-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2001-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2000-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2002-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2001-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2002-RE (M FT)

107

319,850

106

105,640

55

59,950

0

0

112

356,875

108

112,050

72

76,400

4

4,300

88

165,715

71

54,400

37

30,200

1

0,500

307

842,440

285

272,090

164

166,550

5

4,800


AZ 2000. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKAI ADATAI Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Egyetem Fôiskola

598 99

249 18

4130,940 574,887

771,285 30,950

1658,130 260,599

287,850 12,150

ÖSSZESEN

697

267

4705,827

802,235

1918,729

300,000

54. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma intézménytípusonként

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 2000-RE 2000-RE (M FT) (M FT)

55. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása intézménytípus szerint FPI

(db) 600 -

Egyetem (93%) Beadott Nyertes Fôiskola (7%)

500 -

400 -

56. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása intézménytípus szerint

300 -

Egyetem (96%)

200 -

Fôiskola (4%)

100 -

0Egyetem

Fôiskola

71


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

FPI

72

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

363

139

2540,738

432,595

1018,963

162,680

44

27

233,703

66,600

109,209

28,300

88

30

604,322

86,730

254,953

31,380

77

32

563,468

112,110

221,946

38,890

65 60

17 22

408,709 354,887

42,700 61,500

168,039 145,619

15,750 23,000

697

267

4705,827

802,235

1918,729

300,000

Budapest és körzete Miskolc és körzete Szeged és körzete Debrecen és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete ÖSSZESEN

57. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása régiók szerint

Budapesti régió (53%)

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 2000-RE 2000-RE (M FT) (M FT)

58. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása régiók szerint

Budapesti régió (54%)

Miskolci régió (10%)

Miskolci régió (8%)

Szegedi régió (11%)

Szegedi régió (11%)

Debreceni régió (12%)

Debreceni régió (14%)

Ny-Magyarország (6%)

Ny-Magyarország (5%)

Pécsi régió (8%)

Pécsi régió (8%)


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

Élettudományok Élettelen és mûszaki tudományok Társadalomtudományok

274

95

2134,466

358,500

840,053

126,500

218

95

1440,805

300,285

583,200

114,500

205

77

1130,556

143,450

495,476

59,000

ÖSSZESEN

697

267

4705,827

802,235

1918,729

300,000

59. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületenként

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 2000-RE 2000-RE (M FT) (M FT)

60. ábra: A nyertes pályázatok megoszlása tudományterületek szerint Élettelen és mûszaki

(db) 300 -

Beadott

tudományok (35,58%)

Nyertes Társadalomtudományok (28,84%)

250 -

Élettudományok (35,58%) 200 -

61. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása tudományterületek szerint

150 -

Élettelen és mûszaki 100 -

tudományok (37%) Társadalomtudományok

50 -

(18%) 0Élettudományok

Élettelen és mûszaki tudományok

Társadalomtudományok

Élettudományok (45%)

FPI

73


Kötelezettségvállalások a további évekre Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYNYERTES TÍPUS PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES 2001-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2002-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2001-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2003-BAN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2002-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2003-RA (M FT)

Egyetem Fôiskola

249 18

771,285 30,950

243 16

275,340 9,850

168 12

208,895 7,150

1 0

1,000 0

ÖSSZESEN

267

802,235

259

285,190

180

216,045

1

1,000

KÖTELE2003-BAN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2002-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2003-RA (M FT)

Régió szerinti megoszlás FPI

RÉGIÓ

74 Budapest és körzete Miskolc és körzete Szeged és körzete Debrecen és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete ÖSSZESEN

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES 2001-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2002-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2001-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

139

432,595

135

154,740

88

112,625

0

0

27

66,600

24

23,450

16

14,850

0

0

30

86,730

31

31,900

20

24,450

1

1,000

32

112,110

31

37,850

27

34,870

0

0

17

42,700

16

15,050

11

11,900

0

0

22

61,500

22

22,200

18

17,350

0

0

267

802,235

259

285,190

180

216,045

1

1,000


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYNYERTES TERÜLET PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) Élettudományok Élettelen és mûszaki tudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN

TELJES 2001-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2002-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2001-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2003-BAN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2002-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2003-RA (M FT)

95

358,500

94

123,400

80

108,600

0

0

95

300,285

93

108,915

60

76,870

0

0

77

143,450

72

52,875

40

30,575

1

1,000

267

802,235

259

285,190

180

216,045

1

1,000 FPI

75 A 2001. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKAI ADATAI Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 2001-RE 2001-RE (M FT) (M FT)

Egyetem Fôiskola vagy fôiskolai kar

213

138

1872,118

851,328

684,812

294,264

5

2

20,714

6,746

8,964

3,246

ÖSSZESEN

218

140

1892,832

858,074

693,776

297,510


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

FPI

76

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

103

61

957,128

385,936

341,256

130,530

35

25

266,871

153,168

98,253

51,830

7

5

44,501

17,346

16,861

6,946

15 26

10 16

125,515 220,327

61,060 87,234

49,647 81,792

21,370 29,624

32

23

278,490

153,330

105,967

57,210

218

140

1892,832

858,074

693,776

297,510

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN

62. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma régiók szerint (db) 120 -

63. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása régiók szerint

Beadott Nyertes

100 -

Budapesti régió (45%)

80 -

Debreceni régió (18%)

60 -

Miskolci régió (2%)

40 -

Ny-Magyarország (7%)

20 -

Pécsi régió (10%)

0Budapest és körzete

Debrecen és körzete

Pécs Miskolc Ny-Magyarország és körzete és körzete

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 2001-RE 2001-RE (M FT) (M FT)

Szeged és körzete

Szegedi régió (18%)


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES IGÉNYELT TÁMOGATÁS (M FT)

TELJES MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (M FT)

86

56

735,936

341,043

269,152

116,646

98

61

892,823

425,761

330,478

147,324

34

23

264,073

91,270

94,146

33,540

218

140

1892,832

858,074

693,776

297,510

Élettelen és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN

64. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületenként (db) 100 -

IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS 2001-RE 2001-RE (M FT) (M FT)

65. ábra: A teljes futamidôre megítélt támogatás megoszlása tudományterületek szerint

Beadott Élettelen és mûszaki tudományok (40%)

Nyertes

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0Élettelen és mûszaki tudományok

Élettudományok

Társadalomtudományok

Társadalomtudományok (11%)

Élettudományok (49%)

FPI

77


Kötelezettségvállalások a további évekre Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYNYERTES TÍPUS PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES 2002-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE- 2003-BAN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2002-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2004-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2003-RA PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2004-RE (M FT)

Egyetem Fôiskola vagy fôiskolai kar

138

851,328

138

283,156

127

265,908

4

8,000

2

6,746

2

2,250

2

1,250

0

0

ÖSSZESEN

140

858,074

140

285,406

129

267,158

4

8,000

KÖTELE2004-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2003-RA PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2004-RE (M FT)

Régió szerinti megoszlás FPI

78

RÉGIÓ

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

TELJES 2002-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE- 2003-BAN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2002-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

61

385,936

61

126,486

58

120,920

4

8,000

25

153,168

25

52,710

22

48,628

0

0

5

17,346

5

6,200

3

4,200

0

0

10

61,060

10

20,570

10

19,120

0

0

16

87,234

16

30,330

14

27,280

0

0

23

153,330

23

49,110

22

47,010

0

0

140

858,074

140

285,406

129

267,158

4

8,000


Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYNYERTES TERÜLET PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) Élettelen és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN

TELJES 2002-BEN MEGÍTÉLT TOVÁBBTÁMOFUTÓ GATÁS PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE- 2003-BAN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2002-RE PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELE2004-BEN ZETTSÉGTOVÁBBVÁLLALÁS FUTÓ 2003-RA PÁLYÁZATOK (M FT) SZÁMA (DB)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2004-RE (M FT)

56

341,043

56

112,549

53

131,560

3

6,000

61

425,761

61

140,877

58

109,848

1

2,000

23

91,270

23

31,980

18

25,750

0

0

140

858,074

140

285,406

129

267,158

4

8,000 FPI

79


IV.5. FÔISKOLAI PÁLYÁZAT 2000-2001

A Felsôoktatási Pályázatok Irodája bonyolítja le 2000-tôl kezdôdôen az Oktatási Minisztérium által 2000-ben harmadízben meghirdetett pályázatot a fôiskolákon ill. a többkarú intézmények fôiskolai karain folyó, a mindenkori felsôoktatási helyzet kihívásait tükrözô, a hallgatók gyakorlati felkészültségének javítását szolgáló, a felhasználói szférához kapcsolódó alkalmazott szaktudományi vagy felsôoktatás-pedagógiai pályázatok támogatására. A minisztérium a pályázati programok támogatására 2000-ben – a felsôoktatási programfinanszírozási elôirányzatból – 70 millió Ft-ot különített el. Egy pályázatra 2 millió és 5 millió Ft közötti támogatás volt igényelhetô. A programban azonos eséllyel pályázhattak az 1998. és 1999. évi pályázati fordulóban már támogatott, a program folytatását tervezô, valamint az új pályázati programot benyújtó intézmények. 2001-ben a Fôiskolai Pályázat keretében a fôiskolákon, a többkarú intézmények fôiskolai karain folyó oktatás-módszertani és szak-módszertani fejlesztések, valamint az intézmények régiójához kapcsolódó kutatások és fejlesztések támogatására került sor, ezáltal elôsegítve az igényes képzés módszertani feltételrend-

szerének megújítását és új képzési formák meghonosodását, illetôleg az intézmények komplex regionális szellemi központtá válását. A pályázati programok támogatására felhasználható keret 2001-ben ugyancsak 70 millió Ft volt. Pályázni az alábbi témákhoz kapcsolódóan lehetett: I. Az intézményben folyó oktatás módszertanának fejlesztése. II. Az intézményben folyó képzések szak-módszertanának fejlesztése. III. Az intézmény régióját érintô regionális ismeretanyagok feltárása, megôrzése, képzésbe történô bevonása, valamint az intézmény és a régió kapcsolatát erôsítô, a régió érdekeit szolgáló képzések fejlesztése. A pályázatra mindkét évben önálló állami és állam által elismert fôiskolák, továbbá többkarú intézmények fôiskolai karai pályázhattak. A kuratórium a pályázati programokról meghozott döntése során – a szakbizottság véleménye alapján – figyelembe vette a fôiskola, a többkarú intézmény fôiskolai karai személyi adottságára vonatkozó mutatókat (a tudományos/mester fokozattal rendelkezôk, habilitált oktatók és doktori tanulmányokat

FPI

81


folytatók aránya), azok várható javulását a program megvalósulása eredményeként, valamint az intézmény elôzô évi kutató-fejlesztôi tevékenységére jellemzô adatokat (kutatás-fejlesztési, oktatás-fejlesztési pályázatok és megbízások, szakma-specifikus tevékenységek eredményei).

FPI

82

A pályázat keretében 2000-ben 31, 2001-ben 23 pályázati program nyert támogatást. Az intézmények 2000-ben összesen 55, 2001-ben pedig 95 pályázatot nyújtottak be, az elnyert támogatás mértéke mindkét évben 70 millió Ft volt.


ÖSSZEFOGLALÓ STATISZTIKAI ADATOK 2000-2001 A pályázatok megoszlása a pályázó intézmény típusa szerint ÉV

FÔISKOLA / FÔISKOLAI KAR BEADOTT PÁLYÁNYERTES PÁLYÁIGÉNYELT MEGÍTÉLT ZATOK SZÁMA (DB) ZATOK SZÁMA (DB) TÁMOGATÁS (M FT) TÁMOGATÁS (M FT)

2000 2001 ÖSSZESEN

55 95

31 23

230,385 599,375

70 70

150

54

829,760

140 FPI

83

A pályázatok megoszlása ágazatonként ÁGAZAT

2000

2001

BEADOTT NYERTES IGÉNYELT MEGÍTÉLT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT MEGÍTÉLT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT) (M FT) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT) (M FT) Agrár Egészségtudományi Gazdasági Hittudományi Mûszaki Tanár Tanító

8

5

33,165

11,000

13

3

68,549

9,500

5 8 5 7 7 15

3 4 3 4 4 8

18,001 34,365 20,154 30,630 33,093 60,977

7,000 9,500 6,500 9,500 9,500 17,000

12 10 10 19 13 18

3 2 2 5 3 5

78,311 81,948 53,916 127,290 82,900 106,461

9,000 6,000 6,000 15,000 9,500 15,000

ÖSSZESEN

55

31

230,385

70,000

95

23

599,375

70,000


A pályázatok megoszlása régiók szerint RÉGIÓ

2000

2001

BEADOTT NYERTES IGÉNYELT MEGÍTÉLT BEADOTT NYERTES IGÉNYELT MEGÍTÉLT PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT) (M FT) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) (M FT) (M FT)

FPI

84

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete NyugatMagyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN

22

14

97,272

32,500

42

13

281,260

39,000

7

3

31,355

7,000

14

3

93,217

9,000

2

0

8,907

0

3

1

18,421

3,500

6

4

26,294

9,000

11

1

68,186

3,000

7

3

24,280

7,000

5

1

29,800

3,000

11

7

42,277

14,500

20

4

108,491

12,500

55

31

230,385

70,000

95

23

599,375

70,000


IV.6. FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 1997-2001

A Felsôoktatási Tankönyvtámogatási Pályázatot elsô ízben 1997-ben hirdette meg a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium a hatályos felsôoktatási törvény 9/D § (2) bekezdése alapján. A pályázat célja az volt, hogy a felsôoktatásban széles körben használt új alaptankönyvek, szakmai- és tudományos könyvek, szótárak, lexikonok, elektronikus oktatási lehetôségek, segédanyagok elôállításának támogatásán keresztül elôsegítse az oktatás színvonalának emelését, a felsôoktatás modernizálását, a hallgatók és oktatók szakirodalommal való jobb ellátását. A pályázat jegyzetek kiadását nem támogatja. A törvényi garanciák alapján 1997-ben 600 millió Ft, 1998-ban és 1999-ben pedig 450 millió Ft állt rendelkezésre a pályázatok támogatására. A pályázati kiírás szerint egy-egy könyv teljes nettó elôállítási költségeinek maximálisan 50%-át lehetett finanszírozni a pályázati keretbôl. Az egyes pályázók által elnyerhetô összeg nem haladhatta meg a keretösszeg 10%-át.

(Amennyiben több intézmény közösen pályázott, a teljes összeg beleszámított ebbe a keretbe.) A pályázat elsô fordulójára 226 kiadó összesen 1 222 pályázatot, a második fordulóban 202 kiadó 1 269 pályázatot, a harmadik fordulóban pedig 183 kiadó 1 145 pályázatot nyújtott be. A pályázatok többsége rendkívül magas színvonalú volt, sok közülük hiánypótló a hazai könyvpiacon. Az igényelt támogatás hozzávetôleges összege az elsô évben 1,5 milliárd Ft, a második évben 1,9 milliárd Ft, a harmadik évben pedig 1,8 milliárd Ft volt. A támogatás igénybevételével megjelentetni kívánt könyvek összes kiadási költsége az elsô évben 3,5 milliárd Ft volt, a második évben meghaladta a 4,2 milliárd Ft-ot, harmadik évben pedig a 4 milliárd Ft-ot. Érdekességként megemlítjük, hogy a három év vonatkozásában az egy pályázatra jutó legmagasabb igényelt összeg 60 millió Ft volt, s egy könyv kiadására átlagosan 1,477 millió Ft-ot igényeltek a kiadók. A lezajlott pályázati fordulókban a bírálat során – az elôre meghatározott bírálati szempontok alapján – minden egyes pályázatot két független szakértô értékelt. Az értékelésben a könyv tartalmi minôsége, felsôoktatási felhasználhatósága, szerzôjének eddigi

FPI

85


tevékenysége, a kiadó eddigi tankönyvkiadási gyakorlata és a költségvetés megalapozottsága is fontos paraméter volt. A bírálatok alapján a tudományáganként létrehozott szakbizottságok testületi véleményt alkottak, amelynek alapján a kuratórium döntött a nyertes pályázatokról és az odaítélt támogatási összegekrôl.

A pályázat elsô három fordulója során az addigi hazai támogatási gyakorlattól eltérôen a támogatni kívánt kiadványok a teljes igényelt összeget megkapták, biztosítva ezzel azt, hogy a tervezett kötetek valóban megjelenjenek. FPI

86

Számszerûen 1997-ben 512 kiadvány kapott támogatást 595,194 millió Ft értékben, és a kuratórium 1998-ra további 28 kiadvány vonatkozásában 75,186 millió Ft kötelezettségvállalást tett. A rendelkezésre álló 600 millió Ft-ból több mint 1,2 milliárd Ft költségigénnyel rendelkezô könyv kiadását támogatta a kuratórium. Ez a nagyságrend összemérhetô volt az 1-2 milliárdosra becsült éves hazai felsôoktatási tankönyforgalommal.

1998-ban 256 újabb tankönyv és szakkönyv kiadását támogatta a kuratórium 377,5 millió Ft értékben, így az 1998-as pályázati forrás terhére a 284 könyv összesen 452,704 millió Ft támogatása nyomán 981,359 millió Ft költségigénnyel rendelkezô könyv kiadása vált lehetôvé.

1999-ben a kuratórium összesen 91 kiadó 276 kiadványát javasolta támogatandónak 449,990 millió Ft értékben, ami összesen 1,14 milliárd Ft költségigénynyel rendelkezô könyv megjelenését tette lehetôvé. A 2000. évi pályázat keretében az Oktatási Minisztérium a korábbi támogatási rendszert (elsôsorban a támogatott példányszám tényleges elôállításának ellenôrizhetôsége vonatkozásában) ért kritikák hatására az elôzô évek gyakorlatától eltérôen kétféle (A és B típusú) támogatást nyújtott: a támogatási keretbôl, amely a 2000. évben 150 millió Ft volt, 30 millió Ft-ot a felsôoktatásban használható speciális szakkönyvek kifejlesztésének támogatására különített el (B típus), a fennmaradó összegbôl pedig a pályázat nyertes kiadványainak meghatározott számú példányát támogatta a szakmai kuratórium döntése alapján (A típus). Utóbbi esetben a nyertes pályázóknak vállalniuk kellett, hogy a kuratórium által meghatározott példányszámot a felsôoktatási könyvtárak rendelkezésére bocsátják. A bírálat folyamán a benyújtott pályázatok közül a formai feltételeknek megfelelô pályázatokat a tudományáganként létrehozott szakbizottságok – elôre meghatározott bírálati szempontok alapján – pontozással értékelték (minden pályázatot egymástól függetlenül két bíráló értékelt). A kuratórium a szakértôi bírálatok alapján, a javasolt mûvek körébôl kiválasztotta a minôségi követelményeknek megfelelô pályázatokat. Ezekbôl ismertetôt állított össze a felsôoktatási könyv-


tárak részére, aminek alapján a könyvtárak megjelölték igényeiket, vagyis azt, hogy mely könyvekbôl milyen példányszámra tartanak igényt. A kuratórium e felmérés alapján, valamint a szakértôi vélemények és a pályázatok pénzügyi megalapozottságát vizsgáló pénzügyi-technikai bizottság javaslatainak figyelembe vételével szakmai döntést hozott a támogatásról. A 2000. évi pályázatra összesen 704 pályázat érkezett, ebbôl 498 volt A típusú, 206 pedig B típusú pályázat. A 2000. évi pályázati forduló során összesen 104 kiadó 292 pályázata részesült támogatásban, 149,942 millió Ft összegben. Az A típusban 219, a B típusban 73 kiadvány támogatásáról döntött a kuratórium.

mányok területén 678 000 Ft, az interdiszciplináris kiadványoknál pedig 490 000 Ft. Az ötödik fordulóban 179 kiadó összesen 780 pályázatot nyújtott be, közülük 185 pályázat részesült támogatásban. A támogatás teljes összege 150 millió Ft volt, a támogatott kiadványok számottevô része (összesen 180 kiadvány) alap vagy hiánypótló tankönyv illetve tankönyvként, segédanyagként felhasználható szakkönyv, szótár, vagy lexikon, melyek közül háromnak CD melléklete van. A támogatott kiadványok között négy önálló CD és egy internetes kiadvány található. FPI

A 2001. évi volt az elsô olyan pályázat, amelynek keretében az Oktatási Minisztérium a tankönyvek illetve szakkönyvek kifejlesztéséhez járult hozzá. A pályázat jelenleg is az ekkor bevezetett, s az alábbiakban ismertetett elvek szerint mûködik. A könyvek kifejlesztésének támogatása azt jelenti, hogy a pályázat keretében megítélt támogatás csak a nyomdakész kézirat elôállításának költségeire, nyomdaköltségre azonban nem fordítható. A támogatási összeg egyes, a tankönyv elôkészítése során felmerülô, mérhetô adatok alapján (szövegrögzítés, szkennelés, tördelés, levilágítás) automatikusan került meghatározásra. Az ilyen alapon nyújtott átlagos támogatási összeg 2001ben 810 000 Ft volt, ezen belül az élettudományok területén 1,455 millió Ft, az élettelen és mûszaki tudományok területén 785 000 Ft, a társadalomtudo-

87


STATISZTIKAI ADATOK Összefoglaló adatok 1997-2001 Tudományterület szerinti megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

FPI

88

Élettelen és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok Interdiszciplináris kiadványok* ÖSSZESEN

1997 1998 1999 2000 2001 BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES PÁLYÁ- PÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁ- PÁLYÁZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) 197 126

97 65

192 137

50 33

166 158

50 50

147 100

60 30

138 108

42 28

875

368

907

168

783

164

438

198

519

106

24

10

33

5

38

12

19

4

15

9

1222

540

1269

256

1145

276

704

292

780

185

* Az interdiszciplináris kiadványok közé a három klasszikus tudományterület egyikébe sem sorolható pályázatok tartoznak.

TUDOMÁNYTERÜLET

1997 1998 1999 2000 2001 IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMO- TÁMOGATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Élettelen és mûszaki tudományok 291,135 122,319 266,576 57,045 230,873 77,537 125,998 Élettudományok 286,073 138,196 415,315 92,707 456,517 120,082 131,998 Társadalomtudományok 916,688 384,946 1136,248 209,332 1033,837 230,492 335,998 Interdiszciplináris kiadványok* 39,809 24,919 112,824 18,434 62,906 21,879 6,000 ÖSSZESEN

31,940 108,414 32,968 33,688 144,377 40,753 82,481 299,097

71,873

1,833

4,406

19,662

1533,705 670,380 1930,963 377,518 1784,133 449,990 599,994 149,942 571,550 150,000

* Az interdiszciplináris kiadványok közé a három klasszikus tudományterület egyikébe sem sorolható pályázatok tartoznak.


66. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületenként 1997-2001 (db) 4000 -

67. ábra: A megítélt támogatás mértéke tudományterületenként 1997-2001

Beadott

Megítélt támogatás 1997

Nyertes

Megítélt támogatás 1998

(M FT) - 400

Megítélt támogatás 1999

3500 -

- 350

Megítélt támogatás 2000 3000 -

- 300

Megítélt támogatás 2001

2500 -

- 250

2000 -

- 200

1500 -

- 150

1000 -

- 100

500 -

- 50

0-

-0 Élettelen és mûszaki tudományok

Élettudományok

Társadalomtudományok

Élettelen és mûszaki tudományok

Interdiszciplináris kiadványok

Élettudományok

Társadalomtudományok

Interdiszciplináris kiadványok

Kiadó típusa szerinti megoszlás KIADÓ TÍPUSA

Felsôoktatási intézmény ill. kiadója Önálló kiadó Egyéb* ÖSSZESEN

1997 1998 1999 2000 2001 BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES PÁLYÁ- PÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁ- PÁLYÁZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

394 683 145

165 325 50

296 829 144

42 194 20

226 798 121

49 205 22

136 451 117

50 194 48

164 530 86

29 139 17

1222

540

1269

256

1145

276

704

292

780

185

* Az „Egyéb” kategóriába a kiadói tevékenységet folytató egyéb szervezetek tartoznak.

FPI

89


KIADÓ TÍPUSA

1997 1998 1999 2000 2001 IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMO- TÁMOGATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Felsôoktatási intézmény ill. kiadója Önálló kiadó Egyéb*

285,332 119,229 291,656 30,698 253,063 55,069 68,098 1037,520 492,575 1451,872 325,603 1362,981 366,653 464,275 210,853 58,576 187,435 21,217 168,089 28,268 67,619

ÖSSZESEN

1533,705 670,380 1930,963 377,518 1784,133 449,990 599,994 149,942 571,550 150,000

21,440 85,769 14,714 111,600 426,007 126,733 16,902 59,774 8,553

* Az „Egyéb” kategóriába a kiadói tevékenységet folytató egyéb szervezetek tartoznak.

68. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma intézménytípus szerint 1997-2001 FPI

90

69. ábra: A megítélt támogatás mértéke intézménytípus szerint 1997-2001

Megítélt támogatás 1997

(M FT) - 500

Megítélt támogatás 1998

- 450

Megítélt támogatás 1999

- 400

2500 -

Megítélt támogatás 2000

- 350

2000 -

Megítélt támogatás 2001

(db) 3500 -

Beadott Nyertes

3000 -

1500 -

- 300 - 250 - 200 - 150

1000 -

- 100 500 -

- 50 -0

0Felsôoktatási intézmény ill. kiadója

Önálló kiadó

Egyéb

Felsôoktatási intézmény ill. kiadója

Önálló kiadó

Egyéb


Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Ny-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld ÖSSZESEN

1997 1998 1999 2000 2001 BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES PÁLYÁ- PÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁ- PÁLYÁZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) 847

390

891

205

870

225

588

249

643

162

57

36

60

9

52

13

26

12

22

4

78 114 53 73 0

30 20 21 43 0

52 97 87 82 0

12 4 13 13 0

52 30 63 78 0

10 7 6 15 0

14 16 30 28 2

6 2 10 13 0

27 32 22 34 0

5 5 3 6 0

1222

540

1269

256

1145

276

704

292

780

185

FPI

91 RÉGIÓ

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Ny-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld ÖSSZESEN

1997 1998 1999 2000 2001 IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMO- TÁMOGATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) 1302,460 570,364 1567,980 338,905 1512,439 401,964 538,351 134,519 504,012 139,569 34,344

16,090

54,032

7,900

59,578

10,079

13,260

3,341

10,249

1,336

42,160 81,724 22,514 50,503 0

20,028 48,833 17,647 118,392 11,126 59,689 35,125 82,037 0 0

10,230 4,951 6,107 9,425 0

60,544 36,089 49,087 66,396 0

13,710 6,382 4,219 13,636 0

10,240 2,784 19,640 15,360 0,359

2,575 0,700 4,948 3,859 0

13,578 12,685 11,615 19,411 0

2,923 1,741 1,824 2,607 0

1533,705 670,380 1930,963 377,518 1784,133 449,990 599,994 149,942 571,550 150,000


70. ábra: A megítélt támogatás mértéke régiónként 1997-2001 (M FT) 600 -

71. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma régiónként 1997-2001 (db) 4000 Beadott 3500 -

Nyertes

3000 2500 500 2000 1500 400 -

1000 -

FPI

500 -

92

0Budapest és körzete

300 -

Debrecen és körzete

Miskolc és körzete

Ny-Magyarország

Pécs és körzete

Szeged és körzete

Külföld

200 Megítélt támogatás 1997 Megítélt támogatás 1998 Megítélt támogatás 1999 100 -

Megítélt támogatás 2000 Megítélt támogatás 2001

0Budapest és körzete

Debrecen és körzete

Miskolc és körzete

Nyugat-Magyarország

Pécs és körzete

Szeged és körzete


IV.7. FELSÔOKTATÁSI KÖNYVTÁRTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 1997-2001 A Felsôoktatási Könyvtártámogatási Pályázatot elsô ízben 1997-ben hirdette meg a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium a hatályos felsôoktatási törvény 9/D § (3) bekezdése alapján. A pályázat célja a hallgatók és oktatók szakirodalommal (hagyományos formában vagy elektronikus hordozón megjelenô szakkönyvekkel, folyóiratokkal) történô jobb ellátása. A pályázat keretében támogatandó célok a következôk voltak: - az integrációk, valamint az intézményfejlesztések során létrejövô új könyvtári és információs központok többletigényének kielégítése, - több könyvtár (könyvtárak társulásai) közös beszerzése a dokumentumok közös, hatékonyabb felhasználása céljából, - új szakindítások szakirodalmi alapjainak megteremtése, folyamatos fejlesztése, - különösen drága folyóiratok és szakkönyvek állományfejlesztése, - speciális, egyedi könyvtári gyarapítási igények,

- retrospektív könyvtári állománybeszerzések, egyes szakterületeken a szakirodalmi fehér foltok eltüntetése, - a PhD képzés szakirodalmi hátterének megteremtése, fejlesztése, - határon túli magyarok számára szervezett felsôfokú kihelyezett tagozatokon könyvtári állomány fejlesztése, - külföldi magyar intézetek szakkönyv és folyóirat állománygyarapítása, - külföldön folyó magyar anyanyelvû felsôfokú pedagógusképzés könyvtári hátterének biztosítása, - hungarológiával kapcsolatos oktatás szakirodalmi hátterének megteremtése. Pályázhattak: - a Felsôoktatási Törvény 1. sz. mellékletében felsorolt, állami és államilag elismert felsôoktatási intézmények, - a külföldi magyar intézetek és Collegium Hungaricumok, - a Nemzetközi Hungarológiai Központ - a magyar anyanyelvû pedagógusképzést folytató külföldi felsôoktatási intézmények illetve könyvtáraik. A felsôoktatásról szóló (többször módosított) 1993. évi LXXX. törvény 9/D § (3) bekezdésében és a 7/1997. (II.13.) MKM rendeletben foglaltak alapján az oktatási miniszter évente többletforrásokat biztosít a felsô-

FPI

93


oktatási könyvtárak állományfejlesztésének támogatására. A pályázati úton elosztható összeg 1997-ben 150 millió Ft, 1998-ban 162 millió Ft, 1999-ben 151 millió Ft, 2000-ben és 2001-ben pedig ismét 150 millió Ft volt.

FPI

94

A pályázat elsô fordulójára 211 könyvtár összesen 218 pályázatot nyújtott be, 600,219 millió Ft-ot igényelve. A második fordulóban 157 könyvtártól 162 pályázat érkezett, a támogatási igény 544,382 millió Ft volt. A harmadik fordulóban a 188 könyvtártól beérkezett 190 pályázat támogatási igénye 640,230 millió Ft volt, a negyedik fordulóban 113 pályázat érkezett 450,495 millió Ft támogatási igénnyel. A 2001-ben benyújtott 101 pályázat támogatási igénye 463,367 millió Ft volt.

A támogatott pályázatok száma 1997-ben 144, 1998-ban 139, 1999-ben 170, 2000-ben 104, 2001-ben 83 volt. A bírálatok során minden egyes pályázatot két független szakértô értékelt. Az értékelés fontos szempontja volt a pályázati téma és a felhívásban közzétett támogatandó célok közötti összefüggés, a beszerzés, fejlesztés indoklása, az igényelt összeg realitása, a pályázó könyvtár állományának feltártsága, nyitvatartási ideje, részvétele a könyvtárközi kölcsönzésben, a pályázó könyvtár helye a pályázó intézmény ajánlási sorrendjében. A bírálatok alapján a könyvtári szakbizottság testületi véleményt alkotott, amelynek alapján a kuratórium döntött a nyertes pályázatokról és az odaítélt összegekrôl.


ÖSSZEFOGLALÓ STATISZTIKAI ADATOK Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNY TÍPUSA

1997 1998 1999 2000 2001 BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES PÁLYÁ- PÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁ- PÁLYÁZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

114

46

49

42

65

53

29

27

23

22

74 30

71 27

72 41

65 32

76 49

71 46

38 46

36 41

45 33

36 25

ÖSSZESEN

218

144

162

139

190

170

113

104

101

83

* Magyar anyanyelvû képzést folytató külföldi felsôoktatási intézmény illetve külföldi magyar intézet vagy Collegium Hungaricum FPI

INTÉZMÉNY TÍPUSA

1997 1998 1999 2000 2001 IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMO- TÁMOGATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Egyetem Fôiskola v. fôiskolai kar Egyéb*

430,100 123,100 376,737 133,200 486,338 123,500 318,908 123,900 336,952 112,450 136,998 33,121

ÖSSZESEN

600,219 150,000 544,382 162,000 640,230 151,000 450,495 150,000 463,367 150,000

20,390 143,020 6,510 24,625

21,910 125,617 6,890 28,275

21,600 5,900

79,540 52,047

18,950 105,998 32,950 7,150 20,417 4,600

* Magyar anyanyelvû képzést folytató külföldi felsôoktatási intézmény illetve külföldi magyar intézet vagy Collegium Hungaricum

95


72. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma a könyvtár típusa szerint 1997-2001 (db) 350 -

73. ábra: Megítélt támogatás megoszlása a könyvtár típusa szerint 1997-2001

Beadott Nyertes

300 Egyetem (81%)

250 200 -

Fôiskola v. fôiskolai kar (15%)

150 100 50 -

Egyéb (4%)

0Egyetem

FPI

96

Fôiskola v. fôiskolai kar

Egyéb

Régió szerinti megoszlás RÉGIÓ

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Ny-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete Külföld ÖSSZESEN

1997 1998 1999 2000 2001 BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES BEADOTT NYERTES PÁLYÁ- PÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁPÁLYÁ- PÁLYÁZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK ZATOK SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) SZÁMA (DB) 127

62

63

53

74

59

37

34

42

35

11

10

11

9

12

11

5

5

4

4

8 15 5 22 30

7 14 4 20 27

6 16 6 19 41

6 15 6 18 32

7 16 10 22 49

7 16 10 21 46

4 11 4 6 46

4 11 3 6 41

6 8 3 5 33

5 7 2 5 25

218

144

162

139

190

170

113

104

101

83


RÉGIÓ

1997 1998 1999 2000 2001 IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT IGÉNYELT MEGÍTÉLT TÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMOTÁMO- TÁMOGATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS GATÁS (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT) (M FT)

Budapest és körzete 331,479 Debrecen és körzete 74,325 Miskolc és körzete 23,621 Ny-Magyarország 33,963 Pécs és körzete 28,884 Szeged és körzete 74,826 Külföld 33,121 ÖSSZESEN

71,690 240,755

76,150 270,561

69,400 205,148

70,150 233,750 72,750

21,830

77,880

22,180

98,325

20,900

40,950

17,400

41,585 16,600

6,850 7,300 12,040 23,780 6,510

26,926 48,692 48,390 77,114 24,625

7,880 36,300 10,700 40,075 14,550 65,874 23,650 100,820 6,890 28,275

7,450 10,700 14,450 22,200 5,900

30,800 45,590 29,130 46,830 52,047

8,050 14,650 13,700 18,900 7,150

38,900 9,450 49,150 14,000 22,695 14,400 56,870 18,200 20,417 4,600

600,219 150,000 544,382 162,000 640,230 151,000 450,495 150,000 463,367 150,000 FPI

74. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma régiók szerint 1997-2001 (db) 350 -

75. ábra: Megítélt támogatás megoszlása régiók szerint 1997-2001

Beadott Budapesti régió (47%)

Nyertes 300 -

Debreceni régió (13%) 250 Miskolci régió (5%) 200 Ny-Magyarország (8%)

150 -

Pécsi régió (9%)

100 -

Szegedi régió (14%)

50 -

Külföld (4%)

0Budapest Debrecen és és körzete körzete

Miskolc és körzete

NyMagyarország

Pécs és körzete

Szeged és körzete

Külföld

97


IV.8. BÉKÉSY GYÖRGY POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ 2001

Az Oktatási Minisztérium 2001 februárjában elsô ízben hirdette meg a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjat a felsôoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 10/A § (1)-(5) bekezdésében foglaltak, valamint az oktatási miniszter 7/2001. (II. 23.) OM rendelete alapján. Az ösztöndíjra pályázhatott az, aki: tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelô), illetôleg mester (DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett mûvészeti díjjal) fokozattal rendelkezik, továbbá - (a) felsôoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, illetve egyéb munkaviszony alapján teljes munkaidôben, egyetemi/fôiskolai adjunktusi, tanársegédi, fôiskolai docensi, illetve tudományos segédmunkatársi, vagy tudományos munkatársi munkakörben foglalkoztatott, vagy - (b) felsôoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidôben foglalkoztatott tudományos segédmunkatárs, vagy tudományos munkatárs, vagy

- (c) valamely felsôoktatási intézményben, illetôleg felsôoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának gyakorlójával megállapodást kötött arról, hogy ôt az ösztöndíjas szerzôdés érvénybelépésének idôpontjától az a) és b) pontban megnevezett munkakörök valamelyikében teljes munkaidôben foglalkoztatja, vagy - (d) vállalja, hogy az ösztöndíjas idôszak teljes idôtartama alatt az ösztöndíjas szerzôdéses jogviszonyon kívül a fogadó felsôoktatási intézményben/felsôoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban, vagy más munkáltatónál rendszeres jövedelemmel járó munkaviszonyt nem létesít, illetôleg fennálló munkaviszonyát az ösztöndíj elnyerésének esetében megszünteti, vagy az ösztöndíjas jogviszony idejére fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. Az ösztöndíj elnyerése esetén további feltételeknek kellett megfelelni: - A pályázók körének fenti meghatározásánál az (a) - (c) pont szerinti pályázók esetében az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának idôtartama alatt az ôt foglalkoztató felsôoktatási intézményben, vagy felsôoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban fennálló közalkalmazotti,

FPI

99


szolgálati jogviszonyán, illetve munkaviszonyán kívül egyéb munkavégzési kötelezettséggel járó jogviszonyt nem hoz létre, illetve korábban keletkezett ilyen jogviszonyát megszünteti. - Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a fogadó felsôoktatási intézmény szabályzatának megfelelôen oktatási tevékenységet és kutatómunkát végez a pályázat részeként benyújtott egyéni munkaterv alapján. Az ösztöndíjas legalább az egyetemi adjunktusokra/fôiskolai docensekre vonatkozó intézményi oktatói és kutatói követelményeket köteles teljesíteni.

FPI

100

- Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának idôszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet. Az ösztöndíj meghatározott idôtartamra, 3 évre szól, s egy alkalommal nyerhetô el. Az ösztöndíj havi bruttó összege a pályázók körének fenti meghatározásánál az (a) - (c) pont szerinti pályázók esetében (kiegészítô ösztöndíj) a költségvetési törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 20%-a, míg a (d) pont szerinti pályázók esetében (teljes ösztöndíj) az egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 70%-a. (Az egyetemi tanári munkakör garantált illetménye a 2000. évi CXXXIII. tv. 14. § szerint 2001-ben 230 000 Ft, 2002-ben 245 000 Ft.)

2001-ben az 1077/2001 (VII.13.) Kormányhatározat alapján 150 fô részesült ösztöndíjban. Az ösztöndíjban részesíthetôk számát – az 1993. évi LXXX. törvény 10/A § (4) bekezdése alapján – a Kormány állapítja meg. A pályázatok szakmai értékelése intenzív ülésszak keretében történik. A kuratórium – az egyes tudományágakhoz beérkezett pályázatok száma alapján – már az értékelô ülésszak elôtt meghatározza a tudományáganként elnyerhetô ösztöndíjak irányszámát. A pályázatokat független szakértôk értékelik. A szakértôi értékelést követôen a vezetô szakértôk az adott tudományági bizottsághoz tartozó pályázatok pontszámait pályázatonként összesítik, majd a kapott pontszámoknak megfelelôen bizottságonként rangsorokat állítanak fel. A kuratórium a rangsorok alapján dönt az ösztöndíjak odaítélésérôl.


A 2001. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ ADATAI Tudományterületi megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) BEADOTT PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTÔ TELJES KIEGÉSZÍTÔ TELJES MEGOSZLÁSA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN (%) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN

ÁTLAGOS NYERÉSI ARÁNY (%)

36,33% 36,33%

71 82

18 7

89 89

43 51

11 3

54 54

60,67% 60,67%

27,35%

59

8

67

37

5

42

62,69%

FPI

100%

212

33

245

131

19

150

61,22%

101

76. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületek szerint (db) 90 -

Beadott

80 -

Nyertes

70 60 50 40 30 20 10 0Élettelen és mûszaki tudományok

Élettudományok

Társadalomtudományok


Tudományági megoszlás Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok TUDOMÁNYÁG

FPI

102

Fizikai tudományok Földtudományok Hadtudományok Kémiai tudományok Matematikai tudományok Mûszaki tudományok I. Mûszaki tudományok II. Mûszaki tudományok III. ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) BEADOTT PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTÔ TELJES KIEGÉSZÍTÔ TELJES MEGOSZLÁSA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN (%) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK

ÁTLAGOS NYERÉSI ARÁNY (%)

10,11% 21,35% 4,49%

7 14 3

2 5 1

9 19 4

4 9 2

1 3 0

5 12 2

55,56% 63,16% 50,00%

25,84%

14

9

23

9

5

14

60,87%

17,98%

16

0

16

10

0

10

62,50%

11,24%

10

0

10

6

0

6

60,00%

0

0

0

0

0

0

8,99%

7

1

8

5

0

5

62,50%

100%

71

18

89

45

9

54

60,67%


Élettudományok TUDOMÁNYÁG

Agrártudományok I. Agrártudományok II. Agrártudományok III. Egyetemes biológia Fiziológiai tudományok Klinikai tudományok Molekuláris biológia Pathológiai tudományok ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) BEADOTT PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTÔ TELJES KIEGÉSZÍTÔ TELJES MEGOSZLÁSA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN (%) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK

ÁTLAGOS NYERÉSI ARÁNY (%)

4,49%

4

0

4

2

0

2

50,00%

12,36%

11

0

11

7

0

7

63,64%

1,12%

1

0

1

1

0

1

100,00%

12,36%

11

0

11

7

0

7

63,64%

17,98%

15

1

16

9

0

9

56,25%

FPI

29,21%

25

1

26

15

1

16

61,54%

103

12,36%

8

3

11

6

1

7

63,64%

10,11%

7

2

9

4

1

5

55,56%

100%

82

7

89

51

3

54

60,67%


Társadalomtudományok TUDOMÁNYÁG

Filozófiai tudományok Irodalomtudományok Jogtudományok Közgazdasági tudomány Mûvészetek Nyelvtudományok Történettudományok

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) BEADOTT PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTÔ TELJES KIEGÉSZÍTÔ TELJES MEGOSZLÁSA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN (%) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK

ÁTLAGOS NYERÉSI ARÁNY (%)

28,36%

15

4

19

10

2

12

63,16%

14,93% 8,96%

9 6

1 0

10 6

5 4

1 0

6 4

60,00% 66,67%

8,96% 7,46% 10,45%

6 5 7

0 0 0

6 5 7

4 3 4

0 0 0

4 3 4

66,67% 60,00% 57,14%

20,90%

11

3

14

7

2

9

64,29%

100%

59

8

67

37

5

42

62,69%

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) BEADOTT PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTÔ TELJES KIEGÉSZÍTÔ TELJES MEGOSZLÁSA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN (%) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK

ÁTLAGOS NYERÉSI ARÁNY (%)

FPI

104

ÖSSZESEN

Életkor szerinti megoszlás ÉLETKOR (ÉV)

29 alatt 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 felett ÖSSZESEN

4,49% 25,71% 28,57% 20,00% 13,47% 4,90% 2,45% 0,41%

7 51 63 40 33 12 5 1

4 12 7 9 0 0 1 0

11 63 70 49 33 13 5 1

3 35 36 30 16 8 5 0

3 5 4 5 0 0 0 0

6 41 41 36 15 7 4 0

54,55% 63,49% 57,14% 71,43% 48,48% 66,67% 83,33% 0,00%

100%

212

33

245

133

17

150

61,22%


77. ábra: Nyertes pályázatok megoszlása a pályázók életkora szerint

55-59 év (3%)

29 év alatt (4%)

50-54 év (5%)

30-34 év (27%)

45-49 év (10%) 40-44 év (24%)

FPI

35-39 év (27%)

105

Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

Egyetem Fôiskola MTA ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) BEADOTT PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTÔ TELJES KIEGÉSZÍTÔ TELJES MEGOSZLÁSA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN (%) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK

ÁTLAGOS NYERÉSI ARÁNY (%)

88,57% 10,61% 0,82%

187 24 1

29 2 2

216 26 3

119 14 0

15 1 1

134 15 1

61,75% 57,69% 50,00%

100%

212

33

245

133

17

150

61,22%


Régiók szerinti megoszlás RÉGIÓ

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Ny-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN FPI

106

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) BEADOTT PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTÔ TELJES KIEGÉSZÍTÔ TELJES MEGOSZLÁSA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN ÖSZTÖNDÍJRA ÖSZTÖNDÍJRA ÖSSZESEN (%) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK

ÁTLAGOS NYERÉSI ARÁNY (%)

44,08%

88

20

108

61

12

73

67,59%

12,65% 4,90% 5,71% 11,43%

29 12 14 24

2 0 0 4

31 12 14 28

20 9 7 13

1 0 0 1

21 9 7 14

67,74% 75,00% 50,00% 50,00%

21,22%

45

7

52

23

3

26

50,00%

100%

212

33

245

133

17

150

61,22%

Munkakör szerinti megoszlás MUNKAKÖR

Kiegészítô ösztöndíjasok • egyetemi adjunktus • egyetemi tanársegéd • fôiskolai docens • fôiskolai adjunktus • fôiskolai tanársegéd • tudományos munkatárs • tudományos segédmunkatárs • egyéb munkakör* ÖSSZESEN Teljes ösztöndíjasok ** MINDÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

60,41% 9,39% 9,39% 1,22% – 4,90% 0,41% 0,82% 86,53% 13,47% 100%

148 23 23 3 0 12 1 2 212 33 245

93 16 14 2 0 7 1 0 133 17 150

62,84% 69,57% 60,87% 66,67% – 58,33% 100,00% 0,00% 62,74% 51,52% 61,22%

* Ebbe a kategóriába azok a pályázók tartoznak, akik a pályázat benyújtásakor munkakörük alapján nem feleltek meg a pályázati feltételeknek és nem rendelkeztek az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának gyakorlójával kötött megállapodással arról, hogy ôket az ösztöndíjas szerzôdés érvénybelépésének idôpontjától a pályázati feltételeknek megfelelô munkakörök valamelyikében az ösztöndíjas idôszak alatt teljes munkaidôben foglalkoztatja. ** A teljes ösztöndíjra pályázók – mivel ôk a felsôoktatási intézménnyel nem kötnek szerzôdést – a munkakör szerinti bontásban nem szerepelnek.


IV.9. SZÉCHENYI ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJ 2001

- valamely felsôoktatási intézményben, illetôleg felsôoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának gyakorlójával megálla-

Az Oktatási Minisztérium 2001. februárjában elsô ízben hirdette meg a Széchenyi István Ösztöndíjat a felsôoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 10/A § (1)-(5) bekezdésében foglaltak, valamint az oktatási miniszter 6/2001. (II. 23.) OM rendelete alapján.

podást kötött arról, hogy ôt az ösztöndíjas szerzôdés érvénybelépésének idôpontjától a fent megnevezett munkakörök valamelyikében az ösztöndíjas idôszak alatt teljes munkaidôben foglalkoztatja. Az ösztöndíj elnyerése esetén további

Az ösztöndíjra pályázhatott az, aki: - tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelô), illetôleg mester (DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett mûvészeti díjjal) fokozattal rendelkezik, továbbá - állami felsôoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, illetve az állam által elismert felsôoktatási intézményben munkaviszony alapján, teljes munkaidôben egyetemi docensi, fôiskolai tanári, illetve tudományos fômunkatársi munkakörben foglalkoztatott, vagy - felsôoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidôben foglalkoztatott tudományos fômunkatárs, vagy

feltételeknek kellett megfelelni: - Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának idôtartama alatt az ôt foglalkoztató felsôoktatási intézményben, vagy felsôoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban fennálló közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyán, illetve munkaviszonyán kívül egyéb munkavégzési kötelezettséggel járó jogviszonyt nem létesít, illetve a korábban keletkezett ilyen jogviszonyát megszünteti. - Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának idôszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet. Az ösztöndíj meghatározott idôtartamra, 3 évre szól, s egy alkalommal nyerhetô el.

FPI

107


Az ösztöndíj havi bruttó összege egyetemi docensek, tudományos fômunkatársak esetében a költségvetési törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 30%-a, fôiskolai tanárok esetében az egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 25%-a. (Az egyetemi tanári munkakör garantált illetménye a 2000. évi CXXXIII. tv. 14. § szerint 2001-ben 230 000 Ft, 2002-ben 245 000 Ft.) 2001-ben az 1077/2001 (VII.13.) Kormányhatározat alapján 250 fô részesült ösztöndíjban. Az ösztöndíjban részesíthetôk számát – az 1993. évi LXXX. törvény 10/A § (4) bekezdése alapján – a Kormány állapítja meg.

A pályázatok szakmai értékelése intenzív ülésszak keretében történik. A kuratórium – az egyes tudományágakhoz beérkezett pályázatok száma alapján – már az értékelô ülésszak elôtt meghatározza a tudományáganként elnyerhetô ösztöndíjak irányszámát. A pályázatokat független szakértôk értékelik. A szakértôi értékelést követôen a vezetô szakértôk az adott tudományági bizottsághoz tartozó pályázatok pontszámait pályázatonként összesítik, majd a kapott pontszámoknak megfelelôen bizottságonként rangsorokat állítanak fel. A kuratórium a rangsorok alapján dönt az ösztöndíjak odaítélésérôl.

FPI

108 A 2001. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ STATISZTIKAI ADATAI Tudományterületi megoszlás TUDOMÁNYTERÜLET

Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok Élettudományok Társadalomtudományok ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

39,25% 31,00% 29,75%

219 173 166

98 78 74

44,75% 45,09% 44,58%

100%

558

250

44,80%


78. ábra: Beadott és nyertes pályázatok száma tudományterületek szerint (db) 250 -

Beadott Nyertes

200 -

150 -

100 -

50 -

0Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok

Élettudományok

FPI

Társadalomtudományok

109

Tudományági megoszlás Élettelen természettudományok és mûszaki tudományok TUDOMÁNYÁG

Fizikai tudományok Földtudományok Hadtudományok Kémiai tudományok Matematikai tudományok Mûszaki tudományok I. Mûszaki tudományok II. Mûszaki tudományok III. ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

8,22% 12,33% 9,13% 24,20% 11,42% 19,63% 7,31% 7,76%

18 27 20 53 25 43 16 17

8 12 9 24 11 19 7 8

44,44% 44,44% 45,00% 45,28% 44,00% 44,19% 43,75% 47,06%

100%

219

98

44,75%


Élettudományok TUDOMÁNYÁG

Agrártudományok I. Agrártudományok II. Agrártudományok III. Egyetemes biológia Fiziológiai tudományok Klinikai tudományok Molekuláris biológia Pathológiai tudományok ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

10,98% 21,97% 8,67% 8,09% 13,29% 19,65% 12,72% 4,62%

19 38 15 14 23 34 22 8

9 17 7 6 10 15 10 4

47,37% 44,74% 46,67% 42,86% 43,48% 44,12% 45,45% 50,00%

100%

173

78

45,09%

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

27,11% 11,45% 9,64% 15,06% 5,42% 16,27% 15,06%

45 19 16 25 9 27 25

19 9 8 11 4 12 11

42,22% 47,37% 50,00% 44,00% 44,44% 44,44% 44,00%

100%

166

74

44,58%

FPI

110 Társadalomtudományok TUDOMÁNYÁG

Filozófiai tudományok Irodalomtudományok Jogtudományok Közgazdasági tudomány Mûvészetek Nyelvtudományok Történettudományok ÖSSZESEN


Életkor szerinti megoszlás ÉLETKOR (ÉV)

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

1,25% 6,81% 15,95% 26,16% 25,63% 19,35% 4,12% 0,54% 0,18

7 38 89 146 143 108 23 3 1

1 21 55 70 54 42 5 2 0

14,29% 55,26% 61,80% 47,95% 37,76% 38,89% 21,74% 66,67% 0,00%

100%

558

250

44,80%

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 felett ÖSSZESEN 79. ábra: Nyertes pályázatok megoszlása a pályázók életkora szerint 60-64 év (2%)

FPI

111 65-69 év (0,8%) 30-34 év (0,4%)

55-59 év (16,8%)

35-39 év (8,4%) 40-44 év (22%)

50-54 év (21,6%)

45-49 év (28%)


Intézménytípus szerinti megoszlás INTÉZMÉNYTÍPUS

Egyetem Fôiskola MTA ÖSSZESEN

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

84,59% 11,47% 3,94%

472 64 22

227 17 6

48,09% 26,56% 27,27%

100%

558

250

44,80%

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

49,28% 13,08% 9,14% 6,81% 8,78% 12,9%

275 73 51 38 49 72

133 45 19 15 8 30

48,36% 61,64% 37,25% 39,47% 16,33% 41,67%

100%

558

250

44,80%

BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGOSZLÁSA (%)

BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB)

NYERÉSI ARÁNY (%)

78,85% 10,75% 9,14% 1,25%

440 60 51 7

218 15 17 0

49,55% 25,00% 33,33% 0,00%

100 %

558

250

44,80%

Régiók szerinti megoszlás RÉGIÓ

FPI

112

Budapest és körzete Debrecen és körzete Miskolc és körzete Nyugat-Magyarország Pécs és körzete Szeged és körzete ÖSSZESEN Munkakör szerinti megoszlás MUNKAKÖR

Egyetemi docens Fôiskolai tanár Tudományos fômunkatárs Egyéb* ÖSSZESEN


* Ebbe a kategóriába azok a pályázók tartoznak, akik a pályázat benyújtásakor munkakörük alapján nem feleltek meg a pályázati feltételeknek és nem rendelkeztek az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának gyakorlójával kötött megállapodással arról, hogy ôket az ösztöndíjas szerzôdés érvénybelépésének idôpontjától a pályázati feltételeknek megfelelô munkakörök valamelyikében az ösztöndíjas idôszak alatt teljes munkaidôben foglalkoztatja.

Régiók definíciója RÉGIÓ Budapest és körzete

MEGYÉK

Budapest Fejér megye Komárom-Esztergom megye Pest megye Debrecen és körzete Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Miskolc és körzete Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye

RÉGIÓ

MEGYÉK

Nyugat-Magyarország

Gyôr-Moson-Sopron megye Vas megye Veszprém megye Zala megye Baranya megye Somogy megye Tolna megye Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye

Pécs és körzete

Szeged és körzete

FPI

113


MELLÉKLETEK

2. ennek esetleges megyei kiegészítése (megyei önkormányzati ösztöndíjrész);

1. SZ. MELLÉKLET

B. intézményi ösztöndíjrész 3. az Oktatási Minisztérium támogatása, amely a települési (és a megyei) önkormányzati támogatással megegyezô összeg, de maximum 5 000 Ft/hó/fô.

BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2001-2002 Az Oktatási Minisztérium a települési és megyei önkormányzatokkal együttmûködve a 2000/2001. tanév során indította be a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Az ösztöndíj célja az, hogy a hátrányos szociális helyzetben lévô egyetemi és fôiskolai hallgatók, továbbá felsôoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok számára is elérhetôvé tegye a felsôoktatási képzésben való részvételt. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál. Ezek a következôk: A. önkormányzati ösztöndíjrész 1. a pályázó állandó lakhelye szerint illetékes települési önkormányzat támogatása (települési önkormányzati ösztöndíjrész);

A pályázati támogatási rendszer 2002. évi fordulójára az Oktatási Minisztérium a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérôl szóló 2000. évi CXXXIII. tv. 14. § (6) bekezdése alapján a hallgatói elôirányzat hallgatói normatíva részének terhére 1 milliárd Ft-ot biztosít. Az ösztöndíjrendszer lebonyolítását az oktatási miniszter 12/2001. (IV. 28.) sz. OM rendelete szabályozza. A pályázók köre: A pályázat keretében azok a pályázati rendszerhez csatlakozott települési önkormányzatok területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû • felsôoktatási hallgatók („A” típus), • utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások valamint felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek („B” típus) részesülhetnek támogatásban, akik állami felsôoktatási intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti fel-

FPI

115


sôoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsôoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsô alapképzésben, elsô kiegészítô alapképzésben, elsô szakirányú továbbképzésben, vagy elsô akkreditált iskolai rendszerû felsôfokú szakképzésben vesznek részt („A” típus), vagy kívánnak részt venni („B” típus). A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatnál – az önkormányzat által közzétett pályázati felhívásban rögzített részletes feltételek mellett – kell benyújtani.

Az ösztöndíj kizárólag szociális alapon, tanulmányi eredménytôl függetlenül nyerhetô el, a rászorultságot minden esetben a települési önkormányzatok állapítják meg. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelô jövedelemnek számít.

A BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 2001. ÉVI FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI A pályázati rendszerhez

FPI

116

A támogatásról a települési önkormányzatoknál születik döntés. A települési önkormányzatoknál megítélt támogatási összeget a pályázati rendszerhez csatlakozott megyei önkormányzatok további támogatással egészíthetik ki. Az ösztöndíj teljes, az önkormányzati ösztöndíjrészbôl, valamint az intézményi ösztöndíjrészbôl képzôdô összegét az a felsôoktatási intézmény utalja át a támogatott hallgató részére, amelynek az ösztöndíjas államilag finanszírozott képzésen, nappali tagozaton beiratkozott hallgatója. Az ösztöndíj idôtartama a már felsôoktatási képzésben részt vevô hallgatók számára („A” típusú pályázat) tíz hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév; a felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára háromszor tíz hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi félév.

• 1 135 önkormányzat csatlakozott - ebbôl 75% község, 14% város, 10% nagyközség, 1% kerület (12 budapesti kerület csatlakozott), valamint az összes megye; • a magyarországi városok 75%-a csatlakozott (a magyarországi felsôoktatási hallgatók 24%-a budapesti, a fennmaradó rész 53%-a városban lakik). A pályázók és támogatottak száma • 17 960 fô pályázott az ösztöndíjra, ebbôl 13 907 fô az A-típusra, és 4 053 fô pedig a B-típusú ösztöndíjra; 12 391-en részesültek támogatásban, ebbôl A-típusú támogatást kapott 9 739 hallgató, Btípusú támogatást pedig 2 652 felvételizô. A pályázóknak hozzávetôlegesen a 60%-a városi lakos


volt, a támogatottak esetében ez az arány 50%. A legtöbb pályázó számára a Borsod-AbaújZemplén, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatok nyújtottak támogatást (1 532, illetve 1 148 fô). Támogatási összeg

• az átlagos (települési+megyei) támogatási összeg 3 668 Ft volt támogatottanként, havonta; az átlagos települési támogatási összeg 3 092 Ft, a megyei pedig 1 318 Ft;

• a legmagasabb települési támogatási összeg 12 000 Ft

• A teljes támogatási összeg (az elsô tíz hónap vonatkozásában) 454 509 500 Ft volt, ebbôl 383 120 500 Ft-ot a települési önkormányzatok, 71 389 000 Ft-ot pedig a megyei önkormányzatok ítéltek oda támogatásként;

(Gyôr-Moson-Sopron megyei település), a legmagasabb megyei támogatási összeg pedig 4 000 Ft (Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megye) volt.

RÉSZLETES ADATOK AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL

FPI

117

A támogatottak és a támogatási összegek megoszlása régiók szerint 2001-ben (önkormányzati ösztöndíjrész) RÉGIÓ

Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl ÖSSZESEN

ÖSSZES PÁLYÁZÓ (FÔ)

TÁMOGATOTT NEM HAVI ÁTLAGOS HAVI PÁLYÁZÓK TÁMOGATOTT TELEPÜLÉSI TELEPÜLÉSI (FÔ) PÁLYÁZÓK (FÔ) TÁMOGATÁS (FT) TÁMOGATÁS (FT/FÔ)

1527 3023 4363 2496 1762 2549 2240

1099 2061 2891 1677 1116 1846 1701

428 962 1472 819 646 703 539

3962500 6934200 8470900 5355500 3601000 4970300 5017650

3606 3364 2930 3194 3227 2692 2950

17960

12391

5569

38312050

3092


RÉGIÓ

HAVI MEGYEI TÁMOGATÁS (FT)

Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl

511100 2134500 970400 996100 452000 1194100 880700

ÁTLAGOS HAVI MEGYEI TÁMOGATÁS (FT/FÔ) 1162 1248 1175 1279 1228 1472 1835

ÖSSZESEN

7138900

1318

118

EGY FÔRE ESÔ ÁTLAGOS HAVI TÁMOGATÁS (FT)

45450950

3668

4071 4400 3266 3787 3632 3339 3468

Támogatási arány az egyes régiókban

Az egyes régiók aktivitása

(az adott régióban pályázók számának %-ában)

(a régiók által nyújtott támogatás az országos támogatás %-ában)

RÉGIÓ FPI

TELJES ÖNKORMÁNYZATI (MEGYEI+ TELEPÜLÉSI) HAVI TÁMOGATÁS (FT) 4473600 9068700 9441300 6351600 4053000 6164400 5898350

(%)

RÉGIÓ

Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Dél-Alföld Észak-Alföld Közép-Dunántúl

75,94 72,42 71,97 68,18 67,19 66,26 63,34

Észak-Alföld Észak-Magyarország Dél-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl

ÁTLAG

68,99

ÖSSZESEN

(%) 20,77 19,95 13,97 13,56 12,98 9,84 8,92 100

Települések aktivitása az egyes régiókban

Megyék aktivitása az egyes régiókban

(a települési önkormányzatok támogatása régiónként a települési önkormányzatok által nyújtott országos támogatási összeg %-ában)

(a megyei önkormányzatok támogatása régiónként a megyei önkormányzatok által nyújtott országos támogatási összeg %-ában)

RÉGIÓ

RÉGIÓ

Észak-Alföld Észak-Magyarország Dél-Alföld Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl ÖSSZESEN

(%) 22,11 18,10 13,98 13,10 12,97 10,34 9,40 100

Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl ÖSSZESEN

(%) 29,90 16,73 13,95 13,59 12,34 7,16 6,33 100


Megyei hozzájárulás aránya az egyes régiókban (a megyei önkormányzatok támogatása a régiónként nyújtott támogatási összeg %-ában)

RÉGIÓ

(%)

Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Dél-Alföld Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld

23,54 19,37 15,68 14,93 11,42 11,15 10,28

ÁTLAG

15,71

Megyénkénti összefoglaló táblázat a 2001. évi pályázat eredményeirôl BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI MEGYE

Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Gyôr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala ÖSSZESEN

CSATLAÖSZTÁMOKOZOTT SZES GATOTT TELE- PÁLYÁZÓ PÁLYÁZÓ PÜLÉSEK (FÔ) (FÔ) ARÁNYA 40,17% 37,42% 49,33% 29,78% 52,17% 43,33% 38,68% 68,79% 51,22% 24,58% 52,56% 31,08% 26,77% 34,78% 31,56% 33,33% 29,63% 19,44% 29,33% 37,35%

707 827 1032 2371 708 757 568 1233 1547 274 1234 555 378 819 1101 1582 621 344 639 663 17960

540 643 718 1532 504 419 371 963 911 210 823 379 319 595 825 1157 378 230 366 508

TELE- MIN. PÜLÉSI (FT/ TÁMO- HÓ/ GATÁS FÔ) (FT/HÓ) 1544500 1876800 2222600 5089000 2063900 1588400 1140500 2702900 2673600 734000 2428300 1328000 1111200 1897600 1939000 3369000 1154500 782750 1133500 1532000

12391 38312050

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

MAX. ÁTLAG MEGYE (FT/ (FT/ ÁLTAL HÓ/ HÓ/ TÁMOFÔ) FÔ) GATOTT PÁLYÁZÓ 6000 6500 7400 7000 10000 5000 7000 12000 5000 8000 10000 6000 5000 10000 10000 10000 5000 9000 8000 10000

MEGYEI MIN. MAX. ÁTLAG TELJES EGY TÁMO- (FT/ (FT/ (FT/ ÖNKORFÔRE ESÔ GATÁS HÓ/ HÓ/ HÓ/ MÁNYZATI ÁTLAGOS (FT/HÓ) FÔ) FÔ) FÔ) TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS (FT/HÓ) (FT/HÓ)

2860 2918 3095 3321 4095 3790 3074 2806 2934 3495 2950 3503 3483 3189 2350 2911 3054 3403 3096 3015

429 47 250 1529

646100 119000 250000 1936500

1000 1000 1000 1000

4000 3500 1000 2500

1506 2532 1000 1267 1000 1000 2473 1000 1500 1396 1633 1000 1162 1000 1000 2370 2029 1481 1278

2190600 1995800 2472600 7025500 2063900 1688400 1343500 3096100 3084600 782000 2937700 1377000 1261200 2408700 2476000 3419000 1692600 991750 1333500 1810500

4056 3103 3443 4585 4095 4029 3621 3215 3385 3723 3569 3633 3953 4048 3001 2955 4477 4311 3643 3563

100 203 159 411 32 365 30 150 440 537 50 227 103 135 218

100000 203000 393200 411000 48000 509400 49000 150000 511100 537000 50000 538100 209000 200000 278500

1000 1000 1000 1000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 2000 1000 1000

1000 1000 3000 1000 1500 2500 3000 1000 1700 1000 1000 4000 4000 4000 2000

3092

5415 7138900

1318

45450950

3668

FPI

119


A BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 2002. ÉVI FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI

A pályázati rendszerhez

FPI

120

• 1 459 önkormányzat csatlakozott (ez az összes település 46%-a, amely 10%-os emelkedést jelent a 2001. évi 36%-os csatlakozási arányhoz képest); ebbôl 76% község, 11% város, 10% nagyközség, 1% kerület (17 budapesti kerület csatlakozott), valamint csatlakozott az összes magyarországi megye; • a magyarországi városok 82%-a csatlakozott, ez a tavalyi arányhoz képest 7%-os emelkedést mutat, ami azért fontos, mert az összes magyarországi felsôoktatási hallgató 24%-a budapesti, a fennmaradó rész 53%-a városban lakik; ez a hallgatók közel 2/3 része számára biztosít lehetôséget pályázat benyújtására. A pályázók és támogatottak száma • 31 637 fô pályázott az ösztöndíjra, ez a 2001-ben pályázók 176%-a; ebbôl 28 157 fô az A-típusú ösztöndíjra, 3 480 pedig a B-típusú ösztöndíjra. 22 334-en részesültek támogatásban, ez is csaknem a 2001-ben támogatottak duplája (180%); ebbôl A-típusú támogatást kapott 19 828 hallgató, B-típusú támogatást pedig 2 506 felvételizô. A legtöbb pályázó

számára a Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint a BácsKiskun megyei önkormányzatok nyújtottak támogatást (3 198, illetve 1 285 fô). A támogatás összege • A Bursa Hungarica 2002. évi fordulója keretében a támogatott pályázók több, mint 1,395 milliárd Ft támogatást kaptak; • Az egy ösztöndíjasra esô önkormányzati és intézményi támogatás összege átlagosan 6 250 Ft havonta; • A teljes önkormányzati támogatási összeg (az elsô tíz hónap vonatkozásában) 771,959 millió Ft, ez a 2001-es önkormányzati támogatási összegnek csaknem a duplája (170%); ebbôl 667,613 millió Ft-ot (a 2001-es támogatási összeg 174%-át) a települési önkormányzatok, 104,346 millió Ft-ot (a 2001-es támogatási összeg 146%-át) pedig a megyei önkormányzatok ítéltek oda támogatásként; az önkormányzati támogatást kiegészítô intézményi támogatás összege a 2002. évre 623,215 millió Ft; • Az átlagos (települési+megyei) támogatási összeg 3 456 Ft támogatottanként, havonta; az átlagos települési támogatási összeg 2 989 Ft, a megyei pedig 1 135 Ft 2002-ben; • A legmagasabb települési támogatási összeg 12 000 Ft (Baranya megyei település), a legmagasabb megyei pedig 3 200 Ft (Heves megye).


RÉSZLETES ADATOK AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL A támogatottak és a támogatási összegek megoszlása régiók szerint 2002-ben (önkormányzati ösztöndíjrész) RÉGIÓ

KözépMagyarország ÉszakMagyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl ÖSSZESEN RÉGIÓ

Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl ÖSSZESEN

ÖSSZES TÁMOGATOTT „A” TÍPUSÚ „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZÓ PÁLYÁZÓK TÁMOGATOTT TÁMOGATOTT (FÔ) (FÔ) PÁLYÁZÓK PÁLYÁZÓK (FÔ) (FÔ)

TELEPÜLÉSI ÁTLAGOS HAVI TÁMOGATÁS TELEPÜLÉSI (FT/HÓ) TÁMOGATÁS (FT/FÔ)

3460

2605

2345

260

9291700

3567

6228 6798 4593 3235 3748 3575

4295 4770 3127 2165 2894 2478

3631 4147 2883 1978 2609 2235

664 623 244 187 285 243

13135000 13068100 9182900 6378400 8273000 7432200

3058 2740 2937 2946 2859 2999

31637

22334

19828

2506

66761300

2989

HAVI MEGYEI TÁMOGATÁS (FT)

ÁTLAGOS HAVI MEGYEI TÁMOGATÁS (FT/FÔ)

TELJES ÖNKORMÁNYZATI (MEGYEI+ TELEPÜLÉSI) HAVI TÁMOGATÁS (FT)

EGY FÔRE ESÔ ÁTLAGOS HAVI TÁMOGATÁS (FT)

787900 3429600 1105600 2086000 533000 1307500 1185000

1694 1005 1219 1013 1161 1094 1700

10079600 16564600 14173700 11268900 6911400 9580500 8617200

3869 3857 2971 3604 3192 3310 3477

10434600

1135

77195900

3456

FPI

121


Támogatási arány az egyes régiókban

A csatlakozott települések aránya régiónként

(az adott régióban pályázók számának %-ában)

(a régió összes településének arányában)

RÉGIÓ

122

RÉGIÓ

(%)

Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Alföld Közép-Dunántúl

77,21 75,29 70,17 69,31 68,96 68,08 66,92

Dél-Alföld Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl

56,30 51,55 48,54 46,38 45,65 41,19 40,59

ÁTLAG

70,59

ÁTLAG

46,30

Az egyes régiók aktivitása

Települések aktivitása az egyes régiókban

(a régiók által nyújtott támogatás az országos támogatás %-ában)

(a települési önkormányzatok támogatása régiónként a települési önkormányzatok által nyújtott országos támogatási összeg %-ában)

RÉGIÓ FPI

(%)

Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Közép-Magyarország Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl ÖSSZESEN

(%) 21,46 18,36 14,60 13,06 12,41 11,16 8,95 100

RÉGIÓ Észak-Magyarország Észak-Alföld Közép-Magyarország Dél-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl ÖSSZESEN

(%) 19,67 19,57 13,92 13,75 12,39 11,13 9,55 100

Megyei hozzájárulás aránya az egyes régiókban

Megyék aktivitása az egyes régiókban

(a megyei önkormányzatok támogatása a régiónként nyújtott támogatási összeg %-ában)

(a megyei önkormányzatok támogatása régiónként a megyei önkormányzatok által nyújtott országos támogatási összeg %-ában)

RÉGIÓ

RÉGIÓ

(%)

Észak-Magyarország Dél-Alföld Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Alföld Közép-Dunántúl

20,70 18,51 13,75 13,65 7,82 7,80 7,71

Észak-Magyarország Dél-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Észak-Alföld Közép-Magyarország Közép-Dunántúl

ÁTLAG

13,52

ÖSSZESEN

(%) 32,87 19,99 12,53 11,36 10,60 7,55 5,11 100


Megyénkénti összefoglaló táblázat a pályázat 2002. évi eredményeirôl BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI MEGYE

Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén* Budapest Csongrád Fejér Gyôr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom

CSATLAÖSZTÁMOKOZOTT SZES GATOTT TELE- PÁLYÁZÓ PÁLYÁZÓ PÜLÉSEK (FÔ) (FÔ) ARÁNYA

TELE- MIN. PÜLÉSI (FT/ TÁMO- HÓ/ GATÁS FÔ) (FT/HÓ)

MAX. ÁTLAG MEGYE (FT/ (FT/ ÁLTAL HÓ/ HÓ/ TÁMOFÔ) FÔ) GATOTT PÁLYÁZÓ

56,30% 45,36% 53,33% 50,42% 73,91% 60,00% 50,94% 72,73% 62,20% 37,29% 63,64% 44,00% Nógrád 40,00% Pest 42,93% Somogy 35,80% Szabolcs-Szatmár-Bereg 43,61% Tolna 41,67% Vas 29,17% Veszprém 34,53% Zala 48,25%

1682 1318 1339 4426 1854 1572 1089 1790 2286 870 1986 1052 932 1606 1415 2526 1015 725 1094 1060

1290 1102 946 3200 1403 891 692 1204 1436 458 1278 751 637 1202 1130 2056 662 525 722 749

3580200 3477900 3047300 10080000 5604000 2555400 1847000 3457500 3970000 1249000 3268800 2203400 1806000 3687700 2655000 5829300 2140100 1522500 2328000 2452200

1000 7000 2775 1000 12000 3155 1000 10000 3221 3150 1000 6500 3994 1000 5000 2868 1000 6000 2669 1000 10000 2871 1000 5000 2764 1000 5000 2727 1000 5000 2559 1000 6000 2933 1000 5000 2835 1000 11000 3067 1000 10000 2349 1000 5000 2835 1000 6000 3232 1000 6500 2900 1000 10000 3224 1000 7300 3273

ÖSSZESEN

31637

22334 66761300

2989

MEGYEI MIN. MAX. ÁTLAG TELJES EGY TÁMO- (FT/ (FT/ (FT/ ÖNKORFÔRE ESÔ GATÁS HÓ/ HÓ/ HÓ/ MÁNYZATI ÁTLAGOS (FT/HÓ) FÔ) FÔ) FÔ) TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS (FT/HÓ) (FT/HÓ)

1285 59 494 3198

1285000 171500 494000 3198000

1000 2000 1000 1000

1000 3000 1000 1000

280 176 179 271 63 270 101 150 465 765 366 371 199 182 319

307000 176000 428000 271000 81600 437600 107000 150000 787900 765000 397000 371000 399000 250000 358000

1000 1000 1000 1000 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000

3000 1000 3000 1000 3200 2500 2000 1000 2000 1000 3000 1000 3000 3000 1500

9193 10434600

1000 4865200 2907 3649400 1000 3541300 1000 13278000 5604000 1096 2862400 1000 2023000 2391 3885500 1000 4241000 1295 1330600 1621 3706400 1059 2310400 1000 1956000 1694 4475600 1000 3420000 1085 6226300 1000 2511100 2005 1921500 1374 2578000 1122 2810200

3771 3311 3743 4149 3994 3212 2923 3227 2953 2905 2900 3076 3070 3723 3026 3028 3793 3660 3570 3751

1135

3456

77195900

* A 2002. február 20-án Borsod-Abaúj-Zemplén megye által közölt adatok alapján.

Régiók definíciója RÉGIÓ Nyugat-dunántúli régió

MEGYÉK

Gyôr-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye Közép-dunántúli régió Fejér megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye Dél-dunántúli régió Baranya megye Somogy megye Tolna megye

RÉGIÓ

MEGYÉK

Közép-magyarországi régió Észak-magyarországi régió

Budapest Pest megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye

Észak-alföldi régió Dél-alföldi régió

FPI

123


2. SZ. MELLÉKLET A FELSÔOKTATÁSI PÁLYÁZATOK IRODÁJA ÁLTAL BONYOLÍTOTT PÁLYÁZATOK ELJÁRÁSRENDJE I. Praeambulum A felsôoktatás kormányzati stratégiájához tartozó pályázati programok szakmai irányítására az oktatási miniszter 39/1999. (IX. 3.) OM rendeletében a következô kuratóriumokat (a továbbiakban: kuratórium) állította fel:

FPI

124

Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium; Jedlik Ányos Kuratórium; Széchenyi István Kuratórium. a) A Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium mûködésének célja a felsôoktatási képzés fejlesztése a felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-ában meghatározott elôirányzatokra kiírt és más pályázatok útján. b) A Jedlik Ányos Kuratórium mûködésének célja az alap- és alkalmazott kutatások támogatása a felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/E. §-ában meghatározott elôirányzatokra kiírt és más pályázatok útján. c) A Széchenyi István Kuratórium mûködésének célja ösztöndíjak odaítélése a felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. §-a alapján. A kuratóriumok és a Felsôoktatási Pályázatok Irodája az Oktatási Minisztérium által meghatározott pályáza-

tok lebonyolítását végzi. A pályázati rendszerek felügyeletét az Oktatási Minisztérium felsôoktatási területe végzi. A Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium és a Széchenyi István Kuratórium esetében a Felsôoktatási Elemzési és Fejlesztési Fôosztály, a Jedlik Ányos Kuratórium esetében a Tudományos Ügyek Fôosztálya. Egyedi, speciális pályázatok kiírása esetén az Oktatási Minisztérium dönt a pályázatot felügyelô szervezeti egységrôl, illetve a pályázattal foglalkozó minisztériumi referens személyérôl.

II. A pályázat kiírása 2.1. A pályázatot az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) írja ki. A pályázat kiírása a pályázat alapján elosztható összeg megjelölését, valamint a pályázati felhívásnak a pályázati koncepció alapján történô kibocsátását jelenti. 2.2. A pályázat alapján elosztható összeg mértékét, illetve annak elôirányzatok szerinti bontását teljes egészében a minisztérium határozza meg az elfogadott költségvetési törvény, illetve elôzô évben való meghirdetés esetén a tervezett költségvetés és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. A pályázati koncepciót a minisztérium alakítja ki. 2.3. A pályázati felhívás a pályázati feltételeket, a pályázati prioritásokat, a pályázatok alaki kellékeinek meghatározását, valamint a benyújtásukhoz szükséges információkat tartalmazó dokumentum.


2.4. A pályázati felhívás tervezetét a minisztérium stratégiai anyagainak figyelembevételével, az adott pályázati rendszer felügyeletét ellátó fôosztálya illetékes munkatársával folytatott megbeszélés alapján a Felsôoktatási Pályázatok Irodája készíti el, majd azt az Oktatási Minisztérium illetékes fôosztálya jóváhagyja, s megfelelô határidô tûzésével a pályázat elbírálására kijelölt kuratórium részére véleményezésre megküldi. Az illetékes kuratórium véleményezési joggal rendelkezik. Az illetékes kuratórium véleményét a pályázati koncepció figyelembe vételével alakítja ki, legfôbb szempontként a pályázatok elbírálhatóságát és a pályázati ciklus gördülékeny lebonyolítását tûzve célul. 2.5. A véleményezésre tûzött határidô lejártát követôen a minisztérium illetékes fôosztálya véglegesíti a pályázati felhívás szövegét, amelyet a felsôoktatási felügyeleti terület vezetôi értekezlete elfogad, esetleg módosít, majd a miniszternek továbbküld aláírásra. A pályázati felhívás a miniszter aláírásával válik hatályossá. A hatályos pályázati felhívást a minisztérium a Felsôoktatási Pályázatok Irodája részére megküldi. A pályázati felhívás közzétételérôl és a kuratórium tagjai részére történô megküldésérôl a Felsôoktatási Pályázatok Irodája gondoskodik. 2.6. A pályázati felhívás közzététele – az Oktatási Minisztérium erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egy országos napilapban

történô megjelentetéssel és a Felsôoktatási Pályázatok Irodája honlapjára való felhelyezéssel valósul meg.

III. A bírálati elvek és a bírálati rend kialakítása 3.1. Amennyiben jogszabály eltérôen nem rendelkezik, a pályázat bírálati elveit, az elbírálás rendjét és a pályázat lebonyolításának idôrendjét a Felsôoktatási Pályázatok Irodája elôterjesztése alapján a pályázat elbírálására illetékes kuratórium határozza meg. Ezeket a pályázati csomagban – a megkívánt részletességgel – a Felsôoktatási Pályázatok Irodája a pályázók részére nyilvánosságra hozza. FPI

3.2. Amennyiben jogszabály eltérôen nem rendelkezik, a kuratórium a bírálati elveket és az elbírálás rendjét meghatározó ülésén fogadja el a pályázati értékelôlapokat is. Az értékelôlapok tervezetét a Felsôoktatási Pályázatok Irodája terjeszti a kuratórium elé. Az értékelôlapok az elbírálás szempontjából lényeges kritériumokat informatikailag optimálisan feldolgozható formában tartalmazzák. Az értékelôlapok oly módon kerülnek megszerkesztésre, hogy a pályázók számára publikus adatokat külön oldalak tartalmazzák. A publikus adatok körét az adatvédelemrôl szóló jogszabályok, illetve a pályázat lebonyolíthatóságának és a bírálók megfelelô védelmének figyelembevételével a kuratórium javaslatára az Oktatási Minisztérium állapítja meg.

125


3.3. A kuratórium a bírálati elveket és az elbírálás rendjét meghatározó ülésén rögzíti azoknak a formai hibáknak a körét, amelyek megléte esetén a pályázat - hiánypótlás és mérlegelés lehetôsége nélkül - azonnali elutasítottnak tekintendô, és nem bocsátható bírálatra. Ezen formai hibák a pályázati formanyomtatványokkal egyidôben megjelenô tájékoztatóban kerülnek felsorolásra. IV. A pályázati formanyomtatványok (ûrlapok)

FPI

126

4.1. Amennyiben jogszabály eltérôen nem rendelkezik, a pályázati formanyomtatványokat (ûrlapokat) a Felsôoktatási Pályázatok Irodája készíti el és teszi közzé. Az ûrlapok a miniszter által aláírt pályázati felhívás és a kuratórium által elfogadott bírálati elvek, bírálati rend és az értékelôlapok alapján az optimális informatikai feldolgozhatóság figyelembe vételével kerülnek kialakításra. A pályázati ûrlapokat a Felsôoktatási Pályázatok Irodája saját honlapjáról letölthetô formátumban teszi közzé, illetve annak nyomtatott változatát irodájában a kérelmezôk rendelkezésére bocsátja. 4.2. A pályázati formanyomtatvány számozott oldalakból áll. A pályázati felhívásban felsorolt mellékleteket a pályázó a formanyomtatványhoz rögzített formában köteles pályázatához mellékelni. A mellékleteket összekapcsolással, összeöltéssel vagy egyéb módszerrel oly módon kell a pályázati formanyomtatványhoz rögzíteni, hogy azok a pályázati anyagtól feltûnô beavatkozás nélkül ne

lehessenek leválaszthatóak. A pályázó köteles a formanyomtatványhoz rögzített mellékleteket a formanyomtatvány oldalszámozását folytatva beszámozni, és a pályázat utolsó oldalán a beadásra kerülô pályázat oldalainak számát látható módon feltüntetni. Az oldalszámozás hiánya vagy hibája, a beadásra kerülô pályázat oldalszáma utolsó lapon történô feltüntetésének vagy a mellékletek megfelelô rögzítésének elmulasztása formai hibának minôsül. V. A bírálat lebonyolítása 5.1. A pályázatok a Felsôoktatási Pályázatok Irodájába érkeznek. A pályázat benyújtási határidején túl érkezett pályázatok bírálatra nem kerülhetnek. A Felsôoktatási Pályázatok Irodája a pályázati határidô elteltét követôen feldolgozza a beérkezett pályázatokat. A feldolgozás a pályázók adatainak és a pályázatok legfôbb jellemzôinek informatikai feldolgozását (adatrögzítés), továbbá az elbírálásra alkalmas, a kuratórium által meghatározott súlyos formai hibában szenvedô (elutasítottnak tekintendô), valamint a hiánypótlásra felszólítandó pályázatok szortírozását jelenti. 5.2. A pályázatok feldolgozását követôen a Felsôoktatási Pályázatok Irodája levélben igazolja viszsza a pályázatok beérkezését. A visszaigazoló levél a pályázat beérkezésének tényén és a pályázat sorszámán kívül az alábbiak valamelyikét tartalmazza:


a.) amennyiben a pályázat határidôben érkezett és formai hibában nem szenved: annak megállapítását, hogy a pályázat bírálatra bocsátható, b.) amennyiben a pályázat határidôben érkezett és olyan kisebb formai hibában szenved, amely nem eredményezi azonnal a pályázat elutasítását: nyolc napos határidôvel történô hiánypótlásra való felhívást, és figyelmeztetést arra, hogy a hiánypótlás határidôben történô teljesítése hiányában a pályázat elutasításra kerül és nem kerül elbírálásra, c.) amennyiben a pályázat határidôn túl érkezett vagy olyan, a kuratórium által meghatározott súlyos formai hibában szenved, amely miatt bírálatra nem bocsátható: annak a tényét, hogy a pályázat elutasításra került és nem kerül elbírálásra. Amennyiben a pályázó a bírálatra bocsátás megtagadásáról szóló értesítés kézhezvételétôl számított tizenöt napon belül igazolja, hogy pályázata nem szenved a megjelölt formai hibában, az igazolás elfogadásáról illetôleg elutasításáról a kuratórium elnöke dönt. A döntésrôl a pályázót a Felsôoktatási Pályázatok Irodája értesíti. 5.3. Amennyiben a pályázó a beadási határidôtôl számított 21 napon belül nem kapja kézhez a Felsôoktatási Pályázatok Irodája visszaigazoló levelét, köteles a Felsôoktatási Pályázatok Irodájánál érdeklôdni a pályázat beérkezésérôl. Amennyiben a pályázó pályázata valamilyen

okból nem került a Felsôoktatási Pályázatok Irodájában regisztrálásra, a pályázó a beadás tényének igazolásával (átvételi elismervény, postai feladóvevény) jogosult a teljes pályázati anyag ismételt benyújtására. A pályázat ismételt benyújtására a beadási határidôtôl számított 45 napon belül van lehetôség, ez jogvesztô határidônek minôsül. 5.4. A pályázatok szakmai elbírálására felkérendô szakértôk (a továbbiakban: bírálók) listáját a kuratórium határozza meg. A bírálók személyére a kuratóriumi tagok írásban tesznek javaslatot, elsôdlegesen a Felsôoktatási Pályázatok Irodája szakértôi adatbázisában rendelkezésre álló, jó minôsítésû bírálók körébôl. A Felsôoktatási Pályázatok Irodája szakértôi adatbázisa a korábbi pályázatok során eljáró bírálók adatait, valamint munkájuk rövid értékelését (minôsítés) tartalmazza. 5.5. A bírálókat a kuratórium elnöke és a Felsôoktatási Pályázatok Irodája programvezetôje közösen írásban kérik fel. A bírálók titkossági és pártatlansági nyilatkozatot töltenek ki, ami egyben a felkérés elfogadását jelenti. 5.6. A felkérést elfogadó bírálókkal a Felsôoktatási Pályázatok Irodája köt szerzôdést. A szerzôdésben e bírálat teljesítésének feltételei (szakértôi felkészítésen való részvétel, határidô, az értékelôlap kitöltésének elégséges terjedelme és részletessége, a teljesítés igazolása, etc.) részletesen

FPI

127


meghatározásra kerülnek. Pályázati fordulónként, a bírálati szakaszt követôen a kuratórium illetve a Felsôoktatási Pályázatok Irodája értékeli a szakértôk munkáját, a szakértôk minôsítése a szakértôi adatbázisban feltüntetésre kerül. 5.7. A bírálati elvekrôl és szempontokról, a bírálat során figyelembe veendô kritériumokról és a bírálati munkával szemben támasztott elvárásokról a kuratórium elnöke, illetve a Felsôoktatási Pályázatok Irodája munkatársa tart felkészítést a bírálók részére. A felkészítésre a Felsôoktatási Pályázatok Irodája szervezésében, lehetôség szerint a Professzorok Háza épületében kerül sor. FPI

128

5.8. A pályázatok szakértôi bírálata a kuratórium által meghatározott rendben történik. A bírálat során törekedni kell arra, hogy az elbírálandó pályázati anyagok lehetôség szerint ne kerüljenek ki a Professzorok Háza épületébôl. A bírálati ülések megtartására – amennyiben ennek technikai lehetôségét a Felsôoktatási Pályázatok Irodája biztosítani tudja – a Felsôoktatási Pályázatok Irodája székhelyén kerül sor. A bírálati ülésekrôl jelenléti ívet és írásbeli emlékeztetôt kell készíteni, melyben az ülések során hozott testületi döntések szó szerint, az ülésen elhangzottak pedig a résztvevôk igénye szerint kerülnek rögzítésre. A jelenléti ív és az emlékeztetô elkészítéséért a bírálóbizottságok vezetésével megbízott szakértô vagy kuratóriumi tag felelôs.

5.9. A pályázatok szakértôi bírálatának elkészültét követôen a szakértôi véleményekbôl a Felsôoktatási Pályázatok Irodája állítja össze a szakértôk által támogatásra javasolt pályázatok listáját. 5.10. A kuratórium a szakértôk által támogatásra javasolt pályázatok listája alapján szakmai döntést hoz a támogatásokról. A döntéshozatalra lehetôség szerint egy ülésen kerül sor. A kuratórium a döntéssel egyidôben határoz a támogatási döntés ellenére szerzôdéssel lekötésre nem kerülô pénzeszközök elosztásának elvérôl és módjáról. 5.11. A kuratórium által támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok listáját (illetve a támogatási összegre tett javaslatot) a kuratórium elnöke írja alá. A listát a Felsôoktatási Pályázatok Irodája programvezetôje vagy igazgatója hitelesíti és továbbítja az Oktatási Minisztérium számára. 5.12. A támogatások odaítélésérôl az oktatási miniszter dönt. A minisztérium a miniszter döntését követôen haladéktalanul tájékoztatja a Felsôoktatási Pályázatok Irodáját a miniszter döntésérôl és a miniszter által aláírt listát a Felsôoktatási Pályázatok Irodája rendelkezésére bocsátja. VI. A pályázati eredmények nyilvánosságra hozatala 6.1. A bírálatra bocsátott pályázatok eredményérôl, azaz arról, hogy a miniszter a pályázatot támogatásban részesítette-e vagy sem, a Felsôoktatási


Pályázatok Irodája levélben értesíti a pályázókat. Az értesítés a miniszteri döntést, pozitív döntés esetén a nyertes pályázó további tennivalóit, negatív döntés esetén pedig annak a ténynek a rögzítését tartalmazza, hogy a döntéssel szemben semmilyen felülvizsgálatnak nincs helye. 6.2. A támogatásban részesített (nyertes) pályázatok listáját a Felsôoktatási Pályázatok Irodája saját honlapján és egy országos napilapban teszi közzé. VII. Szerzôdéskötés 7.1. A pályázati szerzôdés szövegét a Felsôoktatási Pályázatok Irodája programvezetôjének és jogászának közremûködésével a minisztérium készíti el. A minisztérium által véglegesített szerzôdés sokszorosításáról és a nyertes pályázókhoz történô eljuttatásáról a Felsôoktatási Pályázatok Irodája gondoskodik. 7.2. A nyertes pályázók a részükre eljuttatott szerzôdéseket (cégszerû) aláírásukkal ellátva a visszaküldésre szabott határidô betartásával kötelesek a Felsôoktatási Pályázatok Irodája részére visszajuttatni. A pályázók kötelesek a szerzôdések hatályba lépéséhez esetlegesen szükséges ellenjegyzések és igazolások beszerzésérôl is gondoskodni. A visszaküldési határidôt követôen az aláírtan visszaküldött szerzôdéseket a Felsôoktatási Pályázatok Irodája juttatja el a minisztérium részére.

7.3. A pályázati szerzôdések a felsôoktatási és tudományos ügyek helyettes államtitkára vagy megbízottja aláírásával lépnek érvénybe. Az aláírást követôen a minisztérium a Felsôoktatási Pályázatok Irodája részére a szerzôdések két-két példányát adja át, melybôl egy a Felsôoktatási Pályázatok Irodája irattárába, egy pedig a pályázóknak kiküldésre kerül. 7.4. A Felsôoktatási Pályázatok Irodája összesítést készít a megkötött szerzôdésekrôl és ennek alapján megállapítja a szerzôdéskötéssel le nem kötött keret mértékét. A szerzôdéskötéssel le nem kötött pénzeszközök elosztásának elvérôl és módjáról hozott kuratóriumi döntésnek megfelelôen a szerzôdéskötéssel le nem kötött pénzeszközök elosztásra kerülnek. Az elosztás a kuratóriumi döntésnek megfelelôen újbóli kuratóriumi határozattal, vagy a kiesett nyertes pályázatot követô, támogatásban nem részesült pályázat automatikus nyertessé nyilvánításával történhet. 7.5. A Felsôoktatási Pályázatok Irodája a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló, valamint a minisztérium által átadott információk alapján elkészíti a részprogram-engedélyezési okiratokat és a Magyar Államkincstárhoz történô benyújtás végett eljuttatja azokat a minisztérium számára. A Magyar Államkincstár által visszaigazolt engedélyezési okiratok egy-egy példánya a Felsôoktatási Pályázatok Irodája irattárában kerül elhelyezésre.

FPI

129


VIII. A beszámolók (zárójelentések) elkészítése és a megvalósítás értékelése 8.1. A pályázatok megvalósításának a pályázati szerzôdésekben elôírt idôszaki és zárójelentések értékelésével történô vizsgálatának módját és idôpontját a kuratórium határozza meg a Felsôoktatási Pályázatok Irodájával való egyeztetést követôen. 8.2. Az értékelés szabályait a kuratórium a költségtakarékosság elvének figyelembe vételével alakítja ki. Az értékelésben résztvevô szakértôk elsôdlegesen a Felsôoktatási Pályázatok Irodája szakértôi adatbázisában rendelkezésre álló, jó minôsítésû bírálók körébôl kerülnek ki.

torozást a minisztérium rendeli el, a lebonyolítás szabályait maga határozza meg a Felsôoktatási Pályázatok Irodája véleményének figyelembe vételével. A monitorozást a Felsôoktatási Pályázatok Irodája hozzájárulásával a kuratórium is elrendelheti. Ebben az esetben a monitorozás lebonyolításának szabályait és a hozzá kapcsolódó költségvetést a kuratórium a Felsôoktatási Pályázatok Irodájával közösen dolgozza ki. 9.2. A monitorozás rendjének kialakításánál elsôsorban a költségtakarékosság elvére és arra kell figyelemmel lenni, hogy a munka egyéb pályázatok lebonyolítását ne zavarja, alkalmas legyen azonban a pályázat, illetôleg a pályázati ciklus tanulságainak levonására.

FPI

130

8.3. Amennyiben a kuratórium másképpen nem szabályozza, a beszámolók értékelésére az eljárásrend bírálatra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 8.4. A kuratórium meghatározza, hogy az értékelés eredményeit milyen módon veszi figyelembe a következô bírálat során. Az értékelés pályázót érintô jogi következményeirôl a pályázati szerzôdés rendelkezik.

X. A pályázattal kapcsolatos statisztikai adatok publikálása 10.1. A pályázattal kapcsolatos statisztikákat a Felsôoktatási Pályázatok Irodája készíti el. A statisztikák elkészítése során gondosan ügyelni kell arra, hogy azokból a támogatásban nem részesült pályázók adataira semmilyen módon ne lehessen következtetni.

IX. A pályázat monitorozása 9.1. A támogatásban részesülô pályázatok megvalósításának a pályázati szerzôdésben elôírt idôszaki és zárójelentések értékelésén túlmenô figyelemmel kísérését a minisztérium vagy a kuratórium határozhatja el. Amennyiben a moni-

A pályázati ciklusra vonatkozó statisztikai adatokat a Felsôoktatási Pályázatok Irodája a ciklust követôen hozza nyilvánosságra. A statisztikák publikálása a Felsôoktatási Pályázatok Irodája honlapján és külön tájékoztató kiadványon keresztül történik.


XI. A pályázókkal kapcsolatos folyó ügyek

XII. A pályázókkal való kapcsolattartás

11.1. Az egyes pályázatokkal kapcsolatosan a pályázati szerzôdés idôtartama alatt felmerülô ügyeket a Felsôoktatási Pályázatok Irodája intézi el vagy jelzi az eljárni illetékes minisztérium vagy kuratórium részére. A Felsôoktatási Pályázatok Irodája részére érkezô levelekben jelzett problémák kezelésének módjáról a Felsôoktatási Pályázatok Irodája programvezetôje dönt.

12.1. A pályázókkal a Felsôoktatási Pályázatok Irodája tartja a kapcsolatot. A pályázatokkal kapcsolatosan a Felsôoktatási Pályázatok Irodája bármely munkatársa adhat általános információkat, az egyes pályázatokkal kapcsolatos speciális információkat csak a programvezetô illetve meghatalmazása alapján programasszisztense adhat. A pályázatok bírálatával kapcsolatosan kizárólag a kuratóriumi döntés, a bírálók által a pályázatokra adott pontszámok, valamint a pályázatok szöveges értékelése hozható az érintett pályázók tudomására.

Amennyiben a kérdéses ügyben kuratóriumi döntés szükséges, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája gondoskodik a kuratóriumi döntés elôterjesztésérôl. 11.2. Az egyes pályázatokkal kapcsolatosan rendszeresen döntést igénylô kérdések (döntéstípusok) esetén a döntési jogosultságot a pályázatra vonatkozó jogszabályi elôírások, a pályázati kiírás valamint a pályázati szerzôdések tartalmazzák. Amennyiben valamely, a pályázati szerzôdés idôtartama alatt felmerülô ügyben a kuratórium rendelkezik döntési jogosítvánnyal, a döntéshozatal határidejét és módját a kuratórium ügyrendje tartalmazza. A döntési jogosultság megállapítása a Felsôoktatási Pályázatok Irodája feladata és felelôssége. A kuratórium csak abban az esetben jogosult a döntési körébe tartozó kérdések eldöntésének feladatát valamely tagjára vagy bizottságára átruházni, ha az jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik és azt az ügyrend kifejezetten lehetôvé teszi.

12.2. A kuratórium közvetlenül nem tart kapcsolatot a pályázókkal. A kuratórium döntéseit a kuratórium elnöke a Felsôoktatási Pályázatok Irodája közremûködésével tolmácsolja az érintettek részére. A kuratóriumi elnök kivételes esetekben maga is jogosult a pályázókkal levelezni, ezt azonban mindig a Felsôoktatási Pályázatok Irodája igénybevételével, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája fejléces papírján teszi. A kuratóriumi tagok a pályázattal kapcsolatosan sem szóban, sem írásban nem érintkeznek az egyes pályázókkal. 12.3. A kuratórium elnöke a pályázattal kapcsolatosan hozzá érkezett levelek másolatát és – amennyiben azokat maga válaszolta meg – a válaszlevelek másolatát haladéktalanul megküldi a Felsôoktatási Pályázatok Irodája programvezetôje részére. A kuratórium tagjai a pályázattal kapcsolatosan hozzájuk érkezett leveleket válaszadás céljából a Felsôoktatási Pályázatok Irodája programvezetôje részére továbbítják.

FPI

131


3. SZ. MELLÉKLET 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 39/1999. (IX. 3.) OM RENDELETHEZ (3. számú melléklet a 11/1996. (X. 9.) MKM rendelethez) A felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D., 9/E. és 10/A. §-okban létrehozott pályázati rendszerû programok kuratóriumai I. A felsôoktatási pályázati programok

FPI

132

(1) A felsôoktatás fejlesztését szolgáló pályázati programok kormányzati stratégián alapuló szakmai döntéseinek meghozatalára a miniszter a következô kuratóriumokat (a továbbiakban: kuratórium) állítja fel: Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium, Jedlik Ányos Kuratórium, Széchenyi István Kuratórium. a) A Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium mûködésének célja a felsôoktatási képzés fejlesztése a felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-ában meghatározott elôirányzatokra kiírt és más pályázatok útján. b) A Jedlik Ányos Kuratórium mûködésének célja az alap- és alkalmazott kutatások támogatása a felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/E. §-ában meghatározott elôirányzatokra kiírt és más pályázatok útján.

c) A Széchenyi István Kuratórium mûködésének célja ösztöndíjak odaítélése a felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. §-a alapján. (2) A kuratórium független szakmai testület, melynek mûködése során a Felsôoktatási és Tudományos Tanács szervezetérôl, mûködésérôl és megválasztásának rendjérôl szóló 15/1997. (III. 12.) MKM rendelet 15. §-ának rendelkezéseit alkalmazni kell. (3) A kuratórium hatáskörében önállóan hozza meg döntéseit, és tesz javaslatokat a miniszter számára. (4) A kuratórium munkája felett a miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol. (5) Ha a kuratórium a 15/1997. (III. 12.) MKM rendelet 15. §-a szerinti irányelvektôl eltérô gyakorlatot folytat, a miniszter a kuratóriumot feloszlatja. (6) A kuratórium mûködésével és a pályázati rendszerrel kapcsolatos technikai, pénzügyi, adminisztratív, jogi és szervezési feladatokat a Felsôoktatási Pályázatok Irodája látja el az Oktatási Minisztérium pályázatok lebonyolítására vonatkozó állásfoglalásai alapján. II. A kuratórium feladata (1) A kuratórium a) a Felsôoktatási Pályázatok Irodájával együttmûködve kialakítja a miniszter által kiírt pályázatok elbírálásának rendjét, b) kialakítja a pályázatok bírálati elveit, melyeket a pályázati felhívással egy idôben kell nyilvánosságra hozni, c) a pályázatok szakmai értékelésére szakértôket kér fel,


d) dönt a benyújtott pályázatok szakmai értékérôl, és javaslatot tesz a megvalósításukhoz nyújtandó pénzügyi támogatásra, e) a hatályos jogszabályokra figyelemmel meghatározza a beszámolás módját és az értékelés menetét, értékeli a pályázók által készített beszámolókat, f) a pályázati döntésekrôl és a beszámolók értékelésérôl pályázati periódusonként jelentést készít, amit nyilvánosságra hoz. (2) A kuratórium a feladatkörébe tartozó kormányzati felsôoktatási és tudománypolitikai, továbbá a kuratóriumot érintô személyi kérdések körében a miniszter számára javaslatokat tesz. (3) A kuratóriumnak a pályázatokra vonatkozó szakmai döntéseinek felülbírálatára csak jogsértés esetén van lehetôség. III. A kuratórium megbízatása (1) A felsôoktatás és a tudomány szakemberei körébôl felkért kuratóriumi tagokat a Magyar Rektori Konferencia véleményének kikérésével a miniszter bízza meg, és menti fel. A kuratórium létszáma elnökkel együtt - tizenegy fô. A kuratórium tagjainak megbízása - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételtôl eltekintve - négy évre szól. A megbízást a tagok írásban fogadják el. (2) A kuratórium létrehozásakor megbízott kuratóriumi tagok megbízatása három évre szól. A kuratórium létrehozásakor megbízott kuratóriumi tagok közül öt tag megbízatását a megbízatásuk lejártát követôen a miniszter újabb két évre meghosszabbítja.

(3) Ha a kuratóriumi tag megbízatása megbízási idejének lejárta elôtt szûnik meg, a miniszter által helyébe kinevezett új tag megbízatása az eredeti tag megbízásának lejártáig áll fenn. (4) A kuratórium tagjai rendszeres tevékenységükért a miniszter által megállapított javadalmazásban részesülnek, amelynek összege a Felsôoktatási Pályázatok Irodája költségvetésében kerül elkülönítésre. (5) A kuratórium elnökét a miniszter négy év idôtartamra bízza meg. (6) A kuratóriumi tagság megszûnik, ha a kuratóriumi tag a) megbízási ideje lejár; b) tisztségérôl írásban lemond; c) összeférhetetlenségét annak felmerülésétôl számított tizenöt napon belül nem szünteti meg; d) elhalálozik.

IV. A kuratóriumi tagsághoz kapcsolódó összeférhetetlenségi szabályok A kuratórium tagjai a) a minisztertôl kapott megbízástól eltekintve, nem lehetnek más, olyan országos felsôoktatási vagy tudományos testületnek tagjai, amely jogosult költségvetési forrásból származó támogatások odaítélésére (például Magyar Akkreditációs Bizottság, Felsôoktatási és Tudományos Tanács) b) megbízásuk ideje alatt nem nyújthatnak be önállóan sem témavezetôként, sem pedig alkotó szerkesztôként vagy három, illetve annál kevesebb szerzôs kötet szerzôjeként ahhoz a kuratóriumhoz pályázatot, amelynek tagjai;

FPI

133


c) a tagokat teljes munkaidôben foglalkoztató felsôoktatási intézménynek egyetemi és kari szintû pályázataira vonatkozó kuratóriumi döntések meghozatalában nem vesznek részt. V. A kuratórium ügyrendje

FPI

134

(1) A kuratórium üléseit az évi munkafeladatok idôterve figyelembevételével, a feladatok ütemezése szerint megkívánt gyakorisággal tartja. Az üléseket a kuratórium elnöke a napirend közlésével írásban hívja össze. Az ülés napirendjére bármely kuratóriumi tag, továbbá a miniszter képviselôje és a Felsôoktatási Pályázatok Irodája igazgatója javaslatot tehet. A kuratórium üléseit az elnök felkérésére a Felsôoktatási Pályázatok Irodája készíti elô. (2) A kuratórium határozatképes, ha az ülésen legalább hét kuratóriumi tag jelen van. A kuratórium határozatát - a pályázatok eredményére vonatkozó javaslat kivételével - a jelenlévôk egyszerû szavazattöbbségével hozza. A pályázatok eredményére a miniszter számára javaslatot legalább hat kuratóriumi tag azonos tartalmú szavazatával lehet hozni. (3) Két ülés között döntést igénylô kérdésekben az elnök - a pályázatok eredményének megállapítását kivéve - írásos szavazást rendelhet el, amelynek eredményét a (2) bekezdés értelemszerû alkalmazásával kell megállapítani. (4) Az ülésekrôl hangfelvétel, valamint írásos emlékeztetô készül, amelyet a Felsôoktatási Pályázatok Irodája programvezetôje az elnök ellenjegyzésével az ülést követô 10 munkanapon belül a résztvevôknek megküld.

(5) Az ülésekrôl készült dokumentumok abban az esetben hozhatók nyilvánosságra, ha a testület erre vonatkozó döntést hoz. (6) Az üléseken állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt a miniszter, továbbá a Felsôoktatási Pályázatok Irodája képviselôje. (7) Az elnök, tanácskozási joggal, a kuratórium üléseire további szakértôket is meghívhat. (8) A kuratórium ügyrendjének részletes szabályait a kuratórium elnökének elôterjesztése alapján a miniszter hagyja jóvá. VI. Az elnök jogköre (1) A kuratórium elnöke a) irányítja a testület munkáját, összeállítja az ülések napirendjét; b) a Felsôoktatási Pályázatok Irodája közremûködésével írásban összehívja az üléseket és vezeti azokat; c) jóváhagyólag ellenjegyzi az ülések emlékeztetôjét; d) értesíti a pályázókat a miniszter által jóváhagyott döntésekrôl; e) kapcsolatot tart a Felsôoktatási Pályázatok Irodájával; f) képviseli a kuratóriumot az Oktatási Minisztérium elôtt és a tudományos közélet fórumain. (2) Az (1) bekezdésében megállapított jogkörét az elnök esetenként - írásban - a kuratórium tagjaira átruházhatja.


4. SZ. MELLÉKLET A FELSÔOKTATÁSI PÁLYÁZATI RENDSZER MÛKÖDÉSÉT MEGALAPOZÓ EGYÉB JOGSZABÁLYOK A felsôoktatásról szóló (többször módosított) 1993. évi LXXX. törvény 9/D. § (2)-(3) bekezdése, 9/E. § (1)-(3) bekezdése, 10/A § (1)-(5) bekezdése A felsôoktatásban tanuló hallgatók és az oktatók szakmai könyvekkel és folyóiratokkal történô jobb ellátásával kapcsolatos források elosztásáról szóló 7/1997. (II.13.) MKM rendelet A Széchenyi István Ösztöndíjról szóló 6/2001 (II. 23.) OM rendelet A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról szóló 7/2001 (II. 23.) OM rendelet A Bursa Hungarica Felsôokatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrôl szóló 12/2001 (IV. 28.) OM rendelet Az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V.8.) kormányrendelet

FPI

135


A FELSÔOKTATÁSI PÁLYÁZATOK IRODÁJA MUNKATÁRSAI Dr. Borbély Gábor igazgató / borbely@fpi.hu Iványi Szilvia igazgatói asszisztens / szilvia@fpi.hu Szabó Rita gazdasági vezetô koordinátor / szabo@fpi.hu Kreicz Erika kommunikációs vezetô / kreicz@fpi.hu Bogár Adrienn kommunikációs asszisztens / adrienn@fpi.hu Némethy István informatikus / nemethy@fpi.hu Tóth Zsuzsanna informatikus / zsu@fpi.hu FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYVÉS KÖNYVTÁRTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT, FELSÔOKTATÁSI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT, FÔISKOLAI PÁLYÁZAT Jankus Kinga programvezetô / jankus@fpi.hu Juhász Andrea programkoordinátor / andi@fpi.hu

FELSÔOKTATÁSI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT Dr. Pethô Sándor programvezetô / petho@fpi.hu Bors Krisztina programkoordinátor / bors@fpi.hu Pozsgai Szabina programasszisztens / pozsgai@fpi.hu SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ, SZÉCHENYI ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJ, BÉKÉSY GYÖRGY POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ Bielcsik Petra programvezetô / bielcsik@fpi.hu Király Andrea programvezetô / kiralya@fpi.hu Molnár Magdolna programkoordinátor / molnar@fpi.hu BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ bursa@bursa.hu Tel.: 460-9141, 460-9142 Székely Tímea programvezetô Pataki Bernadett programkoordinátor Rédei Rita programkoordinátor Misley Kamilla programasszisztens

Az iroda jogi képviseletét a Solt és Társai Ügyvédi Iroda látja el. Az iroda címe és elérhetôsége:

RDS DESIGN • rds@axelero.hu

Felsôoktatási Pályázatok Irodája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Professzorok Háza V. em. 505. Telefon: 343-0163, 343-0588, Fax: 343-0587 Internet: http://www.fpi.hu

© FELSÔOKTATÁSI PÁLYÁZATOK IRODÁJA 2002 A kiadásért felel: Borbély Gábor Felelôs szerkesztô: Kreicz Erika • A szerkesztô munkatársa: Bogár Adrienn Borítóterv és grafikai kialakítás: Restyánszki László A szedés és tördelés az RDS Design Stúdió munkája Nyomta és kötötte a C.E.P. Közép-Európai Nyomdaipari Rt. Budapest ISBN 936 202 660 8

Restyanszki Design Studio  
Restyanszki Design Studio  

FTP Annual Report 2002

Advertisement