Page 1

PER FER BOCA Bloody Mary E ntr et en i men t s salat s

LES NOSTRES TAPES P at at es Bi zarre Croquet es de cep s Gír go l e s salt ejades a l’ est i l Bi zarre Sash im i d e salmó mari n at amb cí t ri cs A m anid a d e pollast re, p oma i roquefort O us e stre l l at s amb p at at es i p ern i l Riso tto d e ce ps amb rost i t d’ alls t en dres D a us d e po l l astre al cabern et amb salsa de bri e

POSTRES Sach e r d e ge rd s sobre lli t de frui t s vermells Cre m a fr e d a d e i ogurt amb frui t s del bosc B r o w nie d ’anous amb gelat de vai n i lla 23 euros A ig u a , vi i cafè s incl osos

Menú Estelmontfort  

Menú Estel Montfort - Divendres 16 de març 2012