Issuu on Google+

Lomé Light

UHVSRQVLYHGHVLJQVWXGLR ZZZUHVSRQVLYHGHVLJQGH


/RPp/LJKW 6KDSHRUGHUDQGVWLFNLWWRJHWKHU\RXULQGLYLGXDOSDSHUODPS /RPp/LJKWLVDWUDQOXVFHQWSDUDPHWULFXVHUJHQHUDWHGSDSHUODPS ,QVSLUHGE\WKHVKDSHRI(GXDUGR&KLOOLGD·V´%XVFDQGROD/X]µIURP 9DULRXVSURSHUWLHVVXFKDVVKDSHDQGQXPEHURIDOOZDYHG ZDOOSDQHOVKHLJKWZLGWKDQGVL]HDQGVKDSHRIGRYHWDLOMRLQWV FDQEHPRGLILHGE\\RXPDQ\WKDQNVKHUHWR&KULV&KDOPHU·V 9%XQUROOSOXJLQIRUJUDVVKRSSHU$OOWKLQFRDWHGSDSHUSDQHOVDUH VLPSO\FXUYHG3RVVLEOHVL]HVUHDFKIURPWRFP KHLJKW  7KHJRDOHYHU\SURGXFHGODPSLVDQLQGLYLGXDO


Lomé Light
Lomé Light
'LSO,QJ+DQV6DFKVVWXGLHGDUFKLWHFWXUH GLSORPD LQ.DUOVUXKH 7+ DQG6DQ6HEDVWLDQ 839 $IWHUKLVGLSORPD¶7KH&RQH LQWHUDFWLYHDUFKLWHFWXUHIRU%XUQLQJ0DQ·KHZRUNHGDV UHVHDUFKDQGWHDFKLQJDVVLVWDQWDWWKH)DFXOW\RI$UFKLWHFWXUH 8QLYHUVLW\RI.DUOVUXKHDQGZLWK-RH2VDH$GGR6WXGLRLQ*KDQD :HVW$IULFD$VUHVHDUFKDQGWHDFKLQJDVVRFLDWHDWWKH&RORJQH ,QVWLWXWHRI$UFKLWHFWXUDO'HVLJQ FLDGGH KHLVWHDFKLQJLQ YDULRXVVXEMHFWVIURPEDVLFWRDGYDQFHGDUFKLWHFWXUDOJHRPHWU\ &$'&$0IXQFWLRQDOIRUPILQGLQJDQGPDQXIDFWXULQJSURFHVVHV 7KHUHVHDUFKLVIRFXVHGRQLQWHUDFWLRQEHWZHHQDUFKLWHFWXUHDQG GHVLJQREMHFWVZLWKLWVXVHUVDQGFRPSXWDWLRQLQDQDUFKLWHFWXUDO DQGGHVLJQFRQWH[W +HLVDOVRFRIRXQGHURI',<'$'R,W<RXUVHOI'HVLJQDQG $UFKLWHFWXUHDQGLVDQDFWLYHPHPEHULQEXLOGLQJWKH'LQJIDEULN .|OQH9WKHILUVW)DE/DELQ&RORJQH +HLVDOVRSDUWRIWKHUHVHDUFKJURXS´'HVLJQRQ'HPDQGµOHDG E\3URI2OLYHU)ULW]ZKLFKLVGHYHORSLQJFRQFHSWVWRLQWHJUDWH XVHUVLQGHVLJQSURFHVVHV


UHVSRQVLYHGHVLJQVWXGLR

ZZZUHVSRQVLYHGHVLJQGH

LQIR#UHVSRQVLYHGHVLJQGH

+DQV6DFKV
Lomé Light