Page 1


MANRESA Mossèn Jacint Verdaguer 2-4 08240 MANRESA Tel. 93 877 28 48 605 01 02 75 Fax 93 873 53 13 Mail residencia@residenciamontblanc.com Web www.residenciamontblanc.com

2


Índex Introducció

4

Dades

5

Equip

6

Psicòloga

7

Treballadora Social

9

Metge

12

Infermeria

13

Gerocultores

15

Fisioterapeutes

16

Educadora Social/ Terapeuta ocupacional

18

Administració

26

Formació

28

Projectes i col·laboracions amb altres Entitats

30

Projecte 2012: “Avui m’arribaré fins a...”

31

3


Introducció

Aquesta memòria es el recull de l’any en les diferents àrees d’actuació, on es reflecteix les activitats, les dades i els resultats la Residència Montblanc. En l’àmbit assistencial, hem seguit amb el compromís de millora de la qualitat i promoció d’una atenció integral. Per aquest motiu hem iniciat la primera fase per integrar i dinamitzar la unitat d’atenció especial de persones amb deteriorament cognitiu. Per això, ha calgut determinar la ubicació de persones que requereixen una vigilància continuada i ajuda per totes les activitats de la vida diària, millorant en seguretat i proximitat per atendre totes les necessitats amb rapidesa i eficàcia. El model de l’atenció centrada en la persona es la millor aposta per dur a terme aquest projecte. S’ha informatitzat l’àrea assistencial, escollint el programari de l’empresa Aegerus, específic per les residències geriàtriques. En l’àmbit social, hem continuat millorant els projectes de treballs amb la Comunitat. Cal destacar que la Creu Roja ha escollit la nostra Residència per a dur a terme el programa pilot de “Taller de memòria”. En l’àmbit econòmic, i en un entorn difícil, s’han assolit uns resultats del tot satisfactoris. Hem continuat amb la política de formació de tot el personal. Finalment, voldria agrair a tots els professionals la seva implicació, la dedicació i la constància en el seu treball. Montse Soler Directora

4


Dades La Residència pertany a la Fundació I.B.A.M (Institució Benèfica Assistencial Manresana), és una fundació privada sense afany de lucre que presta els seus serveis des de l’any 1985. Ofereix serveis com a: Llar residència—35 places Residència assistida—55 places Centre de dia—15 places Funciona com a entitat col∙laboradora del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Places privades i públiques. Estades Permanents. - 15 habitacions dobles - 60 habitacions individuals

SERVEIS EXTERNS

SERVEIS PROPIS                 

Allotjament Manutenció Atenció personal a les activitats de la vida diària Atenció familiar Administració Metge Infermeria Fisioteràpia Terapeuta ocupacional Gerocultores Psicòloga Treballadora Social Educadora Social Cuina Bugaderia Manteniment Recepció

     

5

Arranjament de roba Podologia Perruqueria i barberia Atenció espiritual Neteja Acompanyament


Equip d’atenció directa ÀREA ASSISTENCIAL ÀMBIT D’ATENCIÓ A LA SALUT  Metge  Infermeres ÀMBIT D’ATENCIÓ A LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA  Gerocultores ÀMBIT DE MANTENIMENT I REEDUCACIÓ FUNCIONAL I COGNITIVA  Fisioterapeuta  Terapeuta ocupacional

ÀREA D’INTEGRACIÓ I SUPORT PERSONAL, FAMILIAR I SOCIAL   

Treballadora social Educadora social Psicòloga

El nostre objectiu és es ajudar, en el procés d’envelliment , a mantenir l’estat de salut físic i psíquic juntament amb l’activitat social, cosa que comporta a la persona: - Benestar - Satisfacció - Autoestima 6


Psicòloga

Durant l'any 2012 s'han realitzat dues valoracions cognitives mitjançant el Test Pfeiffer als usuaris de la Residència. Una d'aquestes valoracions s'ha realitzat al maig/juny, per als usuaris que presenten deteriorament cognitiu i també per a qui està proper a tenir una puntuació susceptible d'indicar un inici d'aquest. L'altra valoració s'ha realitzat al novembre/ desembre que s'aplica a tots els residents del centre, amb independència del grau de deteriorament o l'absència d'aquest. Quan ha estat necessari, bé per a alguna documentació, visita a especialista, etc.. també s'han realitzat altres valoracions puntuals així com la redacció d'informes psicològics de la situació actual dels residents. A nivell d'atenció directa les visites que més habitualment es tracten són de caire vital/emocional: els canvis són "impactes" a les nostres vides i la mort d'un ésser estimat ocupa i mereix una atenció especial i especialitzada. D'aquesta manera s'han tractat/es tracten a 6 usuaris per un procés de dol, tant familiar com no-familiar.

7


Psicòloga

Un altre aspecte que resulta transcendental a les vides dels usuaris és el procés d'adaptació. Donat que aquest any s'han donat canvis freqüents d'usuaris (defuncions, baixes, trasllats...)s'han treballat l'adaptació al centre de 18 usuaris, corresponents amb el 20%. En l'àmbit del treball de les alteracions de l'estat anímic, es treballen fonamentalment problemes relacionats amb simptomatologia depressiva, ansiosa i ansiosa/depressiva (mixta). Dintre d'aquest últim àmbit i com una "àrea especial" de treball és la que abraça aquells usuaris que són cuidadors principals d'altres residents (matrimonis, germans...)que pateixen en primera persona el deteriorament i/o malaltia de la persona estimada. Aquest serien el 7%. 8


Treballadora social 

Programa de preingrés: entrevistes d’informació, d’atenció i assessorament.

TOTAL: 86 entrevistes d’informació.



Programa d’ingrés: entrevistes de seguiment del procés d’adaptació amb l’objectiu de revisar la història de vida del resident i emmarcar l’actual situació social, i així detectar possibles necessitats o factors d’estrès socials a prevenir, tractar i mediar. TOTAL: 13 nous ingressos 

10 entrevistes



3 persones sense entrevistar ja que no es poden manifestar per motius de salut.

Programa de suport social al resident i a familiars: suport social rebut diàriament o en situacions de crisi.



     

Sol·licituds de reconeixement o de revisió del grau de disminució : 2 Documents de voluntats anticipades tramitats : 4 Sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions: 5 Sol·licituds de revisió de reconeixement de grau de dependència: 10 PIA’s i Modificacions PIA tramitats: 18 Entrevistes de seguiment, d’ajut, de suport, d’informació i d’assessorament al resident i familiars: 198 entrevistes personalment o a través de telèfon segons dades registrades a AEGERUS des de març de 2012 9


Treballadora social 

Programa de treball en equip interdisciplinari:  



10

Reunions PIAI (Programa individual d’atenció interdisciplinària): 37 Reunions multi i interdisciplinàries: 4

Programa de Treball Social de grup i comunitari: 

Coordinació conjuntament amb l’Educadora Social del Projecte Intergeneracional “Inventant estacions”entre la Residència Mont Blanc I l’IES Lluís de Peguera de Manresa.



Coordinació de l’activitat FORUM: Tertúlia setmanal de temes d’actualitat o de temes d’interès per als residents on l’objectiu principal és aconseguir la interacció social dels residents evitant l’aïllament social i treballar la història de vida. Alhora s’organitza una xerrada anual on es tractin temes d’informació per als residents.


Treballadora social Obre els ulls d’un cec quan els teus es tanquin

www.bancdulls.org

Jornada informativa del Banc d’ulls per Tractaments de la Ceguesa Día: 3 de Maig del 2012 Lloc: Residència Montblanc T’esperem. Fes-te Donant !!



Programa de Treball Social grupal:  

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social: Participació en el grup de treball de gent gran mitjançant reunions trimestrals. FEATE: Participació en el grup de treball de Treball Social

11


Metge PATOLOGIES MÉS FREQUENTS Patologies cròniques

Aguditzacions : Derivacions hospital de referència / hospitalització

Endocrí : Tiroides Diabetis Cardiològiques :Arítmies Insuficiència cardíaca Isquèmies Digestives : Constipació Fractura : húmer Fèmur Vertebrals Ferides inciso –contuses Intervenció cataractes

Locomotor :Artritis/Atrossi Osteoporosis Ocular : Cataractes i Glaucoma Otorrino : Hipoacusia Neurològiques: Demències Parkinson

ICTUS-AVC

Pulmonar:MPOC Asma

Infecció respiratòria

Psiquiàtriques: Depressió Ansietat

Agitació –Trastorns de conducte

Urologiques : Prostatisme

Infeccions d’orina

Vascular : Insuficiència venosa i arterial

Flebitis- HTA

12


Infermeria L’actuació dels professionals d’infermeria s’ha basat en l’atenció integral de la persona, a fi de prevenir les malalties i treballar les capacitats preservades. Funció preventiva: Identificar i controlar les malalties. Valoració de la fragilitat per evitar descompensacions. Establir pautes per evitar caigudes,incontinències,UPP. Educació sanitària,promoure bons hàbits de salut,reforçar la sensació de control i responsabilitat de la pròpia salut. - Atenció especialitzada. - Pla de cures individualitzat.



-

Funció terapèutica: - Avaluació continuada de les necessitats. - Organització del pla de cures. - Elaboració Pla terapèutic: . Posologia, freqüència i administració de la medicació. . Seguiment estat nutricional, control regim dietètic prescrit. 

UNITAT MALAT FRÀGIL PSICOGERIATRA PSIQUIATRA VISITES A ESPECIALISTES

 ONCÒLEG  CARDIÒLEG   URÒLEG DIGESTÒLEG NEURÒLEG CIRUGIA VASCULAR   TRAUMATÒLEG DERMATÒLEG DENTISTA OTORRINO OFTALMÒLEG 0

5

10

15 13

20

25

30

35


Infermeria Funció Rehabilitadora: - Fomentar autonomia. - Recolzar recursos establerts : fisioteràpia, tallers,convalescència. 

Funció Pal·liativa: - Atenció al pacient terminal. - Maneig del dolor i altres símptomes, confort, suport psicològic social i espiritual. 

5,00%

CURES D’INFERMERIA/TOTAL DE RESIDENTS

4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% ÚLCERA ISQUÈMICA

ÚLCERA PER PRESSIÓ  OXIGENOTERÀPIA CONTROL INDICADOR DE (durant ingrés hospitalari) COAGULACIÓ SANGUINEA

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

DIAGNÒSTICS FERIDES INCISOCONTUSES

5

25

4

20

3

15

AVC INSUFICIENCIA CARDÍACA INS. CARDIORESPIRATÒRIA FRACTURA FÈMUR FRACTURA RÒTULA

10

2

FRACTURA HÚMER

5

1

0

0 CATARACTES

 DERIVACION S A U RGÈNCIES

FÈMUR 14

               ING RÉS HOSPITALARI


Gerocultores SUPORT A LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

30

25

20

15 ALTA DEPENDÈNCIA 25

10

MITJA DEPENDÈNCIA 16 BAIXA DEPENDÈNCIA 13

5

0

SERVEIS A LLAR RESIDÈNCIA Mitjana diària

La mitjana d’edat dels residents és cada vegada més alta i això fa que hagi hagut un increment del nombre de residents amb deteriorament funcional i cognitiu.

70 60

Aquest fet fa que aquestes professionals hagin de potenciar funcions de prevenció per millorar la qualitat de vida dels residents, en especial assistir en la realització de les activitats de la vida diària i efectuar aquells treballs encaminats a la atenció personal dels residents i del seu entorn.

50 40 30 20 10 0 BANYS PROGRAMATS

SERVEIS HOSTELERIA

15


Fisioterapeutes Durant aquest any 2012 pel servei

de

rehabilitació

hi

Han utillitzat el servei de fisoteràpia

han

passat 72 dels residents, la qual

No han utilitzat el servei de fisioteràpia

cosa suposa un 80% de tots els residents.

Desglossant

les

activitats

que

realitzem trobem que: ●

A

les

classes

de

gimnàstica de manteniment, 34

Gim nàstica

dels

No gim nàstica

residents

hi

assisteixen

a

diari, el que representa un 37’7% del total dels residents. ● A les sessions de recuperació funcional, s’ha tractat a 14 persones (12’6%). Totes elles han realitzat recuperació funcional degut o ve a malalties agudes, les quals només hem realitzat

l’activitat

durant

No recuperació funcional

un

període de temps limitat, o ve per problemes degeneratius, ja

Millorar m arxa

sigui degut a l’edat avançada o alguna malaltia crònica, que en

Bipedestació

aquest cas ja és per un període de temps il·limitat. D’aquests 14 residents, 8

Movilitzacions

(7’2%) han estat

tractats per a millorar o mantenir la marxa, 2 (1’8%) hem treballat la bipedestació, 2 (1’8%) se’ls hi ha realitzat mobilitzacions passives per disminuir

l’espasticitat i 2 (1’8%) mobilitzacions

activo-assistides per a una millora de la força. 16


Fisioterapeutes En antiàlgic,

el

tractament

s’ha

tractat

24

residents (21’6%). De els quals 13

d’ells

(11,7%)

reben

No tractats

un

tractament periòdic, com a cura

Tractam ent periòdic

pal·liativa i per evitar que no empitjori restants,

el

dolor,

(9’9%)

i han

els

11

Tractam ent puntual

estat

tractats puntualment per algun dolor agut.

17


Educadora social Terapeuta ocupacional Durant el 2012 s’han realitzat les següents activitats: estimulació cognitiva, estimulació basal, estimulació d´AVDs, teràpia funcional, percussió amb AMPANS, grup de lectura, projecte intergeneracional, bingo, activitats diverses, bingo amb AMPANS, celebracions i actes lúdics, actes institucionals i sortides. ESTIMULACIÓ COGNITIVA I BASAL: Són activitats dirigides a mantenir les capacitats cognitives preservades. Hi ha tres grups diferenciats en funció del GDS i una participació de 25 persones en total. El grup I està format per 11 persones amb un GDS de 3-4. El grup II, amb un GDS de 5-6, hi han 13 residents. I finalment, el grup III amb 3 usuaris amb GDS de 7. Amb aquest grup es realitza estimulació basal. En síntesi hi ha hagut la següent participació: Grup I: 89 sessions a 16 persones de mitjana fan un total de 896 mobilitzacions. Grup II: han participat en 71 sessions amb una mitjana de 13 persones que fan 923 mobilitzacions. I finalment, l´estimulació basal és a nivell individual, s´han realtizat 14 sessions a 3 persones que suposen 42 mobilitzacions

TERÀPIA FUNCIONAL: Activitat dirigida a mantenir i/o millorar la mobilitat, força i funcionalitat de les EESS. Aquest any només hi ha participat un resident que ha patit una AVC. ESTIMULACIÓ DE LES AVDs: Activitat dirigida a obtenir la màxima independència en la realització de les activitats de la vida diària. Aquest any hi han participat 10 persones, de les quals 1 estava en procés agut després de patir una AVC i les altres 9 persones tenen deteriorament cognitiu important. Han participat 9 persones individualment, realitzant 18 sessions, això dona un total de 162 mobilitzacions. 18


Educadora social Terapeuta ocupacional PERCUSSIÓ AMB AMPANS Activitat realitzada conjuntament amb 8 usuaris del Centre Ocupacional La Llum, una monitora d´AMPANS i l’Educadora Social de la residència. Dirigida a fomentar la relació amb un col·lectiu extern (persones grans disminuïdes psíquiques). Hi ha participat un total de 32 persones, és a dir el 36% dels residents. Durant tot l´any s´han realitzat 28 sessions amb una participació de 32 persones de mitjana, això representa un volum de 896 mobilitzacions.

BINGO AMB AMPANS Aquest bingo és compartit amb persones del centre ocupacional d´AMPANS i és visual. És a dir es mostren imatges que s´han de reconèixer i identificar sobre el cartró que s´ha distribuït prèviament. Els residents que hi participen és força heterogeni ja que està pensat, perquè hi participin persones amb algun tipus de discapacitat. Enguany se n´han dut a terme 4 sessions. Amb una mitjana de participació de 33 persones d´ambdós col.lectius. Aquesta activitat genera un volum de 132 mobilitzacions. ALTRES ACTIVITATS DE LA TERAPEUTA A part d’aquestes activitats, durant l’any s’ha participat en les reunions interdisciplinars i a les multidisciplinars del centre,s’ha realitzat el Barthel a tots els residents, i a nivell formatiu, s’ha participat a un curs sobre reminiscència organitzat per la FEATE (Febrer 2012).

19


Educadora social Terapeuta ocupacional ACTIVITATS DIVERSES Aquesta activitat seria com el calaix de sastre, ja que inclou una sèrie d´activitats en què els/les participants decideixen que volen fer i així cadascú pot escollir el que vol realitzar en aquest espai de temps, es proposen: Jocs de taula Operarcions aritmètiques Lògica Taller de pintura Univers vocabular Economia domèstica Taller de memòria Normalment es fa en grup, però hi ha persones que prefereixen fer-ho de manera més íntima i també se’ls proporciona el material i suport necessari, perquè puguin desenvolupar l´activitat. Aquesta activitat fomenta la creativitat, l’aprenentatge i l´ocupació del temps, i es treballen les capacitats sensorials i cognitives i la psicomotricitat fina. S´han dut a terme 44 sessions amb períodicitat setmanal. Amb una mitjana de participació de 14 persones. Aquesta activitat genera un volum total de 616 mobilitzacions. (44*14) BINGO: El bingo és una activitat que requereix atenció i concentració i es recomanable per treballar les capacitats sensorials i cognitives, genera a més interacció dins del grup. També fomenta el reconeixement personal, autoestima, pel fet de guanyar un premi. Aquesta activitat compta amb el suport de persones voluntàries i té periodicitat mensual. S´han dut a terme 9 sessions. Amb una mitjana de participació de 25 persones. Aquesta activitat genera un volum total de 225 mobilitzacions. 20


Educadora social Terapeuta ocupacional PROJECTE INTERGENERACIONAL “INVENTANT ESTACIONS” Aquest projecte es dur a terme de setembre a maig, durant el curs escolar. Els alumnes que hi participen opten a l´assignatura d´Aprenentatge i Servei. El concepte d´Aprenentatge i Servei es defineix com que els alumnes fan un aprenentatge mitjançant un servei a la comunitat i la comunitat, en aquest cas la residència, és una comunitat educadora. Durant aquest curs s´ha participat en el projecte “Avui m´arribaré fins a,... que es descriu en l´apartat d´aquest projecte concret. Els alumnes són estudiants de 2n curs de Batxillerat de l´IES Lluís de Peguera i desenvolupen l´activitat juntament amb un o una resident, formant parelles o trios segons el nombre de participants. És una activitat amb periodicitat setmanal i s´han realitzat 24 sessions i el nombre total de participants ha esta de 25 persones. Aquesta activitat genera un volum de 600 mobilitzacions. Les persones que duem a terme aquest projecto som: TS i ES i professora Institut. GRUP DE LECTURA “FEM-LA PETAR” Aquesta és una activitat que duem a terme juntament amb la psicòloga. És una activitat cultural i lúdica que fomenta el desenvolupament de les habilitats socials del/les participants. Des dels inicis fins a l´actualitat, l´evolució d´aquest grup és molt significativa i gratificant. La metodologia és molt divers, però sempre sorgeix a partir de la lectura d´un text. Aquesta activitat, durant aquest curs, també han participat en el project “Avui m´arribaré fins a,... que es descriu en l´apartat d´aquest projecte més concretament. Té una periodicitat setmanal i s´han dut a terme 40 sessions i la mitjana de participació és de 16 persones, encara que en celebracions especials hi participen més residents. Aquesta activitat genera un volum de 640 mobilitzacions. 21


Educadora social Terapeuta ocupacional PSICOGERIATRIA Les activitats d´aquest àmbit són més d´acompanyament i de promoció de l´autonomia ja que el col.lectiu el formen persones amb algun nivell de dependència. Les activitats són diverses: Percussió amb AMPANS Taller de pintura Psicomotricitat ... La periodicitat és setmanal i s´especifica en el calendari d´activitats. El col.lectiud de persones d´aquest àmbit és de 25. I en participen una mitjana de 7. Aquesta activitat genera un volum de 276 mobilitzacions. En aquest col.lectiu compartim activitats amb la TO. CREU ROJA El mes de novembre va començar el projecte pilot de Creu Roja amb la residència. Aquest projecte és un taller de memòria i es desenvolupa de manera virtual. En una pantalla i surt la monitora i en l'altra la persona que participa en el taller. De moment hi ha inscrites 3 persones. Cada sessió té una durada de 30’ i es fa els divendres. ACTIVITATS

PARTICIPACIÓ 3,00% 18,00%

GRUP DE LECTURA 26,00%

72,00%

PROJECTE INTERG. BINGO BINGO AMB AMPANS

28,00%

A TIVITATS DIVEERSES PSICOGERIARIA CELEBRACIONS

28,00%

36,00% 16,00%

22

CREU ROJA


Educadora social Terapeuta ocupacional CELEBRACIONS I ACTES LÚDICS L´objectiu general d´aquestes activitats és gaudir de la festa o tradició que se celebra. Classificaria aquest apartat en dos: Celebracions institucionals Celebracions tradicionals Les celebracions institucionals són és formals i adquireixen més solemnitat pel que representen per als participants. En aquest grup s´inclouen: 27 d´abril. Patrona de la residència 2 de juny. Dia de la Família 7 de gener. Aniversari de la residència 23 de desembre. Visita de l’Alcalde Els actes són diversos: Missa, concerts i actuacions musicals, parlaments,... Enguany el Dia de la Família també es va programar amb actes vinculats amb el projecta Avui m´arribaré fins a ,... Hi participen la majoria de residents i persones vinculades a la residència. El volum de participació està al voltant de 530 mobilitzacions.

23


Educadora social Terapeuta ocupacional Les celebracions tradicionals tal i com s´indica l’objectiu és celebrar la festa o tradició associats a la celebració. Enguany hi ha hagut les següents celebracions: 05 de gener: Reis 16 de febrer: Dijous llarder. 23 d´abril: Celebració St. Jordi. Grup de lectura 24 d´abril: Celebració St. Jordi. Proj. Intergeneracional 12 de maig: Músics al carrer. 22 de juny: Celebració fi de curs. Percussió amb AMPANS 28 de juny: Revetlla de St. Pere. Sortida parc de l´Agulla 10 de setembre: Diada Nal. De Catalunya 29 d´octubre: Celebració Castanyada. Proj. Intergeneracional 31 d´octubre: Castanyada. Grup de lectura 23 de novembre: Sta. Cecília. Setmana de la Música Durant aquesta setmana es van realitzar 10 actes musicals 17 al 24 de desembre: Celebració del Nadal Durant aquests dies es van realitzar 7 actes nadalencs Total celebracions 27. Amb una mitjana de participació de 65 persones per celebració. Volum de mobilitzacions 1836

24


Educadora social Terapeuta ocupacional

SORTIDES 14 de juny: St. Vicenç de Castellet. Teatre i màgia Acte organitzat per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 28 de juny: Revetlla de St. Pere. Parc de l'Agulla: Audiovisual i sopar Volum de mobilització 35

25


Administració RECURSOS ECONÒMICS Dades significatives Xifra de negoci

1.767.378,24

Cost de personal i serveis professionals independents

1.027.296,54

Amortitzacions

92.400,00

Compres de mercaderies i altres aprovisionaments

190.391,57

Resultats ordinaris més donacions

207.102,56

INVERSIONS

EFECTUADES

L’ANY 2012

El total invertit es de 47972,58, destacant les obres de la bugaderia que van ser de 13.460,67 euros. BALANÇ DE SITUACIÓ Actiu Actiu no corrent

2.087.339,58

Existències

6.088,28

Deutors

132.631,12

Comptes financeres

432.033,02

Total Actiu

2.658.092,00 Passiu

Financiació bàsica

2.458.813,25

Creditors

199.278,75

Total passiu

2.658.092,00

26


Administració La MITJANA anual d’ocupació és superior a la del passat ( 87,12 residents) ja que resulta ser de 88,02 residents. La CAPACITAT MÀXIMA de la RESIDÈNCIA MONTBLANC, està legalitzada i registrada en 105 places en total: 55 places : RESIDÈNCIA ASSISTIDA.....Servei S-000061 35 places : LLAR RESIDÈNCIAL..,,.........Servei S-030698 15 places : CENTRE DE DIA................Servei S-07982 CARACTERÍSTIQUES RESIDENTS Dels 88,02 residents de l’any 2012, 42,06 eren valorats com a VÀLIDS, i 45,96 com a ASSISTITS, classificats aquests darrers en: - 8.88 de BAIXA dependència - 17.79 de MITJA dependència - 19.28 d’ ALTA dependència PERSONAL. Els recursos humans aplicats durant l’exercici considerat han estat: 77.793 hores/any.......44.30 persones dividides en: 41.225 hores/any.......23.48 persones d’ATENCIÓ DIRECTA 36.568 hores/any.......20.82 persones d’ATENCIÓ INDIRECTA

RÀTIOS

0,370

APLICAT

0,369

EXIGIT

0,207

APLICAT

0,120

EXIGIT

0,399

APLICAT

0,250

EXIGIT

DIRECTES RATIOS RESID.ASSIST.+CENTRE DIA..... INDIREC.

RATIOS LLAR RESIDÈNCIA---

27


Formació En aquest any la formació ha abraçat a tot el personal de l’àrea social i l’àrea assistencial. Cal remarcar que la informatització de l’àrea assistencial ha suposat un esforç en la formació de les persones sense coneixements informàtics. Així mateix, la formació d’aquest any i el següent hauran de suposar que totes les gerocultores tindran la formació que les acrediti per la seva tasca. Com es pot veure en la pàgina següent, la formació ha estat i serà una variable important per seguir sent capdavanters en l’atenció a la gent gran. La formació del 2012 ha comptat amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família FEATE Agrupació Mútua Aula 7 Aegerus Presaba Col·legi oficial de Treball Social DIXIT Vic

        

35

AULA 7

AULA 7

28

FEATE

0

FEATE

DIXIT Vic

FEATE

FEATE

5

PRESABA

10

PRESABA

15

GENERALITAT

20

AGRUPACIÓ MÚTUA

25

DEP. BENESTAR I FAMÍLIA

30

AULA 7

HORES/MES

C.O. TRABALL SOCIAL

AEGERUS

40


Formació Febrer Riscos laborals Formació per personal cuina Implantació programa informàtic 07-02-2012

Organitza : Presaba

Febrer Riscos laborals Formació per personal assistencial

Febrer

Març

Març

Març

Reminiscència Terepeuta Ocupacional

Jornada L’envelliment actiu

Jornada FEATE Un repte per humanitzar les residencies

Jornada d’atenció a la cronicitat

Educadora Social

14-02-2012

22-02-2012 4 hores

15-03-2012

Organitza: Presaba

Organitza FEATE

Organitza: Agrupació Mutua

Març -Abril Curs resiliència Tècnics+ Gerocultores

Educadora Social 22-03-2012 3hores

Direcció +Treball Social 22-03-2012

Organitza FEATE

Organitza Generalitat de Catalunya

Març

Abril

Abril

Presentació del document :Ús racional de les contencions físiques

Informàtica Curs Aegerus

Jornada de fisioteràpia respiratòria

Direcció +infermeria

28-2-4-11 20hores

28-03-2012

16 al 26

05-06-2012

Organitza: Aula 7+R.Montblanc

Organitza DIXIT Vic

Organitza Aegerus – Residència Montblanc

Organitza FEATE

Juny Jornada L’ètica en l’atenció a les persones grans

05-06-2012 3hores

Organitza FEATE

Nov./Des.

Novembre

Novembre

Procés d’ingrés a un centre residencial: acollida i adaptació. Treballadora Social

Cures pal·liatives Auxiliars d’infermeria 36h

Curs PNL (Programació Neuro -lingüística )

Del 08-11 al 05-12

Personal Recepció

Dies 21 i 28 de novembre i 5 desembre 20 Hores Organitza col·legi Oficial de Treball Social

Organitza Aula7

Organitza Aula 7

29

4hores

Octubre 4a jornada en motiu Dia Mundial Alzheimer Organitza Dep.Benestar i Família 17-10-2012 Pscòleg-T.Social, E.Social,gerocultora, direcció, infermeria.


Projectes i col·laboracions amb altres Entitats Treballs amb la comunitat: 

Projecte intergeneracional amb alumnes de 2n de batxillerat de l’IES Lluís de Peguera



Ampans



Associació de Veïns Vic-Remei



CX Espai (Antic Club Sant Jordi)



CEIP Pare Alguer



Colla Gegantera



Casa Flors Sirera



Creu roja



Consell Comarcal



Ajuntament de Manresa

Col·laboracions de persones voluntàries, per realitzar determinades activitats: 

Assaig del grup de percussió



Bingo



Acompanyaments i serveis religiosos



Repàs roba

Activitats grupals internes: 

Grup de percussió



Coral



Grup de lectura



Bingo



Fòrum



Taller de pintura i activitats diverses 30


Projecte 2012 “Avui m’arribaré fins a ...” Aquest projecte es va presentar el juliol de 2011. I ha estat treballat com un centre d'interès, per la seva rellevància, per l'equip interdisciplinar. A més a més, s'ha integrat en diferents activitats programades durant el 2012. A grans trets podem dir que el projecte contempla la possibilitat de poder realitzar diferents itineraris de la nostra ciutat, sense necessitat de sortir de la residència, només passejant pel passadís de la 2a planta. Els metres reals dels itineraris s'han calculat a escala en aquest passadís. Per tant, fent x passadissos podem arribar fins a,...Per això el títol: Avui m'arribaré fins a,... Les activitats que s'han treballat relacionades amb aquest projecte han estat:

Bingo amb AMPANS: es mostrava una imatge per la pantalla de TV i calia ubicar-la en el cartró de cada participant, en el lloc corresponent. D'aquesta manera moltes persones rememoraven llocs que actualment no poden visitar per diferents problèmatiques i dificultats de mobilitat.

Casino

Basílica de la Seu

31


Projecte 2012 “Avui m’arribaré fins a ...” Projecte Intergeneracional: amb els participants d'aquest projecte, residents i alumnes IES Lluís de Peguera de 2n de Batxillerat es va senyalitzar en metres tot el passadis, a escala, de la 2a planta de la residència i es van penjar (quadres) pintats pels participants del projecte, simbolitzant els edificis més emblemàtics del passeig Pere III, començant des de la Ben Plantada fins al Conservatori.

MARCANT METRES PASSADIS 2a PLANTA

Després per St. Jordi, l'esmentat passadís, va ésser un punt de trobada i un acte de celebració, traslladant els actes que es fan al carrer i portar-los a la residència; es van muntar parades de roses, llibres i tradicions de St. Jordi, també per fer-ho més festiu es va fer una ballada de sardanes. I així vàrem celebrar St. Jordi. Les persones que vàrem intervenir en l'organització, preparació i desenvolupament dels actes fórem la TS i l'ES.

32


Projecte 2012 “Avui m’arribaré fins a ...”

ALUMNES IES LLUÍS DE PEGUERA Grup de lectura “Fem-la Petar”: amb aquest grup vàrem organitzar un acte per dur-lo a terme durant la celebració del Dia de la Família i que també s'incloïa dins del projecte Avui m'arribaré fins a,... Volíem fer un acte destacable i vàrem programar “La Festa” i com emblema de la festa i representativitat escollirem com a tema els gegants. Per això, vàrem recopilar informació sobre aquests personatges i la vàrem distribuir entre tots els membres del grup per tal de poder explicar, els inicis com a llegenda mitològica fins a l'actualitat i conèixer tota la simbologia d'aquests personatges: el que han representat i la transformació en l'evolució del temps. Després vàrem fer una gravació de tota la història narrada pels residents participants amb acompanyament de música i l'itinerari que va des de la residència fins a la pl. Major que és el lloc emblemàtic de celebracións ciutadanes. Les persones que vàrem intervenir en l'organització d'aquest acte fórem la Psicòloga i l'ES.

33


Dia de la Família

Projecte 2012 “Avui m’arribaré fins a ...”

Després per acabar la festa es va fer una ballada de sardanes amb el grup sardanista Dintre el Bosc i la festa es va cloure amb un gran berenar amb tots els familiars.

34


35

Memoria2012  
Memoria2012  
Advertisement