Page 1

Visiteu-nos www.residenciamontblanc.org Voluntariat www.residenciamontblanc.org/col¡labora/ Versió web: issuu.com/residenciamontblanc.org/docs/memoria-2016 Actualitat Busqueu-nos al Facebook , Twitter i Linkedin


2


Índex de continguts

5

6

7

Directora

La Fundació

El Patronat

Organigrama

8

10

11

13

4 Saluda de la

Convenis i La Residència

Innovació i millora espai físic

Col·laboracions

Voluntariat

14

15

17

18

Pla Estratègic

Equip

La Formació

2017—2020

Interdisciplinar

Infermeria

19

20

21

22

Teràpia Gerocultores

Ocupacional

Fisioteràpia

Treball Social

23

24

25

28

Educació Social

Psicologia

Administració

Contacte

3


Salutació de la Directora

Us presentem la Memòria de l’any 2016 que reflecteix la nostra tasca de seguir esmerçant esforços per acompanyar a les persones des de la confiança i la singularitat. Hem continuat amb la implementació del projecte de canvi al Model d’Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP). En especial, hem creat equips promotors formats per gerocultores que, acompanyades per les professionals, han estat la base per aprofundir en la introducció dels nous conceptes relacionats amb el model i alhora sensibilitzar als altres serveis de la Residència, a les famílies i a la comunitat. El procés de canvi cap a la completa implementació del model ACP segueix a bon ritme i durant aquest any s’han dut a terme 11 accions de canvi i millora. Per altra banda, el mes de febrer, a la Fundació i a la Residència se’ns ha acreditat amb el segell de Qualitat en la Gestió EFQM (European Foundation for Quality Management) +200, segell d’àmbit eu-

ropeu per a les organitzacions amb una gestió de qualitat. Aquest reconeixement, a més de ser motiu de satisfacció per a tota la Organització, suposa un canvi en els processos de gestió que ens encoratja en l’aprofundiment de la millora contínua. Seguint els propòsits de millora de les instal·lacions s’han dut a terme les obres de la fase III que han suposat la modificació i adequació dels accessos i de la zona de recepció, amb noves sales polivalents. En l'àmbit econòmic, els reptes estratègics segueixen sent la estabilitat financera i la sostenibilitat. Finalment, vull agrair a totes les persones de la Organització el seu esforç per fer possible aquests resultats. I posar en valor la tasca del Patronat i la seva confiança en tots nosaltres.

Montse Soler Directora

4


La Fundació

La Institució Benèfica Assistencial Manresana, Fundació Privada (acrònim Fundació I.B.A.M.) va ser fundada a l’any 1984 i té el número de registre 47 en les Fundacions de la Generalitat de Catalunya. És la propietària de la Residència Montblanc, inaugurada com a Residència el mes de gener de 1985.

Les finalitats de la Fundació seran les de dedicarse a activitats que tinguin el caràcter de social, assistencial o benèfic, i atendre aquelles altres que la Fundació cregui convenient de promoure o establir, en especial aquelles en matèria d’assistència, dependència i serveis socials per a respondre a les necessitats de la gent gran, persones amb manca d’autonomia personal o amb disminució psíquica, física o sensorial, amb problemes familiars o amb risc d’exclusió social, així com en matèria de prevenció, protecció i promo-

ció social i de la salut d’aquestes persones. Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: 

Centres de dia.

Centres residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència i residència assistida

Atenció domiciliària.

Concessió d’ ajudes socials (dineràries, en espècie o de serveis).

5


El Patronat

Extracte del codi ètic El patronat és el responsable principal de la Fundació. La seva responsabilitat és assolir la fi de la Fundació i així mateix saber transmetre'l al conjunt de la Organització i a la societat. Els patrons, en l'adopció de les seves decisions perseguiran sempre la satisfacció dels interessos generals de la Fundació i es fonamentaran en consideracions objectives orientades cap a l'interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, o qualssevol altres que puguin col·lisionar amb aquest principi. Els patrons actuaran, en l'acompliment de les seves funcions, de conformitat amb els següents principis ètics i de conducta: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, honradesa, i no discriminació. Membres del Patronat Joan M. Estany i Altarriba, president Manel Villaplana i Rocasalbes, vicepresident 1r Xavier Jovés i Garcia, vicepresidnet 2n Encarnació González i Planas, vicepresidenta 3ª Remei González i Cachón, secretària Maria Rosa Capell i Casladàliga, vicesecretària Anna Carranza i Esteve, vocal Francesc Santasusana i Riera, vocal Francesca Prat i Badia, vocal Ignasi Perramon i Font, vocal Jaume Espinal i Farré, vocal Jaume Puig i Bou, vocal

Josep Cayuelas i Fornell, vocal

6


METGE

FISIO

ÀREA SANITÀRIA

GEROCULTO-

INFERMERES

RESPONSABLE HIGIÈNIC-

TERAPEUTA

PSICÒLOGA

ÀREA SOCIAL

TREBALLADORA

DIRECCIÓ

PERMANENT

COMISSIÓ

PATRONAT

EDUCADORA

ADMINISTRACIÓ

CUINA

RECEPCIÓ

BUGADERIA

ÀREA SUPORT

NETEJA

SERVEIS

MANTENIMENT

Organigrama

7


La Residència En les nostres instal·lacions hi podeu trobar: 65 places : RESIDÈNCIA ASSISTIDA 25 places : LLAR RESIDÈNCIA 15 places : CENTRE DE DIA SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 60 habitacions individuals

15 habitacions dobles Tenim conveni amb el Departament del Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, com a col·laboradors.

Des de sempre hem buscat un tracte en l'atenció a les persones majors en situació de dependència que es tradueixi en buscar el màxim benefici terapèutic, la màxima independència i control de la vida quotidiana possibles, des del marc de l'atenció integral i de la qualitat de vida de les persones. I es concreta en aspectes de l'atenció quotidiana com: 

el seu benestar físic i emocional.

el respecte i suport a les seves decisions i preferències en relació amb la seva vida quotidiana.

a promoció de la independència des de la creació d'entorns físics i socials facilitadors.

la protecció i garantia de la intimitat i la privadesa.

la protecció de la pròpia identitat i la cura de la imatge personal.

el foment de la inclusió social.

el respecte a l'edat adulta.

8


La Residència

En l'àmbit de la Residència Assistida, aquest any s’ha posat en marxa la UNITAT TERAPEUTICA D’ATENCIÓ CONTINUADA. Només des de la proximitat és possible acompanyar i cuidar, aquests ha estat el motiu del naixement d’aquesta unitat. Hem observat que les persones que és troben en un procés de pèrdua de memòria, o altres alteracions cognitives i que aquestes incideixen i repercuteixen en les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, juntament amb la manca de capacitat per orientar-se i comprendre , genera situacions que força sovint fereixen la seva dignitat (deambulació errant, crisis confusionals) L’objectiu d’aquesta unitat es proporcionar amb l’acompanyament permanent les ajudes necessàries perquè les persones afectades hi trobin un lloc segur que els hi generi confiança i tranquil·litat.

Hem volgut dotar aquesta UNITAT d’espais que afavoreixin el treball individualitzat o grupal per potenciar les capacitats i si s’escau millorar-les. També potenciar les activitats que aportin un resultat terapèutic en funció del seu deteriorament. Amb això també s’aconsegueix fomentar la comunicació i la relació amb la resta de residents, amb la finalitat de millorar la convivència amb un clima de calma i comprensió. CENTRE DE DIA Entre les novetats d’aquest any, també cal destacar el SERVEI DE TRANSPORT PRIVAT per a usuaris del Centre de Dia que adaptem a les necessitats de cadascú. I relacionat amb l’anterior, també hem afegit el Servei d’Acompanyament propi per a usuaris de la Residència.

9


Innovació i millora espai físic

L’objectiu del projecte d’obres d’aquest any ha estat el de l’adequació dels accessos a la Residència pels vianants, així com la millora de la funcionalitat de la zona de recepció i sala polivalent situades a la planta baixa. S’ha remodelat el vestíbul existent per tal d’adequar-lo a les noves necessitats. S’ha eliminat l’accés existent per tal d’eliminar un punt conflictiu, degut a la inclinació de la rampa, i a la invasió de la vorera amb l’obertura de la porta principal. També s’ha remodelat el bany existent, per tal de crear-ne un de nou adaptat. S’ha integrat un mostrador de recepció en la zona de despatxos del vestíbul, alliberant així més espai per a la circulació i dels usuaris interns com dels familiars i personal. S’han eliminat barreres arquitectòniques en aquest punt, així com elements que entorpeixen l’evacuació correcta en cas d’incendi. La zona de despatxos és modular, permetent la continuïtat dels serveis religiosos de la capella.

S’ha creat un nou accés principal a l’edifici, eliminant amb la intervenció del vestíbul l’accés actual,

i generant l’accés principal a través del pas porxat existent que comunica el carrer Mossèn Jacint Verdaguer amb el pati interior de la residència. S’ha mantingut el nivell del Carrer en aquest pas porxat, i un cop al pati interior els usuaris accedeixen a la planta baixa de l’edifici, on s’hi ubica la recepció, mitjançant una rampa amb una pendent d’un sis per cent i una llargària de set amb vint-icinc metres, i una amplària de dos metres. S’Ha construït també una nova rampa d’accés al pati. S’han substituït les fusteries de les zones on s’intervé, per tal de millorar el confort dels usuaris. Pel que fa a tecnologia i innovació, s’han dotat totes les unitats de “tablets” amb accés a tota la informació necessària per a les Gerocultores: Aegerus (sistema d’informació i gestió), programari de tasques diàries i també al programa d’incidències de manteniment. S’ha actualitzat el software i el hardware del control d’accessos. I s’han adquirit nova tecnologia per a controlar els usuaris amb especial risc de caiguda. Estem també provant un nou sistema de sensors a les habitacions. 10


Convenis i Col·laboracions Tenim conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, com a col·laboradors.

Hem rebut una subvenció “IRPF 2016” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdat, per a la millora de les nostres instal·lacions.

Som socis de FEATE, Federació que aglutina a entitats sense ànim de lucre dedicades a l’atenció a la gent gran. Tenim dos representants a la Junta Directiva.

A través de FEATE, estem representats a la Confederació, entitat de tercer nivell, Organització Empresarial que agrupa a més de 1.200 entitats no lucratives.

A través de FEATE, estem representats a la Taula del Tercer Sector, entitat de tercer nivell, Organització que agrupa a més de 3.000 entitats socials no lucratives.

Som socis de la Coordinadora Catalana de Fundacions, una associació de fundacions, amb una xarxa que actualment supera les 500 fundacions catalanes. Tenim dos convenis amb la Creu Roja. El primer com a dipositaris de claus del Servei d’Atenció Domiciliària d'aquesta entitat i el segon amb el projecte d’horts terapèutics. El conveni amb AMPANS té com objectiu ampliar els vincles de convivència entre la gent gran, amb i sense capacitat. Portem ja més de 10 anys amb la “Orquestra de la Experiència”.

11


Convenis i Col·laboracions El conveni amb la Uvic—Universitat Central de Catalunya és amb la Facultat de Ciències de la Salut i fa referència a les pràctiques dels estudiants de Podologia.

Conveni de pràctiques per alumnes de certificat de professionalitat .

El conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a través de l'Institut Lluís de Peguera, per impartir l’assignatura de “Servei Comunitari” als alumnes de Batxillerat

Col·laboració dels alumnes que participen en activitats musicals en dates assenyalades.

Col·laboració d’activitats d’acompanyament i activitats de lleure amb els residents.

Col·laboració en la Setmana de la Música per activitats programades.

Col·laboracions en activitats musicals que es duen a terme durant l’any.

12


Voluntariat

Podem definir al voluntari com la persona que dedica una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. En el nostre cas, ser voluntari significa ajudar desinteressadament a la gent gran que forma part de la Residència. Les tasques dels voluntaris són molt destacades, el seu treball no supleix les intervencions dels nostres professionals ni tampoc les responsabilitats dels familiars, sinó que es converteix en una actuació complementària que s'integra dins els VOLUNTARIAT 2016

objectius de la Residència: la millora del benestar dels usuaris. Tenim la sort de comptar amb un nombre considerable de voluntaris externs, que dediquen temps als actes culturals i lúdics de casa nostra, però també és molt remarcable el nombre de voluntaris interns que, tot i ser integrants de la Residència dediquen part seu temps a ajudar de forma altruista al altres. Destaquem la tasca de voluntariat que aquest any han encetat un grup de professionals de la casa, que acompanyen a sortides a l’entorn. INTERN/EXTERN

SERVEIS ESPITITUALS

NOMBRE VOLUNTARIS 3

SERVEI BUGADERIA

2

INTERN

SERVEI ARTISTIC

1

INTERN

CULTURAL I LÙDIC

13

EXTERN

SERVEI ASSISTENCIAL

5

INTERN

TOTAL VOLUNTARIS

24

INTERN/EXTERN

INTERN

13


Formació La necessitat formativa sempre ha estat present en la nostra Organització i aquest any també s’ha fet un esforç important per actualitzar els coneixements dels nostres empleats. Destaquem la formació amb la plataforma Moodle que ens permet fer ús del nostre propi cam-

pus formatiu, impartint tres cursos online relacionats amb el model ACP i la Corportate Compliance. Relacionem aquí el més destacat del nostre programa educatiu:

CURS0S/TALLERS/SEMINARIS/SESSIONS

ORGANITZA

DATA INICI/FI

Qualitats i virtuts que han de tenir les persones dedicades a l’atenció de la gent gran, per tal de garantir un bon tracte.

FEATE

Febrer 2016

3h

Taller de patologia respiratòria crònica i sistemes de teràpies respiratòries

FEATE

Març 2016

2h

Resolució de conflictes Curs on line

FEATE

Síndromes geriàtrics i caigudes Implementació ACP Fase 1 Quaderns 1-2-3 Jornades Dia mundial d’Alzheimer

Residència Montblanc Residència Montblanc FSSM

Gestió Telemàtica de les accions formatives i PIF

Fundación estatal Formación y empleo

Curs universitari Relacions laborals 1r curs Curs on line

UOC

Administració de personal nivell avançat

CIDET

Coummunity manager

HORES

Abril 2016

ÀMBIT PROFESSIONAL Gerocultores Infermeria Treball Social Direcció Gerocultores Infermeria Direcció

Abril 2016

2h

Abril –juny

9h

Setembre

6h

Setembre

6h

Administració

1 any

Administració

10h

Administració.

Octubre / Juny Setembre/ octubre Setembre

Gerocultores Gerocultores Professionals Direcció Treball social.

recepció

Avances en la atención integral y centrada en la `persona

Fundación Pilares

Octubre

6h

Direcció

Sessió Temàtica sobre temes laborals

FEATE

Octubre

4h

Direcció Administració

Corporate Compliance Curs on line

Residència Montblanc

Octubre / desembre

2h

Tot el personal

Autonomia personal i dret a decidir en la societat actual.

ABD

Novembre

2h

Treball Social Psicòloga Infermeria

Acompanyament a la mort

Fundació Edad&vida

Novembre

5h

Infermeria Gerocultores

Com millorar l’atenció pal·liativa i integrada de persones amb malalties cròniques avançades en serveis de salut, social i territorials

FEATE

Novembre

4h

Direccció Gerocultora

Jornades de bon tracte

Consell Comarcal del Solsonès

Novembre

5h

Gerocultores

Prevenció de Riscos Implementació ACP Fase 2 Quaderns 4-5-6-7

IBAM -PRESABA

Tot l’any

2h

Residència Mont Blanc

Setembre desembre

12h

Gerocultores Servei cuina Servei transport Servei bugaderia Gerocultores Professionals 14


Pla Estratègic

Com a continuació del Pla Estratègic 2013-2016 es planteja la necessitat d'elaborar un nou Pla Estratègic 2017-2020, també per a quatre anys, que ens permeti administrar eficaçment les nostres fortaleses i debilitats per a l'adaptació dels nostres serveis a les necessitats de les persones, al mateix temps que gestionar les nostres amenaces i oportunitats, partint des de l'aprenentatge i experiència de més de 30 anys en el sector dels serveis socials.

…perquè som conscients que només s'augmenten les capacitats quan atenem a la persona d'una manera integral i

Per aquesta raó, al 2016, elaborem aquest Pla Estratègic 2017-2020 en el qual es recull el treball i la planificació en àrees temàtiques tan importants com la qualitat, l’adaptació i millora de l’espai físic, la sostenibilitat econòmica, l’ús intensiu de les tecnologies a l’abast o la comunicació.

I per complir la Missió utilitzem l'eina de…

Enfoquem la nostra tasca com un servei d’excel·lència a les persones grans, sigui quin sigui l’estat físic o psíquic. És per això que el nostre objectiu pel que fa a les PERSONES és el de potenciar les seves capacitats… …perquè creiem que no cal parlar de Discapacitat en un món on la diferència és el NORMAL, un món en el qual pròximament parlarem de Diversitat Funcional i …perquè el que ens interessa és estipular els SUPORTS necessaris perquè la persona tingui el major desenvolupament personal, afectiu i social i .

…perquè per potenciar les capacitats, mirem a la persona i a les seves expectatives, sempre volem saber la seva opinió, la cosa que volen, la cosa que necessiten, la cosa que els interessa i ...perquè el marc de la QUALITAT DE VIDA és idoni i necessari per enquadrar tota la nostra acció.

…l'ASSISTÈNCIA que ens caracteritza des dels nostres inicis i que sempre hem volgut plantejar-la des d'un punt de vista afectiu, perquè des de l'afectivitat podem impulsar altres dimensions de la seva vida. Perquè formem part d'una gran família i aquesta qualitat ens ha caracteritzat des dels nostres inicis i pretenem que sempre marqui la nostra trajectòria. …la FORMACIÓ perquè volem millorar les bases educatives de tots els professionals perquè millorin l'atenció i professionalització dels serveis prestats a aquest col·lectiu. ...la INNOVACIÓ perquè la definició del problema o la necessitat, l'anàlisi de les seves causes i interrelacions, la recerca de solucions i alternatives...constitueixen un procés on la creativitat emergeix com un element essencial perquè el resultat sigui això, una innovació. 15


16


Equip interdisciplinar

Tot l’equip treballa per aconseguir gestionar la complexitat que genera la responsabilitat compartida, els canvi de rols i les activitats delegades .

En aquest sentit, l’equip tècnic realitza tasques més especifiques: dissenyar metodologies de treball, seguiment valoracions i teràpies. I assessora a l’equip bàsic d’atenció continuada. Dins la transformació cap al model d’Atenció Integral Centrada en la Persona, hem anat introduint en el Pla d’Atenció Individualitzat (PIAI) tots els aspectes rellevants de la persona, fortaleses, debilitats, creences i valors fent-los imprescindibles per donar una atenció integral.

Un total de sis equips promotors formats per cinc tècnics cadascun, amb suport dels especialistes, han treballat els aspectes rellevants de l’AICP. L’objectiu es desenvolupar temes rellevants del model sensibilitzant a altres professionals i finalment desenvolupar una documentació pròpia. Les accions més significatives realitzades en l’Equip Bàsic d’Atenció Continuada : 

Canvi de rol : passa a ser el personal referent de les unitats.

Deixa de fer tasques de restauració per dedicar aquest temps a l’atenció personalitzada.

17


Infermeres

La salut és amb tota seguretat el valor més preuat de les persones i, en la línia de desenvolupament del model d’Atenció Integral Centrat en la Persona hem aprofundit en l’apoderament dels usuaris en la cura de la seva pròpia salut. També hem incidit en la implicació de l’entorn familiar i la seva opinió.

Informar. Donar una informació precisa, rellevant i comprensible.

Hem introduït en els nostres protocols la importància de les opinions de les persones en la gestió de la seva pròpia salut i, en els casos en que és necessari, també dels seus familiars.

Elecció i poder de decisió de la persona: presa de decisions compartides.

Per tot això, remarquem la importància de:

Fem nostra la frase de l’Angela Coulter: “Cap decisió sobre mi sense mi”.

Accés i suport als tractaments i les activitats preventives i de promoció de la salut, el benestar i l’autonomia. Implicació de la família.

Respecte a les preferències, els valors, l’autonomia i la independència de la persona.

18


Gerocultores

Figura essencial en l’aplicació del model d’Atenció Integral Centrada en la Persona que amb el personal de referència garanteix que la persona rebi una atenció personalitzada. Les seves competències més significatives es poden resumir en acompanyar, reforçar vincles de confiança, respectant les preferències i desitjos dels usuaris. Especialment ajudant a portar a terme el dia a dia, coneixent les seves necessitats, considerat la seva historia i projecte de vida, amb una atenció personalitzada i continuada.

servades, recolzant i donant les ajudes i el suport necessari per mantenir-les, amb l’ajuda de la resta de professionals. És important la seva tasca per afavorir autonomia i gestionar la informació necessària per la seva atenció. Cal també posar èmfasi en la seva tasca per a mantenir la comunicació i la coordinació amb les famílies, coordinant les actuacions necessàries per garantir l’atenció multidisciplinar/ interdisciplinar del nostre Centre.

Té les habilitats per identificar les capacitats pre19


Terapeuta Ocupacional

Durant el 2016, des del servei de Teràpia Ocupacional s’han continuat realitzant les mateixes activitats que el 2015, amb la novetat que, a final d’any, s’han ampliat a la nova Unitat Terapèutica d’Atenció Continuada. Per tant, les activitats delegades també s’han dut a terme a la nova unitat. Aquestes activitats es supervisen conjuntament amb l’Educadora Social i les realitza la gerocultora de referència. Totes elles són terapèutiques i/o significatives per la persona. Aquest any, hem continuat gaudint dels nostres

berenars. Un cop a la setmana, ens ajuntem per fer un bon cafetó i compartir una bona tertúlia. La principal novetat d’aquest any, ha estat la introducció de les noves tecnologies, mitjançant l’adquisició d’unes tauletes. Amb les TIC, hem pogut realitzar una estimulació més personal i significativa, ja que ens han permès escoltar la nostra cançó preferida, veure fotos del nostre poble o del nostre actor preferit. És a dir, ens han proporcionat un accés ràpid a les coses que ens agraden i ens interessen.

20


Fisioterapeuta

Durant l’any, des de l’àmbit de fisioteràpia, s’ha treballat per a la integració del model Centrat en la Persona. En relació aquest model, s’ha fet un pla de tractament més personalitzat segons les necessitats de la persona, potenciant les capacitats que preserva amb la finalitat de mantenir l’autonomia i aconseguir un millor benestar. 

En l’apartat de mobilitzacions actives, s’evidencia un augment en el nombre de participants en comparació amb l’any anterior. Aquest fet, va relacionat en què s’ha realitzat un treball més individualitzat, on cada persona ha estat treballant per aconseguir una millor mobilitat i qualitat de vida, participant de manera activa en la seva recuperació.

Estudiant el motiu de l’aparició del dolor dels usuaris, s’ha observat que molts d’ells vénen donats per adoptar una inapropiada postura en diferents activitats de la vida diària. Incorporant aquesta nova activitat, higiene postural, es treballa de manera personalitzada per a corregir la postura —> protegir el cos —> evitar l’aparició de dolor.

Juntament amb direcció i infermeria, s’ha dut a terme una formació adreçada a les gerocultores sobre un dels síndromes geriàtrics més important, les caigudes. La finalitat ha estat donar rellevància sobre la repercussió que tenen les caigudes en la qualitat de vida de les persones, com actuar en cas d’haver-hi conseqüència i la importància de prevenir-les.

Durant l’any 2016 s’han realitzat 115 valoracions de fisioteràpia i de l’Escala de Tinetti.

21


Treballadora Social

30 de Juny de 2016 Trobada Residència Mont Blanc i Treballadores Socials de primària i atenció especialitzada

16 de Novembre de 2016 II Jornades de Treball Social T.S en residència des de l’ACP

Projecte amb famílies: “ El valor afegit de les famílies” La família constitueix un sistema de relacions que proporciona estabilitat emocional, cura i suport als seus membres. Per a la nostra tasca diària, la família és un element molt important i imprescindible per aconseguir el benestar de les persones, és per aquest motiu que s’ha treballat per fer-la partícip del nostre projecte. Al llarg d’aquest any s’han fet diverses sessions on s’ha informat als familiars què és l’ACP, s’ha informat de les activitats significatives i de la importància de treballar des de la complementarietat, reforçant la relació d’ajuda mútua. Alhora la directora i treballadora social de la residència, han entrevistat a cada un dels familiars de la planta baixa per treballar de forma individual amb cada família. Amb aquest projecte es continuarà treballant al llarg de l’any 2017 per tal d’arribar a tots els residents i familiars.

22


Educadora Social

Des de l'àrea d’Educació Social es molt important que la persona millori cada dia i pugui intercanviar eines per portar a terme diàriament varis projectes amb l’objectiu d’organitzar i que la seva participación sigui important pel seu dia a dia. TALLER DE PREMSA: Aquest taller es va començar a realitzar a partir del any 2016. Es coordinat per l’Educadora Social, però el realitza cada dia al mati, la gerocultora corresponent al centre de dia i/o residencial.

TALLER DE CINEMA: És un projecte i es programa una pel·lícula cada mes segons les votacions per demanar varies opinions sobre quins son els gustos més freqüents. TALLER DE TEATRE: És un projecte dirigit pel voluntari Jaume Puigbó. Es va iniciar a partir del dia 4 d’Octubre de 2016. I es coordinat per l’Educadora Social. Es porta a terme tots els dimarts de l’any.

23


Psicòloga

Respecte l’any 2015 s’han mantingut els mateixos àmbits de treball des del camp de la Psicologia: Procés d’adaptació, avaluacions cognitives, atenció emocional i dol, visites pre- PIAI, altres… Si bé és cert que s’ha donat un augment en el nombre de valoracions perquè he establert una diferencia en les valoracions i el tipus d’aquestes. Fins ara es feien dos valoracions anuals mitjançant el Test Pfeiffer però de les 205 realitzades hi han 17 que s’han passat amb el MEC. He considerat convenient poder fer una valoració general a tots els residents a mitjans d’any amb el MEC (donat que cada vegada tenim un perfil d’usuari amb més pro-

blemàtica cognitiva i sovint, més derivacions a l’especialista en neurogeriatria) Aquest tipus de prova proporciona més seguretat (en el sentit que no pot donar casos de Fals Negatius). A finals d’any continuaré realitzant una valoració Pfeiffer, necessària per a la valoració conjunta amb les AVD’s que es realitzen des d’infermeria per així proporcionar la informació necessària a la Treballadora Social per conèixer la situació global de cada usuari. Aquest és l’aspecte que s’ha iniciat en aquest 2016 i que penso continuar en l’any en vigor.

24


Administració

Us presentem les dades més significatives de l’estructura de personal, ingressos i despeses. Les dades econòmiques d’aquest any han estat també satisfactòries acomplint les previsions del pressupost. L’auditoria de comptes ha confirmat la correcta gestió econòmica de la Residència.

Distribució de la despesa Número treballadors

Despeses de personal

0% Temporals 10 treb.

0% 13%

Serveis Exteriors

7%

Fixes 45 treballadors

Aprovisionaments

15%

65%

Altres despeses explotació Despeses Financeres

Número treballadors (per sexe) 5 Homes

Tributs

Detall dels ingressos 50 Dones

3%0% 0%

Prestacions de serveis

Treballadors - % Jornada Subvencions i donacions 5%

15% 2% 13%

65%

Fins 29%

Del 30 al 50% Del 51 al 70% Del 71 al 99%

Al 100%

97%

Ingressos financers Altres ingressos explo tació

25


26


27


Institució Benèfica Assistencial Manresana, Fundació Privada (Fundació I.B.A.M.) Residència Mont Blanc

Jacint Verdaguer 2-4 08241 Manresa info@residenciamontblanc.org Tel. 93 877 28 48 / 605 01 02 75 Fax 93 873 53 13 www.residenciamontblanc.org 28

Memoria 2016  
Memoria 2016  

Memòria d'activitats de la Residència Mont Blanc de Manresa del 2016

Advertisement