Page 1

Disseny: Antoni Sarri


MANRESA Mossèn Jacint Verdaguer 2-4 08240 MANRESA Tel. 93 877 28 48 605 01 02 75 Fax 93 873 53 13 Mail residencia@residenciamontblanc.com Web www.residenciamontblanc.com 2


Índex Introducció

4

Dades

5

Equip d’atenció directa

6

Infermeria

7

Fisioterapeutes

9

Terapeuta ocupacional

11

Equip interdisciplinari

13

Psicòloga

14

Treballadora social

16

Educadora social

18

Administració

21

Formació

23

Projectes i col·laboracions amb altres Entitats

24

Resum gràfic

30

3


Introducció

Aquesta memòria es el recull de l’any en les diferents àrees d’actuació, on es reflecteix les activitats, les dades i els resultats de la Residència Montblanc. En l’àmbit assistencial, s’ha seguit amb el projecte de la unitat d’atenció especial per a persones amb deteriorament cognitiu que es consolidarà el 2.014 adequant l’espai físic a les noves necessitats. En l’àmbit social, s’ha establert el protocol que ens ha de permetre millorar significativament la col·laboració amb els voluntaris. En l’àmbit econòmic, i en un entorn encara molt difícil, s’ha seguit amb una evolució molt positiva. L’administració s’ha integrat en programari Aegerus de gestió de la Residència. S’ha signat un conveni amb Altahia per a la formació continuada de tot el personal. Els resultats obtinguts han estat possibles gràcies a l’esforç i el compromís dels professionals que han reeixit, un any més, en els objectius marcats. Montse Soler Directora

4


Dades La Residència pertany a la Fundació I.B.A.M (Institució Benèfica Assistencial Manresana), és una fundació privada sense afany de lucre que presta els seus serveis des de l’any 1985. Ofereix serveis com a: Llar residència—35 places Residència assistida—55 places Centre de dia—15 places Funciona com a entitat col∙laboradora del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Places privades i públiques. Estades Permanents. - 15 habitacions dobles - 60 habitacions individuals

SERVEIS EXTERNS

SERVEIS PROPIS                 

     

Allotjament Manutenció Atenció personal a les activitats de la vida diària Atenció familiar Administració Metge Infermeria Fisioteràpia Terapeuta ocupacional Gerocultores Psicòloga Treballadora Social Educadora Social Cuina Bugaderia Manteniment Recepció

5

Arranjament de roba Podologia Perruqueria i barberia Atenció espiritual Neteja Acompanyament


Equip d’atenció directa ÀREA ASSISTENCIAL ÀMBIT D’ATENCIÓ A LA SALUT  Metge  Infermeres ÀMBIT D’ATENCIÓ A LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA  Gerocultores ÀMBIT DE MANTENIMENT I REEDUCACIÓ FUNCIONAL I COGNITIVA  Fisioterapeuta  Terapeuta ocupacional

ÀREA D’INTEGRACIÓ I SUPORT PERSONAL, FAMILIAR I SOCIAL   

Treballadora social Educadora social Psicòloga

L’atenció geriàtrica està evolucionant cap un nou model d’atenció. Per això, aquest any hem endegat una formació específica adreçada a implementar aquest model. La Atenció centrada en la persona – ACP - és un model d'atenció que assumeix, com a punt de partida, que les persones majors en situació de fragilitat o dependència, com a éssers humans que són, mereixen ser tractades amb igual consideració i respecte que qualsevol altra, des del reconeixement que totes les persones tenim igual dignitat. La persona és agent actiu i protagonista del seu procés d’atenció, amb independència de les seves capacitats i competències. I es concreta en aspectes de l'atenció quotidiana com: -

el el la la la el

seu benestar físic i emocional. respecte i suport a les seves decisions i preferències en relació amb la seva vida quotidiana. promoció de la independència des de la creació d'entorns físics i socials facilitadors. protecció i garantia de la intimitat i la privadesa. protecció de la pròpia identitat i la cura de la imatge personal. foment de la inclusió social.

Aquest model comportarà canvis en totes les fases d’atenció a la gent gran, comptant sempre amb la implicació i la participació de la família. Per poder consolidar models orientats a la persona, els recursos humans hi tenen un paper primordial.

6


Infermeria L’actuació dels professionals d’infermeria s’ha basat en l’atenció integral de la persona, a fi de prevenir, promocionar i mantenir la salut. 

Funció preventiva:

-

Identificar i controlar les malalties. Valoració de la fragilitat per evitar descompensacions. Establir pautes per evitar caigudes,incontinències,UPP. Educació sanitària,promoure bons hàbits de salut,reforçar la sensació de control i responsabilitat de la pròpia salut. - Atenció especialitzada. - Pla de cures individualitzat. 

Funció terapèutica:

- Avaluació continuada de les necessitats. - Organització del pla de cures. - Elaboració Pla terapèutic: . Posologia, freqüència i administració de la medicació. . Seguiment estat nutricional, control regim dietètic prescrit. 

Funció Rehabilitadora:

- Fomentar autonomia. - Recolzar recursos establerts : fisioteràpia, tallers,convalescència. 

Funció Pal·liativa:

- Atenció al pacient terminal. - Maneig del dolor i altres símptomes, confort, suport psicològic social i espiritual.

REGISTRES D’INFERMERIA DESTACATS

TOTAL

Nombre de Residents amb úlceres del registre d'úlceres d'infermeria

6

Nombre d'úlceres del registre d'úlceres d'infermeria

7

Nombre d'úlceres amb revisions

3

Nombre d'úlceres sense revisions

4

Residents atesos amb incontinència al registre de Diagnòstics de Medicina

36

Residents atesos amb diabetis al registre de Diagnòstics de Medicina

16

Residents atesos amb fractures al registre de Diagnòstics de Medicina

3

7


Infermeria INFERMERIA Nombre de Residentss amb úlceres del registre d'úlceres d'infermeria

Nombre d'úlceres del registre d'úlceres d'inf ermeria Nombre d'úlceres amb revisions Nombre d'úlceres sense revisions Residents atesos amb incontinència al registre de Diagnòstics de Medicina Residents atesos amb diabetis al registre de Diagnòstics de Medicina Residents atesos amb fractures al registre de Diagnòstics d e Medicina 4%

8%

21%

10%

4% 5%

48%

Quan parlem de cuidar, les infermeres ho fem amb una visió global de la persona, garantint el benestar físic, psíquic i social del resident, la família i la comunitat. I això ho fem no solament amb el maneig i coneixement de tècniques i plans de cures en la curació, promoció i prevenció de la salut, sinó també ajudant a l'altre a créixer i a realitzar-se, a afrontar les dificultats pròpies de la vida de forma capaç i compromesa des de diferents marcs teòrics que ens orienten en aquesta tasca. Una eina molt valuosa que ens aporta aquest model és el major coneixement de les persones, ja que solament coneixent-les bé podem entendre que és per a elles estar i sentir-se ben cuidades i, d'aquesta manera, podem fer-ho des de la seva percepció de la salut i des dels propis interessos de la persona atesa, garantint així mateix unes cures de qualitat en totes les dimensions de la persona.

8


Fisioterapeutes

Durant el 2013, el servei de Fisioteràpia s’ha format per dues branques bàsiques, la branca del manteniment funcional i la branca del tractament antiàlgic. El manteniment funcional es fa en dues etapes durant el dia, una és la gimnàstica de manteniment que es realitza cada dina de la setmana de 9,30 a 10 del matí, tenint una assistència de més del 50% amb 30 dels 57 residents que assisteixen a l’esmorzar. S’intenta aconseguir diàriament una mobilització de cap, coll, esquena, braços i cames a partir d’uns exercicis bàsics i controlats. També hi assisteixen 9 residents de l’àrea d' assistits, alguns d’ells capaços de seguir la classe i d’altres simplement per crea’ls-hi un canvi d’ambient. La segona etapa de manteniment funcional durant el dia és la marxa. De 11,30 a 12,45 es camina amb 12 residents els quals actualment van en cadira de rodes ja que no poden fer els desplaçaments sols, ja sigui per un motiu físic o cognitiu. S’intenta mantenir la marxa per evitar úlceres per pressió i poder posposar al màxim l’ús de grues per les transferències.

ACTIVITAT MOBILITZACIÓ PASSIVA MOBILITZACIÓ ACTIVA BIPEDESTACIÓ MARXA PARAL·LELES MARXA CAMINADOR ELECTROTERÀPIA TERMOTERÀPIA MASSOTERÀPIA GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT Fisioteràpia Mobilització passiva Educ. i pràct. per caminar

TOTAL 3 6 4 7 13 6 5 50 54 3 3 1

9


Fisioterapeutes De 7,15 a 9,30 i de 10 a11,30 són les hores que hem dedicat al tractament antiàlgic, aquest s’aplica a 19 dels residents, generalment fent un tractament de massoteràpia (massatge), i depenent del casos, termoteràpia, electroteràpia si es creu convenient. D’aquests 19 residents, 10 pateixen dolor crònic i se’ls tracta per evitar un empitjorament, tot i sabent que una millora del dolor és difícil, els 9 restants són per dolors puntuals que es tracten i milloren i van fent recidives de tant en tant.

10


Terapeuta ocupacional EDUCACIÓ I PRÀCTICA PER LA HIGIENE PERSONAL Activitat dirigida a obtenir la màxima independència possible en la realització de la higiene personal i estimular cognitivament a través d’una activitat significativa per l’usuari. Aquest any han participat un total de 19 persones, totes amb deteriorament cognitiu. ESTIMULACIÓ COGNITIVA Activitat dirigida a mantenir les capacitats cognitives preservades de l’usuari. Es realitzen dos grups en funció del GDS. Al grup I hi ha les persones amb un GDS 3 i 4 i que conserven l’escriptura i al grup II, està format per usuaris amb un GDS 5 i 6, aquest realitzen activitats orals. Aquest any han participat 46 residents. ESTIMULACIÓ BASAL: Activitat dirigida a la potenciació de la comunicació, a la interacció i al desenvolupament de les persones. S’han realitzat activitats d’estimulació basal a 5 residents, tots ells amb GDS 7 i enllitats. PERCUSSIÓ: Activitat que es realitza conjuntament amb una voluntària (pianista). Dirigida a fomentar les capacitats cognitives i la pertinença al grup. Aquest any han participat 18 persones, de les quals hi havia persones amb deteriorament cognitiu i altres sense. PSICOMOTRICITAT Activitat dirigida a mantenir la mobilitat i la força de les EESS, i a mantenir i millorar l’esquema corporal. També és una activitat que permet treballar la pertinença al grup. 45 usuaris han participat en ella aquest últim any. SEGUIMENTS: Aquesta activitat es realitza de forma individual i té com a objectiu identificar possibles noves necessitats. És la base per poder realitzar el PIAI. Des del Setembre del 2013 s’han realitzat 40 seguiments. TALLER DE QUOTIDIANITAT: Es tracta de realitzar una activitat significativa per ells, com és el fet de para taula per sopar, a la vegada que realitzen una activitat estimulativa. Aquest taller va començar l’Octubre del 2013 i hi ha participat 8 usuaris. A part de les activitats programades, durant el 2013 s’han realitzat 209 barthels a 112 usuaris. A tots els usuaris nous, se’ls realitza un barthel d’ingrés, i a la resta es passa un el mes de Març i l’altra al Setembre, però si entre aquest període hi ha algun canvi significatiu en la seva autonomia, es passa un de nou per veure en quina situació es troben. Formació: Curs d’ACP Seminari a Vic. 11


Terapeuta ocupacional Durant el 2013 a 70 residents se’ls ha dissenyat un pla d’activitats des de l’àmbit de Teràpia Ocupacional, dels quals 29 són de la unitat de psicogeriatria. Relació activitats per persona:

ACTIVITAT

TOTAL

EDUCACIÓ I PRÀCTICA PER HIGIENE PERSONAL

19

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

46

ESTIMULACIÓ BASAL

5

PERCUSSIÓ

18

PSICOMOTRICITAT

45

SEGUIMENTS

40

taller de cotidianitat

8

Educ. i pràct. per menjar/empassar

4

12


Equip interdisciplinari L’equip interdisciplinari que des de la bona pràctica professional té per objecte garantir de manera integral el manteniment i/o millora de la qualitat de vida de cada persona usuària, fa una a valuació contínua setmanal de l’estat físic, psíquic i emocional. Amb la finalitat de veure si es compleixen o no els objectius establerts en el PAI i el plantejament de nous objectius, els diferents professionals de la Residència (metges, infermeres, fisioterapeutes, treballadora social, psicòloga, educadora social, terapeuta ocupacional, gerocultores i la direcció) es reuneixen per a la realització de la valoració geriàtrica de cada persona, examinant les necessitats individuals de cadascun, avaluant les àrees de salut, socials i psicològiques. TESTS DE VALORACIÓ realitzats durant el període

Nombre de Residents amb valoracions NORTON

43 44 58

Valoracions NORTON

60

Nombre de Residents amb valoracions del nivell de dependència Valoracions del nivell de dependència

Nombre de Residents amb valoracions BRADEN

6

Valoracions BRADEN

6

Nombre de Residents amb valoracions MEC

2

Valoracions MEC

2 85

Nombre de Residents amb valoracions REISBERG Valoracions REISBERG

105

Nombre deResidents amb valoracions PFEIFFER

102

Valoracions PFEIFFER

161 97

Nombre de Residents amb valoracions TINETTI 28

113

Valoracions TINETTI 28

Valoracions BRADEN; 6 Valoracions TINETTI 28; 113

Valoracions NORTON; 60

Valoracions MEC; 2

Valoracions REISBERG; 105 Valoracions PFEIFFER; 161

13


Psicòloga Activitats en relació amb les persones usuàries: Al llarg del 2013 s’han realitzat les valoracions cognitives de seguiment de manera anual a tots els usuaris i, de manera semestral, als usuaris que presenten defectes cognitius o que hi ha sospita d’aquests. Alhora que s’anava fent el seguiment de la persona en les àrees en les quals presentava defectes cognitius, alteracions de conducta... S’han realitzat seguiments d’atenció emocional per processos d’adaptació, problemes familiars i de relació al centre i, en alguns casos, per atenció al procés de dol. És a dir, s’ha fet el tractament, la intervenció i la prevenció de l’àrea emocional i relacional des d’un punt de vista individual. A nivell grupal s’han treballat aspectes emocionals mitjançant l’activitat del Grup de Lectura (realitzada conjuntament amb l’Educadora Social). Durant les reunions PIAI s’ha treballat en col·laboració amb la resta de l’equip per prevenir, detectar i solventar, en la mesura dels possibles, els problemes, necessitats i conflictes que hagin pogut donar-se en els usuaris. Sempre es vetlla per l’acompliment de la confidencialitat en les dades de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat. Es vetlla, igualment, pels costums i creences de les persones ateses.

ACTIVITAT

TOTAL

procés d\'adaptació

96

seguiments

102

atenció emocional

101

evolució cognitiva de seguiment

102

procés de dol

1

PSICOLOGIA procés d\'adaptació 0% 25%

24%

seguiments atenció emocional

25%

26% evolució cognitiva de seguiment procés de dol

14


Psicòloga Activitats en relació amb la família o persona de referència: Durant l’exercici del 2013 s’han treballat les demandes realitzades pels familiars dels usuaris via telefònica o bé presencialment. És a dir, s’ha fet assessorament i orientació psicoeducativa a nivell individual. Activitats en relació amb l’equip interdisciplinari: A l llarg de l’any anterior s’ha treballat per planificar i elaborar el PIAI conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinar. També s’intervé en l’elaboració de la memòria anual relatives a l’àmbit de la psicologia.

del centre i en oferir dades que siguin

Finalment, es participa amb la resta de l’equip en els plans de millora del centre (noves ofertes d’activitats, ubicació d’aquestes , etc.) Activitats en relació amb l’entorn: Es realitza la valoració psicològica dels factors de l’entorn de les persones en els àmbits d’intimitat i de la comunicació, per afavorir el propi control.

15


Treballadora social Al llarg d’aquest any s’ha treballat seguint un model d’intervenció participativa i activa tenint en compte la prevenció, l’estimulació, la responsabilitat i la participació de la pròpia persona. Una intervenció centrada en la qualitat de vida de la persona gran. A continuació es mostra un detall de les activitats portades a terme : ACTIVITATS Entrevistes d’informació

59

Entrevistes de seguiment del procés d’adaptació

18

Entrevistes i visites de suport social a usuaris

216

Entrevistes, trucades o informació a familiars

171

FÒRUM (activitat setmanal)

33

Reunions PIAI (reunions setmanals)

39

Gestions i tràmits relacionats amb els residents

166

Tramitació de baixes de la llista d’espera pública

56

Tramitació de baixes de la llista d’espera privada

19

Activitats Treball social

8%

10%

Entrevistes d'informació

2%

Entrev. procés d'adaptació 21%

28%

Entrev. suport social usuaris Entrev. suport social familiars Sessions FORUM Reunions PIAI

5% 4%

Gestions i tràmits 22%

Baixes tramitades de la llista

Metodologia de treball especificant els diferents programes a intervenir: Programa de preingrés: Gestió i seguiment de sol·licituds amb entrevistes d’informació, d’atenció, assessorament i visites a la residència. Aquest any s’ha incidit en recopilar el màxim d’informació possible per tal de conèixer més la situació a nivell bio-psico-social de l’usuari i posteriorment poder traspassar-la als diferents professionals. Amb aquesta recollida de dades es pretén facilitar el posterior procés d’adaptació i millorar l’atenció integral de la persona. Aquest any s’han fet 59 sol·licituds d’ingrés a les llistes d’espera i d’aquestes, 46 sol·licituds encara són vigents, les 13 restants s’han donat de baixa per defunció ,renúncia o ingrés a un altre residència o recurs. 16


Treballadora social Programa d’ingrés: Entrevistes de seguiment del procés d’adaptació amb l’objectiu de recollir la història de vida del resident i emmarcar l’actual situació social, i així detectar possibles necessitats o factors d’estrès socials a prevenir, tractar i mediar. Per primer cop s’ha inclòs un resum de la seva història de vida al curs clínic, facilitant així que la resta de l’equip conegui els trets més importants de la persona des de el primer dia d’estada a la residència. Programa de suport social al resident i a familiars: A través d’entrevistes, visites ,trucades, gestions i tràmits s’ofereix suport social per les possibles necessitats diàries o bé per situacions de crisi i processos de dol. Alhora s’informa dels drets dels usuaris : dret a decidir sobre les seves últimes voluntats, dret al reconeixement del grau de discapacitat , del grau de dependència... Les gestions més rellevants han estat les següents: Seguiment dels expedients de la Llei de la dependència. Gestió i seguiment de la web de residències de la Generalitat. Gestió i seguiment dels ajuts per als residents. Coordinació amb recursos i serveis de proximitat. Coordinació amb Serveis Territorials. Gestió d’altes i baixes dels residents. Programa de treball en equip interdisciplinari: Reunions PIAI (Programa individual d’atenció interdisciplinària): Valoració social de tots els residents concretant els punts següents: Antecedents sociofamiliars (història de vida) Actual situació sociofamiliar Xarxa social i suport social existent Implicació familiar Problemàtiques derivades per la manca d’habilitats socials, l’habitatge, situació econòmica i legal. Valoracions, prestacions i serveis relacionats de la Llei de la dependència. Darreres voluntats Participació a l’activitat FÒRUM Programa de Treball Social de grup i comunitari: Coordinació de l’activitat FORUM: Tertúlia setmanal de temes d’actualitat o de temes d’interès per als residents on l’objectiu principal és aconseguir la interacció social, l’estimulació i l’autoestima dels residents evitant l’aïllament social i treballar la història de vida. Programa de Treball Social grupal: Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social: Participació en el grup de treball de gent gran mitjançant reunions trimestrals. FEATE: Participació en el grup de treball de Treball Social mitjançant dues reunions anuals

17


Educadora social Dins de l'àmbit de l'Educació Social i més concretament de l'ASC s'inclouen una sèrie d'activitats individuals i grupals, per tal que la persona trobi els espais adients, i se senti acollida. També es fomenta la participació activa amb la finalitat de generar una bona interrelació i interacció amb els altres residents, per tal d'evitar, al màxim, l'aïllament i en conseqüència sentir-se marginada. D'altra banda, també es pretenen mantenir, en un bon nivell, les capacitats sensorials i cognitives, fomentant l'aprenentatge i la formació permanent, que senti satisfacció personal per la tasca desenvolupada i que incideixi en l'autoestima i la realització personal, gaudint amb les activitats que es proposen, tant a nivell personal com grupal tot ocupant el temps d'oci. Una altra activitat destacable és el fet de mantenir els costums i tradicions de casa nostra, viure-les de manera lúdica i participativa.

ACTIVITATS PERCUSSIÓ AMB AMPANS**

34

ACTIVITATS DIVERSES

105

GRUP DE LECTURA

40

PROJ. INTERGENERACIONAL**

18

TALLER MEMÒRIA VIRTUAL**

34

BINGO

12

CELEBRACIONS I ACTES LÚDICS

35

SORTIDES

2

EXPOSICIÓ CORAL *

1 34

*Aquesta activitat la duu a terme una persona voluntària ** Aquestes activitats són comunitàries i es realitzen, seguint l’ordre de la llista respectivament, amb les següents entitats: Ampans. IES Lluís de Peguera . Creu Roja

Percussió amb AMPANS Activitat de treball comunitari. És duu a terme amb el Centre Ocupacional La Llum d'Ampans. Aquesta activitat té una doble finalitat la interrelació i interacció d'ambdós col·lectius, observar que les diferències, si és que existeixen, no ens allunyen, sinó que ens apropen,, perquè ens sentim identificats amb el grup. I d'altra banda desenvolupar una activitat musical, tot seguint el ritme de la música que hem d'acompanyar amb instruments de percussió. És un grup força heterogeni, però molt implicat en l'activitat. Les cançons i ritmes musicals que s'interpreten, després dels assajos setmanals, fa que s'aconsegueixi, en les diferents celebracions que toca concert, una bona harmonia musical de tot el conjunt d'instruments.

18


Educadora social Activitats diverses Aquesta activitat seria com el calaix de sastre, ja que inclou una sèrie d'activitats en què els/les participants decideixen que volen fer i així cadascú pot escollir el que vol realitzar en aquest espai de temps, es proposen: -jocs de taula -operacions aritmètiques -lògica -taller de pintura -univers vocabular -economia domèstica Normalment es fan en grup, però hi ha persones que prefereixen fer-ho de manera més íntima i també se'ls proporciona el material i suport necessari, perquè puguin desenvolupar l'activitat. Aquesta activitat fomenta la creativitat, l'aprenentatge i l'ocupació del temps, i es treballen les capacitats sensorials i cognitives i la psicomotricitat fina.

Coral La Coral de la residència no és una activitat específica d'ASC, ja que la desenvolupa una persona voluntària, la Sra. M. Cinta Abelló, des de fa molts anys, però per diverses causes, i per un període de temps curt es va dissoldre. Enguany s'han tornat a reprendre els assajos i concerts amb la normalitat i freqüència d'abans. L'incloc en aquest apartat d'ES, perquè ens coordinem per als assajos i concerts i el registre d'assajos i actuacions també es porten des de l'àmbit d'ASC. És una activitat que aporta molts beneficis a les participants ja que les motiva, identificades amb la seva coral, i obtenen el reconeixement de la resta de residents.

19

se senten


Educadora social Grup de lectura “FEM-LA PETAR” Aquesta és una activtat que duem a terme juntament amb la psicòloga és una activitat cultural i lúdica que fomenta: el desenvolupament de les habilitats socials del/les participants, i l'educació permanent i/o formació al llarg de la vida. Des dels inicis fins a l'actualitat, l'evolució d'aquest grup és molt significativa i gratificant. La metodologia és molt diversa, però sempre sorgeix a partir de la lectura d'un text. Té una períodiocitat setmanal. Amb aquesta activitat, també s'evoquen diferents costums i tradicions i s'organitzen celebracions relacionades amb la festa o tradició que es commemora, per a la resta de residents. Projecte Intergeneracional “INVENTANT ESTACIONS” Aquest projecte es desenvolupa de setembre a maig, durant els curs escolar,. Els alumnes que hi participen opten a l'assignatura d'Aprenentatge i Servei. El concepte d'Aprenentatge i Servei es defineix com que, els alumnes fan un aprenentatge mitjançant un servei a la comunitat i la comunitat, en aquest cas la residència, és una comunitat educadora. Durant aquest curs s'ha participat en diferents activitats, Però, cal remarcar especialment el fet d'haver realitzat els murals que decoren el menjador de la planta de la Unitat Específica de la Residència. Aquests murals representen les diferents estacions de l'any i han esta realitzades amb diferents materials, tècniques i suports: per exemple fil, llana, ceres, colors,... ganxet i dibuix, etc, Ja que residents i alumnes ho han treballat de la manera en què volien expressar-se manifestant la seva creativitat. La inauguració i la celebració es va fer el dia 20 de març d'enguany. Van participar-hi la resta de residents. Els alumnes són estudiants de 1r curs de Batxillerat de l'IES lluís de Peguera i desenvolupen l'activitat juntament amb un o una resident, formant parelles o trios segons el nombre de participants de cada col·lectiu. És una activitat amb periodicitat setmanal. Van acabar aquesta activitat el mes de juny Per al proper curs no podrem gaudir de la seva companyia per incompatibilitat d'horaris. Les persones que hem dut a terme aquest projecte som: TS i ES i professora institut. Taller de memòria interactiu Aquest projecte és un taller de memòria i es desenvolupa de manera virtual. En una pantalla i surt la monitora i en l'altra la persona que participa del l taller. És interactiu. De moment hi ha inscrites 3 persones, ja que és una experiència pilot. Cada sessió té una durada de 30' i es fa els divendres. Està organitzat per Creu Roja Bingo El bingo és una activitat que requereix atenció i concentració i es recomanable per treballar les capacitats sensorials i cognitives, potencia la interacció dins del grup. També fomenta el reconeixement personal, autoestima, pel fet de guanyar un premi. Aquesta activitat compta amb el suport de persones voluntàries i té periodicitat mensual i/o bimensual 20


Administració OCUPACIÓ La capacitat màxima de la RESIDENCIA MONTBLANC, està legalitzada i registrada en 105 places d’acord amb la següent distribució: 55 places: RESIDÈNCIA ASSISTIDA 35 Places: LLAR RESIDENCIAL 15 Places: CENTRE DE DIA

Servei S-000061 Servei S-030698 Servei S-07982

Durant el 2013 la mitjana d’ocupació de la Residència Assistida i Llar Residencial ha estat durant l’any 2013 del 99%. De tota manera, a 31/12/2012 l’ocupació va estar de 88 residents, el 97,77% i a data 31/12/2013, després dels ingressos i baixes, finalitzem l’any amb el mateix número de residents, 88. Residència Assistida i Llar residencial: El número total d’ingressos ha estat de 18 persones, distribuïdes de la següent forma: Públics: 6 residents. Privats: 12 residents. Centre de Dia: El servei de Centre de Dia s’ha començat a introduir durant aquest any. A 31/12/12 hi havia 3 usuaris. Hi ha hagut un total de 11 altes, i de 8 baixes voluntàries, o per canvis d’ubicació, passant a ser residents amb plaça pública o privada dins de la mateixa residència, o per haver trobat plaça de Centre de Dia Públic en alguna altre Entitat. El número d’usuaris a 31/12/2013 és de 6. CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDENTS A 31/12/2013, hi havia 39 residents qualificats com a VALIDS i 49 classificats com ASSISTITS, d’acord amb la següent valoració: Total

16

3

19

Dep. Mitja

13

7

20

Dep. Baixa

5

5

10

34

15

49

Total

60 40 20 0

21

Públic Privat Total

Dep. Alta

Dep.…

Privat

Dep.…

Públic

Dep.…

Residents

Total


Administració PERSONAL Pel que fa al personal de l’empresa, aquest 2013 han treballat un total de 54 persones, d’acord amb la següent distribució. Els contractes temporals bàsicament estan realitzats per cobrir les absències de treballadors fixes, be sigui per baixes de malaltia comuna o professional com per vacances. Fixes 44

Temporals 10

Total 54

INVERSIONS REALITZADES 1.- S’han realitzat inversions en obres de rehabilitació i adequació de l'edifici així com altres de manteniment bàsic. Entre les quals hi trobem: Manteniment pintura de l’escala exterior d'incendis de l'edifici. Adequació, manteniment i renovació de les canonades. Realitzar aquesta obra ha permès també un renovació d’altres elements que formen part de la Sala Polivalent: Equip de megafonia, Adequació de l'espai realitzant una paret falsa de guix que protegeix les noves canonades. Pintar amb pintura ignífuga les bigues centrals (cavalls) que al realitzar l’obra van quedar al descobert. Renovació de l’enllumenat d’aquest espai, canviant els fluorescents antics amb poca llum i molt consum, per altres de baix consum i llum més potent. 3.- Adequació del programa de gestió AEGERUS a la comptabilitat. Introducció dels elements necessaris per a realitzar les factures, i enllaç amb el programa de comptabilitat de DATISA per a poder comptabilitzar la facturació d'una forma més àgil i fiable. 4.- Modernització i adequació del software i hardware que coordina la senyal d’alarmes dels “buscadors” de les habitacions, per evitar amb el seu deteriorament i obsolescència que puguin haver-hi problemes de comunicacions urgents entre els residents i el personal que els atén. 5.- Adequació del local del carrer Remei de Dalt a la normativa antiincendis vigent, instal·lant sensors detectors del foc i fums, i sensors addicionals de temperatura.

22


Formació FEBRER - JULIOL Certificat de professionalitat Atenció socio-sanitària a persones dependents en institucions socials. Organitza Aula 7 Professionals : 10 Gerocultores 450 Hores cada professional FEBRER-JUNY Atenció centrada en la persona Organitza :FEATE Professionals : T. Social, Infermera, Psicòloga, T. Ocupacional Gerocultora, Direcció Tècnica. Formació Bonificada MARÇ

15-16

Jornades Interdisciplinars Catalanes de residències de gent gran Organitza : Col·legits de Professionals Professionals : infermeria + direcció tècnica . AGOST Formació Personal de manteniment Hores 20h Organitza : Althaia Professionals :Manteniment SETEMBRE Dia 27 Sant Sebastià Formació Atenció centrada en la persona Visita Fundació Matia Organitza FEATE Professionals : infermeria –Direcció –Gerecultora OCTUBRE

Dia 19

Seminari Adaptació Funcional de l’habitatge Organitza SIRUS VIC UVIC Professionals : Terapeuta Ocupacional OCTUBRE Dia 03 SESSIONS TEMÀTIQUES DEL PLA DE SALUT MODEL D’ATENCIÓ A LA COMPLEXITAT NOVEMBRE RCP + DEA GERECULTORES I INFERMERIA 4HORES 23


Projectes i col·laboracions amb altres Entitats Treballs amb la comunitat: 

Projecte intergeneracional amb alumnes de 2n de batxillerat de l’IES Lluís de Peguera

IES Guillem Catà

Ampans

Associació de Veïns Vic-Remei

CEIP Pare Alguer

Colla Gegantera

Creu roja

Consell Comarcal

Ajuntament de Manresa

Universitat de Barcelona

Col·laboracions de persones voluntàries, per realitzar determinades activitats: 

Servei religiós - Acompanyaments, en el procés de malaltia, tant al propi resident com a la família - Eucaristia

Missa setmanal cada dissabte i altres celebracions institucionals de la Residència, participant-hi persones de fora de l'àmbit residencial

Assaig del grup de percussió. 3 festes a l’any

Bingo mensual

Acompanyaments

Repàs roba

Activitats grupals internes: 

Grup de percussió

Coral

Grup de lectura

Bingo

Fòrum

Taller de pintura i activitats diverses

24


Resum grĂ fic

25


Resum grĂ fic

26


Resum gràfic

Celebració de la Patrona de la Residència, la Mare de Deu de Montserrat

27


Resum grĂ fic

28


Resum gràfic

Festa de la família. Actuació de la Marta Valero

29


Resum grĂ fic

Sortida a Sant Iscle

Festa Major

30


Resum grĂ fic

La Castanyada 31


Resum grĂ fic

Cartell de la Setmana de la MĂşsica. Autor: Antoni Sarri

32


Resum grĂ fic

33


Resum grĂ fic

34


Resum grĂ fic

35


Resum grĂ fic Psicomotricitat

Arbre dels desitjos

Nadal

36


Resum grĂ fic

37


Autor: Antoni Sarri

Autor: Antoni Sarri

38


Treballadora social Annex Els temes tractats al llarg del curs han estat els següents: Les tradicions de Nadal: els orígens del Pare Noel, l’arbre de Nadal, els reis i el pessebre . Curiositats: Origen i significat dels petons Per què els noms d’alguns pobles de Catalunya comencen per Calders? Antoni Gaudí: vídeo de la Sagrada Família: la primera vegada que es va oficiar missa ho va fer el Sant Pare. vídeo del Parc Güell L’altruisme i l’amistat: Què vol dir donar sense esperar res a canvi? La història i llegenda de Sant Valentí Moisès Broggi (18/05/1908 – 31/12/2012): cirurgià d’alta trajectòria, catalanista i un dels impulsors de la bioètica a Catalunya. Curiositats : la Torre de Pisa la prova de la granota la cigonya de París la Lluna de Mel els colors dels vestits de núvia La Vella de la Quaresma L’enterrament de la sardina Dimecres de cendra La setmana dels barbuts L’home dels nassos Història d’edificis antics com la seu de Manresa, el Pont Vell, la Cova, Ca la Boresa, el Casino, Carrer del Born... Vídeo sobre el sistema educatiu de fa uns anys. Any 2012: Any europeu de l’envelliment actiu. Antics oficis, oficis que ha desaparegut o bé que han disminuït : La resadora El llauner El marqueter El luthier 39


Treballadora social Annex Històries de Manresa: La vaga de la Lemmerz de l’any 1981. Sant Ignasi de Loiola i els Amigant: els anys que va viure a Manresa, va estar malalt i gent de famílies acomodades el varen cuidar. La Creu de la Culla L’estàtua de la Ben Plantada La immigració: carta a un immigrant El català i els pobles on es parla. L’origen dels nostres noms. Els refranys: es fa un recull d’un centenar de refranys amb les aportacions dels residents. Els refranys són un referent cultural i serveixen com a pont intercultural. Són una font inesgotable de saviesa. Qui té un refrany per a cada situació poques vegades erra. L’estiu i les bones experiències viscudes a les vacances al llarg de la nostra vida. Els primers dies a la residència: com ens sentíem els primers dies que varem venir a viure a la Residència. La cultura catalana i les seves tradicions. La identitat de Manresa: Manresa, ciutat mil·lenària, les seves festes i la història de la Sèquia: La Sèquia i la transèquia, les actuacions i costums com el correfoc, el castell de foc, el Parc de l’Agulla, la Fira Mediterrània. L’evolució a Manresa, de la pagesia a la industrialització: fàbriques que hi havia a Manresa i comarca de teixits, indústries de fusters, la Pirelli, Pujol Muntalà, encara n’hi ha però molts ja no existeixen. El poble de Sant Fruitós i el Món Sant Benet: història i evolució. Xerrada a càrrec de Fede Vishnu sobre les famílies Les nostres aficions. Els estris que abans fèiem servir i ara estan en desús. Vídeo d’objectes antics, calçat, eines de treball, objectes de les coses de casa, moltes coses que han canviat. Els jocs als que havíem jugat. Al llarg de l’any la directora ha portat a terme tres reunions informatives per als residents i aquestes s’han desenvolupat a l’espai de l’activitat FÒRUM. Coordinació del projecte intergeneracional “Inventant estacions” enter la Residència Mont Blanc i l’Institut Lluís de Peguera: Activitat portada a terme fins el 5 de juny. Coordinació de l’activitat de forma interdisciplinar amb l’educadora social de la residència. 40


Educadora social Annex Celebracions i actes lúdics L'Objectiu general d'aquestes activitats és gaudir de la festa o tradició que se celebra. Classificaria aquest apartat en dos: -Celebracions institucionals -Celebracions i tradicions Les celebracions institucionals són més formals i adquireixen més solemnitat pel que representen per als participants. En aquest grup s'inclouen,: Aniversari de la residència; 7 de gener Patrona de la residència: 27 d'abril Dia de la Família: 25 de maig Visita de l'Alcalde: 21 de desembre Els actes són diversos: Missa, concerts i actuacions musicals,.... Hi participen la majoria de residents i persones vinculades a la residència, l'assistència i la participació és molt nombrosa. Les celebracions tradicionals tal i com s'indica, l'objectiu és celebrar la festa o tradició associada a la celebració. Enguany hem celebrat les següents:: Reis Dijous Llarder. Grup de lectura Concert de St. Jordi amb el grup de Percussió amb Ampans Celebració St Jordi: Lectura de poemes. Grup de Lectura Llegenda de St. Jordi. Proj. Interg Celebració de la Festa Major. Concert a la fresca Diada Nacional de Catalunya Celebració de la Castanyada. Grup de Lectura Celebració de Sta, Cecília. -Grup de percussió “La Moreneta”. Direcció Glòria Ballús Setmana de la música: -Grup de Percussió amb Ampans -Música dels 60. Duo Dinámico i altres. Grup de Lectura -Coral de la Residència Mont Blanc. Direcció M. Cinta Abelló -Concert d'acordió. Laura -Espectacle musical. Pep Clemente Show -Cant Coral. Coral Romança -Música de sempre. Arrels Músic

41


Educadora social Annex Celebració del Nadal: Concert de Nadal. Grup de percussió amb Ampans Cantada de Nadales. Alumnes Escola Pare Algué Pastorets. Coral IES Lluís de Peguera Cantada de Nadales. Alumnes IES lluís de Peguera Cantada de Nadales i bingo. Alumnes Escola Joviat Arbre dels desitjos. Agrupament Escolta Joan Ros de Súria Inauguració de la Il·luminació de l'arbre de Nadal Tradicions de Nadal. Grup de Lectura Concert de Nadal. Coral de la residència Mont Blanc Com es pot observar, en la majoria en són protagonistes actius, els residents, ja que hi participen directament mitjançant l'activitat programada durant el curs. D'aquesta manera s'identifiquen i impliquen plenament en l'esdeveniment dels actes. Els actes lúdics no estan vinculats a una data concreta, sinó que s'organitzen per gaudir de la música, espectacle, poesia, etc. Són actes distesos i per passar una bona estona. Enguany s'han programat els següents: de març. Inauguració decoració menjador Unitat Específica de maig. Trobada de Músics al carrer. AV .2 de Juny. Concert. Orquestra Infantil Lluïm de Manresa .5 de juny. Celebració fi de curs Grup de percussió .15 de juny. Sardanes i Desfilada de Vestits de Paper .26 de juny. Actuació Coral Klarola de Santpedor de juny. Celebració fi de curs Percussió amb Ampans.

Sortides 12 de juny: Navarcles. Cant Coral Acte organitzat per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 27 de juny: Revetlla de St. Pere. Sortida al Celler de St. Iscle. Visita cultural i gastronòmica

42


Educadora social Annex Altres activitats realitzades que han estat molt ben acollides i que cal incidir en aquest nou apartat. Algunes es van plantejar com a puntuals, però a causa de l'èxit pensem que pot haver-hi continuïtat. .Exposició. Arguments personals .Festa Major. Concert a la fresca .Diada Nacional de Catalunya .Facebook .Exposició. Arguments personals Aquesta exposició va sorgir de l'observació. En el nostre centre hi ha moltes persones que realitzen activitats que fa que sentin satisfacció per allò que estan fent. Són treballs que ells mateixos decideixen realitzar i observant aquesta realitat, se'ls va proposar, individualment, si estarien disposats/des a exposar-los, la resposta va estar afirmativa. En una nova trobada individual, se'ls va demanar que hi exposarien i aleshores va arribar la sorpresa, tothom tenia infinitat de treballs, però amb una història personal al darrera, ja que cada treball que mostraven hi havia un argument personal, i a més era com un llegat que guardaven i estimaven. D'aquí va sorgir el títol de la futura exposició: Arguments personals. Després es va fer inventari de tot el que s'exposaria, hem de pensar que hi havia treballs del sXIX i a més, tots d'un gran valor sentimental, la qual cosa suposava planificar-ho bé, per tal d'evitar qualsevol tipus d'accident o pèrdua, per tant imperava una gran responsabilitat. Tot i així va continuar endavant, amb el suport de la direcció i de la resta de l'equip interdisciplinari de l'àrea social. També cal dir, que aquesta demanda d'aportació de treballs a l'exposició, es va fer extensible als/les companys/companyes de treball, la majoria també va respondre afirmativament, per tant l'inventari s'anava ampliant. Després de tenir-ho tot, gairebé controlat, va arribar el dia que s'havia de posar data i horaris i es va optar per inaugurar-la el dia 14 de maig i finalitzaria el 17 de maig. Prevalia la responsabilitat de la custòdia de tot aquell material. En aquesta exposició s'hi mostraven treballs molt diversos: des de quadres, dibuixos, bijuteria, diferents peces amb tot tipus de noms específics pel que fa a punts de costura, mitja, ganxet, brodats, etc. fotos d'èpoques llunyanes, de gastronomia, roba pintada, puzles d'infinitat de peces, fins i tot, tècniques de labors importades d'altres països. En fi hi havia una gran mostra que exposar. Després va arribar l'hora de fer el muntatge i es va calcular força bé l'espai i les infraestructures, però val a dir que va ésser una jornada de molta feina, i va suposar un gran esforç per a les persones que hi treballàvem, ja que també volíem que tot destaqués i teníem cura dels detalls i vàrem buscar estris per tal d'aconseguir-ho. Hi ho vam aconseguir. Això va ésser el dia 16 de maig, ja que sempre teníem present la responsabilitat. L'endemà, va inaugurar l'exposició la Regidora de la Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, Sra. Àuria Caus, També van assistir-hi el President i altres membres del Patronat de la residència, van assistir-hi la majoria de residents i companys/es de feina i, un cop inaugurada, cadascuna de les persones que van exposar van poder explicar el que exposaven i que representava per a elles el fet de poder exposar. I no cal dir-ho que ho van exposar amb: Arguments personals. Els dies següents va ésser un èxit pel que fa a visites, tant de familiars com d'amics. a les pràctiques. 43


Educadora social Annex Festa Major Per tal que aquest any la Festa Major, s’apropés al màxim als conceptes de “Festa” i “Major” es va proposar dur a terme una actuació musical, el mateix diumenge, dia 25 d’agost, a les 6 de la tarda. Es va pensar en un entorn agradable i a la fresca, el jardí de la residència; amb una bona actuació musical, Caravan Quartet; i envoltar-nos de bona companyia, familiars i amics. Es va oferir una copa de cava per brindar tots plegats i desitjar-nos una bona Festa Major. I així va estar. Tots plegats passant una bona estona, gaudint de la música, la bona companyia i de la Festa Major. Diada Nacional de Catalunya Aquest any la Diada Nacional de Catalunya ha generat molta informació i se n’ha fet molta difusió a través dels MC. Hem escoltat “Via Catalana”, “Dret a decidir”, etc. Nosaltres també ho vàrem plantejar als resident, en la intimitat, se’ls va explicar i demanar que opinaven sobre el fet de poder dur a terme una “Via...” pel “Dret a...” Es va fer de manera individual i en la intimitat, com he esmentat abans, per tal que la persona no rebés cap tipus d’influència o pressió, ja que de vegades aquests temes poden provocar controvèrsia i malestar. La resposta majoritària va estar en favor d’organitzar “Via”. El dia 11 de setembre, a les 12 del migdia, ens vàrem trobar al jardí de la residència i vàrem fer una rotllana pel perímetre central del jardí, ens vàrem agafar de les mans i cantàrem els Segadors. Sense nosaltres saber-ho, ens van fotografiar des de l’aire, obtenint una gran panoràmica de l’acte. Ho van fer veïns d’un edifici proper a la residència, els quals estaven a més alçada i observaren la gran rotllana pel “Dret a decidir”. Va ésser un acte de caire reivindicatiu i viscut amb molta il·lusió, l’entorn i l’ambient, també ho afavoria. Facebook Cap a finals d’agost es van penjar, en aquesta xarxa social, les primeres fotos i comentaris referents a la residència. Més endavant, ja se li va donar continuïtat, i sovint, l’anem actualitzant, oferint informació sobre les activitats i els actes que desenvolupem a la residència. Creiem que aquesta iniciativa pot oferir informació puntual i més actualitzada, per tal de poder-la fer arribar a més persones i les persones receptores, fer-nos arribar els seus comentaris. La persona que se’n responsabilitza, més directament, és l’estudiant d’Educació social, que està realitzant les pràctiques a la residència, des del passat mes de setembre.

44


Administració Annex 1.- Notificació de l'afectació de l'activitat del Pla d'Autoprotecció realitzat al juliol del 2012. Per poder accedir a la plataforma HERMES s'ha hagut primerament d'adequar l'ordinador d'administració per a que tingués els requisits tècnic necessaris. També ha calgut gestionar la obtenció del. Certificat digital de l'empresa Camerfirma per a la tramitació de l'enviament d'aquesta comunicació. 2.- Obtenció del Certificat Digital d'Hisenda per part de la Fabrica nacional de moneda i Timbre per tal de poder tramitar i gestionar des de la pròpia Entitat els models d'impostos corresponents i poder adquirir directament les Certificacions Positives que siguin requerides. A partir del segon semestre de l'any els impostos corresponents a l IRPF Mod 111 han estat gestionats directament.

45

Memòria 2013  
Memòria 2013  

Memòria de la Residència Montblanc de Manresa de l'any 2013

Advertisement