Page 1

Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ TEMA: JAVNI POZIV ZA OCD VLADE BRCKO DISTRIKTA BIH

PREDAVAC:

______________________________________ ______________________________________

SEAD UŠANOVIC

______________________________________

Naziv poziva za projekte 

Definisati naziv za svaki odredeni poziv na projekte, npr. „Inicijativa Vlade Brcko Distrikta za razvoj civilnog društva“, Javni poziv za omladinske nevladine organizacije, sl.

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

_____________________________________

Uvod _____________________________________ 

Pozadina teme i podrucja na koje se poziv za projekte odnosi, kratak osvrt na problematiku koju poziv pokriva.

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

___________________________________

Ciljevi 

Cilj je opisati dobro strukturirano upravljanje projektom prikladno kompleksnosti ili jednostavnosti projekta. Ciljevi projekta ce kroz realizaciju aktivnosti dati doprinos opštem cilju, koji predstavlja generalnu težnju za unapredenjem odredene oblasti.

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

__________________________________

Tematska podrucja 

Kako bi predlozi projekata bili u skladu sa opštim ciljem, neophodno je definisati odredena tematska podrucja i ciljeve za svaku od njih.

Iznos finansijskih sredstava

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

Ukupna suma, minimalni i maksimalni iznosi po projektu, ucešce i procenat koji finansira Vlada BD od ukupne sume projekta. Ukupan fond odreden za ovaj poziv je................KM

__________________________________ __________________________________ __________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

_________________________________ _________________________________   

Minimalno: ............KM Maksimalno:...........KM Vlada Brcko Distrikta ce finansirati ...% projekta, dok ce ostatak od ...% biti obezbeden iz fondova podnosioca prijave ili drugih donatora.

Procedure poziva za projekte 2.1 O rganizacije koje se m ogu prijaviti 

 

O rganizacije koje se mogu prijaviti na poziv m oraju ispunjavati sledece uslove: da su pravna lica registrovana u skladu sa zakonima BiH da su neprofitne organizacije da su nevladine organizacije sa sjedištem u BiH

_________________________________ _________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Aktivnosti __________________________________ 

Projekt može trajati maksimalno _____ mjeseci/godina. Lokacija projektnih aktivnosti mora biti na podrucju Brcko Distrikta.

__________________________________ __________________________________ __________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

____________________________________ Aktivnosti koje ce se finansirati (za svaki javni poziv neophodno definisati aktivnosti koje ce se finansirati), npr.:  edukacija ciljnih grupa  analize i istraživanja  nabavka opreme za ciljne grupe  ...

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

____________________________________      

Aktivnosti koje se nece finansirati: sponzorstva školarine/stipendije kupovina zgrada/objekata aktivnosti koje podržavaju politicke partije Razmjene, studijska putovanja, medunarodna obuka Ucešce u aktivnostima izvan Bosne i Hercegovine nema pravo na financiranje.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Vrste troškova Troškovi koji ce se finansirati predstavljaju direktne troškove predloženih projektnih aktivnosti:     

troškove osoblja neophodnog za realizaciju projektnih aktivnosti putne troškove neophodne za realizaciju projektnih aktivnosti nabavka opreme kancelarijski materijal drugi troškovi direktno vezani za projekt: distribucija informacija, prevodenje, provizije, i dr.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

Upustva za prijavu projekta Forma prijave i prateca dokumentacija 

Obrazac prijave se nalazi na web stranici www.bdcentral.com; Aplikacije trebaju biti napisane na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine; Rucno popunjene prijave nece biti razmatrane.

Prateca dokumentacija 

   

Prijava mora sadržavati sledecu pratecu dokumentaciju: Statut organizacije/udruženja Registraciju organizacije Godišnji finansijski i opisni izvještaj Pisma podrške, gdje je potrebno

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Prateca dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Mjesto i vrijeme za predaju prijava projekata

___________________________________ 

Prijave moraju biti dostavljene poštom ili licnom dostavom tokom radnog vremena (8-16h) na sledecu adresu:

___________________________________ ___________________________________

Vlada Brcko Distrikta BiH Odjeljenje za...... Kontakt osoba:

___________________________________ ___________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

Kriteriji za bodovanje aplikacija M eto dologija Obim do kojeg ce predloženi p rojekat, ukoliko se uspješno im ple m entira, doprinijeti ostvarenju ciljeva poziva za projekte Originalnost, pristup i m etodologija po m ocu koje ce se postici predlo že ni ciljevi Specificni ciljeve i indik atori ....

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

M aksimalno 50 bodo va

___________________________________

___________________________________ Organizacioni i institucionalni kapacitet 

Aplikant posjeduje iskustvo u upravljanju slicnim projektima maksimalno 10 bodova

Organizaciona struktura maksimalno 10 bodova

Relevantne kvalifikacije clanova projektnog tima i eksperata maksimalno 10 bodova

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Finansijska opravdanost projekta 

Odnos predloženih troškova i ocekivanih rezultata Opravdanost predvidenih troškova u odnosu na predložene aktivnosti

Maksimalno 20 bodova UKUPNO M ax 100 bodova

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

__________________________________ Obavještavanje o evaluaciji i implementacija projekta 

Podnosioci predloga projekata ce biti obaviješteni u pisanoj formi o rezultatima evaluacije maksimalno 60 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

__________________________________ Sredstva i placanje

__________________________________ __________________________________  

Projekti preko 6 mjeseci i 10. 000 KM ; Projekti do 6 mjeseci i 10. 000 KM

__________________________________ __________________________________

Izvještavanje

Sistem izvještavanja se sastoji od:

__________________________________ __________________________________ __________________________________

 

Periodicnog izvještaja; Završni izvještaj

__________________________________ __________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

_________________________________ _________________________________ A p lik a c ija V la d e B r c k o d is tr ik t a z a P R IJ E D L O G P R O J E K A T A

_________________________________ _________________________________

Aplikac ija Vlade Brcko distrikta za P RIJE DLOG PRO JE KAT A

1.

Osno vni po d aci

Naziv organizacije: Akronim : Adresa: Telefon: Fax: E-m ail adresa: Internet stranica:

Kontakt osoba: Pozicija: Broj zaposlenih: Prav na form a: Datum i broj registracije: Poslovna b anka: Broj racuna: Misija:

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

2.Sažetak /Uvo d

__________________________________ 

Kratko i jezgrovito objašnjenje suštine projekta. Kratko i jezgrovito objašnjenje suštine projekta. Rezim e bi trebao biti struktuiran tako da daje kratki opis projekta oslanjajuci se na logicni radni okvir i pregled kljucnih elemenata kao što su: generalni cilj, svrha projekta i ocekivani rezultati.

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

___________________________________ O p i s p r o je k ta U o v o m p o g la v lju o d g o v o rite n a d v a p ita n ja :  

Š ta je to š to s e d e š a v a u v a š e m o k ru ž e n ju i K o je id e n tifik o v a o (u tv rd io ) p ro b le m (p o tre b u ) i k a k o je to u ra d io ?

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

__________________________________ Opišite sljedece:  Opis ciljne grupe ili lokalne zajednice  Statisticke podatke koji ce dokumentovati postojanje problema (navesti i izvore podataka)  Rezultate istraživanja, evaluacija, studija  Citate ili izvode iz zvanicnih dokumenata (UN, ministarstva itd.)  Metode koje su korišcene za utvrdivanje potreba/problema  Urgentnost problema i šta ce se desiti ako se sada ništa ne preduzme  Ostale organizacije koje se trenutno bave rešavanjem ovih potreba/problema

Ciljevi i rezultati 

Ciljevi ukljucuju PROMJENU koju želite da ostvarite kroz vaš projekt.

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________ __________________________________

Rezultat je specifican, mjerljivi proizvod preduzetih aktivnosti u okviru projekta. Neophodno je jasno razdvojiti aktivnosti, ciljeve i rezultate.

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

__________________________________ __________________________________

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

________________________________

Implementacija 

Lista glavnih aktivnosti koje treba da se dogode da bi smo postigli željene rezultate i svrhu projekta. Aktivnosti su sredstva kako bi ciljevi i rezultati projekta bili ostvareni. Aktivnosti bi trebale biti jasno definisane i informacije bi trebale biti dobro razvijene.

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

________________________________ _________________________________ Tabelarni prikazan vremenskog plana aktivnosti:

_________________________________ _________________________________ _________________________________

Budžet Narativni dio – nakon izrade budžeta u excel formatu, neophodno je opisati i obrazložiti pojedinacne budžetske linije.

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

_______________________________ _______________________________

Troškovi osoblja Ova kategorija se odnosi na angažovano osoblje u okviru projekta.

_______________________________ _______________________________ _______________________________

Izvršni Direktor 500 KM x 100% vremena 500 KM Racunovoda 400 KM x 50% vremena 200 KM Srucnjak za analizu tržišta 10 dana x 50 KM je 500 KM

  

O p re m a i n a b a v k e 

K a te g o rija o p re m a i na b av k e o b u hv a ta k u po v ine n ov ih s red s tav a u o k v iru p ro je k ta, k a o np r. ra c un a ra, k a n c e la rijs k o g na m je š taja i d r. u za v is n os ti o d k rite rija jav no g po ziv a.

_______________________________

_______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Operativni troškovi 

Ova kategorija se odnosi na naknadu za iznajmljivanje prostora i troškove režija kao što su: elektricna energija, grijanje i voda, zakupnina....

________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

___________________________________

Ostali troškovi 

Ova kategorija se odnosi na znacajne stavke koje ce se razlikovati po projektima, kao što su troškovi za štampanje publikacija, organizacije skupova, troškovi za sastanke i konferencije (iznajmljivanje prostora, audio vizuelne usluge, itd.).

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

____________________________________ Ukupni direktni troškovi projekta 

Ova stavka se odnosi na ukupne direktne troškove svakog pojedinacnog projekta a njih cini zbir troškova od 1-5. To su troškovi koji su direktni povezani sa implementacijom projekta.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Indirektni troškovi

____________________________________ 

Ova kategorija predstavlja troškove organizacije koja sprovodi projekt, te mogu iznositi max 20% od ukupnog budžeta.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

Ukupni troškovi 

Ova kategorija ukazuje na ukupan iznos budžeta projekta, te predstavlja zbir direktnih i indirektnih troškova.

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Evaluacija Opisati kako ce se utvrditi uspjeh ili neuspjeh u postizanju planiranih ciljeva i zadataka . U ovom poglavlju treba da :    

odredite ko ce uraditi evaluaciju i zašto šta ce se evaluirati i kada (ciljevi, zadaci) postavite indikatore-pokazatelje objasnite metode koje cete koristi kod evaluacije (test, istraživanje, upitnici, intervjui, posmatranje itd...).

_________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

_________________________________ Indikatori bi trebali biti:   

specificni (kvantitet i kvalitet) relevantni nezavisni jedan od drugog, a svaki da je u relaciji sa specificnim ciljem ili rezultatom baziran na prihvatljivim informacijama (gdje i kada?)

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

Sposobnost Organizacije (maksimum 2 stranice)

Molimo da ukljucite slijedece podatke:   

 

misija i svrha postojanja vaše organizacije datum osnivanja vaše organizacije nagrade i ostala priznanja koja ste primili za svoj dosadašnji rad projekti i programi koje ste uspešno realizovali izvori vašeg finansiranja (lista donatora)

L o g ic k i o k v ir

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24


Trg pravde br.18 Brčko distrikt BiH tel/fax: +387 49 21 85 24

_____________________________ Lista priloga  Budžet;  Logicki okvir rada;  Prateca dokumentacija.

_____________________________ _____________________________ _____________________________

HVALA NA PAŽNJI !

Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost Omladinskog centra "VERMONT", i ne predstavlja stav Evropske unije.

Omladinski centar "VERMONT" Ep.N.Velimirovića br.9, Brčko distrikt BiH web: www.vermontbrcko.com e-mail:vermont@teol.net tel/fax:+387 49 21 85 24

Handout 4.2  

Tema seminara: "JAVNI POZIV ZA OCD VLADE BRCKO DISTRIKTA BIH"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you