Page 1


‫بسم هللا الرحمن الرحٌم‬ ‫" قٌمة االنسان هى ما ٌضٌفه للحٌاة بٌن مٌالده و موته "‬ ‫من هنا كانت انطالقة رسالة ‪ ...‬بهدف واحد وهو ان نغٌر حٌاتنا‬ ‫و حٌاة غٌرنا ‪ ..‬وضعنا شعار غٌر حٌاتك كمنهج نلتزم به نحو انفسنا‬ ‫و نحو غٌرنا ‪ .‬ادركنا اننا اصحاب رسالة حقٌقٌة و اخذنا على انفسنا‬ ‫ان نحاول جاهدٌن ان ٌكون لنا نصٌب من هذا االسم " رسالة "‬ ‫((( فاختااارناااا اسم رسالة )))‬ ‫ٌعنى إٌه رسالة؟؟‬ ‫ولٌه اخترنا اسم رسالة؟‬ ‫رسالتنا زي اى رسالة نبنً ونعمر وننشر الخٌر فى النفوس وهدفنا‬ ‫األول واألخٌر إرضاء وجه هللا سبحانه وتعالً ونفسنا كل واحد ٌالقً‬ ‫رسالته زي ما احنا بنحاول نالقٌها وربنا ٌهدٌنا كلنا لما فٌه الخٌر‪.‬‬ ‫‪Mission‬‬ ‫أن نجعل للعمل التطوعً مكانا فً عقول و قلوب الطالب من خالل‬ ‫إرساء فكرة العطاء و توحٌد طاقات العمل من خالل منظومة واحدة‬ ‫تحفز لدٌهم المهارات و الخبرات التً تمكنهم من تخطى عقبات‬ ‫‪Vision‬‬ ‫ساعد فً تشكٌل روح العمل لدى الطالب ومساعدته فً تحقٌق آماله‬ ‫و أحالمه و استخراج الطاقات اإلبداعٌة لدٌه و وضع لبنة الخٌر‬ ‫والعطاء فً بناء كل منا لمعرفة رسالة كل فرد فً الحٌاة‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫الفهرس‬ ‫مقدمة‪7ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫آالء عزت‪8 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬قلب هحجرق ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪9‬‬ ‫‪ ‬حهقاء هٍ أنا ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٔ‬ ‫آالء عالء الدٌن‪ٕٔ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬هﻊ هى جحب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖٔ‬ ‫آٌة فاروق‪ٔٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬حدوجة هصرَة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٘ٔ‬ ‫‪ ‬رسالة إلً رجل ﻏَر هوجود حالَا ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕٓ‬ ‫أحمد رشاد‪ٕٕ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬ههنوﻉ هى الكجابة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖٕ‬ ‫‪ ‬بحخ فٍ كجب الﻌشق ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕ٘‬ ‫أحمد ستٌت‪ٕ7 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬ﻋدنا أم لم نﻌد ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٕ8‬‬ ‫‪ ‬أكرهك َا فجاة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖٗ‬ ‫أحمد سلمون‪ٖٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬حال الﻌرب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٖ7‬‬ ‫أحمد سلمون & هند نبٌل‪ٖ9 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬حوار ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٗ‬ ‫أحمد شداد‪ٗٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬خابنة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٘ٗ‬ ‫‪ ‬إنها ﻋَى سهكة َا كبَر ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٗٙ‬‬ ‫أحمد الشٌن‪ٗ7 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬هللا اواو واخرا ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٗ8‬‬ ‫‪ ‬بنت الضاد ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٗ9‬‬ ‫إسالم إبراهٌم‪٘ٓ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬هجً الهَﻌاد ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٔ٘‬ ‫‪ ‬لَلة شبه هرﻋبة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖ٘‬

‫‪3‬‬


‫إسالم طلعت‪ٙٔ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬شوكة فٍ حلق حوت ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕ‪ٙ‬‬ ‫‪ ‬فلنحهٍ الﻐابة وبَد الكالب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٗ‪ٙ‬‬ ‫أسمه غزال‪ٙٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬دورٌ ﻋلً حد جانٍ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٙ7‬‬ ‫أمانً برٌك‪ٙ9 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬أرض الزَجوى ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓ‪7‬‬ ‫‪ ‬ﻋلَك َا هى كنت بً ههجم ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٔ‪7‬‬ ‫تسنٌم صالح‪7ٕ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ 9/ٕٙ ‬ﻋندها َنجهٍ الﻌالم ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖ‪7‬‬ ‫‪ ‬هى ﻏَر ﻋنواى ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪7ٙ‬‬ ‫حسام مغازي‪77 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬إباء الﻌشق ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪78‬‬ ‫‪ ‬لَه جهدهٍ فٍ ﻋنَا األهل ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٔ‪8‬‬ ‫خالد محمد عبد العزٌز‪8٘ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬هرسوم ﻋلنٍ اوﻏجَال الشﻌر ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪8ٙ‬‬ ‫‪ ‬أول بردَة لشﻌب هصر ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪89‬‬ ‫خالد ناجً‪9ٖ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬دﻋوة زفاﻑ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٗ‪9‬‬ ‫‪ ‬أنا ولَلً ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪9ٙ‬‬ ‫رحاب عبد اللطٌف‪ٔٓٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬او جحزنٍ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔٓ7‬‬ ‫‪ ‬حدَخ الوجداى ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔٓ9‬‬ ‫سارة حسٌن‪ٔٔٔ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬سَنارَو "حجفَدنٍ باَه" ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕٔٔ‬ ‫سارة عبد السالم‪ٔٔٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ٔٔ٘ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ Choices ‬‬ ‫‪ٔٔ7 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ Faith ‬‬

‫‪4‬‬


‫عمرو أسامة‪ٔٔ8 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪َ ٕ٘ ‬ناَر ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔٔ9‬‬ ‫‪ ‬أﻏرب حكاَة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕٔٔ‬ ‫عمرو شعٌر‪ٕٖٔ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬هٍ وحدها جﻌلم ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕٗٔ‬ ‫‪ ‬اصهجٍ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٕٔٙ‬‬ ‫محمد التمٌمً‪ٕٔ8 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬رإَة طازجة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٕٔ9‬‬ ‫‪ ‬زوجنٍ ‪ ..‬شكرا ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖٔٔ‬ ‫محمد خضر‪ٖٔٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬ﻋقلٍ لالَجار ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖ٘ٔ‬ ‫‪ ‬اهرأة أﻋرفها قبل أى أراها ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٖٔٙ‬‬ ‫محمد راغب‪ٖٔ7 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪َ ‬د واحدة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٖٔ8‬‬ ‫محمد سالم‪ٖٔ9 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬قالوا ﻋى الحب أصل الحَاة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٗٔ‬ ‫‪ ‬ﻋَناها ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕٗٔ‬ ‫محمد عاطف‪ٖٔٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬حقَبة ظهر ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٗٗٔ‬ ‫‪ ‬حَاة بال هدﻑ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔٗٙ‬‬ ‫محمد فهمً الزحاف‪ٔٗ8 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬أنشودة البقاء ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔٗ9‬‬ ‫‪ ‬أٌ نداء ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٔ٘ٔ‬ ‫محمد فوزي‪ٕٔ٘ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬فٍ الهَداى ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖ٘ٔ‬ ‫‪ ‬او ههرب هنكِ إاو إلَكِ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓ‪ٔٙ‬‬ ‫محمود أبو المعاطً‪ٕٔٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬الرسالة ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖ‪ٔٙ‬‬

‫‪5‬‬


‫محمد عادل الوهٌدي‪ٔٙ٘ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬وصَة شهَد ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔٙٙ‬‬ ‫محمود محمد متولً‪ٔٙ9 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬الصباح ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓ‪ٔ7‬‬ ‫‪ ‬سكة فراق ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٔ‪ٔ7‬‬ ‫مروة لبٌب‪ٔ7ٕ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬حروﻑ هى حَاجٍ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖ‪ٔ7‬‬ ‫ندى باشا‪ٔ7ٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬أشجاق‪ ..‬لﻌَدك ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٘‪ٔ7‬‬ ‫ندى حسٌن‪ٔ7ٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬الدفجر الوردٌ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔ77‬‬ ‫‪ ‬لوحة وفناى وﻋلبة ألواى ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔ79‬‬ ‫نور العٌن‪ٔ8ٕ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬قصة حبَبَى ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٖ‪ٔ8‬‬ ‫‪ ‬هنً اللقاء ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٗ‪ٔ8‬‬ ‫دعاء سلطان‪ٔ8ٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :‬‬ ‫‪ ‬هصر َا أم ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔ87‬‬ ‫‪ ‬ذورة القلوب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ‪ٔ89‬‬ ‫ختام ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٕ‪ٔ9‬‬

‫‪6‬‬


‫مقدمة‬ ‫"الكلمة اٌد ‪ ،‬الكلمة رجل ‪ ،‬الكلمة باب ‪ ،‬الكلمة نجمه كهربٌه فى‬ ‫الضباب الكلمة كوبرى صلب فوق بحر العباب"‬ ‫صالح جاهٌن‬ ‫وألى الكلهة نور ‪ ..‬ونور الكلهة او َنطق إاو بالقلم‬ ‫ججهﻌنا هنا‪ ..‬هجهوﻋة هى أقالم الظل‪ ..‬هجهوﻋة هى الشباب الذَى‬ ‫َجهﻌهم األهل والهوهبة والشﻐﻑ الذٌ جحهله قلوبهم وججرجهه أقالههم‪.‬‬ ‫فقط َفجقدوى الفرصة لجسطﻊ كلهاجهم بنورها لجصل لﻐَرهم‪.‬‬ ‫ولذا نرحب بكم الَوم فٍ اإلصدار الذانٍ لكجاب رسالة اإللكجرونٍ ‪ -‬أحد‬ ‫هشروﻋات ساقَة رسالة ‪ -‬لنصل بالكلهة لهﻌناها‪ ..‬وقَهجها‪ ..‬وهدفها‬ ‫األسهً دوها‪.‬‬ ‫"الكلمه‪..‬وعد‬ ‫الكلمة عقد‪..‬‬ ‫الكلمه صوت عالى ٌحرك بجد‬ ‫الكلمه فرحه‪..‬‬ ‫الكلمة بنوته بطرحه‪..‬‬ ‫تفتح شباك الحٌاه بفرحه‪"..‬‬

‫محمد فإاد عٌسى‬

‫‪7‬‬


‫أالء عست‬

‫‪8‬‬


‫قلب ُمح َت ِرق‬ ‫ٌ‬ ‫احبب ُجك بصِ دق‪,‬‬ ‫صدق ُج َك حَى قُلت انك لىْ ُج َﻐادِر لكنك َكذ ْ‬ ‫ِبت‪,,‬‬ ‫اذهبْ !‪ .‬فل َهى جك َج ِرخ ْ!‪.‬‬ ‫قد َح ْ‬ ‫هلت بَْى ط ََآج َِك َروحًِ و اخ َجفَْت و َهالًِ ااو فًِ ب َُﻌآدِك اخ َجنِق‪..‬‬ ‫لت ال ُ‬ ‫جب‪ ,‬فق َج ْ‬ ‫شﻌُور بدَاخِلً‪,‬‬ ‫سؤل ُج َك ال َب َقاء فل ْم جُ ِ‬ ‫َِر ان َجحِب‪..‬‬ ‫فل َ‬ ‫قجل َج ُه بَْدََك و َهﻊ َذل َِك فًِ ب َُﻌآد َ‬ ‫ِك َكطِ ٍ‬ ‫صﻐ ٍ‬ ‫اقسم الـآ َ َُﻐا ِدر ااو بﻌودَ ج َِك َقـآبِلـآ‬ ‫ب َنً النحَِب بدَاخِلً لَه َه َؤوي و َ‬ ‫َح ِبَ َبجً قد ﻋ ُ‬ ‫ُدت و لى اجرُكك‪..‬‬ ‫ُ‬ ‫ك ف َجهضِ ً ال ُدهو ُﻉ ﻋلًَ َخداي و كؤن َهآ نا ٌر جش َجﻌِل‬ ‫ُزى بﻌدَ فُراقِ َ‬ ‫اوزهت الح َ‬ ‫و َ‬ ‫ب َن َقجِل‪..‬‬ ‫ب بال َنحَِ ِ‬ ‫ِك كؤ َن ُه فًِ ال ُجرا ِ‬ ‫قلبً هِى بﻌد َ‬ ‫َنط ِوي ِ‬ ‫رأَ ُج َك ِبه َناهً ُج َنادَنً و َج ِﻌ ُدنً بالب َقاء‪,‬‬ ‫و ها َ‬ ‫ب جخ َج ِبًء ‪ ..‬فه َجً جن َج ِهً هِى ذاك ال َك ِذبْ !‪.‬‬ ‫ب ال َكذ ِ‬ ‫انت ذانَِة فً ْذو ِ‬ ‫حبَ َبجًِ قد ﻋ ُ‬ ‫ه َجً َق ُجلُ َك ْ‬ ‫ُدت و لىْ نف َج ِرق‪..‬‬ ‫الشوق و جﻌُود قابِلـآ ‪ِ :‬‬ ‫ُدت و هالًِ ّ‬ ‫الوجْ د بﻌد الفُراق و قد ﻋ ُ‬ ‫بكذاب;‬ ‫ق َجلَنً َ‬ ‫ُ‬ ‫ت انً فً بُﻌادِك لى‬ ‫ففً ب َُﻌادِك‬ ‫حبُك بصِ ْدق ‪,‬صدَ قجِك حَى قُل ِ‬ ‫حبُك ‪ ..‬أ ُ ِ‬ ‫كدت ان َجحِر ‪ ..‬أ ُ ِ‬ ‫اح َجهِل ‪,‬صدقَِنً بﻌد الـآى هـآلنـآ اى نف َجرق و سؤُﻏلِق اها َم الفُراق بﻌدَ ال ََوم ُكل ُ‬ ‫الطرُق‪..‬‬ ‫ِ‬ ‫لقلبً الـآ باألو َهـآم َه َجلًِء‪,‬‬ ‫وهآ ِ‬ ‫ذهب و ل ْم ََﻌُد و انا الَّجً فًِ بُﻌادِه لـآ اح َجهِل‪..‬‬ ‫ف َقد‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫اقسهت َﻋلًَ النس ََاى‪..‬‬ ‫و‬ ‫ُ‬ ‫اقسهت َﻋلًَ النس ََاى‪..‬‬ ‫نﻌم ‪,‬‬ ‫َ‬ ‫كﻌآدَ جِه هذه الـآَــآآم ‪..‬‬ ‫قلبً ها َزآ َل فً ه َكانِه َ‬ ‫لكى ِ‬ ‫َح َج ِرق‪,,‬‬

‫‪9‬‬


‫حمقـاء هى انا‬ ‫أحجً لًِ َقلبٌ ا ُ‬ ‫شﻌُر بـِه!‬ ‫انـًَ لَحهْقـــَآء‪,‬‬ ‫فإى ل ْم ََ ُكى ا ُكنت اجﻌْ ّذب َه َ‬ ‫كذآ ُه ْن ُذ َذاك‬ ‫ال ََوم ال َه ْشإم‘‬ ‫اكـــَآى َحقــآ ه ْش ُبوهـــآ‪,‬‬ ‫اكــَـآى هُو السبب!‬ ‫الحهقــَآء!‬ ‫ام انـآ كها قُلت َ‬ ‫حهقآء أل ِّنً ف َج ْ‬ ‫حت له َق ِلبً فدَ َخل هِى َوهِهـا و لم ََخرُج‪,‬‬ ‫قلبً‪,‬‬ ‫وا حسر َجـآه ﻋلَك َآ ِ‬ ‫آ َهآت َج ِّبى هِنهـَـآ بس َبب َ‬ ‫ش ْخص ل ْم َُق ِّدرك‬ ‫الخ ْ‬ ‫و لم َُق ِّدر ا ِّنً ّفضل ُج ُه َﻋلًَ سآبِر َ‬ ‫َري‬ ‫لق و هـَآ هو َهﻊ َﻏ ِ‬ ‫ِصة حُب‬ ‫َقضِ ََآى اج َهل ق َ‬ ‫سجت َﻋلًَ آاوهــًِ‬ ‫ُن َ‬ ‫ا ِّنً ألبﻐض َهآ‪,‬‬ ‫لكى اذ ْنبهـآ انه احبَّهآ‬ ‫َإر َقهـَآ ل ُجنقذ َقل َبهآ ﻋَكسِ ً ا َنـــآ‬ ‫و افصحِت لـــَ ُه ﻋى ها ِ‬ ‫هدت َﻋلًَ َكلـَآم ال ُ‬ ‫اﻋِ َج ُ‬ ‫ش َﻌ َراء َكلـَـآم ال َهشـَاﻋِر‪,‬‬ ‫الﻌَى َجحكًِ‬ ‫َ‬ ‫‪10‬‬


‫اإلبجســآهة جصﻑ وووو‪...‬‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫َكلــَآم لم َُسـَآﻋِ د إلـــآ فً أنَِنًِ‪,‬‬ ‫صدَ اهــَـآ‬ ‫آهـــَـآت َ‬ ‫َجﻌلُو و َجﻌلُو و انـــآ هﻌ ْـهـــآ افقِد َق ِلبً افقِد‬ ‫احسـَاسًِ‬ ‫و َهرة اخري ا ُكوى انـآ‪,‬‬ ‫اظل ك َهآ أنآ ح َجً فً الحُب حهقآء‬ ‫اﻋذرنً َا قلبً َ‬ ‫فهذا َقد ََرك اى َج ُكوى هِلكــآ لف َجآة هِذلًِ‬ ‫حــَآولت فً كل شِ ًء و ظلت كها هً!‬ ‫هجرد حه َقـآء‪..‬‬

‫‪11‬‬


‫أالء عالء الديً‬

‫‪12‬‬


‫مع من تحب‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب‪...‬جشﻌر كؤى الﻌالم كله َبجسم لك وربها َرقص طربا هى احساسك‬ ‫بالنشوة الالهجناهَة‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب ‪...‬فإنك جخرج هى جلك الشرنقة الجٍ أنشؤجها حول نفسك‪...‬جنطلق‬ ‫إلً طور الحرَة بال قَد‬ ‫ججحول إلً جلك الفراشة الجٍ ججلهﻑ إلً ارجشاﻑ رحَق الحب فججلهس كل ورود الﻌشق‬ ‫األنَقة برونقها الهﻌهود‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب‪...‬فؤنت لست بحاجة لحَاكة الهشاﻋر واصطناﻉ البسهات ‪...‬فكل‬ ‫كَانك َنطلق بﻐَر إرادة سوي هوي القلب‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب‪..‬جسقط كل الخطط والهوازَى ‪...‬‬ ‫او جوجد أههَة للﻌقل أو الهنطق فٍ الجﻌرﻑ ﻋلً واقﻊ الحقابق‬ ‫فكل شا ﻏَر هنطقٍ هها َإكد أى األحالم قد جري بالﻌَى الهجردة‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب‪..‬جخجل الهقاََس الكونَة‪...‬فجصبح الساﻋات كطرفة ﻋَى‬ ‫وانجباهاجها‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب‪ ...‬او جههك كل جفاصَل الحَاة ‪....‬او ههوهها واو أفراحها‪...‬‬ ‫شﻐلك الشاﻏل أى جنظر فٍ جفاصَل وجهه حجً او جفوجك أحد جﻌبَراجه أو بسهة هى بسهاجه‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب ‪....‬او جكوى الكلهات بؤسهل السبل للجﻌبَر ﻋى هكنوناجك ولو‬ ‫جهكنت هى اإللهام بكل هﻌاجم اللﻐة‬ ‫فحوار الﻌَى هو األقوي والرابح فٍ النهاَة‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب‪...‬ججﻌطل كل هسجقبالجك الحسَة والﻌصبَة‪...‬او جسجقبل سوي كل‬ ‫هاهو هجﻌلق به‪...‬كؤنها خلقت لكٍ او جشﻌر إاو به واو جرسل اسججابجها السرَﻌة إاو له‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب ‪...‬جشجهٍ الحدَخ بصهت األلسنة وههس القلوب‬ ‫جﻌشق لﻐة الﻌَوى فهٍ فاضحة لهكنوى األنفس‬ ‫ﻋندها جكوى هﻊ هى جحب‪ ....‬جحب إى جكوى هﻌه إلً األبد‪...‬فبدونه او َكوى للﻌشق جفسَر‬ ‫هى وجهة نظرك‬

‫‪13‬‬


‫آية فاروق‬

‫‪14‬‬


‫حدوتــــــــة مصـــــرٌة‬ ‫أنا لسا فاكر الهركبة‬ ‫وقﻌدجنا الحلوة وسهرنا‬ ‫وصوت النَل باللَل‬ ‫بَضحك ﻋلً صوت هزارنا‬ ‫ولها كنا نضحك ﻋلً ظروفنا‬ ‫وَجﻌجب هننا قهرنا‬ ‫شلة صحاب َابسة‬ ‫أحهد وهَنا وسَﻑ‬ ‫ﻋاَشَى حَاه بابسه‬ ‫نهرب بضحكجَى‬ ‫هى ﻏلبنا وشقانا‬ ‫وبسهره حلوه ننسً‬ ‫اللً وجﻌنا جوانا‬ ‫وكنا داَها نﻐنً‬ ‫َا لَل طول شوَه‬ ‫ﻋالصحبة الحلوة دَا‬ ‫‪...‬‬ ‫وكنا نروح ننام‬ ‫ونقول بكره أحلً‬ ‫نحلم حلم ﻋلً ادنا‬ ‫َهكى أهل َلهحنا‬ ‫بس وهللا زهقنا‬ ‫دا احنا هى كجر شكوجنا‬ ‫للبحرهلحنا‬ ‫وَاها ﻏنانا باللَل‬ ‫ها رَحنا‬ ‫نصحً الصبح نالقً‬ ‫الحال هو هو‬

‫‪15‬‬


‫واحنا برده زي هاحنا‬ ‫‪.....‬‬ ‫وفً َوم خدت أصحابً هَنا وسَﻑ‬ ‫وقولجلهم هنﻌهل ذورة‬ ‫هنﻌهل ذورة !‬ ‫ضحكوا ﻋلَا وقالولً‬ ‫اسكت َا أهبل هجكوى سبب فً دهارنا‬ ‫خلَنا صابرَى أحسى‬ ‫خاَفَى ﻋلً أﻋهارنا‬ ‫كنا ﻋَال طاَشة‬ ‫هلناش فً أي حاجة‬ ‫حجً كنا داَها نقول‬ ‫هلناش فً السَاسة‬ ‫أنا كنت شاب زي ﻏَري‬ ‫ﻋاَز أنجح فً الدراسة‬ ‫كاى نفسً أججوز وأخلﻑ‬ ‫ابى َشَل أسهً وراذه‬ ‫بس كرهت كلهة ( وراذه)‬ ‫‪......‬‬ ‫وفً ااوخر اقجنﻌوا‬ ‫وخدنا صحابنا وقولنا نروح ﻋالهَداى‬ ‫ورفﻌنا ﻋلم هصر‬ ‫وطالبنا بالحرَة‬ ‫وقولنا ارحل َا جباى‬ ‫كفاَة بقا جقفَل فً البَباى‬ ‫اسهﻌونا هره واحده‬ ‫ﻋرفونا هَى اللً باﻉ وهَى اللً خاى‬ ‫ٖٓ سنة ساكجَى‬ ‫والظلم ﻋشش فً الشوارﻉ‬ ‫ٖٓ سنة صابرَى‬ ‫والكل اجﻌهً واو حد ساهﻊ‬

‫‪16‬‬


‫ولها كنا نجكلم‬ ‫هَت صوت ﻋالً َخرسنا‬ ‫وقال اَه كفاَاكم هطاهﻊ‬ ‫‪...‬‬ ‫واوول هره الناس صحَوا‬ ‫وجم هجفوا هﻌانا‬ ‫وألول هره حد َحس بوجﻌنا‬ ‫كام هره ﻋشانك َا وطى دهﻌنا‬ ‫وﻋشاى نﻌَش فً حقنا ضَﻌنا‬ ‫وﻋشاى األسجقرار‬ ‫فً كراهجنا هوجنا وفً جنازجها شَﻌنا‬ ‫بس ساهحنً َا وطى اسجكفَت‬ ‫والنهارده بهجﻑ اى حَاجً لَها هﻌنً‬ ‫‪...‬‬ ‫سهرنا هناك كام َوم‬ ‫واجحهلنا قنابل وشوم‬ ‫وهجفنا بصوت ﻋالً‬ ‫ﻋهر السهر ها كاى كدا بَحاللٍ‬ ‫كنت بحس اى اللَل بَﻐنَلنا‬ ‫واى الشوارﻉ فرحانة بَنا‬ ‫واى القهر بَهنَنا‬ ‫ولها كنا نقوم نصلً الفجر‬ ‫كاى هَنا بَحهَنا‬ ‫‪...‬‬ ‫كنا صباح جهﻌه‬ ‫وكانت هالََى فً الهَداى بججهﻌنا‬ ‫صوجنا ﻋالً أﻋلً هى صوت القهﻊ‬ ‫ونشفت الشهس هى ﻋلً خدودنا الدهﻊ‬ ‫كنت حاسس انً طاَر‬ ‫حاسس انً قرَب هى شًء‬ ‫حاسس اى الفرح هش بﻌَد‬

‫‪17‬‬


‫اى حقً خالص هقدر ألهسه‬ ‫وأى حلهً الصﻐَر هقدر أحققه‬ ‫بس فوقجنً هى حلهً رصاصة‬ ‫ورهجنً ﻋاألرض قجَل‬ ‫هرت أداهً كل حَاجً فً ذوانً‬ ‫وافجكرت اى أهً فً بَجنا بجسجنانً‬ ‫هرجﻌلك َا أهً شهَد‬ ‫افرحً‬ ‫دا انا ههدودالً هى الجنة اَد‬ ‫‪....‬‬ ‫اى كنت هت ﻏدر‬ ‫فَكفَنً اى بﻌدي طلﻊ للحرَة فجر‬ ‫رحل الجباى‬ ‫واجحبس اللً خاى‬ ‫بس الحدوجة لسا هخلصجش‬ ‫ها هو ﻋشاى َطلﻊ القهر‬ ‫اوزم قبلَه َهل البدر‬ ‫‪....‬‬ ‫فهجسجﻌجلوش وخدوها واحده واحده‬ ‫ذورجنا أكبر هى انها جخلص فً قصة واحدة‬ ‫واو جسهحوش لحد فً َوم َفرقنا‬ ‫هش ﻋشاى دسجور هكرهه صاحبً هَنا‬ ‫الﻌبوا ﻏَرها ودسجور َا أسَادنا‬ ‫أنا فً األول واألخر انساى‬ ‫أنا هصري‬ ‫هسلم وهسَحً وﻋلهانً ولَبرالً وإخواى‬ ‫‪..‬‬ ‫أنا كل شارﻉ فَكً َا بلدي كاجبلك فَه اسهً‬ ‫وحبً لَكً أكبر هى حدود وصفً‬ ‫او ﻋهري بخلت ﻋلَكً واو حجً بروحً‬

‫‪18‬‬


‫وههها صبري َطول هجحهل فوق جروحً‬ ‫ها انت َاها ارضك شالجنً‬ ‫وسهاكً الزرقا ضللجنً‬ ‫وقهرك َشهد ﻋلَا ونَلك‬ ‫لها كنجً بردو قاسَة وبﻐنَلك‬ ‫أنا هفضل أبنً فَكً‬ ‫وأكبرك وأﻋلَكً‬ ‫وأصونك َا هصر ﻋروسة‬ ‫وهجفضلً داَها وأبدا‬ ‫فخر لَا وللﻌروبة‬

‫‪19‬‬


‫رسالة لرجل غٌر موجود حالٌا‬ ‫أنا او أحجاج لورق ِة شرﻋَة‬ ‫لجﻌلى حبً لك لفجر ِة ابدَة‬ ‫لحبر َكجبُ ها بَننا‬ ‫او أحجاج‬ ‫ِ‬ ‫فها بَننا أسطورةُ هلحهَ ُة‬ ‫فصدقونً‬ ‫حبه شَبا‬ ‫لى َهنﻌنً ﻋى ِ‬ ‫ولو حجً هﻌرك ُة دهوَة‬ ‫‪..‬‬ ‫ب او َنجهً‬ ‫جواﻋدنا ﻋلً ح ِ‬ ‫او َنضب ولو حجً ج ْفت دهانا‬ ‫واى لى َُفرقنا دربُ واو ظرﻑُ‬ ‫ولو حجً الزهاىُ ﻋصانا‬ ‫واننا_ اى افجرقنا_ سنلجقً َوها‬ ‫وسَكوى لنا‬ ‫ﻑ الﻌاشقَى هكانا‬ ‫فً صفو ِ‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻋَناك أَنها جرَد‬ ‫سجبحر‬ ‫َ‬ ‫ب‬ ‫وسجﻌبرأنهار الح ِ‬ ‫َ‬ ‫الﻌشق‬ ‫وجﻐزو هَادَى‬ ‫ِ‬ ‫هى هحَطِ إلً هحَطِ‬ ‫وجناظر نسا ُء الدنَا‬ ‫فجقول هل هى هزَد !‬ ‫ولكى أﻋلم‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫أنً ساكنة داخلك‬ ‫ههها ابجﻌدت وههها جناسَت‬ ‫نفس الﻌَنَى‬ ‫أﻋلم أنً ﻋى ِ‬ ‫لم ولى أحَد‬ ‫الحب ذق ُة‬ ‫ألنك ﻋلهجنً أى‬ ‫َ‬

‫‪20‬‬


‫الهجر‬ ‫ت وبرﻏم‬ ‫برﻏم الهسافا ِ‬ ‫ِ‬ ‫او جنكسرْ‬ ‫َ‬ ‫الشوق إلً هى جحب‬ ‫وأى‬ ‫رﻏم " ْ‬ ‫هد" البﻌد‬ ‫او َؤجً "الجز ُر"فَنحصرْ‬ ‫نفس الذق ِة‬ ‫فكى ﻋندك َ‬ ‫بؤى هذا الحبُ الساكىُ‬ ‫ب‬ ‫بَى حناَا القل ِ‬ ‫لى َؤجً ﻋلَه َوها لَنهزم‬ ‫لى ججد أهرأة أخري‬ ‫لرجل‬ ‫جسهح‬ ‫ِ‬ ‫ﻋلً اضلﻌها أى َنرسم‬ ‫‪..‬‬ ‫حبَبً‬ ‫الهكاى‬ ‫اذا أرهقك دوا ُر‬ ‫ِ‬ ‫وأجﻌبك السفر‬ ‫ب فَك‬ ‫ولم جنبت حهاقات الشبا ِ‬ ‫ﻏَر الضجر‬ ‫ت طفولجنا‬ ‫هازلت هنا فً بَ ِ‬ ‫جدراى الفنا ِء‬ ‫أجذك ُر رس َهنا ﻋلً‬ ‫ِ‬ ‫وأقلبُ أحَانا فً الصور‬ ‫وأُقبْل ﻋَناك وَجواري الﻐضب‬ ‫وأواسً نفسً قابلة ‪ ..‬إنه القدر‬ ‫حبً لك لم َنقص شَبا‬ ‫وشوقً إلَك لم َندذرْ‬ ‫وبرﻏم ﻏضبً هنك أحَانا‬ ‫ُ‬ ‫هللت أفﻌالَك‬ ‫وانً‬ ‫سججدنً دوها أنجظر‬

‫‪21‬‬


‫أمحد رشاد‬

‫‪22‬‬


‫ممنوع من الكتابة‬ ‫ههنوﻉ هى الكجابة‬ ‫شاَفَى حالة الكؤبة‬ ‫حاسَى بقلم دبالى‬ ‫وردة خاَفة وسط ﻏابة‬ ‫هكجوم صوت ااونَى‬ ‫بَقول الشﻌر قوالة‬ ‫اَوه بحبك و ﻋاشقك‬ ‫بس هش هكوى ﻋلً حبك ﻋالة‬ ‫ده انجً اللً هسهَكً اهً‬ ‫او قلجلك َا ﻋهة واو خالة‬

‫جخَل هﻌاَا الصورة‬ ‫قلم هﻌدي جوه قلبً‬ ‫والقلم ده حبره دهً‬ ‫بَكجب اسهك جنب اسهً‬ ‫كجَر قالوا بحبك‬ ‫و اكجر كجبوا الشﻌر قبلً‬ ‫بس بحبك بجاﻋجً‬ ‫هفَش زَها فً بحري واو قبلً‬ ‫هش بدﻋً او سهح هللا‬ ‫بس انا ادَت قبل ها جدي‬ ‫او طالب رد جهَل‬ ‫واو خاجم فَه جنً‬ ‫انا طلبً بسَط خالص‬ ‫قولَلً بحبك َا ابنً‬

‫‪23‬‬


‫بﻌد كل هذا الكالم‬ ‫و هازل حقً فً الكجابة ﻏَر هشروﻉ‬ ‫و كفاَة كده ﻋشاى ههوجش هى الجوﻉ‬ ‫ده انا اللً باقَلك‬ ‫اهال هَى هَنور شهوﻉ‬ ‫فً الجاهﻊ َقول هللا اكبر‬ ‫فً السلم َبنً دروﻉ‬ ‫جحهً قلبك لَا و لَنا‬ ‫و جقول للظلم الهرور ههنوﻉ‬

‫‪24‬‬


‫بحث فى كتب العشق‬ ‫اَام كهوج البحر بَى َدي ججسرب‬ ‫نساء جبحخ ﻋى اخر رجل اﻋزب‬ ‫اخرَات برإَجك هﻌً ﻋَونهى ججﻌذب‬ ‫و انا وحدي اقﻑ فً ظالم اللَل لنسابهك اجؤهب‬ ‫ﻋلً اطراﻑ اصابﻌً او اسهح اوحداها بؤى جهرب‬ ‫فالبدر هكجهل فً سهاء ﻋَنَكً او َجﻐَب‬ ‫قلبً فً حَرة بَى الﻌشق و الشوق َجقلب‬ ‫و كالم حب َجري الً ابَات الشﻌر لججركب‬ ‫‪--------------------------------------------‬‬‫ابحخ فً كجب الﻌشق لﻌلً فً احداها اجفوق‬ ‫و اجدل هى كلهاجً قصابد لﻌلً بها اجؤنق‬ ‫جسجر قلب ﻋرَاى هسكَى و احَانا احهق‬ ‫ﻏفل ﻋى شهس ‪ ,‬كم جهنً اى بحبها َحجرق ؟‬ ‫دواهة ﻋشقك الَها قارب حَاجً َجحرك‬ ‫او َؤبه لنداء اسجﻐاذة فالفرصة هواجَة لكً َﻐرق‬

‫‪25‬‬


‫لم َهت ‪ ..‬بل فً رحم الدواهة ااوى َجﻌلق‬ ‫َنجظر صبر ااوَام َفَض ﻋلَه هى حبك لَجﻌهلق‬ ‫‪---------------------------------------------‬‬‫قالت َا راجل ها انت بقَس واو اظى نفسً لَلً‬ ‫او اري هنك سوي كالم بحار ذهل صار َهذي كل لَلة‬ ‫نﻌم َا اهرأة ‪ ..‬وقفت اهذي خلﻑ هذه ااوسوار‬ ‫ﻏافلت الحراس لجطول وقفجً و انقلب اللَل نهار‬ ‫جهنَت اى اكوى هاء َﻌبر الً ههلكجك هﻊ ااونهار‬ ‫او ﻋصفور صاهت َجسلل ﻋبر ااوسجار‬ ‫وصَﻑ الهلكة ها ﻋاد وحده َهلك ااوسرار‬ ‫فالسر فً حلهً َﻌبر هقهورا َهدد بااونجحار‬ ‫ها َهنﻌك ﻋى قول احبك سوي ﻏرور الكبار‬ ‫فاﻋجبرَنً طفل اجدلل و خذي ها شبجً هى ااوﻋهار‬ ‫اﻋجبري صخبً صهجا و اﻋجبري فقري كونه هى ااوقدار‬ ‫ﻋندها جنازلً ﻋى ﻋرشك ‪ ..‬جهلكَى بقلبً كل ااوقطار‬

‫‪26‬‬


‫أمحد شتيت‬

‫‪27‬‬


‫عدنا أم لم نعد‬ ‫أنا‬ ‫أجصدق ﻋَناٌ بﻌد ﻏَاب النهار أم أﻋاد خَالٍ إلٍّ ذاكرة الصﻐار‬ ‫أحقا أراك َا قدَهة الزهاى أم أنت حلم َراودنٍ فٍ الهسار‬ ‫آه ﻋلً ﻋَناٌ إنها أنت ألم جﻐد ذكري وأهل وانهار‬ ‫أها َرَنٍ الدهر شجً ﻋجاببه أم أى جلك هٍ هجﻌة األقدار‬ ‫هى أنت َا قدَهة الزهاى قولٍ أنك لست هى فَه احجار‬ ‫هٍ‬ ‫ﻋَب ﻋلَك َا قدَم الزهاى وقدَم الزهاى أنت َا هى جحجار‬ ‫أنت جرانٍ فالﻌَى او جكذب وللزهى قدراجه فٍ ها وراء األقطار‬ ‫جهر سنَى الدهر فؤﻋود ألراك فٍ طرَق لست فَه سوي هار‬ ‫وﻋجبا للزهاى فلم َلهو بؤﻋالهك وهل أبقاك حجً فَك او أحجار‬ ‫اللَل فٍ ﻋَنَك كها ﻋهد وكها ﻋهدت فٍ جبَنك السهار‬ ‫ونفس الﻌَى النادَه بقطَرات الدهﻊ فجلهﻊ جحت ضوء األقهار‬ ‫أخبرنٍ َا قدَم الزهاى ﻋى حالك أم لم جهر فٍ سنَنك أخبار‬ ‫أنا‬ ‫أٌ ﻋقل َذكر بﻌد رإَاك وإى جذكر هل أنجح فٍ اإلذكار؟‬ ‫أٌ جهَلة صرجٍ َا قهرٌ وهل َﻐزوك الحسى هى كل األقطار‬ ‫وهل للجهال سلطانا ﻋلَك أم سلطانك ﻋلً الجهال ها بقَت األدهار‬ ‫وإى بات اللَل فٍ ﻋَنٍ فألجل ﻋَونك جشرق الشهس باألنوار‬ ‫وجلك الخصلة ﻋلً جبَنك كم داﻋبجها أناهلٍ كهداﻋبة الصﻐار‬ ‫وَضفٍ ذﻐرك ﻋلً الكلم درا وَرقص هى شفجاك ﻋلً األوجار‬ ‫وجسؤلَى فٍ سنَى ﻋى حالٍ وَلَت السنَى جهحً هى اإلذكار‬ ‫هٍ‬ ‫َجنسم هى كلهاجك شذي الحب ألم جقل أنٍ أهل وانهار؟‬

‫‪28‬‬


‫أنا‬ ‫بل سؤلت نفسٍ ﻋلً ذكراك ولكنك أسهً هى الذكري واألفكار‬ ‫وأنا بﻌد جلك السنَى أاو أنساك إاو أى رإَاك جﻌَد إلً األشﻌار‬ ‫هٍ‬ ‫اهضٍ فٍ طرَقك فؤٌ حب جسؤل ﻋلَه بﻌد هرور األزهار‬ ‫أنا‬ ‫أسؤل ﻋى حبا شهد ﻋلَه الورد وشهدت ﻋلَه فٍ البساجَى أزهار‬ ‫أسؤل ﻋى حبا ﻋاش قرب البحر وفاضت ﻋلَه هَاه األنهار‬ ‫أسؤل ﻋى ﻏراها نهً فٍ ضلوﻋٍ وجشهد ﻋلَه فٍ الﻐابات أشجار‬ ‫ألم جكى جلك كلهاجك َا قدَهة الزهاى أم ذابت فٍ هَاه البحار‬ ‫وهال أنفاسك قد جسارﻋت وهال الدهﻊ فٍ ﻋَنَك قد وجد هسار‬ ‫هل َخجنق صوجك بالبكاء ام ﻏلب القلب ﻋقلك فانهار‬ ‫هٍ‬ ‫حَاجٍ دونك ﻋذاب َا حب ﻋهرٌ وهﻌك جحسب األﻋهار‬ ‫أحبك أكذر هى هاء البحر وأحبك أكذر هى فَضاى األنهار‬ ‫حفظت حبك طٍ ضلوﻋٍ ولم أحب إاو أنت َا شهسٍ وَا نهار‬ ‫وأنً لٍ أى أنساك َا قدرٌ وﻋلً ذلك َشهد ﻋالم األسرار‬ ‫ولكى الفراق قدرنا فاهضٍ فٍ حالك فلَس أهاهك خَار‬ ‫أنا‬ ‫ولم الفراق َا قدرٌ ولم جصدَى ﻋنٍ و قد هلكت كل األفكار‬ ‫هٍ‬ ‫أخشً الزهاى فهو قادر وإى ﻋاد الفراق فالهوت هو األقدار‬ ‫وأشفق ﻋلً قلبً هنك إى جبدل حبك أو كالزبد صار‬

‫‪29‬‬


‫أنا‬ ‫صهجا حبَبجٍ واو جحرقَنٍ بكالهك فإنه ﻋلَا هذل النار‬ ‫وأنا ذاك الحب أى َجﻐَر ولم َجهﻌنا الدهر لَفرقنا ببحار‬ ‫هٍ‬ ‫فرقنا قبال ولم جنفﻊ اِهال وحجً رإَاك لم أحجهل ها صار‬ ‫آه ﻋلً قدرٌ كم ﻋام هضً وقد قرب الحب ﻋلً أى َنهار‬ ‫فؤلقاك بﻌد جلك السنَى فَنهال ﻋلً قلبٍ هى الﻌشق أهطار‬ ‫وأنً لٍ أى أنساك حَنا فالَوم آهالٍ ﻋلً النسَاى جنهار‬ ‫َالَجنٍ هت قبال ولم ألقاك بل َالَت لم جر ﻋَناٌ نهار‬ ‫أنا‬ ‫سَرٌ هﻌٍ َا قدَهة الزهاى فلنا فٍ اللَل أكذر هى هسار‬ ‫فؤصفك فٍ ذناَا اللَل وفٍ النجوم و القهر وفٍ الرهل والبحار‬ ‫وجلك الوردة جندي بالﻌطر أم جبكٍ لم جسهﻊ بَننا هى حوار‬ ‫وها أشبه جلك الوردة فٍ بكاها بﻌَناك اِى َا ﻋروسة األزهار‬ ‫هٍ‬ ‫َكفٍ َا ابى حبٍ قبل أى جقجلنٍ فكالهك فٍ قلبٍ نار‬ ‫أنا‬ ‫أنت او جحبَنٍ َا قدَهة الزهاى وحبك هو الخَال ووهم صار‬ ‫هٍ‬ ‫او جقلها حبَبٍ فحبك جل ها أهلك وَجرٌ فٍ دهٍ كاألنهار‬ ‫أنا‬ ‫َا ابنة الحسى ساَرٌ الحب ودﻋٍ قلبَنا كها ﻋهدنا للجَار‬ ‫أها جذكرٌ ﻏنابك لٍ ﻋلً شجر الدوح حَى كانت جرقص األطَار‬ ‫أم جذكرٌ حَى ﻏلبك الشوق فطبﻌت ﻋلً شفجاٌ أﻋظم سالم حار‬ ‫ألم أقل لك كم أحببجك حَى جلسنا ﻋلً الجزﻉ ﻋند بقاَا الدَار‬

‫‪30‬‬


‫أﻋَد ﻋلَكٍ كلهات حبٍ فكؤى لم َهض زهى ولم َهر بقلبٍ هار‬ ‫أحبك َا أسهً أهدافٍ وَا هى اججاحت قلبٍ واجخذت هنه دار‬ ‫أحبك َا حب ﻋهرٌ وَا قلب َهأل اللَل بؤضواء النهار‬ ‫أحبك هجً فاض النهر وﻏهر وهجً انحصر الهاء والجفاﻑ صار‬ ‫أحبك هجً أهسكت السحب الهاء واحبك هجً انهالت األهطار‬ ‫أحبك هجً شرقت الشهس وﻏربت وأحبك فٍ كل لَل وكل نهار‬ ‫هٍ‬ ‫أذكرها َا قدَم الزهاى أذكرها فكؤى لم جهض سنَى وباألهس صار‬ ‫ولى أحجهل الفراق هجً حدخ أجرضً لٍ الهوت فٍ جلك األقدار‬ ‫أجركنٍ أهضٍ لحالٍ قبل أى َصبح قلبٍ رهاد هى جلك النار‬ ‫وادﻋوا أى َجهﻌنا الدهر بﻌد الهوت وأاو َفرق بَننا جدار‬ ‫أنا‬ ‫قفٍ واسهﻌَنٍ واو جقجلَنٍ أفإى جهﻌنا الدهر أجفرقنا األقدار‬ ‫أجﻌطَنٍ ظهرك ولم أزل أحدذك أٌ قلب جهلكَى قادر وجبار‬ ‫وجسرﻋَى كٍ او جصل كلهاجٍ أسهاﻋك و سجصل قلبك أَنها صار‬ ‫ألى جقفٍ ألى جسجدَرٌ ها الذٌ أذنبت كٍ ألقً بجلك النار‬ ‫آه ﻋلً قلبٍ وها هذا اللَل أجلك آخر اللَالٍ ولى َؤجٍ نهار‬ ‫آه ﻋل ﻋَناٌ ﻏابت ﻋنهها فجودا هى الدهﻊ كفَضاى األنهار‬ ‫ﻋودٌ حب ﻋهرٌ ﻋودٌ أم سجججركَى قلبٍ بﻌد جلك األﻋهار‬ ‫هل سقطت أرضا أم اقجربت األرض فجلقً دهﻌٍ الهنهار‬ ‫هاهٍ السهاء جصرخ بالرﻋد وها هٍ السهاء جبكٍ باألهطار‬ ‫أصرخ ﻋلَكٍ ﻋودٌ قبل أى أهوت وحدٌ جحت جلك األهطار‬ ‫وهل أخجبا هى الهطر أم أبقً َالَجنٍ أهوت قبل طلوﻉ النهار‬ ‫ﻋودٌ إلٍ قدَهة الزهاى او او جدﻋَنٍ إلً قسوة األقدار‬ ‫اقجلَنٍ َا سهاء الدنا اقجلَنٍ و أصَبَنٍ بها ﻋندك هى رﻋد جبار‬ ‫آه ﻋلٍ َالَجها جركض ﻋابدة ولو رفﻌت رأسٍ أراها كضوء النهار‬ ‫‪….‬‬ ‫‪....‬‬

‫‪31‬‬


‫أجلك خطوات جقجرب أم َفﻌل خَالٍ ها أجهنً أى َكوى صار‬ ‫هل أسهﻊ نحَب َﻌلونٍ أم جكذب أذناٌ وجلك أحالم النهار‬ ‫هل أرفٍ رأسٍ فؤجؤكد أم أخشً ﻋلً آخر آهالٍ أى َنهار‬ ‫‪....‬‬ ‫هٍ‬ ‫قم َا ابى حبٍ فلى َقدر قلبٍ ﻋلً فراقك وهﻌك جكوى األقدار‬ ‫وجفﻑ أدهﻌك فكم كرهت الدهﻊ فٍ ﻋَنَك وكم َلهب قلبٍ بالنار‬ ‫وكم َحرقنٍ كونٍ السبب وكم جقجلنٍ حَى دهﻌك َنهار‬ ‫قم فلنجحدي اللَل ولَرَنا القدر شجا ﻋجاببه فهﻌنا الدهر الجبار‬ ‫الدهر هﻌنا حقا أم جر أى لقابٍ بك كاى هى جدبَر األقدار‬ ‫وآه ﻋلً قلبٍ و ألﻑ آه أفبﻌد هاء الﻐَخ ألقَه فٍ النار‬ ‫قﻑ ﻋلً قدهَك وأدفبنٍ وقل أحبك أهام كل األنظار‬ ‫أري الخوﻑ فٍ ﻋَنَك ‪..‬قم لست خَال أنا واو وهم صار‬ ‫أنا‬ ‫حب ﻋهرٌ ﻋدت ولم جنسَنٍ أحبك حقا أهام كل األنظار‬ ‫ألجلك حبٍ أقﻑ ﻋلً قدهاٌ وبال جناح أطَر هﻊ األطَار‬ ‫اقجربٍ هنٍ فكم حلهت بك طوال لَااو هضت وطوال أنهار‬ ‫هٍ‬ ‫أﻏهرنٍ حبَبٍ بحبك كها ﻋهدت زهاى ولى َقﻑ أهاهنا جدار‬ ‫قل أحبك َا حبَبجٍ فكم كانت ولم جزل جروَنٍ بﻌذب هى األنهار‬ ‫أنا‬ ‫أحبك حبَبجٍ أحبك ها أبرد وجنجاك ﻋلً خدٌ الهلجهب كالنار‬ ‫هٍ‬ ‫َكاد البرد َقجلنٍ لواو صدرك فصدرك إلَا أدفؤ األصدار‬ ‫وأحطنٍ بذراﻋَك فال أضَﻊ هنها واحهلنٍ هﻌك هى األرض إلً األقهار‬

‫‪32‬‬


‫أنا‬ ‫آه ﻋلَك هخلوقة أشفق ﻋلً ضلوﻋك جصبح بَى َداٌ كِسار‬ ‫هٍ‬ ‫أطبق ﻋلَا واو َههك أهرٌ أها اشجاق قلبك بﻌد جلك األدهار‬ ‫أنا‬ ‫فلنذهب حبٍ ولَشهد الورد ﻋلَنا ولجشهد السهاء والبحر والنجوم واألهطار‬ ‫هٍ‬ ‫إلً أرضا لم جطؤها قدم قبلنا ولننجب بها ألفا هى الصﻐار‬ ‫أنا وهٍ‬ ‫ﻋدنا أم لم نﻌد سنكوى للحب أﻋالم وسجحكٍ حكاَجنا األشجار‬

‫‪33‬‬


‫أكرهك ٌا فتاه‬ ‫أظلهاك جكفٍ َا ببر فٍ الﻐهام‪...‬أم سجﻐنً بشﻌرٌ وَقجلنٍ الهالم‬ ‫ظالم صدرٌ لـم َسـﻊ أسـرارٌ‪....‬أَـكـــفـٍ َـا بـبر هــا بـك هـى ظـالم‬ ‫بـبر جـاﻑ وصـحارٌ وجـبال جرنـو‪...‬بالﻌـالـٍ وضـباب وﻏَـوم دوى هسام‬ ‫أَـكـفـَك هـذا َـا سـرٌ وجحـفظ‪...‬أم سـنـفـذ وجـﻌـدو إلـً أذى األنــام‬ ‫َا بـبر قــد أجلــﻑ الهـوي قلبــٍ‪...‬وأرانــٍ هـﻊ الـلـَــــل هـﻌـنً اِاوم‬ ‫َا ببر جردي السر فٍ صـدرٌ و‪...‬أحرقنـٍ وأنـسانٍ النـوم واألحـالم‬ ‫‪.......‬‬ ‫لقد رهانٍ برهح نافذ حب فاسد‪...‬وقلب طاﻏا ورهوشا كالسهام‬ ‫واو أحسبها قد رهجنٍ أنا وحدٌ‪...‬واو أدرٌ كم قلبا خر كصَد الَهام‬ ‫وهى لم َقﻊ صرَﻊ قلبك سقم‪...‬قلبه وﻋاش طرَد األوهام‬ ‫جهَلة أنت وفٍ الحسى آَة و‪...‬ﻋَناك جسرق هى الوجر األنﻐام‬ ‫وقواهك َجهاَل هﻊ ضحكاجك‪...‬كسجار جلهو به الرَح فٍ ﻏرام‬ ‫ﻋبَر الزهر والورد َذوٌ وﻋبَر‪...‬الورد األحهر ﻋلً خدك باق هﻊ األَام‬ ‫ضَاء النجم والقهر َﻐَب وضوء‪...‬جبَنك ساطﻊ ههها كانت الﻐهام‬ ‫والشهد َجقطر هى شفجاك وَداوٌ‪...‬طَب ﻋطرك هى القلب كل األسقام‬ ‫‪.......‬‬ ‫وكم سهﻌت كالهك البارد فلم َذر‪...‬إاو اسخطٍ ﻋلَك وﻋلً األَام‬ ‫وكم نقل إلٍ حدَذك ﻋنٍ فلم‪...‬أجد ها َرده فﻌال أو حجً كالم‬ ‫سهﻌجك هى وراء ظهرٌ وجهنَت‪...‬لو رددجك إلً الصهت باللطام‬ ‫ﻏاضب ﻋلَك أنا وحزَى ﻋلً‪...‬نفسٍ َالَجك حلم َراودنٍ فالهنام‬ ‫وكم َحرقنٍ دهﻌٍ الذٌ انسال‪...‬وَقجلنٍ كونه ﻋلَك دوى لجام‬ ‫ولبى سهﻌت شﻌرٌ ها أدركجَنٍ‪...‬أخاطبك وأنت الجٍ ﻋنها الكالم‬ ‫هوقى أنا ﻋى قلبٍ أنٍ كذر كرهٍ‪...‬ﻋلَك وفاض ﻋلً الﻐرام‬ ‫أكرهك َا فجاة أكرهك وقد فاض‪...‬ﻋلً ﻋَناٌ ها هأل قلبٍ هى ظالم‬ ‫‪........‬‬ ‫وبﻌد كل ذلك او جزال ﻋَناٌ‪...‬جشجاق إلً رإَاك بﻌد اِاوم‬ ‫وروحٍ بﻌد الﻌذاب جهفو إلَك‪...‬وكؤنها كانت سنَى هى الﻐرام‬ ‫وخَالٍ َؤجٍ بك كؤهَرة هى الزهاى‪...‬وَصورك فٍ كل األحالم‬ ‫إاو قلبٍ لم َزل َكرهك فلم جهر‪...‬كلهاجك ﻋلٍ هرور الكرام‬

‫‪34‬‬


‫ولكنٍ أخاﻑ ﻏلبة ﻋَنٍ وروحٍ‪...‬وخَالٍ فؤﻋود وقد صرﻋجنٍ السهام‬ ‫او لى أﻋود إلً هواك وإى‪...‬اضطررت إلً قجلك ألﻋَش فٍ سالم‬ ‫أﻋَناٌ احذرا اقجالﻋكها وزَنة‪...‬أوراق شﻌرٌ أنجها لو شوقكها دام‬ ‫ولبى اسجهرَت َا روحٍ فهصَرك‪...‬الهوت لجكونٍ ﻋبرة طَلة األَام‬ ‫وآ ٍه ﻋلَا لو خَالٍ َحجرق فجنجهٍ‪...‬حَاجٍ هﻊ الشﻌر والوهام‬ ‫او َبقً لٍ إاو جسد فاى وحس‪...‬بارد ونوم جخلو هنه األحالم‬ ‫وقصابد َنقصها األبَات وحَاة‪َ...‬نقصها الرإي وحدَخ َنقصه الكالم‬ ‫واو َبقً لٍ إاو قلبا لم َزد‪...‬به هنذ حَنٍ إلً اللحد إاو الظالم‬

‫‪35‬‬


‫أمحد شلنوٌ‬

‫‪36‬‬


‫حال العرب‬ ‫بكل فخر وكبرَاء‬ ‫سؤظل رافﻌا راَه اإلباء‬ ‫اهام كل ها قَل ﻋنً‬ ‫بؤنً أساس الﻐباء‬ ‫ﻑ أنا الﻌربً‬ ‫كنت وهازلت رهزا للذكاء‬ ‫فَاهى جقول ﻋنً هذا‬ ‫أخبرنً لهاذا؟!‬ ‫‪....‬‬ ‫أ ألنً‬ ‫ﻋى الركب جخلفت‬ ‫ام للﻌهل اههلت‬ ‫و لكجاب هللا خالفت‬ ‫ولم اسلم لوجه هللا‬ ‫بل لوجه الﻐرب اسلهت‪.‬‬ ‫فَاهى جقول ﻋنً هذا‬ ‫اخبرنً لهاذا؟!!‬ ‫‪..‬‬ ‫أ ألنً‬ ‫ارض بالحال‬ ‫لم‬ ‫َ‬ ‫وسرقت الهال‬ ‫وقلت بؤنً ربً ﻏفو ُر رحَم‬ ‫و هو شدَد الﻌقاب‬ ‫الكبَر الهجﻌال‪.‬‬ ‫فَاهى جقول ﻋنً هذا‬ ‫اخبرنً لهاذا؟!!‬ ‫‪..‬‬ ‫أ ألنً‬ ‫لم أصرخ ﻑ وجه الفساد‬

‫‪37‬‬


‫لم أﻋد الﻌدة والﻌجاد‬ ‫اهام كل م سرقوا ونهبوا‬ ‫وخربوا البالد‬ ‫فَاهى جقول ﻋنً هذا‬ ‫اخبرنً لهاذا؟!!‬ ‫‪..‬‬ ‫أ ألنً‬ ‫اﻋجبرت آنسا هذلً آلها‬ ‫و ركﻌت له خوفا او اجالاو‬ ‫و لم اﻋجبره هوظفا ﻋندي‬ ‫َﻌهل م اجلً وَقبض هنً الها َل‬ ‫فَاهى جقول ﻋنً هذا‬ ‫ارجوك اخبرنً لهاذا؟!!‬ ‫‪..‬‬ ‫أ ألنً‬ ‫صافحت م سهوا رسولً‬ ‫م ﻑ ااوحزاب خانونً‬ ‫م ﻑ لبناى دهرونً‬ ‫م ﻑ فلسطَى هزقونً‬ ‫فَاهى جقول ﻋنً هذا‬ ‫اخبرنً لهاذا؟!!‬ ‫‪..‬‬ ‫هذه بﻌض انجازاجً‬ ‫جدﻋونً اوفجخر بذاجً‬ ‫فؤنا اسهﻊ طول حَاجً‬ ‫اى اجدادي ﻋلهوا الﻌالم‬ ‫فؤفجخر و ارسل الَهم جحَاجً‬ ‫‪...‬‬ ‫و للهساوئ بقَه‪..‬‬ ‫‪...‬‬

‫‪38‬‬


‫أمحد شلنوٌ‬ ‫& ٍــيد ىــبيل‬

‫‪39‬‬


‫حوار‬ ‫حوار بَى حسنً هبارك وجهال ابنه‬ ‫قبل الذورة‬ ‫جهال‪:‬هاجَجً َا بابا نﻐور‬ ‫بدل ها الشﻌب َذور‬ ‫وكفاَه ال ٓ‪ 7‬دول‬ ‫خلً الطابق هسجور‬ ‫‪..............‬‬ ‫هبارك‪:‬اسجنً َابنً شوَه‬ ‫هاَهكى َوصلوا هَه‬ ‫دي بلدنا الحلوه جكَه‬ ‫لَا وللحراهَه‬ ‫انكل ﻋز وزكرَا‬ ‫‪.........‬‬ ‫ساﻋة الذوره‬ ‫جهال‪:‬الشﻌب خالص اهو ذار‬ ‫وفجحوا ﻋلَنا النار‬ ‫هى ظلهك َا جبار‬ ‫والحكم اهو هنا طار‬ ‫‪............‬‬ ‫هبارك‪:‬اجلم َاواد َاجهال‬ ‫انا ابوك ههها كاى‬ ‫والشﻌب َوهَى وَنام‬ ‫واهو كله كالم فً كالم‬ ‫‪............‬‬ ‫جهال‪:‬اهو فات َوم والجانً‬ ‫وهاها سوزاى بجﻌانً‬ ‫بجقول هنك اه َانً‬ ‫حسنً م الهر سقانً‬

‫‪40‬‬


‫‪..........‬‬ ‫هبارك‪:‬ﻏور َااو هى قداهً‬ ‫هاكفاَه اهك قرفانً‬ ‫طول النهار خنقانً‬ ‫وطلﻌت ﻋَى اهلٍ‬ ‫وانا هش شاَﻑ حوالَا‬ ‫‪َ...‬اﻋذهــــــــــــــاى‪...‬‬ ‫كلهلً وزَر الداخلَه‬ ‫جه وقت افكاره الﻐبَه‬ ‫اهو َرش الشﻌب بهَه‬ ‫او َرﻋبهم شوَه‬ ‫بحبة بلطجَه فً السجوى هرهَه‬ ‫‪...........‬‬ ‫جهال‪:‬هاجﻌهل حاجه َا بابا‬ ‫الﻌادلً خالها خرابه‬ ‫وانسحب بكل خَابه‬ ‫قبل هاجوصل واو دبابه‬ ‫‪...........‬‬ ‫هبارك‪:‬هاانا جبت وزاره جدَده‬ ‫وﻋَنت ﻋهر سلَهاى‬ ‫اﻋهل َاناس اَه جانً‬ ‫اه َااانً هش ﻋارﻑ انـــــــام‬ ‫هسكجهالك خربجهالً‬ ‫انت و الحراهً الجانً‬ ‫َاابى اهك ‪...‬اه هنك َانً‬ ‫‪..........‬‬ ‫جهال‪:‬شفجً بابً َاهاهً‬ ‫بَقول انً حراهً‬ ‫طب اﻋهل اَه وانا هالً‬ ‫انكل ﻋز الً ﻏوانً‬ ‫‪...........‬‬

‫‪41‬‬


‫هبارك‪:‬اجصرﻑ انا ازاي دلوقت‬ ‫انا روحً بقت ﻑ اَدَهم‬ ‫خاَﻑ هى بكرة الجاي‬ ‫بﻌد ها طلﻌنا ﻋنَهم‬ ‫او انا ﻋارﻑ اهدي الوضﻊ‬ ‫واو ﻋارﻑ اَه َرضَهم‬ ‫‪...........‬‬ ‫جهال‪ :‬جاي بﻌد دة كله جصلح‬ ‫ها كفاَة كدة و خالص‬ ‫ﻋاَز جﻌهل اَه جانً‬ ‫ها الفاس وقﻌت فً الراس‬ ‫دة هﻌجش َؤذر فَهم‬ ‫فههونا َا بابا الناس‬ ‫بﻌد الذورة‬ ‫هبارك‪ :‬خلﻌونً واود اإلَه‬ ‫وشالونً طب اﻋهل اَه‬ ‫اسجنانً َا ﻋابدَــى بَه‬ ‫ﻉ السﻌودَة ادَنا جاََى‬ ‫وهﻌاك هقﻌد واصوت‬ ‫ﻋهلوها الهصرَـــَـى‬ ‫‪..........‬‬ ‫جهال‪ :‬ﻋهلوها فَنا َا بابا‬ ‫بﻌد ها كنا دَابا و‬ ‫بقوا هها ﻋلَنا اسود‬ ‫واحنا الً بقَنا ﻏالبا‬ ‫‪..........‬‬ ‫هبارك‪ :‬دة الً بنَناه فً سنَى‬ ‫هدوه ﻋلَنا فً َوهَى‬ ‫ﻋاَزَى َاخدوا الهالََى‬ ‫هَروحوا هى ربنا فَى‬

‫‪42‬‬


‫………‬ ‫جهال‪ :‬اهو ضاﻉ الحكم هنا‬ ‫و هشونا ﻏصب ﻋنا‬ ‫وبﻌد ها كانت خرابه‬ ‫خلوها َا والدي جنه‬ ‫‪............‬‬ ‫هبارك‪ :‬جالجَى سنه اول ب اول‬ ‫وشقاهم واخده فً اَدٌ‬ ‫و ﻋشاى ﻋارفَنً هطول‬ ‫داَها َقولولً َا سَدي‬ ‫كاى حكهً هَفضل لَا‬ ‫و هَوصل حجً حفَدي‬ ‫‪.........‬‬ ‫جهال‪ :‬اَه بس الً حصل لَهم‬ ‫خالهم صحَوا م النوم‬ ‫فجؤة الروح دبت فَهم‬ ‫و اجقلبوا ﻋلَنا فً َوم‬ ‫والً حسبناه كاى هوسً‬ ‫فً ذوااانً صبح فرﻋوى‬ ‫‪..........‬‬ ‫هبارك‪ :‬اسهﻌها هنٍ َا إبنً‬ ‫بﻌد ها نشروها للكوى‬ ‫هصر اهً رجﻌت لَهم‬ ‫دة هقدر ههها نكوى‬ ‫كجبوها كلهه بإَد واحدة‬ ‫و قالوها جهانَى هلَوى‬ ‫‪..........‬‬

‫‪43‬‬


‫أمحد شداد‬

‫‪44‬‬


‫خائنة‬ ‫ب ﻋذبا سابﻐا‬ ‫أﻏرَجنٍ بح ِ‬ ‫لكنه جﻌل قلبٍ َبدو هبهمُ‬ ‫بحبه‬ ‫قلبٍ الطاهر ها نفﻌ ُه ِ‬ ‫هادام حُبه فٍ قلبكِ هحرم ُ‬ ‫ألم أ ٌ‬ ‫ك الَك بصادق الهوي‬ ‫والوجد والشوق َشهدا‬ ‫لَت ندهٍ َنَر الدنا‬ ‫لكى سجا ظلهك سج َم الدهﻊ*‬ ‫بت هى ﻏدرك كذَر الهم‬ ‫فاقد الرإي بﻌَدا ﻋى الهوي‬ ‫فجركجك والقلب جرَح بدهﻌه‬ ‫فلَالَك ﻏدت كذكرٌ بَى الصخب‬ ‫فلٍ ﻋزة قد شهدجها الَالٍ‬ ‫ونفس قد كرهجها النجوم‬ ‫فال جنبشٍ الهاضٍ واو جﻌاودٌ الذكري‬ ‫فال انا بﻌابد لحب أصبح فٍ دنَاك هَجا‬ ‫والً الﻌشق والوجد ندابٍ‬ ‫فهو حكَم بدابٍ وأهور دوابٍ‬ ‫وادرٌ انٍ بالهدي حالها‬ ‫لكى جرفق بشاﻋر أضحً َﻌانٍ‬

‫سجا ‪ :‬هدوء‬

‫‪45‬‬

‫سجم ‪ :‬انهال *‬


‫انها عٌن سمكة ٌا كبٌر‬ ‫قال لٍ حكَم خبَر ‪ :‬انها ﻋَى سهكة َا كبَر‬ ‫قلت له ها الﻌهل ‪ :‬قال بالهشرط ههكى َكوى فٍ اهل‬ ‫قلت له لَه َاﻋم الدكجور‪:‬دٌ كجرها روح خل وﻋود بخور‬ ‫قال لٍ الهسؤلة هش هحجاجة جاخَر‪:‬وههكى جحجاج جبس ﻋلشاى الجكسَر‬ ‫هههت بالهروب الكبَر ‪ :‬فجحدانٍ بحقنة جخدَر‬ ‫وبﻌد هرور الوقت الكذَر وانجهاء هفﻌول الجخدَر‬ ‫فاق الهرَض بﻌد لحظات ولم َشﻌر بااولم واو ااوهات؛‬ ‫نظر الٍ قدهه هجفؤاو ‪ :‬فلم َجد الصباﻉ الﻌاشرا‬ ‫وبﻌد الساﻋات دخل الخبراء ‪ :‬وﻋلٍ وجوهوهم الكذَر هى الﻌالهات‬ ‫صباﻋك فٍ الجالجات حجٍ سداد بﻌض الهسجحقات‬ ‫وألى صحجك هى ااوهجهاهات وجدنا انك جحجاج بﻌض الﻌهلَات‬ ‫اردت الخروج بجهَﻊ ااوحجهااوت فهضَت ﻋلٍ كذَر هى القرارات‬ ‫واﻋجلت وجوههم ابجساهات وَسجفسروى ﻋى باق الشَكات‬ ‫واَى صدَقٍ هى هذه الجرهالت فاذا هو نزَل الﻌَادات‬ ‫َشكو السكر والضﻐط وجهَﻊ ااوهات وصحجه كانت بالبداَة رجل هصارﻋات‬ ‫فاسجﻌوضت ربٍ فٍ الصباﻉ الصﻐَر وهربت قبل الجخدَر ااوخَر‪.....‬‬ ‫وهضٍ الكذَر والكذَر‪......‬‬ ‫وجاء صدَق َشكو الم كبَر واشار الٍ قدهه هجؤلها الها جهَر‪...‬‬ ‫فضحكت قابال ‪,.....‬‬ ‫انها ﻋَى سهكة َا كبَر‬

‫‪46‬‬


‫أمحد الشني‬

‫‪47‬‬


‫هللا أوال‬

‫وأخٌرا‬

‫حهدا هلل ذٌ الجالل‪....‬اذ هدانٍ هإهنا بﻌد ضالل‪.‬‬ ‫*اضطراب نفسٍ وضَق قلبٍ‪ ....‬دفﻌنٍ الٍ حكهاء الجبال‪.‬‬ ‫*ﻋسٍ اى اجد راحجٍ‪....‬فهل َسجرَح القلب بدجال؟!‬ ‫انهم كالحرباء خبذاء‪....‬هبجكرََى انواﻋا لالحجَال‪.‬‬ ‫َخادﻋونك خداﻉ األفاﻋٍ‪....‬وهالهم ااو اهجصاص األهوال‪.‬‬ ‫ﻋدت هى ﻋندهم هابها‪ .....‬كالسابح فٍ بحر ااوهوال‪.‬‬ ‫فجلست ﻋلٍ صخرة سهﻌجها‪....‬جسبح ربها فٍ خشوﻉ واجالل‪.‬‬ ‫فخررت باكَا خشَة هلل‪....‬ذاكرا اَاه بﻌد اقالل‪.‬‬ ‫فؤاو بذكره جطهبى القلوب‪....‬وَسجرَح لك كل بال‬

‫‪48‬‬


‫بنت الضاد‬ ‫ﻋشقـجـــك بنــــــت الضـــــــاد ‪ ......‬ﻋشقجـــك لــــــﻐة القـــرأى‪.‬‬ ‫ففـــــً الجصرَـــﻊ جهــــــال‪ .......‬هههـــا قَـــل فً ااوحـــزاى‪.‬‬ ‫وفـــً الطبـــــاق جضــــاد‪َ ........‬ـسهـــــو بــروح الهﻌـــــانــً‪.‬‬ ‫قـد ججـولت بَى اللﻐـات‪ ......‬وﻋدت سرَﻌاكااوبى الضال لالبواى‪.‬‬ ‫ﻋــرفت قــدرك حبَبجً‪ ........‬فﻌـــدت ســرَﻌـــــــا بــــال جوانً‪.‬‬ ‫ارجــوكً ســـــاهحَنً جبــت‪ ........‬فلم اﻏــــب ﻏَــر ذــــوانً‪.‬‬ ‫اَهوى ولد ﻋلً اهـــــه‪ ........‬فكَﻑ هنت ﻋلَكً سَدة ااوحساى‪.‬‬ ‫اقسم بكل ااوَهـــــاى ااو‪ ......‬اخونــــك هــــابقـــً هــى الزهاى‪.‬‬ ‫لقد اشاﻉ الحاقدوى انكً‪ .......‬هــت بَــى ﻏبــــار الفرســــــاى‪.‬‬ ‫ولكى كَﻑ جهوجَى حبَبجً‪ ......‬انـــك دوهــــا ﻋــالقة بااوذهاى‪.‬‬ ‫وﻏزوت جلك الكرة الزرقاء‪ .......‬فـــرحبت بـــك كـــل البلداى‪.‬‬ ‫وقَلت فَكً الخطب الﻌظام‪ ........‬وانشدت فً اصالجك اﻏانً‪.‬‬ ‫اورقت الﻌَى والظلهاء ﻋاكفة‪ .....‬واسجﻌصت ﻋلً كل ااوطباء اجفانً‪.‬‬ ‫فسبحاى الذي وهبنا اَـــاكً‪ .........‬وجــدجــــك راحـة ألذانً‪.‬‬ ‫فها هً ااو كلهــــات حجً‪ ..........‬اجد قلبً دابم الخفقـــــاى‪.‬‬ ‫واذا بالوسى َسرق جفونً‪ ........‬وَذهـب ارقً كاههر فناى‪.‬‬ ‫حفظك هللا َاام اللﻐـــات ‪........‬وخلدك فً ااورض خلود القراى‬

‫‪49‬‬


‫إشالو إبراٍيه‬

‫‪50‬‬


‫متى المٌـــــعاد‬ ‫قلت ‪ :‬حبَبجٍ ‪ ,‬هجً الهَﻌاد ؟‬ ‫قالت ‪ :‬وها الهُراد ؟‬ ‫قلت ‪ :‬انها هو هوي فً الفإاد‬ ‫ت بالبﻌاد ؟‬ ‫أرضَ ِ‬ ‫قالت ‪ :‬بل خوﻑ هى أﻋَُى ال ُحسّاد‬ ‫قلت ‪ :‬ولكى شوقٍ فٍ ازدَاد‬ ‫قالت ‪ :‬هل جشجاق إلٍّ حقا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬أنا فٍ بﻌادك حَاجٍ سواد‬ ‫قالت ‪ :‬وأَضا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ضابﻊ ‪,‬وفٍ لقابك اإلرشاد‬ ‫قالت ‪ :‬وأَضا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬هَت ‪ ,‬كالروح فٍ هواهد األجساد‬ ‫قالت ‪ :‬وأَضا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ضﻌَﻑ ‪ ,‬كالطفل الرضَﻊ فٍ الههاد‬ ‫قالت ‪ :‬وأَضا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬أصم ‪,‬او أﻋقل كالجهاد‬ ‫قالت ‪ :‬وأَضا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬لَس لدٌّ ها أقوله ‪,‬كالقلم بال هداد‬

‫‪51‬‬


‫قالت ‪ :‬وأَضا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬كفاكِ ﻋناد‬ ‫قالت ‪ :‬بل أكهل ‪,‬كالهك َحرك الفإاد‬ ‫قلت ‪ :‬كالهٍ ‪ ,‬كالﻌُهر ‪َ ,‬نقص كلها زاد‬ ‫قلت ‪ :‬هجً الهَﻌاد ؟‬ ‫قالت ‪ :‬وها الهُسجفاد ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فَه الوداد‬ ‫قالت ‪ :‬بل حرق لألكباد‬ ‫قلت ‪ :‬سَبقٍ الحب فٍ الرهاد‬ ‫قالت ‪ :‬ها أنقص ذلك وها أزاد‬ ‫قلت ‪ :‬سؤنجظر‬ ‫فﻌسً أى َكوى بﻌد اجباد‬

‫‪52‬‬


‫لٌله شبه ُمرعبة‬ ‫كاى الهطر َنههر بﻐزارة ‪ ,‬والسهاء جبرق بلهﻌاى ﻋجَب ‪ ,‬وصوت الرﻋد كؤلﻑ أسد َزبر‬ ‫فً وقت واحد‬ ‫بَنها أنا فً طرَقً إلً هنزلً بﻌد َوم الﻌهل الشاق‪ ,‬فهنزلً َوجد فً الهدَنه الهجاورة‬ ‫للهدَنه الجً اﻋهل بها‪ ,‬وكنت هنهك للﻐاَة لدرجة أنً فكرت فً الجوقﻑ ﻋى القَاده فً هذا‬ ‫الجو الذي َبﻌخ الخوﻑ فً النفس ‪ ,‬وقرت قضاء بقَة اللَلة فً سَارجً ‪ ,‬وبالفﻌل خلﻌت‬ ‫ﻋوَناجً و أسندت رأسً ﻋلً ﻋجلة القَادة ‪ ,‬و ‪ ...‬نهت‬ ‫وفجؤه اسجَقظت ﻋلً صوت واهى َنادَنً بإسهً ‪ ,‬فبسرﻋه ارجدَت ﻋوَناجً و أنزلت‬ ‫زجاج الشباك بجانبً وجحققت هى الشخص الذي أهاهً ‪ ,‬إنه هو بال شك‬ ‫زهَلً بالﻌهل شادي‬ ‫قلت هداﻋبا‪ :‬هاذا أجً بك إلً هنا أَها الفارس‬ ‫رد فً نفس الصوت الواهى‪ :‬لقد جﻌطلت سَارجً‬ ‫قلت وقد فرحت لوجود احدهم لَشاركنً هذه اللَله‪ :‬إركب َا رجل اوبد اى البرد َؤكل‬ ‫ﻋظهك اِى‬ ‫وفً هذا الوقت كاى الهطر قد هدأ قلَال ‪ ,‬فقررت إصطحابه هﻌً إلً هنزلً‪,‬‬ ‫أجرَد قضاء هذه اللَله هﻌً فؤنا اﻋزب كها جﻌلم‬ ‫بالجؤكَد فهنزلً بﻌَد للﻐاَة ﻋى هنا‬ ‫فؤدرت هحرك السَارة وبدأت رحلجنا القصَره الً هنزلً‬ ‫‪........‬‬

‫‪53‬‬


‫ساد الجو صهت ﻋجَب او َشوبه سوي صوت احجكاك ﻋجالت السَاره بالطرَق الﻐَر‬ ‫هههد ﻋلً ااوطالق‬ ‫وفً األفق كاى اوَبدو سوي الظالم ‪ ,‬الظالم وحده ‪ ,‬لدرجة إحساسً بؤى الظالم َرفض‬ ‫ضوء سَارجً‬ ‫واو َكاد َظهر اهاهً الطرَق ﻋلً ااوطالق‪.‬‬ ‫قطﻊ شادي حبل الصهت ‪ ,‬وقال فً اقجضاب‪ :‬أنا خابﻑ‬ ‫قالها هكذا دوى اى َبدي أٌ سبب‬ ‫فقلت فً هرح احاول به اخفاء جوجري‪ :‬دﻋك هى هذا َارجل ‪ ,‬وحدذنً ﻋى اهلك وأسرجك‬ ‫فقال فً ذورة لم أدر ها سببها‪ :‬قلت لك أنا خابﻑ ولم اطلب هنك الجﻌقَب‬ ‫فقلت هحاواو جهدبة روﻋه‪ :‬أنا أﻋرﻑ ها جفكر به ‪ ,‬ولكى صدقنً هذا اوَحدخ إاو فً أفالم‬ ‫الجسﻌَنات األهرَكَه الساقطه‬ ‫فرد ﻋلًّ بإشاره هبههه للطرَق‬ ‫فوجدت وشاح أسود اهاهً لم أدر هاهَجه إاو بﻌد اإلقجراب أكذر‬ ‫رأَت إهرأه ﻋجوز جكاد جججهد هى البرد وكانت جشاور لً اى أقﻑ‬ ‫قال لً‪ :‬إ َاك أى جقﻑ لها‪ ,‬لقد حذرجك‬ ‫قلت‪ :‬أخالقً جهنﻌنً هى هذا‪ ,‬ذم إنها ﻋجوز للﻐاَه اوجقدر ﻋلً أٌ شا هها َدور فً‬ ‫هخَلجك‬ ‫أحسست انه بدأ َدخل فً حاله هسجَرَه وبدأ َجهش فً البكاء‬ ‫وقجها كنت اقجربت للﻐاَه هى الهرأه ‪ ,‬فقلت له‪ :‬إهدأ وسجري أنه او َحدخ شا‬ ‫نظر لً نظره لم أفهم هﻌناها‬

‫‪54‬‬


‫جوقفت للهرأه بالفﻌل ‪ ,‬كانت الكلهات هجحجره فً فهها‬ ‫ولكنً جبَنت كالهجها هى بَى صكات اسنانها‬ ‫كانت جقول‪ :‬وصلنً إلً الهدَنه ساﻋدك هللا‬ ‫قلت لها وقد رسهت إبجساهه حنونه ﻋلً شفجًّ ‪ :‬جفضلً َا ولدجً سؤوصلك إلً الهكاى الذي‬ ‫جرَدٌ‪.‬‬

‫‪.........................‬‬ ‫أاو َوجد شا ﻏَر الصهت فً هذه اللَلة الكبَبة ؟!‬ ‫قطﻌت حبل الصهت وقلت للهرأه هحاواو إظهار بﻌض الود لها‪:‬‬ ‫هاذا أجً بكِ إلً هذه الهنطقة َا أهنا‬ ‫ردت ﻋلًّ بصوت واهى ‪,‬إسجبَنت كلهاجه هى بَى صكات اسنانها الهسجهرة‪:‬‬ ‫لقد كنت أزور ابنجً ‪ ,‬وﻋندها خرجت ﻋلً الطرَق لم أجد سَارة جوصلنً ﻏَركم‪.‬‬ ‫لسبب ﻏاهض لم أسجرح لكالم هذه الﻌجوز‪ ,‬فالهنطقة اللجً كنا بها شبه هنﻌزله ﻋى الﻌهار‬ ‫والطرَق ﻏَر الهههد اوَشجﻊ ﻋلً إقاهة سكة فَه ‪ ,‬ذم إننً لم أر اَة هواصالت جﻌبر هذا‬ ‫الطرَق طوال فجرة ﻋهلً وهً لَست بالقصَرة‪.‬‬ ‫هرة أخري َﻌود الصهت ‪ ,‬ولكى هذه الهره كاى الصهت هصحوبا بصوت الرﻋد الذي لم‬ ‫أر له هذَل‬ ‫لقد قلت إنه هذل ألﻑ أسد َزأر ﻑ وقت واحد‪ ,‬لكنه اِى كصوت (بلوﻋة) نزﻋت سدادجها‬ ‫كاى كصوت ((هدَر)) أجنحة النسور ‪ .‬و البرق كاى َضا ااوفق أهاهً ‪ ,‬إلً هااونهاَة‬ ‫لدرجة انً شﻌرت أننا او نجحرك بالسَارة ‪,‬أو أى الطرَق َهشً هﻌنا‪.‬‬ ‫إخجلست النظر إلً شادي فرأَجه هازال فً حالة اإلنهَار الﻌصبً الﻐرَبه جدا‪ ,‬فلهاذا َنهار‬ ‫هذا الشاب الهﻌروﻑ ﻋنه الضحك و الهرح فً كل األوقات‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫وهنا ‪ .... ,‬هنا فقط‬ ‫قالت لً الهرأة ‪ :‬قﻑ‬ ‫خَل إلًّ أنً لم اسهﻌها جَدا ‪,‬ربها لﻐاربة سهاﻉ هذل جلك الﻌبارة فً هذا الوقت بالذات‬ ‫أقﻑ !! هنا!!‬ ‫قالت ببرود بﻌخ الخوﻑ فً نفسً‬ ‫أرَد اى اقضً حاججً‬ ‫هنا !! هذه هنطقة الهقابر ‪ ,‬و الوقوﻑ هنا قد اوَناسب الجو!‬ ‫قالت ‪ :‬او جخﻑ ‪ ,‬فنحى هإهنوى باهلل‬ ‫فضطررت للوقوﻑ ‪ ,‬ونزلت الﻌجوز هى السَاره وجوارت خلﻑ حابط‬ ‫و انجظرنا ‪ ........‬وطال اإلنجظار‬ ‫قال شادي وهو َبكً ‪,‬لسبب او أفههه‬ ‫أرجوك ‪ ,‬اجوسل إلَك ‪ ,‬فلنرحل باهلل ﻋلَك‬ ‫قلت فً ذورة‪:‬‬ ‫كفً ‪ ,‬هنذ أى ركبت هﻌً وأنت جفﻌل أشَاء ﻏَر هفهوهه ‪ ,‬قل لً لهاذا جبكً هذل األطفال‬ ‫اِى‪.‬‬ ‫احسست انه شﻌر باإلهانه ‪ ,‬فلجزم الصهت‬ ‫قلت‪ :‬او جﻐضب هنً‪ ,‬فالجو ﻏَر هالبم لها جفﻌله ﻋلً ااوطالق‪.‬‬

‫‪56‬‬


‫نظر إلًّ نفس النظرة الهبههة الجً لم أدر ها هﻌناها‬ ‫قلت‪ :‬انزل جفقد حال الﻌجوز ‪ ,‬فلربها هاجت هى البرد‬ ‫نزل دوى هناقشة ‪ ,‬ولكى بكاءه إزداد بشده ‪ ,‬هذل الذاهب الً إرجكاب جرَهه هرﻏها‪.‬‬ ‫نزل وجواري خلﻑ نفس الحابط‬ ‫وانجظرت‪ .........‬طال ااونجظار‬ ‫شﻌرت بخوﻑ ﻏَر طبَﻌً ‪ ,‬ورددت بﻌض آَات القرآى‬ ‫ذم نزلت هى السَارة ‪ ,‬كَانً كله َهجز او هى البرد بل هى الخوﻑ‬ ‫ذهبت الً جلك الحابط‬ ‫و‪ ...‬رأَت ها لو رآه الهرء لنجصب شﻌر جسهه هى شدة الرﻋب‬ ‫رأَت شادي و الهرأة الﻌجوز َفﻌلوى ها اوَجخَله بشر‬ ‫ﻋلً ااوطالق‪........‬‬

‫‪...................‬‬

‫لهدة دقَقة أو أكذر ظللت أحدق فَها َحدخ أهاهً ‪ ,‬هل هو كابوس هخَﻑ ؟ ! أم حقَقة‬ ‫هرﻋبة ؟‬

‫‪57‬‬


‫كاى القبر هفجوح ‪ ,‬وشادي و السَدة الﻌجوز َؤكلوى الﻌظام ‪ ,‬وَشربوى الدهاء!‬ ‫هى الواضح أى الضحَة حدَذة الوفاة‪.‬‬ ‫وشﻌرت أى الزهى قد جوقﻑ ‪ ,‬وظللت أفكر ‪,‬أهم هى هصاصَى الدهاء ‪ ,‬أم هسوخ ‪ ,‬أم ‪....‬‬ ‫أم‪...‬‬ ‫فقلت بصوت هجهدج‪:‬‬ ‫هاذا جفﻌلوى؟‬ ‫كؤنهم لم َسهﻌونً ﻋلً ااوطالق‪.‬‬ ‫وواصلوا ها كانوا َفﻌلونه‪.‬‬ ‫كانت اﻋَنهم شاردة ‪ ,‬وكؤنهم نابهَى بطرَقة ها‬ ‫ها هذا؟ لقد اصبحت أظافر شادي أطول بكذَر هى الهﻌجاد‬ ‫كَﻑ لم ألحظ هذا؟‬ ‫و الﻌجوز كانت ﻋَنها كلها بَضاء ‪ ,‬ووجهها هجﻌد بطرَقة هخَفة‬ ‫كَﻑ لم ألحظ هذا؟‬ ‫ونظرت فوقً ألجد القهر فً لَلة الجهام‪.‬‬ ‫كَﻑ لم ألحظ هذا؟‬ ‫وبدأ شادي أو ها كاى َﻌرﻑ بشادي َصدر أصواجا جشبه الﻌواء‪.‬‬ ‫وهنا ‪..‬هنا فقط ‪,‬جؤكد لً انهم هذبوبَى‬ ‫فؤخذت أسجرجﻊ هﻌلوهاجً ﻋى الهذبوبََى‬ ‫حَخ َشبه ااونساى الذبب ﻋند اكجهال القهر ‪,‬وأى هوطنهم شرق اوروبا ‪ ,‬وَجب ﻋلً هى‬ ‫َري الهذبوب أى َحاول‬

‫‪58‬‬


‫اى َحدخ اصابة به ألنه بﻌد ذلك َﻌود انساى طبَﻌً كها كاى ‪ .‬وهى َجرحه الهذبوب‬ ‫َصبح هذبوبا هذله ‪.‬‬ ‫ولكى هذه الهﻌلوهات او ججﻌدي أكذر هى أنها اساطَر‪ ,‬أو ضرب هى الخَال‪.‬‬ ‫فهاذا أفﻌل وهذا الخَال َحدخ أهاهً اِى ؟‬ ‫حاولت أى أذهب إلً سَارجً‪ .‬ألافﻌل أي شا‬ ‫أول ها فكرت به الهرب ‪ ,‬ولكنً أحسست اى احدا َقﻑ ورابً‪.‬‬ ‫ببطء شدَد درت ﻋلً ﻋقبً ألجبَى ها ورابً‬ ‫ألري آاوﻑ هى هإاوء الهذبوبَى ورابً‬

‫بسرﻋة أخذ األدرَنالَى َجدفق فً ﻋروقً ‪ , ,‬أخذجنً الشجاﻋه‪.‬‬ ‫وَالَجنً لم أكى شجاﻋا‪.‬‬ ‫بهجرد أى هددت َدي إلً جَبً ألخرج أَة آداه أدافﻊ بها ﻋى نفسً ‪ ,‬فإذا بهم َﻌووى فً‬ ‫وقت واحد‬ ‫وأحسست أنهم سوﻑ َهجهوى ﻋلًّ او هحالة‪.‬‬ ‫ولكنهم لم َلبذوا أى هدبوا‪.‬‬ ‫حاولت أى أجري ‪ ,‬لكى حذابً كؤنه قد قرر فجؤه اى او َسججَب لحركات قدهً‪.‬‬ ‫أحدهم إقجرب هنً‪ ,‬وحاول جرحً ولكنً كنت أﻋلم هاذا َﻌنً الجرح بالنسبة لً‪.‬‬ ‫إقجرب أكذر ‪ ,‬أاوح بظافره الطوَل اهام وجهً‪.‬‬ ‫فججربت وأطلقت صرخة قجالَة‪.‬‬ ‫وكؤنً اطلقت صافرة ااونذار بالنسبة لهم‪.‬‬ ‫أحاطوا بً ‪ ,‬وجابنً احدهم‪.‬‬

‫‪59‬‬


‫ووقﻑ وقفة جوحً بؤنه هسجﻌد للقجال‬ ‫فلم أجردد لحظة ألذهب إلَه وأحاول اى أسدد لكهة إلً وجهه‪.‬‬ ‫فﻌلت هذا ألنً كنت هجؤكدا أنً هَت ‪,‬شبت أم أبَت‬ ‫لكهت وجهه ‪.‬ولكنً شﻌرت أنً لكهت رهال‪.‬‬ ‫فنظرت فً ذهول ‪ ,‬وجدت أى الجسد أهاهً بدوى رأس‪.‬‬ ‫لقد قجلجه ‪....‬نﻌم لقد قجلجه‪.‬‬ ‫وَالَجنً لم أفﻌل‪.‬‬ ‫فً هشهد هرﻋب‪ .‬هجم ﻋلً هى كانوا حولً‪.‬‬ ‫جهَﻌهم بال إلسذناء‪.‬‬ ‫حاولت اى أصهد ‪ .‬ولكى هَهات‬ ‫أحدهم خدش وجهً بؤظافره‪................‬‬

‫وها أنا اِى أكجب هذه القصه هى هنطقة ها فً الصحراء ‪ ,‬أنجظر حلول الﻐد‪...........‬‬ ‫ألصبح هذبوبا‪.‬‬

‫(جهت بحهد هللا)‬

‫‪60‬‬


‫إشالو طلعت‬

‫‪61‬‬


‫شوكة فى حلق حوت‬ ‫وبرده هش هَهوت‬ ‫بس هدفنه‬ ‫أَوة هدفنه‬ ‫أَوه هدفى حبً لَكً قلبً هش قادر َقجله‬ ‫‪............................‬‬ ‫هدفى ﻋهري هﻌاكً اللً راح‬ ‫وهدفى كل ذكري دم قلبً فَها ساح‬ ‫وهدفى كل فرحه وكل دهﻌه‬ ‫قبل ها َفجكرها القلب وجزَد فَه الجراح‬ ‫‪............................‬‬ ‫هش هقجلك‬ ‫هش هلوخ إَدي دم وهﻌاهلك زي ها قلجلك‬ ‫وبالش جخافً بقَجً أصﻐر هى إنً حجً أدهرك‬ ‫‪..................................‬‬ ‫خلً اللً بﻌدي َشربك‬ ‫خلَه َدوق هر حبك و َجربك‬ ‫خلَه َشوﻑ الهالك لها َجحول بشر وساﻋجها بس هَكرهك‬ ‫‪.................................‬‬ ‫هنا كنت زَه وهكنجش أﻋرﻑ إَه هخبَه لَا القدر‬ ‫شفت بﻌَنً لَكً رقه زي نقطه ندي ﻋالشجر‬ ‫وهرت األَام وفجؤه لقَت الندي بَجحول ﻑ ﻋَنً لحجر‬

‫هََجً َوم فَه جندهً‬ ‫وﻋلً اللً قلبً شافه هنك ججؤلهً‬ ‫وانا كل اللً ﻋاَزه إنك فً َوم هى ﻏلطجك ججﻌلهً‬ ‫‪...............................‬‬

‫‪62‬‬


‫وأنا هﻌَش‬ ‫أَوه بﻌد هنك اوزم هﻌَش‬ ‫واوزم جفههً إى الحَاه هى بﻌد هنك هبجنجهَش‬ ‫‪...............................‬‬ ‫بكره هحب واحده ﻏَرك‬ ‫وهحكَلها ﻋلً كاى بَنً وبَنك‬ ‫أصلً هش زَك قلبً ﻋهره فً َوم ها هَنكر سنَنك‬ ‫‪.............................‬‬ ‫ﻋهري فً َوم ها هحنلك‬ ‫إنسً إى قلبً فً لحظه حجً َرقلك‬ ‫وإنسً حبً إنسً جرحً خلَكً فاكره إنً كنت داَها بظلهك‬ ‫‪............................‬‬ ‫ﻋشاى كده هَفضل فً قلبً ﻋاَش وهش هَهوت‬ ‫أصل أول حب بَبقً ﻋاهل زي شوكه فً حلق حوت‬ ‫أَوه أول حب لَا بس ﻋهر شوكجك ها هجكجم لقلبً صوت‬

‫‪63‬‬


‫فلنحمى الغابه ونبٌد الكالب‬ ‫كنا زهاى احنا ااوسود ﻋاَشَى فً ﻏابه كلها شجر‪ ,‬اوزم نفضل نحارب ونحهً ﻏابجنا هو‬ ‫ده اللً كاى راسهه لَنا القدر‪ ,‬وكانت اول هره نشوفها فً حَاجنا‪ ,‬هى ضهر ااوسد َطلﻊ‬ ‫كالب َجربً ااوسد جنب ااوسد واخرجها َفجح للفرقه ﻋلَنا باب؟؟ اجارَها ﻋهله واللً زقهم‬ ‫ﻋلَها فﻌال كالب‪..‬‬ ‫قسهوا الﻐابه ووقﻌوا اسودها فً بﻌضهم!!‬ ‫كاى زهاى لها جحب جشجري هى شجره اسد‪ ,‬ججحسد‪ ,‬جالقً ااوسد فاجحلك دراﻋه‪ ,‬وَدَلك‬ ‫احلً واحسى بضاﻋه‪ ,‬لكى النهارده ﻋشاى جزوره جالقَه ﻋاهل ههم‪ ,‬واجهلت ﻏابجهم‬ ‫سفارات وحدود والﻌَشه بقت هم‪,,,‬‬

‫واجقسهت ﻏابجهم بدل الﻐابه ﻏابات‬ ‫وهﻌدش فَها او شجر واو باقً حجً نبات‬ ‫اجقسهت ﻏابجنا بدل الﻐابه ﻏابات‬ ‫ﻏابه هلَانه قصور وﻏابه هلَانه حارات‬

‫وبدل ها الﻐنً َﻌَى الفقَر وَﻌَشه فً سﻌاده‬ ‫والفقَر َحهً الﻐنً زي ها كانت الﻌاده‬ ‫نهشوا فً لحم بﻌض والفقر بقً بزَاده‬ ‫وظهرت الهصَبه!!‬ ‫اجلم الكالب ﻋلً بﻌض وﻋهلوا فً َوهها قطَﻊ‬ ‫وراحو اونبل اسد ﻋاَزَنه َبقً هطَﻊ‬ ‫راحو ودبحو ااوسد وقالوا ده دبح ودَﻊ‬ ‫دبحوا اخونا ااوسد والﻐابه خالص بجضَﻊ‬ ‫جهﻊ قواه ااوسد ورفض لﻐابجه َبَﻊ‬ ‫رفض اخونا ااوسد انه لﻐابجنا َبَﻊ‬

‫‪64‬‬


‫سجَى سنه بَنازﻉ واحنا اخرنا ودَﻊ‬ ‫ودَﻊ وجهاهً ورشا بالذهه هش بنضَﻊ؟؟‬ ‫سجَى سنه بَنازﻉ وجَشه لسه رضَﻊ‬ ‫واى فضل الحال ﻋلً كده هَروح اسدنا شهَد واى حجً رفض البَﻊ‬ ‫وجسكى ﻏابجنا الكالب وَخدوها بقً جقطَﻊ‪..‬‬

‫وفجؤه فاق خهس اسود‬ ‫حلفوا او جرجﻊ ﻏابجنا ونرفﻊ راَه الجدود‬ ‫ونخلﻊ كالب حارجنا والظلم هش هَﻌود‬ ‫حلفوا او نلﻐً حدودنا والﻌدل فً بالدنا َسود‬ ‫ونطرد كالب ااوﻋادي ونحوط ﻏابجنا حدود‬

‫بس ازاي؟؟!!‬ ‫هو احنا ههكى نبنً اهه ونﻌهرها بسكوجنا؟؟‬ ‫هسجحَل!! هسجحَل هنبنً اهه وَﻌلَها حجً صوجنا‪..‬‬

‫اَا ذوار اهجنا قد حاى الوقت لنحََها‬ ‫قد حاى الوقت لراَجنا اى جوقﻑ زحﻑ اﻋادَها‬ ‫وندهر جدراى الﻐدر ونزَل الﻌار باَدَها‬ ‫لى نقبل حكم الجبناء وسنبنً جَوشا جحهَها‬ ‫بالﻌهل جﻌود ااوهجاد وسنقضً ﻋلً جهل فَها‬

‫ولجﻌلهوا هﻌشر الكالب بؤننا نحى ااوسود‬ ‫وههها جبى السابقوى فالظلم ابدا لى َﻌود‬ ‫فإها زبَر وكر وفر وإها نهوت‬ ‫فؤنا أسد وأسود الَوم او جﻌرﻑ ها هﻌنً السكوت‪...‬‬

‫‪65‬‬


‫أمسُ غسال‬

‫‪66‬‬


‫دورى على حد تانى‬ ‫بﻌجرﻑ لَكً َا دنَا ‪,‬‬ ‫إنك أنجً أذكً هنً ‪,‬‬ ‫بﻌجرﻑ لَكً َا دنَا ‪,‬‬ ‫بس دة بَنً وبَنك‪,‬‬ ‫قلبً قالً اى انجً خاَنة ‪,‬‬ ‫قال كهاى الﻐدر طبﻌك ‪,‬‬ ‫قلت جاَز َفرق اَه ؟‬ ‫خاَنة ‪ -‬باَﻌة ‪ -‬قاسَة ‪ -‬ظالهة ‪,‬‬ ‫فً ااوخر هناخد اَه ؟‬ ‫إلﻌبً هﻌانا َا دنَا ‪,‬‬ ‫وإظلهً فَنا براحجك ‪,‬‬ ‫هإنجً فً ااوخر َا دنَا ‪,‬‬ ‫فانَه حكهة قالها ربك ‪,‬‬ ‫َبقً لَه نجﻌب قلوبنا ؟‬ ‫واو لَه نجري ﻋلَكً ؟‬ ‫إﻋهلً اللً فً هشجهاكً ‪,‬‬ ‫إدي ﻋاَز وإحرهً الهحجاج براحجك ‪,‬‬ ‫إقفلً فً وش اللً طالبك الﻑ باب‪,‬‬ ‫دوقَهم حسسَهم بالﻌذاب ‪,‬‬ ‫ﻋشهَهم ‪ ,‬وإخلً بَهم ‪,‬‬ ‫ﻋلبَهم ‪ ,‬شﻌلبَهم ‪,‬‬ ‫وقﻌَهم جوا بَر هالهوش قرار ‪,‬‬ ‫هؤنجً صاحبة اإلخجَار ‪,‬‬ ‫جوهَهم دوقَهم وحدجك وسط الزحام ‪,‬‬ ‫كلهة هنً وجسهﻌَها ؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫طز فَكً والﻑ طز ‪,‬‬

‫‪67‬‬


‫وهللا ها هجفرق هﻌاَا ‪,‬‬ ‫أصل انا ﻋارفة النهاَة هى البداَة ‪,‬‬ ‫لسة ﻋاوزة حاجة جانً ؟‬ ‫جبت أخري انا هى النهاَة ‪,‬‬ ‫وفري جﻌبك هﻌاَا ‪,‬‬ ‫صدقَنً هش هﻌاَا حاجة جانَه جكسبَها ‪,‬‬ ‫خدجً كله ‪,‬‬ ‫إهشً وسَبَنً فً حالً ‪,‬‬ ‫دوري ﻋلً حد جانً‬

‫‪68‬‬


‫أماىي بريك‬

‫‪69‬‬


‫أرض الزٌتون‬ ‫هال بك َا ارض الزَجوى جﻌانقً بحبك هﻌنا‬ ‫سبحانك ربً وكانك جاهرنا بااونجباه لسَنا‬ ‫اﻋجقد ﻋدونا الجاهل اننا لحبك نسَنا‬ ‫واو َﻌلم اى دهاء الشهداء جصَبنا انَنا‬ ‫وججﻌل طفلنا َقدر جراب ها افجدَنا‬ ‫ﻋرفنا ﻋنك ﻏباء َظهر بهرور السنَنا‬ ‫اجﻌجقد اننا نهدي هباء دهاناوها لدَنا‬ ‫كم انت ﻏافل َا هى جﻌادَنا‬ ‫جطلق رصاص فجقجل بنَنا‬ ‫وجنجظر هنا سكوجا ونكجفً حنَنا‬ ‫الم جﻌرﻑ اى خلَلك اضحً سجَنا‬ ‫َجضرﻉ هنا الشفقه والحسره حزَنا‬ ‫رصاصك جﻌل الحهاسه جنادَنا‬ ‫لنقﻑ لك ﻋلً حدودنا سدا هنَﻌا‬ ‫اﻋلم انك اننا لساجرك كنا الهادهَنا‬ ‫لك حق فقد نافقنا هى اﻋجقدناه اهَنا‬ ‫لكى الَوم وَلك لك هى بطش اَدَنا‬ ‫لم ولى جكونوا ذو سَاده باراضَنا‬ ‫فبدانا بحرق الﻌلم وجﻌلناه هدنسا ههَنا‬ ‫وججفاخر بنفذاجك الهخجرقه لبوادَنا‬ ‫فلنا الفخر اننا بال نفاذه اهجلكنا طَارَنا‬ ‫لى اجحدخ ﻋى ﻋظهه جَشنا اونهم لك اودﻏَنا‬ ‫بل سافاخر بطفال اراد جحرَر فلسطَنا‬ ‫َاوَالك لو نظرت لﻌَناه كم هم بالحهاسه ساهَنا‬ ‫ولم ولى لذل ظالم او حقد ﻏاصب سنكوى راضَنا‬ ‫وانظر لبنات بلدي اضحو َجنفسونا حب اراضَنا‬ ‫بلدي واى اججنً ااونﻌم وهً جدبا اوخجرجها حاضنا هسجبَنا‬

‫‪70‬‬


‫ٌا من كنت بً مهتم‬ ‫انا واى كنت للحزى هالزم ‪....................‬فلى اكوى اوساه هسجسلم‬ ‫الجهل َسكى الجدباء‪...........................‬وَحهال اذقاله وجراه هجبسم‬ ‫قد َجﻌب فَنخ احَانا‪............................‬لكنه او َكوى لصاحبه هخجصم‬ ‫اى كانت هصاببً ‪............................‬حهال فهال بها قدري بال جندم‬ ‫خال بَا الصاحب ‪.............................‬وصارت قصره ﻋلَا هجهدم‬ ‫حال حبه بَى صداقه‪..........................‬فجحَرت وكنت للهدي هنﻌدم‬ ‫جخَرت صداقه فابً ‪.........................‬قلبه وصرت انا ﻋنده الهجهم‬ ‫لم ارضً خداﻋه ‪............................‬فانفجر بً وكانً كنت للجرح هﻌجصم‬ ‫الم َﻌلم اننً بفﻌلً‪...........................‬حافظت ﻋلَه هى خداﻉ سَﻐرقه هجوهم‬ ‫لى َفهم كالهً ااوى‪..........................‬وَﻌجبره ﻏرورا لكى جاكَد صحجه هقدم‬ ‫اﻋدك اى الدنَا سجاجَك ‪.........................‬بااوفضل وسَكوى القدر للحزى هلجهم‬ ‫صدقنً وانسً حبً ‪ ........................‬سجكوى هﻊ ﻏَري بااوشَاء هجنﻌم‬ ‫واﻋلم اى دﻋابً لك ‪..........................‬او ﻋلَك َا هى كنت بً ههجم‬

‫‪71‬‬


‫تصييه صالح‬

‫‪72‬‬


‫"‪ 9/62‬حٌن ٌنتهً العالم "‬ ‫كانت جالسة إلً حاسوبها الشخصٍ حَى جﻌالت ضحكاجها بسخرَة ‪ ,‬لم جكى جشاهد‬ ‫هسرحَة ولم جكى جقرأ نكجة بل شاهدت ذلك الخبر الذٌ لم َضحكها وحدها بل أضحك‬ ‫الكذَرَى ‪.‬‬ ‫"‪ "9/ٕٙ‬نهاَة الﻌالم"‬ ‫كَﻑ لها أى جصدق ﻑ‪ 9/ٕٙ‬هو ﻏدا اٌ أى نهاَة الﻌالم ﻏدا ؛ بالطبﻊ شا او َصدق أٌ‬ ‫أحهق قد َقجنﻊ بهذا ؟؟!!!!!‬ ‫اسجكهلت َوهها كالهﻌجاد لم َحدخ فَه جدَد ‪ ,‬وخلدت إلً النوم فٍ هوﻋدها لم جسهر ذلك‬ ‫الَوم فقد شﻌرت بااوشجَاق إلً النوم بشكل ﻏرَب فهٍ لم جفﻌل طوال الَوم شا َجﻌلها‬ ‫جشﻌر بااورهاق بهذا الشكل‬ ‫لكى صوت الهطر الﻐزَر بالخارج أَقظها قرب الفجر ‪ ,‬لم جصدق نفسها نهضت إلً النافذة‬ ‫هجﻌجبة كَﻑ جهطر فٍ هذا الوقت هى السنة ‪ ,‬لكنها لم جفكر كذَرا فقط أﻏلقت النافذة لجهنﻊ‬ ‫الهواء البارد الهجسلل خاللها كٍ جكهل نوهها ‪.‬‬ ‫لكنها لم جسجطﻊ الﻌودة ألً النوم فقد ﻋال صوت الرﻋد ‪ ,‬وأضاء البرق ﻏرفجها الهظلهة ‪.‬‬ ‫هٍ او جخاﻑ البرق واو الرﻋد ولكنها لم جسجطﻊ النوم ‪ ,‬فقط إحساس بداخلها و كؤى أحدهم‬ ‫َقول لها او جناهٍ لكنه لم َقل لهاذا !!‬ ‫صارت الساﻋة السابﻌة والهطر هسجهر بل َزداد ﻏزارة‪.‬‬ ‫اسجَقظت بقَة األسرة لكنهم ﻋزهوا ﻋلً البقاء فٍ الهنزل ذلك الَوم فالشوارﻉ ﻏارقة فٍ‬ ‫الهَاه بالكاد جسجطَﻊ السَرارت السَر فَها ‪.‬‬ ‫هرت ساﻋات ولم َجوقﻑ الهطر واو البرق واو الرﻋد‪ ,‬وبالطبﻊ لم جشق الشهس طرَقها إلً‬ ‫السهاء ‪.‬‬ ‫فجح األب إحدي القنوات ااوخبارَة لَجد الهذَﻌة جقول "هذا وقد اسجهرت األهطار الﻐزَرة‬ ‫هنذ لَلة أهس وحجً اِى فٍ كل بلداى الﻌالههى الَابى إلً الواوَات الهجحدةوسط دهشة هى‬ ‫خبراء األرصاد وﻋلهاء الهناخ ‪....‬دهشة ههجزجة بالخوﻑ"‬ ‫اسجندت صاحبجنا إلً ظهر الكرسٍ ‪ ,‬وشردت "هاذا لو كاى ها قرأجه باألهس صحَحا هاذا‬ ‫لو كاى الَوم فﻌال هو نهاَة الﻌالم ؟؟" لم َخرجها هى شرودها سوي صوت هوسَقً‬ ‫األخبارفٍ الجلفاز َﻌلو والهذَﻌة جقول "خبر ﻋاجل‪...‬أﻋزابٍ الهشاهدَى ‪ ,‬أخبار ﻋى حدوخ‬

‫‪73‬‬


‫جسوناهٍ جدَد فٍ الَاباى َفوق نظَرَه السابقَى بهراحل ‪ ,‬وأنباء ﻋى احجهال إصابة‬ ‫الهفاﻋل النووٌ "‬ ‫ﻋادت لهخاوﻑ جراود صاحبجنا هرة أخري ‪,‬لكنها اسجفاقت هنها قابلة انها لَست ااو جرهات‬ ‫ولى َحدخ إاو كها حدخ سابقا هى نفٍ جؤذٌ الهفاﻋل هى جسوناهٍ‪.‬‬ ‫لكنها خرجت هى شرودها ﻋلً هوسَقً الخبر الﻌاجل " أﻋزابٍ الهشاهدَى جهَب رباسة‬ ‫الَاباى بالشﻌب الَابانٍ والشﻌوب الهحَطة اجخاذ الحَطة والحذر ألى الهفاﻋل النووٌ ﻋلً‬ ‫وشك ااونفجار بﻌد أى وصل إلً هرحلة الخطر"‬ ‫"َا إلهٍ هاذا جقول هذه الهجنونة أٌ هفاﻋل نووٌ" قالت هحدذة نفسها‬ ‫" إنها كارذة هاذا َهكى أى َحدخ أَى سنخجبا ى لَس لدَنا هخابا أو خنادق جحت األرض‬ ‫نحجهٍ بها‪َ ,‬اربٍ فهذا النووٌ او َﻌرﻑ البﻌد واو جهنﻌه الهسافة بل َزداد خطره هﻊ هذه‬ ‫األهطار"‬ ‫بدأت شَبا فشَبا جججدد بداخلها هذه ااوحاسَس بؤى الَوم فﻌال هو نهاَة الﻌالم ‪,‬لكنها ها لبذت‬ ‫أى اسجفاقت هى هذا الخبر ﻋلً خبر أشد وطؤة ﻋلً قناة هحلَة ‪..‬‬ ‫"أﻋزابٍ الهواطنَى ‪,‬ﻋلً السادة الهواطنَى الهقَهَى فٍ الهحافظات الساحلَة ووادٌ النَل‬ ‫الجوجه فورا وبسرﻋة إلً الواحات نظرا ألنه بسبب هذه األهطار الﻐزَرة سَرجفﻊ هنسوب‬ ‫هَاه النَل وكذلك هنسوب هَاه البحر األبَض واألحهر هها سَإدٌ إلً ﻏرق شبه جام‬ ‫للهحافظات الهطلة ﻋلَهم "‬ ‫وفٍ نفس اللحظة ‪":‬أجانا ااوى خبر ﻋاجل ﻋى انفجار هفاﻋل الَاباى النووٌ هها َجﻌلنا نشدد‬ ‫ﻋلً السادة الهواطنَى سرﻋة الجوجه الً الواحات حاهلَى اقل هاَهكى هى اﻏراضهم ‪,‬‬ ‫وهﻌنا ااوى ﻋلً الهاجﻑ احد خبراء ااورصاد الجوَة‬ ‫سَدٌ هال جشرح لنا هاَحدخ؟‬‫انسجٍ اكرر جحذَرك للساده الهواطنَى اوى بانفجار الهفاﻋل سجرجفﻊ درجة الحرارة ﻋلً‬‫ااورض بشكل كبَر هﻊ وجود ااوحجباس الحرارٌ هها سَإدٌ الً ذوباى الجلَد وارجفاﻉ‬ ‫هنسوب هَاه البحار والهحَطات وﻏرق ااوراضٍ جشششششششششششششششششش‬ ‫ﻋفوا انقطﻊ الخط بسبب سوء ااوحوال الجوَة ولكننا نكرر نداءنا للسادة الهواطنَى‪.‬‬‫"َاإلهٍ !!هاذا َحدخ" جحخ نفسها‬ ‫(هها انهضٍ بسرﻋة وارجدٌ هالبسك وساﻋدَنٍ لنؤخذ ها َكفٍ هى الﻐذاء)قالت ااوم‬ ‫(هل جﻌنَى ذلك هل نحى فﻌال ذاهبوى) هها‬ ‫(نﻌم‪,‬والدك َحاول ااوجصال بهى َسجطَﻊ هساﻋدجنا)‬

‫‪74‬‬


‫وبسرﻋه هر اهام صاحبجنا شرَط حَاجهالم جكى كل ااوحداخ ولكى كانت فقط ﻋالقجها‬ ‫بؤسرجها ‪,‬فهٍ لم ججصور أى جفقدهم َوها كَﻑ ‪ ,‬كَﻑ َحدخ هذا هٍ او جصدق‪.‬‬ ‫(هَا اسرﻋٍ َا ام هها او َهم الطﻌام واو اٌ الشا الههم اى ننجو بانفسنا) قال ااوب‬ ‫(هى سَقلنا الً الواحات )‬ ‫(ااوسجاذ هﻌجز جارنا )‬ ‫(ولكى اهٍ سَارجه صﻐَرة لى جكفَنا نحى وﻋابلجه)قالت هها‬ ‫(او َهم ااوى اٌ شا الههم اى َنجو الجهَﻊ) ردت ااوم‬ ‫حهلت صاحبجنا اخجها الصﻐري وحهل اهها وابوها بﻌض ااوﻏراض الضرورَة وهرولو‬ ‫ﻋلً الساللم الً سَارة الجار‪.‬‬ ‫لم جﻌرﻑ صاحبجنا كَﻑ ركبوا جهَﻌا فٍ هذه السَارة واو كَﻑ وصلوا الً الواحات ولكى‬ ‫او شا بﻌَد ﻋى هللا‪.‬‬ ‫وصلوا أخَرا إلً احدي واحات الصحراء الﻐربَةوالجٍ كانت أَضا‘ جهطر ‪ ,‬اسجضافجهم‬ ‫احدي القبابل هناك وكﻌادة ابدو أكرهوا ضَوفهم و جحهل الجهَﻊ بﻌضهم الً حَى جنجهٍ‬ ‫هذه الهحنة ‪.‬‬ ‫كاى كل شا بالنسبة لصاحبجنا وﻏَرها ﻏرَبا جهاها لكنهم جؤقلهوا بسرﻋة او لنقل اقنﻌوا‬ ‫أنفسهم بالجاقلم ؛ فال بدَل اهاههم ‪.‬‬ ‫لكى هالم َﻌرفه الجههَﻊ اى هذه الهحنة لى جنجهٍ فقد هرت ذالذة اَام ﻏرت خاللها الكذَر‬ ‫هى الهدى الساحلَة وهات الكذَرَى ‪ .‬وفٍ الَوم الرابﻊ حدخ ها كاى هجوقﻌا فقد جسببت‬ ‫ااوهطار الﻐزَرة الهسجهرة لخهسة اَام فٍ حدوخ سَول فٍ الصحراء‪.‬‬ ‫واوى بالدنا ﻏَر هإهلة اوسجقبال هذل هذه الظروﻑ لم َجد هإاوء البشر هلجا واو هالذ‬ ‫وإنها جرفجهم الهَاه هﻊ الخَام والﻐنم وكل هاكاى هناك ‪.‬‬ ‫اقجحهت الهَاه البَوت باندفاﻋها بل اوشكت اى جقجلﻊ بﻌضها‪.‬‬ ‫ووبﻌد أَام هى هذه السَول أشرقت الشهس وانقشﻌت السحب ‪ ,‬وساد الهدوء الهكاى ‪ ,‬هدوء‬ ‫قاجل ساد األرض جهَﻌها ‪.‬‬ ‫فقد كاى ‪ 9/ٕٙ‬فﻌال هو بداَة النهاَة كها لم َجوقﻊ أحد ابدا‪.‬‬ ‫‪..................................................‬لكى‬ ‫‪..........................................................................................‬ﻋلً‬ ‫احدي القهم الجبلَة الﻌالَة او َزال هناك صوت ‪ ,‬نﻌم انهم بشر ‪ ,‬قد نجوا هى هذا الفَضاى‬ ‫الﻐاضب ‪.‬‬ ‫َبدو اى ‪ 9/ٕٙ‬لم َكى نهاَة الﻌالم كها ظننا جهَﻌا بل كاى بداَجه !!! ‪):‬‬

‫‪75‬‬


‫من غٌر عنوان‬ ‫َ‬ ‫اسجَقظت َوهها هى النوم هفزوﻋة وكؤنها رأت الشَطاى فٍ هناهها ‪,‬‬ ‫لم َطهبنها سوي ضوء الشهس الخافت الذٌ جخلل الً ﻏرفجها‪.‬‬ ‫أخذت نفسا ﻋهَقا ‪ ,‬ذم نفضت الﻐطاء ونهضت ﻋى السرَر ‪,‬هٍ لم جﻌد جرﻏب فٍ النوم فقد‬ ‫كاى هذا الكابوس كفَال أى َجﻌلها جقاطﻊ النوم حجً نهاَة الَوم‪.‬‬ ‫كاى كابوسا بشﻌا لهذه الدرجة هى وجهة نظرها ؛فقد رأجه ‪ ,‬نﻌم رأجه‬ ‫رأجه هرَضا هسلوب القوي هسجلقَا ﻋلً سرَره وهٍ جهارضه ‪ ,‬لم َكى كابوسا ألنه كاى‬ ‫فَه هرَضا بل كاى كابوسا ألنها رأجه‪.‬‬ ‫هاذا جفﻌل وقد بذلت ها فٍ وسﻌها لنسَانه‪ ,‬حجً ظنت أنها حقا قد نسَجه ‪,‬لكى ربها ‪,‬لكى‬ ‫ربها قلبها أبً أى َنساه‪.‬‬ ‫فهذا الكابوس أو الحلم لم َكى األول وَبدو أنه لَس األخَر ‪ ,‬فهٍ‬ ‫لم جلبخ أى جحلم به حجً جري حلهها َجحقق‪.‬‬ ‫فإى حلهت به هجضاَق جﻌلم بﻌدها انه فﻌال َهر بؤزهة‪.‬‬ ‫وإى حلهت بوقوﻋه فٍ هشكلة ججده واقﻊ فٍ هذه الهشكلة بحذافَرها‪.‬‬ ‫لهاذا؟ لهاذا َصر ﻋلً جﻌلها جشﻌر به كؤى قلبه َنادَها وقت األزهة ووقت الضَق ؟!‬ ‫لهاذا إذا ‪-‬اذا كاى لها هكاى فٍ قلبه‪ -‬خانها ‪,‬لهاذا؟؟!!‬ ‫كلها جساإاوت دارت فٍ ذهنها و ربها كانت هٍ الجٍ هنﻌجها هى النوم وهنﻌت النوم ﻋنها ‪.‬‬ ‫لكنها لم جشﻌر بها فﻌلت إاو ﻋندها سهﻌت صوجه فٍ سهاﻋة الهاجﻑ‪ ,‬وكؤى َدها جركت دوى‬ ‫جﻊ حَى انجظرت اى َرد ﻋلَها‪.‬‬ ‫ارادجها لجطلب رقهه ‪ ,‬وكؤنها لم ِ‬ ‫وفﻌال وجدت صوجه وهنا هجﻌبا َظهر ﻋلَه الهرض‪.‬‬ ‫لكنها حَنها اسجفاقت وقررت انه حجً لو أبت األرواح أى جفجرق ااو اى الﻌقل هصِّر ﻋلً‬ ‫الفراق ‪ ,‬قاوهت جلك الرﻏبة لجنجزﻉ السهاﻋة هى ﻋلً اذناها ‪ ,‬وجقفل الخط‬ ‫‪........................‬إلً األبد ‪♥♥♥.‬‬

‫‪76‬‬


‫حصاو مغازي‬

‫‪77‬‬


‫إ بــــــــــــــــــاء العشق‬ ‫ك َّ‬ ‫شفٍِ ﻋى وجهكِ القبَح‬ ‫جخدﻉ وجسجبَح‪...‬‬ ‫فها ﻋاد لﻌَنَكٍ اى‬ ‫َ‬ ‫كفكِفٍ ُدهوﻋِك ُكلها وارحلٍ‬ ‫فهنذ الَوم لى َبقٍ قلبٍ َجرَح‬ ‫ب‬ ‫لى اُقدِم قرابَى القُر ِ‬ ‫لى اصطد لﻌَنَكٍِ الجهاسَح‬ ‫فقد كشفت اللَالٍ ﻋى‬ ‫وجهكِ‬ ‫ِ‬ ‫وصار كرهكِ شَبا هُبَح‬

‫ب‬ ‫ججخببَى وراء لِذام ال ُح ِ‬ ‫ِشق‬ ‫وجس ُكنَىَّ ﻏَاهِب الﻌ ِ‬ ‫وججفننٍ فٍ رسم ااوراجَح‬ ‫لست كهى ﻋشقُوكِ ََصطفُوا‬ ‫فجخجارٌ اَهم ذبَح‬

‫‪78‬‬


‫ّ‬ ‫نشقت ﻋبَر الحَاة لِفُراقِك‬ ‫َج‬ ‫فكم كنت اخطال‬ ‫سجى نفسه فٍ قلب اهراه‬ ‫واﻋجاد اى َُحلِق فٍ فضا ٍء فسَح‬ ‫اﻋجدت قبلكٍ ﻋلٍ رُكب الخَل‬ ‫وهﻌكٍ اﻋجدت ﻋلٍ رُكب الهراجَح‬ ‫‪...‬‬ ‫او جسلَهم هى انا‬ ‫انا هى بنٍ هى قُلوب النِساء اشجارا‬ ‫جحجهىَّ َسجرَح‬ ‫وجلس‬ ‫ِ‬ ‫َجهُر ﻋلَا النسا َء‬ ‫ﻌر الرَح‬ ‫كها َهر بَى ال َش َ‬ ‫َجطاَر قلَال‬ ‫ذم َهدأ هدوء الهلوك و َسجرَح‬ ‫فكفكفٍ دهوﻋك كلها‬ ‫وارحلٍ‬ ‫فهنذ الَوم لى َبقً قلبٍ جرَح‬

‫‪79‬‬


‫او جلوهونٍ‬ ‫ب صارت خرابا‬ ‫فهدَنة ال ُح ِ‬ ‫وصارت بَوجِها لكل ﻋاشق ضرَح‬ ‫وانا اﻋجدت ااو اكوى جرَح‬ ‫وصح اى الجوٌ لَس لٍ‬ ‫َ‬ ‫واو َص ُح ااو الصحَح‬

‫فكفكِفٍ ُدهوﻋِك ُكلها وارحلٍ‬ ‫فهنذ الَوم لى َبقٍ قلبٍ َجرَح‬

‫‪80‬‬


‫لٌه بتهدمً فً عنٌا االمل‬ ‫لَه بجهدهٍ فٍ ﻋنَا ااوهل‬ ‫ْ‬ ‫َجولد‬ ‫قبل ها‬ ‫دا انا كنت شاَفِك‬ ‫اجهل ﻋروسه فٍ ْ‬ ‫البلد‬ ‫طِ لﻌجٍ ُكرباج‬ ‫ْ‬ ‫انجلد‬ ‫وبَكٍ ضهرٌ‬ ‫دا انا لَكٍ قلبٍ سِ كىْ‬ ‫ووقِفت قدام كل الهحىْ‬ ‫هكوك فضا َسابق الزهىْ‬ ‫ﻋابر سبَل قلبُه اجسجىْ‬ ‫والنجَجه انا اللٍ ادفﻊ الجهىْ‬ ‫اه والﻑ اه ﻋلَك َا زهىْ‬ ‫لَه ِبجهدِهٍ فٍ ﻋِنَا ااوهل‬ ‫وكل ها َجٍ بكره‬ ‫فٍ ﻋنَكٍ بَجقج ْل‬ ‫هو خالص الجرح انده ْل‬ ‫واو ﻏَرٌ خد هكانٍ‬ ‫وااجولد هى جدَد فٍ ﻋنَه ااوه ْل‬ ‫الﻑ وهلَوى سإال َجسب ْل‬ ‫بﻌجٍ ‪ُ ..‬خنجٍ‬ ‫واو الحب فٍ زهاننا هب ْل‬ ‫قلوب ِبجنكِسر‬ ‫بجنشرخ‬ ‫وقلوب‬ ‫ِ‬ ‫وقلوب اﻋجٍ هى الحجرْ‬ ‫وانا قلبٍ لَكٍ كاى شجرْ‬ ‫َضلِل ﻋلٍ خدك‬

‫‪81‬‬


‫وَطرح لفهكْ ذهر‬ ‫واسجنٍ َجروٌ‬ ‫سنه واجنَى وجالجه‬ ‫لحد ها فٍ َوم انجحرْ‬ ‫وضاﻉ الذهرْ‬ ‫والجدر شاخ وانكسرْ‬ ‫قولت انا جهت واو‪..‬‬ ‫رجﻌت هى السفرْ‬ ‫(َبدأ ﻏناء اﻏنَة ورجﻌت هى السفر لﻌهرو دَاب )‬ ‫‪...‬‬ ‫بﻌجٍ الذكرٌ اللٍ باقَه‬ ‫وردهجٍ بَر حَاجنا‬ ‫وكل ها َهجد ها بَنا جسر‬ ‫بَجقطﻊْ‬ ‫الحقَقه فٍ الفُراق ضَاﻉ‬ ‫وقلوب جؤبٍ السهاﻉ‬ ‫بقَنا اجنَى هش م البشرْ‬ ‫بقَنا اجنَى قلوبهم حجرْ‬ ‫َشهد ﻋلَكٍ َوم الوداﻉ‬ ‫والذكرٌ اللٍ بقَت‬ ‫هَى فَنا اللٍ باﻉ‬ ‫؟‬ ‫***‬ ‫الحب اللٍ كاى‬ ‫ﻋلٍ رهشك َجرس ْم‬ ‫ولها جهشٍ جدارٌ هنه الشهس‬

‫‪82‬‬


‫وججحاكٍ بَه ااوهم‬ ‫دلوقجٍ فٍ سوق النخاسه اجباﻉ‬ ‫زٌ ها ججباﻉ الجزم‬ ‫َلﻌى ابو الَوم‬ ‫اللٍ قولت بَى النسا‬ ‫فَه نجوم‬ ‫طلﻌت السها كلها‬ ‫ﻏَوم‬ ‫هش للهطر‪.‬‬ ‫او‬ ‫للههوم‬ ‫دا انا سَبت لجلك كل الﻌَوى‬ ‫وحرقت كم م الجفوى‬ ‫ودلوقجٍ جقولٍ شاﻋر هجنوى‬ ‫ﻋندك حق‬ ‫ها اللٍ َﻌشق بنت‬ ‫اكَد هجنوى‬ ‫هش بجوسل واو بقول قلبٍ انظل ْم‬ ‫واو هَى الحاكم والحك ْم‬ ‫انا طَر هفرود جناحه‬ ‫ﻋلٍ القهرْ‬ ‫او َشكٍ واو َِلبس الﻌِهم‬ ‫انا لَا فٍ كل بركاى حِهم‬ ‫او اﻋرﻑ الﻑ زَك واو ادور‬ ‫انا لو اجكلهت احرق وااذور‬ ‫اطوﻑ بالد وبالد‬ ‫ هانا رحال ‪-‬‬‫وكل بلد لَا فَها هﻌاد‬ ‫وهﻊ كل هﻌاد‬

‫‪83‬‬


‫َجبنالٍ قصور وقصور‬ ‫وكل جنَنه بنات لَا فَها زهور وزهور‬ ‫هجفجكرَش اونٍ شهرَار‬ ‫هجبقٍ انجٍ شهرذاد‬ ‫سلٍ كم هى هشٍ بجوارٌ‬ ‫فاخجال ظنا انه‬ ‫صاحب ااوسَاد‬ ‫لَس كل هى َهشٍ فٍ هواكب الهلوك‬ ‫اهراء‬ ‫وجاَه جقجلٍ فٍ ﻋنَا ااوهل‬ ‫هش كل طَر َا حلوه فٍ الحب بَجقجل‬ ‫دا انا طَر هفرود جناحه ﻋلٍ القهر‬ ‫او َشكٍ واو لَه فٍ السهر‬

‫‪84‬‬


‫خالد حمند عبد العسيس‬

‫‪85‬‬


‫مرسوم علنً الغتٌال الشعر‬ ‫لست الشاﻋر ‪ ..‬لَس أنا‬ ‫لست أبجكر ‪ ..‬لست أقلد‬ ‫سبهت الكالم ‪ ..‬سبهت الصراخ‬ ‫سبهت الجصفَق و الكل َجنهد‬ ‫كل ها خطه قلهٍ ‪ ..‬كالم‬ ‫و كالهٍ ‪ ..‬قد خلت هنه الخَااوت‬ ‫لَس سوي أحرﻑ هى الهنً‬ ‫و خَط هنها القهَص األوحد‬ ‫القهَص ذاجه و كذرت الشخصَات‬ ‫و هللت الجقهص و هجرنٍ الججدد‬ ‫كفٍ َا قلهٍ ‪ ..‬كفً بكاء‬ ‫رسهك هى الهحَط َجهدد‬ ‫فاى رام الخَاط به أذي‬ ‫فهل َخضﻊ و ََؤس و َجبدد‬ ‫كال ‪ ..‬لست الهحَط و كفانٍ رَاء‬

‫‪86‬‬


‫فلججكسر رباك و جبا لصداك َجردد‬ ‫شققت نهرا هى الﻌذوبة ههجورا‬ ‫أخبرنٍ بهاذا َفَد‬ ‫و الكل قد أﻋرض و جولً‬ ‫و الشﻌر قد أخفاه الجابوت األسود‬ ‫لَس هذا زهاى الشﻌر فلنرحل‬ ‫فلَؤكلنا الظالم الهلحّد‬ ‫أو ابقً هﻌٍ ها هنا‬ ‫فَؤكلنا الشﻌر الهقلّد‬ ‫فزهاننا قد ابجدﻉ شﻌرا أﻋرجا‬ ‫و هى جاهل هو الشاﻋر األهجد‬ ‫أها هى صال و جال ﻋلً صهوة خَاله‬ ‫ّ‬ ‫خَااو هوجّ ـها ‪ ..‬حقا انه هجهرد‬ ‫كاى‬ ‫فلم جصَح خباَاك هخلصة‬ ‫اذ صهت آذاى و قَل الشﻌر هبﻌد‬

‫‪87‬‬


‫ﻋلة زهاننا الرَاء ‪ ..‬و أﻋرﻑ ﻋلجك‬ ‫او جقبل القصَدة هى الرَاء َزَنها الﻌسجد‬ ‫فلست الشاﻋر ‪ ..‬أنت هنبوذ‬ ‫ارحل ‪ ..‬و او جخشٍ هذه الهرة ﻋذرات‬ ‫فطرَق رحَلك هههد‬

‫‪88‬‬


‫اول بردٌة لشعب مصر‬ ‫إى أخبروك أنٍ ﻏدوت أهدد صرحك‬ ‫فانك جﻌلهَى أ ِّنٍ ألجل ﻋلوه طلبت الردي‬ ‫إى أخبروك أنهم قد فصلوا الطوابﻑ هنك‬ ‫و صنفوها‬ ‫فهل ﻋرفوا أىّ أبناءك‬ ‫بذلوا ألجلك الدم الهصﻌد‬ ‫هل هَزوا الدهاء إذ اخجلطت ألجلك‬ ‫أم أنها قد أبت ااوهجزاج و جفرقت‬ ‫هاَكل و أحهد‬ ‫إى األم جضم أبناءها إلَها‬ ‫فَصَر الجهﻊ جسدا واحدا‬ ‫و إى أجً البرد قاسَا‬ ‫فدﻑء ضهجها َصوى أبناءها‬ ‫و َرد كَد البرد ‪ -‬إذ َقسو – هبددا‬ ‫و أنت األم و قد ارجهَنا إلً أحضانك‬

‫‪89‬‬


‫و ضههجنا حانَة‬ ‫فكَﻑ َﻐدو الجهﻊ هشردا‬ ‫إى البرد إى جسرب إلَنا ﻋلً حَى ﻏرة‬ ‫فلى َجﻌلنا إاو كالجلَد هجهاسكا‬ ‫و دﻑء ضهجك لى َبﻌد‬ ‫إى اإلخوة قد َوقﻊ بَنهم هضللَى‬ ‫لكى سَبقً اإلخوة إخوة‬ ‫و سَظل الﻐرَب هبﻌدا‬ ‫َدا بَد نسَر بدربك‬ ‫و جؤجٍ القروى و جهضٍ‬ ‫و رباطك الذٌ َشهلنا َظل هخلدا‬ ‫شﻌب واحد‬ ‫هنذ بدء الزهاى َصنﻊ جارَخه‬ ‫و صنﻊ لهﻌنً الفرقة جابوجا‬ ‫و جﻌله به ههددا‬

‫‪90‬‬


‫إىّ الرَح جﻌصﻑ شدَدة‬ ‫فجذَر الرهال فججطاَر‬ ‫و الجبال َظل كل هنها صرحا صاهدا‬ ‫هذه أول بردَة كجبت‬ ‫أهرجنا بها أى نلجحم‬ ‫و قد الجحهنا كلنا فقهت جبال شاهخا‬ ‫فلسنا كشﻌوب الرهال‬ ‫لى نجﻌل للفرقة فَنا طرَقا هههدا‬ ‫هو الﻌشق َجرٌ فٍ دهابنا ألجلك‬ ‫فَبقٍ صدٌ الوحدة فٍ جوانب النفس‬ ‫هرددا‬ ‫نؤجَك كل لَلة ساهرَى‬ ‫نؤنس بك و جؤنسَى بنا‬ ‫فلى نؤجَك هذه اللَلة‬ ‫حاهلَى ﻋلً األﻋناق واحدا‬ ‫إىّ الﻌالم كله إى صار لوحة‬

‫‪91‬‬


‫قد صاﻏجها رَشة الفرقة‬ ‫هجخذة هى الفجنة هدادا‬ ‫فلسنا شﻌب َفججى‬ ‫سججدَننا ﻋلً أركاى إطارها‬ ‫هجزاحهَى ‪ ..‬ﻋازهَى ﻋلٍ الرحَل‬ ‫و سَظل ﻋزهنا ههددا‬ ‫سنرحل و نصوﻍ لنا لوحة أخري‬ ‫لوحة هصرَة ‪ ..‬كجب لها أى جخلد‬

‫‪92‬‬


‫خالد ىاجي‬

‫‪93‬‬


‫دعوة زفاف‬ ‫حبَبجً‬ ‫كم اهواها‬ ‫كم اﻋشق ﻏضبجها‪...‬ورضاها‬ ‫احبها‬ ‫كها لم َسجطﻊ احد اى َحب‬ ‫بسهجها جفقدنً ذاكرجً‬ ‫جنسَنً الﻌالم بها َحجوَه‬ ‫جواﻋدنا‬ ‫جهنَنا‬ ‫جشاطرنا ااوحزاى قبل ااوفراح‬ ‫بكابنا‬ ‫ضحكاجنا‬ ‫اجذكر جدالنا بشؤى اهور كذَره‬ ‫كم كنت اﻋشق جدالها‬ ‫كم كنا نججادل دابها بشؤى شكل دﻋوة الزفاﻑ‬ ‫زفافنا ‪...‬انا وهً‬

‫‪94‬‬


‫شكلها‬ ‫لونها‬ ‫كانت جرَدها ﻋلً شكل قلب كبَر‬ ‫نججادل ونجناقش‬ ‫هى سنرسل له وهى سنكجفً بههاجفجه‬ ‫لم نجرك شَبا لم نفكر بشؤنه‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪..............‬‬ ‫كاى َفكر فً كل هذا وهو َﻌبر الطرَق‪....‬وفجؤه‬ ‫صدهجه سَاره هسرﻋه وفرت هاربه‬ ‫ججهﻊ حوله الهاره ﻑ هحاوله اوسﻌافه‬ ‫ولكى‬ ‫القدر كاى اسرﻉ‬ ‫واسجكاى جسده وفاضت روحه‬ ‫والً جواره‬ ‫الجقطت احدهم دﻋوه زفاﻑ ﻋلً شكل قلب كبَر‬ ‫كانت قد سقطت هنه‬ ‫دﻋوه زفاﻑ‬ ‫حبَبجه‬ ‫ﻉ ﻏَره‬

‫‪95‬‬


‫أنا ولٌلى‬ ‫نفس ﻋهَق‬ ‫ارَد حقا اى ابجلﻊ هواء هذه الهدَنه الجً اﻋشقها هنذ اول َوم خطوت بها‬ ‫او ادري ها سر ﻋشقً لها‬ ‫لﻌله نسَهها‬ ‫بحرها‬ ‫شاطبها‬ ‫او اﻋلم‬ ‫ولكى ها اﻋلهه‬ ‫اننً اﻋشقها‬ ‫ﻋشق َقَنً او َقبل الشك‬ ‫اهلًء ربجاي هره اخري بهواءها‬ ‫ازَد فجره احجباس الهواء ﻑ صدري‬ ‫اوزال ﻋطرها َفوح ﻑ الهكاى‬ ‫بﻌد هرور كل هذه السنوات‬ ‫اﻋود هرة اخري‬

‫‪96‬‬


‫اوجد ﻋطرها َهلً ء الهكاى‬ ‫لم اﻋدي ادري‬ ‫اَبقً ﻋطرها ﻑ الهواء طوال هذه السنوات‬ ‫ام اى الﻌطر فً هكاى اخر‬ ‫َسكى فً نفسً‬ ‫وَؤبً الخروج هﻊ الزفَر‬ ‫كَﻑ له اى َخرج!!‬ ‫حجً واى خرج ها فً الهواء‬ ‫فهى َخرج هى اضحً نسَجا هى جسدي‬ ‫دهً‬

‫قلبً‬ ‫َقبﻊ ﻑ ذلك الهكاى‬ ‫فً حجره هى حجراجه‬ ‫وَؤبً اى َزول‪....‬‬ ‫حقَقة‬

‫‪97‬‬


‫او ارَده اى َزول‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫رأَجها‬ ‫او ادري شًء ﻋنها‬ ‫ولكنً رأَجها‬ ‫وكؤنً لم اري فً الدنَا نساء هى قبل‬ ‫كنت دابم الجساإل ﻋى هاهَة الحب‬ ‫كَﻑ هو احساسه‬ ‫كَﻑ َؤجً‬ ‫كَﻑ‬ ‫َذهب‬ ‫هنا‬ ‫وااوى‬ ‫ﻋرفت كَﻑ َؤجً‬ ‫ﻋرفت الحب‬ ‫‪........................................................................‬‬

‫‪98‬‬


‫لم اكى ابدأ هذل باقً زهالبً ‪..‬اسﻌً للحب ‪..‬واحاول جكوَى ﻋالقه‪....‬لم اكى حجً اجقبل‬ ‫الكجب الروهانسَه او ااوفالم ‪..‬كنت اهَل الً اشَاء اخري‬ ‫حجً اننً اجذكر َوم اى احبجنً زهَله لً فً الصﻑ الدراسً ‪..‬ونحى فً‬ ‫الذانوَه‪....‬اننً ﻋاهلجها بجفاء فاق الحدود‪..‬قابلجها كحجر صلب‪َ..‬جلقﻑ جنَى حدَخ‬ ‫الواوده‪....‬لم ادرك ذلك‬ ‫لم ادرك هدي قسوجً‪...‬ااو بﻌد اى ﻋرفت‬ ‫ﻋرفت كَﻑ َؤجً‬ ‫ﻋرفت الحب‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫كنت ذاهب فً هذا الَوم ﻑ اول ﻋام لً فً الدراسه الجاهﻌَه ‪....‬قابلجها ‪..‬ووجدجنً‬ ‫انسً اننً ذاهب الً الجاهﻌه‪...‬واجبﻌها ﻑ صهت‪...‬اراقب خطواجها‪....‬اجؤهل رقه‬ ‫الخطوات‪...‬وكؤنها جحنو ﻉ ااورض‪..‬وجشفق ﻋلَها هى حهل كل هذه الكابنات‪...‬جكاد‬ ‫قدهَها جالهس ااورض وجرفﻌها سرَﻌا ‪....‬رقه لم اري لها هذَل ‪..‬او َنازﻋها فَها‬ ‫احد‪....‬احسسجها جبﻌخ دﻑء وحناى فً هكاى جواجدها‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫فجاه ﻋادَه ‪...‬بسَطه الهظهر ‪....‬هجواضﻌه الجهال‪...‬هكذا قالوا لً اصدقاء‪..‬ﻋندها‬

‫‪99‬‬


‫اوحظوا جﻌلقً الشدَد بها‬

‫كنت ابجسم وانظر لهم ‪....‬وﻋقلً َحدذنً‪....‬ألَس هإاوء هم هلوك الحب ‪...‬كَﻑ هذا‬ ‫وهم او َدركوى هﻌنً الحب‬

‫ابسجهت وﻋقلً َحدذهم ‪...‬انت او جفههوى‬ ‫َجسؤلوى ﻋى السبب!!‬ ‫احبابً‬ ‫انجم او جدركوى‬

‫اذا اردجم جفسَرا ‪..‬فَجب اى جلهسوا ها بداخلً‬ ‫اى جشﻌروى‬ ‫وانجم او جشﻌروى!!‬ ‫‪.............................................................‬‬ ‫نفس ﻋهَق‬ ‫هى هواء البحر‬ ‫ﻋبَرها الطاﻏً ﻉ انفاسً طوال اَام ﻋهري‬

‫‪100‬‬


‫اجذكرها‬ ‫ابجسم‬

‫اجذكر نظراجً الجانبَه لها ‪.‬وانا احاول اى اراها بدوى لفت ااونجباه ﻑ الهحاضرات‬ ‫اجذكر انها اخبرجنً بﻌد ذلك ‪.‬انً لم اكى اجَد هذه النظرات ‪..‬حَخ اى الدفﻌه جهَﻌها‬ ‫كانت جالحظنً‬ ‫اجذكر َوم اى حاولت اى اجلس جوارها ‪..‬فوضﻌت حقَبجها بَنً وبَنها ‪....‬وقجها‬ ‫حاولت اسجﻐالل الفرصه‬ ‫واهجدَت الً اى اكجب لها خطاب‬ ‫وفﻌال كجبجه ووضﻌجه ﻑ حقَبجها‬ ‫وبﻌد وقت قلَل طلبت هنً كجاب‬ ‫جهللت اسارَري ‪..‬كانت اول هره جكلهنً‬ ‫اردت اى اﻋطَها لَس فقط كجاب‪..‬اﻋطَها حَاجً اى اردات‬ ‫اخدت الكجاب ‪..‬او اجذكر ها فﻌلت ‪..‬فقد اسجدارت ‪...‬اﻋادت لَا الكجاب‬ ‫ظللت هسحورا‪...‬ﻏَر هدرك لها َحَطنً‬ ‫الً اى ﻏابت ﻋى نظري‬

‫‪101‬‬


‫ﻋدت اوفجح الكجاب‬ ‫‪..‬وجدت فَه الخطاب‬ ‫هل قرأجه‬ ‫؟؟‬ ‫او اﻋلم‬

‫هل اقرأه انا ؟؟‬ ‫هل هى الههكى اى لو كانت جحبنً اى جصلها هشاﻋري بدوى اى جقرأه‬ ‫هل َصلها صوجً ﻋبر الهواء؟‬ ‫اهههم‬ ‫او بؤس‬ ‫هاذا سؤخسر لو حاولت‬ ‫ﻋلً اهل اى َصلها احساسً‬ ‫هو شًء خَالً‬ ‫ولكى ها ادرانً‬ ‫لﻌله َحدخ‬

‫‪102‬‬


‫فجحت الخطاب‬ ‫وقرأت ها كجبت لها فَه‬

‫أحبك‬ ‫ولكنً وجدت اَضا ردها‬ ‫وَا هللا ﻉ ردها‬ ‫كاى ردها‬ ‫وهاذا جسجطَﻊ اى جقدم لً بحبك هذا!!!‬ ‫حاولت‬ ‫وحاولت‬

‫اى اوضح قدرجً ﻉ االﻌطاء ‪.‬والجضحَه هى اجلها‬ ‫كجبت فَها الوانا هى الشﻌر‬ ‫اوزالت اشﻌر بؤناهلها بَى َدي‬ ‫اﻋطَجها وﻋدا ‪..‬اى اوشًء سَفرقنا‬ ‫ولكنً اجذكر انه ﻋندها حاى الفراق ‪...‬لم اسجطَﻊ فﻌل شًء لها‬

‫‪103‬‬


‫او انسً ذلك الَوم‬ ‫الحت كذَر للذهاب ‪..‬حاولت اى اذنَها ﻋى ذلك ‪.‬بؤى نذهب الً هكاى اخر ‪..‬نذهب الً‬ ‫البحر صدَقنا ‪...‬ولكنها كانت كطفله‬ ‫واهام اصرارها ‪..‬لم اسجطَﻊ اى ارفض‬ ‫اجذكر وقت اى وقﻊ الحادخ وجﻌطلت‬ ‫اللﻌبه الجً كنا بها‬ ‫هازال صوت جحطم الحلقه الهإهنه للراكب َدوي ﻑ داخلً‬ ‫هازالت اشﻌر بانقباضة قلبً ﻋندها رأَجها جهوي هى جواري‬ ‫اندفﻌت بكاهل قواي ‪..‬اهسك بَدها‬ ‫نظرت الَها‬ ‫جﻌجبت‬ ‫اهذه ابجساهه ‪...‬اهناك ابجساهه خطت ﻉ شفجَها؟‬ ‫نﻌم انها ابجساهه‬ ‫احاول اى اجشببخ بها بَدي ‪..‬حجً او جسقط‬ ‫نظرت لً‬

‫‪104‬‬


‫جكلهت‬ ‫اهكذا جحبنً؟؟‬ ‫كم اﻋشق هذا الحب‬ ‫انكسرها كنت اجهسك به‬

‫سقطت‪...‬ﻑ سقطت‬ ‫رحلت ‪...‬و بقَت‬

‫‪105‬‬


‫رحاب عبد اللطيف‬

‫‪106‬‬


‫ال تحزنــــــــً‬ ‫هااااااااااااااااااااااااااااالٍ أراك ججلسااااااااااااااااااااااااااااَى‬

‫وحاااااااااااادك لجبكااااااااااااٍ فااااااااااااٍ الهساااااااااااااء‬

‫ربهااااااااااا لهااااااااااا لحااااااااااق بااااااااااٍ الَااااااااااوم‬

‫هاااااااااااااااااااااااى شااااااااااااااااااااااادة اإلﻋَااااااااااااااااااااااااء‬

‫هااااااااااااونٍ ﻋلَااااااااااااك فقااااااااااااد انفطاااااااااااار‬

‫قلباااااااااااااااااااااااٍ لهاااااااااااااااااااااااذا البكااااااااااااااااااااااااء‬

‫أهاااااااااااااه أناااااااااااات ناااااااااااابض روحااااااااااااً‬

‫وجاااااااااااوهرجٍ بااااااااااااال أدنااااااااااااً رَاااااااااااااء‬

‫اوجحزناااااااااااااااٍ فاااااااااااااااالهوت ﻋنااااااااااااااادي‬

‫والحَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة سااااااااااااااااااااااااااااااااااااواء‬

‫فهااااااااااااااااااااى أحااااااااااااااااااااب لقاااااااااااااااااااااء هللا‬

‫أحااااااااااااااااااااااب هللا لااااااااااااااااااااااه اللقاااااااااااااااااااااااء‬

‫كهااااااااااااااااااااا أخبرنااااااااااااااااااااا البشااااااااااااااااااااَر‬

‫الناااااااااااااااااااااذَر ساااااااااااااااااااااَد األنبَااااااااااااااااااااااء‬

‫فااااااااااااااااإى هاااااااااااااااات فهااااااااااااااااى هنااااااااااااااااا‬

‫قااااااااااااااااااااااااادر لاااااااااااااااااااااااااه البقااااااااااااااااااااااااااء؟‬

‫اوجاااااااااااااااااااااااااااااااااااذكر الهاااااااااااااااااااااااااااااااااااوت‬

‫فؤناااااااااااات ﻋناااااااااااادٌ خَاااااااااااار األبناااااااااااااء‬

‫اوﻋلَاااااااااااااااااااااااااااااك سؤساااااااااااااااااااااااااااااؤل هللا‬

‫لاااااااااااااااااااٍ وللهاااااااااااااااااااإهنَى الشااااااااااااااااااافاء‬

‫هشااااااااااااااااااوار ﻋهاااااااااااااااااارك َشااااااااااااااااااهد‬

‫كااااااااام جكبااااااااادت ألجلاااااااااٍ هاااااااااى ﻋنااااااااااء‬

‫ورب الﻌبااااااااااااااااااد َشاااااااااااااااااهد كااااااااااااااااام‬

‫شاااااااااااااااااﻌرت نحاااااااااااااااااوك باإلنجهااااااااااااااااااء‬

‫وأقاااااااااال هااااااااااا أقدهااااااااااه لااااااااااك هااااااااااو‬

‫الحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااب والوفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء‬

‫كاااااااااااام كناااااااااااات حنونااااااااااااة ﻋطوفااااااااااااة‬

‫وﻏهرجَنااااااااااااااااااااااااااااٍ بااااااااااااااااااااااااااااااوحجواء‬

‫‪107‬‬


‫فقاااااااااااد جااااااااااادت بزهااااااااااارة ﻋهااااااااااارك‬

‫وضاااااااااااااااااااااااااااااااااحَت بالهناااااااااااااااااااااااااااااااااااء‬

‫واسااااااااااااقَجَنٍ هااااااااااااى نبااااااااااااﻊ حبااااااااااااك‬

‫حجاااااااااااااااااً شاااااااااااااااااﻌرت باااااااااااااااااااورجواء‬

‫وأﻋلاااااااااااام أنااااااااااااك جخشااااااااااااٍ ﻋلااااااااااااً‬

‫هاااااااااااااااااااااااى نساااااااااااااااااااااااَم الهاااااااااااااااااااااااواء‬

‫حزَناااااااااااااااااااة ﻋَنااااااااااااااااااااك ﻋلااااااااااااااااااااً‬

‫فااااااااااااااكذرٌ لاااااااااااااٍ هاااااااااااااى الااااااااااااادﻋاء‬

‫أهااااااااااااااه كااااااااااااام رفﻌجاااااااااااااٍ قااااااااااااادرٌ‬

‫وهنحجَناااااااااااااااااااااااااااااااٍ الكبرَااااااااااااااااااااااااااااااااء‬

‫وبنَاااااااااااااااااااااااااااااااااات وجاااااااااااااااااااااااااااااااااادانٍ‬

‫وشخصااااااااااااااَجٍ فؤحكهاااااااااااااات البناااااااااااااااء‬

‫فااااااااااااااااااااإى كناااااااااااااااااااات ضااااااااااااااااااااحَت‬

‫ألجلااااااٍ فؤناااااات ﻋناااااادٌ خَاااااار النسااااااااء‬

‫أهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااه أحببجَنااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍ‬

‫فلَحببااااااااااااااااك رب األرض والسااااااااااااااااهاء‬

‫‪108‬‬


‫حدٌث الوجدان‬ ‫َا دهوﻉ الحزى ِجِّفٍ أواو جﻌلــــهـــــــــٍ‬ ‫أى بﻌد كل دجً اوبد هى فـــــــــــــــــــجر‬ ‫وَا دهوﻉ الخشَة جودٌ أهطــــــــــــرٌ‬ ‫هطرا َﻐسل الخطاَا وَشفٍ نفســــــــــٍ‬ ‫َا دهوﻉ الــــــــفرح زفـــــــــــــــــــــــــٍ‬ ‫إلٍ خبرا طالها انجظرجه طوال حَاجــــــــٍ‬ ‫خبر الشهادة ذم الشهادة أواو جﻌلهـــــــــــٍ‬ ‫أى الدنَا زابلة أفراحها باطلة ﻏرٌِّ ﻏَرٌ‬ ‫سؤلجك َا ﻋَوى الحزى ﻋالم جبكـــــــــــــٍ‬ ‫ﻋلٍ فقد األحبة بهاذا َـــــــــــــــــــــــجدٌ‬ ‫أﻋلٍ لبى هراق بكــــــــــــــــــــــــــــــــَت‬ ‫و ﻋلٍ ذل الهﻌاصٍ أبــــــــــــــــــــــــــــَت‬ ‫و ﻋلٍ درب الرفاق هشــــــــــــــــــــــــــَت‬ ‫وهى ﻋنت الفراق شكــــــــــــــــــــــــــــــَت‬ ‫كال سجبقٍ ﻋزَزة أبدا ها حَــــــــــــــــــــَت‬ ‫َا أَجها الروح شفـِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ‬ ‫هواطى الرضا والحــــــــــــــــــــــــــــــــــهد‬ ‫َا نفس هونٍ ﻋلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك‬ ‫أولَس كل ها جهنَت هى هللا لقــــــــــــــــَت‬ ‫فإى كل ها جطهﻌَى إلَه هى الــــــــــــــوري‬ ‫لى َصل إلَك حجً لو بكــــــــــــــــــــــــَت‬ ‫َا طَور الخَر رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ‬ ‫ﻋلهٍ هﻌنٍ الجوكل فٍ الجوﻉ والشـــــــــبﻊ‬ ‫وَا نوق الصبر خفــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ‬ ‫خطاك ﻋلهٍ هﻌنٍ الجوكل فٍ الجوﻉ والظهؤ‬

‫‪109‬‬


‫روَدك َا نفس او ججزﻋـــــــــــــــــــــــــــــٍ‬ ‫سبحٍ ربك بﻌدد حبات الرهــــــــــــــــــــــال‬ ‫هللٍ بﻌدد دهﻌات األطــــــــــــــــــــــــــــــفال‬ ‫صباحا جشرق شــهــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫هساءا جسكى نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫صباحا جولد نـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫هساءا َهدأ ههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫وبﻌد الصباح َؤجٍ الهســـــــــــــــــــــــــــــــاء‬ ‫وبﻌد الهساء َؤجٍ الصبـــــــــــــــــــــــــــــــاح‬ ‫لَشَﻊ رحَل أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬

‫‪110‬‬


‫شارة حصني‬

‫‪111‬‬


‫سٌنارٌو حتفٌدٌنً باٌه؟‬ ‫ل\د‬

‫سلم ﻋهارة‬ ‫مٔ‬ ‫سلم ﻋهارة رخاهٍ و هناك نافذجَى‬ ‫جطالى ﻋلً خارج الﻌهارة حَخ‬ ‫جلونت السهاء باللوى األسود و َظهر‬ ‫نسهﻊ صوت باب شقة َـُﻐلق ‪.‬‬ ‫القهر و النجوم ‪.‬‬ ‫نسهﻊ صوت دبَب أرجل الطفل و هو‬ ‫َظهر طفل صﻐَر أهاهنا َنزل‬ ‫َنزل السلم ‪.‬‬ ‫الساللم هى أﻋلً إلً أسفل َبدو فٍ‬ ‫السادسة هى ﻋهره و َرجدٌ سروال‬ ‫قصَر (شورت) و قهَص نصﻑ كم‬ ‫‪.‬‬ ‫َججه الطفل ناحَة الكاهَرا ‪.‬‬ ‫قطﻊ ‪-‬‬

‫ل\د‬ ‫باب شقة‬ ‫مٕ‬ ‫ نسهﻊ صوت دبَب أرجل الطفل و هو‬‫نري باب شقة خشبٍ ‪.‬‬ ‫َهشٍ ‪.‬‬ ‫ َطرق الطفل الباب بقوة ‪.‬‬‫ نسهﻊ صوت طرقات الطفل الباب ‪.‬‬‫قطﻊ –‬ ‫داخل الشقة – حجرة صﻐَرة‬ ‫مٖ‬ ‫نسهﻊ صوت الجلفزَوى ‪.‬‬ ‫نري رجل ﻋجوز َجلس ﻋلً‬ ‫نسهﻊ صوت الطرقات ‪.‬‬ ‫السرَر و َسجند ﻋلً ﻋكازه و هو‬ ‫َشاهد جلفاز صﻐَر ‪.‬‬ ‫‪َ -‬قول ‪( :‬هَى ؟ ! هَى؟ !)‬

‫َجلفت الﻌجوز حوله و َقول ‪:‬‬ ‫قطﻊ –‬

‫‪112‬‬

‫ل\د‬


‫ل\د‬

‫خارج الشقة أهام الباب‬ ‫مٗ‬ ‫ صوت طرقات ﻋلً الباب ‪.‬‬‫ نري الطفل هازال َـطرق الباب ‪.‬‬‫ نسهﻊ صوت الجد (الرجل الﻌجوز)‪:‬‬‫ َجوقﻑ الطفل ﻋى الطرق و‬‫هَى ؟ ! هَى؟!‬ ‫َرهﻑ سهﻌه ناحَة الباب و هو‬ ‫َقرب أذنه إلَه ‪.‬‬ ‫ الطفل ‪ :‬أنا حفَدك ‪.‬‬‫ َرد الطفل ‪:‬‬‫قطﻊ –‬

‫م٘‬

‫داخل الشقة – حجرة الجد ﻋلً سرَره‬ ‫ نسهﻊ صوت الطفل ‪ :‬أنا حفَدك ‪.‬‬‫نري الجد َجلس هكانه‬

‫ َرفﻊ الجد حواجبه الكذَفة و‬‫َقول بصوت رخَم ‪:‬‬

‫ الجد ‪ :‬حجفَدنٍ بإَه ؟ !‬‫قطﻊ –‬ ‫النهاَة‬

‫‪113‬‬

‫ل\د‬


‫شارة عبد الصالو‬

‫‪114‬‬


Choices Life is what we make it, Not talking about fate no not it, I mean the choices that we choose, Choices that make us lose, Lose the best time in life, Choices that kill with a painful knife. I mean choices that are, May be perfect‌.. but so far, To be working on it, Trying hard all life, That's good but that isn't life, No, that's not it. Choices includes two, The future and the present, Some have no clue, That they have no present. They worry too much about tomorrow, That they forget today, And then one day, They'll feel pain and sorrow, Of how much they have missed, Of how much they have lost. Try to have balance in your life,

115


Enjoy your day but have an aim, So that you don't come one day and claim, That you haven't lived a life.

116


Faith Everything is different of what you see, Everything have changed of what I thought it would be, Don't leave something because you say, That you don't like it in this way, Have faith in Allah that he will, Do the best for you and bless your will, But not in every time cause it's not a law, But the thing you should really know, That you will be given what is meant to be for you, You could be replaced by an old for a new, Use this in life today and tomorrow, Then you won't feel sorrow, These are piece of advice that I knew, would be useful for me and you.

117


‫عنرو أشامة‬

‫‪118‬‬


‫‪ٌ 62‬ناٌر‬ ‫إَد ﻑ إَد هنﻌَش حَـــــاة … خالَة هى ظلم اللً خـــــاى‬ ‫آى أواى الحــــــــق َرجﻊ ‪ ...‬كــــل وقت ولـــــــه أداى‬ ‫كــــــــاى اوبد الكل َسهـﻊ ‪ ...‬صرخة بَى أربﻊ حَطاى‬ ‫صرخة بجنادي وججهـــــﻊ ‪ ...‬شﻌب صاهد هـــش جباى‬ ‫فوق َا هصري اوبد جرفﻊ ‪ ...‬الﻌلــــم وســـــط الهَداى‬ ‫هش هخاﻑ‬ ‫أى الوقت اللً فَه نسهﻊ ونجﻌلم‬ ‫ونﻌرﻑ فَى حقوقنا وإهجً نجكلم‬ ‫ونبدأ صفحة فً حَاجنا وهـ األول‬ ‫نداوي كل جرح لهصري َجؤلـــــم‬ ‫هش هخاﻑ‬ ‫هش راح أسكت ﻉ الفساد ههها كانت النفوذ‬ ‫اوزم أهنﻊ الرشاوي بﻌــــــد كل هزَهة فـــوز‬ ‫إَد ﻑ إَد لو كنـت ناوي قبل ها جضَﻊ الكنوز‬ ‫هش هخاﻑ‬ ‫بحلم فً َوم ألقً النجاة ‪ ...‬جاَهة فً زحهة الحَـــــاة فجنة وخَانــــــة ‪ ...‬قجل وإهانــــــــة‬ ‫‪َ ...‬ا قلوب حزانة‬ ‫فـ سجــــى األة‬ ‫هو دا حـــــــــالً ﻏرَق… هو دا طبـــــــــــﻊ البشـر‬ ‫ﻋشاى أﻋَش حر وطلَق… هحجاج لقلب َكوى حجــــر‬ ‫بحلم فً َوم ألقً النجاة … وسط البشر ﻋاَش سجَى‬ ‫ساكت حزَى هش اوقً بر … لﻌبة قدر فَهـــا الحنَـــى‬

‫‪119‬‬


‫جاه هى سنَى وهفَش هفر … بحلم فً َوم ألقً النجاة‬ ‫بحلم أفوق هى هاضً فات … هلَاى شﻐب هلَاى دهــــــار‬ ‫بحلم ألنً هى سكـــــــــات … رافض أﻋَش وسط الحصار‬ ‫بحلم ونفسً بجد أفــــوق … بحلم َا شهسً بالشروق‬ ‫الَؤس ﻋشش كـــــــل دار … كاس وهنه جهلــــــً أدوق‬

‫‪120‬‬


‫اغرب حكاٌة‬ ‫أﻏرب حكاَه أنا ﻋَشجها ‪ ..‬وبجد أﻏرب م الخَال‬ ‫انسانه ﻋجوزه قابلجها ‪ ..‬حالها َﻐنً ﻋى السإال‬ ‫قربت أشوﻑ اَه الحكاَه ‪ ..‬لقَت ﻑ ﻋنَها دهوﻉ‬ ‫الفضول زاد جواَا نفسً ‪ ..‬اﻋرﻑ اَه الهوضوﻉ‬ ‫قــــالجلً الـلــً فـَـــــــا هش شوَه‬ ‫ربـــك وحــــــده الـــــﻌــــــــالم بَا‬ ‫كبرت وربَت وبﻌهري ضحَت‬ ‫وادَنً بقَت ﻋــــاَشه وحدانَه‬ ‫َــــاهـــــا ربَت وَــاهـــــا ﻋلهت‬ ‫كـنــت بـضـحـً واو اجـكــلـهـــــت‬ ‫سنَى واو بشكً واو حجً احكً‬ ‫لــكـــــى ببكً هــــــا أنا اجالهت‬ ‫أصـل الـــــوحـــــده حقَقً بجوجﻊ‬ ‫واللً َــــروح ﻋـهــــره ها بَرجﻊ‬ ‫كام دهﻌه بكَجها وَــــاها خبَجها‬ ‫وادي اخرجها هَى راح َسهﻊ ؟‬ ‫قـولت ادَها فـــلوس أســـاﻋدها‬ ‫ضربت اَــدي قــــــوام بﻌدجها‬ ‫وقــــالت او حـــــــد الـلـــه‬ ‫اسهﻊ َــــا … أوﻋً جـكـررها‬ ‫أوﻋـً جفكرنً هش واو بُـــد‬ ‫كــــل الـفكره واحشنً الــود‬ ‫ﻏابت الفرحه ودنَجً جارحه‬

‫‪121‬‬


‫بس هساهحه‬

‫وده أنـسـب رد‬

‫أنا هش ناسَه ده ربك ﻋالم‬ ‫ﻋهره ها َنسً هَى الـظالم‬ ‫هَى هَدوم ﻏَر القَوم‬ ‫وهَجً َوم رد الهظالم‬

‫‪122‬‬


‫عنرو شعري‬

‫‪123‬‬


‫هــــــــى وحدهـــــــا تعلــــــم‬ ‫هاجفجه ‪ ..‬سهﻊ صوجها ‪ ,‬ه ّز كَانه ‪ ,‬أحست بصوجه رﻋشة برد ‪ ..‬أشفقت ﻋلَه ‪ ..‬شﻌر‬ ‫بدﻑء صوجها و هٍ جحادذه ‪ ,‬فكؤنها كاى بهذابة حضى َكجنفه ‪.‬‬ ‫لقد ﻋشقها هنذ الَوم الذٌ نشؤ فَه ‪ ,‬وجد اسهه هقجرنا بإسهها‬ ‫كاى َسجهد هى صوجها كل ها جحجاجه نفسه هى دﻑء و أهاى‬ ‫شﻌر بهوجة برد ﻋاجَه ‪ ,‬اندذر فٍ َلجهس الدﻑء هى ن َفسِ ه وصوت ن َفسِ ها ‪.‬‬ ‫أشفقت ﻋلَه و أهجألت ﻋَناها دهوﻋا ‪ ,‬سهﻊ صوت أنَنها ‪ ..‬أذر فَه‬ ‫ففهم هى أنَنها نبرجها الَابسة الجٍ جحاول باسجهاجه أى جقول له ‪ ,‬فلجﻌد ‪ ,‬فلم َﻌد هناك جدوي‬ ‫أﻏضبه رجابها ‪ ..‬وجحولت نبرجه ناظرا الً صورجها فٍ كل صوت ‪ ..‬واﻋدا اَاها بؤنه‬ ‫َحبها وحَاجه فداء لحَاجها‬ ‫جؤخر الوقت و أحست أنها جرهقه ‪ ,‬فؤنهت هكالهجها بحدَخ دافا ‪ ..‬أخدل ﻋَنَه الً النوم‬ ‫ﻋلً صوجها وهٍ جدﻋو له‪.‬‬ ‫بهجرد أى نام نزلت دهوﻋها اشفاقا ﻋلَه وﻋلً هى هﻌه ‪ ..‬نزلت قطرات هى السهاء جهسح‬ ‫دهوﻋها و جحهل هﻌها ﻋطر ااوطهبناى ‪.‬‬ ‫اوهست آشﻌة الشهس وجهه فابجسم وهو َجذكر صوجها ‪ ,‬و اهجلكجه ابجساهه ﻏرَبه هلكت‬ ‫ﻋلَه نفسه ‪ ,‬فكؤنها قد رأي رإَة فرح بها ‪.‬‬ ‫أَقظ هى َنام بجواره ‪ ,‬ولها رآه وجهه هسجبشرا ‪ ,‬جﻌجب‪.‬‬ ‫قام هى نوهه َلﻑ بجسهه و قلبه و روحه " ﻋلم هصر " وهضً فٍ جهاﻋات هنهم َنادوى‬ ‫بهلا أفواههم‬ ‫َنادوى بحرَجها ‪ ..‬باسجقاللها ‪ ..‬بؤحقَجهم فَها ‪ ,‬فهم هى َحبونها ‪ ,‬هم هى َسجحقونها ‪.‬‬ ‫َهجفوى و جشد السهاء هى أزرهم ‪ ,‬و األرض ججحرك بهم ‪َ ,‬جكاجفوى ‪ ,‬روحهم واحدة ‪..‬‬

‫‪124‬‬


‫صوت واحد ‪ ..‬هدﻑ واحد ‪َ ,‬هجفوى و َنادوى ‪ ..‬او هكاى للَؤس ببَنهم ‪.‬‬ ‫ولكى هل َسجهر هذا الحال ‪!!...‬‬ ‫فجؤه‬ ‫جكاذفت ﻋلَهم جهوﻉ الشرطه!!‬ ‫و اذا بسَارة هقبلة ﻋلَهم جطَح بكل ها َقابلها ‪ ..‬فزﻋوا جهَﻌا ‪ ,‬هنهم هى اخجبؤ و هنهم هى‬ ‫َقذفهم بالحجارة ‪ ....‬إاو هو ‪ ..‬فاججاحه شﻌور ﻏرَب و كؤنها رأي هذا الهشهد هى قبل ‪,‬‬ ‫نفس األشخاص ‪ ..‬الجهَﻊ َهرولوى ‪ ..‬طلقات نارَة ‪ ,‬وهو َبجسم وَنظر للسهاء وَهجﻑ "‬ ‫هصر‪..‬هصر"‬ ‫فإذا صوجه َنقطﻊ فجؤة ‪ ,‬وجسَل الدهاء و جخالط أحهر الﻌلم ‪ ,‬و َﻌود و َكهل "‬ ‫هصر‪..‬هصر" و الدم َجساقط هنه اذر الرصاصة الجٍ أصابجه ‪.‬‬ ‫جساقط ﻋلً األرض ‪ ,‬الجهَﻊ َنظر الَه ‪ ,‬و او َﻌلم ها سر اإلبجساهة ‪ ..‬وحدها جﻌلم ‪َ ..‬نظر‬ ‫الً صورجها فٍ كل ها حوله ‪َ ,‬نطق الشهادة ‪َ ..‬جﻌجب هى الهدوء حوله رﻏم رإَجه‬ ‫حركة كذَرة ‪.‬‬ ‫َنزل ﻋلً أرضها ‪ ,‬هحجضنا ﻋلهها ‪ ,‬رافﻌا اسهها ‪ ,‬شاهخا ﻋظَها ‪.‬‬ ‫هرول الَه زهَله ‪ ,‬دهوﻋه جهأله ‪َ ..‬بجسم الشهَد ‪ ,‬و َري جﻌجب صدَقه هى إبجساهجه‬ ‫َردد هبجسها ‪ ,‬هٍ وحدها جﻌلم ‪ ..‬هٍ وحدها جﻌلم‬ ‫َؤخذ صدَقه هاجفه هى بﻌد هوجه ‪ ,‬و َنظر الً آخر هكالهه لَلة اسجشهاده‬ ‫فوجد اإلسم‬ ‫هــصـــر‬ ‫رقهها‬

‫ٕ٘‬ ‫َناَــــر‬

‫‪125‬‬


‫اصمتً‬ ‫لجصهجً‬ ‫فالصهت َكفَكً‬ ‫فالكالم سَزَد ذنبك ذنبا‬ ‫او جبرري فالذنب ذنبً انا‬ ‫و ذنبً انً وهبت هى او جسجحق حبا‬ ‫ُ‬ ‫اﻋطَت‬ ‫كم‬ ‫ت‬ ‫و كم اخذ ِ‬ ‫و اسجولَجً ﻋلًْ قلبا‬ ‫اسرجَه فﻌشقك ‪ ..‬ذم خنجَه‬ ‫فاذهبــً‬ ‫فها فً ذلك ﻋَبا‬ ‫فانت لست سوي حهقاء‬ ‫او ججد لها اقجرفجه سببا‬ ‫ارحلً‬ ‫و لجبحذً ﻋى قلب ﻏَر قلبً‬ ‫لَكوى لكِ نهبا‬ ‫فقلبً لَس ذلك ااوحهق‬ ‫كً َبكً ﻋلً خابنة نحبا‬ ‫فؤنا هى كنت لك ﻋاشقا‬ ‫و ااوى انجً هى ججذللَى لرحهجً طلبا‬ ‫حذاري اى َخدﻋك ﻏرورك‬ ‫فقلبً لى َحى لقلب ﻋاش كذبا‬ ‫او َخدﻋك جهالك ااوى‬ ‫فبالﻐد سَصبح الراس شَبا‬ ‫و بالﻐد سَرحلوى ﻋنك‬ ‫و سجشربَى ذل الﻌهر شربا‬ ‫فالخهر الَوم هكروه‬ ‫رﻏم انه بااوهس كاى ﻋنبا‬

‫‪126‬‬


‫او جﻌجبً‬ ‫فالخَانة جحَل الحب كرها‬ ‫و جحَل شﻌر الﻌشق سبا‬ ‫الوداﻉ ؟؟!‬ ‫او واداﻉ بَننا !!‬ ‫و لجصهجً‬ ‫فالصهت ااوى َكفَك‬ ‫فكالهك سَزَد ذنبك ذنبا‬ ‫و اى كالهك هى فضة‬ ‫فاى صهجك ذهبـــا‬

‫‪127‬‬


‫حمند التنيني‬

‫‪128‬‬


‫رإٌة طازجة‬ ‫َبدو اننا ‪-‬جهَﻌا‪-‬ها زلنا فً حاجة الً اﻋادة النظر هلَا فً ادراكنا الﻌقلً لشجً‬ ‫الهصطلحات الجً جنجشر اهانا اَنها حللنا فبﻌض هذه الهصطلحات جم افراﻏها هى هضهونها‬ ‫فجركت حروفا هجراصة او هﻌنً لها واو داولة كالبَوت الخربة الخاوَة ﻋلً ﻋروشها‬ ‫الباكَة ﻋلً اهلها الهالكَى وبﻌضها اسكى فَها ها هو بالجهام ضد ها جشَر الَه وبﻌضها شوه‬ ‫وقضم هنه اجزاء وجركت اخري هشلولة او حول لها واو قوة ‪.‬‬ ‫هذال‬ ‫هَبة الدولة ‪...‬هاذا جﻌنً بالنسبة لك هَبة الدولة؟‪...‬او شك انها كلهة فخَهة جبﻌخ الرهبة فً‬ ‫النفس واى كنت قد جربت هَبة والدك او ﻋهك او احد الكبابر فً ﻋابلجك ههى َﻌجد بهم‬ ‫سجﻌرﻑ هدي فخاهة هَبة الدولة حَى جقارى بَى هَبة الفرد وهَبة الدولة الكبَرة الضخهة‬ ‫الهجفرﻋة الً هإسسات وهَبات واشَاء جﻌرﻑ الكذَر هنها واو جﻌرﻑ الكذَر هنها اَضا‬ ‫‪...‬الههم خلَنا فَها نسﻌً الً ادراكه‪...‬هالنً ها سهﻌجه هى الهواطنة الهصرَة‪-‬اى كانت‬ ‫جسجحق ذلك الوصﻑ‪-‬ﻋندها جحدذت ﻋى هَبة الدولة وقرنجها بﻌدم هحاكهة السَد ‪-‬اى كاى‬ ‫َسجحق الوصﻑ‪-‬الهخلوﻉ حسنً هبارك هحاكهة ججَح للشﻌب الذي قجل وحرق وﻏرق‬ ‫واوذي بكافة الصور الجً قدر هللا اى َﻌرفها حاكهه ﻋلً هدار ذالذة ﻋقود اى َجشفً‬ ‫فَه‪ ....‬لم افهم ولم اﻋرﻑ هالذي جﻌنَه حَنها بالجشفً فالهحاكهة قد حفظت هاء وجه الهجلس‬ ‫الﻌسكري وحققت هى بﻌد جفاﻑ حلق ورَق هفججح هطالب الذوار ‪.‬هَبة الدولة جﻌنً فً‬ ‫نظر الﻌقالء سَادة القانوى ﻋلً كل الرإوس سواء بسواء وجﻌنً ﻋى هدﻋٍ الحكهة والﻌقل‬ ‫هى اهذال السَدة لهَس هحاباة الباﻏً الظالم السارق القاجل وﻋدم اجاحة الفرصة للهظلوهَى‬ ‫لَروا ﻋدل هللا فً ارضه ‪.‬‬ ‫ااوسجقرار‪..‬فً ااوَام الجً او اﻋادها هللا واو كرر ﻋلَنا ها حصل فَها كاى ﻋهالء اهى الدولة‬ ‫فً اﻋالهنا الهصوى َإصلوى وَجذروى لهﻌنً ها انزل هللا به هى سلطاى لكلهة ااوسجقرار‬ ‫ااو وهو اسجهرار الظلم والبﻐً ها داهت ااوهور هادبة وهاداهت النار هى جحت الرهاد او‬ ‫جبدو لها قوهة ‪...‬فقﻌوا هرارجنا خالل دفاﻋهم الشرس الههَت ﻋى سَدهم وجاج رإوسهم‬ ‫قبَل قفزهم هى هركبه هباشرة الً هركب الذورة بها جﻌنَه الكلهة وجحهله هى الخوﻑ ﻋلً‬ ‫هصالح البلد والهدوء وهنﻊ ااوَدي الخبَذة هى اللﻌب فً ااوهاكى الحساسة لهصر الجً‬ ‫طالها ﻋرفناها او جلبس شَبا َحهَها هى هذه ااوصابﻊ الخفَة ااوسطورَة القدرة ﻋلً طً‬

‫‪129‬‬


‫الزهاى والهكاى والوصول الً هرادها ذم الولوج فَه ‪...‬قطﻌا ااوسجقرار او َﻌنً ااوبقاء‬ ‫ﻋلً الظلم كها كانوا َدﻋوى ‪...‬قطﻌا ااوسجقرار او َﻌنً بقاء السَد الربَس ابد الدهر فً‬ ‫سدة الحكم والدلَل اننا ﻋلً هشارﻑ الذاهى بﻌد رحَله والقَاهة لم جقم بﻌد ‪.‬‬ ‫قس ﻋلً هذا الكذَر فً هصر قبل وبﻌد الذورة الجً جهنَناها طوفاى َجب هاقبله بحَخ‬ ‫اوَبقً واو َذر ‪.‬فً الدَى َجب اى نﻌَد فهم الهصطلحات الكبَرة الجً جلقً اهاهنا كسد‬ ‫الحنك الذي َخرسنا او َفههوى انهها َجب ﻋلَها فﻌل ذلك ‪.‬فً السَاسة َجب اى نكجشﻑ‬ ‫الحفر الجً جحفر لنا باَدي ﻋهالء الﻌهد البابد لالَقاﻉ بنا كلها واجت الظروﻑ ‪.‬فً الفى َجب‬ ‫ذلك ونحى فً حاجة هلحة له حجً نطهر ها َجدر به اى َكوى هصفاة وجداننا ‪.‬فً الرَاضة‬ ‫َجب الرجوﻉ لالصل وادراك الهدﻑ ااوسهً الذي جقافزت فوقه ااوقزام‪..‬نرَد اى نقﻑ ﻋلً‬ ‫ارض هشجركة ونجقاسم سوَا ااوﻋجراﻑ بااوصول وااوﻋراﻑ الجً ناخذها كجزر هشركة‬ ‫َجب الحفاظ ﻋلَها او نسفها فهً واضحة كالشهس الجً فوقنا وكااورض الجً نهشً ﻋلَها‬ ‫ولكى الذَى َسجظرفوى وَدﻋوى انهم هلكوا نواصً الحكهة هاظهر هنها وهابطى َقفزوى‬ ‫فوق الطاواوت كالخوازَق ‪.‬والحق َقال اى هذه الخوازَق لَست هفاجبة فقد الفناها فً كل‬ ‫ااووقات ولكنها ججﻌلنا نﻌض ﻋلً اناهلنا هى فرط الﻐَظ فانا او جصور اى َاجَنً احد لَقول‬ ‫لً ﻋى القهر انه بَضة فرخ فضابً ﻋلقت بشًء ها وبدات فً الظهور كل لَلة ككرة‬ ‫هضَبة بﻌدها سبر الﻌلم ﻏوره وكشﻑ كنهه ‪.‬‬

‫‪130‬‬


‫زوجنى‪...‬شكرا‬ ‫زوجنً َابابا ااوى‬ ‫هاﻋدت اطَق الصبر‬ ‫افكاري صارت هشلوحة‬ ‫هابَى النحر وبَى الخصر‬ ‫والبال سَصبح ارجوحة‬ ‫اى طال ﻋذابً وطال الﻌسر‬ ‫اوججرك ولدك لالَام‬ ‫فالزهى سرَﻊ الجرَاى‬ ‫او اهلك ﻋهرا فوق الﻌهر‬ ‫زوجنً اكوى كها جبﻐً‬ ‫الفﻌل شفَق والخلق رقَق‬ ‫صلواجً فً وقت هﻌلوم‬ ‫واشد قَاها للفجر‬ ‫اﻋهل هﻌروفا هى بﻌده‬ ‫لى اطلب هنك حاجة‬ ‫قد فرضوا ﻋلً حصارا َابجً‬ ‫فهذي جولَا ججلوي‬ ‫وجلك اللَدي جاجا‬ ‫هى اَى افر؟ !‪..‬واوَى افر؟!‬ ‫اهنحنً هفرا َاربً‪..‬‬ ‫اهنحنً هفر‬ ‫هى فرط سخونجهم َا ابجً‬ ‫هى فرط الحر‬ ‫اجري للهطبخ واهرول‬ ‫وابَت بجوﻑ الذالجة‬ ‫اوطب افاد واو ادب‬ ‫اجرانً قد اجد ﻋالجا؟‬ ‫ااوهل ضﻌَﻑ َاابجً‬

‫‪131‬‬


‫فلست كها جﻌرﻑ هلكا‬ ‫لى اصبح َوها صوفَا‬ ‫او اصبح َوها حالجا‬ ‫فانا هلبوس هلبوس‬ ‫جى هى صنﻑ هﻌلوم‬ ‫ظبً َجذنً بداول‬ ‫او هلك هنه ااوخراج‬ ‫اى رهت البﻌد او الﻌفة‬ ‫شد وشاجا فوشاجا‬ ‫ذم جﻌالً هنا‬ ‫واو بالش‬ ‫اﻋرﻑ او جبﻐً ااوحراج‬ ‫ولكى فلنضرب هذال بفجً جوﻋاى‬ ‫واهاهه هابدة هألي‬ ‫اسَاكل فواو‬ ‫ام َبحخ ﻋى صدر دجاجة؟‬ ‫‪............‬‬ ‫اى كاى الخارج قد َﻐرض‬ ‫فالداخل َابجً ابﻐض‬ ‫الكل ﻋلً َجآهر‬ ‫اطراﻑ جرسل اَدَها‬ ‫للﻌبخ بشًء حساس‬ ‫وجبهدل بالﻌزم هافَها‬ ‫وجهرهط اواود الناس‬ ‫الهح جخطَطا دولَا‬ ‫او َخفً ﻋلً ااوهر‬ ‫ساجرب نفسً‬ ‫ساسَر بقدهً ﻋلً الجهر‬ ‫واخوض بال َء ََ فبالءا‬ ‫وافرق بَى الخَر وبَى الشر‬ ‫ال(بوسً)ججري ﻋلً َجاهً‬

‫‪132‬‬


‫والدنَا قصهت هنها الظهر‬ ‫جرقص بضهَر اى رقصت‬ ‫وجﻐنً فجﻐنج بااوهة‬ ‫َقﻌد فَها الرابً شهر‬ ‫هحهولك جارك فابﻌخ فوجا)‪(vote‬‬ ‫او جهكخ صنها هربوطا‬ ‫اس‬ ‫هل جهزأ بااوس ام ِ‬ ‫وهً افاجحة بَوجا؟!‬ ‫هوهوبة جدا َا سارة‬ ‫هى حجر ججري الً حجر‬ ‫هلﻌوى هى قال هفرط َة‬ ‫ورهاكً َاسارة بزجر‬ ‫الفى رسالجك ااوولً‬ ‫فاهضً فً الدرب واو جخشً‬ ‫بﻌض ااوقالم الهخبولة‬ ‫والكل َرَدك َاسارة‬ ‫َاهذي الهوزة الﻌسولة‬ ‫َكفَك وضوحك َابنجً‬ ‫ووضوح المء وصواو‬ ‫َكفَك الحبل ﻋلً الﻐارب‬ ‫والﻌالك حولك هﻐلواو‬ ‫جكفَكً الذورة قد قاهت‬ ‫ضد الجﻌهَة البﻐضاء‬ ‫ذابرة انت َاسارة‬ ‫ذابرة انت ولست فلواو‬ ‫افدَك بهحفظجً وها فَها‬ ‫اللﻑ ورابك ‪..‬قد خرم الجَب‬ ‫وهد الحَل ‪..‬وجﻌب الصحة‬ ‫َاهى كنت كالقردة هى حولً‬ ‫اصبحجً ااوى كسحاحة‬ ‫اجهنً هنك السحة‬

‫‪133‬‬


‫حمند خضر‬

‫‪134‬‬


‫عقلى لالٌجاااااااااااااااااااااار‪.....‬‬ ‫كل َوم أجد جصرفاجً ججﻐَر لم جقﻑ ﻋند حد الجصرفات بل جﻌدت هالهح الوجه ولوى‬ ‫البشره فاصبحت كل َوم ابدو ﻏرَبا بالنسبة لً‬ ‫ها هذا‪ ..‬؟؟ شَبا ها َحدخ لً لم اقرا ﻋنه البجه فً كجب الطب كل شا َجﻐَر ولكى َبقً‬ ‫ﻋقلً فقط هل هذا ﻋقاب هى هللا اوننً خنت زوججً؟؟؟ ججطاَر ﻋالهات ااوسجفهام هى‬ ‫حولً بالواى ﻏرَبه وَﻌقبها ﻋالهات الجﻌجب ﻋلً وجهً { واى كنت او اﻋرﻑ هى هو‬ ‫وجهً الحقَقً فً ها اراه كل َوم فً الهراه } او اﻋرﻑ شَبا َجصبب الﻌرق هنً فً‬ ‫كل هره افكر فً هذا الذي َحدخ لً واسجحً اى اذهب الً ااوطباء اونهم بالطبﻊ سَظنونً‬ ‫هجنوى‬ ‫شا اشبه بااوسطوره هل سا جرك نفسً للجنوى لَحجل ﻋقلً بالفﻌل فؤكوى جدَرا بهكانً‬ ‫فً هسجشفً ااوهراض الﻌقلَه اهشً فً الطرقات او َﻌرفنً احد وانا اﻋرفهم كلهم هإاوء‬ ‫اهل هنطقجً َنظروى الً بؤﻋَى جاكلها الجطفل لَﻌرفوا هى انا وانا ارجدي الهﻌطﻑ والقبﻌه‬ ‫والنظاره السوداء كً او اجرك اوحد هجااو فً الشك فً هوَجً وذات هره‬ ‫وانا فً البَت ابصرت الهراه اوحاول هﻌرفه هى جلك الشخصَه الجً جسدجها دوى ﻋلها‬ ‫هنً جاركا ﻋقلً كها هو فﻌال اهر سَجﻌلنً اجى هى كذره الجفكَر اهدأت نفسً ووجدت‬ ‫كجاب بارزا فً الطب لم افجحه هى اَام الدراسه افجحه وافر الصفحات فَه بسرﻋه ولكى‬ ‫شَبا جﻌلنً هجسهرا هكانً للحظات الكجاب كاى ههلوء اوخره بالحااوت الطبَه واى كنت لم‬ ‫افجحه كذَرا ‪ ....‬ها الذي َحدخ اَى ذهب الكالم هى الصفحات حجً كلهات الكجاب هربت‬ ‫هنً ولكى ظهر وجهً {الحالً } ﻋلً صفحه الكجاب وكانها هراه لم َﻌد الزهول ﻏرَبا‬ ‫ﻋلً فلم اﻋد اجﻌجب هها َحدخ لً جخجفً صورجً وجظهر واحده اخري وَظهر جارَخ‬ ‫َوم هر ﻋلً فجصﻌب ﻋلً حالجً فانفطر فً البكاء هى جدَد ولكى هذه الهره جسقط‬ ‫الدهوﻉ ﻋلً الصفحه قطره بقطره فَجحول لونها احهر دها َجسطر بها الكالم جحت هذا‬ ‫الجارَخ اوﻋرﻑ حقَقه ها فً ااوهر هضهوى ها كجب انه احد الهرضً ولكى جوفاه هللا {‬ ‫قدر لَس ااو}ها زنبً انا ولكى ججﻐَر الصوره بﻌشرات ﻏَرها اوﻋلم اى هإاوء جهَﻌا هاجوا‬ ‫بسبب اسجهجاري بارواحهم وجاءوا لَشاركونً جسدي فاهال وسهال بهم فاى كنت لم احجرم‬ ‫هى قالً لً زهاى اى الطبَب َﻌَش هى اجل هرضاه فانا ااوى احجرهها اونً اصبحت‬ ‫طبَبا َﻌَش فً داخل اجساد هرضاه‪......‬‬

‫‪135‬‬


‫امراه اعرفها قبل ان اراها‬ ‫جـؤجَنً كل َوم فً الهنام { واى كنت او اسجطَﻊ الفرقه بَى هناهً وَقظجً } فاراها هى بﻌَد‬ ‫بصوره هخجلفه وججﻐَر صورجها كلها اقجربت هنً كانها جرَد االجخفً وكلها حاولت الجدقَق‬ ‫فً هالهحها ﻏابت ﻋى ﻋقلً‬ ‫هى هً جلك الهرأه الجً انقاد لها ﻋقلً دوى اى َخبرنً ؟؟ هل راَجها هى قبل ؟؟ هل هً‬ ‫‪....‬؟؟؟؟ هل هً ‪.....‬؟؟؟‬ ‫ججوالً اسبله كذَره ولكى فً كل هره جصدهنً ااوجابات نافَة ها افكر فَه اذى هى هً ؟؟؟‬ ‫قبل اى َخجل ﻋقلً‪.‬‬ ‫‪ ...‬اجد نفسً هﻐهور فً نور ﻋندها جاجَنً ولكى ﻋندها جخجفً ججركنً فً ظالم لهاذا جفﻌل‬ ‫هذا بً ؟؟؟‬ ‫او اسجطَﻊ اى اجحرك ؟ ؟‬ ‫او اﻋرﻑ هل انا حبَس احالها وَوها ها سؤسجَقظ ؟؟ او أﻋرﻑ ‪ .....‬ام اى هذه الهرأه هً‬ ‫الحلم بﻌَنه ؟؟ اَضا او اﻋرﻑ‬ ‫وسرﻋاى ها جاء َوم احسست بحركه ﻏرَبه ججوب الهكاى حولً اسهﻊ صرخات جدوي فً‬ ‫كل الهكاى هذا الصوت لَس ﻏرَبا ﻋلً‪ ...‬جداﻋبنً َداى جحاول اخراجً هى هذا السجى‬ ‫وفشلت هره واخري ولكنهاا اخَرا نجحت وجﻌلو الجكبَرات فً اذنً وألول هره اري جلك‬ ‫الهرأه هً اﻋرفها جَد هً هً‪............‬‬

‫‪136‬‬


‫حمند راغب‬

‫‪137‬‬


‫ٌد واحدة‬ ‫َد واحدة كنا وهازلنا وصحوجنا كانت هى الهَداى‬ ‫كل َإدٌ شﻌابره وَحهَه اِخر فآَة هى ااونجَل ججلٍ وآَة اخرٌ هى القرآى‬ ‫هصرَوى ﻋربَوى والدم فٍ ﻋروقنا حام لكى سفَه الﻌقل َشﻌل بدهه النَراى‬ ‫وهى اراد الفجنة َحهٍ جذوة السفهاء لم َلبذوا صاروا كها األفراى‬ ‫ربٍ اﻏذنا فها أكذر السفهاء واذا واجهوا ﻋنادا لو أنهم ﻋقالء ها كاى الحرق سبَلهم‬ ‫قالوا كاهَلَا ونادت ﻋبَر فالكل صار الهﻌجصم‬ ‫َجرٌ بجَش هنههر وَرَد اى َقضٍ ﻋلٍ الروهاى‬ ‫وَرَد اى َؤجٍ َحرق ‪َ...‬ظى هالبكة جحلق وجﻌَنه فٍ ذلك الﻌصَاى‬ ‫فلججق هللا وجذبت هذا ابجالء هى الرحهى‬ ‫الروم زالت وزال ذراإها‬ ‫ِ‬ ‫وحلولنا باجت طلب الحهاَة قاض سَؤجٍ لَحكم بَننا ولكل آت ﻏاَة‬ ‫لو أنهم حقا حهاة لنا َرَدوى هصلحجنا فهى ذالذوى دهرا جركنا نﻌانٍ ونﻐوص فٍ الطوفاى‬ ‫ادهنا السكوت ﻋلٍ الحقوق والجبى صار خلقنا فها أصﻌب ااودهاى!!‬ ‫َالَجنا ندرك باى صالحنا كاى اجحاد قد ﻏهر بهحبة هلل ذم الوطى ونجاجنا كانت هى ااوَهاى‬ ‫َالَجنا ندرك بؤى ﻋدونا هو اخطبوط َروﻍ هنا ذم َؤجٍ فَلدﻏنا كها الذﻌباى‬ ‫والرأس اى بقٍ فٍ زرقة هجخفَا اذرﻋه جﻌبخ بَننا جنخر كها السوس فٍ الجدراى‬ ‫ولﻌل فجنجنا هٍ الذراﻉ الكبر جحجاج الٍ سَﻑ لجبجر والسَﻑ هفجقد الٍ السناى‬ ‫فال جكى فجنجنا هب ضربة لنا قاضَة فالذبب بالﻐنم هجربص َنجظر هنها هى شرد وهى جك‬ ‫قاصَة‬ ‫بَدنا صنﻌنا ذوب لوطى اضاﻋجه الفرقة سنوات ها فاق ااو اها اججهﻊ‬ ‫وخَوطه جاءت هى كل هذهب ودَانة وجهاﻋة هى هنهج َجبﻊ‬ ‫والقدر حَى َكهل للذوب نسَجه بسذاجة َؤجَه كل فرَق لَسحب خَطه‬ ‫والكل نسٍ هفهوم الوطى الكل نسٍ هصلحة الوطى الكل َسهح للذوب أى َقجطﻊ‬ ‫كال وربٍ‬ ‫شرفها بكراهة هكنوى‬ ‫فالوطى بكر هصوى‬ ‫لكى اذا افجقدت ذوبك َا بكر فهل سجرفﻊ رأسك ام جقجلﻊ ؟؟؟!!!‬

‫‪138‬‬


‫حمند شامل‬

‫‪139‬‬


‫قالوا عن الحب أصل الحٌاة‬ ‫رﻏﺒث أى أصﺪق‬ ‫وﻇللث ابﺤد‬ ‫فٍ كﻞ اجﺠاه‬ ‫صﻌﺪت دروبا آهال‬ ‫لﻌلٍ أﻃفا شىقا‬ ‫قﺪ بلﻎ هﻨحهاه‬ ‫رأَث سﺤابا زاهﺪا‬ ‫وأهىاجا جﻨحﻈﺮ حﺒُﺒا جاه‬ ‫احالم دفنجها وجهىانً‬ ‫ودروب اشحقحها وجﻨﺴانً‬ ‫وأَام هضَت ﻋنها‬ ‫وهٍ جنادٌ‬ ‫أرَﺪ رحَال صاهجا‬ ‫لﻌلٍ أجوﻊ بﻌﺾ اشالبٍ‬ ‫جﺠوﻌىا حىلٍ‬ ‫واسوﻌىا قﺼة اكحﺒها للﺪهﺮ وألحفادٌ‬ ‫افﻨُث ﻋوﺮٌ اﻋاند قدرٌ‬ ‫ولم أﻋلم بؤنه هكجوب‬ ‫أرهقت قلبٍ‬ ‫وروحٍ ونفسٍ‬ ‫وهضَت أبحخ نحو الﻐروب‬ ‫ولن أصﻞ بﻌوﺮٌ إلٍ حقُقة‬ ‫ﻋﺮفحها‬ ‫وكﺮهحها‬ ‫وﻋﺸقحها‬ ‫وسافرت ﻋنها‬ ‫لﻌلها ججدنً أو أجدها‬ ‫اجﺮكىا لٍ أوراق جوﻌحها‬ ‫ووضﻌث فُها‬

‫‪140‬‬


‫ذكﺮٌ وفﺮحه‬ ‫ولﺤﻈة ألن‬ ‫وقﺼة جﻨىى‬ ‫أجﺮكىا لٍ‬ ‫هاجﺒقٍ هﻨً!!!‬

‫‪141‬‬


‫عٌناها‬ ‫رأَث فٍ ﻋُﻨاها‬ ‫أنهارا جﺠﺮٌ‬ ‫ودنُا أهىاها‬ ‫ضُاﺀ َﻐوﺮنً‬ ‫وألﺤاى أراها‬ ‫نﻈﺮات جقﺮبﻨً‬ ‫وأخﺮٌ‪ ..‬أخشاها‬ ‫رأَت فَها أشﻌارٌ‬ ‫وكلهات لم أكجبها‬ ‫َﻌذبنً صهجٍ‬ ‫وأحالم او أنساها‬ ‫ﻋَناكٍ جﻌرفنً‬ ‫وفٍ قلبكٍ كلهة أجهناها‬ ‫أجنفس فَكٍ رحَق زهرٌ‬ ‫وورود او أرٌ لهوجها هَﻌادا‬ ‫اﻋذرَنً اى نسَت نفسٍ‬ ‫ونسَت قَودا‪..‬كلنا رضَناها‬ ‫وقلت انً أراكٍ نبض حَاجٍ‬ ‫وﻏدٌ وكل لحظة أحَاها‬ ‫لﻌلكٍ او جﻌرفَى قصابدٌ‬ ‫ونظرات شاردة او أنساها‬ ‫جنسَى دوها فال جلوهٍ‬ ‫الحب نبجة وقد جركجَها‬ ‫فساهحَنً اى فضلت كراهجٍ‬ ‫فجلك أشَاء او أشجرَها‬

‫‪142‬‬


‫حمند عاطف‬

‫‪143‬‬


‫حقٌبة ظهر‬ ‫جذكرت َوها أَام طفولجٍ وقجها كنت أذهب الً الهدرسة حاهال حقَبة ظهرٌ وبها جهَﻊ‬ ‫ادواجٍ ‪ ,‬فؤردت الجﻌبَر ﻋى كل ها َوجد بها ‪ ,‬فؤجد نفسً بادبا بجلك الحقَبة الجً كانت‬ ‫ِّ‬ ‫جهذل الدنَا وها حولها اوجد كل ها بداخلها َْذ ُكر هوقفا َجبرنً أى أُﻋبر ﻋنه فبداخلها‬ ‫دفاجرٌ الجٍ َه َّذلت حَاجٍ وكل ها َ ُْكجب فَها جكبجه جلك األدوات األخري‪.‬‬ ‫َّصاص ُذو ال ِههْ َحاه والذٌ َكجب أحزانا َج ْجلُوها أفراحا فٍ صفحات ذلك‬ ‫فهناك القلم الر َ‬ ‫ال َّدفجر ‪ -‬فكل صفحة ُج ِّ‬ ‫هذل َوها هى حَاجٍ ‪َ -‬ف ْج َﻐار هنه ال ِههْ َحاه ف َجهحٍِ أفراحٍ َوم حُزنٍِ ‪,‬‬ ‫فجصَر أفراحٍ صفحة بَضاء ‪ -‬ف ََﻌُم الح ُْزى بداخلٍ ‪ -‬فَ َُﻌانِدها ذلك القلم لَُﻌَِد كجابة‬ ‫َِضاى فٍ شا واحد َرَد‬ ‫أَفراحٍ هرة أُخري ‪ -‬وكؤنه جزء الذاكرة ال َه ِرح داخلٍ ‪ -‬فهُها َنق َ‬ ‫كل هنهها أى َ ُْذ ِبت جدارجه فٍ وجه جلك الصفحة حجً ججهزق وَسجهراى فٍ رحلجهها حجً‬ ‫َصال إلً الصفحة الجالَة‪.‬‬ ‫وهذا القلم الﻌنَد ‪ -‬الذي او َهحً ها َكجبه ‪ -‬الذٌ لَ َطالَها جهنَت أى ََ ُكوى هو هى َكجِب‬ ‫ص بكجابة‬ ‫أفراحٍ حجً او جصل إلَها أَدٌ جلك الههحاة ‪ ,‬لكى ها َحدخ هو الﻌكس فهو َخ َج ْ ّ‬ ‫النقاط السوداء فٍ حَاجٍ وطالها أردت أى جوجد قوة هابلة لكٍ جُخفَها ﻋنٍ ‪,‬وأذناء كجابجه‬ ‫ت او ُجنسً هى أجهل أَام حَاجٍ ‪ ,‬لكى جصهَهه الشدَد ﻋلً إ ْن َهابِها َجﻌلها‬ ‫لها َكجب ذكرَا ٍ‬ ‫دوها جنجهٍ نهاَة َﻏَ ُر هُرْ ضِ ََة‪.‬‬ ‫والهسطرة الجٍ َسجخدهها هذاى القلهاى َلوضْ ﻊ حدود َوهٍ وكجابة حَاجٍ ‪ -‬كها َحلو لهها‬ ‫ ﻋلً سطورها جاركَى ﻋالهات الجﻌجب وااوسجفهام لً هحاواو وضﻌها فً هكانها‬‫ج ُد َها َف ِر َحة بها جفﻌل ‪ ,‬فقد أُجْ بِ َرت لفﻌل‬ ‫الصحَح ‪ ,‬لكى كَﻑ سؤضﻌها بدوى احدهها ؟!! وأ ِ‬ ‫ذلك ! وﻋندها جحاول أى جقﻑ أهاههها ‪ -‬وجشﻌر ببﻌض الخجل هنٍ ‪َ -‬ؤْه َُرانِها بصنﻊ الﻌدَد‬ ‫هى السطور ‪ ,‬وَ ُِزَدَا فٍ ﻋنادهها ‪ ,‬فجبجسم ‪ -‬ابجساهة صفراء ‪ -‬و َجهضِ ً فٍ ﻋهلها ‪ ,‬وكؤنها‬ ‫جقول ‪ :‬ﻋهلٍ سر سﻌادجك واحججاجٍ ﻋلَه سَزَدك شقاءا‪.‬‬ ‫بح ْزهِه وقُوجِه ‪ -‬هُقبال لَضﻊ حدودا لهواقفٍ ‪ ,‬وَرﻏب‬ ‫وأجد ذلك القلم ااوحهر ‪ -‬الهﻌروﻑ َ‬ ‫فً وصولها إلً قهة ااوجقاى ‪َ ,‬قابِال الحق فٍ كل وقت ‪ُ -‬ه َج َجاهِال ها أرَد ‪ -‬فَُخبرنٍ َخطؤٌ‬ ‫ فؤجهنً أى َكوى قلهٍ الرَّصاص هى كجبه ‪ -‬لكى هﻊ ااوسﻑ او َخبرنٍ كَﻑ أصح ذلك‬‫الخطؤ ‪ ,‬وﻋندها َقجرب هذا القلم هى القلهاى السابقاى أجد حربا ُج َشىّ ‪ ,‬فهها او َ ُِرَداى أٌ‬ ‫جﻌدَل فَها َكجباه‪.‬‬ ‫وهناك جلك الكجب الجً طالها حهلجها هجناسَا أنها دروس جلك الحَاة الجٍ َجب أاو أﻋَشها‬ ‫بل َجب أى أجﻌلم هنها لكى جهلٍ وَؤسٍ َدفﻌانٍ إلً القابها بﻌَدا لكٍ أجﻌلم بهفردٌ‪.‬‬

‫‪144‬‬


‫اﻋات الجٍ‬ ‫وهناك ذلك الﻐالﻑ الهُصْ َط َنﻊ الذي َُﻐلِّﻑ دفاجرٌ لَجﻌلها أجهل ‪ -‬هُنكرا الص َِّر َ‬ ‫جَد ال َكذِب‬ ‫جحدخ داخلها فؤجسابل هاهو أ ُﻏالﻑٌ أم قناﻉ ؟ او أدرٌ ها أ َّسهَِه لك َّنه َُ ِ‬ ‫ص ُّنﻊ‪.‬‬ ‫وال َّج َ‬ ‫أخرج سرَﻌا هى جلك الحقَبة ‪ ,‬فكل أدواجها ججصارﻉ هﻊ بﻌضها هى أجل إذبات ذاجها ‪-‬‬ ‫وجحقَق جﻌاسجٍ ‪ -‬لكننٍ دوها أحهلها خلﻑ ظهرٌ ‪ ,‬فإى رهَجها انقطﻌت حَاجٍ‪.‬‬

‫‪145‬‬


‫حٌاة بال هدف‬ ‫َﻌانٍ الكذَر هنا بالهلل فقد أصبحت الحَاة ونحى فً هقجبل الﻌهر بال هﻌنً فكل هنا أول‬ ‫َوهه هذل أخره او فرق بَنهها إاو فً أرقام الساﻋات الجً جهضً ولذلك او َجد فً نفسه أٌ‬ ‫دافﻊ حجً لو كاى صﻐَرا َدفﻌه لكً َفﻌل شَبا هى أجل ﻏده ‪ ,‬وَنجهٍ َوهه فال َدرٌ هاذا‬ ‫اسجفاد هى هذا الَوم ؟ والهإلم أنه او َدرٌ هاذا َرَد فً حَاجه بؤكهلها ؟‬ ‫فَسؤل نفسه ‪ :‬لهاذا أشﻌر بهذا الهلل ؟ لهاذا او أقدر أى أﻋدل هى هساوئ حَاجٍ ؟ لهاذا او‬ ‫أري لحَاجٍ هﻌنً ؟ وﻋندها او َسجطَﻊ اإلجابة َلجفت لكٍ َسؤل رفاقه هل َشﻌروى بنفس‬ ‫حالجه أم هو وحده هى َﻌانً هى ذلك ؟ فهنهم هى َوافقه الرأٌ وهنهم هى َرفض ذلك‪.‬‬ ‫كَﻑ َسؤل هذه األسبلة وهو هى جسبب فً شﻌوره ؟ ! وهى جفنى فً اخجراﻉ ااوسباب الجً‬ ‫َرَد بها‬ ‫اى َوهم نفسه بؤى حَاجه ﻏَر قابله للجﻌدَل او الجﻐََر ؟ وهى او َرَد ججدَدا أو جطوَرا فً‬ ‫شكل‬ ‫َوهه وكَﻑ َقضَه ؟‬ ‫فال َكجفٍ ﻋند سإال نفسه بل َبحخ فً داخله ﻋى ها حققه فً حَاجه فَجدها صفحة بَضاء‬ ‫بها بﻌض النقاط السوداء والجٍ او َراها احد ‪ ,‬جلك النقاط الجً جﻌبر ﻋى ها اسجطاﻉ اى‬ ‫َنجزه فً حَاجه السابقة ولكنها او جكفً آهاله و طهوحاجه الجً قجلها ألى حَاجه بال هدﻑ ‪ ,‬لم‬ ‫َكى َري انه َجب اى َكوى للحَاة هدﻑ َﻌَش به وهى اجله ‪ ,‬كاى جاركا حَاجه جهضً‬ ‫وﻋهره َنقضً بدوى هﻌرفة هاذا َرَد اى َكوى !!‬ ‫َبدأ فً الحدَخ هﻊ ذاجه لكً َري هل جحدَد هذا الهدﻑ سوﻑ َقجل بداخله الشﻌور بهذا‬ ‫الهلل؟ هل َكوى هدفه هفرا هى حالجه الجً َشﻌر بها ؟ فال َجد أٌ إجابة لَس ألنه او‬ ‫َرﻏب فً ججدَد حَاجه بل ألنه َرَد ذلك فقط هجناسَا السبب الذي دفﻌه لذلك الجﻐََر وهو‬ ‫الهدﻑ هى حَاجه‪.‬‬ ‫فَﻌود هرة اخري لَسؤل اصدقاءه وهى حوله ﻋى أهدافهم فً الحَاة فَخبرونه بؤهدافهم الجً‬ ‫هنها ها هو الواقﻌٍ وهنها ها هو ﻏَر واقﻌٍ لكى َخطؤ للهرة الذانَة فً جحدَد هدفه حَخ‬ ‫َلجؤ الً اخجَار أهداﻑ هى ﻋالم الخَال ذلك الﻌالم الذي أبدﻋت فً صنﻌه الرواَات وأحسى‬ ‫صَاﻏجه الهإلفوى‪ ,‬لكى َجفاجا ﻋندها َري أحالهه وطهوحاجه ججحطم ﻋندها جرجطم بؤرض‬ ‫الواقﻊ‪.‬‬ ‫فَجد نفسه هحاطا بدابرة هى الحَرة أكبر هى الجٍ كاى فَها هى قبل فهنا الحال َخجلﻑ فقد‬ ‫حدد لنفسه هدفا ورآه َجحطم اهام ﻋَنَه فَري اى ذلك الهدﻑ لم َكى صاببا اخجَاره فَخجار‬

‫‪146‬‬


‫هدفا اخر لكى هﻊ هرور الوقت َجد اى هذا الهدﻑ او َسجطَﻊ بكل الهقاََس اى َلبٍ كل‬ ‫اهاله وطهوحاجه فَجد الفرصة للجخلً ﻋى هذا الهدﻑ سانحة فً أٌ وقت حسب اهجهاهاجه‪.‬‬ ‫فَلجؤ الً اقناﻉ نفسه هخطبا بؤى سبب ذلك الهلل لَس الهدﻑ الذي كاى َنكر وجوده قبل‬ ‫ذلك لكنه سرَﻌا ها َﻌاند نفسه حَخ َخبر نفسه باى الهلل انقطﻊ ﻋندها كاى هناك هدﻑ‬ ‫وﻋندها اقنﻊ نفسه بﻌدم وجود الهدﻑ ﻋاد الهلل هى جدَد فَكجشﻑ أى هناك ﻋالقة وذَقة‬ ‫بَنهها لكنه هى اخطؤ فً فههها فَنهو ﻋقله إلً أى َجد أى هناك أسسا لجحدَد ذلك الهدﻑ‬ ‫َنبﻐً جنفَذها جهَﻌا ﻋلً الجرجَب قبل أى َبدأ وهٍ‪:‬‬ ‫اواو ‪ :‬هﻌرفة هذل هى َسجطَﻊ أى َكوى؟ وهى َرَده أى َكوى هذله األﻋلً؟‬ ‫ذـــانَا ‪ :‬هﻌرفة كَﻑ اسجطاﻉ الوصول للهكانة الجً َحجلها ااوى‪.‬‬ ‫ذــالذا ‪ :‬جحدَد هاذا َرَد أى َكوى وهذا هو جحدَد الهدﻑ نفسه‪.‬‬ ‫رابﻌــا ‪ :‬وضﻊ خطوات أهام ﻋَنه لكً َصل الً هدفه‪.‬‬ ‫خاهسـا‪ :‬وضﻊ احجهااوت لكل ها َهكى اى َهذل ﻋقبه فً سبَل جحقَق هدفه وكَفَة الجﻐلب‬ ‫ﻋلَها‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬ااوَهاى بذلك الهدﻑ الذي َرَد اى َصل الَه حجً َسجطَﻊ جحقَقه‪.‬‬ ‫اخَرا ‪ :‬بﻌد اى اصبح كل شا كاهال َجب اخجَار الوقت الهالبم لبدء جحقَق هدفه‪.‬‬ ‫أذناء الوقت الذي َجبﻊ فَه جلك الخطوات َجناسً اى سبب الهشكلة هو الهلل الذي دفﻌه‬ ‫لجﻐََر حَاجه بؤكهلها والوصول بحَاجه الً افضل ها َكوى‪.‬‬ ‫فً النهاَة ‪ :‬قد َكوى ها جشﻌر به هو نجَجة هشكلة صﻐَر او َجب ااوسجخفاﻑ بها بل جﻌهق‬ ‫فً داخلها فقد جكوى الهفجاح للﻌدَد هى الهشاكل الجً بقدرجك سجسجطَﻊ اى ججوصل الً حلها‬ ‫فجصل إلً السﻌادة الجً دابها ها حلهت بها‪.‬‬

‫‪147‬‬


‫حمند فَني السحاف‬

‫‪148‬‬


‫أنشودة البقاء‬ ‫انحنٍ صاحبنا الهجلصص قلَال لَنظر هى ذقب الباب وظى أنه َجوقﻊ هاسوﻑ َراه ولكى‬ ‫فضوله الشدَد وجطفله جﻌلوه َنظر‪..‬ﻋسٍ أى َجد شَبا جدَدا ‪..‬فلَس دابها أى "اوجدَد جحت‬ ‫الشهس"‪..‬وصدق ظنه هى نظرجه األولٍ‪ ..‬فلم َجد شَبا هذَرا َجذب اإلنجباه‪..‬وخانه فضوله‬ ‫هذه الهرة ولم َنفﻌه جطفله‪..‬ولكنه جرَخ قلَال فكانت هذه هَزة نفﻌجه اِى‪..‬وانجظر‪..‬قلَال‬ ‫وكذَرا‪..‬حجٍ وجد أى هاَراه بدأ َجحرك وَجﻐَر‪َ..‬نهو وَجسارﻉ‪..‬فلم َكى ذابت كها َﻌجقد‬ ‫‪..‬األهور جسَر إلٍ أهدافها وﻏاَاجها وجزابها وﻋقابها وإلٍ الحَاة وإلٍ الهوت‪..‬وكاى‬ ‫صاحبنا هى الهحافظَى ﻋلٍ أنفسهم الخابفَى خوفا شدَدا ﻋلٍ صحجهم لذلك لم َجهنٍ فٍ أٌ‬ ‫حال أى َرٌ شَبا هفاجبا َؤجٍ ﻋلٍ قلبه الضﻌَﻑ‪...‬فقال لنفسه‪..‬سؤندهش ‪ -‬قلَال‪-‬‬ ‫هقدها‪..‬حجٍ او جصَبنٍ سكجة قلبَة أو حجٍ هخَة أو شلل أو جنوى‪َ...‬اله هى رجل‬ ‫حكَم‪..!..‬‬ ‫وهرش رأسه هفكرا ذم قال لنفسه‪:‬‬ ‫َجب أَضا أاو َﻌلم أحد بوجودٌ فٍ ذلك الهوضﻊ حجٍ أرٌ جَدا كل شٍء وبدوى أى‬ ‫َجطفل ﻋلَا أحد ‪ !...‬كم أكره هإاوء الهجطفلوى‪!!...‬‬ ‫بدأ الصهت َخَم ﻋلَه او نسهﻊ إاو صوت أنفاسه‪...‬وبدا له شٍء َحاول فههه‪..‬‬ ‫"البقاء" ‪ ..‬أنشودة ﻋلٍ شفاه كل هى قدر له أى جدب فٍ أوصاله الحَاة وكذلك كل هى‬ ‫حُكم ﻋلَه بالهوت والفناء‪...‬‬ ‫ها أنت أَها الناظر هاذا رأَت‪..‬؟!‬ ‫رد قابال فٍ هالهح هجؤهلة هجفكرة‪:‬‬ ‫لقد رأَت الرﻏبة الﻌلَا فٍ البقاء ‪..‬وهٍ الجﻌلق بالحَاة ودوام الذكر فَها بكل الوسابل‬ ‫والسبل فٍ كل الﻌوالم ‪..‬ﻋالم الحَواى والنبات وحجٍ الجهاد الهَت الذٌ َقاوم أٌ هدم فَه‬ ‫‪..‬هل رأَجم هَت َقاوم الهوت‪..!!.‬فﻌندها جضﻊ فؤسك ﻋلَه اوَنهار فٍ الحال وإنها َحجاج‬ ‫للهجهود الشاق والهَى أَضا‪..‬إنه الجهسك بالبقاء‪!..‬‬ ‫وبالرﻏم هى جرﻋة اإلندهاش الجٍ جناولها قبل الجلصص‪...‬لم َنجو هى الدهشة الهخجلفة جلك‬ ‫الجٍ أصابجه ﻋندها رأٌ أناسا آخروى َنظروى كها َنظر‪..‬‬ ‫ذم ههس لنفسه قابال‪:‬‬ ‫اِى هناك آخروى‪..‬هاالخطؤ الذٌ فﻌلجه لكٍ َﻌلم هإاوء أننٍ هنا‪..‬هى رآنٍ‪..‬؟!‬ ‫وجوقﻑ قلَال ﻋى هﻌاجبة نفسه‪..‬‬ ‫ألنه كاى هخطبا فهإاوء ‪-‬هم اِخروى‪َ -‬نظروى كها َنظر‪..‬‬

‫‪149‬‬


‫فهم َنظروا ﻋلٍ حَاة صﻐرٌ صنﻌوها بؤَدَهم ‪َ..‬كجبوى قصجها وَخرجوى لها إنها األفالم‬ ‫والهسلسالت والهسرحَات‪..‬انهم َرَدوا أى َجﻌلو ألنفسهم َدا جسَطر ﻋلٍ حَاة‬ ‫الناس‪..‬وجوجههم ‪..‬وجصنﻊ هصابرهم‪..‬وجﻌاقبهم أَضا‪..‬ولو كانت لفجرة قصَرة ‪..‬فٍ هسلسل‬ ‫صﻐَروهحدود فٍ هذا الهسلسل األكبر‪....‬الحَاة‪ !!..‬انه هسلسل رهَب ججﻐلﻐل فَه األحداخ‬ ‫واألحداخ أبطاله هى انس وجاى وحَواى ونبات وجهاد وكابنات أخرٌ اوجرٌ‪..‬وهاخفٍ‬ ‫كاى أﻋظم وأﻋظم ‪..‬وفٍ الحَاة الالحدود فٍ البقاء‪..‬بﻌدها َذوق جهَﻊ األبطال قسوة‬ ‫الهوت‪!..‬‬ ‫وهاهو ذلك الهجلصص َنظرفٍ ذهول‪..‬وبدأ َنفﻌل‪..‬واشجد ﻏَظه هى أولبك الحهقٍ الذَى‬ ‫َﻌَشوى فٍ وهم صنﻊ الهصَر‪..‬فٍ بقاء اوَدوم‪...‬بقاء هحدود‪...‬بقاء هوهوم‪...‬هاذا َفﻌلوى‬ ‫أَصبروى جلك النفس ﻋلٍ هاسوﻑ جواجه‪..‬انها سجالقٍ هاجخافه ‪..‬انه الهحجوم بال شك‪..‬‬ ‫وهازال صاحبنا َنظر وكؤى ﻋلٍ رأسه الطَر‪..‬هى ذقب هذا الباب الذٌ بدأ َجهالك بدوى أى‬ ‫َشﻌر بذلك‪..‬وأصبح الذقب َجسﻊ وَجسﻊ أكذر‪..‬وصاحبنا هازال ﻏافال‪..‬حجٍ لم َﻌد هناك‬ ‫ذقب‪..‬وجفاجؤ بوجود هرآة ضخهه أهاهه ورأٌ نفسه فَها رﻏها ﻋنه ‪ ,‬وجد نفسه فٍ هذا‬ ‫الهسلسل وأنه هى أبطاله وأنه كاى فٍ الحقَقة َنظر ﻋلٍ نفسه‪..‬ولم َﻌلم جلك الحقَقة ااو‬ ‫بﻌدها اجسﻊ هجال رإَجه‪..‬فلم َكى أهاهه شٍء‪ ..‬وإنها كل ذلك كاى خلفه‪..‬ونظر وراءه فوجد‬ ‫أبطال الهسلسل َضحكوى ‪.....‬فضحك هﻌهم حجٍ البكــــــــــــاء‪!!!...‬‬ ‫لم ججم‪..‬‬

‫‪150‬‬


‫أي نداء‪...‬؟!‬ ‫ْ‬ ‫ارجفﻊ األذاى للصالة‪....‬ذم جاء إلَه ناصحا‪..‬‬ ‫قال له ‪:‬قم للصالة‪...‬‬ ‫اآلخر‪ :‬لم َلجفت إلَه‪..‬‬ ‫ثم عاد ٌقول ‪:‬أاو جلبٍ نداء هللا‪....‬؟!‬ ‫اآلخر ‪:‬لم َرد ﻋلَه وججاهله‪....‬‬ ‫عال صوته فً حدة مستنكرا ‪:‬إنك اوجهجم بالنداء‪َ....‬الك هى هجكبر!!‪..‬‬ ‫اآلخر ‪:‬نظر إلَه بﻌدم اهجهام وكؤنه َحجقره‪...‬‬ ‫قال وقد نفذ صبره ‪َ:‬الك هى فاسق َسجحق الهوت!‪..‬‬ ‫هجم ﻋلَه‪...‬‬ ‫فؤرداه قجَال‪..‬‬ ‫ججهﻊ الناس حوله‪..‬رفﻌوا رأسه‪ ..‬وقالو ‪ :‬هى فﻌل هذا بك‪...‬؟!!‬ ‫لم َرد‬ ‫ذم قالوا له‪ :‬لهاذا ججسجر ﻋلَه‪...‬‬ ‫لم َرد‬ ‫لم َرد‪..‬لم َرد‪...‬لم َرد‪..‬‬ ‫ألنه كاى أصها‪...‬أخذوا َسؤلوه حجٍ هات بَى َدَهم‬

‫‪151‬‬


‫حمند فوزي‬

‫‪152‬‬


‫فً المٌدان‬ ‫)‪(1‬‬ ‫صدَِ َقاى ِ َنحْ ىُ‬ ‫َ‬ ‫صﻐَرْ‬ ‫ُه ْن ُذ ال ِّ‬ ‫فًِ َرح ِِم الطـُفول ِة‬ ‫َن َشؤنا َجوأَها‬ ‫ََجْ َه ُﻌ َنا َح ْب ٌل سُرِّ ٌ‬ ‫ح ٌد لِل َقدَرْ‬ ‫ي َوا ِ‬ ‫َجوأها‬ ‫الم‬ ‫هُلجـَصِ َق‬ ‫اِاوم َو األحْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫لكِنـَّ ُه هُنفـَصِ لُ الفِكـَـرْ‬ ‫اى َح ِزَ َنا‬ ‫كِالنا َك َ‬ ‫ََﻐلبُ حز َن ُه حَِنا‬ ‫َوحَِنا ََن َكسِ رْ‬ ‫صدَِِقًِ‬ ‫لكِىَّ َ‬ ‫ﻑ ْال َجهَِﻊ_‬ ‫_ َﻋلً خِال ِ‬ ‫حزىُ َكال َّ‬ ‫اى ََ َ‬ ‫ش َجرْ‬ ‫َك َ‬ ‫ََحْ َزىُ َواقِفـا‬ ‫ََ ْد َه ُﻊ َواقِفـا‬ ‫روي الجـُر َب َة ِهىْ َجحْ جِ ِه‬ ‫لِ ََ َ‬ ‫األرض الج ُُذرْ‬ ‫جﻌ َه ُق فًِ‬ ‫فـَجقوي َو َ‬ ‫ِ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫أَقُو ُل‪:‬‬ ‫"أرضُنا‪ ..‬أيُّ أرض ِ‬ ‫ُ‬ ‫نسقط‬ ‫إها ب ُح َفر ِ الَؤس ِ‬ ‫أها ﻋلً شوكِ الذل نهضً‬ ‫خ‬ ‫دربُنا ‪ ..‬اذناى بال ذال ٍ‬ ‫إها شو ٌ‬ ‫ك ‪ ..‬أو ُح َفرْ‬ ‫سهاإنا‬ ‫ظال ٌم و ظل ُم‬ ‫و فسا ٌد هجوحشٌ ضخ ُم‬

‫‪153‬‬


‫ض ْو َء ال َق َهرْ "‬ ‫ََحْ جُبُ َﻋنـَّا َ‬ ‫جَْبُ ‪:‬‬ ‫َُ ِ‬ ‫ََ َوها َها"‬ ‫اك‬ ‫َس َج ْش َه ُد َﻋ َْ َن َ‬ ‫لََْال راحِال‬ ‫وفجرا هُقبـِال‬ ‫وأحضاى وطى ٍ‪ ..‬جس ُﻊ ك َّل البشر "‬ ‫َ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫أَقُ ْو ُل ‪:‬‬ ‫" ََوها َها‪..‬؟‬ ‫َناي ؟‬ ‫َس َج ْش َه ُد َﻋ َ‬ ‫از ْل َ‬ ‫ت َجحْ لُ ُم أَىْ َن َري‬ ‫َه ِ‬ ‫صرْ ؟"‬ ‫َبﻌْ دَ َها ُسلِ ْب َنا ال ُحلُ َم‪َ ..‬وال َب َ‬ ‫جَبُ ‪:‬‬ ‫َُ ِ‬ ‫ص َر"‬ ‫إى َس َرقُوا ال َب َ‬ ‫َفلَ َنا ال َبصَ َرةُ‬ ‫إى َس َرقوا ُسح َ َ‬ ‫حالم‬ ‫ُب األ ِ‬ ‫َف َسنوج ُد اوفا أ ُ َخـرْ‬ ‫ارا‬ ‫َس َنجْ َﻌ ُل دَ َه َنا َبـ َِح َ‬ ‫ارا‬ ‫الﻌ َه ِل _ ب َُخ َ‬ ‫َجصِ َْ ُر _ ِب َشهْس َ‬ ‫ارا‬ ‫ََ َج َك َّذﻑُ _ ِب َس َها ِء الوحْ دَ ِة _ َس َحابا ه ِْد َر َ‬ ‫َف ََه ُ‬ ‫ْط ُل _هُشبَّﻌا ِباألَ َه ِل _ ال َه َطرْ‬ ‫لِ َجﻌ ُْودَ أَحْ ال ُه َنا‬ ‫َج ْنهُو ‪َ ..‬و َجﻌلو‬ ‫َو ْ‬ ‫جزدَ ِهرْ‬ ‫َو َجهْن ُح ِهىْ َج ِﻌبُوا ألجْ لِ َها‬ ‫ب ال َذ َهر "‬ ‫أَ ْط ََ َ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫صد َِِقًِ‬ ‫الم َ‬ ‫احْ َجا ُر َكذَِْرا ِب َك ِ‬ ‫أَ ُ‬ ‫ظ ُّن ُه َواهِها‬ ‫فؤقو ُل ‪:‬‬

‫‪154‬‬


‫اك َوا َق ُﻌ َنا ‪ ..‬أَاو َج َراهْ؟‬ ‫" َه َ‬ ‫أَاو َج ْش ُﻌ ُر ِب َ‬ ‫الخ َطرْ ؟‬ ‫َ‬ ‫الطﻐا ْه‬ ‫َها ُه ْم‬ ‫ج َبا ْه‬ ‫َو َها ه َُو َشﻌْ بٌ ُه َن َّكـسُ ال ِ‬ ‫الح ََا ْه‬ ‫ار ُق َ‬ ‫َو َها ه َُو َو َطىٌ َُ َف ِ‬ ‫َو َها أَ ْن َ‬ ‫ت َج َج َف ْل َسﻑُ ‪..‬‬ ‫َو ْج َن َجظِ ُر ْال َّن َجا ْه‬ ‫ِّك‬ ‫قـ ُ ْل ل ًَِ ِب َرب َ‬ ‫هُقجنِ ٌﻊ أَ َ‬ ‫نت ِب َها َجن َجظِ رْ ؟‬ ‫ُه ْق َجنِ ٌﻊ ِبال َّن َجا ِة‪..‬‬ ‫فًِ ظِ ِّل َو َطى ٍ ََحجضِ رْ ؟ ! "‬ ‫جَبُ ‪:‬‬ ‫َُ ِ‬ ‫" َفرْ ٌق شاسِ ٌﻊ‬ ‫ﻑ‬ ‫ت الضﻌَ ِ‬ ‫بَى صه ِ‬ ‫ت الهُقجـَ ِدرْ‬ ‫و صه ِ‬ ‫الرَ ُح فً صهجِها‬ ‫جصبـِ ُر‬ ‫ذ َّم جصبـِ ُر‬ ‫ذ َّم جهُبُّ‬ ‫فال جـُبقً ‪ ..‬واو جـَ َذرْ‬ ‫َا صاحبً‪ ,‬اصبر‬ ‫َّاب َر‬ ‫إِىَّ َّ َ‬ ‫هللا َ َُﻌَِّىُ َﻋبْدَ هُ الص ِ‬ ‫ص َبرْ "‬ ‫إِىْ ه َُو _ َبﻌْ َد ااوجْ ِج َها ِد _ َ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫اإلَهاىُ‬ ‫ﻑ الشكْ‬ ‫َنب ُﻊ هى جو ِ‬ ‫النَراىُ‬ ‫جبدأ ُ بالشرر‬ ‫صدام‬ ‫واو ُب َّد للشرار ِة هى‬ ‫ٍ‬ ‫وح َجرْ‬ ‫بَى َح َجر ٍ ‪َ ..‬‬ ‫هكذا اخجلفنا‬

‫‪155‬‬


‫ذم اجفقنا‪:‬‬ ‫َوها ها‬ ‫ت َاو َهفـَـرْ _‬ ‫ت آَ ٍ‬ ‫_ه َُو آَ ٍ‬ ‫َسن ْش َه ُد َﻋلـَها‬ ‫ض ال َّس َها ِء ه َُر ْف ِرفـا‬ ‫ِب َﻌرْ ٍ‬ ‫كل َنسْ ٍر‬ ‫َو شِ ﻌْ با َﻋلَ ًَ َش ِ‬ ‫َ َُحلِّ ُق ُّه ْنـجـَصـِـرْ‬ ‫)‪(6‬‬ ‫فً البد ِء‬ ‫سرت الدها ُء‬ ‫ْ‬ ‫الﻌنكبوجَة‬ ‫ﻋبر الشبك ِة‬ ‫فإذا بؤسالكها دورة دهوَة‬ ‫الشﻌب ‪ ..‬وجشحذ ُ الهـِ َه ْم‬ ‫ججهﻊ ُ‬ ‫َ‬ ‫ب‬ ‫ك ُل حاسُو ٍ‬ ‫صار قلبا َنبضُ‬ ‫َ‬ ‫قال الزﻋَ ُم الﻌظَ ُم الﻌلَ ُم ‪:‬‬ ‫"هص ُر َه ِر َه ْ‬ ‫ت‬ ‫كَﻑ سجرفضُ‬ ‫َ‬ ‫و شﻌبُها ﻋلً الطاﻋ ِة فُطِ ْم "‬ ‫_أَا زﻋَها خسَسا قدّسوكْ‬ ‫أصنام ال ُهلوك‬ ‫و َا كل ُﻋبّا ِد‬ ‫ِ‬ ‫ﻋُـذرا‬ ‫الصنـَ ْم‬ ‫هص ُر سجهد ُم بؤَدَها َ‬ ‫هص ُر‬ ‫سجبقً كبَرة‬ ‫وَبقً ِك َبرُها‬ ‫_رﻏ َم أنوفِكـ ُ ْم_‬ ‫ِك َبرا فجَّا‬ ‫ِك َبرا قوَّا‬ ‫أبدا او َﻌرﻑ ُ الهـ َِر ْم‬ ‫الجحرَ ُر أضحً قِبلـَ َجها‬

‫‪156‬‬


‫َو ال َشﻌْ بُ هِى ج ِْل َقا ِء َنفسِ ِه‬ ‫وى أَىْ َُــَؤ ْم __‬ ‫ُد َ‬ ‫ح ُد‬ ‫ََ َج ِ‬ ‫و ََح َجشِ ُد‬ ‫ِصال ِة النصْ ر‪..‬‬ ‫ل َ‬ ‫صفـا هُنجـَظِ ْم‬ ‫َ‬ ‫ُلطاى‬ ‫جسلحوا‪َ,‬ا ذَول الس ِ‬ ‫جسلحوا‬ ‫فالخوﻑُ با ٍد فً ﻋَونِكـ ُ ْم‬ ‫او السُلطاىُ هُنجدَ ُك ُم اِى‬ ‫واو أنج ُم هُنجدو سُلطانِ ُك ْم‬ ‫صاصُ بؤجسادِنا‬ ‫الر َ‬ ‫َ‬ ‫او َُخَفـُنا‬ ‫ُ‬ ‫َخجرق هِجافـُنا‬ ‫و جرججفوى إذ‬ ‫_ كالرﻋ ِد_ آذانِكـ ُ ْم‬ ‫صوت الرصاص ِ َخفـ ُ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫و آذاىُ الحرَ ِة َدوّ ي‬ ‫الﻌلـَ ْم‬ ‫هُﻌانِقـا َ‬ ‫آَ َذاىُ الحُرِّ ََّ ِة َُدَوِّ ي‬ ‫او جُبىٌ فَنا‬ ‫ص َه ْم‬ ‫او َبكـَ ٌم ‪ ..‬واو َ‬ ‫آَ َذاىُ ْالحُرِّ ََّ ِة َُدَوِّ ي‬ ‫صاح ِِبًَّ‬ ‫إِلَ ًَ‬ ‫الهَداى ََا َ‬ ‫ِ‬ ‫َف ْل ُنقـ ُ ْم‬ ‫)‪(7‬‬ ‫َها ِز ْل ُ‬ ‫ت أَ ْذ ُك ُر‬ ‫س ْال َهَْدَ اى ِ‬ ‫أَهْ َ‬ ‫س َبﻌْ دَ‬ ‫َكؤَىَّ األَهْ َ‬ ‫لَ ْم ََ ْنصـَـِرم‬ ‫َن َها ُر َنا ِه َجاﻑٌ‬ ‫ح ٌد‬ ‫َوا ِ‬

‫‪157‬‬


‫صا ِه ٌد‬ ‫َ‬ ‫ج ْم‬ ‫ُه ْن َس ِ‬ ‫لََلَ َنا َج َحدَّيْ‬ ‫َو ا ْنج َِظا ٌر‬ ‫ِصا ٌر‬ ‫َو ا ْنج َ‬ ‫لِألَ َه ِل َﻋلَ ًَ األلـَ ْم‬ ‫اى‬ ‫فًِ ْال َهَدَ ِ‬ ‫إِ َجا َب ٌة لِس َُإال ٍ‬ ‫الﻌالـَ َم‬ ‫َحَ ََّر َ‬ ‫ه ُ‬ ‫ُنذ القِدَ ْم‬ ‫فًِ ال َهَدَ اى ِ‬ ‫َر ٌد َف َﻌلًٌَ‬ ‫لِ َهىْ َسؤلُوا‬ ‫ْﻑ َب َنً أَجدَا ُد َنا ال َه َر ْم‬ ‫َكَ َ‬ ‫حَ َْى َجكب ََّر‬ ‫فِرْ َﻋوىُ ِ‬ ‫َو َج َجب ََّر‬ ‫ار ِة أَ ْك َجافـَ ِه ْم‬ ‫َو أذـقـَ َل ِبالح َِج َ‬ ‫هو‪..‬او َهجْ دَ ِه ْم‬ ‫لِّ ََبْنوا َهجْ دَ ِه َ‬ ‫اى هَصِ َْ ُرهُ ْال َهالكْ‬ ‫َك َ‬ ‫ار ِة‬ ‫س ْالح َِج َ‬ ‫ِب َن ْف ِ‬ ‫َق ْد رُجـِ ْم‬ ‫َج ْ‬ ‫ﻌل َنا ِهىْ َقب ِْر ِه َه َرها‬ ‫ََ ْش َه ُد ِب َهجْ ِد َنا او َهجْ ِد ِه‬ ‫َو َُن ِذ ُر ِبنِ َها ََ ِة َهىْ َظلَ ْم‬ ‫)‪(8‬‬ ‫فًِ ال َهَدَ اى ِ‬ ‫خلِ َها َف َجاةٌ‬ ‫َخَ َهة ٌ ِبدَا ِ‬ ‫َجخلَ ُﻊ ح َِجا َب َها‬ ‫ضهِّدَ جُرْ حا‬ ‫لِ ُج َ‬ ‫ي‬ ‫خر َ‬ ‫ِبذ َِراﻉ ِ َف َجا ٍة أ ُ َ‬ ‫ح‬ ‫ِب ِ‬ ‫ج َو ِ‬ ‫ار الجُرْ ِ‬

‫‪158‬‬


‫صلَِْبٌ َق ْد رُسِ ْم‬ ‫َ‬ ‫ﻋِ ْندَ َه ْد َخ ِل َ‬ ‫الخ َْ َه ِة‬ ‫َشابٌّ ََ ْق َجسِ مُ َط َﻌا َه ُه‬ ‫َه َﻊ َرج ٍُل بَسِ َْطٍ‬ ‫َ َُو ِّز ُﻉ ال ِه ََا َه ِبال َهَْدَ اى‬ ‫َل لَ ْم ََ َن ْم‬ ‫َط َوا َل اللَّ ِ‬ ‫ب اوفجة‬ ‫َو آَ ِ‬ ‫خ ٌر َ ُْك َج َ‬ ‫"لَىْ َنرْ َح َل ‪َ ..‬ح َّج ًَ ََرْ َح َل‬ ‫ِهىْ ِب ُّ‬ ‫الز ْو ِر َق ْد َحـكـَ ْم"‬ ‫ََهُرُّ َط ِبَْبٌ‬ ‫َف ََسْ ؤ َ ُل‬ ‫ُصابٌ َب َْ َنهُم‬ ‫اى ُه َنال َِك ه َ‬ ‫إِىْ َك َ‬ ‫ج ُﻊ َّ‬ ‫الطبَِبُ‬ ‫ََرْ ِ‬ ‫َبﻌْ دَ أَىْ جؤكـّ َد‬ ‫أَ َّن ُه َق ْد َه َّر‬ ‫خ ََ ْم‬ ‫َﻋلَ ًَ ُك ِّل ال ِ‬ ‫ُوى أَجْ َه ِﻌَىْ‬ ‫ف ََجْ لِس َ‬ ‫َحو َل طِ ْف ٍل‬ ‫َ ُْﻐنًِ ِبحُبِّ ِهصْ َر‬ ‫َُطِ ُّل ِهىْ َﻋَ َنَ ِه ََقَِىْ‬ ‫أَىَّ َن ِﻌَ َْق ْال ِﻐرْ َباى‬ ‫لَى ََص ُه َد فًِ َوج ِه النﻐـَم‬ ‫فًِ ال َهَدَ اى ِ‬ ‫اإل َْ َهاى‬ ‫قُلُ ْوبٌ َجفَِْضُ ِب ِ‬ ‫هللا لَى ََخ ِذ َل‬ ‫أَىَّ َّ َ َ‬ ‫ص ْم‬ ‫َهىْ ِب َحبلِ ِه اﻋ َج َ‬ ‫فًِْ ال َهَدَ اى ِ‬ ‫ح َب ْه‬ ‫صا ِ‬ ‫َشابٌّ قجلَ َوا َ‬ ‫ه َُو اَِ َى َ ُْل َق ًَ َقصِ َْدَ ة‬ ‫دَهْﻌة ٌ ‪َ ..‬جب َجسِ ْم‬ ‫َو ِفًْ َﻋَ َنَ ِه َ‬

‫‪159‬‬


‫هرب منكِ إال إلٌكِ ‪..‬‬ ‫ال َم َ‬ ‫كَﻑ أحبب ُجكِ ؟"‬ ‫جسؤلَى ‪َ ":‬‬ ‫جقول األسطورة اإلﻏرَقَة ‪:‬‬ ‫"خـُل َِق ال َبشر فً باديء األهر ﻋلً شكل كابنات ﻋجَبة ‪ ,‬لها رأساى‪ ,‬أربﻌة أَدي ‪ ,‬أربﻌة‬ ‫أرجل‪ ,‬وقلبٌ واحد‪ ..‬كابنات ﻋجَبة ﻋبارة ﻋى زوجَى_ذكر و أنذً _ هُلجحهَى جنبا إلً‬ ‫ٌ‬ ‫كابنات ﻋجَبة ‪ ..‬لكنها فً قهة السﻌادة‪ ,‬بهرور الوقت ﻋصوا اِلهة ؛ فﻌاقبوهم‬ ‫جنب ‪,‬‬ ‫ب فقط ؛كً‬ ‫نصﻑ قل ٍ‬ ‫بﻌقوبة ٍ أبدَة وقسهوهم إلً نصفَى‪ :‬ذكور وإناخ‪ ,‬و هنحوا ك َل نوﻉ‬ ‫َ‬ ‫او َسجطَﻊ أح ُدهها الﻌَش بدوى اِخر‪,‬وكذلك وزﻋوا الصفات ﻋلَهها بشكل ٍ َُشﻌ ُر بالحاج ِة‬ ‫والنقصْ دوى النصﻑ اِخر‪ ,‬واو َقاربُ هرحلة الكهال أبدا هى دوى النصﻑ اِخر ‪ ,‬وَبدأ‬ ‫الﻌقاب فً رحلة البحخ ﻋى نصفك الحقَقً لَك َه َل به قل َب َك ‪ .‬قلبُكها الوحَد القادر ﻋلً ضخ‬ ‫السﻌادة إلَكها هﻌا ‪.‬‬ ‫خ آخر‪ ,‬لَس بنصفها األصلً ‪ ,‬فَلقَاى آشد ﻋقاب ‪:‬‬ ‫النفوس الخبَذة ججالقً هﻊ نصﻑ خبَ ٍ‬ ‫ب هُضنً‪.‬‬ ‫ﻑ هُسجهّر‪ ..‬حاج ٍة ﻏَر هنهَة ‪ ,‬ﻋذا ٍ‬ ‫خِال ٍ‬ ‫سم _طَبة ‪ ,‬ججالقً فجهنؤ ‪.‬‬ ‫النفوس الجً كانت فً أصلها _قبل ال َق ِ‬ ‫هذه هً الحَاة‪ ,‬وهذا هو الحُب‪.‬‬ ‫أشك ُر ذلك الﻌبقري األﻏرَقً الذي صاﻍ جوهر الحُب فً أسطورجه‪,‬أشكره ك َل الشكر أنه‬ ‫حاول هنذ قروى أى َجَب ﻋلً سإالكِ ‪.‬‬

‫جسؤلَى‪":‬كَﻑ أحببجكِ ؟"‬ ‫أجَبُ ‪":‬او أﻋرﻑ"‬ ‫شرح أو جُفسَّر‪.‬‬ ‫ُبرر ‪ ..‬والهشاﻋ ُر او ُج َ‬ ‫ُب او َ َ‬ ‫فالح َ‬ ‫ت إلً أدق‬ ‫ت هﻌً أنفاسً ودقات قلبً ‪ ..‬جسلل ِ‬ ‫ت ﻋلًّ حَاجً ‪ ..‬اقجسه ِ‬ ‫ك ُل ها أﻋرفُه أنكِ هلك ِ‬ ‫ُ‬ ‫َشرق‬ ‫أدق جفاصَل َوهً‪ ,‬فإذا بً أنامُ ك َل َوم ٍ هُحجضنا طَفِكِ ‪ ,‬واو أصحو إاو حَى‬ ‫كل رشف ٍة هى قهوجً الصباحَة‪ ,‬وإذا بؤذنًَّ _‬ ‫صو ُجكِ ﻋبر نافذ ِة الهاجﻑ ‪ ,‬إذا بً أقبـّـلُكِ هﻊ ِ‬ ‫ت أخري‪.‬‬ ‫الجً أدهنت هوسَقً ضحكاجِكِ _جرفض أى جسهﻊ أي نﻐها ٍ‬

‫‪160‬‬


‫كل نساء‬ ‫أهربُ هى إحجاللكِ إلً القراءة ‪,‬فؤ ُ َ‬ ‫فاجؤ بجاءات الجؤنَخ ُجﻌلىُ الﻌصَاى ﻋلً ِ‬ ‫األرض ِ وججوجكِ األنذً األولً واألخَرة‪ ,‬ألجؤ_كالﻌاد ِة_ إلً صدَقًَّ ‪:‬القلم و الدفجر ‪,‬‬ ‫لَهجص بَاضُ الورق جنوى هشاﻋري بكِ ‪,‬فَنصهر‬ ‫لَسندَ صهو ُد القلم ضﻌفً أهاهكِ ‪ ,‬أو‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫أسجفَق هنها ولم أكجب سوي كله ٍة واحدة ‪":‬أحبُكِ ‪" .‬‬ ‫هذَاى ‪..‬‬ ‫ذالذ ُجنا هﻌا فً حال ِة‬ ‫ٍ‬

‫كَﻑ أحبب ُجكِ ؟"‬ ‫جسؤلَى ‪َ ":‬‬ ‫أﻋَ ُدها صادقا‪":‬او أﻋرﻑ"‬ ‫إى اقجحاهكِ لﻌالهً صادمٌ ‪,‬هزلز ٌل‪,‬وأسطوري لدرج ٍة جهحو كل ها ﻋش ُجه قبلكِ ‪,‬لدرجة ججﻌلُ‬ ‫جبل !_ هقارنة بالحاضر‪,‬إى إهجال َككِ لواقﻌً‬ ‫الهاضً شدَد الضبالة_ َ‬ ‫كح َجر ٍ َجذو بجوار ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫ﻋهَق لدرج ِة الجو ُّح ِد ‪ ,‬لدرج ٍة َسجحَ ُل هﻌهها هﻌرفة هى الهُذاب وهى الهُذَب‪ ,‬إى سطو َجكِ‬ ‫هحت الهاضً‪ ..‬واهجلكت الحاضر‪ ..‬جخطجهها هﻌا لججﻐلﻐل فً الهُسجقبل‪.‬‬ ‫ﻋلً بﻌد أى َ‬ ‫َ‬ ‫فؤصبح حبُكِ بلورة وبساطا وﻋصا ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫بلورة ُزجاجَة أري فَها َﻏدي ‪..‬‬ ‫بساطا طابرا َؤخذنً إلً هُدى األحالم ‪..‬‬ ‫وﻋصا سحرَة ججﻌل كل ﻋقب ٍة أقابلها دافﻌا للجحدي‪ ,‬وك َل جحد ٍ أواجهُه ججربة هُهجﻌة جنجهً‬ ‫بنجاح ها‪..‬‬ ‫ٍ‬ ‫ت جسؤلَى ‪":‬كَﻑ أحبب ُجكِ ؟"‬ ‫هازل ِ‬ ‫ُحبُكِ قد ٌر ‪.‬‬ ‫َسجحَ ُل هﻌرف ُة كَفَ ِة وقوﻉ القدر ‪,‬ك ُل ها نﻌرفُه ﻋى أقدارنا أنها الشٍء الوحَد الذي او‬ ‫ههرب هنكِ إاو إلَكِ " ‪.‬‬ ‫ك "او‬ ‫ب هِن ُه أبدا‪ ..‬وأن ِ‬ ‫َ‬ ‫ت كذل َ‬ ‫ههر َ‬ ‫َ‬

‫‪161‬‬


‫حمنود أبو املعاطي‬

‫‪162‬‬


‫الرسالة – ارهاصات ثورٌة – قصة قصٌرة‬ ‫هجفرد بصبابجٍ هجفرد ‪ ...‬بكبابجً هجفرد بﻌنابٍ‬ ‫او َهكى لكلهات ﻏَر هذه أى جصﻑ حالجه ‪ ,‬حَخ وقﻑ فٍ حجرجه ‪ ...‬جلك الحجرة الجٍ‬ ‫داﻋبت األَام جدرانها فجشققت ‪ ,‬و هشً الزهاى ﻋلً أرضها فجكسرت ‪ ,‬و أكهل الفقر‬ ‫البادٌ فٍ هالهحها لوحة ﻋنوانها البإس ‪ ,‬إلً هكجبه ‪ -‬الذي هو كل أساس الحجرة ‪ -‬جلس‬ ‫‪ ,‬أهسك بقلهه الداكى و ﻋلً صفحات كراسجه بدأ َخط هقطوﻋات فكره ﻋلها جخفﻑ هى‬ ‫جوجره ‪ ,‬قال فٍ كراسه الذي قرأجه فَها بﻌد‪:‬‬ ‫"نحى اِى ﻋام ‪ , ٕٓ##‬ازدادت األحوال بإسا بﻌد أى أدركت الحكوهة أى شﻌبنا الﻌظَم‬ ‫لم َﻌد َهلك كراهجه ‪ ,‬واو َسجطَﻊ إﻋالء كلهجه أو الجقدم بطلباجه ‪ ,‬أدركوا ذلك بﻌد أحداخ‬ ‫الشﻐب ‪ -‬ﻋلً حد قولهم ‪ -‬الجٍ حدذت بﻌد هقجل الشهَد ﻋام ‪ , ٕٓ*#‬جلك األحداخ الجٍ لم‬ ‫جذهر ﻋى شٍء ‪ ...‬الَوم سنخرج أنا و جهاﻋة هى زهالبٍ لجقدَم رسالة هههة إلً الحكوهة‬ ‫‪ ,‬أﻋرﻑ أى طرَقنا سَكوى صﻌبا ‪ ,‬لكى ها بالَد حَلة" ‪....‬‬ ‫كاى هذا آخر ها كجبه ‪ ...‬بﻌدها جرك قلهه و نهض َكهل ارجداء ذَابه ‪ ,‬و انطلقنا الً هكاى‬ ‫الججهﻊ هﻊ الزهالء حَخ سجبدأ الهسَرة لجقدَم الرسالة‪...‬‬ ‫وهناك حَخ اللقاء ‪ ,‬جصافح كل هنهم بدوى جبادل كلهات ‪ ,‬كانت ﻋَونهم جحهل ﻋزها و‬ ‫حزها او هذَل لهها ‪ ,‬و فٍ صدورهم جنبض قلوب األسود ‪ ,‬و بدأ سَرهم و قد انجصﻑ‬ ‫النهار و أصبحت الشهس فب كبد السهاء ‪ ,‬جقدههم ذلك الشاب حجً وصلوا إلً أحد‬ ‫الهَادَى الهههة فٍ الﻌاصهة ‪ ,‬و هنا بدأ الهجاﻑ‪...‬‬ ‫هجاﻑ صارم اندفﻊ هى حناجر الشباب فبدا و كؤنه َخرج حاهال هﻌه أرواحهم ‪ ,‬شﻌرت‬ ‫بالحهاس َهأل ﻋروقٍ فانطلقت أهجﻑ هﻌهم‬ ‫لم نقﻑ هناك إاو قلَال و بدأنا جحركنا هى جدَد لكى هذه الهرة بشكل هخجلﻑ ‪ ,‬فقد زادت‬ ‫حهاسجنا ‪ ,‬و ازداد ﻋددنا هى الناس الذَى انضهوا إلَنا ‪ ,‬شاﻋرَى بنا هاجفَى بنفس الهجافات‬ ‫‪ ,‬و ها زال ذلك الشاب َجقدهنا ‪ ...‬و هرورا بالهَادَى األخري جرك الناس أشﻐالهم لَنضهوا‬ ‫الَنا حجً الهارة و السابقوى شاركونا هسَرجنا ‪ ...‬الجفت إلَنا الشاب و ﻋلت شفجه ابجساهة و‬ ‫جﻌالً هجافه هﻌنا ‪ ,‬و أخَرا اججهنا الً هقصدنا ‪ ,‬هقر حكوهة ااوحجالل ‪ ...‬فجؤة اﻋجرض‬ ‫طرَقنا بحر أسود هى جنود الدفاﻉ الهدنٍ و أهى الدولة و اندفﻌت قنابل الدخاى و القنابل‬ ‫الهسَلة للدهوﻉ جخجرق صفوفنا أهال فٍ جفرقجنا لكى هَهات ‪ ,‬و هنا اندفﻊ الجنود حاهلَى‬ ‫ﻋصَهم الﻐلَظة لَنهالوا بها ضربا ﻋلَنا ‪ ...‬كاى هى الطبَﻌٍ أى نجقهقر و نجراجﻊ و نجشجت‬

‫‪163‬‬


‫لكى أٌ هى هذا لم َحدخ ‪ ,‬او أدري السبب ‪ ...‬لﻌله اسجبسال الشاب فٍ الهقاوهة أم هو‬ ‫هجافه القوي لنا كٍ نذبت أو هٍ قلوبنا الجٍ ضاقت هها آلت الَه الحال ‪ ,‬هنا انجقل الجنود‬ ‫الً السالح الذٌ َفضلونه ‪ ...‬الذخَرة الحَة الجٍ انطلقت جحصد أرواحنا حجً جراجﻌنا بﻌد‬ ‫أى روي دم األبطال دهاء الﻌاصهة‪...‬‬ ‫جقدم قابد جنود ااوحجالل هى الشاب و سؤله بﻌجرفة و ﻏرور ‪ " :‬هاذا جفﻌلوى هنا ؟ " ‪...‬‬ ‫نظر الشاب إلَه فٍ صالبة رﻏم الدم الذي َندفﻊ هى جسده و قال " نرَد اظهار احججاجنا‬ ‫ﻋلً ها َحدخ ‪ ..‬فهذا حقنا كبشر" ‪..‬‬ ‫نظر قابد الجنود إلَه باسجخفاﻑ و اندفﻌت َده جصفﻊ الشاب بﻌنﻑ ألقاه أرض و قال " فقط‬ ‫اإلنساى هى َسجطَﻊ رد هذه " قالها و انطلق َضحك ‪ ...‬لكى ضحكاجه حبست فٍ حلقه‬ ‫ﻋندها رأي جلك النظرة الجٍ ججهﻊ بَى الﻐضب و الهقت فٍ ﻋَنٍ الشاب الذي نهض واقفا‬ ‫ﻋلً قدهَه ‪ ....‬ارجبك قابد الجنود قلَال و اندفﻌت َده هرة أخري الً وجه الشاب الذي‬ ‫جلقفها بسرﻋة قبل أى جصل وجهه ‪ ,‬و اندفﻌت َد الشاب جصفﻊ ذلك القابد صفﻌة زلزلت‬ ‫كَانه و أذنت للصهت و الرهبة أى َحال ﻋلَنا ولم َقطﻌهها إاو صوت الشاب و هو َقول "‬ ‫ها أنا ذا قد رددت ﻋلَها و أذبت أنً إنساى"‬ ‫قالها و أدار ظهره لقاد الجنود الهلقً ﻋلً األرض و اججه إلَنا ‪ ...‬فجؤة سهﻌنا دوٌ‬ ‫رصاصجَى ورأَت بقﻌجَى هى الدم جظهراى ﻋلً قهَص الشاب و هو َجهاوي أرضا ‪...‬‬ ‫اندفﻌت الَه وأجلقفه بَى ذراﻋٍ و أرَح رأسه ﻋلً قدهٍ و أضﻐط بَدٌ ﻋلً هوضﻊ‬ ‫النزَﻑ ‪ ,‬قال لٍ و هو َلفظ أنفاسه األخَرة " صدَقٍ ‪ ,‬رسالجٍ قد اكجهلت ‪ ...‬إى الت‪" ...‬‬ ‫لم َسجطﻊ إكهال كلهاجه و هو َرفﻊ َدي إلً وجهً لَلفظ أنفاسه األخَرة بَى ذراﻋٍ‪...‬‬ ‫نظرت له داهﻊ الﻌَنَى و أﻏلقت جفنَه وأرحت رأسه ﻋلً األرض و نظرت إلً َدي الجٍ‬ ‫ﻏسلجها دهاإه و نهضت ‪ ...‬نظرت إلً الجنود بكره و بﻐض كها فﻌل إخوانٍ و بدوى اجفاق‬ ‫انطلقت هى حناجرنا صرخة زلزلت قلوب األﻋداء و اندفﻌنا إلَهم ‪ ,‬و اشجﻌل الجحَم‪...‬‬ ‫"أجل َا صدَق قد اسجوﻋبت الدرس ‪ ...‬إى الجﻐََر لى َكوى إاو بالدم ‪ ...‬فقط الدم"‬

‫‪164‬‬


‫حمند عادل الوٍيدي‬

‫‪165‬‬


‫وصٌة شهٌد‬ ‫كجب الوصَة راضَا بالهوت هى أجل الحَاة‪..‬‬ ‫والناس جصرخ حوله جى الفجً‪..‬‬ ‫أو جى شاﻋرنا‪..‬‬ ‫إذ كَﻑ جؤجٍ بالحَاة وفاة‪..‬‬ ‫هى أجل هصر وشﻌبها كجب الوصَة َا رجال‪..‬‬ ‫هى أجل نَل ذابر بَى الحقول أو الجالل‪..‬‬ ‫هى أجل سهرة بشرة ظهرت فحار لها الجهال‪..‬‬ ‫هى أجل نسر شاهخ إذ َﻌجلٍ قهم الجبال‪..‬‬ ‫هى أجل نور او ظالل‪..‬‬ ‫هى أجل رفﻊ الظلم ﻋى نَر الرجال‪..‬‬ ‫هى أجل هذا كله‪..‬‬ ‫كجب الوصَة فاسؤلوه‪..‬‬ ‫ﻋى الحقَقة والخَال‪..‬‬ ‫وهللا ها جى الفجً ‪ ..‬لَلَى للظلم القناة‬ ‫كجب الفجً جلك الوصَة كٍ َقَم الﻌدل فٍ هذٌ البالد‪..‬‬ ‫وَقَم للظلم للحداد ‪ ..‬لَزَل هسهار الفساد‪..‬‬ ‫و َقول ‪ :‬حٍ ﻋلً الجهاد‪..‬‬ ‫هلل درك َا فجً ‪ ..‬فقد صرت رهزا للﻌناد‪..‬‬ ‫للشﻌب َخلﻊ ظالها ‪ ..‬لَقَم أو صال الوداد‪..‬‬ ‫وهللا ها جى الفجً ‪ ..‬إذ صار رهزا لألباة‪..‬‬ ‫كجب الفجً جلك الوصَة ‪ ..‬بالهداد و بالدهاء‪..‬‬ ‫و أراح شﻌبا كاهال كانوا ﻋبَدا أو إهاء‪..‬‬ ‫فك القَود ﻋى الهواء‪..‬‬ ‫إذ كاى هحسوبا ﻋلَنا فٍ الصباح وفٍ الهساء‪..‬‬ ‫وهللا ها جى الفجً بل صار رهزا للجقاة‪..‬‬ ‫كجب الفجً جلك الوصَة هاهنا ‪ ..‬فٍ ظهر أو ﻋصر الخهَس‪..‬‬

‫‪166‬‬


‫لَزَل هى قد كاى َروٌ ‪ :‬إى هصر بخَر حال َا ربَس‪..‬‬ ‫والكل َبحخ ﻋى ﻋروس أو ﻋرَس‪..‬‬ ‫الناس جسهر كل َوم كٍ جري لَال "ونَس‪" ..‬‬ ‫و الشﻌب صار هذقفا ‪..‬لم َبق فَهم هى خسَس‪..‬‬ ‫والكل قام هباركا "لجهالكم وﻋالبكم" ‪ ..‬لم َبق فَهم هى جلَس‪..‬‬ ‫وهللا ها جى الفجً‪..‬‬ ‫كٍ َسجكَى إلً الطﻐاة‪..‬‬ ‫كجب الفجً جلك الوصَة‪..‬‬ ‫فالقراءة للجهَﻊ‪..‬‬ ‫حق ﻋلَنا ‪ ..‬إى حقا لى َضَﻊ‪..‬‬ ‫انظر إلَنا نصى الشٍء البدَﻊ‪..‬‬ ‫ونقول إنا نسجطَﻊ‪..‬‬ ‫فجهَﻌنا َحهٍ القطَﻊ‪..‬‬ ‫و هﻌا نسَر بهصر نحو الدﻑء هى قلب الصقَﻊ‪..‬‬ ‫كجب الفجً هذا الكالم فكذبوه وأخبروه بؤى قولك ذا وضَﻊ‪..‬‬ ‫فالدَى حق لإلله ‪ ..‬وهصر حق للجهَﻊ‪..‬‬ ‫و هللا ها جى الفجً ‪ ..‬فَخاﻑ هى بﻐٍ البﻐاة‪..‬‬ ‫كجب الفجً ‪ ..‬والدهر َكجب ‪ ..‬أى هصر بها ولَد‪..‬‬ ‫فالفجر َولد هى جدَد‪..‬‬ ‫و النصر آت او هحالة بﻌد ألٌ‪..‬‬ ‫ربﻊ قرى أو َزَد‪..‬‬ ‫والناس جسهﻊ كل َوم أى هسبواو هرب‪..‬‬ ‫أو أى حزبا حاكها طاح الﻌشَة وانخرب‪..‬‬ ‫فدهاء شﻌبٍ حَى سالت كم أذارت هى ﻏضب‪..‬‬ ‫والشﻌب َصرخ قابال ‪ :‬لَست دهابٍ هذل هاء َنسكب‪..‬‬ ‫والكل َذكر ذلك الجَل الحهَد‪..‬‬ ‫جَل الشباب الحر والصبر الهجَد ‪..‬جَل الرجال السهر والﻌزم الحدَد‪..‬‬ ‫جَل الﻌناد الحلو والﻌقل السدَد‪..‬‬ ‫جَل جربً فٍ الكنانة فوق أرض الطهر والهجد األكَد‪..‬‬

‫‪167‬‬


‫وهللا ها جى الفجً ‪ ..‬لَصَر ﻋبدا للواوة‪..‬‬ ‫كجب الفجً‪..‬‬ ‫الﻌهر أقصر أى أخاﻑ هى الهواى‪..‬‬ ‫و أﻋَش فٍ ذل فَا لٍ هى جباى‪..‬‬ ‫إنٍ ﻋزهت بؤى أقول الحق او أخشً الرهاى‪..‬‬ ‫و أقول "كال" للزهاى‪..‬‬ ‫و أقول للسجاى "كال" إننٍ ها ﻋدت أخشً أى أهوت‪..‬‬ ‫فهصر أولً بالحناى‪..‬‬ ‫إنٍ حلفت بؤى سؤبنٍ ذم أبنٍ‪..‬‬ ‫كٍ أري هصر الحبَبة فٍ األهاى‪..‬‬ ‫حجً أري نورا َرفرﻑ هذل طَر خافق‪..‬‬ ‫أو كالهإذى حَى َبدأ باألذاى‪..‬‬ ‫حجً أري األهجاد جبنً فٍ بالدٌ ‪ ..‬هذلها جبنً الهبانٍ‪..‬‬ ‫حجً أري األحالم هذل الشهس جسطﻊ فٍ الهكاى‪..‬‬ ‫لكى ﻏدر النار لم َجرك فجانا ‪ ..‬كٍ َري نَل األهانٍ‪..‬‬ ‫قجل الفجً برصاص ﻏدر إنها‪..‬‬ ‫وهللا ها جى الفجً بل صار حَا فٍ الجناى‪..‬‬

‫‪168‬‬


‫حمنود حمند متولي‬

‫‪169‬‬


‫الصباح‬ ‫الناس فٍ الكـــوى َسقوى جســاهحك ********** وأنــــــت ﻋــــلــــٍ جـــقسـَى بإجقاى‬ ‫لـــــو كــــــاى لـــٍ ذنـــب أاوم بـــه ********** فـــــإى هــــذا الـــذنـــب أفـــنــانــٍ‬ ‫أأقـضـٍ ﻋـهـرٌ أحـارب الــدنـَــــا ********** وحـــبــَــبــجــٍ أم الـبــالد جـنـسـانٍ‬ ‫إى ظــــــالم الــلــَــل أهــلـــكــنـــٍ ********** قد أظلم الكوى أشقاكٍ و أشقانٍ‬ ‫الــصــبــح َــطــرق بـــاب ﻋــزجــنا ********** أراه هـــلـــهـــوفــا ﻋـلــً أوطــانـــٍ‬ ‫فـــلـــجــفــجــحــٍ لــه األبــواب انــه ********** َـؤبـً دخـواو دونـهــا اسـجـــبـــذاى‬ ‫ولــــجـــــخــــلـــــﻌـٍ نـــقـابـك ﻋنك ********** واو جـــخـــافـٍ أنـا لـســت الـجـانـٍ‬ ‫ولــــى َـــهــســســك الــَــوم بــشـر ********** هـا دهـت فـٍ الدنـَـا أقـود زهـانـٍ‬ ‫الـــكـــوى كــله َــنــجــظــر ﻋــفـوك ********** فـقـد أشـقـً هـذا الـكوى أشجانٍ‬ ‫والــكـــرواى َــؤجــَــنــٍ َــﻌــاجـبنٍ ********** جـــــرَـــــنـــــه هــــشـــجــاق أللـحـانـٍ‬

‫‪170‬‬


‫سكة فراق‬ ‫شفت الحب ﻑ ﻋنَكٍ‬ ‫وانا لَكٍ‬ ‫هقولها واﻋَدها هى جانٍ‬ ‫حبَبجٍ أَوة وحشانٍ‬ ‫لكنٍ هى الهوا خاَﻑ‬ ‫جكونٍ حبَبجٍ واخدانٍ‬ ‫لسكة بﻌَدة هش لَا‬ ‫وأكوى َا حبَبجٍ بجساهل‬ ‫و بالساهل‬ ‫جالﻋبَنٍ‬ ‫وجاخدَنٍ‬ ‫لجحر حَاجك الجانَة‬ ‫وجنسَنٍ‬ ‫وجنسٍ هواَا وﻑ ذانَة‬ ‫و أنا هحبوس‬ ‫فقلب شوارﻋك الضلهة‬ ‫بحارب خوفٍ وهشاﻋرٌ‬ ‫و أنا هجروح‬ ‫ججَنٍ ﻋشاى جصارحَنٍ‬ ‫وجرهَنٍ‬ ‫بكارت زَارة هجقطﻊ‬ ‫وجفجحٍ باب الخروج‬

‫‪171‬‬


‫مروة لبيب‬

‫‪172‬‬


‫حروف من حٌاتً‬ ‫العمل عبارة عن مقتطفات نثرٌة فً مواضٌع متفرقة من‬ ‫حٌاتنا الٌومٌة اخترت لكم اثنٌن منها‬ ‫األول‪:‬‬ ‫ﻋندها جهر بك لحظات او جسجطَﻊ الحكم فَها ﻋلً ها َهر بك هى هواقﻑ ‪...‬‬ ‫او جﻌرﻑ أَى الصحَح وأَى الخاطا ‪..‬او جﻌرﻑ فٍ أٌ طرَق جسَر ‪..‬‬ ‫دﻉ األهور ﻋلً حالها ‪..‬ودﻉ الخلق للخالق ‪..‬‬ ‫ولجكشﻑ لنا األَام خفاَا لم نكى نرها ‪..‬ولﻌل ها او نراه أفضل هها رأَناه ‪..‬ولﻌل الواقﻊ‬ ‫الجهَل قادم فٍ الطرَق ‪..‬‬

‫الثانـً ‪:‬‬ ‫نﻌَش فٍ الحَاة دابها كالطَور ‪...‬‬ ‫نهاجر هى هكاى لهكاى ‪..‬‬ ‫نحب أشخاص لنجركهم ونجرك البﻌض ألننا او نحبهم ‪..‬‬ ‫ولكى جظل أحلً الذكرَات كقطﻊ السكر ‪..‬‬ ‫جذكرنا دابها بحالوة الهاضٍ ‪..‬‬ ‫وجبقٍ ﻋلً ذكري أواوبك الذَى أحببناهم ‪..‬‬

‫‪173‬‬


‫ىدى باشا‬

‫‪174‬‬


‫أشتآآآق ‪ .....‬لعٌدك‬ ‫ﻋندها أخبرونٍ أى الﻌَد ﻏدا‬ ‫شﻌرت ببﻌض الحزى‬ ‫فال أرَد ‪ ..‬ﻋَدا بدونك‬ ‫لم أكى قد خجهت القرآى بﻌد‬ ‫وظللت اقرا حجً بﻌد اى جاء هنجصﻑ اللَل‬ ‫الذٌ َوحٍ بانجهاء الشهر الكرَم‬ ‫وجابﻌت القراءة ‪ ..‬بل وخجهت وﻋدت ابجدئ هى {الفاجحة} هى جدَد‬ ‫ألنٍ‬ ‫سؤﻋَش الَوم الٖٓ لرهضاى‬ ‫ولى اﻋَش الﻌَد‬

‫ﻑ أنا أرفض اٌ فرحة او جشاركنٍ فَها‬ ‫أرفض ﻋَدَجٍ هى ﻏَرك‬ ‫اﻋجدت سهاﻉ صوجك قبَل الصالة‬ ‫لجخبرنٍ بها ججهناه‬ ‫بؤى جكوى جوارٌ‬ ‫لكٍ نصلٍ هﻌا‬ ‫حَنها‬ ‫كاى صوجك هو ‪ ..‬ﻋَدَجٍ‬ ‫كاى صوجك هو ‪ ..‬فرحجٍ‬ ‫كاى صوجك هو ‪ ..‬الﻌَد‬ ‫بذآجه‬ ‫لم اسجشﻌر قسوجك ‪ ...‬سوي اِى‬ ‫ألنك سلبجنٍ ‪ ..‬فرحة الﻌَد‬

‫‪175‬‬


‫ىدى حصني‬

‫‪176‬‬


‫الدفتر الوردي‬ ‫الَوم جنزهت قلَال هﻊ صدَقاجً بﻌد انجهاء الدراسة وهررنا بالﻌدَد هى فاجرَنات الهالبس‬ ‫واألحذَة واإلكسسوارات ؛صدَقاجٍ َصرخى هى جهال الهودَالت شكل هذا الخاجم ولوى‬ ‫هذا الحذاء‪,‬وأنا أضحك هى سذاجة هنظرنا فٍ الطرَق والناس َحدقوى بنا فٍ دهشة ؛وسط‬ ‫ضحكاجٍ إذا بشٍء َلفجنٍ إلَه َجذبنٍ ألنظر إلَه ﻋى قرب ‪....‬بالطبﻊ هذا الشٍء هوجود‬ ‫فٍ فاجرَنة لكنها هخجلفة جهاها ﻋى األخرَات فهٍ هادبة او أهاهها حشد هى الناس واو‬ ‫َصرخ أهاهها احد‪ :‬جوجهت إلَها ‪..‬لجقﻊ ﻋَناي ﻋلً دفجر وردي اللوى‪.....‬‬ ‫نﻌم كل هذا ااونجباه وااوهجهام بدفجر وردي َحهل صورة لفجاة رقَقة لكنها هجرد صورة‪,‬‬ ‫أردت أى الهسه كذَرا لكى حال بَنٍ وبَنه الزجاج ‪,‬فؤسرﻋت أدخل هذا الهكاى وابحخ ﻋى‬ ‫هذا الدفجر الوردٌ‪............‬‬ ‫حَنها وجدجه حهلجه فٍ َدٌ وشههت رابحجه ولهست صفحاجه الهلونة الجٍ كل هنها جحهل‬ ‫صورة شجرة أو نجهة أو أرنبا أو وردة والكذَر هى الصور الجهَلة‪ ,‬لم أجردد واشجرَت‬ ‫هذا الدفجر الوردٌ وخرجت فٍ ﻏاَة السﻌادة وأنا أحهله فٍ أحضانٍ‪ ,‬جوقفت فجؤة‬ ‫وشﻌرت كم أبدو سخَفة فؤنا طالبة جاهﻌَة أحهل دفجرا وردَا لألطفال ‪...‬لكى سرﻋاى ها‬ ‫طردت الفكرة هى رأسٍ فال ﻋَب فٍ ذلك وطالها أنا أرَده فلى َهنﻌنٍ شٍء‪.........‬‬ ‫حَنها ﻋدت إلً هنزلٍ؛شﻌرت برﻏبة شدَدة فٍ النوم هحجضنة هذا الدفجر بداو هى الوسادة‬ ‫كالهﻌجاد‪,‬إحساس ﻏرَب انجابنٍ وأنا احجضى هذا الدفجروكؤنه جزء هنً او أرَد أى انفصل‬ ‫ﻋنه احجضنه بشده واو أرَد ألحد ﻏَرٌ أى َلهسه ولم أجركه قط‪........‬‬ ‫فكرت كذَرا فٍ هذا الشﻌور الذٌ َﻐهرنٍ فؤنا أولٍ هذا الدفجر اهجهاها كبَرا ﻏرَبا فهو‬ ‫بالنسبة لٍ لَس هجرد دفجر ﻋادي ‪..‬لذا أدركت ها الذٌ َحدخ ‪..‬وقررت أنا أهال صفحاجه‬ ‫بالكلهات‪.. ..‬باإلحساس‪ ..‬برسالة أبﻌذها لشخص هﻌَى وحده هو الذٌ َسجطَﻊ حهل هذا‬ ‫الدفجر هى بﻌدي ‪....‬فكانت أول كلهة اكجبها بسم هللا الرحهى الرحَم‪.........‬‬ ‫إلً هى جاقت ﻋَناي أى جري وَدٌ أى جحهل وقلبٍ أى َشﻌر به‪..‬إلً قطﻌة هى روحٍ ‪..‬بل‬ ‫أﻏلً هى روحٍ إلً أجهل ألم َهكى أى اشﻌر به بﻌد هرور جسﻌة أشهر إلً طفلٍ الحبَب‪:‬‬

‫‪177‬‬


‫او اﻋرﻑ هاذا اكجب لك أو كَﻑ سجكوى أول كلهات جقرأها لٍ لكنً أودأى أﻋرفك بنفسٍ‬ ‫أنا أهك ولكنٍ هازلت صﻐَرة قلَال بسَطة شﻌرٌ اسود قصَر وﻋَناٌ بنَجاى صﻐَرجاى‬ ‫‪...‬لست األجهل لكنً أجهنً أى أكوى كذلك فٍ ﻋَنَك الصﻐَرجاى ‪..‬لست األذكً لكى هللا‬ ‫هنحنً بﻌضا هنه َكفً ألى أحهَك وأرﻋاك وأربَك خَر جربَة ‪...‬وأكوى لك خَر‬ ‫أم‪....‬هنحنً قلبا أرجو أى َكوى كبَرا كفاَة لَضهك كها ضم الكذَر هى الناس واألهل‬ ‫واألصدقاء ‪...‬أنجظرك بفارﻍ الصبر وكل صفحة هى هذا الدفجر جذكرنٍ بك وأشجم فَها‬ ‫رابحجك الذكَة الطَبة لجذكرنٍ بكل ها هو نقً داخلٍ ‪..‬ولﻌلنٍ هطهبنة جهاها ﻋلَك فؤنت فٍ‬ ‫رﻋاَة هللا وهالبكجه ونﻌم الرﻋاَة‪....‬فاهلل َرﻋانٍ هى أجلك وَرﻋاك هى أجلً لذا حجً‬ ‫َجهﻌنا هللا هﻌا ‪.....‬سؤراسلك دااااااابها‪.........‬‬ ‫أهك الهحبة‬ ‫أنهَت رسالجٍ أﻏلقت دفجرٌ وهنحت صﻐَرٌ قبلة رقَقة ذم حهلجه بَى ذراﻋٍ فقد حاى‬ ‫هوﻋد النوم وﻋلً صﻐَرٌ أى َسدل جفنَه وَنام لَسافر ألرض األحالم ‪...‬رقدت بجانبه‬ ‫وجهنَت له أحالها سﻌَدة‪,.‬أدركت اِى ها َهَز هذا الدفجر الوردٌ أنً أري صﻐَرٌ فٍ‬ ‫كل صفحة هى صفحاجه ‪ .....‬فكل كلهة اكجبها فٍ كل صفحه لَست إاو لحظة ﻋاشها‬ ‫صﻐَرٌ جارة َضحك وأخري َبكً‪َ....‬ركض هنا وَقﻊ هناك‪.....‬لى أدﻉ لحظه َجنفس فَها‬ ‫صﻐَرٌ جهضً دوى أى أحفرها بَى ذناَا الصفحات حجً جزدحم وججكدس الصفحات‬ ‫وججراكم الكلهات فوق بﻌضها فجصبح كاألحجَة ﻏَر هفهوهة لكى جفوح بﻌبَرها ‪,‬ﻋبَر كل‬ ‫لحظة جروَها‪ ,....‬لذا لﻌل كل اهرأة جحظً َوها بها حظَت به‪ ...‬لﻌلها جﻌذر َوها ﻋلً‬ ‫الدفجر الوردٌ‪.‬‬

‫‪178‬‬


‫لوحة وفنان وعلبة ألوان‬ ‫هنذ لحظات قلَلة كنت أجحدخ هﻊ احدي صدَقاجً ﻋلً الجلَفوى‪,‬كاى الحدَخ جادا فً أول‬ ‫األهر لدرجة أننا انفﻌلنا أذناء الحدَخ هى شدة أههَجه او أدري كَﻑ انجقلنا هى هذا الحدَخ‬ ‫الجاد الً الهزل بالحدَخ ﻋى الرسم نسَنا هدفنا األساسً هى الهحادذة واخذنا نسرد فً‬ ‫الحدَخ ﻋى الرسم ونجذكر هﻌا حصص الرسم واأللواى ‪,‬صدَقجً جحب الرسم كذَرا وهً‬ ‫هبدﻋة لكنها او جحب اسجخدام األلواى جري أى لوحاجها جبدو أفضل باألبَض واألسود بدوى‬ ‫ألواى ‪,‬ﻋارضجها فً الرأي ولكى دوى جدال ‪....‬ذم انهَنا الهحادذة‪........‬‬ ‫او أدري لها ظللت أفكر بﻌدها كذَرا فً أهر الرسم بل وأخذت أجذكر حصص الرسم فً‬ ‫هرحلجً ااوبجدابَة وااوﻋدادَة وابجسهت لهذه الذكرَات اللذَذة لكى سإااو واحدا ظل َدور‬ ‫فً رأسً كذَرا هى هو الفناى الحقَقً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫فكرت كذَرا ولكى بال فابدة‪ ,‬خرجت الً الشرفة ونظرت حولً الً السهاء الً ااورض‬ ‫الً الهبانً الً الناس لﻌلنً أﻋذر ﻋلً اجابة لسإالً ‪,‬جاهلت قلَال ذم شﻌرت بؤنً بدأت‬ ‫اقجرب هى اجابة سإالً وذلك حَنها حاولت أى اجخَل الكوى هى حولً هجرد لوحة هجردة‬ ‫جهاها هى ااولواى‪..................‬‬ ‫أﻏهضت ﻋَنً وحاولت أى اجخَلها هذلها جرسهها صدَقجً او لوى لها ‪,‬حاولت أى أجخَل‬ ‫الشهس بدوى لونها الذهبً الصافً ‪...‬والشجر بدوى خضرة جكسَه ‪...‬واألزهارﻋارَة بدوى‬ ‫أذواب هخجلفه األلواى هى أحهر وأزرق ووردي وبرجقالً وﻏَرها ‪....‬والسهاء بدوى لونها‬ ‫الﻌذب نهارا ‪....‬ونجوهها وقد انطفؤت وسقطت هى فوق سجادة السهاء لَال ‪.......‬نظرت‬ ‫الً الذهار هى خضر وفاكهة بدوى ألوانها كَﻑ َهكننً أى أجذوق طﻌهها هل هو نفس‬ ‫الهذاق أم هاذا ؟‪..........‬‬ ‫لكنً سرﻋاى هافجحت ﻋَنً هى جدَد ونظرت حولً هرة أخري ألري كل جلك األلواى هى‬ ‫حولً فابجسهت ابجساهة جنم ﻋى سﻌادجً بها أري‪ ,‬وكؤننً وجدت وألول هرة أى الواقﻊ‬ ‫أجهل بكذَر هى الخَال ‪..........‬فسبحاى هى صنﻊ وأبدﻉ هذا الكوى فً أجهل لوحة وكساه‬ ‫بؤبهً حلة‪.........‬‬

‫‪179‬‬


‫لكنً لم اصل بﻌد الً اجابة سإالً ‪....‬وفجؤة لهﻌت أهاهً ااوجابة فً نظري هً األفضل‬ ‫‪ ...‬لكنً او أدﻋً الهﻌرفة ولم أقجبسها هى احد ها لكى وهللا حقا هذا ها اشﻌر به وها َهلَه‬ ‫قلبً لذا ساقوله‪.........‬‬ ‫هى هو الفناى الحقَقً ؟اى كنت جسؤلنً أنا ‪..‬سؤقول هو هى َسجطَﻊ أى َرسم حَاجه‬ ‫بؤسرارها وجﻌقَدها وجفاصَلها كلها فً لوحة‪...‬فاى كاى وحَدا هنﻌزاو سججد لوحجه فارﻏة‬ ‫باهجة الجهال خالَة هى الجفاصَل وخالَة هى األشخاص و نادرا ها سَحجاج لأللواى‬ ‫‪ ......‬واى كانت حَاجه صاخبة جضج بالحَوَة هلَبة بالجفاصَل اججهاﻋَة او للوحدة فَها هكاى‬ ‫‪,‬حَى جنظر الً لوحجه ججدها هزدحهة هجكدسة واأللواى جهألها حَوَة‪ ,‬ورﻏم انك قد جشﻌر‬ ‫بؤنها لم جﻌد لوحة جهَلة بسبب ازدحاهها لكى هى َكجرخ لذلك ؟حَنها جرسم لوحة حَاجك او‬ ‫َههك رأي ااوخروى ألنها لَست قابلة للشراء فهذه لوحجك انت ‪..‬وهذه حَاجك انت‬ ‫‪...............‬‬ ‫لَس هذا فحسب بل هو هى َسجطَﻊ أى َكجشﻑ حقَقة األشخاص فً حَاجه طبَﻌجهم أصلهم‬ ‫وهﻌدنهم ‪...‬اى اسجطاﻉ أى َكجشفها بالجؤكَد َهكنه أى َرسم كل هنهم فً لوحجه طبقا لحقَقجه‬ ‫‪,‬كذلك اوَضَﻑ األلواى ﻋبذا ‪ ,‬فاأللواى شخصَات ‪.....‬ﻋلً سبَل الهذال اى كاى فً حَاجك‬ ‫انسانا طَبا حنونا واضحا ‪..‬فانك اوبد وأى جهنحه ألواى جﻌبر ﻋنه هذل األبَض واألخضر‬ ‫والوردي ‪...‬أوربها َكوى جرَبا وروهانسَا وَﻌشق الجنوى والهﻐاهرة وااونطالق‪..‬حَنهاا‬ ‫جفضل أى َحظً بؤلواى جرَبة هذل األحهر والبرجقالً ‪...‬لكى احذر هذلها ججد الخَر ججد‬ ‫الشر َحوم حوله ‪..‬قد جقابل هى هو هنافق هجالﻋب كاألفﻌً‪ ,‬له أكذر هى وجه ‪,‬احذر هنه‬ ‫واهنحه ألوانا جناسبه هذل الرهادي واأللواى الداكنة هذل الكحلً أو الزَجً واألسود فهو‬ ‫كالحرباء له أكذر هى لوى‪............‬‬ ‫جذكر أاو ججسرﻉ فً اضافة األلواى لألشخاص فً لوحجك كها أحَانا ججسرﻉ فً حكهك ﻋلً‬ ‫األخرَى ‪...‬ألنك حَنها جظلم أخرَى ‪..‬وسوﻑ جشﻌر أى هناك أهر ها أصاب لوحجك وشوه‬ ‫جهالها لذا انجظر وقجا كاااااافَا لكً جﻌرﻑ انسانا ﻋلً حقَقجه فهذا او َحدخ بَى لَلة‬ ‫وضحاها ‪.....‬لذا اى قابلت انسانا ها واسجطﻌت أى ججاكد جَدا هى بﻌض صفاجه ولكى‬ ‫هازلت لم جﻌرفه كلَا بﻌد‪ ,‬كى فطنا واجرك دابها هساحة فً صورجه ﻋلً لوحجك بدوى‬ ‫الواى واجﻌل هذه الهساحة هً هنطقة الصدر ألنها هحل القلب ‪.....‬فؤنت او جدري‪ ...‬الدنَا‬ ‫اوجدوم ﻋلً حال واحد وكذلك القلوب ‪..‬هى كاى أسودا ربها بؤهر الواحد ﻋز وجل َصبح‬

‫‪180‬‬


‫أبَضا وكذلك النقَض ‪.....‬انا او أﻋلم وكذلك أنت‪ ,‬وحده هللا هقلب القلوب ﻋالم بذات‬ ‫الصدور‪.......‬‬ ‫وخجاها وأنا أنحنً هى شدة خجلً ألننً أطلت الحدَخ ‪,‬او َهم أى جكوى دارسا للفى حجً‬ ‫جسجطَﻊ اى جكوى فنانا فها اجحدخ ﻋنه هنا نوﻉ اشهل هى الفى انه فى الحَاة ‪...‬فى الجﻌرﻑ‬ ‫ﻋلً النفوس وججسَدها فً لوحة ‪,‬ربها جكوى هذه اللوحه هً ااوولً وااوخَرة ولكنها بال‬ ‫شك اﻏلً وأقَم هى كل لوحات الﻌالم ‪...‬هذه اللوحة هً حَاجك وحَاجك قصة او َهكى أى‬ ‫َكجبها أحد سواك‪....‬وحَاجك لوحة او َهكى أى َرسهها أحد سواك واو جقدرها كنوز الدنَا‬ ‫قَهة ‪......‬ألنها حَاجك أنت خلقها هللا لك انت ‪.‬لذلك هذه الحَاة لهذا ااونساى ‪...‬وهذه القصة‬ ‫لهذا الكاجب ‪....‬وهذه اللوحة هلك لهذا الفناى ‪...........‬‬

‫‪181‬‬


‫ىور العني‬

‫‪182‬‬


‫منى اللقاء‬ ‫هل جذكر جلك الشجرة‬ ‫كم لنا فَها هى ذكري‬ ‫نري هنها ظل وﻏصوى‬ ‫جحهَنا هى كل ﻋَوى‬ ‫جهطرنا بﻌبَر دابم‬ ‫نضحك ﻑ ﻏد قابم‬ ‫سرقوا ضحكجنا هنا‬ ‫قطﻌوا احالم كنا‬ ‫نراها حَاه جسﻌدنا‬ ‫نراها دواء َشفَنا‬ ‫نراها سهاء جحهَنا‬ ‫نراها شهس جضوَنا‬ ‫نراها قهر َسحب احزاى قد هرت‬ ‫هى بﻌد وفراق‬ ‫واشَاء لَست بااوفاق‬ ‫او جلوم احداا‬ ‫فجلك شجرجنا‬ ‫سجبقً ﻑ دنَجنا جكبر ونكبر هﻌها‬ ‫فالً اللقاء‬ ‫ﻑ ﻏد له بقاء‬ ‫هوﻋدنا جلك الشجره‬ ‫انجظرك ﻋندها ﻑ كل هره‬

‫‪183‬‬


‫قصة حبٌبٌن‬ ‫جهنً لقابً‬ ‫فﻌزم ﻋلً ابقابً‬ ‫نظر فٍ ﻋَونً‬ ‫فؤخرج بكل جنونً‬ ‫دﻋانً للحدَخ الطوَل‬ ‫وقال لَس اهاهك هى بدَل‬ ‫جحٍَ ها جبقً هنً او اهوت وجذهب هﻌاناجً ﻋنً‬ ‫فقلت‬ ‫لهاذا جرَد قجلً‬ ‫ففً هوجك هوجً‬ ‫اهسك بَدٌ‬ ‫فك أسر قلبً السجَى‬ ‫اﻋد الَه نبضه هى حَى لحَى‬ ‫فقال‬ ‫فها بالك بقلبً‬ ‫هنحنً هده وهد د بالجخلً ﻋنً‬ ‫جﻌالً انَري حَاجً‬ ‫جﻌالً اوخرج هى هناجاجً‬ ‫جﻌالً نطوي ﻋزاباجً‬ ‫جﻌالً نفجح طرَق لضحكاجً‬ ‫جﻌالً نهد ﻑ حَاجنا‬ ‫نقلب فَها اقدارنا‬ ‫فقلت‬ ‫نطقت بها كاى ﻉ لسانً‬ ‫وجودك اَقظ وجدانً‬ ‫واطفؤت ناراا باجت ﻑ كَانً‬ ‫ﻋد الً ﻑ الصحو وﻑ ااوحالم‬ ‫ﻋد الً اوقطﻊ شرَط احزانً‬

‫‪184‬‬


‫فقال‬ ‫كَﻑ جسلك ااوحزاى طرَقك‬ ‫دﻋوت ربً اى َنجَكً هى كل ضَقك‬ ‫حبَبجً سنﻌَش بقلب واحد‬ ‫فقلت‬ ‫ربَﻊ الﻌهر ﻋاد‬ ‫حظَت بالهراد‬ ‫فقال هاذا اصابك حبَبجً‬ ‫ساجرك قلبً لكً‬ ‫فقاطﻌجه‬ ‫اﻋدها ااوﻑ الهرات‬ ‫كً َزَد نبض قلبً بالهلَارات‬ ‫فقال‬ ‫اقسهت باى قلبً لكً فلها او جصدقَى‬ ‫فقالت‬ ‫اذا لم اصدق احدا‬ ‫فانت ااوصدق ابدا‬ ‫كرر حبَبجً‬ ‫فجرجﻊ الً دنَجً‬ ‫انجظرجها هنذ سنَى‬ ‫فال انت جقول واو انا ألَى‬

‫‪185‬‬


‫دعاء شلطاٌ‬

‫‪186‬‬


‫مصر ٌا أم‬ ‫هصر َا أم‬ ‫واودك اهم‬ ‫دول ﻋلشانك شالو الهم‬ ‫دول ﻋلشانك شالو كجَر‬ ‫حطو اَدَهم فٍ اَدَى بﻌض‬ ‫هَنا وهاَكل وَا أهَى‬ ‫هبجقدرش جطلﻊ فرق‬ ‫باَدَى واحدة‬ ‫ربنا واحد‬ ‫قلبنا واحد‬ ‫دهنا واحد‬ ‫كله ﻋشانك برده َا هصر‬ ‫كله ﻋشاى ندَكٍ النصر‬ ‫أهنا هٍ الﻐالَة ﻋلَنا‬ ‫لكى برده هش باَدَنا‬ ‫دول قجلونا ﻋلشاى بنحبك‬ ‫وكهاى حطو حدَد ﻑ اَدَنا‬ ‫نﻌهل اَه ﻋلشاى الﻐالَة‬ ‫جرضً ﻋلَنا‬ ‫نجحاهً فَها وججحاهً فَنا‬ ‫بردِك طول ٕٔ شهر‬ ‫والشجا قاﻋد جوه بَوجنا‬ ‫هبَخلصش‬ ‫ﻋسكر ﻋسكر ﻋسكر لَه‬ ‫كنت القدوة وكنت النصر‬ ‫لكى طلﻌت لﻌبة كبَرة‬ ‫كنا بنضحك ﻋلً نفسَنا‬ ‫حجً الﻌسكر شاَﻑ الﻐالَة‬ ‫جكَة أهله‬

‫‪187‬‬


‫آل َحَهها وَربَها‬ ‫وَخبَها هى الحراهَة‬ ‫الحراهَة هم هَى‬ ‫هم الذوار أواودها؟؟‬ ‫او او وألفَى او‬ ‫الذوار دول حبو جرابها‬ ‫هاجو ﻋشانها‬ ‫ضحو بورد َفجح فَها‬ ‫َهلً حَاجها فخر وحب‬ ‫َهلً حَاجها أهل م القلب‬ ‫فوقٍ َا هصر وشوفٍ واودك‬ ‫ضحو بكل ها لَهم لَكٍ‬ ‫شوفٍ الحب ده كله هنَى‬ ‫ﻋشقو جرابك‪ ..‬ﻋشقو ﻋبَرك‬ ‫حبو النور الهلَاى بَكٍ‬ ‫هم واودك انجٍ َا هصر‬ ‫وانجٍ الﻐالَة وانجٍ ااوصل‬ ‫ﻏَرهم َبقً طهﻌاى فَكٍ‬ ‫اه وهللا طهﻌاى فَكٍ‬

‫‪188‬‬


‫ثورة القلوب‬ ‫قلبٍ َؤى وَطلب الرحَل‬ ‫رحَل هى دنَا أهانجه‬ ‫رحَل هى دنَا قجلجه‬ ‫رحَل هى دنَا كجهت صوجه وكههجه‬ ‫ظل َحلم بالرحَل‬ ‫بﻌد أى أرهقه الحلم بالجحرَر‬ ‫ظى أنه لى َري نورا فٍ دنَاه‬ ‫فقرر أى َرحل ﻋى الظالم‬ ‫وَجرك خلفه الحَاة‬ ‫فجاء نور الذورة‬ ‫ذار الشﻌب‬ ‫وذار القلب‬ ‫وذار هﻌهها حجً الدم‬ ‫شﻌور جدَد‬ ‫أى جشﻌر بذورة فٍ دهك‬ ‫فٍ قلبك‬ ‫أى جشﻌر بحَاة جدب فٍ جسدك‬ ‫أى جقجل خوفك‬ ‫أى جطلق صوجك بﻌدها كههه الخوﻑ‬ ‫أى جلقً الهالََى ججهﻌوا هى أجلك‬ ‫هى أجل حلهك الذٌ قجلجه هى سنَى‬ ‫أى جشﻌر أنك لست وحدك‬ ‫أى جري نورا َشﻊ فٍ األفق القرَب‬ ‫ها أنقاها هى ذورة ﻋندها جنبﻊ هى القلب‬ ‫حجً هﻊ نقابها حاولوا جلوَذها‬

‫‪189‬‬


‫حاولوا قجلها فٍ ههدها‬ ‫فانقسم الناس‬ ‫بﻌضهم َراها نقَة كها هٍ‬ ‫واِخر َراها هلوذة باألحقاد‬ ‫فرق جسد‬ ‫حكهة قدَهة طبقوها ببراﻋة‪ ..‬ونجحوا‬ ‫لكى ظلت هٍ نقَة طاهرة‬ ‫شاهخة ﻋالَة‬ ‫جرقً ﻋى الشبهات‬ ‫ههها حاولوا النَل هنها‬ ‫فالنَل طهرها‬ ‫نقاها‬ ‫رفﻌها فوق الجهَﻊ‬ ‫وﻋالها‬ ‫سالت دهاهم هى أجلنا‬ ‫سالت دهوﻉ ااوههات‬ ‫سالت دهوﻉ قلوبهم‬ ‫هى اجل حرَة الشﻌب‬ ‫لَس هى اجل حَاة افضل‬ ‫فقط هى اجل الحَاة‬ ‫ضحوا وهم َبجسهوى‬ ‫هاجوا وهم شاهخوى‬ ‫ذار الشﻌب‬ ‫وذار القلب‬ ‫واو َقدر أى َطفبها احد‬ ‫ذورة شﻌب جطفؤ‬ ‫جﻌنٍ شﻌبا َقجل هى جدَد‬

‫‪190‬‬


‫جﻌنٍ قلبا َقجل هى جدَد‬ ‫ذورة شﻌب جنجح‬ ‫جﻌنٍ شﻌبا َولد هى جدَد‬ ‫جﻌنٍ قلبا َولد هى جدَد‬ ‫أرَد لقلبٍ هذا الهَالد‬ ‫أرَد له هذه الحَاة‬ ‫فلجحَا الذورة‬ ‫فلجحَا الحرَة‬ ‫فلجحَا الحَاة‬ ‫فلجحَا الحَاة‬

‫‪191‬‬


‫ختام‬ ‫سعدنا بشرف مشاركة هذا العدد من ال ُك ّتاب الذٌن نؤمل أن ترى أعمالهم النور وتصل‬ ‫لقلوب وعقول القراء فً كل مكان متمنٌن لهم دوام التوفٌق والنجاح‬ ‫نتمنى أن ٌحوذ الكتاب على إعجابكم وتصل رسالته إلٌكم‬ ‫شرفنا باستضافتكم على صفحاته‬

‫وانتظروا العدد القادم بإذن هللا‬ ‫شكرا‬

‫فرٌق العمل‬

‫‪192‬‬


‫أسرة رسالة – صٌدلة المنصورة‬ ‫رائد األسرة‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬فتح هللا بالل‬

‫مقرر األسرة‬ ‫محمد معوض فضل‬

‫مقرر مساعد األسرة‬ ‫محمد وجدي ناجً‬

‫أمٌن الصندوق‬ ‫إسراء عبد هللا‬

‫فرٌق عمل الكتاب اإللكترونً‬ ‫دعاء سلطان‬ ‫محمد النٌدي‬ ‫أحمد رشاد‬ ‫عمرو شعٌر‬ ‫رنا سعد‬

‫‪193‬‬


194


195

thwret elqlob e-book  

thwret elqlob e-book

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you