Page 1

DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:14 Pagina 1

rs De me .. rne n. de lle on erte v

Editie Etten-Leur

jaargang 1 nummer 1 • februari 2011

3 5 8 11

MKB helpt overheid bij oplossen maatschappelijke problemen

Belastingplan 2011: Stimulans voor ondernemerschap en innovatie

Bereik uw doelgroep

Bedrijventerrein Vosdonk

Hoe kan ik duurzaam consumeren?

Verder in dit nummer

De nieuwste auto’s van 2010 en 2011 Ontslagprocedure


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:14 Pagina 2

Ondernemers opgelet: bezint voor u print! Nu 3 maanden gratis afdrukken bij optimalisering van uw huidige afdrukpark.

Wilt u ook het beste van twee werelden? Wij maken het mogelijk! Enerzijds als betrouwbare en duurzame partner die uw IT-medewerkers ontzorgt en uw printkosten weer transparant maakt. Anderzijds bieden wij oplossingen om uw organisatie digitaal productiever te laten werken. Met ĂŠĂŠn druk op de knop scant u documenten altijd direct naar de juiste plaats in uw boekhoudpakket of CRM-systeem.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel Rob of Marco van Ricoh Document Center Midden-Brabant: 0416 - 744 102 of mail naar RDC-MiddenBrabant@ricoh.nl Ricoh Document Center Midden-Brabant, Van Liemptstraat 16, 5145 RB Waalwijk, 0416-744 102, www.ricoh-documentcenter.nl


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:14 Pagina 3

Aanbesteden Jaarlijks koopt de overheid voor ongeveer 57 miljard euro in. Dat doet de overheid met belastinggeld. Voor het bedrijfsleven is de overheid een belangrijke opdrachtgever. Het doel van aanbesteden is dat de overheid op een transparante en niet-discriminerende wijze inkoopt zodat ondernemers een goede en gelijke kans maken om een opdracht te verwerven. Voor overheden is het van belang tegen de beste prijs/kwaliteitsverhouding in te kopen. Opdrachten kunnen bestaan uit werken, diensten of leveringen. De regels voor aanbesteden zijn te vinden in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). De bepalingen uit het Bao en het Bass zijn gebaseerd op Europese regelgeving – de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Nederlandse aanbestedingspraktijk is in ontwikkeling. Zo werkt het ministerie van Economische Zaken aan een nieuwe Aanbestedingswet.

MKB helpt overheid bij oplossen maatschappelijke problemen MKB’ers dragen effectief bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat blijkt uit de evaluatie van het SBIR (Small Business Innovation Research) programma die minister Van der Hoeven van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Via dit programma besteedt de overheid maatschappelijk relevant onderzoek uit bij innovatieve bedrijven. Door in te schrijven op tenders van het SBIR programma krijgen bedrijven een kans om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen. Ondernemers voeren in opdracht van de overheid een R&D-opdracht uit. Ze krij-

28 projecten voor ruim 70 miljoen Euro De SBIR-regeling kent drie doelen: bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten, versterken van de innovatiekracht van het MKB, en het te gelde maken van kennis. In 2004 begon het ministerie van Economische Zaken met deze vorm van aanbesteden. Sinds 2004 zijn er inmiddels 28 SBIR-oproepen geweest of in voorbereiding, hetgeen optelt tot een totaalbudget van €71,5 miljoen. Voorbeelden van SBIR aanbestedingen zijn onder andere gebruik van groene grondstoffen voor non-food producten, dijkbewaking, luchtwassystemen

Daardoor worden cliënten sneller geholpen, met meer aandacht en een prettigere bejegening door een gemotiveerde professional.

Colofon Uitgave De ondernemerskrant Etten – Leur

Gelden de arboregels ook voor vrijwilligers en zelfstandigen?

Oplage

De meeste regels uit de Arbowet en het Arbobesluit gelden niet voor vrijwilligers en zelfstandigen. Waar het gaat om ernstige risico's, zoals valgevaar, werken in zeer hete of koude omgevingen of werken met gevaarlijke stoffen, gelden de arboregels wel voor deze groepen.

Advertentie exploitatie

Aanvullende arbovoorschriften

Opmaak Dtp

Voor zwangere en voor jeugdige vrijwilligers (jonger dan 18 jaar) gelden aanvullende arbovoorschriften. Zij mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Jongeren moeten in risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen. Zwangere vrouwen en moeders die hun baby borstvoeding geven, moeten voldoende gelegenheid krijgen om te rusten.

Giesbers Multimedia Wietze de Boer

Meer informatie Meer informatie over arbovoorschriften speciaal voor jeugdige en voor zwangere vrijwilligers vindt u op de website arboportaal.nl.

25.000

Productie en uitgave van Requestmedia Postbus 767 9200 AT Drachten Telefoon 0512-548055 Fax 087-7844098

Giesbers Multimedia Pim Mulierlaan 33 8443 DA Heerenveen Telefoon 0513-636600

Ontwerp gen de volledige kosten vergoed en hoeven niet zelf te investeren in de ontwikkeling, zoals bij subsidies. Dat vermindert het risico voor mkb-bedrijven. Om de kans te vergroten dat SBIR projecten daadwerkelijk leiden tot nieuwe producten en diensten, blijven de intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer.

MKB is creatief en flexibel

Moet ik als werkgever een arbodienst hebben? Als werkgever hoeft niet per se gebruik te maken van een arbodienst.

Wel deskundige ondersteuning Als werkgever moet u wel voor de volgende taken deskundige ondersteuning hebben: • advies en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); • ziekteverzuimbegeleiding (door de bedrijfsarts); • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (door de bedrijfsarts); • aanstellingskeuringen (door de bedrijfsarts). Voor deze ondersteuning kan u als werkgever kiezen voor een contract met een arbodienst.

Maatwerkregeling U kunt als werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. Deze bepaalt dan zelf hoe en met welke deskundige hij de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. Wel moet er in ieder geval een bedrijfsarts worden ingeschakeld. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de maatwerkregeling.

Het SBIR-programma staat open voor bedrijven die zelf aan onderzoek en (product) ontwikkeling doen. De overheid nodigt nadrukkelijk kleine bedrijven uit om in te schrijven. Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat SBIR bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten en het versterken van de innovatie van het mkb. Dankzij de SBIR worden ook ideeën voor innovatie uitgevoerd die anders door gebrek aan financiering of commerciële haalbaarheid niet of slechts langzaam van de grond zouden komen.

van veehouderijen en nieuwe eiwitten op het menu. Inmiddels doen zes ministeries via de SBIR een beroep op het MKB om vraagstukken op te lossen. De regeling wordt uitgevoerd door AgentschapNL .

Aanpak regeldruk in jeugdzorg Jeugd en Gezin pakt de regeldruk en onnodige bureaucratie in de jeugdketen aan. Het project RAP Regeldruk AanPak wil de ervaren regeldruk voor zowel professionals als cliënten terugbrengen met 25% in 2011. In het voorjaar van 2011 wordt getoetst of dit doel is gehaald. Professionals ervaren administratieve last als gevolg van wet- en regelgeving. Of als gevolg van interne procedures, moeizame samenwerking tussen hulpverleners en misverstanden over regelgeving. Doel van het project RAP is om de professional meer ruimte te geven om zijn vak goed en met plezier te kunnen uitoefenen.

Requestmedia

Tekst en redactie Requestmedia Ministerie van economische zaken Bedrijfsverenigingen Margreet Boonstra Anita Bakker

Traffic Requestmedia, Giesbers Multimedia

Medewerkers Patrick Faber, René de Jong

Fotografie G. Lanting M. Minderhoud Willemjans Quistnix

Druk Veenstra & De Vries

Verspreiding Alpha groep De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:15 Pagina 4

OOK

Het adres voor het beste varkens-, rund- en kippenvlees van eigen boerderij. Kleinverpakking zowel vers als diepvries.

www.hoevehetlaag.nl

hoevehetlaag@hetnet.nl

Gourmet, fondue en steengrill schotels BARBECUE: COMPLEET VERZORGD

Vanaf € 4.95 pp VANAF € 8.75 PP

Kom gerust eens langs en proef onze kwaliteit Leverancier van TON’S mosterd en mayonaise

Fam. de Koning Bredaseweg 38 4891 SJ Rijsbergen Tel/fax. 076-5961786 bgg. 06-10037705

Woensdag: 9.00 – 13.00 Donderdag: 13.00-17.30 Vrijdag: 13.00-17.30 Zaterdag: 9.00-13.00 Of op afspraak

De klant is koning bij de Koning

VERZORGEN WIJ UW BEDRIJFSFOTOGRAFIE • W E B S I T E S • B R O C H U R E S • F L Y E R S


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:15 Pagina 5

Belastingplan 2011: stimulans voor ondernemerschap en innovatie Extra maatregelen om ondernemerschap en innovatie te bevorderen, nieuwe regels in de strijd tegen fraude en belastingontwijking en zeer zuinige auto’s blijven fiscaal aantrekkelijk. Dat zijn de belangrijkste punten uit het Belastingplan 2011 van de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. 'Om de pijn van de crisis te verzachten zetten we in 2011 fors in op het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Want het zijn de ondernemers die ons uit de crisis helpen. Tegelijkertijd moet ieder zijn deel betalen. Dat betekent dat we maatregelen treffen tegen het doelbewust omzeilen van bestaande belastingregels. En ook de gerichte aanpak van zwartsparen wordt verder uitgebreid', aldus minister De Jager.

Ondernemers Het Belastingplan 2011 bevat diverse maatregelen die ondernemerschap stimuleren. Zo wordt de vennootschapsbelasting in 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Verder wordt de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 aan winst verlaagd tot 20%, waarmee het 'MKBtarief ' definitief wordt gemaakt. Daarnaast krijgt de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven een flinke impuls door het verlengen van de verruimde mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening, de definitieve invoering van de btw-kwartaalaangifte voor alle bedrijven in Nederland en het verlengen van de regeling voor tijdelijke versnelde afschrijving. De fiscale stimuleringsregeling ter compensatie van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt op diverse punten blijvend verruimd en om innovatief ondernemerschap verder te bevorderen wordt de innovatiebox uitgebreid. Tot slot wordt de werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, op verzoek van werkgevers nog op een aantal punten verder versoepeld.

Fraude en belastingontwijking Het Belastingplan 2011 bevat belangrijke maatregelen tegen fraude en belastingontwijking: Met aanvullende wetgeving wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekun-

stelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen. De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de EU. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de pakkans. In de regeling Hillen vervalt het onbedoelde dubbele voordeel dat mensen die hun woning financieren met een personeelslening in bepaalde situaties kunnen hebben. De totale opbrengst van deze aanpak is geraamd op ruim € 300 miljoen per jaar.

Autobelastingen In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Inmiddels rijden er in Nederland ruim 200.000 zeer zuinige auto’s. Omdat de fiscale korting op zuinig rijden bedoeld is als blijvende stimulans tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke aanscherping van de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken. Tevens kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid hebben over de fiscale

voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting. Een ander punt is de in 2008 aangekondigde afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Die ingreep wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing.

Woningmarkt Het pakket aan tijdelijke fiscale maatregelen om de woningmarkt te stimuleren, werd eind augustus al aangekondigd. Het gaat onder meer om een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie. Daarnaast gaat de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrente-aftrek tijdelijk van twee naar drie jaar. En voor woningen die in 2011 worden gekocht en vervolgens binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede ver-

koop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst.

Fiscale koopkrachtmaatregelen Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Om participatie te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd: werken wordt daarmee lonender. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting.

Over het Belastingplan Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag (tegelijkertijd met de Miljoenennota) gepresenteerd. In totaal rekent de Staat voor 2011 op € 225 miljard aan inkomsten uit belastingen en premies, zoals loon- en inkomstenheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Het Belastingplan 2011 wordt – na akkoord van het Parlement – op 1 januari 2011 van kracht.

Bedrijven die houtafval verwerken, beperken explosiegevaar Alle bedrijven die houtafval verwerken, nemen inmiddels maatregelen om brand en explosiegevaar te voorkomen. Uit houtafval komt houtstof vrij dat behalve explosies ook gezondheidsklachten kan veroorzaken, waaronder kanker in de neusholten en voorhoofdsholte. Ook deze risico’s hebben de bedrijven aangepakt. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie. Tussen 2005 en 2008 hebben zestien branden en explosies plaatsgevonden bij bedrijven die houtafval oftewel houtvezels verwerken. Dat was de aanleiding voor deze inspecties. Houtvezels zijn het restafval van timmer- en meubelbedrijven. Dertien bedrijven hergebruiken dit als grondstof voor producten zoals opslagpallets, isolatiewanden en briketten. Houtvezels bevatten onder meer fijnkorrelig houtstof. Het houtstof kan, net als brandbare gassen, in combinatie met zuurstof en een ontstekingsbron makkelijk brand of een ex-

plosie veroorzaken. Verder kan houtstof leiden tot onder meer allergische reacties van de huid en ontstekingen van het oogbindvlies of strottenhoofd. Stof van hardhout is bovendien kankerverwekkend. Van een structurele beoordeling van gevaarlijke situaties of een explosieveiligheidsdocument (EVD) was bij veel bedrijven geen sprake. Toch zijn ondernemingen zich, door de incidenten van de afgelopen jaren, bewuster geworden van de risico’s. Bij de inspecties bleek dat vrijwel alle bedrijven maatregelen op de werkvloer hadden genomen om brand of explosie te voorkomen. En om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan houtstof gebruiken de bedrijven onder meer shovels met gesloten cabines en filtermaskers. Waar de situatie nog niet helemaal in orde was, gaven de inspecteurs een waarschuwing, waarna de omstandigheden zijn verbeterd.


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:15 Pagina 6

Van Wijngaarden Holding B.V. Koloniedijk 3 7739 PA Vinkenbuurt, gemeente Ommen telefoon 06-21203002

Groot in ervaring met alle aspecten van inkoop en aanbesteden


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:15 Pagina 7

De nieuwste auto's van 2010 en 2011 De Volkswagen Passat, een klasse appart. De Volkswagen Passat heeft een combinatie van goede eigenschappen die u zal aanspreken: een Passat is niet alleen stijlvol, comfortabel en luxueus, maar ook prachtig afgewerkt, betrouwbaar en geweldig om in te rijden. De nieuwe Passat staat nu bij uw Volkswagen-dealer. Daar kunt u een proefrit maken. www.volkswagen.nl

Onderscheidend en krachtig Het carrosseriedesign van de Audi A1 De Audi A1 staat zelfverzekerd op zijn wielen. Hij oogt krachtig, is onderscheidend en heeft karakter. Niet voor niets is dit het premium model en de sportieveling in zijn segment. De nadruk op de rondomlopende taillelijn, de in een afwijkende kleur uitgevoerde dakbogen en de zeer schuin geplaatste C-stijlen zorgen voor de unieke uitstraling van deze driedeurs bolide. www.audi.nl

De Golf: Duitse degelijkheid De Volkswagen Golf zet al jarenlang de toon in zijn klasse. De Volkswagen Golf die u hier ziet is de nieuwste editie van dit succesvolle model. Onvoorwaardelijke kwaliteit, maximale veiligheid en comfort met een sportieve uitstraling. Het meest indrukwekkend zijn de rijeigenschappen van de Volkswagen Golf.

Volvo V60 Zweedse veiligheid op en top Al geruime tijd is Volvo met alternatieve brandstoffen en plug-in concepten aan het ontwikkelen. Zo kwamen de Zweden reeds in 2007 met een C30 plug-in op de proppen, met een motor die op bio-ethanol liep. In 2009 sprak het bedrijf de ambitie uit in 2012 met een plug-in hybride te komen, en dat lijkt te gaan lukken. www.volvo.nl

100% Koreaanse aantrekkingskracht... De nieuwe Kia Sportage is het levende bewijs dat de eerste indruk telt. Deze adembenemende auto blijft opwindend – waar u ook gaat en wat er ook gebeurt. Naast het ontwerp dat vele hoofden doet draaien, beschikt de Sportage over de essentiÍle kenmerken die nodig zijn om elk stedelijk avontuur het hoofd te bieden. Verder combineert de Sportage comfort en veelzijdigheid. Dus waar wacht u nog op? Houd de weg onder controle. En doe het in stijl. www.kia.nl


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:15 Pagina 8

Bedrijventerrein Vosdonk

Winkelen In het mooie centrum van Etten-Leur is een groot winkelcentrum gevestigd, deels overdekt. Hier bevinden zich winkels van diverse ketens en veel kleinere winkels. Naast het gelegen overdekte centrum vind u ook de winkelstraat, met zijn vele leuke en gezellige restaurantjes om heerlijk te genieten van de lekkernijen van deze streek of gewoon een heerlijk kopje koffie. Het is onderdeel van Winkelhart Etten-Leur dat over ruim 200 winkels beschikt. De koopavond is op vrijdag. Op het Raadhuisplein wordt de woensdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur weekmarkt op de weekmarkt komt u van alles tegen van groente tot aan vlees en nootjes, de markt staat bekend als gezellig met al hun kraampjes! Waar diverse marktkooplui zich middels hun eigen manier van optreden onderscheiden de markt en wordt op vrijdag gehouden. Op het Van Bergenplein van 09.00 tot 12.00 uur. Diverse ondernemingen hebben ervoor gekozen om gezamenlijk en eendrachtig te zijn in de winkeliersvereniging.

Bedrijventerrein Vosdonk is gelegen aan de westkant van de gemeente Etten-Leur, direct aan de rijksweg A58 (afrit 19). Op het bedrijventerrein zijn circa 350 bedrijven gevestigd van verschillende omvang van klein tot grote ondernemingen in verschillende branche zijn deze bedrijven actief als: metaalnijverheid, machinefabricage, transport & logistiek, groothandel, bouwnijverheid en distributie. Ruim 9000 personen zijn er elke dag in de weer om hun producten en of diensten aan te bieden en zei komen uit Etten-Leur en de regio. Hierdoor is dit bedrijventerrein in belangrijke mate erg goed voor de werkgelegenheid. Om het terrein vitaal en in goede staat te houden, worden diverse herstructureringsprojecten uitgevoerd.

Infrastructuur De inrichting van bedrijventerrein Vosdonk voldoet aan alle eisen van deze tijd. Wegen met goede aan en afvoer voldoen aan de uitgangspunten van duurzaam veilige wegen. Zoals goede fietspad voorzieningen, die goed aansluiten op de gemeentelijke fietspaden. Alle wegen op het bedrijventerrein zijn voorzien van asfaltbestrating. Dit ruim opgezet bedrijventerrein is afgewisseld met groenstroken modern en helemaal van deze tijd. In het najaar wordt er gewerkt aan een wegwijs systeem om elke bezoeker naar de juiste onderneming te loodsen.

Parkeren Parkeren zal zoveel mogelijk op eigen terrein plaats vinden waardoor de parkeeroverlast voor de (naaste) omgeving wordt voorkomen. Voor vrachtwagens is er op Vosdonk een parkeerplaats aangelegd. Het betreft een geasfalteerd terrein dat volledig door een hekwerk is omgeven en voorzien is van goede verlichting.

Glasvezel Het glasvezelnetwerk biedt voor ondernemers op het bedrijventerrein Vosdonk een groot bereik en geeft bedrijven een kleine voorsprong in telefonie en internet. Alle ICT toepassingen zijn mogelijk. KPN biedt binnenkort ook bellen via

deze glasvezelverbinding aan. Bedrijven kunnen hun eigen telefooncentrale blijven gebruiken met behoud van nummers en functionaliteiten. Heeft u belangstelling voor een glasvezelverbinding? Dan kunt u terecht bij IP Visie in EttenLeur (www.ipvisie.com)

Veiligheid De beveiliging van bedrijventerrein Vosdonk is geregeld via de Stichting Surveillance Vosdonk (SSV), waar ingeschreven bedrijven samenwerken om de veiligheid voor goederen en personen te bevorderen. Bij de aankoop van bouwgrond verplicht u zich deel te nemen in de beveiliging- en surveillanceovereenkomst. De gezamenlijke inspanningen van de Industriële Kring Etten-Leur, Stichting Surveillance Vos-

Schoenmakershoek-Oost Fase 1 een feit!? De bouw van 24 zorg- en 20 huurwoningen aan de Landmanweg, Meesterhof, Smidweg en Marskramerstraat. Zijn burgemeester en wethouders voornemens om met in achtneming van artikel 7.2 lid 1 van de planregels van het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek-Oost’ vergunning te verlenen. Er kan daartoe alleen overgaan worden, indien de aanvraag in overeenstemming is met een ontwerp uitwerkingsplan. De aanvraag heeft betrekking op ‘Uitwerking bestemmingsplan Schoenmakershoek-Oost fase 1’. De aanvraag wijkt beperkt af van dit ontwerp (o.a. de bouwwand aan de Smidweg en het bebouwingspercentage voor het perceel van de zorgwoningen aan de Landmanweg). Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om bij de vaststelling van de uitwerking het ontwerp aan te passen. Vooruitlopend hierop willen zij voor de bouw van genoemde woningen een omgevingsvergunning verlenen. Alvorens zij daartoe overgaan, liggen de tekeningen van het bouwplan, de aangepaste plankaart en bijhorende planregels vanaf 13 januari 2011 gedurende een periode van zes weken ter inzage. In deze periode zal de gemeente via de site www.etten-leur.nl Belangstellende willen informeren over het verloop van deze ontwikkeling.

donk, Kamer van Koophandel, MKB Nederland, Politie Midden- en West-Brabant, Brandweer en Gemeente Etten-Leur. Heeft dit terrein het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B). Hierdoor wordt het terrein als zodanig veilig dat criminelen er eerst wel even over nadenken om hun activiteiten uit te voeren. Het waarborgt in zekere mate de veiligheid van personen en goederen.

vium. Tegenover het Trivium ligt de Parklaan. De Parklaan is een representatieve kantorenlocatie met veel groen en waterpartijen. Deze omgeving kenmerkt zich door de statige bedrijfspanden waarin diverse bedrijven van uiteenlopende aard zich hebben gevestigd. Op dit moment is er een kantoorgebouw in aanbouw. En op termijn wordt er begonnen met de bouw van een tweetal kantoren aan de zuidzijde van de Parklaan.

Attelaken In het noordoosten van Etten-Leur vind u het kleinschalige bedrijventerrein Attelaken. Dit unieke terrein is voor Startende bedrijven en eenmansbedrijven geschikt voor huisvestingsmogelijkheden. De locatie Attelaken voorziet in deze vraag naar kleine en middelgrote bedrijfspercelen voor het midden- en kleinbedrijf, waarbij een aantal percelen aan met name de noordzijde van het plan tevens geschikt is voor de combinatie wonen en werken. De bedrijven die zich er vestigen zijn lichte industriële en groothandelsbedrijven. De woon-werklocatie Attelaken is gelegen aan de noordoostzijde van de gemeente Door de goede ontsluitingswegen is rijksweg A58 via de Lage Vaartkant op eenvoudige en snelle wijze te bereiken.

Parcstaete Naar het centrum van Etten-Leur is er volop bedrijvigheid. vanaf de A58 ligt het gebied Tri-

Trivium Het plan Trivium wordt door de Van HemertGroep ontwikkeld en waar zich reeds hebben gevestigd. Het Regionaal Opleidingcentrum (ROC). Het Trivium Hotel & Spa (4 sterren). Detailhandel bedrijven in bouwen, wonen, en tuin.

Zwartenberg Zwartenberg bedrijventerrein is ca 10 hectaren en bevind zich langs de rivier De Mark en later is dit bedrijventerrein uitgebreid met nog eens 8 hectaren. Het bedrijventerrein Zwartenberg ligt in het noorden van de gemeente. Op het terrein zijn enkele bedrijven gevestigd. Dit betreft veelal bedrijven met een zwaarder, milieuhinderlijk karakter.Vanwege de ligging tegen een landelijk gebied en de matige bereikbaarheid, is een uitbreiding van het terrein niet voorzien in de toekomst.


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:15 Pagina 9

De ontslagprocedure Ontslag met wederzijds goedvinden Zijn u en uw werknemer het eens over het ontslag? Dan kunt u afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. De belangrijkste kenmerken van dit type ontslag zijn: • U of uw werknemer stelt voor om het dienstverband te beëindigen. • U en uw werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag. U wilt dus allebei dat het dienstverband eindigt. • U bent het samen ook eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. In dit geval heeft u geen toestemming nodig van

UWV WERKbedrijf om uw werknemer te mogen ontslaan. Ook hoeft u niet naar de kantonrechter om toestemming te vragen. Na het ontslag moet uw werknemer direct op zoek naar nieuw werk. Lukt dit niet, dan kan hij bij UWV • Rekening houden met de opzegtermijn. • Beëindigingovereenkomst opstellen.

Ontslag aangevraagd via UWV WERKbedrijf Na de aanvraag van een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf doorloopt u de volgende stappen: • Het WERKbedrijf stuurt een kopie van de aanvraag door naar uw werknemer. • Uw werknemer kan tegen de aanvraag ingaan.

• Het WERKbedrijf beoordeelt de argumenten en neemt een besluit. • Binnen 6 weken weet u of u de ontslagvergunning krijgt.

Wat moet u doen na de aanvraag voor de ontslagvergunning? • Uw ontslagaanvraag compleet maken • Als uw werknemer in verweer gaat Zodra de werknemer een kopie van de ontslagaanvraag krijgt, heeft hij 2 weken de tijd om op het ontslag te reageren. Als hij het niet eens is met u, dan kan hij in verweer gaan. Daarvoor vult hij het verweerformulier in dat hij tegelijkertijd met de kopie van de ontslagaanvraag ontvangt. Vult hij het formulier in? Dan krijgt u daar een kopie van. UWV beoordeelt of het nodig is dat u weer reageert op het verweer van uw werknemer. Waarna uw werknemer weer de gelegenheid krijgt om zijn reactie te geven. • Beslissing over de ontslagaanvraag • Is bezwaar of beroep mogelijk?

Is bezwaar of beroep mogelijk? Heeft u geen ontslagvergunning gekregen? En bent u het er niet mee eens? Dan kunt u in sommige gevallen een nieuwe ontslagaanvraag indienen. Bijvoorbeeld als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Bezwaar maken of beroep indienen is niet mogelijk. Wél kunt u een klacht indienen als u het niet eens bent met de gang van zaken bij de ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf, maar de beslissing kan daardoor niet veranderen.

Alternatieven voor ontslag Als u de arbeidsovereenkomst toch wilt opzeggen, dan kunt u de kantonrechter vragen of hij het wil ontbinden. Of misschien kunt u in onderling overleg met uw werknemer tot een oplossing komen. Dat betekent dat u de arbeidsovereenkomst verbreekt met wederzijds goedvinden.

Hét Werkgeverservicepunt Is een gezamenlijk initiatief van De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert, CWI en UWV zei hebben hun krachten gebundeld op één plek. Hét Werkgeversservicepunt is ingericht voor alles wat met werk te maken heeft. Werkgevers die op zoek zijn naar een geschikte medewerker voor het opvullen van een vacature maken hiervan gebruik. Ook als het om vragen gaat over het zoeken en vinden van geschikt personeel. Dan kunt u van Hét Werkgeversservicepunt gebruik maken voor de kortste en goedkoopste weg naar nieuwe medewerkers.

Bestand Door het grote bestand van werkzoekenden in de regio vanuit alle beroepen en leeftijden, met uiteenlopende ervarings- en opleidingsniveaus. Kunt u kandidaten zoeken die in veel gevallen direct beschikbaar zijn en anders kan een medewerker een scala van middelen inzetten om iemand zo snel mogelijk geschikt te maken voor de vacature die u heeft. Bijvoorbeeld door bijscholing en begeleiding kan een kandidaat uitgroeien tot een zeer waardevolle medewerker voor uw bedrijf.

Informatie Wilt u informatie over actuele ontwikkelingen op de (lokale) arbeidsmarkt? Of meer weten over opleidingen, stageplaatsen of subsidieregelingen bij aanname van mensen met een WW of WWB-uitkering? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Het uitgebreide pakket aan dienstverlening komt tot stand door de samenwerking van de partijen die deelnemen. Ook met uitzendbureaus en re- integratiebedrijven werken we nauw samen. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de deelnemende gemeenten hebben hiertoe de handen ineen geslagen. Het servicepunt maakt snel schakelen tussen vraag en aanbod mogelijk én slaat bruggen waar vraag en aanbod niet geheel op elkaar aansluiten. Er kan veel meer dan u denkt. Voorbeelden hiervan zijn leer/werktrajecten, scholing, jobcoaching, financiële tegemoetkomingen. Kortom: tal van mogelijkheden om van een gemotiveerde kandidaat een uitstekende kracht te maken voor uw organisatie.


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:15 Pagina 10

creditmanagement en financiële dienstverlening Kantoor Amersfoort Hardwareweg 4 Correspondentieadres: Postbus 1466 • 3800 BL Amersfoort Tel.: (033) 454 66 74 • Fax: (033) 454 66 66 E-mail: amersfoort@debigroep.nl www.debigroep.nl


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:16 Pagina 11

Groen milieulabel voor alle Lancia Delta’s inclusief A-label

Lancia Delta vanaf € 23.995 inclusief 3 jaar garantie, lease vanaf € 487 per maand Geïnteresseerden in de nieuwe Lancia Delta Multiair kunnen vanaf nu bij Jan Hop in Roosendaal terecht. De Lancia Delta: grenzen overschrijden

Interieur

Sinds de introductie van de nieuwe Delta gaat het uitstekend met de verkoopcijfers van Lancia. Met oude kernwaarden als innovatie en comfort heeft het extravagant ogende nieuwe model de belangstelling voor het oude Italiaanse merk sterk aangewakkerd.

Het interieur is luxueus zonder decadent te zijn. De stoelen in de versie die wij mogen testen zien er prachtig uit, door de combinatie

Wie Delta rijdt, is wars van gezapigheid, maar houdt van intens genieten. En van vloeiende, aërodynamische lijnen. Daar waar de voorgangers van de Delta nog echte sportmodellen waren, is de nieuwe Lancia Delta een auto van een flink formaat, een stationcar waar je het nodige in mee kunt nemen. Het ralllyverleden is deze variant niet aan te zien. Eigenlijk een mooi compromis tussen de ideale gezinsauto én de perfecte zakenwagen. Kortom: met de Lancia Delta kun je voor de dag komen. Deze auto weet de aandacht op zich te vestigen.

van leer en alcantara. Gelukkig zitten ze ook heerlijk. Wat verder opvalt is de geraffineerde vormgeving van het vierspaaks stuurwiel en de middenconsole die lijkt te zweven op stroken van wit licht. Voor de passagiers is het prettig dat de achterbank verder naar achteren kan worden geschoven. Hierdoor ontstaat een riante business classbank waarbij niemand nog krap hoeft te zitten.

Een systeem dat we tegenwoordig wel vaker tegenkomen en dat buitengewoon handig blijkt. Zo kunnen de chauffeur en zijn (of haar) bijrijder ook ruim zitten zonder dat iemand achterin daar last van heeft.

Exterieur Zoals gezegd, wie kiest voor Lancia, kiest voor een zekere klasse. Veel verchroomde details die de auto net dat beetje extra geven. Daarnaast verbaast de Delta met maar liefst elf effen lakkleuren waaruit gekozen kan worden. Bovendien zijn er vier uitrustingsniveau's.

Prijzen De Lancia Delta is er vanaf 23.995 euro voor de 1.4 16v T-Jet Argento. 'Onze' auto, het type Oro is er vanaf 27.495 euro. De 1.4 MultiAir 16v Hard Black is er vanaf 30.495 euro en de 1.8 Di TurboJet Sportronic is er vanaf 33.245 euro. Prettige bijkomstigheid is dat de types 1.4 MultiAir een bijtelling van slechts 20% hebben. Zo wordt het zeker interessant om voor de Lancia Delta te kiezen. De dieselmodellen beginnen bij 27.245 euro voor de 1.6 16v MultiJet Argento. Meer informatie: Jan Hop Roosendaal B.V. Keulsveld 2, 4705 RS Roosendaal Tel +31 (0)165 55 62 36 Fax +31 (0)165 53 67 89 www.janhop.nl Zie ook onze advertentie op de achterpagina.


Hier staat NIET uw advertentie! Een gemiste kans. Deze krant komt namelijk uit in een oplage van 20.000 stuks in Etten-Leur en omgeving. Een fantastisch middel om uw doelgroep te bereiken! U ziet dat het werkt, want u heeft zojuist de krant omgedraaid.

Wilt u de volgende keer uw kans niet mislopen, bel dan snel: 0513-636600 of mail naar advertentie@giesbers.nu Informeer naar onze andere activiteiten of kijk op www.giesbers.nu

DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:16 Pagina 12


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:16 Pagina 13

Modern en goed geoutilleerd machinaal bestraten $E+ROM"ESTRATINGEN"6ISEENGERENOMMEERDBESTRATINGBEDRIJFENWERKTHOOFDZAKELIJKINDEPROVINCIES.OORD "RABANT :EELAND 5TRECHT EN:UID (OLLAND$EWERKZAAMHEDENWORDENVOORNAMELIJKUITGEVOERDALSHOOFDAANNEMERENVEELGROTEPROJECTENZIJNVERRICHTINDE:UID WESTHOEKVAN.EDERLANDENDANMETNAMEIN2OTTERDAM$E+ROMISEENBEDRIJFMETEENMODERNE½LOSO½ETENAANZIENVANMACHINAAL BESTRATENENVANUITDIEGEDACHTEWERKTENINVESTEERTHETBEDRIJF E+ROMBESTRATINGENISEENALLROUNDINZET BAAROPGEBIEDGRONDWERKZAAMHEDEN HET LEVERENENAANBRENGENVANVERHARDINGS MATERIALENENALLEBIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN ZOALSONDERHOUDS ENGROENVOORZIENINGWERK ZAAMHEDEN$AARNAASTBESCHIKTHETBEDRIJFINTERN OVERDENODIGEEXPERTISEOMUOPPROFESSIONELE WIJZETEADVISERENOMTOTEENGOEDEAFWEGING TEKOMENBIJHETMAKENVANDEJUISTEKEUZEN

D

MACHINAAL BESTRATEN

PROJECTEN UÊ "˜`iÀ…œÕ`ÃVœ˜ÌÀ>VÌÊ Ê}i“ii˜ÌiÜiÀŽi˜Ê,œÌÌiÀ`>“Ê UÊ >˜LÀi˜}i˜Êii“i˜ÌÛiÀ…>À`ˆ˜}i˜Ê-6 ,Ê,œœÃi˜`>> UÊ 6iÀ…>À`ˆ˜}i˜ÊŽ>LiÀœÕÌiÊ ˜i݈ÃÊ iÀ}i˜Êœ«Ê<œœ“Ê‡Ê ,œÌÌiÀ`>“ UÊ -«œÀÌ«>ÀŽÊœi˜ÛˆiÌʏ՘`iÀÌ UÊ "˜`iÀ…œÕ`ÃVœ˜ÌÀ>VÌÊ}i“ii˜ÌiÜiÀŽi˜Ê>`iÀLiÀ}i

$OELMATIGWERKENBETEKENTNIETALLEENSNELLER WERKEN MAAROOKREKENINGHOUDENMETDEWET TELIJKE!RBO EISENENHETWELZIJNVANDEMEDEWER KERS2EDENVOOR$E+ROMOMOVERTEGAANTOTMACHINAALBESTRATEN OMZOBIJHETBESTRATENENHERBESTRATENDELICHAMELIJKEBELASTING VANDEMEDEWERKERSTOTEENMINIMUMTEBEPERKEN%RISGEtN VESTEERDINDEMODERNSTEBESTRATINGMACHINESZOALSHYDRAULISCHE KLEMMENENVACU~MSYSTEEMKLEMMENUITGERUSTAANKRANEN SHOVELSENANDERMATERIEEL/OKBESCHIKTHETBEDRIJFSINDSKORT OVERDENIEUWSTE"RICKCLEAN"#3 EENHALFAUTOMATISCHESTENEN FORMATTEERMACHINEDIEMEERDEREKEIFORMATENINELKGEWENST VERBANDOPEENPALLETSTAPELT VOORMEERINFORMATIEKUNT5KIJ

De Krom Bestratingen B.V.

Nijverheidsweg 128G 4879 AZ Etten-Leur

KENOPWWWSTENENFORMATTERENNL6OORDEZE WERKZAAMHEDENISHETBEDRIJF6#!

EN)3/ GECERTI½CEERDENLIDVANDE/".EN6-3/MHET VAKMANSCHAPOVERTEDRAGENOPDETOEKOMSTIGE GENERATIESIS$E+ROM"ESTRATINGENEENERKEND &UNDEONLEERBEDRIJF

GLADHEIDBESTRIJDING 4ENBEHOEVEVANGROTEBEDRIJFSTERREINENBESCHIKT $E+ROMOVERMATERIEELOMINDEWINTERPERIODE TERREINENSNEEUWVRIJTEMAKENMETEENSNEEUW SCHUIVERMETEENBREEDTETOT METER$AARNAAST BESCHIKTMENOVERSTROOIWAGENSENEENEIGEN ZOUTVOORRAADOMUWTERREINSNEEUWVRIJHOUDEN

GESCHIEDENIS $E+ROMBESTRATINGEN"6ISTEGENWOORDIGEENECHTFAMILIEBEDRIJF DATDOORDEHEER,-*-DE+ROMINISOPGERICHT$ETWEE ZONENZIJNNAHUNOPLEIDINGENNADATZIJBEIDEERVARINGHEBBENOPGE DAANBIJGERENOMMEERDEINFRA ONDERNEMINGENTOTHETBEDRIJFTOE GETREDEN-OMENTEELWERKENERCIRCAMEDEWERKERSWAARVANDE HELFTINVASTEDIENSTENDEOVERIGEMEDEWERKERSWORDENINGEHUURD VIAVERBINTENISSENMETVASTEONDERAANNEMERS

T 076 - 501 62 26 F 076 - 502 35 61

E info@dekrombestratingen.nl I www.dekrombestratingen.nl


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:16 Pagina 14

Bike Life: een begrip in de regio Bike Life Etten-Leur is langzamerhand een een begrip aan het worden in de regio. Nog geen jaar geleden, namelijk juni vorig jaar, opende Bike Life haar deuren en al snel wisten de klanten waar ze moesten zijn voor een goede service en goed advies. Alles op het gebied van fietsen is te vinden bij Bike Life. Voor zowel de recreatieve fietser als de sportieve fietser heeft men alle soorten fietsen en accessoires. Niet te vergeten uiteraard de steeds belangrijker wordende elektrische fiets. Een uiteenlopend assortiment van elektrische fietsen in alle prijsklassen, soorten en maten wordt tentoongesteld bij Bike Life. U bent natuurlijk altijd van harte welkom om vrijblijvend een proefrit te komen maken. Ook als uw fiets een service beurt nodig heeft of als deze moet worden gerepareerd kunt U bij Bike Life terecht. Het inmiddels uitgebreidde team van deskundig personeel in de werkplaats staat voor U klaar. U kunt natuurlijk gewoon doorfietsen op een van de leenfietsen. Op de website www.bikelifeettenleur.nl is alle informatie te vinden en kunt U o.a. de huidige aanbiedingen bekijken. Een greep uit de merken van Bike Life: Trek | Batavus | Multycycle | Montego | BSP | Eddy Merckx | Look | Haibike | Beone | Amstel Tot ziens bij Edwin en Petra!

Digitalisering van documentprocessen loont

Het beste van twee werelden Iedere drie jaar verdubbelt de informatiestroom en nemen de kanalen waarlangs die informatie bij organisaties binnenkomt in aantal toe. De verwerking van administratieve documenten vergt veel tijd en energie. AIs marktleider in IT & Document Solutions biedt Ricoh oplossingen voor een goed georganiseerde informatielogistiek. Ricoh Document Center Midden-Brabant, zelfstandig opererend onder de Ricoh-vlag, is een van de zestien document centers, die Ricoh in Nederland heeft opgezet. Het biedt de klant volgens directeuren Rob Desiderio en Marco de Smit het beste van twee werelden: de wereldwijde Ricoh ervaring én de flexibiliteit van een kleine slagvaardige organisatie in de eigen regio.

Plan van aanpak “Wij gaan grondig te werk” zegt Rob Desiderio “want alleen een goed plan van aanpak garandeert een suc-

Dichtbij de klant Die binding met de klant is ook de reden waarom Ricoh ervoor heeft gekozen om in Nederland een landelijk dekkend netwerk regionale document centers op te zetten. Door te werken met zelfstandige ondernemers die de lokale klanten kennen, adviseren en ondersteunen, verzekert Ricoh haar afnemers van een duurzame relatie. De klant heeft immers een vaste gesprekspartner. Dat maakt het mogelijk om samen een langetermijnvisie te ontwikkelen. Vandaar ook het grote belang van nazorg. Met de klant wordt minimaal twee keer per jaar geëvalueerd. Lopen de zaken naar wens? Wat zijn de struikelblokken? Wat kan beter? Is er een update van de hard- en/of software nodig? “Het is een continu overlegproces met de klant en precies dat zorgt voor de lange termijn relatie. Alle duurzame relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen” weet Rob Desiderio “dus ook die tussen de klant en leverancier.”

Samenwerken

Marco de Smit en Rob Desiderio Bedrijven en organisaties in Midden-Brabant doen er goed aan eens met Rob Desiderio en Marco de Smit van Ricoh Document Center Midden-Brabant contact op te nemen. Zij kunnen vertellen hoe ze sneller en efficiënter hun informatie - met meestal documenten als drager - kunnen verwerken en beheren. En hoe ze daarbij tot 30 procent aan kosten kunnen besparen. Met de Ricoh Document Centers weet de klant zich volgens Marco de Smit verzekerd van de flexibiliteit en persoonlijke benadering, die een kleine organisatie eigen is. Bovendien kan elke klant rekenen op snelle service, want er is altijd wel een Ricoh Document Center in de buurt. Daarnaast heeft de klant profijt van de knowhow en expertise van Ricoh zelf. Als wereldmarktleider loopt het concern al jaren voorop in document management en IT-oplossingen en beschikt het bijvoorbeeld over zo’n 450 field service engineers, waarmee snelle service responstijden en hoge machinebeschikbaarheid zijn gegarandeerd.

documentatie-stroom maakt bedrijven veel slagvaardiger en productiever.”

cesvolle implementatie van onze oplossingen. In dat plan worden niet alleen de bestaande documentprocessen bij de klant uitvoerig beschreven, maar worden ook de huidige software- en hardwaresystemen in kaart gebracht. De eerste stap op weg naar een digitale documentenstroom is een verkennend gesprek. Daarin peilen we wensen en behoeften. Het betekent dat we nagaan hoe de huidige workflow in het bedrijf eruit ziet, wat de verwachtingen zijn en waar eventuele verbeterpunten liggen. Vooral dat laatste is voor de klant een openbaring. Vaak realiseert de klant niet dat er zoveel winst valt te behalen op het gebied van documentbeheer omdat hij al jaren dezelfde, ingewortelde manier van werken hanteert. Nooit heeft hij zich de vraag gesteld of het misschien efficiënter kan. Het is aan ons om onze klant met die vraag te confronteren en er een passend antwoord op te geven. Zodra dat is gebeurd, komen we met verbetervoorstellen voor een optimale digitale documentenstroom en informatiebeheer, waardoor het personeel bij de klant efficiënter kan werken en alle aanwezige informatie sneller toegankelijk en uitwisselbaar is.”

Van e-mail tot factuur De Ricoh Document Centers kunnen veel voor klanten betekenen, is de overtuiging van Marco de Smit van de vestiging Midden-Brabant. “De oplossingen die Ricoh heeft ontwikkeld voor het digitaliseren van documentprocessen zorgen ervoor dat alle gewenste informatie door de juiste persoon op de juiste plek gebruikt kan worden. Sneller dan ooit tevoren. Dat geldt eigenlijk voor elk proces waar documenten aan te pas komen. Denk aan facturen, orders, inkomende post, faxen, e-mails of NAW-gegevens op documenten die moeten worden aangepast. Ze zijn digitaal razend snel beschikbaar. Veel handmatige werkzaamheden kunnen worden vereenvoudigd of blijken overbodig. Soms gebruiken we een stopwatch om dat te visualiseren”, lacht Marco de Smit. “Klanten zien dan met eigen ogen dat het handmatig verwerken en beheren van facturen circa acht minuten in beslag neemt, terwijl dit digitaal slechts drie minuten kost. Vermenigvuldig dat maar eens met het aantal facturen dat dagelijks binnen een bedrijf in omloop is. Tel uit je winst! Het resultaat is niet alleen een fikse kosten- en tijdbesparing. Digitaal beheer van de

“Naast de binding met de klant is een goed contact met andere regionale ondernemers die op hetzelfde terrein actief zijn heel belangrijk”, benadrukt Rob Desiderio. “Door het aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale Telecom- en ICT-partijen kunnen wij onze klanten totaaloplossingen bieden. Het voordeel voor de klanten is dat zij te maken hebben met op elkaar ingespeelde partijen, die samen de totale verantwoordelijkheid nemen voor een juiste invulling van informatielogistieke vraagstukken. Hierbij nemen wij duurzaamheid, kostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen als uitgangspunt.”

Van Liemptstraat 16, 5145 RB Waalwijk T: 0416-744102 E: marco.de.smit@ricoh.nl M: 06-52442674 E: rob.desiderio@ricoh.nl M: 06-54775746 I: www.ricoh-documentcenter.nl


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:16 Pagina 15

Gratis en vrijblijvende blijvende int intake! Bel 076-501 72 74 of 0165-51 55 5 61

Te T e druk om g goed te sporten? Maak kennis met ons personal trainingsconcept voor beter en sneller trainingsr trainingsresultaat esultaat in korte tijd.


DOK Etten-Leur q8_DOK 22-2-11 16:16 Pagina 16

Zie ook ons redactioneel artikel op pagina 11.

De Ondernemerskrant  

Voor en door ondernemers

De Ondernemerskrant  

Voor en door ondernemers

Advertisement