Page 1

CMYK

ISSN 2284 – 886X

Tel. 0721.01.83.93

ISSN-L # 2284 – 886X

www.reporterul.ro

Anul I • Nr. 4 • 13 - 19 aprilie 2012

reporterul@gmail.com

Ai ceva de v=ndut, vrei s\ cumperi, te-ai hot\r=t s\-]i schimbi ma[ina? Ai o singur\ solu]ie. Trimite anun]ul la reporterul@gmail.com. E GRATUIT! Valabil doar pentru persoanele fizice.

Preg\tiri de Pa[te `n miros de smirn\ [i t\m=ie „~n S\pt\m=na Patimilor ne apropiem de Dumnezeu mai mult dec=t oric=nd. Preg\tirile pentru s\rb\toarea ~nvierii Domnului trebuie f\cute cu mult\ cump\tare, pentru a nu tulbura din profunzimea spiritual\ a acestei perioade. ~n toate casele rom=nilor, candela trebuie s\ ard\ ne`ncetat, iar `n miros de smirn\ [i t\m=ie, evlavia s\ sporeasc\ `n a[teptarea marii s\rb\tori. De la rug\ciunile de diminea]\ [i p=n\ la Deniile din fiecare sear\ a s\pt\m=nii, totul trebuie s\ devin\ o permanent\ rug\ciune” P.S. Calinic Boto[\neanul.

pagina 6

100 de func]ionari, [coli]i de Prim\ria Boto[ani `n accesarea fondurilor europene pagina 3


2

local

13 - 19 aprilie 2012 Sfaturi de la poli]i[ti pentru S\rb\tori:

SMS

„P\zi]i-v\ buzunarele, locuin]ele, fi]i cu ochii `n patru `n noaptea de ~nviere!”

Temperaturi normale pentru aceast\ perioad\ [i, izolat, ploi

Apropierea sfintelor S\rb\tori de Pa[te constituie `ntotdeauna prilej de bucurii [i emo]ii. Cu aceast\ ocazie, fiecare dintre noi `[i programeaz\ at=t cump\r\turi, c=t [i deplas\ri de la domiciliu, `n minivacan]e sau vizite la prieteni ori rude. Pentru ca petrecerea s\rb\torilor s\ fie lini[tit\ [i fericit\, Compartimentul de Analiz\ [i Prevenire a Criminalit\]ii din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Boto[ani v\ recomand\ s\ ave]i `n vedere un minim de m\suri de autoprotec]ie: La cump\r\turi: - manifesta]i pruden]\ `n magazinele aglomerate, supraveghea]i-v\ geanta [i nu o plasa]i `n co[ul de cump\r\turi de unde poate fi sustras\ cu u[urin]\; - nu lua]i asupra dumneavoastr\ sume mari de bani, ci doar necesarul pentru cump\r\turile planificate `n acea zi; - c=nd este posibil, folosi]i cardul pentru cump\r\turi; - p\stra]i banii `n geant\, borset\ sau `ntr-un buzunar inaccesibil [i nu `n saco[a de cump\r\turi sau `n buzunarul de la spatele pantalonilor; - c=nd sunte]i `mpins `n aglomera]ie, verifica]i-v\ imediat buzunarul cu bani sau geanta, pentru a fi siguri c\ nu sunte]i victima unei `nscen\ri a unui ho]; - c=nd achita]i diferite bunuri, nu scoate]i to]i banii, ci numai suma necesar\ pl\]ii; - obiectele tentante (telefoane mobile, laptop-uri, gen]i, pungi de cadouri), l\sate la vedere `n ma[in\, pot reprezenta adev\rate „cadouri” pentru ho]i;

Meteorologii ne anun]\ c\ temperaturile `n perioada 12-20 aprilie se vor apropia de normalul acestei perioade, `n regiunea Moldovei. Nu se vor `nregistra varia]ii semnificative de temperatur\. Potrivit unor estim\ri afi[ate de Institutul Na]ional de Meteorologie [i Hidrologie (INMH), „temporar vor fi ploi, ce vor avea [i caracter de avers\, `ndeosebi `n intervalul 14-16 aprilie [i `n jurul datei de 20 aprilie”.

Farmacii de Gard\

- nu l\sa]i niciodat\ `n autoturism actele ma[inii, bani sau alte documente importante. ~n cazul `n care pleca]i de la domiciliu de Pa[te, indiferent de perioada `n care lipsi]i, pentru ca revenirea s\ v\ fie lipsit\ de surprize nepl\cute, nu neglija]i urm\toarele aspecte: - ruga]i un vecin de `ncredere s\ ]in\ sub observa]ie casa [i s\ anun]e imediat poli]ia dac\ observ\ o persoan\ suspect\ care sta]ioneaz\ f\r\ motiv `n fa]a u[ii sau care `ncearc\ s\ descuie u[a; - spune]i numai persoanelor de `ncredere c=nd pleca]i de acas\ pentru mai multe zile; - `nchide]i [i asigura]i la plecare toate u[ile [i geamurile casei, u[a de la balcon, geamul de aerisire de la baie;

~n prima zi de Pa[ti nu circul\ tramvaiele ~n perioada 15-17 aprilie 2012, circula]ia tramvaielor se va face dup\ un program special, de s\rb\tori, program care va `nsemna fie un num\r redus de ore de circula]ie, fie circula]ie sistat\ pe `ntreaga zi. Astfel, conducerea Societ\]ii de transport Eltrans SA Boto[ani a stabilit urm\torul program de circula]ie al tramvaielor `n perioada Sfintelor S\rb\tori de Pa[ti: - 15 aprilie: liber - 16 aprilie: pe linia 101 se circul\ `n intervalul orar 08.00-16.00 din 14 minute `n 14 minute, iar pe linia 102 `n intervalul orar 08.0016.00, din 16 minute `n 16 minute. - 17 aprilie: program de s=mb\t\, adic\ `n intervalul orar 05.00-19.40. - 18 aprilie: program normal de lucru.

- preg\tirile de deplasare s\ fie f\cute c=t mai discret; - atunci c=nd p\r\si]i locuin]a, o lumin\ aprins\ sau un aparat de radio `n func]iune, pot deruta eventualii musafiri nepofti]i; - obiectele de valoare mare [i volum mic sau banii lichizi vor fi `ntotdeauna `n aten]ia infractorilor, deci nu le l\sa]i `n locuin]\. ~n noaptea de ~nviere: - evita]i persoanele turbulente sau `n stare de ebrietate, str\zile cu baruri [i terase unde se consum\ alcool [i sunt adunate persoanele g\l\gioase; - nu l\sa]i copiii nesupraveghea]i [i nu le permite]i s\ consume alcool; - evita]i afi[area cu bijuterii ori sume mari de bani [i nu face]i refe-

riri la bunurile de valoare pe care le ave]i asupra dumneavoastr\; - alege]i drumurile intens circulate, luminate [i evita]i zonele `n construc]ie, parcurile pustii [i str\zile l\turalnice; - deplasa]i-v\ `n grup [i nu r\spunde]i la provoc\rile altor persoane; - nu accepta]i compania persoanelor necunoscute. Pentru orice infrac]iune la care sunte]i victim\ sau martor, apela]i num\rul unic de urgen]\ 112! ~ncerca]i s\ re]ine]i c=t mai multe detalii despre autor: `nf\]i[are, particularit\]i, direc]ia `n care a fugit, num\rul de la autoturismul folosit de acesta, complici etc. [i comunica]i toate aceste am\nunte Poli]iei.

Poli]ia Rutier\, mobilizat\ de Pa[te Pe `ntreaga perioad\ a S\rb\torilor Pascale, 152 de poli]i[ti din cadrul structurilor rutiere, folosind 20 de autospeciale (dintre care 11 dotate cu echipamente de m\surare a vitezei), vor ac]iona pe tronsoanele intens circulate ale drumurilor na]ionale [i jude]ene, `n scopul prevenirii accidentelor [i ambuteiajelor rutiere, fluidiz\rii circula]iei [i combaterii excesului de vitez\.

550 de poli]i[ti `n plus la ordine public\ ~n intervalul 14-16 aprilie, vor avea loc manifest\ri religioase [i culturale,

inclusiv `n aer liber, cu participarea unui public numeros [i un aflux important de persoane spre localit\]ile [i zonele de agrement, care impun adaptarea corespunz\toare a activit\]ilor specifice desf\[urate de structurile Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Boto[ani. Astfel, `n aceast\ perioad\, au fost stabilite m\suri suplimentare [i pentru men]inerea climatului de ordine [i lini[te public\. Pe l=ng\ dispozitivul curent, peste 550 de poli]i[ti din cadrul structurilor de ordine public\ [i investiga]ii criminale, folosind 75 de autospeciale, vor ac]iona zilnic pentru prevenirea producerii oric\ror evenimente care pot afecta lini[tea cet\]enilor.

~n noaptea de ~nviere, `n municipiul Boto[ani va fi de gard\ Farmacia NYM Catena Farmacie, de pe strada Cuza Vod\ nr. 14 (`n incinta Tati), telefon 0231- 583595. ~n urm\toarea noapte, 1516 aprilie, serviciul de gard\ pe municipiul Boto[ani `l va asigura Farmacia ROPHARMA, strada 1 Decembrie nr. 45, telefon 0231- 510507. ~n noaptea de luni, 16 aprilie, spre mar]i, 17 aprilie, de gard\ va fi Farmacia RYCOMED, strada Octav B\ncil\ nr. 19 A, telefon 0231.531161.

Programul unit\]ilor medicale ~n primele dou\ zile de Pa[ti, cabinetele medicilor de familie nu au program cu pacien]ii. Nici la cabinetele din Policlinic\ nu va fi deschis luni, a doua zi de Pa[ti, cadrele medicale urm=nd s\ revin\ la serviciu mar]i, 17 aprilie. Astfel, `n primele dou\ zile de Pa[te, persoanele care vor avea nevoie de asisten]\ medical\ vor trebui s\ se adreseze Unit\]ii de Primire a Urgen]elor de la Spitalul Jude]ean „Mavromati” sau la camerele de primire a urgen]elor de la sec]iile de Obstetric\ [i ginecologie, la Pediatrie sau la Psihiatrie, `n func]ie de problema medical\.

BCR - Programul `n perioada S\rb\torilor de Pa[ti Banca Comercial\ Rom=n\ (BCR) informeaz\ publicul c\ unit\]ile sale teritoriale retail, inclusiv cele care `[i desf\[oar\ activitatea `n mall-uri [i centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul `n ziua de luni, 16 aprilie 2012. Vineri, 13 aprilie [i s=mb\t\, 14 aprilie unit\]ile BCR lucreaz\ cu program normal. „BCR le recomand\ clien]ilor s\-[i programeze din timp toate opera]iunile bancare pe care trebuie s\ le efectueze `n aceast\ perioad\, `n concordan]\ cu programul b\ncii”, a declarat Cornel Cojocaru, directorul executiv al Direc]iei de Comunicare, BCR.


13 - 19 aprilie 2012

local

100 de func]ionari, [coli]i de Prim\ria Boto[ani `n accesarea fondurilor europene ~n 8 ani, 100 de milioane de euro a adus Prim\ria Boto[ani de la Uniunea European\, finan]\ri concretizate `n proiecte pe diferite domenii de activitate. {i pentru c\ performan]e asem\n\toare `[i doresc [i alte prim\rii, s-a pus “pe roate” un proiect novator, derulat `ntre 17 octombrie 2010 [i 17 aprilie 2012, prin care 40 de unit\]i administrativ-teritoriale au beneficiat de instruirea unui num\r total de 100 de persoane (func]ionari [i personal contractual) `n ini]ierea [i implementarea proiectelor de dezvoltare local\. Mai exact, prin acest proiect, Prim\ria Municipiului Boto[ani a transferat la nivelul comunelor `nvecinate [i celorlalte comune din jude] experien]a sa `n materie de atragere de finan]\ri nerambursabile [i de implementare a proiectelor de dezvoltare local\. Jude]ul Boto[ani este a[adar singurul jude] `n care o mas\ important\ de persoane este instruit\ [i certificat\ s\ ini]ieze [i s\ deruleze proiecte `n domeniul managementului de proiect. „Acest proiect, chiar dac\ este de o valoare mai mic\, cred c\ e de o importan]\ esen]ial\ pentru ce se va `nt=mpla `n Rom=nia `n perioada urm\toare”, a declarat primarul municipiului Boto[ani, C\t\lin Flutur.

„Nu am avut oameni preg\ti]i pentru proiecte” Edilul a ar\tat c\ unit\]ile administrativ teritoriale s-au confruntat cu o situa]ie nefi-

reasc\: nu aveau oameni care s\ [tie s\ fac\ proiecte. Iar `n timpul acesta fondurile europene b\teau la u[a noastr\, a[tept=nd s\ fie accesate. „Este un proiect care vine ca o m\nu[\ pentru ce vom face de acum `ncolo. Capacitatea administrativ\, fiind sc\zut\ la momentul acces\rii fondurilor europene, nea creat o serie de dificult\]i. Dar, `n paralel cu proiectele mari pe infrastructur\, au venit [i aceste proiecte care preg\tesc oamenii care s\ scrie proiecte”, a mai ar\tat primarul municipiului. Acesta a f\cut referire [i la facilit\]ile pe care le aduce crearea zonei metropolitane, la faptul c\ vor fi posibile strategii intercomunale. „Fondurile care vor veni `n perioada 20142019 nu vor fi alocate la o localitate `n sine. Sunt fonduri de coeziune care trebuie atrase prin aceste strategii si cu oameni foarte bine preg\ti]i. Eu sunt oarecum mai lini[tit [tiind c\, de acum `ncolo avem [i oameni preg\ti]i

care s\ lucreze la proiectele acestea”, a conchis primarul. Valoarea total\ a proiectului este de 694.141,90 lei, din care 590.037,61 lei valoare eligibil\ nerambursabil\ din Fondul Social European [i 13.883,24 lei co-finan]area eligibil\ a beneficiarului. Proiectul se intituleaz\ „Dezvoltarea capacit\]ii administrative publice locale din jude]ul Boto[ani pentru elaborarea [i implementarea strategiilor de dezvoltare local\ prin parteneriat, schimb de bune practici [i instruirea func]ionarilor publici” [i este finan]at `n cadrul Programului Opera]ional Dezvoltarea Capacit\]ii Administrative, Axa Prioritar\ ~mbun\t\]iri de structur\ [i proces ale managementului ciclului de politici publice. Astfel, Prim\ria Municipiului Boto[ani, `n parteneriat cu Consiliul Jude]ean [i Asocia]ia Partener-Ini]iativa pentru Dezvoltarea Local\ Ia[i a dat startul acestui tip de preg\tire profesional\ `n domeniul managementului de proiect.

F\r\ tax\ pentru locurile de parcare `n subteran

~n cel mult o lun\ boto[\nenii vor putea s\-[i parcheze ma[inile `n cea mai modern\ parcare a municipiului, cea de l=ng\ Pia]a Mare. Investi]ia realizat\ cu fonduri europene de c\tre Prim\ria Municipiului este aproape de finalizare.

Vestea bun\ este c\, pentru `nceput, conduc\torii auto nu vor fi pu[i la plat\ pentru parcarea ma[inilor `n spa]iul amenajat cu bani europeni. „Deocamdat\ nu vom percepe tax\ pentru locurile de parcare din acel spa]iu”, a declarat edilul [ef al municipiului Boto[ani. Primarul C\t\lin Flutur mai sus]ine c\ pe parcurs municipalitatea va g=ndi un regulament privind exploatarea acestei parc\ri, `n func]ie [i de presiunea din partea conduc\torilor auto, de cererea de locuri. ~n jur de 170 de locuri de parcare `n subteran vor fi asigurate prin aceast\ investi]ie care s-a realizat `n cadrul Planului Integrat de

Dezvoltare Urban\, accesat de Prim\ria Boto[ani. ~n cadrul aceluia[i Plan s-au modernizat cu bani europeni [i Pietonalul Bancar, precum [i Pietonalul Unirii. Lucr\rile la parcarea de l=ng\ Pia]a Mare au fost derulate de firma Victor Construct [i aveau ca termen de finalizare luna noiembrie 2012, `ns\ constructorii au reu[it s\ finalizeze investi]ia c=teva luni mai devreme. Intrarea [i ie[irea autoturismelor din parcarea subteran\ se va realiza pe o cale de acces dinspre Calea na]ional\, iar [oferii vor avea o scar\ de acces pentru pietoni amplasat\ pe latura dinspre Hala de Carne.

3

SMS PSD-i[ti sup\ra]i pe partid Alian]a USL nu le-a priit suli]enilor. Social-democra]ii s-au sup\rat c\ pre[edintele PNL-ist Florin }urcanu face jocurile electorale, trec=nd pe tu[\ PSD-ul. Ca urmare, `n comuna Suli]a, organiza]ia local\ PSD a p\r\sit partidul cu mic cu mare, membrii s\i intr=nd `n UNPR. Un comunicat de pres\ a l\murit motivul sup\r\rii celor din PSD: Florin }urcanu a f\cut jocurile la Suli]a, ambi]ia sa fiind ca din partea USL s\ fie candidat PNL-ist la prim\rie, spun cei care au p\r\sit PSD-ul. „Domnul }urcanu a ]inut ca aceast\ comun\ s\ aib\ candidatura PNL [i a desemnat p=n\ acum dou\ rude ale sale pentru aceast\ candidatur\ [i nu m-a l\sat s\ fiu eu candidatul la func]ia de primar. Eu am trecut la UNPR la insisten]ele echipei mele de la Suli]a, [i a oamenilor simpli din comun\, care `[i pun speran]ele `n mine, ca [i viitor primar”, a precizat Dan B\lan, pre[edintele organiza]iei PSD Suli]a, trecut\ `n tab\ra UNPR.

Amend\ de 1.000 de lei pentru cine nu voteaz\ Doi deputa]i, unul independent [i unul de la UNPR, vor ca statul s\-i taxeze pe rom=nii care nu merg la vot. {i se pare c\ planul aproape le-a reu[it. Un proiect de lege propus de cei doi a fost aprobat „pe t\cute” de Senat, urm=nd s\ mai cucereasc\ [i Camera Deputa]ilor. Proiectul care prevede obligarea tuturor cet\]enilor cu drept de vot s\ treac\ prin fa]a urnelor la alegeri urmeaz\ s\ fie supus dezbaterii deputa]ilor. Actul normativ preg\te[te [i amenzi pentru cei care nu vor s\ voteze. ~ntr-o prim\ faz\, propunerea este ca cei care nu se prezint\ la vot s\ fie amenda]i cu 1.000 de lei. La a doua abatere ar urma o noua amend\ [i restric]ionarea accesului la facilit\]i fiscale, ajutoare [i indemniza]ii acordate de stat. O a treia abatere ar `nsemna o nou\ amend\ [i interdic]ia de a mai vota vreodat\. Ce au pierdut din vedere cei doi parlamentari este c\ prin Constitu]ie votul este un drept al cet\]enilor, dar nu [i o obliga]ie.


CMYK

4

publicitate

13 - 19 aprilie 2012


CMYK

13 - 19 aprilie 2012

publicitate

5


6

magazin

13 - 19 aprilie 2012

Preg\tiri de Pa[te `n miros de smirn\ [i t\m=ie „~n S\pt\m=na Patimilor ne apropiem de Dumnezeu mai mult dec=t oric=nd. Preg\tirile pentru s\rb\toarea ~nvierii Domnului trebuie f\cute cu mult\ cump\tare, pentru a nu tulbura din profunzimea spiritual\ a acestei perioade. ~n toate casele rom=nilor, candela trebuie s\ ard\ ne`ncetat, iar `n miros de smirn\ [i t\m=ie, evlavia s\ sporeasc\ `n a[teptarea marii s\rb\tori. De la rug\ciunile de diminea]\ [i p=n\ la Deniile din fiecare sear\ a s\pt\m=nii, totul trebuie s\ devin\ o permanent\ rug\ciune” - P.S. Calinic Boto[\neanul.

Vinerea Mare zi de t\cere [i medita]ie Vinerea Mare (Vinerea Pa[tilor, Vinerea Seac\, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a `ntregii cre[tin\t\]i pentru c\ `n aceast\ zi a fost r\stignit [i a murit M=ntuitorul lumii. Zi aliturgic\,

pentru c\ Liturghia reprezint\ jertfa nes=ngeroas\ a lui Hristos, `n chipul p=inii [i al vinului, iar cele dou\ jertfe nu se pot aduce `n aceea[i zi. ~n seara acestei zile se oficiaz\ denia Prohodului Domnului. ~n mijlocul bisericii se scoate Sf=ntul Epitaf (care-l `nchipuie mort pe M=ntuitorul, `nconjurat de Apostoli [i Maica Domnului) pe sub care toat\ lumea trece,

p=n\ `n dup\-amiaza zilei de s=mb\t\. ~n zorii zilei de ~nviere este dus din nou `n Sf=ntul altar [i este a[ezat pe sf=nta mas\, unde r\m=ne p=n\ `n miercurea dinaintea ~n\l]\rii Domnului.

Obiceiuri din Vinerea Mare Se spune c\ pe cei ce trec de trei ori pe sub Sf=ntul Aer nu-i doare capul, mijlocul [i [alele `n

Pa[tele, cea mai veche s\rb\toare cre[tin\ Pa[tele este s\rb\toarea ~nvierii Domnului. A fost s\rb\torit `nc\ din epoca apostolic\. Pa[tele nu este doar cea mai veche s\rb\toare cre[tin\, ci este [i `nceputul tuturor s\rb\torilor [i praznicelor cre[tine. De data Pa[tilor este legat\ succesiunea [i denumirea duminicilor [i a s\pt\m=nilor de peste an. Preg\tirea sufleteasc\ pentru sf=nta s\rb\toare a Pa[telui Acum , `n S\pt\m=na Mare, candela trebuie s\ ard\ ne`ncetat. P.S. Calinic Boto[\neanul, care va fi prezent la slujba de `nviere la Boto[ani a adresat un cuv=nt de `nv\]\tur\ credincio[ilor: „Credincio[ii Bisericii noastre [tiu c\ `n S\pt\m=na Patimilor ne apropiem de Dumnezeu mai mult dec=t oric=nd. Preg\tirile pentru s\rb\toarea ~nvierii Domnului trebuie f\cute cu mult\ cump\tare, pentru a nu tulbura din profunzimea spiritual\ a acestei perioade. ~n toate casele rom=nilor, candela trebuie s\ ard\ ne`ncetat, iar `n miros de smirn\ [i t\m=ie, evlavia s\ sporeasc\ `n a[teptarea marii s\rb\tori. De la rug\ciunile de diminea]\ [i p=n\ la Deniile din fiecare sear\ a s\pt\m=nii, totul trebuie s\ devin\ o permanent\ rug\ciune”.

Pa[tele era s\rb\torit diferit `n lumea cre[tin\ La `nceput, Pa[tele nu a fost s\rb\torit `n acela[i fel `n toat\ lumea cre[tin\. Cercet\torii sus]in c\ `n

Biserica primar\ au existat mari diferen]e `n ceea ce prive[te data [i modul s\rb\toririi. Cre[tinii din p\r]ile Asiei [i Siriei s\rb\toreau mai `nt=i moartea Domnului (Pa[tile Crucii) la 14 Nisan, apoi ~nvierea (Pa[tile ~nvierii) la 16 Nisan, indiferent de ziua `n care c\dea aceast\ dat\. Ei erau numi]i [i „quartodecimani”, fiindc\ s\rb\toreau Pa[tile la 14 Nisan, adic\ `n aceea[i zi cu iudeii. Iudaizan]ii mai modera]i („protopashi]ii”) s\rb\toreau Pa[tile duminica, `ns\ `ntotdeauna legau aceast\ duminic\ de Pa[tile iudaic. Cea mai mare parte a cre[tin\t\]ii s\rb\toarea moartea Domnului `ntotdeauna `n Vinerea cea mai apropiat\ de 14 Nisan, iar ~nvierea - `n duminica urm\toare, care c\dea totdeauna dup\ 14 Nisan sau dup\ prima lun\ plin\, dup\ echinoc]iul de prim\var\.

Uniformizarea datei Pa[telui La Sinodul I Ecumenic de la Niceea din 325 s-a stabilit: Pa[tele trebuie s\rb\torit `n fiecare an duminica. Aceast\ duminic\ va fi cea imediat urm\toare lunii pline de dup\ echinoc]iul de prim\vara. Dac\ aceast\ duminic\ cade odat\ cu Pa[tile iudeilor, Pa[tele va fi s\rb\torit `n duminica urm\toare.

• V=nd urgent teren, 5.000 mp, la [osea, `n apropiere de sat Ipote[ti-Boto[ani. Telefon 0748.752.569. Pre] negociabil.

NU UITA!

Trimite anun]urile la adresa reporterul@gmail.com sau prin SMS la num\rul de telefon 0721.01.83.93. Valabil pentru persoanele fizice.

Data Pa[telui pe perioada anilor 2012-2020 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-

15 aprilie 5 mai 20 aprilie 12 aprilie 1 mai 16 aprilie 8 aprilie 28 aprilie 19 aprilie

cursul anului, iar dac\ `[i [terg ochii cu marginea epitafului nu vor suferi de dureri de ochi. Acestei zile i se spune [i Vinerea Seac\, pentru c\ b\tr=nele posteau post negru, iar seara, la Denia Prohodului Domnului, luau anafura de la biseric\. Dup\ c=ntarea Prohodului Domnului se `nconjoar\ de trei ori biserica de tot soborul, cu Sf=ntul Epitaf, care apoi este a[ezat pe masa din mijlocul bisericii. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lum=n\ri [i-[i jelesc mor]ii. La sf=r[itul slujbei, era obiceiul ca preotul s\ `mpart\ florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. Lumea, `n trecut, pleca acas\ cu lum=n\rile aprinse pe drum, ca s\ afle [i mor]ii de venirea zilelor mari. Ocoleau casa de trei ori [i intr=nd, se `nchinau, f\ceau c=te o cruce cu lum=narea aprins\ `n cei patru pere]i sau doar la grinda de la intrare [i p\strau lum=narea pentru vremuri de primejdie.

Dac\ plou\ `n Vinerea Mare va fi an roditor ~n popor se crede c\ dac\ plou\ `n Vinerea Mare anul va fi m\nos, iar dac\ nu, nu va fi roditor. Unii cred c\, dac\ se scufund\ `n apa rece de trei ori `n aceast\ zi vor fi s\n\to[i tot anul. Femeile nu umplu bor[ `n aceast\ zi, s\ nu se scalde Necuratul `n el; nu coc p=ine sau altceva, s\ nu ard\ m=inile Maicii Domnului; nu cos, ca s\ nu orbeasc\; nu ]es, nu torc, nu spal\, pentru a nu o sup\ra pe Sf=nta Vineri; afum\ casa cu t\m=ie, `nconjur=nd-o de trei ori, `n zorii acestei zile, pentru ca g=ng\niile [i dih\niile s\ nu se apropie de cas\ [i de pomi. Copiii adun\ flori de pe c=mp [i le duc la biseric\. ~n\l]\toare zi de doliu, t\cere [i medita]ie, Vinerea Mare este cinstit\ mai ales prin participarea la slujba Prohodului Domnului. A[a r\m=ne ea `n con[tiin]a rom=nilor contemporani.

Ur\ri de Pa[te Vrei s\ transmi]i celor dragi, rudelor, prietenilor, cuno[tin]elor c=teva cuvinte ca mesaj de sfintele s\rb\tori de Pa[te, iat\ c=teva sugestii pentru mesaje de la suflet la suflet: • Fie ca bucuria ~nvierii Domnului s\ v\ aduc\ `n suflet lini[te, pace [i fericirea de a petrece aceste clipe magice al\turi de cei dragi. Hristos a `nviat! • S\rb\tori fericite `nc\rcate de lumin\, senin\tate, bucurie [i dragoste! • Lumina Sfintei ~nvieri s\ `]i aduc\ bucurie, iubire [i o minune care s\ `]i schimbe via]a `n cel mai frumos mod posibil! • Sf=nta s\rb\toare de Pa[te este un moment `n care dragostea, pacea [i senin\tatea se unesc `n numele Domnului. Hristos a `nviat! • ~nvierea Domnului s\ fie un moment de pace [i iertare pentru to]i. • Bucuria vine din lucruri m\runte. Lini[tea vine din suflet. Lumina vine din inima fiec\ruia. Pa[te Fericit! • Fie ca sf=nta s\rb\toare a ~nvierii Domnului s\-]i aduc\ cele 4 taine divine: `ncredere, lumin\, iubire, speran]\. Clipe de neuitat al\turi de cei dragi [i numai realiz\ri! • E at=ta lumin\ `n jur, pentru fiecare dintre noi. Las\ lumina s\ intre `n casa sufletului t\u [i te vei sim]i cu adev\rat `mplinit. • ~nvierea Domnului s\ v\ aduc\ armonie `n cas\ [i `n g=nd, `mp\care [i reg\sirea `n]elepciunii `n s=nul familiei. Hristos a `nviat! • Ast\zi fii `n]eleg\tor, fii al\turi de cei dragi, fii cel care le iart\ pe toate, fii `n sentimentul Pa[telui. • Dincolo de cadouri, de petreceri, se afl\ adev\rata semnifica]ie a Pa[telui. ~ncearc\ s\-i dai lumin\ [i s\ o tr\ie[ti cu adev\rat. Hristos a `nviat! • Bucuria vine din lucrurile m\runte, dragostea fa]\ de frumos vine din tr\irile noastre. Tr\ie[te cu adev\rat ~nvierea Domnului. • Hristos a `nviat! Fie ca lumina `nvierii s\ `]i umple sufletul de speran]\, lini[te, bucurie [i iubire! • A[ vrea s\ petrecem Pa[tele `mpreun\. De[i [tiu c\ nu e posibil, `]i voi fi al\turi cu sufletul [i fie ca speran]a ~nvierii s\ mi te aduc\ aproape `n cur=nd! Pa[te fericit! • Minunea ~nvierii s\ `]i aduc\ `n suflet `mp\care, armonie, iertare [i iubire! Prive[te cu senin\tate `nainte [i bucur\-te de un nou `nceput al\turi de tot ceea ce conteaz\ pentru tine! • Sufletul mi se umple de lumin\ g=ndindu-m\ la s\rb\toarea ce se apropie, la noaptea de ~nviere, la mine [i la tine, la sentimentele ce ne apropie `n fiecare zi tot mai mult! Hristos a `nviat!


13 - 19 aprilie 2012

timp liber

Zodiile dicteaz\ la mas\ Zodiile ne influen]eaz\ caracterul [i personalitatea. De aceea, la mesele festive sau `n familie, e bine s\ [tii cum s\-]i a[ezi invita]ii. ~n func]ie de compatibilitatea zodiilor, desigur. Iat\ c=teva sugestii de care nu ar fi r\u s\ ]ine]i seama, s\ zicem, la masa de Pa[te: Berbec: Gurmand, mare b\utor, antrenant Ar trebui a[ezat l=ng\: - Gemeni, vorb\re]i [i ei, `mpreun\ pot crea o atmosfer\ de milioane - S\get\tor, vecinul ideal, datorit\ resurselor sale inepuizabile [i r\bd\rii - V\rs\tor, un excelent ascult\tor [i care gust\ glumele mai deocheate Nu ar trebui a[ezat l=ng\: - Leu, adversar al vulgarit\]ii - Fecioar\, prea pudic\ pentru a gusta glumele Berbecului - Scorpion, mai mult ca sigur c\ ar pleca tr=ntind u[a... Taur: Gurmand, estet, pedant Pentru c\ [tie s\ savureze o m=ncare mai bine dec=t s\ poarte o conversa]ie, Taurul ar trebui a[ezat l=ng\: - Rac, la fel de discret

- Scorpion, de[i este considerat un agitat, `l va impulsiona pe placidul Taur - S\get\tor, `nc=nt\tor, atent, de ne`nlocuit `n punerea `n valoare a unui invitat mai [ters - Pe[te, mai t\cut, dar care `n prezen]a un vecin estet, `[i exteriorizeaz\ firea de artist se pune

`n valoare [i `i permite [i taurului s\ fie `n largul s\u. Nu ar trebui a[ezat l=ng\: - Gemeni, flec\reala lor, de[i plin\ de umor, `l va plictisi pe Taur - Leu, prea exigent [i cam snob ca s\ aprecieze un vecin de mas\ at=t de simplu.

Bancuri cu urechea]i ridic\ leul: - Eu! - Vino aici l=ng\ mine! {i acum: cine-i al doilea cel mai tare de-aici? Se ridic\ ursul: - Eu! - Vino aici l=ng\ mine! Acestea fiind spuse, iepura[ul, aflat `ntre leu [i urs, se umfl\ [i zice: - Cine se pune cu noi trei?

Iepurele pe Harley

Un nou magazin `n p\dure ~n p\dure se deschisese un nou magazin. Se a[az\ toate animalele `n fa]a u[ii a[tept=nd s\ se deschid\ magazinul. Vine iepurele [i se bag\ `n fa]\. Ursul, sup\rat, `i zice: - Dac\ te mai bagi `n fa]\ te m\n=nc! {i lu=ndu-l de urechi `l arunc\ `n copac. A doua zi acela[i lucru. Animalele vin [i a[teapt\ toat\ ziua s\ se deschid\ magazinul. Vine iepurele [i se bag\ `n fa]\. Lupul, sup\rat, `i zice: - Dac\ te mai bagi `n fa]\ te pr\jesc la foc mic! {i-l azv=rle `n copac. Vine din nou iepurele [i le zice: - Bine, am `n]eles, nu vre]i s\ v\ mai deschid magazinul!

Cine-i mai tare Intr\ iepura[ul `n bar [i spune hot\r=t: - Cine-i cel mai tare de-aici? Dup\ c=teva secunde de lini[te nedumerit\, se

Era odat\ un urs care [i-a luat un Harley. Ursul se `nt=lne[te cu iepura[ul. Iepurele `l `ntreab\ dac\ `l poate plimba un pic pe urs cu Harley-ul. Ursul `l las\ pe iepura[. Merge iepura[ul cu o sut\ la or\ [i `l `ntreab\ pe urs: - }i-e fric\? - Nu. Merge cu dou\ sute la or\. -}i-e fric\? -Nu. Merge cu trei sute la or\. - }i-e fric\? - Nu. Zice iepura[ul: - Ar trebui, c\ nu ajung la fr=ne.

Unul cu urechi lungi ~ntr-o zi, vine leul cu un Porsche 911 ro[u, superb, decapotabil, tocmai cump\rat. Opre[te `n fa]a magazinului din p\dure [i `ncepe s\ strige: - Care se atinge de ma[ina mea, e MORT! Dup\ ce pleac\ leul, apare [i iepura[ul, vede ma[ina [i o ia, face o tur\, [i se `ntoarce cu ea pr\fuit\, bu[it\ etc. Iese leul, vede ma[ina [i, mort de sup\rare o ia pe vulpe [i o descoase. Afl\ de la ea doar c\ o luase cineva cu urechile lungi. Dispare lupul, vine iepura[ul la vulpe: - Ce i-ai spus? Ce i-ai spus? - Nimic, nimic, doar c\ era cineva cu urechile lungi... Iepura[ul, [mecher, scuip\ `n m=ini, `[i d\ urechile pe spate [i spune: - A `ncurcat-o m\garul!...

7

horoscop Berbec E posibil s\ te treze[ti `ntr-un context unde nici cu g=ndul nu te-ai fi g=ndit s\ te `nt=lne[ti cu cineva care s\-]i fac\ o propunere. Pa[tele e un sfetnic bun s\ schimbi ceva la locul de munc\ dup\ zilele libere. ~ncearc\ s\ te destinzi [i s\ z=mbe[ti c=t mai mult! Taur Situa]ia financiar\ poate fi bulversant\ `n primele zile ale s\pt\m=nii. Pot s\ apar\ noi surse de venit din `mprejur\ri imprevizibile. E foarte important s\-]i folose[ti intui]ia [i s\ mergi acolo unde `]i spune ]ie vocea din interior. Ai putea s\ investe[ti, de exemplu, `n timpul t\u liber [i s\-]i planifici o mini-vacan]\ de Pa[te pe ultima sut\ de metri. Gemeni E posibil s\ apar\ o dorin]\ de a te implica `ntr-o asocia]ie sau organiza]ie ori de a face ceva `n folosul comunit\]ii. Se treze[te `n tine un sim] civic de nerecunoscut [i o dorin]\ de a ap\ra drepturile celorlal]i. Un proiect de viitor care tot se t\r\g\na ar putea s\ se accelereze brusc prin apari]ia contextului [i omului potrivit care s\-]i `ntind\ m=na de care aveai nevoie. Rac Po]i fi `mpins de la spate spre un proiect profesional sau `]i po]i construi o imagine mai bun\ pe baza unei recomand\ri care ]i se face. E[ti oricum adeptul stilului indirect, al c\ilor ocolite, care de data aceasta chiar te pot duce acolo unde vrei tu s\ ajungi. Pui problem\ `n conversa]ii cu mai mult curaj [i `]i po]i cere drepturile cu fermitate. Leu Oameni noi, proiecte noi sau oameni vechi, aspira]ii noi. Apar situa]ii imprevizibile [i e bine s\ fii extrem de adaptabil [i de prezent `n orice moment, pentru c\ oportunit\]ile te p=ndesc. E cazul s\ renun]i la ni[te principii [i s\ accep]i sfaturi sau sugestii. Dac\ mergi acum pe m=na celorlal]i, nu prea ai de pierdut. Ai un control mult mai bun asupra vie]ii tale financiare [i un curaj mult mai mare de a]i pune `n valoare talentele. Fecioar\ Dup\ fapt\, [i r\splat\. A[a se prezint\ pentru tine lucrurile. Te a[teapt\ o cre[tere de reputa]ie sau, cine [tie, poate chiar de func]ie. E[ti privilegiat mai ales dac\ lucrezi cu publicul, cu femeile, `ntr-un mediu artistic sau financiar. {i nu e ceva la care te a[tep]i, ci un culoar care te poate lua [i pe tine prin surprindere. Cu toate acestea, este foarte important\ acum atitudinea ta fa]\ de locul de munc\ [i fa]\ de colegi. Balan]\ ~n rela]ii, lucrurile sunt foarte dinamice, oamenii se g=ndesc [i se r\zg=ndesc, se d\ totul peste cap, se schimb\ programul, se `ncalec\ `nt=lnirile [i tot a[a. Totul este imprevizibil [i are darul s\ te provoace. Ai nevoie s\ fii foarte adaptabil [i deschis la idei [i sugestii. Nu prea e[ti `n pozi]ia de a pune tu condi]ii, a[a c\ e bine s\ ]ii pasul cu ceilal]i. Unele principii de via]\ pot s\ clacheze, de aceea e timpul s\ le `nlocuie[ti cu o nou\ viziune asupra lumii `n general. Scorpion Ai parte de sprijin nea[teptat la locul de munc\ sau de un context favorabil care chiar cu c=teva zile `nainte p\rea imposibil. E important s\ ai `ncredere `n tine [i s\ la[i lucrurile s\ se `nt=mple. O s\ vezi c\, dac\ nu mai controlezi lucrurile [i nu mai for]ezi nota, blocajele se desfac de la sine. Nu te mai agita, nu te mai lupta, abandoneaz\-te! Aceasta este solu]ia de moment pentru tine. S\get\tor Po]i lua decizii foarte inspirate [i avantajoase `n doi. Mai mult, ai putea s\ `mp\rt\[e[ti pasiuni comune cu jum\tatea ta sau, dac\ nu exist\ cineva, ai mari [anse s\ te `ndr\goste[ti `ntr-un context recreativ sau f\c=nd ceva ce `]i place. Atragi oameni cu care ai ceva `n comun [i po]i dezvolta `mpreun\ cu altcineva un proiect pe termen lung de natur\ profesional\ sau... personal\. Capricorn Ai de f\cut modific\ri `n programul [i metodele de lucru. Este indicat s\ faci lucrurile altfel, s\ fii deschis la nou, s\ comba]i obi[nuin]ele. Fii pe faz\, pentru c\ apar tot felul de oportunit\]i. De asemenea, te po]i face remarcat prin reac]ii spontane [i solu]ii complet originale de abordare a oamenilor [i de rezolvare a situa]iilor. V\rs\tor E[ti pe punctul de a transforma o pasiune `ntr-o voca]ie pe care s\ o urmezi. Se poate ivi contextul de a face mai mult din ceea ce-]i place ]ie. Nu este exclus\ semnarea unui contract care s\ te ajute s\ te exprimi a[a cum vrei [i s\ `]i asigure un rol pentru care s\ prime[ti apreciere [i recunoa[tere. Po]i intra `n leg\tur\ cu oameni la care nu te-ai fi a[teptat. Pe[ti E posibil s\ se pun\ problema unor investi]ii, cheltuieli sau preg\tiri. Poate se preg\te[te o petrecere acas\ ori o reuniune de familie la care particip\ rude adunate de peste tot. ~]i face pl\cere s\ cheltuie[ti bani [i atragi fondurile de care ai nevoie. Te preocup\ `nfrumuse]area spa]iului de locuit [i aten]ia la detaliile de efect.


CMYK

8

timp liber

13 - 19 aprilie 2012

WIKI LUCKY HELLO! Suntem iepura[ii USL, v-am adus surprizele! Sunt surprize tari cu candida]i unul [i unul, naturali ca noi!

Florine, cred c\-s prea tari surprizele! Am=n\m deconspirarea, s\ nu se sperie iar vreo organiza]ie [i s\ fug\ `n tab\ra advers\.

Munc\ `n folosul comunit\]ii ~ntr-o zi un florar a mers la un frizer pentru o tunsoare. Dup\ tunsoare, el a `ntrebat despre factura lui, iar frizerul a r\spuns: - Eu nu pot accepta bani de la tine, eu fac asta `n folosul comunit\]ii `n aceast\ s\pt\m=n\. Florarul a fost mul]umit [i a plecat din magazin. A doua zi c=nd frizerul a mers s\ deschid\ atelierul s\u [i a g\sit la u[a lui un „mul]umesc”, c\r]i [i un buchet mare de trandafiri ro[ii, pentru el. Mai t=rziu, un poli]ist vine pentru o tunsoare, [i atunci c=nd `ncearc\ s\ pl\teasc\ factura lui, frizerul a r\spuns din nou: - Eu nu pot accepta bani de la

REGRETUL LUI STEVE JOBS

CANDIDA}I SURPRIZ| (`i deconspir\m mai t=rziu, c\ licita]ia pentru locurile eligibile continu\)

Desemnarea candida]ilor USL la prim\riile din jude] a produs mare sup\rare, fie `n r=ndul social-democra]ilor, fie `n r=ndul liberalilor.

NOT|: Articolul de la aceast\ rubric\ este un pamflet [i trebuie tratat ca atare. Imaginile reprezint\ trucaje.

tine, eu lucrez `n folosul comunit\]ii `n aceast\ s\pt\m=n\. Poli]istul a fost fericit [i a p\r\sit magazinul. A doua zi c=nd frizerul a mers s\ deschid\ atelierul s\u, a g\sit la u[a lui un „mul]umesc” [i o duzin\ de gogo[i, pentru el. Apoi, un parlamentar a venit pentru o tunsoare, [i c=nd a vrut s\ pl\teasc\ factura lui, frizerul a r\spuns din nou: - Eu nu pot accepta bani de la tine. Eu lucrez `n folosul comunit\]ii `n aceast\ s\pt\m=n\. Parlamentarul a fost foarte fericit [i a p\r\sit magazinul. ~n diminea]a urm\toare, c=nd frizerul a mers s\ deschid\ atelierul s\u, a g\sit o duzin\ de deputa]i [i senatori alinia]i, `n a[teptare pentru o tunsoare gratis.

M-am dus prea devreme! N-am apucat s\ citesc reporterul.ro!

reporterul (13-19.040.2012)  

stirile care te intereseaza!

reporterul (13-19.040.2012)  

stirile care te intereseaza!

Advertisement