Page 1

CMYK

ISSN 2284 – 886X

Tel. 0721.01.83.93

ISSN-L # 2284 – 886X

www.reporterul.ro

Anul I • Nr. 6 • 27 aprilie - 3 mai 2012

reporterul@gmail.com

Ai ceva de v=ndut, vrei s\ cumperi, te-ai hot\r=t s\-]i schimbi ma[ina? Ai o singur\ solu]ie. Trimite anun]ul la reporterul@gmail.com. E GRATUIT! Valabil doar pentru persoanele fizice.

Unde duce administrarea antibioticelor „dup\ ureche” R\m=nem f\r\ leacuri pentru boli grele! ~n 10, cel mult 20 de ani, unele boli s-ar putea s\ nu mai avem cu ce s\ le trat\m. Este avertismentul Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii (OMS) care sus]ine c\ antibioticele luate ira]ional, „cu pumnul”, chiar [i pentru afec]iuni banale, nu vor mai avea nicio eficien]\ `n unele infec]ii. pagina 5

Zilele ora[ului verde v\ a[teapt\ la spectacole [i sport pagina 4 Candidatul USL la Prim\ria Boto[ani, Ovidiu Portariuc, fotografiat `n timp ce `mp\r]ea “cadouri” electorale pagina 4


2

local

27 aprilie - 3 mai 2012

Cele mai ieftine pie]e de produse agroalimentare din Rom=nia sunt cele din Boto[ani Cele mai ieftine produse agroalimentare pot fi cump\rate de la Boto[ani, iar Bucure[tiul, cu cele mai mari salarii, nu are cele mai scumpe pie]e. Ou\le au `nregistrat cel mai mare salt de pre] `n primele trei luni ale anului 2012 (27%), jum\tate din avans `nregistr=ndu-se `n martie (13,56%). Totu[i scumpirea nu s-a produs unitar, pe `ntreg teritoriul ]\rii, pentru c\ `n ultima lun\ de iarn\, cea din care sunt date detaliate pe ora[e re[edin]\ de jude], pre]ul ou\lor s-a majorat cu 33% la Buz\u, 31% la Slatina, 28% la Re[i]a [i 23% la Oradea, `n vreme ce la Deva s-a ieftin cu 8%. Mai mult dec=t at=t, scumpite cu 10% `n februarie, ou\le cost\, la Arad [i Timi[oara, 0,55-0,58 lei. Aproape o treime din pre]ul de la Ia[i (1,5 lei/bucata), Piatra Neam] (1,35), Boto[ani (1,28), Suceava (1,25) [i Bac\u (1,23). A[adar „criza” ou\lor este o problem\ care s-a sim]it preponderent `n Moldova, pentru c\ `n Banat

abunden]a produsului n-a l\sat pre]ul s\ urce at=t de mult, nici la Slobozia (0,53), Ploie[ti (0,58), Bistri]a (0,6), Cluj-Napoca (0,6), C\l\ra[i (0,63) sau Alexandria (0,66). Dar ou\le n-au fost singurele produse agroalimentare care au `nregistrat o cre[tere semnificativ\ de pre] `n primul trimestru, ci [i legumele (8,77%) [i fructele (6,84%). Principalele ora[e unde s-au remarcat cele mai importante cre[teri la cartofi `n februarie fa]\ de luna anterioar\, un produs al c\rui pre] a avansat cu peste 6% `n primul trimestru, sunt Ploie[ti (40,4%), Br\ila (34,3%) [i T=rgovi[te (24,14%). Cei mai scumpi cartofi sunt cei comercializa]i `n

pie]ele din Piatra Neam] (1,4 lei kg), Ploie[ti (1,37), Constan]a (1,35) [i Alexandria (1,32), `n timp ce la Boto[ani ace[tia cost\ 0,78 lei kg, iar la Tulcea 0,82. ~n ceea ce prive[te ceapa, aceasta cost\ 3 lei kg la Bra[ov, Miercurea Ciuc, Sf=ntu Gheorghe [i Sibiu, [i 1,5 lei sau chiar 1,23 la Br\ila, Boto[ani, Bac\u, Timi[oara sau Tulcea. Varia]ii la fel de mari de pre] se observ\ [i `n cazul usturoiului care se vinde cu 20 de lei kg sau peste la T=rgu Jiu [i Sf=ntu Gheorghe [i cu numai 7 lei la Craiova [i 8,5 la Br\ila. Morcovii cost\ 3-3,5 lei kg la Miercurea Ciuc, Sf=ntu Gheorghe

[i Sibiu, [i 1,5 lei la Bac\u [i Slobozia. Merele reprezint\ cele mai importante fructe care intr\ `n consumul rom=nilor, `n condi]iile `n care fructele proaspete, altele dec=t citricele sau bananele, s-au scumpit potrivit INS cu 6,6% `n perioada ianuarie-februarie 2012 fa]\ de decembrie 2011. Cele mai mari salturi de pre] s-au v\zut la Gala]i (30,77%), Alexandria (21,39%) [i C\l\ra[i (20,08%). ~n timp ce kilogramul de mere costa 3,88 la Constan]a [i 3,44 la Arad, fa]\ de 2 lei kg [i sub la Bistri]a, Boto[ani, Vaslui sau Slobozia. Luate pe ansamblu cele mai ieftine pie]e de produse agroalimentare din Romania sunt cele din Boto[ani, `n condi]iile `n care statisticile arat\ valori minime la cartofi, fasole, ceap\ [i mere. Teoretic, Bucure[tiul, zona cu cele mai mari salarii [i cel mai redus [omaj din Rom=nia, ar trebui s\ aib\ [i cele mai mari pre]uri la produsele agroalimentare. Dar nu se `nt=mpl\ deloc astfel pentru c\ volumele mari de marf\ rulate [i productivitatea superioar\ permit celei mai mari pie]e din Rom=nia s\ se aplice principiul „mai mult la pre] mai mic”. (Andrei Mustea]\)

DEX: Defini]ii modificate la cuvintele “rom” [i “]igan” Agen]ia de Dezvoltare Comunitar\ “~mpreun\” spune c\ defini]iile cuvintelor “rom” [i “]igan” au fost modificate `n noua edi]ie a Dic]ionarului Explicativ al Limbii Rom=ne (DEX) [i c\ prin aceast\ revizuire s-a f\cut un pas c\tre normalitate [i corectitudine. Directorul Institutului de Lingvistic\ „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” al Academiei Rom=ne, Marius Sala, contactat de Mediafax, a precizat c\ la `nceputul acestui an a fost tip\rit un nou tiraj al DEX, `n care au fost f\cute o serie de modific\ri, negociate cu reprezentan]ii comunit\]ii rome, `n urma dolean]elor acestora. El nu a precizat `n mod concret care sunt modific\rile aduse. ~ns\, Agen]ia de Dezvoltare Comunitar\ „~mpreun\” spune c\ `n noul tiraj al DEX au fost revizuite defini]iile a 30 de cuvinte care fac trimitere direct\ sau indirect\ la minoritatea romilor. „~n urm\ demersurilor constante ale Agen]iei de Dezvoltare Comunitar\ «~mpreun\», Asocia]iei Rromilor «Egalitate de {anse» Tulcea [i Asocia]iei ACCEPT, precum [i a Hot\r=rii nr. 230/15.06.2011 a Consiliului Na]ional pentru Combaterea Discrimin\rii, `n edi]ia nou\ a Dic]ionarului Explicativ al Limbii Rom=ne, publicat `n luna februarie 2012, de c\tre Institutul de Lingvistic\ «Iorgu Iordan - Al. Rosseti», au fost revizuite defini]iile a 30 de cuvinte care fac trimitere direct\ sau indirect\ la minoritatea romilor. Astfel, Institutul «Iorgu Iordan» a eliminat sau a explicat clar identific\rile discriminatorii [i tenden]ioase care promovau stereotipuri negative `n leg\tur\ cu minoritatea

rom\”, se arat\ `ntr-un comunicat remis agen]iei Mediafax. Noua defini]ie a substantivului „rom” este urm\toarea: „termen prin care se autoidentific\ membrii unui grup etnic originar din India [i r\sp=ndit mai ales `n Sudul [i Estul Europei, `nlocuind denumirea de ]igan, considerat\ peiorativ\”, potrivit comunicatului citat. De asemenea, `n edi]ia nou\ a DEX au fost modificate cuvintele: „balaoache[”, „baragladin\”, „buliba[\”, „chivu]\”, „corturar”, „faraon”, „gitan\”, „jude”, „laie”, „l\ie]”, „lingurar”, „puradel”, „rom”, „rudar”, „s\la[”, „]igan”, „]ig\na[”, „]ig\natic”, „]ig\ncu[\”, „]ig\ncu]\”, „]ig\neal\”, „]ig\nel”, „]ig\nesc”, „]ig\ne[te”, „]ig\nie”, „]ig\nime”, „]ig\nos”, „]ig\nu[”, „ursar”, astfel `nc=t caracterul deseori peiorativ al acestor cuvinte s\ fie clar adus la cuno[tin]\ cititorului, mai precizeaz\ reprezentan]ii agen]iei. „Aproape orice cuv=nt din limb\ rom=n\ are un denotat [i un conotat. «Rom» [i «]igan» aveau, `n explica]ia oferit\ de DEX p=n\ la aceast\ edi]ie, acela[i denotat, deci erau automat «cupla]i». Problema pe care noi am ridicat-o este a sensurilor (conota]iilor) care erau atribuite celor dou\ cuvinte (`n special a axei rom = ]igan = epitet acordat unei persoane cu apuc\turi rele) sau mai bine spus a nespecific\rii exprese a caracterului peiorativ a unor conota]ii, atunci c=nd acest lucru se impunea”, spune directorul executiv al Agen]iei „~mpreun\”, Gelu Duminic\. „Limba rom=n\ nu este proprietatea lingvi[tilor, ei fiind obliga]i, din punct de vedere profesional, s\ reflecte cu acurate]e sensurile specific=nd acolo unde este cazul c\ o anumit\ conota]ie este peiorativ\ astfel `nc=t cititorului s\ `i fie adus la cuno[tin]\ explica]ia real\ a respectivului cuv=nt `n func]ie de contextul `n

care a fost folosit. Prin aceast\ revizuire a DEXului s-a f\cut un pas c\tre normalitate [i corectitudine”, concluzioneaz\ Gelu Duminic\. Potrivit Agen]iei „~mpreun\”, `n trei edi]ii ale Dic]ionarului Explicativ al Limbii Rom=ne, defini]ia substantivului „]igan” con]inea explica]ia - „epitet dat unei persoane cu apuc\turi rele”. Defini]ia se reg\se[te `n Dic]ionarul Limbii Rom=ne, Tomul XII, litera T, 1994, serie nou\, Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Ion Cotescu, pagina 85, Dic]ionarul Explicativ al Limbii Rom=ne, Academia Rom=n\, Institutul de Lingvistic\ „Iorgu Iordan”, Editur\ Univers Enciclopedic, 1998, edi]ia a doua, pagina 1126, [i Dic]ionarul Explicativ al Limbii Rom=ne, Academia Rom=n\, Institutul de Ligvistica „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 2009, edi]ia a doua revizuit\, pagina 1161. ~n 2011, Agen]ia de Dezvoltare Comunitar\ „~mpreun\”, Asocia]ia Rromilor „Egalitate de {anse” Tulcea [i Asocia]ia ACCEPT au `naintat o pl=ngere c\tre Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discrimin\rii, `ndreptat\ `mpotriva Academiei Rom=ne [i Institutului de Lingvistic\ „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”. Organiza]iile solicitau sanc]ionarea institu]iei subordonate Academiei Rom=ne, responsabile pentru elaborarea `n cadrul Sectorului de lexicologie [i lexicografie a Dic]ionarul Explicativ al Limbii Rom=ne, precum [i pentru revizuirea periodic\ a acestuia. „De[i `n dic]ionarele anterioare ale limbii rom=ne, definirea termenului «]igan» nu includea elemente peiorative, `n definirea curent\ a termenului «]igan», Institutul «Iorgu Iordan», sub egida Academiei Rom=ne, a promovat identific\ri discriminatorii [i stereotipuri rasiste f\r\ specificarea caracterului peiorativ, profund discriminator al acestora”, se mai arat\ `n comunicatul citat. (Adrian Mustea]\)

SMS Agen]iile BCR sunt deschise luni, 30 aprilie Banca Comercial\ Rom=n\ (BCR) informeaz\ publicul c\ ziua de 30 aprilie 2012 este zi bancar\ lucr\toare. ~n acest context, activitatea BCR se va desf\[ura `n mod normal. Totodat\, unit\]ile sale teritoriale retail [i centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul `n ziua de mar]i, 1 mai 2012. „BCR le recomand\ clien]ilor s\-[i programeze din timp toate opera]iunile bancare pe care trebuie s\ le efectueze `n aceast\ perioad\, `n concordan]\ cu programul b\ncii”, a declarat Cornel Cojocaru, directorul executiv al Direc]iei de Comunicare, BCR. (A.M.)

Puncte ob]inute cu greutate de c\tre FC Boto[ani Meciul FC Boto[ani - Gloria Buz\u s-a terminat cu victoria gazdelor 1-0 (1-0). Chiar dac\ au ob]inut trei puncte, jocul celor din echipa boto[\neana a fost unul slab. Chiar daca meciul a `nceput cu c=teva ocazii pentru FC Boto[ani, totu[i jocul celor din echipa gazd\ a fost unul haotic. Golul vine `n minutul 28, c=nd brazilianul De Souza [uteaz\ de la 25 de metri. Dup\ gol, echipa local\ mai are dou\ rat\ri mai importante, unul `n minutul 30 c=nd Homneac scap\ singur cu portarul [i apoi `n minutul 37 c=nd Matei rateaz\ dintr-o pozi]ie foarte bun\. ~n repriza a doua, jocul slab i-a f\cut pe spectatori s\-l huiduie pe Marius Matei [i s\ cear\ schimbarea lui. Brazilianul De Souza `ncearc\, `n minutul 57, `nc\ [ut spre poart\ de la 30 de metri dar f\r\ reu[it\. ~n minutul 63 Marius Matei scap\ singur cu portarul, [uteaz\ plasat de la 16 metri dar mingea trece pe l=ng\ poart\. ~n cele din urm\, `n minutul 79, Costel Orac `l schimb\ pe Marius Matei cu Bogdan Ghiceanu, care `n minutul 84 prime[te cartona[ galben. Tot din cauza cartona[ului galben, al doilea, `n minutul 82, Valeriu Bordeanu este eliminat pentru un fault pe la spate. ~n prelungiri, minutul 92, Ghiceanu scap\ singur cu portarul dar reia slab cu capul. Asta a fost [i ultima faz\ de joc mai important\. Dup\ acest meci, FC Boto[ani a urcat pe locul 6 cu 36 de puncte, fiind la o distan]\ de opt puncte fa]\ de prima clasat\, Viitorul Constan]a Chiar dac\ FC Boto[ani a ob]inut o victorie, antrenorul principal Costel Orac era extrem de nervos la finalul partidei pentru modul `n care au tratat acest joc elevii s\i. El a declarat c\ de acum `nainte va avea o alt\ atitudine fa]\ de juc\tori [i va lua m\suri mai aspre `mpotriva celor care nu respect\ regulile. (A.M.)


27 aprilie - 3 mai 2012

local

~nt=lnire a [efilor serviciilor de pa[apoarte din ]ar\ la Boto[ani Chestorul Aurel Sime, [eful Direc]iei Generale de Pa[apoarte, a fost [i el prezent la aceast\ convocare. ~nt=mpina]i de prefectul Cristian Roman [i de Viorel Gaidur, [eful de la Serviciul de Pa[apoarte Boto[ani, [efii serviciilor de pa[apoarte vor r\m=ne la Boto[ani p=n\ pe 27 aprilie. ~nt=lnirea de joi a avut ca tem\ analiza activit\]ii din primul trimestru, dar [i o instruire pornit\ de la principalele probleme ce apar `n activitatea cu cet\]enii. „Vrem ca cet\]enii s\ ne aprecieze activitatea, s\ aducem activitatea noastr\ la cote `nalte. P=n\ acum putem spune c\ am reu[it s\ ne facem activitatea bine chiar [i `n perioadele din an c=nd se lucreaz\ mai greu din cauza adresabilit\]ii mari”, a declarat [eful Direc]iei Generale de Pa[apoarte. Chestorul a subliniat c\ sunt perioade din an c=nd aglomera-

Concursul Miss PDL s-a am=nat Concursul de frumuse]e „Miss Smart&Right” organizat de c\tre Organiza]ia de Tineret a Partidului Democrat Liberal trebuia s\ aib\ loc vineri, 27 aprilie 2012. Dar s-a am=nat pe motiv c\ democrat liberalii ar fi trebuit s\ participe la lansarea candida]ilor organizat\ la Bucure[ti. ~n aceste condi]ii, competi]ia va avea loc pe 4 mai 2012, cu `ncepere de la orele 18:00, `n incinta clubului Fun City. Problema e c\ [i ac]iunea politic\ din capital\ a fost reprogramat\ pentru 6 mai 2012. Gabriel Alecsandru, pre[edintele OTPDL, a declarat c\ vor fi nou\ concurente, care vor avea posibilitatea s\ `[i pun\ `n eviden]\ calit\]ile `n cadrul probelor competi]iei. (A.M.)

]ia este maxim\ la eliberarea pa[apoartelor, `ns\ s-a ar\tat mul]umit c\ de fiecare dat\ rela]ia acestor servicii cu cet\]enii

nu a avut de suferit. Aurel Sime s-a mai ar\tat foarte mul]umit de activitatea celor cu care s-a `nt=lnit, f\c=nd referire [i adu-

c=nd aprecieri [i serviciului din Boto[ani. „Sunt adev\ra]i profesioni[ti”, a mai spus Aurel Sime, referindu-se la [efii tuturor serviciilor de pa[apoarte din ]ar\, care „`[i fac cu foarte bune rezultate activitatea `n slujba cet\]eanului”. Pe l=ng\ aprecierile de acest fel, chestorul Sime a l\sat la Boto[ani [i o medalie. Prefectul Cristian Roman a primit de la [eful DGP medalia jubiliar\ emis\ cu prilejul `mplinirii a 100 de ani de la publicarea primului act normativ privind pa[apoartele. „Colaborarea cu prefectul Cristian Roman a fost perfect\ p=n\ acum”, a subliniat chestorul Aurel Sime `nainte de a-i `nm=na prefectului medalia jubiliar\. Tot joi a fost inaugurat\ [i o sta]ie mobil\ de preluare imagini, la Dorohoi, folosit\ `n activitatea de eliberare a pa[apoartelor. Pentru locuitorii din zon\, va `nsemna c\ nu vor mai fi nevoi]i s\ bat\ drumul p=n\ la Boto[ani pentru pa[apoarte. (Karina Leonte)

{omeri a[tepta]i la Bursa locurilor de munc\ Vineri are loc Bursa general\ a locurilor de munc\. Ac]iunea este organizat\ de Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Boto[ani [i vine `n sprijinul celor f\r\ loc de munc\ dar [i al angajatorilor. Din datele centralizate la nivelul Agen]iei, p=n\ joi la amiaz\ au fost anun]ate 223 locuri de munc\ vacante. Din num\rul total de locuri de munc\ vacan]e, 185 sunt pentru persoane cu studii medii, iar 38 sunt adresate celor cu studii superioare. Cele 38 de locuri de munc\ adresate persoanelor cu studii superioare sunt pentru urm\toarele posturi: inginer sistem informatic\, consilier v=nz\ri asigur\ri, consultant financiar, economist, [ef compartiment marketing, inspector asigur\ri, reprezentant comercial, economist, inginer industria alimentar\, asistent manager. Principalele ocupa]ii oferite persoanelor f\r\ studii superioare sunt `n domeniile: servicii `n tehnologia informa]iei (operator calculator elec-

tronic [i re]ele), asigur\rilor (consilier v=nz\ri, agent asigur\ri), confec]iilor (operator confec]ioner, sp\nuitor sala croit muncitor necalificat `n confec]ii), consultan]ei (agent v=nz\ri), comer] (reprezentant v=nz\ri, v=nz\tor), serviciilor (cosmetician, manichiurist, coafor), protec]iei [i pazei (agent paz\, tehnician instala]ii sisteme de monitorizare [i aparatur\ de control), activit\]ilor sportive recreative (instructor fitness, agent

comercial, contabil, buc\tar, osp\tar, `ngrijitor cur\]enie) restaurante [i alte activit\]i de servicii `n alimenta]ie (barman, v=nz\tor, osp\tar), construc]ii (zidar, zugrav), fabricare de ma[ini utilaje [i echipamente (strungar), alimentar (modelator panifica]ie, patiser), lucr\ri de construc]ie a cl\dirilor ([ofer de autoturisme [i camionete, reprezentant v=nz\ri). Bursa are loc la Sala Polivalent\ „Elisabeta Lip\”. (Emanuela Panaite)

3

SMS Ne`n]elegeri de la sporuri la Spitalul Jude]ean ~n timp ce sindicatul Sanitas a ob]inut cu c=teva zile `n urm\ promisiuni de rea[ezare a sporurilor la nivelul de dinainte de t\ieri, acum managerul Spitalului Jude]ean „Mavromati”, Ovidiu Mimor afirm\ cu totul altceva. „~mi trebuie vreo 4-5 luni s\ aduc sporurile la nivelul dinainte, dup\ datoriile pe care le-am preluat de la Maternitate [i Psihiatrie”, spune Mimor. ~n acest timp, unii salaria]i de la spitalele preluate de Jude]ean prin comasare spun c\ se face discriminare `ntre sec]ii. Numai la sec]iile preluate s-au t\iat ni[te sporuri, nu [i la salaria]ii unit\]ii „mam\”. Reprezentan]ii sindicatului sus]in `ns\ c\ lucrurile nu stau chiar a[a. (Ana Petru]\)

APIA: S-au modificat condi]iile de acordare a cotei individuale de lapte Agen]ia de Pl\]i [i Interven]ie pentru Agricultur\ (APIA) informeaz\ produc\torii de lapte de vac\ c\ a fost publicat `n Monitorul Oficial nr. 271/24.04.2012, Ordinul ministrului Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale nr. 69/2012 pentru modificarea Ordinului nr. 83/2009 privind stabilirea condi]iilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva na]ional\. Astfel, produc\torii de lapte vor putea depune cerere de acordare a unei cantit\]i de cot\ de lapte din Rezereva Na]ional\ `n intervalele 1 iunie - 31 iulie [i 1 octombrie - 30 noiembrie ale fiec\rui an de cot\, dac\ `ndeplinesc urm\toarele condi]ii: a) au dep\[it cota individual\ de lapte/[i-au `nceput activitatea `n timpul anului de cot\; b) de]in exploata]ii cu un efectiv minim de dou\ capete vaci de lapte la sf=r[itul anului de cot\/la data solicit\rii. Cantitatea minim\ a cotei din rezerva na]ional\ ce poate fi solicitat\ de c\tre produc\tori este de 1.000 de kg, iar cantitatea maxim\ este de 1.800.000 kg. (A.M.)


CMYK

4

local

27 aprilie - 3 mai 2012

Zilele ora[ului verde v\ a[teapt\ la spectacole [i sport Tot la aceast\ sec]iune este programat [i un concurs „Cea mai verde Eco-|coal\”. De men]ionat este [i faptul c\ Boto[aniul este jude]ul cu cele mai multe eco[coli, care vor fi astfel provocate la concurs! Aceste ac]iuni vor avea loc `n intervalul orar: 10.00-14.00.

Distrac]ia continu\ la Boto[ani! Dup\ ce au petrecut de Zilele Ora[ului, boto[\nenii vor petrece din nou. De data aceasta `n verde! |i asta pentru c\ Boto[aniul a fost clasat `n cadrul competi]iei “Capitala Verde a Rom=niei”, derulat\ de campania Umbrela Verde, drept “cel mai verde ora[” din 2011 la categoria sa de concurs (ora[e `ntre 50.000 [i 200.000 de locuitori), ca urmare a proiectelor dezvoltate de autorit\]ile locale cu scopul de a proteja mediul `nconjur\tor. Dup\ aceast\ clasare a municipiului `ntre ora[ele cu cele mai multe spa]ii verzi, conform planului de comunicare al ora[ului, depus la dosarul de candidatur\ `n cadrul acestei competi]ii, municipalit\]ii `i revine sarcina s\ organizeze o serie de activit\]i menite s\ promoveze titlul de ora[ verde. A[a s-a decis `nglobarea mai multor activit\]i cuprinse `n acest plan de comunicare `ntr-o ac]iune general\ denumit\ ZILELE ORA{ULUI VERDE. Astfel, `n cadrul acestei ac]iuni

Spectacole [i `n Centrul Vechi

organizat\ `n perioada 1-2 mai, sub sloganul 1 MAI VERDE CA ALTU’, vor fi organizate `n municipiu activit\]i educative, culturale [i sportive. Activit\]ile vor fi organizate pe dou\ sec]iuni: Sec]iunea ECO-Juniori [i ECO-tineri, `n parteneriat cu Consiliul Jude]ean Boto[ani, Inspectoratul {colar Boto[ani, Direc]ia de Sport [i Tineret precum [i urm\toarele ONG-uri: Asocia]ia Cultural\ Cheia Sol, Asocia]ia Cultural\ Vis de Artist, Asocia]ia B-right Media,

Consiliul Jude]ean al Elevilor, Europe Direct Boto[ani, Asocia]ia Cultural\ Arlechin, Asocia]ia Organizatorilor de Evenimente.

Juniorii, cu p\rin]i bunici [i fra]i, sunt a[tepta]i `n Parcul Eminescu Conform acestui calendar, pe 1 mai va avea loc Parada [i carnavalul Verzilor. La Sec]iunea

ECO-JUNIORI vor participa gr\dini]e, [coli generale (clasele 1-8), ONG-uri, ac]iunea av=nd loc `n Parcul „Mihai Eminescu” (foi[or). Va avea loc un concurs de costume eco, ateliere handmade, jocuri distractive [i spectacole muzicale [i de dans cu copii [i tineri talenta]i de la asocia]iile culturale din ora[. Apoi este programat un concurs de desene finalizat cu o expozi]ie `n aer liber: „Ora[ul meu verde”, cu participarea copiilor de la gr\dini]e.

La Sec]iunea ECO-TINERI participarea este asigurat\ de: onguri, [coli, organiza]ii de tineret, licee, echipe sportive, etc. Manifest\rile vor avea loc `n Centrul Vechi, incluz=nd spectacole de muzic\ [i dans. ~n program este inclus\ parada, al c\rei traseu este: parcare Belv Parcarea Belv - Calea Na]ional\ ({coala nr. 11) - str. Uzinei (catedral\) - Bdul M. Eminescu - str. Marchian (sens giratoriu) - Spitalul Jude]ean - Calea Na]ional\ (Casa C\r]ii) - Victoriei - Po[tei (Biserica Sf. Gheorghe) - str. 1 Decembrie (punct terminus-scena Centrul vechi).

Sportul nu lipse[te din program Pe 2 mai vedete sunt ac]iunile sportive. La crosul prim\verii poate participa orice persoan\, indiferent de v=rst\. (A.M.)

Candidatul USL la Prim\ria Boto[ani, Ovidiu Portariuc, fotografiat `n timp ce `mp\r]ea “cadouri” electorale crobuze burdu[ite de cozonaci au fost `mp\rite `n ultima perioad\ `n municipiul Boto[ani de c\tre Portariuc [i echipe de pesedi[ti. Nemulumii de lipsa de bun sim a candidatului USL [i jignii de atitudinea sa, mai muli boto[\neni ne-au trimis fotografii care arat\ explicit c\ acest personaj sinistru `ncearc\ s\ c=[tige voturile oamenilor nu prin proiecte, ci prin mit\ electoral\. Putem ar\ta, cu probe, c\ Ovidiu Portariuc a c\zut `n propria capcan\ [i c\, dac\ `[i asum\

Reprezentan]ii Mi[c\rii pentru Boto[ani au emis redac]iei noastre un comunicat de pres\ `n care solicit\ retragerea din cursa electoral\ a candidatului Ovidiu Portariuc. Motivul este `nc\lcarea angajamentului semnat chiar de c\tre candidatul USL la Prim\ria Boto[ani. “~n timp ce Portariuc cere contracandidailor semnarea unui angajament privind combaterea mitei electorale, el `mparte mii de pachete de alimente boto[\nenilor. Cinci microbuze de cozonaci au fost `mp\rite `n aceste zile `n Boto[ani de c\tre Ovidiu Portariuc [i echipe de pesedi[ti. Mai muli oameni ne-au trimis fotografii de la aciunile candidatului USL. Pe baza angajamentului propriu, cerem retragerea lui Portariuc din cursa electoral\. Demagogia, minciuna [i f\\rnicia sunt politic\ de partid la PSD. Altfel n-am putea caracteri-

za aciunile din ultimele zile ale candidatului USL la Prim\ria Municipiului Boto[ani. Pentru a c=[tiga puncte `n lupta electoral\, candidatul Ovidiu Portariuc a lansat miercuri un angajament semnat prin care invit\ pe ceilali competitori la combaterea mitei electorale `n municipiul Boto[ani. P=n\ aici, nimic care s\ ias\ din normalitatea unui scrutin de bun sim. Doar c\ f\\rnicia acestui candidat care se revendic\ ca f\c=nd parte

din generaia nou\ a politicii rom=ne[ti arat\ c\ [i-a `nsu[it viclenia [i practica tovar\[ilor Ion Iliescu [i Adrian N\stase. Aciunea de imagine a acestui personaj se desf\[oar\ `n paralel cu o alt\ activitate care nu-i face cinste. ~n timp ce dimineaa cere prin pres\ angajament privind combaterea mitei electorale, dup\-amiaza Ovidiu Portariuc `mparte de zor pachete cu alimente cet\enilor din municipiul Boto[ani. Nu mai puin de cinci mi-

propriul angajament semnat, va fi obligat s\ se retrag\ din competiia electoral\ [i din viaa public\ (punctul 8 din angajamentul semnat). A[tept\m a[adar ca domnul Portariuc s\-[i asume propriul angajament semnat [i s\-[i anune retragerea din cursa electoral\ altfel va fi urm\rit de minciunea asumat\ prin propria semn\tur\. P=n\ atunci, din partea boto[\nenilor si din partea Mi[c\rii pentru Boto[ani transmitem acestui domn doar at=t: «S\-i fie ru[ine, Ovidiu Portariuc!».”


CMYK

27 aprilie - 3 mai 2012

s\n\tate

5

Unde duce administrarea antibioticelor „dup\ ureche” p\cate prea multe mame merg pe administrarea la `nt=mplare a medicamentelor de acest fel [i atunci acei copii, dac\ se `mboln\vesc mai serios, nu mai ai ce s\ le dai ca s\-i tratezi. Ajungi la cefalosporine cu spectru larg, la medicamente care au la r=ndul lor o nocivitate ridicat\. Repar\ `ntr-o parte dar pot strica `n alta. Aceasta este finalitatea unui tratament cu antibiotice empiric, nu [tiin]ific”, a mai subliniat pediatrul.

R\m=nem f\r\ leacuri pentru boli grele! ~n 10, cel mult 20 de ani, unele boli s-ar putea s\ nu mai avem cu ce s\ le trat\m. Este avertismentul Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii (OMS) care sus]ine c\ antibioticele luate ira]ional, “cu pumnul”, chiar [i pentru afec]iuni banale, nu vor mai avea nicio eficien]\ `n unele infec]ii. Rezisten]a la antibiotice a agen]ilor patogeni este o real\ problem\, avertizeaz\ medicii. Totul porne[te de la cum au ajuns s\ fie `nghi]ite antibioticele, adeseori f\r\ nicio prescrip]ie medical\. Medicii pediatri spun c\ o multe mame recunosc c\ le-au administrat copiilor antibiotice `nainte de a ajunge cu ei `ntr-un cabinet medical sau la spital. „Marea majoritate a afec]iunilor copiilor sunt afec]iunile virale, care de regul\ se manifest\ cu febr\. Reac]ia imediat\ a p\rintelui este s\ `i administreze un antibiotic. Trebuie s\ [tie foarte bine p\rin]ii c\ tratamentul cu doze inadecvate [i durata insuficient\ a tratamentului oric\rei afec]iuni duce la persisten]a bacteriilor selec]ionate rezistente la antibioticul cu care au f\cut tratament”, afirm\ medicul Maria Andronicescu, din cadrul Sec]iei de Pediatrie a Spitalului Jude]ean „Mavromati”.

Organismul copilului, `mpiedicat s\-[i formeze imunitatea natural\ „Administrarea precoce a antibioticelor priveaz\ organismul de antigen [i atunci lan]ul imun nu se declan[eaz\”, mai spune medicul pediatru. Cu alte cuvinte, organismul nu mai `nva]\ s\ lupte cu microbul, nu mai are cu cine s\ `nve]e aceast\ lupt\ dac\ i s-a omor=t adversarul prin administrarea `n primul moment de boal\ a antibioticului. R\spunsul imun este diminuat iar copilul nu-[i formeaz\ acea protec]ie natural\ de care are mare nevoie pe parcursul vie]ii. La fel, medi-

Rom=nii, campioni la automedica]ie

cii spun c\ [i excesul de igien\ `l dezarmeaz\ pe copil. „Am `nt=lnit p\rin]i excesivi `n materie de igien\. Copilul acela este ferit de microbi. Totul este sp\lat, totul este dezinfectat `n jurul s\u [i atunci organismul lui nu `nva]\ lupta. Copilul `n mediul natural normal se vaccineaz\ ast\zi cu o bacterie, m=ine cu o bacterie [i astfel se poate spune c\ se imunizeaz\ natural”, mai afirm\ medicul Maria Andronicescu.

Niciun antibiotic nu ar trebui administrat f\r\ antibiogram\ Din experien]a lor, medicii [tiu c\ `n ultimul timp p\rin]ii recurg la automedica]ie f\r\ s\ `[i fac\ niciun fel de probleme. Ba `[i fac [i rezerve de medicamente de acest fel, chiar dac\, `n farmaciile noastre nu a fost [i nu este nici `n prezent o problem\ s\ cumperi antibiotice f\r\ re]et\. Se cump\r\ ca la hipermarket. „Eu [tiu de la cuno[tin]ele mele c\ nu este familie cu copii care s\ nu aib\ `n cas\ un minidepozit de medicamente. Dac\ `ntrebi de ce au nevoie de at=tea medicamente, afli c\ p\rintele se aprovizioneaz\ ca s\ se descurce la nevoie. Ce nu [tiu cei mai mul]i p\rin]i este c\ niciun antibiotic nu ar trebui administrat f\r\ o antibiogram\”, sus]ine epi-

demiologul Ecaterina Chihaia. Pe de alt\ parte, chiar medicii recunosc c\ `n practica medical\ lucrul acesta este mai greu, [i mai ales `n pediatrie. Pentru c\ recoltatul [i ob]inerea rezultatelor pe antibiogram\ dureaz\ cel pu]in trei-patru zile [i sunt situa]ii c=nd nu se poate a[tepta

at=t p=n\ la instituirea tratamentului, mai ales c=nd este vorba de un copil. „Noi `n spital instituim ini]ial tratamentul dup\ statistici, iar dup\ recoltarea probei de laborator [i eviden]ierea rezultatului se merge pe antibioticul indicat de antibiogram\. Din

Persoanele care au stat o vreme `n str\in\tate [tiu cu c=t\ greutate se ob]ine `n alte ]\ri o re]et\ cu antibiotice. F\r\ prescrip]ia de la medic, pacientul nu are nicio [ans\ s\ ob]in\ din farmacie antibiotice. Cunosc=nd acest lucru, mul]i p\rin]i care pleac\ din ]ar\ `[i `ndeas\ `n bagaje cutiile cu antibiotice pentru a nu renun]a la „tradi]ia” local\ de automedica]ie. „Este o problem\ de mentalitate. Eu am cuno[tin]e care s-au ar\tat chiar revoltate c\ nu au ob]inut de la medic re]eta cu antibiotic de[i copilul avea febr\, tusea, `i curgea nasul. Dar nu realizau c\ decizia medicului era spre binele copilului. Dac\ ar fi fost o problem\ medical\ `n care se impunea tratamentul cu antibiotic, cu siguran]\ i-ar fi prescris”, a conchis epidemiologul Ecaterina Chihaia. (Ana Petru]\)

u n le e t n e m a ic d Me sunt bomboane

at\ c\ peste 60% dinConcret, rezultatele ar amente copiilor f\r\ tre p\rin]i dau medic i. recomandarea mediculu punctul de pornire st fo a tiv ec sp Studiul re sponsabilitate social\ `ntr-o campanie de re ele nu sunt bomboanumit\ “Medicament sprijinul Ministerului ne”, organizat\ cu S\n\t\]ii. eleag\ despre ce e “Vrem ca oamenii s\ `n] ministreaz\ medicavorba atunci c=nd se ad dical\”, a explicat me mente f\r\ prescrip]ie r executiv adjunct to ec dir , tan Cristian Lu ARPIM. vreme de o nou\ Se vorbe[te `n ultima e. “~n ultimii 10 ani se patologie, interac]iunil ie - interac]iunile descrie o alt\ patolog i implicate organe amentoase, cele ma a recent Interna]ional\ medic or ril \to uc od Pr apoi, rinichii”, avertiz ia [i l ia] atu fic {i Asoc nd fii diu to), IM) a f\cut un stu rian Streinu-Cercel (fo e Ad . dr . of pr de Medicamente (ARP [i tre Boli Infec]ioas antibioticelor de c\ nagerul Institutului de (Ana Petru]\) privind administrarea ma taor mp co \ lev . re l Babe[” din Capital\ p\rin]i, copiilor. Studiu tomedica]ie. “Victor au de at leg or ]il rin mentul p\


6

magazin

27 aprilie - 3 mai 2012

Cumplita poveste a sinuciderii b\iatului lui Florin C\linescu Florin C\linescu a fost lovit din nou crunt de soart\: fiul cel mic al actorului s-a sinucis luni, din cauza unei depresii, `ntr-o camer\ de hotel din Praga, unde participa la un proiect cinematografic, `n calitate de asistent de produc]ie. Luca C\linescu a jucat rolul de om fericit p=n\ `n ultima clip\, c=nd, f\r\ a explica cuiva gestul extrem, [i-a pus [treangul de g=t. Avea 24 de ani, era student la o universitate de prestigiu [i p\rea c\ via]a pentru el abia acum `ncepe. Luca C\linescu, care studia filmul la „John Moores University” din Liverpool, se afla din data de 16 aprilie la Praga, `n Cehia, pentru a realiza primul s\u proiect important, un scurt metraj. Caracterizat de prietenii s\i drept un tip plin de via]\, care nu se d\dea `n l\turi c=nd era vorba de distrac]ie, dar nici c=nd trebuia s\ `nve]e sau s\ munceasc\ pe br=nci, fiul cel mic al lui Florin C\linescu avea, se pare, probleme pe care nu le-a spus niciodat\, nim\nui. P=n\ [i fratele s\u, Petru (care a studiat muzica tot la Liverpool [i a primit diplom\ de la fostul Beatles Paul McCartney, iar la `ntoarcerea `n ]ar\ a pus bazele trupei Green Tea, n.r.), s-a declarat [ocat. El a m\rturisit prietenilor c\ nu-[i poate explica sinuciderea fratelui s\u [i c\ tot ce i-a mai r\mas de f\cut este s\ se roage. „Apreciez faptul c\ sunte]i al\turi de mine. ~n timp ce eu sunt incapabil s\ vorbesc `nc\ despre ceea ce s-a `nt=mplat, sper s\ v\ ruga]i al\turi de mine [i s\ spera]i la o lume mai bun\. La sf=r[itul acestei s\pt\m=ni va avea loc `nmorm=ntarea, la Bucure[ti, [i sper s\ ne vedem acolo. O s\ v\ ofer mai multe detalii c=nd acestea vor ap\rea. Pace [i dragoste”, a scris Petru C\linescu pe Facebook.

NU UITA!

Ipotez\ [oc: Luca era depresiv din cauza unui medicament `mpotriva acneei

Cu toate c\ a ascuns bine faptul c\ sufer\ o depresie, Luca a dat, totu[i, c=teva semne. Pe l=ng\ faptul c\ a regizat mai multe scurt metraje, toate drame, t=n\rul era fascinat de un film ap\rut `n 2004, „Garden State”, `n care p\rea c\ se reg\se[te. Eroul principal, un t=n\r plecat s\ studieze departe de cas\, revine `n ora[ul natal pentru a-[i `nmorm=nta mama. Cu un tat\ exigent [i o carier\ ratat\, personajul principal tr\ie[te o adev\rat\ dram\ [i `ncearc\ s\ treac\ peste probleme refugiindu-se `n bra]ele unei tinere mitomane. Actorul Florin C\linescu, care pe 29 aprilie `mpline[te 56 de ani, `[i va duce copilul la groap\ dup\ ce, `n ultimi ani, a primit mai multe asemenea lovituri de la via]\. ~n martie 2005, actorul [i-a condus pe ultimul drum so]ia r\pus\ de cancer la g=t. Actri]a Ana Maria C\linescu a murit chiar `n ziua `n care ar fi `mplinit 47 de ani [i 27 de ani de c\snicie. Actorul [i-a `ndreptat aten]ia c\tre fiii s\i [i a renun]at la mai multe proiecte, pentru a-i putea ajuta pe ace[tia s\ treac\ cu bine peste [oc [i pentru a-i `ndruma c\tre carierele dorite. Apropiat al familiei C\linescu, actorul Valentin Rupi]\ a amintit acest lucru, la un post tv. „Nu pot s\ nu remarc grija pe care Florin [i-a a[ternut-o, dup\ pierderea so]iei. El devenise [i mam\, [i tat\. Rela]ia dintre ei (din-

Trimite anun]urile la adresa reporterul@gmail.com sau prin SMS la num\rul de telefon 0721.01.83.93. Valabil pentru persoanele fizice.

tre Florin [i fiii s\i, n.r.) era foarte bun\. {tiu c\ a renun]at la unele proiecte pentru a avea grij\ de b\ie]i”, a spus Rupi]\. Cinci ani mai t=rziu, `n 2010, C\linescu [i-a pierdut [i p\rin]ii. Ambii, r\pu[i de cancer. Mama lui, Volina, a murit `nainte de Pa[te, iar dou\ luni mai t=rziu, tat\l, Ion C\linescu, a murit la 81 de ani din cauza unui neg pe care l-a t\iat din gre[eal\ [i care s-a transformat `ntr-o tumor\. B\tr=nul a fost `nmorm=ntat `n acela[i loc unde a fost `ngropat\, `n urma cu mult timp, prima feti]\ a lui Florin C\linescu, care a murit la cinci luni din pricina unei boli incurabile.

Petru a primit un mesaj incredibil de la fratele lui, cu o zi inainte s\ se sinucida Cu o zi `nainte s\-[i pun\ cap\t zilelor, Luca C\linescu i-a trimis un mesaj lui Petru, fratele lui, pe pagina de Facebook. Petru C\linescu a postat pe re]eaua de socializare mesajul pe care i l-a transmis Luca `nainte s\-[i pun\ cap\t zilelor. „Mi-ai trimis aceast\ melodie duminic\ pe Facebook, acum `]i trimit [i eu aceea[i pies\ pentru a-]i spune c\ nu erai irelevant [i neajutorat. E[ti cel mai curajos, cel mai organizat, capabil, frumos, cel mai iubit b\iat pe care l-am

cunoscut `n toat\ via]a mea. Te iubesc, fr\]iorul meu mai mic, cu toat\ inima mea [i voi [ti `ntotdeauna c\ [i tu sim]i la fel! Dumnezeu s\ te binecuv=nteze!”, i-a scris Petru C\linescu fratelui s\u pe Facebook.

Ipoteza a fost lansat\ la scurt timp dup\ moartea fiului cel mic al lui Florin C\linescu. Se pare c\ Luca ar fi f\cut depresie din cauza unui medicament pentru tratarea acneei. Tratamentul urmat este cunoscut ca fiind extrem de puternic [i cu multe efecte secundare. Persoanele care urmeaz\ un tratament pentru acneea sever\ pot prezenta un risc mai mare de sinucidere, `ns\ este posibil ca acest risc s\ fie cauzat [i de depresia care este legat\, `n general, de aceast\ afec]iune a pielii. „Am aflat de la cei care m-au sunat c\ s-ar fi descoperit c\ fiul lui Florin C\linescu f\cea tratament cu Roaccutane. Comentariul meu este unul singur: c\ Roaccutane este una dintre substan]ele care au efecte adverse, uneori depresie [i alte tulbur\ri ale sistemului nervos central”, spune prof. dr. Florin Tudose, renumit psihiatru. (Paula Dumitru)

Luca C\linescu a fost `nmorm=ntat la cimitirul Cernica Luca C\linescu, fiul actorului Florin C\linescu a fost `nhumat joi, `n Cimitirul Cernica, `n cripta `n care a fost `nmorm=ntat\ [i mama lui, decedat\ `n 2005. Fiul actorului Luca C\linescu a fost `nmorm=ntat joi la cimitirul Cernica. La ceremonia funerar\ au participat aproximativ 300 de persoane, printre care multe personalit\]i publice, prieteni [i cuno[tin]e ale actorului Florin C\linescu. Trupul ne`nsufle]it al lui Luca C\linescu, fiul actorului Florin C\linescu a fost repatriat miercuri [i depus la studiourile MediaPro din Buftea. Firma de pompe funebre Anthony, care s-a ocupat de transport, a adus sicriul de zinc de la Praga cu un autoturism mortuar Chrysler. ~nmorm=ntarea a avut loc joi, la Cimitirul Cernica, acolo unde este `nhumat\ [i mama t=n\rului. Dup\ ce au existat tot felul de presupuneri legate de moartea lui Luca, dintre care nu au lipsit consumul de droguri sau de alcool, acum autopsia medicilor a venit s\ fac\ lumin\ `n acest caz. ~n urma autopsiei realizate de medicii cehi, s-a stabilit c\ Luca C\linescu nu consumase droguri sau alcool `nainte s\ se sinucid\. (Paula Dumitru)

• V=nd urgent teren, 5.000 mp, la [osea, `n apropiere de sat Ipote[ti-Boto[ani. Telefon 0748.752.569. Pre] negociabil. • Cump\r vouchere RABLA. Ofer pre] convenabil. Telefon: 0747.065.241.

• S-a deschis un nou cabinet medical individual de medicin\ de familie. Dr. B|L|UC| TATIANA MIHAELA, medic specialist medicin\ de familie. Str. Octav Onicescu nr. 51. Rela]ii [i program\ri la tel. 0728.027.847 sau 0753.517.138.


27 aprilie - 3 mai 2012

timp liber

Scrisorile unor copii c\tre Dumnezeu {tim cu to]ii c\ prichindeii pot n\scoci cu inocen]a lor cele mai n\stru[nice lucruri. Avem mai jos c=teva scrisori trimise de copii lui Dumnezeu, scrisori pe care profesorii lor le-au expus pe Internet spre deliciul tuturor. 1) Drag\ Dumnezeule, Te rog s\ mai pui o vacan]\ `ntre Cr\ciun [i Pa[ti pentru c\ acum nu este nimic bun `ntre ele. (Ginny - 7 ani) 2) Drag\ Dumnezeule, Te rog s\ nu-]i faci griji pentru mine pentru c\ m\ uit `n ambele p\r]i `nainte de a trece strada. (Dany - 6 ani) 3) Drag\ Dumnezeule, ~n loc s\ la[i oamenii s\ moar\ trebuind s\ faci al]ii `n locul lor, n-ar fi mai bine s\-i p\strezi pe cei pe care `i ai acum? (Jane - 8 ani) 4) Drag\ Dumnezeule, Eu sunt American. Tu ce e[ti? (Robert - 6 ani) 5) Drag\ Dumnezeule, Dac\ vei veni duminic\ la biseric\, o s\-]i ar\t pantofii mei cei noi. (Elisa - 7 ani) 6) Drag\ Dumnezeule, Dac\ `mi dai o lamp\ fermecat\ ca lampa lui Aladin, o s\-]i dau tot ce vrei... mm... cu excep]ia economiilor mele [i a jocului de [ah. (John - 7 ani) 7) Drag\ Dumnezeule, Tu ai vrut ca girafa s\ arate chiar a[a sau a fost un accident? (Norma - 6 ani) 8) Drag\ Dumnezeule, Dac\ l\sai dinozaurii mai mult timp pe p\m=nt, noi n-am mai fi avut o ]ar\. Ai f\cut exact ce trebuia. (Jonathan - 5 ani) 9) Drag\ Dumnezeule, Pariez c\ `]i este foarte greu s\ iube[ti toat\ omenirea. La mine `n familie sunt numai patru persoane [i nu reu[esc niciodat\ s\-i iubesc pe to]i. (Stevie - 7 ani) 10) Drag\ Dumnezeule, Am fost duminic\ la o nunt\ [i ei s-au s\rutat `n biseric\. E[ti sigur c\ a fost corect? (Amanda - 8 ani) 11) Drag\ Dumnezeule, Noi am `nv\]at la [coal\ c\ Thomas Edison a f\cut lumina dar la {coala duminical\ de la biseric\, p\rintele ne-a spus c\ tu ai f\cut-o. Pariez c\ Edison ]i-a furat ideea. Cu sinceritate... a ta Donna. (v=rsta -8 ani) 12) Drag\ Dumnezeule, Poate Cain [i Abel nu s-ar fi omor=t unul pe altul dac\ ar fi avut fiecare camera lui. La mine [i la fratele meu asta a ajutat. (Larry - 7 ani) 13) Drag\ Dumnezeule, Te rog mult ca s\-l trimi]i pe Dennis Clark `n alt\ tab\r\ anul acesta. (Peter - 8 ani) 14) Drag\ Dumnezeule, S\ [tii c\ m\ g=ndesc uneori la tine chiar dac\ nu m\ rog. (Diana- 7 ani) 15) Drag\ Dumnezeule, ~nc\ a[tept s\ vin\ prim\vara. Te rog s\ nu ui]i. (Mark - 7 ani) 16) Drag\ Dumnezeule, Dac\ ne `ntoarcem `n alt\ via]\ preschimba]i `n

7 Grila jocului este un p\trat de nou\ pe nou\ c\su]e, subdivizat `n tot at=tea p\trate identice, numite regiuni. Regula jocului este simpl\: fiecare r=nd, coloan\ sau regiune nu trebuie s\ con]in\ dec=t o dat\ cifrele de la unu la nou\. Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie s\ con]in\ cifrele de la unu la nou\ o singur\ dat\.

Editat de: D.A.P.F.A.

altceva, te rog mult s\ nu m\ faci Jennifer Horton pentru c\ nu pot s-o suf\r. (Denise - 8 ani) 17) Drag\ Dumnezeule, ~]i mul]umesc pentru fr\]iorul pe care mi l-ai trimis dar eu m\ rugasem pentru un c\]elu[. (Joyce - 6 ani) 18) Drag\ Dumnezeule, De ce noi vorbim cu tine dac\ tu nu vorbe[ti cu noi? (Andrew - 8 ani) 19) Drag\ Dumnezeule, Ce ai vrut s\ spui atunci c=nd ai scris `n Biblie c\ e[ti un Dumnezeu gelos? Am crezut c\ tu ai tot ce vrei. (Jane - 7 ani) 20) Drag\ Dumnezeule, Cine a desenat hotarele ]\rilor c\ mie nu-mi ies niciodat\ bine?! (DaviD - 7 ani) 21) Drag\ Dumnezeule, Tu chiar e[ti invizibil sau este doar o scamatorie? (Lucy - 6 ani) 22) Drag\ Dumnezeule, Te rog s\-mi trimi]i [i mie un ponei. Nu ]i-am cerut niciodat\ nimic, pe cuv=nt, po]i s\ verifici `n lista ta. (Louise - 6 ani) 23) Drag\ Dumnezeule, Tu chiar ai vorbit serios c=nd ai spus „s\ te por]i cu ceilal]i tot a[a cum se poart\ [i ei cu tine”? Pentru c\ dac\ este a[a.... am s\-l aranjez eu pe fratele meu! (Darla - 7 ani) 24) Drag\ Dumnezeule, La [coal\ ne-au explicat tot ce faci tu dar c=nd pleci `n vacan]\ cine face toate astea `n locul t\u? (Charles - 6 ani) 25) Drag\ Dumnezeule, C=nd am fost `n vacan]\ cu p\rin]ii, a plouat tot timpul [i tata a fost foarte nervos din cauza asta. El a zis ni[te lucruri ur=te despre tine... ni[te lucruri pe care oamenii nu ar trebui s\ le spun\ dar sper c\ n-o s\-i faci nimic r\u. Prietenul t\u... (dar nu-]i spun cum m\ cheam\!)

4

2

3

5

7

3

4 6

2 7

1 4

5 6

3 8

1

5

5

Director: Adrian MUSTEA}| Redactor [ef: Ana PETRU}| Redactori: Andrei MUSTEA}|, Emanuela PANAITE, Paula DUMITRU, Karina LEONTE

2 3

5 9

6

4 5

4

8 7

8

7 9 3

6

4

Adresa: Str. Sucevei Nr.7, sc. D, ap. 46, 710069, Boto[ani Telefon: 0721.01.83.93 Email: reporterul@gmail.com www.reporterul.ro

7

horoscop Berbec }i se cere mobilizare [i o atent\ planificare, iar rezultatele nu vor `nt=rzia s\ apar\. Ai toate [ansele s\ atragi ni[te fonduri de care aveai mare nevoie. De asemenea, te afirmi ca o persoan\ de `ncredere [i c=[tigi aprecierea colegilor de breasl\. Mai ales dac\ lucrezi `n sectorul serviciilor, e[ti favorizat s\ `]i cre[ti veniturile. De asemenea, colabor\rile pot fi acum o op]iune interesant\. Taur Ai dou\ atribute de baz\ cu care po]i jongla oricum vrei tu: creativitatea [i originalitatea. E foarte important s\ faci lucrurile altfel, s\ ie[i din stagnare, s\ abordezi metode [i solu]ii noi. G=ndirea te ajut\ s\ schimbi de fiecare dat\ ceva la modul `n care ac]ionezi. Dac\ nu merge `ntr-un fel, schimb\! Renun]\ la concep]iile gre[ite [i la tiparele vechi de g=ndire, abordeaz\ orizonturi noi, poate prin studii, lectur\ sau o c\l\torie! Gemeni Ai de f\cut planuri `mpreun\ cu cei de acas\ despre un eveniment care s\ se transforme `ntr-o reuniune cu cei apropia]i. Ai ocazia de a pune punctul pe „i” `n rela]iile de familie [i de a lua acele ini]iative pe care tot le-ai am=nat. Interesant\ este acum [i capacitatea ta de a renun]a la ni[te obi[nuin]e [i de a-]i schimba destul de vizibil stilul de via]\. Vin fonduri din surse nea[teptate. Rac Drumurile [i comunicarea intens\ devin acum o certitudine. O veste foarte bun\ vine `n ceea ce prive[te actele, documentele [i contractele. E posibil s\-]i pui semn\tura pe o `n]elegere excelent\ pentru tine. Atragi `n via]a ta exact acei oameni de care aveai nevoie ca s\ demarezi un proiect. Po]i avea atitudine destul de ostil\ cu oamenii cu care colaborezi, ceea ce `i poate ]ine la distan]\. Leu Ai acum capacitatea de a munci pe br=nci [i de a-i mobiliza pe ceilal]i. E[ti de o d\ruire total\, ai tendin]a de a sacrifica via]a personal\ `n numele performan]ei. Po]i fixa obiective foarte clare [i nimic nu te poate opri. Esti de-a dreptul str\lucitor `n plan social, valoarea ta este recunoscut\ [i apreciat\. Imaginea pe care o ai atrage recompense sau propunerea de a ocupa un anume loc bine remunerat. Exist\ [ansa de a avansa, de a fi promovat. Fecioara E[ti plin de energie [i vitalitate, pu]in curaj `]i mai trebuie, dar el vine din interior. Te po]i mobiliza `n orice direc]ie te fr\m=nt\ acum pe tine. Ai [ansa de a te urni din loc [i de a-i coordona [i pe ceilal]i, de a-i implica `n planurile tale. Po]i deveni interesat de cursuri de dezvoltare personal\, de aprofundarea domeniului t\u de competen]\, de burse, de traininguri. Balan]\ ~]i permi]i acum s\ tragi pu]in pe dreapta [i s\ te bucuri de beneficiile muncii pe care nu o prestezi tu. Ceilal]i `]i aduc acum sprijin at=t financiar, c=t [i profesional, pot s\ preia o serie de sarcini `n locul t\u. Lucrurile pot fi destul de tensionate `n familie, iar tu ai cum s\ intervii. De aceea, nu po]i dec=t s\ accep]i ce se `nt=mpl\. Ai putea sa planifici o investitie sau sa oferi tu sprijin financiar cuiva apropiat. Scorpion Te po]i lansa acum `n proiecte pe termen lung `mpreun\ cu partenerul, care nu e exclus s\ te cear\ sau s\-]i cear\ s\ te implici `mpreun\ cu el `n ceva mai m\re] dec=t a]i tr\it p=n\ acum. Aspira]iile lui devin [i ale tale, dar [i invers. Interac]iunea cu colegii devine problematic\, iar tu e[ti nemul]umit de condi]iile contractuale. Cuv=ntul care te descrie cel mai bine acum este „recalcitrant”. S\get\tor Cere [i ]i se va da, acesta este `ndemnul pentru tine. Po]i ob]ine venituri suplimentare sau chiar o avansare, numai c\ e bine s\ faci chiar tu primul pas `n cazul `n care propunerea nu vine singura spre tine. Nu mai a[tepta, uneori tupeul este chiar o calitate. Po]i acum s\-]i schimbi cu totul programul [i stilul de via]\. Ar fi indicat s\-]i `mbun\t\]e[ti [i condi]ia fizic\ prin mi[care, sport [i modific\ri `n diet\. Ai [ansa de a-]i cre[te fondurile de care dispui. Capricorn E[ti pe cale s\-]i con[tientizezi [i s\-]i accesezi poten]ialul pe care `l ai. Influen]a unui maestru `]i poate da exact ceea ce-]i lipse[te: `ncrederea `n capacit\]ile tale. E foarte important s\ ceri c\l\uzire de la un ghid. L-ai putea `nt=lni personal sau ai putea primi ponturi prin lectur\. E bine s\ te concentrezi acum pe ceea ce-]i face pl\cere. Ai [ansa de a transforma o pasiune `ntr-o voca]ie. Te a[teapt\ zile de bucurie, de satisfac]ie personal\. V\rs\tor Ai planuri mari legate de afaceri [i investi]ii. Dac\ vrei s\ reu[e[ti, condi]ia este acum s\ g=nde[ti pe picior mare. E posibil s\ stai ceva mai prost cu nervii. Totul, pe fondul unor blocaje pe care le ]ii `n tine. E[ti nemul]umit de modul `n care evolueaz\ ni[te `n]elegeri sau contracte. Afli lucruri interesante pe care le po]i manipula `n avantajul t\u. Se pune problema unor oportunit\]i pe care e bine s\ pui m=na. Pe[ti E[ti pe punctul de a semna un contract avantajos, de a da o form\ concreta unei `n]elegeri. Comunicarea func]ioneaz\ excelent [i te po]i pune de acord asupra unor reguli de func]ionare `n echip\ sau `n cuplu. Important este acum s\ mergi [i pe m=na celorlal]i, s\ mai cedezi teren dac\ vrei ca unele rela]ii s\ mearg\ mai departe. Nu poate fi `ntotdeauna ca tine, iar `n cazul de fa]\, dac\ r\m=i pe pozi]ie, ri[ti s\ pierzi tot. Ai `ns\ marele dar de a `ntoarce orice situa]ie `n favoarea ta cu vorbe me[te[ugite. Te po]i convinge c\ anumite direc]ii de via]\ nu mai sunt valabile.


CMYK

8

magazin

27 aprilie - 3 mai 2012

WIKI LUCKY

Ce m\ enerveaz\ \[tia! Eu pun m=na pe pu[c\ [i `i mitraliez. C\ v\d c\ alt\ [ans\ de c=[tig nu mai avem. Na. Uite-a[a. ~i ciuruiesc pe to]i! Ah! Ce bine m\ simt acum!

Hai, b\ie]i portocalii. Hai la tata, `n PNL. Nu conteaz\ culoarea. Numai la num\r s\ ias\. C\ doctrina nu ]ine de foame. Hai, c\ se ard c=rna]ii!

Preg\tiri pentru mo]iunea de cenzur\ depus\ de liderii USL Liderii USL au depus mo]iune de cenzur\ `mpotriva Guvernului condus de Mihai R\zvan Ungureanu. {i pentru c\ `[i doresc at\t de mult ca aceast\ mo]iune s\ treac\, cei doi copre[edin]i ai USL recurg la tot felul de mijloace. Unul cu pu[ca, altul cu c=rn\ciorii (c\ tot vine mult a[teptatul 1 MAI).

NOT|: Aceast\ rubric\ este un pamflet [i trebuie tratat\ ca atare. Imaginile reprezint\ trucaje.

reporterul(27.04-03.05.2012)  

stirile care te intereseaza!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you