Page 1

CMYK

reporterul@gmail.com • Telefon 0721.01.83.93

www.reporterul.ro

Ai ceva de v=ndut, vrei s\ cumperi, te-ai hot\r=t s\-]i schimbi ma[ina? Ai o singur\ solu]ie. Trimite anun]ul la reporterul@gmail.com.

E GRATUIT! Anul I • Nr. 14 • Apare `n fiecare vineri • 22-28 iunie 2012

Valabil doar pentru persoanele fizice.

Val de intern\ri cu meningit\ la Sec]ia de Boli infec]ioase Febr\, grea]\, v\rs\turi, stare general\ alterat\... acestea sunt primele simptome ale unei afec]iuni care bag\ `n spital `n aceste zile mul]i copii: meningita acut\ viral\. Nepl\cerile acestea par s\ vin\ tot de la canicul\, dar sunt favorizate [i de nerespectarea unor m\suri de igien\. Joi la amiaz\, 13 copii erau interna]i la Sec]ia de boli infec]ioase cu acest diagnostic, iar unul, din Boto[ani, era diagnosticat la Ia[i. pagina 5

Proasp\tul pre[edinte CJ, pus pe „revolu]ionat” Societatea Nova Apaserv pagina 3

Norvegia: Und\ verde pentru muncitorii rom=ni pagina 4

Boli provocate de aerul condi]ionat

pagina 6


2

local DOAR O VORB|...

Guvernul “copy-paste” Paradoxal, Guvernul Ponta e compromis f\r\ a fi reu[it s\ nemul]umeasc\ `nc\ poporul prin deciziile sale, poate c\ doar cre[terea pre]ului la curentul electric cu 5 la sut\ s\ fi provocat ceva deranj `n buzunarele rom=nului. Ve]i `ntreba cum se poate a[a ceva, aceast\ compromitere la... rece. Simplu. Victor Ponta [i-a ales mini[tri dup\ chipul [i asem\narea sa. Dar mai `nt=i s\-i facem portretul „Micului Titulescu”, s\-i vedem ridurile [i apuc\turile. Cred c\ cel mai mare afront adus vreodat\ marelui diplomat [i om politic Nicolae Titulescu a fost atunci c=nd Adrian N\stase l-a asem\nat pe Victor Ponta cu inegalabilul nostru ministru de Externe din perioada interbelic\. Aici r\m=ne o dilem\, nu [tim cu exactitate c=nd a f\cut aceast\ declara]ie laudativ\ la adresa elevului s\u, `nainte sau dup\ ce l-a `ncurajat s\ plagieze lucrarea de doctorat. Furtul unor idei nu se compar\ cu furtul unui ou [i nici chiar cu furtul unui bou, este un atentat la tot ceea ce `nseamn\ originalitate, celula crea]iei este ideea, gestul de a-i copia cuiva ideile, este un act de parazitism intelectual ce denot\ neputin]\ creativ\, dar [i mult\ la[itate, iar `n momentul c=nd se ascunde [i sub masca arogan]ei este de-a dreptul m=rl\nie. Pe scurt, Victor Ponta e un m=rlan politic cu aere de doctor `n drept. Nu [tim dac\ aceste „calit\]i” au constituit standardele de evaluare `n alegerea mini[trilor, dar dup\ cum s-au manifestat „ale[ii”... domnului Ponta cam a[a pare. La Educa]ie a fost numit\ o duduie de pe la o Universitate privat\ din Bucure[ti care s-a dovedit a fi o intelectual\ [chioap\, dintr-un prea plin de sine [i-a cosmetizat CV-ul cu ceva cursuri britanice [i cu `nc\ alte zeci de minciunele balcanice. N-a ]inut. A doua experien]\ a fost una [i mai alandala, premierul l-a uns pe cel mai „distins” plagiator din mediul universitar rom=nesc, pe Ioan Mang de la Oradea. ~n cele c=teva zile c=t s-a plimbat pe la minister a fost de-a dreptul penibil. {i-a expus cu arogan]\ minciunile [i limitele de parc\ ar fi fost decupat dintr-un film de desene animate. Premierul a fost nevoit s\ renun]e la plagiator. Acum ministerul este girat de un sindicalist de serviciu, Liviu Pop, care prin fiecare interven]ie dovede[te a fi un du[man de moarte al limbii rom=ne [i-un `ncurc\-lume. {i cum `n scurt timp interimatul acestuia va lua sf=r[it, Victora[ s-a g=ndit s-o arunce `n fruntea Educa]iei pe „Abramburica”, ve[nicul ministru de serviciu al PSD-ului `n caz de avarie. Uite, cam aici a luat sf=r[it lista intelectualilor de elit\ din grupul social-democra]ilor no[tri. Nici la Cultur\ lucrurile nu stau pe roze, str\lucitul actorul Mircea Diaconu a confundat ministerul cu-o scen\ de teatru, interpret=nd magistral un rol caragialian, cel de Dandanache culturnicul. Zilele trecute, Justi]ia a tras cortina surprinz=ndu-l pe actor `n rol de slug\. Jenant. Liberalii `l preg\tesc pe Puiu Ha[oti, un fel de mo[ Teac\, care nu prea are tangen]e afective [i nici creative cu actul de cultur\, probabil c\ i se recunosc calit\]ile de mare sforar. Sincer, nici un guvern postdecembrist parc\ n-a adunat at=]ia incompeten]i. Programul de guvernare al lui Ponta nu-i dec=t un „copy-paste” al programului lui Mihai R\zvan Ungureanu. Ru[ine! Iat\ ce ne spune plagiatorul Victor: „de vin\ pentru tot ce se `nt=mpl\ r\u `n aceast\ ]ar\ este doar Traian B\sescu, p=n\ c=nd [i plagiatul meu a fost deconspirat de acest om malefic, eu n-am f\cut dec=t s\ m\ inspir dup\ cartea unui coleg mai `n v=rst\, pot renun]a la doctorat f\r\ nici o problem\”. Z\u? Halal premier, halal doctor `n drept! Un asemenea individ are obr\znicia s\ fure cu neru[inare dup\ care s\ mint\ cu obr\znicie un `ntreg popor. Oare [i poporul rom=n e o copie fidel\ a geto-dacilor? R\m=ne s\ afl\m `n toamn\, la alegerile generale. (Lucian Alecsa)

22-28 iunie 2012

Ap\ cu ra]ia Canicula [i lipsa precipita]iilor din ultima perioad\ a dus la cre[terea consumului de ap\, afect=nd furnizarea acesteia de c\tre Nova Apaserv `n condi]ii optime, cu at=t mai mult cu c=t este folosit\ pentru udatul masiv al gr\dinilor, al spa]iilor verzi [i chiar al culturilor agricole. Utilizarea excesiv\ a apei din re]elele de distribu]ie `n perioadele de v=rf produce disfunc]ionalit\]i, semnal=ndu-se frecvente sc\deri ale presiunii sau chiar `ntreruperi `n asigurarea serviciului, operatorul neput=nd `nl\tura imediat asemenea efecte. Drept consecin]\, unii utilizatori sunt

priva]i de minimul necesar consumului casnic. Cre[terea brusc\ a consumului, mai ales diminea]a [i seara, duce la sc\derea nivelului apei din rezervoarele de `nmagazinare amplasate `n diferite zone din jude] [i diminueaz\ considerabil eforturile operatorului de asigurare a unor servicii de calitate. „Nova Apaserv Boto[ani face pe aceast\ cale apel c\tre to]i utilizatorii, `n special a celor din zonele de case [i din mediul rural, pentru folosirea `n mod ra]ional a apei din re]eaua public\, condi]ie care ar permite furnizarea serviciilor `n limite normale

tuturor clien]ilor”, a spus managerul general Maricel Georgescu. (Andrei Mustea]\)

Portariuc `[i propune s\ fructifice experien]a lui Flutur Experien]a `n administra]ie a fostului edil C\t\lin Flutur ar putea s\-i fie de folos noului primar al municipiului Boto[ani, Ovidiu Portariuc. De altfel, acesta din urm\ a [i recunoscut c\ [i-ar dori colaborarea cu C\t\lin Flutur `n mandat s\u, cu at=t mai mult cu c=t fostul edil va reveni ca director al Societ\]ii Locativa, din subordinea Consiliului Local. Portariuc a declarat cu c=teva zile `n urm\ c\ apreciaz\ multe din proiectele fostului primar [i nu are `n inten]ie s\ le abandoneze. „~mi propun s\ continui toate proiectele [i s\ avem o colaborare foarte bun\ cu domnul C\t\lin Flutur. Ar fi o gre[eal\ s\ nu colabor\m, s\ nu profit\m de aceast\ experien]\ acumulat\. Din partea mea, oric=nd va avea

o m=n\ `ntins\ [i dac\ domnia sa va fi dispus s\ colaboreze vom putea discuta. Orice sugestie este bun\”, a spus Ovidiu Portariuc. Nici C\t\lin Flutur nu pare s\ spun\ „nu” unei astfel de colabor\ri, ar\t=ndu-se dispus s\ colaboreze nu doar cu noul primar, ci [i cu noul pre[edinte al Consiliului Jude]ean. „~n Consiliul Local [i `n Consiliul Jude]ean vom face o opozi]ie constructiv\. Acele decizii corecte [i care vor fi luate pentru dezvoltarea jude]ului [i municipiului vor fi sus]inute `n totalitate de consilierii no[tri. Experien]a [i expertiza pe care am acumulat-o `n at=]ia ani, dac\ va fi cerut\, o voi oferi”, declara, la r=ndul s\u, C\t\lin Flutur. (Andrei Mustea]\)

Pungu]a cu doi bani la Teatrul Vasilache P\rin]ii, bunicii sunt a[tepta]i cu prichindeii la teatru. ~n lumea copil\riei totul este posibil: florile au via]\, fluturii danseaz\, animalele vorbesc, copiii p\trund pe t\r=muri magice. La Teatrul pentru Copii [i Tineret „Vasilache” duminic\, 24 iunie 2012, de la ora 11,00, dar [i de la ora 12,30 pute]i s\ viziona]i spectacolul „Pungu]a cu doi bani” dup\ Ion Creang\, dramatizare [i adaptare scenic\ Valentin Dobrescu. Regia artistic\: Valentin Dobrescu; scenografia: Mihai Pastramagiu; muzica: Alin Macovei Moraru. Distribu]ia: Coco[ul - Anamaria Chelaru, G\inu[a - Mihaela {tempel, Baba - Aurica Dobrescu, Mo[ul - Claudiu G\l\]eanu, Boierul Marius Rusu, Vizitiul - Florin Iftode. „{i eu am fost copil [i am fost `nc=ntat de pove[tile lui Creang\. Dar cel mai mult mi-a pl\cut «Pungu]a cu doi bani». Poate pentru c\ este at=t de limpede, cursiv\, simpl\ `n complexitatea ei, plin\ de un umor s\n\tos, nefor]at, cu caractere conturate u[or, `n c=teva linii. De aceea, am `ncercat acum s\ v\ aduc aceast\ poveste `n fa]a ochilor vo[tri. Nu v\ r\m=ne dec=t s\ privi]i”, este invita]ia regizorului spectacolului Valentin Dobrescu. Un spectacol cu actori [i p\pu[i. Mult `ndr\gita poveste a mo[ului ce poftea la ou\

[i d=rzenia coco[ului care reu[e[te s\ adune avere pentru st\p=nul lui are un final nea[teptat. Cum va recupera coco[ul pungu]a cu doi bani r\m=ne s\ afla]i vizion=nd spectacolul rezerv=nd din timp bilete la telefon 0756.084.651/0231.514.353 [i online la adresa www.teatrulvasilache.ro. Pre]ul unui bilet de intrare este 6 lei. Teatrul pentru Copii [i Tineret „Vasilache” preg\te[te o nou\ premier\ pentru publicul s\u „Povestea pe[ti[orului de aur”, dramatizare [i adaptare scenic\ de Marius Rogojinschi, dup\ Aleksandr Sergheevici Pu[kin. Premiera va avea loc duminic\, 1 iulie 2012.


22-28 iunie 2012

administra]ie

Proasp\tul pre[edinte CJ, pus pe „revolu]ionat” Societatea Nova Apaserv Florin }urcanu vrea s\ trimit\ `n [omaj aproape jum\tate dintre angaja]ii societ\]ii [i, mai ales, s\ schimbe [efii, av=nd deja preg\tit un manager pe care s\-l instaleze la c=rma societ\]ii. F\r\ o analiz\ a cauzelor care au dus la pierderi importante pentru furnizorul de ap\, noul pre[edinte CJ crede c\ rezolvarea crizei societ\]ii trebuie `nceput\ cu instalarea directorului pe care `l are preg\tit, Gabriel C=rlan. „La Nova Apaserv e o situa]ie jalnic\. Aveam datorii 50 de miliarde de lei luna trecut\ [i cred c\ acum se adun\ 60 [i ceva de miliarde, nu avem niciun ban. Am vorbit la minister s\ putem face e[alonare. Compania are [i crean]e ne`ncasate, trebuia s\ le `ncaseze. Nu po]i s\ aduni datorii pentru c\ ai crean]e. Avem 55% personal TESA, foarte mul]i oameni nu `[i fac treaba acolo, avem avarii cu pierderi masive [i nu intervine nimeni, dau vina unul pe altul. Este o socie-

Un tat\ disperat cere ajutorul pentru a-[i aduce `n ]ar\ fiul mort `n Belgia Boto[\nenii au ocazia s\ `[i arate omenia fa]\ de suferin]a unui semen. Un b\rbat din Tudora este disperat c\ nu `[i poate aduce acas\ copilul mort `ntr-o ]ar\ str\in\. B\rbatul are nevoie de 6.000 de euro pentru a aduce `n ]ar\ sicriul cu trupul ne`nsufle]it al fiului s\u. Marcel Daniliu, `n v=rst\ de 25 de ani, lucra pentru o firm\ din Marea Britanie, ca [ofer de TIR. A `ncetat din via]\ `n urm\ cu dou\ s\pt\m=ni, `n Belgia. Acesta plecase la munc\ `n str\in\tate de c=teva luni. Se hot\r=se s\ ia calea str\in\t\]ii `n speran]a c\ va reu[i s\ adune mai repede ni[te bani pentru a-[i cump\ra o cas\. ~n ]ar\ salariul nu `i permitea s\ pun\ prea mul]i bani deoparte. Lucra ca pompier `n jude]ul Neam]. A plecat din ]ar\ imediat dup\ S\rb\torile de Pa[te, iar pe 24 mai a fost dat disp\rut, fiind g\sit mort pe 3 iunie. De atunci tat\l s\u, chinuit de tragedia care i-a r\pit b\iatul, se zbucium\ s\ g\seasc\ bani pentru a-l aduce `n ]ar\ pe Marcel, s\-l `ngroape cre[tine[te. Veniturile familiei sunt modeste [i doar spiritul cre[tinesc al semenilor `i mai d\ speran]e tat\lui distrus de aceast\ tragedie c\ va putea repatria trupul copilului trecut `n nefiin]\. Familia t=n\rului mort `n Belgia a deschis un cont la BCR [i a[teapt\ eventualul ajutor al celor care `i `n]eleg suferin]a. Contul este: RO92RNCB0578041024900001. (Andrei Mustea]\)

tate condus\ haotic [i voi lua m\suri dure acolo, voi schimba AGA, voi schimba conducerea. Nu accept mai mult de 10% personal TESA, cred c\ voi `njum\t\]i num\rul de angaja]i”, a spus pre[edintele CJ, Florin }urcanu. O parte din datele folosite de acesta nu bat `ns\ cu realitatea. Societatea are datorii de 30 de miliarde de lei, dar are de `ncasat de la popula]ia de la blocuri peste 60 de miliarde de lei. Sunt mul]i boto[\neni care refuz\ s\ pl\teasc\ apa consumat\ [i, cu toate c\ multor datornici li s-a f\cut dosar de trimitere `n judecat\, solu]ia nu rezolv\ problema pe moment, deoarece `n instan]\ dosarele stau nerezolvate [i mai bine de un an de zile. Pe de alt\ pate, nici datele pe care le-a prezentat pre[edintele CJ `n leg\tur\ cu procentul birocra]ilor din totalul angaja]ilor societ\]ii nu bat cu ce date a prezentat actuala conducere a operatorului. „Mai pu]in de 10% reprezint\ personalul TESA din totalul angaja]ilor”, a precizat Maricel Georgescu, actualul director al operatorului de ap\. (Andrei Mustea]\)

~nvestitur\ la CJ cu sala plin\, laude [i [ampanie Luni, la Consiliul Jude]ean a avut loc `nvestirea noului pre[edinte Florin }urcanu. La ceremonie sala de [edin]e a fost plin\, au venit noii prefectul, subprefectul, consilieri jude]eni, membri ai USL, directori de institu]ii [i primari. ~n sala arhiplin\, au mai fost prezen]i fratele pre[edintelui CJ, secretarul de stat Mihai }urcanu, p\rin]ii [i copiii noului pre[edinte al CJ. Dup\ depunerea jur\m=ntului, au ]inut c=te un mic discurs [efii jude]ului, iar finalul a apar]inut unor primari prezen]i `n sal\. Primarul ora[ului Darabani, Corneliu Aro[oaie a ]inut s\-i aminteasc\ noului pre[edinte al Consiliului Jude]ean s\ `mpart\ banii cat mai echitabil. „P=inea este rotund\, dar se m\n=nc\ pe felii”, a subliniat Aro[oaie. Primarul de la V=rfu C=mpului, Aurel Ungureanu, i-a dedicat [i o epigram\ lui Florin }urcanu, `n care l-a numit „`mp\rat”: „La Boto[ani, ca [i `n ]ar\/Privi]i se schimb\ garda iar\/USL-ul roade a dat/}urcanu e `mp\rat/Scuza]i, pre[edinte ales/ Felicit\ri [i succes”, i-a citit Ungureanu dedica]ia, `n `ncercarea de a i se „b\ga sub piele” celui ce va avea „cheia” bugetului jude]ului. (Andrei Mustea]\)

3

SMS C\t\lin Flutur vrea o func]ie `n conducerea central\ a PDL Pre[edintele Organiza]iei Jude]ene a Partidului Democrat Liberal nu este `nc\ decis pentru ce func]ie ca candida, urmeaz\ s\ se consulte `n aceast\ privin]\ cu cei din conducerea Organiza]iei pe care o conduce. Alegerea noii conduceri centrale a PDL va avea loc pe 30 iunie „M\ g=ndesc s\ candidez la alegerile din 30 iunie dar `nc\ nu m-am decis pentru ce func]ie. Mai este suficient timp. Vreau s\ m\ consult [i cu colegii din organiza]ia jude]ean\ dup\ care voi lua o hot\r=re. Boto[aniul este pe locul 11 la nivel na]ional `n ceea ce prive[te rezultatele de la alegerile locale”, a declarat C\t\lin Flutur. (A.D.)

Fostul primar C\t\lin Flutur adun\ laude [i de la USL-i[ti Fostului primar `i recunosc meritele [i cei din tab\ra adversarilor politici. Dumitru Zm\u, fost [ef al Poli]iei Rutiere, `n prezent consilier jude]ean al USl, consider\ c\ boto[\nenii ar fi avut de ce s\ `i dea votul pentru `nc\ un mandat lui C\t\lin Flutur. „Pentru mine, Flutur a fost cel mai bun primar pe care l-am cunoscut `n 25 de ani de [ef de Birou Rutier [i Serviciu Rutier. Chiar dac\ el este un adversar politic. Ca om nu `mi este adversar. Am lucrat cu el. S-a f\cut ceva `n Boto[ani. Sper s\ fac\ la fel [i cei care `i urmeaz\”, declara Dumitru Zm\u. (A.D.)

Destr\marea USL, mai repede dec=t s-a crezut

Miercuri, s-a definitivat echipa de conducere a CJ Ajutori la c=rma jude]ului `i vor fi lui }urcanu `n acest mandat un liberal [i o social-democrat\. Este vorba de liberalul Gheorghe Sorescu, acestuia revenindu-i `n sarcin\ sectorul economic [i achizi]iile publice, [i de reprezentanta PSD, Doina Fedorovici, care se va ocupa de cultur\, s\n\tate [i domeniul social. Gheorghe Sorescu a primit 22 de voturi iar Doina Fedorovici 21. (A.M.)

Pre[edintele PNL Vrancea, Nini S\punaru, a cerut ruperea USL `n Vrancea dup\ ce `n [edin]a de constituire a Consiliului Jude]ean, liberalii au pierdut postul de vicepre[edinte al institu]iei, care le-ar fi revenit `n urma `n]elegerii cu PSD [i PC. S\punaru l-a f\cut vinovat pe pre[edintele PSD Vrancea, Maria Opri[an care [i-a determinat consilierii jude]eni s\ voteze pe unul dintre posturile de vicepre[edinte pe conservatorul Ionel Cel Mare, `n locul candidatului liberal, a[a cum era conven]ia. Cel\lalt post de vicepre[edinte a revenit pesedistului Drago[ B`rl\deanu. „Nu exist\ seriozitate [i cuv=nt, noi am discutat foarte clar care era propunerea PNL-ului, PNL-ul av=nd `n vedere num\rul de consilieri [i pozi]ia `n jude], emiteam `n mod natural preten]ia pe acest post de vicepre[edinte, `n mod cert am fost min]i]i, eu unul, personal, am fost min]it. Voi face propunerea biroului politic jude]ean de ruperea alian]elor, a tuturor alian]elor”, a declarat Nini S\punaru, pre[edintele PNL Vrancea pentru Antena3. (A.Mustea]\)


CMYK

4

news magazin

22-28 iunie 2012

Norvegia: Und\ verde pentru muncitorii rom=ni Muncitorii din Rom=nia vor avea acces la pia]a norvegian\ a muncii `n aceea[i m\sur\ cu cet\]enii din alte state membre ale Spa]iului Economic European (SEE), ca urmare a unei decizii adoptate de Parlamentul norvegian. ~nainte ca aceast\ decizie s\ fie adoptat\, cet\]enii rom=ni aveau nevoie de permis de munc\ pentru a ob]ine o slujb\ `n Norvegia, `n vreme ce muncitorii din alte ]\ri SEE - cu excep]ia statelor nordice - aveau dreptul de a ob]ine o slujb\ `n Norvegia doar prin simpla `nregistrare la birourile autorit\]ilor de stat. Astfel de restric]ii nu i-au `mpiedicat `ns\ pe angajatorii norve-

gieni s\ angajeze m=na de lucru necesar\, oferindu-le salarii [i contracte reglementate `n conformitate cu prevederile legisla]iei norvegiene. Guvernul norvegian este de p\rere c\ eliminarea acestor restric]ii nu va produce perturb\ri pe pia]a muncii din Norvegia, caracterizat\ `n prezent prin stabilitate [i o rat\ sc\zut\ a [omajului. Autorit\]ile din Norvegia se a[teapt\ ca cet\]enii rom=ni s\ stabileasc\ rela]ii de munc\ similare cu cele ale muncitorilor din celelalte ]\ri membre UE din zona Europei Centrale [i de Est, se mai arat\ `n comunicatul Ambasadei Norvegiei `n Rom=nia. (A.D.)

Una dintre cele mai populare aplica]ii pentru telefoanele inteligente, Google Trafic, este disponibil\ [i `n Rom=nia. Prin intermediul acestui serviciu, utilizatorii de smartphone-uri, fie acestea dotate cu sistem de operare Android sau iOS, pot verifica `n timp real c=t de aglomerate sunt drumurile din Capital\.

Medicii de familie vor boicota re]eta electronic\

~n plus, [oferii pot urm\ri [i valorile de trafic de pe autostr\zile din ]ara noastr\, adic\ A1 Bucure[ti-Pite[ti, A2 Bucure[ti-Constan]a [i por]iuni din A3, adic\ tronsonul dintre C=mpia Turzii [i Gil\u. Totodat\, sistemul poate fi accesat [i de pe orice computer. Pentru a avea acces la acest serviciu, nu trebuie dec=t s\ intri pe Google Maps, op]iunea Trafic. Drumurile cele mai aglomerate sunt marcate cu ro[u, iar cele marcate cu verde sunt recomandate pentru a ajunge mai repede la destina]ie. De asemenea, reprezentan]ii companiei au mai precizat c\ fiecare [ofer poate contribui la acurate]ea informa]iilor, folosind Google Navigation de pe dispozitivele mobile,

Terasa iubitorilor de sport

foto: btonline.ro

Iubitorii de fotbal ([i nu numai) au de c=teva s\pt\m=ni, `n mijlocul Pietonalului Unirii, un loc de `nt=lnire [i de recreere, la terasa „Euro 2012”. Cu o bere sau o b\utur\ r\coritoare `n fa]\, clien]ii terasei urm\resc meciurile Campionatului European de fotbal din Ucraina [i Polonia pe panoul firmei Capisco. Finalul competi]iei europene de fotbal nu va pune punct vizion\rii `n aer liber a meciurilor. Patronul terasei, George Iavorenciuc, spune c\ are `n inten]ie s\ `[i delecteze clien]ii [i cu alte evolu]ii

sportive memorabile. „Eu miam planificat s\ dau meciurile disputate de Rom=nia la turneele finale ale Campionatului Mondial de Fotbal”, spune patronul terasei. Tot de la terasa „Euro 2012”, iubitorii sportului vor putea urm\ri `n aer liber [i Jocurile Olimpice de la Londra. {i mai ales pe temperaturile caniculare, pentru mul]i boto[\neni terasa amplasat\ `n centrul Pietonalului este un popas r\coritor at=t `n miez de zi, c=t [i seara, programul `ncheindu-se la miezul nop]ii. (Adrian Dimitriu)

Bunicu]ele de la Eurovision construiesc o biseric\ ortodox\ Cele [ase bunicu]e din Rusia care au c=[tigat locul al II-lea la concursul Eurovision 2012 construiesc o biseric\ ortodox\ `n Buranovo, satul lor natal, cu banii ob]inu]i ca premiu. Lucr\rile la sf=ntul l\ca[ au `nceput deja. Localitatea Buranovo din Udmurtia are o popula]ie de aproximativ 660 de persoane, fiind situat\ la aproape 1.000 de kilometri est de Moscova. (E.D.)

Google Trafic, pentru [oferii din Rom=nia {apte noi ]\ri, printre care [i Rom=nia, dispun de sistemul de verificare a st\rii traficului furnizat de Google, care poate fi accesat direct de pe smartphone.

SMS

atunci c=nd se deplaseaz\ cu ma[ina. H\r]ile Google [i-au extins acoperirea serviciului de vizualizare a condi]iilor de trafic `n timp real, pentru a include [apte noi ]\ri: Belarus, Estonia, Letonia, Mexic, Peru, Rom=nia [i Africa de Sud, dup\ cum au precizat reprezentan]ii companiei `ntr-un comunicat. Pe l=ng\ aceste noi ad\ugiri, Google a `mbun\t\]it [i a extins acoperirea pentru mai multe drumuri `n 19 ]\ri [i regiuni, unde datele de trafic erau deja disponibile: Australia, Belgia, Brazilia, Danemarca, Finlanda, Fran]a, Germania, Israel, Italia, Japonia, Elve]ia, Noua Zeeland\, Puerto Rico, Rusia, Spania, Suedia, Taiwan [i UK. (A.D.)

Program de var\, cursuri gratuite pentru copii la Biblioteca Jude]ean\ Biblioteca Jude]ean\ „Mihai Eminescu” Boto[ani v\ invit\ s\ participa]i la programul Bibliovacan]a, ce se va desf\[ura pe tot parcursul perioadei de var\ (iulie-septembrie 2012). Acest proiect, intrat deja `n tradi]ia bibliotecii, a cunoscut un succes deosebit anul trecut, reu[ind ca prin multitudinea [i varietatea de cursuri pe care le-a oferit, s\ satisfac\ nevoia de cultur\ [i petrecere a timpului liber a tuturor participan]ilor. Invit\m pe to]i cei care, `n calitate de voluntari (speciali[ti sau pasiona]i `n orice domeniu, indiferent de v=rst\), doresc s\ ne sprijine `n derularea programului, s\ ne contacteze de urgen]\, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al Bibliotecii Jude]ene. ~nscrierile pentru Biblio-vacan]a se fac la urm\toarele cursuri: englez\, francez\, german\, spaniol\, lecturi publice, ini]iere `n IT, [ah, „Science land”, „C\l\tor pe Terra”, „Reporter de vacan]\”, art\ plastic\, Clubul de istorie, „Colec]ii-Colec]io-

nari”, „Matematic\ distractiv\”, Club de jocuri, „Micii naturali[ti”. Toate `nscrierile (voluntari [i participan]i) se fac p=n\ la data de 30 iunie, la una din datele de contact ale institu]iei: site www.bibliotecabotosani.ro (`n formularul de `nscriere pentru Biblio-vacan]a), tel. 0231.514696, fax 0231.513344, e-mail: biblioteca@bibliotecabotosani.ro, sau personal, la secretariatul institu]iei. „V\ adres\m rug\mintea de a consulta site-ul bibliotecii pentru a afla informa]ii despre derularea programului. Men]ion\m c\ `nscrierea [i participarea la cursuri se pot face [i pe tot parcursul proiectului, dac\ nu ave]i posibilitatea `nscrierii p=n\ la data men]ionat\. Consider=nd c\ proiectul nostru va constitui o ofert\ cultural\ foarte atractiv\ pentru `ntreaga comunitate boto[\nean\, v\ a[tept\m la bibliotec\ pentru a petrece `mpreun\ o vacan]\ minunat\”, se mai spune `n comunicat. (A.D.)

Reprezentan]ii medicilor de familie au anun]at c\ vor boicota eliberarea prescrip]iei electronice `n cazul `n care prescrierea re]etelor electronice nu va fi obligatorie [i pentru medicii de spital [i pentru speciali[tii din ambulatoriu. Decizia de boicotare a implement\rii prescrip]iei electronice a fost anun]ata de Doina Mih\il\, pre[edintele Federa]iei Patronatelor Medicilor de Familie, care a precizat c\ m\sura va intra `n vigoare doar dac\ nu vor fi obliga]i s\ utilizeze acest sistem to]i doctorii, [i cei din spital, [i cei din ambulatoriu. Reprezentantul medicilor de familie a mai spus c\ nu este corect ca medicii din spital s\ poat\ oferi pacien]ilor bilete de trimitere, `n timp ce medicii de familie sunt nevoi]i s\ prescrie re]ete electronice. Medicii de familie sus]in noul sistem de prescriere electronica, `ns\ solicit\ rezolvarea problemelor din cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), care con]ine erori `n listele cu pacien]i. (Ana Petru]\)

Depresia, tratat\ prin impulsuri electrice Oamenii de [tiin]\ au inventat un plasture special care transmite impulsuri electrice care pot fi utilizate `n tratamentul depresiei. Tratamentul poate fi aplicat `n timpul somnului, plasturele fiind lipit pe fruntea pacien]ilor pentru a transmite impulsuri electrice de intensitate foarte mic\ c\tre anumi]i nervi despre care se crede c\ se afl\ `n zone ale creierului care influen]eaz\ starea de spirit. Dispozitivul con]ine electrozi, fiind conectat de dou\ fire la un generator de dimensiunea unui telefon mobil care poate fi purtat `n talie. Oamenii de [tiin]\ au raportat reducerea cu circa 50% a simptomelor asociate depresiei dup\ utilizarea dispozitivului pentru o perioad\ de opt ore pe noapte timp de opt s\pt\m=ni. De asemenea, [i pacien]ii cu simptome majore ale depresiei au raportat `mbun\t\]iri ale st\rii de spirit. (Ana Petru]\)


CMYK

22-28 iunie 2012

newsmagazin

Val de intern\ri cu meningit\ la Sec]ia de Boli infec]ioase Febr\, grea]\, v\rs\turi, stare general\ alterat\... acestea sunt primele simptome ale unei afec]iuni care bag\ `n spital `n aceste zile mul]i copii: meningita acut\ viral\. Nepl\cerile acestea par s\ vin\ tot de la canicul\, dar sunt favorizate [i de nerespectarea unor m\suri de igien\. Joi la amiaz\, 13 copii erau interna]i la Sec]ia de boli infec]ioase cu acest diagnostic, iar unul, din Boto[ani, era diagnosticat la Ia[i. Unii spun c\ este o form\ mai u[oar\ de meningit\, `ns\ epidemiologii aten]ioneaz\ c\ nu este de glumit cu nici o form\, pentru c\, de orice fel ar fi, meningita poate evolua spre o stare grav\. Luni [i mar]i, `n spital au ajuns opt copii de [coal\, unii din mediul rural, al]ii de la unit\]ile

de `nv\]\m=nt din municipiu. Miercuri, p=n\ joi la amiaz\, mai erau cinci copii adu[i la spital. Sunt copii de la [colile 11, 6, dar [i de la gr\dini]ele 10 [i 21. Primele cazuri au fost de la [colile 11, 8, 13 [i Colegiul „A.T. Laurian”. Din mediul rural, s-au prezentat la spital elevi de la [colile din Dob=rceni, Rom=ne[ti [i Co]u[ca. Copiii sunt cu v=rste cuprinse `ntre 4 [i 14 ani. Reprezentan]ii DSP spuneau `ns\, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ nu putem vorbi de o epidemie. „Nu este leg\tur\ `ntre aceste cazuri, doar la o singur\ [coal\

sunt doi copii dintr-o clas\. S-au luat m\surile de prevenire a altor `mboln\viri `n [colile `n care `nva]\ copiii diagnostica]i cu aceast\ boal\. Se face triajul `n fiecare diminea]\ de c\tre cadrele medicale, s-au deplasat medici de la noi s\ le vorbeasc\ copiilor de modalit\]ile prin care pot preveni `mboln\virea. Circul\ ni[te enterovirusuri acum, circula]ia acestor viru[i este favorizat\ de temperaturile foarte ridicate, dar prin respectarea unor m\suri de igien\ personal\ [i de comunitate poate fi redus mult riscul de `mboln\-

vire. ~n primul r=nd copiilor trebuie s\ li se imprime obiceiul de a se sp\la pe m=ini de fiecare dat\ dup\ folosirea toaletei, s\ spele bine fructele [i legumele pe care le consum\, pentru c\ sunt viru[i cu transmitere digestiv\”, a declarat Ecaterina Chihaia, [efa serviciului de epidemiologie din cadrul DSP Boto[ani. Reprezentan]ii DSP dau asigur\ri c\ s-au luat toate m\surile de dezinfec]ie at=t `n [colile unde s-au `nregistrat cazuri, c=t [i `n familiile din care vin pacien]ii. Medicii se a[teapt\ [i la alte cazuri de `mboln\vire, chiar dac\ pentru mul]i elevi [coala s-a `ncheiat pe 22 iunie. Mai sunt examenele, unde sunt aduna]i laolalt\ elevi din tot jude]ul, iar `n comunit\]i boala se transmite mult mai u[or. Primele semne de boal\ trebuie s\-i pun\ `n gard\ pe adul]i [i copii, prima grij\ a celor cu simptome specifice meningitei fiind aceea de a se prezenta la medic. Cadrele medicale spun c\ prevenirea `mboln\virii se poate face prin m\suri de igien\ stricte: sp\larea m=inilor „de n\dejde”, cu ap\ [i s\pun, ori de c=te ori este nevoie, sp\larea fructelor [i legumelor ce se consum\ proaspete. O igien\ personal\ [i a colectivit\]ii poate ]ine departe boala. (Ana Petru]\)

Ovidiu Portariuc [i-a luat atribu]iile de primar `n primire C=[tig\tor al alegerilor din 10 iunie, Ovidiu Portariuc a preluat oficial func]ia de primar, joi, 21 iunie, c=nd a fost `nvestit s\ conduc\ executivul Prim\riei Boto[ani pentru o perioad\ de patru ani.

echipa pe care o am `n spate, m\ refer la viceprimari [i la consilieri, m\ bucur c\ am reu[it s\ aduc p=n\ aici echipa pe care am vrut-o de la `nceput. Planul pentru Boto[ani va fi la mine pe birou, `n fiecare zi s\ `mi reamintesc ce am promis boto[\nenilor, [i cum le vom realiza, vom bifa”, s-a adresat Ovidiu Portariuc, celor prezen]i `n sala de [edin]e a Consiliului Local Boto[ani. Primarul Portariuc face echip\ cu viceprimarii Cosmin Andrei [i Viorel Iliu]\, primul de la PSD, al doilea de la PNL.

Social democratul a avut parte de o ceremonie de `nvestire cu o participare numeroas\ din partea colegilor de partid, [efilor de institu]ii, a noilor consilieri municipali, prezen]i fiind [i prefectul Adrian Constantinescu, subprefectul Sebastian Tocariu, protopopul Lucian Leonte, dar [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, C\t\lin Nechifor. „E un sentiment de responsabilitate, dar `n acela[i timp [i de entuziasm. M\ bazez pe

C\t\lin Flutur i-a oferit o Biblie [i Constitu]ia Cu pu]in timp `nainte de `nceperea ceremoniei de `nvestire, C\t\lin Flutur, primarul care timp de dou\ mandate a fost la c=rma Prim\riei Boto[ani, i-a predat `nsemnele oficiale ale institu]iei, noului edil. Portariuc a primit de la C\t\lin Flutur nu doar `nsemnele oficiale, ci [i Biblia [i Constitu]ia Rom=niei. „Vreau s\ `]i `nm=nez `nsemnele munici-

piului, cocarda, [tampilele [i sigiliile Prim\riei. ~n mod personal vreau s\ `]i dau Cartea C\r]ilor [i Constitu]ia, din care avem de `nv\]at, [i te rog s\ le respec]i. ~n mine o s\ ai `ntotdeauna un bun sf\tuitor”, i s-a adresat C\t\lin Flutur noului primar. (Andrei Mustea]\)

5

SMS Titlul de „Elevul anului” i-a a revenit unui b\iat de la Colegiul „A.T. Laurian” Un reprezentant al Colegiului Na]ional „A.T. Laurian” a ob]inut titlul mult r=vnit de cei mai merituo[i elevi, la fiecare sf=r[it de an [colar. C\t\lin Nicolae Ruxandar a ob]inut titlul de „Elevul anului” la gimnaziu, acordat de Inspectoratul {colar Jude]ean. La licee, s-a f\cut `n acest an o pauz\ la acordarea titlului. C\t\lin Nicolae Ruxandar a terminat anii de gimnaziu cu media general\ 10, iar particip\rile la competi]iile na]ionale [i premiile ob]inute i-au asigurat cel mai mare punctaj `n competi]ia pentru titlu, `n care au intrat [i al]i elevi cu rezultate excep]ionale la `nv\]\tur\. „Elevul anului” a adunat 458 de puncte `n competi]ia cu ceilal]i a[i ai [colii. Pe locul II, cu 405 puncte, s-a aflat Bianca Cosmina Pa[paran, elev\ a {colii nr. 17 din Boto[ani, iar pe locul III, Denisa Mir\u]\, reprezent=nd {coala nr. 8 Dorohoi, punctajul s\u fiind de 308 puncte. (A.D.)

Smartphone-urile, tabletele [i laptop-urile folosite `n exces pot afecta s\n\tatea Conform unui studiu realizat de o echip\ de oameni de [tiin]\ britanici, persoanele care folosesc `n exces smartphone-uri, tablete sau laptop-ul `[i pun `n pericol s\n\tatea. Potrivit Societ\]ii de Fizioterapie din Marea Britanie, aceste dispozitive nu ar trebui utilizate `n afara muncii de la birou, cauz=nd dureri de spate sau dureri de g=t, pe fondul pozi]iei incomode pentru utilizare. De asemenea, utilizarea acestor dispozitive `i `mboln\ve[te pe angaja]i, duc=nd la suprasolicitare. Conform studiului, cele mai multe persoane petrec `n fa]a laptop-ului sau a tabletei alte dou\ ore zilnic, dup\ programul de lucru, ceea ce le poate d\una s\n\t\]ii. (Ana Petru]\)


6

magazin

22-28 iunie 2012

Voi `ntreba]i, medicul Tatiana B\l\uc\ v\ r\spunde

Meningita, un du[man de temut Maria B.: ~n clasa copilului meu au fost depistate s\pt\m=na trecut\ un caz de meningit\. Ce ar trebui s\ fac? Dr. Tatian B\l\uc\: ~n ultima perioad\, [i pe fondul temperaturilor foarte crescute, `n jude]ul Boto[ani s-au `nregistrat mai multe cazuri de meningit\. Aceast\ boal\ nu este la fel de contagioas\ ca o r\ceal\, dar dac\ a fost depistat\ `n cadrul unei colectivit\]i, trebuie s\ consulta]i de urgen]\ medicul dumneavoastr\ de familie care v\ va trimite la specialist, dac\ este cazul.

Ce este meningita? Meningita reprezint\ inflama]ia foi]elor care `nvelesc creierul, `nso]it\ sau nu de modificarea lichidului cefalorahidian pe care foi]ele `l con]in `ntre ele. Cele mai frecvente meningite sunt

infec]ioase, dar exist\ [i meningita viral\, cauzat\ de virusuri care tr\iesc `n intestin. Meningita viral\ apare `n general la copii mici, fiind transmis\ prin intermediul alimentelor, apei sau obiectelor contaminate. Are o evolu]ie ceva mai u[oar\, [i poate fi tratat\ [i la domiciliu `n maxim 10 zile prin administrarea de antiinflamatorii, antipiretice [i consum ridicat de lichide.

Cum recunoa[tem boala? Afec]iunea debuteaz\ rapid cu febr\, dureri de cap foarte puternice, redoarea cefei (g=tul este `n]epenit [i dureros la mi[c\ri), v\rs\turi `n jet, senza]ia nepl\cut\ la lumin\ (fotofobie), apari]ia unor hemoragii cutanate punctiforme (purpura pete[ial\). La sugari [i copii mici tabloul clinic

este diferit de cel al adul]ilor. Copiii pot prezenta doar febr\, sc\derea poftei de m=ncare, agita]ie, diaree, v\rs\turi, privire fix\ [i o erup]ie pe piele. Frecvent, meningita este `nso]it\ [i de herpes. Meningita reprezint\ o urgen]\ medical\ [i poate avea o evolu]ie fatal\, de aceea trebuie s\ consulta]i imediat medicul! ~n absen]a tratamentului corespunz\tor, infec]ia se poate extinde la creier (meningoencefalita) [i poate duce la convulsii, paralizii, delir, stare comatoas\. Meningita bacterian\ este provocat\ cel mai frecvent de unul dintre bacteriile Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae sau Neisseria meningitidis (cunoscut\ [i sub denumirea de meningococ) [.a., [i se trateaz\ doar `n spital. Meningococul, cel mai frecvent, difuzeaz\ `n s=nge [i poate antrena o septicemie cu evolu]ie fulminant\.

Profilaxie [i tratament De fiecare dat\ c=nd se suspicioneaz\ meningita, se efectueaz\ o punc]ie lombar\ pentru

a se stabili agentul etiologic al bolii [i tratamentul corespunz\tor. Meningita necesit\ tratament prompt cu antibiotice administrate intravenos. Un copil care a fost tratat pentru meningit\ trebuie urm\rit o perioad\ mai lung\ de timp, pentru a nu r\m=ne cu sechele, de genul diminu\rii auzului. Pentru a preveni `mboln\virea este foarte important\ igiena riguroas\, [i `n special sp\latul pe m=ini, a fructelor [i legumelor pe care copilul le consum\. Evita]i contactul cu persoa-

nele bolnave [i, pe c=t posibil, zonele aglomerate. De asemenea, alimenta]ia bogat\ `n legume, fructe [i cereale integrale previne apari]ia bolii. La indica]ia medicului, copiilor [i b\tr=-nilor li se pot prescrie preparate pentru cre[terea imunit\]ii, dar cel mai eficient mijloc de profilaxie este vaccinarea antimeningean\ `mpotriva agen]ilor patogeni. Pentru mai multe sfaturi din partea dr. Tatiana B\l\uc\ pute]i suna la tel. 0753.517.138 sau la 0728.027.847.

Boli provocate de aerul condi]ionat Muzica rock ne transform\ `n oameni ai pe[terii Chiar dac\ afar\ temperaturile `nregistreaz\ valori de peste 30 de grade, totu[i num\rul persoanelor care prezint\ simptomele unei r\celi este tot mai mare.

Sunetele distorsionate de chitar\, acordurile disonante [i solo-urile asurzitoare ne fac s=ngele s\ pulseze din ce `n ce mai tare. Un nou studiu a revelat faptul c\ oamenii nu au `nv\]at s\ iubeasc\ asemenea sunete. Din contr\, aceste sunete distinctive ale muzicii rock seam\n\ cu strig\tele de avertizare ale animalelor [i oamenilor din timpurile preistorice. Studiul, publicat `n Biology Letters, investigheaz\ efectul muzicii disonante asupra emo]iilor [i asupra st\rii suflete[ti. Cercet\torii au descoperit c\ aceste schimb\ri bru[te [i disonante `i fac pe oameni s\ reac]ioneze ca [i animalele atunci c=nd se anun]\ apropierea unui pericol. Greg Bryant, unul dintre cercet\tori, a explicat c\, `n momentul `n care oamenii aud acorduri de muzic\ rock, `ncearc\ emo]ii puternice [i se `ncarc\ cu energii negative. „Compozitorii dispun de o cuno[tin]\ intuitiv\ asupra sunetelor care ne pot speria. Ceea ce nu con[tientizeaz\ ace[tia este faptul c\ noi, ascult\torii, suntem predispu[i la emo]ii negative `n momentul `n care auzim anumite sunete”, a declarat Greg Bryant.

Pe scurt, studiul ne spune c\ reac]iile pe care le avem atunci c=nd auzim acorduri de muzic\ rock ne transform\ `n acelea[i fiin]e ca [i str\mo[ii no[tri, oamenii pe[terilor.

Explica]ia este dat\ de medicii ORL care spun c\ aerul condi]ionat este principalul vinovat al faptului c\ virozele respiratorii sunt tot mai des `nt=lnite `n ultima vreme. Organismul uman are nevoie de un confort termic. Atunci c=nd d\m aerul condi]ionat pe 16 grade Celsius corpul uman are de suferit. Ideal ar fi ca temperatura setat\ la aerul condi]ionat s\ fie de 20-25 de grade, recomand\ medicii ORL. Speciali[tii avertizeaz\ c\ odat\ cu apari]ia caniculei au ap\rut [i primele cazuri de sinuzite, rinite, otite, pneumonii [i bron[ite. O diferen]\ de temperatur\ mare `ntre exterior [i interior duce la apari]ia nasului `nfundat [i a durerilor de cap. Aten]ie, aerul condi]ionat este [i un mediu propice pentru virusuri. Astfel, dac\ filtrele de aer nu sunt cur\]ate corespunz\tor riscul apari]iei rinitelor [i chiar a pneumoniilor este destul de crescut. Este ca [i cum o persoan\ bolnava [i-ar tu[i `n fa]\, explic\ medicii. Speciali[tii atrag aten]ia asupra riscului care poate ap\rea atunci c=nd apa-

ratul de aer condi]ionat este setat la o temperatur\ mult prea sc\zut\, comparativ cu cea de afar\. Cardiacii sunt, astfel, expu[i riscului de a face un stop cardio-respirator, deoarece inima lor este nevoit\ s\ depun\ mai mult efort pentru a se adapta temperaturii. Pentru a preveni acest risc, medicii recomand\ ca diferen]a de temperatur\ dintre exterior [i interior s\ nu dep\[easc\ cinci grade Celsius. Ace[tia mai spun c\ ideal ar fi ca aerul condi]ionat s\ nu fie l\sat s\ func]ioneze toat\ ziua. Persoanelor care r\cesc `n aceast\ perioad\ li se recomand\ s\ se prezinte la medic. Este bine de [tiut c\ fiecare caz este unul particular, chiar [i atunci c=nd avem de-a face cu o banal\ r\ceal\.

• anun]uri • anun]uri • anun]uri • anun]uri • anun]uri • anun]uri • anun]uri • • V=nd urgent teren, 5.000 mp, la [osea, `n apropiere de sat Ipote[ti-Boto[ani. Telefon 0748.752.569. Pre] negociabil. • Cump\r vouchere RABLA. Ofer pre] convenabil. Telefon: 0747.065.241. • S-a deschis un nou cabinet medical individual de medicin\ de familie. Dr. B|L|UC| TATIANA MIHAELA, medic specialist medicin\ de familie. Str. Octav Onicescu

nr. 51. Rela]ii [i program\ri la tel. 0728.027.847 sau 0753.517.138. • V=nd apartament 3 camere, 70 mp, etaj 3, decomandat, 2 balcoane, izolat interior [i exterior, gaz separat, 2 pe nivel, geamuri termopan. Aleea Grivi]a, nr. 3 zona mall. Pre] la fa]a locului. Telefon: 0747.641.680. • Profesioni[ti, execut\m sonoriz\ri pentru nun]i,

cum\trii [i alte ocazii! Aparatur\ audio profesional\, ma[in\ de baloane, scanner lumini, discografie

NU UITA!

de peste 10.000 titluri (toate genurile)! Ne pute]i contacta la nr. de telefon: 0752.173.176.

Trimite anun]urile la adresa reporterul@gmail.com sau prin SMS la num\rul de telefon 0721.01.83.93. Valabil pentru persoanele fizice.


22-28 iunie 2012

cocktail

{tia]i c\... ...o execu]ie prin lapidare s\v=r[it\ `n vestul Iranului a dezv\luit imperfec]iunile acestei metode? O t=n\r\ vinovat\ de adulter [i condamnat\ la pedeapsa capital\ de un tribunal islamic a supravie]uit execu]iei, cu toate c\ fusese declarat\ moart\ la c=teva minute dup\ supliciu. Femeia adulter\ a revenit la via]\ `n drum spre morg\ [i a fost gra]iat\. ~n unele ]\ri islamice, acest „spectacol” `nc\ mai atrage mii de oameni dornici s\ vad\ cum un pluton de execu]ie omoar\ cu pietre un condamnat `ngropat p=n\ la g=t `n p\m=nt. ...elefan]ii pot comunica `ntre ei la distan]e de 18 km [i poate chiar [i mai mult, prin infrasunete? ...un om face, `ntr-un an, aproximativ 2,5 milioane de pa[i? ...unul din trei b\rba]i `[i `n[al\ partenera de cuplu, spre deosebire de una din patru femei.

Doar 28% dintre femeile care `n[al\ sunt descoperite de parteneri. ...numai 20 la sut\ din cererile de divor] din Fran]a sunt f\cute de b\rba]i? ...cerul cel mai limpede se vede din Chile? ...dinozaurii au tr\it pe Terra timp de 150 de milioane de ani? ...peste 500 de meteori]i lovesc P\m=ntul `n fiecare an? ...`n Spa]iu nu exist\ sunet? ...singurul continent unde nu exist\ vulcani activi este Australia? ...8% dintre oamenii de pe Planet\ au un deget `n plus? ...dac\ vrei s\ pronun]i alfabetul f\r\ s\-]i mi[ti buzele sau limba, toate literele vor suna la fel? ...bure]ii pot re]ine mai mult\ ap\ rece dec=t ap\ cald\? ...un s\rut care dureaz\ un minut arde 26 de calorii? ...un m\r verde are un efect de dou\ ori mai puternic dec=t o can\ de cafea diminea]a?

8 Grila jocului este un p\trat de nou\ pe nou\ c\su]e, subdivizat `n tot at=tea p\trate identice, numite regiuni. Regula jocului este simpl\: fiecare r=nd, coloan\ sau regiune nu trebuie s\ con]in\ dec=t o dat\ cifrele de la unu la nou\. Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie s\ con]in\ cifrele de la unu la nou\ o singur\ dat\.

2

7 3

6

3

4

1

9 7

6

2 5

9

9

9 4 8

6

7

1

6

3

4

3

7 3

5

6 3

6

4

5 9

5

INTEGRAM|: S\geata

Editat de: D.A.P.F.A.

Director: Adrian DIMITRIU Redactor [ef: Ana PETRU}| Redactori: Andrei MUSTEA}|, Emanuela Dumitru

Adresa: Str. Sucevei Nr.7 C-D, 710069, Boto[ani

1

horoscop Berbec Prive[ti ceea ce ]i se `nt=mpl\ cu mult entuziasm. Intervine riscul apari]iei unor ne`n]elegeri `n rela]iile cu persoana iubit\ sau cu partenerul/partenera de via]\, ne`n]elegeri legate de cuvinte rostite doar de dragul discu]iei. Concentreaz\-te pe familie [i retrage-te `n lini[tea c\minului. Taur Fii gata s\ `]i prime[ti por]ia de noroc, nel\s=nd nimic `n urm\ de aceast\ dat\, nesus]in=nd pe nimeni. C=teodat\, pu]in egoism nu face r\u nim\nui. ~n alt\ ordine de idei, sim]i o nevoie acut\ de a ocoli, fugind, orice fel de obstacole care intervin `n drumul t\u, tem=ndu-te de a fi judecat de c\tre ceilal]i pentru c\ `]i abandonezi responsabilit\]ile. Gemeni Este un impuls de energie care te ajut\ s\ termini treburile pe care deja le-ai `nceput, unele dintre ele l\sate `n a[teptare pentru mult timp. O descoperire poate fi f\cut\, reprezent=nd un progres foarte important pentru tine, de mult timp a[teptat. Cu at=t de mult optimism `n jurul t\u, poate ar fi bine, totu[i, s\ r\m=i un observator obiectiv [i cu picioarele pe p\m=nt. Rac Se pare c\ nu `]i st\p=ne[ti emo]iile, iar pe deasupra nici nu g\se[ti for]a interioar\ [i curajul de a-]i m\rturisi sl\biciunile pentru a primi ajutor. Sentimentele [i emo]iile tale preiau controlul, iar luarea deciziilor devine o sarcin\ foarte dificil\. Amintirile `]i sunt amestecate de energia emo]iilor intense, d=nd via]\ iar unor visuri uitate sau ascunse. Leu Parc\ mai mult dec=t oric=nd, speran]ele tale [i dorin]a de a merge mai departe, cu noi proiecte, sunt eviden]iate [i aduse `n plan detaliu, `n ceea ce te prive[te. Realiz\rile tale sunt `nr\mate de criticii alt\dat\ acizi, ace[tia sus]in=du-te f\r\ urm\ de ne`ncredere, acum. Ceea ce ai tu de f\cut este s\ `]i gestionezi timpul cu precau]ie [i cu eficien]\, p\str=nd controlul. Nimic nu te poate `mpiedica s\ `]i atingi obiectivele. Fecioara ~ncearc\ s\ nu cau]i nod `n papur\ doar pentru a te elibera de emo]ii [i sentimente personale. `n aceea[i linie de ac]iune, este recomandabil s\ nu spui chiar tot ceea ce g=nde[ti sau consideri important. ~ncearc\ s\ p\strezi pe ordinea de zi doar at=t de multe activit\]i c=t s\ r\m=i cu un program lejer. Balan]a Poate c\ este momentul s\ nu mergi doar pe un singur drum, alternativele fiind posibil de folosit, chiar recomandabile. ~n ceea ce prive[te familia, este momentul s\ `]i manife[ti diploma]ia [i obiectivitatea. Po]i c=[tiga autoritate, impui prestan]\ [i respect mai mult dec=t de obicei, dar nu uita c\ latura negativ\ a acestui aspect te face s\ `]i expui punctele vulnerabile mult mai u[or. Scorpion Sim]urile `]i sunt exacerbate, oferindu-]i [ansa de a p\trunde fiecare emo]ie pe care o ai - exact pe gustul t\u. Fere[te-te, `ns\, de toate sentimentele rebele [i de problemele de `ncredere care intervin `n sinea ta, `n aceast\ perioad\. Ai parte de un foc periculos, energii debordante care `[i las\ amprenta asupra personalit\]ii tale, ca atare, nu ad\uga combustibil. S\get\tor Sim]i mai mult dec=t oric=nd nevoia de a cunoa[te oameni noi, de a vizita locuri noi, de a `ncerca noi senza]ii, noi tr\iri. ~n consecin]\, vei avea ocazia s\ fii al\turi de oameni cu care te po]i `n]elege foarte bine, oameni cu viziuni asem\n\toare. ~n rela]iile profesionale e bine s\ prive[ti cu re]inere orice nou\ alian]\ sau contract. ~n cazul `n care nu ai `ncotro, asigur\-te c\ ai analizat orice detaliu al `n]elegerii [i abia apoi ac]ioneaz\. Capricorn Performan]a la locul de munc\ `]i este evident `mbun\t\]it\, obiectivele fiind mult mai u[or de `ndeplinit. Ai [ansa de a-]i respecta termenele, aten]ia pe care o acorzi detaliilor fiindu]i cel mai important ajutor. Ai energie din abunden]\ pentru a face fa]\ la tot felul de `ndatoriri la locul de munc\. V\rs\tor Oportunit\]ile se apropie de tine `ncet [i sigur, numai de tine depinde s\ nu le „pierzi” din vedere. Trebuie s\ fii preg\tit [i gata de a `nt=mpina orice fel de provoc\ri care intervin `n drumul t\u. E[ti `ncrez\tor `n propriile puteri, deci st\p=ne[ti arta rezisten]ei, a[a c\ nu trebuie s\ fii `ncr=ncenat. Evit\ s\ te impui cu orice pre], fii sigur c\ to]i cei din mediul t\u `]i cunosc valoarea [i `]i recunosc meritele. Pe[ti Idei noi, siguran]\ de sine [i confort mental, toate acestea `]i sunt rezervate `n aceast\ s\pt\m=n\. Chiar [i `n cazul `n care trebuie s\ navighezi prin ape tulburi [i printre sentimente controversate. Creativitatea este exact energia de care aveai nevoie pentru a-]i deschide inima cu `ncredere. Munca de echip\ este amenin]at\ spre sf=r[itul s\pt\m=nii, fiind doar `nceputul unei perioade de aproximativ trei ani.

ISSN 2284 – 886X ISSN-L # 2284 – 886X

Telefon: 0721.01.83.93 Email: reporterul@gmail.com

7

www.reporterul.ro

Responsabilitatea articolelor publicate `n s\pt\m=nalul reporterul apar]ine exclusiv autorilor.


CMYK

8

funny

22-28 iunie 2012

Ie[irea din criz\ S\ presupunem c\ Guvernul acord\ fiec\ruia din noi cam 100.000 de lei. Dac\ cheltuim ace[ti bani prin supermarketuri, ei vor ajunge `n China. Dac\ o s\ cump\r\m benzina, vor ajunge la arabi. Dac\ o s\ cump\r\m calculatoare, vor ajunge `n India [i Hong Kong. Dac\ o s\ cump\r\m fructe [i legume, vor ajunge `n Turcia, Spania, Italia, Egipt sau Iran. Dac\ o s\ cump\r\m autoturisme mici [i economice, vor ajunge `n Japonia sau Germania.

Dac\ o s\ cump\r\m unul din multele gadgeturi electronice vor ajunge `n Taiwan. Nu vor ajuta cu nimic economia rom=neasc\. Singura posibilitate de a p\stra ace[ti bani acas\ `n Rom=nia, este de a-i cheltui pe femei, gustosul vin rom=nesc sau pe ]uic\, deoarece acestea sunt garantat produse autohtone. Eu a[a `ncerc s\ fac dar mi-e cam greu s\-mi conving so]ia c\ doar a[a putem ie[i din criz\.

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Ion: - M\ Gheo, asear\ aproape c\ l-am v\zut pe tat\-t\u. Gheorghe: - Doamne feri, d-ap\i ce vorb\-i asta, m\ Ioane? Ori l-ai v\zut, ori nu l-ai v\zut; cum `i asta c\ aproape c\ l-ai v\zut? Ion: - Pai m\, tat\-t\u nu lucra `n gar\ la Dej? Gheo: - Ba da. Ion: - {i `n echipa lui nu au salopete de alea galbene, cu numere pe ele? Gheo: - Ba da. Ion: - {i tat\’t\u nu are num\ru’ 55? Gheo: - Ba da. Ion: - No, ap\i d-aia zic, io l-am v\zut pe \la cu num\ru’ 54.

* Un cioban st\tea sprijinit `n b=t\. B=ta

era cam lung\ [i ciobanul st\tea un pic pe v=rfuri. Un turist `i spune: - Bade parc\ e cam lung\ b=ta aia… - Cam lung\… - {i de ce nu tai o bucat\ din ea? - M-am g=ndit eu s\ tai o bucat\ din ea, dar vezi tu, aici unde ]in eu m=inile, pretinu de la care o am o f\cut ni[te modele cu bri[ca [i mi-e p\cat s\ le tai. - Dar de ce nu tai de jos bade? - Doar nu mi-s nebun, c\ aici sus mi-i lung\, nu jos!

* Doctorul: - Ce s-a `nt=mplat? - Nu [tiu ce s\ m\ mai fac. De fiecare dat\ c=nd so]ul meu vine acas\ b\ut, m\ bate de m\ rupe. - Am un leac foarte bun pentru asta. C=nd so]ul t\u vine acas\ b\ut, tu imediat iei o can\ de ceai de mu[e]el [i faci gargar\ [i tot faci gargar\. Dou\ s\pt\m=ni mai t=rziu, femeia, ar\t=nd proasp\t\ [i ren\scut\, se `ntoarce la doctor.

- A fost o idee str\lucit\. De fiecare dat\ c=nd so]ul meu venea acas\ b\ut, eu f\ceam doar gargar\ cu ceai de mu[e]el, [i el nici m\car o dat\ nu m-a atins. - Vezi dac\-]i ]ii gura?!

* Mergi cu ma[ina cu o vitez\ constant\... ~n st=nga ta este o pr\pastie, `n dreapta ta, paralel cu tine merge o autospecial\ de pompieri cu aceea[i vitez\ ca tine. ~n fa]a ta galopeaz\ un porc care este mai mare dec=t ma[ina ta (deci nu po]i s\-l dep\[e[ti). ~n spatele t\u zboar\ un elicopter care te urm\re[te), foarte aproape de sol. Porcul [i elicopterul au exact aceea[i vitez\ ca tine. Ce faci, ca s\ ie[i din situa]ia asta enorm de nepl\cut\? S\ nu mai bei at=t [i s\ te dai jos din caruselul pentru copii!

* Zbura]i cu avioanele companiei noastre! Gr\bi]i-v\!! Au mai r\mas c=teva!!!

* ~n spital este adus un tip cu o fractur\ cranian\. Sora medical\ completeaz\ fi[a [i `ntreab\: - C\s\torit? - Nu, accident.

* Badea Ion vrea s\ `[i v=nd\ calul la t=rg. - Cu c=t dai calul bade? - Cu 5 milioane. - ~i cam scump. - ~i scump, da’i un cal fain. - ~i fain, da s\ [tii c\ mie mi se pare c\-i orb. - Nu cred. - Hai s\-l prob\m. Dau ei drumul calului, care o ia la fug\ [i nimere[te, din goan\, cu capul drept `ntr-un copac. - No, zisu-]i-am c\-i orb? - Drept, da’ ai v\zut ce curajos `i?

Crin, vara

Eu vara eu dorm, {i am s\ dorm...

Alegerile locale au trecut, PNL a ob]inut un rezultat satisf\c\tor pentru pre[edintele acestui partid [i cum vara a “poposit” [i la noi `n ]ar\, este momentul ca Crin Antonescu s\ i-a o “mic\” pauz\. Cu aceast\ ocazie, “guri[tii” din partid i-au dedicat hitul verii. Eu vara am s\ dorm, [i tot o s\ dorm C\ am un somn, [i ce somn Zorii zilei m\ prind cum pe plaj\ tot dormind Pentru c\ vara eu dorm.

NOT|: Aceast\ rubric\ este un pamflet [i trebuie tratat\ ca atare. Imaginile reprezint\ trucaje.

reporterul_22-28.06.2012  

stirile care te intereseaza!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you