Page 1

CMYK

ISSN 2284 – 886X

Tel. 0721.01.83.93

ISSN-L # 2284 – 886X

www.reporterul.ro

Anul I • Nr. 5 • 20 - 26 aprilie 2012

reporterul@gmail.com

Ai ceva de v=ndut, vrei s\ cumperi, te-ai hot\r=t s\-]i schimbi ma[ina? Ai o singur\ solu]ie. Trimite anun]ul la reporterul@gmail.com. E GRATUIT! Valabil doar pentru persoanele fizice.

Boto[aniul, supravegheat video pentru descurajarea infractorilor Pie]e, pietonale, unit\]i de `nv\]\m=nt, parcuri, intersec]ii vor fi supravegheate printr-un sistem cu camere video pentru a le oferi boto[\nenilor un plus de siguran]\ pe str\zile municipiului lor. Proiectul prin care se va asigura monitorizarea video a unor “zone fierbin]i” ale Boto[aniului este realizat cu finan]are european\. Camerele video au fost amplasate `n zone cu risc crescut de infrac]ionalitate sau `n zone mai intens circulate. pagina 5

PROGRAMUL ZILELOR ORA{ULUI BOTO{ANI - APRILIE 2012 pagina - 4

Vacan]\ prelungit\ pentru s\rb\toarea municipiului pagina 3


2

local

20 - 26 aprilie 2012

Accidenta]i pe [osele A fost o s\pt\m=n\ cu multe, prea multe accidente pe [osele. Viteza, nerespectarea distan]ei regulamentare `ntre ma[inile din trafic, au dus la o serie de evenimente nedorite, `n urma unui astfel de accident pierz=ndu-[i via]a o persoan\. Un grav accident s-a produs mar]i, pe [oseaua care duce spre Suceava, la ie[irea din localitatea Hu]ani. Dou\ ma[ini s-au izbit frontal dup\ o `ncercare de dep\[ire realizat\ de unul dintre cei doi [oferi. Ionu] Nastasiu, de 26 de ani, la volanul unui Opel Astra, a intrat pe contrasens, `ncerc=nd s\ dep\[easc\ mai multe ma[ini. S-a lovit astfel frontal de un alt Opel, care venea dinspre Boto[ani `ndrept=ndu-se spre Dumbr\veni. ~n ma[ina care circula regulamentar se aflau cinci persoane, `n timp ce `n cel\lalt Opel, intrat pe contrasens, se aflau [oferul [i un pasager. {ase persoane accidentate au fost transportate la spital, una dintre acestea, o femeie `n v=rst\ de 79 de ani, deced=nd la scurt timp dup\ ce a fost internat\.

Preot accidentat pe Bulevardul Eminescu Miercuri, `ntr-un accident produs `n municipiu, a fost r\nit preotul de la Biserica „Cuvioasa Parascheva”, accidentul av=nd loc pe Bulevardul Eminescu. Preotul Visarion Viziteu, care sluje[te la Biserica de pe Pietonalul Unirii, a fost transportat la spital cu traumatism toracic [i abdominal. Acesta se afla la volanul ma[inii sale, un VW Bora, c=nd o alt\ ma[ina i-a lovit din spate autoturismul. Slujitorul Bisericii se deplasa cu ma[ina dinspre strada Petru Rare[ spre strada Nicolae Grigorescu. Din spate a venit o autoutilitar\ condus\ de un t=n\r de 25 de ani. Ionu] Spotil\, conduc\torul autoutilitarei, nu a ]inut cont de regulile care privesc distan]a minim\ ce trebuie p\strat\ pentru siguran]\ `ntre ma[inile aflate `n trafic [i, c=nd ma[ina din fa]a sa a fr=nat nu a mai putut opri [i a lovit-o puternic. Ma[ina preotului `n v=rst\ de 47 de ani a fost avariat\ destul de grav.

Cei care efectueaz\ tranzac]ii imobiliare vor pl\ti `ntre 250 [i 600 de lei pentru eliberarea certificatului energetic, `n func]ie de suprafa]a cl\dirii sau apartamentului.

Lovit\ pe trecerea de pietoni Miercuri dup\-amiaz\, pe strada Grivi]a din municipiu, o femeie care traversa strada regulamentar prin loc marcat pentru trecere pietoni, a fost lovit\ de o ma[in\. La volanul autoturismului se afla V. Corneliu, de 38 ani,

din municipiul Boto[ani. Maricica P., de 50 de ani, traversa strada pe trecere pentru pietoni semnalizat\ prin indicatoare [i marcaje. ~n urma accidentului, femeia r\nit\ a fost transportat\ la Spitalul Jude]ean Boto[ani,

unde a r\mas internat\. Conduc\torului auto i-au fost recoltate probe biologice de s=nge `n vederea stabilirii alcoolemiei, fiind cercetat pentru infrac]iunea de v\t\mare corporal\ din culp\.

Coplata la medic, `n dezbatere public\ Vom pl\ti ni[te bani `n plus la orice consulta]ie sau investiga]ie medical\, pe l=ng\ suma achitat\ la asigur\rile de s\n\tate. Acest lucru este o certitudine. C=t vom pl\ti, `nc\ nu se [tie. Oficialii sistemului spun `ns\ c\ va fi vorba de sume modice. De ani de zile se discut\ despre necesitatea introducerii copl\]ii `n s\n\tate. Ministerul S\n\t\]ii a f\cut `n aceast\ s\pt\m=n\ un prim pas pentru stabilirea copl\]ii `n sistemul sanitar. Joi a fost supus dezbaterii publice proiectul Legii copl\]ii. Conform proiectului, cuantumul sumelor care vor reprezenta coplata asiguratului pentru unele servicii din pachetul de baz\, precum [i condi]iile `n care sunt pl\tite acestea vor fi stabilite prin

contractul - cadru privind condi]iile acord\rii asisten]ei medicale `n cadrul sistemului de asigur\ri sociale de s\n\tate. Cu alte cuvinte, o dat\ pe an, atunci c=nd Casa de Asigur\ri de S\n\tate `ncheie contracte cu medicii de familie, cu spitalele [i ceilal]i furnizori de servicii medicale, se va decide [i c=]i bani vom scoate din buzunar pentru coplata la

Locuin]ele nu se vor mai vinde sau `nchiria f\r\ certificat energetic

o consulta]ie la medicul de familie, `n Policlinic\, pentru o internare sau pentru un set de analize medicale.

Se va stabili un plafon pentru coplata pe un an de zile De asemenea, suma maxim\ reprezent=nd coplata asiguratu-

lui `ntr-un an calendaristic se va stabili, ulterior, prin hot\r=re a Guvernului. Coplata este un moderator `n accesarea serviciilor medicale din pachetul de servicii de baz\ [i reprezint\ contribu]ia personal\ la plata serviciilor medicale. „Introducerea tichetului moderator de s\n\tate pentru coplata unor servicii medicale `n sistemul asigur\rilor sociale de s\n\tate are drept scop cre[terea resurselor financiare la nivelul sistemului care s\ conduc\ la cointeresarea furnizorilor din sistemul de s\n\tate pentru a asigura servicii eficiente [i de calitate, precum [i la alocarea mai judicioas\ a fondurilor astfel rezultate, respectiv c\tre acele segmente ale sistemului care sunt efectiv solicitate pentru acordarea serviciilor de `ngrijire a s\n\t\]ii”, se arat\ `n motivarea pentru emiterea actului normativ. Cu alte cuvinte, se `ncearc\ suplimentarea fondurilor pentru sus]inerea sistemului sanitar, cu ajutorul asigura]ilor, motiv=ndu-se c\ acest lucru ar duce la servicii medicale mai de calitate.

Guvernul Rom=niei a aprobat un proiect de lege care aduce noi complet\ri legisla]iei privind performan]a energetic\ a cl\dirilor (Legea nr. 372/2005). Mai exact este vorba de introducerea obliga]iei pentru proprietarii de imobile s\ prezinte un certificat de performan]\ energetic\ `n cazul v=nz\rii sau `nchirierii unei locuin]e. Proiectul aprobat de Guvernul Rom=niei va intra `n dezbatere de urgen]\ `n Parlament, fiind vorba de o directiv\ obligatorie care trebuie transpus\ `n legisla]ia statelor membre ale Uniunii Europene p=n\ la data de 9 iulie 2012. Noile prevederi vor intra `n vigoare la 60 de zile de la data public\rii `n Monitorul Oficial, cel mai probabil la sf=r[itul lunii august 2012.

Ce mai po]i citi pe www.reporterul.ro: Ar fi corect ca cei care c=[tig\ mai mult s\ pl\teasc\ impozit mai mare? Rom=ni cu valiza preg\tit\ - s\ vin\ `n ]ar\, sau s\ plece `n str\in\tate? C=]i bani au str=ns rom=nii care tr\iesc `n str\in\tate, `n ultimul deceniu Topul scumpirilor R\zboi de la cartofii pr\ji]i de la McDonalds. Protec]ia Consumatorilor ia atitudine


20 - 26 aprilie 2012

local

Boto[\nenii din diaspora, chema]i s\ ajute ora[ul natal Boto[\nenii pleca]i s\ lucreze `n str\in\tate sunt chema]i de primar s\ `mp\rt\[easc\ din experien]a lor [i s\ aduc\ astfel un plus la dezvoltarea municipiului. Sunt mii de boto[\neni care au reu[it `n str\in\tate s\ `[i fac\ un rost, s\ ob]in\ rezultate deosebite `n munca lor [i care au cu ce s\ se laude c=nd ajung acas\, care au o experien]\ de `mp\rt\[it. Ace[tia ar putea s\ ajute ora[ul din care au plecat, `mp\rt\[ind din ceea ce au v\zut, din ceea ce cunosc, din modul de via]\ [i buna practic\ a comunit\]ilor `n care s-au integrat dup\ plecarea din ]ar\. Primarul C\t\lin Flutur a spus recent c\ vrea s\ se `nt=lneasc\ cu cei care au ob]inut rezultate de excep]ie `n str\in\tate, pentru ca ace[tia s\-i povesteasc\ cum este acolo unde `[i duc ei traiul acum, ce este gre[it la noi, cum s-ar putea „importa” anumite practici, idei benefice pentru comunitatea noastr\ local\.

Primarul C\t\lin Flutur: „S\ ne povesteasc\ ce ar trebui s\ facem ca s\ fie mai bine pentru Boto[ani” ~ntotdeauna este o dovad\ de `n]elepciune s\ [tii s\ `nve]i de la

SMS Moa[tele a 15 sfin]i, la Biserica „Izvorul T\m\duirii” Racla cu Moa[tele a 15 sfin]i a fost adus\ mar]i de la Catedrala Mitropolitan\ Ia[i. ~n Racla depus\ `n curtea Bisericii din Parcul Tineretului se afl\ Moa[tele Sf=ntului Mucenic Haralambie, ale Sf=ntului Mucenic Modest, precum [i ale sfin]ilor Vartolomeu, Varnava, Filip, ale sfin]ilor mucenici Mina si Pantelimon, precum [i ale altor opt sfin]i. P=n\ duminic\, 22 aprilie, la ora 17.00, credincio[ii se pot `nchina la moa[tele acestor sfin]i.

Rovinieta, pl\tit\ prin SMS

al]ii ceea ce fac mai bine dec=t tine, iar edilul Boto[aniului este convins c\ sunt multe lucruri pe care am putea s\ le perfec]ion\m dac\ am fructifica experien]a celor care au trecut grani]a [i au f\cut cinste locului din care au plecat. De altfel, primarul sus]ine c\ a [i avut de c=teva ori `n ultimele luni discu]ii cu persoane

Eleve de la Colegiul Eminescu, eviden]iate la Olimpiada Na]ional\ de Chimie

Olimpiadele na]ionale au fost [i `n acest an prilej pentru eviden]ierea unor elevi boto[\neni. Olimpiada na]ional\ de chimie le-a dat motive de satisfac]ie cadrelor didactice de la un prestigios colegiu boto[\nean. Trei eleve, toate de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” din Boto[ani, s-au `ntors cu men]iuni de la faza na]ional\ a Olimpiadei de chimie. Una dintre acestea se va preg\ti

3

cu lotul na]ional pentru Olimpiada interna]ional\ la aceast\ materie. Teodora Coroam\ a ob]inut men]iune [i a fost inclus\ `n urma rezultatului s\u `n Lotul olimpic l\rgit al Rom=niei pentru Olimpiada interna]ional\. Men]iuni speciale au ob]inut [i Claudia Timofti [i Laura Vasilica Arsenie. Toate cele trei eleve au fost preg\tite de profesorii Mihaela Hristea [i Constantin Guceanu.

din diaspora cu rezultate deosebite, plecate de pe meleagurile boto[\nene. „Sunt `n diaspora boto[\neni de renume, cu rezultate deosebite. Eu am avut ocazia s\ iau leg\tura cu c=]iva dintre ei [i a[ vrea s\ realiz\m `nt=lniri cu c=te un boto[\nean din acesta `n fiecare lun\. S\ ne povesteasc\ cum este acolo, ce este bine

acolo [i ce ar trebui s\ facem noi s\ fie mai bine pentru Boto[ani”, a spus C\t\lin Flutur. Primarul este de p\rere c\ o astfel de `nt=lnire cu oameni care au tr\it ani de zile pe alte meleaguri ar putea `nsemna o adev\rat\ absorb]ie de experien]\ [i practic\ pozitiv\ care s\ ajute ora[ul.

Vacan]\ prelungit\ pentru s\rb\toarea municipiului Pentru a le oferi elevilor posibilitatea s\ participe, luni, la manifest\rile dedicate Zilelor municipiului Boto[ani, primarul C\t\lin Flutur a solicitat Inspectoratului {colar Jude]ean s\ suspende cursurile pe 23 aprilie. De S\rb\toarea Sf. Mare Mucenic Gheorghe, elevii au acces

gratuit la muzeele din municipiu, dar au ocazia [i s\ participe la multe alte manifest\ri culturale sau sportive. Tot luni se organizeaz\ [i T=rgul liceelor. „Am adresat o solicitare Inspectoratului {colar ca luni s\ nu se ]in\ cursuri `n municipiul Boto[ani. Dorim ca elevii s\ participe la ac]iunile ce se vor organiza de Zilele Municipiului. Sunt competi]ii sportive, spectacole, t=rgul liceelor. De asemenea, am avut o discu]ie [i am solicitat ca muzeele s\ fie vizitate gratuit de c\tre elevi”, a declarat primarul C\t\lin Flutur.

Sistemul de plat\ a rovinietei se va simplifica foarte mult. Un simplu SMS va fi suficient pentru plata acesteia. ~n acest scop se lucreaz\ la extinderea sistemului informatic na]ional pentru emitere, gestiune, monitorizare [i control a taxei de utilizare a infrastructurii rutiere. Proiectul privind extinderea sistemului informatic este estimat la circa 40 de milioane de lei.

Circula]ie `nchis\ ma[inilor pe o por]iune a str\zii Victoria Pe perioada manifest\rilor prilejuite de Zilele Ora[ului, traficul va fi `nchis pe o por]iune din strada Victoria. Ma[inile nu vor putea circula de la magazinul Belv p=n\ la Biserica Sf=ntul Gheorghe, exist=nd alternativa unor rute ocolitoare pe str\zile Calea Na]ional\ Ion Pillat [i Grivi]ei - Independen]ei.

C\l\torii gratuite cu tramvaiul pentru persoanele cu handicap grad I Prim\ria va oferi gratuitate la circula]ia cu tramvaiul [i persoanelor cu handicap grad I. Decizia a fost luat\ `n urma unei solicit\ri din partea Asocia]iei Nev\z\torilor din Rom=nia. „Bugetul municipalit\]ii permite oferirea acestor gratuit\]i. Nu sunt multe persoane, de la nev\z\tori ar fi cam 30, dar era pentru ei o problem\ c=nd ajungeau `n ora[”, a declarat primarul municipiului.


CMYK

4

administra]ie

20 - 26 aprilie 2012

T=rgul Me[terilor Populari, o manifestare de tradi]ie la Boto[ani

Peste 80 de me[teri populari vor lua parte la finele acestei s\pt\m=ni la cea de-a VI-a edi]ie a T=rgului Me[terilor Populari.

Organizat de Centrul Jude]ean pentru Promovarea [i Conservarea Culturii Tradi]ionale Boto[ani, cu sprijinul Prim\riei Boto[ani, evenimentul `[i propune s\ pun\ `n valoare adev\ratele me[te[uguri populare rom=ne[ti. Pentru aceasta, organizatorii sau `ntrecut pe ei, aduc=nd anul acesta, la t=rg, me[teri din toate zonele etnografice ale ]\rii dar [i din Republica Moldova. Printre

me[terii prezen]i se va afla pentru prima dat\ `n cei 6 ani de c=nd Boto[aniul g\zduie[te aceast\ manifestare, unul dintre cei mai buni cerami[ti din ]ar\, care locuie[te la Teleorman. Zonele Mehedin]i, Maramure[, Arge[ [i bine`n]eles Moldova vor fi reprezentate la aceast\ manifestare. „Vom avea me[teri din raioanele Glodeni, Soroca, Drochia din Republica Moldova, din Ardeal, Maramure[, Arge[, Mehedin]i [i Moldova. Pentru prima dat\ va veni de la Teleorman unul din cei mai buni cerami[ti din ]ar\. Vor participa la deschidere pre[edin]ii raioanelor Glodeni, Drochia, Soroca, [efii centrelor de cultur\ ai localit\]ilor amintite precum [i pre[edintele Consiliului Jude]ean, domnul Mihai }=buleac [i domnul primar C\t\lin Flutur”, a declarat Ion Ilie, [eful Centrului de Crea]ie Boto[ani.

aprilie pe pietonalul Unirii. Deschiderea va avea loc vineri, `ncep=nd cu ora 12.00. „Este o tradi]ie frumoas\ ca atunci c=nd ne s\rb\torim ora[ul, s\-i avem al\turi de noi [i pe ace[ti iscusi]i me[teri populari care vin de departe pentru a ne ar\ta cele mai noi me[te[uguri la care au lucrat. Ne bucur\m s\ putem g\zdui aceast\ manifestare organizat\ cu sprijinul [i buna grij\ a

domnului director al Centrului de Crea]ie, Ion Ilie. Ne bucur\m, an de an de o prezen]\ numeroas\ din partea me[terilor populari, care aduc la Boto[ani tradi]iile populare rom=ne[ti [i, pot s\ spun cu satisfac]ie c\ e o manifestare care contribuie din plin la promovarea `n tara [i dincolo de grani]ele ei a brandului nostru cultural”, a declarat primarul C\t\lin Flutur.

C\t\lin Flutur: „E o manifestare care contribuie din plin la promovarea brandului nostru cultural” T=rgul Me[terilor Populari se va desf\[ura `n perioada 20-23

Sarmale, vin [i cozonac de la Prim\rie Ca `n fiecare an, [i de aceast\ dat\ municipalitatea se `ncadreaz\ `n tradi]ia de a le oferi boto[\nenilor, dup\ slujba de la Biserica Sf. Gheorghe, produse tradi]ionale, ca la hram. S\rm\lu]e, cozonac [i c=te un pahar cu vin li se vor servi credincio[ilor luni, de Sf. Gheorghe, dup\ slujba de la Biserica cu acest hram. La Cantina de ajutor social a Prim\riei Boto[ani sunt `n preg\tire nu mai pu]in de 6.000 de por]ii pentru boto[\neni.

Moa[tele Sf. Mare Mucenic Gheorghe ajung duminic\ la Boto[ani La Biserica Sf. Gheorghe din municipiu, boto[\nenii se vor putea `nchina [i `n acest an la moa[tele Sf. Mare Mucenic Gheorghe, aduse de la Biserica Feredeni. La ora 17.00 sunt a[teptate s\ poposeasc\ `n curtea

l\ca[ului de cult moa[tele Sf=ntului. ~n aceea[i sear\, va fi oficiat\ slujba de vecernie, iar a doua zi, diminea]\, la ora 9.00, va fi oficiat\ Sf. Liturghie, pentru care este a[teptat PS Calinic Boto[\neanul.

Imagini din prima sear\ de spectacol

PROGRAM AL ZILELOR ORA{ULUI BOTO{ANI - APRILIE 2012 20-23 aprilie. Pietonalul Unirii T=rgul Me[te[ugarilor Organizatori: Consiliul Jude]ean Boto[ani, Centrul Jude]ean pentru Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale Boto[ani, Consiliul Local [i Prim\ria Municipiului Boto[ani Joi, 19 aprilie Orele 18-23. Spectacol Invita]i: Rapsozii Boto[anilor, Sofia Vicoveanca, Cristina Gheorghiu, Cozmi]\ Lascarache, Trifan B\l\uc\. Loca]ie: Centrul vechi Vineri, 20 aprilie Teatrul „Mihai Eminescu” - Expozitia documentara de numismatica si filatelie - „PERSONALIT|}I BOTO{|NENE” - activitatea este realizata, in zilele de 20, 21, 22 Aprilie 2012, de c\tre membrii cercurilor de numismatic\ [i filatelie de la Asocia]ia Cultural\ ARLECHIN Boto[ani [i Asocia]ia Jude]ean\ a Organizatorilor de Evenimente Boto[ani, coordona]i de domnul prof. Ludvic Schibinschi Orele 18-23. Spectacol Trupe invitate: Trupe locale, BANDIDOS, NICOLA Loca]ie: Centrul vechi S=mb\t\, 21 aprilie Orele 12.00. Teatrul „Mihai Eminescu” Expozi]ia de fotografie - „Oamenii din be]e de chibrit” - activitate realizat\ de c\tre Marius Petrescu membru al Clubului Fotografilor Boto[ani. Orele 11.00. Sala de Marmur\ a Teatrului „Mihai Eminescu” - Lansarea de carte a volumului „Noul Testament. Apocalipsa lui Ioan” - edi]ie bilingv\

tradus\ [i comentat\ de Cristian B\dili]\ ap\rut\ la Editura Adev\rul Holding [i Conferin]a „Teme controversate din Apocalips\” sus]inut\ de Cristian B\dili]\, cu participarea extraordinar\ a domnului Theodor Paleologu [i a scriitorului Dan Lungu Orele 18-23. Spectacol Trupe invitate: Trupe locale, F|R| ZAH|R, BERE GRATIS Loca]ie: Centrul vechi Duminica, 22 aprilie Orele 17. Biserica „Sf. Gheorghe” - Aducerea Moa[telor Sf. Mare Mucenic Gheorghe de la Biserica Feredeni. Oficierea slujbei de Vecernie. Orele 18-23. Spectacol Trupe invitate: Trupe locale, SILVIA DUMITRESCU, HARA Loca]ie: Centrul vechi Orele 23. Spectacol - Foc de Artificii Loca]ie: Centrul vechi Luni, 23 Aprilie Ora 9.00. Biserica „Sf. Gheorghe” - Oficierea Sf. Liturghii, fiind invitat ~nalt Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ia[i. Hramul Ora[ului. Orele 17.00. Foaierul Teatrului „Mihai Eminescu” vernisajul expozi]iei de numismatic\ „Momente din istoria Boto[anilor” Orele 18.00. Sala Mare a Teatrului „Mihai Eminescu” - Spectacolul „O noapte nebun\!” de Ray Cooney, Regia Alexandru Vasilache - intrare liber\. Orele 18.30. Sala Casei de Cultur\ a Sindicatelor - Concert festiv sus]inut de Orchestra Simfonic\ a Filarmonicii de Stat Boto[ani - intrare liber\. ~n program: muzic\ din filme [i pagini orchestrale de divertisment.


CMYK

20 - 26 aprilie 2012

administra]ie

5

Boto[aniul, supravegheat video pentru descurajarea infractorilor Pie]e, pietonale, unit\]i de `nv\]\m=nt, parcuri, intersec]ii vor fi supravegheate printr-un sistem cu camere video pentru a le oferi boto[\nenilor un plus de siguran]\ pe str\zile municipiului lor. Proiectul prin care se va asigura monitorizarea video a unor “zone fierbin]i” ale Boto[aniului este realizat cu finan]are european\. Camerele video au fost amplasate `n zone cu risc crescut de infrac]ionalitate sau `n zone mai intens circulate. Miercuri, `n prezen]a primarului C\t\lin Flutur [i a altor reprezentan]i ai Prim\riei Boto[ani, precum [i a unor directori de institu]ii publice, a fost marcat\ finalizarea proiectului g=ndit pentru sporirea siguran]ei cet\]enilor. Punerea `n aplicare a Proiectului “Cre[terea siguran]ei [i prevenirea criminalit\]ii `n zona de ac]iune a municipiului Boto[ani, prin achizi]ionarea de echipamente specifice [i amenajarea unui centru de supraveghere” a fost posibil\ datorit\ finan]\rii prin Fondul European de Dezvoltare Regional\.

Zonele `n care au fost amplasate camerele video 57 de camere video vor fi tot at=]ia „ochi vigilen]i” `n 31 de puncte din municipiu. Cele mai multe camere au fost amplasate `n zone ale unor unit\]i de `nv\]\m=nt. {colile 2, 3, 8, 11, 12, Grup {colar Petru Rare[, Liceul Grigore Antipa, Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” sunt unit\]ile [colare care vor beneficia de supravegherea cu camere video `n cadrul sistemului implementat prin acest proiect. De asemenea, cu camere de supraveghere video vor mai fi urm\rite zonele Pietonalului Unirii, Pietonalului Transilvaniei, dar [i Parcul Mihai Eminescu, Parcul Tineretului, Centrul istoric [i Pia]a Viilor.

Cum se va realiza monitorizarea Pe l=ng\ cele 57 de camere video, sistemul de supraveghere mai este compus dintr-un subsistem de comunica]ii [i unul de monitorizare [i control. Centrul de comand\ unde sunt urm\rite imaginile furnizate prin camerele video este amplasat `n cl\direa St\rii Civile, acolo unde func]ioneaz\ [i Poli]ia Local\. Camerele video sunt de ultim\ genera]ie, cu zoom care nu iart\ nimic pe o zon\ `ntins\ pe zeci de metri. Imaginile vor fi stocate timp de 30 de zile [i vor putea fi folosite [i de Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean.

i ri \ d n so l tu a lt u z re e st e l tu c ie ro P dorin]elor boto[\nenilor crimina„Cre[terea siguran]ei [i prevenirea din muii ]en cet\ lit\]ii sunt importante pentru cu ceva ial ini] nit nicipiul Boto[ani. Noi am por ile ne istic stat iar \ asem\n\tor `n Pia]a Central mult loc un enit arat\ c\ de atunci pia]a a dev voldez fi te poa mai sigur. Este un proiect care , va or\ maj n]\ orta tat ulterior [i este de o imp C\l aru prim t ciza ajuta mult Boto[aniul”, a pre iect pro st ace c\ at t\lin Flutur. Edilul a mai ar\t e cet\]enilor, este de fapt un r\spuns la cerin]el daje `n care son r a fost realizat ca urmare a uno ]i mai sisim se a ace[tia [i-au ar\tat dorin]a de guri pe str\zile ora[ului lor. 2,7 milioaValoarea proiectului este de peste ne de lei.

Un nou proiect cu locuin]e ANL de `nchiriat Guvernan]ii preg\tesc un proiect prin care, `n colaborarea cu firme private, se va trece la construc]ia de locuin]e pentru `nchiriere, dar cu chirii acceptabile pentru majoritatea familiilor. Este vorba de un proiect pilot al Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, care se va derula prin ANL. „Programul se va realiza prin `ncheierea de contracte de concesiune de lucr\ri publice [i are scopul de a permite accesul la o locuin]\ a persoanelor care nu au suficiente resurse pentru a o achizi]iona de pe pia]a liber\”, precizeaz\ un comunicat al Guvernului. De remarcat este c\ se inten]ioneaz\ s\ se ]in\ `n fr=u nivelul chiriei, care nu va putea dep\[i o treime din salariul mediu net pe economie. La momentul actual, o treime din salariul mediu net

pe economie `nseamn\ aproximativ 120 de euro pe luna. Asupra valorii minime se va c\dea de acord pe parcurs, ]in=ndu-se cont de valoarea stabilit\ pentru amortizarea investi]iei `n locuin]\. Firma privat\ va construi, dar va [i administra locuin]ele, va colecta chiriile [i cheltuielile de `ntre]inere. Banii colecta]i din chirii vor ajunge la bugetul statului (50%), la investitorul privat (30%) [i la ANL (20%).

Ce condi]ii trebuie `ndeplinite de solicita]ii locuin]elor cu chirie `n cadrul acestui proiect Titularul cererii trebuie s\ aib\ o vechime ne`ntrerupt\ `n munc\ de cel pu]in un an. Venitul mediu pe membru de familie nu trebuie s\ fie mai mic de 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nici s\ dep\[easc\ acest salariu. ~n plus, solicitantul unei astfel de lo-

cuin]e, dar [i ceilal]i membri ai familiei sale nu trebuie s\ de]in\ o alt\ locuin]\ `n proprietate sau alt\ locuin]\ cu chirie proprietate de stat `n localitatea `n care a solicitat locuin]a. De asemenea, vor mai fi [i alte criterii de ierarhizare, cu punctaj ce urmeaz\ s\ se stabileasc\.

~n comunicatul Guvernului se mai arat\ c\ se urmeaz\ s\ se fac\ analiza de impact asupra bugetului. „A[tept\m rezultatul analizei [i atunci vedem `n ce m\sur\ proiectul are sustenabilitate”, se mai men]ioneaz\ `n comunicatul Guvernului.


6

magazin

20 - 26 aprilie 2012

Sf=ntul Gheorghe, purt\torul de biruin]\, patronul spiritual al municipiului Boto[ani ~n fiecare an, la 23 aprilie, `l pr\znuim pe Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe, purt\torul de biruin]\. Sf=ntul Gheorghe s-a n\scut `n Capadocia, din p\rin]i cre[tini. A urmat cariera militar\ [i a ajuns comandant `n armata ~mp\ratului Diocle]ian. ~n anul 303, `mp\ratul a dat un decret prin care to]i cre[tinii erau obliga]i s\ se lepede de credin]a `n Hristos [i s\ se `nchine zeilor. Sf=ntul Gheorghe, pentru c\ nu a vrut s\ jertfeasc\ zeilor, a fost condamnat la moarte prin decapitare `n anul 303, `n ziua de 23 aprilie. Biserica cre[tin\ serbeaz\ ziua mor]ii sfin]ilor ca ziua lor de na[tere. Numai Fecioara Maria [i Sf=ntul Ioan Botez\torul fac excep]ie de la aceast\ regul\.

Sf=ntul Gheorghe `n iconografie Iconografia p\streaz\ imaginea Sf=ntului Gheorghe c\lare pe un cal, str\pung=nd cu suli]a un balaur. Este vorba despre o legend\ pioas\, `n care Sf=ntul

Gheorghe salveaz\ cetatea Silena, din provincia Libiei, terorizat\ de un balaur. Aceast\ imagine a sf=ntului a r\mas `n amintirea oamenilor ca model de curaj `n lupta cu diavolul. Mai este reprezentat `ntr-o mantie ro[ie, culoare tradi]ional\ pentru un martir, dar [i ca r\zboinic pedestru sau ca tribun militar `n ve[-

minte patriciene, cu o diadem\ metalic\ pe cap, cu o plato[\ sub mantie, ]in=nd o cruce `n m=na dreapt\ [i o sabie `n m=na st=ng\. ~n 1222, regele Angliei, Richard Inim\ de Leu, l-a ales pe Sf=ntul Gheorghe patronul spiritual al Casei Regale [i al `ntregii ]\ri.

Obiceiuri de Sf=ntul Gheorghe ~n tradi]ia popular\, Sf=ntul Gheorghe este cunoscut sub numele de S=n-George. Este considerat a fi un zeu al vegeta]iei, protector al naturii `nverzite, al vitelor [i al oilor. ~n spiritualitatea popular\, `ntre S=n-George [i S=medru (Sf=ntul Dumitru) exist\ o `n]elegere cosmic\. Se spune c\ atunci c=nd broa[tele c=nt\ pentru prima oar\, S=n-George ia cheile de la S=medru pentru a deschide drumul naturii spre via]\. ~n diminea]a zilei de S=n-George, capul familiei, `ntotdeauna un b\rbat, a[eza la st=lpii por]ilor [i ai caselor, la ferestrele [i u[ile caselor [i grajdurilor, `n gr\dini [i pe mormintele din cimitire ramuri verzi. Astfel, se credea c\ oamenii, vitele [i sem\n\turile erau protejate de for]ele malefice. Ramurile verzi erau p\strate peste an pentru a fi folosite drept leacuri `mpotriva bolilor. Ele erau puse [i `n hrana animalelor, `n credin]a c\ acestea vor fi protejate de puterea duhurilor rele.

Fetele de m\ritat a[teptau s\-[i vad\ ursitul ~n ajunul zilei de S=n-George, fetele de m\ritat credeau c\ `[i pot vedea ursitul dac\ priveau,

`n aceast\ noapte, `ntr-o cof\ plin\ cu ap\. Exista [i obiceiul ca `n diminea]a zilei de 23 aprilie, fetele s\ pun\ `n mijlocul drumului brazde verzi, `mpodobite cu coroni]e, pentru a observa care fecior va c\lca peste ele. Dac\ fl\c\ii ce le erau dragi nu c\lcau pe coroni]e, fetele credeau c\ `n acel an se vor c\s\tori. Brazdele [i coroni]ele erau p\strate peste an, pentru a se face cu ele farmece de dragoste sau pentru a fi folosite ca remediu `n ameliorarea diferitelor boli. Tot `n diminea]a zilei de 23 aprilie, fetele mergeau pe furi[ `n p\dure pentru a culege m\tr\gun\ [i n\valnic. Aceste plante erau puse `n pod sau sub strea[in\, `n credin]a c\ ele le vor aduce pe]itori boga]i.

{i fl\c\ii `[i vedeau viitorul `n cofa cu ap\ Fl\c\ii c\utau `n diminea]a zilei de 23 aprilie, iarba fiarelor, planta miraculoas\ ce putea s\ sf\r=me lac\tele. ~n ajunul s\rb\torii, tinerii mergeau `ntr-o dumbrav\ cu o cof\ cu ap\ ne`nceput\. Vasul era ascuns `ntr-un loc doar de el [tiut. La r\s\ritul soarelui fiecare

privea `n cofa cu ap\. Daca `n vas se afla un fir de iarb\, credeau c\ se vor c\s\tori cu fata iubit\. Dimpotriv\, dac\ `n ap\ se afla o floare uscat\, era semn ca t=n\rul nu se va `nsura `n acel an, iar dac\ g\seau p\m=nt, se credea c\ feciorul va muri `n cur=nd.

Cine doarme va fi somnoros tot anul Femeile c\s\torite mergeau `n p\dure [i culegeau plante doar de ele [tiute (mulg\toare, untul vacii), pe care le ad\ugau `n hrana animalelor, `n credin]a c\ vacile vor da mult lapte [i de bun\ calitate. Nimeni nu avea voie s\ doarm\ `n aceasta zi deoarece se credea c\ acel care `ncalc\ interdic]ia, avea s\ fie somnoros `ntregul an.

Urzica, stimulent pentru h\rnicie Urzicatul era un alt obicei practicat de S=nGeorge. Exista convingerea c\ prin urzicat ei vor fi mai ageri, mai harnici [i mai s\n\to[i de-a lungul `ntregii veri care urma s\ `nceap\. Dintre toate obiceiurile enumerate, `n comunit\]ile s\te[ti contemporane se mai p\streaz\ doar obiceiul `mpodobirii st=lpilor de la poart\ cu ramuri verzi.

Izvorul T\m\duirii - praznic `nchinat Maicii Domnului

• V=nd urgent teren, 5.000 mp, la [osea, `n apropiere de sat Ipote[ti-Boto[ani. Telefon 0748.752.569. Pre] negociabil.

NU UITA!

Trimite anun]urile la adresa reporterul@gmail.com sau prin SMS la num\rul de telefon 0721.01.83.93. Valabil pentru persoanele fizice.

~n prima vineri dup\ Pa[ti, Biserica Ortodox\ s\rb\tore[te Izvorul T\m\duirii. Este un praznic `nchinat Maicii Domnului, menit s\ arate rolul Fecioarei Maria `n lucrarea m=ntuirii oamenilor. Numele de Izvorul T\m\duirii aminte[te de o serie de minuni s\v=r[ite la un izvor aflat `n apropierea Constantinopolului.

Potrivit tradi]iei, Leon cel Mare, cu pu]in timp `nainte de a ajunge `mp\rat, se plimba printr-o p\dure din apropierea Constantinopolului. ~nt=lne[te un b\tr=n orb care `i cere s\-i dea ap\ [i s\-l duc\ `n cetate. Leon nu g\se[te izvor `n apropiere, dar aude glasul Maicii Domnului spun=ndu-i: „Nu este nevoie s\ te ostene[ti, c\ci apa este aproape! P\trunde, Leone, mai ad=nc `n aceast\ p\dure [i lu=nd cu m=inile apa tulbure potole[te setea orbului [i apoi unge cu ea ochii lui cei `ntuneca]i�. Leon a f\cut astfel, a g\sit izvorul, i-a dat orbului s\ bea [i i-a redat [i vederea cu apa cu care i-a sp\lat ochii. Leon a construit l=ng\ acel izvor o biseric\. De-a lungul timpului, se spune c\ apa acestui izvor a vindecat multe

boli [i a t\m\duit diferite r\ni [i suferin]e.

Izvoare t\m\duitoare la noi `n ]ar\ M\n\stirea Ghighiu este cunoscut\ nu doar prin icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului, adus\ aici `n anul 1958, ci [i prin izvorul ei t\m\duitor. La M\n\stirea Dervent, pe locul unde Sf=ntul Apostol Andrei a f\cut o minune, exist\ un alt izvor cu ap\ vindec\toare. Un alt loc `n care putem g\si izvor cu apa vindec\toare este M\n\stirea Hor\icioara. Pelerini din toata ]ara vin la cele trei m\n\stiri s\ primeasc\ apa de la aceste izvoare minunate.


20 - 26 aprilie 2012

timp liber

Caloriile pe care le aduc condimentele `n m=ncare ~n felurile de m=ncare pe care le prepar\m zilnic apar o mul]ime de produse despre care cei mai mul]i dintre noi habar nu au c=te calorii con]in. Dac\ vrei s\ afli ce aport caloric aduc cele mai importante condimente [i produse pe care le folose[ti `n buc\t\rie, dar [i unele gust\ri cump\rate de pe rafturile magazinelor, lyla.ro a `ntocmit un mic tabel de calorii pentru acestea.

Calorii la 100 de grame de produs: Arpagic - 32 Baz\ pentru m=ncare legume delikat - 120 Busuioc uscat - 251 Busuioc verde - 27 Chili pudr\ - 314 Chimen semin]e - 333 Cimbru uscat - 272 Cimbru verde - 101 Coriandru frunze - 23 Coriandru uscat - 279 Cui[oare - 323 Drojdie uscat\ - 295 Frunze de p\trunjel - 36

Usturoi - 137 Alune pr\jite [i s\rate - 596 Bake rolls cu usturoi - 445 Biscui]i de cas\ - 392 Chips cartofi - 536 Chips chio barbeque - 530 Chips cu branz\ cheese - 553 Chips cu sare - 530 Chips paprika - 489 Grisine cu sare - 277 Popcorn bacon - 427 Popcorn cu ca[caval -475 Popcorn cu unt pentru microunde - 420 Pufule]i - 445 Tortilla chips sare - 469

Ghimbir m\cinat - 347 Ghimbir proasp\t - 80 Granule usturoi - 332 Ketchup - 109 Leu[tean - 37 M\rar - 43 M\rar uscat - 253 Mu[tar - 67 Nuc[oar\ m\cinat\ - 525 Oregano uscat - 306 Paprika - 289 P\trunjel uscat - 276 Piper negru - 255 Rozmarin proasp\t - 131 Rozmarin uscat - 331 Scor]i[oar\ m\cinat\ - 261

Spune adio calcarului

Oglinda de la baie se abure[te frec vent [i se p\teaz\ din cauza calcarului. Pentru a-l elimina , pul verizeaz\ pe suprafa]a oglinzii o solu]ie din ap\ [i o]et [i las-o s\ ac]ioneze c=teva minute. {terge apoi surplusu l cu o c=rp\ uscat\.

1 Grila jocului este un p\trat de nou\ pe nou\ c\su]e, subdivizat `n tot at=tea p\trate identice, numite regiuni. Regula jocului este simpl\: fiecare r=nd, coloan\ sau regiune nu trebuie s\ con]in\ dec=t o dat\ cifrele de la unu la nou\. Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie s\ con]in\ cifrele de la unu la nou\ o singur\ dat\.

8

6

5

1

6

2 6

4

4

7

7

3

9

8

9

8

4

5 5

3 5

7

8

8 5

9

3

3 4

7 4

6 2 4

7

7

horoscop Berbec Apar oameni de nic\ieri care te ajut\ s\-]i schimbi concep]iile de via]\. Te `ntorci `n timp [i analizezi situa]ii mai vechi care au r\mas `n aer. De asemenea, te treze[ti cu un chef nebun de vorb\, de comunicare `n general. De[i sim]ul umorului este tot `n]ep\tor, rolul t\u e cel de a aduce veselia pe unde treci. Taur E posibil s\ sim]i o mai mare nevoie de singur\tate, pentru a practica introspec]ia sau medita]ia. Te fr\m=nt\ ni[te g=nduri [i, atunci c=nd e[ti numai tu cu tine [i reu[e[ti s\-]i lini[te[ti mintea, s-ar putea s\ prime[ti r\spunsurile pe care le c\utai. Gemeni F\r\ s\ stai pe g=nduri, e bine s\ dai curs provoc\rii, pentru c\ se las\ cu aventur\. E[ti tot mai activ `n grupuri [i adop]i pozi]ia avocatului care ap\r\ o cauz\ ori lupt\ pentru al]ii. Ie[i pu]in din starea de agita]ie [i te `ntorci mai mult c\tre tine. Rac Curiozitatea, s\-i spunem, poate fi `ns\ foarte util\, pentru c\ po]i afla detalii importante [i s\ aju]i mai departe de cineva. E[ti un fel de intermediar, care se pune la dispozi]ia celorlal]i [i `[i ofer\ sprijinul necondi]ionat. De asemenea, po]i s\ iei leg\tura cu oameni din diverse categorii sociale [i s\ tragi concluzii despre tine. Leu E posibil s\-]i dai seama c\ ai judecat gre[it anumi]i oameni, c\ te-ai l\sat ghidat dup\ aparen]e sau dup\ impulsul de moment. S-ar putea s\ descoperi c\, `n lacul unde vedeai numai noroi pe fund, ies la suprafa]\ nuferi. ~ncepe o etap\ de afirmare social\ sau profesional\ pentru tine. E[ti tot mai prezent `n via]a public\, cuno[ti mai mul]i oameni, te implici `n mai multe activit\]i. Fecioara Se creeaz\ pentru tine contexte favorabile, e[ti sus]inut `n proiectele pe care ai de g=nd s\ le duci la `ndeplinire. De data aceasta, prime[ti sprijinul, banii sau recomand\rile de care aveai nevoie. ~n plus, `]i urmezi instinctele [i te po]i `ndrepta cu succes spre studii ezoterice sau spirituale. Te intereseaz\ tot mai mult s\ te `n]elegi pe tine, ca s\ `n]elegi cum g=ndesc [i func]ioneaz\ oamenii `n general. Balan]a Ai o mare for]\ de convingere, dar e foarte important acum s\ nu faci lucrurile de capul t\u, ci s\ ai `ncredere `n intui]ia omului de l=ng\ tine. Chiar dac\ ]i-e greu s\ recuno[ti, sfaturile pe care le prime[ti se pot dovedi extrem de pre]ioase. Devii interesat de afaceri sau de administrarea bunurilor celorlal]i. Te bucuri de beneficii de pe urma bunelor asocieri sau ai ocazia s\ cheltuie[ti banii partenerului. Scorpion ~ncepi s\-ti dai seama ce te-ar reprezenta mai bine din punct de vedere profesional, cum ai vrea s\ c=[tigi bani. Spui lucrurilor pe nume, `nve]i s\ impui limite, iar deschiderea [i hot\r=rea o s\ vezi c\, `n loc s\ te `ngroape, te salveaz\. Po]i ob]ine cu for]a o sum\ de bani care nu vine dec=t dac\ tu `]i ceri drepturile! S\get\tor ~]i po]i asuma un rol pentru care nu ai avut energia [i curajul la `nceputul lunii martie. Din diverse motive, ai vrut s\ faci ceva [i ai dat `napoi, numai c\ acum se `ntrunesc toate condi]iile s\ mergi mai departe. Te po]i pune foarte bine `n valoare, iar comunicarea [i argumentarea sunt punctele tale forte. Capricorn E posibil s\ devii tot mai con[tient c\ ai ni[te r\ni de vindecat, c\ nu `nt=mpl\tor te-ai n\scut unde te-ai n\scut [i c\ `]i po]i ajuta p\rin]ii sau rudele s\ creasc\ odat\ cu tine. Dai dovad\ de un interes neobi[nuit fa]\ de problemele locuin]ei, fa]\ de patrimoniu, fa]\ de mo[teniri. De asemenea, `]i ridici probleme serioase legate de redecor\ri sau chiar de o schimbare de locuin]\. V\rs\tor Acum, apar din nou oamenii, se recreeaz\ contextul care `]i permite s\ ba]i palma [i s\ ie[i `n avantaj. Lucrurile se petrec c=nd te-ai fi a[teptat mai pu]in sau c=nd renun]ase[i la ultima speran]\. Prime[ti o lec]ie foarte important\ acum: abia atunci c=nd te abandonezi cu totul, la[i via]a s\ curg\ [i lucrurile s\ se `nt=mple, abia atunci Dumnezeu face minuni. Pe[ti Bucur\-te de fiecare clip\ [i nu-]i face griji pentru a doua zi, pentru c\ nu reu[e[ti dec=t s\-]i creezi o stare de agita]ie care nu-]i aduce nimic bun. Po]i `ncepe colabor\ri avantajoase ori po]i relansa o activitate din care s\ ob]ii venituri `n mod regulat. Tocmai c=nd ]i-ai luat g=ndul de la ni[te venituri care nu mai soseau, ele apar `n mod spectaculos.


CMYK

8

funny

20 - 26 aprilie 2012

WIKI LUCKY

Bancuri cu oameni de afaceri Sfaturi pentru fiu Un evreu `i d\ sfaturi fiului lui: - Fiul meu, dac\ vrei s\ fii un bun om de afaceri, trebuie s\ fii cinstit! Totdeauna trebuie s\-]i ]ii cuv=ntul dat! Uit\-te la mine: am zis c\ iau, am luat! Am zis c\ dau, am zis!

{edin]a ~ntr-o multina]ional\ `n prima zi [edin]\, discu]ii... La un moment dat, Georgic\ se ridic\, se uit\ la ceas: - E trecut de ora 17, m\ scuza]i, dar chiar nu mai pot s\ stau. La revedere!

A doua zi, iar [edin]\, planuri, bugete,... Georgic\ se ridic\ se uit\ la ceas: - E trecut de ora 17, m\ scuza]i, dar chiar nu mai pot s\ stau. La revedere! A treia zi, iar [edin]\, dezbateri aprinse, bugete,... Georgic\ se ridic\ se uit\ la ceas: - E trecut de ora 17, m\ scuza]i, dar chiar nu mai pot s\ stau mai mult. La revedere! Enervat, directorul: - Dar ce-i cu acest individ de tot se ridic\ `n toiul discu]iilor [i pleac\? Managerul r\spunde: - Este `n concediu!!!

Efectele crizei financiare interna]ionale Multe b\nci au probleme [i falimenteaz\ `n aceast\ perioad\. Acest lucru nu m-a `ngrijorat p=n\ recent, c=nd am mers la banc\ [i i-am `ntrebat de un credit, iar bancherul mi-a r\spuns: „Foarte bine! C=t po]i s\ ne `mprumu]i?”.

Primul milion de dolari Un milionar American `[i aminte[te cum a devenit el milionar: - C=nd am fost b\iat, am venit `n America. ~n buzunar nu am avut dec=t 2 cen]i.

Candidatul USL [i invazia afaceri[tilor

Yes! Am adus investitori!!! Ovi! Nu s\ri a[a. C\ n-am b\tut `nc\ palma.

Am cump\rat dou\ mere murdare, le-am sp\lat, [i le-am v=ndut cu 4 cen]i fiecare. Apoi am cump\rat tot cu banii aceia 4 mere, [i le-am v=ndut cu 8 cen]i fiecare... - {i ce-a urmat dup\ aceasta? - A murit m\tu]a mea [i mi-a l\sat o avere de 1 milion de dolari.

Portariuc calc\ pe urmele lui Oprisanu Ce mai pot promite politicienii! Candidatul USL la Prim\ria Boto[ani, Ovidiu Portariuc, calc\ pe urmele fostului pretendent la candidatura pentru Prim\rie, Gabriel Opri[anu. Ca [i colegul s\u de partid, promite locuri de munc\ cu duiumul. Mut\ Agen]ia pentru Ocuparea For]ei de Munc\ la Prim\rie. Mai face [i Birou de rela]ii externe pentru a atrage investitorii din afara ]\rii. „Vom avea ambasadorii no[tri, care vor merge s\ prezinte oportunit\]ile noastre ca ora[”, a declarat, legat de acest subiect, candidatul USL. Cu alte cuvinte, la prim\rie vor fi oameni care se vor plimba prin str\in\tate pe banii no[tri, `n scopuri „nobile”. Rezultatul: vor da buzna la Boto[ani investitorii din toat\ lumea.

NOT|: Aceast\ rubric\ este un pamflet [i trebuie tratat\ ca atare. Imaginile reprezint\ trucaje.

reporterul (20-26.04.2012)  

stirile care te intereseaza!

reporterul (20-26.04.2012)  

stirile care te intereseaza!

Advertisement