Page 1

CMYK

ISSN 2284 – 886X

Tel. 0721.01.83.93

ISSN-L # 2284 – 886X

www.reporterul.ro

Anul I • Nr. 9 • 18 - 24 mai 2012

reporterul@gmail.com

Ai ceva de v=ndut, vrei s\ cumperi, te-ai hot\r=t s\-]i schimbi ma[ina? Ai o singur\ solu]ie. Trimite anun]ul la reporterul@gmail.com. E GRATUIT! Valabil doar pentru persoanele fizice.

Anemia leului [i p\c\leala salariilor „m\rite” Speran]ele multor persoane care au crezut `n tr=mbi]atele promisiuni ale “Guvernului Minune Ponta” `ncep s\ se spulbere. P=n\ [i cei mai optimi[ti `ncep s\-[i pun\ `ntreb\ri despre ce se va `nt=mpla cu salariile lor, cu ratele la b\nci, cu fel de fel de facturi. Perspectiva nu este deloc lini[titoare, chiar dac\ promisiunile nu contenesc. Salariile cresc pentru o parte dintre rom=ni, cu foarte pu]in, pre]urile cresc pentru to]i rom=nii, exploziv. pagina 5

Proiectul Corni[a a intrat `n linie dreapt\ pagina 4

Arat\ c\ iube[ti ora[ul [i vei fi premiat

pagina 2


2

local

18 - 24 mai 2012

Arat\ c\ iube[ti ora[ul [i vei fi premiat

DOAR O VORB|...

Spectacol cu Pinocchio la Palatul Victoria Avem la c=rm\ un premier „de poveste”. Asta `ncepe s\ spun\ lumea, [i nu cu prea mult\ `nc=ntare. Nu c\ rom=nilor nu le plac pove[tile. Dar parc\ nu e momentul spectacolului cu Pinochio premier. Nu este, dar uite c\ asem\narea personajului cu Victora[ de la Victoria este izbitoare. Am=ndoi au c=te un mentor. Geppeto la primul, Adrian de la Cornu, la al doilea. Ei, aici parc\ ar fi o deosebire. Geppeto, bun la suflet, l-a me[terit pe Pinochio `n a[a fel s\ nu mai aib\ nevoie de sfori. Lui Adrian nu i-a reu[it performan]a, sau mai bine spus ce interes ar fi avut s\-l lase at=t de independent pe Victora[. Cu sfori sau f\r\ sfori, lui Victora[ a `nceput s\-i cam creasc\ nasul, de cum a ajuns la Palatul Victoria. Cu ceva timp `n urm\, pe la `nceputul anului, dup\ demisia lui Emil, i s-a oferit lui Victora[ postul de premier. Ce s-a mai sup\rat atunci. A declarat c\ nu va fi niciodat\ prim-ministru at=t timp c=t la pre[edin]ia ]\rii se afl\ Traian B\sescu. Au trecut c=teva luni [i iat\-l la Palatul Victoria. Asta de[i la Cotroceni nu s-a produs nicio schimbare. La 1 aprilie, Victora[ a anun]at c\ Rom=nia a intrat `n recesiune. {i chiar a precizat c\ nu e p\c\leal\. Acum, de c=nd a devenit prim ministru, pune diver[i „anali[ti economici” s\ ne demonstreze c\ de fapt aceast\ recesiune nu e recesiune. Poate s\ fie „una tehnic\”. Nasul iar i-a crescut. Poate are o scuz\: lucrurile se v\d `ntr-un fel din opozi]ie [i `n alt fel de la Palatul Victoria. Tot Victor Ponta a tr=mbi]at c=t a putut c\ vine la Guvernare cu „o echip\ de speciali[ti” cum n-au mai v\zut rom=nii. Iar i-a crescut nasul de nu-i mai `ncape `n „Palat”. Din prima dou\ nume au f\cut senza]ie: Liviu Alistar [i Corina Dumitrescu. Au r\mas cam nedumeri]i rom=nii. S-au `ntrebat, de bun\ seam\: „\[tia or fi speciali[tii care s\ salveze ]ara?”. „Sta]i a[a !” a strigat Victora[. „Mai am speciali[ti !”. {i l-a scos din m=nec\ pe Mang. A urmat un spectacol „de toat\ frumuse]ea”. Respectivul era specialist, dar, spune lumea, c\ „la plagiat”. Nu e u[or s\ scrii pe orizontal\ ce scriu al]ii pe vertical\. C\-i cam greu cu tradusul din japonez\. A fost [i acolo mult\ munc\, dar s-a sup\rat autorul nipon. Cic\ i-a tradus [i gre[elile. A[a c\ la Educa]ie a venit un al treilea specialist. De la sindicate, dar se cam `ncurc\ `n limba rom=n\. Victora[ ne d\ iar emo]ii. Acuma, se `ntreab\ rom=nul, p=n\ unde o s\-i mai creasc\ nasul? P=n\ la toamn\ o s\-i mai `ncap\ `n Palatul Victoria? Z\u ne d\ emo]ii, c\ vine faza cu laptele [i mierea promis\ bugetarilor [i pensionarilor. C=nd or vedea bie]ii oameni c\ salariile „m\rite” [i pensiile nu or s\ le ajung\ s\-[i cumpere mai nimic, nu [tiu cum va continua povestea. Cred c\ [i Victora[ a `nceput s\-[i dea seama c\ nu-i de joac\ cu nasul care-l tr\deaz\. De asta nu prea vrea s\ spun\ c\ ce-i cu pre]urile dup\ ce leul i-a sc\pat din fr=u. Dac\ spune c\-i de bine, sigur d\r=m\ palatul Victoria cu nasul. Ce s\-i faci Victora[, de la Victoria lucrurile par mai grele. (Adrian Dimitriu)

Dac\ `]i iube[ti ora[ul, ai [ansa acum de a c=[tiga un premiu important pentru tine. Nu trebuie dec=t s\ de]ii un cont pe facebook [i s\-]i demonstrezi ata[amentul pentru Boto[ani. Mai exact, este vorba despre un concurs adresat tuturor celor care iubesc Boto[aniul [i care o pot demonstra printr-o fotografie c=t mai inedit\. Imaginea va fi `nc\rcat\ pe pagina de facebook „Boto[ani, te iubesc”, dup\ un like la pagin\! Fotografia cu cele mai multe like-uri [i share-uri poate c=[tiga unul din premiile acordate chiar de primarul C\t\lin Flutur. Edilul-[ef al urbei ne-a declarat c\ a r\mas impresionat de ideea lansat\ pe facebook de boto[\nenii care au creat aceast\ pagin\, fapt pentru care a r\spuns pozitiv acestei ini]iative. „Am fost `ntrebat de c\tre cei care au creat pagina Boto[ani, te iubesc, dac\ nu sunt de acord s\ ajut cu c=teva premii pentru a-i mobiliza [i pe al]i boto[\neni s\-[i exprime dragostea pentru ora[ [i mi-a pl\cut ideea. M\ bucur atunci c=nd cineva vine cu o idee pentru ora[ pentru c\ e foarte important s\ ne iubim ora[ul. Cu c=t inima noastr\ va bate mai tare pentru ora[, cu at=t [i noi vom [ti s\ p\str\m ce ni se ofer\. Felicit administratorii acestei pagini [i `mi doresc s\ asist la o avalan[\ de fotografii din care s\ observ dragostea boto[\nenilor pentru ora[ul nostru”, a spus primarul C\t\lin Flutur. Regulamentul concursului poate fi studiat chiar pe pagina „Boto[ani, Te iubesc”, `n cadrul unui eveniment special creat pe care `l pute]i g\si la linkul http://www.facebook.com/events/3815269518942 04/. Potrivit regulamentului, scopul concursului este de a stimula [i cultiva `n r=ndul boto[\nenilor ini]iativa, competi]ia, atitudinea, curajul, fidelitatea, dragostea. La concurs se poate

`nscrie orice persoan\, indiferent de v=rst\ [i sex, n\scut\ sau domiciliat\ `n Botosani, dar care are cel pu]in un motiv pentru care iube[te ora[ul. Fotografia poate reprezenta un desen, un instantaneu `n tema [i, odat\ `ncarcat\ pe pagina de facebook amintit\, posesorul imaginii va trebui sa adune p=n\ la data `nchiderii concursului, respectiv 4 iunie c=t mai multe like-uri [i share-uri unice. Imaginea cu cele mai multe like-uri `nregistrate va fi declarat\ c=[tig\toare. Premiile concursului oferite de primarul C\t\lin Flutur constau `ntr-o tablet\, o camer\ foto [i un telefon mobil [i vor fi acordate `n cadrul unui eveniment special organizat unde imaginile vor fi organizate `ntr-o expozi]ie `n aer liber. Foarte important este ca imaginea s\ fie c=t mai ingenioas\. Cum ar fi de exemplu s\ ie[i cu ga[ca `n centrul vechi al ora[ului sau `ntr-o zon\ pe care o iube[ti, s\ v\ a[eza]i `n form\ de inim\ [i cineva s\ v\ fac\ de sus o fotografie? Sau cum ar fi s\ scrii pe un cear[af alb, cu rujul prietenei tale, cu litere uria[e: Boto[ani, te iubesc? Ideile prin care `]i po]i manifesta iubirea pentru Boto[ani, care s\ poat\ fi imortalizate sunt multe, iar premiile puse `n joc nu sunt de neglijat.

S\pt\m=nalul reporterul v\ prezint\ pre]urile c=torva produse comercializate de principalii retaileri din municipiul Boto[ani, valabile joi, 17 mai 2012. Banane (kg.)

Vinete (kg.)

Past\ de tomate

Gri[

Gogo[ari `n o]etî

Ro[ii (kg.)

Ardei gras (kg.)

Ciuperci Dovlecei Champignon (kg.) (kg.)

LIDL

4,99

7,99

7,92

1,99

5,4

6,59

11,99

5,99

7,98

CARREFOUR

4,59

6,99

7,92

1,75

5,4

6,99

12,9

5,49

10

KAUFLAND

4,59

6,99

7,99

1,75

5,39

6,99

9,99

5,49

7,29


18 - 24 mai 2012

local

Boto[\nean selec]ionat pentru Jocurile Olimpice de la Londra Alin Alexuc, sportivul boto[\nean lupt\tor la greco-romane, care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Londra, s-a `nt=lnit s\pt\m=na aceasta cu primarul C\t\lin Flutur, invitat fiind la Prim\rie de edil, care a ]inut s\-l felicite pentru performan]a sa. At=t sportivul, c=t [i antrenorul s\u, Ioan Asaftei, precum [i directorul Clubului Sportiv, Andrei Amos, au primit din partea primarului c=te o diplom\ de excelen]\, lui Alin Alexuc fiindu-i `nm=nat [i un premiu `n bani. „{tim de foarte mult\ vreme calit\]ile [i posibilit\]ile lui Alin [i nu pot s\ fiu dec=t extraordinar de m=ndru c\ un boto[\nean particip\ la Jocurile Olimpice la o ramur\ sportiv\ care de mult nu a mai fost reprezentat\ de un boto[\nean. Am avut canotoarele, toate apreciate la vremea lor, este r=ndul ca [i noi s\ `l apreciem pentru tot ceea ce a f\cut pentru c\ numele lui, legat de participarea la Olimpiad\,

leag\ Boto[aniul de Olimpiad\. Nu pot dec=t s\ apreciez lucrul acesta, s\ apreciez performan]a lui Alin, sa apreciez pe cei care l-au descoperit si l-au `ndrumat”, a declarat primarul C\t\lin Flutur. La r=ndul s\u, Alin Alexuc i-a mul]umit primarului [i celor care i-au cizelat talentul, ajut=ndu-l pe drumul spre `nalta performan]\. „Eu vreau s\

v\ mul]umesc c\ am avut pl\cerea s\ stau cu dumneavoastr\ la mas\. Mul]umesc [i domnului antrenor care m-a antrenat timp de doi ani la lotul na]ional de cade]i. Mul]umesc conducerii clubului care m-a sus]inut `n acest timp, c=t am fost plecat. Sper s\ aduc o medalie”, au fost cuvintele t=n\rului boto[\nean selec]ionat `n lotul olimpic al Rom=niei la lupte greco-romane.

“Noaptea Muzeelor” la Boto[ani Boto[\nenii sunt a[tepta]i [i `n acest an s\ viziteze expozi]ii, gratuit, s\ participe la spectacol [i proiec]ii de filme `n cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Muzeul Jude]ean Boto[ani `n colaborare cu Asocia]ia Jude]ean\ a Jurnali[tilor Profesioni[ti, Asocia]ia Jude]ean\ a Organizatorilor de Evenimente Boto[ani, Foto Club Boto[ani, asocia]iile „Cheia Sol”, „Arlechin” [i Trupa „Icarus” `i a[teapt\ pe boto[\neni, s=mb\t\, 19 mai 2012, la edi]ia a VIII-a a Nop]ii Muzeelor. „Noaptea Muzeelor” este un eveniment ini]iat de Ministerul Culturii [i Comunic\rii din Fran]a, patronat de Consiliul

Europei, de UNESCO [i de Consiliul Interna]ional al Muzeelor (ICOM). Muzeul Jude]ean Boto[ani se num\r\ printre cele aproape 3.000 de muzee din Europa ce s\rb\toresc anual acest eveniment. Program de vizitare este `ntre 19.00-24.00. La Muzeul de Istorie Boto[ani, de pe strada Unirii se vor putea vizita, gratuit expozi]iile: „Exponatul nop]ii”, „Expozi]ia de Istorie”, „Campaniile electorale- aceea[i M\rie cu alt\ p\l\rie”, „O lume ce apune…”, „Ochii din spatele ferestrelor”, „Decora]ii [i brevete rom=ne[ti”. la „Sala Tezaurului” taxa de intrare va fi de 1 leu.

SMS

Parcarea de la BIG, la un pas de inaugurare Parcarea subterana de la BIG, este la „ultimele retu[uri”. P=n\ la inaugurarea acesteia nu este dec=t „o chestiune de zile”. Altfel spus, `n aceast\ lun\ se va da und\ verde parc\rii ma[inilor `n spa]iul amenajat `n acest sens cu fonduri europene. 168 de locuri de parcare `n total, din care 99 vor fi la subteran. ”Am spus [i repet: nu va fi cu plat\! Eu le spun boto[\nenilor c\ parcarea va fi gratuit\ [i subteran [i la suprafa]\”, a precizat s\pt\m=na aceasta primarul C\t\lin Flutur.

Tax\ pe bere C=t de cur=nd, berea va fi mai scump\. Ministerul S\n\t\]ii pune tax\ pe bere, dar [i pe produsele fast-food. ~n acest fel se `ncearc\ suplimentarea bugetului s\n\t\]ii. Noul ministru al S\n\t\]ii, boto[\neanul Vasile Cepoi, a anun]at c\ se va introduce c=t de cur=nd taxarea acestor produse, justificarea fiind aceea c\ rom=nii trebuie s\ se mai lase de hot-dog, de shaorma [i pizza, pe motiv c\ sunt nes\n\toase. {i de bere ar trebui s\ se mai lase, c\ este o b\utur\ alcoolic\. „Fiind un produs alcoolic este firesc s\ intre `n categoria celorlalte produse suprataxate”, a precizat ministrul Cepoi. {i chipsurile vor fi taxate.

3


CMYK

4

administra]ie

18 - 24 mai 2012

Proiectul Corni[a a intrat `n linie dreapt\

Proiectul a fost urcat pe SEAP iar licita]ia pentru desemnarea c=[tig\torului va avea loc pe 29 iunie. Potrivit reprezentan]ilor municipalit\]ii, lucr\rile vor `ncepe chiar din acest an. Peste 200 de oameni `[i vor g\si locuri de munc\ `n noua zon\ de agrement. Cel mai mare proiect regional de agrement turistic [i sportiv din Moldova a intrat `n linie dreapt\. Pe 16 iunie proiectul a fost ridicat pe SEAP, iar licita]ia pentru desemnarea executantului lucr\rii va avea loc pe 29 iunie. Proiectul, deosebit de

ambi]ios pentru municipiul Boto[ani, va conduce la dezvoltarea segmentul turistic, la atragerea de mii de turi[ti anual `n municipiu. Foarte important, `n faza de execu]ie a proiectului [i ulterior de operare vor lucra aici aproximativ 250 de oameni. „Este o lucrare foarte important\ pentru noi la care eu, personal, ]in foarte mult [i pe care `mi doresc s-o v\d finalizat\. Boto[aniul avea nevoie de aceast\ investi]ie pentru c\ vom avea `n sf=r[it acel bazin de `not dorit de majoritatea dintre noi, patinoar, parcuri, terase, locuri de joac\, terenuri de sport. Vorbim de facilit\]ile care se vor crea odat\ ce vom da drumul lucr\rilor prin locuri noi de munc\ at=t `n faza de construc]ie a parcului, c=t [i odat\ cu inaugurarea lor, pentru c\ va fi nevoie de for]\ de munc\. M\ bucur s\ pot anun]a c\ am intrat pe ultima sut\ de metri cu aceast\ lucrare pentru c\ vom avea licita]ia pe data de 29 iunie, fiind vorba de cele 45 de zile care trebuie s\ treac\ de la ridicarea pe SEAP. E ultimul pas `nainte de `nceperea lucr\rilor efective a parcului de agrement Corni[a”, a declarat C\t\lin Flutur, primarul municipiului Boto[ani. A[a cum arat\ [i proiectul, aici vor fi amenajate un bazin

olimpic, bazine de `not cu tobogane dar [i un bazin de b\l\ceal\ pentru copii. Pasiona]ii de patinaj vor avea la dispozi]ie un patinoar artificial care va fi operabil pe tot parcursul anului, nu numai `n sezonul rece, cum este `n prezent cel de la Sala Polivalent\. De asemenea, printre obiectivele Parcului Regional de Agrement Corni[a, se num\r\ amenajarea mai multor terenuri de sport, baschet, fotbal, volei [i tenis. Cu siguran]\ unul dintre punctele de atrac]ie a viitoarei zone de agrement `l constituie amenajarea unui hele[teu [i a unei piste de rafting. „Vor fi `mp\durite 25,7 hectare de teren, `n timp ce pe alte 16,24 hectare se vor planta arbu[ti r\[ino[i, tocmai pentru ca turi[tii care vor veni aici s\ aib\ unde s\ se plimbe, s\ se relaxeze”, a precizat C\t\lin Flutur. Practic, se sper\ ca prin implementarea acestui proiect s\ fie atra[i `n zon\ mii de turi[ti anual, din toat\ zona Moldovei, cu prec\dere din Suceava [i Ia[i. Executantul lucr\rii va fi desemnat `n luna iulie, iar termenul de execu]ie este de doi ani de la `nceperea lucr\rilor. (A.D.)

Date tehnice: • construirea a 2.152,92, mp la sol reprezent=nd: piscin\ acoperit\ [i vestiare plaj\, bazine exterioare de agrement [i plaj\ (suprafe]e amenajate: Plaj\ - 5.922 mp, bazin olimpic – 1.250 mp, Bazine aterizare tobogane - 143,41 mp, bazin b\l\ceal\ copii - 94,71 mp, Spa]ii verzi - 301 mp, drumuri [i alei incint\ - 985,87 mp), patinoar artificial [i de agrement (suprafa]\ construit\ la sol patinoar - 1.806,68 mp), terenuri de sport [i vestiare juc\tori (suprafa]\ construit\ respectiv suprafa]\ desf\[urat\ - 314,42 mp, cu specificarea faptului c\ terenurile de sport sunt amenajate pe o suprafa]\ de 5.267 mp), amenajarea unui amfiteatru `n aer liber (Sc= 1.153,15 mp, din care suprafa]a deschis\ [i neacoperit\ S = 881,75 mp), hele[teu [i r\u artificial pentru rafting (S hele[teu = 2.750 mp [i lungime r=u = 287 m). • amenajarea a 41,46 ha, dup\ cum urmeaz\: suprafa]\ `mp\durit\ - 25,7ha; suprafa]\ plantat\ cu arbu[ti r\[ino[i t=r=tori 16,24 ha; suprafa]\ de peluz\ existent\ l\sat\ liber\ - 9,46 ha, suprafa]\ amenaj\ri speciale/parc - 14,67 ha. • amenajarea a 45.431.93 mp alei pietonale [i parcaje auto precum [i drumuri de acces dup\ cum urmeaz\: parcaje auto - 7.860 mp; alei pietonale - 7.302 mp; acces principal `n parc 3.582,36 mp; inel principal de circula]ie 14.473,91 mp; acces secundar `n parc - 4.123,27 mp; acces rutier `n parcarea nr.1 - 4.066 mp; alee deservire parcarea nr. 1 - 1.268,35 mp; alee acces bazine `not - 2.044.85 mp, drum de exploatare sta]ie epurare - 711.19 mp.


CMYK

18 - 24 mai 2012

administra]ie

5

Anemia leului [i p\c\leala salariilor „m\rite” calmat” lucrurile dup\ ce guvernul „s-a pus pe treab\”.

Speran]ele multor persoane care au crezut `n tr=mbi]atele promisiuni ale “Guvernului Minune Ponta” `ncep s\ se spulbere. P=n\ [i cei mai optimi[ti `ncep s\-[i pun\ `ntreb\ri despre ce se va `nt=mpla cu salariile lor, cu ratele la b\nci, cu fel de fel de facturi. Perspectiva nu este deloc lini[titoare, chiar dac\ promisiunile nu contenesc. Salariile cresc pentru o parte dintre rom=ni, cu foarte pu]in, pre]urile cresc pentru to]i rom=nii, exploziv. Leu se pr\bu[e[te de la o zi la alta, aceast\ c\dere dramatic\ a monedei na]ionale pornind chiar din ziua `n care Parlamentul a decis c\derea Guvernului Ungureanu. Abia joi, o palid\ trezire a acestuia. O cre[tere cu doar... 0.0028. „Anemia” leului nostru nu pare s\ aib\ „tratament” prin m\surile guvernan]ilor. A `nceput din ziua `n care s-a pr\bu[it

„Cresc salariile” dar pre]urile cresc [i mai mult. Guvernan]ii uit\ s\ ne spun\ adev\rul `n `ntregime Toat\ aceast\ involu]ie a leului a fost pe fundalul cre[terilor salariale anun]ate de guvernan]i pentru bugetari. Cre[teri salariale care au tot fost aduse `n fa]\, pentru a acoperi pe c=t posibil procesul `ngrijor\tor de depreciere a monedei na]ionale. „Cresc salariile!” au tot anun]at, obsedant, noii guvernan]i. Dar ce vor face bugetarii `n iunie cu cele 8 procente `n plus? Vor constata c\ pot cump\ra mai pu]in dec=t cump\rau cu vechiul salariu, pentru c\ au explodat pre]urile. Se [tie c=t de legat este cursul pre]urilor de cel valutar, `n condi]iile `n care un num\r mare de societ\]i import\ pe euro produse.

Cei mai lovi]i la buzunare sunt angaja]ii din sistemul privat

Guvernul Ungureanu, prin votul parlamentarilor. A fost semnalul de `ngrijorare al multor investitori [i `ncrederea acestora nu a mai fost c=[tigat\ de

Guvernul Ponta. Pierderea pe care a suferit-o leul `n fa]a euro nu va mai putea fi recuperat\. O spun speciali[tii `n domeniul financiar, iar unii dintre ei spun

“Credite? Ce s\ le facem, este riscul asumat” Pentru cei cu credite `n euro la b\nci reprezentan]ii BNR ridic\ din umeri. Recent, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, amintea c\ Banca Central\ a avertizat asupra riscului la care sunt supu[i cei care se `mprumut\ `n alt\ moned\ dec=t cea `n care primesc salariile. “Credite? Ce s\ le facem, este riscul asumat. Le spuneam, dac\ face]i `mprumuturi, face]i `n moneda `n care sunte]i pl\ti]i. Risc valutar enorm. Necaz. Mul]i care au `mprumuturi `n euro, franci elve]ieni, yeni japonezi, monede exotice, trebuie s\ scoat\ mai mul]i lei. Necaz mare. Singura solu]ie este s\ se aprecieze din nou euro”, a declarat Adrian Vasilescu. (Ana Petru]\)

c\ se va dep\[i, cu siguran]\ pragul de 4,5 lei pentru un euro. Cu ochii pe mi[c\rile de pe scena politic\, anali[tii din pia]\ spun ca evolu]ia leului depinde de politicile economice pe care guvernul Ponta [i le va asum\. „Trebuie v\zut c=t va dura acest episod, daca este ceva temporar. Durata va depinde de politicile fiscale [i salariale pe care [i le va asuma noul guvern [i de felul `n care vor fi acestea receptate de investitori [i de publicul larg”, a declarat Melania Hancila, economistsef Volksbank, pentru business24.ro, pe 2 mai. Au urmat zile `n care leul nu doar c\ a dat semne de revenire, dar s-a cl\tinat tot mai tare pe picioare. Tot pe 2 mai, ministrul propus al Finan]elor, Florin Georgescu, declara c\ sl\birea leului pe pia]a valutar\ se va calma dup\ `nvestirea noului Guvern Ponta. „Probabil c\ de luni `ncolo, dac\ Parlamentul va aproba programul [i cabinetul Victor Ponta, lucrurile se vor mai calma”, afirma la acea dat\ Georgescu. Nu a fost `ns\ a[a. Rom=nii au v\zut, cu triste]e, cum „s-au

Pe de alt\ parte, dac\ bugetarii primesc ceva `n plus la salariu pentru a acoperi o parte din cre[terile pre]urilor provocat\ de pr\bu[irea leului, `n schimb, cum r\m=ne cu angaja]ii de la societ\]ile private. La ei nu g=nde[te nimeni, de parc\ nici nu ar exista `n aceast\ ]ar\. Patronii le vor ridica lor salariile, mai ales dup\ ce devalorizarea leului `i atinge [i pe ei? Cu siguran]\, nu.

Recesiune a fost [i `n anii trecu]i, dar leul a fost ]inut stabil Credite `n valut\ au mii de familii boto[\nene. C\derile succesive ale leului `n raport cu moneda european\ `i poate aduce `n situa]ia de anu-[i pl\ti ratele [i astfel s\ ri[te f\r\ bunurile girate la b\nci. Niciodat\ oamenii nu au sim]it, ca acum, presiunea devaloriz\rii monedei na]ionale asupra bugetului de familie. Chiar dac\ unele voci sus]in c\ la baza deprecierii st\ [i recesiunea din Europa, al\turi de cauze interne, nimeni nu poate nega faptul c\ guvernele trecute, at=t de criticate la vremea lor de actualii guvernan]i, au reu[it s\ ]in\ leul stabil. Asta `n ciuda unor probleme mai mari dec=t cele de ast\zi provocate de criza economic\ [i financiar\ cu care se confrunt\ Europa de c=]iva ani. (Ana Petru]\)


6

magazin

18 - 24 mai 2012

Voi `ntreba]i, medicul Tatiana B\l\uc\ v\ r\spunde

Ce trebuie s\ [tim despre alergii? Oana Vasile: De fiecare dat\, c=nd vine prim\vara, str\nut foarte des, nasul mi se `nfund\ iar ochii `mi sunt ro[ii. Am `neles c\ am alergie. Ce ar trebui c\ nu mai astfel de simptome `n fiecare prim\var\? Dr. Tatiana B\l\uc\: Alergia reprezint\ reac]ia la substan]e ce declan[eaz\ un r\spuns exagerat al sistemului imunitar al organismului uman. Astmul, rinita alergic\, anumite forme de urticarie [i eczema, alergiile alimentare reprezint\ forme de alergie care se pot complica uneori cu reac]ii anafilactice care pot fi fatale, dac\ nu se intervine la timp. Dac\ unele tipuri de alergii se pot atenua odat\ cu trecerea timpului, cele alimentare au tendin]a de a persista, iar alergiile cauzate de veninul insectelor se pot chiar agrava [i este important s\ `ncerc\m s\ le prevenim.

Cum recunoa[tem alergiile? Respira]ia [uier\toare [i tusea semnaleaz\ astmul Erup]iile cutanate (punctele ro[ii sau albe pe piele `nso]ite de m=nc\rime) apar `n eczeme, urticarii [i alergii la alimente sau venin al insectelor. Un nas cu probleme ne poate duce cu g=ndul la o rinit\ alergic\. Umflarea ochilor, a limbii sau a fe]ei `n cazul unor alergii importante sau ca urmare a unor pi[c\turi de insecte semnali-

zeaz\ prezen]a de urgen]\ la un medic. Reac]ia anafilactic\ este cea mai grav\ form\ de alergie [i se manifest\ printr-o str=ngere a g=tului, dificult\]i de respira]ie, puls rapid, paloare, dureri de cap, v\rs\turi sau diaree [i interven]ia de urgen]\ este absolut necesar\ `n astfel de cazuri.

Alimentele care cauzeaz\ cel mai frecvent alergii Laptele de vac\, considerat primul alergen al copilului, `n special dac\ laptele este consumat crud, [i alte produse pe baz\ de lapte: br=nzeturi, unt, `nghe]at\. Odat\ cu v=rsta, laptele devine mai bine tolerat. Alte alimente alergene pentru copii: ou\, lapte, nuci, pe[tele, soia, ciocolata. Alimentele alergene pentru adul]i: cereale, pe[te, crustacee, carnea (`n special de porc), legume [i fructe (ro[ii, zmeur\, fragi, c\p[uni, ananas, nuci), b\uturi alcoolice [i nealcoolice, cafeaua.

Ce cre[te riscul alergiilor? Predispozi]ia genetic\: putem suspiciona un p\rinte, frate sau sor\ care sufer\ de alergii. Mama care fumeaz\ `n cursul sarcinii sau expunerea la fum `n copil\rie. Poluarea aerului.

Cum prevenim alergiile Luarea de probiotice `n timpul sarcinii. Al\ptarea bebelu[ului cel pu]in 6 luni. Prezen]a animalelor domestice nu pare a contribui la apari]ia alergiilor la copii. Dimpotriv\, `n cazul copiilor care intr\ `n contact cu animale (`n special pisici sau c=ini) `n primul an de via]\, riscul ar fi mai mic.

macistul dumneavoastr\ `n vederea prescrierii [i administr\rii tratamentului! Exist\ [i un tratament de desensibilizare care const\ `n administra-

rea de doze din ce `n ce mai mari de alergen pe o perioad\ de 3-5 ani pentru a obi[nui organismul cu prezen]a alergenului [i diminuarea reac]iei.

Tratament Prima etap\ a tratamentului `mpotriva alergiilor const\ `n g\sirea alergenului [i evitarea lui. Medicamentele (cele mai des `nt=lnite fiind Aerius, Claritin sau Singulair) vizeaz\ simptomele [i ameliorarea calit\]ii vie]ii. Acest tratament se acord\ doar cu prescrip]ie medical\. Consulta]i medicul [i far-

Medicament care te las\ s\ bei c=t vrei f\r\ s\ te `mbe]i Cercet\torii de la Universitatea americana Yale testeaz\ un medicament care le permite consumatorilor de alcool s\ bea f\r\ s\ se `mbete, relateaz\ Agerpres. Iomazenil, luat `nainte de

consumul unei b\uturi alcoolice, ar elimina consecin]ele periculoase ale alcoolului asupra creierului. ~n plus, oamenii de [tiin]\ au demonstrat c\ cei care iau pastila `nainte s\ bea [i s\

plece la drum au reflexe mai bune de securitate. Cercet\torii nu inten]ioneaz\ s\ lanseze pe pia]\ un medicament care s\ le permit\ oamenilor s\ bea mai mult. Ei sper\ ca iomazenilul `i va ajuta

pe marii b\utori s\ scad\ consumul [i s\ limiteze astfel afec]iunile ficatului. O substan]\ similar\, naloxon, a fost testat\ pe [oareci anul trecut [i acum urmeaz\ s\ fie testat\ [i pe oameni.

• anun]uri • anun]uri • anun]uri • anun]uri • anun]uri • • V=nd urgent teren, 5.000 mp, la [osea, `n apropiere de sat Ipote[ti-Boto[ani. Telefon 0748.752.569. Pre] negociabil. • Cump\r vouchere RABLA. Ofer pre] convenabil. Telefon: 0747.065.241. • S-a deschis un nou cabinet medical individual de medicin\ de familie. Dr. B|L|UC| TATIANA MIHAELA, medic specialist medicin\ de familie. Str. Octav Onicescu

nr. 51. Rela]ii [i program\ri la tel. 0728.027.847 sau 0753.517.138. • Biblioteca Jude]ean\ “Mihai Eminescu„ Boto[ani

NU UITA!

anun]\ scoaterea la concurs a unui post de bibliotecar cu studii superioare. Informa]ii suplimentare la sediul institu]iei sau la telefon 0231.51.46.86.

Trimite anun]urile la adresa reporterul@gmail.com sau prin SMS la num\rul de telefon 0721.01.83.93. Valabil pentru persoanele fizice.


18 - 24 mai 2012

cocktail

Forumul bebelu[ilor Dac\ ar avea un forum, copiii ar discuta urm\toarele teme: - SOS! Mama mea doarme toat\ noaptea. E ceva normal? - Cum s\ m\ strecor pe neobservate ca s\ m\ joc cu pisica? - ~mi impune s\ m\ culc la 9 seara. Cum pot lupta cu asta? - Ajutor! Cre[te p\rul... - Am m=ncat destul! Cum explic asta la p\rin]i? - Cum s\ scap de p\rul de pe pieptul tat\lui meu? Atunci c=nd `i smulg firicele de p\r el strig\. Exist\ alte modalit\]i? - Iepura[, [oricel, mot\na[, soarele mamei, cum s\-mi recunosc numele? - ~n ce pozi]ie s\ adorm cel mai bine ca toat\ lumea s\ m\ adore [i s\ m\ iubeasc\ mai mult? - De ce sora mea mai mare `ntotdeauna `mi arat\ limba. Nivel de cultur\ sc\zut? - Unde-i guri]a? Unde-s ochi-

[orii? Ei ce, singuri nu [tiu!? - Pozele mele cu fundule]ul

gol sunt postate pe Internet. Ce fac?

Bancul care i-a scos din min]i pe greci, dar la care r=de tot restul Europei Noua ini]iativ\ UE: Adopt\ un grec pentru doar 500 de euro! Pentru aceast\ sum\, el va face tot ce n-ai tu timp s\ faci: - va dormi p=n\ la amiaz\, - va citi ziarele, - va bea o cafea,

- discut\ despre sport [i politic\, - trage un pui de somn dup\-amiaz\, - merge la bar, la restaurant [i la chefuri! Bonus: Noua moned\ a Greciei se va numi „Zeuro�.

8 Grila jocului este un p\trat de nou\ pe nou\ c\su]e, subdivizat `n tot at=tea p\trate identice, numite regiuni. Regula jocului este simpl\: fiecare r=nd, coloan\ sau regiune nu trebuie s\ con]in\ dec=t o dat\ cifrele de la unu la nou\. Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie s\ con]in\ cifrele de la unu la nou\ o singur\ dat\.

Editat de: D.A.P.F.A.

2 1 1

9

5

2 6

4

5 9 8

9

2 1

5 6

8 8

7 3

4

5 3

5

5

2 6

7

1

4

6 Director: Adrian DIMITRIU Redactor [ef: Ana PETRU}| Redactori: Andrei MUSTEA}|, Emanuela PANAITE, Paula DUMITRU, Karina LEONTE

4

7 Adresa: Str. Sucevei Nr.7 C-D, 710069, Boto[ani Telefon: 0721.01.83.93 Email: reporterul@gmail.com Internet: www.reporterul.ro

7

horoscop Berbec {ansele de a face bani cresc exponen]ial pentru tine `n cursul acestei s\pt\m=ni. Dar pentru a-]i spori veniturile, e timpul s\ te mi[ti din loc, s\ iei leg\tura cu oameni noi sau s\ vii cu idei [i solu]ii pe care nu prea ai contat p=n\ acum. Po]i lua acum decizia de a face o schimbare major\ `n activitatea ta sau `n modul `n care te percep ceilal]i. Taur Ai ocazia s\ iei decizii pe baza experien]ei de via]\, s\ nu te arunci cu capul `nainte, s\ meditezi asupra alegerilor pe care le faci. Te afli `n pozi]ia de a oferi tu `ndrumare altora [i nu este exclus s\ ajungi chiar [i tu la m=na unor oameni care pot s\ te lumineze `ntr-o direc]ie. Sunt zile bune `n care po]i s\ for]ezi m=na norocului. Gemeni Te afli `ntr-o dispozi]ie care `]i cere s\ te retragi de lume, s\ stai singur cu g=ndurile tale sau s\ te izolezi, fie ca s\ meditezi mai mult, fie ca s\ lucrezi. Ai nevoie de un spa]iu al t\u unde s\ nu fii deranjat, deci ar fi bine s\ ]i-l creezi. Trecutul este unul din teritoriile pe care le explorezi, sunt evenimente cu care trebuie s\ te `mpaci [i sunt direc]ii c\rora vrei s\ le pui cap\t. Rac E[ti dispus s\ faci mut\ri decisive, s\ schimbi echipa, s\ apelezi la oameni noi care te pot ajuta, s\ tai ni[te prieteni de pe list\. ~n plus, partenerul este acum cel mai important pion din via]a ta. Po]i duce rela]ia cu el spre noi `n\l]imi, pute]i avea parte de o realizare care s\ v\ `nt\reasc\ sentimentul de apartenen]\ unul la cel\lalt. Leu Locul t\u e `n fa]\, pe scen\, pentru c\ ai lucruri importante de spus. Te po]i trezi c\ iei cuv=ntul `ntr-o adunare sau `n fa]a [efilor, `n ap\rarea colegilor sau a unor cauze `n care crezi. Te po]i `nh\ma la o munc\ titanic\, dar ai rezisten]\ fizic\ [i psihic\ s\ duci oric=t. Fecioara Iubirea te ajut\ s\ prive[ti acum `n via]\ `ntr-un mod diferit. Te po]i confrunta `n aceast\ s\pt\m=n\ cu situa]ii `n care sunt implica]i oameni pe care `i iube[ti [i te po]i trezi c\, dintr-o dat\, vezi lucrurile diferit. Ai [ansa de a d\rui necondi]ionat, de a trece peste ni[te limite, de a con[tientiza c\ exist\ ni[te blocaje mentale care se desfac. Balan]a Se pare c\ grijile tale legate de bani se destram\, iar planurile tale sunt foarte bine sus]inute. Adev\rat este c\ ai de muncit foarte mult cu mijloace indirecte ca s\ ob]ii ceea ce vrei. A[adar, sistemul de pile, rela]ii [i cuno[tin]e trebuie pus `n mi[care, dar po]i ajunge zilele acestea acolo unde trebuie, la omul care poate lua decizia favorabil\ ]ie. Scorpion Tu e[ti cel care trebuie s\ aduc\ echilibrul [i armonia `n rela]ii, fie c\ e vorba de dragoste sau de serviciu. E[ti mult mai conciliant, sim]i nevoia s\ `ngropi securea r\zboiului, de aceea lupt\torul din tine poate s\ ia o pauz\. Ai [anse mari s\ umbli la clauzele unor contracte, s\ ob]ii recunoa[terea meritelor printr-un angajament care ]i se propune. S\get\tor Vestea bun\ este c\ nu te lup]i cu morile de v=nt, chiar merit\ s\ te dai peste cap, s\ iei asupra ta mai mult dec=t po]i duce, pentru c\ vin [i recompense. Numai c\, la finalul s\pt\m=nii, te po]i sim]i epuizat, dornic de odihn\ [i de somn. E[ti setat acum pe performan]e materiale, parc\ vezi numai bani `n fa]a ochilor. Capricorn Magnetismul t\u poate s\ aduc\ acum pe oricine la picioarele tale, a[a c\ ai grij\ la vorbele cu dublu `n]eles pe care le arunci, `ntruc=t te-ar putea b\ga `n bucluc. Te po]i trezi curtat de oameni care te `n]eleg gre[it, care percep cuvintele [i gesturile tale ca pe ni[te avansuri. Farmecele tale au darul de a `mbl=nzi partenerul s\u de a atrage `n plasa pe cineva pe care de mult `l v=nai. V\rs\tor Idei n\stru[nice pot s\-]i vin\ despre modific\ri `n locuin]\ sau chiar despre o posibil\ schimbare de re[edin]\. Prin urmare, ai putea s\-]i iei familia pe sus cu deciziile tale. E bine s\ la[i celorlal]i timp s\ se adapteze la propunerile cu care vii, pentru c\ s-ar putea s\ fie dintre cele vizionare. Tu prive[ti lucrurile `n perspectiv\, mintea ta vede departe, iar cei de acas\ au nevoie s\ fac\ un efort pentru a vedea beneficiile intui]iilor tale. Pe[ti Se schimb\ acum locul t\u `ntr-o echip\ sau o organiza]ie, planuri de viitor dispar din agenda ta, faci loc unor oameni noi `n via]a ta [i `i pui cu m\tura pe f\ra[ pe cei care nu mai prezint\ credibilitate. Nu prea po]i controla acum ceea ce se `nt=mpla `n jurul t\u, oamenii vin [i pleac\ din anumite proiecte [i nici nu e bine s\ te consumi s\ convingi tu pe cineva, deoarece nu faci dec=t s\ pierzi timpul.


CMYK

8

magazin

18 - 24 mai 2012

WIKI LUCKY Taci! Nu m\ deranja! C\ [tiu foarte bine ce spun!

{efu’, [efu’. A... aaa]i... greee[it...

Ia s` vide]i voi cum am s\ urc jude]u’ Bot[\ni pe primul loc la s\r\cie. S` r\m=ie clar, vreau s` fim pi primul loc.

Gura p\c\tosului adev\r gr\ie[te La lansarea candida]ilor USL pentru alegerile locale din iunie, printre cei care au luat cuv=ntul a fost [i pre[edintele PSD Boto[ani, Gheorghe Marcu. A vrut s\ spun\ de m\surile nepopulare luate de precedenta guvernare [i uita]i ce i-a ie[it: „Stima]i boto[\neni, am pus cap\t Guvernului Boc [i Ungureanu, dar r\d\cinile acestor guverne sunt `nfipte [i `n municipiul [i `n jude]ul Boto[ani. Aceste r\d\cini se cunosc foarte bine, sunt liderii Partidului Social Democrat”. Din acel moment, huiduiala din sal\ s-a oprit brusc [i ochii useli[tilor s-au a]intit asupra lui speria]i. Dar pentru c\ nimeni nu l-a aten]ionat, senatorul Marcu [i-a continuat speech-ul senin. Vorba aia, gura p\c\tosului adev\r gr\ie[te.

Zice c\-i de-al nostru Recent, la Pop\u]i, a fost organizat un T=rg al cresc\torilor de oi [i caprine. Eveniment la cari o participat reprezenta]i ai USL [` cari o vorbit `n fa]a oamenilor di acolo. Printri vorbitori o fost [` Florin }urcanu care s` str\dui[te s` ajung` [\f la Consiliul Jude]ean Bot[\ni. Dar, `n stilul lui caracteristic, iar o comis-o. El o z=s c` Bot[\niu’ i ultimul jude] din ]ar` la capitolul s\r\cie. St\i c` dau plai: „Noi am fost recunoscu]i la nivel na]ional doar ultimul jude] din Rom=nia la s\r\cie. Nu voi accepta s\ conduc un jude] s\ r\m=ie ultimul jude] din Rom=nia la s\r\cie”.

NOT|: Aceast\ rubric\ este un pamflet [i trebuie tratat\ ca atare. Imaginile reprezint\ trucaje.

reporterul_18-24.05.2012  
reporterul_18-24.05.2012  

stirile care te intereseaza!

Advertisement