Page 1

29°F 26°F

FREE №188 [639] www.ReporterRU.com

Среда, 12 февраля w Wednesday, February 12, 2014

Эх, дороги...

Альтернатива «Обамакеру»

10 Весь этот джаз

8 MB TRAVEL TOUR

212-571-2831; 855-326-2840; 718-975-0299 mbtraveltour@gmail.com

Alaska Gruise 14 day Roundtrip Seatle July 24 2014 from $2,59900 plus $70000 on board credit

13 Апреля 2014 Ɣ Из Нью-Йорка Ɣ 7 дневный круиз NORWEGIAN BREAKAWAY PRICE START FROM $108900 PER PERSON + TAX

7 day ƔPeru & Machu Picchu Ɣ$119900 LAND ONLY

Авиабилеты в Европу, Россию, Украину MEXICO & CARIBBEAN VACATIONS AVAILABLE

mbtraveltour@gmail.com 212-571-2831; 718-975-0299 855-326-2840;

2


2 коротко Федеральный суд в Нор­фолке, штат Вирджиния, при­говорил бывшего шифроваль­щика ВМС США Роберта Патрика Хоффмана к 30 годам тюрьмы за попытку передать секретную информацию России. Хоффман, прослуживший в ВМС США около 20 лет и имевший доступ к особо секретным документам, уволился с военной службы в ноябре 2011 года. В конце 2012 года он был задержан в результате спецоперации, проведенной ФБР. Военный моряк передал агентам ФБР, выдававшим се­ бя за российских разведчиков, секретные данные, доступ к которым у него был во время военной службы. В частности, он, по данным следствия, передал сведения о том, как обнаружить американские подлодки и как американцы вычисляют местонахождение иностранных подлодок.

Publisher Davidzon Media, Inc. CEO Vladimir Chernomorsky Editor Mark VITKOVSKIY Design Vyacheslav PETRAKOV Advertisement Manager Irina DUDKINA Address: 2508 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11223 Phones: 718–303–8800 718–303–8855 E–mail: editor@reporterru.com Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция вправе редактировать любые присланные материалы. Рукописи не рецензируются.

В стране

Альтернатива «Обамакеру»

Один из основных аргументов Обамы в пользу его реформы здравоохранения – отсутствие конструктивных предложений у налоговые льготы для всех америее критиков. канцев, которые получают страхов«Мои республиканские друзья, ку; неважно – полученную через - заявил Президент в очередном поработодателя или купленную саслании к Конгрессу о положении дел в стране, - если у вас есть конкретные планы... скажите Америке, что бы вы сделали по-другому...». В конце концов эта риторика республиканцам надоела, и они приняли вызов. «Проект 2017» был основан на предложениях трех старейших республиканских сенаторов – Тома Кобурна, Ричарда Бурра и Оррина Хэтча. Как утверждают авторы, проект «позволит решить три основные проблемы, с которыми не справляется «Обамакер», – застраховать больше ȐȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȖȑ ȒȈȔȗȈȕȐȐ 2012 ȋȖȌȈ Ȗȕ американцев, снизить затраты ǬȘțȏȤȧ и ре- ȗȖ ȊȣȉȖȘț, șȖȗȍȘȕȐȒȐ ȗȖ șțȔȍȓ, ȒȈȒ Ȑ ǶȉȈȔȈ, ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȖȒȖȓȖ шить проблемы ранее действующей ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ ȔȐȓȓȐȈȘȌȈ ȌȖȓȓȈȘȖȊ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȑ. DzȘȐș DzȘȐșȚȐ Ȑ ǴȐȚȚ ǸȖȔȕȐ – ǹȓȍȌțȦȡȈȧ ȒȈȔȗȈȕȐȧ țȎ ȚȖȟȕȖ ȖȉȖȑсистемы». șȓȖȊȕȖ ȏȍȘȒȈȓȤȕȖȍ ȖȚȘȈȎȍȕȐȍ ȌȍȚșȧ Ȋ ȕȍ ȔȍȕȤȠțȦ șțȔȔț. ǰ ȕȍȚ șȖТакже не менее важно то, чего, ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ. ȔȕȍȕȐȑ, ȟȚȖ ȓȐȌȐȘțȦȡȐȑ ȒȈȕȌȐȌȈȚ ǬȍȑșȚȊțȦȡȐȑ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ ǵȤȦ- ȌȍȔȖȒȘȈȚȖȊ ǽȐȓȓȈȘȐ DzȓȐȕȚȖȕ șțȔȍȍȚ по мнению авторов, их программа ǬȎȍȘșȐ ȕȈȔȍȘȍȕ ȉȈȓȓȖȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ Ȋ ȍȍ șȖȉȘȈȚȤ. ǶȌȕȖȗȈȘȚȐȑȞȣ DzȘȐș DzȘȐне будет делать. «Она не заставит ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȣ ȕȈ ȊȣȉȖȘȈȝ 2016 ȋȖȌȈ. ǻ șȚȐ Ȑ ǬȎȍȉ ǩțȠ, ȐșȗȖȓȤȏțȧ șȖȉșȚȊȍȕникого покупать страховку, не ȕȍȋȖ будет ȉȣȓ ȒȘȍȗȒȐȑ ȜțȕȌȈȔȍȕȚ Ȑ ȊȣșȖ- ȕȣȍ ȒȈȗȐȚȈȓȣ Ȑ șȊȧȏȐ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȚȈȒȒȈȧ ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤ, ȕȖ ȕȍȌȈȊȕȖ Ȗȕ ȕȈ- Ȏȍ șȔȖȋȓȐ ȉȣ. ǵȖ ț ǸȖȔȕȐ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ подписывать вас на страховые планы мостоятельно. Поскольку расходы ȟȈȓ «ȗȘȖȗțșȒȈȚȤ ȋȖȓȣ», ȘțȠȈȡȐȍ ȍȋȖ ȔȕȖȋȐȝ, ȠȈȕșȖȊ ȉȖȓȤȠȍ. без вашего согласия, не заставит ра-ȖȌȐȕ ȏȈна страхованиеǰ ȝȖȚȧ увеличиваются с ȘȍȗțȚȈȞȐȦ, ȌȘțȋȐȔ. ǸȖȔȕȐ ȈȒȚȐȊȕȖ ȖȚȉȐȊȈȍȚȊȚȧȕțȚȤ ȍȋȖ ȊкреȋȖȕȒț ȏȈ ǩȣȊȠȐȑ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ ǴȈșșȈȟțșȍȚșȈ размер șȧ ȖȚ ȗȖȗȣȚȖȒ ботодателей увольнять работников, возрастом, налогового ȉȈȓȓȖȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȗȖȒȈ ȕȍ ȕȈȔȍȘȍȕ Ȑ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚșȚȊȖ, Ȗȕ ȕȍ ȌȈȍȚ ȗțȉȓȐȒȍ Ȗ не подорвет свободу вероисповедадита șȗȘȈȠȐȊȈбудет меняться такȗȖ же: șȍȉȍ ȏȈȉȣȚȤ точно – ȊȣșȚțȗȈȍȚ ȚȍȓȍȊȐțȎȍ țșȚȈȓ ȖȚ ȎțȘȕȈȓȐșȚȖȊ, ȏȖȘț, ȗȖșȍȡȈȍȚ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȔȍȘȖния. И ее стоимость будет гораздо $1200 для получателей в возрасте ȗȘȐȧȚȐȧ Ȑ ȘȈȏȌȈȍȚ ȐȕȚȍȘȊȤȦ. ниже двух триллионов, в которые до 35 лет, $2100ǿȚȖ–Ȏȍмежду 35 и 50, ȌȖ DzȘȐșȚȐ, ȚȖ Ȗȕ ȌȖ ȕȍȌȈȊȕȍȋȖкто ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȓșȧ ț Șȍșȗțобойдется нам «Обамакер». $3000 для тех, старше пятидеȉȓȐȒȈȕȞȍȊ ȘȍȗțȚȈȞȐȍȑ ȒȘțȚȖȋȖ ȗȈȘȕȧ Каким же образом разработчики сяти. Также республиканский план – ȎȍșȚȒȖȋȖ, ȕȈȗȖȘȐșȚȖȋȖ – ȒȈȒ Ȋ ȉȐȏнамерены всего этого добиться? Вот предусматривает $900 на ȖȚ ȕȍșȍ, ȚȈȒкредит Ȑ Ȋ ȗȖȓȐȚȐȒȍ. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ǸȖȔȕȐне Ȗȕ использует ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖșȚȈȊȓȧȓ ȉȍȏȖȚчто пишет на этот счет неоконсерваребенка. Те, кто полȊȍȚȕȣȔ ȕȐ ȖȌȐȕ ȊȣȗȈȌ Ȋ șȊȖȑ ȈȌȘȍș Ȑ тивный политолог Уильям Кристол: ную стоимость своего ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓ ȋȖȚȖȊ налогового țȗȘȍȒȕțȚȤ ȖȗȗȖȕȍȕȚȖȊ (ȖșȖȉȍȕȕȖ ȦȡȐȝ ț ȕȍȋȖ Ȗȉ ȥȚȖȔ. Dz ȚȖȔț Ȏȍ ȗȖșȓȍ «В первую очередь, уравнять кредита, могут внести ȌȍȔȖȒȘȈȚȖȊ остатокȐ ȐȝнаȗȘȍ-

2

ȌȊțȝ ȗȘȖȐȋȘȈȕȕȣȝ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚșȒȐȝ Ȋȣ- ȏȐȌȍȕȚȈ) Ȋ șȓȈȉȖșȚȐ Ȑ ȕȍȘȍȠȐȚȍȓȤȉȖȘȖȊ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ Ȋ ȐșȚȍȉȓȐȠȔȍȕ- ȕȖșȚȐ. ǶȌȕȈȒȖ 2012 ȋȖȌ Ȍȓȧ ȕȍȋȖ ȕȍ Țȍ ǬȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȈȘȚȐȐ șȟȐȚȈ- șȓȖȎȐȓșȧ. ǹȘȍȌȐ șȖȘȈȚȕȐȒȖȊ ȗȖ ȗȈȘȍȚ ȍȋȖ ȖȚȘȈȉȖȚȈȕȕȣȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ. ǵȖ ȚȐȐ ȍȋȖ ȘȍȗțȚȈȞȐȧ ȖȒȈȏȈȓȈșȤ ȗȖȌȔȖВчера в США прибылȊ презиȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ ȘȍȑȚȐȕȋ ȘȈș- ȟȍȕȈ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȏȈ ȕȍȌȍȓȦ ȌȖ ȗȘȍȏȐȚȍȚ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȌȍȕȚșȒȐȝ ȊȣȉȖȘȖȊ ȗȖȝȊȈȓȐȓ ǶȉȈȔț ȏȈ дент Франции Франсуа Олланд. ȒȈȒ ȒȖȔȗȈȕȐȧ Netix șȕȧȓȈ Ȗ ȕȍȔ ȌȖ- ȊȣșȖȒțȦ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȘȈȋȈЭто первый визит главыȒțȔȍȕȚȈȓȤȕȣȑ фран- ȜȐȓȤȔ. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț ȘȧȌ ȕȈ «ǹȥȕȌȐ». Ǩ ȌȍȔȖȒȘȈȚȣ Ȑ ȕȍȑȚȘȈцузского государства в США В совместном заявленииȊ Франсуа ȓȣ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȓȐșȤ ȕȍȔ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȊȐȌȕȣȝ за ȌȍȧȚȍȓȍȑ ǸȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȑ ȗȖȏȌȕȍȍ, Ȋ 2013 ȋȖȌț, ȒȖȋȌȈ DzȘȐșȚȐ ȗȈȘȚȐȐ ȗȘȐȋȓȈȠȈȦȚОлланда ǴȐȚȚȈ ȗȖȗȣȚȈȚȤ последние 20 лет. Хозяин Белои Барака Обамы говорится, ȖȒȈȏȈȓșȧ ȏȈȔȍȠȈȕ Ȋ șȒȈȕȌȈȓȍ ș ȗȍșțȌȤȉț Ȋ ȚȘȍȚȐȑ ȘȈȏ. го дома приветствовал гостя на șȗȖȕșȖȘȣ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȘȍȒȘȣȚȐȍȔ ȌȊȐȎȍȕȐȧ Ȋ ȖȒȘȍșȚȕȖșȚȧȝ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȟȚȖ ȋȖȚȖȊȣ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȕȈ ǸȖȔȕȐ. Ǫ ȝȖȌȍ ȔȖșȚȈ ǬȎȖȘȌȎȈ ǪȈȠȐȕȋȚȖȕȈ, ȟȚȖȉȣ французском языке, а тот в отȕȈȒȈȏȈȚȤ ȔȥȘȈ ȋȖȘȖȌȈ ǼȖȘȚ-dzȐ. вет сказал сладкую фразу: «Мы ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȒȈȒ DzȘȐșȚȐ, ȚȈȒ Ȑ ǸȖȔȕȐ ȍȌȐȕȖȌțȠȕȖ ȖȚȘȐȞȈȦȚ, ȟȚȖ ȔȍȎȌț были союзниками во времена ȕȐȔȐ ȍșȚȤ ȒȈȒȖȍ-ȓȐȉȖ șȖȗȍȘȕȐȟȍșȚȊȖ, Джефферсона, остаемся союзȕȍ ȋȖȊȖȘȧ țȎȍ Ȗ ȊȘȈȎȌȍȉȕȖșȚȐ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȐ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȓȦниками и сегодня». И как бы для

медицинский сберегательный счет (HSA)». Авторы проекта смогли пройти между Сциллой и Харибдой. С одной

диты – что делает его бесполезным для лиц с низким уровнем дохода. Новый проект дает компромиссный вариант, который мотивирует получение страховки всеми слоями населения – и при этом никого не будут принуждать. План также предусматривает выделение 7,5 миллиарда долларов в год на помощь лицам, находящимся в «группах риска» – уже больным или имеющим высокую вероятность заболевания. Они смогут покупать свою страховку совместно с государством, и при этом никто не получит отказ из-за состояния здоровья. ǾȁǯǾǶǸǮ Отдельным положением плана является гарантия сохранения всех ныне работающих страховых договоров – даже тех, что приобретены уже в рамках «Обамакера». ǹȍȕȈȚȖȘ ǴȈȘȒ ǩȍȋȐȟ, ȌȍȔȖǷȘȍȏȐȌȍȕȚ ǩȈȘȈȒ ǶȉȈșȈȑȚȖȔ Healthcare.gov. ǹȍȑȟȈș Это, конечно, не все. СозȒȘȈȚ ȖȚ ǨȓȧșȒȐ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȘȍȌȔȈ ȏȈȧȊȐȓ ȕȈ șȢȍȏȌȍ Ȋ ǵȥȠȐȖȞȍȕȒȐ далеко ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȘȍȏȐȌȍȕȕȈȓș-ǷȈȘȒȍ (ǪȈȠȐȕȋȚȖȕ), ȟȚȖ șȚȖȐȚ ȕȍȓȍȋȒȈȧ ȉȖȘȤȉȈ ȏȈ ȊȚȖȘȖȑ ȚȈ ȕȍȔȕȖȋȖ ȗȖȌȕȧȓȐșȤ, ȕȖ Ȋșȍ ȍȡȍ датели проекта приглашают всех изșȘȖȒ, șȒȈȏȈȓ Ȋ ȐȕȚȍȘȊȤȦ CNN ȕȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȖșȍȡȈȚȤ ȗȘȍȌȊȣȕȈ ȖȟȍȕȤ ȕȐȏȒȖȔ țȘȖȊȕȍ учить его на ȖșȚȈȦȚșȧ сайте www. 2017 project. ȗȘȖȠȓȖȑ ȕȍȌȍȓȍ , ȟȚȖ «ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȉȖȘȕȣȍ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧ ȌȍȔȖȊ șȘȈȊȕȍȕȐȐ ș ȍȋȖ ȊȚȖȘȖȑ ȐȕȈțȋțorg. ЭтоȊȣ-– не «Обамакер» на 2000 ȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȈȕȌȐȌȈȚȖȊ Ȋ ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȕ Ȋ șȖȊȔȍșȚȕȣȝ ȘȈȞȐȍȑ. ǹȍȕȈȚ. ǺȖȋȌȈ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȈȧ ȖȞȍȕșȚțȗȓȍȕȐȧȝ ș ǶȉȈȔȖȑ». DzȖȋȌȈ ǶȉȈстороны положения из «Обамакестраниц, о котором граждане были ǶȉȈȔȈ ȏȈȊȍȘȐȓ șȖȘȈȚȕȐȒȖȊ ȗȖ ȒȈ ȗȖȌȉȐȘȈȓȈșȤ Ȓ 60 ȗȘȖȞȍȕȚȈȔ ȔȈ ȗȘȖȊȖȌȐȓ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ Ȋ dzțȐра» о субсидиях, которых проинформированы последний ȗȈȘȚȐȐ , ȟȚȖ șȖȝȘȈȕȍȕȐȍденьги ȉȖȓȤȠȐȕ-для Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍв ȖȗȘȖșȖȊ. ǵȈȗȖȔȏȐȈȕȍ Ȑ ǹȍȊȍȘȕȖȑ DzȈȘȖȓȐȕȍ, Ȗȕ ȕȍ șȚȊȈ Ȋ ǹȍȕȈȚȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȧȊȓȧȓșȧ ș ȔȍșȚȕȣȔȐ șȍȕȈȚȖȘȈȕȐȔ, ȟȚȖ șȍȑȟȈș ȌȍȔȖȒȘȈȚȈȔ государство беретȍȋȖ изȋȓȈȊкармана наломомент перед принятием… «Мы ȗȘȐувеȕȣȔ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȖȔ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț Ȑ ȕȈȌȓȍȎȐȚ 55 ȔȍșȚ Ȑȏ 100 Ȋ ǹȍȕȈȔȐ-ȌȍȔȖȒȘȈȚȈȔȐ – ǴȥȘȐ dzȥȕȌȘȦ Ȑ гоплательщиков; ониȔȖȋвыгодны для рены, - говорят программы, ȗȖȖȉȍȡȈȓ șȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ , Țȍ. ǵȖавторы Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȐșȚȍȒȈȍȚ șȘȖȒ Dzȍȑ ǽȈȋȈȕ. ȟȚȖȉȣ ȗȖȌȌȍȘȎȈȚȤ ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȖȖȉȡȐȓ ȖȌȐȕ Ȋ идеальна, 21 șȍȕȈȚȖȘȈ-ȌȍȔȖȒȘȈȚȈ Ȑ ȚȖȓȤбедных и пожилых людей, ноDzȈȒпракчтоȐșȚȖȟȕȐȒ она не и надеемся, что șȒȐȝ ȒȈȕȌȐȌȈȚȖȊ. ǶȌȕȈȒȖ Ȗȕ șȒȈȒȖ 15 ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕȞȍȊ. ǷȘȐȟȍȔ ǬȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȈȘȚȐȐ, ȕȈ ȥȚȖȔ тически бесполезны для основной все вместе сможем найти способы ее ȏȈȓ, ȟȚȖ ȊȖ ȔȕȖȋȐȝ ȠȚȈȚȈȝ ȍȋȖ ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ, ȐȔȍȕȕȖ șȢȍȏȌȍ «ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȖ ȋȖȊȖȘȐȓȐ Ȗ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ «ȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȖȓȍȏȒȘȍșȓȈ ȌȍȔȖȒȘȈȚȖȊ șȒȖȘȍȍ ȊșȍȗȖȓȐȚȐȒȍ». ǷȖ ȌȈȕȕȣȔ ȗȖșȓȍȌȕȍ- Но части молодежи и среднего класса. улучшить. мы также уверены, что «ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ ȖȉȐȋȖ ȉțȌțȚ ȗȍȘȍȝȊȈȟȍȕȣ șȖȗȍȘȕȐȖȗȘȖșȈ CNN / ORC International, СȕȣȔ». другой стороны, план,ȋȖ предлоэто работоспособная альтернатива, ȎțșȤ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȕȍ ȉțȌȍȚȍ Ȕȍȕȧ ȗȘȐȚȖȓȤȒȖ 45 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȈȔȍȘȐȒȈȕȞȍȊ ȒȈȔȐ. женный назад кокусом (политикоторая изȋȓȈȠȈȚȤ», -год ȏȈȧȊȐȓ ǷȘȍȏȐȌȍȕȚ, ȚȈǺȖȋȌȈ американцам ȒȈȒ ȔȍșȚȈ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕȖȌȖȉȘȧȦȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ǶȉȈȔȣ, Ȑпоможет ȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȒȖșȊȍȕȕȖ ȗȘȐȏȕȈȊ, Republican ȞȍȊ Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ «ȝȖȘȖȠȖ ȏȈȡȐȡȍ50 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖ ȕȍȌȖ-наконец ческим объединением) бавиться от кошмара «ОбаȟȚȖ ȍȋȖ ȘȍȑȚȐȕȋ șȍȑȟȈș ȖȟȍȕȤ ȊȖȓȤȕȣ ȐȔ. ǸȍȒȖȘȌȕȖ ȕȐȏȒȐȍ ȞȐȜȕȣ» - șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, Ȑȝ ȏȈȑȔțȚ șȍStudy макера». ȕȐȏȖȒ.ǹCommittee, ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ,который șȖȘȈȚȕȐ- предусмаȕȈȚȖȘȣ Ȑȏ ȚȖȑ Ȏȍ ȗȈȘȚȐȐ. Șȣ ȖȌȖȉȘȍȕȐȧ ǶȉȈȔȣ ȉȣȓȐ ȏȈȜȐȒǴȈȘȒ ȒȐ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȗȘȖșȧȚ ȍȋȖ Ȗ ȗȖȌșȐȘȖȊȈȕȣ ȌȊȈ ȔȍșȧȞȈ ȕȈȏȈȌ, ȊȖ тривает налоговые вычеты, не креИ. Борин

ǬȍȔȖȒȘȈȚȈȔ ȕȍ ȕțȎȕȈ ȗȖȔȖȡȤ ǶȉȈȔȣ

ȌȍȘȎȒȍ.

ȊȘȍȔȧ șȒȈȕȌȈȓȈ ș ȕȍȘȈȉȖȚȈȦȡȐȔ

20 лет спустя

демонстрации важности Publisher этого Davidzon тезиса хозяин Белого дома пер- Media, Inc. вым делом повез ОлландаEditor–in–Chief в домFelix GORODETSKY музей третьего президента США Executive Editor в Вирджинии. Vladimir CHERNOMORSKY Визит объявлен трехдневным. Address: В его ходе главы двух государств 2508 Coney Island Ave. Ȍȍȑ Ȑȏ șȊȖȍȋȖ ȠȚȈȉȈ, ǴȐȚȚ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ Brooklyn, обсудят наиболее актуальные про-NY 11223 ȊȣșȒȈȏȣȊȈȓșȧ Ȋ ȗȖȌȌȍȘȎȒț ȋțȉȍȘȕȈȚȖPhone: 718–303–8800 блемы мировой политики. Среди ȘȈ ǵȤȦ-ǬȎȍȘșȐ, ȖȌȖȉȘȧȓ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ E–mail: editor@reporterru.com ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȘȈȋȈȕȈ Ȑ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ, șȒȖȘȍȍ них - сокращение иранской ядерȊșȍȋȖ, ȖȚȌȈșȚ ȍȔț ȋȖȓȖșȈ șȊȖȐȝ ȗȖșȓȍной программы, террористические ȌȖȊȈȚȍȓȍȑ ȕȈ ȊȣȉȖȘȈȝ. DzȘȐșȚȐ Ȋ șȊȖȦ ǸȍȌȈȒȞȐȧ ȕȍ ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚȖȟȍȘȍȌȤ ȉȣȓ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȉȓȐȎȈȑȠȐȝ șȖугрозы исламистов, урегулирование șȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȖșȚȤ ȘȈȚȕȐȒȖȊ ǴȐȚȚȈ ȕȈ ȊȣȉȖȘȈȝ 2012 ȋȖȌȈ военного конфликта в Сирии ȘȍȒȓȈȔȕȖȑ и поли- ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ. (ȝȖȚȧ ȒȘȐȚȐȒȐ ȖȚȔȍȟȈȓȐ, ȟȚȖ Ȗȕ șȓȐȠȒȖȔ ȔȈȓȖ ȋȖȊȖȘȐȓ Ȗ ǸȖȔȕȐ Ȑ șȓȐȠȒȖȔ ǸȍȌȈȒȞȐȧ ȊȗȘȈȊȍ ȘȍȌȈȒтический кризис на Украине. Кроме ȔȕȖȋȖ Ȗ șȍȉȍ). Ƕȕ ȌȈȎȍ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȓșȧ ȚȐȘȖȊȈȚȤ ȓȦȉȣȍ ȗȘȐșȓȈȕȕȣȍ того, стороны проведут консультаȊ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȊȍȘȖȧȚȕȖȋȖ ȒȈȕȔȈȚȍȘȐȈȓȣ. ȌȐȌȈȚȈ Ȋ ȊȐȞȍ-ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȣ ȗȘȐ ǸȖȔȕȐ, ции по поводу вероятного открытия что взаимодействие между ФранциǸțȒȖȗȐșȐ ȕȍ ȘȍȞȍȕȏȐȘțȕȖ ȉȈȓȓȖȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȍȔț ȗȖȔȍȠȈȓȐ ȋțзоны свободной торговли между ЕС ей и США представляет собой «моȉȍȘȕȈȚȖȘșȒȐȍ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ. ȦȚșȧ. и США. дель международного ǴȈȘȒ сотрудничеǪȐȚȒȖȊșȒȐȑ

№639, 12 февраля 2014 г.

ǪȐȚȒȖȊșȒȐȑ

с международным Wells Fargo – ȓțȟȠȐȑ баиȊ угрозой ȔȐȘȍ ȉȈȕȒ терроризмом распространения в мире

ǹȖȉșȚȊȍȕȕȖ, ȥȚȈ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȈȧ ȋȘțȗȗȈ Ȑ ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȓȈ ȘȍȑȚȐȕȋ The Banker /Brand Finance ства»,500 а также что «одна страна Banking șȘȍȌȐ 500то, ȉȈȕȒȖȊșȒȐȝ ȉȘȍȕȌȖȊ ȔȐȘȈ, Ȉ ȏȈ Wells șȖȖȉȡȈȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȋ 2014 преодолеть ȋȖȌț ȗȍȘȊȖȍ ȔȍșȚȖтрансне в состоянии Fargo șȖȝȘȈȕȍȕȖ. ǯȈ ȋȖȌ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȥȚȖȋȖ ȉȘȍȕȌȈ национальные необходимо ȊȣȘȖșȓȈ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȕȈвызовы, $4 ȔȓȘȌ - ȌȖ 30,2 ȔȓȘȌ ȌȖȓȓȈȘȖȊ. большое количество государств, ǪȚȖȘȖȍ ȔȍșȚȖ Ȋ ȗȧȚȍȘȒȍ ȓȐȌȍȘȖȊ ȌȖșȚȈȓȖșȤ ȉȘȐȚȈȕșȒȖготовых проявить инициативу, Ȕț ȜȐȕȈȕșȖȊȖȔț ȒȖȕȋȓȖȔȍȘȈȚț HSBC, ȟȍȑ ȉȘȍȕȌ взять ȖȞȍȕȍȕ Ȋ $26,9 ȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊ ȗȘȖȚȐȊ $22,9 ȔȐȓȓȐȈȘȌȖȊ ȋȖȌȖȔ ȘȈȕȍȍ, на себя ответственность за безопасȒȖȋȌȈ ȉȈȕȒ ȏȈȕȐȔȈȓ ȚȘȍȚȤȦ șȚȘȖȟȒț ȘȍȑȚȐȕȋȈ. ность в мире и обеспечение свобод ǺȘȍȚȤȍ ȔȍșȚȖ ȏȈȕȧȓ Bank of America, ȋȖȌȖȔ ȘȈȕȍȍ ȏȈȕȐȔȈȊȠȐȑ ȗȖȏȐȞȐȦ. Таким Ǫ 2014 ȋȖȌțобразом, ȍȋȖ ȉȘȍȕȌ ȗȖи правȟȍȚȊȍȘȚțȦ человека». ȌȖȘȖȎȈȓ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȕȈ 4 ȔȐȓȓȐȈȘȌȈ ȌȖȓȓȈȘȖȊ - ȌȖ $26,68 наш президент позволил либеральȔȐȓȓȐȈȘȌȈ. ному ставшему неCiti французу, ȖȒȈȏȈȓșȧ ȟȍȚȊȍȘȚȣȔ, Chase самым (ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȚșȧ JPMorgan & Chase Co.) ȗȖ șȚȖȐȔȖșȚȐ ȉȘȍȕȌȈ. ǹȈȔ популярным за- ȗȧȚȣȑ послевоенное время JPMorgan ȖȚșȚȈȍȚ, ȏȈȕȐȔȈȧ 14-Ȧ ȗȖȏȐȞȐȦ. президентом, добавить косметики ǺȘȖȑȒȈ ȒȐȚȈȑșȒȐȝ ȓȐȌȍȘȖȊ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ ICBC (6-ȍ ȔȍșȚȖ), China Construction Bank (9-ȍ ȔȍșȚȖ) Ȑ Agricultural Bank на лицо. of China (10-ȍ ȔȍșȚȖ). А ȌȖȘȖȋȐȔ средиȉȈȕȒȖȊșȒȐȔ «транснациональных ǹȈȔȣȔ ȉȘȍȕȌȖȔ ǫȍȘȔȈȕȐȐ ȖșȚȈȓșȧ Deutsche Bank,которые ȏȈȕȧȊȠȐȑ 15-ȍ ȔȍșȚȖ, ȝȖȚȧ ȍȋȖ ВаșȚȖȐвызовов», обсуждают ȔȖșȚȤ ȗȖ ȐȚȖȋȈȔ 2013 ȋȖȌȈ țȗȈȓȈ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȕȈ 1 ȔȓȘȌ шингтон и Париж, объявлены борьȌȖȓȓȈȘȖȊ.

Ǫ șȚȘȈȕȈȝ ǩǸǰDzǹ (ǩȘȈȏȐȓȐȧ, ǸȖșșȐȧ, ǰȕȌȐȧ, DzȐȚȈȑ Ȑ атомного и химического оружия, ȆǨǸ) ȚȖȓȤȒȖ DzǵǸ șȔȖȋȓȈ țȊȍȓȐȟȐȚȤ șȖȊȖȒțȗȕțȦ șȚȖȐȔȖșȚȤ про­блема вооружения ȉȈȕȒȖȊșȒȐȝ ȉȘȍȕȌȖȊ ядерного – ȕȈ 20%, ȌȖ 113 ȔȓȘȌ ȌȖȓȓȈȘȖȊ. «ǹȉȍȘȉȈȕȒ ȖȗțșȚȐȓșȧ ș 13-ȋȖ ȕȈ 17-ȍ ȔȍșȚȖ, Ирана и ǸȖșșȐȐ» химического разоружения ȗȖȚȍȘȧȊ ȏȈ ȋȖȌ ȉȖȓȍȍ 3,2 ȔȓȘȌ ȌȖȓȓȈȘȖȊ (23%) șȚȖȐȔȖșȚȐ Си­рии, борьба с изменением климаȉȘȍȕȌȈ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȘȖșșȐȑșȒȐȑ ȉȈȕȒ șȘȍȌȐ ȗȍȘȊȖȑ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ ȔȐȘȈ. чистой та иșȖȚȕȐ партнерство в области ǹȖȊȖȒțȗȕȈȧ șȚȖȐȔȖșȚȤ 500 ȉȈȕȒȖȊșȒȐȝ ȉȘȍȕȌȖȊ ȔȐȘȈ энер­гетики. Для последних țȊȍȓȐȟȐȓȈșȤ ȏȈ ȋȖȌ ȕȈ 14%,решения ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȊȖșȍȔȤ Ȑȏ ȌȍșȧȚȐ ȊȍȌțȡȐȝ ȉȈȕȒȖȊ ȗȖȊȣșȐȓȐ ȍȍ ȕȈ 9% ȐȓȐвȉȖȓȍȍ. проблем президенты, частности, ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȒȈȗȐȚȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧ ȉȈȕпредлагают принять всемирный ȒȖȊ - ȋȘțȗȗȈ Wells Fargo - ȟȍȚȊȍȘȚȣȑ ȗȖ ȊȍȓȐȟȐȕȍ ȉȈȕȒȖȊșȒȐȑ Ȋ ǹȀǨ, ȊȝȖȌȧȡȐȑ Ȋ ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȍȔțȦ пакт,ȒȖȕȋȓȖȔȍȘȈȚ еще более жесткий, чем из«ȉȖȓȤȠțȦ ȟȍȚȊȍȘȒț» ȉȈȕȒȖȊ ȊȔȍșȚȍ ș Bank of America, Citi вестный Киотский протокол. Ȑ JP Morgan Chase. ǷȖȌȘȈȏȌȍȓȍȕȐȧ ȋȘțȗȗȣ (ȉȖȓȍȍ 80) ȘȈобъявлено, чтоȒȈȒосоȉȖȚȈȦȚ Официально Ȋ ǹȀǨ, DzȈȕȈȌȍ Ȑ ǷțȥȘȚȖ-ǸȐȒȖ, ȖȒȈȏȣȊȈȧ ȉȈȕȒȖȊșȒȐȍ Ȑ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ țșȓțȋȐ, ȊȒȓȦȟȈȧбудет ȐȗȖȚȍȟȕȖȍ ȒȘȍȌȐбой темой переговоров ситуаȚȖȊȈȕȐȍ, ȚȈȒ Ȑ țșȓțȋȐ ȗȖ șȚȘȈȝȖȊȈȕȐȦ. ция Украине. Theна Banker /Brand Finance Banking 500 - ȊșȍȔȐȘȕȣȑ ȘȍȑȚȐȕȋПосле ȉȈȕȒȖȊșȒȐȝ ȉȘȍȕȌȖȊ, ȖȚȘȈȎȈȦȡȐȑ ȈȒȚțȈȓȤȕȣȍ завершения переговоров ȖȞȍȕȒȐ Ȑ țȟȐȚȣȊȈȦȡȐȑ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ Ȋ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȔ șȍȒȚȖОлланд планирует посетить СиликоȘȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȣ Ȍȓȧ ȉțȌțȡȍȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. Ƕȕ ȗțȉȓȐȒțȍȚșȧ ȜȍȊȘȈȓȤșȒȖȔ ȐȏȌȈȕȐȐ ȎțȘȕȈȓȈ The Banker ș новую Ȋдолину. 2006 ȋȖȌȈ. В.Ч. Ǵ.Ǫ.

ENERGY BILLS

КОНСУЛЬТАЦИИ

по действующим в 2014 году программам ЦЕН НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ для жителей и малых бизнесов Нью-Йорка. Справки по телефону:

347-409-8622

Ɋ637, 7 ȢȓȐȞȎșȭ 2014 ȑ.

www.ReporterRu.com

www.ReporterRu.com

Editorial: 718.303.8800

Editorial: 718.303.8800


3

В стране

Хиллари как прожженный, безжалостный циник Настоящей бомбой стали ныне опубликованные отрывки из архива известного в 1990-е профессора-политолога Дианы Блэр, которую Хиллари Клинтон называла лучшей подругой. Опубликованы именно те отрывки, где Блэр рассказывает о своих контактах с тогда женой президента Клинтона, о том, как Хиллари вела себя в этой ипостаси. Эпизоды, о которых рассказала умершая в 2000 году Диана, показывают Хиллари Клинтон как циничную, безжалостную женщину с железным характером. В описаниях якобы подруги Хиллари предстает, с одной стороны, «верным другом, преданной матерью», но с другой - «беспощадным стратегом», который наслаждался местью своим политическим противникам и жаловался, что «в Белом доме нет ни одного достаточно решительного и влиятельного политика». И если бы только это… Однако прежде расскажем об истории этих записей. Муж Дианы, Джим Блэр, бывший главный юрисконсульт Tyson Foods Inc. пожертвовал документы жены после ее смерти в специальную коллекцию библиотеки University of Arkansas. Архив включает переписку, дневники, интервью, заметки о стратегии и записи бесед с супругами Клинтон начиная с середины 1970-х годов. До 2010 -го архив был недоступен для публики вообще, после началась публикация отдельных частей, но полностью открыт он был лишь недавно. И вот теперь, читая отрывки из архива Блэр, можно узнать, что в 1993-м, когда Хиллари только пришла в Белый дом, она начала наводить там свои порядки, что вызвало множество столкновений с персоналом. В приватной беседе она жаловалась, что ее муж «слишком мягок и не может увольнять людей, наказывать их за ошибки, не может навести железную дисциплину», что «у него никогда не было внятной стратегии». Уже весной 1994 года Хиллари пожаловалась подруге, что муж «губит себя и дискредитирует президентский пост». Она также сказала, что у журналистов «огромное эго и мало ума», а Конгресс – куча нытиков, лишенных мужества. Все это выглядит достаточно невинно, но в то же время первая леди, обсуждая возможность интервенции в Югославию, признала, что действия войск Слободана Милошевича являются «преступлением

Advertising: 718.303.8855

на уровне Холокоста», но одновременно выступила против вооруженного вмешательства США, заявив что «они там убивают друг друга уже девятьсот лет». И, как отметила Блэр, ее больше волновало, что Югославия может стать «Вьетнамом для Билла», что его авторитет может

этого слова». Она также подчеркнула, что «все происходило по обоюдному согласию и никакого насилия или шантажа тут не было». Спустя несколько дней после завершения дела об импичменте «голос Хиллари звучал почти весело, она радовалась, что смогла отбиться от нападения. Она сказала, что люди в Вашингтоне не умеют чувствовать боль». Есть такой анекдот середины девяностых. Клинтон с супругой после

быть подорван в случае неудачного для Америки хода боевых действий, и, внимание: это поставит под угрозу проводимую с ее подачи реформу здравоохранения. Весьма показательна и другая история. В том же 1994 году Клинтон хотел выдвинуть судью Ричар­да Арнольда из Арканзаса в Верхов­ный суд. Хиллари отговорила его от этого решения, опасаясь, что Арнольд не проживет пяти лет до конца своего срока – врачи диагностировали у него лимфому на начальной стадии. «Это может быть послед­ ний судья, которого Билл назначит, - писала тогда Блэр. – Его шансы на переизбрание очень эфемерные, в южных штатах его ненавидят по­чти все». Билл даже просил Блэр повлиять на Хиллари в этом вопросе, но первая леди решительно стояла на своем. Соответствующую должность занял Стивен Брайер. А Арнольд прожил все 10 лет и умер в 2004-м. Во время скандала с Моникой Левински Хиллари «не пыталась оправдать мужа, но гораздо больше беспокоилась об уроне его репутации и возможном импичменте. Она думала только о том, как ее семье выйти из этой истории с минимальным ущербом». По словам самой Хиллари в телефонном разговоре, «Билл, безусловно, совершил ошибку, флиртуя с этой самовлюбленной куколкой, но речь не шла о сексе ни в каком смысле

выборов его президентом прогуливались и встретили бывшего одноклассника Хиллари, который работал на бензоколонке. - Видишь, - говорит Билл жене, - если бы ты вышла за него замуж, сейчас тоже работала бы на бензоколонке. - Нет, - отвечает она, - если бы я вышла за него замуж, сейчас он был бы президентом, а ты работал бы на бензоколонке. Судя по записям Блэр, в этой шутке лишь малая доля шутки… Напомним, что все эти записи делались до 2000 года, когда Хиллари Родем Клинтон еще не вступила самостоятельно на тропу большой политики. И не нужно даже представлять, как прогрессировали с того времени ее цинизм, прагматичность, способность переступить через любого ради достижения своих целей. Апофеозом этой эволюции, пожалуй, можно назвать ее поведение после трагедии в Бенгази осенью 2012 года, ее ложь соотечественникам ради спасения собственной шкуры и шкуры своего босса Барака Обамы накануне выборов. Женщины, которые в политике пробиваются на самый верх, обычно, как выражаются американцы, отличаются «стальными яйцами» - их решимости и властности позавидует большинство мужчин. Но разве беспредельный цинизм и жестокость могут быть предметами зависти? Борис Грустин

www.ReporterRu.com

№639, 12 февраля 2014 г.

Наркоманская Америка Смерть знаменитого актера Филипа Сеймура Хоффмана от передозировки героина снова привлекла внимание СМИ к проблеме наркомании в американском обществе. Нельзя сказать, чтобы раньше о ней совсем не говорили. В конце концов, у нас есть целое Управление по борьбе с наркотиками в составе Министерства юстиции, и десять тысяч его сотрудников должны чем-то заниматься. Но до сих пор считалось, что «наркота» - удел социальных низов, в одном ряду с утренними перестрелками и ранними абортами. Часть особого стиля жизни, к которому добропорядочные американцы отношения не имеют. Трагедия Хоффмана сломала этот стереотип. Оказалось, что грань между рецептурными обезболивающими, которые выписывают нам законопослушные врачи, и белым порошком, который везут в страну суровые мужики с мексиканских и афганских плантаций, очень тонка, почти неразличима. Люди, которые пристрастились к лекарствам, часто переходят на героин, потому что его легче достать, а эффект практически тот же. В свою очередь, многие наркоторговцы и наркоманы заключают сделки с нечистоплотными врачами, которые выписывают им опиоиды по фальшивым рецептам. Если объединить в одной статистике две наркотических эпидемии – «легальную» и «нелегальную», то цифры получаются кошмарными – свыше 70 миллионов американцев потребляют наркотики. Из них только 22 миллиона употребляют законодательно запрещенные препараты, включая марихуану, гашиш, кокаин (в том числе крэк), героин, галлюциногены и лекарства на основе опиоидов, купленные без рецепта. Добавим к этому 60 миллионов граждан, злоупотребляющих выпивкой. Напомним, что алкоголь, по всем признакам, – тяжелый наркотик, в ряду с кокаином, героином и амфетаминами. Итого – 130 миллионов наркозависимых граждан. Это почти половина населения! Каждый год десять миллионов потребителей запрещенных веществ и тридцать миллионов потребителей алкоголя садятся за руль в состоянии опьянения. Как свидетельствует недавний доклад Центра по контролю и профилактике заболеваний, 27 тысяч человек в год погибает от случайной передозировки наркотиков – это, в среднем, один человек каждые 19 минут. Причем опиоидные анальгетики вызвали больше таких смертей, чем героин и кокаин, вместе взятые. При

этом на каждую смерть от передозировки приходится 9 визитов к наркологу, 35 вызовов «скорой помощи», 161 сообщение о злоупотреблении наркотиками или зависимости. «Другими словами, это эпидемия», - констатируют исследователи. В 2010 году врачи выписали более 250 миллионов рецептов на одни только антидепрессанты. А ведь есть еще нейролептики, галлюциногены, стабилизаторы настроения, стимуляторы, транквилизаторы, снотворные… Мы боремся с курением и пьянством среди детей, но нередко сами превращаем их в наркоманов. Самый популярный диагноз детских психологов – синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Не все врачи уверены, что такая болезнь существует. Все признаются, что понятия не имеют, как ее лечить. Но при этом с уверенностью выписывают в качестве лекарства риталин – психостимулятор, вызывающий привыкание. Он входит в список наркотических веществ второй категории опасности – «контролируемая субстанция, допустимая к медицинскому применению, но обладающая высоким потенциалом злоупотребления». Для сравнения – в тот же список входят кокаин, амфетамины, опиум, метадон, оксикодон, морфин, кодеин и барбитураты. Кроме того, некоторые исследования показывают, что риталин опасен для сердца. И вот этим родители пичкают десятилетних детей, причем те даже не имеют права отказаться! По разным оценкам, от четырех до девяти миллионов американских детей, в основном мальчиков, получают риталин или его аналоги в детстве. 19 процентов мальчиков и 10 процентов девочек школьного возраста имеют диагноз СДВГ. Примерно половину «лечат» медикаментозными средствами. «Современная психиатрия – это уже не наука о душе человека, - пишет один журналист. – Это громадная бюрократическая машина по раздаче наркотиков населению». С каждым выпуском «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам», или DSM, расширяется список болезней, требующих лекарственного лечения. Даже многие психиатры уже открыто протестуют против такого механистичного подхода. Куда мы придем такими темпами? Неужели в «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, где большинство психологических проблем люди решают с помощью общеупотребительного наркотика – сомы? «Сомы грамм – и нету драм»? Хуже… Сома у Хаксли хоть была безвредной… Марк Витковский


4

Большой нью-йорк

ǿ ǻDZ

Профсоюзы поддерживают ǵȍ мэра ǬǶǮǬȍȚȍșȤ!

ǹȖȊȓȈȌȍȓȤȞȣ ȚȍȓȍȒȈȕȈȓȈ ǬǶǮǬȄ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǪȐȕȖȒțȘȖȊ Ȑ ǵȈȚȈȓȤȧ ǹȐȕȌȍȍȊȈ ȌȈȓȐ ȗȘȍșș-ȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȦ Ȋ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȥȜȐȘȍ,профсоȋȌȍ ȏȈȧМощнаяȗȘȧȔȖȔ коалиция ȊȐȓȐ, ȟȚȖ ȉțȌțȚ ȉȖȘȖȚȤșȧ ȏȈ ȗȘȖȌȖȓюзов и правозащитных групп ȎȍȕȐȍ ȘȈȉȖȚȣ ȌȖ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ. намерена поддержать мэра де ǪȐȕȖȒțȘȖȊ ȗȖȓȈȋȈȍȚ, ȟȚȖ șȐȚțȈБлазио в борьбе за повышение ȞȐȧ ȘȈșȒȈȟȐȊȈȍȚșȧ ȗȖ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȔ минимальной заработной плаȗȘȐȟȐȕȈȔ: «ǪȘȧȌ ȓȐ ȏȌȍșȤ ȟȚȖ-ȚȖ ȥȒȖты в Нью-Йорке. ȕȖȔȐȟȍșȒȖȍ. dzȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ участие șȖȉȐȘȈВ кампании приняли ȓȐșȤ ȒțȗȐȚȤ ȒȈȕȈȓ ȏȈ ȉȍșȞȍȕȖȒ, ȕȍ ȕȈпрофсоюз SEIU 1199, Working ȠȓȖșȤ. ǹ ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, Ȋșȍ ȖȜȐȞȐFamilies Party и группа New York ȈȓȤȕȣȍ ȐșȚȖȟȕȐȒȐ ȚȊȍȘȌȧȚ: «ǵȍ ȕȈȌȖ Communities for Change. ПредставиȏȈȒȘȣȊȈȚȤ», Ȉ ș ȌȘțȋȖȑ, Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ тели коалиции во вторник объявиȖȚȒȓȦȟȈȦȚ ȕȈș ȖȚ ȊȍȡȈȕȐȧ – ȊȖȚ Ȑ șțли, что начинают «агрессивную» ȌȐȚȍ șȈȔȐ». политическую право ǺȍȒțȡțȦ кампанию șȐȚțȈȞȐȦ за ȊȓȈȌȍȓȍȞ муниципалитетов самостоятельно ȖȗȐșȈȓ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ: «ǻ ȕȈș устанавливать минимальной ȏȈȒȓȦȟȍȕȣ 273размер ȌȖȋȖȊȖȘȈ ș ȒȈȉȍȓȤзарплаты выше установленных в ȕȣȔȐ ȖȗȍȘȈȚȖȘȈȔȐ. ǰȏ ȕȐȝ 252 ȗȘȖштате восьми долларов ȌȖȓȎȈȦȚ ȊȍȡȈȚȤ. ǵȖ ȕȈșв час. ȖȚȒȓȦȟȐȓȐ Профсоюзы общественные ак­ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȍ. ǵȈșиșȔȖȚȘȍȓȖ 17 ȔȐȓȓȐти­­­ висты провели пресс-кон­ фе­ȖșȚȈрен­ ȖȕȖȊ 400 Țȣșȧȟ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǹȍȑȟȈș цию за повышение заработ­ ȓȖșȤ и2митинг ȔȐȓȓȐȖȕȈ, Ț. ȍ. 15%». ǹȍȑȟȈș «ǬȖȎȌȤ» ной платыȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȍȚ возле входа вȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ мэрию. Они șȊȖȍȋȖ ȊȍȡȈȕȐȧ ȌȘțȋȐȝ șȍȚȧȝ –Smart говорят, что вȊ штате сейчас три TV, Apple TV,низкооплачиваемых «ǬȦȕȈ» Ȑ ȌȘțȋȐȝ, ȊȍȌțȚмиллиона соșȧ ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȣ. трудников. «Ǵȣ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ ȚȖȔ «МыȉțȌȍȔ признаем, чтоȘȖȊȕȖ зарплата, Ȏȍ ȖȉȢȍȔȍ, ȚȖȔ Ȏȍвыживания ȘȍȎȐȔȍ, ȚȍȔработȒȖȓȐнеобходимая для ȟȍșȚȊȖȔ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍșȚȤ. ника на Манхэттене или вșȍȑȟȈș Бруклине, DzȖȕȍȟȕȖ, Ȕȣслишком șȍȑȟȈș ȗȣȚȈȍȔșȧ может быть высокой иȏȈȚȧнеȕțȚȤ ȍȡȍ ȗȖȧșȈ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ Ȑ ȚȈȒ ȚțȋȖ подъемной для работодателя в БуфȏȈȚȧȕțȚȣ. ǰ șȍȑȟȈș Ȋșȍ ȘȍȉȧȚȈ ȗȘȐȝȖфало или Бингемтоне, - сказал ГекȌȧȚ ș ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȔȐ, ȋȌȍ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ тор Фигероа, президент профсоюза șȖȒȘȈȚȐȚȤ, Ȉ ȋȌȍ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ», - ȗȖȧșработников сервиса SEIU Local 32BJ. ȕȐȓȈ ǹȐȕȌȍȍȊȈ. – Поэтому борьба за дальнейшее ǪȐȕȖȒțȘȖȊ ȗȖȠȍȓ ȕȈ ȖȚȟȈȧȕȕȣȑ повышение минимальной зарплаты ȠȈȋ – Ȗȕ ȏȈȧȊȐȓ, ȟȚȖ ȚȍȓȍȒȈȕȈȓ ȋȖȚȖȊ по не ȖȚȌȈȊȈȚȤ имеет смысла. «ȌȖвсему ȒȖȕȞȈ штату 2014 ȋȖȌȈ șȐȋȕȈȓ Эта должнаȒȈȉȍȓȤȕȣȔ быть определеȊșȍȔцифра ȘȖșșȐȑșȒȐȔ ȖȗȍȘȈна в каждом городе в соответствии ȚȖȘȈȔ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ ȕȈȟȐȕȈȧ ș 1 ȜȍȊȘȈсȓȧдоходами и расходами егоȌȖȝȖȌȣ жите2014 ȋȖȌȈ». ȅȚȖ șȖȒȘȈȚȐȚ лей. Особенно это ȕȈ актуально в НьюȒȈȕȈȓȈ ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ 20 – ȖșȕȖȊȕțȦ Йорке, огромные ȗȘȐȉȣȓȤ где ȚȖȚ вращаются Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȏȈ деньги, а стоимость жизни«ǬȖȎȌȤ» может șȟȍȚ ȘȍȒȓȈȔȣ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ,

присниться в кошмарах. Недавно мы смогли добиться повышения ȗȓȈȚȐȓ «ǺȘȐȒȖȓȖȘț», ȒȘțȗȕȍȑȠȍȔț зарплаты для работников авиакомȖȗȍȘȈȚȖȘț șȗțȚȕȐȒȖȊȖȋȖ ȚȍȓȍȊȐȌȍпаний. Но мы не можем митинговать ȕȐȧ, ȏȈ ȌȖșȚțȗ месяцев Ȓ ȍȋȖ ȈțȌȐȚȖȘȐȐ. ǵȍпо нескольку возле офиса șȔȖȚȘȧ «ǺȘȐȒȖȓȖȘ» ȖȉȢȧȊȐȓ, каждогоȕȈ ȥȚȖ, скупого работодателя. ȟȚȖ Ȗȕголоса ȖȚȒȓȦȟȐȚ «ǬȖȎȌȤ» , этой ȒȈȒ ȘȈȕȍȍ Пока в поддержку идеи ȗȖșȚțȗȐȓȐ «ǨȒȈȌȖ», «ǪȣȔȗȍȓȒȖȔ», звучат еще слишком робко. Но мы «ǵǺǪ+» Ȑ «ǸȖșȚȍȓȍȒȖȔ». считаем, что выбрали правильный ǶȌȕȈȒȖ «ȕȈȌȍȎȌȈ ȍșȚȤ, Ȕȣ Ȏȍ момент. Трудящиеся страдают, и optimistic channel», - șȒȈȏȈȓȈ ǹȐȕȌȍэто может быть одним из механизȍȊȈ. мов, которые помогут им». Против«DzȚȖ-ȚȖ ȋȖȊȖȘȐȓ: ȕȈȌȖ ȗȖȑȚȐ Ȑ ников у этой идеи тоже ȏȈșțȌȐȚȤ ȖȗȍȘȈȚȖȘȖȊ. ǨȋȈ, хватает. ȟȍȘȍȏ ȋȖȌИ самый них, Șțȉȓȍȑ конечȔȣ ȉȣ влиятельный ȗȖȓțȟȐȓȐ șȚȖ из Țȣșȧȟ но, губернатор ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȐ. ǵȖЭндрю Ȕȣ ȕȍ Куомо. Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ Ȍȍво вторник утром ȓȈȓȐПоявившись ȉȐȏȕȍș», - ȗȖȧșȕȐȓ ǪȐȕȖȒțȘȖȊ. на ǰȏ радиопередаче «The Capitol ȏȈȓȈ ȗȘȖȏȊțȟȈȓ ȊȖȗȘȖș: «DzȖȋPressroom», Куомо сказал ведущей ȌȈ Ȋȣ ȏȈȒȘȖȍȚȍ ȚȍȓȍȒȈȕȈȓ?». «ȇ ȌȈȎȍ Сьюзан Арбеттер, что ȚȈȒțȦ наличие миȕȍ ȝȖȟț ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ șȐȚțȈнимальной и разȞȐȦ, Ȕȣ ȕȍзаработной ȏȈȒȘȖȍȔșȧ,платы - ȖȚȊȍȚȐȓȈ ǹȐȕȌȍȍȊȈ, Ȑ ȟțȚȤ ȗȖȏȎȍ țȚȖȟȕȐȓȈ: личных налоговых ставок в предеȇлах ȕȐȒȖȋȌȈ șȍȉȍ ȊȖȗȘȖș, одногоȕȍи ȏȈȌȈȊȈȓȈ того же штата может ȟȚȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȍșȓȐ ȕȈș ȕȍ ȗȖȌȒȓȦȟȈȚ. создать «хаотическую ситуацию». ǭșȓȐ ȕțȎȕȖ,лоскутное ȧ ȚȖȟȕȖ ȖȉȘȈȡțșȤ «Мы ȉțȌȍȚ получим одеяло, Ȓкоторое ǷțȚȐȕț,муниципалитеты ȟȚȖȉȣ ȘȍȠȐȚȤ, ȟȚȖ ȌȍȓȈȚȤ будут отȌȈȓȤȠȍ». чаянно тянуть на себя, пытаясь пеǷȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȖ -ȊȘȍȔȧ реманить мигрантов, сказал ȗȘȍșșгуберȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȐ ȕȖȊȖșȚȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐ натор. – Мы конкурируем с другими ȗȖșȚțȗȈȚȤ. штатами в ǷȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ этом плане, ноȒȖȔȗȈȕȐȐ не хотим ǸȖșȚȍȓȍȒȖȔ ǪȈȓȍȘȐȑ DzȖșȚȈȘȍȊ șȖȖȉсоревноваться еще и сами с собой». ȡȐȓ, ȟȚȖ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȌȖȗțșȒȈȍȚ ȊȖȏЕго поддержали Совет предприȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊ Ȗ ȊȖȏȊȘȈȡȍнимателей штата и практически все ȕȐȐ Ȓ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊț, Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ политики-консерваторы. «ГуберȍșȓȐ «ǬȖȎȌȤ» ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚ șȊȖȦ Șȍнатор и законодательное собрание ȗțȚȈȞȐȦ. ужеǰȏȊȍșȚȕȣȑ поднимали ȘȖșșȐȑșȒȐȑ заработную ȖȗȗȖȏȐплату в 2013-м, ǨȓȍȒșȍȑ – сказал ǵȈȊȈȓȤȕȣȑ Скотт Рейф,șȒȈȏȈȓ, прессȞȐȖȕȍȘ секретарь республиканской фракȟȚȖ Ȗȕ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȒȈȔȗȈȕȐȦ ȗȖȌȌȍȘȎции в сенате штата. - Мы совершенȒȐ ȚȍȓȍȒȈȕȈȓȈ. «Ǫ șȊȧȏȐ ș ȥȚȐȔ, ȝȖȟț но не заинтересованы ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖ șȖȖȉȡȐȚȤ вȖ повторном ȚȖȔ, ȟȚȖ пересмотре этого ȕȈȠȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȗȖзакона». ȏȈȡȐȚȍ ȗȘȈȊ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȍȑ (ȍșȚȤ Ȑ ȚȈȒȖȍ К. Ȋ Ильин șȐșȚȍȔȍ

Де Блазио продолжает раздавать обещания

ȊȈȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. «Ǫ șȊȧȏȐ ș ȏȈȧȊȓȍȕȐȍȔ «ǺȘȐȒȖȓȖȘȈ» ȥȚȈ ȐșȚȖȘȐȧ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȌȘțȋȖȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ. ȇ șȖȋȓȈșȍȕ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȔ ǷȍȚȘȖȊȐȟȍȔ Онș также пообещал ввести в dzțобиȒȐȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ țșȔȖȚȘȍȓ ȏȌȍșȤ ȗȘȐход муниципальные идентификационȏȕȈȒȐ ȒȈȘȚȍȓȤȕȖȋȖ ȒȖȚȖные карты, которые șȋȖȊȖȘȈ, станут доступны Șȣȑ для ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȚ всех жителей вȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊț этом году, незавиȖ симо ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ. ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȍșȚȤ от их иммиграционного статуса, ȗȘȐȏȕȈȒȐ șȚȈȚȤȐ 178 ǻȋȖȓȖȊȕȖȋȖ DzȖȌȍȒșȈ», - șȒȈȏȈȓ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚ ǹǷǿ ǴȐȝȈȐȓ ǼȍȌȖȚȖȊ.

ǴȍȎȌț ȚȍȔ ǫȓȈȊȈ ǴȐȕȒȖȔșȊȧȏȐ ǵȐȒȖȓȈȑ ǵȐȒȐȜȖȘȖȊ Ȋșȍ ȖȉȊȐȕȍȕȐȧ Ȋ ȌȈȊȓȍȕȐȐ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȖȚȘȐȞȈȍȚ: ȊșȍȋȌȈпадают. ȎȍȓȈȕȐȍНо растут, а «ǷȖȕȧȚȕȖ доходы бедных ȎțȘȕȈȓȐșȚȖȊ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ- а основная проблема дажеȗȘȐȌȈȚȤ не в этом, ȒȐȑ ȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȐȓȐ ȗȖȓȐȚȐȟȍв том, что исчезает прослойка между șȒȐȑ ȖȒȘȈș ȥȚȐȔ ȊȖȗȘȖșȈȔ, ними – средний класс». ȕȖ ȧ șȟȐȚȈȦ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȊȖȗȘȖș ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ Он подчеркнул, что не намерен ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖ-ȗȘȈȊȖȊȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ отказываться от своего плана ȒȈобȕȈȓȈ Ȑ ȊȍȡȈȚȍȓȧ». ложить дополнительными налогами ǹȗȐȒȍȘ ǹȖȊȍȚȈ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ богатейшую часть горожан,ǪȈȓȍȕчтобы ȚȐȕȈ ǴȈȚȊȐȍȕȒȖ ȌȈȎȍ ȊȣșȚțȗȐȓȈ Ȋ ȏȈпрофинансировать строительство обȡȐȚț ȖȗȈȓȤȕȖȋȖ «ǬȖȎȌȧ», ȗȘȈȊ ȌȈ щедоступных детских садов. ȖȟȍȕȤ șȌȍȘȎȈȕȕȖ: «ǵȐȟȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ ȏȈДе Блазио также объявил о наȒȘȣȊȈȚȤ. ǹȈȔȐ ȎțȘȕȈȓȐșȚȣ ȌȖȓȎȕȣ мерении пересмотреть все программы ȖșȖȏȕȈȚȤ șȊȖȦ ȊȖȗȐȦȡțȦ ȖȠȐȉȒț Ȑ финансовой помощи пострадавшим от ȐȏȊȐȕȐȚȤșȧ». урагана «Сэнди», восстановǯȈ ȘțȉȍȎȖȔ Ȏȍускорить ȕȈȓȐȟȐȍ ȚȈȒȖȋȖ ление поврежденных зданий и расȌȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȊȣȏȣȊȈȍȚ пределение средств. șȖȔȕȍȕȐȑ: «Мы ȖȚȌȍȓȍȕȐȧ не забудем«ǸȍȗȖȘȚȍȘȣ наш долг перед ǫȓȈȊȈ ȉȍȏ пострадавшими, - сказал – Мы ȋȘȈȕȐȞ» Ȋ ǪȖșȚȖȟȕȖȑ ǭȊȘȖȗȍмэр. Ȑ ǨȏȐȐ полныǩȐȘ решимости действовать еще ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȓ ȕȈ șȈȑȚȍ ȖȘDZȖȝȈȕȕ более эффективно ȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ, иȋȌȍрезультативно, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ: «DzȖȓȖșșȈȓȤȕȖȍ ȕȍșȖȖȚчем раньше». ȊȍȚșȚȊȐȍ ȔȍȎȌț ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȔȣȔ ȕȈУпомянув тему строительства, ȘțȠȍȕȐȍȔ ȔȍȘȈȔȐ, ȒȖȚȖмэр также«ǬȖȎȌȧ» объявил оȐ своих планах доȘȣȍ ȉȣȓȐв ȗȘȐȕȧȚȣ ȗȘȖȚȐȊтысяч ȕȍȋȖ,единиц ȧșȕȖ бавить городе двести ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȥȚȈ șȐȚțȈȞȐȧ ȉȣȓȈ ȐșдоступногоȟȚȖ жилья. ȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ȥȚȖȑ ȈȒȞȐȐ. Ǫ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȒȈȒон țȌȖȉȕȣȑ ȟȚȖ«Dz ȕȈȔ ȊȟȍȘȈ ȗȖșȚțȗȐȓȈ ȎȈȓȖȉȈ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȈ Не смог обойти ȗȖȊȖȌ, и проблему ȊȘȍȔȧ Ȕȣ șȖȖȉȡȐȔ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȥȚȖ ȏȈșȚȈȊȐȚȤ ȏȈȔȖȓȟȈȚȤ ȖȚ ǹǷǿ, Ȕȣ ȍȍ ȘȈșșȔȖȚȘȐȔ, Ȑ Ȋ Țȍȟȍ- ȉȣповторных контрактовȍȌȐȕșȚȊȍȕȕțȦ с городскими șȌȍȓȈȚȤ Ȑ ȒȈȒȐȍ ȎȈȓȖȉȣ ȖȚ ȊȈș ȕȈȔ ȒȖȔȗȈȕȐȍ 30 Ȍȕȍȑ ȊȣȕȍșȍȔ ȘȍȠȍȕȐȍ. ǷȖȒȈ ȕȍȏȈȊȐșȐȔțȦ служащими, ȚȍȓȍȊȐȏȐȖȕȕțȦ которые грозят разорить ȗȖȕȈȌȖȉȧȚșȧ», - ȕȈȗȐșȈȓ Ȗȕ ț șȍȉȧ Ȋ Ȋ ǸȖșșȐȐ.бюджет. ǪȔȍȠȈȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȗȍȘȈȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȊȖȏȔȖȎȕȖȔ ȘȍȠȍȕȐȐ ȗȘȍ- ȕȐȦ городской Удовлетворить ȉȓȖȋȍ. ȎȌȍȊȘȍȔȍȕȕȖ», - ȖȚȊȍȚȐȓȐ ȗȘȍȌșȚȈ- ȚȖȘȖȊ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȒȈȕȈȓȖȊ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐнынешние требования 152 профсоюǻȗȖȓȕȖȔȖȟȍȕȕȣȑ ȗȖ ȗȘȈȊȈȔ ȟȍȖȕȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ ȕȍȌȖȗțșȚȐȔȖ. ǸȍȠȍȊȐȚȍȓȐ ǼǨǹ. зов будет трудно, признал мэр. Но он ȓȖȊȍȒȈ Ȋ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ ǪȓȈȅȒș-ȔȐȕȐșȚȘ ȜȐȕȈȕșȖȊ, ȗȘȍȌșȍ- ȕȐȍ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ ȚȍȓȍȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕДе Блазио назвал основной про«чтобы ни одна дочь и ни один сын пообещал, что будет «финансово отȌȐȔȐȘ dzțȒȐȕ ȚȖȎȍ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȖ ȊȖȌȈȚȍȓȤ ȒȖȔȐȚȍȚȈ ǫȘȈȎȌȈȕșȒȐȝ ȐȕȐ- ȕȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȊȍȡȈȕȐȍ блемой Нью-Йорка растущее социальнашего города не был лишен возветственным». ȗȘȖșț ȖȚȒȓȦȟȍȕȐȧ șȓȍȌțȍȚ ȊȖȏȉțȌȐȚȤ ȞȐȈȚȐȊ ǨȓȍȒșȍȑ DzțȌȘȐȕ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ «ǬȖȎȌȧ», ȊȍȘȖȧȚȕȖ, ȗȖȊȓȍȟȍȚ ȏȈ șȖное неравенство слушатеможности открыть«ǬȖȎȌȤ» банковский Винсент Игнизио, лидер респуțȋȖȓȖȊȕȖȍ ȌȍȓȖ. иǵȈпопросил ȏȈșȍȌȈȕȐȐ ȗȘȍȘȍȒȓȈȔȖȌȈȚȍȓȍȑ Ȑ țȋȘȖȎȈȖȗȘȖș ȚȍȓȍȒȈȕȈȓȈ «ȕȍ счет, ȔȖ- ȉȖȑ ȗȖȚȍȘȦ лей поддержать его ȗȖ усилия в борьбе арендовать квартиру, книгу городȏȐȌȍȕȚșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ȗȘȈȊȈȔ ȟȍȓȖ-с ȎȍȚ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ меньшинства țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȐ вȒȈȕȈȓȈ. ȉȣȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ взять ȏȈȒȘȣȚȐȧ ȒȈ-в ȍȚбликанского этим Ȗȕ явлением. Он сказал, что планибиблиотеке лишь потому, что онǶȕ не ǪȈȎȕȖșȚȤ ском совете, заявил по итогам ȊȍȒȈ ȗȖȖȉȍȡȈȓ, ȟȚȖ ȗȖȗȘȖșȐȚ ȘțȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ этого ȕȍȕȈȓȈ ȐȓȐ ȖȚȒȓȦȟȍȕȐȧ ȊȍȡȈȕȐȧ». рует попросить законодателей штата ȌȖȉȈȊȐȓ, имеет нужного документа.ȗȘȖȊȈȑȌȍЯ обраща- ȌȖȖȞȍȕȐȊȈȚȤ выступления, обещания звуȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧ ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȖȑ ȈȕȚȐȔȖȕȖȕȈ что ȜȖȕȍ ȉȓȐȏȖșȚȐмэра ǶȓȐȔȟȚȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ на следующей предоставить юсь ȘȍȠȐȊȠȐȝ ко всем моим братьям «ǬȖȎȌȤ», и сестрам, ȗȐȈȌȣ чат красиво, но «предвыборная камȗȖȓȤȕȖȑ șȓțȎȉȣ неделе (ǼǨǹ) ȘȈȏȖȉȘȈȚȤșȧ Ȋ Ȋ ǹȖȟȐ. ǰșȟȍȏȕȖȊȍȕȐȍ «ǬȖȎȌȧ» ȘȖȊ, ȖȚȒȓȦȟȐȚȤ ему Ȍȍȓȍ. разрешение поднять минималь- ȊȣȏȣȊȈȍȚ жителям ȉȖȓȤȠȐȍ Нью-Йорка – этот «ǷȖȟȍгород и șȚȈȓȖ пания позади, так что пора заканȥȚȖȔ ȉȣуже șȍȘȤȍȏȕȣȔ țȌȈȘȖȔ ȗȖ șȊȖȉȖȊȖȗȘȖșȣ. нуюǪзаработную плату.Ȑ Ȋ ǼǨǹ Ȋ șȊȧваш тоже, и мы не Ȏȍ заставим ни- Ȍȍчивать с популизмом и переходить к ǫȍȕȗȘȖȒțȘȈȚțȘț ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ Ȋ ǸȖșșȐȐ». Ȕț ȚȈȒдом ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ? ǶȕȐ ȗȖȌȗȐșȈ«Мы ȖȉȘȈȚȐȓșȧ хотим, чтобы жители Нью- ȓȐкого уходить в тень». Правозащитниконкретике. Городской бюджет – это ǴȈȘȒ ǪȐȚȒȖȊșȒȐȑ ȏȐ ș ȥȚȐȔ Ȑ ǹȖȊȍȚ ȗȖ ȗȘȈȒȖȕȚȘȈȒȚȣ». Йорка, которые работают целую недеки встретили эту часть выступления 70 миллиардов долларов, и есть беслю, не относились к беднейшим слоям аплодисментами. численное множество людей, которые населения, - сказал мэр. – Мы хотим Мэр также упомянул проблему хотят их получить. Мы хотим услыдать понять жителям Нью-Йорка, что «двух городов», которая была одним шать от мэра, сколько, на что и когда мы уважаем труд и что труд в этом гоиз его козырей во время избираон намерен потратить». ȌȍȘȈȞȐȐ ȈȊȚȖȕȖȔȐȧ, ǻ ǹȀǨдостойно Ȑ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ șȖȦȏȈ ȕȍȚ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖ ȗȓȈȕȈ роде будет оплачиваться». тельной кампании. «Доходыș țȟȍȚȖȔ богатыхȚȖȋȖ, ȟȚȖ DzȘȣȔ — ȥȚȖ ȘțșșȒȈȧ Р.Рабинович ȘțșșȒȈȧ ȗȖ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȐ, ȗȖ ȒțȓȤȚțȘȍ Ȑ ȧȏȣȒț… ǵȈȠȐȔ ȏȈȗȖ ȖȒȈȏȈȕȐȦ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ ȗȖȔȖȡȐ ǻȒȘȈȐȕȍ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȏȈȧȡȐȚȕȐȒȖȔ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ǸȖșșȐȑșȒȈȧ ǼȍȌȍȘȈȞȐȧ», — ȊȣȊȐȓȈ ǴȈȑȧ DzȖșȤȧȕȟȐȟ, ȗȘȍșș-șȍȒȘȍȚȈȘȤ ȊȍȘȝȖȊȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚțȗȐȓ ȌȍȗțȚȈȚ ǹȍȘȋȍȑ ǾȍȒȖȊ (ȗȈȘȚȐȧ «ǸțșșȒȖȍ ȍȌȐȕșȚȊȖ»). șȚȈȊȐȚȍȓȧ ǭȊȘȖșȖȦȏȈ ȗȖ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȔ ȌȍȓȈȔ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȒȍ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ DzȥȚȘȐȕ ȅȠȚȖȕ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȖȕȈ Ȏȍ ȌȖȉȈȊȐȓȈ, *** ǪȐȒȚȖȘ ȇȕțȒȖȊȐȟ ȊșȚȘȍȚȐȚșȧ ș ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȔ ǷțȚȐȕȣȔ ȟȚȖ ǭȊȘȖșȖȦȏ ȋȖȚȖȊ ȘȈșșȔȖȚȘȍȚȤ ȊȖȗȘȖș Ȗ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍ7 ȜȍȊȘȈȓȧ. Ƕȉ ȥȚȖȔ șȖȖȉȡȈȍȚ ǻǵǵ șȖ șșȣȓȒȖȑ ȕȈ ǨȓȍȒșȈȕȕȐȐ ǻȒȘȈȐȕȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ ȗȖȔȖȡȐ Ȋ șȓțȟȈȍ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ Предсказание сурка Чака ся до второй половины дня четверЛа Гуардия и Ньюарк. Так как шторм ȌȘȈ ǭȜȘȍȔȖȊȈ, ȓȐȌȍȘȈ ȜȘȈȒȞȐȐ ǷȈȘȚȐȐ ȘȍȋȐȖȕȖȊ. ǪșȚȘȍȒȖȕșȚȐȚțȞȐȖȕȕȖȑ ȘȍȜȖȘȔȣ. продолжает сбываться: зима га. Минимальные прогнозируемые движется вдоль шоссе I-95, большие ȟȈ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȖȊ ǸȖșșȐȐ Ȑ ǻȒȘȈȐȕȣ șȖșȚȖȐȚșȧ Ȋ ǹȖȟȐ. *** дажеdzȐȌȍȘ не думает уходить от нас. осадки – 4-6 дюймов снега в разных его участки могут быть занесены, так ȗȈȘȚȐȐ «ǻǬǨǸ» ǪȐȚȈȓȐȑ DzȓȐȟȒȖ șȖȖȉȡȐȓ Ȗ ȋȖ*** Мы уже перенесли череду ано- Ȍȓȧ штатах. что пользоваться им ȗȘȖȚȍșȚțȦне рекомендуǵȈ ǴȈȑȌȈȕȍ ǵȍȏȈȓȍȎȕȖșȚȐ Ȋ DzȐȍȊȍ ȚȖȊȕȖșȚȐ ǭǹ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚȤ ȗȖșȘȍȌȕȐȒȖȊ ȌȐȈȓȖȋȈ ȔȍȎмальных морозов и заносов, но Максимальные – в два раза больется. Снег, вероятно, будет мокрый ȡȐȍ țșȚȈȕȖȊȐȓȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖșȚȣ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ Ȍț țȒȘȈȐȕșȒȖȑ ȖȗȗȖȏȐȞȐȍȑ Ȑ ȊȓȈșȚȤȦ. DzȓȐȟȒȖ ȗȖȌȟȍȘсиноптики обещают, чтоș ȊȓȈșȚȤȦ самый ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ ше. В северных западных окрести тяжелый, а порывы ветра до 30 ȌȊȐȎȍȕȐȧ. ǪȖȏȓȍ ȏȌȈȕȐȧ «ǻȒȘȈȐȕșȒȖȋȖ Ȓȕțȓ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊ ȚȘȍȚȤȧ и ȌȖȘȖȎȕȖȋȖ сильный впе-ȊȐȌȍȚȤ, ностях города ожидаются самые ǺȘȍȝșȊȧȚȐȚȍȓȤșȒȖȑ миль в час могутȗȖȧȊȐȓșȧ привести ȗȖșȚ, к обрыву ȌȖȔȈ» ȕȈ țȓȐȞȍ șȚȖȘȖȕȈ, зимний ȗȖșȒȖȓȤȒțшторм «ȒȚȖ-ȚȖеще ȌȖȓȎȍȕ ȒȈȒ ȗȘȖȐșȝȖреди. заносы. НаȕȈ Лонг-Айленде же электропроводов. Ȋșȍ ȌȖȋȖȊȖȘȍȕȒȖȚȖȘȖȔ «ȔȈȑȌȈȕȖȊȞȣ»-ȘȍȋțȓȐȘȖȊȡȐȒȐ ȒȖȕȚȘȖȓȐȌȐȚ ȗȘȖȞȍșș ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊ, Ȑ ȜȐȒșȐȘȖȊȈȚȤсильные Он Ȑдвижется с юга и уже достаосадки будут небольшими. Впрочем, вполне вероятно, ȕȖșȚȐ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ». ȘțȦȚ ȊȢȍȏȌ Ȑ ȊȣȍȏȌ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ǴȈȑȌȈȕȈ. ǸȍȠȍ- что вил немало проблем путешественниШтормовое предупреждение уже мы отделаемся легким испугом, *** ȕȐȍ Ȗȉ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȚȈȒȖȋȖ ȗȖșȚȈ ȈȒȚȐȊȐșȚȣ ȗȘȐȕȧ- – кам в DzȘȣȔșȒȐȑ Атланте иȗȈȘȓȈȔȍȕȚ в Далласе.șȖȉȐȘȈȍȚșȧ Ожидает- ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ объявлено в Филадельфии и юго- ȒȘțȗȕȖȑ шторм может отклониться в море Ȓ ǸȖșșȐȐ ȓȐ ȗȖșȓȍ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȉȈȘȘȐȒȈȌȣ ȕȈ țȋȓț țȓȐȞ ся,ȏȈчто по Нью-Йорку пройдет западной части Вероят- Ȑ или, наоборот, в глубину ȗȖȔȖȡȤȦ Ȑ ȏȈȡȐȚȖȑшторм Ȋ șȊȧȏȐ ș ȗȖșȓȍȌȕȐȔȐ șȖȉȣȚȐȧȔȐ ȕȈ Нью-Джерси. ǺȘȍȝșȊȧȚȐȚȍȓȤșȒȈȧ DzȖșȚȍȓȤȕȈȧ, ȋȌȍ ȗȘȖȍȏȌ континента, ȖșȚȈȓșȧ «Ǵȣ ȗȘȖșȚȖ ȖȉȧȏȈȕȣ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓно, ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȖȌȕȖȋȖ в ǻȒȘȈȐȕȍ. середине этой недели. Снегопад будут отменены некоторые (если ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ. задев нас только крылом. начнется вечером в среду и продлитне все) рейсы в аэропортах Кеннеди, Р.Рабинович

Сильнейший шторм только впереди

‰DzȘțȗȕȍȑȠȈȧ ǪȃǹǺǨǪDzǨ ǾǪǭǺǶǪ Ȋ ǼȐȓȈȌȍȓȤȜȐȐ ȖȚ $98.00, ș 1 ȗȖ 9 ȔȈȘȚȈ ‰ǾǪǭǺǭǵǰǭ ǹǨDzǻǸȃ Ȋ ǪȈȠȐȕȋȚȖȕȍ 2 Ȍȕȧ ȖȚ $180.00, c 22 ȔȈȘȚȈ ȗȖ 9 ȈȗȘȍȓȧ ‰ȅȒșȒțȘșȐȧ ȗȖ ǵȄȆ DZǶǸDzǻ – ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ, ȖȚ $74.00 ‰Ǩ ȚȈȒȎȍ Ȋșȍ ȥȒșȒțȘșȐȐ ȗȖ ǹȀǨ Ȑ DzǨǵǨǬǭ ǵǰǨǫǨǸǹDzǰDZ ǪǶǬǶǷǨǬ; ǩǶǹǺǶǵ; ǪǰǸǬǮǰǵǰȇ; ǪǭǸǴǶǵǺ ǰ ǬǸ.

Advertising: 718.303.8855

7

ǷȖșȓȍȌȕȍȍ ș ǻȒȘȈȐȕȣ

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

718-300-0399 - 7 дней в неделю ЖЕНЯ

Мэр Билл де Блазио выступил в понедельник с первым за свою карьеру обращением о положении дел в городе в LaGuardia Community College в Квинсе. В нем он изложил свое видение Нью-Йорка и перспектив развития «столицы мира». СобравшимȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ ǼȖȕȌȈ ȉȖȘȤȉȣ ș ȒȖȘȘțȗся его представила доктор Кэтрин ȞȐȍȑ) ȗȖȌȈșȚ внучка ȐșȒȐ Ȋ ȏȈȡȐȚț ȕȍȖȗȘȍЛаГуардиа, бывшего мэра ȌȍȓȍȕȕȖȋȖ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȍȑ, ȗȘȈФиореллоȒȘțȋȈ ЛаГуардии. ȊȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȘțȠȍȕȣ ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȖȗȍȘȈȚȖȘȖȊ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȚȍȓȍȊȐȌȍȕȐȧ. ǷȘȐȏȣȊȈȍȔ Ȋșȍȝ ȎȍȓȈȦȡȐȝ ȗȘȐșȖȍ-

-

www.ReporterRu.com

Ɋ636, 12 5 ȢȓȐȞȎșȭ №639, февраля 2014 2014 ȑ. г.

www.ReporterRu.com

Editorial: 718.303.8800


7 5

ǿ ǻDZБольшой нью-йорк

Куомо заставятȉȖȓȖȚȖ платить по счетам ǰȝ ȏȈȚȧȕȍȚ ȘȍȎȐȔȈ

коротко

ȕȐȍ ȕȖȋȈȔȐ Ȑ ȌțȉȐȕȒȈȔȐ ȓȍȎȈȡȍȋȖ ȕȈ ȈșȜȈȓȤȚȍ То, что раньше занимало неȟȍȓȖȊȍȒȈ ȕȈȏȊȈȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍсколько ȏȈȌȍȘȎȈȕȐȍȔ... недель, теперьDz можно буȕȐȦ ȕȈȓȐȟȐȧ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȧ Губернатор Эндрю Куомо заядет Ȑсделать за минуты. К томуț ȕȈș же ȗȖȌȝȖȌȧȚ ȚȊȖȘȟȍșȒȐ. ȓȐȔȖȕ, тогда țȌȍȘСледственная группа Конкомитета по надзору и правительсов государства. Лоббирование, кувил в понедельник, что заполнить процедура ǩȘȖȠȍȕȕȣȑ стала бесплатной, Ǫ ǯȈȔȖșȒȊȖȘȍȞȒȖȔ ȘȈȑȖȕȕȖȔ ǴȖȊȈ, ȝȖȚȧ ȧ ȉȖȓȤȠțȦ ȟȈșȚȤ ȔȐȚȐȕȋȈ ȗȘȖȊȍȓдокументы Ȋ ȈȊ- ȎȈȕȐȍ ȈȕȚȐȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȣȍ ȓȖșȒȍ, ȕȖ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ ȐȔȍȕȈ ȖȔȖȕȖȊȞȍȊ, ȉȐȊȠȐȝ ȔȐгресса во вторник призвала ад- șțȌȍ ственной реформе Даррелл Исса мовство и политическая коррупция все необходимые на ȉȈȘȤȍȘȖȊ, как ранее за рассмотрение каждой șȒȊȣ Ȋ șȘȍȌț, 5Обамы ȜȍȊȘȈȓȧ, ȏȈȊȍȘȠȐȓȐșȤ ȏȈȚȖȏȈȒȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȉȣȓ регистрацию ȏȈȌȍȘȎȈȕ Ȋ șȈȔȖȔ ȕȈȟȈȓȍ. ȏțȕȋȐ ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘțȦȚ ȒȈȒ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȔȈșșȖȊȣȝ ȚȐȕȋțȦȡȐȝ ȘțȉȓȍȕȣȔȐ țȌȈȘȈȔȐ, țȟȈșȚȕȐȒȖȊ министрацию блокиро(республиканец из Калифорнии) в в этом штате Ȋȍво многом способствомалых предприятий анкеты следовало внести опредеșȍȌȈȕȐȧ ȗȖ Ȍȍȓț Ȗ ȔȈșșȖȊȣȝ Ǫ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȘȍȌȢȧȊȉȍșȗȖȘȧȌȒȈȝ», – ȐȘȖȕȐȏȐȘȖȊȈȓ Ȗȕ. ȘȖȓȖȔȕȖȑ ȈȚȈȒȐ ǫǻǪǬ». вать запрос губернатора КуомоȉȍșȗȖȘȧȌтеперьȖȉȊȐȕȍȕȐȍ можно онлайн. Это должно ленную сумму. К сожалению, прием ȕȈ ȔȐȚȐȕȋȍ 6 ȔȈȧ ȋȖȌȈ ȕȈ ǩȖȓȖȚȓȧȍȚ ȌȖȒțȔȍȕȚ Ȑȏ ȉȖȓȤȕȐȞȣ, șȖȋȓȈșȕȖ ȒȖȚȖȘȖ-бюрокраǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǵȈțȔȖȊȈ «ǵȈȔ ȊșȍȔ ǷȍȘȊȣȔ ș ȗȖșȓȍȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ ȊȣșȚțȗȐȓ оȒȈȝ перенаправлении 102012 миллиарсущественно уменьшить заявлений пока șȒȈȏȈȓȈ: не круглосуточный и ȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȊȖșȤȔȐ Ȕț ȒȈȔȍȕȤ șȓȖȔȈȓ ȍȔț ȗȈȓȍȞ. ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈ-развитию ȇȘȖșȓȈȊ ǩȍȓȖțșȖȊ, ȟȍȚȊȍȘȖȒțȘșȕȐȒ ȜȈȒțȓȤȚȍȚȈ ȔșȚȧȚ ȏȈ ȚȖ,неȟȚȖ Ȕȣ ȊȐȌȍȓȐ,–ȒȈȒ ȖȕȐ ȉȤȦȚ ȓȦȌȍȑ. дов долларов ǴȖșȒȊȣ. из федерального тию и поспособствовать ежедневный система работает с ȜȐȋțȘȈȕȚȖȊ, ȖșȚȈȊȠȐȝșȧ șȐȌȍȚȤ ȕȈ șȒȈȍȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȕȈ ȌȊȍбизнеса ȕȍȏȈȊȐșȐȔȣȍ ȥȒșȗȍȘȚȐȏȣ, ȗȖȓȐȚȖȓȖȋȐȐ Ǵǫǻ. ǴșȚȧȚ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȕȣ ȕȍ ȗȘȖȋȕțȓȐșȤ фонда Medicaid, пока Нью-Йорк в штате. Оба направления понедельника по пятницуȐ сȕȍ6 ȗȘȐȏȕȈутра до ȔȤȍобязуется ȗȖȌșțȌȐȔȣȝ, ȊȣșȚțȗȐȓ ș ȗȖșȓȍȌȕȐȔ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ șȓȍȌțȍȚ, являются ȟȚȖ ȗȈȓȍȞ ȉȣȓ ȕȍ șȓȖȔȈȕ,политиче«ȇ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ ȕȈ ȔȐȚȐȕȋȍ ș ȕȈțȟȕȣȔ ȐȕȚȍȓȐșȤ Ȋ ȕȍșțȡȍșȚȊțȦȡȍȑ не вернуть 15 миллиосновными 7:30 вечера. ȊȐȕȍ: ȕȐ ȕȈ șȓȍȌșȚȊȐȐ, șȓȖȊȖȔ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖșȐȓȐ șțȌȤȦ Ȗ ȔȐȈ șȒȘțȟȍȕ – șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, Ȋ ȏȈȏȖȘ ȔȍȎȌț ȘȍșȖȔ, șȖȉȐȘȈȓ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȍȓȧ ȌȐȗȓȖȔȕȖȑ ȕȐ ȏȌȍșȤ, ǭȡȍ Ȕȕȍ ȔșȚȧȚ ȏȈсвой ȚȖ, ȟȚȖ ȧ ȕȍ ардов долларов по этим счетам скимиȗȖȗȈȓ козырями Куомо и могут су- Ȋ șțȌȍ. Зарегистрировать бизнес ȓȖșȍȘȌȐȐ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȎȍȓȍȏȕȣȔȐ ȉȈȘȤȍȘȈȔȐ». ȘȈȉȖȚȣ, – ȚȐȝȐȔ ȋȖȓȖșȖȔ ȕȈȟȈȓ Ȗȕ șȊȖȦ ȘȍȟȤ. – șȚȈȓȈ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȊȘȈȕȤȍ Ȑhttp://www.dos. ȖȚȒȈȏȈȓȈșȤ ȖȚза предыдущие годы. ȊȖȏȔțȡȈȓȐșȤ ȒȈȟȍщественно добавить ему голосов можноȐȔ ȊпоȐȝ адресу șȚȊȖȔ șȓȍȌșȚȊȐȧ, ȕȖ ȕȐ чуть ȖȌȐȕменьȐȏ ȊȣșȚțȗȈȊǸȍȟȤ ǨȕȌȘȍȧ ǩȈȘȈȉȈȕȖȊȈ ȗȘȍȌȊȈȘȐȓȐ ȒȘȐȒȐ ȊȍȟȈȚȤ ȕȈ Ȑȝ ǭșȓȐ ȉȣ ȧ șȖȊȍȘȠȐȓ ȟȚȖ-ȚȖ ȗȘȍșȚțȗȕȖȍ, ȚȖ ȖȉȧȊȖȗȘȖșȣ… ǹȈȎȈȚȤ ȕȈș Ȋșȍȝ ȕȈ ȕȍНапомним, что Куомо на предстоящих выборах. ny.gov/corps/ ȠȐȝгода ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȓ șȊȖȍȑ ȊȐȕȣ. ȚȖȓȗȣ ȗȖȌ ȖȒȕȈȔȐ «ǶȗȘȐȟȕȐȒȐ, ȗȖȌ ȒȐȑ șȘȖȒ Ȋ ȚȦȘȤȔț ȉțȌȍȚ ȕȍ ȚȖ ȟȚȖ ȕȍșȗȘȈȊȍȌше назад направил письмо в Ǫ ȥȚȖȚ ȌȍȕȤ Ȋ ȏȌȈȕȐȐ șțȌȈ ȉȣȓȈ ȚȖȓȗȈ, șțȌ!», ȗȖșȓȍ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋ ȏȈȓȍ ȏȈȒȘȣ- ȓȐȊȖ, ȥȚȖ ȉțȌȍȚ ȗȖȌȓȖ. Ǵȕȍ ȔȕȖȋȐȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȓȐ министерство здравоохранения и соȚȘȈȕșȓȧȞȐȦ Ȋ ȝȖȓȓȍ ȗȍȘȊȖȋȖразреȥȚȈȎȈ șȓțȠȈȓȐ ȓȐ ȖȒȕȈ. ȗȖȒȈȧȚȤșȧ, ȐȏȊȐȕȐȚȤșȧ, șȒȈȏȈȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȝȖȚȍȓȐ циальных служб, запрашивая ȚȘȐșȚȈ перенаправить ȟȍȓȖȊȍȒ, ȍȡȍ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȖ ȊȣșȚȘȖȐȓȐșȤ «ǯȈ Țȍ ȌȊȈ ȋȖȌȈ, ȟȚȖ ȧ ȕȈȝȖȎțșȤ țșȓȣȠȈȚȤ șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ, ȕȖ, ȏȕȈȍȚȍ, ȧ ȕȍ șȟȐȚȈȦ шение федеральные ȗȖȌ ȖȒȕȈȔȐ, ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ șȒȈȕȌȐȘțȧ Ȋ ǹǰǯǶ ȗȖȌ șȚȘȈȎȍȑ, ȧ ȔȕȖȋȖȍ ȗȍ- ȕțȎȕȣȔ ȒȈȧȚȤșȧ Ȑ țȎ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȐȏȊȐȕȧȚȤșȧ ȗȍсредства на поддержку больниц Бру- «ǷȖȏȖȘ!» Ȑ – ȗȖ-ȔȈȑȌȈȕȖȊșȒȐ – «ǩȈȕȌț ȋȍȚȤ!». ȘȍȖșȔȣșȓȐȓ, Ȑ Ȕȕȍ ȎȈȓȤ, ȟȚȖ ȧ ȗȘȐ- ȘȍȌ ȥȚȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ… ȇ ȗȖȟȍȔț-ȚȖ țȊȍȘȍȕȈ, ȟȚȖ ȧ клина, четыре из которых находятся ȅȚȐ ȒȘȐȒȐ ȘȍȜȘȍȕȖȔ ȊȖ ȊȘȍȔȧ Șȍȕȍș șȚȖȓȤȒȖ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ șȊȖȍȑ șȍ- ȌȈȎȍ Ȋ ȚȦȘȤȔȍ ȉțȌț șȊȖȉȖȌȕȍȍ, ȟȍȔ ȔȕȖȋȐȍ Ȑȏ на грани закрытия. КуомоȏȊțȟȈȓȐ хочет выȟȍȑ ȗȖȌșțȌȐȔȣȝ, șȍȔȍȘȖ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȤȍ, – ȋȖȊȖȘȐȓВ ǨȕȌȘȍȑ ǩȈȘȈȉȈȕȖȊ. – ȕȐȝ (ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȝ), ȟȚȖ ȔȖȧ șȖȊȍșȚȤ Ȋ ȖȚ-с делить на это 10 миллиардов долла- șȐȌȍȓȐ Ȋ результате полицейской тали на ȗȖȚȖȔț борту судна среди банок ȒȓȍȚȒȍ, ȊȖșȤȔȈȧ ȗȖȌșțȌȐȔȈȧ, ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǬțȉțȌȍȚ ȟȐșȚȈ». ǺȦȘȍȔȕȣȑоблавы ȖȗȣȚ ȏȈșȚȈȊȐȓ ȐȏȉȈ- ȓȐȟȐȍ ров из 17,5, которые он рассчитывает былаȔȍȕȧнакрыта сетьȖȚ ȕȐȝ фруктами. ȝȈȕȐȕȈ, ȊȣȠȍȌȠȈȧ ȏȈ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖȞȍșșȈ ȏȈȔțȎ Ȑ ȊȐȚȤșȧ ȖȚ наркоторговли, ȊȘȍȌȕȖȋȖ ȥȋȖȐȏȔȈ созданная, Ȑ ȟȘȍȏǬȍȕȐș dzțȞȒȍȊȐȟ ȉȣȓ ȒȘȈȚȖȒ: «ǪȣȌȊȐȕțȚȖȍ сэкономить за счет реструктуризации как Раскрытие преступного сговоȗȘȐȕȧȊȠȈȧ Medicaid. ȜȈȔȐȓȐȦ ǵȈțȔȖȊȈ, – ȏȈ șȚȖȓȖȔ ȘȧȊȣȏȣȊȈȍȚ Ȕȍȕȧ ȉȖȓȤȠȐȍ șȖȔȕȍȕȐȧ, ȔȍȘȕȖȋȖ ȔȈȒșȐȔȈȓȐȏȔȈ. ȧ ȖȉȊȐȕȍȕȐȍ программы предполагаетǪ ȚȦȘȤȔȍ следствие, сора стало țвозможно благодаря соȌȖȔ «Мы ș ȈȌȊȖȒȈȚȖȔ. ȗȖșȒȖȓȤȒț трудничеству ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȖȔȖȕȖȊȞȍȊ, ȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖвместными ȚȍȘȧȦ ȗȘȐșțȡȐȍ ȟȍȓȖȊȍ- мафипризываем Вас обеспечить действиями правоохранительных ǹȍȘȋȍȑ DzȘȐȊȖȊ, șȈȔȣȑ ȌȖȚȖȠȕȣȑ Ȑȏписьме ȜȐȋț- к министру здравоохранения Ȓț бюȕȈȊȣȒȐозного Ȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ, ȋȓȈȊȕȖȍ, и ȗȖȚȍȘȗȍȊȠȐȔȐ, ȕȍ ȖȗȖȏȕȈȓ Ȕȍȕȧ ȕȈ иȗȍȘȊȖȔ ȌȖналогоплательщикам справедливую вали неконтролируемому росту клана ȈГамбино групорганов США, Италии Канады. ȘȈȕȚȖȊ ȌȍȓȈ, Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȏȈșȍȌȈȕȐȧ ȏȈȟȐȚȈȓКэтлин ȗȐșȤ- Сибелиус. ȗȘȖșȍ. ǷȘȈȊȌȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȉȍȌȐȚ, ȌȈȎȍдва ȍșȓȐгода, ȗȖȧ ȟțȚȤ ȕȍ пировки ȗȖȚȍȘȧȓ șȈȔȖȍ ȋȓȈȊȕȖȍ țв Италии. компенсацию десятилетних перерократического аппарата и сделали «Ндрангета» Спецоперация, занявшая ȔȖ ȖȚMedicaid, șȊȖȍȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȏȈȡȐȚȕȐȒȈ ǹȍȘȋȍȧ ǨȘȚȍȔназвание ǹȈȊȍȓȖȊ ȖȋȘȈȕȐȟȐȓșȧ ȖȌȟȍȓȖȊȍȒȈ –Всего ȏȌȖȘȖȊȤȍ. ǪȈȠȈ ȟȍșȚȤ, ȧ ȋȐȉȕțȚȤ Ȋ ȉȖȦ». плат уже полученных шта«Программа Medicaid Нью-Йорка реформу программы чрезвычайно в результате полицейской получила «Новый мост». ǴȖȝȕȈȚȒȐȕȈ – ȚȖȚ ȌȈȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ȋȖȊȖȘȧ, ȖȋȖȊȈȘȐȊȈȦȚ. ȟțȊșȚȊțȦ, ȒȈȒ ț Ȕȍȕȧ ȘȊțȚșȧ șȖȞȐȈȓȤ- ȕȖȑ ȜȘȈȏȖȑ: «Ǵȍȕȧ, ȔȧȋȒȖ том Нью-Йорк дляȕȈобеспечения его ȕȈȝȖȌȐȚșȧ способствовала созданию системы, трудной», - пишут республиканцы При арестах в Калабрии Ȋ ǹǰǯǶ ȗȖ ȖȉȊȐȕȍȕȐȦ Ȋ ȐȏȉȐȍȕȐȐ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȖȋȖ ȉȣ Ȗȉдвух ȥȚȖȔ ȕȈ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȣȍ șȊȧȏȐ, ȧ ȝȖȟț țȟȐȚȤșȧ, ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ǷȘȖȠț ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ». присутствовали неэффективной системы здравоохкоторая в ȏȈȚȍȓȤȕȖ течение șȒȈȏȈȓ последних Джим Джордан (Огайо) и Джеймс агенты Ȑ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ țȟȈșȚȐȧ Ȋ șțȌȍȉȕȣȝ ȕȖȔ șȓȍȌșȚȊȐȐ: ț Ȕȍȕȧ ȎȍȕȈ, ȘȍȉȍȕȖȒ, ȧ ȕȍ ȝȖǷȖșȓȍȌȕȐȔ ȊȣșȚțȗȐȓ ǹȍȘȋȍȑ DzȘȐȊȖȊ. ȓȦȌȧȔ. ȇ ȕȍ ȧȊȓȧȦșȤ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȔ ȈȒȚȐȊȐșȚȖȔ ранения, в период между 1991-м иȏȈșȍȌȈȕȐȧȝ. десятилетий тратила впустую огромЛэнкфорд, Оклахома. американского ФБР. ǬȖȓȤȋȖȌ, ȏȈȉȈșȚȖȊȒț Ȋ ǵȖȊȖȟȍȘȗȘȐȟȐȕȧȚȤ ȉȖȓȤ. ȇ ȕȍ ȗȘȐȏȕȈȦ șȊȖǶȕ ȖȉȓȐȟȈȓ – ȕȈ ǩȖȓȖȚȕțȦ ȗȓȖȡȈȌȤ ȧ ȗȘȐȠȍȓ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ- Ƞȍ Ȋșȍȝ – ȟȍȚȣȘȍ ș ȓȐȠȕȐȔ 2011«ǪșȗȖȔȕȐȔ годами», - 1960 заявил председатель ные суммыȚȍȓ из ȕȐȒȖȔț ограниченных ресурМарк Витковский КланȟȈșȈ. Гамбино являȒȈșșȒȍ, ȒȖȋȌȈ ȘȈȉȖȟȐȍ ȊȖȏȔțȚȐȓȐșȤ ȕȖȊȣȔ ȘȈșȍȑ ȊȐȕȣ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȓ». Ȋ ǸȖșșȐȐ Șȍȉȣ ȊȣȘȈȏȐȚȤ șȊȖȦ ȋȘȈȎȌȈȕșȒțȦ ȗȖȏȐȞȐȦ: Ȕȍȕȧ ȊȓȈșȚȐ, Ȗȕ ȖȉȓȐȟȈȓ șțȡȍșȚȊțȦȡȐȑ ется одной из пяти сеȗȖȘȧȌȒȖȔ ȘȈȉȖȟȍȋȖ Ȍȕȧ Ȑ ȊȣȠȓȐ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȤ, – «ȇ ȘȍȠȐȓ ȖȋȘȈȕȐȟȐȚȤșȧ ȜȈȒȚȈȔȐ Ȑ ȌȖȒȈȏȈȊȘȈȋȖȔ («ǰȏ-ȏȈ ȊȖȓȕțȦȚ ȊȣȉȖȘȣ Ȑ ȗȖȌșȟȍȚ ȋȖȓȖșȖȊ, ȧ ȝȖȟț ȎȐȚȤ ȎȐȔ, Ȗȕ ȕȈȏȊȈȓ ǷțȚȐȕȈ мейȓȐȟȕȣȔ итало-американской ȗȘȐȏȣȊȈȓ Ȋ ȗȐșȤȔȍ ǴȖȝȕȈȚȒȐȕ. – ǰȝ ȗȘȖȚȍșȚ ȕȖȊȍȘȐȚȤ Ȋконтролирующих șțȌȣ Ȑ ȗȘȈȊȖȖȝȚȍȓȤșȚȊȈȔȐ, – ȊșȚȈȓ șȖ șȊȖȍȋȖ ȔȍșȚȈ Ȋ ȒȓȍȚȒȍ Ȋ șȚȘȈȕȍ, ȋȌȍ șȖȉȓȦȌȈȦȚșȧ ȗȘȈȊȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ… ȕȍȋȖ ȓȦȌȐ ȗȍȘȍșȚȈȓȐмафии, șȐȓ ȔȐȘȕȣȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ, ȕȖ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȐ ȏȈȋȖȊȖȖȕ ȊȕȖȊȤ ȌȖȒȈȏȣȊȈȓ, ȟȚȖ ȌȘțȋȖȑ șȚțȌȍȕȚ, ǹȚȍȗȈȕ ǯȐȔȐȕ. – ȇ ȕȍ ȕȈȌȍȦșȤ ǷȘȖȠț ȊȈș ȗȘȖȧȊȐȚȤ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍ Ȑ ȕȈȏȕȈȟȐȚȤ ȘȈȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȣ»), преступность в НьюȘȐȓ ȗțȓȍȔȍȚ, ȗȖșȓȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȐ ȕȈȠȗȓȖȡȈȌȐ Ȋ ȌȍȕȤ ȐȕȈțȋțȕȈ ȖȗȘȈȊȌȈȚȍȓȤȕȣȑ ȗȘȐȋȖȊȖȘ, ț Ȕȍȕȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȚȔȕȍ Ȑ ȖșȚȈȓȤȕȣȔ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ șȘȖȒȖȔ, ȕȍ ȗȘȍȊȣ- șȐȚțȈȞȐȧ ȕȈ ǩȖȓȖȚȕȖȑ Йорке. В основном члены ȓȐ ȚȘțȗȣ Ȑ ȎȍȕȡȐȕ, Ȑштата ȗȖȌȘȖșȚȒȖȊ... ȖȚȓȐȘȈȞȐȐ Ǫ. ǷțȚȐȕȈ ȉȣȓȈгруппировки șȗȘȖȊȖȞȐȘȖȊȈȕȈ ȖȔȖȕȖȊȕȖȠȍȕȐȐ șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȓȖșȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȍ ȔȕȍȕȐȍ. ȠȈȦȡȐȔ ȊȘȍȔȧ, țȎȍ ȖȚȉȣȚȖȍ Ȋ ǹǰǯǶ». Законодатели Нью- ǿȍȔАнджелес и Тихого океана. роли своеобразной «химической занимаются ȟȈȓșȧ ȚȖȚ ȌȍȕȤ ȖȚ ȔȐȘȕȖȑ ȌȍȔȖȕșȚȘȈȞȐȐ 6 ȔȈȧ? ȕȐȝ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ǵȍ ȚȖ ȟȚȖȉȣхимии ȧ șȟȐȚȈȓ ǨȓȍȒșȍȑ ǷȖȓȐȝȖȊȐȟ șȗȘȖșȐȓ ț șțȌȈ: «Ǩ Ȍȍȑ- ȞȈȔȐ, ȟȚȖ ȕȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ рэкетом, Йорк рассматривают возмож«С точки зрения этиșȍȉȧ со-ȊȐȕȖȊȈȚȣȔ, губки», ȕȍȚ. на ǷȘȖповерхности которой вымогательǶȉȈ ȥȚȐзапрета Ȍȕȧ ȉȣȓȐ Ȑ șȖȓȕȍȟȕȣȔȐ, ȕȖ Ȋ Ȑ, ȟȚȖнаркоșȈȔȖȍ șȚȖ ț ȕȈș ȖȗȘȈȊȌȈȚȍȓȤȕȣȍ șȖșȚȈȊȓȧșȚȊȖȊȈȓȐоседают ȓȐ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȗȘȈȊȖȔȍȘȕȖ? ǪȖȗȘȖș ȚȘȈȊȔ, ȕȍ șȒȈȏȈȓ ȕȐ șȓȖȊȈ ность на ȧșȕȣȔȐ использование единения инертны, а значит, могут ȗȘȐȋȖȊȖȘȣ в больших количествах ством,ȗȘȈȊȌȣ торговлей ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȘȈȉȖȟȐȝ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ разțȒȘȈȓȐ ȏȈȘȗȓȈȓȐ ȗȖȓȖȊȐȕț ȖȚ ȖȉȡȍȋȖ ȟȐșȏȈ șȊȖȐ șȖȉȦȚ ȍȌȊȈ ȘȐȚȖȘȐȟȍșȒȐȑ. пластиковых микрогранул накапливаться в организме в ȗȘȖȞȍȕȚȈ знаостатки всевозможных лекарствен-Ǵȣ ȕȈȉȓȦȌȈȓȐ ȐȏȉȐȍȕȐȍ ȔȐȘ- ȋȓȈȊȕȖȍ, ȕȍ ȗȖȕȍș ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ тиками и «крышеванием» Țȣ, ȕȈ ǩȖȓȖȚȕțȦ ȗȓȖȡȈȌȤ ȊȣȠȓȐ ȓȦȌȐ, țчительном ȒȖȚȖȓȈ,количестве. Ȑ ț Ȕȍȕȧ ȕȍȚНаше ȕȐȒȈȒȐȝ ȚȖ, ȟȚȖ ȧ бытовой ǩȖȓȖȚȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ. ȕȣȝ ȋȘȈȎȌȈȕ ȟȍȚȒȖ. ǩȍȏ ȘȈȏȕȐȞȣ, ȕȈ- șȚȊȍȕȕȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȕȈпроституции. мером менее пяти миллиметров ис- ȠȈȕșȖȊ ных ȕȈ препаратов, химии ȖȟȍȕȤ и «НдрангеȊ ȥȚțвșȚȈȚȐșȚȐȒț. Ǵȍȕȧ других ȖȉȊȐȕȧȦȚ Ȋ ȚȖȔ,отходов. țȒȘȈȓȐ ȋȖȓȖșȈ. Ǵȣ ȕȍ ȏȕȈȍȔ ǹțȌȤȧ ǵȈȚȈȓȤȧ ǵȐȒȐȠȐȕȈ, șȓțȠȈȊȠȈȧ Ȋșȍ șȒȖȓȤȒȖ ȐȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȖ ȊȈȠȍ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȍ Ȑ вȘȣȝмоющих средствах, мылеȐȔȍȕȐ и ȟȍȓȖȊȍследованиеȗȖȗȈȌț впервые лабораторвредных та» происходит из самого ȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȎȐȔȈȓ ȕȈ ȋȈȠȍȚȒț Ȋ ǵȖȊȖȟȍȘȒȈșȟȚȖ ȧдоказало, ȌȊȈȎȌȣ ȒȐȕțȓ ȒȈȔȕȐ Ȋ ȖȔȖȕȖȊȞȈ DzțȊȈȚȖșȜȐȕȒșȈ, Ȋ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕț ȊȈș ȕȈ ȗȖȋȖȕȈȝ, – ȕȍȓȤȏȧ ȐȏȉȐȍ- ȘȍȟȐ ș ȕȍȊȖȏȔțȚȐȔȖșȚȤȦ зубных пастах. Такие добавки ных условиях что мелкие Нью-Йорк можетșȒȖȓȤȒȖ стать ȏȊȍȏȌ первым бедного региона Италии ȞȖȊ ȏȈȧȊȐȓȈ: «Ǫȣ ȗȍȘȍȗțȚȈȓȐ ȅȚȖ ȕȍ помогают увеличить чистящие частицы пластика плохо влияют на штатом, который введет подобный Калабрии șȚȈȌȐȐ! и считается ȗȘȍȕȐȧ! ǹțȌȍȉȕȖȍ ȏȈșȍȌȈȕȐȍ свойства раствора, но при этом состояние морской фауны. В дальзапрет. Некоторые косметические спецоперации было арестовано одной из наиболееȖȒȖȕȟȍȕȖ!» успешных местǰ ȊȗȍȘȍȌȐ 21 ȜȍȊȘȈȓȧ ȗȘȐȋȖȊȖȘ. ǷȘȐȋȖочень опасны для экологии. нейшем мы хотим выяснить, что компании и сами постепенно отка26 человек, в отношении еще 40 ных –ОПГ. В нее –входят несколько ȓȍȕȐȍ, ȟȚȖ «Ȋ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȣȍ ȊȖȌȣ начато ǸȖșȊȖȘ ȟȍșȚȕȣȔ Ȑ ȖȚȊȈȎȕȣȔ ǸȖșșȐȐ, șȖКогда вы их смываете в канапроисходит в естественной среде зываются от использования пластиподозреваемых расследесятков тысячȓȦȌȧȔ человек по ȍȍвсей șȐȐ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȍ ȊȝȖȌȐȚȤ ȕȍчеловек ȉțȊȍșȚȓȐȊȖȑ стране. ȦȕȖșȚȐ,Основным ȗȘȐȋȖȊȖȘ ȉțȌțȡȍȔț, ȒȖȚȖлизацию, полиэтиленовые и пообитания», - говорит Ричард Томсон ковых гранул в средствах по уходу ȒȖȘȈȉȓȐ дование. Восемь задеристочникомȖ дохоȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ țȚȖȟȕȐȓ ȊȖȏȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȈ ȒȖ- остальных ȘȖȔ ȔȍȟȚȈȦȚ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȍ ȘȍȉȧȚȈ. липропиленовые шарики легко из Plymouth University. за телом – но законȌțȚ», может заметно жали в Нью-Йорке, довȥȚȐ «Ндрангеты» является поставка ȘȈȉȓȐ ȏȈȌȈȟȐ. ǹȟȐȚȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȒȖȘȈȉȓȐ ȗȘȐǹȊȍȚȓȈȕȈ ǸȍȑȚȍȘ проходят сквозь фильтры, после Пластик содержит до 78% веускорить этот процесс. – в итальянском регионе Калакокаина в Европу. ȗȖ șȖȋȓȈșȖȊȈȕȐȦ ș ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ǸȖșǹȕȈȟȈȓȈ ȖȌȐȕ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȊȚȖȘȖȑ ȒȖȘȈȉȓȐ чего попадают в моря и реки, ществ, внесенных Агентством по К сожалению, ȉȣȓȐ микрогранулы брия, который считается оплоИ. Гинзбург șȐȐ–ȌȈȉȣ ȗȖțȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȐ ȉȍȏǪǴǹ ǹȀǨ плавать ȊȖȠȓȐ Ȋ ǿȍȘȕȖȍ ȔȖȘȍ Ȑ ȘȈșȗȖȓȖгде могут столетиями. охране окружающей среды в спив моющих средствах далеко не том Ȋ«Ндрангеты». ȖȗȈșȕȖșȚȐ ǶȓȐȔȗȐȈȌȣ Ȋ ПǹȖȟȐ. ȎȐȓȐșȤ Ȋ ȕȍȑȚȘȈȓȤȕȣȝ ȊȖȌȈȝ,конȕȖ ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț Такие частицы в опасных сок наиболее опасных и токсичных единственный источник пластика в о д о Ƕȉ з р еȥȚȖȔ в а еȏȈȧмым ШВЕЙЦАРИЯ ȊȐȓ Ȑ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ ȖȚ ǹȖȟȐ, ȋȌȍуже șȍȋȖȌȕȧ ȖȚȒȘȖȦȚșȧ ȏȐȔȕȐȍзагрязнителей. ǶȓȐȔцентрациях были найдены Но исследователи водоемах. Каждая пластиковая бупредъ­­ явлены ǷȍȕȚȈȋȖобвинения ИТАЛИЯ ȕȈ, ȒȖȕȚȘ-ȈȌȔȐȘȈȓ DzȐȘȉȐ, ȔȖȓ, ȖȉȈ ȊȖȗȐȑșȒȐȍ ȐȋȘȣ. ǷȍȘȊȣȑ ȒȖȘȈȉȓȤ в водах Великих озер, реки Лос-– ȠȚȈȉȕȖȑ говорят, что он также выступает в тылка или полиэтиленовый пакет ǬȎȖȕ в организации совместМай 15-25, $1350 ȒȖȘȈȉȓȧнаȉțȌțȚных ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ Mount Whitney, ȌȖșȚȐȋȈȦȡȐȑ Ȋ ȌȓȐȕț 189 Ȕȍв море постепенно ȍȕȕȣȝ распадается поставокȕȈȋȖȚȖȊȍ наркотиков +дешевый перелет ȘȈȑȖȕȍ ǿȍȘȕȖȋȖ ȔȖȘȧ ȕȈ șȓțȟȈȑ ȥȒșȚȘȍȕȕȖȑ ȚȘȖȊ Ȑ ȐȔȍȦȡȐȑ ȊȖȌȖȐȏȔȍȡȍȕȐȍ 18400 ȚȖȕȕ, множество микрочастиц – ультраиз Южной Америки в ЕвЖенева, Берн, Цюрих, șȐȚțȈȞȐȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ Ȋ ǹȖȟȐ. ǺȖȓȤȒȖ ȓȐ? ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕțȦ șȒȖȘȖșȚȤ - 32 țȏȓȈ, ȊȍȘȚȖȓȍȚ Ȑ фиолет делает пластик хрупким, он ȐȋȘ ропу, в международной Лугано, Чертов Мост/ ǭșȚȤ șȖȊȗȈȌȍȕȐȍ… ǰ ȍșȚȤ ȗȖȟȍȔț-ȚȖ șȖȖȉȡȍȈȘȚȐȓȓȍȘȐȑșȒȖȍ șȕȈȘȧȎȍȕȐȍ ȕȈ ȉȖȘȚț. Ǩ ȊȚȖтрескается, а потом силами трения торговле наркотиками и Суворов, Милан, Турин, ȕȐȍ ǴȐȕȖȉȖȘȖȕȣ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȍ ȘȖȑ - ȜȘȍȋȈȚ țȗȘȈȊȓȧȍȔȖȋȖ ȘȈȒȍȚȕȖȋȖ ȖȘțȎȐȧ оз. Лаго Маджоре, оз. Комо/Белладжио и др. растирается в мельчайшую пыль. ǻȒȘȈȐȕȣ, оружием, а также вȒȖ-отȘȈȉȓȐ,синтетичеȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖ, ȉțȌțȚ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ (ǻǸǶ) Taylor. ǬȖșȚȈȚȖȟȕȖ șȍȘȤȍȏȕȈȧ ȉȖȍȊȈȧ Все уровни английского. Более того, при стирке мывании денег. Об этом ФРАНЦУЗСКАЯ/ИТАЛЬЯНСКАЯ Ȋ ȈȒȊȈȚȖȘȐȐ ǿȍȘȕȖȋȖ 11 ȔȖȘȧ ȌȖ 24-25 ȍȌȐȕȐȞȈ. ǪȚȖȘȖȍ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȖȍ ȊȖȍȕȕȖȍ șțȌ- и американские ской одежды с одной вещи может февраля со ȜȍȊȘȈȓȧ. ссылкой на Квалифицированные русские РИВЬЕРА, СЕВЕР ИТАЛИИ ǪȖȖȉȡȍ-ȚȖ, ȗȖȓȖȎȍȕȐȧȔ ȒȖȕȕȖ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȠȚȈȉȕȣȔ ȒȖȘȈȉȓȍȔ Mount Whitney отделиться примерно 1900 микро- șȖȋȓȈșȕȖ заявление правоохранипреподаватели. Сент 4–14, $1350 Ницца, Канны, Монако, Сан ǴȖȕȚȘȍ ȖȚ 1936 ȋȖȌȈ органов Ȗ ȘȍȎȐȔȍсообщаȗȘȖȊȖȠȓȖ Ȋ ǿȍȘȕȖȍ ȔȖȘȍ. Ǫ ȟȍȘȕȖȔȖȘșȒțȦ ȈȒȊȈскопических частицȊȍȕȞȐȐ пластикового тельных Ремо, Милан, Верона, Бергамо и др. Занятия утром, днем ȊȖȍȕȕȣȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ ȟȍȘȍȏ ȗȘȖȓȐȊȣ ǩȖșȚȖȘȐȦ ȗȘȐȉȣȓ ȜȘȍȋȈȚ țȗȘȈȊȓȧȍȔȖȋȖ ȘȈȒȍȚȕȖ-и вечером. волокна. Что делатьȝȖȌȈ с этими источет агентство Reuters. ȜȖȘ Ȑ ǬȈȘȌȈȕȍȓȓȣ Ȋ ǿȍȘȕȖȍ ȔȖȘȍ, șȘȖȒ ȗȘȍȋȖ ȖȘțȎȐȧ (ǻǸǶ) Taylor, ȝȖȚȧ țȚȘȖȔ 5 ȜȍȊȘȈȓȧ никами загрязнения человечеству в Одну из партий нар­ Статус значения не имеет. Регистрация началась. Brooklyn, NY ȉȣȊȈȕȐȧ ȚȈȒȐȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ ȕȍȟȍȘȕȖȔȖȘșȒȐȝ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ Ȗ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȔȖȔ ȗȖȧȊȓȍȕȐȐ ȘȈцелом и законодателям штата Ньюкотиков полиции ȋȖуда(718) 419-3712 • Саша 10 AM - 10PM any day. șțȌȈȘșȚȊ Ȋ ǿȍȘȕȖȔ ȔȖȘȍ Ȋ ȔȐȘȕȖȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȒȍȚȕȖȋȖ ȥșȔȐȕȞȈ Ramage. Йорк в частности, только предстоит лось перехватить в www.W360Travel.com ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȊȣȠȈȚȤ 21пор­ șțȚȒȐ. ǫȓȈȊȕȣȑ ȠȚȈȉ ǪǴǼ ǸȖșșȐȐ șȌȍȓȈȓ ȏȈȧȊпридумать. ту Джоя-Таурона в Группы из США. Singles welcome. Сергей Зонин Калабрии. Кокаин спря-

Вместе «работали» – вместе и сядут

Нью-Йорк борется с пластиком

NAVY Ȋ ǿȍȘȕȖȔ ȔȖȘȍ

Бесплатные курсы английского языка в еврейском центре Бенсонхерста!

BLACK SEA TRAVEL,

(718)943-6321

Advertising: 718.303.8855

www.ReporterRu.com www.ReporterRu.com

Ɋ637, ȢȓȐȞȎșȭ2014 2014г.ȑ. №639, 127февраля


6 Воруют почту… Жители некогда престижного района Brooklyn Heights все чаще жалуются на пропажу бандеролей и посылок той категории, которую почтальоны оставляют у входных дверей. Гомер Финк, он же Джон Лоскалзо, издатель местного блога, поместил там обращение к «почтовому вору», укравшему подарочную бандероль с изображениями сердечек, которая пришла его дочке в минувший уикенд. «Дорогой бомж, ворующий почту, - написал Финк, – вы украли то, что ясно было адресовано маленькой девочке от ее бабушки. Вы настоящий злодей». Надо полагать, бомж полезет в Интернет и обязательно это прочтет… Но шутки шутками, а проблема есть. Жители Brooklyn Heights уверяют, что «почтовые воры» стали просто курсировать по округе, а бандероли, оставляемые у дверей, например, FedEx, всегда «плохо лежат».

Пожар на Брайтоне

В минувшую субботу ночью в квартире на втором этаже дома № 311 на Брайтон 7-й стрит в бруклинском районе Брайтон-Бич произошел пожар, и в огне погибла 82летняя иммигрантка из бывшего СССР Фейга Гейман. Ее 85-летнего мужа удалось вынести из огня, и его доставили в Staten Island University Hospital с ожогами, но в стабильном состоянии. В борьбе с огнем участвовали шесть десятков пожарных, жильцов дома эвакуировали по пожарным лестницам, шестерых из них, а также двух пожарных доставили в больницу Lutheran Hospital с легкими травмами. Как установили дознаватели городского управления пожарной безопасности, огонь возник примерно в 2:40 ночи в результате короткого замыкания: под кроватью в спальне престарелых супругов Гейман загорелся пучок электрических удлинителей. В их квартире круглосуточно дежурят сиделки, и в тот день там была и спала в гостиной иммигрантка из бывшего СССР 27-летняя Гульрун Раммонова. Она проснулась от крика Фейги о помощи, вбежала в спальню, но там уже бушевал огонь. Гульрун успела вывести оттуда мужа Фейги. Но Фейга не передвигалась самостоятельно, и когда Гульрун попыталась вернуться за ней, то уже не могла войти в спальню. Женщина выбежала из квартиры, стала звать на помощь, и первым откликнулся 24-летний Олег Дубровский, который живет на пятом этаже. Вбежав в квартиру, он увидел на

Криминал диване в гостиной Раммонову, которая, рыдая, звала на помощь. Олег говорит, что пытался вползти в горевшую спальню на четвереньках, но огонь был слишком сильным. По его словам, сиделка помогала ему и вообще вела себя геройски. «Она все пыталась вернуться туда, - сказал Дубровский репортерам, - но я ее оттащил. Помочь той женщине было уже невозможно».

Бойтесь 10 «данай­цев», русские DzȈȓȐȜȖȘȕȐȐ бабушки Полиция арестовала жителя манхэттенского района ВашингтонХайтс 58-летнего латиноамериканца Альвадора Моралеса, обвинив его в двух эпизодах кражи и хранения краденого. И мы бы ни за что не тратили место в газете из-за столь заурядного события, если бы не обращение, с которым перед Новым годом бруклинская полиция обратилась к русскоязычным жителям района Брайтон-Бич. Она просила помочь в розыске и задержании их соотече-

Дайте мальчику пожить…

ственника, обокравшего две квартиры, жительницам которых за 80 лет. В обоих случаях преступник входил за На среду в федеральном суде Бока. «Если его осудят и бросят в камеру до «русскими старушками» в подъезд их стона назначено очередное досудебное конца жизни, он будет забыт другими джидома на 7-м Брайтоне и говорил им, слушание по делу 20-летнего Джохара хадистами еще до того, как они узнают о его что он их сосед с верхнего этажа, что Царнаева, обвиняемого в прошлогодсуществовании. Но отдайте его на милость в его квартире прорвало трубу и вода них взрывах на финише бостонского бесконечного апелляционного процесса, коможет просочиться вниз. Он промарафона и последующем убийстве торый сопровождает каждый смертный присил дать ему возможность осмотреть полицейского. Однако в понедельник говор, отправьте его на казнь в слепящих защита Царнаева и федеральная проогнях международной медиарампы, и он квартиры и обещал заплатить за возкуратура обратились к судье с совместсделается символом для тех, кто хотел бы, можные повреждения. Затем вор ным ходатайством, в котором адвокачтобы взрывы на бостонском марафоне пропросил разменять ему стодолларовую ты молодого чеченца просят назначить исходили каждый день». купюру, обещая старушкам «гоносуд над ним на… сентябрь будущего «В конечном итоге, - продолжает автор, рар» за обмен, а когда они лезли в года. - умертвить Царнаева значит усыпить. Не ǽегоǾǶǾǼDzǮ «закрома», забирал у них деньги и Они объясняют это необходимостью такое уже страшное наказание. Пусть себе ювелирные изделия. изучить огромное количество документов и живет. Пусть выцарапывает дни на стене каПервая жертва - 89-летняя ставещественных доказательств, составляющих меры. Пусть считает недели, месяцы, годы. рушка - лишилась 2200 долларов, доказательную базу обвинения. Как явствует Пусть состарится одиноким и несчастным». из ходатайства, около двух тысяч вещдоков В общем: «Дайте мальчику пожить!..». золотых колец, кулона с подвеской пока еще находятся на изучении в ФБР. ПроПрокуратура и защита уже дают. и браслета; вторая, 88-летняя, - 170 куратура пишет, что, по ее выкладкам, суд Читательница Washington Post Мэри долларов, ожерелья, кольцаǪ иȚȖсерег. ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ ȎȐȚȍȓȐ ȊȖșȚȖȐ ȖșȍȕȤȦ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȖșȈȌȒȖȊ ȖȉȣȟȚȖȋȖ ȔȍȕȤȠȍ — ȊșȍȋȖ șȍȔȤ ȗȘȖȞȍȕнадǹȀǨ Царнаевым три месяца. Бейтс спорит сторонниками такой точки Ȑ șȍȊȍȘȖ-ȊȖșȚȖȒȈ ȊȣȒȈ- займет ȕȖ ȘȈșȚȍȚ, Ȉ ȒȓȦȟȍȊȣȔ ȗȍȘȐȖȌȖȔ ȚȖȊ. ǪсоȞȍȓȖȔ ȗȖ ȠȚȈȚț țȘȖȊȍȕȤ șȕȍȋȈ Судя по кадрам дежурнойȒȈвидеокаметого, как юстиции ȠȚȈȚȈ США ȧȊȓȧȍȚșȧ зрения и ȕȍ пишет, что если ЦарнаеваȖȚне изоȌȓȧминистр ȊȖȌȖșȕȈȉȎȍȕȐȧ ȗȣȊȈȦȚ șȍȉȧ Ȑȏ șȕȍȋȈ,После ȕȈ ȚȐȝȖȗȘȍȊȣșȐȓ 13 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȕȖȘȔȣ. ры, это был белый мужчина в солнЭрикțșȚȈȕȖȊȐХолдер объявил концеȕȈянваря, заключенных, то он ȏȐȔȈ,в ȒȖȋȌȈ șȒȓȖȕȈȝчто ȋȖȘȕȣȝ лируют ȝȘȍȉ- от остальных ȖȒȍȈȕșȒȖȔ ȗȖȉȍȘȍȎȤȍ DzȈȒ ȖȉȢȧșȕȧȦȚ ȔȍȚȍȖȘȖȓȖȋȐ, цезащитных очках, черном лыжном ȚȖȊ ǹȤȍȘȘȈ-ǵȍȊȈȌȈ ǹȈȕ-ǫȈȉȘȐȍȓȤ ȓȈșȤ ȕȍȖȉȣȟȕȖ șțȝȈȧ ȎȈȘȒȈȧ șȕȍȋț ȕȍ ȌȈȍȚ ȏȖȕȈ ȗȖȊȣȠȍȕего Ȑподчиненные намерены проситьȐ для начнет обращать их вȊȣȗȈșȚȤ свою веру и в этом ȚȖȓșȚȣȑ șȕȍȎȕȣȑ ȗȖȋȖȌȈ. ǩȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȖȚ ȏȈșțȝȐ ȕȖȋȖ ȌȈȊȓȍȕȐȧ, ȘȈșȚȧȕțȊȠȈȧșȧ ȊȌȖȓȤ шлеме и короткой черной куртке. Царнаева смертнойȖȉȘȈȏțȍȚșȧ казни, в прессе США раз- ȗȖȒȘȖȊ. преуспеет. ǪȍșȕȖȑ șȕȍȋ ȖȚȚȈȐȊȈȍȚ, Ȑ ȊȖȌȈ ȚȍȟȍȚ șȚȘȈȌȈȍȚ DzȈȓȐȜȖȘȕȐȧ, ȋȌȍ 17 ȧȕȗȖȉȍȘȍȎȤȧ ǹȍȊȍȘȕȖȑ ǨȔȍПочему-то утверждалось, что превернулась дискуссия по этому поводу. «ЕгоȏȈȗȈȌȕȖȋȖ аудитория, состоящая из отвергнуȊ ȌȖȓȐȕȣ, ȕȈȗȖȓȕȧȧ ȒȘțȗȕȣȍ ȖȏȍȘȈ Ȑ ȊȈȘȧ ȊȊȍȓȐ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖȍ ȗȖȓȖȘȐȒȐ ȖȚ ǶȘȍȋȖȕȈ ȌȖ șȍȊȍȘȈ ǴȍȒșȐступник может говоритьȎȍȕȐȍ. по-русски. Как писал на прошлой неделе комментых обществом, озлобленных ȊȖȌȖȝȘȈȕȐȓȐȡȈ, ȖȚȒțȌȈ Ȋ ȌȈȓȤȕȍȑǪ ȔȍșȚȕȣȝ ȋȖȘȖȌȈȝ ȕȈȟȈȒȐ. ǶȉȣȟȕȖ Ȓ ȏȐȔȍ ȥȚȖȚлюдей, ȜȘȖȕȚ явит ȘȈșтатор газеты Boston Кевин ȗȖ Каллен, собой плодородную почву Ȋдля его идеоДа и как иначе ему удавалось объяс- ȊȖȌț, ȓȐ ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ ȊȓȈȌȍȓȤȞȣ ȠȍȔGlobe ȍȍ ȟȍȘȗȈȦȚ ȔȍȘȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐșȈșȣȊȈȍȚșȧ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȋȖȌț Холдера ȔȖșȚȐ было Ȋșȍ тактическим логии, - отмечает – Если ȊșȚȈȊ это плата за ȖșȚȈȓȤȕȖȍприеȊȘȍȔȧ. ǷȖȗțȚȕȖ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ решение ȘȈșȗȘȖȌȈȊȈȚȤ Ȗȕ ȖșȚȈȓșȧона. ȕȈ ȔȍșȚȍ, ȕȈ ȗțȚȐ ниться с бабусями? Но, ȘȈȕȟȖ как говоритșȒȖȚ. ǷȖ ȗȘȖȋȕȖȏȈȔ ȔȍȚȍȖȘȖȓȖȗȖȓȧ Ȑ продление ȗȈșȚȊȓȈȎȕȣȝ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȔȈșș, ȗȘȐȠȍȌмом, направленнымȏȐȔȕȐȍ на то,ȖșȈȌȒȐ чтобыȗȐȚȈȦȚ побудить его жизни, то я голосую за то, ся, если речь идет о бизнесе, люди ȋȖȊ, ȖȉȐȓȤȕȣȍ ȖșȈȌȒȐ ȖȎȐȌȈȦȚȉȐȡȈ. ș ǨȓȧșȒȐ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȓȈȎадвокатов Царнаева уговорить его на причтобы ее ȠȐȝ прекратить». всегда договорятся… Поэтому неудиǪ 2014 ȋȖȌț șȕȍȋȈ Ȋ ȋȖȘȈȝ ȊȣȗȈșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ Ȋȍșȕȣ. ȊȖȏȌțȝ ȖȉȖȠȍȓ ȉȈȘȤȍȘ ș șȍȊȍȘȈ знание вины в обмен на пожизненный приНо, ȕȣȑ в конечном итоге, вопрос о мере ȓȖ șȖȊșȍȔ ȕȍȔȕȖȋȖ. ǷȖ ȌȈȕȕȣȔ ȕȈ 24 Ǫ ȐȚȖȋȍ ȕȣȕȍȠȕȧȧ ȏȐȔȈ Ȋ DzȈȐ ȦȋȈ, Ȑ ȖșȈȌȒȐ ȖȉȘțȠȐȓȐșȤ ȕȈ ǹȘȍȌвительно, что домушником оказался говор.șȈȔȖȑ «Но что еслиȧȕȊȈȘȧ, правительство в самом ȒȈȓȐȜȖȘнаказанияȕȐȑ Джохара Царнаева должны ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚ ȓȐȜȖȘȕȐȐ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȏȈǯȈȗȈȌ, șȍȊȍȘȖ-ȊȖșȚȖȒ ǹȀǨ, будут DzȈȕȈтот, кто оказался. деле хочет его убить?» - спрашивает Кален, решить присяжные в ходе отдельного мини-

ȗȘȍȌȘȍȒȓȐ ȘȍȒȖȘȌȕțȦ ȏȈșțȝț

Рубрику ведет Александр ɉɪɢɝɨɪɨɞ Ʌɨɫ-Ⱥɧɞɠɟɥɟɫɚ

ȕȐȑșȒȐȑ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚ ȊȖȌȕȣȝ ȘȍșțȘșțȠȓȐȊȖȑ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȏȈ 400 ȓȍȚ. Ȍț Ȑ ǴȍȒșȐȒț. DzȈȓȐȜȖȘȕȐȧ Ȏȍ ȖșȚȈявляющийся противником смертной процесса,ȓȈșȤ который может занять еще полтоșȖȊ, ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖказни, șȕȍȋȈ- ȖȒȈȏȈȓȖșȤ ǹțȝȈȧ Ȑ ȎȈȘȒȈȧ ȗȖȋȖȌȈ — Ȋ ȗȘȐȕȉȍȏ șȕȍȋȈ. ȕȈ казнив ȦȎȕȣȝЦарнаева?» șȒȓȖȕȈȝ ǹȤȍȘȘȈ-ǵȍȊȈȞȐȗȍ, ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȍ ȧȊȓȍȕȐȍ Ȍȓȧ DzȈ-власти, Чего добьются И ра месяца. ǨȕȖȔȈȓȤȕȖ ȌȖȓȋȖȍ ȗȘȐșțȚșȚȊȐȍ ГРАНТ Ȍȣ — 15 из ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȖȚ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȖȑ ȓȐȜȖȘȕȐȐ, ȖȌȕȈȒȖ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȏȖȕȣВладимир ȗȖȊȣȠȍȕȕȖȋȖ ȌȈȊȓȍȕȐȧ ȐȔȍотвечает, что они сделают него мучениКозловский ȥȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȓȍȚȕȐȝ ȔȍșȧȞȍȊ. ǪȍșȕȖȑ ȍȚ ȍȡȍ ȖȌȕȖ ȗȈȋțȉȕȖȍ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȍ ȕȖȘȔȣ. ǵȈ șȍȊȍȘȍ ȖșȈȌȒȖȊ ȊȣȗȈȓȖ Ȑ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

HAND IN HAND ADULT DAY CARE

К ВАШИМ УСЛУГАМ :

“РУКА В РУКЕ”

- бесплатный транспорт, - двухразовое горячее питание и полдники, - музыкальные развлекательные программы и танцы, Наши социальные работники - услуги парикмахера, маникюр, помогут заполнить - занятия английским языком, все необходимые анкеты, прочитают все письма - компьютерные классы, (вас научат общаться c друзьями на одноклассниках, с детьми и внуками на Skype)

- различные игры, интересные конкурсы, - библиотека, газеты, русское телевидение, - экскурсии, а также дни рождения, юбилеи, творческие вечера с известными людьми нашей общины, праздники, торжества, которые вы запомните на всю жизнь. С такой душой и любовью могут организовать вам только в нашем центре.

В центре все продумано и учтено до мелочей - бильярдная и игровые комнаты, настенные телевизоры, мягкая мебель, комната для отдыха, дизайн и бархатные портьеры создают уют и тепло. ПРИНИМАЕМ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ Вас ожидают встречи с артистами, музыкантами, журналистами. МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВОК

Звоните и приходите к нам, мы искренне рады встрече с Вами!

Наш адрес : 21 Snyder Avenue, Brooklyn, NY 11226 Tel: 347-770-8993 Fax : 347-770-8994 Ɋ635, 3 ȢȓȐȞȎșȭ 2014 ȑ.

№639, 12 февраля 2014 г.

www.ReporterRu.com

www.ReporterRu.com

Editorial: 718.303.8800

Editorial: 718.303.8800


7

В мире

Нет аналогов в мире Концерн «Таасия авирит» (IAI) представил вчера беспилотный самолет нового поколения Super Heron («Шуваль»). По оснастке и боевым способностям этот БПЛА не имеет аналогов в мире. Как и все прежние БПЛА этой серии, Super Heron предназначен для выполнения задач разведывательного характера. Он способен без дозаправки находиться в воздухе до 48 часов (в полном снаряжении – 24 часа). Новые двигатели позволяют самолету двигаться со скоростью до 280 километров в час, преодолевая расстояние до 55000 километров; то есть он способен облететь земной шар и еще более четверти! Размах крыльев составляет 17 м, снаряженная масса – 1450 кг. Самолет способен принять на борт около полутонны груза. Бортовая аппаратура позволяет передавать снимки высокого разреше-

ния в реальном времени на дистанции 250 км, при автономном полете - до

Каждый беспилотник может следить за 6-8 целями одновременно, обозначая их для истребителей, вертолетов и ракет. Стоимость самолета в базовой

1000 км. На самолете установлена цифровая система управления с двухсторонней системой передачи данных.

комплектации составляет 15-20 миллионов долларов, а с учетом опций может достигать 60-80 миллионов.

522 года спустя… Правительство Испании устами министра юстиции Альберто РуисГальярдона объявило, что потомки евреев, изгнанных из Испании в 1492 году, смогут получить испанское гражданство. Так гласит законопроект - поправка к статье 23 Гражданского кодекса Испании. В документе сказано, что гражданство получат «те иностранные гражданесефарды, которые докажут этот факт и свою особую связь с нашей страной, даже если они не проживают в Испании на законных основаниях и вне зависимости от их идеологии, религии или убеждений». Чтобы поправки вступили в законную силу, их должен одобрить парламент Испании. Но испанские власти уже опубликовали список фамилий, обладатели которых могут претендовать на получение испанского паспорта. Среди них: Амсалем, Медина, Абутбул, Данон, Толеда-

Вьетконг с… «Галилями»

Это – сенсация: вьетнамская армия отказывается от «оружия освобождения» - автоматов Калашникова и переходит на израильские штурмовые винтовки Galil ACE. Казалось бы, это невероятно, но об этом официально объявлено по телевизионному каналу минобороны Вьетнама QPVN.

Событию был посвящен специальный репортаж с показом «галилей» в действии и сообщением, что израильская оружейная компания Israel Weapon Industries (IWI) выиграла тендер на строительство во Вьетнаме завода по производству стрелкового оружия для вьетнамской армии. В репортаже также говорилось, что соперниками израильтян по тендеру были Россия и Китай. Как стало известно от источника в российском «Рособоронэкспорте»,

страна, уже много десятилетий обеспечивавшая Вьетнам стрелковым и другим вооружением, чья вся соответствующая отрасль некогда работала на Вьетнамскую войну, предложила своему бывшему сателлиту производство новой, 100-й серии автоматов Калашникова. Его мощность должна была составить 50 тысяч автоматов в год, а цена - $250 миллионов. Однако Израиль ставку перебил $170 миллионами. Но дело, как выясняется, не только в «сейле». Во Вьетнаме намечен выпуск двух винтовок к серии Galil ACE - ACE-31 и ACE-32. Военные эксперты утверждают, что, хотя технологически Galil ACE близок к автоматам Калашникова, это более удобное и современное оружие. «Израильская система более эргономична, она позволяет проще устанавливать современные прицельные приспособления, она полностью двусторонняя, имеет регулируемый приклад, что существенно для низкорослых вьетнамцев». С другой стороны, фиаско российской «оборонки» произошло из-за ее технологической неповоротливости. Автоматы Калашникова были изначально спроектированы для крупносерийного производства. Их серия «100» базируется на советских технологиях изготовления АК-47, выпуск которого планировался миллионами экземпляров, а потому для их производства нужно довольно дорогостоящее оборудование – штамповочное, шлифовальное и другое. И все оку-

Advertising: 718.303.8855

www.ReporterRu.com

палось, если речь шла о вооружении армии Советского Союза и его союзников. Но если нужно вооружать относительно небольшую армию, то технология иная – с использованием станков с числовым программным управлением. Такое производство технологически более сложно, однако дает, помимо экономии на оборудовании, еще и выигрыш в качестве - сделанные методом фрезерования детали более прочны и долговечны, чем штампованные. В общем, отказался Вьетнам от услуг старых друзей, хотя, как уже сказано, Вьетнамская война прославила автомат Калашникова на весь мир. И то, что эта страна отказывается от «калашей», знак не очень хороший. Может, у россиян будет одно утешение: в штурмовых винтовках Galil используются патроны 7,62×39 мм и магазин от автомата АК-47. От их поставок вьетнамцы не отказываются. Как сообщает британское информационное агентство Jane's, технологическая линия по выпуску Galil ACE будет сооружена на оборонном заводе Z111 в провинции Тханьхоа на севере Вьетнама, планируемый объем производства - примерно 45 тысяч винтовок в год. Для компании Israel Weapon Industries это уже не первая подобная сделка: она уже построила один завод по выпуску винтовок Galil и Galil ACE неподалеку от столицы Колумбии Боготы. И.Фрайман

№639, 12 февраля 2014 г.

ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß НОВОЕ ШОУ ЦВЕТОВ. “ARTICULTURE”! 2 и 8 марта . . . . . . . . . . . . . 1 день $ 89 (до 17 лет $80) Самая крупная в мире (под крышей) выставка цветов - всевозможные фантазии, инсталляции из живых цветов и деревьев, оригинальные композиции, цветочные картины - на темы произведений мировой живописи. “МОИСЕЙ” НОВОЕ ШОУ ТЕАТРА “SIGHT and SOUND” 29 марта . . . . . . . . . . . . . . . 1 день $ 140 (включен обед) Новый грандиозный спектакль знаменитого библейского театра в Пеннсильвании - история пророка Моисея, ожившая на огромной сцене - с применением новейших звуковых и световых эффектов. Cамое большое эпическое шоу театра с яркими декорациями, костюмами, музыкой. ВЕСНА В СТОЛИЦЕ 5-6 апреля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 дня (время цветения сакуры) $ 190 История Вашингтона, его архитектура, президентские мемориалы, Tidal Basin, Национальная Галерея искусства, Музей Космонавтики. Имение Hillwood с самой крупной вне России коллекцией шедевров русского искусства: от Фаберже до Брюллова… Уникальная возможность увидеть новую выставку «Страсть Императрицы», посвященную Екатерине II, с предметами из частных коллекций и музеев.

но, Нахмиас, Сабан, Морено… Впрочем, им, равно как и представителям других фамилий (например – Кастро), придется доказывать, что у них действительно есть сефардские корни. Докажут, если захотят; большинство семей сефардских евреев, а их, по разным оценкам, в мире до 3,5 миллиона, если не сохранили себя именно евреями, то все пять веков после Изабеллы и Торквемады помнили о своих корнях. Таким образом, заглаживается еще одно историческое преступление по отношению к евреям. Хотя, как уже шутят сефарды в Израиле, «компенсации, как ашкеназам от немцев, нам не видать». И еще одно сравнение с израильскими ашкеназами, у многих из которых есть второе гражданство: «Наконец-то есть равенство, и мы, выходцы из Северной Африки, тоже сможем куда-то сбежать от следующей войны».

ЛАНКАСТЕР – ЗЕМЛЯ АМИШЕЙ 26 апреля . . . . . . . . . . . . . . . . 1 день $ 90 (включен обед) Жизнь и обычаи амишей, уникальной этнической группы с посещением их жилого дома. Экзотическая «деревня чайников», а также рынок, где можно купить то, что амиши производят. HERSHEY, или СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ! 10 мая . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 день $ 89 Знаменитая шоколадная империя, funтур и проба шоколада. Только у нас -посещение роскошного парка Херши. СИНАГОГА РАЙТА 18 мая . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 день $ 95 (включен обед) Единственная синагога, построенная по проекту великого американского зодчего Ф.Л. Райта. Удивительное творение с уникальной судьбой. После обеда - знакомство с другим уникальным творением - парком скульптур, созданным наследником аптечной империи, скульптором Джонсоном - Grounds For Sculpture. MYSTIC! АКВАРИУМ и “NAUTILUS” 17 мая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 день $86 (до 17 лет $76) Самый знаменитый в Коннектикуте Аквариум: белые киты, морские львы, африканские пингвины, акулы, you name it… Шоу Sea lions в театре. Выставка, посвященная «Титанику»: здесь работают специалисты, обнаружившие его на океанском дне. Посещение первой в мире атомной подлодки Nautilus, ставшей музеем. Музей Военно-морского флота. ОСТРОВА В ОКЕАНЕ 24 мая . . 1 день $ 88 (включен обед) Круиз среди частных островов у побережья Коннектикута – живописнейшие картины жизни в океанском заливе. После обеда – прогулка по одному из красивейших парков штата Нью Йорк, принадлежащемукомпанииPepsico:более 40 скульптур выдающихся мастеров 20го века, вписанных в ландшафт - Роден и Мур, Ногучи и Колдер и многие другие.


8

В ечер в нью-йорке

Весь этот джаз B.B.King Blues Club & Grill 237 West 42nd St. between Seventh & Eighth Aves. (212) 997-4144 Февраль,19 8:00 p.m. Цена билетов $25-$30 Имя Эдди Палмьери (Eddie Palmieri) хорошо известно всем любителям латиноамериканского джаза. Выступая в течение 50 лет в качестве руководителя оркестров, исполняющих музыку латино и салса, Палмьери записал более 32 альбомов и стал девятикратным обладателем Grammy Award и других престижных наград. Как и его старший брат, пианист Чарли Палмьери, ставший впоследствии легендой музыки салса, Эдди начал заниматься музыкой в раннем возрасте. Для него, как и для других выходцев из латиноамериканских стран его поколения, это был единственный путь выбраться из гетто и стать независимым. Уже в возрасте 8 лет Эдди вместе с Чарли участвовал в конкурсах юных талантов. В школе он увлекся музыкой, начал брать уроки фортепиано. Хотя он и планировал стать ударником, но после нескольких лет игры на барабанах в оркестре его дяди 15летний Эдди понял, что его инструмент – фортепиано. Свою профессиональную карьеру пианиста Эдди Палмьери начал в начале 50-х годов в оркестре Эдди Форрестера, затем работал в коллективах Джонни Сигала и Тито Родригеза. Но его мечтой было

Выбор автора Town Hall 123 W. 43rd Street (212) 997-1003 Февраль, 14 8:00 p.m. Цена билетов $32-$47 Грегори Портер (Gregory Porter) свою первую песню сочинил и за-

рый просуществовал до 1968 года и вместе с которым было записано несколько альбомов. Работая с

кал, Палмьери создал новое и необычное звучание, а его оркестр прозвали “Бэндом с дико ревущи-

ми слонами”. Вскоре оркестр встал в один ряд с оркестрами Мачито, Тито Родригеза и другими знаменитыми коллективами. В 1974 году Эдди Палмьери получил свою первую Grammy за альбом“The Sun of Latin Music”, а в начале 80-х – еще два: за “Palo Pa Rumba” и “Solito”, а в 1987 году вышел альбом “La Verdad” с исполнителем салсы певцом Тони Вегой. В следующем году радость от достигнутых творческих успехов была омрачена внезапной смертью его брата Чарли. В 90-е годы он участвовал в различных концертах и студийных записях. В 1998 году на джазовом фестивале в Сан-Хуане был отмечен неоценимый вклад, внесенный музыкантом в качестве бэнд-лидера, и Эдди стал почетным доктором музыкального колледжа Беркли, а в 2002 году Йельский университет присудил ему звание члена совета колледжа “Chubb Fellowship”, которое обычно присуждается главам иностранных государств. Несмотря на то, что в 2000 году Палмьери объявил, что заканчивает концертную деятельность и уходит на заслуженный отдых, музыкант все-таки продолжил работать. Записанный вместе с Тито Пуэнте альбом “Masterpiece” выиграл две Grammy. В настоящее время Эдди Палмьери активно вовлечен в музыкальную деятельность. Он сформировал новый бэнд, La Perfecta II, и записал c ним “Ritmo Caliente”. В апреле 2005 года в Пуэрто-Рико состоялся концерт, посвященный 50-летию творческой деятельно-

писал на пленку в возрасте 5 лет. Его мать, потрясенная этой записью, воскликнула: “Мой мальчик, ты звучишь, как Нат Кинг Коул”. С этого самого момента Грегори стал большим поклонником и последователем знаменитого музыканта, слушая часами его записи. Со временем это увлечение переросло в настоящую страсть и желание выразить себя через музыку. Грегори Портер сумел создать уникальный стиль, основанный на широком спектре жанров: джазе, фанке, R&B, блюзе и госпеле. Элегантная манера исполнения, которой он научился под влиянием своего кумира, стала неотъемлемой частью творчества Портера. Он даже создал собственный спектакль, посвященный жизни и творчеству Коула. Грегори Портер принимал участие в бродвейских мюзиклах “It Ain’t Nothing but the Blues” и “The

Civil War”, а также выступал в телевизионных шоу Дэвида Леттермана

который назвал молодого музыканта “фантастическим молодым вока-

и Рози О’Доннелл. Работал он также с оркестром Уинтона Марсалиса,

листом”. Первый же его сольный альбом “Water” (2010), номиниро-

cтать бэнд-лидером, и в 1961 году он сформировал легендарный оркестр Conjunto La Perfecta, кото-

La Perfecta, Палмер начал экспериментировать с оркестровкой, заменив традиционные трубы на два тромбона и флейту, что являлось абсолютно нетипичным для латиноамериканской музыки. Добавив к этому ударные, контрабас и во-

№639, 12 февраля 2014 г.

www.ReporterRu.com

сти выдающегося музыканта, в котором приняли участие все знаменитые исполнители современной латиноамериканской музыки. Объединившись со своим старым коллегой, трубачом Брайеном Линчем, Палмьери начал новый проект, в котором участвовали звезды джаза и латиноамериканского джаза, среди которых были Борис Козлов, Фил Вудс, Дафнис Прието, Марио Ривера и другие. Результатом этой работы стал альбом, завоевавший в 2007 году Grammy в категории “Лучшая латинская джазовая запись”. В 2013 году музыканту присвоено почетное звание “NEA Jazz Master”. В B.B.King Эдди Палмьери выступает с коллективом “Salsa Orchestra”. Dizzy’s Club Coca Cola (Home of Jazz at Lincoln Center, Broadway & 60th Street, 5th Floor) (212) 258-9595 (212) 258-9795 Февраль, 13 и 16 7:30 и 9:30 p.m; 14-15 7:30 p.m., 9:30 p.m. и 11:30 p.m. Вход $40-$45 Талантливая вокалистка Тирни Саттон (Tierney Sutton) не относится к тем музыкантам, к которым успех пришел легко и быстро. Многие критики считают ее скорее певицей в жанре театра-кабаре, чем исполнительницей джаза. Однако Тирни однозначно считает себя джазовой певицей и в этом любимом ею направлении она и стремится полностью раскрыть свой большой творческий потенциал. А ванный на Grammy, был назван газетой “Village Voice” альбомом года и “джазовым альбомом #1” британским журналом “Jazzwise”. В феврале 2012 года Грегори выпустил новый альбом “Be Good”, снова завоевавший высочайшие оценки музыкальных критиков и широкое признание слушателей. Альбом был номинирован на Grammy в категории “Best Traditional R&B Performance” и вошел в списки лучших альбомов 2012 года в США и Англии. В сентябре 2013 года Грегори выпустил альбом “Liquid Spirit”, за который он был удостоен Grammy в категории “Лучший джазовый вокалист”. Грегори Портер – один из самых перспективных молодых вокалистов, исполняющих джаз и соул, и ему предсказывают блестящую музыкальную карьеру. В День св. Валентина Грегори Портер выступает в Town Hall всего с одним концертом.

Editorial: 718.303.8800


9

В ечер в нью-йорке

приверженность певицы религии бахаизм отражается на ее жизненной и творческой философии. В детстве Тирни пела в школьном хоре, участвовала в мюзиклах,

но никогда не задумывалась о музыкальной карьере. Но в годы учебы в университете она открыла для себя джаз. В университете существовала специальная программа

Columbia Pictures представляет «СТАЛИНГРАД» «Коламбия пикчерс» взяла на себя прокат первого российского фильма, снятого в 3D под IMAX 3D «Сталинград». И в этом формате

Также сообщается: Фильм «СТАЛИНГРАД» режиссера Федора Бондарчука - это эпический взгляд на сражение, изменившее ход

«самый кассовый фильм в истории российского кинематографа», как пишется в пресс-релизе компании, «выходит в прокат на одну неделю на русском и немецком языках с английскими субтитрами».

Второй мировой войны. Закрепившаяся в одном из стратегически важных зданий разрушенного города группа советских военных героически противостоит атакам немецких частей. В полуразрушенном доме они находят

Advertising: 718.303.8855

www.ReporterRu.com

по мировой музыке, и возглавлял ее саксофонист Билл Бэррон (брат знаменитого джазового пианиста Кенни Бэррона), который приглашал лучших джазовых музыкантов, включая трио Бетти Картер и братьев Хит. В эти годы она много слушала музыку Майлза Дэйвиса, Джона Колтрэйна и особо повлиявшего впоследствии на ее творчество Билла Эванса. Получив университетский диплом, Тирни не стала работать по специальности, а поступила в Berkley College of Music, где проучилась несколько семестров и освоила основы джазового фортепиано и джазовой гармонии. А впервые услышанная запись в исполнении джазовой вокалистки Нэнси Вильсон и саксофониста Кэнноболла Эддерли полностью определила ее будущую манеру вокального исполнения, где она всегда ищет равновесие между инструментом и вокалом. Тирни стала абсолютно независимым музыкантом именно потому, что никогда слепо не следовала джазовым канонам, к тому же ее вокал очень инструментален. Переехав в 1994 году в ЛосАнджелес, певица быстро стала известной среди местных джазменов. В 1998 году она стала финалисткой джазового конкурса им. Телониуса Монка. А еще через год вышел ее дебютный альбом “Introducing его последнюю жительницу. Благодаря технологии IMAX 3D на фоне масштабного сражения еще острее ощущается драма человеческих отношений, в которые вовлечены советские солдаты, горстка уцелевших жителей и оккупировавшие Сталинград немцы. Режиссер Федор Бондарчук снял «Сталинград» по сценарию Ильи Тилькина и Сергея Снежкина, в основу которого легли несколько глав из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». В главных ролях: Томас Кречман («Кинг-Конг», «Пианист»), Петр Федоров, Сергей Бондарчук, Мария Смольникова и Янина Студилина. Продюсерами выступили Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Дмитрий Рудовский и Антон Златопольский. Выход фильма на экраны предваряют предпремьерные показы в НьюЙорке, Санта-Монике и в Голливуде. В Нью-Йорке фильм будет показан в Манхэттене 12 февраля в кинозале Magno Review (729 Seventh Ave.) и 20 февраля в кинозале AMC Loews (312 West 34th Street. Дополнительная информация: pawan.mehra@ameredia.com 415-788-5100 ext.102

№639, 12 февраля 2014 г.

Tierney Sutton”, восторженно принятый критиками и слушателями и номинированный на титул “Лучший джазовый вокальный альбом ” среди независимых музыкантов. После подписания контракта с известным лэйблом “Telarc”, Тирни в 2000 году записала альбом “Unsung Heroes” и стала одним из самых обсуждаемых джазовых музыкантов. Затем последовали и другие успешные альбомы. “Something Cool”, записанный в 2002 году, с космической скоростью поднимался на верхние позиции в джазовых чартах, а “Dancing in the Dark”, вышедший в 2004 г., вошел в десятку лучших в рейтинге журнала “Billboard” и сохранялся в чартах на протяжении 15 недель. Этот проект, над которым она долго работала с пианистом и аранжировщиком Кристианом Джейкобом, стал одним из самых больших коммерческих и творческих успехов Саттон, и с ним Тирни выступила в легендарном зале “Oak Room”, а затем и в Карнегихолл вместе с New York Pops. В последующие годы вышло

еще несколько альбомов: “I’m with the Band”, “On the Other Side” и “Desire” c тем же самым Telarc. Терни трижды номинировалась на Grammy. В 2005 году журнал “JazzWeek” назвал Саттон “вокалисткой года”. В 2011 году альбом Тирни Саттон “American Road” был представлен на Grammy сразу в двух номинациях: “Лучший джазовый вокальный альбом” и “Лучшая вокальная аранжировка”. Являясь группой единомышленников, музыканты бэнда Сэттон вместе принимают решения, связанные с творческими проектами и бизнесом. Они гастролируют по всему миру и выступают в самых престижных залах и джаз-клубах США. Последние 11 лет Тирни преподает вокал в музыкальной академии. В нынешнем составе бэнда, возглавляемого Тирни в течение 18 лет, играют пианист Кристиан Джекоб, контрабасист Кевин Акст и ударник Рэй Бринкер. С ними Тирни Саттон выступает в Dizzy’s Club. Автор рубрики Инна Кипень


10 Сначала о близком: вот уже неделя, как едущие по Belt Highway опаздывают на работу, как компании амбулансов предупреждают, чтобы их машины туда даже не совались. Многие, едущие в аэропорт Кеннеди из южного Бруклина, опаздывают на самолеты… Минимум час задержки на отрезке всего 3-4 мили, поскольку в эти снежные и морозные дни Транспортному управлению почему-то вздумалось «подлечить» полотно дороги в обоих направлениях. Ремонтируют три-четыре дырки в час - стоят три-четыре тысячи машин. Но эта ставшая перманентной пробка, честно сказать, «бескозырка» (по аналогии с водочными бутылками) в сравнении с автомобильными пробками, вошедшими в антологию безобразий на дорогах. В мире в последние годы происходили просто сумасшедшие пробки, систематизировать которые американский

Дороги

Ни проехать, ни пройти журнал «Politico» решил после того, как внезапный снегопад парализовал в конце января Атланту. В аэропортах отменяли рейсы, дети ночевали

в классах и школьных автобусах, покупатели устраивались спать в супермаркетах, а водители застревали на замерзших дорогах. Общее число

порядка миллиона любителей музыки прибыли на Вудстокский фестиваль. Фестиваль длился три дня, и пробка держалась столько же. Благо

Бетел, август 1969 года

ные исполнители добирались туда вертолетом. Лион - Париж, февраль 1980 года. Когда толпы парижан покинули зимние шале в Альпах и в весьма плохую погоду направились

Нью-Йорк, 11 сентября 2011 Хьюстон, сентябрь 2005 года

Москва, ноябрь 2012 года

машин в заторах составило миллион, а одна женщина даже родила в пробке. Миллион машин? Но это в наши дни. А пробка в Бетеле образовалась а августе 1969 года, когда

№639, 12 февраля 2014 г.

атмосфера в транспортной очереди была расслабленная: сдобренная музыкой, алкоголем и «травкой», пикниками на обочине. Многие побросали свои машины и пошли в Вудсток пешком. Наиболее извест-

www.ReporterRu.com

в своих «пежо» обратно в столицу Франции, сформировавшаяся в результате пробка составила 175,4 км – более трети расстояния между Лионом и Парижем. Этот затор попрежнему числится в Книге рекор-

Editorial: 718.303.8800


11

Дороги дов Гиннесса как длиннейшая пробка в истории. Радостным событием обусловлена была пробка на границе между

Восточной и Западной Германией. Пасхальные выходные в апреле 1990-го были за 40 лет первым праздником, в который жители двух Германий могли посетить своих род-

ных по ту сторону границы. Затор из 18 миллионов автомобилей занесен в Книгу рекордов Гиннесса как пробка с наибольшим количеством автомобилей.

Пекин, август 2010 года. В результате дорожных работ, плотного транспортного потока, аварий и упрямства автомобилистов, отказавшихся поехать в обход, движение на

Лион - Париж, февраль 1980 года

крупной магистрали с севера на юг в направлении Пекина замерло на 11 дней. Длина пробки составила 63 мили. Чикаго, 2 февраля 2011 года. В результате снежной бури город покрыло 50-сантиметровым слоем снега. Шторм достиг апогея в вечерний час пик, и аварии, вызванные плохой видимостью, привели к тому, что трафик на основной магистрали Lakeshore Drive замер. Автомобили по лобовые стекла завалило снегом. Нью-Йорк, 11 сентября 2011 года. Этот день вошел в историю, как и день, когда движение в Манхэттене, особенно в нижней его части, было практически полностью парализовано. Москва, ноябрь 2012 года. Пробка длиной 201 км образовалась на трассе М-10 между Москвой и Санкт-Петербургом, и не могла рассосаться в течение трех дней.

Пекин, август 2010 года

BAY RIDGE RIDGE TRAVEL BAY TRAVEL www.bayridgetravel.com www.bayridgetravel.com

Чикаго, 2 февраля 2011 года

(718) 833-3500 833-3500 •• 11 (888) (888) 262-7210 262-7210 11 (718) Ðàáîòàåì 7 äíåé â íåäåëþ.

Àâèàáèëåòû

Êðóèçû ïî ñíèæåííûì òàðèôàì

Ìîñêâà. . . . . . . . . . . . . îò $399 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã . . . . îò $399 Êèåâ . . . . . . . . . . . . . . . îò $299 Òàøêåíò . . . . . . . . . . . . îò $699 Îäåññà . . . . . . . . . . . . . îò $349 Áàêó . . . . . . . . . . . . . . . îò $699 Òáèëèñè . . . . . . . . . . . . îò $699 Ðèãà . . . . . . . . . . . . . . . îò $389 Ëîíäîí, Ïàðèæ . . . . . îò $199 Òåëü-Àâèâ . . . . . . . . . . îò $599 Атланта, конец января 2014 года

Хьюстон, сентябрь 2005 года. Ураган Рита приближался к крупнейшему городу штата Техас, и более двух миллионов человек, пытавшихся скрыться от шторма, оказались на магистрали I-45. Однако они не спаслись бегством, а застряли на шоссе в 99-мильной пробке. Люди страдали от 100-градусной жары, ветер временами достигал скорости 140 миль в час. К счастью для застрявших на I-45, основной удар урагана Рита пришелся восточнее Хьюстона. Сан-Пауло, июнь 2009 года. Крупнейший город Бразилии славится своими чудовищными пробками. Однако тем июньским вечером пробки установили новый рекорд, покрыв треть городских дорог.

Advertising: 718.303.8855

www.ReporterRu.com

№639, 12 февраля 2014 г.

Îòäûõ íà Êàðèáñêèõ îñòðîâàõ Ìåêñèêà-ÊàíêóíÐèâüåðà Ìàéà . . . . . . . îò $399 Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà Ïóíòà Êàíà . . . . . . . . . îò $599 Ïóýðòî Ïëàòà. . . . . . . îò $399 Ñàíòî Äîìèíãî . . . . . .îò $399 Äæàìàéêà-Íåãðèëü. . îò $599 Ìîíòèãî Áýé . . . . . . . îò $499 Î÷îðèîñ . . . . îò $499 Àðóáà. . . . . îò $599 Ñâ. Òîìàñ, Ñâ. Ìàðòèí, Áàðáàäîñ. . îò $699

ÒÅË.

1029-72

Royal Carribean . . . . . . . îò $399 Celebrity . . . . . . îò $399 Norwegian . . . . . . . îò $399 Carnival .îò $199 Cunard . . . . . . . .îò $499 Princess . . . . . . . . . . . . îò $499 Wind Star . . . . . . . . . . . îò $699 Áîëüøîé âûáîð êðóèçîâ èç NY è NJ

Ñíèæåííûå öåíû íà îòäûõ â ÑØÀ Ìàéàìè . . . . . . . . . . . . . . . îò $349 (3 íî÷è – ãîñòèíèöà íà áåðåãó îêåàíà èëè South Beach) Îðëàíäî Ïàðêè Äèñíåÿ . . îò $199 (ãîñòèíèöà áëèçêî ê ïàðêàì) Ëàñ-Âåãàñ . . . . . . . . . . . . . îò $299 (3 íî÷è, ãîñòèíèöà â öåíòðå) Ãàâàè . . . . . . . . . îò $890 (3 íî÷è) Ïóýðòî-Ðèêî. . . îò $599 (3 íî÷è)

Âèçû âî âñå ñòðàíû ÑÍÃ

(718) 833-3500 • (888) 262-7210

Ðàáîòàåì 7 äíåé â íåäåëþ. Îôèñ óäîáíî ðàñïîëîæåí ðÿäîì ñ ìåòðî Kings Hwy


12

С поРт

Лыжи, коньки, сани – вот что доминировало в программе понедельника и вторника. И эти дни, похоже, уже показали реальную расстановку сил стран-участников XXII Зимней Олимпиады. Медали завоевывают сильнейшие. И ничто не может показать это более наглядно, чем таблица медального зачета.

Медальный зачет Золото 1. Норвегия 4 2. Канада 4 3. Германия 4 4. Голландия 3 5. США 2 6. Швейцария 2 7. Россия 1 8. Австрия 1 9. Франция 1 10. Словакия 1

Первый комплект медалей минувшего понедельника разыграли женщины-горнолыжницы в Суперкомбинации, то есть в скоростном спуске плюс слалом. Победительницей здесь стала Мария Хёфль-Риш (Германия). Первоначально, в скоростном спуске она уступила американке-ветерану Джулии Манкузо, но в слаломе оказалась значительно сильнее, опередив последнюю по сумме попыток. Оба этапа Хёфль-Риш прошла за 2 минуты 34,62 секунды, а Манкузо потребовалось на 53 сотых секунды больше. К несчастью Манкузо, на слаломной трассе отыграла у нее больше полутора секунд и австриячка Николь Хосп, которой досталась бронзовая медаль. ШОРТ-ТРЕК. 1500 м, мужчины. На эту дисциплину большие надежды возлагали россияне: там выступал чемпион мира Виктор Ан, кореец, принявший российское гражданство. Но не принес он золотой медали – удовольствовался третьим результатом. В острой позиционной борьбе Ана перехитрил канадец Шарль Амелен и финишировал, если это имеет какое-то значение для шорт-трека, со временем 2:14.985. Перехитрил он и юного, полного сил и задиристого китайца Танью Хань, который стал серебряным призером. БИАТЛОН. Гонка преследования, мужчины, 12,5 километра. В этой дисциплине никто не сомневался в победе француза Мартена Фуркада (Франция). Как показывали все предшествующие Олимпиаде старты, он – сильнейший. Однако в Сочи Мартен заставил поволноваться своих поклонников, промахнувшись один раз. Тем

Серебро 3 3 1 2 1 0 3 3 0 0

Бронза 4 2 0 3 4 0 3 0 2 0

Всего 11 9 5 8 7 2 7 4 3 1

не менее свое он взял – скоростью на лыжне, пробежав дистанцию за 33 минуты 48,6 секунды. «Золото» у Мартена Фуркада. И обидно было Ондржею Моравецу (Чехия), не совершившему ни одного промаха, но израсходовавшему на 14,1 секун-

Сочи – 2014, 10 и 11 февраля лодо и Микаэль Кингсбери - успешнее всех «проскакали» свой путь к финишу. 26,31 балла – результат Александра Билодо, 24,71 - Микаэля Кингсбери. А вот на третье место неожиданно выбрался россиянин Александр Смышляев (24,34).

Сергей Устюгов, которому прочили медаль. Одну из трех, которые достались, соответственно, Ола Виген Хаттестаду, Теодору Петерсону и Эмилю Йонссону. Последние два –

Во вторник прямо с утра выяснилось, что в Белоруссии женщины бегают на лыжах, постреливая по мишеням, лучше, чем, предположим, россиянки, которые в БИАТЛОНЕ, Гонке преследования разве что преследовали, и то издалека, Дарью Домрачеву (Белоруссия), Туру Бергер (Норвегия), Тею Грегорин (Словения). Белоруска Дарья Домрачева открыла счет золотым олимпийским медалям своей страны. Выиграла в блистательном стиле. Точная стрельба на трех первых рубежах вывела ее в чистые лидеры гонки, и, несмотря на промах на последнем рубеже, она опередила Туре Бергер аж на 37,6 секунды, что позволило ей финишировать с флагом.

шведы. А первый – опять норвежец. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Средний трамплин, женщины. Словно сорвались с трампли-

Мартен Фуркад

Михел Мюлдер Мария Хёфль-Риш

ды больше. Третьим на пьедестал встал также француз - Жан-Гийом Беатрис (1 промах; +24,2). КОНЬКИ. 500 метров, мужчины. Никого не подпустили к пьедесталу голландцы. По сумме двух забегов Михел Мюлдер показал результат 69,31 секунды. «Серебро» досталось его соотечественнику Яну Смекенсу, проигравшему всего 0,01 секунды. А «бронза» у брата Михела – Роналда Мюлдера (+0,15). ФРИСТАЙЛ. Могул, мужчины. Два канадца - Александр Би-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, женщины. И снова «национальная нетерпимость» на пьедестале: два первых места у норвежек. Майкен Касперсен Фалла и Игвильд Флугстад Эстберг взяли, соответственно, «золото» и «серебро». А вот на третью ступеньку взошла… Весна. Да-да Весна Фабьян (Словения). ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, мужчины. Финал мужского спринта получился потрясающе драматичным. Сочинская трасса оказалась коварной. На ней упали сразу трое спортсменов – и одним из них стал россиянин

№639, 12 февраля 2014 г.

Карина Фогт

www.ReporterRu.com

Editorial: 718.303.8800


13

С поРт на авторитеты, и немка Карина Фогт выиграла первую золотую медаль Олимпиады в женских

казала результат 247,4 балла. Серебро у австрийки Даниэлы Ирашко-Штольц (246,2), бронза

Юрий Подладчиков

Шарль Амелен

Натали Гейзенбергер

САННЫЙ СПОРТ. Одиночки, женщины. Натали и Татьяна взяли «золото» и «серебро» в этой дисциплине. Но эти имена принадлежат не русским женщинам, а немецким: Натали Гейзенбергер и Татьяне Хюфнер. Никаких сюрпризов соревнования саночниц-одиночниц не принесли – действующая обладательница Кубка мира Натали Гейзенбергер взобралась на верхнюю ступень пьедестала, опередив Хюфнер чуть более чем на секунду. Третье место заняла американка Эрин Хэмлин, уступившая Гейзенбергер 1,377 секунды. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, женщины. Чемпионка Ванкувера Ли Сан Хва (Корея) стала победительницей еще одной Олимпиады. При этом она установила олимпийский рекорд по сумме двух забегов (1.14,70). Столь сильному выступлению не смогли противостоять ни отлично подготовленная россиянка Ольга Фаткулина (1.15,06), ни Маргот Бур (Нидерланды). СНОУБОРД. Хавпайп, мужчины. Верхнюю ступеньку на пьедестале занял Юрий Подладчиков. Но, к огорчению российских болельщиков, он оказался «чужим» - швейцарцем. Хотя, конечно же, Юрий Юрьевич Подладчиков – русский. Он родился в России, но эмигрировал с семьей в 90-х. Борьба была трудной, Юрию противостоял суперзвездный соотечественник Шон Уайт, однако вторая попытка атлета получилась настолько невероятной, что совершенно выбила из колеи всех, кто стартовал за ним. Нервы Уайта не выдержали, и он остался только четвертым. А второе и третье места поделили японцы Аюми Хирано и Таку Хираока. ФРИСТАЙЛ. Слоупстайл, женщины. Лыжный слоупстайл – последний номер программы вторника принес четвертое золото Олимпиады сборной Канады. Новобранец команды 19-летняя Дара Хоуэлл не стушевалась и в финале была неподражаема – сразу в первых двух попытках набрала 94,20 балла, что почти на десяток больше, чем у серебряного призера Девин Логан из США. Бронза досталась еще одной канадской спортсменке - Ким Ламарр (85,00).

Дара Хоуэлл

прыжках на лыжах с трамплина. По итогам двух попыток она по-

досталась француженке Маттель (245,2).

Advertising: 718.303.8855

Колин

www.ReporterRu.com

Теперь взгляните еще раз на таблицу. Маленькая Норвегия – как Давид против голиафов. Марк Вичер

№639, 12 февраля 2014 г.

Расписание стартов (продолжение) В какой день и час, в каком виде спорта идет соперничество на Олимпиаде. Если вы пользуетесь Интернет TV и располагаете досугом – можете увидеть все! Не забудьте: поправка на время – 9 часов. 15 февраля 2014, суббота 09:00 Кёрлинг Женщины. 8-й тур: Великобритания - Южная Корея 09:00 Кёрлинг Женщины. 8-й тур: Канада - Япония 09:00 Кёрлинг Женщины. 8-й тур: Китай - Швеция 11:00 Горнолыжный спорт Женщины. Супергигант 12:00 Хоккей Мужчины. Группа A. 2-й тур: Словакия - Словения 12:00 Хоккей Женщины. 1/4 финала. A4 - B1 14:00 Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Швеция - Германия 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Дания - Швейцария 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Россия - Китай 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Канада - Великобритания 14:00 Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км 14:40 Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала 15:10 Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала 15:40 Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала 16:05 Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал 16:20 Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал 16:30 Хоккей Мужчины. Группа A. 2-й тур: США - Россия 16:30 Хоккей Женщины. 1/4 финала. A3 - B2 17:30 Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м 18:45 Скелетон Мужчины. 3-я попытка 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: США - Швеция 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: Канада - Россия 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: Великобритания - Швейцария 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: Дания - Китай 19:45 Скелетон Мужчины. 4-я попытка 21:00 Хоккей Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швейцария - Чехия 21:00 Хоккей Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швеция - Латвия 21:30 Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин К-125. Финал

16 февраля 2014, воскресенье 09:00 Кёрлинг Мужчины. 09:00 Кёрлинг Мужчины. 09:00 Кёрлинг Мужчины. 11:00 Горнолыжный спорт Мужчины. 11:00 Сноуборд Женщины. 12:00 Хоккей Мужчины. 12:00 Хоккей Женщины. 12:30 Сноуборд Женщины. 12:45 Сноуборд Женщины. 12:55 Сноуборд Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Лыжные гонки Мужчины. 16:30 Хоккей Мужчины.

10-й тур: Швеция - Россия 10-й тур: Великобритания - Норвегия 10-й тур: США - Канада Супергигант Сноуборд-кросс. Квалификация Группа B. 3-й тур: Австрия - Норвегия Матч за 5-8 места Сноуборд-кросс. 1/4 финала Сноуборд-кросс. 1/2 финала Сноуборд-кросс. Финал 10-й тур: Швеция - Россия 10-й тур: Дания - Южная Корея 10-й тур: Япония - Швейцария 10-й тур: США - Канада Эстафета 4x10 км Группа A. 3-й тур: Россия - Словакия

FORCES OF NATURE

Super Hard Power

первое натуральное средство для повышения потенции без побочных эффектов. Продолжительность действия - до 4 дней. ают 1608 & 1614 Пад цены ко Sheepshead Bay Road, оль н на $3 т Brooklyn о Куп 718-616-9000


13

С поРт на авторитеты, и немка Карина Фогт выиграла первую золотую медаль Олимпиады в женских

казала результат 247,4 балла. Серебро у австрийки Даниэлы Ирашко-Штольц (246,2), бронза

Юрий Подладчиков

Шарль Амелен

Натали Гейзенбергер

САННЫЙ СПОРТ. Одиночки, женщины. Натали и Татьяна взяли «золото» и «серебро» в этой дисциплине. Но эти имена принадлежат не русским женщинам, а немецким: Натали Гейзенбергер и Татьяне Хюфнер. Никаких сюрпризов соревнования саночниц-одиночниц не принесли – действующая обладательница Кубка мира Натали Гейзенбергер взобралась на верхнюю ступень пьедестала, опередив Хюфнер чуть более чем на секунду. Третье место заняла американка Эрин Хэмлин, уступившая Гейзенбергер 1,377 секунды. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, женщины. Чемпионка Ванкувера Ли Сан Хва (Корея) стала победительницей еще одной Олимпиады. При этом она установила олимпийский рекорд по сумме двух забегов (1.14,70). Столь сильному выступлению не смогли противостоять ни отлично подготовленная россиянка Ольга Фаткулина (1.15,06), ни Маргот Бур (Нидерланды). СНОУБОРД. Хавпайп, мужчины. Верхнюю ступеньку на пьедестале занял Юрий Подладчиков. Но, к огорчению российских болельщиков, он оказался «чужим» - швейцарцем. Хотя, конечно же, Юрий Юрьевич Подладчиков – русский. Он родился в России, но эмигрировал с семьей в 90-х. Борьба была трудной, Юрию противостоял суперзвездный соотечественник Шон Уайт, однако вторая попытка атлета получилась настолько невероятной, что совершенно выбила из колеи всех, кто стартовал за ним. Нервы Уайта не выдержали, и он остался только четвертым. А второе и третье места поделили японцы Аюми Хирано и Таку Хираока. ФРИСТАЙЛ. Слоупстайл, женщины. Лыжный слоупстайл – последний номер программы вторника принес четвертое золото Олимпиады сборной Канады. Новобранец команды 19-летняя Дара Хоуэлл не стушевалась и в финале была неподражаема – сразу в первых двух попытках набрала 94,20 балла, что почти на десяток больше, чем у серебряного призера Девин Логан из США. Бронза досталась еще одной канадской спортсменке - Ким Ламарр (85,00).

Дара Хоуэлл

прыжках на лыжах с трамплина. По итогам двух попыток она по-

досталась француженке Маттель (245,2).

Advertising: 718.303.8855

Колин

www.ReporterRu.com

Теперь взгляните еще раз на таблицу. Маленькая Норвегия – как Давид против голиафов. Марк Вичер

№639, 12 февраля 2014 г.

Расписание стартов (продолжение) В какой день и час, в каком виде спорта идет соперничество на Олимпиаде. Если вы пользуетесь Интернет TV и располагаете досугом – можете увидеть все! Не забудьте: поправка на время – 9 часов. 15 февраля 2014, суббота 09:00 Кёрлинг Женщины. 8-й тур: Великобритания - Южная Корея 09:00 Кёрлинг Женщины. 8-й тур: Канада - Япония 09:00 Кёрлинг Женщины. 8-й тур: Китай - Швеция 11:00 Горнолыжный спорт Женщины. Супергигант 12:00 Хоккей Мужчины. Группа A. 2-й тур: Словакия - Словения 12:00 Хоккей Женщины. 1/4 финала. A4 - B1 14:00 Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Швеция - Германия 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Дания - Швейцария 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Россия - Китай 14:00 Кёрлинг Мужчины. 9-й тур: Канада - Великобритания 14:00 Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км 14:40 Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала 15:10 Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала 15:40 Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала 16:05 Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал 16:20 Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал 16:30 Хоккей Мужчины. Группа A. 2-й тур: США - Россия 16:30 Хоккей Женщины. 1/4 финала. A3 - B2 17:30 Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м 18:45 Скелетон Мужчины. 3-я попытка 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: США - Швеция 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: Канада - Россия 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: Великобритания - Швейцария 19:00 Кёрлинг Женщины. 9-й тур: Дания - Китай 19:45 Скелетон Мужчины. 4-я попытка 21:00 Хоккей Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швейцария - Чехия 21:00 Хоккей Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швеция - Латвия 21:30 Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин К-125. Финал

16 февраля 2014, воскресенье 09:00 Кёрлинг Мужчины. 09:00 Кёрлинг Мужчины. 09:00 Кёрлинг Мужчины. 11:00 Горнолыжный спорт Мужчины. 11:00 Сноуборд Женщины. 12:00 Хоккей Мужчины. 12:00 Хоккей Женщины. 12:30 Сноуборд Женщины. 12:45 Сноуборд Женщины. 12:55 Сноуборд Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Кёрлинг Женщины. 14:00 Лыжные гонки Мужчины. 16:30 Хоккей Мужчины.

10-й тур: Швеция - Россия 10-й тур: Великобритания - Норвегия 10-й тур: США - Канада Супергигант Сноуборд-кросс. Квалификация Группа B. 3-й тур: Австрия - Норвегия Матч за 5-8 места Сноуборд-кросс. 1/4 финала Сноуборд-кросс. 1/2 финала Сноуборд-кросс. Финал 10-й тур: Швеция - Россия 10-й тур: Дания - Южная Корея 10-й тур: Япония - Швейцария 10-й тур: США - Канада Эстафета 4x10 км Группа A. 3-й тур: Россия - Словакия

FORCES OF NATURE

Super Hard Power

первое натуральное средство для повышения потенции без побочных эффектов. Продолжительность действия - до 4 дней. ают 1608 & 1614 Пад цены ко Sheepshead Bay Road, оль н на $3 т Brooklyn о Куп 718-616-9000


14

c LASSIFIED

Транспортной фирме в Нью-Джерси

В компанию, расположенную в Newark, NJ

класса А

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ с CDL правами Трассы – средние и дальние.

Также нужны ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУЗОВИКОВ OWNER-OPERATORS

 908-768-8054

Дизайн и верстка

от Визитки до Журнала

917-251-3979

В кар-сервис требуются

водители с TLC-лайсенсом

на дневную и вечернюю смены Хорошие условия

 917-751-2122 Алик

• механики • наладчики прессов и металлоформовочных машин • Слесари-инструментальщики

1-973-485-3630

Co-op for sale 2Beds&1Bath $170,000 Briarwood, NY 11435

917-402-7666

Продается CONDO

на Шипсхедбэе, у канала. 2 BR, 2 full Bth, на 2-м этаже, светлая – с множеством окон с обеих сторон квартиры, 1 balcony, 1 porch, parking, washer/dryer. Все appliances – новые. Продает хозяин.

917-676-2768 Люба

• (Deep tissue massage) • массаж глубоких тканей • баночный массаж • антицеллюлитный массаж • работаю с триггерными точками

 (917) 702-2595

В Е Р К И

П А Р О Д И Й Н О Е

С Е Р Д Ю Ч К И

Ш О У

30 917-EN9ST7A5R-SH1O8W.COM

WWW.D

А также, ржеств ен вед ие то

Ремонт

холодильников, стиральных и сушильных машин, microwave и др. Качество и гарантии

646-918-9888

Для работы в разных штатах Приглашаются

ВОДИТЕЛИ ТРАКОВ и OWNEROPERATORS Новое оборудование. Суббота и воскресенье – выходные. Высокая зарплата.

 708-759-5940

♦ Продается ♦ в Riverdale, Bronx

РУССКИЙ МАГАЗИН С КУЛИНАРИЕЙ В связи с уходом хозяина на пенсию.

718-300-4352; 646-427-6711 Midwood for Rent

В кооперативном доме сдается 1BR квартира, комнаты раздельные, в хорошем состоянии. Рядом метро, магазины, школа.

646-287-3101 Зина RE

№639, 12 февраля 2014 г.

В траковую компанию требуются ВОДИТЕЛИ С CDL КЛАСС С TWIC CARD для работы в NY и NJ 1083-16

347-884-1118

сделаю недорого

917-251-3979

STORE FOR RENT

Avenue U & Coney Island Ave. 1 floor - $1,800/mo

 212-764-8900 Owner В электрическую компанию

требуются

электрики и помощники электриков с опытом работы не менее 2х лет. Знание английского-плюс. Агентства по трудоустройству просьба не беспокоить.

718- 768-8936

В компанию по ремонту отопительных систем

Небольшая строительная компания

со знанием котлов и отопительных систем с опытом работы, легальным статусом и водительскими правами.

качественно и в срок. Licence & Insurance в наличии

требуются сантехники

718-492-2555 (с 9 а.м. до 4 р.м.)

www.ReporterRu.com

ВЫПОЛНИТ ВСЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 646-413-8783 Михаил

Editorial: 718.303.8800


15

зВЕЗДЫ Среда, 12 февраля

гороскоп

Овен

Благоприятный день для коллективных меро­приятий, физических нагрузок, активного отдыха. Вероятно, проблемы близких родственников или детей потребуют от вас сегодня внимания, личного участия или непредвиденных трат. Общение с лицами противоположного пола будет успешным.

Телец

Если вы собираетесь что-то покупать, делайте это сегодня. Звезды благосклонно смотрят на приобретения и вложение денег. Позвольте себе незапланированные траты. Например, обновите гардероб или купите понравившуюся книгу.

(21.03–20.04)

(21.04–20.05)

Близнецы (21.05–21.06)

Растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений. Однако у вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться для осуществления своих планов на ближайшее будущее.

(22.06–22.07)

Рак

Именно сегодня вам, возможно, повезет решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие. Новые знакомства нежелательны.

Лев

Сегодня вам следует более внимательно присмотреться к партнерам: дружелюбие и сострадание еще не означают глубины чувств. Вероятно, вам придется откорректировать жизненные планы.

(23.07–23.08)

Низкий жизненный потенциал может повлиять на вашу работоспособность и умение принимать верные решения. Не исключены мелкие недоразумения, поэтому спланировать распорядок дня Дева необходимо (24.08–23.09) заранее.

Весы

(24.09–23.10)

Скорпион (24.10–22.11)

Стрелец

(23.11–21.12)

Благоприятный день для крупных приобретений, благоустройства жилища. Ваша энергичная деятельность в течение недели положительно отразится на окончательных результатах работы. Рекомендуется продумать тактику осуществления своих планов на ближайшее будущее. Личная жизнь потребует от вас сегодня внимания к семейным проблемам, для решения которых необходимы дополнительные затраты душевных сил. Опасайтесь чрезмерных трат. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. В вашей жизни намечается переход на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми.

(22.12–20.01)

Козерог

Сегодня не исключены мелкие недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее. Низкий жизненный потенциал может повлиять на вашу работоспособность и умение принимать верные решения.

Водолей

Звезды предвещают успех в любовных делах и улучшение обстановки в семье, если вы сможете обойти скрытые ловушки. Женщинам-Водолеям звезды обещают новые интересные знакомства.

Рыбы

Сегодня вам придется смириться со своим положением и постараться как можно быстрее забыть о том, что не удалось осуществить. Рекомендуется активный отдых. Больше внимания уделите настроению своих близких.

(21.01–20.02)

(21.02–20.03)

Международный клуб знакомств

“ONLY YOU” Мы используем все возможные и невозможные способы, чтобы найти именно Вашего партнера! 5 - 6 апреля “САКУРА В ВАШИНГТОНЕ И ГОРА ВЕРНОН Правильный выбор Вам помогут сделать:  Лора ГОЛДМАН – профессиональная сваха, соединившая сотни судеб  Обширная база данных для индивидуального сервиса от 20 до 70 лет  Радио-сваха – Каждое воскресенье в 5 часов вечера на волне Davidzon Radio 620 AM

Впервые! Международный музей шпионажа, сокровища алмазного фонда и шедевры мировой живописи, Дворец Знаний Джеферсона, дом-усадьба Джорджа Вашингтона на горе Вернон, монументальная архитектура и парки столицы в цветущей вишне, комфортабельная гостиница и вечерняя танцевально-развлекательная программа. Стоимость - $219.

14 февраля , пятница , 8 часов вечера! ПРАЗДНУЕМ “ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ” в фешенебельном ресторане “NATIONAL”

адрес: 273 Brighton Beach ave, Brooklyn, NY11235. Праздничный банкет и зажигательная танцевальноразвлекательная программа , веселые конкурсы с призами и лотерея , выбор Идеальной пары и самые романтические знакомства ! Спонсор хорошего настроения - водка Balinoff ! ОБРЕТИТЕ СВОЮ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ С КЛУБОМ “ONLY YOU” !

Стоимость билета - $35

судоку

МЫ НЕ ПРОСТО ЗНАКОМИМ – МЫ ЖЕНИМ!

718-303-8090 Advertising: 718.303.8855

www.ReporterRu.com

№639, 12 февраля 2014 г.

www.clubonlyyou.com


16

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ DAVIDZON TOURS и ведущая

ǮǻǻǮ ȀǼǽǼǾǼǰǿǸǮȍ ПРИГЛАШАЮТ В ПУТЕШЕСТВИЯ 2014 ГОДА

22 – 23 (29 - 30 марта). ЦВЕТЕТ САКУРА В ВАШИНГТОНЕ, 2 дня – $210 5–12 апреля, 6-13 сентября. ОТ ОКЕАНА АТЛАНТИЧЕСКОГО ДО ОКЕАНА ТИХОГО, ЧЕРЕЗ 15 ШТАТОВ, 8 дней - $1300. 6 апреля – 3 мая, 25 октября – 1 ноября. «БИБЛЕЙСКИЙ ПОЯС» - ПО ЮЖНЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ (ДО НОВОГО ОРЛЕАНА), 8 дней - $1190. 14-19 мая, 6-11 августа. ПО СРЕДНЕМУ ЗАПАДУ И ЧИКАГО: Кливленд, ошеломляющий Чикаго с гостиницей в самом центре, Мэдисон - столица штата Висконсин, фантастический Дом на скалах, университетский городок АннАрбор, Детройт, Питсбург - место слияния трех рек. 6 дней - $740. 28-29 июня. ПЕТЕРБУРГ И ИЕРУСАЛИМ В ВАШИНГТОНЕ – сокровища Эрмитажа, российские реликвии, Францисканский монастырь с катакомбами и уголками Иерусалима. 2 дня - $210, НОВОЕ-NEW!!! 30 августа - 1 сентября. ВАШИНГТОН И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ (Аннаполис, Александрия, Балтимор): посещение Капитолия, мемориалов и музеев, концерт в Кеннеди-центре; старая-старая Александрия, катание на корабле по р. Потомак; посещение Военно-морской академии. 3 дня - $340. 28-30 ноября. НОВОЕ-NEW!!! ВИРДЖИНИЯ В ДНИ БЛАГОДАРЕНИЯ. 3 дня $350 Места сбора (кроме 8-дневных поездок и поездки в Канаду) 6:00 утра – 108 St./Queens Blvd. Queens 6:45 утра - театр Миллениум, Brooklyn 7:15 утра – Bay Park Way, 86 St., Brooklyn При необходимости и по договоренности с водителем может быть остановка на New Jersey Pike, exit 8A, Molly Pitcher Rest area №639, 12 февраля 2014 Ɋ636, 5 ȢȓȐȞȎșȭ 2014 ȑ. г.

www.ReporterRu.com www.ReporterRu.com

Editorial: Editorial:718.303.8800 718.303.8800

Reporter-639  

Russian-American Daily ReporterRu.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you