Page 1

çóùñÝìçíå íçôó ÇÌÏÔ

31 Üôáê òçóßðå åðßå ".þôó .ê ï õïô üìóéôåñéá÷ íïô -ü Üéäáñâ Ç .òáëêáóôñÜÊ -ùñÜ ïíïôíÝ éáê å÷ßå òùì -õã éï ýïöá ,òáêßáíõã áì ,õïñßáöóïäïð õïô òåêßáí .òõïô Þêéôçìéô íçô íá÷ßå -ßáíõã òéô åóçìßô ÓÐÅ Ç Üñïöóïñð íçô áéã òåê .üìóéôçëèá íïôó òõïô -éëéóá .ê ç åêçôýåâáñ òïñäåüñð ýïñõãñÁ Þê -á áîüÄ õïßåôáìùó õïô -Üñâ áßïðï íçô ,òÞêéëéó òÞôùñçëðáíá ï åóõåâ .ê ÏÐÅ òçô òïñäåüñð çôÓ .õïíßôíáôóíùêáðáÐ -éÁ .ê ç åêçèÞìéô áéå÷Ýíõó -éôíá ,áìÞäïôíïÊ áßëéì -Á òáäÜìï òçô òïñäåüñð .òáßóõïñå÷Á çóçííÝãáí åóçìßô ,áìÞäïôíïÊ .ê íçÔ ÓÐÅ òçô òïñäåüñð ï -áÐ òçëüíáÌ òáóôßäñáÊ -éô áéå÷Ýíõó çôÓ .òáêóÜë òïñäåüñðéôíá ç åêçèÞì íùëëüðÁ òáäÜìï òçô ÞêéëåããÁ õïìÜôïðïâõï -åüñð íïô üðá ,çíþëáÊ .ê òáßñåéÐ ÓÐÅ òçô ïñä -Ýíõó çôÓ.çäÜéñåèõåëÅ -ßñá× .ê ç åêçèÞìéô áéå÷ òïëÝì õïæôíüóÔ áéåëê -õïâìõó ýïêéôçêéïéä õïô -õáñåÊ òáäÜìï òçô õïßë áßïðï íçô ,òáñôÝÐ òüí òïñäåüñð ï åóõåâÜñâ -ÜíáÈ .ê òáôñ¢ ÓÐÅ òçô -õó çôÓ .òçêýïðìïñÔ òçó -õÅ .ê ç åêçèÞìéô áéå÷Ýí òçô òïëÝì ,õïéëÝôÓ áßíåã -Á òáäÜìï òçô òçóçêßïéä -ï íçô ,òáóýïèíÁ òáñÝôó òïñäåüñð ï åóçìßô áßïð .òáßôùñðóåÈ ÓÐÅ òçô òçô ïñäåüñð íïô òïëÝÔ -ßô ,ÞññáÓ ïãñþéà ÏÐÅ òçô òïñäåüñð ï åóçì -ÜêõåË -òáæåâÝñÐ ÓÐÅ .òáä áô áëü íáøïêÝ áôßð íçÔ ÓÐÅ òçô .Ó.Ä õïô çëÝì -ùëÞäêå íçôó íáôÞ õïð íçþñð íïô åì ßæáì ,çó -ÞìçÄ ÓÐÅ òçô ïñäåüñð -ßð Þðïê Ç !Üíá÷áñÔ çñô -òáæåâÝñÐ ÓÐÅ òçô òáô -éáîå áéì íáôÞ ,òáäÜêõåË þíå ,çóùëÞäêå Þêéôåñ -õïèßá ç íáôÞ çôóåìÜôáê õïßå÷ïäïíåî õïô áó õïðü ,layoR anoragraM -ïãåã ïô áñþ÷ åâáëÝ éáê .òüí

-éð ,üôõá éôÜììïê ïôÓ .áì çôó åôóáìßå éôü ùýåôó -¼ .çóíõèýåôáê Þôóùó òï÷ñáìÞäéôíá ï åðßå òùð ,òçêÜäéñõïÆ .ê òáäÜêõåË ïýä åìõï÷Ý éôáìãÜñð åìÜðáãá áô éáê Üéäéáð -çä ïãüë ïô üôõá 'éã éáê ïßåöáñã ïô åìáóÞãñõïéì -ùó íùô òçóçôÝñçðõîå -éð ,áäÜêõåË çôó íùßåôáì -çó ýëïð éáíßå éôü ùýåôó å÷ñáìÞäéôíá .ê üêéôíáì -ßñåð Þíéñåè çô Üôáê õïð íáêçèÞôåñçðõîå ,ïäï -ïãÜñáð éáê áßåôáìùó éáê íáíá÷Ý áè õïð òåôí -ñÝ áí ,áìÞñ÷ éáê ïíüñ÷ -åì íùô ïäïßñåð íçô íõïè -çä ,òçóßðÅ .íþöáñãáô áÝìïô íïôó åìáóÞãñõïéì etiS ,òáßíùíéïêéðå òçô -õåË -òáæåâÝñÐ ÓÐÅ òçô -ïîå áô åìáóþéåì ,òáäÜê ,íþôçôéáéä íùô áéãüëïä -ýïó ïô åìáóÞôåèïìóåè -éãÝ üôõá éê õïð ðáê ñåð çôó ,Üñïö çôþñð áéã åí .å÷ñáìÞäéôíá .ê ,áäÜêõåË ùóÞôóéñá÷õå áí ùëÝÈ -Üñáð òýïéëáð òõïô éáê þäå ùðÝëâ õïð òåôíïã -Ýôåììõó éáê òáì ßæáì áéåèÜðóïñð íçôó íõï÷ ùëÝè òáôíïíßåëÊ .Þôõá -ü ùóÞôóéñá÷õå òáó áí

,òáôßð Þðïê íçôó ,Üéäáñâ Þíéôñïéà òáäÜêõåË -òáæåâÝñÐ ÓÐÅ òçô

21 áäßëåó üðá áéå÷Ýíõó

òõïô áéã ,íùßåôáìùó íùô ßïôõá éôü åóéíüô òõïßïðï ,áßåôáìùó áô íõïæßñçôó

ÏÐÅ òçô òïñäåüñð Ï òÞññáÓ òïãñþéà .ê -áê þèç÷õå òáó áí ,òõïë -á÷ ,áßåãõ åì ,Üéíïñ÷ Þë -Ýãïêéï òéô éáê òáó åó ,Üñ -Üð åôóßå áí éáê òáó òÝéåí -éñá÷õå òáÓ .ßïôáíõä áôí

4102 õïßñáõïñâåÖ 41 ÞõåêóáñáÐ

-ïêéï íýïãáññïìéá ßïôõá åôóáìßå òßåìÅ" .Üêéìïí íþíçì 6-5 çóçêßïéä áÝí -ïëõ áí åìýïèáðóïñð éáê -ìáñãüñð áíÝ åìõïóÞéïð

òçô òïñäåüñð ï ,üìóéô -ÜêõåË -òáæåâÝñÐ ÓÐÅ -áóôñÜÊ òÜìùÈ .ê òáä

-éôçëèÁ òáäÜêõåË òï÷ -õïÆ .ê ýïìóéôéëïð- ýïìó -ïñð åíáêÝ þíå ,òçêÜäéñ

òáäÜêõåË - òáæåâÝñÐ ÓÐÅ òçô òïñäåüñð Ï òáëêáóôñÜÊ òÜìùÈ .ê åóéñüóùëáê ýïöá òáëê íçô íáóçìßô éïóü òõïëü åì ,òáôßð Þðïê çóùëÞäêå -åíõó ,òõïô áßóõïñáð íçô òåôíïãÜñáð òõïô çñÜ÷

Üðáãá áí ÓÐÅ ç Þðïñô éáê òçô Üéäéáð ïýä áô éáê -õåË çô éáê áæåâÝñÐ íçô -üë ïô òáôíïíñßáÐ .áäÜê -åñéá÷ õïô üêéä ïô áéã ïã

òåëÜãåì òéô òåëü åó åóáñöÝîÅ .òéåóþíáãñïéä -ï òçô çíýóïôóéðìå íçô -ÜíñåÖ íïôó òáßäíïðóïì -ßïðåð íçô éáê òïôíÜÓ ïôí ç ßåèùåíáíá áè éôü çóçè -ïôñïÐ õïô áßóáãñåíõó íçô åì Þôçíïðïñð õïëÜã .áßäíïðóïìï ÞêéíçëëÅ -ùí¸ òçô ïäåðÞã ïô áéà òáäÜêõåË-òáæåâÝñÐ òçó .ê ï ,åíéãÝ íåä Ýôïð õïð íåä éôü åóéíüô ,òÞññáÓ -ïðõ éåíßä áí éåóÝñá õïô -áôáê áè òùìü ,òéåóÝ÷ó -Ýíá áéåèÜðóïñð ßåèçëâ éï éôüñáð ,õïô òÞóñåã -úïíõå éáíßå íåä òåêÞèíõó ïô áéã õïô Üñá÷ íçÔ .òÝê åó åêçèÝñâ éôü òüíïãåã -Þäêå çöñïìü ïóüô áßì -Þä ï åóáñöÝîå ,çóùë -Þñ× .ê òáæåâÝñÐ òï÷ñáì òïßïðï ï ,òçëßáðÌ òïôó ïñäåüñð íïô çñÜ÷åíõó -õåË -òáæåâÝñÐ ÓÐÅ òçô -áóôñÜÊ ÜìùÈ .ê òáäÜê -ïôùñð íçô Þôõá 'éã ,áëê -éôåñéá÷ ïìïôíýÓ .áßëõïâ -çðá çóùëÞäêå íçôó üìó -ñáìÞäéôíá ï éáê åíõèý

13_  
13_