Page 1

Matts Ramstorp

Rena Ord och Uttryck En fickordbok om renhet och hygien

BioTekPro AB 2003


BioTekPro AB Norrbäcksgatan 19, S-216 24 Malmö Tel: 040 13 82 50 Fax: 040 13 72 50

Rena Ord och Uttryck - En fickordbok om renhet och hygien

 Matts Ramstorp (2003) ISBN: 91-973258-7-2

Kopieringsförbud Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet avser både text och illustrationer och gäller alla former av mångfaldigande.


A 1) Internationell beteckning för Ångström. 1 A är 10-10 m 2) Beteckning för ampere, SI-enhet för strömstyrka 3) Renrumsklass enligt EU-GMP:n 3-A Ingenjörssammanslutning från USA som arbetar med hygien och hygienisk design. 3-A har utarbetat ett antal rekommendationer, praxis (3-A Accepted Practices) och standarder (3-A Sanitary Standards) Absolut avskiljning Term som utnyttjas för att specificera funktion och verkan hos olika processfilter medier. Begreppet absolut avskiljning definieras som “diametern hos den största, hårda, sfäriska partikel som passera genom ett filter under specificerade testtillstånd” Absorption Kvarhållande av en komponent i en blandning till följd av att denna övergår från ett fysikaliskt tillstånd (fast, flytande eller gasformigt) till ett annat, samtidigt som den övriga blandningen föreligger i ett annat tillstånd Accelerationsfas Annat namn för logaritmisk tillväxtfas. Den fas i en mikroorganisms tillväxtkurva då populationen, dvs. antalet mikroorganismer fördubblas med bestämd tidsintervall AC Fine Test Dust Ett testdamm (partiklar) som erhålls genom siktning av Arizona öknens sand. Används i vissa sammanhang för att studera filters funktion och kapacitet. Förkortas vanligen som ACFTD ACFTD Förkortning för Air Cleaner Fine Test Dust Acid Fast Stain Infärgningsteknik för mikroorganismer. Denna infärgningsmetod skiljer mellan bakterier beroende på deras respektive möjlighet att kvarhålla en färg efter tvätt med en surgjord alkohollösning Acidofil organism Mikroorganism som föredrar sur omgivning. Benämning på mikroorganismer som har ett tillväxtoptimum vid pH mellan 0 och 5.5 Ackumulera Ansamla ACCS Förkortning för Australian Contamination Control Society. Den Australiensiska renrumsföreningen ACS Förkortning för American Chemical Society, en organisation som bland annat specificerar vattenrenhet för laboratoriebruk. Se Laboratorievatten


Adaptibilitet Anpassningsbenägenhet. Innebär att mikroorganismer har en förmåga att ställa om sina olika aktiviteter för att på så sätt anpassa sig till förändringar, t ex från yttre stimuli, i den omgivning där de befinner sig Adjuvant Material som tillsätts till ett antigen för att öka dess immunigenicitet Adsorption Uppfångning av material till en yta till följd av fysikaliska och kemiska krafter Adsorptiv avskiljning Filtreringsterm. Adsorption av partiklar till fasta material uppkommer genom att olika krafter existerar mellan partiklar suspenderade i gas eller vätska och ett fast material, då partiklarna passerar förbi fasta material. Vid filtrering erhålls adsorption genom två olika mekanismer: tröghetsverkan och diffusionsverkan Adsorptionstork En utrustning som har förmågan att eliminera vatten i form av fukt ur tryckluft genom att vatteninnehållet i tryckluften adsorberas till en fast bädd i ett tryckkärl Aerob Organismer som endast tillväxer i närvaro av syre Aerosol Ett kolloidalt system bestående av finfördelade vätskepartiklar eller små fasta partiklar i en gas, i regel luft Affinitet Attraktionskraft, förmåga att bindas till Affinitetskromatografi Biokemisk separationsmetod baserad på olika ämnes affinitet för varandra AFNOR Förkortning för ” Association Française de Normalisation”. Den Franska standardiseringsorganisationen. Ag Kemisk beteckning för grundämnet silver Agar En torr substans (en komplex polysackarid) som utvinns ur alger och som smälter vid cirka 100 ºC för att därefter stelna till en gel vid avsvalnin till cirka 40 ºC. Agar utnyttjas ofta i samband med mikrobiologisk provtagningoch analys. Agar utgör normalt sett inte föda för mikroorganismer utan utnyttjas som ett fast tillväxtmedium för mikroorganismer. Generellt sett betyder ordet agar gelbildare Agarplatta Odlingsplatta för mikroorganismer innehållande ett tunt skikt med agar


Agglutinera Sammanslagning av mindre partiklar för att bilda större aggregat. Agglutinering kan också förekomma vid sammanslagning av lösliga molekyler för att bilda fasta geler Aktiv luftprovtagning Luftprovtagning i vilken en viss mängd luft sugs in i en provtagningsutrustning för att därefter samla upp det som man har för avsikt att analysera. Används för att analysera döda partiklar i den omgivande rumsluften och/eller för att utföra mikrobiologisk provtagning på den omgivande luften. För aktiv provtagning av mikroorganismer i luft utnyttjas olika typer av utrustningar såsom RCS – Sampler, SAS, MAS, Slitsampler, Andersen Sampler och Liquid Impinger Aktivt kol Aktivt kol utnyttjas för rening av vatten och/eller gaser, genom en filtreringsprocess. Aktivt kol har en stor affinitet (attraktionskraft) gentemot olika typer av föroreningar som t ex finns i vatten, och som gör att vattnet luktar illa, smakar illa och (eller) är missfärgat. Även lågmolekylära föroreningar som t ex klorföreningar fastnar lätt vid det aktiva kolet. Samma fenomen kan också observeras för mikroorganismer Aktivt kolfilter Filter som baserar sin funktion på aktivt kol för att eliminera föroreningar som t ex ger upphov till oönskad färg, smak och (eller) lukt. Aktiva kolfilter utnyttjas ofta för att eliminera restklor från kommunala dricksvatten innan vattnet går vidare i produktionen Aktiv lokalvård Den egentliga städnings- och rengöringsfasen Akut sjukdom Sjukdom som har ett snabbt förlopp, dvs. ett hastigt insjuknande, ofta med kort varaktighet Al Kemisk beteckning för grundämnet aluminium Alanin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Aldehyd Organiskt ämne som bildas vid oxidation av primära alkoholer och som innehåller gruppen –CHO Alger En grupp av mikroorganismer som skiljer sig markant från alla de övriga mikroorganismerna, främst genom organismernas förmåga att genomför fotosyntes Algicid Ett ämne som dödar alger Algicidal Ett desinfektionsmedel som är speciellt anpassat för att avdöda alger


Algologi Läran om alger Alkali En grupp av kemiska ämnen som har en förmåga att bilda lösliga tvåler med fettsyror och som kan bilda lösliga karbonater. Dessa substanser utnyttjas framför allt för rengöringsändamål Alkalofil organism Mikroorganismer som har sitt tillväxtoptimum vid pH 8.5 till 11.5 Alkaliska rengöringsmedel Alkaliska rengöringsmedel har en förmåga att lösa upp organiskt material, som t ex protein. Fetter kan också till en viss del lösas upp av alkaliska vattenlösningar Alkohol En klass av organiska ämnen som bildas från kolväten genom utbyte av en eller flera vätejoner mot samma antal hydroxyljoner. Alkoholer används främst för rengöringsändamål, på grund av sin förmåga att lösa upp fetter och pigment. Alkoholer utnyttjas också för desinfektionsändamål i samband med mikrobiologiska renhetskrav Allergen Artfrämmande ämnen som kan ge upphov till en allergisk reaktion Allergi Överkänslighet hos kroppens celler mot vissa artfrämmande ämnen, så kallade allergener Allergisk reaktion En reaktion hos en värdorganism till följd av utsättande av ett artfrämmande ämne, så kallat allergen Aluminium Ett grundämne som i vissa fall utnyttjas som konstruktionsmaterial. Aluminium är dock inte ett tillräckligt bra material, framför allt ur korrosionssynpunkt, och bör därför undvikas vid kontakt med livsmedelsprodukter och även andra produkter som kräver en god hygien American National Standards Institute Den amerikanska standardiseringsorganisationen. Förkortas vanligtvis ANSI Aminosyra Alfa-amino substituerade karboxylsyror som utgör byggstenar i protein Amplitud Avståndet mellan nolläget och ytterläget hos en svängande kropp. Används för att beteckna svängningsvidd för vågrörelser Amöba En speciell typ av protozoe som förflyttar sig med skenfötter


Anabolism Del av ämnesomsättningen genom vilken komplexa molekyler produceras från enkla molekyler vid tillförsel av energi Anaerob Frånvaro av syre Anaerob mikroorganism Mikroorganismer som har förmågan att tillväxa i fullständig eller nära fullständig frånvaro av molekylärt syre Analysmembran En typ av filter som ofta anses vara ”bakterietätt”. Ett analysmembran består av ett filter som är så tätt att det som man har för avsikt att analysera inte har en förmåga att passera utan fångas upp på filtret Andersen Sampler Provtagningsutrustning för att bestämma mikroorganismer och även andra typer av partiklar i luft. Utrustningen har en hög effektivitet att samla upp luftburna mikroorganismer samtidigt som den har en förmåga att fraktionera upp eller dela upp de insamlade mikroorganismerna (partiklarna) i förhållande till deras storlek (läs: massa) Andningsfilter Ett filter som sitter på en tank eller på ett processystem och som har till uppgift att tillse att inga föroreningar kan passera från den yttre omgivningen och in i tanken/processen. I vissa fall utnyttjas även den andra funktionen, nämligen att tillse att ingenting som finns i tanken/processen kan passera ut genom filtret Anemometer Instrument som utnyttjas för att mäta lufthastighet. Anemometer använd bland annat för att kontrollera att t ex LAF-bänkar och (eller) säkerhetsbänkar fungerar på ett tillfredställande sätt Anjon Benämning på en negativt laddad jon Anjonbytare Benämning på en vattenreningsbädd för eliminering av negativt laddade joner Anod Benämning på en positivt laddad elektrod ANSI Förkortning för American National Standards Institute Antibiotika Ämnen som bildas av mikroorganismer och som i låga koncentrationer hämmar eller dödar andra mikroorganismer Antigen Ämne som framkallar bildning av antikroppar när det kommer in i ett däggdjur


Antikropp Ett glykoprotein som produceras av lymfocyterna som svar på ett antigen. Ofta sker denna reaktion som ett skydd från värdorganismens sida Antimikrobiellt ämne Ett ämne som har en förmåga att antingen avdöda mikroorganismer eller inhibera mikroorganismernas tillväxt Antisepsis Sammanfattande benämning på de olika tekniker och ämnen som utnyttjas för att förhindra infektion. Termen utnyttjas främst inom sjukvården Antiseptisk En substans som inhiberar tillväxt och utveckling av mikroorganismer utan att för den skull oskadliggöra organismerna Antiserum Serum innehållande inducerade antikroppar Antiskumningsmedel Tillsatsmedel till rengöringskemikalier. Utnyttjas främst i system där för mycket skum ger upphov till vidare problem, t ex att rengöringsmedlen ej kommer i kontakt med alla de ytor i processystemet som man har för avsikt att rengöra Antistatisk Något som motverkar uppbyggnaden av statisk elektricitet Apatogena mikroorganismer Mikroorganismer som inte är sjukdomsalstrare Aqua purificata Ett vatten vid läkemedelstillverkning som uppfyller kraven satta i Ph Eur 3rd Edition, och som kan produceras genom destillation, omvänd osmos (RO), jonbytesteknik alternativt någon annan metod som har förmåga att ge motsvarande resultat. Efter framställningen av Aqua purificata får inga som helst tillsatser ske Ar Kemisk beteckning för grundämnet argon Arbetsdräkt Klädedräkt som används i arbete. I renrumssammanhang talar man ofta om renrumsdräkt eller ”personfilter” Arbetsstation Plats i produktionslokalen där arbetet utförs. Ofta förekommande benämning på LAF-bänkar och (eller) Säkerhetsbänkar Arginin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Arkebakterier En av två huvudgrupper för bakterier, som ytterligare kan indelas i halofiler, termoacidofiler samt metanogener


Artificiellt grundvatten Benämning av vattenkälla som också kallas infiltrationsvatten. Denna typ av vatten motsvaras av ett grundvatten som inte är naturligt framställt. As-built renrum Ett renrum som är fullständigt iordningställt och som är klart att tas i drift. Alla funktioner är anslutna och fungerande, men ingen utrustning eller personal finns på plats i renrummet ASCCA Förkortning för Associazione per lo Studio ed il Controllo della Contaminazione Ambientale. Den Italienska renrumsföreningen ASENMCO Förkortning för Association of Engineers for Microcontamination Control. Den ryska renrumsföreningen Aseptik Tillstånd som är befriat från mikroorganismer Aseptisk fyllning Sterila behållare som under aseptiska förhållanden fylls med steril produkt varefter behållarna försluts. Denna teknik utnyttjas främst på produkter som är omöjliga att slutsterilisera i sin förpackning genom autoklavering Aseptisk process En process där man arbetar på ett sådant sätt att man i möjligaste mån försöker hindra mikroorganismer att få tillträde Aseptisk teknik Handhavande eller tekniker som genomförs på ett sådant sätt att man undviker infektion. Generellt sett kan man säga att aseptiska tekniker utnyttjas för att undvika att sterilt material och (eller) produkter blir infekterade Aseptisk tillverkning Tillverkningssätt som sker under aseptiska förhållanden, dvs. på ett sådant sätt att man undviker förorening, främst genom mikroorganismer. Aseptisk tillverkning utnyttjas främst inom den läkemedelsproducerande industrin och används för produkter som inte kan slutsteriliseras i en autoklav, t ex produkter som innehåller aktiva substanser som skadas vid en värmebehandling Asexuell reproduktion Förökning genom vilken en modercell delar sig mitt itu för att bilda två identiska dotterceller ASHRAE Förkortning för American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers Aspargin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Asparginsyra Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein


ASPEC Förkortning för Association pour la Prevention et l’Etude de la Contamination. Den Franska renrumsföreningen ASTM Förkortning för American Standard for Testing and Materials Atom Den minsta beståndsdel som uppvisar egenskaper hos ett grundämne. Är uppbyggd av protoner, neutroner och elektroner ATP Förkortning av Adenosin TriPhosphate. Benämning på en snabb metod för att anaysera renhet hos ytor, luft och (eller) vätskor At-rest cleanroom Ett renrum som är fullständigt iordningställt med alla funktioner fungerande och utrustning på plats och klar för utnyttjande. Ingen personal finns dock i renrummet. Au Kemisk beteckning för grundämnet guld Autoklav Utrustning (tryckkärl) för sterilisering med våt (fuktig) värme över 100 ºC och vid övertryck. En autoklav kan beskrivas som en sluten behållare i vilket ånga införs för att värma upp kallare föremål. Man kan likna en traditionell ångautoklav vid en stor tryckkokare där ånga under tryck tillåts komma i kontakt med föremål som ska steriliseras Automatisk disk Annat uttryck för CIP-disk Autotrofer Organismer som utnyttjar koldioxid som sin enda eller principiella kolkälla aw Benämning på vattenaktivitet. Ett uttryck för den relativa tillgängligheten av vatten i ett substrat. Rent vatten har aw = 1.00. Vattenaktivitet definieras som: aw = ångtrycket över mediet dividerat med ångtrycket över destillerat vatten (vid en och samma temperatur). Rent vatten har vattenaktivitetet 1.0 vilket sedan sjunker ner till noll för ett helt torrt ämne Avdödningsfas Den del i en tillväxtkurva där mikroorganismerna på grund av brist på föda och i övrigt ogynnsam omgivning avlider. Kallas ofta för deklinationsfas Avfuktning Teknik för att reducera innehållet av vatten i en produkt eller en gas. Genomförs ofta i en adsorptionstork eller en kyltork Avhärdning Tekniken för att eliminera de hårdhetsbildande jonerna magnesium (Mg2+) och kalcium (Ca2+) ur ett vatten kallas för avhärdning och utförs i en adsorptions-


process där natriumjoner (Na+) utgör motjoner i utbytesreaktionen. Adsorptionsprocesser utnyttjar ett bäddmaterial uppbyggt av ett i grunden inert, ickeporöst bärarmaterial som på sin yta har kovalent (kemiskt hårt fastbundna) reaktionsgrupper som har en attraktionskraft (affinitet) gentemot kalcium, magnesium samt natriumjoner Avjonisering Teknik för eliminering av samtliga joner som kan finnas i ett vatten. Kallas i vissa fall för totalavsaltning Avskiljningsgrad Benämning på ett siffervärde som ska utnyttjas för att jämföra hur olika filter fungerar i olika situationer. Ett sätt att specificera ett filters funktion. De i särklass vanligaste avskiljningsgraderna är nominell avskiljning, absolut avskiljning, beta-värde samt titerreduktion B 1) Kemisk beteckning för grundämnet bor 2) Renrumsklassenligt EU-GMP:n Bacillus En släkt inom gruppen bakterier som har ett stavformat utseende Backventil En ventil som utnyttjas för att tillse att flödet i ett processystem endast rör sig i en riktning Bafflar Delar i ett flödestvärsnitt som gör att flödet inte rör sig i en jämn bana. Utnyttjas bland annat i tankar för att tillse att produkten i tanken inte rör sig som en enda volym i samband med omrörning. Tillser att omblandningen i tanken sker på ett mer tillfredställande sätt Baktericid Ett ämne som avdödar bakterier Baktericidal Förmåga att avdöda vegetativa bakterier, men inte nödvändigtvis bakteriella sporer Bakterietätt filter Ett filter som är så tätt att det som man har för avsikt att analysera, t ex mikroorganismer, inte har förmågan att passera utan fångas upp på filtret Bakterier Mikrobiologisk huvudgrupp.Bakterier är verksamma vid en mängd olika tillstånd, t ex uppkomst och spridning av ett stort antal sjukdomstillstånd, vid kompostering, nedbrytningen av olika födoämnen vid matsmältningsprocessen hos människor och andra organismer, vid produktion av olika former av kemikalier, livsmedel samt andra för oss människor användningsbara produkter Bakteriesporer Sporform hos bakterieceller som uppvisar en mycket stark och kraftig överlevnad. Sporer bildas under ogynnsamma förhållanden, för bakterien alltså, genom


att arvsmaterialet i cellen samt en del av cellvätskan, den så kallade cytoplasman, koncentreras till ett omslutet område med en tjock omgivande vägg. Efter det att sporen bildats inne i cellen förstörs cellens normala vägg varvid sporen frigörs. De bakterier som kan övergå i en sporform är av släktena Bacillus samt Clostridium Bakteriocidal Bakteriedödande Bakteriofag Virus som angriper bakterier. Ofta kallad enbart fag Bakteriologiska utmaningstester Tester som utförs för att utvärdera funktionen hos filter avsedda för mikrobiell avskiljning Bakteriolytisk Bakterieupplösande Bakteriostatisk Ett ämne som inhiberar tillväxten eller delningen av bakterier Bakvirvlar Beteckning på de turbulenta luftrörelser som uppkommer på baksidan av ett hinder som placerats i en luftström av typen UDF (LAF) Bar Tryckenhet Barofil En typ av mikroorganism som trivs under högt omgivningstryck Barriärteknologi Ett annat uttryck för isolatorteknologi Bas Ett ämne som avger hydroxyljoner i polär lösning som t ex vatten Basofil Bakterier som tillväxer bäst vid pH 9 - 10 BCW Förkortning för Belgian Cleanroom Workclub A.S.B.L. Den Belgiska renrumsföreningen Beläggningsfilter Även kallat ”pre-coat”-filter, ofta av typen lindade djupfilter eller metallfilter som belagts med ett filterhjälpmedel. Filterhjälpmedlets funktion är att minimera risken för att mindre partiklar tränger in och blockerar själva filtermediet. Dessa typer av installationer kallas även ”pre-coat”-filter Beslutsträd En term som förekommer inom HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) och som utnyttjas för att bedöma och urskilja de steg i en produktion som verkligen är kritiska ur produktsäkerhetssynpunkt


Beta-värde Avskiljninsgbegrepp för att beskriva funktionen hos ett mikrofilter. Beta-värdet definieras som förhållandet mellan antalet partiklar av en viss given storlek och större som finns innan filtret och antalet partiklar av samma storlek och större, som man vid en efterföljande analys återfinner efter filtret BFS Förkortning för Blow Fill and Seal teknik Binär fission Uttryckssätt för att förklara celldelningsprocessen dvs. att en modercell delar sig och bildar två dotterceller Biocid Ett ämne som avdödar organismer Bioburden Ett vanligen använt uttryck för antalet mikroorganismer som finns närvarande i en produkt eller på t ex en yta. Ofta utnyttjas denna term för att beskriva hur många mikroorganismer som finns i en produkt innan en värmesteriliseringsprocess eller likvärdig process ska startas Biofilm Ett tunt skikt med mikroorganismer som är fäst till en yta. En biofilm är ofta ett komplext system där olika mikroorganismer sitter inbäddade i och bundna till olika organiska molekyler på den yta där de är fästade Biohazard Benämning på ett tillstånd där det finns risker förknippade med mikroorganismer Biokontaminant Annat uttryck för mikroorganismer Biologiska risker Benämning på risker som framkommer i en HACCP och som baseras främst på mikroorganismer eller metaboliter från mikroorganismer Biorenrum Renrum som utnyttjas för att framför allt styra mikrobiologiska föroreningar Biosensor Analysinstrument som baserar sin funktion på någon form av bioke-misk reaktion Blandbäddsbytare En vattenreningsbädd som innehåller katjonbytare såväl som anjonbytare i en och samma behållare.Blindtarm Avstickare på ett rör som inte fullt genomflödas av ett processflöde, utan istället ansamlar föroreningar i mer eller mindre hög utsträckning. Kallas även dead-leg Blågröna alger Typ av alger som är encelliga. De blågröna algerna är encelliga, ensamt förekommande eller i koloniform eller flercelliga, i vanliga fall omgivna av slem.


Denna typ av alger anses i många fall tillhöra bakteriesläktet och kallas oftast för blågröna alger eller cyanobakterier BOD Förkortning för Biochemical Oxygen Demand Br Kemisk beteckning för grundämnet brom BRC Förkortning för British Retail Consortium. Standard för kvalitetssäkring inom livsmedelsindustrin Brevundimonas diminuta Benämning på den mikroorganism som utnyttjas vid test för att karakterisera ett sterilfilter. Tidigare kallades denna organism Pseudomonas diminuta British Standard 5295 Tidigare vanligen utnyttjad renrumsstandard från England British Standards Institute Brittiska standardiseringskommissionen Brons En typ av kopparlegering Brownska rörelsen Benämning på det fysikaliska fenomen som uppkommer då små partiklar suspenderade i luft eller annan typ av gas, rör sig i en oscillerande rörelse på grund av kollisioner med de omgivande gasmolekylerna Brunalger En typ av alger som är flercelliga och ofta storvuxna BSI Förkortning för British Standards Institute Bubbelpunkt En typ av integritetstest för mikrofilter Buffert Lösning vars surhetsgrad, dvs pH, är praktiskt taget konstant vid tillsats av måttliga mängder starka syror eller baser samt vid utspädning Buffrande pH-stabiliserande Butterflyventil En annan benämning för spjällventil C 1) Enhet för temperatur mätt i Celsius 2) Beteckning för grundämnet kol 3) Renrumsklass enligt EU-GMP:n


Ca Kemisk beteckning för grundämnet kalcium CAP Förkortning för College of American Patheologists CAV-system Förkortning för Constant Air Volume. En ventilationsterm som betyder ett inneklimatsystem med konstant till- och frånluftsflöde som har luft som energibärare CC Förkortning för begreppet Contamination Control. Brukar försvenskas till renhetsteknik. CCCS Förkortning för Chinese Contamination Control Society. Den kinesiska renrumsföreningen CCP Förkortning för Critical Control Point, kritisk styrpunkt. En vanlig term inom HACCP Cellvägg Ett ytterhölje utanför cellmembranet hos vissa celler, vars funktion är att ge stadga och form Celsius Temperaturskala som är 100-gradig och baseras på vattnets kokpunkt respektive fryspunkt CEN Förkortning av Commité Européen de Normalisation, den Europeiska kommittén för standardisering Centrifugal provtagare En typ av aktiv luftprovtagare. RSC-samplern är ett exempel på denna typ av utrustning Centrifugalpumpar En grupp pumpar som ibland kallas för rotordrivna pumpar och som baserar sin funktion på en roterande skiva med skovlar som påverkar det som ska pumpas att röra sig i en bestämd riktning Centrifugering En typ av sedimenteringsprocess, där man roterar runt den vätska, som skall renas från partiklar, under hög hastighet. Den höga hastigheten skapar en konstgjord gravitationskraft som på ett betydligt snabbar sätt ser till att partiklarna rör sig ned mot botten av centrifugeringskärlet. Centrifugeringskärl Kärl i vilken vätskan som skall renas genom centrifugering placeras


CFR Förkortning för Code of Federal Regulations CFU Förkortning för Colony Forming Units, det observerade antalet bildade kolonier på en agarplatta efter lämplig inkuberingstid cGMP Förkortning för Current Good Manufacturing Practice Chemical Oxygen Demand Mängden kemiska oxidation som krävs för att omvandla organiska ämnen i vatten och avloppsvatten till koldioxid. Förkortas vanligtvis med COD Cilia Trådliknande utskott hos viss protozoer som genom sin rörelse får organismer att förflytta sig CIP Förkortning för Cleaning In Place. Engelsk benämning på vad som i dagligt tal kallas intern disk eller automatisk disk Cirkulerande vattenautoklav En autoklav där värmeöverföringen till godset som skall steriliseras sker med vatten som upphettats till steriliseringstemperatur Cl Kemisk beteckning för grundämnet klor Clarks hårdhetsgrader Sätt att beskriva ett vattens innehåll av hårdhetsbildandejoner, främst magnesium och kalcium. En Clarks hårdhetsgrad (1 ºClark) motsvarar 1 grain/Imp. Gallon Clean steam Den näst högsta kvalitetstermen för ånga Cleaning in Place Engelsk benämning på vad som i dagligt tal kallas intern disk eller automatisk disk. Förkortas ofta CIP. Vid CIP-diskning tillåts rengöringskemikalier och sköljvatten att under hög hastighet och ofta hög temperatur spola rent processystemet utan att detta behöver monteras ned CNC Förkortning för Condensation Nucleus Counter. En partikelräknare som har en förmåga att detektera partiklar > 0.01 µm COD Förkortning för Chemical Oxygen Demand. Mängden kemisk oxidation som krävs för att omvandla organiska ämnen i vatten och avloppsvatten till koldioxid Coliform En gramnegativ, icke-sporbildande, fakultativ stav som fermenterar laktos under gasbildning inom 48 timmar vid 35 ºC


Cr Kemisk beteckning för grundämnet Krom Cross-flow Filtreringsterm som beskriver hur flödet rör sig vid filtrering. Bulkflödet recirkuleras kontinuerligt i tangentiell riktning förbi filtermembranet och endast en mindre del av totalflödet tillåts att passera filtret i ett upprenat tillstånd Cu Kemisk beteckning för grundämnet koppar Culinary steam Ånga av livsmedelskvalitet. Benämning på ånga från ingenjörssammanslutning 3-A i USA. Rent praktiskt innebär denna ångkvalitet att ånga kokas på ett vatten av dricksvattenkvalitet och filtreras före användningen till minimum 5 µm. Cyanobakterier Annat namn för Blågröna alger Cystein Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Cytoplasma Sammanfattande benämning för protoplasma utan kärna. Cytoplasman består av en geléartad lösning som är uppbyggd av vatten, kolhydrater, lipider samt proteiner Cytoplasmamembran Cytoplasmamembran är det ”filter” som bestämmer vad som ska (kan) passera in i, samt ut ur bakterien, vilket i praktiken innebär att detta membran sorterar ut de olika typer av näringsämnen som finns i bakteriens omgivning. Detta membran innehåller dessutom så kallade mitokondrier som fungerar som bakteriens ”kraftverk” för att ta hand om energiutvinningen D 1) Förkortning för begreppet Dalton. Måttenhet 2) Renrumsklass enligt EU-GMP:n Daggpunkt Den temperatur vid vilken ånga kondenserar Daltons lag En fysikalisk lag som säger att det totala trycket hos en gasblandning är summan av de ingående gasernas partial tryck Damm Fast material som kan återfinnas på ytor eller fritt svävande i luften Dammsugare Rengöringsutrustning som genom vakuum suger upp partikelformiga föroreningar från en yta Dark-field microscopy Mikroskopering i vilket det betraktade objektet är starkt pplyst medan omgiv-


ningen är mörk Dead end filtrering Filtreringsterm som beskriver hur flödet som skall filtreras förflyttar sig. Det traditionella sättet att genomföra en filtreringsprocess med patronfilter Dead Leg Avstickare på ett rör som inte fullt genomflödas av ett processflöde, utan istället ansamlar föroreningar i mer eller mindre hög utsträckning Decimal reduction time Ett värde som utnyttjas för mikroorganismer i samband med avdödning utnyttjande värme. Förkortas ofta som D-värdet och utgörs av den tid som vid en viss temperatur åtgår för att minska antalet organismer med en log-enhet, t ex från 1 000 organismer till 100. Detta innebär i praktiken en 90 %-ig reduktion av antalet organismer DEFT-metoden Förkortning för Direct Epifluorescens Filter Technique. En metod för direktmätning av antalet mikroorganismer i ett mikroskop Degenerera Urarta Dehydrering Ett annat ord för avvattning Deklinationsfas Den fas i mikroorganismers tillväxtkurva där organismerna börjar dö med tilltagande hastighet Dekontaminering Reduktion av det mikrobiologiska innehållet i eller på ett objekt till ett lägre värde, dock ej nödvändigtvis noll Denaturering Tredimensionell förändring hos ett protein som gör att detta förlorar sin funktion Densitet En vätskas specifika vikt som varierar med temperatur och tryck Descrete particle counter En utrustning som utnyttjas för att antalsbestämma partiklar suspenderade i luft. Förkortas vanligen till DCP Desinfektion Åtgärd som avdödar sjukdomsalstrande, eller på annat sätt oskadliggör skadliga mikroorganismer. Effekten innebär en massiv avdödning av organismer, dock inte till sterilnivå, dvs. total frånvaro av levande mikroorganismer Desinfektionsmedel Kemiskt ämne som har en förmåga att avdöda eller på annat sätt oskadliggöra skadliga mikroorganismer


Destillat Den vätska som renats genom destillering Destillator Utrustning för att genomföra en destillering Destillering Att destillera en vätska innebär att man tillför energi för att därmed bringa vätskan till kokning i ett kärl, så att vätskan övergår från flytande form till gasform. Den bildade ångan tillåts därefter att förflytta sig bort från kokkärlet för att i ett efterföljande steg kylas ned i en kylare. Vid nedkylningen kommer ångan att kondenseras, dvs. ångan återgår från gasform till vätskeform och tillåts slutligen att droppa ned i ett andra kärl, ett uppsamlingskärl om är separat från kokkärlet Destruktiv metabolism Ett annat uttryck för katabolism, i vilken större och mer komplexa molekylerna bryts ned i mindre och enklare molekyler under utvecklandet av energi Detergent En organisk molekyl, annan än tvål, som kan utnyttjas som vätmedel och emulgator. Utnyttjas främst som rengöringsmedel men kan i vissa fall också utnyttjas som antimikrobiellt ämne Diafragmaventil En ventil som utnyttjar ett membran för att öppna respektive stänga av ett flöde. Membranet är tillverkat av någon form av gummimaterial Dialys Ultrafiltreringsteknik för behandling av patienter inom sjukvården alternativt teknik för behandling av biotekniska lösningar. Differentialtryck Tryckskillnad mellan två sidor av ett hinder i ett flöde. Differentialtryck över ett filter definieras som trycket på filtrets uppströmssida minus trycket på filtrets nedströmssida Diffusion Ett ämnes förflyttning från ställen med högre koncentration till ställen med lägre koncentration, baserad på molekylarrörelse. Kallas i vissa fall för koncentrationsutjämning Diffusionsflöde Flöde av gas till följd av diffusion Diffusionstest En integritetstestmetod för att studera och avgöra om ett mikrofilter avsett för eliminering av mikroorganismer fungerar som det är tänkt Diffusionsverkan Filtreringsterm. En mekanism som utnyttjas för att adsorbera partiklar till ett filters porväggar. Diffusiv rörelse förekommer hos alla molekylslag, men är försumbar i vätskor i förhållande till gaser, varför den diffusiva påverkan, mer känd som den Brownska rörelsen, på partiklar endast är märkbar i gaser


DIN Förkortning för Deutsches Institut für Normierunge Diplokocker Kocker som grupperat sig två och två och har ett utseende liknande kaffebönor Direkt ånga Sådan ånga som är i direkt kontakt med produkt alternativt i direktkontakt med ytor som vid senare tillfälle kommer att vara i kontakt med produkt Direktelektrodsystem System för produktion av ånga som utnyttjar elektroder som är direkt nedsänkta i vatten Disackarid En kolhydrat bestående av två monosackarider, t ex inkluderande sukros, laktos och maltos Diskret Distinkt, tydlig Diskret partikelräknare Utrustning som har en förmåga att detektera enstaka partiklar i ett medium, t ex rumsluft Dispergeringsmedel Annat uttryck för tensider. Dissociera Sönderfall i mindre beståndsdelar Djupfilter Som namnet anger har djupfilter en funktion som till största delen baseras på filtermediets djup och den adsorptiva effekt som den exponerade arean hos denna typ av filter erbjuder. Rent fysiskt kan ett djupfilter ha en tjocklek från någon centimeter till flera meter DNA Förkortning för deoxyribonukleinsyra, ett organiskt ämne som innehåller cellens arvsanlag DNA-virus Benämning på ett virus som innehåller DNA DOP Förkortning för di octyl phtalate, en vätska som kan sönderdelas till en dimma av mycket små partiklar, vanligtvis kallad DOP-gas Dottercell Benämning på de celler som bildas vid delning av en modercell DPC Förkortning för Descrete Particle Counter, diskret partikelräknare, en utrustning som utnyttjas för att antals- och storleksbestämma enstaka partiklar


suspenderade i luft i en lokal DQ Förkortning för Design Qualification Dricksvatten Dricksvatten kallas ibland för konsumtionsvatten och följer olika riktlinjer, normer eller rekommendationer vad avser kvalitet. De allra flesta länder har nationella rekommendationer för dricksvatten DS Förkortning för Design Specification Dubbeldestillering Destilleringsprocess där man destillerar t ex ett vatten två gånger efter varandra Duplexfilter Benämning på två filter som placerats parallellt för att antingen vart och ett för sig ska klara av det totala processflödet, alternativt att båda två tillsamman ska klara av flödet D-värde Ett värde som utnyttjas för mikroorganismer i samband med avdödning med hjälp av värmebehandlingsmetoder. D-värdet är den tid som vid en viss temperatur åtgår för att minska antalet mikroorganismer med en log-enhet, t ex från 1 000 organismer till 100, vilket i praktiken innebär en 90 %-ig reduktion av antalet mikroorganismer. Kallas även för Decimal Reduction Time Döda partiklar Benämning på partiklar som saknar förmågan att skapa identiska kopior av sig själva EDTA Förkortning för EtylenDiaminTetraAcetic Acid. En kemisk molekyl som ingår i gruppen komplexbildare. EDTA ingår i olika rengöringskemikalier där den har möjlighet att lösa upp metallsalter alternativt att minimera risken för utfällning av metallsalter. EHEDG Förkortning för European Hygienic Equipment Design group, organisation som arbetar med hygienisk design Ekvivalent pordiameter Benämning på det siffervärde som framräknas vid bestämning av ett textilmaterials täthet Ekvivalent tid Term som utnyttjas i samband med värmeavdödning av mikroorganismer och som främst utnyttjas för produkter eller gods som inte tål alltför höga temperaturer. Trots denna känslighet kan dessa produkter eller gods steriliseras. Detta sker då vid en lägre temperatur, men under en längre tid


Elektrodialys En vattenreningsmetod som baserar sin funktion på att en likspänning applicerad över ett vatten innehållande joner och som tvingar de olika laddade jonerna att röra sig åt olika håll, allt beroende på laddningen hos elektroderna respektive jonerna Elektrofores En bioteknisk teknik som utnyttjas för att separera substanser från varandra baserad på deras respektive skillnader i rörlighet i ett elektriskt fält, beroende på antalet och typ av laddade grupper som substanserna har Elektrolyt Ett ämne som sönderdelas i joner vid upplösning i vatten Elektron Negativt laddad elementarpartikel Elektronmikroskop En speciell typ av mikroskop som utnyttjar elektroner som belysningskälla. Förkortas vanligen SEM Elektropolering En elektrokemisk behandling av material för att uppnå en hög ytfinhet Emulgeringsmedel Annat uttryck för tensider EN Förkortning för Europeisk Norm EN 554 Europeisk norm med titeln ”Sterilisation of Medical Devices – Validation and Routine Control of Sterilisation by Moist Heat” EN 1822 EN 1822 (1999) HEPA and ULPA Filters, är en nyare standard för ventilationsfilter. Testmetoden som utnyttjas i denna standard baseras på partiklar med en storlek motsvarande den så kallade Most Penetrating Particle Size (MPPS) Endoparasit En parasit som lever inuti sin värdorganism Endospor Bakteriespor som bildas inuti cellen. En extremt värme och kemikalieresistent, tjockväggig spor som bildas inuti bakterier Endotoxin En värmestabil lipopolysackarid i det yttre membranet hos gramnegativa bakterier som kan frigöras då cellen lyserar (dvs. sönderdelas), eller i vissa fall även under cellens delningsprocess, och som är toxisk för värdorganismen Enterotoxin Ett toxin som speciellt påverkar cellerna i tunntarmen och som ger upphov till kräkningar och diarré


Entrémattor Textila, tvättbara mattor som ofta förekommer i entréer för grov eliminering av partiklar från skor Enzym En proteinmolekyl som fungerar som katalysator vid biokemiska reaktioner ESD Förkortning för Electrostatic Discharge, engelsk benämning på statisk urladdning Essentiell Väsentlig, livsnödvändig Etanol Snabbdunstande desinfektionsmedel (70 %). Annat namn för etylalkohol EU Förkortning för Europeiska Unionen Eubakterier Huvudtyp av bakterier som innefattar grampositiva bakterier, blågröna alger, röda fotosyntetiska bakterier samt spiroketer Eucaryot cell Cell med cellkärna Eurovent European Committee of Air Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers Eurovent 4/4 För så kallade absolutfilter, baseras på den Europeiska kommitteen för utrustningstillverkare av luftbehandlingsutrustningar. I detta dokument utnyttjas ”Sodium Flame test, där man som testförorening använder sig av en fin aerosol av en koksaltlösning, vilken finns beskriven i British Standard 3928, med vissa modifieringar. Eurovent 4/4 har ersatts av den Europeiska Standarden EN 1822 Excenterskruvpump Kallas också för kavitetspump eller monopump. En pump som har en rörlig skruvliknade stav placerad i en så kallad stator. Då staven roterar kommer en viss mängd vätska att inneslutas och transporteras framåt i den önskade flödesriktningen Exkretion Utsöndring Exotoxi Ett toxin som frisläpps ut från en cell Exponentiell fas Den del av tillväxtkurvan för mikroorganismer då celldelningen av antalet celler i populationen ökar direkt proportionellt mot 2n


Extraherbara ämnen Benämning på frisättning av lösliga ämnen, så kallade extraherbara ämnen, t ex från ett filter alternativt ett filtersystem. United States Pharmacopea (USP) listar upp en rad tester och riktlinjer beträffande extraherbara ämnen, framför allt från plastiska material F 1) Kemisk beteckning för grundämnet fluor 2) Beteckning för Farenheitgrader F-värde Den tid som åtgår vid en specifik temperatur för att avdöda en population av celler eller sporer F0-värde En term som utnyttjas i samband med värmeavdödning av mikroorganismer. F0-värdet beskriver avdödningen av mikroorganismer som den ekvivalenta tiden i minuter vid en temperatur av 121 ºC för mikroorganismer som har ett Z-värde på 10 ºC Fabriksånga Kallas ofta husånga. Denna typ av ånga produceras i en industriell ångpanna och kan innehålla olika typer av föroreningar och i vissa fall även tillsatser Failure Tree Analysis En metod som utnyttjas för riskanalys. Förkortas vanligen FTA Fakultativ Ett sätt att uttryck ”vilket som ” Fakultativt anaerob Organism som tillväxer i såväl frånvaro som närvaro av syre Fahrenheit Enhet för temperatur, baserad på en temperaturskala där isens smältpunkt ligger vid + 32 ºC och vattnets kokpunkt vid + 212 ºC Fasta föroreningar Annan benämning för partikelformiga föroreningar FDA Förkortning för US Food and Drug Administration Fe Kemisk beteckning för grundämnet järn Fekal Uttryck som utnyttjas för att beskriva avföring Federal Standards 209 Egentligen US Federal Standard 209, en amerikansk standard för renumsklassificering Fenol Kemisk substans som utnyttjas som desinfektionsmedel. Fenoler har en bred baktericid effekt och kombineras i vissa fall med tensider


Fenylalanin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Fermentation En enzymatisk nedbrytning, speciellt av kolhydrater som utnyttjas för produktion av alkohol, bröd, vinäger och andra livsmedel eller industriella produkter. Vanligtvis kallas denna process för jäsning Fermentor Odlingskärl för mikroorganismer Fetter Blandning av estrar mellan den trevärda alkoholen glycerol och huvudsakligen en eller flera av fettsyrorna palmitinsyra, stearinsyra och oljesyra Fettsyra Syror som bildas genom hydrolys av fett Fiber En fiber definieras enligt ISO 14644 som en partikel som har ett förhållande mellan längdutbredning och utbredning i sidled som är större än eller lika med 10 Fiberfilter Filtermaterial som är uppbyggt av fiberformigt material. Olika typer av fiberfilter finns, dels ofixerade filter och dels fixerade filter Fibersläpp Benämning på den negativa effekt som i vissa fall uppkommer vid användning av ofixerade fiberfilter Filtermekanismer Samlingsbegrepp för olika sätt på vilket ett filter kan fungera vid rening av ett processflöde Filtertester Två olika typer av metoder existerar vid utvärderingen av ett filters funktion, destruktiva tester samt icke-destruktiva tester. De destruktiva testmetoderna kallas ibland utmaningstester varvid filtren belastats med föroreningar. Ickedestruktiva tester kallas ofta integritetstester Filtrerad ånga Ånga som på ett eller annat sätt filtreras. Culinary Steam är en typ av filtrerad ånga Filtrering En process eller en teknik där man tillåter ett ”pumpbart” medium, antingen en vätska eller en gas, att passera genom ett så kallat semipermeabelt (delvis genomsläppligt) material, ett filter. Vätskan alternativt gasen kan passera genom materialet, medan eventuellt förekommande fast material, dvs. olika former av partiklar, i mer eller mindre hög grad fastnar i materialet och kvarhålles av filtret Filtreringshjälpmedel Samlingsbegrepp för tillsatsämnen, fasta eller flytande, som genom att aggregera (ansamla) mindre partiklar gör att dessa blir enklare att fånga upp i ett filter


Fimbrier Vidhäftningsorgan i form av korta ”hår” på ytan av vissa bakterier. Kallas i vissa fall för pili Fixerade filter Filter som är sammanhållet med starkare krafter, t ex polymera membranfilter Flageller Bakteriens rörelseorgan bestående av långa proteintrådar Flockulering En separationsteknik som främst utnyttjas för kolloidala partiklar där man med hjälp av olika tillsatser aggregerar, dvs. sammanfogar, dessa mindre partiklar så att de bildar större partikelsamlingar. Dessa större partikelansamlingar kan därefter sedimentera mot botten av ett kärl alternativt filtreras bort i ett filter Flotation En separationsmetod där man tvingar partiklar att, istället för att röra sig nedåt som vid en sedimentering, röra sig uppåt mot vätskeytan för att där uppsamlas och elimineras ur vattnet. Fluorescens mikroskop Ett mikroskop i vilket objektet exponeras med ljus av en specifik våglängd varefter en bild formas av det fluorescerande ljuset som bildas. Vanligtvis har man infärgat provet med en fluorescerande färg eller fluorochrome Flödesdensitet En term som ofta används vid dimensionering av filter och som baseras på det totala flödet genom ett filter dividerat med den utnyttjningsbara filterytan FMEA Förkortning för Failure Mode Effects Analysis. En metod som utnyttjas för riskanalys Formalin Kemikalie med en bred baktericid effekt. Kan användas för gassterilisering av lokaler o dyl Fot Längdenhet. 1 fot (ft) = 0.3048 m Fotometer Ett instrument som utnyttjas för att mäta fotometriska storheter. Normalt studerar man t ex belysningsstyrkan på en yta. Man kan detektera ljusstyrkan antingen via direkt betraktning, eller i andra så kallade objektiva fotometrar utnyttjar man en fotocell för att registrera belysningsgraden Fotometri Annat utryck för ljusmätning. Den del av optiken som sysslar med strålningsmätning baserad på de synförnimmelser som strålningen ger upphov till Fotosyntes En biokemisk process för omvandling av ljusenergi från solen till kemisk energi


Fototrof En organism som utnyttjar ljus som energikälla Franska hårdhetsgrader Sätt att beskriva ett vattens innehåll av så kallade hårdhetsbildande joner främst magnesium och kalcium. En fransk hårdhetsgrad (1 ºf) motsvarar 10 mg CaCO3/l Friktion Fenomen som uppkommer i kontaktytan mellan två kroppar och som motverkar kropparnas inbördes rörelse Frystorkning Ett annat uttryck för lyofilisering. En teknik som utnyttjas för att ”konservera” mikroorganismer, läkemedelsprodukter och livsmedel ft Förkortning för lämgdenheten fot FTA Förkortning för Failure Tree Analysis. En metod som utnyttjas för riskanalys Fungicid Ett ämne som avdödar svamp. Fungier Samlingsnamnet för mögel och jäst som också ofta kallas för svampar Fungistatisk Inhibering av tillväxt och reproduktion av fungier Fysikalisk kompatibilitet Kan delas in i två undergrupper, termisk kompatibilitet samt kompatibilitet med avseende på tryckvariationer i systemet Fysikaliska risker En faktor som ingår i det totala föroreningsbegreppet och som inte är fasta, flytande eller gasformiga. Exempel på denna typ av risker är strålning, statisk elektricitet, temperatur etc Förfilter Ofta använd benämning på ett filter som sitter före ett annat filter, ofta någon form av finare slutfilter Förorening Kan definieras som något (fast, flytande eller gasformigt) som befinner sig på fel plats och (eller) vid fel tillfälle och som kan ha en negativ inverkan på produkter, processer och (eller) personalen. Förträngningspumpar Kallas också för positiva pumpar. Pump som baserar sin funktion på att på ett eller annat sätt ta tag i en viss volym och förflyttar denna framåt. Inom huvudgruppen förträngningspumpar finns ett stort antal olika pumptyper, t ex lobrotorpump, kugghjulspump, impellerpump, excenterskruvpump, peristaltisk pump, kolvpump samt membranpump


G Förkortning för prefixet giga som anger 109 GAA-RR of DIN/VDI Förkortning för Gemeinschaftsarbeitsausschuß Reinraumtechnik, GAA-RR, within DIN and VDI. Den tyska renrumsföreningen Galvaniserad plåt Ett järnmaterial som har belagts med en tunn zinkbeläggning Gelbildare Ett annat ord för agar Gelkromatografi En separationsmetod som baseras på passage av en vätska eller gas genom ett gelformat fast material Gen En vanlig benämning för arvsanlag. Kan vara ett DNA-segment eller sekvens som kodar för en polypeptid, rRNA eller tRNA Generationstid Den tid det tar för en cellpopulation att fördubblas Genomföringsbox System som utnyttjas t ex vid in- alternativt utslussning av material från en renare zon Germicid Ett ämne som avdödar patogener och många icke-patogener men inte nödvändigtvis bakteriella sporer Giga Prefix för att ange 109. Förkortas G Gisseldjur En typ av urdjur (protozoe) som tar sig fram med hjälp av gissel, som är ett plasmautskott Gjutjärn Benämning på järn som har en högre kolhalt (> 2 %) och som inte kan smidas utan enbart gjutas Glas Ett konstruktionsmaterial som ur hygienisk synvinkel oftast anses som utmärkt, främst med tanke på dess homogenitet och dess i vissa fall fantastiska ytegenskaper GLP Förkortning för Good Laboratory Practice, som ofta översätts med god laboratoriesed Glutamin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein


Glutarsyra Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Glycin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein GMO Förkortning för genmodifierad organism GMP Förkortning för Good Manufacturing Practice. En serie regler som syftar till att alltid producera samma produkt med avseende på renhet, identitet, effekt och innehåll. Översätts ofta med god tillverkningssed Gods Vanligen förekommande benämning på det material som placeras i en autoklav med avsikt att steriliseras Gradient Generellt betyder ordet gradient en förändring av något med avseende på avstånd. Inom mikrobiologin brukar gradient utnyttjas för att beskriva koncentrationsförändringen för en substans i förhållande till avståndet från dess källa Graminfärgning Den i särklass vanligaste och dessutom mest kända infärgningsmetoden för bakterier. Metoden som baseras på tillförsel av metylenblått (pararosanilin) utvecklades av dansken Christian Gram 1884 och man kan med denna metod särskilja två huvudgrupper av bakterier, gram-positiva bakterier (G+) som tar upp den blå färgen, respektive gram-negativa bakterier (G-) som inte tar upp den blå färgen Gross cleaning Den engelska benämningen för grovrengöring vilket i praktiken innebär borttagandet av större partiklar. Storleksmässigt är dessa föroreningar fullt synbara i normalt förekommande ljus, dvs. cirka 50 mikrometer och större Grovfilter Grovfiltrering utgör som namnet anger en grövre typ av separation. Storleksmässigt placerar man detta delområde strax under det som normalt kallas för silning. Grovfiltrering utnyttjas antingen som ett ensamt filtreringssteg eller som ett första föroreningsreducerande steg i ett större filtreringsystem Grovrengöring Svensk beteckning för ”gross cleaning”, som finns beskriven i ISO 14644-5 ”Cleanroom Operation”. Grovrengöring innebär i praktiken borttagandet av större partiklar. Storleksmässigt är dessa föroreningar fullt synbara i normalt förekommande ljus, dvs. cirka 50 mikrometer och större. Grumlighet Benämning på föroreningar i framför allt vätskor och som gör att vätskan inte är helt genomsiktlig


Grundvatten Benämning på det råvatten som sipprar från jordytan och genom olika jordlager för att komma ned till den så kallade grundvattennivån. Då vatten passera genom de olika jordlagren kommer det att till en viss del urlaka mineral. Med andra ord kommer vattnet till en viss grad bli mer och mer berikat (läs förorenat) av mineral och mineralsalter på sin väg genom jordlagren Grönalger En typ av alger som är encelliga och har möjlighet att bilda kolonier. Grönalger existerar som encelliga ensamma celler eller i sammanslagna kolonier som klumpar eller trådar, bladformade strukturer etc. Denna typ av alger kan återfinnas i salt såväl som sött vatten, men kan också återfinnas på land H Kemisk beteckning för grundämnet väte HACCP Förkortning för Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP är en form av riskanalys som främst utnyttjas inom livsmedelsindustrin HACCP-grupp Den arbetsgrupp som arbetar med HACCP på ett företag eller en avdelning och som innefattar alla de olika kompetenser som erfordras för att utföra det önskade arbetet HACCP-plan En HACCP-plan utgör riktlinjer för hur man bör arbeta med HACCP. Den i särklass vanligaste HACCP-planen utgörs av Codex 1993, Guidelines for the Application of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System, Codes Alimentarius Commission, FAO, Rome HACCP-principer Enligt Codex 1993 (Guidelines for the Application of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System, Codes Alimentarius Commission, FAO, Rome) byggs en HACCP-plan upp kring totalt sju HACCP-principer Halodurisk Mikroorganism med förmåga att överleva vid högre saltkoncentrationer Halofil En mikroorganism vars tillväxt ökar då koncentrationen av salt (natriumklorid) blir högre. Tillhör bakterietypen Arkebakterier Halvdräktsisolator En typ av isolator där operatören går in i en halvdräkt som sitter hermetiskt försluten till bänkskivan i isolatorn Handskbox En typ av barriärsystem där man arbetar med en produkt i ett totalt förslutet utrymme. Hanteringen av produkten sker genom handskar som är fästade i väggen på handskboxen. Kallas normalt för isolator alternativt säkerhetsbänk klass III


Haze Dimma eller slöjbildning. Vanlig engelsk benämning för vätskor som inte är direkt genomsiktliga trots att de inte innehåller några partiklar som i sig är synliga för blotta ögat. Haze uppkommer i de fall då man har ett mycket stort antal av så små partiklar att de inte individuellt kan observeras med blotta ögat HAZOP Förkortning för Hazard and Operability Studies of the International Social Security Association. En metod som utnyttjas för riskanalys He Kemisk beteckning för grundämnet helium Helmke Drum Test Testmetod för bestämning av partikelavgivning från klädedräkter och (eller) textila material som finns beskriven i IEST-RP-CC- 003.1 Hemolys Påverkan på röda blodkroppar (erytrocyter) på ett sådan sätt att hemoglobin frigörs till den yttre omgivningen HEPA filter HEPA-filter, High Efficiency Particulate Air-filter, utgör en mer eller mindre internationellt vedertagen benämning av ett filter som uppfyller följande kriterier, enligt IEST-RP-CC-001.3 – Recommended Practices 001.3 ”HEPA and ULPA filters”: ”A throw-away extruded media dry type filter in a rigid frame having a minimum particle collection efficiency of 99.97 % for 0.3 µm thermally generated DOPparticles or specified alternative aerosol, and a maximum clean filter pressure drop of 2.54 cm water gauge when tested at rated air flow capacity”. HESPA-filter Förkortning för ”High Efficiency Submicron Particulate Air”–filter, utgörs av ett filter, vanligtvis från England, med en effektivitet överstigande 99.95 % vid utnyttjandet av den så kallade ”sodium flame test”, enligt British Standard BS 3928 Heterotrof Organismer som erhåller energi genom direkt nedbrytning av energirika organiska ämnen som utnyttjas som kolkälla Hetluftsterilisation Sterilisering som utnyttjar torr värme för avdödning av mikroorganismer Hetluftsterilisator Utrustning för genomförande av hetluftsterilisering. Ofta kallad hetluftsugn Hetvattendesinfektion Desinfektionsmetod för processutrustning och ytor som utnyttjar hett vatten (85 – 95 ºC). Hetvattensanering Teknik som använder hetvatten (cirka 85 – 95 ºC) för upplösning av produktrester och viss avdödning (inaktivering) av mikroorganismer


Hg Kemisk beteckning för grundämnet kvicksilver Histidin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Hollow fibre Filtermaterial som vanligen utnyttjas inom ultrafiltrering och dialys och som tillverkas som ett ihåligt spagettiliknande rör, där rörväggarna utgörs av filtermediet. Filtreringen sker som en cross-flow filtrering genom att det orena flödet kommer in i centrum av hollow fibern och genom ett övertryck kommer delar av flödet att passera ut radiellt genom röret. Huvuddelen av det orena flödet recirkuleras genom utrusningen Horisontell LAF-bänk En typ av renluftsbänk där HEPA-filtrerad luft via ett horisontellt flöde skyddar de hanterade produkterna Humus De komplexa organismresterna som kvarstår efter mikrobiell nedbrytning av växter och djur Humusfilter Filter som har en förmåga att eliminera humus. Ofta baserade på adsorption Husånga En vanlig benämning på fabriksånga HVAC Förkortning för Heating, Ventilating and Air Conditioning Hybrid-renrum Benämning på ett renrum av icke- UDF- (icke-Uni Dirctional Flow) –typ och i vilket Renluftsbänkar av typen LAF-bänk (UDF-bänk) alternativt säkerhetsbänk också finns placerad. Denna typ av rum har således både en traditionellt ventilerad utformning och renzoner med UDF-flöde Hydrofil Vattenvätbar. Ett polärt ämne som har en stark affinitet för vatten Hydrofob Inte vätbar med vatten. Ett icke-polärt material som saknar affinitet för vatten Hydrofob interaktion Benämning på samverkan till följd av hydrofoba krafter Hyf Enskild tråd i ett mycel Hygien Hälsovård, läran om hälsovård, renlighet Hygienisk design Benämning på alla de olika delar som tillsammans tillser att utrustningar, lokaler och annat är lätt att rengöra till önskad nivå samt också enkla att hålla rena


Hygieniska processer klass 1 Processutrustningar som kan rengöras in situ, dvs. utan att först nedmonteras. Rengöringen utförs vanligtvis med hjälp av så kallad CIP-diskning Hygieniska processer klass 2 Processutrustningar som endast är möjliga att rengöra efter nedmontering. Respektive nedmonterad processkomponent rengörs varpå processen sammankopplas på nytt Hårdhetsbildande joner Sammanfattande benämning på jonparet magnesium och kalcium. Dessa joner har en förmåga att bilda svårlösliga salter som kan äventyra renhet och hygien t ex i ett processystem Hårdhetsgrader En generell term för att beskriva mängden hårdhetsbildande joner i ett vatten. Finns som Tyska, Franska och Clarks hårdhetsgrader Hårt vatten Ett mått på vattnets hårdhet. Normalt anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader ºdH. Ett hårt vatten ligger i intervallet 10 – 22 ºdH Hälsa Tillstånd av optimal fysisk, mental och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom Högglanspolering En mekanisk polering för att erhålla en bättre ytfinhet hos ytor Högtryckstvättning Rengöringsmetod som baseras på att rengöringsvätskan alternativt vatten sprutas under högt tryck mot den yta som skall rengöras. Vanligen utnyttjad metod inom kraftigt nedsmutsade livsmedelslokaler I Kemisk beteckning för grundämnet jod ICS Förkortning för Irish Cleanroom Society. Den irländska renrumsföreningen ICCCS Förkortning för International Confederation of Contamination Control Societies, en paraplyorganisation för nationella renrumsorganisationer Icke-destruktiv Benämning på något som inte påverkar det som hanteras. Bruklig term då det t ex gäller så kallade integritetstester för processfilter. Testen i sig ska kunna genomföras utan att filtret tar skada Icke-produktbärande ytor Ytor hos en processutrustning som aldrig kommer att komma i kontakt med produkt


IEST Förkortning för Institute of Environmental Sciencies and Technologies, Amerikansk organisation som bland annat är referensorgan till US Federal Standard och som producerar och distribuerar Recommended Practices och andra guider för renhetsteknik och rena rum Immun Motståndskraftig gentemot smitta Immunförsvar Värdorganismens totala respons gentemot något som invaderar den Immunitet Den övergripande förmågan att motstå en specifik sjukdom Immunologi Läran om immunförsvaret. Del av vetenskapen mikrobiologi som behandlar immunsystemet och som försöker finna svar på alla de fenomen som är ansvariga för medfödd och erhållen immunitet Impaktion Fysikaliskt fenomen då en partikel i ett flöde ej följer med när flödet ändrar riktning på grund av framförvarande hinder, utan istället fortsätter i tangentens riktning rakt fram tills partikeln slår emot hindret Impellerpump En typ av förträngningspump som baserar sin funktion på ett roterande hjul försett med flexibla gummilameller som innesluter det som skall pumpas för att transporteras över till den trycksatta sidan av pumpen Impinger Provtagningsutrustning för partiklar suspenderade i luft. Kallas ofta för Liquid Impinger i engelsk litteratur. Denna metod går ut på att man tvättar luften genom att bubbla den genom en lämplig vätska, placerad i ett kärl In Förkortning för längdenheten inch. Försvenskas till tum In situ I en levande organism In vitro I en artificiell miljö, t ex laboratoriemiljö In vivo I den levande cellen Inaktivering Oskadliggörande av mikroorganismer Indikator organism En organism vars närvaro indikerar tillståndet hos ett ämne eller en omgivning, t ex potentiell närvaro av patogena mikroorganismer. Coliforma bakterier utnyttjas som indikator för fekal förorening


Indirekt ånga Är sådan ånga som inte kommer att vara i direkt kontakt med produkt eller med ytor som vid senare tillfälle kommer att vara i kontakt med produkt Inert Obenägen att reagera med andra ämnen (inom kemin), dvs. något som inte påverkas av det som sker i en process Inducera Framkalla, utlösa Infektion Invation av en värdorganism med mikroorganismer som därefter startar att föröka sig Infektionssjukdom En sjukdom som orsakas av mikroorganismer Infiltration Benämning på den teknik som utnyttjas för att tillverka ett artificiellt grundvatten. Vatten tas från en ytvattentäckt och placeras i stora utgrävda dammar i naturen varefter vattnet sakta tillåts sippra genom jordlagren för att slutligen komma ned till grundvattennivån Inflammation En lokal försvarsreaktion hos kroppens vävnader vid olika slag av skador och infektioner Infusionsdjur En speciell typ av urdjur (protozoe) som simmar fram med hjälp av flimmerhår Infärgning Generell benämning på tekniker som baseras på att mikroorganismer kan uppta ett färgämne och bibehålla detta även efter tvättning Inhalation Inandning Inkapslat elektrodsystem Benämning på ett system för ångproduktion där materialet som utnyttjas för energitillförsel inte är i direkt kontakt med vattnet utan befinner sig inkapslat i ett annat och ofta mer inert material Inkubationstid Tiden mellan smitta och sjukdomsutbrott Inkubator En utrustning för att bibehålla en konstant och lämplig temperatur för tillväxt av ägg, kulturer av mikroorganismer eller andra levande celler Inkubering Förvaring under betingelser som främjar tillväxtmedia. Inluftsdon Utrustning för tillförsel och ofta utspridning av inkommande ventilationsluft


Inneklimatsystem Samlingsnamn för de tekniska system som erfordras för att skapa ett visst inneklimat och som i regel består av luftbehandlingssystem och rumssystem Inre disk Annat uttryck för CIP-disk Inre friktion En annan beteckning för viskositet Insprutningsvatten Benämning på det vatten som ofta utnyttjas i ångsystem för att sänka temperaturen på den bildade ångan Integrated Pest Management Metodik för skadedjursstyrning som utvecklats på grund av den minskande möjligheten att utnyttja kemiska metoder. Förkortas vanligen IPM och utgörs av ett program för att på ett mer ekologiskt sätt tillse att skadedjur och insekter ej får tillträde och (eller) fotfäste i en produktion eller en hantering Integritetstest Kallas i vissa fall för fysikaliska integritetstester som utnyttjas för icke-förstörande testning av filter för avskiljning av mikroorganismer. Generellt skiljer man mellan tre huvudprinciper för testning av kritiska membranfilter. Dessa tre principer är bubbelpunktstesten, diffusionstesten samt Water Intrusion Test Interaktion Ömsesidig påverkan eller växelverkan Intermediate cleaning Engelsk benämning för mellanrengöring vilket innebär eliminering av mindre partiklar, i området mellan 10 och upp till 50 mikrometer, dvs. partiklar som har en storlek under synbarhetsgränsen för ett friskt mänskligt öga utan hjälpmedel IPA Förkortning för Isopropylalkohol. Snabbverkande desinfektionsmedel IPM Förkortning för Integrated Pest Management. Metodik för skadedjursstyrning som utvecklats på grund av den minskande möjligheten att utnyttja kemiska metoder. IPM utgörs av ett program för att på ett mera ekologiskt sätt tillse att skadedjur och insekter ej får tillträde och (eller) fotfäste i en produktion eller en hantering IQ Förkortning för Installation Qualification Irreversibel reaktion En reaktion som inte kan gå tillbaka till ursprungstillståndet Irritabilitet Irritabilitet utgör en organisms förmåga att svara på olika former av yttre påverkan, ofta kallad för yttre stimuli. Dessa typer av yttre påverkan kan vara t ex förändringar vad avser temperatur, surhet (pH), ljus samt närvaro av olika mer eller mindre toxiska eller påverkande ämnen


ISO ”209” Det gängse använda arbetsnamnet för ISO 14644 och ISO 14698 ISO 14 000 Internationell standard för miljösystem ISO 14644 Internationell standard för renrum och kontrollerade lokaler avseende partiklar i luft. Indelad i följande delar ISO 14644-1 Classification of air cleanliness, ISO 14644-2 Specification for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1, ISO 14644–3 Metrology and test methods, ISO 14644–4 Design, construction, and start-up, ISO 14644-5 Cleanroom operations, ISO 14644-6 Terms and definitions, ISO 14644-7 Enhances clean air devices, ISO 14644-8 Molecular contamination ISO 14698 Internationell standard för renrum och kontrollerade lokaler avseende biologiska föroreningar. Indelad i tre delar: ISO 14698-1 Cleanroom technology – biocontamination control Part 1: General principles ISO 14698–2 Cleanroom technology – biocontamination control Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data samt ISO 14698 – 3 Cleanroom technology – biocontamination control Part 3: Methodology for measuring the efficiency of processes of cleaning and (or) disinfection of inert surfaces bearing biocontaminated wet soiling or biofilms ISO 8573 nternationell standard för renhetsklassificering av tryckluft ISO 9000 Internationell standard för kvalitetssystem ISO Förkortning för International Standards Organisation Isolator Se Säkerhetsbänk klass III Isolatorteknik En teknik där man utnyttjar ett totalt förslutet utrymme där barriären mellan den inre och den yttre miljön är så tät att ingenting vare sig lämnar utrymmet eller kan komma in i det. I vissa fall utgörs isolatorn av en handskbox eller en halvdräktsisolator Isoleucin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Isopropylalkohol Snabbverkande desinfektionsmedel. Förkortas vanligen IPA Isoton lösning En lösning som har samma osmotiska tryck som cellerna placerade i lösningen. Koncentrationen av elektrolyter är densamma utanför cellerna som inuti dessa


J Beteckning för energienheten Joule JACA Förkortning för Japan Air Cleaning Association JIS Förkortning för Japanese Industrial Standards Jod Desinfektionsmedel som är snabbverkande och har god effekt även vid låga koncentrationer Jon Elektriskt laddade (positivt eller negativt) atomgrupper eller molekylgrupper Jonbindning En elektrostatisk bindning Jonbytare Ett filter som har en förmåga att fånga upp joner ur en lösning Jonbyteskromatografi Kromatografisk separationsmetod som baseras på laddningsskillnader mellan olika joner Jonisk interaktion Samverkan baserad på laddningsskillnader mellan olika joner Jäsning En enzymatisk nedbrytning, speciellt av kolhydrater, som utnyttjas för produktion av alkohol, bröd, vinäger och andra livsmedel eller industriella produkter. Kallas ofta fermentation Jäst En typ av svamp k 1) Symbol för temperaturenheten kelvin. En SI-enhet 2) Förkortning av prefixet kilo som anger 103 K Kemisk beteckning för grundämnet kalium KACA Förkortning för Korea Air Cleaning Association. Den sydkoreanska renrumsföreningen Kalibrering Jämförelse mellan en mätstandard eller ett instrument med okänd noggrannhet och ett annat instrument med känd noggrannhet för att detektera, korrigera, rapportera eller eliminera eventuellt förekommande avvikelser hos den okända mätstandarden eller det okända instrumentet


Kanalisering Negativ effekt som kan uppkomma vid användning av fiberbaserade filtermaterial, främst sådana med ofixerad struktur. Kanalisering innebär att större håligheter bildas, antingen i filtret eller i anslutningen mellan filtret och filterhållaren. Stora mängder flöde kan passera genom dessa stora håligheter i ett ofiltrerat tillstånd Kanalsystem Vanlig term i samband med ventilationssystem. Kanalsystemet utnyttjas för att transportera ut luft och gaser i så kallade kanaler. Innefattar också efterbehandlingsutrustningar och luftdon Kapilärkraft De krafter som påverkar en vätska att stiga upp i ett tunt rör Kapsel Ett slemmigt material, vanligen av polysackarider, som utsöndras av vissa bakterieceller och som omger cellen Kapsid Skyddande proteinhölje eller skal som omger nukleinsyran hos virus Karantän Skyddsåtgärd där t ex produkter förvaras till dess att analyser visar att produkten uppfyller alla ställda krav Katabolism Del av ämnesomsättningen, den så kallade metabolismen, i vilken större och mer komplexa molekyler bryts ned i mindre och enklare molekyler under utvecklandet av energi Katalysator En substans som startar eller snabbar på en kemisk reaktion, dock utan att själv förbrukas i reaktionen Katjon Positivt laddad jon Katjonbytare Benämning på en vattenreningsbädd för eliminering av positivt laddade joner Katod Positivt laddad elektrod Kavitetspump En pump som har en rörlig skruvliknade stav placerad i en så kallad stator. Då staven roterar kommer en viss mängd vätska att inneslutas och transporteras framåt i den önskade flödesriktningen. Kallas också för excenterskruvpump eller monopump Kemisk kompatibilitet Samstämmighet baserad på kemiska egenskaper. Ofta använd term i samband med filtersystem och processmaterial bestående av plastiska material


kg Symbol för viktenheten kilogram. En SI-enhet Kilo Prefix för att ange 103. Förkortas k. Kiselalger Mikroskopiskt små encelliga alger som kan bilda kolonier Klarfilter Filtreringsteknik inom mikrofiltrering som utnyttjas i de fall då man vill erhålla en klar produkt, dvs en produkt som är fri från synbara partiklar Klass I-bänk Se Säkerhetsbänk klass I Klass II-bänk Se Säkerhetsbänk Klass II Klass III-bänk Se Säkerhetsbänk klass III Klibbmatta Golvmatta som har en adhesiv karaktär och som utnyttjas för att fånga upp och eliminera fasta föroreningar som finns under skor Klibbrulle Rulle för rengöring och som baserar sin funktion på en adhesiv karaktär Klimatkomfort Komfortbegrepp som innefattar hur man som individ upplever temperatur, luftfuktighet och vindhastighet Klorföreningar Desinfektionsmedel som har en bred baktericid effekt Klorofyll Det gröna fotosyntetiska pigment som består av en stor tetrapyrrol ring med en magnesiumatom i sitt centrum Kloroplast En organell, en beståndsdel, som bara finns i gröna växtcellers cytoplasma och med vars hjälp växterna kan utnyttja ljus som energikälla genom fotosyntes Koagulera Ett annat ord för stelna Koalesceringsfilter En typ av filter som utnyttjas som ett förfilter för att eliminera större mängder vatten och olja i tryckluften Kocker En typ av bakterier som har ett klotformat utseende


Kocks postulat Benämning på att överföra sjukdom till försöksdjur genom att injicera framodlade mikroorganismer. En serie regler för att avgöra om en mikroorganism framkallar en viss sjukdom Kolhydrat Sammanfattande benämning på sockerarter Kolloidala partiklar Benämning på små partiklar (vanligen 0.1 – 0.01 µm) som i ett mikroskop tenderar att sväva fritt i en lösning eller i en gas Kolloidalt system Finfördelade vätskepartiklar eller små fasta partiklar suspenderade i en gas, i regel luft. Koloni Samling av mikroorganismer på ett fast substrat som uppkommer utifrån en CFU Kolstål Järn som har en kolhalt understigande 2 % och som inte innehåller några tillsatsämnen, så kallade legeringsämnen Kolvpump En typ av pumpar som utvecklar ett tryck på den gas eller vätska som skall pumpas, genom att en kolv rör sig fram och tillbaka i ett pumphus Komfort Bekvämlighet, trevnad Kompatibilitet Begrepp som ofta översätts med samstämmighet, dvs. att i processen använda processdetaljer som är inerta och inte påverkas av det som finns i eller sker i en process. Kan indelas i kemisk kompatibilitet och fysikalisk kompatibilitet Komplexbildare Kemikalier som i vissa fall kallas för vattenförbättrare eller vattenavhärdare och som utgörs av ämnen som är till för att förhindra utfällningar av mer eller mindre svårlösliga salter som kan uppkomma i framför allt hårda vatten. Tre typer av vattenförbättringsämnen finns, EDTA/NTA, ortofosfater samt polyfosfater Kompressor Utrustning för produktion av tryckluft Kondensat Den vätska som bildas vid kondensering Kondensatfälla Ventilarrangemang som automatiskt dränerar ut kondensat ur processystem Kondensation Förtätning. Benämning på det fysikaliska fenomenet då vattenånga övergår till flytande vatten


Kondensationskärnräknare Svensk benämning för Condensation Nucleus Counter (CNC). Partikelräknare som har en förmåga att detektera partiklar > 0.01 µm Kondensationspunkt Den temperatur vid vilken vattenånga kondenserar, dvs övergår från gasform till vätskeform Kondensatventil. Ventil som automatiskt dränerar ut kondensat ur processystem Kondensering Förtätning. I detta fall övergång från gasform till vätskeform Konduktivitet Ett sätt att beskriva innehållet av joner i ett vatten Konstruktionsmaterial Material som utnyttjas för att konstruera produktionslokaler, inventarier och (eller) processdetaljer. För processutrustningar utnyttjas vanligtvis följande material: rostfritt stål, gjutjärn, titan, aluminium, glas, trä samt galvaniserat järn Konstruktiv metabolism Del av ämnesomsättningen genom vilken komplexa molekyler produceras från enkla molekyler vid tillförsel av energi. Kallas i vissa fall för anabolism Kontaktplatta Utrustning avsedd för mikrobiologisk provtagning av ytor Kontaminant Ett fast, flytande eller gasformigt ämne, alternativt ett fysikaliskt tillstånd som kan kontaminera, dvs. skada produkt, process och (eller) personal Kontinuerlig odling Fermenteringsprocess som sker under kontinuerliga former genom tillförsel respektive avtappning av material till odlingskärlet Konsumtionsvatten Ett annat ord för dricksvatten Kontrollerade lokaler Ett annat uttryck för renrum. Vanligen använt inom livsmedelsindustrin Konventionell ångautoklav Typ av steriliseringsutrustning där värme överföringen sker med torr, mättad vattenånga av god kvalitet Konventionellt renrum Renrum som har en traditionell ventilation, dvs som inte har ett UDF-flöde Koppar Grundämne som utnyttjas som konstruktionsmaterial. Generellt sett är koppar inget bra materialval för hygieniska processapplikationer inom t ex livsmedelsoch läkemedelsindustrin


Kopparlegering Konstruktionsmaterial baserat på koppar som tillförts legeringsämnen. Brons är ett exempel på en kopparlegering Korrigerande åtgärd Åtgärd som vidtas i samband med uppkomst av avvikelser från ett standardiserat eller givet arbetssätt Korrosion Fenomen som innebär att en metallyta överdras med ett tunt oxidskikt. Detta oxidskikt kallas ofta i samband med stål för rost Korskontamination Ofta förekommande benämning på föroreningar som överförs t ex från händer till renare ytor Kovalent bindning Stark kemisk bindning mellan olika atomslag Kritisk styrpunkt Uttryck härrörande från HACCP och som syftar på sådana delar i en produktion där man har en möjlighet att styra och kontrollera att processen fungerar som det är tänkt. Exempel på kritisk styrpunkt är tid och temperatur under en steriliseringsprocess i en autoklav Kromatografi Analysmetod för att skilja olika ämnen i en blandning från varandra med hjälp av deras olika adsorption i lösningsmedel eller på en yta av ett fast material Kromosom En trådliknande struktur som återfinns i kärnmaterialet i celler och som innehåller gener i en linjär sekvens Kryoprecipitering Annat uttryck för frystorkning Kugghjulspump En typ av förträngningspump som baserar sin funktion på roterande kugghjul som innesluter och förflyttar en volym över på pumpens trycksatta sida Kulventil Ventil som innehåller en genomborrad kula i ventilhuset och där man genom att rotera kulan kan öppna respektive stänga flödet genom ventilen Kvalitativt Något som rör mängdförhållande Kvartenära ammoniumjoner Desinfektionsmedel som har en begränsad baktericid effekt Kyltork En utrustning som utnyttjas för att eliminera fukt ur tryckluft Kärnsubstans Det genetiska materialet (arvsanlagen) hos celler som flyter omkring fritt i cytoplasman. Kärnsubstansen är uppbyggd av DNA-molekyler


Labil Osäker, ostadig Laboratorievatten Vatten används i mycket stor utsträckning inom alla typer av analysverksamhet, vilket medför att olika kravprofiler existerar i samband med vatten för laboratoriebruk. De i särklass vanligaste dokumenten som utnyttjas kommer från organisationerna American Society for Testing and Material (ASTM), College of American Pathologists (CAP) samt American Chemical Society (ACS) LAF Förkortning för Laminar Air Flow. En teoretisk situation där luft rör sig i absolut parallella strömmar, i praktiken mycket svårt att åstadkomma och upprätthålla. LAF utnyttjas inte så ofta idag. En mer rättvisande terminologi är UDF, UniDirectional Flow LAF-bänk Renluftsbänk, som utnyttjas enbart för produktskydd LAF-renrum Renrum där hela lokalen genomflödas av ett så kallat LAF-flöde. Kallas vanligtvis också för UDF-renrum Lagfas Den fas i början av en mikroorganisms tillväxtkurva när ingen ökning av cellantalet kan noteras. Lagfasen är en uppstartsfas innan den egentliga tillväxtfasen startar Laminärt flöde Benämning på ett flöde där mediet rör sig i fullkomligt parallella stråk Latent Dolt Latex Typ av gummi som främst utnyttjas i handskar och i fingertutor Ledningsförmåga Ett sätt att beskriva ett vattens innehåll av joner. Kan anges i form av resistivitet eller konduktivitet Legerade stål Järn som har en kolhalt understigande 2 % och som har tillsats olika typer av legeringsämnen för att förändra stålets egenskaper Legering Substans med metalliska egenskaper uppbyggd av två eller flera komponenter (ofta grundämnen) av vilka minst en är metall. Genom legering vill man framställa en substans med varierande och framför allt förstärkta egenskaper i förhållande till grundmetallens egenskaper Legeringsämnen Ämnen som t ex tillsätts till stål för att förändra stålets egenskaper. Exempel på legeringsämnen är nickel (Ni), molybden (Mo), kväve (N), koppar (Cu), titan (Ti), Niob (Nb) samt Svavel (S)


Letal Dödlig, döende Leucin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Levande partiklar En enklare beskrivning på mikroorganismer. Används i samband med att man vill beskriva partiklar som föroreningar i rena system Li Kemisk beteckning för grundämnet litium. Lipider En grupp av organiska ämnen uppbyggda av kol och väte, t ex fetter, fosfolipider, vaxer och steroider. Olösliga i vatten men lösliga i så kallade fettlösliga lösningsmedel som t ex dietyleter Lipofil Fettälskande. En substans som gärna dras till lipider Lipopolysackarid En makromolekyl bestående av lipid och polysackarid. Återfinns i cellväggen hos gramnegativa bakterier Lip-seal En typ av tätning, t ex för axlar som ska föras in i tankar och som ser ut som en läpp Ljusmikroskop Ett mikroskop i vilket objektet som studeras direkt belyses med vanligt ljus, vilket medför att objektet ger en mörkare bild mot en ljus bakgrund. Det engelska uttrycket är Bright-field microscopy Ljusspridning Ett fenomen där ett infallande ljus sprids genom t ex reflexion mot partiklar Lob Benämning på den rörliga delen i en lobrotorpump, vilken tvingar det som ska pumpas att röra sig från inloppssidan, genom pumphuset och ut på utloppssidan Lobrotorpump En typ av förträngningspump som har roterande lober för att innesluta och vidaretransportera den inneslutna vätskan till den trycksatta sidan av pumpen Logaritmisk fas Den fas i en mikroorganisms tillväxtkurva då populationen, dvs. antalet mikroorganismer fördubblas med bestämd tidsintervall Lokalvård Benämning på städning och rengöring. Lokalvård kan delas i två delmoment, preventiv vård och aktiv vård


LR-metoden Förkortning för Limitation of Risks, en metod som utnyttjats både under IQ (Installation Qualification) och PQ (Performance Qualification) för att upptäcka inflöde av rumsluft i en renzon via sidor och arbetsfront. Metoden baseras på visualisering av luftrörelser, partikelutmaningstester och beräkning av riskfaktorn LS Förkortning för Läkemedelsstandard för Finland och Sverige utgiven av Finlands Farmakopékommitté och Svenska Farmakopékommittén Luciferas Ett enzym som tidigare utvanns ur eldsflugor och som utgör ett reagens i samband med utförande av ATP-analyser Luftbehandlingssystem Ventilationsterm. En sammanfattande benämning på de tekniska system som erfordras för att till- respektive bortföra, distribuera samt behandla (eventuellt förbehandla) luft till lokaler eller byggnader. Består i regel av en centralt placerad luftbehandlingsenhet och ett efterföljande luftdistributionssystem Luftbyten Antalet luftbyten i en lokal baseras på hur mycket ny luft som tillförs i förhållande till lokalens totala volym. Brukar i regel kallas för omsättningshastighet Luftdistributionssystem Ett system för tryckuppsättning och transport samt till- eller bortförsel av luft, t ex fläktar, kanaler, efterbehandlingsutrustningar samt luftdon Luftdon Utrustningar som utnyttjas för inlopp alternativt utlopp av ventilation till respektive från en lokal Luftdusch Utrustning som vissa företag valt att införskaffa där personalen efter påklädning av t ex renrumsdräkten ställer sig i luftduschen för att eventuellt förekommande föroreningar på dräkten ska blåsa bort Luftfuktighet Benämning på luftens innehåll av gasformigt vatten Lufthastighet Mått på tillförseln av luft i ett UDF-renrum eller en LAF- (säkerhets-) bänk, mäts vanligtvis i meter per sekund Luftomsättningshastighet Ett mått på hur ofta luften i en lokal ersätts med ren luft per timme. Ett mått på lufttillförseln i så kallade icke-UDF renrum Luftrenhetsklass Klassificeringsbegrepp för att ange vilken renhet som finns i ett renrum. Olika standarder har olika vokabulär och betydelse.US Federal Standard 209 A - D baseras på partikelräkning per kubikfot som volyenhet och har klasserna 1, 10, 100, osv. upp till 100.000. US Federal Standard 209 E baseras på uppmätning per m3 och har klassnamnen M1, M1.5, M 2, M 2.5, osv. upp till M 7. British


Standard 5285 baseras på uppmätning per kubikfot och har klasserna C, D, E, osv. upp till L. ISO 14644 – 1 baseras på uppmät-ning av antalet partiklar per m3 luft och har klassindelningen ISO Class 1, ISO Class 2, osv. upp till ISO Class 9 Luftsluss Förrum till ett renrum. Ett rum som är normalt ventilerat och utnyttjas för att minimera spridningen av luftburna föroreningar från ett utrymme till ett annat Luft-/ångautoklav Typ av steriliseringsutrustning kallas också för ventilatorautoklav. I denna autoklav sker värmeöverföringen med en blandning av luft och ånga Lyofilisering En teknik som utnyttjas för att ”konservera” mikroorganismer, läkemedelsprodukter och livsmedel Lysin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Lysozym Enzym som löser upp cellväggen hos vissa bakterier m 1) Symbol för längdenheten meter. En SI-enhet 2) Förkortning för prefixet milli M Förkortning för prefixet mega Magnetomrörare En omrörare utan genomföring mellan den yttre delen av en tank och dess inre del. Omröraren sitter fäst vid en ”klack” inuti tanken och roterar runt till följd av en magnet placerad vid en motor på utsidan av tanken Makromolekyl En stor molekyl som utgörs av antingen en polymer eller mindre elar som sitter samman Makropartikel En partikel som enligt ISO 14644-1 har en diameter som överstiger 5 µm. Beskrivs vanligtvis i termer av M-descriptor Manned Benämning i den Brittiska renrumsstandarden BS 5285 för ett renrum som är i full drift med personal och all utrustning i gång. Motsvarar det som i US Federal Standard och ISO 14644-1 anges som ”operational” Manometer Utrustning för mätning av tryck Mantling Yttre hölje runt en processkomponent t ex en tank eller ett filterhus. Detta yttre utrymme kan genomflödas av ett värmemedium (t ex ånga) eller ett kylmedium för att förändra eller bibehålla temperaturen hos det som finns inuti tanken eller filterhuset


Matarvatten Benämning på det vatten som används t ex för att tillföra en ånggenerator för att producera ånga Maximumtemperatur Den högsta temperatur vid vilken en mikroorganism kan växa M-descriptor Uttryck som utnyttjas för att ange mängden så kallade makropartiklar i luft Medelhårt vatten Ett mått på vattnets hårdhet. Normalt anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader dh. Ett medelhårt vatten ligger i intervallet 5 – 10 ºdH Medicinska gaser Trycksatta gaser, antingen på tub eller i ett större cisternsystem, som håller en sådan kvalitet att de får utnyttjas i medicinska sammanhang Medium Näringslösning, substrat. Ett vätskeformigt eller fast näringspreparat som utnyttjas för tillväxt av mikroorganismer Mega Prefix för att ange 106. Förkortas M Megaohm Uttryck som beskriver 1 miljon ohm. Oftas använd beteckning på renhet hos ett renat vatten inom mikroelektronikindustrin, vilket egentligen är felaktigt då det ska heta mega ohm centimeter (MΩ cm) Mekanisk avskiljning Den mekaniska avskiljningen kallas ibland även för silverkan på grund av att partiklar som ej rent fysiskt kan passera genom ett filters porer stoppas och kvarhålles av filtret Mellanrengöring Svensk beteckning för ”intermediate cleaning”, som finns beskriven i ISO 14644-5 ”Cleanroom Operation”. Mellanrengöring innebär eliminering av mindre partiklar, i området mellan 10 och upp till 50 mikrometer, dvs. partiklar som har en storlek under synbarhetsgränsen för ett friskt mänskligt öga utan hjälpmedel Membranfilter Filtermaterial bestående av ett tunt, pappersliknande skikt Membran fouling Benämning på nedsmutsning av ett filtermaterial eller annan påverkan på filtret som medför att det inte fungerar tillfredställande Membranpump Membranpumpen karakteriseras av att ett membran rör sig fram och tillbaka, för att på så sätt skapa övertryck respektive undertryck så att det som ska pumpas kan sugas in i pumpen, för att därefter tvingas ut ur pumpen Membranventil En ventil som utnyttjar ett membran för att öppna respektive stänga av ett flöde. Membranet är tillverkat av någon form av gummimaterial


Mesofila mikroorganismer Mesofila mikroorganismer, som har ett temperaturoptimum mellan 25 och 40 ºC Metabolism Ämnesomsättning. Summan av alla de olika kemiska reaktioner som sker i en cell. Indelas i katabolism och anabolism Metabolit Ett ämne som bildas i samband med ämnesomsättningen Metanogener En typ av arkebakterie som är metanbildande Metionin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Metylenblått Färgämne som utnyttjas i samband med Gram-infärning av bakterier. Kallas också för pararosanalin Mg Kemisk beteckning för grundämnet magnesium Mikro Prefix för att ange 10-6. Förkortas µ Mikrofilter Äldre benämning på absoluta ventilationsfilter i de Nordiska länderna Mikro Liten Mikroaerofil organism Organism som kräver syre för sin tillväxt men i betydligt lägre koncentrationer än vad som normalt återfinns i den omgivande luften Mikrobiell Benämning på något som rör mikroorganismer Mikrobiell avskiljning Ett filters förmåga att förhindra passage av mikroorganismer Mikrobiell reduktionsfiltrering Innefattar alla mikrobiella filtreringar som kan utföras, dock utan att man uppnår en steril lösning Mikrobiologi Läran om mikroorganismer Mikrobiologisk provtagning Provtagning av mikroorganismer. Kan indelas i provtagning av vätskor, gaser och på mer eller mindre kritiska ytor Mikrofilter Ett filter för eliminering av mindre partiklar, så kallade mikropartiklar


Mikrofiltrering Filtreringsteknik för partikelformiga föroreningar som kan delas in i fyra olika renhetsnivåer, baserat på vilken typ av förorening, egentligen partikelns storlek, som man har för avsikt att eliminera. Mikrofiltrering kan delas in i följande delar: klarfiltrering, poleringsfiltrering, mikrobiologisk re- duktionsfiltrering samt sterilfiltrering Mikrometer Måttenhet lika med en tusendels millimeter eller en miljondels meter Mikroorganism Definieras normalt som växter och djur som är så små att de inte kan betraktas med blotta ögat utan endast är synliga i mikroskop Mikroporöst Benämning på porositet hos ett material som består av mycket små porer, vari mikropartiklar kan fastna Mikroskop Optiskt eller elektronoptiskt instrument som används för att studera föremål som är för små att kunna ses med blotta ögat Mil-Std 282 En amerikansk standard som utvecklades under andra världskriget för testning av bland annat gasmasker och ventilationsfilter med hög uppfångningseffektivitet Milli Prefix för att ange 10-3. Förkortas m Miniatyrisering Arbetssätt för att reducera storleken på t ex produkter eller komponenter Minienvironment Sammanfattande benämning på rena zoner, främst isolatorer Minimitemperatur Den lägsta temperatur vid vilken en mikroorganism kan växa Mitos Den asexuella process i vilket genetiskt material dupliceras och fördelas lika mellan de nya bildade cellerna. Det traditionella sättet på vilket mikroorganismer förökar sig Mixed bed Benämning på avhärdningfilter för vatten där kat- såväl som anjonbytare finns i en och samma behållare Mjukt vatten Ett mått på vattnets hårdhet. Normalt anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader ºdH. Ett mjukt vatten ligger i intervallet 2 - 5 ºdH Mn Kemisk beteckning för grundämnet mangan


Modercell Benämning på den cell som efter generationstiden delat sig i två dotterceller Molekyl Självständig gruppering bestående av sammanhållna atomer Mono En enda Monodispers aerosol En aerosol uppbyggd av enskilda och åtskiljda partiklar Monopump Kallas också för kavitetspump eller Excenterskruvpump. En pump som har en rörlig skruvliknade stav placerad i en så kallad stator. Då staven roterar kommer en viss mängd vätska att inneslutas och transporteras framåt i den önskade flödesriktningen Monosackarid Enkla sockerarter Mopp Utrustning som utnyttjas för rengöring främst av golv och som består av ett poröst material som kan suga upp vätska och föroreningar Morfologi Fysisk utformning av ett objekt Most Probable Number En teknik som utnyttjas vid totalbestämning av antal mikroorganismer. Förkortas vanligen MPN MPN Förkortning för Most Probable Number, en term som utnyttjas vid total bestämning av antal mikroorganismer MPPS Förkortning för Most Penetrating Particle Size, dvs. den största partikel som under givna betingelser passerar genom ett filtermedium. Multi-media filter Ett uttryck för sandfilter uppbyggt av olika kornstorlekar Mutagen Något som kan orsaka mutation Mutation Ärftlig förändring av en organism genom att det uppstått en förändring i arvsanlaget som inte orsakats av korsning Mycel Trådar av hyfer som bildar den vegetativa strukturen hos svampar och aktinomyceter


Mycket hårt vatten Ett mått på vattnets hårdhet. Normalt anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader dh. Ett hårt vatten ligger i intervallet > 22 ºdH Mycket mjukt vatten Ett mått på vattnets hårdhet. Normalt anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader dh. Ett mycket mjukt vatten ligger i intervallet < 2 ºdH Mykologi Läran om svampar Mykoplasma Bakterier som saknar cellvägg. De utgör de minsta organismer som kan genomföra oberoende reproduktion Mykotoxin Ett gift som bildas av svampar Mässing En typ av kopparlegering Mättad ånga En ånga som befinner sig nära det tillstånd då den kommer att kondensera Mättningstryck Det tryck vid vilket en ånga är mättad Mögel En stor grupp av svampar inom mikrobiologin Mögelgränsen Benämning på en vattenaktivitet (aw) på 0.7 Mörkfältsmikroskop Mikroskopering i vilket det betrakade objektet är starkt upplyst medan omgivningen är mörk n Förkortning för prefixet nano N Kemisk beteckning för grundämnet kväve Na Kemisk beteckning för grundämnet natrium Nano Prefix för att ange 10-9. Förkortas n Nanometer En miljarddels meter, dvs. 10-9 m Nb Kemisk beteckning för grundämnet niob


Ne Kemisk beteckning för grundämnet neon Nedfallsplatta En Petriskål som innehåller ett tunt lager av sterilt agarmedium, som utnyttjas för att studera närvaro av mikroorganismer i luft. Plattan placeras på en yta för att därefter exponeras mot den omgivande luften. Partiklar som finns suspenderade i denna luft kommer genom inverkan av jordens dragningskraft och (eller) genom luftrörelser i närmiljön att komma i kontakt med agarn och fasthållas i denna Neutral Inom kemin – Om lösningen vare sig är sur eller basisk Inom fysiken – Utan elektrisk laddning Neutralisera Tillsättning av syra till en basisk lösning eller en bas till en sur lösning så att basens respektive syrans verkan upphävs Neutron Oladdad elementarpartikel NFPA Förkortning för National Fluid Power Association, en amerikansk organisation som bland annat definierat olika filtertermer Ni Kemisk beteckning för grundämnet nickel Nominell avskiljning National Fluid Power Association (NFPA) definierar nominell avskiljning hos ett filter enligt följande: ”ett av filtertillverkaren valt och angivet mikrometervärde som baseras på elimineringen av ett antal procent av alla partiklar av en given storlek eller större” Non-unidirectional airflow Ett sätt att distribuera luften i en lokal där ven-tilationsluften tillförs för att därefter blandas upp med den befintliga rumsluften genom induktion. Denna typ av ventilationsutförande baserar sin funktion på utspädning av föroreningarna i lokalen Non-unidirectional renrum Renrum som ventileras genom non-unidirectional airflow Non-volatile Residue Förkortas NVR och består av icke-flyktiga rester som kan komma från olika konstruktionsmaterial som utnyttjas i renrum eller renzoner Non-wowen Icke-vävda textila material Nukleinsyra Sammanfattande benämning på makromolekyler bestående av linjära kedjor av nukleotider, DNA, mRNA, tRNA och rRNA etc


NVR Förkortning för ”Non-volatile Residue”, dvs icke-flyktiga rester, som kan komma från olika konstruktionsmaterial som utnyttjas i renrum eller renzoner Nålventil En typ av ventil som baserar sin funktion på att en spetsigt utformad kolv tätar mot ett ventilsäte O Kemisk beteckning för grundämnet syre Obligat Absolut, nödvändig Obligat aerob En organism som kräver 21 % syre i sin omgivning för att tillväxa Obligat anaerob Mikroorganismer som endast kan föröka sig i total frånvaro av molekylärt syre. Vissa obligat anaeroba organismer avlider i kontakt med syre Obligat parasit Organism som inte kan fortleva annat än genom att parasitera på en annan organism Occupancy state Engelsk benämning för renrumstillstånd, dvs. hur renrummet är beskaffat vid ett specifikt tillstånd. Används vanligen för att ange vad som sker i lokalen eller hur lokalen är beskaffad vid ett visst mättillstånd Ofixerade filter Filtermaterial som inte är fast fixerade, exempelvis fiberfilter som består av lindade garner Ohm Internationell enhet för elektrisk resistans (motstånd) och som betecknas med Omega. 1 mega Ohm = 1 miljon ohm Ohms lag Spänningen i en elektrisk ledning är lika med strömstyrkan genom ledningen multiplicerad med resistansen i ledningen Olegerat stål Järn som har en kolhalt understigande 2 % och som inte innehåller några tillsatser av emulgeringsämnen Omvänd osmos Tryckdriven process i vilken små molekyler kan separeras från större molekyler. Tekniken används t ex för avsaltning av havsvatten Oorganisk kemi Vetenskap som behandlar alla typer av kemiska ämnen förutom de som klassificeras som organiska ämnen.


Oorganiskt ämne Kemiska ämnen i vilka atomerna sammanhålls med elektrostatiska krafter istället för med kovalenta krafter Opalescens Beskrivning av en vätska som innehåller ett så stort antal mindre partiklar att var och en av partiklarna inte kan betraktas, men gör att lösningen ser dimmig ut OPC Förkortning av Optical Particle Counter, Optisk partikelräknare. Partikelräknare som baseras på reflektion av ett ljus och som har en förmåga att detektera partiklar med en storlek ned till 0.1 µm Operational renrum Ett renrum under normal användning, med alla servicefunktioner fungerande samt med utrustning på plats. Personal finns i renrummet och utför alla de åtgärder som krävs under normal produktion. Finns definierade i US Federal Standard 209 samt ISO 14664 Operatör Vanligen förekommande benämning på en person som arbetar i ett renrum Optical Particle Counter Förkortas vanligen OPC. Partikelräknare som baseras på reflektion av ett ljus och som har en förmåga att detektera partiklar med en storlek ned till 0.1 µm Optik Läran om ljuset Optimal Bra förhållande Optimaltemperatur Den temperatur vid vilken en mikroorganism tillväxter bäst OQ Förkortning för Operational Qualification Oral Via munnen Orbitalsvetsteknik En typ av svetsteknik , också kallad automatsvets, som ger reproduceringsbara svetsfogar Organell En struktur inuti eller på en cell som kan genomföra vissa specifika funktioner. T ex mitokondrier, Golgi komplex, kärna, endoplasmatiskt retikulum och lysosomer Organisk kemi Vetenskapen som behandlar kovalent sammanhållna atomer, baserad på kol


Organiskt ämne Kemiska föreningar som sammanhålls med kovalenta krafter Organism Ett levande väsen, djur eller växt Organotrof Organismer som utnyttjar reducerade organiska ämnen som deras elektronkälla Osmos Naturlig process under vilken ett lösningsmedels molekyler (vanligtvis vatten) passerar naturligt genom ett membran för att späda ut en lösning på andra sidan membranet innehållande t ex saltjoner Outgasing Benämning på utdunstning av t ex mjukgörare ur plastmaterial Overall Heltäckande kroppsbeklädnad Oxidation En kemisk process där ett ämne avger helt eller delvis en eller flera elektroner. Ursprungligen syftar oxidation på att beskriva reaktioner där syre upptas. Då järn oxideras säger man att det rostar Ozon En treatomig syremolekyl som är ytterst reaktiv p Förkortning för prefixet pico Packbox Typ av tätning, som ofta utnyttjas vid tätning av axlar mot t ex en tank Pannsten Består av avlagringar och fasta utfällningar som uppkommer i samband med den kontinuerligt förekommande koncentrationsprocessen vid ångkokning Pannvatten Det vatten som finns i en ångkokare och som utnyttjas för att producera ånga Parasit Lever på eller i en annan organism Parenteral Benämning för något som tillförs utanför matsmältningskanalen, t ex via injektioner Partialtryck Benämning på trycket hos respektive gas i en gasblandning. Daltons lag behandlar partialtryck


Partikel Definieras enligt de flesta standarder som något fast eller flytande och som har en storlek i ett visst specificerat intervall. US Federal Standard 209 E har storleksintervallet 0.001 µm – 1.000 µm. SS-EN-ISO 14644-1 definierar en partikel enligt följande “as a minute piece of matter with defined physical boundaries” Partikelfilter Vanlig benämning för filtret för kompressorluft, som ofta sitter direkt i samband med utloppet från en kompressor och har till uppgift att eliminera stora och fasta föroreningar. Ofta väljer man att installera ett filter som har en avskiljande förmåga för partiklar som är cirka 10 µm och större Partikelgenerator Utrustning som utnyttjas för att suspendera, dvs finfördela, partiklar t ex inför en test av ventilationsfilter Partikelkoncentration Antalet individuella partiklar per volymenhet luft eller annat medium Partikelräknare Utrustning som utnyttjas för att räkna antal och i vissa fall även storlek på partiklar suspenderade i luft, andra gaser eller vätskor. Exempel på partikelräknare är OPC och CNC Partikelsläpp Benämning på det negativa tillstånd då löst sammanbundna fiberfilter frisläpper tidigare uppsamlade partiklar Partikelstorlek Det uppenbarliga (identifierbara) maximala linjära utsträckningen av en partikel som är identifieringsbar i ett mikroskop eller den ekvivalenta diametern hos en partikel, detekterad med ett automatiskt instrument, t ex en optisk partikelräknare Pascal Enhet för tryck Passiv luftprovtagning Mikrobiologisk provtagning av luft utnyttjande en nedfallsplatta. En nedfallsplatta består av en Petriskål som innehåller ett tunt lager av sterilt agarmedium, som används för att studera närvaro av mikroorganismer i luft. Plattan placeras på en yta för att därefter exponeras mot den omgivande luften. Partiklar som finns suspenderade i denna luft kommer genom inverkan av jordens dragningskraft och (eller) genom luftrörelser i närmiljön att komma i kontakt med agarn och fasthållas i denna Passivera Teknik att belägga en metallyta med ett skyddande oxidskikt Pasteurisering Processen att upphetta mjölk eller annan vätska till en moderat temperatur för att avdöda de allra flesta patogena mikroorganismer samt fördröja tillväxten hos andra organismer


Patogen Mikroorganism som ger upphov till sjukdom eller sjukdomsliknande symtom Patogenitet Förmågan för en organism att orsaka sjukdom Peristaltisk pump. Ett annat uttryck för slangpump. Denna pumptyp utgör den optimala hygieniska konstruktionen vid pumpning av olika processflöden beroende på att vätskan som pumpas aldrig kommer i kontakt med inre delar av pumpen. Två eller flera rullar, som är rörligt monterade kring en rotor pressar samman slangen mot pumphuset vilket gör så att en volym av vätskan innesluts Permeabel Genomsläpplig Personfilter Modernt uttryck för renrumskläder Personlig hygien Alla de åtgärder som vidtas för att skapa hälsa och trivsel för oss människor och som är individuellt relaterade till oss Petri skål En grund cirkulär behållare tillverkad av glas eller plast, med ett relativt löst sittande lock som utnyttjas inom mikrobiologisk laboratorieverksamhet för odling av mikroorganismer på ett fast medium. En vanligen mycket använd behållare för odling av olika typer av mikroorganismer pH Logaritmiskt mätvärde, på en skala från 0 till 14, av surhet och basiskhet beroende på koncentrationen av vätejoner (H+) respektive hydroxyljoner (OH-) PIC Förkortning för ”Pharmaceutical Inspection Convention”. Europeisk organisation som publicerat GMP and Guidelines 1995 Pico Prefix för att ange 10-12. Förkortas p Pigment Färg Pili Vidhäftningsorgan i form av korta ”hår” på ytan av vissa bakterier. Kallas även fimbrier Plankton Mikroskopiskt små organismer, djur eller växter, som flyter fritt omkring i vatten Plaque Förkortning för dental plaque som är en komplex blandning av matrester, polysackarider och döda celler som utgör ett fantasiskt tillväxtmedium för bakterier som bland annat orsakar karies


Plasma Den vätskeformade delen av blod Plätering Ytbeläggningsteknik Pluggventil En pluggventil består av en roterbar, koniskt formad plugg som antingen har ett genomgående borrat hål, alternativt tre hål borrad som en T-form, för att avleda processflödet Pneumatik Tryckluftsteknik Point of use Den del i ett system där någon typ av åtgärd eller funktion erfordras. Ett exempel på Point of use är slutfiltret i ett ventilationsluftssystem, och där detta filter placeras som en integral del av t ex taket eller väggen Poleringsfilter Mikrofilter som eliminerar partiklar som är mindre än synbarhetgränsen 40 µm. Utnyttjas för att eliminera dim- och/eller slöjbildning i en vätska till följd av alltför många små partiklar Polyester Polymert material som används i textila renrumsmaterial Polymer En större molekyl bestående av repeterande enheter. Polymera filter Filter uppbyggda av polymeriserade monomerer, t ex nylon, PTFE, PVDF etc Polypeptid Ett protein som består av fler än tre aminosyror sammanhållna av peptidbindningar Polysackarid En kolhydrat bestående av fler än tre molekyler av monosackarider Population En sammanslagning av organismer av samma typ Por En benämning på en hålighet i ett filter eller annat poröst material genom vilket ett processflöde kan passera Porositet Ett mått på andelen hål i ett filter genom vilket ett processflöde kan passera. Porositet anges normalt i procent av den totala filterytan Porstorlek En ofta utnyttjad, men dessvärre olycklig benämning på ett filters avskiljande förmåga, eftersom det kan ge intryck av att ett processfilter har


perfekta cirkulära hål för processflödet att passera genom. Denna term bör i möjligaste mån undvikas och istället ersättas med ett filters avskiljande förmåga Positive ventilation Ventilationsmönster där det existerar ett positivt flöde av luft eller annan gas med avsikt att ”trycka” ut föroreningar ur rummet eller den lokala renzonen Precipitat Utfällning från en lösning Precision cleaning Precisionsrengöring utnyttjas för att eliminera resterande förekomst av partiklar från en yta efter det att grovrengöring och mellanrengöringen utförts. Precisionsrengöring har till uppgift att eliminera mycket små partiklar, ofta i storleksordningen 10 mikrometer och mindre. Denna extremt fina rengöring utförs i regel på de ytor som är i kontakt med produkt eller som befinner sig i närheten av kritiska produkter och (eller) processer. Precoat filter Även kallat beläggningsfilter, ofta av typen lindade djupfilter eller metallfilter, och som belagts med ett filterhjälpmedel. Filterhjälpmedlets funktion är att minimera risken för att mindre partiklar tränger in och blockerar själva filtermediet Pressure decay test En integritetstest för mikrofilter baserad på att en trycks att gas appliceras på den ena sidan av ett vätt filtermaterial. Testen tillgår på så sätt att mängden gas som diffunderar från den trycksatta sidan uppmäts. Pressure decay testet utgör en indirekt uppmätning av diffusionsflödet Pressure hold test En integritetstest för mikrofilter baserad på att en trycksatt gas appliceras på den ena sidan av ett vätt filtermaterial. Testen tillgår på så sätt att mängden gas som diffunderar från den trycksatta sidan uppmäts. Pressure hold testet utgör en direkt uppmätning av diffusionsflödet. Preventiv I förebyggande syfte Preventiv lokalvård Alla de åtgärder som kan vidtas för att dels minska införseln av föroreningar främst via skor, dels alla de åtgärder som vidtas för att underlätta den aktiva städningen Processgaser Processgaser kan bestå av tryckluft eller någon annan typ av gas, vilken komprimerats så att gasens volym markant reducerats. Genom denna komprimering kommer gasens totala tryck att öka, samtidigt som dess volym reduceras. Processgasen kan därefter transporteras vidare ut till ett användarställe genom ett rörledningsnät


Produktbärande ytor Ett samlingsuttryck för alla de ytor som är i direkt kontakt med produkt eller som är så placerade att en viss form av återföring kan ske från ytorna tillbaka till produkten, t ex stänk i samband med omrörning i en tank Prokaryot Benämning på cell som saknar cellkärna Prolin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Protein En makromolekyl uppbyggd av kol, väte, syre, kväve och i vissa fall svavel och fosfor, bestående av en kedja av aminosyror sammankopplade med peptidbindningar. Makromolekyl som består av två, tre eller flera aminosyror Proton Positivt laddad elementarpartikel Protoplasma Sammanfattande benämning för cytoplasma, cellkärna och cellmembran Protozoer En huvudgrupp av mikroorganismer bestående av de allra enklaste djurformerna. En annan benämning är urdjur, vilka ofta återfinns i stillastående vattensamlingar Protozologi Läran om protozoer Pseudomonas diminuta Tidigare använt namn på den mikroorganism som utnyttjas i definitionen av sterilfilter. Benämns numera Brevundimonas diminuta Psykrofila mikroorganismer Psykrofila mikroorganismer, som ibland kallas köldälskande mikroorganismer, vilka tillväxer under 20 °C, en del till och med en bra bit under 5 °C, vilket är den temperatur som de allra flesta kylskåp har i sitt inre Psykrotrofa mikroorganismer Mikroorganismer som tål kyla. En benämning som ofta används för mikroorganismer som kan tillväxa vid 7 ºC Pt Kemisk beteckning för grundämnet platina PTFE Förkortning för polytetrafluoroetylen Pure Steam Kvalitetsmått på ånga och den i praktiken högsta kvaliteten av renånga. Kondensatet motsvarar kvaliteten på WFI, Water for Injection. Det betyder lågt joninnehåll, endotoxininnehåll lägre än 0.25 IU/ml och ofta även partikelfrihet.


Ångan produceras i en renånggenerator av höggradigt rostfritt stål försedd med ett separationssystem. Även distributionssystemet är tillverkat av höggradigt rostfritt stål PVC Förkortning för Poly Vinyl Chloride PVDF Förkortning för Poly Vinylidin DiFluorid Pyrogen Ämne från vissa arter av döda och delvis upplösta mikroorganismer som kan orsaka feber och andra symtom om de injiceras i patienter QA Förkortning för Quality Assurance QC Förkortning för Quality Control QP Förkortning för Quality Plan R3-Nordic Förkortning för Renhetsteknik och Rena Rum. Den Nordiska renrumsföreningen Ra Ett mått på en ytas finhet och som anges i mikrometer Ra RACC Förkortning för Asociatia Romana a Camerelor Curate. Den rumänska renrumsföreningen Randomiserade Statistiskt fördelade RCS RCS är en förkortning av Reuter Centrifugal Sampler vilken är en typ av centrifugalprovtagare, som baserar sig på impaktion för mikroorganismer i luft. RCS:n utnyttjar den centrifugalkraft som uppkommer då ett skovelhjul roterar runt samtidigt som skovelhjulet drar in den luft i utrustningen som man har för avsikt att analysera. I denna uppsamlingsutrustning kommer partiklar och däribland mikroorganismer att sugas in i utrustningen av de roterande turbinbladen, varefter den inkomna luften accelereras i miniatyrfläkten. Impaktionsytan utgörs även i detta fall av ett agarmedium, som består av ett tunt plastiskt och böjbart material i vilket det finns små segment eller håligheter där agarn gjuts in. Detta stripps förs in i en metallcylinder som är placerad utanpå turbinbladen med agarytan placerad på ett sådant sätt att de är exponerade mot fläktbladen Recommended Practices Ett antal publikationer utgivna av IEST som utgör ett stöd för US Federal Standard 209 samt de nya ISO-standarderna för renrum


Regenerera Återställa till originalutförande. Uttryck som ofta utnyttjas vid tvättning av avhärdnings- och avjoniseringsfilter Relativ luftfuktighet Relative Humidity. Mått på luftens innehåll av gasformigt vatten Renhetsteknik Den övergripande beskrivningen för alla de moment eller åtgärder som man vidtar för att styra föroreningar. Tekniken kan utnyttjas för att skydda produkter som produceras eller för att skydda personal som arbetar med produktion, alternativt båda Renkultur Kultur med endast en typ av mikroorganismer Renluftsaggregat Ett aggregat för produktion av renluft, t ex ett så kallat LAF-tak. Renluftsbänk Renluftsbänk, som utnyttjas enbart för produktskydd Renrum Ett rum i vilket koncentrationen av luftburna partiklar styrs mot vissa givna nivåer, så kallade renrumsklasser. Renheten i denna typ av rum styrs genom införandet av partiklar i rummet, bildandet av partiklar samt kvarhållandet av partiklar i rummet. I många fall existerar det också ett behov att styra temperatur, tryck och luftfuktighet Renrumskläder Sammanfattande benämning på de kläder som används vid renrumsarbete Renrumsteknik Den del inom renhetstekniken som utnyttjar renrum. Renrumstekniken inkluderar alla de olika moment och åtgärder som syftar till att skapa omgivande miljöer där man vill kontrollera och styra olika typer av föroreningar Renrumstillstånd Den Amerikanska standarden U.S. Federal Standard 209 E samt ISO 14644 -serien av standarder. Utnyttjar samma vokabulär och definition för de olika tillstånd (så kallade ”occupancy states””) vid vilket ett renrum kan klassificeras. Tre olika tillstånd finns att tillgå: Färdigbyggt rum (”As built”), i vila (”At rest”) samt i drift (”Operational”) Renvatten Ett annat ord för Aqua purificata Renzon Ett väldefinierat område i vilket koncentrationen av luftburna partiklar styrs för att motsvara en viss specificerad luftrenhetsklass Renånga Ett samlingsbegrepp för Clean Steam och Pure Steam


Reproduktion Reproduktion innebär att levande organismer har en förmåga att föröka sig och bilda identiska avkommor. Det engelska begreppet för denna egenskap är ”multiplication”. Organismerna kan utföra denna reproduktion på två helt olika sätt, antingen via en sexuell eller en asexuell process, där den senare asexuella reproduktionen är den i särklass vanligast förekommande Resistent Motståndskraftig Resistivitet Ett sätt att beskriva ett vattens ledningsförmåga som egentligen uttrycker dess innehåll av joner Respiration Andning Reuter Centrifugal Sampler En typ av centrifugalprovtagare som baserar sig på impaktion, för mikroorganismer i luft. Förkortas vanligtvis RCS Reversibel Benämning på en reaktion som kan gå i båda riktningar Ribosomer Cellens tillverkningsställe för protein Riskanalys Benämning på tillvägagångssätt för att utvärdera och styra bort risker i en produktion eller annan hantering RK A Benämning på en renrumsklass enligt EG GMP:n. Förkortning för renrumsklass A RK B Benämning på en renrumsklass enligt EG GMP:n. Förkortning för renrumsklass B RK C Benämning på en renrumsklass enligt EG GMP:n. Förkortning för renrumsklass C RK D Benämning på en renrumsklass enligt EG GMP:n. Förkortning för renrumsklass D RNA Förkortning för ribonukleinsyra, ett ämne som ingår i cellernas proteinsyntes RNA-virus Benämning på ett virus som innehåller RNA RO Förkortning för Reversed Osmosis, se omvänd osmos


RODAC-platta En typ av kontaktplatta. Förkortning för Replicate Organisms Detection and Counting Rostfritt stål Stål som innehåller tillsatser av passiverande legeringsämnen, som medför att eventuella skador i passiveringsskiktet (oxidskiktet) repareras automatiskt Rotfotingar En typ av amöbadjur (protozoe) som förflyttar sig med s.k. skenfötter Rotordynamisk pump Annat namn för centrifugalpump RP Förkortning för Recommended Practices, en serie dokument som publiceras av Institute of Environmental Sciences and Technologies (IEST) i USA RSC Förkortning för Reuter Centifugal Sampler. En typ av centrifugalprovtagare som baserar sig på impaktion, för mikroorganismer i luft Råvatten Råvatten utgör basen för allt vatten som utnyttjas både privat (främst för personlig konsumtion) och i alla olika industriella sammanhang och utgörs av grundvatten alternativt ytvatten. Oavsett om råvatten kommer från en ytvattentäckt eller från en grundvattentäkt måste man vara ytterst noggrann vid val av källan så att denna verkligen kan ge tillräckliga vattenmängder under hela året. Dessutom bör vattnets totala och övergripande kvalitet vara tillräckligt god så att man inte behöver arbeta alltför mycket med vattnet innan det kan tas i bruk Rödalger En typ av alger som med få undantag bildar flercelliga aggregat Rökstudier Analytiskt förfarande i renrum för att avgöra luftens rörelsemönster Rökvisualisering Utläggning av rök i ett renrum för att avgöra luftens rörelsemönster Rörelsemängd Oförmåga att röra sig spontant. Rörelsemängd utnyttjas i många provtagningstekniker och i filtrering och baseras på oförmågan av en partikel att följa ett flöde (antingen vätska eller gas), utan som på grund av sin rörelsemängd far rakt fram mot ett fast material där det uppfångas s Symbol för tidenheten sekund. En SI-enhet S Kemisk beteckning för grundämnet svavel SAL Förkortning för Sterilisation Assurance Level


Salt Ett ämne som bildas genom interaktion mellan en syra och en bas och som är joniseringsbar i vatten, exempelvis koksalt (NaCl) Sandfilter Filter uppbyggt av ofixerat material. Kallas i vissa fall för Multimediafilter, ett uttryck för sandfilter uppbyggt av olika kornstorlekar Sanering Teknik att uppnå en viss nivå av renhet bestående av en rengöringsfas följt av en desinfektionsfas. Reducering av den mikrobiella populationen på ett ickeorganiskt material till en nivå som anses säker Sanitation In Place Sanering som sker in-line SBCC Förkortning för Sociedade Brasileira de Controle de Contaminacáo. Den Brasilianska renrumsföreningen S2C2 Förkortning för Scottish Society for Contamination Control. Den Skottska renrumsföreningen Scanning Electron Microscope En speciell typ av mikroskop som utnyttjar elektroner som belysningskälla. Förkortas SEM SDI Förkortning för Silt Density Index. En teknik för att studera mängden föroreningar, främst partikelformiga, som återfinns i ett flöde Sedimentering Sker spontant i naturen och baseras på jordens dragningskraft som påverkar partiklar som är suspenderade (uppblandade) i både vätskor och gaser, så att dessa faller ned mot jorden. Denna typ av separationsmetod kan endast utnyttjas rent praktiskt om partiklarna är tillräckligt stora, dvs. egentligen har en tillräckligt hög massa för att påverkas att falla ned mot botten på en tank eller ett annat kärl SEE Förkortning för Society of Environmental Engineers Organisation i Storbritannien som har en renrumssektion Sekventiell provtagning Genom utnyttjande av sekventiell provtagning tillsammans med traditionella och standardiserade provtagningsprocedurer kan signifikanta besparing ske vad gäller provtagningstid, upp emot 80 % i samband med klassificering och uppföljning av mycket ren luft i renrum och renzoner. Proceduren utnyttjas med fördel för miljöer som klassificerats som ISO klass 4 eller renare i samband med testning i förhållande till ISO 14664-1. Försvenskat uttryck för Sequential Sampling


SEM En speciell typ av mikroskop som använder elektroner som belysningskälla Semi Benämning på delvis Semipermeabel Benämning på ett material som är delvis genomsläppligt Separation Särskiljning, här en benämning på vad som sker i ett filter med en förmåga att skilja ut något ur processflödet samtidigt som det som passerar renas Separationsmetoder Tekniker som utnyttjas för att separera olika beståndsdelar i en blandning från varandra Sequential Sampling Genom utnyttjande av sekventiell provtagning tillsammans med traditionella och standardiserade provtagningsprocedurer kan signifikanta besparingar ske vad gäller provtagningstid, upp emot 80 % i samband med klassificering och uppföljning av mycket ren luft i renrum och renzoner. Proceduren utnyttjas med fördel för miljöer som klassificerats som ISO klass 4 eller renare i samband med testning i förhållande till ISO 14664-1 Serin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Serologi Den del i vetenskapen som behandlar serum och serologiska produkter Serum Vätskedelen av blod efter koagulering av blodkropparna Sexuell reproduktion Förökning genom vilken geninnehållet från två celler kombineras för att på så sätt bilda en genetiskt sett helt ny dottercell Si Kemisk beteckning för grundämnet kisel Siktglas Glasrör som kan förekomma i processledningar och som utnyttjas för att betrakta det som flödar i systemet Silning Silning utgör den i särklass minst fina och effektiva filtreringstekniken, då den är avsedd för att eliminera mycket stora fasta material, som t ex blad, grenar, stenar etc Silt Density Index En teknik för att studera mängden föroreningar, främst partikelformiga, som återfinns i ett flöde. Förkortas SDI


Silverkan Filtreringsterm. Ett annat utryck rör mekanisk avskiljning. En avskiljningseffekt baserad på att partiklar som ej rent fysiskt kan passera genom ett filters porer stoppas upp och kvarhålles av filtret SIP Förkortning för Sterilisation In Place alternativt Steaming In Place eller Sanitation in Place SI-systemet (Systéme International d´ Unités). Ett internationellt system av enheter för mätning av bl a längd, volym och massa. Systemet baseras på det metriska systemet Skiktfilter Benämning på äldre typ av filter bestående av djupfilter i skikt, t ex 60 x 60 cm, som placerats i en ramfilterpress Slit Sampler En utrustning för uppsamling av mikroorganismer suspenderade i luft, där inte enbart antalet CFU (Colony Forming Units) kan utläsas utan att det också finns en möjlighet att bestämma vid vilken tidpunkt som organismerna togs in i utrustningen Slit-to-agar Sampler Annat uttryck för slit sampler Slutfilter Benämning på det filter som sitter sist i kedjan av filter i ett system SLVFS Förkortning för Svenska Livsmedelsverkets Författningssamling SMS Förkortning för svensk Material- & Mekanstandard Sn Kemisk beteckning för grundämnet tenn Sodium Flame Test Testmetod för ventilationsfilter där man som testförorening använder sig av en fin aerosol av en koksaltlösning. Finns beskriven i Eurovent 4/4 SOP Förkortning för Standard Operating Practice Specifik vikt Densitet Spiriller Typ av spiralvridna bakterier som uppvisar ett långt spiralformat utseende som också oftast är försett med rörelseorgan, så kallade flageller


Spiroketter En typ av bakterie, som också kallas treponemer och består av långa, skruvade spiraler Spjällventil Ventil innehållande en skiva som går att ställa med eller mot flödesriktningen för att på så sätt öppna alternativt stänga flödet. Spjällventil kallas också ofta för ”Butterfly”- ventil Spor 1) vilstadium, överlevnadsform som vissa mikroorganismer ingå i t ex på grund av näringsbrist 2) förökningsform hos mögel Sporulering Bildande av sporer Spårgas Gas som utnyttjas för att studera hur snabbt ett renrum återställs efter förorening av luften SQ Förkortning för System Qualification SRRT Förkortning för Schweizerische Gesellschaft für Reinraumtechnik. Den Schweiziska renrumsföreningen SS Förkortning för Svensk Standard SS 2678 Svensk standard med underrubriken Ytors renhet – Ytrenhetskoder SS 2679 Svensk standard med underrubriken Vätskors renhet – Översikt över kontrollmetoder SS 2680 Svensk standard med underrubriken Renhetskontrollerad verkstadsmiljö SS 2687 Svensk Standard med underrubriken Ytors renhet i system Stabil Säker, stadig Stafylokocker Kocker som lagras tillsammans så att de ser ut som vindruvsklasar Standard Operating Practice Uttryck för standardiserat arbetssätt


Stationär fas Den fas i en mikroorganisms tillväxtkurva då mikroorganismernas tillväxt är lika stor som avdödningshastigheten Statisk elektricitet Statisk elektricitet baseras på en uppbyggnad av laddning i olika material, så att kraftiga spänningsskillnader uppkommer. Genom t ex en direkt kontakt med det som laddats upp kan en urladdning komma tillstånd, vilket frigör starka krafter Stavar En typ av bakterier som har ett stavformat utseende Steaming In Place Engelskt uttryck för ångblåsning, dvs. att ånga tillåts att passera ett processystem utan att ett övertryck byggs upp. Utnyttjas främst för desinfektion Step-over bänk En bänk som används som avskiljare i t ex en sluss före ett renrum. Step-over bänken är till för att markera att man går från en renhetszon till en annan Steril. Total frånvaro av mikroorganismer Sterilfilter Ett sterilfilter ska ha en förmåga att ge ett utflöde från filtret som är helt fritt från levande mikroorganismer i de fall att filtret utmanas med 10.000.000 Brevundimonas diminuta, tidigare kallad Pseudomonas diminuta, per kvadratmeter filteryta. Om ett filter klara av att svara upp till detta krav får det dessutom kalllas för ett 0.2 mikrometers filter alternativt ett 0.22 mikrometers filter Sterilisation In Place Sterilisering av ett processystem genom att låta det steriliserande mediet, t ex ånga, flöda under tryck genom systemet Sterilisering Teknik som utnyttjas för att uppnå sterilitet. Process i vilken alla levande celler, levande sporer, virus och viroider är antingen skadade eller eliminerade från ett objekt eller en omgivning Sterility Assurance Level Uttryck för med vilken grad av sannolikhet en steriliseringsprocess kan ge sterilt gods Streptokocker Kocker som bildar långa kedjeliknande pärlband Strålning Strålning kan vara av olika slag, radioaktiv (vilket av naturliga anledningar betraktas som skadliga för personalen) elektromagnetisk strålning (samma typ som återfinns i mikrovågsugnar) samt UV-bestrålning (som är vanligen förekommande både i lokaler och för avdödning av mikroorganismer vattendistributionssystem). Alla dessa måste sättas i relation till produkt, process och personal för att inte vara till skada


Strålsterilisering Steriliseringteknik baserad på att godset utsätts för någon typ av strålning. Stål Järn med en kolhalt understigande 2 % Submikron Storlek understigande en mikrometer Substrat Ett ämne som mikroorganismer lever av Superheated water Engelskt uttryck för överhettat vatten, dvs vatten som har en temperatur överstigande 100 ºC Sura rengöringsmedel Syror utnyttjas främst för att eliminera kristalliserade salter eller utfällningen av mer eller mindre svårlösliga salter. De i särklass vanligaste syrorna utgörs av saltsyra (HCl), salpetersyra (HNO3), svavelsyra (H2SO4), fosforsyra( (H3PO4) samt myrsyra (HCOOH). Den gemensamma karaktären för syror är att dessa är mycket starkt frätande, vilket ur korrosionssynpunkt måste tas med i beaktandet. I många fall tillsätts rostskyddsmedel till rengöringsmedel, uppbyggda av syror, för att skydda det material som man har för avsikt att rengöra Surfactant Engelskt uttryck för tensider Suspenderingsmedel Annat uttryck för tensider Suspension Lösning i vilken partiklarna svävar mer eller mindre fritt Svabb. Vadd av ett absorberande material som vanligtvis placerats på ena änden av en pinne och som utnyttjas för att applicera medicinska preparat eller för att eliminera material från en yta, t ex vid mikrobiologisk provtagning Svamp En huvudgrupp inom den mikrobiologiska världen som är uppbyggd av ickefotosyntetiska organismer och som innefattar mögel och jäst Svepelektronmikroskop En speciell typ av mikroskop som utnyttjar elektroner som belysningskälla Svetsfog Resultatet av en svetsning Symbios En benämning för samliv mellan två organismer Symtom Tecken eller yttring speciellt i samband med sjukdomar


Synergi Samverkan Syra Kemisk förening som kan avge vätejoner Säkerhetsbänk En arbetsstation som utnyttjas för att initialt ge ett personskydd, dvs att operatören som arbetar vid bänken inte skall utsättas för något som kan vara skadligt. Dessa bänkar finns i tre olika utförande, Säkerhetsbänk klass I, Säkerhetsbänk klass II samt Säkerhetsbänk klass III Säkerhetsbänk Klass I Denna arbetsstation utgör ett renodlat personskydd. Ofta förekommer denna bänk i någon form av renare omgivning, t ex ett renrum. Operatören står i renrummet och arbetar på bänkskivan. Fläkten i säkerhetsbänken skapar ett undertryck inuti bänken vilket medför att luften runt och bakom operatören hela tiden rör sig in i bänken. På detta sätt kanman begränsa att mängden föroreningar inne i bänken rör sig ut mot operatören Säkerhetsbänk klass II Denna arbetsstation utnyttjas då man har ett dubbelriktat syfte med bänken, nämligen att dels skydda operatören och dels skydda produkten. Denna säkerhetsbänk är ofta placerad i en renare miljö, t ex ett renrum. Operatören står och arbetar på bänkskivan. Bänken är försedd med två fläktar, en som transporterar luft genom ett HEPA filter och ned mot produkten på bänken och en fläkt som skapar ett undertryck i bänken så att inga föroreningar ska kunna komma ut mot operatören. Den senare fläkten ser också till att förorenad luft lämnar bänken, vanligtvis genom en separat lufttrumma Säkerhetsbänk klass III Denna arbetsstation utgör vad som i dagligt tal kallas för en isolator och är ett helt förslutet utrymme där barriären mellan den inre och den yttre miljön är så tät att ingenting vare sig lämnar utrymmet eller kan komma in i det. I vissa fall utgörs isolatorn av en handskbox eller en halvdräktsisolator T Förkortning för prefixet tera som anger 1012 Tacky Roll Engelskt uttryck för klibbrulle, ett adhesivt rengöringsredskap Talventil Hålighet i en vägg eller ett glas genom vilket operatörerna kan samtala med personal, t ex utanför ett renrum Tankfilter Annat uttryck för andningsfilter. Ett filter som är avsett att eliminera partikelformiga föroreningar från den luft som ska in i tanken, t ex vid tanktömning. Taxonomi Systematisk benämning, klassificering samt namngivning av levande organismer


TC-koppling Förkortning för Tri-Clover Clamp, en typ av klämkoppling TDT Förkortning för Thermal Death Time. Tidsåtgången för att avdöda alla mikroorganismer i en vätskekultur vid en given temperatur TDP Förkortning för Thermal Death Point. Temperaturen som krävs för att avdöda alla mikroorganismer i en vätskekultur inom 10 minuter vid pH 7 Tensid Ett ämne som uppvisar två egenskaper, dels vattenälskande (hydrofil) och dels vattenskyende (hydrofob). Tensider utnyttjas vid rengöring genom sin förmåga att lösa upp fetter och kvarhålla fetter uppblandade med vatten. Tensider, som i vissa fall kallas vätmedel, dispergeringsmedel, suspenderingsmedel, emulgeringsmedel eller enbart ytaktiva ämnen utgörs av sådana kemikalier som har en förmåga att sänka ytspänningen hos vatten Tera Prefix för att ange 1012. Förkortas T Terminal sterilisering Arbetssätt inom läkemedelsindustrin baserat på att produkterna efter fyllning och förslutning placeras i en autoklav för att avdöda eventuella mikroorganismer Termoacidofiler En typ av arkebakterier Termodynamik Den vetenskap som behandlar värme och energi och dess interaktion Termofila mikroorganismer Mikroorganismer som tillväxer bäst vid högre temperaturer > 50 ºC). Kallas i vissa sammanhang för värmeälskande mikroorganismer Termoplast Plastmaterial som är omformningsbar vid uppvärmning Termosets Plastmaterial som blir hårdare vid uppvärmning och som kan genomgå ett sönderfall vid förnyad uppvärmning The National Fluid Power Board Organisation som bland annat definierat olika filtertermer, förkortas vanligen NFPB Thermal Death Point Tidsåtgången för att avdöda alla mikroorganismer i en vätskekultur vid en given temperatur Thermal Death Temperature Temperaturen som krävs för att avdöda alla mikroorganismer i en vätskekultur inom 10 minuter vid pH 7


Tillstånd Se renrumstillstånd Tillväxt Tillväxt är ett begrepp som dessvärre kan missuppfattas då det ofta likställs med att antalet celler förökar sig och blir fler. I detta sammanhang avser begreppet tillväxt organismernas förmåga att ändra storlek. Genom att en cell befinner sig i en omgivning som är gynnsam, finns en möjlighet att den genom metabolismen tar in födoämnen och bygger upp sin storlek. På motsvarande sätt kan en brist på tillgängliga och erforderliga födoämnen göra att cellen istället ”svälter” och därmed minskar sin storlek totalt sett, utan att svälta så pass att den avlider Tillväxtkurva Grafisk beskrivning av hur antalet mikroorganismer förändras under givna betingelser. Anges ofta i ett lin – log – diagram Tillväxtmedium En substans som utnyttjas i samband med tillväxt av mikroorganismer Ti Kemisk beteckning för grundämnet titan Titan Konstruktionsmaterial som är relativt kostsamt, vilket medför att man, om så är möjligt ur kompatibilitetssynpunkt, istället utnyttjar rostfritt stål. Denna metall utnyttjas främst i de fall då de mest resistenta rostfria stål ej passar in, t ex i de fall då man hanterar produkter med höga kloridhalter och under förhöjd temperatur, vilket kan förekomma i olika värmeväxlare Titerreduktion Avskiljningsgrad som främst utnyttjas för processfilter avsedda för eliminering av mikroorganismer. Titerreduktion definieras som antalet mikroorganismer av definierad typ, som filtret utmanas med, dividerat med antalet mikroorganismer av samma typ som passerar genom filtret, under väldefinierade förhållanden. TOC Förkortning för Totalt Oxiderbar Kol Torkduk Duk som utnyttjas för rengöring Torrsterilisation. Annat uttryck för hetluftsterilisering Totalavsaltning Avjonisering av vatten kallas i vissa fal för totalavsaltning av vatten och utgör, precis som namnet säger, en eliminering av samtliga jonslag som kan finnas i ett vatten, till skillnad från en avhärdning som enbart eliminerar de hårdhetsbildande jonerna magnesium och kalcium ur vattnet. Tekniken utnyttjar adsorption i ett bäddmaterial, med den skillnaden att man traditionellt sett använder två bäddar: en för att fånga upp och eliminera positivt laddade joner, så kallade katjoner, samt en bädd för att fånga upp och eliminera negativt laddade joner, så kallade anjoner


Totaltryck Summan av alla de olika ingående gasernas partialtryck. Daltons lag Toxiditetstest En generell regler är att filter inte skall vara tillverkade eller uppbyggda av material som på ett eller annat sätt kan vara toxiska. Filtertillverkare genomför tester på detta och lämnar i regel ut data från dessa tester. Toxicitetstester är viktiga framför allt för läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin där påverkan på människor och djur kan vara till stor skada Toxin Ett gift som produceras av vissa typer av mikroorganismer Treonin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Treponemer En typ av spirokett, dvs. en spiralformad bakterie Triboelektrisk laddning Statisk laddning som uppkommer i samband med att ett material gnuggas mot ett annat material. Laddningens polaritet samt storlek är avgörande för vilka material som vidrör varandra i den så kallade triboelektriska serien. Triboelektrisk serie Denna serie anger vilken laddningspolaritet och storlek på statisk laddning som uppkommer då olika material gnuggas mot varandra Tryckfall Se differentialtryck Tryckluft Luft som via en kompressor komprimerats så att dess volym kraftigt reduceras samtidigt som dess tryck kraftigt ökar Tryckplatta En agarplatta som utnyttjas för mikrobiologisk provtagning av ytor. Tryckplattan är “överfylld” med agar, vilket gör att den påminner om en stämpeldyna Tryckhållningstestet En integritetstest för mikrofilter baserad på att en trycksatt gas appliceras på den ena sidan av ett vätt filtermaterial. Testen tillgår på så sätt att mängden gas som diffunderar från den trycksatta sidan uppmäts. Kan utföras genom direktmätning i en forward flow test alternativt indirekt genom pressure decay test Tryckutjämningsventil En ventil som öppnas då ett alltför högt tryck föreligger i ett processystem Tryckvakt Annat uttryck för tryckutjämningsventil Tryptofan Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein


Tröghetsverkan En filtreringsterm som även kallas rörelsemängdspåverkan. Om partikelns massa och hastighet är tillräckligt hög kommer partikeln inte att orka följa med flödets centrumlinje när flödet böjer av vid sin passage genom filtermediet. Partikeln kommer därför att fortsätta i tangentiell riktning från flödets centrumlinje och därmed ökar möjligheten att partikeln kommer tillräckligt nära porväggen där den kan adsorberas Turbidimetri Grumlighetsmätning för att t ex bestämma den totala biomassan. Analysen sker genom att låta ljus passera en kultur av mikroorganismer placerad i en kyvett. Det infallande ljuset sprids då det finns partiklar, dvs. mikroorganismer, i lösningen, vilket medför att ju fler mikroorganismer som finns i lösningen, desto mindre ljusmängd kommer att passera genom hela lösningen. Den totala grumligheten hos lösningen kan tolkas som ett indirekt mått på den totala biomassan i lösningen som belyses Tum Längdenhet. 1 tum = 0.0254 m Turbiditet Grumligheten hos en lösning. Turbulent ventilation Traditionell ventilation baserad på att luften kommer in på ett mindre antal ställen i en lokal för att därefter späda ut föroreningsmängden i lokalen Tvättflaskmetoden En metod för att uppsamla föroreningar som är suspenderade i luft. Ett vanligare namn är Impinger Tyndalisering En process som utnyttjas för att avdöda sporer. Genom uppkokning och nedkylning kommer sporerna att övergå till ett vegetativt stadium, vilket medför att om man kokar upp dem på nytt kommer de vegetativa organismerna att avdödas Tyrosin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Tyska hårdhetsgrader Den i särklass vanligaste måttenheten i Sverige för att ange ett vattens hårdhet som i sin tur kan anges på olika sätt, ofta uttrycks 1 tysk hårdhetsgrad (1ºdH) som motsvarande 10 mg kalcium per liter vatten mätt som CaO (kalciumoxid). För att ytterligare förenkla förståelsen för dessa hårdhetsgrader utnyttjas följande hårdhetsindelning: Mycket mjukt vatten, Mjukt vatten, Medelhårt vatten, Hårt vatten samt Mycket hårt vatten UCL Förkortning för Upper Confidence Limit


U-descriptor Uttryck som används för att ange mängden ultrafina partiklar i luft, så kallade ”ultra fines”. En ultrafin enligt ISO 14644-1 definieras som en partikel som har en diameter understigande 0.1 µm. Partiklar i denna storleksordningen är ofta av intresse vid klassificering och uppföljning av renrum och renzoner som har en renhetsklassificering som motsvarar ISO klass 4 eller renare UDF Förkortning för Unidirectional Flow. En nyare term som i allt större utsträckning ersätter LAF. UDF innebär ett luftflöde som har ett likriktat flöde vilket i vissa fall även kan ha en likartad hastighet. Ventilationssystem som utnyttjar UDF-flöde resulterar i en snabb, direkt uttransport av partiklar och andra föroreningar från en ren zon UF Förkortning för ultrafiltrering ULPA Förkortning för “Ultra Low Penetration Air” – filter som också definieras av IEST-RP-CC-001.3 som ”A throwaway, extruded media, dry-type filter in a rigid frame, having a minimum particle collection efficiency of 99.999 % (that is, a maximum particle penetration of 0.001 %) for particles in the size range of 0.1 to 0.2 µm, when tested in accordance with the methods of IEST-RP-CC007 ”Testing ULPA Filters” Ultrafiltrering Filtreringssteknik för att eliminera större lösliga molekyler från mindre lösliga molekyler Ultrafines En partikel som enligt ISO 14644-1 har en diameter som understiger 0.1 µm. Beskrivs vanligtvis i termer av U-descriptor Ultrafina partiklar En partikel som enligt ISO 14644-1 har en diameter som understiger 0.1 µm. Beskrivs vanligtvis i termer av U-descriptor Ultraviolett ljus Ett ljus med kortare våglängd jämfört med synligt ljus. Vid UV-ljusbehandling av t ex vatten för att reducera antalet organismer utnyttjas ofta ett ljus med våglängden 254 nm Unidirectional renrum Ett renrum där hela taket eller ena väggen är helt försett med ventilationsfilter och där luften får passera genom lokalen under hög hasighet för att passera ut genom en motsatt perforerad vägg eller golv Unmanned Beteckning i den brittiska standarden BS 5286 för ett renrum som är i vila. Motsvarande beteckning inom US Federal Standard 209 samt ISO 14644 är ”At rest” UPW Förkortning för Ultra Pure Water


URS Förkortning för User Requirement Specification US Federal Standard 209 E U.S. Federal Standard 209 E är en Amerikansk standard som har till syfte att förse industrin med ett standardiserat klassificeringssystem för luftrenhet inom renrum och (eller) rena zoner. Koncentrationen av partiklar suspenderade i den omgivande luften uppmäts, vilket som tidigare omtalats inkluderar alla typer av partiklar av en viss given storlek och större, dvs. såväl ”döda” partiklar som levande partiklar, med andra ord mikroorganismer US Military Standard 282 En amerikansk standard som utvecklades under andra världskriget för testning av bland annat gasmasker och ventilationsfilter med hög uppfångningseffektivitet USP Förkortning för United States Pharmacopeial Convention Utmaningstest Tester av filter där man belastar filtret med föroreningar UVA Typ av ultraviolett ljus UVB Typ av ultraviolett ljus UVC Typ av ultraviolett ljus Ultraviolett ljus Ett ljus med kortare våglängd jämfört med synligt ljus. Vid UV-ljusbehandling av t ex vatten för att reducera antalet organismer utnyttjas ofta ett ljus med våglängden 254 nm Vaccin Ett preparat av avdödat eller försvagat smittämne som vid injicering ger en ökad motståndskraft gentemot den aktuella sjukdomen Validering Ett arbetssätt för att konstatera att ett system, t ex ett filter, annan komponent, processystem eller en total produktion, gör vad det eller den är avsedd att göra Valin Aminosyra som utgör en av byggstenarna i protein Variable Air Volume – system En ventilationsterm som innefattar ett inneklimatsystem med variabelt till- och frånluftsflöde som har luft som energibärare. Förkortas vanligen som VAV Water For Injection Den renaste vattentypen inom läkemedelsindustrin


Water Intrusion Test Integritetstestmetod för processfilter för gaser Vattenaktivitet Ett uttryck för den relativa tillgängligheten av vatten i ett substrat. Rent vatten har aw = 1.00. Vattenaktivitet definieras som: aw = ångtrycket över mediet dividerat med ångtrycket över destillerat vatten (vid en och samma temperatur). Rent vatten har vattenaktivitet 1.0 vilket sedan sjunker ner till noll för ett helt torrt ämne Vattenhårdhet Ett vattens hårdhet baseras på vattnets innehåll av så kallade hårdhetsbildande joner. Hårdhetsbildande joner utgörs av magnesiumjoner (Mg2+) och kalciumjoner (Ca2+). Tre vanligen förekommande enheter existerar: Tyska hårdhetsgrader, Franska hårdhetsgrader samt Clarks hårdhetsgrader VAV-system Förkortning för Variable Air Volume. En ventilationsterm som innefattar ett inneklimatsystem med variabelt till- och frånluftsflöde som har luft som energibärare VCCN Förkortning för Vereniging Contamination Control Nederland, The Netherlands. Den Nederländska renrumsföreningen VDI Förkortning för Verein Deutscher Ingenieurer Vegetativ Ett tillstånd vid vilket organismer har förmåga och möjlighet att reproducera sig Ventilationsdon Inluft- alternativt utluftenhet för ventilationsluft i en lokal Ventilationsfilter Filter för rening av ventilationsluft Ventilationsluft Benämning på den luft som tas in via ett ventilationsluftsystem för att klimatisera olika lokaler Ventilatorautoklav Typ av steriliseringsutrustning, kallas också för luft-/ångautoklav. I denna autoklav sker värmeöverföringen med en blandning av luft och ånga VEPA-filter Förkortning för ” Very High Efficiency Particulate Air” –filters. Används i samband med filtrering av ventilationsluft Verifiering Fastställa riktigheten av något Vertikal LAF-bänk Renluftsbänk för produktskydd som har ett vertikalt luftflöde


WFI Förkortning för Water For Injection WHO Förkortning för World Health Organisation Viabel Kapabel att tillväxa. Förmågan hos mikroorganismer att föröka sig och därmed bilda synbara kolonier på ett anpassat tillväxtmedium Vibrioner En typ av spiralvridna bakterier Virion En komplett och fullständigt infekteringsförmögen viruspartikel Virologi Läran om virus Virulens Uttryck för en mikroorganisms förmåga att orsaka sjukdom Virus En huvudgrupp inom mikrobiologin. Virus utgörs av mycket små partiklar, vilka vanligtvis inte är möjliga att observera i traditionella ljusmikroskop. Virus karakteriseras av att de inte har individuell metabolism och genom att de endast kan föröka sig inuti levande celler Viskositet Viskositet kan enkelt beskrivas som en vätskas motstånd eller möjlighet att flöda eller sättas i rörelse. Viskositeten hos vätskor, d.v.s. oavsett om vätskan är vatten eller något annat flytande ämne, har en kraftig inverkan på utformningen och funktionen hos ett processystem, framför allt i termer av det som kallas för tryckfall i en process. Viskositet kallas ibland för inre friktion VLSI Förkortning för ”Very Large Scale Integrated Circuits” – filter. Används i samband med filtrering av ventilationsluft Vridspjällsventil Se spjällventil Värmeexponering Term som utnyttjas i samband med värmesterilisering och som utgör en kombination av exponeringstid och temperatur Värmekapacitivitet Ett ämnes värmekapacitivitet, d.v.s. förmågan att lagra och binda energi i form av värme. Värmekapacitiviteten varierar med temperaturen Vätmedel Ett annat uttryck för tensider Ytaktiva ämnen Annat uttryck för tensider


Ytfilter Benämning på ett filter som ansamlar alla föroreningar på sin yta. Ett filter som inte existerar i praktiken Ytfinhet Ett konstruktionsmaterials ytfinhet definieras som avvikelsen från ett idealt jämnt tillstånd hos ett objekt. Avvikelsen anges i form av råhet, se Ra Ytspänning Ytspänning definieras som den kraft, en tänjbar kraft, som påverkar en yta med avsikt att alltid sträva efter att minska arean på vätskeytan. I praktiken kan man säga att ytspänningen alltid strävar efter att ge en vätskedroppe en så liten utåt exponerad yta som överhuvudtaget är möjligt Ytvatten Ytvatten utgörs av det råvatten som enkelt uttryck befinner sig ute i naturen på ett sådant sätt att det exponerar en yta gentemot den omgivande atmosfären och som utnyttjas för produktion av dricksvatten i ett efterföljande steg. Ytvatten utgörs således av vatten som återfinns i sjöar, floder och andra vattendrag Zn Kemisk beteckning för grundämnet zink Zinnerska cirkeln Grafisk beskrivning över de fyra delar som tillsammans tillser att en rengöringsfas fungerar. De fyra delarna är tid, temperatur, effekt samt kemikalier Z-värde Det antal grader Celsius som krävs för en bakteriepopulation att ändra D-värdet med en logenhet Ånga Alla vätskeformiga ämnen som genom tillförsel av energi i form av värme kan fås att övergå i ång- eller gasform Ångautoklav Kallas också för konventionell ångautoklav. I denna typ av steriliseringsutrustning sker värmeöverföringen med torr, mättad vattenånga av god kvalitet. Ånga och luft blandar sig inte spontant med varandra vilket innebär att luftfickor kan inneslutas i lasten och förpackningsmaterialet. Därför är det viktigt att ersätta all luft i kammaren med ånga. Ångfälla Komponent som monteras i ett processystem och som antingen manuellt eller automatiskt tömmer ut bildat kondensat. Används framför allt i samband med in-line ångsterilisering av processystem Ångsterilisering Procedur för sterilisering med torr, mättad ånga, antingen i en autoklav eller inline i ett processystem Ångström Måttenhet. En ångström motsvarar 10-10 m


Återinfektion Infektion av en produkt eller en yta som tidigare renats från ett orena förhållande Överhettad ånga Ånga som tillförts energi för att bli varmare Överhettat vatten Vatten som tillförts energi för att bli varmare än 100 ºC Övertryck Tryckskillnad mellan ett inre renrum och ett utanförliggande rum. Övertryck utnyttjas framför allt för att förhindra att föroreningar skall kunna röra sig från de yttre och mindre rena lokalerna till de inre och renare


BioTekPro AB är ett kunskapsföretag med renhet och hygien i olika tillverkningsprocesser som specialitet. BioTekPro AB har också en förlagsverksamhet. Förutom ordboken finns det tre läroböcker utgivna, med tillhörande arbetshäften.

• Renhetsteknik och Rena Rum - En introduktion (1997) • Renhetsteknik - Filtrering och Sterilisering (1999) • Renhetsteknik - Processdesign och Processmedier (2002)

Rena Ord och Uttryck  
Rena Ord och Uttryck  

En fickordbok om renhet och hygien