Page 1

RenaRum Nr 10–2017

BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

Tema:

Rena Zoner Månadens produkt:

Konsulter och tjänster

KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV


Step into the future with Brookhaven!

www.brookhaven.se


INNEHÅLL

NR 10 2017

RenaRum Nr 10–2017

BRANSCHT

IDNINGEN

OM RENHET

OCH HYGIEN

Ledare sid 4

Tema:

r Rena Zone odukt: Månadens pr

Nyheter sid 6–21

Konsulter er och tjänst

NING UTGIVEN RI WEBBTID KOSTNADSF

10

AV

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum.se. Rentforum.se är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum.se påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mång faldigas utan medgivande från Rentforum.se. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

Matts Ramstorp matts@rentforum.se Mobil: 0708 – 13 05 65

Månadens tema HUR FUNGERAR RENA ZONER?

sid 22–26

Månadens produkt: KONSULTER & TJÄNSTER

sid 28–29 Företagsnyheter sid 31–37

22

Kalendarium sid 35

GRAFISK FORM OCH LAYOUT:

Lime AB

Följ oss på Twitter och LinkedIn!

ANNONSER:

Binh Tan binh@rentforum.se 0708 – 25 44 77 KONTAKT:

Rentforum AB Norrbäcksgatan 19 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50

33 RenaRum 10/2017

3


LEDARE

Julen snart här! Kemist eller präst – Här finns jobbet Saco presenterade nyligen en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden, med titeln ”Framtidsutsikter”. Lärare, officerare, präster och kemister kommer att ha lätt att få jobb inom fem år. Det finns, enligt Saco, goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver, speciellt inom dessa fyra yrkesgrupperna. Viagra receptfritt på apotek Den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA har beslutat att släppa Viagra fritt på apoteken i Storbritannien för att motverka den olagliga försäljningen via Internet. Man har gjort beräkningar att det köps illegala och förfalskade Viagratabletter för cirka 50 miljoner pund årligen. Detta beslut löser ett stort problem men skapar direkt ett nytt. Även om Viagra blir receptfritt måste farmaceuten som säljer läkemedlet göra en hälsobedömning av kunden. Viagra kommer inte att säljas till personer med bland annat svår kardiovaskulär sjukdom eller lever- eller njursvikt. Man kan hoppas att de potentiella viagrakunderna är ärliga mot farmaceuten och inte enbart tänker kortsiktigt.

Inget EMA i Stockholm eller Köpenhamn! Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA flyttar till Amsterdam. Stockholm, som den svenska regeringen slogs hårt för, hade inte en chans men Köpenhamn var en mycket stark kandidat in i det sista. Det är synd att den svenska regeringen inte ville samarbeta med den danska i en gemensam ansökan om att lägga EMA i Köpenhamn. Jag är övertygad om att Köpenhamn hade varit ett fantastiskt bra alternativ för båda länderna. Inget Annex 1 men däremot GMP för ATMP Inget Annex 1 än. Istället kom “Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products” den 29 november. Ett fantastiskt intressant dokument på 90 sidor. Lagom läsning innan jul. Trevlig läsning och … God Jul och Gott Nytt År Matts

4

RenaRum 10/2017


M Clean Education erbjuder

Renrumskurser Online med Personliga kursintyg - När det passar er!

Ny kurs! - GMP Nivå 2 -

Se klipp från kurserna på

www.mcleaned.com

Bestäm var och när varje medarbetare ska gå kurs - Tillgängligt dygnet runt, året om! sales@mcleaned.com | www.mcleaned.com | M Clean Education (Mcleaned AB)


LÄKEMEDEL

Nu kraftsamlar Apotekar­societeten mot problemet läkemedelsresistens

Nu kraftsamlar Apotekarsocieteten för att uppmärksamma frågan om läkemedelsresistens. Starten för den samordnade satsningen sker genom högprofilerade föreläsningar vid ­huvudsymposiet under Läkemedelskongressen i början av november.

”D

et här är ett område där det är naturligt för oss att ta ett helhetsansvar och där vi kan bidra till att göra ­skillnad”, säger Karin Meyer, VD på ­Apotekarsocieteten.

Problem inom flera områden Apotekarsocieteten väljer i det här långsiktiga åtagandet att uppmärksamma att resistens är ett problem inom flera områden – inte bara när det gäller antibiotika som är det mest kända.

6

RenaRum 10/2017

Bakgrunden är att såväl resistens­ mekanismer som genetiska vektorer för resistensöverföring är högst aktuella även långt bortom bakteriernas värld. ”Problemet finns inom flera terapiområden och vi har den unika möjligheten att kunna samla expertis från alla relevanta professioner på neutral mark”, säger Karin Meyer.

Professor Charles L. Sawyers Resistensproblematiken står också i fokus när Apotekar­

societeten senare i november delar ut Scheele-priset till ­professor Charles L. Sawyers som två gånger tagit grund­ forskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Hans avgörande insatser omfattar två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistens­mekanismer uppkommer – och hur man kan komma tillrätta med problemen. Charles L. Sawyers hyllas med ett eget symposium med världsledande forskare med expertkunnande om resistens på plats i Stockholm. Priset överlämnas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.


Maximera nyttan Apotekarsocietetens ambition är att, med Läkemedelskongressen och Scheele-symposiet som avstamp, ta ett samlat grepp om hur ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner kan bidra till att maximera

nyttan av viktiga behandlingar under många år framöver. Det är väl känt att antibiotikaresistens utgör ett hot mot hela sjukvården. Exempelvis transplantationer och kirurgi kräver välfungerande infektionsskydd, immunsupprimerande behandlingar som kortison,

Fakta >> Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läke­ medel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps­och kompe­ tensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort­ och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedels­ området. Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kom­ petenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlem­ mar som kommer från hela läkemedelsområdet.

TNF-α-antagonister, biologiska läkemedel och cytostatika kan göra patienter till lätta offer för infektioner om vi inte kan erbjuda effektiva antibiotika.

Apotekarsocieteten breddar perspektivet Nu breddar Apotekarsocieteten perspektivet till hela resistensområdet – inte bara när det gäller samhälls- och sjukhusförvärvade infektioner, utan även läkemedelsresistens i den bemärkelse som avses när behandlingseffekten av läkemedel avtar efter en tids behandling vid exempelvis cancer. ”Det är en bred och oerhört viktig fråga som rimmar väl med vår ambition att göra Sverige kunnigare om läkemedel”, säger Karin Meyer. • Källa: Apotekarsocieteten

Copyright © DFD0817039

UPPLEV SKANDINAVIENS MEST HÖGTEKNOLOGISKA RENRUMSTVÄTTERI • Mer än 20 tvätterier i Skandinavien. • Spårbarhet, validerade processer och dokumentation baserade på innovativ renrumsteknik. • Specialister på on-site utbildning av personalen i användning av renrumskläder och städutrustning. • Preferred partner i renrumslösningar enligt ISO och GMP compliance. Få redan här en smygtitt in i DFD CLEANROOM. Kontakta oss och boka ett möte på T: 040-65-66 500.

RenaRum 10/2017

7


Tema Renrum

2017

8

RenaRum 10/2017


Tem a Re nru m

20 år

RenaRum 10/2017

9


10

RenaRum 10/2017


Tem a Re nru m

20 år

RenaRum 10/2017

11


De antibakteriella egenskaperna hos UVC-ljus I de flesta experiment har tradi�onella gasurladdningslampor använts som UVC-ljuskälla. Många har en majoritet topp omkring 254 nm, även om studier har visat a� 265 nm är den mest effek�va vid inak�verande mikrober. Utvecklingen av LED-ljus teknik har möjliggjort den exakta och begränsade användningen av 265 nm i striden mot mikrober. Exempel på användbarhet och poten�al för UVC-ljus samlas i tabellen nedan. Alla värden för användning av WiSDOM DS-desinfek�onsboxen beräknas generöst och avrundas (�ll nästa minut).

Ljus (nm)

Patogen

Strålning

Inak�vering (patogenreduk�on)

Referens

Tidsperiod WiSDOM DS

Clostridium difficile UVC (254nm)

Vegeta�ve bacteria

36 mJ/cm2

4.04 log10 (>99,99%)

Spore

36 mJ/cm2

2.79 log10 (99,8%)

UVC (254nm)

Spore

22 mJ/cm2

3.41 log10 (>99,9%)

Rutala W et al. 2013.Rapid hospital room decontamina�on using ultraviolet (UV) light with a nanostructured UV-reflec�ve wall coa�ng. Infect Control Hosp Epidemiol 2013;34:527-9.

2 min

UVC (254nm)

Spore

22 mJ/cm2

2.2 log10 (>99%)

Havill N et al. 2012. Comparison of the microbiological efficacy of hydrogen peroxide vapor and ultraviolet light processes for room decontamina�on. Infect Control Hosp Epidemiol 2012;31:1025-9.

2 min

UVC (254nm)

Spore

22 mJ/cm2

2.2 log10 (>99%)

Boyce J et al. 2011. Terminal decontamina�on of patents room using an automated mobile UV light unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:737-742

2 min

Rutala W et al. 2010. Room decontamina�on with UV radia�on. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:10259.

3 min

3 min

MRSA (Methicillin-resistant Staphylcoccus aureus) UVC (254nm)

Vegeta�ve bacteria

12 mJ/cm2

4.31 log10 (>99,99%)

Rutala W et al. 2010. Room decontamina�on with UV radia�on. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:10259.

1 min

UVC (254nm)

Vegeta�ve bacteria

12 mJ/cm2

4.71 log10 (>99,99%)

Rutala W et al. 2013.Rapid hospital room decontamina�on using ultraviolet (UV) light with a nanostructured UV-reflec�ve wall coa�ng. Infect Control Hosp Epidemiol 2013;34:527-9.

1 min

VRE (Vancomycin-resistant enterococci) UVC (254nm)

Vegeta�ve bacteria

12 mJ/cm2

3.90 log10 (>99,9%)

Rutala W et al. 2010. Room decontamina�on with UV radia�on. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:10259.

1 min

UVC (254nm)

Vegeta�ve bacteria

12 mJ/cm2

2.52 log10 (>99%)

Nerandzic M et al. 2010. Evalua�on of an automated ultraviolet radia�on device for decontamina�on of Clostridium difficile and other healthcare-associated pathogens in hospital rooms. BMC Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:737-742

1 min


NANOTEKNIK En böjbar detektor för terahertzfrekvenser (1000 gigahertz) har utvecklats av forskare på Chalmers med hjälp av ­grafentransistorer på plast. Det är den första i sitt slag, och kan utöka användningsområdet av terahertzteknik till tillämpningar som kräver böjbar elektronik, exempelvis trådlösa sensornätverk och kroppsnära teknik. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tid­skriften Applied Physics Letters.

Med hjälp av det tvådimensionella materialet grafen har den första flexibla terahertzdetektorn utvecklats av forskare på Chalmers. Möjligheterna är stora för nya typer av sensorer och inom Internet of Things. Fotograf/Källa: Boid Studio, Göteborg

Höghastighets­ elektronik på ­böjbara material

T

14

erahertzstrålning har en lång rad användnings­ områden och kan förekomma i allt från radioastronomi och säkerhet till medicin. ­Begreppet syftar på de elektromagnetiska vågor vars frekvenser sträcker sig från 100 gigahertz till 10 terahertz. Efterfrågan på högre bandbredd inom trådlös kommunikation och avbildning för säkerhetstillämpningar har lett till intensifierad forskning på system och komponenter avsedda för terahertzfrekvenser.

tioner. Framstegen inom polymertekniken har dock främjat utvecklingen av flexibel elektronik och möjliggjort tillverkning av högfrekventa enheter på böjbara underlag. Nu har chalmersforskarna Xinxin Yang, Andrei Vorobiev, Andrey Generalov, Michael A. Andersson och Jan Stake tagit fram den första mekaniskt flexibla och grafenbaserade terahertzdetektorn i sitt slag. De öppnar därmed för flexibel terahertzelektronik.

Skapa lätta och billiga ­applikationer En utmaning har länge varit att skapa lätta och billiga applika-

Sjukvården, sensorer för fordon och trådlös kommunikation Detektorn har unika egenskaper. I rumstemperatur upptäcker den

RenaRum 10/2017

signaler i frekvensområdet från 330 till 500 gigahertz. Den är genomskinlig och böjbar, och öppnar för en rad tillämpningsområden. Tekniken kan bland annat användas för avbildning i terahertzområdet (THz-kamera), men även för att identifiera olika ämnen (sensor). Den kan också vara till potentiell nytta inom sjukvården, där terahertzvågor kan användas för att upptäcka cancer. Andra områden där detektorn skulle kunna ­användas är sensorer för fordon och trådlös kommunikation.

”Internet of Things” De unika elektroniska egen­ skaperna hos grafen kombinerat


med dess flexibla natur gör det till ett lovande material att integrera i plast och tyg, något som kommer att vara viktiga byggstenar i en framtida sammankopplad värld. Grafenelektronik möjliggör nya applikationer för bland annat vardagsföremål, det som brukar kallas sakernas internet (Internet of Things). Detektorn visar på de konkreta möjligheterna med grafen, som leder ström otroligt bra. Det är en egenskap som gör grafen till en attraktiv byggsten i snabb elektronik. Chalmersforskarnas arbete är därför ett viktigt framsteg när det gäller grafen inom terahertz-området, och ett genombrott mot högpresterande och billig flexibel terahertzteknik.

EU-toppmötet om digital innovation Detektorn väckte uppmärksam-

het på EU-toppmötet Tallinn Digital Summit nyligen, där flera viktiga tekniska innovationer som möjliggjorts av grafen och besläktade material visades upp. På toppmötet samlades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera digital innovation och Europas digitala framtid. Flaggskeppets fokus var att visa vilken roll grafen kan spela. Forskningen utgör även en del av Xinxin Yangs licentiatavhandling, som presenterades på Chalmers den 22 november 2017. Forskningen om terahertzdetektorn har finansierats av EU:s forskningsflaggskepp om grafen, Graphene Flagship, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). •

Fakta >> Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations­ och kommuni­ kationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nano­ teknik, Produktion, Samhälls­ byggnad och Transport >> Graphene Flagship, ett av EU­kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltids­ studenter och 3 100 anställda.

Källa: Chalmers

FLEXIBEL LÖSNING FÖR RENRUM OCH RENZONER FFU står för Fan Filter Unit och innebär att man utan några större ombyggnationer kan få renare miljöer/zoner. CamFFU kombinerat med MEGALAM HEPA/ULPA-filter ger en optimerad och effektiv filtrering i ett renrum eller i en renzon.

CLEAN AIR SOLUTIONS

www.camfil.se

RenaRum 10/2017

15


SJUKVÅRD

Ett steg närmare botemedel mot åldersdiabetes Hos friska personer blockerar exosomer – små signalbärare som celler skickar ut – hopklumpning av det protein som ger upphov till typ 2-diabetes. Exosomer hos patienter med sjukdomen har inte samma förmåga. Upptäckten, som gjorts i ett forskningssamarbete mellan Chalmers och Astrazeneca, tar oss ett steg närmare ett botemedel mot typ 2-diabetes.

P

roteiner är kroppens arbetshästar som utför allt jobb i våra celler. Ett protein är lång kedja av aminosyror som måste veckas till en specifik tredimensionell struktur för att fungera. Ibland uppför de sig dock på ett felaktigt sätt och aggregerar – klumpar ihop sig – med varandra till långa fibrer, så kallade amyloider, som kan orsaka sjukdomar. Sedan tidigare är det känt att typ 2-diabetes orsakas av ett protein som aggregerar i bukspottskörteln.

Pernilla Wittung Stafshede är professor och chef för avdelningen kemisk biologi på institutionen biologioch bioteknik, Chalmers. Hon leder en forskargrupp som fokuserar på metallproteiner och felveckning. Hon har tidigare arbetat som professor i USA i tio år vid universiteten Tulane (New Orleans) och Rice (Houston), samt i sju år vid Umeå Universitet innan hon 2015 återvände till Chalmers. Fotograf/Källa: Anna-Lena Lundqvist/Chalmers

16

RenaRum 10/2017

”Friska” och ”sjuka” exosomer ”Vad vi har funnit är att exosomer som celler skickar ut i bukspottskörteln stoppar den processen och skyddar friska personer mot typ 2-diabetes, medan exosomerna inte gör det hos diabetespatienter”, säger professor Pernilla Wittung Stafshede, som har lett studien vars resultat nyligen publicerades i ansedda tidskriften PNAS. Det man nu vet är att ”friska” exosomer binder proteinet som orsakar diabetes på utsidan och hindrar det från att aggregera, men resultaten förklarar inte varför. Man vet inte heller om det är ”sjuka” exosomer som orsakar typ 2-diabetes eller om det är sjukdomen i sig som gör att det blir fel på dem. Måste bena ut mekanismen ”Nästa steg är att göra kontrollerade modeller av exosomerna, vars membran innehåller både lipider och proteiner, för att exakt förstå vilken beståndsdel som påverkar diabetesproteinet amylin. Hittar vi vilken lipid eller protein som ger effekten, och sen kan bena ut mekanismen, ja, då har vi ett bra läkemedel mot typ 2-diabetes”.

Samarbete mellan Chalmers och Astrazeneca Studien är egentligen en del av industridoktoranden Diana Ribeiros avhandlingsarbete, och ett samarbete mellan Chalmers och Astrazeneca. ”Hon kom på idén till det här projektet själv. Hon hade forskat en del på exosomer innan och jag hade läst lite om dem. Det är ett ganska nytt och outforskat område, och i ärlighetens namn trodde jag inte experimenten skulle fungera. Men genom Astrazeneca hade Diana tillgång till bukspottkörtelceller – något vi aldrig haft tidigare – och hon gjorde testerna mycket noggrant, och så upptäckte vi det här”, säger Pernilla Wittung Stafshede, som också är Diana Ribeiros handledare på Chalmers. Det är första gången som Pernilla Wittung Stafshede samarbetar med Astrazeneca. Samarbete – värdefullt för alla parter! ”Vi borde samarbeta mer. Det är nyttigt för dem att förstå vilka molekylära experiment vi kan utföra och värdefullt för oss att få sätta in vår forskning i ett större medicinskt-kliniskt perspektiv. Om man tänker framtida botemedel mot typ 2-diabetes är det förstås också bra för oss att redan ha ett samarbete med ett läkemedelsföretag”. • Källa: Chalmers


HÄLSA

Morgonsnuva

– ett vanligt problem som få reder ut Sängkvalsterallergi ökar i Sverige Kvalsterallergi har blivit vanligare i Sverige, troligen då kvalster får lättare att överleva i moderna bostäder med god isolering. Nästan hälften av alla barn i södra Sverige som har allergibesvär är allergiska mot just kvalster och allergin brukar börja i barn- eller ungdomsåren, men kan även komma senare i livet. En färsk Novus-undersökning från Livostin visar att tre av fyra någon gång vaknat med morgonsnuva och närmare var femte person så ofta som minst en gång i veckan. 63% av respondenterna vet varken hur de ska förebygga eller behandla dessa symtom. Två av fem har försökt reda ut orsaken. Dammsug sängen! Den egna sängen är den största kvalsterkällan i ditt hem, då kvalster trivs med fukt och värme. Om man är allergisk mot kvalster har man oftast mest symtom på morgonen, eftersom kvalster samlas i sängen där man sover under natten. Svenskarna är bra på att tvätta sängkläderna som man ska, men glömmer bort själva sängen, visar Novus-undersökningen. Endast en av tio dammsuger både säng

och bäddmadrass minst var fjortonde dag. Att dammsuga madrassen ofta, helst varje vecka, är en viktig åtgärd för att hålla kvalstermängden nere om man är allergisk. ”Eftersom det inte går att undvika kvalster helt bör den som misstänker kvalsterallergi söka läkare för utredning och diagnos. I samband med det ger vi även råd om hur man håller kvalstermängden nere till exempel genom att låta sängen stå obäddad en stund efter uppstigning”, säger Ines Vinge, specialistläkare inom astma och allergisjukdomar vid Lidingö sjukhus. ”Kvalsterallergi kan orsaka vanliga allergiska symtom som rinnande näsa, kliande och röda ögon, nysningar eller nästäppa”.

Om Novus­ undersökningen Undersökningen genom­ fördes av Novus på uppdrag av Livostin under 7 ­ 13 september 2017.Totalt 1.078 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekry­ terade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18 ­ 79 år.

Vad kan man göra själv? Tips för att förebygga sängkvalsterallergi från 1177 och Astmaoch Allergiförbundet: • Se till att ha en fullgod ventilation i sovrummet och vädra • Håll rumstemperaturen nere • Vädra för att sänka luftfuktigheten • Alla sängkläder bör gå att tvätta vid minst +60° C • Sovrummet bör ha så lite dammsamlande inredning som möjligt • Dammsug madrassen ofta – helst varje vecka – och byt sängkläder i samband med det • Källa: Johnson & Johnson Consumer Nordic

Om Livostin® Läkemedel vid allergiska besvär i näsa (nässpray) och ögon (ögondroppar). LIVOSTIN® (levokabastin) kan hjälpa dig att lindra besvären från såväl pollenallergi som allergi från pälsdjur, kvalster och mögel. Livostin kan användas av vuxna, barn, gravida och ammande. Hos barn ska besvären först diagnostiseras av en läkare för att säkerställa att orsaken är allergi. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

RenaRum 10/2017

17


SJUKVÅRD Jean-Francois Valarcher och Sara Hägglund förbereder provtagning för diagnos av infekterade djur. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Nya läkemedel mot lung­ inflammation hos kalvar och barn 18

RenaRum 10/2017


Vid en kartläggning av vad som sker i kalvars lungor när de infekteras av RS-virus har en SLU-ledd forskargrupp gjort upptäckter som kan bidra till utveckling av nya typer av behandlingar. Studien är intressant även för humansjukvården, då spädbarn som smittas av ett närbesläktat virus ibland drabbas av svår lunginflammation som kan utvecklas till barnastma.

R

S-virus är en viktig orsak till lunginflammation hos nötkreatur och barn. Kalvar med lungskador växer sämre och allvarliga infektioner hos spädbarn kan ge upphov till barnastma. Människor och nötboskap angrips av olika stammar av viruset, men dessa är genetiskt mycket lika och orsakar likartade sjukdomsförlopp. ”Vår forskning om RS-virus hos kalvar är alltså värdefull även för humanmedicinen”, säger artikelns förstaförfattare Sara Hägglund, som är forskare vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.

Anti-inflammatoriska medicinerna är inte effektiva Immunförsvaret överreagerar ofta mot infektionen, men de vanliga anti-inflammatoriska medicinerna är inte effektiva. Dessa hämmar nämligen produktionen av ämnen (prostaglandin E2, prostacyklin) som just i lungan har en läkande och antiinflammatorisk verkan, vilket de inte har i andra organ. Försvårar andningen och lungans reningsfunktioner Ny forskning tyder på att aktiviteten hos vissa vita blodkroppar, s.k. neutrofiler, är särskilt förhöjd vid RS-infektioner. Dessa celler producerar proteiner som bildar ett segt slem, "luftrörspluggar", som försvårar andningen och försämrar lungans normala reningsfunktioner. De utsöndrar dessutom enzymer som bryter ner lungvävnaden.

Mycket kraftig neutrofil aktivitet Den SLU-ledda studien är den första som har kartlagt förekomsten av hundratals olika proteiner i de nedre luftvägarna i olika skeden av sjukdomsförloppet. Studien bekräftar att neutrofilernas aktivitet är mycket kraftig i lungor hos RS-infekterade kalvar. Hos de sjukaste djuren fann forskarna även förhöjda nivåer av enzymer som bryter ner lungfibrer och av proteiner som ingår i luftrörspluggar. Samtidigt var halterna lägre än normalt av två andra typer av proteiner, dels antioxidanta enzymer, dels ett protein som motverkar bindvävsbildning. Till nytta för både kalvar och spädbarn! ”Vår detaljerade kartläggning av lungans svar på en RSvirusinfektion kan vara till nytta i utvecklingen av läkemedel till både kalvar och spädbarn!, säger Jean-Francois Valarcher, som har lett arbetet. ”Våra resultat tyder på att läkemedel som dämpar neutrofilernas aktivitet eller har antioxidativa egenskaper kan ge lindrigare sjukdomsförlopp, både på kort och på lång sikt”. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften PLOS ONE av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, University of Nebraska (USA), Binzhou Medical University (Kina), INRA (Frankrike) & The Pirbright Institute (England). • Källa: SLU

RenaRum 10/2017

19


LÄKEMEDEL

EMA till Amsterdam

– Läkemedelsverket kommenterar För Läkemedelsverket är det viktigt att det tätt samman­ flätade europeiska systemet för att godkänna och tillsyna läkemedel fortsätter att ­fungera väl.

E

ftersom Storbritannien ­bidragit mest inom samarbetet innebär Brexit en påfrest-

ning för systemet. ­Sverige och andra länder med bred ­kompetens och stor erfarenhet kommer att behöva göra mer. Det handlar om att säkra tilgången till säkra och effektiva läkemedel och i slutänden om patient­säkerheten i Sverige och Europa. •

Fakta >> Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvår­ den samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamåls­ enligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygie­ niska produkter.

Källa: Läkemedelsverket

Ledare Information från ­Läkemedelsverket nr 5 2017 Storbritanniens beslut att lämna EU påverkar det europeiska samarbetet på många sätt. På läkemedelsområdet, där det regulatoriska arbetet delas mellan medlemsstaternas nationella läkeme­ delsmyndigheter, blir detta extra tydligt. Den europeiska läkemedels­ myndigheten EMA som nu är ­placerad i London är navet i samarbetet och kommer på grund av Brexit att flytta till Amsterdam. Det blir en bra ny hemstad för EMA. Men flytten i sig, när många hundra skickliga experter och admi­ nistratörer behöver flytta eller måste ersättas, innebär en ansträngning för det regulatoriska arbetet. De ansträngningar som Brexit har på det regulatoriska systemet stannar dessvärre inte vid omlokaliseringen av EMA. En betydligt större utmaning är att hantera det kompetens- och kapaci­ tetstapp som förlusten av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA innebär för samarbetet. I diskussionerna kring hur EMA-samarbetet ska organiseras utan MHRA är Läkemedelsverket en aktiv deltagare. Utmaningen har ingen enkel lösning. Arbetet med att godkänna och tillsyna läkemedel innebär många komplexa frågeställningar där lång erfarenhet och djup specialist­kunskap är nödvändig.

20

RenaRum 10/2017

Det omfattar också många olika speci­ alområden under läkemedlets livscykel från utveckling och godkännande till användning inom hälso- och sjukvård. Nytta vägs mot risk med säkerhet och folkhälsa i ständig fokus. Istället för att var och en av de enskilda medlemsstaterna utför hela arbetet med samtliga läkemedel, görs det i ett tätt samarbete mellan de nationella läkemedelsmyndig­heterna runt om i Europa. En fortsatt god europeisk samverkan med ett gemensamt ansvarstagande är av yttersta vikt. I slutänden handlar det om svenska patienters tillgång till säkra och effek­ tiva läkemedel. Kompetens och kapacitet avgör vilken medlemsstats läkemedels­myndighet som hanterar vilket ärende. Bland de länder som utför största delen av arbetet inom EMA samarbetet återfinns både stora och små länder. Storbritanniens, Sveriges och Tysklands läkemedelsmyndig­heter ligger i topp med brittiska MHRA som den största. En förlust av MHRAs bidrag innebär både en kompetens- och kapacitets­ förlust. Med uppemot en femtedel av den totala arbetsbördan på sitt bord, överlägset mest, går MHRAs roll inom samarbetet inte att överskatta.

Sedan Storbritannien, genom att akti­ vera artikel 50 i fördraget om Europe­ iska Unionen, påbörjade processen att lämna EU har arbetet på både nationell och europeisk nivå pågått med att minimera de negativa effekterna. Det handlar om att effektivisera processer och lägga icke-akuta projekt på is. Men till syvende och sist handlar det också om att fördela arbetsbördan efter Storbritannien. De länder som redan har stor kapacitet med både bred och djup kompetens, exempelvis Sverige, behöver ta största delen av det arbete som Storbritannien gör idag. Det tar helt enkelt för lång tid för kapacitets­mässigt små länder att bygga den kompetens och erfarenhet som krävs. Läkemedelsverkets uppdrag är att främja den svenska folk- och djurhälsan. En stor del av uppdraget löser vi genom ett tätt sammanflätat samarbete inom Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket och på våra systermyndigheter runt om i Europa vet vad som står på spel och vad som krävs för att lösa uppgiften.Vi behöver både bli fler och arbeta mer effektivt. Vi kommer att klara uppgiften – för något alternativ finns helt enkelt inte.


Berendsen lanserar MicronSwep™ Duo!

MicronSwep™ Duo är en dubbelsidig, tvättbar mopp som revolutionerar rengöringen i renrummet. Städningen blir inte bara effektivare utan även enklare och billigare. Kontakta oss för mer information redan idag!

Nyhet!

www.berendsen.se/renrum • 0155-20 96 00 • kundservice.nykoping@berendsen.se DuoMop 178x120.indd 1

2017-10-16 13:18:26

QleanSpace

Renrum – flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt

QleanAir Scandinavia har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar som renar luft från föroreningar. QleanSpace™ är ett renrum där miljön kontrolleras med hjälp av filter, automatiskt styrda fläktar samt vårt unika övervakningssystem.

QleanAir Scandinavia AB

www.qleanair.se

Tel: +46 (0) 733 84 31 33

E-mail: info@qleanair.com

RenaRum 10/2017

21


MÃ…NADENS TEMA

Hur fungerar rena zoner?

22

RenaRum 10/2017


Av Matts Ramstorp, Rent Forum AB

Många olika verksamheter använder rena zoner i någon form. Vid tillverkning av läkemedel är en renzon ett naturligt inslag som en förstärkt renhet och förstärkt skydd vanligtvis placerad inne i ett renrum. Renzoner finns också vanligtvis på olika typer av laboratorier, vid uppvägningsstationer och liknande. Frågan man kan ställa är vilka olika typer av renzoner som finns, vad de ska användas till och om det finns några speciella renhetskrav på den omgivning i vilket en renzon står?

D

et finns två olika skydd som renzoner kan erbjuda. Dessa är: • Produktskydd, respektive • Personskydd Generellt sett finns det en separat typ av renzoner som enbart är till för at skapa ett skydd för det man hanterar. Denna typ av renzon kallas normalt för UDF-bänkar eller UDF-tak, beroende på dess utformning. Begreppet UDF är en förkortning för UniDirectional Flow, men denna renzon kan också kallas UDAF, UniDirectional Air Flow, LAF-bänk (Laminar Air Flow) eller till och med Renluftsbänk eller Öppen bänk. Den benämningen som man idag valt att använda är UDF, UniDirectional Flow. Den andra typen av bänkar som är avsedda att skydda personalen som arbetar med hanteringen kallas normalt för Säkerhetsbänkar och dessa finns i tre olika versioner, Klass I, Klass II samt Klass III. Dessa olika säkerhetsbänkarna skiljer sig från varandra genom sin funktion och det skydd som de erbjuder. En Säkerhetsbänk Klass I skapar enbart ett skydd för operatören och kommer inte att skydda det man hanterar, medan Säkerhetsbänk Klass II har ett dubbelriktat skydd, vilket även Säkerhetsbänk klass III erbjuder. I det senare fallet, dvs en Säkerhetsbänk Klass III, är en helt försluten och isolerad miljö, som normalt kallas för en isolator.

Vilken typ av renzon ska man välja? Det är alltid det övergripande skyddskravet som kommer att vara avgörande vid val av renzon. Om man alltid hanterar saker och ting som är helt ofarliga för personalen finns inget behov av en Säkerhetsbänk, utan man kan lugnt välja en RenaRum 10/2017

23


UDF-bänk eller ett UDF-tak, beroende på processens utformning. Om det däremot finns en möjlighet att personalen kan påverkas negativt av det som hanteras, ska man alltid välja en Säkerhetsbänk klass II alternativt en Isolator, allt beroende på processen och det övergripande skyddskravet. Exempelvis så ska man välja en Säkerhetsbänk Klass II i stället för en UDF-bänk när man arbetar med vävnader och celler på en vävnadsinrätning och det kan förekomma fall då man inte hinner testa celler och/ eller vävnader med avseende på farliga sjukdomstillstånd innan hantering. Om man är det minsta osäker ska man alltid välja en Säkerhetsbänk Klass II alternativt Klass III istället för en UDF-bänk.

RABS – Restricted Access Barrier System Vad är en RABS? Är det en isolator eller en UDF-bänk och när ska man använda denna typ av renzon? Man kan generellt säga att en RABS är en vidareutveckling av en UDF-bänk eller ett UDF-tak, och den enda skillnaden mellan en traditionell UDF-bänk, eller ett UDF-tak, är att det finns en fysisk barriär mellan det man hanterar och operatören som utför hanteringen, ofta i form av en glasskiva försedd med genomräckningshandskar. En RABS är, precis som en traditionell UDF-bänk eller ett UDF-tak, helt öppen mot den omgivande renrumsmiljön och ställer därför högre krav på renhet och hygien i den omgivande luften i rummet där RABSen står. Produktskyddande renzoner De produktskyddande renzonerna, de så kallas UDF-bänkarna, finns i två utföranden: • Horisontella, respektive • Vertikala Dessa benämningarna beskriver hur luften rör sig genom arbetskammaren under användningen av bänken. Den horisontella bänken har ett horisontellt luftflöde, som kommer från baksidan av arbetskammaren och rör sig fram mot operatören. Den vertikala bänken har ett luftflöde som rör sig vertikalt uppifrån och ned mot bänken arbetsyta.

24

RenaRum 10/2017

Luften som rör sig genom dessa bänkar är filtrerad, dvs renade, genom att ha passerat genom högeffektivt ventilationsfilter av typen HEPAfilter. Ett HEPA-filter, High Efficiency Particlute Air filter, har en otrolig effektivitet att fånga upp partiklar ur en luftström. Man beskriver inte denna luftström som steril, då HEPA- filter och även andra typer av ventilationsfilter inte testas med mikroorganismer eller för den delen är steriliseringsbara, utan HEPA-filter testas med inerta partiklar.

Besök ventilatorrenrum.se På vår nya hemsida finner du alla kontaktytor, våra tjänster samt vår inredningsserie och vårt nya flexibla modulsystem för kontrollerade miljöer. Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav!

För mer information kontakta Catinka Ullmann, enhetschef, Ventilator Renrum på 070-692 69 19 | www.ventilatorrenrum.se


kan använda de vertikala bänkarna till och det är det vi kallas för varma arbeten, t ex då man placerar en bunsenbrännare eller kokplatta i en vertikal UDF-bänk. Den uppåtstigande termiska luftströmmen som bildad från ett varmt föremål i en vertikal bänk kommer att möta den nedåtgående HEPA-filtrerade luftströmmen och man kommer att få ett stort område i arbetskammaren som uppvisar kraftig turbulens. Turbulenta luftrörelser vill vi i möjligaste mån undvika då dessa kan ha en negativ påverkan på det man har för avsikt att skydda.

Skillnaden mellan horisontella och vertikala UDF-bänkar De horisontella UDF-bänkarna är mer känsliga för störningar som kan uppkomma då personalen rör sina händer i arbetskammaren alternativt beroende på hur man placerar ut material på arbetsytan, jämfört med de vertikala bänkarna. Detta är en av anledningarna till att de vertikala bänkarna blivit mer populära jämfört med den horisontella. Det finns dock en applikation som man inte

Spelar omgivningens renhet någon roll? Den omgivande luftens renhet spelar en stor roll då det gäller att skapa högre renhet i en renzon. Om man enbart önskar en förhöjd renhet i t ex ett lager, ett laboratorium etc., så kan man med fördel placera en UDF eller säkerhetsbänk Klass II i en helt okontrollerad miljö, och trots detta få en bra funktion i renzonen. Om man däremot strävar efter att skapa en högre, främst mikrobiologisk, renhet kommer den omgivande luftens renhet att ha en otroligt stor betydelse för renheten i renzonen. Allt detta kan man enklast förklara genom

Caverion

- your complete cleanroom partner Complete partner from consulting and planning to the turnkey delivery and qualification of your cleanroom facility. cleanroom@caverion.com caverion.se/renrum

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries

RenaRum 10/2017

25


MÅNADENS TEMA

att titta närmare på hur lokaler och renzoner är tänkta att samverka enligt GMP:ns krav vid tillverkning av sterila läkemedelsprodukter. I Annex 1, Volym 4, i Eudralex, anges fyra renhetsklasser totalt sett. Dessa är: • Grade D • Grade C • Grade B, samt • Grade A Normalt kallas renhetsklasserna enbart D, C, B samt A. Grade D är minst ren och Grade A har de högsta renhetskraven. De tre renhetsklasserna D, C samt B är lokaler dvs renrum, medan A är en lokal renzon, som är tänkt att stå i ett renrum Grade B. Om renzonen Grade A står i ett renrum Grade B, så är sannolikheten stor att man når den önskade renheten i renzonen, men om man ställer in en renzon, t ex en UDF- eller Säkerhetsbänk Klass II i ett renrum Grade D alternativt Grade C så kommer renzonen med största sannolikhet inte att uppnå renheten motsvarande den som specificeras för Grade A.

Isolatorer En isolator är en helt isolerad miljö, dvs inget kan komma in i eller ut ur en isolator utan att det passera någon form av slussfunktion. Denna slussfunktion kan vara en anslutning till en autoklav, en anslutning till en transportisolator alternativt en slussfunktion som desinficerar eller på annat sätt renar det som ska in alternativt ut ur isolatorn. För 15 – 16 år sedan ansåg man att en isolator

26

RenaRum 10/2017

var helt försluten och därför var svår att påverka renhetsmässigt av saker och ting som förekom utanför isolator. Idag har man omvärderat dessa tankar och är väldigt mycket mer fokuserad på vilken renhet som omgärdar isolatorn. I det Annex 1 som är giltigt idag står det att en isolator ska vara placerad i ett renrum med renheten motsvarande Grade D. Vad vi har fått besked om idag rörande det nya Annex 1 som snart ska komma så kommer detta att ändras så att man i framtiden kommer att kräva att en isolator vid tillverkning av läkemedel ska vara placerad i ett renrum som håller renhetsklassen C, dvs ett snäpp upp på renhetsskalan jämfört med idag.

RABS En RABS, som vi tidigare beskrivit, är egentligen ingenting annat än en traditionell renzon som är öppen mot den omgivande miljön, med den skillnaden att denna renzon är försedd med ett fysiskt hinder i form av en glasskiva mellan operatören i renrum och det som hanteras i renzonen. Detta innebär att en RABS inte är någon form av total isolerad renzon och medandra absolut ingen isolator. Om man ska använda en RABS för aseptisk tillverkning så är det samma krav som gäller som i de fall då man ska använda en UDF-bänk för samma ändamål. Vidare gäller då följaktligen att denna RABS måste stå i ett renrum som håller samma renhet som om RABSen hade varit en UDF, dvs att renrum måste hålla en renhet motsvarande Grade B. •


Bra ljudmiljö i Renrummet!

med Ecophon HygieneTM sortiment • ISO3 & ISO5 enligt ISO 14664-1 • GMP A-D • Tryckskillnad <50 Pa • NFS 90-351, zon 4 • Brandklass A2-s1,d0 • Desinficering, väteperoxid, högtryckstvätt www.ecophon.se

Hygiene LabotecTM Ds, Profusio Health, Germany. Fotograf Hans Georg Esch

Ecophon Hygiene-sortiment ger dig möjlighet att välja ljudabsorberande undertak med hårda krav på rengöring. God ljudmiljö förbättrar trivseln och främjar koncentrationen, vilket minskar risken för missförstånd och felaktiga beslut! RenaRum nr 9 halvsida 2017_178x120 mm.indd 1

2017-10-24 13:48:11

Framtidens operationsavdelning 2018 Stockholm | 20-21 mars 2018

För 7:e gången är succékonferensen tillbaka! Teknologisk Institut presenterar stolt konferensen Framtidens operationsavdelning som är den självklara mötesplatsen för dig inom branschen. Ta chansen att träffa leverantörer och nätverka med branschkollegor från hela landet under konferensen. • Lär dig hur du skapar framtidens operationsavdelning • Möt framtidens utmaningar för OP-salar med den senaste tekniken • Ta del av intressanta praktikfall • Delta på en trerätters middag

15% RABATT

på konferenspriset Använd kod: OP15

För mer info & anmälan tiabkonferens.se Vill ditt företag medverka i utställningen? Kontakta Viktoria Sundgren för mer information. Mobil: 076-527 55 74 Mail: vsu@teknologiskinstitut.se

RenaRum 10/2017

27


Månadens produkt

Konsulter och tjänster Av Matts Ramstorp

M

an kan inte vara expert inom alla områden. Trots att många med lång erfarenhet kan väldigt mycket så finns det så gott som alltid ett behov av spetskompetens. Detta gäller speciellt då det rör sig om renhet och hygien, och i synnerhet vid projekt som har en längre varaktighet, t ex då man ska bygga om eller bygga nytt.

Experter inom olika områden Konsulter har olika kunskaper och arbetar inom olika områden. Detta märks speciellt då man ska bygga nya lokaler. I detta fall behövs en rad kompetenser som måste samverka, t ex inom byggnation, el och säkerhet, ventilation, renrum, arkitekter, inredare, brukare etc. För att få ut maximalt av alla de olika personer som ingår i en konsultgrupp krävs dessutom en projektledare med en god förmåga att styr upp alla inblandade. Hur kommunicerar en projektgrupp? Alla i en projektgrupp har olika kompetenser, vilket betyder att den totala kompetensen i gruppen måste täcka en helhet som leder till

28

RenaRum 10/2017

ett tillräckligt gott resultat. För att detta ska fungera krävs dessutom att alla i projektgruppen måste kunna kommunicera sina respektive budskap sinsemellan. Bara en så ”enkel” detalj som att läsa en ritning, vilka det finns en hel del av under denna typ av projekt, är inget enkelt för den som normalt inte arbetar med ritningar.

Visualiseringen viktig Under Tema Renrum i slutet av november presenterade Tomas Ericsson från Sweco ett nytt redskap i detta sammanhang, nämligen ett par glasögon med tillhörande programvara som gjorde det möjligt att i en 3D-modell gå runt i en fiktiv byggnad där allt i stort sett kunde visas, inte enbart var väggar, golv och tak var utan dessutom elledningar, vatten- och avloppsledningar etc. Spännande framtid Med denna typ av redskap kommer konsultens kompetens att kunna bli mer synliggjord i stort sett från starten av ett byggprojekt. Troligtvis kommer fler liknande hjälpmedel att utvecklas i framtiden, som gör det enklare att kunna kommunicera med experter. •


Dina leverantörer

Carina Eckhardt carina.eckhardt@vitaverita.com 08-551 096 46 0708-854 768

Vita Verita AB

Petter Marthall petter.marthall@vitaverita.com 08-551 096 42 0738-440 900

AirSon Engineering AB Dan Kristensson 0431-40 25 80 dan.kristensson@airson.se • www.airson.com

Caverion Sverige AB Henrik Fredlund 0730-755 210 henrik.fredlund@caverion.com • www.caverion.se

Ventilator AB Catinka Ullmann, Avdelningschef Renrum Tel 08-502 548 15 catinka.ullmann@ventilator.se www.ventilator.se

DFD Cleanroom Lisbeth Larsen +45 22 49 17 51 ll@dfd.dk • www.dfd.dk

Lars Jansson +46 (0)72 503 84 59 lars.jansson@myair.se

My Air AB

Per-Erik Karlsson +46 (0)72 503 84 58 per-erik.karlsson@myair.se

RenaRum 10/2017

29


se x 1 ur ne Co An w Ne

- NEW COURSE -

Annex 1

The new version of Annex 1 in Eudralex volume 4 is soon to be published. This is not only a revised version but merely a total rewrite, going from 16 to over 50 pages in total. To facilitate the implementation of the new Annex 1, BioTekPro is offering a one-day course covering the differences between the older and the newer version of Annex 1. The course will be given at three different locations, Stockholm, Gothenburg and MalmĂś (Sweden). The dates are not yet set, but will be sometime during the spring. We ask you to contact us by e-mail at matts@biotekpro.se if you are interested in one of these course locations. The final dates are to be presented in the coming months on www.biotekpro.se SEK 12.500: - per person including course notes, certificate, lunch and coffee.

Nordens ledande Renrumsutbildningar sedan 1991

Early Bird Discount 1 month prior course date =1 000:- Discount

Registration & Questions: matts@biotekpro.se +46 (0)40 - 13 82 50

ll prices are exclusive of VAT. Registration for BioTekProâ&#x20AC;&#x2122;s courses are binding.


Hygiene

HYGIEN

– A Circle of Life på Fotografiska Nu öppnar Fotografiska For Life-utställningen Hygiene – A Circle of Life med fotografi av Ida Borg. Utställningen tar upp det faktum att var du än befinner dig i livscykeln är din hälsa beroende av hygien – din egen och andras. Förutom att vara avgörande för överlevnad spelar den även en viktig roll vad gäller socioekonomisk utveckling. Men många tabun, traditioner och okunskap står i vägen för denna livsavgörande utveckling.

F

otografiska For Life-utställningar har sedan starten av Fotografiska för sju år sedan bidragit med att sätta fokus på viktiga frågor som behöver belysas och skapa samhällsdebatt. Detta både i Sverige och internationellt. Fotografi som konstform är inkluderande och engagerande varför den effektivt kan nå fram till såväl hjärta som hjärna och väcka nya tankar. På så sätt skapas engagemang och viljan att förändra. Det händer något när du möter konsten – du möter dina medmänniskor – och du möter dig själv. Fotografiskas vision är alltid att inspirera till en mer medveten värld.

Högsta prioritet ”Nu vill vi rikta fokus på vilka sätt hållbara hygieniska förhållanden bäst uppnås vad gäller investeringar, beslutfattande och innovationer. Att denna fråga är av högsta prioritet står utom alla

tvivel, och med denna utställning vill vi bidra till att skapa uppmärksamhet och debatt”, säger Per Broman, VD på Fotografiska Stockholm. Till exempel har 40 procent av jordens invånare inte tillgång till rent vatten och mat. Bakterier sprids via händer, fötter, avföring och kläder. 1.7 miljoner människor dör varje år (90 procent barn under fem år) av diarrésjukdomar. Varje år förlorar 73 procent av industriarbetarna i Bangladesh sex dagars lön varje månad för att de inte kan gå till arbetet när de har mens. Bristande handhygien var avgörande när 75 000 människor, av 722 000 smittade, dog av vårdrelaterade infektioner 2011 i USA.

Vårt beroende av hygieniska förutsättningar I Hygiene – A Circle of Life visas Ida Borgs känslosamma fotografi när hon skildrar moment i människors livscykel på olika platser på jorden. Även Gapminders spännande material Dollar Street presenteras i utställningen med sitt tankeväckande budskap att livssituationen är mer beroende av inkomstnivå än nationalitet. Något som förenar är vårt beroende av varandras hygieniska förutsättningar – oavsett vilken kultur som människor kommer ifrån. FN:s globala mål för hållbarhet Att vända utvecklingen i positiv riktning är fullt möjligt men beroende av samverkande mellan offentliga organisationer

och näringslivet på både lokala, nationella och internationella nivåer. Mycket behövs för att uppnå de mål som sätts i Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbarhet där god hälsa och livskvalité, jämlikhet mellan könen, tillgång till rent vatten och sanitet är några av dem.

Bidra till ökad förståelse och utveckling ”Hygien och hälsa är starkt kopplat till välmående. I vårt arbete med att ta fram hållbara produkter och lösningar ser vi bland annat behovet av att göra hygienfrågor, som många ofta känner sig obekväma att tala om, till något som diskuteras mer öppet. Med denna utställning hoppas vi bidra till att viktiga samtal startas som bidrar till ökad förståelse och utveckling”, säger Magnus Groth, VD Essity. Utställningen är en del i Fotografiskas samarbete med hygienoch hälsobolaget Essity och den första utställningen av tre över en treårsperiod. • Källa: Fotografiska

Fakta >> Fotografiska är en av världens största samlingsplatser för fotografi. Här berörs många sinnen och vår mission är "Inspiring a more conscious world". Fotografiskas restaurang med växtriket samt hållbarhet i fokus är prisbelönt, och vi är en av Sveriges mest populära turistmål. Fotografiskas uppdrag är att tillgängliggöra det stora och det spetsiga.

RenaRum 10/2017

31


FÖRETAGSNYTT

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan Fakta

Idogen AB meddelar att anpassningen av bolagets produktionslokaler är klar och att lokalerna nu uppfyller kraven för renrum. Bolaget följer tids­ planen och har startat arbetet med kvalitetssäkring för att få tillverkningstillstånd för cellterapi­ produkter till kliniska studier.

I

dogen meddelade i april 2017 att bolaget ingått avtal med Medicon Village AB om hyra av lokaler för renrumsarbete och produktion, utformade i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP, Good Manufacturing Practice) i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Anpassningen av produktionslokalerna för Idogens behov har nu färdigställts planenligt och genomförda tester har visat att lokalen uppfyller myndigheternas krav på renrum. Arbetet med implementering av kvalitetssystem pågår sedan en tid och nästa steg är att utrustning och tillverkningsprocedur kvalitetssäkras för att erhålla tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket. ”Den ombyggnad Medicon Village AB genomfört åt oss

32

RenaRum 10/2017

är nu färdigställd och testerna har visat att renrumskraven uppfylls. Idogen tar nu över renrummen och installerar produktionsutrustningen. Nästa steg är att kvalitetssäkra den installerade utrustningen och tillverkningsprocessen för att erhålla tillverkningstillstånd inför de kliniska studierna”, kommenterar CTO Dennis Henriksen. ”Det är mycket glädjande att produktionslokalerna nu planenligt anpassats för vår tillverkning. Det är ett viktigt steg i det pågående arbetet med att färdigställa produktionskapaciteten inför den kliniska studie med blödarsjuka patienter som förväntas initieras under nästa år”, kommenterar VD Lars Hedbys. • Källa: Idogen

>> Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som program­ merar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kom­ mer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlings­ metod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att cel­ ler från patientens blod program­ meras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikrop­ par mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njur­ transplantation. Idogens tole­ rogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhäm­ mande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.


NY BOK

Stockholms Sjukhem 150 år År 1860 tog medicinprofessor Magnus Huss initiativ till en insamling för inrättandet av en ”vårdanstalt för fattige, obotligt sjuke”. Ett banbrytande beslut i en tid då samhällets skydd för de mest utsatta i det närmaste var obefintligt och farsoterna avlöste varandra. Sju år senare, 1867, kunde Stockholms Sjukhem öppna på Kungsholmen.

S

tockholms Sjukhem ­verkar än i dag, ett stenkast från sin ursprungliga adress på Drottningholms­

vägen. Nu precis som då, ligger verksamhetens tyngdpunkt på vård och omsorg för långvarigt eller obotligt sjuka. I modern tid erbjuder ­Stiftelsen Stockholms Sjukhem avancerad sjukvård i hemmet, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkar­ mottagning samt äldre­ omsorg. Sedan 2007 ingår dessutom Brommageriatriken – en av Sveriges största geriatriska kliniker

– i stiftelsens verksamhet. I boken Stockholms Sjukhem 150 år skildras sjukhemmets historia mot bakgrund av den genomgripande utveckling som har ägt rum under årens lopp, både inom sjukvården och vad gäller stockholmarnas levnadsförhållanden. Författaren Anders Johnson, som skrivit flera historiska skildringar med koppling till huvudstaden, bjuder läsaren på såväl spännande stockholmskuriosa som bortglömda levnadsöden. Utöver den historiska återblicken får vi också ta del av röster som var och en har ett personligt förhållande till Sjukhemmet – från framstående forskare och principaler till verksamma i det dagliga arbetet. • Källa: Ekerlids Förlag

SYSTEM FÖR P E R M A N E N TA & TEMPORÄRA B Y G G N AT I O N E R .

www.octanorm-cleanroom.com

CLEANROOM SYSTEMS

RenaRum 10/2017

33


Mäta Analysera Agera Med tekniska och mikrobiologiska mätningar säkerställa skyddsventilationen för person, produkt och process.

Mikrobiologisk mätning

Läckagemätning

Partikelmätning

www.myair.se


NY BOK

Varför måste pappa äta bajs? Charles pappa har alltid snus i munnen. Men han säger att det är skit att snusa. Charles förstår ingenting. Varför vill pappa äta bajs? Denna bok vänder sig till alla barn. Och till alla vuxna. En bok som vill få vuxna som använder nikotin att fundera över sitt ”måste”.

T

homas Dunér snusade en dosa om dagen i 25 år innan han slutade tvärt. Boken Varför måste pappa äta bajs? Eller en liten bok om nikotin för barn och vuxna är skriven som ett resultat av de insikter han fick sedan han lämnade beroendet bakom sig. Efter många års snusande insåg Thomas att snuset aldrig skulle göra honom lyckligare. Han kände istället ett sug efter att komma tillbaka till frihet utan nikotin. Snuset hade dessutom försämrat hans livskvalitet. Meningslösheten med att vara slav under ett beroende blev allt tydligare. Det blev lätt att sluta när han bestämt sig för att bli av med sitt ”måste” och han har aldrig ångrat att han slutade snusa.

Idag driver han en workshop med sin kamrat Thomas Dimming. De hjälper andra snusare och rökare att börja se klart och bli av med ”bajset” för gott. Med hjälp av boken hoppas Thomas Dunér medvetandegöra frågan och ta upp ämnet redan i tidig ålder. • Källa: Idus Förlag

Kalendarium 2017 6 december SWEDENBIO SUMMIT STOCKHOLM

12 december PHARMA OUTSOURCING 2017 STOCKHOLM

2018 6 februari EU GMP ANNEX 1 DRAFT REVISION INSIGHT JOINT PHSS & PQG CONFERENCE UK

20 – 21 mars FRAMTIDENS OPERATIONSAVDELNING 2018 STOCKHOLM

22 – 23 maj R3-SYMPOSIUM 2018 NAANTALI, FINLAND

27 – 28 november TEMA RENRUM 2018 UPPLANDS VÄSBY

RenaRum 10/2017

35


HÄLSA

InnuScience först i världen att miljömärka rengöring med mikroorganismer InnuScience blir första producent av bioteknologisk rengöring som miljömärker städprodukter baserade på mikroorganismer.

S

vanen har utvecklat kriterier för märkning av ren­ göring baserad på bioteknik. Syftet är mindre påverkan på miljö och hälsa från kemiska produkter, utfasning av miljöoch hälsofarliga ämnen och att uppmuntra till val av bättre alternativ. InnuScience, världsledande inom bioteknologisk tvätt och rengöring, har drivit på frågan och medverkat i processen i flera år. Bioteknologi – att använda mikroorganismer till nytta för människor - är en teknologi som bidrar till byggandet av ett uthålligt samhälle. Hållbar utveckling handlar i grunden om hur vi använder jordens resurser; marken, vattnet samt de råvaror vi utnyttjar för att tillgodose och upprätthålla våra behov*. Mikroorganismer är en förnyelsebar resurs precis som sol och vind. Biotekniken effektiviserar vårt resursutnyttjande. Vi behöver inte borra upp olja ur marken för att utvinna kemikalier eller ta mark i anspråk för att odla träd och andra växter för kemikalieutvinning - det kan mikro­

36

RenaRum 10/2017

organismerna och de processer de upprätthåller istället göra. Att föra in ”goda” bakterier i människors vardag är också intressant ur ett hälsoperspektiv. Vi vet idag att bakterier har stor betydelse för människors hälsa, och vi har kunnat visa, t ex i forskningsprojektet I-tex, att vi kan byta bakterieflora på en yta med hjälp av InnuScience ­produkter.

Reducera behovet av miljöbelastande kemikalier ”Fördelen med att använda mikroorganismer i kemiska produkter är att de har potential att reducera behovet av miljöbelastande kemikalier. Ytterligare en fördel är att de rengjorda ytorna bibehåller renheten under en längre tid och att de är effektiva på ytor där det är svårt att annars hålla rent, t ex fogar emellan kakelplattor och liknande”, säger Svante Sterner, verksamhetsområdeschef kemteknik på Svanen. Från ”oro” till ”hälsa och hållbarhet” InnuScience grundades 1992 i Kanada och satsar stora resurser på forskning och produktutveckling i egna laboratorier. För snart åtta år sedan gjorde InnuScience biotekniken tillgänglig inom professionellt städ i Sverige och mycket har hänt sedan dess.

Då, 2009, handlade samtalen om huruvida rengöring med mikroorganismer överhuvudtaget var 'på riktigt' och 'rädslan för bakterier'. Sedan dess har användningen av mikroorganismer de senaste åren ökat och återfinns idag i t ex luktborttagare, golvvård, avloppsrensning, tvätt och rengöringsmedel. Nu, 2017, handlar samtalen om hälsa, hållbarhet och hur vi kan utveckla fler konkreta applikationer som skapar uthållighet idag och många generationer framåt.

Bioteknologisk rengöring ”Idag ser vi ett skifte där äldre teknologier ersätts av nya hållbara teknologier. Ända sedan Paul Müller fick Nobelpriset 1948 för skapandet av DDT, har allt handlat om hur vi kan döda bakterier. De kommande hundra åren kommer att handla om hur vi kan dra nytta av bakterier. När de nya kriterierna för bioteknologisk rengöring lanserats har vi gemensamt tagit ett stort steg in i framtiden mot ett mer uthålligt samhälle, säger Joachim Åhlander, VD för InnuScience Scandinavia. Om rengöring med bioteknik Rengöringsprodukter baserade på bioteknik tar hänsyn till människor och miljö genom hela produktionskedjan fram till


användaren och hur de sedan tas emot i avloppssystemet och vårt totala ekosystem. Mikroorganismer är naturens egna rengörare och står för den organiska nedbrytningen i naturen. De är en förnyelsebar resurs och gör även nytta när de når reningsverkets bakterieflora. Att städa med bioteknik är att bidra till en slags uppströms nedbrytning. Mikroorganismer i rengöring har två funktioner: dels att konkurrera ut skadliga bakterier på den behandlade ytan, dels att utsöndra enzymer som bryter ner fett och smuts. Detta gör dem unikt effektivt för rengöring och luktkontroll, och löser problem som traditionell kemi inte kan.

* 2017 inföll Earth Overshoot Day, dagen då jordens naturresurser ”tog slut”, den 1 augusti. Därefter lever vi på kredit från naturen resten av året. Överutnyttjandet av jordens resurser leder bl a till brist på vatten, avskogning, jorderosion och ökad halt av koldioxid både i atmosfären och haven. • Källa: Innu Science Scandinavia

Fakta >> Innu Science är världs­ ledande inom professionell rengöring och luktborttag­ ning med bioteknik. Med hjälp av biologisk nedbryt­ ning direkt vid källan, löser vi effektivt problem inom rengöring, städning och luktborttagning. Bioteknik är en grön teknik som bygger ett uthålligt samhälle och vi satsar kontinuerligt på forsk­ ning och utveckling av nya hållbara koncept. Med Innu Science bioteknologiska ren­ göring får du bästa prestanda, totalekonomi och hänsyn till människor och miljö.

Hitta din leverantör på Rentforum.se AAF International B.V.

Filtac AB

Parker Hannifin AB

Alpiq InTec Ost Ag

Finnebäcks AB

AB Ninolab

FOOD DIAGNOSTICS AB

Particle Measuring Systems Nordic

AirSon Engineering AB

INREM AB

Avidicare AB

ISS Facility Services AB

Berendsen Textil Service AB

Key2Compliance AB

BergmanLabora AB

Labkontroll Sverige AB

bioMérieux Sweden AB

LaboRen Aps

BioTekPro AB

Lamidoors AB

BioThema AB

M+W Industries

Borago AB

M Clean Education

Brookhaven Instruments AB

Miclev AB

Camfil Svenska AB

Mikrolab Stockholm AB

Cavarion Sverige AB

My Air AB

CRC Clean Room Control AB

NNE Pharmaplan

De Forenede Dampvaskerier

Nordic Biolabs AB

DuPont Protection Solutions

Octanorm Nordic AB

Ecophon

OrangeClean AB

ELOMATIC

Orbit One AB

ExIS AB

Oxoid AB,ThermoFisher ­Scientifi

PB Teknik AB PharmaClean AB PharmaControl MQL AB QleanAir Scandinavia AB Serviceföretaget PIMA AB Svenska LABFAB Technogarden Engineering Resources AB Tomjo Produkter AB Toul Meditech AB Ultramare AB Vaisala OY Ventilator Renrum Vileda Professional Vita Verita AB VWR International AB

RenaRum 10/2017

37


Nästa månads tema är Medical Device

Nästa månads produkt är Handskar och förbrukningsmaterial

Följ Rentforum.se på Twitter och Linkedin! Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på Rentforum.se: Forskare på Karolinska fälls för forskningsfusk Piller med spårbar sensor godkänt av FDA Onödigt behandla blodtryck under 140 Sverige leder stor europeisk studie om särskilt allvarlig resistens Antibiotikan är hotad – så kan den skyddas Precisionsläkemedel för barn ska tas fram EMA till Amsterdam This man discovered a dirty little secret that rein­ vented medicine Toilet hygiene: A practice that will keep your hous­ ehold safe Norway's king in hospital with infection This Vomit Machine Could Purge the Secret to Norovirus

Scarlet fever is back in the 21st century Handwashing for Life Olympics Amsterdam to be new home of the EMA Mom gets prison for son’s ‘senseless’ death from strep throat Får böta för annons för cancerläkemedel The case against hospital beds Bekämpande myggor sätts ut Härdplaster i kosmetika studeras Intervjuer inlägg i EMA­striden Torr dagisluft kan öka smittspridningen Förtroendet för apotek måste upprätthållas Ingen antibiotikaförskrivning på distans

Följ oss på: www.twitter.com/rentforum Följ oss även på Linkedin

RenaRum | Nummer 10 | 2017  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien

RenaRum | Nummer 10 | 2017  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien