Page 1

RenaRum Nr 9–2017

BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

Tema Renrum

20 år

Månadens produkt:

Ventilation PROTECTION AND CONTAMINATION CONTROL Get a sample

KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV


Renrum

– flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt

QleanAir Scandinavia har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar som renar luft från föroreningar. QleanSpace™ är ett renrum där miljön kontrolleras med hjälp av vårt unika övervakningssystem samt vår egen serviceorganisation. QleanSpace™ kan snabbt och enkelt konfigureras till att passa just dina behov av kvalitet, yta och tid. Stora som små.  Konstant monitorering av tryck, temperatur, fuktighet och partikelhalt i rummet

 Kompletta anläggningar  ISO klass 5 och uppåt  Formsprutning

 Produktsluss för att fylla på förråd eller för att lasta på eller av vagnar

 Testlaboratorium  Medicinteknikproduktion

 Energisnål och miljövänlig

 Slutmontering/förpackning

 Unikt hyresupplägg gör att du inte behöver låsa in dig i stora investeringar

 Enkelt att expandera på ett kostnadseffektivt sätt

Ett urval av våra nöjda kunder: - Sahlgrenska - PowerCell - LabRobot - Diab Group - Elos MedTech - Swedish Implant Technology - Thorlabs AB - OrbitOne - Cartier - Frohe - NextCell Pharma - LinkoCare

- Veterans Affairs (US) - Partners MA (US) - Partners FL (US) - Partners MD (US) - Partners NJ (US) - Partners VA (US) - Innova (US) - Texas Southern University (US) - Yurek Specialties Pharmacy (Can) - London University Hospital (Can)

QleanAir Scandinavia AB

www.qleanair.com

Tel: +46 (0) 733 84 31 33

E-mail: info@qleanair.com


INNEHÅLL

NR 9 2017

RenaRum Nr 9–2017

BRANSCHT

IDNINGEN

OM RENHET

OCH HYGIEN

um Tema Renr

20 år

Ledare sid 4

odukt: Månadens pr

Nyheter sid 6–29

Ventilation PROTECTION ANNDCONTROL CONTAMINAaTIO sample

8

Get

NING UTGIVEN RI WEBBTID KOSTNADSF

AV

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum.se. Rentforum.se är en samlings­ punkt för alla som arbetar med renhet och ­hygien. Rentforum.se ­påtar sig inget ansvar för full­ständigheten i ­dokumentet eller för direkt eller ­indirekt skada av vad slag det må vara, som ­grundar sig på detta ­dokument. Materialet får inte ­mång­faldigas utan med­ givande från Rentforum.se. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

Matts Ramstorp matts@rentforum.se Mobil: 0708 – 13 05 65

Månadens tema TEMA RENRUM 2017 UTVECKLINGEN SEDAN 20 ÅR

sid 34–40

Månadens ­produkt: VENTILATION

sid 42–43 Företagsnyheter sid 44–53

34

Kalendarium sid 45

GRAFISK FORM OCH LAYOUT:

Lime AB

Följ oss på Twitter och LinkedIn!

ANNONSER:

Binh Tan binh@rentforum.se 0708 – 25 44 77 KONTAKT:

Rentforum AB Norrbäcksgatan 19 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50

44 RenaRum 9/2017

3


LEDARE

Tema Renrum 2017 Ä ntligen är höstens stora fortbildning­s­ aktivitet inom renrumstekniken inom räckhåll. Du har väl inte glömt att boka in den 28 – 29 november på Scandic Infracity i Upplands Väsby, mellan Arlanda och Stockholm. Jag ser fram emot att lyssna på alla våra före­ läsare samt träffa alla utställare och deltagare under två fantastiska dagar.

Renhet och hygien i operationssalar Som jag tidigare skrivit om i vår tidning har ett stort projekt rörande renhet och hygien kopp­ lat till ventilationsprinciper i operationssalar genomförts på Helsingborgs Lasarett. Projektet har genomförts under ledning av avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi vid Lunds Universitet. Delresultat från detta projekt har presenterats vid en rad olika konferenser och seminarier, och var en av programpunkterna under Tema Renrum förra året. Nu har dessutom artikeln med titeln ”Tempera­ ture Controlled Airflow Ventilation in Operating Rooms Compared with Laminar Airflow and Turbulent Mixed Airflow” blivit godkänd för publicering i Journal of Hospital Infections där samtliga våra resultat finns tillgängliga. De tre ventilationsprinciper som vi studerade var turbu­ lent omblandning, UDF-tak samt TAF-teknik.

4

RenaRum 9/2017

Annex 1 kommer innan Tema Renrum! Äntligen fick vi ett positivt besked om detta ­viktiga dokument. James Drinkwater, som är ­ordförande i PHSS (Pharmaceutical and Health­Care Sciences Society), hörde av sig och med­delade att EMA, den europeiska läkemedels­ organisationen som ansvarar för revisionen av Annex 1 (Eudralex, Volym 4) äntligen beslutat att släppa nya Annex 1 för publika kommentarer. I praktiken innebär detta att vi kan genomföra de två stora programpunkterna under Tema Renrum 2017 som handlar om just Annex 1: hur denna nyskrivna version av Annex 1 ser ut och hur man initialt ska tolka alla de förändringar och tillägg som finns. Jag ser fram emot årets Tema Renrum, speciellt för att årets program återspeglar många och stora framtida föränd­ ringar. Hoppas att vi ses då! Trevlig läsning Matts


Berendsen lanserar MicronSwep™ Duo! MicronSwep™ Duo är en dubbelsidig vänd- och tvättbar mopp som revolutionerar rengöringen i renrummet. Städningen blir inte bara effektivare utan även enklare och billigare. Kontakta oss för mer information redan idag!

Nyhet!

www.berendsen.se/renrum • 0155-20 96 00 • kundservice.nykoping@berendsen.se


ANTIBIOTIKARESISTENS

Nya gener som ger antibiotikaresistens kartlagda Genom att analysera stora mängder av DNA har forskare på Chalmers i samarbete med forskare på Göteborgs universitet kartlagt flera hittills okända gener som gör bakterier mot­ ståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan. Forsk­ ningen öppnar upp för insatser mot spridning av nya former av multiresistenta bakterier. Upptäckten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Microbiome.

B

akterier som inte längre går att behandla med antibiotika är ett snabbt växande globalt problem. Antibiotikaresistens i sjukdoms­ framkallande bakterier utvecklas inte bara genom mutationer utan också genom att de tar upp gener från andra, ofarliga bakterier.

76 nya typer av resistensgener Genom att analysera mycket stora mängder DNA lyckades forskar­ teamet från Göteborg beskriva 76 nya typer av resistensgener. Flera av dessa ger bakterierna förmågan

6

RenaRum 9/2017

att bryta ner karbapenemer, den allra kraftfullaste typen av antibiotika som idag ofta används för att behandla multiresistenta bakterier där inga andra antibio­ tika biter.

Hitta och hantera nya former ”Vår studie visar att det finns väldigt många okända resistens­ gener. Kunskap om dessa gener gör det möjligt att tidigt hitta och förhoppningsvis hantera nya former av multiresistenta bakterier”, säger Erik Kristians­ son, professor i biostatistik och ledare för forskargruppen på Chalmers. ”Ju mer vi vet om hur bak­ terierna kan försvara sig mot antibiotika, desto större förut­ sättningar har vi att utveckla läkemedel som också står emot deras försvar”, förklarar medför­ fattare Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs universitet.

Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för antibiotika­ resistensforskning vid Göteborgs universitet. Fotograf/Källa Johan Wingborg

Resultaten i studien kommer från analys av DNA-sekvenser från bakterier insamlade från människor och olika miljöer runt om i världen.

Stora mängder data måste ­undersökas ”Resistensgener är ofta mycket ovanliga så stora mängder sekvensdata måste undersökas innan en ny gen kan påträffas”, fortsätter Erik Kristiansson. Det är dessutom svårt att veta vad som är en resistensgen om


Fakta

den inte tidigare är beskriven. Forskargruppen löste detta genom att utveckla nya beräk­ ningsmetoder som letar efter speciella mönster i DNA kopp­ lade till antibiotikaresistens. Genom att sedan testa de nya generna på labbet kunde fors­ karna visa att deras prediktioner var riktiga. ”För att hitta sådana mönster i DNA så använder vi metoder som är utvecklade för att hantera mycket stora datamängder”, säger Fanny Berglund, doktorand i forskargruppen.

”Bara toppen av ett isberg” Nästa steg i forskningen är att söka efter gener som ger upphov till resistens mot ytterligare former av antibiotika. ”Våra resultat är bara toppen av ett isberg. Det finns en stor

Erik Kristiansson, professor i biostatistik på Chalmers.­ Fotograf/Källa Chalmers

mängd resistensgener som vi idag inte har någon kännedom om och som kan komma att utgöra stora problem i framtiden, säger Erik Kristiansson. •

>> Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informationsoch kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport >> Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Källa: Chalmers

Copyright © DFD0817039

UPPLEV SKANDINAVIENS MEST HÖGTEKNOLOGISKA RENRUMSTVÄTTERI • Mer än 20 tvätterier i Skandinavien. • Spårbarhet, validerade processer och dokumentation baserade på innovativ renrumsteknik. • Specialister på on-site utbildning av personalen i användning av renrumskläder och städutrustning. • Preferred partner i renrumslösningar enligt ISO och GMP compliance.

Besök vår monter på TEMA RENRUM 2017. Eller boka ett möte med oss på T: 040-65-66 500.

RenaRum 9/2017

7


Tema Renrum

20 år

Tema Renrum firar 20 år!

Nordens ledande fortbildningsaktivitet inom renrumsteknik fyller 20 år och presenterar som vanligt ett starkt program där senaste forskningen och praktiska erfarenheter varvas med en presentation av GMP-uppdateringen.

T

ema Renrum anordna­ des första gången 1997 i Stockholm, och har där­ efter fortsatt sitt kunskapsspri­ dande under 20 år i en bransch som egentligen täcker in flera industrigrenar.

8

RenaRum 9/2017

”Vi startade Tema Renrum för att samla alla delar av branschen under ett och samma tak”, berät­ tar Matts Ramstorp, BioTekPro AB, ”och vårt mål var att pro­ grammet alltid skulle avspegla aktuella frågor samt varva

forskning med hur det egentligen fungerar i praktiken”.

Stora förändringar i branschen I år presenteras ett program som speglar trender, praktiska erfa­ renheter inom t.ex. vad man bör tänka på vid renrumsbyggnation, hur man på bästa sätt sanerar in material ett renrum, skillnader mellan isolatorer och RABS, data integritet, validering av renrum, det nyskrivna Annex 1 samt


Fakta

>> Tema Renrum 2017 anordnas av Rentforum.se tillsammans med BioTekPro AB.Tema Renrum 2017 består av 12 föreläsningar under två dagar med en utställning bestående av 30 utställare i anslutning till föreläsningssalen. Datum: 28–29 november 2017 Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

mycket mer. ”Jag tror att vi ald­ rig har varit i en liknande situa­ tion i renrumsvärlden och att vi har lyckats skapa ett program som speglar förändringarna som nu sker är fantastiskt”, fortsätter Matts som är programansvarig.

Nätverkande En annan del som varit återkom­ mande alla år är det berömda ”Minglet”, där deltagarna under avslappnade former får träffa de

viktigaste leverantörerna i bran­ schen, äta gott, nätverka med experterna och utbyta erfarenhe­ ter med andra deltagare. ”Vi har alltid satsat på att göra våra aktiviteter personliga och välkomnande. Därför har vi, förutom ett mingel, alltid med en icke branschrelaterad föreläsning med en hemlig gäst”, berättar Johan Ramstorp, Rentforum. se, som är koordinator för Tema Renrum.

Besöksrekord i år igen? ”Tema Renrum är verkligen det perfekta tillfället att lyssna på de främsta exper­ terna inom renrumstekniken, samtidigt som man får träffa alla i branschen och knyta ovärderliga kontakter! Vi hoppas därför på en fortsatt trend uppåt och nytt besöks­ rekord även i år!” ­avslutar Johan. •

RenaRum 9/2017

9


Vita Verita is the distributor for Contec products Vita Verita offers unique solutions for critical environments. We deliver high quality products and customized services such as particle measurement, microbiological sampling and classification of cleanrooms. We supply both smaller equipment and consumables and have the knowledge to recommend the best product for your application in cleanrooms, laboratories and hospitals.

10

RenaRum 9/2017

Vita Verita AB Västra Rydsvägen 136, 196 31 Kungsängen, Sweden vitaverita.com


se x 1 ur ne Co An w Ne

- NEW COURSE -

Annex 1

The new version of Annex 1 in Eudralex volume 4 is soon to be published. This is not only a revised version but merely a total rewrite, going from 16 to over 50 pages in total. To facilitate the implementation of the new Annex 1, BioTekPro is offering a one-day course covering the differences between the older and the newer version of Annex 1. The course will be given at three different locations, Stockholm, Gothenburg and MalmĂś (Sweden). The dates are not yet set, but will be sometime during the spring. We ask you to contact us by e-mail at matts@biotekpro.se if you are interested in one of these course locations. The final dates are to be presented in the middle of November on www.biotekpro.se SEK 12.500: - per person including course notes, certificate, lunch and coffee.

Nordens ledande Renrumsutbildningar sedan 1991

Early Bird Discount 1 month prior course date =1 000:- Discount

Registration & Questions: matts@biotekpro.se +46 (0)40 - 13 82 50

ll prices are exclusive of VAT. Registration for BioTekPro’s courses are binding.


Tema Renrum

20 år

Tema renrum – föreläsarna Tomas Ericsson Tomas arbetar som teknikkonsult på Sweco där han har ett förflutet inom projektering av ventilations­ system och primärt sjukhus. Detta har lett Tomas in i operationsrumsoch renrumsvärlden där han idag primärt arbetar med kravställningar och systemlösningar för lab och ren­ rum men även en del projektledning vid projektering av operationssalar. Tomas presentation har titeln: ”3D- Projektering av lab och renrum” Historiskt har underlag för bygg­ nation av lab och renrum utgjorts av pappersritningar och beskri­ vande text men nu börjar de ersättas av digitala 3-dimensionella modeller med all information som behövs för byggnation och anläggningens drift. Tomas ska försöka att ge en bild av vilken teknik som finns tillgäng­ lig idag vid projektering och på vilket sätt det kan nyttjas vid design av nya anläggningar

Steve Marnach Product specialist critical environ­ ments DuPont Protection Technolo­ gies. Working in this business since 2003. Steves presentation has the title: ”Understanding different aspects of protective solutions in Cleanrooms & Controlled Environments ” • Contamination sources • Single use solutions and re-usable solutions (visar vilka olika mate­ rial som finns på marknaden SMS/

12

RenaRum 9/2017

MPF/Tyvek och vad skillnaderna innebär) • Study conclusions and recommen­ dations • Key aspects of selecting the right solution for clean room

Laurent Leblanc Laurent Leblanc is R&D manager for bioMerieux’ Health and Per­ sonal Care business. He holds a Master’s degree in Biotechnology from the University of Limoges, France. For the last 15 years, he worked in several biotechnology companies and before joining bioMerieux in 2008 worked in microbiological quality control in the pharmaceuti­ cal industry. He is now involved in designing and bringing to the market the new innovative and efficient solutions dedicated to the pharmaceutical and cosmetic industries. Laurents presentation has the title: ”Creating Data Integrity with a smart incubator reading plates”

Kenneth Johansson V.D. Albicon AB. 20 år som Kva­ litets- och laboratoriechef samt Q.P. för APL AB;s fabrik för sterila läkemedel, 5 år som Tekniskt

ansvarig steril extemporetillverk­ ning Apoteket AB, varit med och planerat, byggt, utrustat och valide­ rad två fabriker och många mindre renrumsanläggningar. Totalt 35 år i renrumsbranschen. Kenneths presentation har titeln: "Fällor och fel vid renrumsbygg­ nation- 37 års erfarenhet” Kenneth Johansson kom­ mer att ur egen erfarenhet redogöra för fällor och fel vid renrumsbyggnationer som omfattar två mindre läkemedelsfabriker (klass B,C och D) samt ett 20-tal mindre renrumsobjekt (mest klass B). Hur bedriver man ett projekt med rena rum? Projektgruppens sammansättning! Kravspecifikation (URS) i teori och praktik. Vikten av genomtänkt layout i en lokal och att dessutom väga in användarnas aspekter. Undvik ”tillkommande­ kostnader”! Totalentreprenad, delentreprenad eller ramavtal - olika sätt att bedriva projekt. De vanligaste felkällorna - hur skall vi undvika ”Mr Murphy”. Tidslinjen är oftast snäv och kost­ naderna måste hållas under kontroll! •


FRÅN EN LEVERANTÖR: TAK-, VÄGG-,DÖRRSYSTEM FÖR RENRUM. Renhet är målet. Perfektion är vägen. Därför börjar den perfekta planen för renrumsprojektet med den rätta partnern. En partner vars team är specialist på de komponenter som just vi levererar. En partner som inte bara är specialist på komponenter utan också har erfarenhet. En partner som kommer med råd, planerar och fullföljer ert projekt med precision och erbjuder flexibilitet från början till projektets slut. En partner vars engagemang är lika stort som hans omfattande sortiment. Och som erbjuder mångfald av lösningar utifrån vårt modultänk. För alla branscher, varje renrumsklass och alla krav.

www.octanorm-cleanroom.se

RenaRum 9/2017

13


presenterar tillsammans med BioTekPro AB

Tema Renrum 2017 Upplands Väsby Stockholm

Program Tisdag 28 november 09.00 – 10.00

Registrering, kaffe och utställningsbesök

10.00 – 10.15

Välkomna till Tema Renrum 2017 Matts Ramstorp, BioTekPro AB

10.15 – 10.50

Renrumsteknik - Vad gäller idag och hur kommer morgondagen att se ut? Matts Ramstorp, BioTekPro AB

11.00 – 12.00

Annex 1 “Step change or minor adjustments in sterile products GMP requirements Gordon Farquharson, Critical Systems Ltd

12.00 – 13.30

Lunch och utställningsbesök

13.30 – 14.15

Kvalificering av renrum ISO 7, EU GMP klass C och ISO 8, EU GMP klass D Kristina Nisell, Galderma

14.25 – 15.05

Tredimensionell projektering av renrum Tomas Ericsson, Sweco

15.05 – 15.35

Kaffepaus i utställningen

15.35 - 16.15

Isolator & RABS technology and the increasing role in contamination and cross contamination control James L Drinkwater, Franz Ziel GmbH

16.25 - 16.55

Sanering - Rengöring och desinfektion - av material in i renrum Matts Ramstorp, BioTekPro AB

17.00 – 20.30

Hemlig gäst, samt Mingel i utställningen Efter hemliga gästen blir det mingel med mat och dryck - Passa på att knyta nya kontakter i utställningen!

3

betala för

2

Än är det inte för sent att anmäla sig! Ordinarie Kursavgift SEK 8 950 :-/deltagare Deltagaravgift 1 dag SEK 7 300 :-/deltagare Alla priser som visas är exkl. moms - Se fullständiga villkor på Rentforum.se

3

betala för

2


presenterar tillsammans med BioTekPro AB

Tema Renrum 2017 Upplands Väsby Stockholm

Program Onsdag 29 november 08.30 – 09.00

Registrering, kaffe och utställningsbesök

09.00 – 10.00

Understanding ventilation effectiveness in non-Unidirectional flow cleanrooms Gordon Farquharson, Critical Systems Ltd

10.00 – 10.30

Kaffepaus i utställningen

10.30 – 11.05

Fällor och fel vid renrumsbyggnation - 37 års erfarenhet Kenneth Johansson, Albicon AB

11.15 – 12.00

Understanding different aspects of protective solutions in Cleanrooms & Controlled Environments Steve Marnach, DuPont Protection Solutions

12.00 – 13.30

Lunch och utställningsbesök

13.30 – 14.20

The Revision of EU GMP Annex 1 will impact all in sterile and non-sterile medicinal/ therapeutic product manufacture – the PHSS considerations on the impact of Annex 1 revision to the Pharmaceutical industry and related Healthcare sectors working to GMP James L Drinkwater, PHSS

14.30 – 15.00

Creating Data Integrity with a smart incubator reading plates Laurent Leblanc, bioMerieux

15.00 – 15.30

Kaffepaus i utställningen

15.30 – 15.45

Prisutdelning Tipsrundan

15.45 - 16.15

Hygienisk design av renrum Matts Ramstorp, BioTekPro AB

Anmäl er och läs mer om föreläsarna på

Alla priser som visas är exkl. moms - Se fullständiga villkor på Rentforum.se


SJUKVÅRD

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset har blivit kvalitetsveri­ fierat av den europeiska brännskadeorganisatio­ nen EBA.Fotograf/Källa Karin Engblom

Brännskadecentrum kvalitetsverifierat Brännskadecentrum på Aka­ demiska sjukhuset, ett av lan­ dets två enheter för avancerad brännskadevård, har blivit verifierat av den europeiska brännskadeorganisationen EBA. Det innebär att centret bedöms ha kapacitet att om­ händerta svårt brännskadade patienter under hela vårdför­ loppet, från skadetillfället till avslutad rehabilitering.

”V

i är först i Sverige med verifieringen, som är ett kvitto på att brännskadevården här på Akademiska sjukhuset håller en hög kvalitet och att verksamhe­ ten uppfyller de tuffa krav som finns vad gäller organisation, kompetens, lokaler och medi­ cinteknisk utrustning”, säger Fredrik Huss, överläkare på brännskadecentrum.

European Burns Association (EBA) Bakom verifieringen står den europeiska brännskadeorganisa­ tionen European Burns Associa­ tion (EBA) som har ett särskilt program för kvalitetssäkring

16

RenaRum 9/2017

av brännskadeenheter. I verifie­ ringsprocessen ingick en inspek­ tion på Akademiska sjukhuset 12 oktober av representanter för organisationens verifierings­ kommitté.

Verifieringen kräver ständiga förbättringar ”Det är idag stora kvalitetsskill­ nader mellan olika brännskade­ centra i Europa och syftet med verifieringen är att höja kvali­ teten inom brännskadevården. Kraven från EBA kommer succes­ sivt att höjas och för att bibehålla verifieringen måste man arbeta vidare med att höja kvaliteten”, förklarar Fredrik Huss. Han ser även fördelar vid så kallade särskilda händelser, med ett stort antal brännskadade. ”Sverige kan inte självt hantera en sådan situation utan kommer då behöva ta hjälp av andra län­ der i Europa. Att i ett sådant läge vända sig till redan verifierade brännskadecentra borgar för att vårdens kvalitet är säkerställd”, avrundar han. • Källa: Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset

Brännskade­ vården i Sverige >> • Akademiska sjukhuset och Linköpings universitetssjukhus är sedan 2010, av Socialstyrelsen utsedda, nationella enheter för vård av svåra brännskador. • Det nuvarande tillståndet gäller fram till årsskiftet 2021/22 och innebär att sjukhusen delar på ansvaret för Sveriges svårt brännskadade, inte sällan intensivvårdsbehövande patienter som ofta flygs in med helikopter. • De som vårdas på Akademiska sjukhuset kommer oftast hit via andra sjukhus, flertalet från norra Sverige. I Sverige söker närmare 36 000 personer sjukvård på grund av brännskada per år. Av dessa vårdas cirka 1 300 inneliggande varav cirka 400 på landets två brännskadecentra i Uppsala och Linköping. De vanligaste orsakerna till brännskador är hos små barn skållning och för äldre barn och vuxna skador av öppen eld. >> Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.


Oops... We did it again! The smartest Portable Particle Counter is now available on the market.

www.brookhaven.se


HÄLSA

Skyddar sig inte mot influensa – trots rekommendation Mer än en miljon pensio­ närer skyddar sig inte mot säsongsinfluensa trots Folk­ hälsomyndighetens rekom­ mendation om vaccinering av riskgrupper. När årets säsong drar igång finns vac­ cin med ett bredare skydd som kan minska risken att drabbas av influensa.

”D

et är allvarligt att så få i gruppen 65 år eller äldre inte vaccinerar sig, speciellt eftersom denna patientgrupp är extra utsatt för att drabbas allvarligt av säsongsinfluensan. Ett influ­ ensavaccin erbjuder ett gott skydd och är en smart investe­ ring”, säger Charlotta Zacharias, ansvarig läkare på Vaccin Direkt.

18

RenaRum 9/2017

Fem tips när du vaccinerar dig mot säsongsinfluensa: • Om du är i en riskgrupp – vaccinera dig! • Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut • Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd • Ett vaccin med så brett skydd som möjligt är att föredra • Du ska inte ha någon infektion med feber när du vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är lite förkyld

Influensavaccin ger olika skydd Vaccin är en effektiv åtgärd för att minska de skadliga effekterna av influensa. Det influensavac­ cin som använts de senaste 40 åren innehåller tre olika typer av influensavirus. Numera finns möjlighet att använda vaccin som skyddar mot fyra olika typer av influensavirus, vilket ger ett

bredare skydd. Dessa vacciner innehåller alla de fyra virus­ stammar som väntas spridas till Europa under vinterhalvåret. Influensavaccin ges normalt sett under perioden novemberdecember. ”När du vaccinerar dig mot influensa är det bra att välja ett vaccin som skyddar mot flera


olika influensavirus. Även om det vanligtvis är ett specifikt influensavirus som dominerar varje säsong så är det svårt att förutsäga vilket det blir och det är dessutom flera olika influen­ savirus som sprids under en och samma säsong”, säger Charlotta Zacharias.

Fler dör i influensa än i ­trafikolyckor Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar per år beräk­ nas drabbas av årets säsongs­ influensa. Influensa orsakar feber, värk och andra obehagliga symptom. För många är den årligt återkommande sjukdomen inget att oroa sig över. Men för personer i någon av riskgrup­ perna kan influensa vara en potentiellt livsfarlig sjukdom. Säsongsinfluensa skördar fler liv än trafikolyckor och de över 65 år drabbas hårdast. Under

influensasäsongen 2016/2017 dog långt fler personer i influensa (725 personer) än i trafikolyckor (263 personer under hela 2016). Av de 725 som avled till följd av influensa under säsongen 2016/2017 tillhörde 95 procent åldersgruppen över 65 år. De som befinner sig i en riskgrupp riskerar att drabbas hårdare av influensa än andra. Det är därför Folkhälsomyndig­ heten rekommenderar personer i riskgrupperna att vaccinera sig mot influensa. Enligt myn­ digheten tillhör du en riskgrupp om du exempelvis är över 65 år, har en hjärtsjukdom eller har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en kronisk sjuk­ dom. Trots detta var det över en miljon över 65 år som inte vac­ cinerade sig influensasäsongen 2016/2017. •

Fakta >> Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). Sanofi Pasteur, vaccindelen av Sanofi, levererar årligen mer än 1 miljard doser vaccin, vilket innebär vacci­nering av mer än 500 miljoner människor världen över. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. Sanofi Pasteur är det största företaget som enbart fokuserar på vacciner. Varje dag investerar företaget mer än en miljon euro i forskning och utveckling.

Källa: Sanofi

Caverion

- your complete cleanroom partner Complete partner from consulting and planning to the turnkey delivery and qualification of your cleanroom facility. cleanroom@caverion.com caverion.se/renrum

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries

RenaRum 9/2017

19


HEPA-FILTER FÖR KONTROLLERADE MILJÖER Där det finns behov av att kontrollera luftkvalitét använd Megalam HEPA/ULPA-paneler, speciellt utformade för renrum och säkerhetsbänkar. Vårt sortiment av HEPA-filter används på sjukhus, inom läkemedels-, livsmedels- och mikroelektronikindustri samt många andra branscher där en strikt kontroll av miljön är nödvändig.

CLEAN AIR SOLUTIONS

camfil.se

Tyvek IsoClean single-use protective clothing ®

®

• CE-certified range of garments and accessories specially designed for use in critical areas.

PROTECTION AND CONTAMINATION CONTROL

• High cleanliness achieved through cleanprocessing, sterilization and dual barrier packaging system. • Documented protection and manufacturing according to the highest quality standards. • Consistent performance of single-use garments with no need for multiple cycles of wearing, laundering and sterilization that can impact garment durability.

Visit www.tyvek.co.uk/isoclean

20

RenaRum 9/2017


Bilaga från LED TAILOR

DESIGNAD OCH TILLVERKAD I FINLAND I SAMARBETE MED:

ANTiBAC AiRTUBE T8

Antimikrobiskt LED-lysrör

SKYD DSN IVÅ

1.

Å 2. NIV DS YD SK

LED TAILOR INNOVA7ION Fotondesificeringssystem Första skyddsnivån

S K Y D DSNIVÅ 3.

RenaRum 9/2017

21


Bilaga från LED TAILOR

Ersätt gamla lysrör och begränsa den mikrobiella tillväxten med högkvalitativt vitt ljus!

Perfekt för känsliga miljöer med en hög volym av människor och där mikrober lätt sprider sig.

1.

Ta bort de gamla lysrören och återvinn dem.

1500

2.

1200

Installera ANTiBAC AiRTUBEs och de tillhörande glimtändare som ingår i paketet.

900

3.

ANTiBAC AiRTUBEs skapar en frisk ljusmiljö som inte ger mikrober möjligheten att förökas.

600 mm

Flimmerfritt rent vitt ljus 28

19

15

10 W


Klart vitt ljus förbättrar synligheten och ökar framgången i precisionsuppgifter.

E.Coli belyst med 3000K lysrör

E.Coli belyst med ANTiBAC AiRTUBE

MIKROBISKA KOLONIER (CFU/PLATTA)

400 350 KONTROLLPROV 3000K LYSRÖR ANTiBAC AiRTUBE

+300%

300 250 200 150 100 50 0

-9% Källa: Turun AMK laboratory, August 2017

Visste du att ljus som avges från traditionella lysrör innehåller våglängder som aktivt främjar mikrobers tillväxt? ANTiBAC AiRTUBE har ett strikt begränsat ljusspektrum som inte innehåller tillväxtfrämjande våglängder och dess antimikrobiska egenskaper är laboratorietestade!

www.ledtailor.fi


Bilaga från LED TAILOR

För mer krävande miljöer rekommenderar vi Skyddsnivå 2: WiSDOM AiR - en fotondesificeringsmodul som

.

SKYD DSN IVÅ

Å 2. NIV DS YD SK

1

inaktiverar mikrober i luften och på ytor.

S K Y DDSNIVÅ 3.

Vi utvecklar teknologin konstant och utbyter ständigt information med ett nätverk av internationella forskningsgrupper. Vänligen kontakta oss för mer information eller om ni söker samarbete!

www.ledtailor.fi Lairolantie 11 24910 Halikko

info@ledtailor.fi


TEKNISKT DATABLAD

ANTiBAC AiRTUBE T8

Antimikrobiskt LED-lysrör ANTiBAC AiRTUBE

600 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

Effekt

10 W

15 W

19 W

28 W

Vikt

225 g

300 g

385 g

445 g

Energieffektivitetsklass

A++

A++

A++

A+

1420 lm

2130 lm

2700 lm

4000 lm

Ljusflöde

Färgtemperatur

Klarvitt

Anslutning

T8 / G13

Elnät

230 V AC, 50/60 Hz

Effektivitetsfaktor

0.95

THD

10%

Färgåtergivningsindex

Ra 80

(CRI)

Flimmernivå

< 5%

Färgmatchning

MacAdam 3 SDCM

Ljusets Strålningsvinkel

120°

Genomsnittlig Livslängd

125 000 hours (L70B50 / Ta 25°c)

Garanti

Obegränsat 3 års garanti upp till + 35 ° C

Användingstemperatur

-40°c ... +50°c

Luftfuktighet vid Användning

< 95%

Skyddsklass Material

IP20 Anodized aluminum, PC plastics (plastic materials fire resistance class UL94-VO)

Certifieringar

DESIGNAD OCH TILLVERKAD I FINLAND

CE, RoHS


Bilaga från LED TAILOR

LED Boxeo

600 x 600 mm ljusmodul 4 LYSRÖR

Tillgängliga längder: Installation: Material: Anslutning: Elnät:

600 mm Infälld Stålplåt T8 / G13 230V AC, 50/60 Hz

LED Teva slim

Liten öppen armatur 3 LYSRÖR

Tillgängliga längder: Installation: Material: Anslutning: Elnät:

1200 mm / 1500 mm Ytmontering eller hängande skena Vitt målat galvaniserat stålplåt T8 / G13 230V AC, 50/60 Hz

LED Duo

Universell stänkskyddad belysningsarmatur 2 LYSRÖR

Available lengths: Installation: Material: Anslutning: Elnät:

600 mm / 1200 mm / 1500 mm Sväng- eller ytmontering, upphängningsskena Vitlackerad galvaniserad stålplåt / aluminium, ABS plastfärg T8 / G13 230V AC, 50/60 Hz

LED Prima plus

Stoft och fuktskyddad industriell ljusarmatur för krävande applikationer 2 LYSRÖR

Tillgängliga längder: Installation: Material: Anslutning: Elnät:

600 mm / 1200 mm / 1500 mm Ytmontering eller upphängningsskena Vitlackerad galvaniserad stålplåt / aluminium, ABS plastfärg T8 / G13 230V AC, 50/60 Hz

Lairolantie 11 24910 Halikko

www.ledtailor.fi info@ledtailor.fi

I SAMARBETE MED


GLOBAL HÄLSA

Nytt ledarskapsprogram i global hälsa SIGHT (Swedish Institute for Global Health Trans­ formation) har antagit åtta forskare som SIGHT Fellows till sitt nya ledarskapspro­ gram i global hälsa.

G

enom det nya Fellowsprogrammet vill SIGHT aktivt bidra till att utveckla ledare över sektors­ gränser för att bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs) enligt Agenda 2030. FN:s globala hållbarhetsmål kräver ledarskap med förmåga att samla forskning och erfaren­ heter från olika discipliner och sektorer, såväl nationellt som glo­ balt. SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transforma­ tion) bildades i januari 2017. Det som möjliggjorde visionen om ett nytt institut för global hälsa var förutom ett långt förarbete, en generös donation från Bill & Melinda Gates Foundation, samt möjligheten att finnas på Kungl. Vetenskapsakademien.

Ledare med gedigen förankring Att utveckla och stärka ledar­ skap med förankring i gedigen forskning och med erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten är ett av syftena med det nya institutet. Ledarskapsprogram­ met för SIGHT Fellows är ett viktigt instrument för detta. De åtta forskarna, som befinner sig

olika stadier av sin karriär och forskning, har nu antagits till programmet. ”Ledarskapsprogrammet för SIGHT Fellows är en hörnpelare i vårt arbete för global hälsa och jag är väldigt glad över att ha med kompetenta och drivande forskare i programmet”, säger professor Peter Friberg, förestån­ dare för SIGHT.

Ledande roller inom global hälsa ”Jag är övertygad om att de första åtta deltagarna har poten­ tial att ta ledande roller inom global hälsa framöver. Vi tror att ledarskapsprogrammet ska stärka dessa ambitiösa personer i deras arbete och även i Sveriges uttalade strävan att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs), där fokus på global hälsa är en avgörande faktor för både hållbarhet och större jämlikhet”, fortsätter Peter Friberg. Programmet för SIGHT Fel­ lows utformas utifrån varje enskild persons behov och långsiktiga mål. Programmet inbegriper mentorskap av ledande globala hälsoexperter, studiebesök, föreläsningar, delaktighet i SIGHT:s många aktiviteter och nätverk samt bidrag till individuell utveckling. SIGHT Fellows första kohort löper under 2017–2018. Representerar olika discipliner ”Våra SIGHT Fellows repre­

senterar olika discipliner och speglar på ett betydelsefullt sätt hur många olika forskningsfält och frågeställningar arbetet inom global hälsa kräver”, säger Peter Friberg.

De åtta forskare som antagits som SIGHT Fellows till ledarskapsprogrammet är: • Docent Tobias Alfvén, Institu­ tionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet • Docent Beatrice Crona, Stock­ holm Resilience Center, Stock­ holms universitet • Med dr Helena Nordenstedt, Institutionen för folkhälsove­ tenskap, Karolinska Institutet • Professor Max Petzold, Insti­ tutionen för medicin, Sahl­ grenska Akademin, Göteborgs universitet, föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst (SND) • Dr. Martina Björkman Nyqvist, Department of Economics, Stockholm School of ­Economics • Professor Andreas ­Mårtensson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala ­universitet • Docent Maria Nilsson, ­Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå ­Universitet • Dr. Vasna Ramasar, Lund ­University Centre for Sustaina­ bility Studies (LUCSUS) • Källa: Lungliga Vetenskapakademin

RenaRum 9/2017

27


THERA

EviSight Evi

â&#x201E;¢

Compact

CREATING A CULTURE OF DATA INTEGRITY

INTELLIGENT INCUBATOR AND COLONY COUNTER

www.biomerieux-industry.com


M Clean Education erbjuder

Renrumskurser Online med Personliga kursintyg - När det passar er!

Ny kurs! - GMP Nivå 2 -

Se klipp från kurserna på

www.mcleaned.com

Bestäm var och när varje medarbetare ska gå kurs - Tillgängligt dygnet runt, året om! sales@mcleaned.com | www.mcleaned.com | M Clean Education (Mcleaned AB)


AB Ninolab säljer luft ! *

*Produkter för lufthantering Mars – Säkerhetsbänk Klass II Den nordiska succé-bänken Mars Klass II, med branchens lägsta höjd, går in i en helt ny generation med ett helt nytt fläkt- och HEPA-filterpaket för att sänka ljud och energiförbrukning ytterligare! Dessutom ingår dimbar LED-belysning. Marknadens mest miljövänliga säkerhetsbänk har nu blivit ännu bättre!

NinoLaf – Skräddarsydda renluftslösningar Vi erbjuder skräddarsydda renluftslösningar med installation och valideringsservice. Förutom tillverkningen enligt kundernas önskemål finns även ett antal standardprodukter på sortimentet såsom Luftduschar, LAF-tak med och utan personskydd, fasta och mobila Burbytesstationer, Genomräckningsskåp, Kemslussar och Isotop LAF-bänkar m.m. Luftdusch

30

METONE 3400 Partikelräknare

HHPC+ Handhållen Partikelräknare

Rapportfunktioner för ISO14644-1 och EUGMP. PDF-rapporter via USB. Skapa arbetsstruktur via grupp, area och mätposition. Partikelstorlekar: 0.3-25 um. Luftflöde: 28.3, 50 eller 100 liter/minut. Driftstid batteri: upp till 7 timmar. ”Long life laser” ger minst 10 års livslängd.

Kommunikation via USB-minne, USB-kabel eller Ethernet. Partikelstorlekar: 0.3-10 um. Vikt endast 0,68 kg. Stor 3.5” färgskärm. Driftstid batteri: upp till 10 timmar. Upp till 999 mätcykler.

RenaRum 9/2017

08-590 962 00

www.ninolab.se


SJUKVÅRD

Nya insikter om

inflammationsdriven benförlust

Vid tandlossningssjukdom finns förhöjda nivåer av mo­ lekyler som kallas kemokiner i blodet och lokalt i tandköt­ tet. Kemokinerna är även involverade i de processer som styr bennedbrytning. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet som också beskriver hur en nyligen upp­ täckt sorts vita blodkroppar, så kallade ILC-immunceller, finns i tandköttet vid tand­ lossning.

S

lutligen beskrivs i avhand­ lingen att käkbensförlust föregår insjuknande i led­ sjukdomen reumatoid artrit. ”De fynd vi gjort ger oss ökad kunskap om de celler, molekyler och mekanismer som är involve­ rade i inflammatoriska processer som påverkar skelettet, både i allmänhet och vid tandlossning”, säger Elin Kindstedt, som är doktorand vid Institutionen för odontologi. ”Dessa nya insikter kan ligga till grund för fortsatta studier av

vad som orsakar inflammations­ medierad benförlust. Detta är något vi på sikt hoppas kan leda till utvecklingen av läkemedel som bromsar sådana processer”.

Inflammatoriskt störd benremodellering Tandlossningssjukdom och reumatoid artrit är två kroniska inflammatoriska sjukdomar som ger upphov till förlust av benväv­ nad, till följd av inflammatoriskt störd benremodellering. Inflam­ matoriskt störd benremodellering RenaRum 9/2017

31


innebär att den kontinuerliga ombyggnaden av skelettet (remodelleringen), som utförs av benbildande celler kallade osteoblaster och bennedbrytande celler kallade osteoklaster, är störd till följd av en inflammato­ risk process. Elin Kindstedt visar i sin avhandling att individer som har tandlossning uppvisar förhöjda nivåer av kemoki­ nerna CCL11 och MCP-1 i blod samt lokalt i tandköttet. Vidare analyser avslöjade att CCL11-nivåerna stiger vid inflammatorisk bennedbryt­ ning. Osteoblasternas CCL11 bildning ökar vid inflammation. CCL11-molekylen kan binda till mottagarmolekylen CCR3 på osteoklasternas yta och

påverka cellernas rörelse och bennedbrytande förmåga.

ILC-immunceller finns i tandköttet vid tandlossning Avhandlingen visar också att det finns ett samband mellan käkbensförlust, nivåer av den bennedbrytningsdrivande mole­ kylen RANKL i blodet och att senare utveckla reumatoid artrit. Slutligen kunde forskarna visa att en nyligen upptäckt celltyp, kallade ILC-immunceller, finns i tandköttet vid tandlossnings­ sjukdom. Forskarna upptäckte också att en viss typ av ILCimmunceller som återfinns i tandköttet bildar molekylen RANKL. •

Umeå universitet >> Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar.Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – ­mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning. Elin Kindstedt är uppvuxen i Luleå. Hon tog tandläkarexamen i januari 2017 och var parallellt med tandläkarstudierna antagen som forskaraspirant och sedan som doktorand vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Efter disputationen väntar arbete som tandläkare.

Källa: Umeå Universitet

Är ni säkra på att ni följer Current Good Manufacturing Practices och FDA rekommendationer? Vaisala erbjuder mätinstrument, mjukvara, validering och mappningar för att försäkra att ni följer direktiven och minimerar era risker Vi har flertalet referenser för er trygghet - fråga oss för mer information!

www.vaisala.com/lifescience

32

RenaRum 9/2017

forsaljning@vaisala.com

Tel: 0200 848 848


PERFECT AIR FOR PERFECT CARE

Perfect Air for Perfect Care Avidicare är ett medtech-företag i Lund. Vi är ledande i utvecklingen av system för att hantera luftburna bakterier och virusföroreningar på sjukhus. Vår huvudprodukt är ventilationssystemet Opragon, som effektivt skapar områden med ultra-ren luft i hela rummet med hjälp av vår unika teknologi. Dessutom ger systemet mycket hög komfort för personalen och sparar miljön genom låg energiförbrukning.

Operationsrum

Uppdukningsrum

Över 120 installationer med nöjda kunder i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Hybridrum

RenaRum 9/2017 Avidicare AB / Medicon Village / Scheelevägen 2 / 223 81 Lund / 046 275 61 50 / info@avidicare.se / www.avidicare.se

33


MÅNADENS TEMA

Tema Renrum 2017 – Utvecklingen sedan 20 år Av Matts Ramstorp, Rent Forum AB

Att tänka 20 år framåt när man för för­ sta gången arrangerar ett evenemang är synnerligen svårt, men när vi nu står här idag och tittar bakåt, så tycker vi att det varit en fantastiskt rolig tid och inte minst att tiden gått otroligt fort. Det i särklass viktigaste för oss i detta sammanhang, är det är lika roligt och intressant att arrang­ era denna stora och årligen återkommande ­aktivitet, och att vi verkligen ser fram emot att träffas i Upplands Väsby den 28 – 29 november.

34

RenaRum 9/2017


Tem a Re nru m

20 år

RenaRum 9/2017

35


D

et viktigaste syftet med Tema Renrum är att vårt föreläsningsprogram ska spegla den verklighet vi lever i. Programmet ska ta upp aktuella frågeställningar och det ska dessutom i möjligaste mån försöka titta framåt, dvs försöka att ge en bild av vad vi eventuellt kan förvänta oss av framtiden. Jag sätter samman föreläsningsprogrammet och kontaktar potentiella föredragshållare baserat på de frågor som jag möter i mitt dagliga arbete i renrumsbranschen, tillsammans med de förslag som lämnats vid föregående års Tema Renrum. Detta innebär att jag tar med mig frå­ geställningar som i stort berör alla verksamheter, allt från läkemedel, medical device, sjukvården, optik och mikroelektronik m. fl. I vissa fall är frågeställningarna mer specifika och kanske inte alltid passar alla som arbetar med renrum, men de programpunkter som jag till sist väljer ut, ska på ett eller annat sätt tillgodose de generella krav som föreligger ute i de mer generella verksamhe­ terna.

Standarder och guidelines Ni som varit med under de senaste temadagarna

har sett standarder och normer revideras, för att därefter på bästa möjliga sätt implementeras. Ett exempel är ISO 14644 Part 1 som togs upp för revision 2005, ett arbete som många trodde skulle gå snabbt och smärtfritt. Vi hade den nyr­ eviderade ISO 14644 Part 1 uppe i vårt program redan vid Tema Renrum 2010, för att konstatera att den inte var godkänd i tid.

ISO 14644 Part 1 Då denna standard inte blev klar 2010 fortsatte vi att diskutera den under 2011, 2012, 2013 … men tyvärr kunde ingen nyreviderad standard redovisas. Vi hade, trots allt, turen på vår sida genom att Gordon Farquharson, som är ett stående inslag under temadagarna, var ordfö­ rande för den arbetsgrupp som hade till uppgift att uppdatera standarden. Gordon kunde därför under alla dessa år beskriva vilka svårigheter man hade och inte minst vad man kom fram till under resans gång. Detta ledde till att Gordon Farquharson på Tema Renrum 2015 under den första dagens föreläsning, kunde beskriva alla förändringar i det utkast som lämnats för publika kommente­

Njut av tystnaden på jobbet Med en säkerhetsbänk som arbetar i det tysta slipper du en bullrig arbetsmiljö

Nya Nordicsafe Supersilent hjälper dig att skapa arbetsro så att du kan fokusera på det viktiga i ditt arbete. • • • • • • Välkomnen att besöka oss i vår monter på Tema Renrum den 28-29 november!

Ljudnivå från 41 dB Designad för svenska lab Dubbla HEPA-filter Antimicrobial coating Reflexfri belysning Arbetsyta i rostfritt stål

LabRum An ADDvise Group Company

36

RenaRum 9/2017


MÅNADENS TEMA

rar. Gordon inledde den andra av de båda tema­ dagarna med att meddela att alla ISO-länderna accepterat ändringarna under den gångna natten och att den nyreviderade standarden ISO 14644 Part 1 (2015) nu äntligen var godkänd och klar för implementering och användning. Med andra ord – Vi som var med på Tema Renrum 2015 var bland de allra första att få detta besked.

Eudralex – Annex 1 På samma sätt som för ISO 14644 Part 1 har den efterlängtade nyreviderade, eller rättare sagt nyskrivna, versionen av Annex 1 blivit en följetong. Vi var helt övertygade om att Annex 1 skulle varit klar till förra årets temadagar, men ibland går det (som sagt) inte som man tänkt sig. Nu står vi inför 2017 års upplaga och vi fick för en vecka sedan besked om att det nyskrivna

Är du den som får gå gratis i år? (när ni Går 3 och Betalar för 2)

presenterar tillsammans med BioTekPro AB

Tema Renrum 2017 28 - 29 november | Upplands Väsby | Stockholm

a Tem

um Renr

2017

RenaRum 9/2017

37


MÅNADENS TEMA

Annex 1, ur Eudralex volym 4, kommer att fin­ nas tillgängligt för publika kommentarer innan slutet av november. Detta innebär att våra två stora programpunkter i år, Gordon Farquhar­ sons första föreläsning ”” Annex 1 “Step change or minor adjustments in sterile products GMP requirements” samt James Drinkwaters föreläs­ ning under dag två ” The Revision of EU GMP Annex 1 will impact all in sterile and non-sterile medicinal/ therapeutic product manufacture – the PHSS considerations on the impact of Annex 1 revision to the Pharmaceutical industry and related Healthcare sectors working to GMP”, kommer att genomföras enligt de ursprungliga planerna.

Andra aktuella programpunkter Under de två dagarna, 28 – 29 november, kom­ mer vi förutom ”nya” Annex 1 också ha följande programpunkter: • Renrumsteknik - Idag och i morgon • Kvalificering av renrum • Projektering av renrum • Isolatorer och RABS • Insanering av material • Fällor och fel vid renrumsbyggnation

• Data Integrity • Hygienisk design • Understanding ventilation effectiveness

Renrum – Mycket som ska koordineras Alla som har erfarenhet av renrum ser ofta inget konstigt med denna typ av lokal och inte heller i att arbeta i denna typ av miljö. Har man däremot ingen erfarenhet av renrum är situationen oftast helt annorlunda. Jag hade en utbildning för någon vecka sedan för en verksamhet där man

The Innovative Solution to Microbial Air Sampling MiniCapt®Mobile

Microbial Air Sampler

• Flexibility for air and compressed gas sampling • Reduced operator errors from data management and touch screen • Filtered exhaust eliminates contamination • Impactor design allows false positive identification • ISO 14698:2003 compliant

Combine with

BioCapt® Single-use Microbial Impactor

for a fully validated system

• Reduced contamination risk • Reduced operating costs • Increased microbiological quality assurance

Get complete details:

pmeasuring.com/MiniCaptM Or call: +45 707 028 55

38

RenaRum 9/2017


aldrig tidigare arbetat i renrum. Denna verksam­ het såg heller inga större problem med att börja arbeta i denna typ av miljö. Visserligen tyckte man initialt att det var ganska mycket som skulle fungera innan man var på plats, men som man sa ”Har andra klarat av det så ska väl vi också göra det”.

Definitionen speglar egentligen allt! ISO 14644 part 1 (2015) innehåller en defini­ tion som enligt mitt tycke speglar allt som har

med ett renrum att göra och som också pekar ut riktningen för hur man ska arbeta i eller med ett renrum. Definitionen säger följande: ”Ett renrum är ett rum i vilket koncentrationen av partiklar i den omgivande luften styrs, och som är byggt och används på ett sådant sätt att man minimerar införsel, bildande samt kvarhål­ lande av partiklar i luften”. I vissa fall kan man också vara intresserad av att styra andra para­ metrar som t ex temperatur, luftfuktighet, tryck, vibrationer, elektrostatik etc. Att renrummet ska vara byggt och användas på sådant sätt att man minimerar införsel, bildande samt kvarhållande av partiklar, är det som gör att ett renrum fungerar.

Olika verksamheter men med gemensam nämnare För 20 år sedan var det främst tre stora verksam­ hetsgrupper som arbetade med renrum: Läke­ medel, mikroelektronik samt Medical Device. Utvecklingen under åren som gått har lett fram till att i stort sett alla typer av verksamheter använder renrum, eller som man kallar dem ”kontrollerade lokaler”.

Validering och Mättjänster CRC Clean Room Control AB tillhanda­håller­validering­och­mättjänster för­renrum,­operationssalar­och skyddsventilation­inom­läkemedel, biotech,­life­science,­sjukhus och­laboratoriemiljöer Om­ni­vill­veta­mera så­hör­gärna­av­er­till:­ Nils-Johan Björklund tel.­0705-92­66­04 nils-johan@cr-control.se Rudy Vogelpoel tel.­0707-96­65­90 rudy.vogelpoel@cr-control.se eller­info@cr-control.se.

Besök gärna vår hemsida www.cr-control.se

RenaRum 9/2017

39


Även om läkemedel och Medical Device idag toppar renrumslistan, så är mikroelektroniken på väg tillbaka i Sverige, inte som renodlad mikroelektronik utan via den optiska industrin som utvecklats stort i Sverige. Optisk industri är inte endast linser och andra optiska delar, utan utgör idag mer mikroelektronik jämfört med traditionell optik. Plastföretag som är underleverantörer till Medical Device har idag samma eller liknande krav på renhet och hygien som de traditionella Medical Device företagen. Listan över företag som arbetar med renrum eller kontrollerade lokaler kan göras oändligt lång. Det är då enklare att säga att renrum oftast är ett självklart arbetsredskap för alla typer av verksamheter där man arbetar med kontrollerad och styrd renhet och hygien.

Verksamheter sneglar på varandra Den verksamhet som har de allra mest heltäck­ ande renhetskraven är läkemedelsindustrin. Vi kommer att se detta i allt större utsträckning i och med att nya Annex 1 kommer ut. Andra verksamheter har krav liknande de som finns för läkemedel, men som inte är lika heltäck­ ande. Medical Device verksamheter är ett av dessa verksamhetsområden som, enligt mig, har haltande krav på renhet och hygien. En Medical Device kan enklast definieras som något som används för att administrera en läkemedelssubstans till en patient eller som är behjälplig vid provtagning eller behandling av en patient utan att i sig själv ha någon som helst påverkan på patienten. En Medical Device ska med andra ord vara inert ur farmakologisk synvinkel. Vid tillverkning, montering samt packning av Medical Device finns endast krav på renhet enligt ISO 14644, dvs krav på partikelren­ het i den omgivande luften.

40

RenaRum 9/2017

Många Medical Device måste vara sterila, dvs totalt befriade från levande mikroorganismer, i samband med att de ska användas på en patient. I de ISO-standarder som styr renhet hos en Medical Device finns dock inga krav på mikro­ biologisk renhet i de renrum man använder.

Bioburden kopplat till Annex 1 Trots att Medical Device standarderna inte sätter upp några krav på mikrobiologisk renhet i sina renrum finns krav på bioburden innan sterilisering. Bioburden är ett mått på hur många mikroorganismer som finns i eller på en produkt innan den ska steriliseras. Medical Device verksamheter, som tillverkar produkter som ska steriliseras, ”sneglar” därför på Annex 1 för läkemedelstillverkning, för att finna lämpliga mikrobiologiska renhetskrav. Standard för mikrobiologisk renhet i renrum ISO startade en arbetsgrupp om mikrobiologisk renhet men detta arbete avslutades då man inte kunde nå koncensus. Idag ryktas det om att den europeiska standardiseringskommissionen ska ta upp denna standard igen – jag hoppas att vi kan få någon klarhet i detta under Tema Renrum 2017. Slutord Tema Renrum 2017 är nu bara en månad bort. En del av de programpunkter som vi ska ta upp under dessa två dagar handlar direkt om nya Annex 1, vilket är ett helt nytt och revolutione­ rande dokument vid tillverkning av läkemedel. Det är inte bara läkemedelsverksamheter som använder Annex 1, utan i stort sett alla verksam­ heter där man har någon form av krav på mikro­ biologisk renhet, vilket gör årets Tema Renrum till ett av de i särklass viktigaste under alla våra 20 år! •


Bra ljudmiljö i Renrummet!

med Ecophon HygieneTM sortiment • ISO3 & ISO5 enligt ISO 14664-1 • GMP A-D • Tryckskillnad <50 Pa • NFS 90-351, zon 4 • Brandklass A2-s1,d0 • Desinficering, väteperoxid, högtryckstvätt www.ecophon.se

Hygiene LabotecTM Ds, Profusio Health, Germany. Fotograf Hans Georg Esch

Ecophon Hygiene-sortiment ger dig möjlighet att välja ljudabsorberande undertak med hårda krav på rengöring. God ljudmiljö förbättrar trivseln och främjar koncentrationen, vilket minskar risken för missförstånd och felaktiga beslut! RenaRum nr 9 halvsida 2017_178x120 mm.indd 1

Vi har en enkel lösning för

2017-10-24 13:48:11

• • •

Sterila laboratoriehandskar • Sterila rengöringsmedel • Sterila indränkta torkdukar •

Kontroll omgivningshygien Sterila engångskläder Sterila desinfektionsmedel

08-630 85 00 www.nordicbiolabs.se

RenaRum 9/2017

41


Månadens produkt

Ventilation

– Inte bara stora mängder luft in! Att en lokal är ventilerad är något som man idag bara tar för givet. Ventila­ tion används vanligtvis för att skapa en behaglig miljö för oss människor, men i vissa fall finns dessutom ett behov av att skapa en renhet hos den omgivande luften som är anpassad för det som ska hanteras. Detta gäller t ex vid tillverk­ ning och hantering av känsliga produk­ ter, i olika sjukhusmiljöer osv.

D

å man ventilerar en miljö är det inte enbart renheten på den luft som intro­ duceras som är av betydelse. Ventila­ tionsluftens renhet är visserligen av stor bety­ delse och denna renhet skapas genom att luften passerar ett eller flera olika ventilationsfilter.

Hur mycket luft som tillförs är också viktigt Förutom renheten på ventilationsluften är den mängd luft som tillförs, per tidsenhet, av stor betydelse. Man talar i detta sammanhang i termer av omsättningstal, eller luftens omsätt­ ningshastighet, som anger hur många gånger per timme den totala volymen luft i lokalen byts mot inkommande ventilationsluft. I vissa fall har man infört begreppet ”Reco­ very Time” för att beskriva omsättningen av luft i en lokal. ”Recovery Time” är ett mått på hur snabbt en lokal renas upp och återförs till sitt vilostadium (at rest) efter det att man lämnat lokalen. Olika sätt att introducera ventilationsluft Ventilationsluft kan introduceras in i en lokal

42

RenaRum 9/2017

på olika sätt. Det tre vanligaste sätten då man arbetar med kontrollerade lokaler är: • Omblandad ventilation • UDF-ventilation • TAF-ventilation Omblandande ventilation innebär att man tillför luft på strategiskt utvalda platser i tak eller högt uppe på en vägg och den tillförda luften får därefter rena upp rummet genom att späda ut eventuellt förekommande föroreningar. UDF-ventilation innebär att luften kommer antingen genom ett heltäckande filtertak, eller en heltäckande filtervägg, för att där­ efter under hög hastighet röra sig vertikalt nedåt respektive horisontellt genom lokalen. Hastigheten på den tillförda luften tillsam­ mans med att den tillförs gör att denna typ av ventilation fungerar som en ”kolv” och därmed baserar sin upprenande verkan genom uppfångning och uttransport.

TAF- Temperature controlled AirFlow TAF-ventilation baserar sin funktion på att man tillför ventilationsluften ovanför det som ska skyddas, alternativt i taket på en lokal. Luften som ska tillföras har en något lägre temperatur jämfört med lokalen vilket medför att den tillförda luften kommer att sedimen­ tera nedåt, på grund av skillnaden i densitet mellan den tillförda ventilationsluften och den i rummet befintliga luften. Denna teknik är inte ny, men vi kommer med största sannolikhet att se allt fler installa­ tioner baserade på denna teknik i framtiden.


Dina leverantรถrer

Vita Verita AB Carina Eckhardt Petter Marthall carina.eckhardt@vitaverita.com petter.marthall@vitaverita.com 08-551 096 46 08-551 096 42 0708-854 768 0738-440 900

Caverion Sverige AB Henrik Fredlund 0730-755 210 henrik.fredlund@caverion.com www.caverion.se

DFD Cleanroom Lisbeth Larsen +45 22 49 17 51 ll@dfd.dk www.dfd.dk

Camfil Svenska AB Evelina Zettervall 070-344 20 96 evelina.zettervall@camfil.com www.camfil.se

RenaRum 9/2017

43


NY BOK

Hans Roslings memoarer ges ut av Natur & Kultur den 9 november Hans Rosling (1948–2017) var professor i internationell hälsa vid Karolinska Institu­ tet. Han var också medgrun­ dare av stiftelsen Gapminder och en enormt uppskattad föreläsare och folkbildare både i Sverige och interna­ tionellt. Den 9 november ger Natur & Kultur ut hans självbiografi Hur jag lärde mig förstå världen.

i Davos eller i familjevardagen. Boken är skriven i samarbete med journalisten Fanny Härge­ stam som arbetat nära familjen med färdigställandet av boken.

nder det sista året av sitt liv arbetade han parallellt med två böcker. Factfulness handlar om varför vi människor har så svårt att förstå världen och vad vi kan göra åt det, och utkommer våren 2018. Den är skriven av Hans Rosling, sonen Ola Rosling och sonhustrun Anna Rosling Rönn­ lund, som tillsammans grundade stiftelsen Gapminder. Hur jag lärde mig förstå värl­ den är hans självbiografi och den utkommer redan den 9 november 2017. Det är Hans Roslings egen berättelse om hur en ung man från enkla omständigheter kunde använda vetenskapen för att ta sig ut i världen och förklara den på nytt. Han skriver öppet och personligt om sitt liv och sina svåraste beslut – oavsett om de fattades i akutrummet i Nacala i Moçambique, med makthavarna

Fanny Härgestam, medförfattare: ”Hans och jag visste att tiden var knapp redan när vi satte igång. Det gjorde att arbetet från början var mycket intensivt. Vi försökte helt enkelt hinna med så mycket som möjligt så snabbt som möj­ ligt. Vi samtalade intensivt, ofta flera timmar per dag. Och det var lätt att jobba med Hans – han hade hela tiden lust att diskutera och komma framåt”. Fanny Härgestam är journalist och författare. Hennes första bok Det här är vår tid, som handlar om livet för Tunisiens kvinnor efter den arabiska våren, gavs ut 2014 och nominerades till Stora journalistpriset. Hon är idag bosatt i Paris och arbetar främst för Sveriges Television.

U

44

RenaRum 9/2017

Agneta Rosling, Hans Roslings änka: ”Jag är väldigt glad att Hans fick tid att slutföra sina memoarer. De ger en levande bild av Hans som person, hans viktiga arbete och vårt liv tillsammans”.

Richard Herold, förlagschef på Natur & Kultur: ”Hans var en ena­stående person

och rycktes ifrån oss alldeles för tidigt. Med dessa båda böcker lämnar han kvar något av sin personlighet och sitt banbry­ tande arbete. Familjen har bistått i arbetet med böckerna på ett fantastiskt sätt. Jag tror att de här böckerna kommer att få många svenskar att se på världen med nya ögon”. • Källa: Natur & Kultur

Fakta >> Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt.Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.


PRODUKTNYTT

Kalendarium Cloud Logger möjliggör batteridriven fjärravläsning av temperatur.

Batteridriven temperaturlogger för avläsning via webben En batteridriven datalogger med SIM-kort, som också har lång batteritid, har länge varit efter­ frågat. Med Cloud Logger är nu detta möjligt.

E

nklare kan det inte bli, den helautomatiska ­loggern är färdigkonfigurerad och klar att använda direkt. Användaren kan få larm via sms eller e-post, följa mätningen på webben och få ­rapporter sända via mail. Batteridrift underlättar på många platser. På så sätt behöver man inte vara beroende av att det finns nätspänning och slipper dessutom kabeldragningar. Tidigare har dock batteritiden varit problematiskt. Kommunikationen har dragit mycket ström och en ­logger har därför inte haft möjlighet till batteridrift mer än en kort period. Med Cloud Logger är detta inte längre ett problem då den har batteritid upp till ett år. Loggern mäter temperatur med extern givare och skickar mätvärden till molntjänsten Intab Cloud för fjärravläsning. Förutom användning med batteri finns möjlighet att använda nätadapter. Loggern skickar då mätvärden fyra gånger i timmen till molnet. Med ­batteri skickas data två gånger per dygn. • Intab Cloud Logger hyrs per månad. Tanken med det nya systemet är att alla, till en låg kostnad, ska kunna temperaturövervaka på ett riktigt enkelt sätt. • Intab Interface-Teknik har ett brett utbud av data­ loggers och fjärrmätare för många mätområden. • Intab fungerar som ett resurscentrum för branscher verksamma inom bland annat fastighet, industri, livsmedel. Med över 40 års arbete i ryggen har vi stor erfarenhet av dataloggning. Professionella lösningar skräddarsys för att passa varje situation. •

2017 2 november PHSS QP FORUM CONFERENCE 2017 BRECON, POWYS (UK)

7 november RISKER OCH UTMANINGAR INOM LIVSMEDELSSÄKERHET - LIVSMEDELSFÖRENINGEN

28 – 29 november TEMA RENRUM 2017 UPPLANDS VÄSBY STOCKHOLM

29 – 30 november FORSKNING OCH INNOVATION FÖR SÄKERT DRICKSVATTEN STOCKHOLM

2018 6 februari EU GMP ANNEX 1 DRAFT REVISION INSIGHT JOINT PHSS & PQG CONFERENCE UK

20 – 21 mars FRAMTIDENS OPERATIONSAVDELNING 2018 STOCKHOLM

22 – 23 maj R3-SYMPOSIUM 2018 NAANTALI, FINLAND

Källa: Intab

RenaRum 9/2017

45


PRODUKTNYTT

Ultra-rena material från Parker Prädifa för applikationer inom livsmedel Parker Hannifins Engineered Materials Group (EMG), presenterar nu nya NBR- och FKM-material som en del av sitt mångsidiga utbud av rena och ultra-rena produkter för användning i känsliga appli­ kationer. Materialen har inter­ nationella godkännanden och certifieringar, och är lämpliga för tätningar och formdetaljer och för industriell användning som konsumentprodukter.

U

trustning för livsmedelsbe­ arbetning, såväl inom indu­ stri som i privata hushåll, kräver tätningar som förhindrar matrester, vatten, mjöl med mera från att tränga in i maskinernas känsliga inre, samtidigt som de skall erbjuda enkel rengöring. Parker Prädifa har lång erfarenhet av att utveckla innovativa material och tätningslösningar som möter aktuella krav på renhet och med­ iekompatibilitet, samtidigt som de säkrar lång livslängd och pålitliga prestanda. Matberedare och mixers är ett bra exempel. De hackar ingre­ dienser och hjälper användaren tillaga smoothies, såser, milksha­ kes med mera. Utöver tätningar i maskinen, kräver mixrar även speciella tätningar för skärbladet. Dessa speciella axeltätningar säkerställer att bladets drivaxel tätas mot inträngning av vätskor och andra ingredienser. På så sätt skyddas växelhus, motor och elektronik och maskinens livs­ längd optimeras.

46

RenaRum 9/2017

Höga krav på slitstyrka Tätningar för dessa applikationer måste klara tuffa krav, vilket gör att gummimaterial med hög slitstyrka behövs. Materialen skall klara skärbladens höga rotations­ hastigheter på upp till 10 000 varv per minut utan smörjning, samt mekanisk påverkan från ingredi­ enserna. Särskilt hårda substanser såsom nötter och iskuber kan skada tätningarna. Utöver frik­ tionsvärmen som uppstår vid den höga rotationshastigheten, expo­ neras tätningen för värme och kyla från livsmedlen. NBR N9400 – renaste materialet i klassen För dessa höga krav har Parker Prädifa utvecklat ett nytt NBRmaterial; N9400. Utöver de kända fördelarna med NBR såsom meka­ nisk styrka, bred kemisk kom­ pabtiilitet och ett gynnsamt pris/ prestanda-förhållande är N9400 med sin intelligenta uppbyggnad det renaste materialet i sin klass. Det möter applikationskraven från industrier såsom mat och dryck samt kemisk processindustri. N9400 är fritt från polycykliska aromatiska kolväten (PAH-fritt), nitrosaminfritt samt FDA-överens­ stämmande. Utöver FDA:s före­ skrivna extraktionstester i vatten och n-hexan, möter även N9400 kraven i andra extraktionstester som förekommer i mat och dryckindustrin. Migreringstester i etanol, ättik­ syra, och MMPO (modifierad poly­ fenylenoxid) enligt EU-förordning 10/2011, visade att N9400 möter

alla satta gränsvärden. Materialet visar också god åldringsbeständighet samt god kompatibilitet med vatten. FKM V9196 – det rena mate­ rialet för varma applikationer Moderna mixrar skall inte bara klara att hacka och blanda ingre­ dienser. Utrustade med ett system för uppvärmning, kan de även tillaga hela rätter, kontrollerade av mjukvara och appar. Mixern blir ”en gryta med skärblad”. Dessa moderna apparater ställer klart högre krav på tätningar, särskilt då med tanke på de höga temperaturerna som överstiger gränserna för NBR-material. För sådana applikationer, har Parker Prädifa utvecklat FKM-materialet V9196. Det möter inte enbart de tuffa kraven på temperatur och slitstyrka, det är också mycket tåligt mot alkaliska rengöringsmedel och många syror som förekommer i matberedning men också kemisk process­industri. I likhet med N9400, är V9196 fritt från polycykliska armoatiska kolväten (PAH-fritt), nitrosamin-fritt samt FDAöverensstämmande. Materialet möter kraven i FDA:s före­ skrivna extraktionstester i vatten och n-hexan, såväl som kraven i testerna enligt EU-förordning 10/2011 i etanol, ättiksyra, och MMPO. V9196 uppvisar också bra motståndskraft i överhettad ånga samt har god kompatibilitet med vatten. • Källa: Parker Hannifins


Besök ventilatorrenrum.se More than two decades of experience in the pharmaceutical and biotech industry

at your disposal

Deep Domain Knowledge: All pharmaceutical dosage forms • Automation (according to GAMP) • Biotechnical manufacturing processes • HVAC • Biopharmaceuticals • Clean rooms • Clean utility systems • Commissioning, qualifications and validation • Diagnostics production • Highly potent compounds in manufacturing • Regulatory and quality issues • Sterile manufacturing (LVP, SVP)

På vår nya hemsida finner du alla kontaktytor, våra tjänster samt vår inredningsserie och vårt nya flexibla modulsystem för kontrollerade miljöer. Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav!

Good engineering practices – our promise to you

www.elomatic.com

För mer information kontakta Catinka Ullmann, enhetschef, Ventilator Renrum på 070-692 69 19 | www.ventilatorrenrum.se

Städmaskiner för proffs

Certifierade städmaskiner för såväl Rena rum och pharmateknik som EX- och syraindustri Som Sverigeagent för Krahnen GMBH i Köln tillhandahåller OrangeClean dammsugare speciellt utvecklade för renrumsmiljöer men även industridammsugare för lättantändligt och farligt damm samt för syror och frätande vätskor. Maskinerna är helcertifierade (samtliga ingående komponenter) av DEKRA och är godkända för användning i utrymmen som kräver ISO klass 4. Vi specialanpassar maskinerna efter kundens behov. Ta en titt på vårt utbud av städmaskiner för proffs. Besök oss i monter 25 på Tema Renrum 2017 och träffa vår säljare eller boka ett möte på 08-628 23 10 eller info@orangeclean.se

OrangeClean är återförsäljare för märken som schweiziska TASKI samt tyska Krahnen, och vi har ett nära samarbete med KMG Maskinservice som är ett rikstäckande servicebolag som är utbildade på samtliga maskiner vi säljer.

www.orangeclean.se

RenaRum 9/2017

47


NYTT FRÅN LTH

25 nya professorer installerade Lunds Universitet har fått 25 nya professorer. LTH gratulerar professorerna, som installerades under högtidliga former.

särskilt spelberoende, Anders Håkansson

nder professorsinstallatio­ nen presenterade LTH:s rektor, professor Viktor Öwall, sju ­professorer: Aylin Ahadi, Nancy Bocken, Joakim Bood, Anders Gud­ mundsson, Frank Lipnizki, Johan Mauritsson och Jenny Palm.

Professorn i experimentell patologi med inriktning mot human tumörimmunologi, Karin Leandersson

U

Av dessa blir två – Nancy Bocken och Jenny Palm – professorer vid Internationella miljöinstitutet, medan övriga blir professorer vid LTH.

Professorsinstallationen vid Lunds universitet Följande professorer installeras:

Professorn i molekylärmedicin med inriktning mot hematologi och stamcellsbiologi, Jonas Larsson

Professorn i diabetesforskning, Charlotte Ling, professorn i neurokirurgi, Niklas Marklund Professorn i experimentell patologi med inriktning mot tumörbiologi, Jenny L Persson Professorn i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Christine Rubertsson Professorn i kirurgi, Lisa Rydén, professorn i evolutionsbiologi, Bengt Hansson

Professorn i global hälsa, Anette Agardh

Professorn i astronomi med inriktning mot exoplaneter, Anders Johansen

Professorn i fysiologi med inrikt­ ning mot farmakologi, Maria Björkqvist

Professorn i kvartärgeologi med inriktning mot maringeologi, Helena L. Filipsson

Professorn i neurologi med särskild inriktning mot minnes­ forskning, Oskar Hansson

Professorn i fysikalisk kemi med inriktning mot biokolloider stu­ derade med spridnings­metoder, Anna Stradner

Professorn i beroendemedicin

Professorn i evolutionsbiologi, Tobias Uller, professorn i systematisk biologi, Niklas Wahlberg Professorn i kemisk fysik med inriktning mot ultrasnabb spek­ troskopi på kemiska reaktioner och nya material för solenergi­ omvandling, Arkady Yartsev Professorn i mekanik Aylin Ahadi Professorn i hållbart företa­ gande – för en omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle, Nancy Bocken Professorn i förbränningsfysik med inriktning mot laserdiagnos­ tik, Joakim Bood Professorn i ergonomi och aerosolteknologi, Anders Gud­ mundsson Professorn i kemiteknik med inriktning mot separationspro­ cessen, Frank Lipnizki Professorn i atomfysik med inriktning mot attosekundfysik, Johan Mauritsson samt Professorn i hållbar stadsutveck­ ling – för en omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle, Jenny Palm. • Källa: LTH

Hygiensäkra tillverkningslokaler antibakteriella vattenbaserade ytskyddsfärger från esgard inc. aB

Motverkar: svartmögel, e-coli, listeria m m

48

RenaRum 9/2017

esgard inc. aB 08-776 44 95 www.esgard.se info@esgard.se

RenaRum 3/2011


Operio är patientens skydd mot luftens bakterier - skapar en steril zon kring sårområde och instrument

Operio är ett mobilt sterilzons­

aggregat med integrerat och fällbart assistansbord, avsett för användning i den sterila operationszonen. Med ett riktat ultrarent* luftflöde skyddar Operio både sårområde och sårnära sterila instrument mot luft­ buren smitta och bakteriebärande partiklar.

Operio ersätter assistansbordet i operationszonen och tar ingen ytterligare plats.

Vid större kirugiska ingrepp, komplettera med sterilbordet SteriStay för ett komplett skydd för all steril utrustning.

Se filmen om luftburen smitta i operationssalen och hur du skyddar din sterildukning:

www.toulmeditech.com Toul Meditech AB . Tunbytorpsgatan 31 . 721 37 Västerås Tel: 021-13 50 00 . info@toulmeditech.com . www.toulmeditech.com


HÄLSA

10 saker du måste veta

om hygien

För oss i Sverige är det svårt att tänka sig ett sjukhus där läkarna inte kan tvätta händerna mellan ­patienterna. Men i världens låginkomstländer saknar var tredje sjukhus tvål och rent vatten, trots att bra hygien är det bästa och effektivaste sättet att förhindra spridning av sjukdomar.

50

RenaRum 9/2017

A

tt tvätta händerna med tvål och vatten är helt enkelt livsviktigt, och det uppmärksammas den 15 oktober genom internationella hand­ tvättardagen. Därför har vi på ­WaterAid listat våra 10 favorit­ fakta om handtvätt.


WaterAids favoritfakta om ­handtvätt: • Ordet hygien kommer från Hygieia, hälsans gudinna i det antika Grekland. https://www. britannica.com/topic/Hygieia • De flesta vuxna i Storbritannien (84 procent) tvättar inte sina händer länge nog för att få bort bakterier och virus, trots att det bara tar 20 sekunder. https:// www.rpharms.com/resources/ essential-guides/handwashing • En fjärdedel av männen i Storbritannien tvättar inte sina händer med tvål efter att de har varit på toaletten. (WaterAidYouGov survey, 2016) • Att tvätta händerna i kallt vat­ ten är precis lika effektivt som att tvätta dem i varmt vatten. www.nhs.uk/news/lifestyleand-exercise/cold-water-just-as-

good-as-hot-for-handwashing/ • I en vanlig hand finns ungefär 150 olika typer av bakterier. www.colorado. edu/today/2008/11/03/ women-have-more-diverse-handbacteria-men-according-cuboulder-study • En enda sjuk person kan sprida smittsamma bakterier över halva kontoret på bara ett par timmar. Och kaffekannan är en av de platser som ofta har flest bak­ terier. https://uanews.arizona. edu/story/germs-spread-fast-atwork-study-finds • Se upp för fjärrkontroller och lampknappar. De är riktiga bakteriehärdar. www. nejm.org/doi/full/10.1056/ NEJM197209142871109 • Dataskrivbord kan ha upp till fem gånger så mycket bakterier

Om hygien

• Diarrésjukdomar är den fjärde vanligaste dödsorsaken för barn under fem års ålder.[1] Sju av tio fall uppskattas orsakas av bristande hygien • I utvecklingsländer saknar mer än vart tredje sjukhus rent vatten och tvål för handtvätt • Handtvätt med tvål och vatten kan minska risken att drabbas av diarrésjukdomar med hälften • Enligt Världsbanken är satsningar på hygien ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förbättra folkhälsan • Under förra året nådde WaterAid 1 653 000 ­människor med hygien­ utbildning

Hitta din leverantör på Rentforum.se AAF International B.V. Alpiq InTec Ost Ag AB Ninolab AirSon Engineering AB Avidicare AB Berendsen Textil Service AB BergmanLabora AB bioMérieux Sweden AB BioTekPro AB BioThema AB Borago AB Brookhaven Instruments AB Camfil Svenska AB Cavarion Sverige AB CRC Clean Room Control AB De Forenede Dampvaskerier DuPont Protection Solutions Ecophon ELOMATIC ExIS AB

Filtac AB Finnebäcks AB FOOD DIAGNOSTICS AB INREM AB ISS Facility Services AB Key2Compliance AB Labkontroll Sverige AB LaboRen Aps Lamidoors AB M+W Industries M Clean Education Miclev AB Mikrolab Stockholm AB My Air AB NNE Pharmaplan Nordic Biolabs AB Octanorm Nordic AB OrangeClean AB Orbit One AB Oxoid AB,ThermoFisher ­Scientifi

Parker Hannifin AB Particle Measuring Systems Nordic PB Teknik AB PharmaClean AB PharmaControl MQL AB QleanAir Scandinavia AB Serviceföretaget PIMA AB Svenska LABFAB Technogarden Engineering Resources AB Tomjo Produkter AB Toul Meditech AB Ultramare AB Vaisala OY Ventilator Renrum Vileda Professional Vita Verita AB VWR International AB

RenaRum 9/2017

51


som en toalettsits. https:// uanews.arizona.edu/story/ germs-spread-fast-at-workstudy-finds • På en av sex mobiltelefoner finns spår av avföringsbakterier. www.lshtm.ac.uk/newsevents/ news/2011/mobilephones.html • Vid en undersökning i USA hit­ tades avföringsbakterier på en klar majoritet av alla shopping­ vagnar. https://blogs.webmd. com/breaking-news/2011/03/ fecal-bacteria-on-72-of-shop­ ping-carts.html

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige: ”För oss här i Sverige är det svårt att tänka sig sjukhus som saknar rent vatten och möjlighet för läkare och sjuksköterskor att tvätta händerna mellan patienter. Tyvärr är detta vardag på många platser i världen. I

utvecklingsländer saknar idag mer än var tredje sjukhus rent vatten vilket innebär enorma risker för patienter och personal. På internationella handtvät­ tardagen uppmanar vi därför länder och biståndsgivare att

>> WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov. WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång

försäkra sig om att alla sjukhus de ansvarar för eller investerar i har säker tillgång till rent vatten, sanitet och hygie, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen. • Källa: WaterAid

till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag. • 844 miljoner människor saknar rent vatten. • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet. • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.

Är du den som får gå gratis i år? (när ni Går 3 och Betalar för 2)

presenterar tillsammans med BioTekPro AB

Tema Renrum 2017 28 - 29 november | Upplands Väsby | Stockholm

a Tem

52

RenaRum 9/2017

um Renr

2017


Nästa månads tema är Rena zoner

Nästa månads produkt är Konsulter och tjänster

Följ Rentforum.se på Twitter och Linkedin! Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på Rentforum.se: Världspoliodagen: Polio närmar sig utrotning Nu kommer ny äggmärkning Macchiarini frias: "Jag förstår att det väcker ­reaktioner" Protein stoppar bladlöss Ny marknad för allergitest Batterisatsningen - en energiinjektion Kemilabbet invigs New user manual for the cleanroom Rödbetor kan motverka diabetes typ 2 Norovirus outbreak mostly under control Celebrating International Infection Prevention Week

Inculcate practice of hand washing in children, scientist advises parents Enzymes That Degrade Staphylococcus Biofilms The 'Post-Antibiotic Apocalypse' Can Be Prevented The 'danger' foods that are actually safe and the ones that are far riskier than you thought A paradigm change in biologics microbiological contaminant control Bare hands and hand washing knock two restaurants down this week Nanomaterial risk profiling puts safety first Expert says hand washing can prevent 30% of diarrhea in children

Följ oss på: www.twitter.com/rentforum Följ oss även på Linkedin RenaRum 9/2017

53


CleanPack®: Customised cleanroom packaging and irradiation services CleanPack® services gain you more time for your core production activities. We customise your products according to your special requirements. VWR has two cleanroom suites that conform to Class 100/ISO Class 5 and Class 10 000/ ISO Class 7. In these cleanrooms we handle and customise products complying with the highest standards to meet your needs. For example, products that are not originally cleanroom compliant can be cleaned and packaged for use in a cleanroom. We can also customise or pack existing cleanroom products to adapt them to your individual needs: • • • • •

Gamma irradiation or EtO service Clean air washing of products for use in cleanrooms Re-packaging of bulk products in smaller packing units or sizes Packaging of single items in bulk packages Assembly of ready to use kits

We offer a wide range of bespoke services for your individual production environment. Please contact us for more detailed information and to discuss the best solution for your individual needs.

1 7

2

6

3 5 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Re-packaging of bulk items into smaller packs Bulk packing of individual items Adding additional layers of packaging Assembly of ready to use kits Customised presentations, e.g. colour coded packaging Gamma irradiation or EtO service Storage

RenaRum | Nummer 9 | 2017  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien