Page 1

RICHTLIJNEN BRONVERMELDING Fontys ACI CO & CE IEMES (Bron: Workshop Informatievaardigheden II, Fontys Mediatheek)

WAAROM BRONVERMELDING? Het vastleggen van gevonden bronnen is belangrijk om de volgende redenen:  in je literatuurrapport moet duidelijk zijn op welke bronnen je je baseert;  je biedt anderen de mogelijkheid om je betoog te controleren;  je biedt anderen de mogelijkheid zich verder te verdiepen in het onderwerp;  door bronvermelding voorkom je plagiaat. Auteursrecht en plagiaat De wet verbiedt het ongevraagd overnemen van letterlijke tekst van een ander (plagiaat). Zodra je citeert of parafraseert (de tekst weergeeft in je eigen woorden) zonder een juiste bronvermelding is er sprake van plagiaat. Ook bij het overnemen van ideeën, nieuw geïntroduceerde termen of informatie uit andermans werk moet je de bron vermelden om plagiaat te voorkomen. Op de site van Juridische Zaken van Fontys Hogescholen vind je de volgende informatie:  Het boekje "© Hoofdlijnen en toepassing auteursrecht"  De notitie "Plagiaat, NEE!!!" Ook de Fontys Mediatheken hebben informatie over auteursrecht verzameld, zie Fontys Mediatheek Auteursrecht Een aantal Fontys Hogescholen gebruikt software voor plagiaatcontrole, bijvoorbeeld Ephorus. Let op! Ook op Internetbronnen zit auteursrecht; behalve als de beheerder van de site expliciet op voorhand aangeeft dat de informatie vrijelijk gebruikt mag worden.

HOE VERMELD JE BRONNEN? Er zijn veel verschillende manieren om je bronnen te vermelden. Bij CO en CE IEMES hanteren we de APA richtlijnen. APA is de afkoring van American Psychological Association. Deze richtlijnen geven aanwijzingen voor het: 1. verwijzen naar bronnen in de lopende tekst; 2. samenstellen van de literatuurlijst. In dit document worden de belangrijkste richtlijnen weergegeven.

Richtlijnen Bronvermelding - Fontys ACI - CO & CE IEMES

-1-


1. Bronvermelding in lopende tekst Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden weergeeft, moet je ook op die plaats de bron vermelden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in je bronnenlijst, daarom kun je in de tekst volstaan met een verwijzing naar de auteur (achternaam) en jaartal, tussen haakjes.

BRONVERMELDING IN LOPENDE TEKST 1. Een verwijzing naar de auteur(s) plaats je achteraan een zin of tekst met het jaartal van de publicatie tussen haakjes. Voorbeeld: Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006) stellen dat er een grote kloof bestaat tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Of: Er bestaat een grote kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk (Broekkamp en Van Hout-Wolters, 2006). 2. Bij een letterlijk citaat zet je de verwijzing achteraan de zin tussen haakjes, met een komma tussen auteur(s), jaartal en paginanummer (N.B. Je citatie kan worden nagetrokken). Voorbeeld: Veel bibliotheken, die tegenwoordig ook nog eens veel samenwerken, hebben de beschikking over allerlei databases, die al dan niet online te benaderen zijn (Plooij, 2008, p. 39). 3. Indien een instantie de auteur is van een publicatie dan bestaat de verwijzing uit een combinatie van de naam van de instantie en het jaartal. Voorbeeld: Ook de Nederlandse overheid heeft een duidelijke visie op de taak van lerarenopleidingen en heeft de belangrijkste beleidsvoornemens op dat gebied onlangs vastgelegd (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2005). 4. Als er te veel literatuurverwijzingen in je verslag staan, kun je er ook voor kiezen om met voet- of eindnoten te werken. Voorbeeld: 1 (zie voetnoot) Let op: de volledige bronbeschrijving staat in de literatuurlijst en niet in de voet- en eindnoten! Tip: Bij voet- of eindnoten kun je ook allerlei opmerkingen plaatsen. Deze passen niet direct in de lijn van je rapport maar hebben wel te maken met je onderwerp.

1

Broekkamp & Van Hout-Wolters (2006) geven veel achtergrondinformatie over de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.

Richtlijnen Bronvermelding - Fontys ACI - CO & CE IEMES

-2-


2. Literatuurlijst samenstellen In de literatuurlijst bij je onderzoek geef je een overzicht van de geraadpleegde publicaties, websites en andere bronnen. Met de literatuurlijst laat je zien waar de informatie in je onderzoek vandaan komt. Zo zorg je ervoor dat citaten en beweringen kunnen worden gecontroleerd. Hieronder enkele belangrijke richtlijnen ten aanzien van literatuurlijsten.  De literatuurlijst bevat de titelbeschrijvingen van alle publicaties die je vermeld hebt in de lopende tekst.  De literatuurlijst staat in alfabetische volgorde, op achternaam van de auteur.  Wees consequent en volledig in je titelbeschrijvingen.  Publicaties met algemene, niet omstreden informatie zoals woordenboeken of andere handboeken worden niet vermeld (tenzij je hieruit letterlijk geciteerd hebt).  Zorg voor een ruimere regelafstand in de literatuurlijst (1,5 tot 2)  Neem de literatuurlijst altijd op achter in je verslag, na de aanbevelingen, maar voor de bijlagen. Richtlijnen voor opmaak:  jaar van uitgave of publicatiedatum tussen haakjes, achter de auteur;  titel van boek, tijdschrift, krant, document of website: Italic;  punt achter: jaar van uitgave / publicatiedatum; titel (met eventueel de druk); uitgever / paginanummer / url (dus aan het einde).

LITERATUURLIJST SAMENSTELLEN 1.

Boeken

Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele subtitel (eventueel druk). Plaats uitgever: uitgever. Voorbeeld:

Dijk, P. van & Jansen, F. (2003). Wereldgids: Reisgids door de literatuur. Amsterdam: Prometheus. 2.

Tijdschriftartikelen

Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum). Titel artikel: Eventuele subtitel. Naam van tijdschrift of krant, evt. nummer, paginanummer(s). Voorbeelden: Ouwerkerk, D. van & Grinten, J. van der. (2004). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie, 4, p. 11-13. Dongen, M. van. (7 juli 2005). Bestuur hoofdstad is niet effectief. Volkskrant, p. 12.

Richtlijnen Bronvermelding - Fontys ACI - CO & CE IEMES

-3-


3.

Internetbronnen

Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, volledige url website (inclusief http://). Voorbeelden: Meijden, B. van der (1998). Schiphol als thema voor een geschiedenis-, internet- en/of profielwerkstuk. Geraadpleegd op 7 juli 2005, http://www.histopia.nl/schiphol.htm Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (z.d.). WAO: Informatie voor werknemers over de kabinetsplannen. Geraadpleegd op 3 augustus 2004, http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=991&subrubriek_id=995&lin k_id=30945 4.

Online verschenen artikelen uit tijdschriften

Meerdere mogelijkheden, afhankelijk van het gepubliceerde artikel. 4.1 Krantenartikel op internet Hilts, P. J. (16 februari 1999). In forecasting their emotions, most people flunk out. The New York Times. Ontleend aan http://www.nytimes.com 4.2 Artikel op internet met exact hetzelfde formaat als een papieren origineel VandenBos, G., Knapp, S. & Doe, J.(2001). Role of reference elementsin the selection of resources by psychology undergraduates [Elektronische versie]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 4.3 Artikel op internet waarbij de online versie van een papieren origineel verschilt Marlowe, P., Spade, S. & Chan, C. (2001). Detective work and the benefits of colour versus black and white. Journal of Pointless Research, 11, 123-124. Geraadpleegd op 25 oktober, 2009, http://www.pointlessjournal.com/colour_vs_black_and_white.html 4.4 Artikel in een tijdschrift dat alleen via internet wordt gepubliceerd Sillick, T. J. & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Ontleend aan http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/article/view/71/100.au/index.php/ejap/ article/view/71/100

Richtlijnen Bronvermelding - Fontys ACI - CO & CE IEMES

-4-

test  

testje om te kijken of die het doet