Page 1

MÜBÂREK GÜN VE GECELERDE YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN DUA VE İBADETLER Fazilet Neşriyat

* Muharrem | Aşûre Günü * Saferü'l-Hayr * Rebîu'l-Evvel | Mevlid Gecesi * Rebîu'l-Âhir * Cemâziye'l-Evvel * Cemâziye'l-Âhir * Receb-i Şerîf | Receb Ayında Kılınacak Namaz | Regâib Gecesi | Mi'rac Gecesi * Şa'bân-ı Şerîf | Berâet Gecesi * Ramazân-ı Şerîf |Kadir Gecesi | Kadir Gecesinde Ne Yapılır? * Şevval * Zil-ka'de * Zil-hicce * Ana-Baba Haklarının Ödenmesi İçin * Husamâ Namazı * Bazı Tavsiyeler


* * * * *

Duhâ, Evvâbin, Teheccüd Namazları Tesbih Namazı Secde Âyetleriyle İlticâ Uyurken Okunacak Duâ Hatm-i Enbiyâ

﴾ ‫الررمحيمم‬ ‫الررسحمممن‬ ‫ا‬ ‫ م‬ ‫مبسسمم‬ ﴿ Muhterem Okuyucu, "Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER" isimli bu eserimizde, tarif edilen bazı namaz, oruç ve duâlar hakkında "mutlaka kılınmalı, tutulmalı, okunmalı" gibi ifadeler yer almış bulunmaktadır. Halbuki buralarda tarif ve tavsiye edilen ibâdetler, nâfile ibâdetler cümlesinden olup, yerine getirilmesi mecbûri değildir. Fakat, bu "mutlaka" kelimeleri ile, sadece tarif edilen nâfile ibâdetlerin ehemmiyetine ve karşılığında verilecek mükâfatın büyüklüğüne işâret edilmek istenmiştir. Nitekim hadîs-i kudsîde:

‫قنر ب ر‬ ‫ى‬ ‫ي رت ر ر‬ ‫ل‬ ‫ضبال ل ر‬ ‫ع رب ل ض‬ ‫مننى‬ ‫ ض‬ ‫جى‬ ‫ن ر ر‬ ‫ض‬ ‫وافض ض‬ ‫ضبالن ن ر‬ ‫ور‬ ‫دى‬ ‫فرررئ ض ض‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ب‬ buyurularak "Farzlarla kulum benim gadabımdan (azabımdan) kurtulur. Nâfilelerle bana (benim rızama) yaklaşır", buyurulmaktadır. Böylece; nâfile ibâdetleri yerine getirmek mecbûrî olmamakla beraber, bu ibâdetler kulu Allah'a yaklaştırmaktadır. O halde; mânevî mertebelere nâil olmak isteyen herkes, bu tarif edilen ibâdetleri imkân nisbetinde yerine getirmelidir. Yapılmadığı takdirde ise, mânevî bir mes'ûliyeti yoktur.

***

Muharrem Muharrem ayı, hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ile yatsı arasında (yâni Zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için 2 rek'at namaz kılınır.


Namaza şu niyetle başlanır: "Yâ Rabbî, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübârek kılman; afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saadetlere nâil eylemen için; Allâhü Ekber" Her iki rek'atte: 7 Fâtiha-i şerîfe, 7 Âyetü'l-Kürsî, 7 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra: 11 defa:

‫مل ل ب‬ ‫ري ر‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫حد ره ب‬  ‫ورهبور‬ ‫ت‬ ‫وري ب ض‬ ‫حضيى‬ ‫ي ب ل‬ ‫مد ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ه‬ ‫ور ل‬ ‫ه‬ ‫مي ب‬ ‫ح ل‬ ‫ورل ر ب‬ ‫ك‬ ‫ال ل ب‬ ‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ،‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ‫ك‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ش ض‬ ‫ك ب ن‬ ‫ع ررلى‬ ‫خي لبرورهبور‬ ‫ ر‬ ‫ل‬ ‫ديرر‬ ‫ال ل ر‬ ‫ب ضي رد ضهض‬ ‫ت‬ ‫قر ض‬ ‫ىءء‬ ‫ر‬ ‫مو ب‬ ‫ي ر ب‬ ‫ل ر‬ ‫ى‬ ‫ش ل‬ ‫ح ى‬ "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr" 11 İstiğfâr-ı şerîf, 11 Salevât-ı şerîfe okunup duâ yapılır. Duâda, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

Muharrem'in birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır: "Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyeti ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr olacak amellerden muhâfaza buyur. Allâhü Ekber" Tesbih namazında şunlar okunur: 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 "Âmener-resûlü..." (Sûre-i Bakara'nın son iki âyeti, Sûre-i Âli İmrân'ın ilk iki âyeti de ilâve edilerek), 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 "Hüvallâhüllezî..." (Sûre-i Haşr'ın son üç âyeti), 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 İhlâs-ı şerîf. Namazdan sonra istiğfar edilir, Salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir.


Muharrem'in birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı şerîf okuyanları, Cenâb-ı Hakk lutfuyla, keremiyle huzûruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir.

Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peşpeşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selam vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbî senin rızâ-i şerîfin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya her hangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için; Allâhü Ekber" 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı şerîf, 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 "El-hâkümüt-tekâsür...", 11 İhlâs-ı şerîf, 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 5'inci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 "Kul yâ eyyühel-kâfirûn...", 11 İhlâs-ı şerîf, 6'ncı rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra dua edilir.

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10'uncu gün aşûre pişirmek fazîletli ibâdetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radıy'allâhu anhümâ) Efendilerimiz'le cennete girecekleri ümit edilir. Bu 10 günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10'uncu günleri oruç tutmalıdırlar. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz 9'uncu günü seferde bulunuyorlardı. O bakımdan yalnız 10'uncu günü oruç tutmuşlar ve "sağ olursak gelecek sene 9'uncu günü de tutarız" buyurmuşlardır.


Muharrem'in 9 ve 10'uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9 ve 10'uncu geceleri teheccüd vaktinde rızâ-i ilâhî için 4 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 50'şer İhlâs-ı şerîf okunur.

Teheccüd vakti: Öğle vakti gündüzün hangi saatinde giriyorsa, gecenin o saatinde de teheccüd vakti girmiş olur.

Bu günlerde Hatm-i Enbiyâ'ya devam etmeli. Bilhassa 9'uncu günü akşamı, yâni 10'uncu gecesi muhakkak Hatm-i Enbiyâ yapılmalıdır. Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar fazla istiğfar etmelidir. Aşûre Günü Muharrem'in 10'uncu günü Aşûre günüdür. Aşûre gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir. Fakîh Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri'nin beyânına göre Aşûre günü meydana gelen hâdiselerden bazıları şunlardır: 1. Yerlerin ve göklerin yaratılması, 2. Hz. Âdem (a.s.)'in tevbesinin kabul edilmesi, 3. Hz. Musa (a.s.)'nın Firavn'ın şerrinden kurtulması ve Firavn'ın helak olması, 4. Hz. İbrahim (a.s.)'in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması, 5. Hz. Eyyûb (a.s.)'un hastalıktan şifâ bulması, 6. Hz. Yûnus (a.s.)'un balığın karnından kurtulması, 7. Hz. Süleyman (a.s.)'a saltanat verilmesi, 8. Hz. Nuh (a.s.)'un gemisinin karaya oturması, 9. Hz. Hüseyin (r.a.)'in şehid edilmesi ve 10. Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.

Aşûre Günü ne yapılır? a - O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur. b - En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir. Fakir-fukarâ sevindirilir. c - O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.


d - 10 defa şu duâ okunur:

‫ورزضن ر ر ل‬ ‫ضى‬ ‫ش‬ ‫ال ل ض‬ ‫مل لرء‬ ‫ ض‬ ‫اللهض‬ ‫ن‬ ‫النر ر‬ ‫مب لل رغر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ب‬ ‫ور ر‬ ‫ال لعضل لم ض‬ ‫من لت ررهى‬ ‫ور ب‬ ‫ن‬ ‫ميرزا ض‬ ‫العرلر ض‬ ‫ة‬

"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetelarş" e - Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra 100 defa:

‫ص ن‬ ‫م‬ ‫ورا ضب لررا ض‬ ‫ح‬ ‫م ر‬ ‫م ر‬ ‫روآد ر ر‬ ‫مد ء‬ ‫ ر‬ ‫ل‬ ‫ ر‬ ‫ع ررلى‬ ‫ل‬ ‫هي ر‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬ ‫سي ند ضرنا‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬ ‫سي ند ضرنا‬ ‫رالل نهب ن‬ ‫ ر‬ ‫م‬ ‫آ ض‬ ‫ورع ررلى‬ ‫مد ء‬ ‫وربنو ء‬ ‫م‬  ‫ه‬ ‫ور ض‬ ‫سى‬ ‫ ض‬ ‫م‬ ‫ور ر‬ ‫اللهض‬ ‫ت‬ ‫ملر ر‬ ‫عي ر‬ ‫مو ر‬ ‫م ب‬ ‫سل ر ب‬ ‫وا ب‬ ‫روال ل ب‬ ‫ن‬ ‫ماب ري لن رهب ل‬ ‫ور ر‬ ‫سى‬ ‫ور ب‬ ‫ ر‬ ‫ن‬ ‫صل ر ر‬ ‫سضلي ر‬ ‫الن نب ضنيي ر‬ ‫ن‬ ‫م ر‬ ‫ن‬ ‫ا ر ل‬ ‫م‬ ‫ج ر‬ ‫ع رل ري لهض ل‬ ‫مضعي ر‬

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn"

f - Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Beher rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe, 70 defa:

‫ل‬ ‫حو ل ر‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ى‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫ظيم ض‬ ‫العرل ض ن‬ ‫ضباللهض‬ ‫ا ضل ن‬ ‫قبونة ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ل‬

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur. Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)'in hidâyeti ve halâsı için duâ edilir.

***

Saferü'l-Hayr Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü, âfât-ı semâviye ve âfât-ı arâziyeden muhâfaza olmak için 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra en az 11 İstiğfâr-ı şerîf ve 11 Salât-ı Münciye okunur.


***

Rebîu'l-Evvel Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bu ayın 12'sinde dünyayı şereflendirmişlerdir. Bu itibarla, senenin ilk kandili olan Velâdet kandili (Mevlid gecesi) bu ayın 12'nci gecesidir. Bu ay içinde mümkün olduğu kadar salât-ü selâmı (Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye) çok okumalıdır.

Mevlid Gecesi Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için bir tesbih namazı kılmalı, bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır. Tesbih namazına niyet: "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"

***

Rebîu'l-Âhir Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için sabahakşam üçer kere şu duâyı okumalıdır:

‫ورزضن ر ر ل‬ ‫ضى‬ ‫ش‬ ‫ال ل ض‬ ‫مل لرء‬ ‫ ض‬ ‫اللهض‬ ‫ن‬ ‫النر ر‬ ‫مب لل رغر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ب‬ ‫ور ر‬ ‫ال لعضل لم ض‬ ‫من لت ررهى‬ ‫ور ب‬ ‫ن‬ ‫ميرزا ض‬ ‫العرلر ض‬ ‫ة‬ "Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetelarş"


***

Cemâziye'l-Evvel Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam etmelidir. ***

Cemâziye'l-Âhir Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam etmelidir.

***

Receb-i Şerîf Receb ayı "Eşhur-u hurum"dan olup ŞEHRULLAH yâni Allah'ın ayıdır. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda Allah'a çok ilticâ etmelidir. Recebin 1'inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2'nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3'üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Bu, hadîs-i şerîf ile sâbittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevâbı verilir. Receb-i şerîf Cenâb-ı Hakk'a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zât-ı İlâhî'yi bildiren İhlâs-ı şerîf sûresini çok okumalı; tevhîd, istiğfar ve salevât-ı şerîfeleri ihmal etmemelidir. Bu ayda 2 kandil vardır: İlk Cuma gecesi Regaib Kandili, 27'nci gecesi Mi'rac Kandili. 1'inci gecesi bir tesbih namazı veya Receb-i şerîfin ilk onu zarfında bir defaya mahsus olmak üzere kılınan on rek'at namaz kılınabilir. Bu namazda, her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 3 "Kul yâ eyyühelkâfirûn...", 3 İhlâs-ı şerîf okunur. Nitekim ileride kılınış şekli anlatılacaktır.


Receb ayında her gün başında ve sonunda 7'şer Fâtiha-i şerîfe okumak sûretiyle 100 İhlâs-ı şerîf okumak da çok sevaptır. Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiyâ yapmalı ve oruç tutmalıdır. 13, 14 ve 15'inci günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerîfeyi yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan şifâ bulur. Receb Ayında Kılınacak Namaz Receb'in 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile 20'si arasında ve 21'i ile 30'u arasında sadece birer defa olmak üzere kılınacak 10'ar rek'at Hacet namazı vardır. Hepsinin de kılınış şekli aynıdır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat Cuma ve Pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdâldir. Bu namaz, mü'min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek'at namazı kılanlar hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek'at namaz, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in berberi Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir. Kılınış şekli Hacet namazına şu niyetle başlanır: "Yâ Rabbî, beni dünyayi teşrifleri ile nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerîf hürmetine, feyz-i ilâhîne, rızâ-i ilâhîne nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle, rızâ-i şerîfin için Allâhü Ekber." [1] Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "Kul yâ eyyühel-kâfirûn...", 3 İhlâs-ı şerîf okuyup, 2 rek'atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır. Namazdan sonra 11 defa:

‫مل ل ب‬ ‫ري ر‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫حد ره ب‬  ‫ورهبور‬ ‫ت‬ ‫وري ب ض‬ ‫حضيى‬ ‫ي ب ل‬ ‫مد ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ه‬ ‫ور ل‬ ‫ه‬ ‫مي ب‬ ‫ح ل‬ ‫ورل ر ب‬ ‫ك‬ ‫ال ل ب‬ ‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ،‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ‫ك‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ش ض‬ ‫ك ب ن‬ ‫ع ررلى‬ ‫خي لبرورهبور‬ ‫ ر‬ ‫ل‬ ‫ديرر‬ ‫ال ل ر‬ ‫ب ضي رد ضهض‬ ‫ت‬ ‫قر ض‬ ‫ىءء‬ ‫ر‬ ‫مو ب‬ ‫ي ر ب‬ ‫ل ر‬ ‫ى‬ ‫ش ل‬ ‫ح ى‬

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr"

Receb'in 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rek'attan sonra 11 defa şu duâ edilir:


‫دا‬ ‫روا ض‬ ‫ضالهها‬ ‫ا رب ر ه‬ ‫ما‬ ‫ ر‬ ‫ما‬ ‫ ر‬ ‫وضت لهرا‬ ‫فرلرهدا‬ ‫دا‬ ‫م ه‬ ‫ح ه‬ ‫ا ر ر‬ ‫دا‬ ‫ح ه‬ ‫دائ ض ه‬ ‫قرييو ه‬ ‫حييا‬ ‫ص ر‬ ‫ ر‬ ‫دا‬

"İlâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyûmen dâimen ebedâ" Receb'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rek'atten sonra da, şu duâ 11 kere okunur:

‫مب ر‬ ‫قر ر‬ ‫ما‬ ‫ ب‬ ‫ورل ر‬ ‫ت‬ ‫ضي ل ر‬ ‫ل ض ر‬ ‫رراد ن‬ ‫ورل ر‬ ‫ت‬ ‫من رعل ر‬ ‫ ر‬ ‫ما‬ ‫ل ض ر‬ ‫ي‬ ‫ ب‬ ‫ورل ر‬ ‫ت‬ ‫ا رع لط ري ل ر‬ ‫ما‬ ‫ل ض ر‬ ‫مان ضعر‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫م‬ ‫رالل نهب ن‬ ‫معلط ض ر‬ ‫ل‬ ‫من ل ر‬ ‫دن ر‬ ‫ ر‬ ‫فعب‬ ‫ورل ري رن ل ر‬ ‫ت‬ ‫الورهن‬ ‫ا لل رع لرلى‬ ‫ى‬ ‫ ض‬ ‫جد ن‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ال ل ر‬ ‫ك‬ ‫ال ل ر‬ ‫ذا‬ ‫ ر‬ ‫ما‬ ‫ ب‬ ‫جد ي‬ ‫م ر‬ ‫حك ر ل‬ ‫ل ض ر‬ ‫ل‬ ‫العرل ض ن‬ ‫ى‬ ‫ررب ن ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ريم ض‬ ‫الور ن‬ ‫ا لل رع لرلى‬ ‫ى‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫هاب ض ب‬ ‫ ب‬ ‫ب‬ ‫ا ض‬ ‫ال لك ر ض‬ ‫ا لل رع لرلى‬ ‫ى‬ ‫العرل ض ن‬ ‫ى‬ ‫ررب ن ر‬ ‫ن‬ ‫العرل ض ن‬ ‫ى‬ ‫ررب ن ر‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ور ن‬ ‫ريا‬ ‫ب‬ ‫ور ن‬ ‫ريا‬ ‫ب‬ ‫ور ن‬ ‫ريا‬ ‫ب‬ ‫ور ن‬ ‫ها ب‬ ‫ها ب‬ ‫ها ب‬ ‫ها ض‬ "Allâhümme lâ mânia limâ a'tayte ve lâ mu'tıye limâ mena'te ve lâ râdde limâ kazayte ve lâ mübeddile limâ hakemte ve lâ yenfeu zel-ceddi minkelceddü. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a'lel-vehhâb. Sübhâne rabbiyel-aliyyila'lel-vehhâb. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a'lel-kerîmil-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü ya vehhâb"

Regâib Gecesi Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesi "Regâib gecesi"dir. Bu gece, oruçlu olarak karşılanmalıdır. Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha-i şerîfeden sonra her rek'atte 3 "İnnâ enzelnâhü...", 12 İhlâs-ı şerîf okunur. Kadir Suresi, Okunuşu ve Anlamı

‫القدر‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬

Bismillâhirrahmânirrahîm Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla

‫ال ل ر‬ ‫ل ري لل رةض‬ ‫ضفي‬ ‫رأنرزل لرناه ب‬ ‫إ ضننا‬ ‫قد لرض‬

1 İnnê enzelnâhü fî leyletilkadri 1 Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik

‫أ رد لررا ر‬ ‫ما‬ ‫ال ل ر‬ ‫ة‬ ‫ل ري لل ر ب‬ ‫ما‬ ‫ ر‬ ‫ك‬ ‫ور ر‬ ‫قد لرض‬

2Ve mê edrâke mê leyletülkadri 2 Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

‫م ر‬ ‫خير‬ ‫ ر‬ ‫ف‬ ‫ال ل ر‬ ‫ة‬ ‫ل ري لل ر ب‬ ‫أل ل ض‬ ‫ن‬ ‫ ر ل ر ن ل‬ ‫قد لرض‬ ‫شهلرء‬

3 Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin 3 Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır

‫ك ب ن ر‬ ‫من‬ ‫ربهم‬ ‫بإذ لن‬ ‫فيها‬ ‫والروح‬ ‫ة‬ ‫ت رن رنز ب‬ ‫أ ل‬ ‫ل‬ ‫مرلئ ضك ر ب ر ي ب ض ر ض ض ض ر ن ض ن‬ ‫ال ل ر‬ ‫ل‬ ‫مرء‬

4 Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin


4 O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner

‫ال ل ر‬ ‫مط لل رضع‬ ‫ف ل‬ ‫ ر‬ ‫ي‬ ‫سرل ر‬ ‫ر‬ ‫ ر‬ ‫حنتى‬ ‫ه ض ر‬ ‫م‬ ‫جرض‬

5 Selêmün hiye hattê matla’ıl fecri 5 Artık o gece bir esenliktir gider Tâ [ki] tan ağarana kadar) Namazdan sonra 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiye:

‫ص ن‬ ‫م‬ ‫ص ل‬ ‫م ر‬ ‫ور ر‬ ‫حب ضهض‬ ‫ ر‬ ‫ع ررلى‬ ‫ل‬ ‫سل ن ل‬ ‫ا لل ب ن‬ ‫ى‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬ ‫سي ند ضرنا‬ ‫رالل نهب ن‬ ‫ور ر‬ ‫آل ضهض‬ ‫ورع ررلى‬ ‫ى‬ ‫ ر‬ ‫م‬ ‫م ن‬ ‫الن نب ض ن‬ ‫مد ء‬

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim" Secdede 70 defa:

‫ح‬ ‫وررر ي‬ ‫ررب يرنا‬ ‫س‬ ‫قب ي‬ ‫ح‬ ‫سيبو ر‬ ‫ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ب‬ ‫دو ر‬ ‫رواليرو ض‬ ‫مل رئ ضك رةض‬

"Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur. Secdeden kalkıp 1 defa:

‫ا ضن ن ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اغ ل ض‬ ‫ب‬ ‫ورت ر ر‬ ‫م‬ ‫روالر ر‬ ‫فلر‬ ‫رر ن‬ ‫ا لل رك لرر ب‬ ‫ا لل رع ريز‬ ‫ت‬ ‫ا رن ل ر‬ ‫ك‬ ‫ت رعلل ر ب‬ ‫ما‬ ‫ع ر ن‬ ‫جاورلز‬ ‫ح ل‬

"Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke entel-eazzülekrem" okunur. Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa:

‫ح‬ ‫وررر ي‬ ‫ررب يرنا‬ ‫س‬ ‫قب ي‬ ‫ح‬ ‫سيبو ر‬ ‫ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ب‬ ‫دو ر‬ ‫رواليرو ض‬ ‫مل رئ ضك رةض‬

"Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur. Secdeden kalkıp duâ yapılır. Duâda Hz. Allâh'a şu şekilde de ilticâ etmelidir:

‫ربارض ل‬ ‫م‬ ‫ور ر‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ضا ر‬ ‫م ر‬ ‫شعلربا ر‬ ‫ج ر‬ ‫رر ر‬ ‫ل ررنا‬ ‫ك‬ ‫رر ر‬ ‫ورب رل نغلرنا‬ ‫ن‬ ‫رالل نهب ن‬

"Allâhümme bârik lenâ recebe ve şa'bân. Ve bellığnâ ramazân" Regâib gecesinden sonraki gündüzde (yani Cuma günü) öğle ile ikindi arasında, 2 rek'atte bir selâm verilerek 4 rek'at teşekkür namazı kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 7 Âyetü'l Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 "Kul eûzu birabbil-felak...", 5 "Kul eûzu birabbin-nâs..." okunur. Namazdan sonra 25 defa:

‫ل‬ ‫حو ل ر‬ ‫ل‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ى‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫ال ل ب‬ ‫ال لك رضبيرض‬ ‫ظيم ض‬ ‫مت ررعا ض‬ ‫العرل ض ن‬ ‫ضباللهض‬ ‫ا ضل ن‬ ‫قبونة ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ل‬

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîmil-kebîril-müteâl"


25 defa:

‫ا ضل ري ل ر‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ه‬ ‫ست رغل ض‬ ‫ورا ربتو ب‬ ‫م‬ ‫ار ل‬ ‫ظي ر‬ ‫الل ر‬ ‫فبر‬

"Estagfirullâhe'l-aziym. Ve etûbü ileyk" denilip duâ yapılır.

Mi'rac Gecesi Receb-i şerîfin 27'nci gecesi "Mi'rac gecesi"dir. Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır. Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. Namaza niyet: "Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber." Namazdan sonra: 4 Fâtiha-i şerîfe, 100 defa:

‫حو ل ر‬ ‫ضبا‬ ‫ا ضل ن‬ ‫قبونة ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ل‬ ‫ ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫روال ل ر‬ ‫اللهض‬ ‫ن‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ب‬ ‫روالل ب‬ ‫ه‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ضللهض‬ ‫مد ب‬ ‫ح ل‬ ‫ل‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ى‬ ‫ظيم ض‬ ‫العرل ض ن‬ ‫للهض‬ "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" 100 İstiğfâr-ı şerîf, 100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır. Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz. Mi'rac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 5 Âyetü'l-Kürsî, 5 "Kul yâ eyyühel-kâfirûn...", 5 İhlâs-ı şerîf, 5 "Kul eûzu birabbil-felak...", 5 "Kul eûzu birabbin-nâs..." okunur.


***

Şa'bân-ı Şerîf Şa'bân ayı Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ayıdır. Bu itibarla bu ayda Salevât-ı şerîfeye çok devam etmek lâzımdır. Yine mümkün oldukça İstiğfâr-ı şerîf, Salevât-ı şerîfe, İhlâs-ı şerîf okumalı, teheccüd ve tesbih namazları kılmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır. "Şa'bân" kelimesinde beş harf vardır. Bu harfler şu mânâlara gelmektedir: ‫ش‬ : Şerefli

‫ع‬ : Ulvî ‫ب‬ : Berâet (Be harfi, kelimenin tam ortasında olup, bu ayın ortası, yani 15'inci gecesi Berâet gecesidir.) ‫ا‬ : İhsan-ı ilâhî

‫ن‬ : Nûr-i ilâhîye nâiliyet. Bu nûr kâfirlere zulmet ve gadab-ı ilâhîdir. Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe ve 3 Âyetü'l-Kürsî ile bir tesbih namazı kılınır. Şa'bân'ın 27'nci gecesi, akşam ile yatsı arasında iki rek'at teşekkür namazı kılınacak. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur. Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, beni Resûl-i Zîşân Efendimiz'in ayının sonuna yaklaştırdın. Resûlullah Efendimiz'i ve mübârek ayını bana hem şefi' ve hem de şâhid eyle, Allâhü Ekber" Namazdan sonra 70 defa İstiğfâr-ı şerîf:

‫ا ضل ري ل ر‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ه‬ ‫ست رغل ض‬ ‫ورا ربتو ب‬ ‫م‬ ‫ار ل‬ ‫ظي ر‬ ‫الل ر‬ ‫فبر‬

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk", 100 defa da şu Salevât-ı şerîfe okunacak:

‫ل‬ ‫ص ن ر‬ ‫ص ن‬ ‫ج‬ ‫ا لل ر ل‬ ‫ضفى‬ ‫مد ء‬ ‫م ر‬ ‫ ر‬ ‫ع ررلى‬ ‫ل‬ ‫م ر‬ ‫ج ر‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬  ‫سد ض‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬ ‫ح‬ ‫رالل نهب ن‬ ‫ور ر‬ ‫ح‬ ‫ ر‬ ‫م‬ ‫ال رلرروا ض‬ ‫ضفى‬ ‫مد ء‬ ‫برو ض‬ ‫ع رلى‬ ‫ل‬ ‫ص ن‬ ‫ال ل ب‬ ‫ضفى‬ ‫مد ء‬ ‫ع ررلى ر‬ ‫ل‬ ‫م ر‬ ‫ر‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬ ‫قب لرض‬ ‫ور ر‬ ‫ساد ض‬ ‫قببورض‬

"Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil-ervâh. Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil-ecsâd. Ve salli alâ kabri Muhammedin fil-kubûr". Namazdan sonra "Yâ Rabbî, senin huzûr-ı sırr-ı ehadiyyetine ilticâ ediyorum" denilir. Berâet Gecesi


Şa'bân-ı şerîfin 15'inci gecesi "Berâet gecesi"dir. Bu gecede hiç olmazsa bir tesbih namazı kılınır. Berâet gecesinde 100 rek'atlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber" Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. İki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'atte tamamlanır. Her rek'atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek'at olarak da kılınabilir. Namazdan sonra, (Hz. Allâh'ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ'nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ismidir.) Okunacak olanlar: İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere Salevât-ı şerîfe: 14 kere Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere "Lekad câeküm..." (besmeleyle): 14 kere [2] 14 kere "Yâsîn" dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf [3] İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere "Kul eûzu birabbil-felak..." (besmeleyle): 14 kere "Kul eûzu birabbin-nâs..." (besmeleyle): 14 kere 14 kere:

‫حو ل ر‬ ‫ضبا‬ ‫ا ضل ن‬ ‫قبونة ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ل‬ ‫ ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫روال ل ر‬ ‫اللهض‬ ‫ن‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ب‬ ‫روالل ب‬ ‫ه‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ضللهض‬ ‫مد ب‬ ‫ح ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫العر ض‬ ‫ى‬ ‫ظيم ض‬ ‫العرل ض ن‬ ‫للهض‬ "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere Bunlardan sonra duâ yapılır. ***

Ramazân-ı Şerîf


Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Ümmet-i Muhammed'in ayıdır. Gündüzleri oruçla, geceleri teravih namazlarıyla ihya edilir. Ramazân-ı şerîf Kur'an ayıdır. Bu itibarla, Kur'an okumasını bilen herkes bu ayda bir hatim yapmalıdır. Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azaddır. Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı, (Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. "Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur. Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır. Birinci 10 gün içinde mümkünse tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

‫ا ضل ري ل ر‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ه‬ ‫ست رغل ض‬ ‫ورا ربتو ب‬ ‫م‬ ‫ار ل‬ ‫ظي ر‬ ‫الل ر‬ ‫فبر‬

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

İftara yakın:

‫ضلى‬ ‫فلر‬ ‫اغ ل ض‬ ‫فررةض‬ ‫مغل ض‬ ‫روا ض‬ ‫ريا‬ ‫م‬ ‫ ال ل ر‬  ‫س ع ر‬ ‫رالل نهب ن‬

"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî", iftar esnâsında da:

‫رضلزقض ر‬ ‫ورع ررلى‬ ‫ت‬ ‫ورع رل ري ل ر‬ ‫ت‬ ‫ورب ض ر‬ ‫ت‬ ‫ل ر ر‬ ‫م‬ ‫غ ر‬ ‫م‬ ‫صو ل ر‬ ‫ا رفلط رلر ب‬ ‫ك‬ ‫ت رورك نل ل ب‬ ‫ك‬ ‫من ل ب‬ ‫آ ر‬ ‫ك‬ ‫م ب‬ ‫ص ل‬ ‫رالل نهب ن‬ ‫ور ر‬ ‫ت‬ ‫ ب‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ن روري ل ب‬ ‫د ء‬ "Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü" duâsı okunur.

Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek'at namaz kılarak, Allâh'a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur. Kadir Gecesi


Kadir gecesinin, Ramazân-ı şerîfin 20'sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dâir müteaddit hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. Birinden itibaren aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır. İmâm-ı Şârânî Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı şerîfin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir: Ramazân-ı şerîf pazar günü girerse Kadir gecesi 29'uncu gecedir. Ramazân-ı şerîf pazartesi günü girerse Kadir gecesi 21'inci gecedir. Ramazân-ı şerîf salı günü girerse Kadir gecesi 27'inci gecedir. Ramazân-ı şerîf çarşamba günü girerse Kadir gecesi 19'uncu gecedir. Ramazân-ı şerîf perşembe günü girerse Kadir gecesi 25'inci gecedir. Ramazân-ı şerîf cuma günü girerse Kadir gecesi 17'inci gecedir. Ramazân-ı şerîf cumartesi günü girerse Kadir gecesi 23'üncü gecedir. İmâm-ı Şârânî Hazretleri 30 sene, Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır. Birçok ehlullah da bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır. Kadir gecesinin bu ay içinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, mü'minlerin her geceyi Kadir gecesi bilip, her gecede ibadeti çok etmeleri içindir. Kadir gecesinde hava berrak ve güzel olur. O gece herşey Allâh'a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlılaşır. Mü'minler afv-ı ilâhî ve mağfireti sübhânîye mazhar olurlar.

Kadir Gecesinde Ne Yapılır? Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır: 1'inci rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..." 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf, 3'üncü rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..." 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf, okunur. Namazdan sonra: 1 defa:

‫مد ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ضروللهض‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫ح ل‬ ‫رالل ب‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫والل ب‬ ‫ه‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫رالل ب‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫رالل ب‬

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd" 100 "Elem neşrah leke sadrak..." 100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..." 100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

‫ا ضن ن ر‬ ‫م‬ ‫ع رننى‬ ‫ف‬ ‫ال لعر ل‬ ‫ب‬ ‫ع ر ب‬ ‫ك‬ ‫رفاع ل ب‬ ‫فور‬ ‫ت ب ض‬ ‫م‬ ‫ح ي‬ ‫ري ر‬ ‫رالل نهب ن‬ ‫ك ر ض‬ ‫فوى‬

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"


Mümkünse kandil gecesi olması hasebiyle bir de tesbih namazı kılmalıdır.

***

Şevval Hac aylarının ilkidir. Bayram günlerinde salevât-ı şerifeler okumalıdır. Bu ay içinde 6 gün nâfile oruç tutulur. Şevval'in 12'si ile 17'si arasında tutulduğunda eyyâm-ı biyz de oruçlu geçirilmiş olacağından çok büyük sevabı vardır. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, Şevval ayından 6 gün oruç tutanların, senenin tamamını oruçlu geçirmiş olacağı müjdesini vermiştir. ***

Zil-ka'de Bu ay da hac aylarından olması hasebiyle, geceleri zaman-zaman teheccüd namazına kalkmalı ve bilhassa cuma geceleri tesbih namazı kılmalıdır. Cemaatle kılınırsa İmam olacak kimse bu namazı kılmayı evvelâ nezreder ve namazı kıldırırken tesbihleri her yerde cehrî (sesli) okur. Cemaat ise sükût edip dinler. ***

Zil-hicce Bu ay, İslâm'ın beş esasından biri olan hac farîzasının ifâ edildiği umûmî afv ayıdır. Arafat'a çıkıldığı, Allah için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır. Zil-hicce'nin birinden onuna kadar, "leyâlii aşere" yani on mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için İstiğfâr-ı şerîf, Salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbih namazına devamda hayır vardır.


Hacca gidemeyen mü'minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel 9 gün oruç tutmalı, 10'uncu günü kurban kesilinceye kadar da birşey yemeyip, oruçlu bulunmalı ve orucunu kurban eti ile açmalıdır. Hiç olmazsa 8'inci gün ile beraber, 9'uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır. Kurban bayramı arefe günü sabah namazından, bayramın 4'üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farzların arkasından tekbir almak, kadınerkek her mükellefe vâciptir. Hacca gidemeyen müslümanlar, Arefe günü günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafat'ta kabul ederek Allah rızası için 2 rek'at namaz kılar. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "Kul yâ eyyühel-kâfirun...", 10 İhlâs-ı şerîf okur. Namaza şu niyetle başlanır: "Yâ Rabbî, bugün şu saatlerde Arafat'ta binlerce müslümanın "Lebbeyk" diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp, benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhak buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhak eyle, Allâhü Ekber." Namazda sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 11 veya 70 tevhid:

‫مل ل ب‬ ‫ري ر‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫حد ره ب‬  ‫ورهبور‬ ‫ت‬ ‫وري ب ض‬ ‫حضيى‬ ‫ي ب ل‬ ‫مد ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ه‬ ‫ور ل‬ ‫ه‬ ‫مي ب‬ ‫ح ل‬ ‫ورل ر ب‬ ‫ك‬ ‫ال ل ب‬ ‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ،‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ‫ك‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ش ض‬ ‫ك ب ن‬ ‫ع ررلى‬ ‫ورهبور‬ ‫خي لبر‬ ‫ ر‬ ‫ل‬ ‫ديرر‬ ‫هال ل ر‬ ‫قر ض‬ ‫ىءء‬ ‫ب ضي رد ض ض‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫مو ب‬ ‫ي ر ب‬ ‫ل ر‬ ‫ى‬ ‫ش ل‬ ‫ح ى‬

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr" 3 veya 11 veya 70 tekbir:

‫مد ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ضروللهض‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫ح ل‬ ‫رالل ب‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫والل ب‬ ‫ه‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫رالل ب‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫رالل ب‬

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd" 100 defa:

‫سل ل ر‬ ‫ل‬ ‫ع رلر ب‬ ‫ماضء‬ ‫حا‬ ‫ال ن ض‬ ‫ن‬ ‫ال ن ض‬ ‫ن‬ ‫سب ل ر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ ب‬ ‫ه‬ ‫ ب‬ ‫ض‬ ‫ ب‬ ‫ه‬ ‫ال ن‬ ‫ضفى‬ ‫ذى‬ ‫ب‬ ‫طان ب ب‬ ‫ش ب‬ ‫س ر‬ ‫ال رلر ض‬ ‫ضفى‬ ‫ذى‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ن‬  ‫ضفى‬ ‫ذى‬ ‫ال ض‬ ‫ن‬ ‫ال ض‬ ‫ن‬ ‫ال رلر ض‬ ‫ضفى‬ ‫ذى‬ ‫ال ض‬ ‫ن‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫رر ل‬ ‫جن نةض‬ ‫ال ر‬ ‫ضفى‬ ‫ذى‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ض ب‬ ‫ر‬ ‫ ب‬ ‫ه‬ ‫ ب‬ ‫ه‬ ‫مت ب ب‬ ‫ح ر‬ ‫م ب‬ ‫حك ل ب‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ل‬  ‫ه‬ ‫ال ر‬ ‫ال ض‬ ‫ن‬ ‫ضفىال ض‬ ‫ذى‬ ‫ال ض‬ ‫ن‬ ‫الب ر ل‬ ‫ضفى‬ ‫ذى‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫قر ر‬ ‫قب لرض‬ ‫ ر‬ ‫حرض‬ ‫ ب‬ ‫ه‬ ‫ ب‬ ‫ه‬ ‫سضبيل ب‬ ‫ع رد لل ب‬ ‫مةض‬ ‫قريا ر‬ ‫ضائ ب ب‬ ‫ج‬ ‫ال ن ض‬ ‫ن‬ ‫ال ن ض‬ ‫ن‬ ‫ال ن ض‬ ‫ن‬ ‫مل ل ر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ ب‬ ‫ض‬ ‫ب ر ر‬ ‫ذى‬ ‫ ب‬ ‫مارء‬ ‫ال ن‬ ‫ررفرعر‬ ‫ذى‬ ‫ب‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫ذى‬ ‫س ر‬ ‫سط را لل رلر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا ضلي لهض‬  ‫ا ضل‬ ‫ه‬ ‫ ض‬  ‫جأ‬ ‫من ل ر‬ ‫من ل ب‬ ‫ ر‬  ‫ورل‬  ‫أ‬ "Sübhânellezî fis-semâi arşuhû, Sübhânellezî fil-ardı sultânühû,


Sübhânellezî Sübhânellezî Sübhânellezî Sübhânellezî Sübhânellezî Sübhanellezî Sübhânellezî Sübhânellezî

fil-ardı hukmühû, fil-cenneti rahmetühû, fil-kabri kazâühû, fil-kıyâmeti adlühû, fil-bahri sebîlühû, rafeas-semâe, besetal-arda, lâ melcee ve lâ mencee minhü illâ ileyh"

Arefe günü öğleden sonra Hızır (a.s.) ile İlyas (a.s.)'ın buluştuklarında okudukları şu duâyı da mümkünse 100 defa okumalıdır:

‫ ر‬ ‫ما‬ ‫ ر‬ ‫ما‬  ‫ل ر‬ ‫ه‬ ‫صرض ب‬ ‫ب ض ل‬ ‫ه‬ ‫بض ل‬ ‫الل ب‬ ‫شارء‬ ‫ ر‬ ‫اللهض‬ ‫سم ض‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫صورء‬ ‫الل ب‬ ‫شارء‬ ‫ ر‬ ‫اللهض‬ ‫سم ض‬ ‫ال ي‬ ‫ف‬ ‫ي ر ل‬ ‫ل ر‬ ‫ه‬ ‫حو ل ر‬ ‫ ر‬ ‫ما‬ ‫ال لعرل ض‬ ‫ضباللهض‬ ‫ا ضل ن‬ ‫قبونة ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ل‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫ه‬ ‫ال ر‬ ‫سوقب‬ ‫اللهبب ض ل‬ ‫ا ضل ن‬ ‫حي لرر‬ ‫ير ب‬ ‫الل ب‬ ‫شارء‬ ‫ ر‬ ‫اللهض‬ ‫سم ض‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ى‬ ‫ظيم ض‬ ‫ن‬ "Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifüs-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûkul-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" Bundan sonra duâ yapılır. Arefe ve bayram geceleri mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapmalı ve tesbih namazı kılmalıdır. (Hatm-i istiğfâr, 1001 defa

‫ا ضل ري ل ر‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ه‬ ‫ست رغل ض‬ ‫ورا ربتو ب‬ ‫م‬ ‫ار ل‬ ‫ظي ر‬ ‫الل ر‬ ‫فبر‬

"Estağfirullâhel-azıym. Ve etûbü ileyk" şeklinde istiğfâr okumakla yapılır.) Kurban keserken şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için kurban kesmeye. Benim şu vücûdum çok kabahatlar, çok günahlar işledi. Bu vücûdu sana kurban etmem lâzım. Lâkin sen bunu haram kıldın. Bu günahkâr, bu âciz vücûduma bedel olmak üzere, senin rızâ-i şerîfin ve emr-i şerîfin mûcibince, lutfettiğin bu kurbanı kesiyorum" Üç defa tekbir getirilip, "Bismillâhi Allâhü Ekber" denip kurban kesilir. Kurbanını kendisi kesemeyip başkasına kestirecek olanlar da yukarıdaki gibi niyet ederler. Kurban kesildikten sonra 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. Zamm-ı sûre olarak birinci rek'atte 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur. Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsâit olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra 6 rek'at namaz kılarlar.


Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücûdumu huzûrunda yere sererek kurban ediyorum. Beni de kurban kesenler meyânına kabûl eyle. Allâhü Ekber" 1'inci rek'atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 "İnnâ enzelnâhü fi leyletil-kadr..." 2'nci rek'atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser..." 3'üncü rek'atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 "Kul yâ eyyühel-kâfirûn..." 4'üncü rek'atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 İhlâs-ı şerîf 5'inci rek'atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 "Kul eûzu birabbil-felak..." 6'ncı rek'atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 "Kul eûzu birabbin-nâs..." okunur. Her 2 rek'atte bir selâm verilir. Zil-hicce'nin birinden onuna (yani Kurban bayramının ilk gününe) kadar, hergün sabah namazlarından sonra: 10 Salevât-ı şerîfe:

‫ورربارض ل‬ ‫م‬ ‫ص ن‬ ‫مد ء‬ ‫م ر‬ ‫م ر‬ ‫ ر‬ ‫ل‬ ‫ ر‬ ‫ع ررلى‬ ‫ك‬ ‫ور ر‬ ‫ل‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬ ‫سي ند ضرنا‬ ‫ح ن‬ ‫ ب‬ ‫سي ند ضرنا‬ ‫سل ن ل‬ ‫رالل نهب ن‬ ‫ ر‬ ‫م‬ ‫آ ض‬ ‫ورع ررلى‬ ‫مد ء‬

"Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed" 10 İstiğfâr-ı şerîf:

‫ا ضل ري ل ر‬ ‫ب‬  ‫ك‬ ‫ ال ل ر‬ ‫ى‬ ‫ال ن ض‬ ‫م‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ه‬ ‫ست رغل ض‬ ‫ورا ربتو ب‬ ‫م‬ ‫ال ل ر‬ ‫هبور‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫قييو ر‬ ‫ار ل‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ذى‬ ‫ري ر‬ ‫ظي ر‬ ‫الل ر‬ ‫فبر‬ ‫ال لك ر ض‬ ‫م‬ ‫ح ن‬ ‫م‬ ‫النر ض‬ ‫ب‬ ‫داي ر ر‬ ‫م ر‬ ‫الت نولب ر ر‬ ‫ه‬ ‫مغل ض‬ ‫وا ب‬ ‫روال لهض ر‬ ( ‫ة‬ ‫)روالنر ل‬ ‫فررة ر‬ ‫ورن ر ل‬ ‫حي ب‬ ‫ا ضن ن ب‬ ‫ل ررنا‬ ‫ة‬ ‫ح ر‬ ‫ةروال ل ر‬ ‫سئ رل ب ب‬ ‫الت ن ن‬ ‫هبور‬ ‫ه‬

"Estağfirullâhel-azıym, el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyke ve nes'elühüt-tevbete vel-mağfirate vel-hidâyete lenâ innehû hüvet-tevvâbür-rahîm" 10 Tevhîd-i şerîf:

‫مل ل ب‬ ‫ري ر‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫حد ره ب‬  ‫ورهبور‬ ‫ت‬ ‫وري ب ض‬ ‫حضيى‬ ‫ي ب ل‬ ‫مد ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ه‬ ‫ور ل‬ ‫ه‬ ‫مي ب‬ ‫ح ل‬ ‫ورل ر ب‬ ‫ك‬ ‫ال ل ب‬ ‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ،‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ‫ك‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ش ض‬ ‫ك ب ن‬ ‫ع ررلى‬ ‫ورهبور‬ ‫خي لبر‬ ‫ ر‬ ‫ل‬ ‫ديرر‬ ‫هال ل ر‬ ‫قر ض‬ ‫ىءء‬ ‫ب ضي رد ض ض‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫مو ب‬ ‫ي ر ب‬ ‫ل ر‬ ‫ى‬ ‫ش ل‬ ‫ح ى‬

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

Bayram müddetince de mümkün oldukça yine şu Tevhid-i şerîfe devam etmelidir:

‫مل ل ب‬ ‫ري ر‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫حد ره ب‬  ‫ورهبور‬ ‫ت‬ ‫وري ب ض‬ ‫حضيى‬ ‫ي ب ل‬ ‫مد ب‬ ‫ال ل ر‬ ‫ه‬ ‫ور ل‬ ‫ه‬ ‫مي ب‬ ‫ح ل‬ ‫ورل ر ب‬ ‫ك‬ ‫ال ل ب‬ ‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ،‫ه‬ ‫ل ر ب‬ ‫ك‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫ش ض‬ ‫ك ب ن‬ ‫ع ررلى‬ ‫ورهبور‬ ‫خي لبر‬ ‫ ر‬ ‫ل‬ ‫ديرر‬ ‫هال ل ر‬ ‫قر ض‬ ‫ىءء‬ ‫ب ضي رد ض ض‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫مو ب‬ ‫ي ر ب‬ ‫ل ر‬ ‫ى‬ ‫ش ل‬ ‫ح ى‬


"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr" Zil-hicce'nin 29'uncu gününü 30'una bağlayan gece, mümkünse bir tesbih namazı kılmalı ve bir Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır. Zil-hicce'nin son gecesi, akşam ile yatsı arası 10 rek'at namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sâdır olan isyânımı hasenâta tebdil eyle. Beni hidâyet-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber" Her rek'atte: 7 Fâtiha-i şerîfe, 7 Âyetü'l-Kürsî, 7 İhlâs-ı şerîf, okunur. İki rek'atte bir selâm verilir. Namazdan sonra mümkünse en az: 11 Tevhîd-i şerîf, 11 İstiğfâr-ı şerîf, 11 Salevat-ı şerîfe, okunur ve duâ yapılır. Zil-hicce'nin son günü, aynı zamanda senenin son günüdür. Bu günde oruçlu bulunmak lazımdır.

***

Ana-Baba Haklarının Ödenmesi İçin Çarşambayı perşembeye bağlayan gece, akşamla yatsı arasında, 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte: 7 Fâtiha-i şerîfe, 7 Âyetü'l-Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 "Kul eûzu birabbil-felak...", 5 "Kul eûzu birabbin-nâs...", okunur. Bu namazın sevâbı anne-babaya gönderilir.

Husamâ Namazı


Kıyâmet günü, hak iddiâ edenlere bu namazla mukâbele edilir. Mübârek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmâl etmemelidir. 4 rek'at bir namazdır. 4'üncü rek'atte selâm verilir. Aynen öğle namazı gibi kılınır. 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf, 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 3 "Kul yâ eyyühelkâfirûn...", 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 1 "El-hâkümüttekâsür...", 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 15 İhlâs-ı şerîf, 1 Ayetü'l-Kürsî.

Bazı Tavsiyeler Akşam ve sabah besmele ile 19 kere "Cünnetü'l-Esmâ" okunsa, mükâfâtı Cemâl-i ilâhîdir. "Cünnetü'l-Esmâ" şudur:

‫ع رد ل ر‬ ‫م‬ ‫ال ل ر‬ ‫ى‬ ‫ع رن ر ض‬ ‫س‬ ‫ل ضل ل ر‬ ‫جوه ب‬ ‫ال لوب ب‬ ‫ت‬ ‫قب ي‬ ‫ل‬ ‫ ر‬ ‫م‬ ‫ ر‬ ‫فرلرد ر‬ ‫قرييو ر‬ ‫ى‬ ‫حك ر ر‬ ‫دو ر‬ ‫قييوم ض‬ ‫ح ن‬ ‫ح ى‬

"Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûs. Anetil-vücûhü lilhayyil-kayyûm"

Duhâ, Evvâbin ve Teheccüd Namazları Bilhassa evrâd-ü ezkâr sahipleri Duhâ, Evvâbin ve Teheccüd namazlarını arasıra kılmalıdır. Vakti olanlar daha sık veya devamlı kılabilirler. Duhâ, Evvâbin ve Teheccüd namazları 6'şar rek'at olarak kılınır. Daha az veya daha çok kılınabilirse de ortası budur. Duhâ namazının; İlk iki rek'atine: "Niyet eyledim şükründen âciz olduğum bütün nîmetlerine teşekküren Duhâ namazına..." İkinci iki rek'atine: "Niyet eyledim şükründen âciz olduğum İslâmiyet nîmetine teşekküren Duhâ namazına..." Üçüncü iki rek'atine: "Niyet eyledim şükründen âciz olduğum ümmet-i Muhammed'den olmaklığa teşekküren Duhâ namazına..." diye kalbden niyet edilir. Son iki rek'at oturarak kılınır. Evvâbin ve Teheccüd namazlarına tek niyet kâfidir. Her selâmdan sonra ayrıca niyete lüzum yoktur. Evvâbin namazı eğer akşam namazının arkasından kılınacaksa; akşamın sünnetinden sonra tesbih ve duâ yapılmadan Evvâbin kılınır. Arkasından tesbih çekilip duâ yapılır.


Tesbih Namazı Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek icap eder:

‫حو ل ر‬ ‫ضبا‬ ‫ا ضل ن‬ ‫قبونة ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ل‬ ‫ ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ا رك لب ربر‬ ‫ه‬ ‫روال ل ر‬ ‫اللهض‬ ‫ن‬ ‫حا ر‬ ‫سب ل ر‬ ‫ب‬ ‫روالل ب‬ ‫ه‬ ‫الل ب‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ضللهض‬ ‫مد ب‬ ‫ح ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫العر ض‬ ‫ى‬ ‫ظيم ض‬ ‫العرل ض ن‬ ‫للهض‬ "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Tesbih namazının kılınışı: Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: "Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, Zamm-ı sureden sonra 10 kere, Rükûda 10 kere, Rükûdan doğrulunca 10 kere, Secdede 10 kere, Secdeden doğrulunca 10 kere, İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rek'at kılınmış olur. İkinci rek'ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rek'atte oturulduğunda, "Ettehiyyâtü..."'den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Secde Âyetleriyle İlticâ Günahların afvı ve hayırlı maksatların husûlü için, geceleyin kalkılır. Kur'ân-ı Kerîm'deki 14 secde âyeti okunur, secdeye gidilir. Secdede:

‫من ل ر‬ ‫ب ض ر‬ ‫عوذ ب‬ ‫قوب رت ض ر‬ ‫مرعارفات ض ر‬ ‫خط ض ر‬ ‫ضا ر‬ ‫ك‬ ‫عب ب‬ ‫ن‬ ‫ورا ر ب‬ ‫ك‬ ‫ورا ر ب‬ ‫ك‬ ‫س ر‬ ‫ار ب‬ ‫ ض‬ ‫ك‬ ‫ ض‬ ‫ك‬ ‫ ض‬ ‫ك‬ ‫ب ضرض ر‬ ‫عوذ ب‬ ‫ ر‬ ‫ن‬ ‫ب ض ب‬ ‫عوذ ب‬ ‫م ل‬ ‫م ل‬

"Eûzu bi rızâke min sehatıke ve eûzu bi muâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke" okunur. "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkılır.


Uyurken Okunacak Duâ Yatağa girince:

‫م ر‬ ‫حريى‬ ‫س ض‬ ‫ورا ر ل‬ ‫ت‬ ‫ضبا ل‬ ‫م‬ ‫مو ب‬ ‫ا ر ب‬ ‫ك‬ ‫رالل نهب ن‬

"Allâhümme bismike emûtü ve ahyâ" duâsı okunur. Sağ yanak, sağ elin içine konularak sağ taraf üzerine yatılır.

Hatm-i Enbiyâ Hatm-i Enbiyâ yapmak için, önce 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur. Sonra:

‫شي ل ر‬ ‫ب ض ر‬ ‫عوذ ب‬ ‫ال ن‬ ‫ن‬ ‫مرزا‬ ‫ا ر ب‬ ‫ب‬ ‫ار ب‬ ‫ ض‬ ‫ك‬ ‫ ض‬ ‫ال لعرضليم ض‬ ‫ميضع‬ ‫س ض‬ ‫رر ن‬ ‫جيم ض‬ ‫ال ن‬ ‫ضباللهض‬ ‫عوذ ب‬ ‫هر ر‬ ‫ن‬ ‫النر ض‬ ‫ن‬ ‫م ل‬ ‫طا ض‬ ‫م ر‬ ‫ال ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ورا ر ب‬ ‫ن‬ ‫شريا ض‬ ‫ض‬ ‫ح ب‬ ‫ي ر ل‬ ‫ن‬ ‫ا ر ل‬ ‫ب‬ ‫ب ضك ررر ن‬ ‫عوذ ب‬ ‫ضبرو ض‬ ‫طي ض‬ "Eûzu billâhis-semî'ıl-alîmi mineş-şeytânir-racîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş-şeyâtıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn" Şu âyet-i celîle okunur ve buna göre hareket edilir:

‫النر ض‬ ‫ن‬ ‫النر ل‬ ‫اللهض‬ ‫سم ض‬ ‫ب ض ل‬  ‫ح ر‬ ‫حيم ض‬ ‫م ض‬ ‫وررراب ض ب‬ ‫صاب ضبروا‬ ‫ن‬ ‫ت ب ل‬ ‫م‬ ‫روات ن ب‬ ‫طوا‬ ‫ال ن ض‬ ‫ا ري يرها‬ ‫ريآ‬  ‫حو ر‬ ‫فل ض ب‬ ‫ل رعرل نك ب ل‬ ‫ه‬ ‫الل ر‬ ‫قوا‬ ‫آ ر‬ ‫ن‬ ‫ور ر‬ ‫صب ضبروا‬ ‫ا ل‬ ‫مبنوا‬ ‫ذي ر‬ ‫م‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ه‬ ‫ظي ب‬ ‫الل ب‬ ‫صد رقر‬ ‫ر‬ "Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Yâ eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe lealleküm tüflihûn. Sadekallâhül-azıym" Bundan sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

‫النر ض‬ ‫ن‬ ‫النر ل‬ ‫اللهض‬ ‫سم ض‬ ‫ب ض ل‬  ‫ح ر‬ ‫حيم ض‬ ‫م ض‬ ‫صيلو ر ر‬  ‫موا‬ ‫ال ن ض‬ ‫ا ري يرها‬ ‫ريآ‬ ‫ى‬ ‫اض ن‬ ‫ور ر‬ ‫ع رل ري لهض‬ ‫صيلوا‬ ‫سل ن ب‬ ‫آ ر‬ ‫ن‬ ‫مل رئ ضك رت ر ب‬ ‫ور ر‬ ‫ه‬ ‫الل ر‬ ‫ن‬ ‫ ر‬ ‫مبنوا‬ ‫ي ب ر‬ ‫ه‬ ‫ذي ر‬ ‫الن نب ض ن‬ ‫ع رلى‬ ‫ن‬ ‫ما‬ ‫ت ر ل‬  ‫سضلي ه‬ ‫م‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ه‬ ‫ظي ب‬ ‫الل ب‬ ‫صد رقر‬ ‫ر‬ "Bismillâhir-rahmânir-rahîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sadekallâhül-azıym" 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 500 defa:

‫ل رن ر ب‬ ‫مرنا‬ ‫ن‬ ‫ا رن ل ب‬ ‫مرنا‬ ‫ال ل ر‬ ‫ن‬ ‫خا ض‬ ‫ ض‬ ‫ن‬ ‫ت رغل ض‬ ‫م‬ ‫ورت رلر ر‬ ‫ل ررنا‬ ‫فلر‬ ‫ورا ض ل‬ ‫سرنا‬ ‫ف ر‬ ‫ح ل‬ ‫ل ر ل‬ ‫ن‬ ‫ظ رل ر ل‬ ‫ررب نرنا‬ ‫ري ر‬ ‫م ر‬ ‫كون ر ن‬ ‫س ض‬

"Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lena ve terhamnâ lenekûnenne minel-hasirîn" 100 defa: Salevât-ı şerîfe,


100 defa: Salevât-ı şerîfe, 500 defa:

‫ن‬ ‫النرا ض‬ ‫م‬ ‫ح ض‬ ‫ا رلر ر‬ ‫ت‬ ‫ال ي‬ ‫ى‬ ‫رر ن‬ ‫م ن‬ ‫ح ب‬ ‫ورا رن ل ر‬ ‫ضير‬ ‫ ر‬ ‫ا رننى‬ ‫ب‬ ‫مي ر‬ ‫سن ض ر‬

"Rabbi ennî messeniyed-durru ve ente erhamür-râhimîn" 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 500 defa:

‫ال ر‬ ‫ن‬ ‫حان ر ر‬ ‫ن‬ ‫ظال ض ض‬ ‫ ض‬ ‫ت‬ ‫سب ل ر‬ ‫ ب‬ ‫ت‬ ‫ك بن ل ب‬ ‫ا ضننى‬ ‫ك‬ ‫ا رن ل ر‬ ‫ا ضل ن‬ ‫ه‬ ‫ضال ر‬ ‫ل ر‬ ‫مي ر‬ ‫م ر‬

"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn" 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 500 defa:

‫ل‬ ‫حو ل ر‬ ‫ال لعر ض‬ ‫ى‬ ‫ ر‬ ‫ل ر‬ ‫ظيم ض‬ ‫العرل ض ن‬ ‫ضباللهض‬ ‫ا ضل ن‬ ‫قبونة ر‬ ‫ورل ر‬ ‫ل‬

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"[*] 100 defa: Salevât-ı şerîfe, okunur. Sonra duâ yapılır. [*] Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ'da 500'er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'nın duâsıdır.

Mübârek gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you