Page 1

‫ב"ה‬

‫חיית החושך‬ ‫הספר עוסק בהתמודדות עם פחד והפיכת הפחד למקור עוצמה‬ ‫התמודדות עם פחד‪,‬ידידות‪ ,‬יחסים במשפחה‪ ,‬ודמיון‪ .‬אנו מתרכזות במוטיב הדמיון‬ ‫שבספר וזה מה שיודגש‪.‬‬ ‫שְך‬ ‫ַחַיה ת ַהח ׁשֹ ֶ‬ ‫מאת אוִר י אוְרֵלב‬ ‫מספרו את השורות‬

‫שִל י‬ ‫שַהַחה הָיה ה הָה י ְה הָה תה ֶ‬ ‫ִלְפֵנ י ֶ‬ ‫שִאב הָמא ָמְמַכב הָבה‬ ‫שִלי‪ַ .‬בוּיֹום ִהיא עֹו ב הָ‬ ‫ׂשה ֶאת ַעָמְצב הָמּה ָמְקַטב הָּנה‪ .‬בֲאב הָבל ַבַלי ָמְב הָלה‪ִ ,‬מב הָוּיד אבֲחֵרי ֶ‬ ‫ש ְך ַתַחת ַהִמב הָּטה ֶ‬ ‫ִהיא ב הָּגב הָרה ַבח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫ש ְך‪ .‬ב הָבאֹור ִהיא ִמָמְתַכוֶֶצת‪.‬‬ ‫ֶאת ב הָהאֹור‪ִ ,‬היא ִמָמְתנַַפַחת‪ִ .‬היא יֹוַדַעת ָמְלִהָמְתנֵַפַח ַרק ַבח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫שִאב הָמא ב הָהי ָמְב הָתה ב הָבהָאה לֹוַמר ִלי ַלי ָמְב הָלה טֹוב וָמְלנַ ֵ‬ ‫שּנַבֲע ֵ‬ ‫שק אֹוִתי‪,‬‬ ‫ׂשינו בֲחֵבִרים ב הָפַחָמְדִתי ִמֶמב הָּנה ָמְמ ֶׁשֹ‬ ‫אד‪ .‬עֹוד ִלָמְפֵני ֶ‬ ‫ִלָמְפֵני ֶ‬ ‫שר בֲעַדִין ב הָּדַלק ב הָהאֹור ַבֶחֶדר ָמְכב הָבר ב הָהִייִתי ָמְמַפֵחד ָמְוֹלא ב הָהִייִתי יֹו ֵ‬ ‫שלֹות ָמְלַמב הָּטה‪ .‬ב הָצִרי ְך‬ ‫שַתָמְל ָמְ‬ ‫שב ַעל ַהִמב הָּטה ָמְבַרָמְגַלִים ִמ ָמְ‬ ‫ַכבֲא ֶ‬ ‫שר ב הָהַרָמְגַלִים י ָמְֵחפֹות‪ .‬הָאז ב הָהִייִתי קֹוֵפ ץ ָמְקִפיב הָצה אַחת ַלִמב הָּטה ֵמב הָרחֹוק וִמָמְתַכֶסה‬ ‫ָמְלִהב הָּזֵהר ִבָמְמי ֻב הָחד אבֲחֵרי ב הָהאָמְמַבָמְטב הָיה ַכבֲא ֶ‬ ‫ִמב הָוּיד‪.‬‬ ‫שב הָבעֹות ]השבעות הן מילים שמחייבות‬ ‫ָמְבֶעֶצם ַּגם ַהוּיֹום בֲאִני ָמְמַפֵחד ִמֶמב הָּנה ָמְקב הָצת‪ ,‬בֲאב הָבל ַּגם ֹלא ָמְמַפֵחד‪ֵ .‬יש ִלי ַה ָמְ‬ ‫שב הָלּה‪,‬‬ ‫שֹּלא ב הָתבֹוא‪ .‬ב הָכל ַלי ָמְב הָלה ִהיא יֹוֵצאת ִמן ַהֻקָמְפב הָסה ֶ‬ ‫מישהו לעשות דבר או לא לעשות אותו[ ָמְכנֶָמְגב הָדּה ָמְלב הָכל ב הָצב הָרה ֶ‬ ‫ׂשִקית נַָמְילֹון ָמְוקֹו ֵ‬ ‫כל ָמְל ַ‬ ‫שר ב הָחב הָזק ָמְבֶחֶבל‪.‬‬ ‫שבֲאִני סֹוֵגר ֶאת ַהֻקָמְפב הָסה ָמְבב הָחָמְזב הָקּה ָמְועֹוֵט ף אֹוב הָתּה ִבנָמְב הָיר וַמָמְכִניס ֶאת ַה ֶׁשֹ‬ ‫בֲאִפלו ָמְכ ֶ‬ ‫שִהיא רֹוב הָצה ב הָלֵצאת‪ .‬בֲאִני חֹו ֵ‬ ‫שֵבין ַהָמְפֻרּדֹות‪ַ .‬אב הָבא‬ ‫ָמְבב הָכל ֶׁשֹ‬ ‫שִהיא יֹוֵצאת ִמן ב הָהָמְרו ב הִָחים ֶ‬ ‫שב ֶ‬ ‫זאת‪ֹ ,‬לא ב הָצִרי ְך ִלָמְפת ֶׁשַֹח ב הָלּה ָמְכ ֶ‬ ‫ִהָמְסִביר ִלי‪ .‬ב הָכל ח ֶׁשֶֹמר ב הָעׂשוי ֵפרוִרים ֵפרוִרים ַהָמְּדבוִקים י ַַחד‪ָ .‬מְפֻרּדֹות ָמְפֻרּדֹות‪ .‬רֹוִאים אֹוב הָתן ַרק ִמַבַעד ָמְלִמיָמְקרֹוָמְסקֹופ‪.‬‬ ‫ַהָמְפֻרּדֹות ַהָמְקַטּנֹות ֵאיב הָנן ָמְּדבוקֹות י ַַחד ָמְכמֹו ֶאֶבן ָמְלֶאֶבן ָמְבחֹוב הָמה‪ֶ ,‬אב הָלא ָמְכמֹו בֲאנב הָ ִ‬ ‫שים ב הָהעֹוָמְמִדים ָמְמֻרב הָחִקים ֶזה ִמֶּזה‪ַ ,‬א ְך‬ ‫שִהיא רֹוב הָצה ב הָלֵצאת ֶּדֶר ְך‬ ‫בר ֵביֵניֶהם‪ ,‬ו ָמְ ֶׁשֹ‬ ‫שר ַלבֲע ֶׁשֹ‬ ‫שֶאָמְפ ב הָ‬ ‫ׂשה ָמְכ ֶ‬ ‫ש ְך עֹו ֶ‬ ‫שר ַחַוּית ַהח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫זאת בֲא ֶ‬ ‫ַמבֲחִזיִקים י ב הַָדִים ָמְבב הָחָמְזב הָקה‪ .‬ב הָכ ְך ֶ‬ ‫שבֲאִני ֹלא ב הָיכֹול‪ .‬ב הָהִייִתי ב הָיכֹול ב הָלֵצאת ֶּדֶר ְך ַהִקיר אֹו ֶּדֶר ְך ַהָמְּזכוִכית ִאלו‬ ‫ַבָמְרֶזל ַהֻקָמְפב הָסה ו ָמְֶדֶר ְך ַהּנָמְב הָיר ו ָמְַהּנַָמְילֹון‪ .‬בֲחב הָבל ֶ‬ ‫ב הָהִייִתי ב הָכמֹוב הָה‪.‬‬ ‫שִלי ָמְוֹלא ב הָתִמיד ִהָמְסַתָמְתב הָרה ַבוּיֹום ַבֻקָמְפב הָסה‪.‬‬ ‫שִלי ֹלא ב הָתִמיד ב הָהי ָמְב הָתה ַהַחב הָוּיה ֶ‬ ‫ש ְך ַתַחת ַהִמב הָּטה ֶ‬ ‫ַהַחב הָוּיה ַהב הָּגב הָרה ַבח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫שֶקת אֹוִתי‬ ‫ַבָמְתִחב הָלה ֹלא ִהַכָמְרִתי אֹוב הָתּה‪ .‬בֲאִני זֹוֵכר‪ִ ,‬אב הָמא ב הָהי ָמְב הָתה ָמְמַכב הָבה ֶאת ב הָהאֹור‪ ,‬אֹוֶמֶרת ַלי ָמְב הָלה טֹוב ו ָמְב הָהי ָמְב הָתה ָמְמנַ ֶ‬ ‫שַמָמְעִתי אֹוב הָתּה ָמְמַדֶבֶרת ִעם ַאב הָבא ַבִמָמְטב הָבח‪ַּ ,‬גם הָאז‬ ‫ש ב הָ‬ ‫שֹּלא ִתָמְס ֶׁשֹ‬ ‫ּגר ֶאת ַהֶּדֶלת‪ .‬בֲאב הָבל ַּגם ָמְכ ֶ‬ ‫ָמְויֹוֵצאת‪ .‬ב הָהִייִתי ָמְמַבֵקש ֶ‬ ‫שִתי ֶאת‬ ‫ש ְך ַבֶחֶדר‪ .‬ב הָכל עֹוד ִהָמְרַּג ָמְ‬ ‫ב הָהי ָמְב הָתה ַהַחב הָוּיה ִמָמְתנַַפַחת ִמב הָוּיד ָמְויֹוֵצאת ִמַתַחת ַלִמב הָּטה וָמְמַמָמְלב הָאּה ֶאת ב הָכל ַהח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫נָמְ ִ‬ ‫של ִאב הָמא ַעל ַהֶלִחי‪ַ ,‬הַחב הָוּיה ֹלא ב הָהי ָמְב הָתה ָמְמִעב הָּזה‪ ,‬ו ָמְב הָהב הָיה ִלי ָמְזַמן ַמָמְסִפיק ָמְלִהָמְתַכסֹות ֵהיֵטב‪ַ .‬אב הָבא ִלֵמד אֹוִתי‬ ‫שיב הָקב הָתּה ֶ‬


‫שֵני‬ ‫שה ִקפוִלים‪ִ ,‬קפול ֶאב הָחד ָמְבַצד ב הָהַרָמְגַלִים ו ָמְ‬ ‫שֹל ב הָ‬ ‫שִלי ָמְ‬ ‫ֵאי ְך ָמְלִהָמְתַכסֹות ֵהיֵטב‪ .‬הוא ב הָהב הָיה ָמְמַקֵפל ֶאת ַה ָמְ‬ ‫ּׂשִמיב הָכה ֶ‬ ‫ׂשק ֵ‬ ‫שֵני ַהָמְּצב הָדִדים ו ָמְֶזה ב הָהב הָיה ָמְכמֹו ַ‬ ‫דק‪ ,‬אבֲחֵרי‬ ‫שֹּלא י ִָמְתַקָמְלֵקל ו ָמְִלָמְב ֶׁשֹ‬ ‫ִקפוִלים ִב ָמְ‬ ‫שב הָנה‪ .‬ב הָצִרי ְך ַרק ָמְלִהב הָכֵנס ִבָמְזִהירות ֶ‬ ‫ּׂשִמיב הָכה‪ָ .‬מְואַחר ב הָכ ְך ב הָצִרי ְך ָמְלִהָמְתַכסֹות ב הָחב הָזק‬ ‫כל ָמְבֵסֶדר‪ִ .‬אם ֵאין חֹור ֵבין ַהב הָסִדין ָמְלֵבין ַה ָמְ‬ ‫שָמְמַכִבים ֶאת ב הָהאֹור‪ִ ,‬אם ַה ֶׁשֹ‬ ‫ֶ‬ ‫שהָאִרים ַבחו ץ‪ַ .‬בב הָפִנים ִהיא ֹלא נֹוַגַעת‪ִ ,‬היא יֹוַדַעת‪.‬‬ ‫ַתַחת ַהַסנָמְֵטר‪ַ .‬רק ַהב הָפִנים נִ ָמְ‬ ‫ב הָהִייִתי ָמְמַפֵחד ִבָמְמי ֻב הָחד ב הָלֵצאת ִמן ַהִמב הָּטה ַבַלי ָמְב הָלה ו ָמְב הָלֶלֶכת ָמְלֵבית ַה ִ‬ ‫של ִאב הָמא ו ָמְַאב הָבא‬ ‫שמוש‪ .‬אֹו ב הָלֵצאת ו ָמְַלבֲע ֶׁשֹ‬ ‫בר ַלִמב הָּטה ֶ‬ ‫שב הָהב הָיה ִלי בֲחלֹום ַרע‪ֵ .‬הם ב הָהיו ַמָמְר ִ‬ ‫שאֹור ַהב ֶׁשֶֹקר נִָמְרהָאה ַבַחלֹון‪ֹ .‬לא ִלָמְפֵני ֵכן‪ֶ .‬אָמְצב הָלם ֵאין‬ ‫שים ִלי ב הָלבֹוא ָמְלִמב הָּטב הָתם ַרק ָמְכ ֶ‬ ‫ָמְכ ֶ‬ ‫שִלי ב הָהי ָמְב הָתה רֹוֶדֶפת אבֲחַרי ַרק ַעד ֶּדֶלת בֲחַדר ַה ֵ‬ ‫שב הָלֶהם‪ .‬בֲאב הָבל בֲאִני‬ ‫ַחב הָוּיה ַתַחת ַהִמב הָּטה‪ֵ .‬הם בֲחב הָזִקים ָמְמ ֶׁשֹ‬ ‫שב הָנה ֶ‬ ‫אד‪ַ .‬הַחב הָוּיה ֶ‬ ‫ב הָהִייִתי ב הָר ץ ַמֵהר ָמְוֹלא ַמִביט ָמְלהָאחֹור‪.‬‬ ‫שִביַע אֹוב הָתּה ָמְתִחב הָלה ו ָמְַרק אַחר ב הָכ ְך יֹוֵצא ִבָמְקִפיב הָצה‪ .‬ב הָהִייִתי אֹוֵמר ב הָלּה‪:‬‬ ‫שב הָהִייִתי ִמָמְתעֹוֵרר ֵמבֲחלֹום ַרע ב הָהִייִתי ַמ ָמְ‬ ‫ָמְכ ֶ‬ ‫ אֹור‪ ,‬אֹור ב הָעַלִי ְך!‬‫ּׂשִמיב הָכה‪,‬‬ ‫ָמְלֶרַגע ב הָהי ָמְב הָתה ִמָמְתַבָמְלֶבֶלת ָמְוהָאז ב הָהִייִתי עֹוֵבר‪ִ .‬אם ב הָהִייִתי מֹוִציא ֶאת ַהב הָוּיד אֹו ֶאת ב הָהֶרֶגל ָמְסב הָתם ב הָכ ְך ֶאל ִמחו ץ ַל ָמְ‬ ‫שו ָמְכב הָבר ֵאיב הָנּה תֹוֶפֶסת‪ .‬בֲאנַָמְחנו י ָמְִדיִדים‪ .‬ב הָע ִ‬ ‫ׂשיִתי ב הָלּה ֻקָמְפב הָסה‬ ‫פס‪ַ .‬עָמְכ ב הָ‬ ‫שִביַע אֹוב הָתּה ָמְתִחב הָלה‪ ,‬ב הָהי ָמְב הָתה ָמְיכֹוב הָלה ִלָמְת ֶׁשֹ‬ ‫ָמְבִלי ָמְלַה ָמְ‬ ‫ּׂשִמיב הָכה ו ָמְב הָח ַ‬ ‫שָמְבִתי‬ ‫שַכָמְבִתי ַתַחת ַה ָמְ‬ ‫פס‪ .‬ו ַבֲאִני ב הָ‬ ‫שִהָמְתי ַַּדָמְדנו‪ ,‬ב הָהי ָמְב הָתה ָמְיכֹוב הָלה ִלָמְת ֶׁשֹ‬ ‫ו ָמְִהיא ב הָּגב הָרה ָמְבתֹוב הָכּה ַבוּיֹום‪ַ .‬בָמְתִחב הָלה‪ִ ,‬לָמְפֵני ֶ‬ ‫שם‪ .‬ב הָח ַ‬ ‫שָמְבִתי ֵאי ְך קֹוָמְרִאים ב הָלּה‪ִ ,‬אם ֵיש ב הָלּה ֵ‬ ‫ב הָעֶליב הָה‪ .‬ב הָח ַ‬ ‫שֹּלא‬ ‫שָמְבִתי ַמה ִהיא אֹוֶכֶלת אֹו שֹוב הָתה ָמְואוַלי ִהיא ִמין ַחב הָוּיה ֶ‬ ‫שָמְמַכִבים ֶאת ב הָהאֹור‪ .‬ב הָח ַ‬ ‫אֹוֶכֶלת ָמְוֹלא שֹוב הָתה‪ .‬ב הָח ַ‬ ‫שָמְבִתי‬ ‫ש ְך אבֲחֵרי ֶ‬ ‫שִהיא ֵאינֶב הָּנה ָמְמַפֶחֶדת ִלָמְהיֹות ַבח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫שָמְבִתי ֵאי ְך י ִב הָתֵכן ֶ‬ ‫שבֲאִני י ב הָ ֵ‬ ‫שן בֲאִני‬ ‫ַּגם ִאם ֵיש ב הָלּה בֲחלֹומֹות ב הָרִעים‪ִ .‬כי ִלי ֵיש בֲחלֹומֹות ב הָרִעים‪ֹ .‬לא ב הָתִמיד‪ .‬בֲאב הָבל ִלָמְפב הָעִמים‪ִ ,‬פָמְתאֹום ַבַלי ָמְב הָלה ָמְכ ֶ‬ ‫שחֹוב הָרה וִמָמְתנַַפַחת ו ָמְֵיש‬ ‫שר ִלָמְראֹות אֹוב הָתּה‪ִ .‬היא ָמְ‬ ‫שִלי‪ַ .‬בבֲחלֹום ֶאָמְפ ב הָ‬ ‫רֹוֶאה ב הָכל ִמיֵני ָמְּדב הָבִרים ַמָמְפִחיִדים‪ַּ .‬גם ֶאת ַהַחב הָוּיה ֶ‬ ‫אד‪ֶ .‬את ֵעיֶניב הָה רֹוִאים ֹלא ַרק ַבבֲחלֹום‪ .‬אוַלי‬ ‫שִהיא רֹוב הָצה‪ֵ .‬יש ב הָלּה ֵעינִַים ַמָמְבִריקֹות ָמְמ ֶׁשֹ‬ ‫ב הָלּה ַרָמְגַלִים ו ָמְי ב הַָדִים ָמְבב הָכל ב הָמקֹום ֶ‬ ‫שִהיא ִמב הָוּיד‬ ‫שֶאָמְפ ב הָ‬ ‫שָמְמִציִצים ָמְבַמָמְפִתיַע ַתַחת ַהִמב הָּטה ו ָמְִהיא ֹלא מוב הָכב הָנה‪ֶ ,‬אב הָלא ֶ‬ ‫שר ִלָמְראֹות ִמֶמב הָּנה ָמְכ ֶ‬ ‫ֶזה ַהב הָּדב הָבר ַהוּיב הִָחיד ֶ‬ ‫עֹוֶצֶמת אֹוב הָתן ָמְוצֹוֶחֶקת ב הָעַלי‪.‬‬ ‫כל‪ִ .‬היא הָאָמְמב הָרה ִלי ַבבֲחלֹום ַמה ִהיא אֹוֶכֶלת‪ִ .‬היא‬ ‫ַהוּיֹום ִהיא ָמְכב הָבר ֹלא צֹוֶחֶקת ב הָעַלי‪ .‬בֲאנַָמְחנו בֲחֵבִרים ו ַבֲאִני נֹוֵתן ב הָלּה ֶלֹכֱא ֶׁשֹ‬ ‫ש ִ‬ ‫ֹלא אֹוֶכֶלת ַהָמְרֵבה‪ָ .‬מְבב הָכל יֹום ִ‬ ‫של‬ ‫שֹל ב הָ‬ ‫של ַחב הָלה‪ָ ,‬מְ‬ ‫שה ֵפרוִרים ָמְקַטִּנים ֶ‬ ‫שי ב הָבֶעֶרב בֲאִני ֵמִביא ב הָלּה ֵפרור ֶאב הָחד ב הָקב הָטן ֶ‬ ‫של ב הָּדב הָבר אֵחר‪ֹ ,‬לא ב הָחשוב ב הָמה‪.‬‬ ‫ֻסב הָכר ָמְועֹוד ֵפרור ֶאב הָחד ב הָקב הָטן ֶ‬ ‫שִהָמְתי ַַּדָמְדִתי ב הָעם ַהַחב הָוּיה‪ ,‬ב הָח ַ‬ ‫שָמְבִתי אוַלי ִתָמְהֶיה ַמָמְפִחיב הָדה ב הָפחֹות ִאם בֲאַדֵבר ֵאֶליב הָה‪ .‬ב הָקב הָראִתי ב הָלּה‬ ‫ַלי ָמְב הָלה ֶאב הָחד‪ִ ,‬לָמְפֵני ֶ‬ ‫ָמְבַלַחש‪:‬‬ ‫ ַחב הָוּיה‪ַ ,‬חב הָוּיה!‬‫ִהיא ֹלא ֵה ִ‬ ‫שָמְכַדאי ב הָלּה ָמְלַדֵבר‪ .‬בֲהֵרי ֹלא ב הָהב הָיה ב הָלּה בֲאִפלו ב הָקרֹוב ֶאב הָחד ָמְבשום ב הָמקֹום‪ֹ ,‬לא הֹוִרים‬ ‫שיב הָבה‪ .‬אוַלי ֹלא י ב הָָמְדב הָעה ֶ‬ ‫שב הָפב הָחה‬ ‫של י ָמְב הָלִדים בֲאֵחִרים ֵאיב הָנן ָמְקרֹובֹות ִמ ָמְ‬ ‫ָמְוֹלא דֹוִדים ָמְוֹלא הָאחֹות ָמְקַטב הָּנה‪ַ .‬הַחוּיֹות ב הָהבֲאֵחרֹות ַהב הָּגרֹות ַתַחת ִמּטֹות ֶ‬ ‫שָמְכב הָבר ִהָמְתי ַַּדָמְדנו ִסָמְפב הָרה ִלי‪ִ .‬סָמְפב הָרה ִלי ַעל ב הָעָמְצב הָמה ו ָמְַעל ִמָמְפָמְּג ֵ‬ ‫ש ְך ֵמַחָמְדֵרי ַהוּיָמְב הָלִדים‪.‬‬ ‫שי ַחוּיֹות ח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫שב הָלּה‪ָ .‬מְכ ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ב הָקב הָראִתי ב הָלּה שוב‪:‬‬ ‫ ַחב הָוּיה‪ַ ,‬חב הָוּיה!‬‫שבֲאִני ב הָיכֹול ַלבֲעׂשֹות ב הָלּה ֻקָמְפב הָסה‬ ‫שָמְמעו‪ִ .‬היא ָמְבו ַַּדאי ב הָ‬ ‫שִאב הָמא ו ָמְַאב הָבא ֹלא י ִ ָמְ‬ ‫שָמְמב הָעה‪ַ .‬א ְך בֲעַדִין ֹלא י ב הָָמְדב הָעה ֶ‬ ‫ב הָקב הָראִתי ָמְבַלַחש ֶ‬ ‫שֶקט ב הָכל ַהוּיֹום וָמְלַהָמְרִּגיש טֹוב‪.‬‬ ‫שֶבת ב הָ‬ ‫שם ָמְב ֶ‬ ‫שתוַכל ב הָל ֶ‬ ‫ש ְך ָמְכֵדי ֶ‬ ‫וִבָמְפִנים ח ֶׁשֹ ֶ‬


‫שַהָמְרֵבה ָמְזב הָמן‬ ‫שַתבֲעֶנה‪ .‬בֲאב הָבל הָאז בֲעַדִין ֹלא י ב הַָדָמְעִתי ַמה ִהיא אֹוֶהֶבת‪ָ .‬מְואבֲחֵרי ֶ‬ ‫ָמְבב הָכל ִמיֵני ִפתוִיים נִִסיִתי ָמְלַפתֹות אֹוב הָתּה ֶ‬ ‫ֹלא ֵה ִ‬ ‫שִלי‬ ‫שִלי ו ָמְַתַחת ַהִכֵסא ִעם ַהָמְבב הָגִדים ֶ‬ ‫ש ְך ַתַחת ַהִמב הָּטה ֶ‬ ‫שיב הָבה ו ָמְַרק ִהָמְתנַָמְפב הָחה ַבֶחֶדר וִמָמְלהָאה ֶאת ב הָכל ַהח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫שַבָמְעִתי אֹוב הָתּה‪:‬‬ ‫ש ְך ִמַתַחת ב הָלבֲארֹון ִה ָמְ‬ ‫ו ָמְ ב הָ‬ ‫שָמְלב הָחה ֶאת ַרָמְגֶליב הָה ו ָמְֶאת י ב הֶָדיב הָה ֶאל ַהח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫ אֹור‪ ,‬אֹור אֹור ב הָעַלִי ְך‪ֹ ,‬לא ִתב הָכנָמְִסי!‬‫רא ִ‬ ‫שִתָמְתאֹו ֵ‬ ‫שי ו ָמְב הָחַלָמְמִתי בֲחלֹומֹות‬ ‫שב הָבב הָעה‪ .‬ב הָעַצָמְמִתי ֶאת ֵעיַני ו ָמְב הָרִאיִתי אֹור ָמְב ֶׁשֹ‬ ‫שש ִמן ַהַה ָמְ‬ ‫ו ָמְנִִסיִתי ָמְלֵהב הָרֵדם ַמֵהר ִלָמְפֵני ֶ‬ ‫רא ִ‬ ‫שֹּלא תוַכל ָמְלִהב הָכֵנס‪.‬‬ ‫מוהָאִרים ָמְב ֶׁשֹ‬ ‫שי ָמְכֵדי ֶ‬ ‫שבוַע ב הָהִראשֹון‬ ‫של י ָמְִדידוֵתנו‪ .‬הָאז בֲעַדִין ֹלא י ב הַָדָמְעִתי ִכי ֶזה ַה ב הָ‬ ‫שִתי ו ָמְב הָקב הָראִתי ב הָלּה ב הָכל ֶעֶרב ַב ב הָ‬ ‫ֹלא ִהָמְתי ב הַָא ָמְ‬ ‫שבוַע ב הָהִראשֹון ֶ‬ ‫שִהיא שֹוֶתֶקת בֲעַדִין‪ ,‬בֲאב הָבל ַהוּיֹום בֲאִני יֹוֵדַע‪ .‬ו ָמְַגם ִעם ב הָכל ַהבֲחֵבִרים ב הָכ ְך‪ָ ,‬מְכמֹו ִעם ַחַוּית‬ ‫של ַהוּיָמְִדידות‪ ,‬א ף ַעל ִפי ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫שָמְמַחָמְפ ִ‬ ‫ׂשים ֶאת‬ ‫שָמְכב הָבר יֹוָמְדִעים ִמי ֶזה ֶ‬ ‫שֵוּיש‪ .‬אַחר ב הָכ ְך‪ָ ,‬מְכ ֶ‬ ‫שִלי‪ַ .‬בַהָמְתב הָחב הָלה ֹלא ַמִכיִרים‪ַּ .‬גם ֹלא יֹוָמְדִעים ֶ‬ ‫ש ְך ֶ‬ ‫ַהח ֶׁשֹ ֶ‬ ‫שב הָרִבים‪ִ .‬לָמְפב הָעִמים בֲאנַָמְחנו ב הָרִבים‪,‬‬ ‫ִקָמְרב הָבתֹו‪ ,‬נֹוָמְתִנים לֹו ָמְלִהב הָכֵנס‪ .‬וִפָמְתאֹום‪ ,‬יֹום ֶאב הָחד‪ ,‬הוא ָמְכב הָבר ֶהב הָחֵבר בֲהִכי טֹוב‪ַ .‬עד ָמְ‬ ‫שִהיא ָמְמנַב הָסה ָמְלַהָמְפִחיד אֹוִתי ִבָמְצחֹוק‪ִ .‬כי ַּגם‬ ‫שִלי‪ .‬הָאַבל אַחר ב הָכ ְך ִמָמְתַפוּיָמְִסים‪ .‬בֲאנַָמְחנו ב הָרִבים ָמְבִיחוד ָמְכ ֶ‬ ‫בֲאִני ו ָמְַהַחב הָוּיה ֶ‬ ‫ִבָמְצחֹוק בֲאִני ֹלא אֹוֵהב‪.‬‬ ‫שֹּלא ֵה ִ‬ ‫של‬ ‫שיב הָבה ִלי ב הָכל ַה ב הָ‬ ‫שבוַע ֶהָמְחַלָמְטִתי ָמְלַסֵּדר אֹוב הָתּה ִסּדור ֶאב הָחד ב הָּגדֹול‪ .‬ב הָבֶעֶרב ב הָלַקָמְחִתי ֶאת ַפַּנס ַהִכיס ֶ‬ ‫אבֲחֵרי ֶ‬ ‫ַאב הָבא ו ָמְֶהָמְחֵבאִתי אֹותֹו ַתַחת ַהב הָכִרית‪ .‬ב הָע ִ‬ ‫כל ב הָכב הָרִגיל‪ַ .‬אב הָבא ִקֵפל ִלי ֶאת‬ ‫אד‪ָ ,‬מְכִאלו ַה ֶׁשֹ‬ ‫שבֲאִני ָמְמַפֵחד ָמְמ ֶׁשֹ‬ ‫ׂשיִתי ֶאת ַעָמְצִמי ֶ‬ ‫שִתָמְהֶיה ָמְסגוב הָרה ֵהיֵטב ב הָסִביב ב הָסִביב‪ִ .‬אב הָמא נב הָָמְתב הָנה ִלי נָמְ ִ‬ ‫שיב הָקה‪ ,‬י ב הָָמְצהָאה ו ָמְִכָמְבב הָתה ֶאת ב הָהאֹור‪ֹ .‬לא ב הָקב הָראִתי‬ ‫ַה ָמְ‬ ‫ּׂשִמיב הָכה ֶ‬ ‫שַבָמְעִתי אֹוב הָתּה ָמְוֹלא ב הָעַצָמְמִתי ֵעינִַים ָמְכֵדי‬ ‫שֶקט ו ָמְִהּנַָמְחִתי ב הָלּה ָמְלִהָמְתנֵַפַח ָמְבב הָכל ַהֶחֶדר‪ָ .‬מְוֹלא ִה ָמְ‬ ‫ַלַחב הָוּיה‪ַ .‬רק ב הָ‬ ‫שַכָמְבִתי ָמְב ֶ‬ ‫של ַאב הָבא ו ָמְֵהאָמְרִתי אֹוב הָתּה‪ֶ .‬זה ב הָהב הָיה ִסּדור!‬ ‫שִהָמְתִחיב הָלה ָמְלב הָהִזיז ֶאת ַהִוילֹון ב הָ‬ ‫שַלָמְפִתי ֶאת ַהַפב הָּנס ֶ‬ ‫ָמְלֵהב הָרֵדם ַמֵהר‪ַ .‬רק ָמְכ ֶ‬ ‫ָמְכִאלו ב הָעׂשו ב הָבּה חֹור‪ִ ,‬כי אֹור ַהַפב הָּנס נִָמְכַנס ָמְלתֹוב הָכּה וִפֵּזר אֹוב הָתּה ָמְלב הָכל ַהָמְּצב הָדִדים‪ִ ,‬מָמְסֵכב הָנה! ַהוּיֹום בֲאִני ָמְמַרֵחם ב הָעֶליב הָה ִכי‬ ‫שִסַּדָמְרִתי אֹוב הָתּה ֹלא ִרַחָמְמִתי ב הָעֶליב הָה‪ .‬נב הַָתִתי ב הָלּה ָמְלִהָמְתַחֵבא ָמְבִפּנֹות בֲחשוכֹות ו ָמְב הָע ִ‬ ‫ׂשיִתי‬ ‫בֲאנַָמְחנו ָמְכב הָבר בֲחֵבִרים‪ ,‬בֲאב הָבל הָאז ָמְכ ֶ‬ ‫שם וִפָמְתאֹום ֵהאָמְרִתי אֹוב הָתּה ַבִפב הָּנה‪ִ .‬היא ב הָבָמְרב הָחה ָמְלִפב הָּנה אֶחֶרת‪ .‬ו ָמְב הָכ ְך‬ ‫שִהיא ִמָמְתַחָמְבהָאה ב הָ‬ ‫שבֲאִני ֹלא רֹוֶאה ֶ‬ ‫ֶאת ַעָמְצִמי ֶ‬ ‫שָמְלב הָחן ו ָמְַתַחת ַמָמְּדֵפי ַהַּצבֲעצוִעים וֵמבֲאחֹוֵרי‬ ‫ִהָמְבַרָמְחִתי אֹוב הָתּה ִמב הָמקֹום ָמְלב הָמקֹום ו ָמְב הָרַדָמְפִתי אבֲחֶריב הָה ָמְבאֹור ַהַפב הָּנס ַתַחת ַה ֻ‬ ‫שֶקט‪ .‬הָאז נִָמְכַנס ַאב הָבא ו ָמְב הָכַעס ב הָעַלי‬ ‫שֶבת בֹו ָמְב ֶ‬ ‫שוּיב הָָמְכב הָלה ב הָל ֶ‬ ‫שֹּלא ב הָהב הָיה ב הָמקֹום ֶאב הָחד ֶ‬ ‫שִלי‪ַ ,‬עד ֶ‬ ‫ַהַהב הָסב הָקה וָמְבתֹו ְך נַבֲעֵלי ַהַבִית ֶ‬ ‫שב הָבִכיִתי ִהָמְבִטיַח‬ ‫שִלי‪ֹ .‬לא הָאַמָמְרִתי לֹו ָמְכלום‪ .‬וָמְכ ֶ‬ ‫שב הָרהָאה אֹור ַבֶחֶדר ֶ‬ ‫ִבָמְגַלל ַהַפב הָּנס‪ .‬הוא ִחֵפׂש אֹותֹו ָמְבב הָכל ב הָמקֹום ַעד ֶ‬ ‫שם‬ ‫שהָאַמר ַאב הָבא ו ָמְב הָרבֲעב הָדה ב הָ‬ ‫שִלי‪ .‬ו ָמְַהַחב הָוּיה ב הָ‬ ‫שָמְמב הָעה ֶאת ַמה ֶ‬ ‫ַאב הָבא ִלָמְקנֹות ִלי ַפַּנס ִכיס ָמְפב הָרִטי ִמ ֶ‬


‫חיית החושך‬

‫ׁשול אורְפִרי אתֹוְרֹולֵולב‬ ‫ְׁשֹולֵאולתֹות ְול קֶפ קֶר ק רְפִמרְפִּסְפרתֹו קֶ‬ ‫איזה סוג כתיבה זה ? פיוט‪/‬סיפור‪ /‬שיר‪/‬תפיולה‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫__________________________________‬ ‫כיצד יודעים זאת ? הסבירו‪.‬‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫בסיפור יש כמה מוטיבים שול דמיון מצאו וכתבו אותם‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫________________________‬ ‫תארו את חיית החושך וצירו אותה‪.‬‬ ‫חית החושך‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬


‫העתי קו ומר קרו ) ולא בתוך הספר( משפטים מהפר ק אשר מבטאים את‬ ‫פחדו שול היולד‪.‬‬ ‫ציינו באיזה שורה הם מופעים ‪.‬‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫________________________________________________‬

‫איזה שינוי עבר היולד ביחסו ולחית החושך?כיצד התיידד איתה?איזה‬ ‫תהוליך עבר?‬


‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________‬ ‫איזו עצות אתם הייתם נותנים וליולד?‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________‬ ‫ך?‬ ‫איולו פיתרונות מצא היולד כדי ולהתמודד עם פחדיו מחית החוש ֹולֵ‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫__________________________________________________‬ ‫__________________________________________________‬ ‫_________________________________________________‪.‬‬ ‫ׁש?ְך? ַסְּפרו ‪ָ.‬ע קֶולי‪ָ.‬ה‪.‬‬ ‫ח קֶ‬ ‫ּתם ַּפַעם ְּבַחַּית תֹ‬ ‫ַהרְפִאם ְּפַגְׁש קֶ‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫____________________________________________‪.‬‬


‫כתיבה כהעשרה ולספר חיית החושך‪:‬‬ ‫כתבו מכתב וליולד ‪:‬‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫______________________________________________________‬ ‫__________________________________________‪.‬‬

‫ממני_____________________‬

משימות לחיית החושך  
משימות לחיית החושך  
Advertisement