Page 1

niets meer dan een bezeten man met een missie die hii per se wil voltooien: Today ls The Day moet namelijk groter worden dan Slayer ooit geweest is. Geboren in de noise, via de ultieme hardcore naar metal met verwijzingen naar de grind en death. Steve Austin is met'ln The Eyes 0f God' gezwicht voor het snelbeukende werk. Vanuit een Amerikaans gehucht geeft hij telefonisch de meest staccato antwoorden waarin elke uitleg glashelder is. k Tlrc Day heb ík me ontwikkeld tot een alternatieue heauy metalband die nruar één doel voor ogen heeft: groter worden dan Slayer omdat zíj op een grote schaaL opercrcn. Grotere slnws op een bredere basis, meer licltt en een dijk van een geluid. Ik

,,Met Todoy

houd uan Slayer omdat zij me de netgíng geuen om [ernand te willen vermoorden." HeeÍt dat te maken met een destructieve, depressieve of kwaadaardige inborst?

Ik kan me oueral ouer opfokken, zeker dit monlent gebeuren er díngen in Amertka waar kon moken. ]k lrcb nogal wat te stellen met míjn eigen ouders

,,Meer met een gevoel van onurede met de wereLd. cver de nísstanden in d.e wereld. Op

ík me heel erg boos over

zn famtlte en in het algemeen denk ik dat de samenleuíng organiseerd is."

Volgens jouw teksten

in Amertka behoorlijk

overge-

liik je heel nihilistisch te denken, ben ie een nihilist?

,Ik houd van de kracht die er van het ntets uítgaat. lk denk dat alles ook wel weer een 'ee|JerrLtetigd zal word"en. Maar aangereikt gedachtengoed zegt me ntet zoueel. Van iemand ntet en zeker niet van filosofen. AIs ik heel eerlijk moet zijn dan denk ik dat ik o,enlíjk alleen maor ín mezelf geloof. Ik vertrouw anderen ntet en dat hoeft ook níet,

it,arín ligt mtjn kracht. Ik ben uerworden tot wat ik nu alleen aan mezelf te danken.

lk ben vríj, ik

ben en dat heb ik he[emaal

hoef aan níemand verantwoording af te [eg-

gen en [k mlet zeggen dat me dat heel erg bevalt."

)aarin lijk ie natuurliik op de heren Slayer die er geen geheim van maken dat ook zii puur alleen in zichzelf geloven. Zii voelen zich zelfs op sommige momenten verheven boven de maatschappij omdat volgens hen de maatschappij te kloten in elkaar zit en zij de enigen liiken te ziin die dat schiinen te snappen... ,,Er ís índerdaad maar weínig mensen die daadwerkelijk snappen wat er aan de hond is. De rest voLgt de macht blind. Mensen

zíjn uerschrikkelijk

stom. Maar zolang ik zie

dat er toch altijd weer elke ovond 400 tot 500 mensen op onze shows aftomen l))aarmee

ik wél

kan praten, waarmee tk wél op een hoger niueau ouer macht en over de maat-

schappij kan praten, dan is het a[ best."

Heeít de band voor jou een therapeutische waarde? ,,Ja, rnín of neer. Eí"genlíjk draaít het aLlemaal om'freedom of speech', dat je kunt zeggen aat et 0p je tong llgt zonder daarover aartgevallen te worden. le hoeft het níet te pikken. AIs ik mensen daaruan kan overtuígen, dan is dat mijn mtssie. le hoeft niet bang te zíjn orn te doen wot je wilt. Je moet je geen restrictles laten opleggen. Ik heb dan ook iets tegen religies, zij zijn net zulke maclttsinstrumentert geworden als polittek dat nu is. Het gaat eron d.at mensen níet bltnd de regeltjes naleven die er opgesteld zijn." Het album is al vrii extreem. Wil je nog een stap verder in extremiteit? ,,Ja, daar was ik gísteren no7 lver aon het denken. De afgelopen tijd zíjn we door veeL te traínen, veel sneLler geworden. Het wordt alsmaar sneller en gekker. le moet het onderste uit de kon zíen te halen. Ik zie er nu níet uit. Mtjn |ichaam zít onder de scltrammen

en wonden, ntaar als een driedubbele inzet de moeite waard ís om tuot kneuzingen of schrarnmen op te Iopen. Hé, dan moet dat maar. Hetzelfde geldt uoor onze drummer.

Hij rarnt net zo \ang en zo hard totdat hij tueer een tikkíe sneller geworden is ongeocht de hoevcelheid

hlnren."

René vanes

Artikel Today Is The Day  

Toen er nog geen sprake was van 'the Unabomber' en niemand gehoord had van extremisme, deed de gedreven 'fucker' Steve Austin van Today Is T...

Advertisement