__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

maandblad • 63e jaargang • oktober 2018

10 VAKBLAD VOOR HET MKB-METAAL

MONA KEIJZER, CDA: DENK NA OVER BREXIT     

ECONOMISCHE BAROMETER: GROEI EXPORT VLAKT AF

Thema:

Precisietechnologie DIGITALISERING VOOR VERSPANERS


BETAALBARE BETROUWBAARHEID HARTFORD: KWALITEITVERHOUDING IN OPTIMA FORMA! Hartford is een onderneming van wereldklasse. Zij beschikt over een zeer modern en kwalitatief hoogwaardig programma met een verregaand specialisme in bewerkingscentra en portaalfreesmachines. Het is de grootste fabrikant van bewerkingscentra en portaalfreesmachines in Taiwan met een jaarlijkse productie van meer dan 2000 machines.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij staan u graag te woord.

UW PROFESSIONELE PARTNER VOOR CNC MACHINES WWW.PROMASCNC.NL


Het intermediair

bij u aan tafel

Troostwijk TaxatieAls klant van Mevas ontvangt u â‚Ź 250,- korting op een taxatie door Troostwijk. De actie geldt voor bestaande en nieuwe klanten. Voor meer informatie bel

088-456 54 00
inhoud De digitale maakindustrie

10

“De gouden handen zijn nog steeds nodig, maar die worden steeds meer verbonden aan de knappe koppen. Dat is de toekomst van de maakindustrie”, voorspelt staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Economische Barometer Q327

Thema: Precisietechnologie

14

Peekstok is uit zijn jasje gegroeid, de productievloer van Helgo is een geoliede machine, ACM in Ermelo heeft vooral luxeproblemen en bij Imminkhuizen wordt een geavanceerde machine geïnstalleerd. Lees meer in de thema-artikelen over precisietechnologie.

Teqnow over digitalisering

32

   

Was er in het derde kwartaal van 2017 nauwelijks sprake van een terugval als gevolg van de zomervakantie, in 2018 is dit wel het geval. De Economische Barometer laat zien dat de groei van de afgelopen kwartalen, in het derde kwartaal van dit jaar is afgezwakt.

Koninklijke Metaalunie Koninklijke Metaalunie is de grootste Nederlandse ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De ruim 14.000 aangesloten leden bieden werk aan zo’n 170.000 werknemers en realiseren een gezamenlijke omzet van ruim 30 miljard euro. Meer weten? Kijk op www.metaalunie.nl of bel 030 – 605 33 44.

4 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Bij verspanende bedrijven denken veel ondernemers en medewerkers dat digitalisering niet echt geschikt is voor hun bedrijf. Niets is minder waar. Ook verspanende bedrijven kunnen hun voordeel doen met digitalisering.

Verder in dit nummer Nieuws Onderwijs en bedrijf Smart Manufacturing Award Dag van de Industrie Metaalunie Jong Management Rechtgezet

6 25 34 37 38 41

Blik op branches Product Kompas Agenda Op de bres

42 48 52 53 54


Papier is geduldig, ondernemers niet Als dit blad bij u op de mat is gevallen, is oktober zo goed als voorbij. Er resten ons dit jaar nog twee maanden. Wie denkt dat we 2018 rustig kunnen uitzitten, heeft het mis. Ondernemers denken niet in dit soort termen, zeker niet in tijden van hoogconjunctuur. We mogen nog wat verwachten van dit kabinet voordat op 31 december om 0.00 uur 2019 begint. Er is in een jaar tijd door Rutte III veel op papier gezet, maar nog niet concreet uitgewerkt. Er is veel uitgesteld en ter evaluatie en onderzoek in de week gezet. De evaluatie van het innovatie stimulerende instrumentarium, de MKB-Toets, een verdere uitwerking van het Klimaatakkoord, het arbeidsmarktthema, de discussie over de positie van de zzp’er en het pensioenstel: het zijn belangrijke onderwerpen waarmee geen of weinig en/of te langzaam vooruitgang wordt geboekt. Zo is dit jaar te vaak beloofd dat voor het zomerreces een

Ondernemers moeten in deze tijd snel kunnen schakelen en ‘niet morgen, maar gisteren leveren’ Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie

notitie of iets in die geest op tafel ligt. Inmiddels is de deadline waarop er duidelijkheid moet komen over een aantal belangrijke onderwerpen verschoven naar het eind van het jaar. Ik vrees dat het dan met hetzelfde gemak, zoals dat mooi heet, ‘over de jaarwisseling heen, naar het nieuwe jaar wordt getild’. Met de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 in het vooruitzicht en de daaraan gekoppelde zetelverdeling in de Eerste Kamer kan dat voor het kabinet fout uit pakken. Voor ondernemers is onduidelijkheid over wet- en regelgeving een slechte zaak. Bij ondernemers werkt het totaal anders. Die kunnen niet bij een klant aankomen met de mededeling dat de order helaas niet zoals gepland morgen, maar een week later wordt afgeleverd. Binnen zeer korte tijd zal die ondernemer waarschijnlijk het bedrijf kunnen opdoeken. Ondernemers moeten in deze tijd snel kun-

nen schakelen en ‘niet morgen, maar gisteren leveren’ lijkt soms wel het nieuwe credo. Dat vergt daadkracht en dus sneller knopen doorhakken. Dan zou het een stuk schelen als ook de overheid dat toonde. Nu wordt de ondernemer geremd door het gebrek aan daadkracht van de overheid. Ik besef terdege dat snel besluiten nemen niet altijd mogelijk is met ingewikkelde dossiers waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Maar als het gaat om zaken die al een jaar geleden in het regeerakkoord zijn vastgelegd, dan mag je verwachten dat er meer progressie is geboekt. We hebben nog twee maanden. Het zou mooi zijn als zowel ondernemer als overheid aan het eind van 2018 kan zeggen: ‘wat hebben we veel bereikt dit jaar. Laten we dat volgend jaar gaan overtreffen’. Dan komt het vast goed met de BV Nederland.

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

5


Colofon Metaal & Techniek is een vakblad voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal en tevens het officiële orgaan van Koninklijke Metaalunie. Het verschijnt 11 keer per jaar. De leden van Metaalunie ontvangen Metaal & Techniek uit hoofde van hun lidmaatschap. Uitgave

Adres Mr H.F. de Boerlaan 28 7417 DA Deventer Postbus 58, 7400 AB Deventer Tel.nr. +31 (0)570 50 43 00 Faxnr. +31 (0)570 50 43 99 Uitgever Pascal van Sluijs Redactie Jan Kloeze (hoofdredacteur) j.kloeze@mybusinessmedia.nl Kasper Weigand (eindredacteur) Tel.nr. +31 (0)570 50 43 74 E-mail: redactie.metaalentechniek@ mybusinessmedia.nl Redactie Metaalunie Tony van der Meer Basisontwerp Vormbreker Nieuw-Vennep Medewerkers Ronald Buitenhuis, Alex Kunst, Frank Senteur, Erik Steenkist, Leon van Velzen, Martin de Vries, John Ekkelboom, Ger Thijssen Advertentieverkoop Arjan Stoeten a.stoeten@mybusinessmedia.nl Advertentietarieven op aanvraag +31 (0)6 53 18 28 76 Abonnementen Abonnementsprijs NL 11 nummers € 128. Los nummer € 15,00. Proefabonnement 3 nummers € 19,-. Buitenland € 144,(alle prijzen excl. 6% btw en € 3,95 administratiekosten). Opgave abonnementen Tel.nr. +31 (0)570 504 325 (tussen 09.00 en 12.00 uur) Faxnr. +31 (0)570 504 393 E-mail: metaalentechniek@mybusinessmedia.nl Annulering abonnement schriftelijk en uitsluitend drie maanden voor afloop van de abonnementsperiode. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor de algemene voorwaarden, zie www.mybusinessmedia.nl/ algemenevoorwaarden Bank: 1421.46.439. Voor informatie over Koninklijke Metaalunie Koninklijke Metaalunie Einsteinbaan 1 Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein Tel.nr. +31 (0)30 605 33 44 Faxnr. +31 (0)30 605 31 22 www.metaalunie.nl Opmaak Colorscan bv, www.colorscan.nl Druk Drukkerij Roelofs, Enschede ©2018 MYbusinessmedia ISSN: 0026-0479 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit tijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de in dit tijdschrift gegeven informatie. Gebruikers van het tijdschrift wordt nadrukkelijk aangeraden de vaktechnische informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar altijd mede af te gaan op hun professionele kennis en ervaring, en de te gebruiken informatie te controleren.

nieuws Inschrijving Circular Awards Nederland Circulair! organiseert in samenwerking met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie de Circular Awards 2019. Het is een zoektocht naar de meest iconische circulaire projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. Daarnaast mag de totaalwinnaar een jaar lang de unieke circulaire trofee in huis voeren. De trofee wordt uitgereikt door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Er zijn vijf categorieën waarbinnen de inzendingen kunnen worden ingezonden: Consumptiegoederen, Kunststoffen, Biomassa & Voedsel, Maakindustrie en Bouw. Zowel projecten, producten, diensten als gehele ondernemingen komen in aanmerking. Nederland Circulair! maakt een voorselectie van vijf inzendingen per categorie. Inschrijven is mogelijk tot en met 25 november 2018.

Export naar VK neemt af De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in de eerste zeven maanden van 2018 € 23 miljard. Dat is vrijwel evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. De uitvoer van goederen van Nederlandse makelij nam met 3% af in deze periode, de wederuitvoer nam toe met 3,3%. Omdat de totale export van Nederlands product toenam in de eerste helft van 2018, is het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in deze exportstroom verder afgenomen. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel. De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde zich in de eerste zeven maanden van 2018 minder gunstig dan de totale goederenexport. De totale exportwaarde nam met ruim 4,5% toe tot € 284 miljard. De export naar EU-landen groeide met 4,5%. Aan Nederlandse producten werd in januari tot en met juli 2018 voor € 11,6 miljard naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. Dat is ruim 3% minder dan in dezelfde periode van 2017. In 2017 nam de export van Nederlands makelij nog toe met 0,8%. De totale uitvoerwaarde van Nederlands product nam zowel in 2017 als in 2018 beduidend sterker toe. De wederuitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk nam in de eerste zeven maanden van dit jaar toe met 3,3% tot ruim € 11 miljard. Doordat de uitvoer van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk zich zowel in 2017 als de eerste zeven maanden van 2018 minder gunstig ontwikkelde, is het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in deze exportstroom sinds 2016 met bijna 0,5 procentpunt afgenomen tot 7,4% in 2018. De export van goederen van Nederlandse makelij aan het Verenigd Koninkrijk bereikte, mede door de incidentele levering van het booreiland, een piek in het tweede kwartaal van 2016. Daarmee steeg het aandeel van het VK in de export van Nederlandse makelij naar meer dan 9%.

Aanmelden kan via deweekvandecirculaireeconomie.nl/ circular-awards Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de exportstroom is verder afgenomen.

6 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK


Multinationals goed voor 30 procent economie Multinationals genereerden 30 procent van de 635 miljard euro aan toegevoegde waarde in 2016. Het grootste deel is toe te schrijven aan buitenlandse multinationals (113 miljard euro; 18 procent) en een kleiner deel aan Nederlandse (78 miljard euro; 12 procent). Dat meldt het CBS op basis van aanvullend statistisch onderzoek naar multinationals en niet-multinationals, dat is bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het aandeel van multinationals in de Nederlandse loonkosten was ongeveer even groot als het aandeel in de toegevoegde waarde. Het aandeel in de totale Nederlandse productiewaarde (39 procent) en winst (32 procent) was groter. De economische prestaties werden geleverd met relatief weinig werkgelegenheid (22 procent van het totaal van 7 miljoen voltijdsequivalenten). In 2016 had Nederland 23.700 multinationals, waarvan 10.300 Nederlands en 13.400 buitenlands. Dit is 1,4 procent op een totaal van 1,75 miljoen bedrijven, variërend van een eenmanszaak tot een wereldwijd conglomeraat. Een multi-

national is een onderneming die de uiteindelijke zeggenschap heeft over bedrijven in twee of meer landen. Een Nederlandse multinational is een bedrijf onder Nederlandse zeggenschap met dochterbedrijven in het buitenland. Een buitenlandse multinational is een bedrijf waarover de uiteindelijke zeggenschap in het buitenland ligt. Onder andere om hun binnenlandse en buitenlandse concurrentiepositie te versterken, spenderen multinationals relatief veel middelen aan onderzoek en ontwikkeling en aan technologische innovatie. Bij onderzoek en ontwikkeling gaat het om strategisch en fundamenteel onderzoek. Bij innovatie om het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten en/of processen. De multinationals zijn goed voor 41 procent van de totale Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (14,1 miljard euro). De multinationals spenderen daarmee ongeveer evenveel aan R&D als instellingen in onderwijs en overheid. Daarnaast hebben de multinationals een aandeel van 39 procent in de werkgelegenheid die te maken heeft met onderzoek en ontwikkeling (totaal 131 duizend fte).

Koningin en staatssecretaris op werkbezoek Hare Majesteit Koningin Máxima was woensdagmiddag 3 oktober aanwezig bij de presentatie van het ‘Jaarbericht Staat van het MKB 2018’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Koningin Máxima is lid van het Comité. De presentatie vond plaats tijdens een werkbezoek aan Koninklijke Metaalunielid Corrosion bv in Moerkapelle. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf. Elk jaar geeft het Comité een trendanalyse uit in de vorm van het ‘Jaarbericht Staat van het MKB’.

Financiële steun bij bodemsanering nog tot 2024 De Bedrijvenregeling is recent aangepast, waardoor het nu extra interessant kan zijn om er gebruik van te maken. De Bedrijvenregeling heeft als doel ondernemers financieel te ondersteunen bij de sanering van een bodemverontreiniging op hun perceel. Het is een initiatief van de overheid, in samenwerking met VNO-NCW / MKB-Nederland en aangesloten ondernemersorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie.

De Bedrijvenregeling is op vier punten praktischer geworden:

Ruim 10.000 ondernemers-grondeigenaren hebben tussen 2006 en 2008 hun bedrijfslocatie aangemeld bij de provincie, de gemeente of de Stichting Bodemcentrum voor de Bedrijvenregeling. Wanneer ook u uw bedrijfslocatie heeft aangemeld, maar nog geen sanering heeft laten uitvoeren, staat uw locatie nog steeds geregistreerd om in aanmerking te komen voor financiële steun bij de aanpak van de mogelijke bodemverontreiniging op het betreffende perceel.

1 januari 2024 lijkt nog ver weg, maar de planvorming voor bodemsanering kan best een stevig traject zijn. Kom dus op tijd in actie als u iets wilt doen.

1. 2. 3. 4.

Wijzigingen in bestemming is geen belemmering meer voor financiële ondersteuning. Overdracht / afkoop van de (rest)verontreiniging is mogelijk. Het is mogelijk een voorschot te ontvangen. Er is een einddatum vastgesteld, te weten 1 januari 2024.

De exacte subsidiebedragen verschillen per situatie. Gemiddeld bedragen ze zo’n 35 procent van de totale saneringskosten. Overweegt u te verhuizen of het bedrijf over te dragen, te verkopen of te beëindigen, dan is de Bedrijvenregeling nu inte-

ressant. Uw recht op subsidie is - mits uw aanmelding voldoet aan de voorwaarden - volledig overdraagbaar. En door de aanpassing van de regeling komt u nu ook in aanmerking voor subsidie als uw bedrijfsperceel een andere bestemming krijgt, zoals woningbouw. Meer informatie of vragen? Kijk op bodembeheernederland.nl/bedrijvenregeling. Neem voor kosteloos advies contact op met Stichting Bodembeheer Nederland via bedrijvenregeling@bodembeheernederland.nl of 085 – 330 10 10. Vermeldt u hierbij uw bedrijfsnaam, persoonsnaam en adresgegevens. Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij de provincie of gemeente waar u zich heeft aangemeld of bij een van onze adviseurs bestuursrecht. bj@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

7


nieuws Griffierechten omlaag De griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen van 500 tot pakweg 2500 euro moeten omlaag. Door een ‘tussenschijf’ te introduceren wordt het voor kleine ondernemingen beter mogelijk om van het recht gebruik te maken. Deze maatregel kan genomen worden zonder gevolgen voor het budget van het ministerie van Justitie en Veiligheid, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland na een bijeenkomst met Kamerleden. Ook Koninklijke Metaalunie kan zich hierin vinden. “Het is een doorn in het oog dat de drempel om je gelijk te halen soms veel te hoog is. Zeker bij vorderingen tussen de € 500,- en €2.500,maken de griffiekosten tezamen met de overige kosten dat de investering om je gelijk te halen vaak groter is dan de waarde van je gelijk”, vindt mr. Jacco Bruinsma, juridisch ledenadviseur van Metaalunie. “Wat ons betreft mag de kwestie ook iets breder gezien worden en gaat het niet alleen om incasso van geldvorderingen, maar ook om geringe schadevergoedingen en aanspraken op herstel en/of garantie die weinig om het lijf hebben qua waarde.”

8 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Op missie naar Duitsland Vijf Metaalunieleden hebben deelgenomen aan een uitgebreide handelsmissie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. De missie, onder leiding van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had als doel bestaande contacten uit te breiden of een innovatiesamenwerking te starten. De missie liep parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning WillemAlexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan deze Duitse deelstaten brachten.

en overheid, die zich met de digitalisering van de industrie bezighouden. Er wordt vooral gekeken naar thema’s die onder de brede noemer ‘Veilige en Digitale Industrie’ aan zowel Nederlandse als Duitse zijde prioriteit hebben. Deze thema’s zijn bovendien van groot economisch belang voor de deelstaten Saarland en RijnlandPalts. Het gaat met name om onderwerpen als smart industry/industrie 4.0, big data, internet of things, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Daarbij worden nieuwe innovatieve ontwikkelingen, samenwerkingskansen, maar ook zaken als benodigde skills, de ethische, juridische en maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen belicht.

De vijf, Addit bv (Venlo), Betech bv (Hoogeveen), Bestronics (Veldhoven), Demcon (Enschede) en VDL ETG bv (Eindhoven) volgen een programma dat zich richt op het versterken van de banden tussen Duitse en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen

Handelspartner Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Het is de belangrijkste handels- en innovatiepartner, zowel op het gebied van export, import en Europese innovatieprojecten. Het jaarlijks handelsvo-

lume tussen de twee landen behoort tot een van de grootste ter wereld. Een vijfde van de totale export gaat naar Duitsland. Dat Duitsland van grote economische waarde is voor Nederland, blijkt ook uit de enorme order die een van de deelnemende Metaalunieleden, Betech Mass Tuning, scoorde in de week voorafgaand aan de missie. De komende jaren gaat zij onderdelen maken voor een nieuwste elektrische Mercedes. De autofabrikant komt volgend jaar met de elektrische variant, de Mercedes EQC, op de markt. “We hebben de eerste producten al gemaakt”, zegt Wim van de Beld (CEO) van het bedrijf. “Er zit ongeveer zes kilo aan onderdelen van ons in die auto. Dat zijn bijvoorbeeld onderdelen om de elektromotor op te hangen in het chassis.” Dit soort orders komen bedrijven niet aanwaaien, een handelsmissie is dan een prima manier om eerste contacten te leggen.

Vijf Metaalunieleden hebben deelgenomen aan de handelsmissie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland.


ledennieuws

180 JAAR FIRMA M. WILSCHUT & ZOON Smederij en staalconstructiebedrijf Firma Wilschut bestaat 180. In 1838 kocht Maarten Wilschut op 48-jarige leeftijd een Smederij aan de Rijsoordsestraat 6 in Rijsoord. In 1867 werd hij opgevolgd door zijn zoon Maarten Wilschut. De smederij verhuist naar de Pruimendijk 5 in 1921. In 1959 werd Cor Wilschut eigenaar. Hij was de laatste smid in Rijsoord. Hij was al in dienst bij zijn vader vanaf 1945. In 1995 vierde Cor zijn 50-jarig dienstverband op zijn 65e verjaardag. Cor ging niet van zijn pensioen genieten maar ging samen met zijn zoon Ton Wilschut samen verder.

DIAMANTEN JUBILEUM VOOR GERARD DE BONT Gerard de Bont (75) werd op 3 oktober in het zonnetje gezet bij Melis Metaalgieterijen BV in Tilburg. Hij is deze maand 60 jaar in dienst bij de gieterij die zich al bijna 65 jaar richt op de productie van industrieel gietwerk in brons en aluminium. Gerard de Bont werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het bijzijn van onder meer echtgenote Mia verrast met enkele mooie cadeaus van directie en personeel. Tevens ontving hij de gouden historische insigne en een vererend getuigschrift uit handen van voorzitter Koninklijke Metaalunie Fried Kaanen. Burgemeester Weterings van de gemeente Tilburg kwam De Bont persoonlijk feliciteren met zijn jubileum. De burgemeester reikte hem bovendien de Tilburg Trofee uit als blijk van waardering voor zijn langdurige en haast ongekende loopbaan bij een kenmerkend Tilburgs bedrijf dat qua specialistische kennis ook fungeert als ambassadeur voor de stad.

Wilt u in aanmerking komen voor publicatie in de rubriek Ledennnieuws, mail uw bericht dan naar redactie.metaalentechniek@mybusinessmedia. De redactie heeft het recht bijdragen zonder opgaaf van redenen te weigeren of door te plaatsen naar online op de districtspagina’s van www.metaalunie.nl.

In 2005 verhuisde de smederij naar de Handelsweg 99 in Rijsoord. Cor stopte pas met werken op 84-jarige leeftijd. In 2014 werd Ton Wilschut de officiële opvolger. Ton was toen al 32 jaar in dienst bij het familiebedrijf. Hij is de zesde generatie die het bedrijf voortzet. Het familie bedrijf heeft zich staande weten te houden door flexibel te zijn en mee te gaan met de tijd. Kwaliteit en vakwerk staan hoog in het vaandel. Het bedrijf bedankt klanten voor het vertrouwen in het bedrijf en wenst ze een goede voortzetting van deze samenwerking in de toekomst.

40 JAAR IN DIENST Peter Frankruijter uit Loppersum is 40 jaar in dienst bij AMCA Hydraulic Fluid Power. Hij startte zijn loopbaan op 11 september 1978 bij toen nog Brons/KLBC te Appingedam. In 1977 heeft hij zijn LTS diploma behaald en is vervolgens nog een

jaar naar de landbouwschool gegaan. Hierna is hij toch als boorder begonnen bij Brons/KLBC. Brons/KLBC veranderde in 1986 in AMCA Servotechniek BV (inmiddels Hydraulic Fluid Power) en werd gevestigd in Ten Post. Peter werd monteur. Jarenlang heeft hij als hoofdmonteur in samenwerking met de engineeringsafdeling AMCA’s nieuwste ontwikkelingen getest, beoordeeld en ondersteund. In 2011 heeft XCMG, één van de grootste Chinese machinebouwers, het bedrijf overgenomen. Peter is doorgegroeid naar team leader testing & assembly. Peter is een praktijkgedreven persoon die in oplossingen denkt en het vererend getuigschrift zeker verdiend. Uitreiking vond plaats door directeur Christoph Kempermann.

KEMET EUROPE BREIDT FORS UIT Kemet Europe te Bergen op Zoom, specialist in precisie oppervlaktebewerkingen, breidt uit met 850 vierkante meter. Het totale bedrijfsoppervlak van Kemet wordt daarmee 1406 vierkante meter. Deze forse uitbreiding is nodig, omdat Kemet in de afgelopen jaren behoorlijk is gegroeid. Vooral de huidige magazijnruimte en werkplekken van de technici worden erg krap. Met de ruimte die beschikbaar komt, wil Kemet ook haar demonstratie- en testruimten verder uitbreiden. 4 oktober is gestart met het boren van de funderingspalen. De werkzaamheden van het totale project duren tot circa eind februari/begin maart 2019. METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

9


Interview mona keijzer staatssecretaris ezk TEKST: TONY VAN DER MEER BEELD: SANDER VAN DER TORREN

10 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK


‘Terecht dat het mkb haar rechtmatige positie opeist’ Iets meer dan een jaar geleden poseerde het toen kersverse kabinet Rutte III voor de traditionele bordesfoto met de koning. Tussen de bewindslieden stond ook voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA, Mona Keijzer. Keijzer werd benoemd als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met onder meer het mkb, de aanpak regeldruk, digitalisering en Topsectoren in haar portefeuille. Een jaar later is het een mooi moment om de tussenbalans op te maken van het specifiek op het mkb afgestemd beleid. Hoe kijkt u aan tegen de MKB-maakindustrie na één jaar staatssecretaris te zijn? “Het is een ongelofelijk mooie sector waar mensen nog steeds met hun handen werken. Tegelijkertijd zie je, ondanks dat er nog steeds veel gelast en gesneden wordt, dat door allerlei digitale technieken de fabriekshallen steeds schoner worden. Dat is bijzonder om te zien. Wat ook opvalt is hoe groots een klein bedrijf kan zijn. Dan rij je bijvoorbeeld een jaren ’70 bedrijventerrein op en ontmoet je een nuchtere ondernemer die zijn producten zonder problemen afzet aan de olieindustrie in Oman. Je ziet ook dat bedrijven steeds meer evolueren. Van een traditioneel metaalbedrijf naar een bedrijf dat bijvoorbeeld machines produceert die zo gedigitaliseerd zijn, dat maatwerk mogelijk is.” “De gouden handen zijn nog steeds nodig, maar die worden steeds meer verbonden aan de knappe koppen. Dat is de toekomst van de maakindustrie. Dat vind ik prachtig om te zien en ik laat ook geen gelegenheid voorbijgaan om dat te benadrukken. In de techniek liggen nog zoveel economische kansen. Het is een zeer energieke, toekomstgerichte sector.”

Een toekomst die voor een groot deel draait om digitalisering, internet of things en automatisering. “Dan heb je het over de digitale maakindustrie. Digitalisering biedt ondernemers kansen om de productiviteit te verhogen. Dat wil zeggen, efficiënt en vernieuwend te ondernemen. Als ondernemers willen blijven aansluiten bij de wensen van hun klanten, is het belangrijk om de kansen van digitalisering te benutten. In het MKB-actieplan waarmee de overheid, samen met branches en onderwijs, ondernemers wil ondersteunen, is digitalisering een belangrijk thema.” “In de MKB-actieplan agenda zit ook een link met het Techniekpact. We proberen in de opleidingen de techniek nog meer een plek te geven. De maakindustrie is gebaat bij de gouden handen van veel jongens en steeds meer meisjes. Op school moet op jonge leeftijd techniek al voorbijkomen. In het regeerakkoord staan daarover goede dingen. We moeten nog wel wat slagen maken. Meiden stromen wel door naar bèta-opleidingen als de maatschappelijke relevantie glashelder is, zoals in de zorg. Maar we verliezen ze nog te veel in de technische opleidingen waar die relevantie niet meteen zichtbaar, maar wel gigantisch is. We hebben enorme maatschappeMETAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

11


in de discussie die nu gevoerd wordt over de lastenverlichting is het mkb heel belangrijk lijke vraagstukken zoals rondom de voedselzekerheid en klimaatverandering waar oplossingen alleen ontstaan door middel van innovaties. We hebben nieuwe producten en nieuwe processen nodig. En dus mensen die dat kunnen ontwikkelen. Daar zijn technische opleidingen cruciaal voor. Dat is de grootste uitdaging. We kunnen regelen dat techniek geborgd is in het onderwijssysteem, maar dan nog moeten we de meiden zien te verleiden tot een baan in de maakindustrie.”

Een uitdaging met een enorme urgentie, gezien het gebrek aan goed opgeleid personeel… “Eens, maar tegelijkertijd constateer ik ook dat veel bedrijven hun primaire bedrijfsprocessen nog niet hebben geautomatiseerd. Dan zit er bijvoorbeeld nog steeds iemand de loonadministratie in te kloppen. Ik schrik een beetje van de hoeveelheid bedrijven waar het zo nog gaat. Je beschikt over iemand die soms al 10, 20 jaar verbonden is aan jouw bedrijf, alle bedrijfsprocessen door en door kent maar iets doet dat allang geautomatiseerd had kunnen worden. Is het niet interessant om dat te doen en die persoon te laten instromen in een technische opleiding? Dat is een uitdaging voor de eigenaar, om op die manier te kijken naar het eigen bedrijf. Digitalisering en automatisering kan deels een oplossing zijn voor het personeelstekort. Je moet creatief zijn en blijven om dit probleem op te lossen.” Het is meer dan een open deur voor u.. maar hoe mkb-minded is dit kabinet? “Wat denk je! Laat ik het zo zeggen… Ik kom net van het jaarcongres van MKB-Nederland. Daar waren ook koningin Máxima en minister-president Rutte aanwezig. Je ziet dat het mkb haar rechtmatige positie aan het opeisen is. In de discussie die nu gevoerd wordt over de lastenverlichting is het mkb heel belangrijk. Dat wordt ook tijd. Een groot gedeelte van de groei van de werkgelegenheid van vorig jaar, is gerealiseerd in het mkb. Bijna 4,5 miljoen mensen verdient er zijn of haar brood. En aan die boom is de metaalindustrie een prachtige loot.” Tijdens de Hannover Messe heeft u het rapport ‘Slimmer produceren moet je stimuleren’ ontvangen. Wat vindt u van de aanbevelingen? “Over de WBSO kan ik nog niets zeggen, die wordt geëvalueerd.

12 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Maar laat ik vooropstellen dat het onjuist is dat er gesuggereerd wordt dat procesinnovatie geen plek heeft in het huidige instrumentarium. Het zit alleen al in de MIT-regeling, de WBSO en in de Implementatieagenda Smart Industry. We zijn met de sector in gesprek hoe we dat het op de beste manier verder vorm kunnen geven.”

De MKB-Toets is een jaar geleden in het regeerakkoord opgenomen. Metaalunie vindt twee pilotprojecten met als onderwerp thuiskopieheffing en winkeltijdenwet een beetje mager… “Het is waar, het zijn er nog maar twee. We zijn nu bezig met een derde pilot, die betreft de knelpunten in de werkkostenregeling van de loonbelasting. Veel nieuwe wetgeving zit al in een vergevorderd stadium. De MKB-Toets wil je juist zoveel mogelijk aan het begin van het traject inzetten. Verschillende ministeries zien het belang ervan en zijn met ons aan het bekijken welke wetten in aanmerking komen voor een pilot. Aan de andere kant hebben we daar ook de mkb-bedrijven zelf voor nodig en die hebben in deze hoogconjunctuur ook wel eens andere dingen aan het hoofd. Daarbij moet het wel over wetgeving gaan die behoorlijke impact op die mkb-bedrijven heeft. Jullie zijn welkom bij ons daarover aan de bel te trekken.” Iets waarover de overheid bij het mkb aan de bel trekt is de Brexit. Is het mkb daar voldoende op voorbereid? “Ik ben bang dat veel ondernemers zich onvoldoende realiseren wat de impact ervan is. Hooguit 20 procent van de ondernemers is zich daadwerkelijk op de Brexit aan het voorbereiden, dat is erg weinig. Ondernemers moeten echt naar hun bedrijfsvoering kijken, zeker in de maakindustrie. Als je pas op 1 april beseft dat een essentieel onderdeel voor de productie dat uit het Verenigd Koninkrijk moet komen, hier niet naar toe kan komen omdat er in het geval van een no-deal wachtrijen bij de grens ontstaan, heb je een probleem. Dan kan je productie stil komen te liggen en dat is funest. Kijk daar goed naar, ook als spullen ogenschijnlijk uit België worden geleverd. Die kunnen weer onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk halen. We hebben speciaal een impactscan ontwikkeld die deze vragen boven water brengt.”•


InoFlex® - Innovatieve spantechniek             

W! NIEU

VT

VL )#!*+(!) , $$ 

W! NIEU

'!"$'$) (%#()()*'!% !%!%*()'!

VD

VF VK

+++ *'&%#

Wilt u meer informatie? info@spantech.nl • +31 (0)40 2300222

www.spantech.nl


BETERE INSTROOM PERSONEEL BEVORDERT GROEI

precisietechnologie

Investeren in opleiden

TEKST EN BEELD: ALEX KUNST

Met de overname van M. van Kooten Staalbouw slaat Peekstok in Ridderkerk meerdere vliegen in één klap. Directeur Johan Peekstok krijgt bijvoorbeeld meer armslag om zijn activiteiten verder uit te bouwen; onder meer op het gebied van precisietechnologie. Eigenlijk is er maar één ontwikkeling in de markt die de groei afremt: de moeizame aanwas van nieuwe medewerkers. Het is druk in het kantoor van Johan Peekstok. Tijdens het interview lopen medewerkers regelmatig even naar binnen om iets op het bureau neer te leggen of uit de printer te halen. Peekstok zegt lachend: “Nu zie je meteen waarom het tijd wordt om te verhuizen. We zijn hier uit ons jasje gegroeid.” In maart 2019 is het zover, dan verhuizen medewerkers en machines van Peekstok naar Hendrik Ido Ambacht. De nieuwe locatie is het pand waar op dit moment Kam Staalhandel is gevestigd. Dit pand, dat momenteel wordt verbouwd, ligt pal naast dat van M. van Kooten Staalbouw, het bedrijf dat eerder dit jaar werd overgenomen door

Peekstok. “Straks hebben we veel meer ruimte. Dan kunnen we kantoor, logistiek en machines beter van elkaar scheiden.” ONZE STRATEGIE Begonnen in 1965 ontplooide Peekstok verschillende activiteiten, waaronder handel en de productie van rubbermatrijzen. Toen de vraag naar rubbermatrijzen daalde, investeerde het bedrijf in machines voor de verspanende markt en kwam het in rustig vaarwater. Tegenwoordig bestaat bijna al het werk bij Peekstok uit productie op basis van klantspecificaties. Het bedrijf is gespecialiseerd in kleine series en

werkstukken van 200 mm tot 2 meter in diameter. Peekstok: “We zitten aan de bovenkant van de markt van de ingewikkelde opdrachten. We werken voor verschillende branches met zeer uiteenlopende klanten. Dat is onze strategie. We hebben nu klanten die zich in verschillende economische cycli bevinden. Als het in de ene markt iets minder gaat, wordt dat gecompenseerd door een positieve marktontwikkeling bij andere klanten. We hebben klanten, zoals offshore- en scheepsbouwbedrijven, waar Peekstok en Van Kooten al gezamenlijk werkzaamheden voor doen: verspanen, constructiewerk, laswerk. Die klanten kunnen Peekstok en Van Kooten straks als vaste combinatie benaderen.” In Ridderkerk werken zestien mensen en M. van Kooten Staalbouw heeft nog eens tien medewerkers in dienst. BEDRIJFSSTRUCTUUR Bij de nieuwe locatie hoort ook een nieuwe naam. “Nu heten we nog voluit Peekstok Engineered Quality. Straks is de gezamenlijke naam Peekstok Machining & Construction. Dat dekt de lading beter.”

‘Welke ouder adviseert zijn kind om een opleiding verspanen te doen?’

Johan Peekstok: ‘We besteden veel tijd en geld aan opleidingen.’

14 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Peekstok implementeert momenteel een nieuwe generatie CAD/CAM en een automatische gereedschapkast. Daarnaast wordt de urenadministratie geautomatiseerd. De overname en de groeiende vraag uit de markt zorgen ervoor dat de bedrijfsstructuur verandert, aldus Peekstok. “We besteden veel tijd en geld aan opleidingen. Nog niet zo heel lang geleden waren we met een klein, hecht team en deed iedereen alles. Het team is nog steeds hecht, maar bepaalde taken zijn nu banen geworden. Door dat goed op te pakken kunnen we nog efficiënter werken.” Na de verhuizing volgt een campagne waarmee Peekstok de vernieuwingen aan de wereld wil laten zien.


mensen zijn geïnteresseerd in techniek en houden zich vooral bezig met programmeren. Wij willen bijvoorbeeld straks onze nieuwe locatie laten zien, zodat ze zelf kunnen ervaren dat we geen oude smederij zijn, maar een modern hightech bedrijf. Iemand die goed kan programmeren kan al een belangrijke bijdrage leveren aan het productieproces; daar hoef je geen hele verspanersopleiding voor te volgen.” Behalve een betere instroom en imagoverbetering is niveauverbetering van het huidige personeel het doel van ECP. “De ROC’s doen veel, en we werken ook met ze samen. Maar het is voor hen lastig om te investeren in machines als er maar weinig aanmeldingen zijn voor de opleiding. En omdat de machines er niet zijn, is het voor hen ook lastig om uitgebreid te werven voor techniekopleidingen. Daar komt bij dat ouders vaak meebeslissen bij de keuze van hun kind. Welke ouder adviseert zijn kind om een opleiding verspanen te doen? Er moet dus meer gebeuren en dit initiatief kan een mooie aanvulling zijn op het bestaande onderwijs.”

In de toekomst wordt de behoefte aan geschoold personeel alleen maar groter.

BRANCHE-IMAGO Snellere groei en betere concurrentie met het buitenland is in principe mogelijk, vertelt Peekstok. Maar er is een belangrijk obstakel in de markt. “Het gaat uitstekend met dit bedrijf, maar als we genoeg geschikte medewerkers kunnen werven, zou het nog veel harder gaan. De moeizame instroom is hét grote probleem in deze branche. Een van de oorzaken is het imago van onze bedrijfstak, dat totaal niet aansluit bij de werkelijkheid. Met een paar bedrijven uit de regio en met Koninklijke Metaalunie zijn we om de tafel gaan zitten. We willen de zijinstroom en de instroom vanuit het onderwijs bevorderen en het imago verbeteren. Dat doen we door onder-

wijsmodules te ontwikkelen en pr-campagnes te voeren op scholen op het gebied van precisietechnologie.” Peekstok: “Het gaat er niet om dat de bedrijven zich afzonderlijk profileren als aanbieder. We willen dit gezamenlijk doen om de branche beter te maken. Het plan is nog erg vers. Onlangs hebben we tijdens een meeting besloten dat we het echt gaan doen.” Peekstok zegt met een lach: “Op zich is dat al prachtig. Verspaners die samenwerken aan een betere bedrijfstak, dat is best bijzonder.” Er zitten genoeg leerlingen op school voor wie de metaalbranche een uitstekende werkgever zou zijn, weet Peekstok. “Veel jonge

ERVARING Precisietechnologie blijft een belangrijk aspect in de productie van Peekstok. Het belang neemt in de nabije toekomst alleen maar toe. “Als je grote series maakt heb je vaak aan een operator die op een knop kan drukken genoeg. Het draait hier echter om vakwerk, daar heb je een zeker denkniveau voor nodig en programmeervaardigheden. Juist die mensen zijn moeilijk te vinden. In de toekomst wordt de behoefte aan geschoold personeel alleen maar groter. Om mee te blijven doen in de markt wordt automatisering en werken met virtualisatie steeds belangrijker.” Mensen met aanleg voor techniek kunnen dit prima leren, aldus Peekstok. “Wat meetelt is ervaring, bijvoorbeeld bij het opspannen. Een verschil van een paar honderdste millimeter kan zomaar een probleem opleveren. Dat verschil ontstaat bij de machine al snel, omdat je ook met warmte te maken hebt. Daar moet je altijd rekening mee houden. Uiteindelijk kun je van achter de computer niet alles regelen.”•

www.peekstok.nl METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

15


WERELDWIJD SERIEWERK CRISISBESTENDIG VERDIENMODEL

precisietechnologie TEKST EN BEELD: ALEX KUNST

Vaste klant gaat vóór acquisitie

Toewijding aan de klant maakte van de productievloer van Helgo Precisie een geoliede machine. Door productspecialisatie zijn alle onaangename verrassingen uit het proces verdwenen. “Als ik een opdracht krijg, ga ik er voor de volle 100 procent voor.” Helgo Precisie in Ridderkerk werd in 2000 opgericht door Remy Helbers en zijn vader. Ze stapten samen uit het familiebedrijf Machinefabriek Helbers in Spijkenisse om een eigen zaak te starten. Remy Helbers vertelt in het kort de

geschiedenis: “Mijn overgrootvader is ooit het familiebedrijf begonnen, en dat ging over naar mijn oom en mijn vader. Zij deelden alleen niet dezelfde visie. Mijn vader en ik bedachten dat we het veelvuldig uitbestede werk ook zelf kon-

Remy Helbers: ‘Er gaat geen product ongecontroleerd de deur uit.’

16 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

den gaan maken. We zijn toen samen kleinschalig begonnen met Helgo Precisie.” Het contact tussen de bedrijven stond ongeveer tien jaar op een laag pitje, maar de banden zijn sinds lange tijd weer hecht. “We vullen elkaar inmiddels juist mooi aan. Helgo Precisie heeft hoofdzakelijk CNC-machines. Om extra service te kunnen verlenen, staan er ook wat conventionele machines. We zijn echter gespecialiseerd in seriematig werk, ruwweg van 100 tot 1000 stuks. Bij Machinefabriek Helbers ligt de kracht in


Door korte afstanden tussen de machines en de juiste logistiek op de werkvloer kan één medewerker meerdere machines bedienen.

unieke producten en kleine series tot 10 stuks – precies het tegenovergestelde dus. Onze klanten weten dat we veel samenwerken en ze schenken ons hun vertrouwen.” GROEIENDE VRAAG Sinds de oprichting is Helgo Precisie bezig met een gestage opmars. Van de economische malaise in de periode na 2008 had het bedrijf geen last. “Sterker nog, het waren voor ons de betere jaren,” zegt Helbers. “We hadden geluk met onze klanten. Onze belangrijkste klant is wereldwijd georiënteerd, en er zijn altijd regio’s in de wereld waar de economie wél goed draait. Voor die klant maken we een product waarnaar de vraag tot op de dag van vandaag blijft groeien.” Dit product was oorspronkelijk een toepassing om scheepsmotoren uit te lijnen, en wordt nu in velerlei industrieën gebruikt. Helgo Precisie maakt het product dan ook met diverse materiaalsoorten en in diverse diameters. “We

verrichten bovendien alle handelingen van begin tot eind. Van materiaalinkoop, tot assemblage en transport.”

‘Nieuwe klanten gaan nooit ten koste van bestaande klanten. Aan hen hebben we immers alles te danken’ Tegenwoordig werken er vijftien medewerkers en krijgt Helgo Precisie opdrachten voor afsluiters, slangassemblages en reserveonderdelen voor de scheepvaart. Het grootste deel van de machines in de productiehal zijn speciaal ingericht voor het uitlijn-product. Helbers: “De medewerkers gaan zeer zorgvuldig om met deze opdrachten, en we produceren zo efficiënt mogelijk. Er gaat geen product ongecontroleerd de deur uit.”

TIJDWINST Verdere automatisering van de productie is op korte termijn niet rendabel, vindt Helbers. “Daarvoor zijn de series niet groot genoeg en zijn er te veel varianten. Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst oplossingen op de markt komen die nog veel verder gaan dan wat er nu mogelijk is. Maar op dit moment hebben we de productie volledig op orde. We hebben er dan ook jaren in geïnvesteerd. De eerste tijd was het niet rendabel, maar wij geloofden in het product. We hebben net zo lang doorontwikkeld tot we de processen onder controle hadden.” De oplossing voor het productievraagstuk vond Helbers in de bediening van meerdere machines tegelijk door één medewerker. “Daarmee boeken we veel tijdwinst. We hebben ons bedrijf daar helemaal op ingericht, met korte afstanden tussen de machines en de juiste logistiek op de werkvloer. Het transport loopt nergens vast. We werken met steller/programmeurs en productieMETAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

17


medewerkers. Die combinatie werkt voor ons perfect. We groeiden met de ontwikkelingen en aantallen van het product mee. We ontlasten de klant in alles, tot en met de stickers, het coaten en elk denkbaar ander detail. Er is geen afkeur, terwijl het aantal producten al ver over het miljoen is.” DUURZAME RELATIES Regelmatig krijgt Helbers aanvragen van nieuwe klanten. Hij staat daar weliswaar voor open, maar duurzame relaties gaan altijd voor. “Daarin ben ik heel eerlijk tegen die nieuwe klanten. Als ik het niet kan behappen, dan stuur ik ze door naar een ander goed adres. Als ik een opdracht krijg, ga ik er voor de volle 100 pro-

cent voor. Ik wil waarmaken wat ik heb beloofd, en anders doe ik het niet. Je ziet bij andere bedrijven wel eens dat ze hun vaste klanten een beetje verwaarlozen. ‘Hij gaat toch niet weg’, zo wordt er dan geredeneerd, en dus kan de levertijd wel iets langer. Bij ons is het andersom. Nieuwe klanten gaan nooit ten koste van bestaande klanten. Aan hen hebben we immers alles te danken.” Acquisitie heeft dan ook niet de hoogste prioriteit bij Helgo Precisie. Een website heeft het bedrijf bijvoorbeeld niet. Een bewuste keuze, vertelt Helbers. “Ik heb het enorm druk met onze vaste klanten. Er komt wel een passieve website, maar dat heeft geen haast. Voor verkoopdoeleinden is een website nu niet nodig.”

SNEL OPSCHALEN Het productieproces is een geoliede machine, weet Helbers. Regelmatig worden er namens de klant audits uitgevoerd en die verlopen steevast vlekkeloos. “Ik zeg wel eens voor de grap: zelfs als de medewerkers hier geblinddoekt zouden rondlopen, dan nog kan Helgo Precisie zijn producten leveren. Ik hoef niemand hier iets te vertellen. Iedereen weet precies wat er van hem wordt verwacht. We hebben een hechte club en er is nauwelijks verloop.”

‘We hebben net zo lang doorontwikkeld tot we de processen onder controle hadden’ Vanuit de kantoorruimte worden alle machines draadloos aangestuurd. “Bij de machine wordt niets geprogrammeerd, alleen de gereedschappen worden daar afgesteld. We willen zo snel mogelijk overschakelen van het ene producttype naar het andere. In theorie zijn alle 21 machines, zowel de grote als de kleine, allround. We kunnen de productie daardoor snel opschalen.”

Helgo Precisie is gespecialiseerd in seriematig werk, ruwweg van 100 tot 1000 stuks.

18 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Ook zonder dat de order van de klant al binnen is, laat Helgo Precisie zijn materiaalleveranciers een voorraad zagen van twintig- of dertigduizend schijven. “Vaak is er ergens in de wereld plotseling meer behoefte aan het product dan de standaardproductie. Dan zorgen we ervoor dat er toch op tijd wordt geleverd.” Dagelijks komt er een lijst met bestellingen binnen, en bovendien kan Helbers naar eigen zeggen redelijk voorspellen wat er nodig is. “Van bepaalde producttypes weet ik gewoon dat er in een bepaalde periode veel vraag naar is. In de afgelopen zestien jaar heb ik daar gevoel voor ontwikkeld.”•


AutoCAD  

  2018 / 2019

Nov

Dec

Jan

Basis

5,6, 12,13

3,4, 10,11

7, 8, 14, 15

Update Gevorderd VB.NET Basis AutoCAD 3D

1!211)&& 1#.11)+&#-12)211 .+#&#.2,1&%1#(.2+(#65151))%1!21#$1 1&-2151)+1(1+&9#-# 1'(#-1)'121 (1'21,1 .21!21 6(16(1%7&#22#1 !)) .2(15-.5..(1#.1!216&9#$# 1#(.2#25521 5#2 6-16(1!21.2(-1.25#)%1)6-1" 2%((1(1#21!-17.#21 )1)(&#(1 .5++)-2,1

19,20, 26,27 1,2, 7,8

17,18, 19,20 17,18, 19,20

21, 22, 28, 29

5,6, 12,13

9, 10, 16, 17

Update Gevorderd Expert

23, 24 14,15, 21,22 19,20, 26,27

F

iLogic Fusion 360 Basis Revit

(6(2)-1 5.#)(130:1

23, 28, 29, 30 1,2, 8,9

Gevorderd

3,4, 10,11 5, 6, 12, 13

23, 24, 30, 31 9, 10, 16, 17

Installatietechn.

Expert 3ds Max

52)1 6#2 3.1 81

Inventor

Basis

5-.5..(11 " +&##( (

30, 31

21,22, 28,29

Basis Gevorderd Renderen met

3ds Max

5,6,7, 26, 27

29, 30

5-.5..(1"1 ")+&##( (1"1

-)%(1"15261.)27-1"1 "2))&.

- 11 -2#.1#()-'2#.21( 2&1:4130101//1 #())&& ,(&11777,)&& ,(&1 -%().1*:*11110011 #$' (

  


LUXEPROBLEMEN IN ERMELO

precisietechnologie TEKST: RONALD BUITENHUIS BEELD: GER THIJSSEN

‘We worden overstroomd met werk’

Het aanbod aan werk is groot en de doorloop van producten daardoor soms te lang. Investeren in machines is zijn antwoord, maar als je net het bedrijf hebt overgenomen is dat best een uitdaging. En de horizon qua orderintake en leveren is soms maar twee weken. Alfred Smienk van ACM in Ermelo heeft vooral luxeproblemen.

Alfred Smienk is geregeld in het weekend te vinden aan de IJssel, vissen met zijn zoon op snoekbaars. Kijkend naar de dobber heeft hij genoeg om over na te denken. Smienk is frezer van huis uit. Hij begon in zijn vorige baan de uitdaging te missen en vroeg zich af wat te doen met zijn leven. ACM in Ermelo kwam op zijn pad. Het bedrijf was te koop en als een snoekbaars hapte hij toe. “Van een eigen bedrijf krijg je genoegdoening.” ACM is gespecialiseerd in fijnmechanische producten. Vooral RVS, staal, aluminium in beperkte series en maatwerk. De crisis van 2008 hakte er zwaar in bij ACM. Van acht fte ging het bedrijf terug naar vier. Inmiddels werken er weer vijf mensen. Smienk doet zelf volop mee. “Ik heb alle petten op in het bedrijf die je maar kunt verzinnen.” En dus draait en freest hij ook nog. En probeert antwoorden te vinden op vragen van klanten. “Eigenlijk is dat onze kracht. Meedenken als een klant een complex product heeft.” Zo maakte hij recentelijk een PVC-snijtool voor producten uit de tapijtindustrie. “Ze konden maar één maat snijden, wij hebben een vorm gemaakt waarbij je veel meer snijmogelijkheden hebt.” Nog een voorbeeld. Geregeld komt er een klant binnenwandelen die actief is in het segment exclusieve sportwagens. Smienk: “Dan moet er een wielnaaf aangepast worden bijvoorbeeld. Dat is typisch zo’n klus waar wij als relatief klein bedrijf snel antwoord op kunnen geven.” KORTE HORIZON Momenteel is het qua opdrachten bijna niet bij te benen in Ermelo. “Je merkt echt dat de economie in de lift zit”, vertelt Smienk. “Als het bij de grote bedrijven goed gaat, hebben wij als toeleveranciers daar profijt van. Maar de klant wil

20 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Alfred Smienk: ‘We hebben geweldig personeel, maar kunnen de vraag nauwelijks aan.’


Investeren in mensen én machines, is het parool.

ACM in het kort ACM Special Products produceert fijnmechanische onderdelen. Sinds de oprichting in 1998 specialiseert het bedrijf zich in het produceren van enkelstuks onderdelen en kleine series. Regelmatig wordt het bedrijf betrokken bij ontwikkeltrajecten van opdrachtgevers, onder meer in het fabriceren van prototypes. De veelal nauwkeurige onderdelen verspaant het op moderne CNC-gestuurde machines maar ook op conventionele draai- en freesbanken. ACM heeft zich ontwikkeld tot een betrouwbare toeleverancier en levert onder meer aan de voedingsindustrie, auto-industrie, verpakkingsindustrie, vliegtuigindustrie en petrochemie.

wel steeds sneller geleverd krijgen. Met behoud van kwaliteit. Dat betekent onder meer dat fijnmechanische producten niet van ver mogen komen, maar besteld worden bij bedrijven als het onze.” Het levert ook kopzorgen op voor Smienk. “De doorlooptijd is hier te lang. Dat is een bottleneck omdat we soms maar een horizon van acht, en soms ook maar twee weken hebben. We hebben geen portefeuille voor de lange termijn, al is er wel veel herhaalwerk.” Maar met de handjes van nu, is het bijna geen doen, zegt Smienk. “We hebben hier geweldig personeel, maar wil je de vraag aankunnen, dan moet je gewoon investeren.” ROBOT Je kunt dan investeren in mensen én machines. “Goede vakmensen zijn momenteel eigenlijk niet te vinden”, stelt Smienk. Dus is investeren in machines nu de gekozen route. Ook omdat machines 24/7 door kunnen werken. Smienk is bezig met de aanschaf van een machine met

een beladingsrobot. “Die staat er hopelijk binnenkort. Een oudere freesbank gaat er dan uit.” Ook heeft hij nieuwe CAD/CAM-software aangeschaft. De insteltijd van machines is nu veel korter waardoor de doorloop ook is afgenomen. “Investeren moet”, zegt Smienk: “We hebben geen keus. We worden overstroomd met werk. Er is hier nu nog veel te veel handwerk.”

‘Ik denk echt dat 3D-printing een grote rol in de metaalwereld gaat spelen’

RVS, aluminium en staal blijven de dominante materialen. Smienk: “Zo af en toe is er wel een exotisch materiaal, molybdeen bijvoorbeeld, maar de basis voor ons zijn de bekende materi-

alen.” Wel ziet hij dat 3D-printing een grotere rol gaat spelen in de markt. Nu nog niet, maar op termijn wel. “Ik wil eerst in andere machines investeren, maar 3D ga ik zeer serieus volgen. Want sommige producten zijn gewoon te complex om verspanend te fabriceren en dan kan 3D-printing uitkomst bieden.” OVERVERHITTING Wat zijn de gevolgen van een oververhitte economie zoals de huidige in de metaal? Smienk: “Dat je geen personeel kunt vinden en dat klanten langere levertijden moeten accepteren. Ik ben niet bang dat er een nieuwe crisis komt. Ik ben veel banger dat ik mijn klant niet voldoende kan bedienen omdat het steeds sneller moet, en het aanbod aan werk te groot is.” Genoeg om over na te denken aan de IJssel. In principe luxeproblemen, maar ook die zijn niet te onderschatten.•

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

21


HULP VAN ROBOTS BIJ FREZEN EN DRAAIEN

precisietechnologie TEKST EN BEELD: JOHN EKKELBOOM

Automatisering leidt tot betere levertijden

Vlak voor het begin van de economische crisis besloot Rijk Imminkhuizen een eigen bedrijf te starten in de verspanende metaalbewerking. Ondanks dit ongunstige tijdstip wist hij zijn hoofd boven water te houden. Imminkhuizen Metaaltechniek in Barneveld is nu uitgegroeid tot een florerende onderneming die gebruik maakt van de modernste technologieën. Zo wordt binnenkort in de fonkelnieuwe bedrijfshal een geavanceerde vijfassige bewerkingsmachine met robotcel geïnstalleerd. Dat het goed gaat met Imminkhuizen Metaaltechniek Barneveld (IMTB) blijkt uit het nieuwe onderkomen dat begin dit jaar werd opgeleverd. Na het huren van verschillende bedrijfsruimten en twee verhuizingen in tien jaar tijd vanwege ruimtegebrek, vond directeur-eigenaar Rijk Imminkhuizen het welletjes. Hij besloot op het bedrijventerrein Harselaar-Zuid in Barneveld een eigen pand naar eigen inzicht te laten bouwen. Het resultaat is niet alleen functioneel maar ook een mooi visi-

Vlnr Henry, Wilbert en Rijk Imminkhuizen.

22 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

tekaartje. Een glazen entree in de voorgevel van zwarte bakstenen leidt de bezoeker naar moderne kantoren met muren in frisse en vrolijke kleuren. “We hebben een styliste ingeschakeld om de ruimten een prettige uitstraling te geven”, legt Imminkhuizen uit. TRILLINGSVRIJ Achter het twee etages tellende kantoorgedeelte met kantine en terras, bevindt zich de bedrijfshal, die het grootste gedeelte van het 50 bij 30

meter grote pand in beslag neemt. De hal is licht en ruim en oogt rustig. De wanden en het plafond zijn lichtgrijs, evenals de bovenloopkranen. Imminkhuizen: “Die eenheid in kleur moet rust uitstralen waardoor hier eveneens een prettig werkklimaat ontstaat. Ook de ledverlichting draagt daaraan bij, evenals de vloerverwarming en de geperforeerde gaatjes in het plafond die het geluid dempen. De vloer, die vanaf een zandbed is opgebouwd, heeft een forse dikte om stabiliteit te garanderen. Het is belangrijk voor onze machines dat die trillingsvrij kunnen functioneren. En zoals je ziet, hebben we nog voldoende ruimte over. Ik heb dit pand op de groei laten bouwen.” KLEINERE EN GROTE SERIES In de bedrijfshal staan naast de slijp- en zaagmachine diverse andere moderne machines opgesteld die allemaal tot 0.01 millimeter nauwkeurig kunnen werken. Het gaat om drie drieassige CNC-gestuurde bewerkingscentra die zelf het gereedschap kunnen wisselen en vijf CNCgestuurde draaibanken. Deze draaibanken hebben allemaal een C-as. Eén daarvan beschikt bovendien over een Y-as, waardoor het tevens mogelijk is ermee te frezen en ingewikkelde contouren te realiseren. Verder wordt één draaibank bediend door een robot. Ongeveer vijf jaar geleden koos Imminkhuizen ervoor om de eerste stappen te zetten in de automatisering van het productieproces. “De mens als werkkracht is grillig. De ene dag produceert hij veel en de andere dag weer minder. Een robot werkt continu in hetzelfde tempo en de hele dag door. Onze robot, die assen tot 700 mm lengte en schijven tot 150 mm kan bewerken, draait nu dagelijks en soms ook ’s nachts. Meestal gaat het om grotere series, maar aantallen van dertig tot vijftig stuks komen ook voor.” MOEILIJKE START Imminkhuizen heeft jarenlang bij andere bedrijven in de metaal gewerkt. Zijn voorkeur ging uiteindelijk uit naar verspanen. Eerst deed hij


De bedrijfshal van Imminkhuizen Metaaltechniek. Er is nog voldoende ruimte om te groeien.

het grovere werk maar langzaamaan specialiseerde hij zich in fijnere structuren. Tien jaar geleden waagde hij de stap om voor zichzelf te beginnen. Zijn vrouw Margriet, die de administratie en logistiek voor haar rekening neemt, ondersteunde hem daarin. Maar het tijdstip voor deze keuze bleek destijds niet zo gunstig. Enkele maanden na de start, diende de economische crisis zich aan, vertelt Imminkhuizen. “Alles stond ineens stil. Er werd vrijwel niets meer uitbesteed. Omdat ik weinig werk had, heb ik me ook verhuurd. Gelukkig had ik nog geen personeel en werkte ik uitsluitend samen met mijn vrouw.”

de transportsector. Ook vervaardigt het bedrijf soms complete matrijzen van gereedschapsstaal.

FAMILIEBEDRIJF Toch begon IMTB al tijdens de crisis geleidelijk te groeien. Het bedrijf moest daarom noodgedwongen enkele keren verhuizen, maar ook waren er extra handen nodig. Inmiddels heeft IMTB acht mensen in dienst, onder wie vijf familieleden: Rijk zelf, zijn vrouw en zijn drie zonen Wilbert, Henry en Rick. Wilbert doet de werkvoorbereiding en staat evenals Henry ook regelmatig achter de draai- en freesmachines. Rick is de boekhouder. De directeur omschrijft zijn familiebedrijf als een toeleverancier die onderdelen in RVS, aluminium, staal of kunststof verspaant voor machinefabrieken, die in opdracht werken van bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie en

‘De mens als werkkracht is grillig, de ene dag produceert hij veel en de andere dag weer minder’

ONTZORGEN De productie varieert van enkelstuks tot grotere series. Voorheen kreeg IMTB de gezaagde delen van de opdrachtgever als tussenproducten, waarna het bedrijf die delen dan draaide en freesde. Uiteindelijk besteedde de klant zelf de oppervlaktebehandeling weer uit. Die tijd is volgens Imminkhuizen voorgoed voorbij. “Nu leveren wij het totale pakket en besteden wij uit wat nodig is.

Zo ontzorgen we onze afnemers, met wie we nauw samenwerken en meedenken om tot de beste en goedkoopste oplossing te komen. Hiermee springen we in op de vraag vanuit de markt. Dit betekent wel dat we alles tot in de puntjes moeten organiseren. Om dat mogelijk te maken, zijn we twee jaar geleden begonnen met een ERP-systeem. We gaan extra beeldschermen op de werkvloer plaatsen, zodat alle mede-

werkers meer inzicht in de planning krijgen en meer betrokken raken bij de productie. De stapels papieren zijn dan verleden tijd.” NIEUWE ROBOT Is begin dit jaar de nieuwe fabriek geopend, inmiddels heeft Imminkhuizen alweer een volgende innovatiestap gezet. Binnen enkele maanden zal er op de werkvloer een nieuwe vijfassige GF MIKRON freesmachine staan met robotcel van CELLRO. Er wordt nu volop aan gebouwd. De huidige robot werkt met vier lades en de nieuwe met 28, zodat die kan beschikken over een veel grotere voorraad en 24 uur per dag kan blijven draaien. Bijzonder is bovendien dat deze robot zelf pallets, producten en klemmen wisselt, verschillende producten tegelijk kan afwerken, de MIKRON aan de achterkant belaadt en een magazijn van 170 gereedschappen aan boord kan hebben. Imminkhuizen: “De levertijden staan steeds meer onder druk. Met deze nieuwe machine met robot kunnen we de doorlooptijd flink verkorten. Het is een zeer nauwkeurige machine – met een precisie van ongeveer 2 mu per 24 uur – zodat we wellicht ook andere markten, zoals de medische sector, kunnen aanboren. Uiteraard hoort daar dan een NEN-classificering bij. Dat is ons volgende project waarmee we overigens al zijn begonnen.”•

www.imtb.eu METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

23


AD VERT O R I AL

MRP ESSENTIEEL VOOR SUCCESVOLLE PRODUCTIEBEDRIJVEN Ver tiDr ive l a a t z i e n h o e h e t mo e t Een precieze planning is goud waard voor elk productiebedrijf. Of je nu enorm hard groeit of je bedrijf in de huidige markt voor uitdagingen staat: een strakke materiaalplanning scheelt een hoop geld. Omdat je dan nooit te veel voorraad hebt – of nog erger, te weinig– maar ook omdat je zo altijd op tijd produceert en levert. VertiDrive, dat een enorme groei doormaakte, heeft dit proces geprofessionaliseerd én er de voordelen van ondervonden. De oprichter van VertiDrive ontwierp een robot om het zandstralen van zeeschepen, tanks en boorplatforms te vergemakkelijken. Met hun robot worden deze werkzaamheden milieuvriendelijker, veiliger en sneller uitgevoerd. Vorig jaar beleefde de Rotterdamse robotproducent na een professionaliseringsslag zijn grote doorbraak. VertiDrive groeide exponentieel: van 7 naar 26 medewerkers.

IT supervisor en extra monteurs. Tegelijk is er een administratieve organisatie opgetuigd. VertiDrive werkte al met Exact Online voor de boekhouding. Door de aantrekkende vraag waren Excel spreadsheets niet meer toereikend voor de productie- en voorraadadministratie, dus ging VertiDrive over op Exact Online Productie Premium.

wanneer we die moeten bestellen. Dat is mogelijk in Exact Online voor Productie Premium. Zo hebben we altijd de juiste producten op het juiste moment beschikbaar en zijn onze voorraden in balans. Dat werkt efficiënt en daardoor besparen we kosten.” S m a rt S h o p F lo o r

Medewerkers van VertiDrive kunnen sinds begin 2018 hun tijdregistratie doen via SmartShop Floor, dat ook onderdeel uitmaakt van Exact Online voor Productie Premium. Vooral het start stopsysteem noemt Thomas als groot voordeel evenals het realtime inzicht in de tijdsbesteding en materiaalverbruik. Met de doorgevoerde automatiseringsslag heeft VertiDrive zich voorbereid op de volgende groeispurt.

M RP e n S m a rt S ho p Flo o r E igen fabr iek

Door het aantrekken van investeerders kon VertiDrive de stap maken van start-up naar productie in eigen fabriek. Er kwam extra personeel bij: tekenaars, een quality manager, een documentalist, servicemedewerkers, een

“De reden om over te gaan op deze software is de ondersteuning van MRP (material requirements planning, red)”, beargumenteert Thomas de keuze. “Als we een planning voor de productie van robots maken, wil ik weten welke onderdelen we daarvoor nodig hebben en

Ex a c t O n lin e vo o r P roduc ti e Pre mi um

Of je nu net als Vertidrive hard groeit, of je geen geld meer wilt verliezen aan late leveringen: een kloppende planning is essentieel. Voor een goede materiaalberekening biedt Exact Online voor Productie Premium naast MRP ook een verkoopprognose functionaliteit. Daardoor heb je altijd helder wat je verwacht te verkopen, en wanneer. Bovendien weet je in het geval van meerdere magazijnlocaties precies waar het ligt (maar dan ook echt precies!) en hoef je nooit meer voorraad te zoeken. Wil j e m e e r w e t e n o v e r E xa c t Onl i ne vo o r P ro d uc t ie P re mi um? K i jk da n op e x a c t . c o m /p ro d u c t ie

B ED R I J FS G EG EVEN S Exact Tel. 085 - 051 9476 www.exactonline.nl/productie


BEZUINIGING OP PRAKTIJKLEREN MOET VAN TAFEL

onderwijs & bedrijf BEELD: SANDER VAN DER TORREN

Werkgevers op de bres voor BBL en zij-instroom

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben de politieke partijen in de Tweede Kamer bij het kabinet aangegeven dat de bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren van tafel moet. Een ingediende motie met dit verzoek werd unaniem aangenomen. Het kabinet is gevraagd 19,5 miljoen euro toe te voegen aan de onderwijsbegroting om dit mogelijk te maken. “Een goede zaak dat de bezuiniging in ieder geval voor het komende jaar is teruggedraaid. De zorg over de continuering van de regeling blijft”, reageert Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie. Voor MKB-metaal is deze regeling essentieel, vindt ze. “De kosten voor opleiden zijn nu eenmaal aanzienlijk en de lasten gaan ver voor de baten uit. Onze bedrijven hebben dat er graag voor over, want zo krijgen we meer goed opgeleide vakmensen in onze bedrijven, maar de BBL

is geen verdienmodel. Techniek is trouwens de grootste BBL-stroming met 31.000 BBL-ers (totaal 2018: 107.000). Voor metaal zijn dat er 7.300.” De motie vraagt het kabinet een dekking te zoeken buiten de onderwijsbegroting en die

De arbeidsmarkt staat te springen om vakmensen, die via praktijkleren worden opgeleid.

later aan de Tweede Kamer voor te leggen. In juli werd een motie om de bezuiniging op leerbanen met betrekking tot dit jaar te schrappen met de kleinst mogelijke meerderheid (76 tegen 74 stemmen) verworpen. Deze bezuiniging, zeven miljoen euro, gaat wel door en daarbij heeft de minister de Subsidie Praktijkleren slechts met een jaar verlengd. Of de regeling na 2019 nog in stand blijft, is allerminst zeker. Heij: “Wat de minister vergeet is dat het hier onderwijs betreft die leidt tot een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die staat te springen om vakmensen. Vakmensen die via praktijkleren worden opgeleid. Vandaag, morgen en zeker ook nog ver na 2019.” Beroepsonderwijs en bedrijfsleven willen meer zekerheid voor leerbedrijven en studenten voor de vaak meerjarige opleidingstrajecten. Zij vragen OCW-minister Van Engelshoven dan ook om de subsidieregeling te verlengen met meerdere jaren en te voorzien in een toereikend budget. ZIJ-INSTROOM OCW minister Van Engelshoven gaat voor 2018 1,8 miljoen euro extra uittrekken voor de subsidieregeling voor de scholing en begeleiding. De MBO Raad dringt al geruime tijd op aan een verhoging van de subsidie. Het stelt scholen in staat om meer mensen met de ambitie om docent te worden naar het onderwijs te trekken. Werkgeversorganisaties en de MBO Raad hadden in een brief naar de Tweede Kamer hier op aangedrongen. De minister heeft ook toegezegd om vanaf 2019 extra middelen beschikbaar te stellen voor de zij-instroomsubsidie. Werkgevers en MBO Raad zijn tevreden met de toezegging van de minister om meer te investeren. Hierdoor worden meer mensen, werkzaam in het bedrijfsleven, gefaciliteerd om geheel of parttime hun kennis en kunde over te brengen als docent in het mbo, zegt MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof. “Daarmee vormen zij tevens een brug tussen de culturen van het onderwijs en de arbeidsmarkt.”• METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

25


Dag en nacht in touw voor uw plaatwerk jd in op maat! Alti ijf! r

bed

DISSELHORST METAAL

Overkampsweg 26 | 8102 PH Raalte | Tel.: 0572-36 26 00 | Fax: 0572-36 22 98

www.disselhorstmetaal.nl  


barometer q3 2018 Oplossingen aandragen Drie maanden geleden schreef ik op deze plaats dat we het groeitempo zo niet kunnen volhouden. De uitkomst van de barometer over het derde kwartaal laat zien dat mijn voorzichtige benadering niet geheel onterecht is. Jazeker, het gaat nog steeds prima, maar er zijn wel een paar nuanceverschillen. Onze ondernemers zijn duidelijk wat minder positief over de orderpositie in het derde kwartaal en dit geldt zowel voor het binnenland als voor het buitenland. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn voor de binnenlandse orderpositie wel positief, doch we worden veel voorzichtiger als het om de export gaat.

VAKBLAD VOOR HET MKB-METAAL  

VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL

      

GROEI VAN MET NAME EXPORT VLAKT AF

Wat is hiervan de oorzaak? Zijn het de internationale handelspolitieke spanningen die ons hier parten gaan spelen? Zijn het misschien de voortdurende onzekerheden rond de Brexit? Of zijn het de ontwikkelingen in de auto-industrie waarin het aantal afleveringen momenteel afneemt in verband met de problemen die het voldoen aan de nieuwe uitstooteisen met zich meebrengen. Duidelijk is wel dat de prognoses voor de auto-industrie voor 2019 teruggeschroefd worden. Er is een duidelijke ommekeer te zien in ons milieudenken: dieselverboden in grote steden, vermindering van CO2-uitstoot, energiebesparing, het heeft allemaal gevolgen voor de maakindustrie. Maar hier gaan niet alleen bedreigingen van uit, het schept ook kansen. Het is dezelfde industrie die voor deze uitdagingen ook de oplossingen kan aandragen. Samenwerking tussen ondernemingen, opleidings- en onder-

ONDERNEMERS VERVANGEN OUDE MACHINEPARK

zoeksinstituten maakt dat we nieuwe producten en technieken kunnen ontwikkelen die de wereld om ons heen beter maken. En daar zie ik de komende jaren een grote kans voor onze sector. Dat betekent dat we ons voortdurend moeten aanpassen aan de omstandigheden. Een goedlopende economie kan ook leiden tot een zekere gezapigheid: veranderingen bieden nieuwe uitdagingen. Ik sluit af met een uitspraak van Darwin: “Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.�

Bert Jaarsma, Directeur Organisatie Koninklijke Metaalunie

Dit katern verschijnt elk kwartaal in Metaal & Techniek en is gebaseerd op de Economische Barometer; het kwartaalonderzoek onder leden van Koninklijke Metaalunie naar de economische stand van het MKB-metaal.


EERSTE WOLKJES VOOR DE ZON?

Groei van met name de export vlakt af

economische barometer q3

Was er in het derde kwartaal van 2017 nauwelijks sprake van een terugval als gevolg van de zomervakantie, in 2018 is dit wel het geval. De Economische Barometer van het MKB-metaal laat zien dat de groei die zich de afgelopen kwartalen heeft voorgedaan, in het derde kwartaal van dit jaar is afgezwakt. Zowel de realisaties als waarderingen zijn minder positief dan in voorgaande kwartalen terwijl de verwachtingen voor het vierde kwartaal op hetzelfde (lagere) niveau liggen als in het derde kwartaal.

wachtingen voor het vierde kwartaal liggen gemiddeld genomen op hetzelfde niveau als voor het derde kwartaal. De antwoorden op de vragen die betrekking hebben op ‘realisatie’ en ‘waardering’ liggen in het derde kwartaal lager dan in voorgaande kwartalen. Dit kan deels door seizoensinvloeden worden bepaald, echter het verschil met het tweede kwartaal is beduidend groter dan vorig jaar.

Ander opvallend punt is dat het aantal bedrÄłven dat meer personeel in dienst heeft, aanzienlÄłk is afgenomen ten opzichte van voorgaande kwartalen. Of dit een gebrek aan vraag of gebrek aan aanbod is, is aan de hand van de vragen niet te zeggen. Wel is het aantal bedrÄłven dat een vacature heeft openstaan iets afgenomen ten opzichte van de vorige kwartalen. Daarnaast blÄłkt uit deze Barometer dat er weer iets minder ondernemers zÄłn die verwachten het komende jaar meer te gaan investeren in machines.

ORDERPOSITIE BINNENLAND Rekening houdend met de seizoensinvloeden, heeft het derde kwartaal zich redelÄłk ontwikkeld zoals voorgaande derde kwartalen. Een derde deel van de respondenten aan de Economische Barometer geeft aan dat de orderpositie binnenland is toegenomen. Dit was na het tweede kwartaal bÄłna de helft van de respondenten. BÄł 54% van de respondenten is de orderportefeuille gelÄłk gebleven aan die van het vorige kwartaal en bÄł 13% van de deelnemers is de binnenlandse orderportefeuille afgenomen. Onder de verspanende bedrÄłven geven de meeste ondernemers aan een beter kwartaal achter de rug te hebben, terwÄłl bÄł de machinebouwers dit het minst was.

VERWACHTING GEMATIGDER In de Economische Barometer worden vragen gesteld over realisatie, waardering en verwachtingen. Aan het einde van het tweede kwartaal waren de verwachtingen voor het derde kwartaal wat gematigder dan in de drie voorliggende kwartalen. De oorzaak hiervan kan grotendeels worden verklaard door de zomervakantie. Traditioneel scoort het derde kwartaal altÄłd wat minder. Voor het vierde kwartaal ligt ten aanzien van de verwachtingen een positiever cÄłfer voor de hand, maar dat is nu niet het geval. De ver-

" " ! " ! 

   

 

28 • barometer Q3 2018 • METAAL & TECHNIEK

!

 " !

  

!

  

" " !

 !

" " !De waardering van de orderportefeuille binnenland ligt bÄłna op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. Ruim de helft van de respondenten geeft aan tevreden te zÄłn over de orderportefeuille. Overigens was dit in het eerste kwartaal nog 60%. Slechts 5% van de respondenten geeft aan ontevreden te zÄłn over de binnenlandse orderpositie. Ook de verwachtingen van de binnenlandse orderpositie voor het volgende kwartaal komen overeen met die van het tweede kwartaal maar zÄłn behoorlÄłk afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Nu verwacht, net als in het vorige kwartaal, een derde deel van de respondenten een toename van de orderpositie. In het eerste kwartaal was dit ruim 40%. Onder de respondenten is de gemiddelde totale orderportefeuille in weken nagenoeg gelÄłk als in het tweede kwartaal, namelÄłk bÄłna 11 weken.


barometer q3 2018 # " "# 

 ! 

  

!

  

!

        

Bij de respondenten van de Economische Barometer werken gemiddeld 18 mensen, 15,5 medewerkers met een vast contract en 2,5 met een exibel contract. De verhouding inleenkrachten ligt hiermee aanzienlijk hoger dan het de afgelopen jaren geweest is. Veel minder dan in voorgaande kwartalen geeft nu maar 16% van de bedrijven aan meer vaste medewerkers in dienst te hebben. Dit was vorig jaar nog het dubbele. Bij 8% van de bedrijven werken minder mensen in vaste dienst dan het kwartaal ervoor. Het aantal bedrijven waar het aantal exibele krachten toenam, is gegroeid ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Het aandeel bedrijven dat op zoek is naar nieuwe

VERKOOPPRIJZEN In het derde kwartaal wist 22% van de bedrÄłven de verkoopprÄłzen te verhogen. Onder de aan de bouw toeleverende bedrÄłven en verspanende bedrÄłven zÄłn relatief de meeste bedrÄłven die hun prÄłzen wisten te verhogen. BÄł maar 3% van de deelnemers lagen de verkoopprÄłzen in het derde kwartaal lager dan een kwartaal eerder. De prÄłsstÄłgingen zÄłn voor een deel het gevolg van de langzaam stÄłgende staalprÄłzen. 

ORDERPOSITIE BUITENLAND Van de respondenten geeft 41% aan te exporteren. 7% van de respondenten exporteert tot 10% van de omzet en de overige 34% exporteert meer dan 10% van hun omzet. Het exportaandeel van deze laatste groep is gemiddeld 40%. Onder de machinebouwers en metaalwarenbedrÄłven zitten traditiegetrouw de meeste exporteurs. In tegenstelling tot de binnenlandse orderpositie is de beoordeling van de buitenlandse orderpositie fors lager dan in het tweede kwartaal. Dit geldt zowel voor de realisatie, als waardering, als verwachting. Overigens is de uitslag wel vergelÄłkbaar met die van het derde kwartaal van 2017. De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille werd in het tweede kwartaal positiever beoordeeld dan in de afgelopen jaren. In het derde kwartaal is een groot deel van dit optimisme verdwenen. Nam in het tweede kwartaal bÄł 6% van de respondenten de orderpositie af, in het derde kwartaal is dit opgelopen tot 21%. Dezelfde trend is bÄł de waardering van de orderportefeuille buitenland gaande. In het tweede kwartaal gaf 56 procent van de respondenten aan de portefeuille als positief te kwaliďŹ ceren, in het derde kwartaal geldt dit voor nog maar 40%. De verwachtingen voor de exportportefeuille voor het vierde kwartaal zÄłn iets meer in lÄłn met het vorige kwartaal. Van de ondervraagde bedrÄłven verwacht 45% een toename van de orderportefeuille tegenover 11% een afname. Een kwartaal geleden verwachtte 50% een toename tegen 6% een afname.collega’s, nam af in vergelijking met het voorgaande kwartaal en ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar om deze tijd. In het derde kwartaal had 46% van de deelnemers tenminste een vacature openstaan (in het tweede kwartaal was dit 58%). Gemiddeld hebben deze bedrijven 2,3 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten voor 5,9% van hun personeelsbestand vacatures open staan. Binnen de aan de bouw toeleverende bedrijven geven twee op de drie respondenten aan gemiddeld 2,3 fulltime medewerkers te zoeken. Alle sectoren binnen het MKB-metaal geven aan niet te verwachten al deze vacatures het komende halfjaar in te kunnen vullen. METAAL & TECHNIEK • barometer Q3 2018 •

29


Foto: Alex Kunst

B E D R I J F S R E S U LTA AT Met de afnemende groei van de orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrÄłfsresultaat in het derde kwartaal af. BÄł 23% van de respondenten is het bedrÄłfsresultaat toegenomen terwÄłl dit bÄł 16% is afgenomen. De machinebouw is de enige sector waar meer respondenten hebben aangegeven dat het bedrÄłfsresultaat in het derde kwartaal is afgenomen (30%) dan dat er respondenten zÄłn waar het bedrÄłfsresultaat is toegenomen (17%). Ook de waardering van het bedrÄłfsresultaat is minder positief dan in het tweede kwartaal. Van de respondenten geeft 55% aan tevreden te zÄłn met het bedrÄłfsresultaat in het derde kwartaal, tegen 4% die ontevreden is. Het te verwachten bedrÄłfsresultaat voor het vierde kwartaal wordt wel positiever ingeschat dan in het vorige kwartaal en komt overeen met de verwachtingen een jaar geleden. Per saldo geeft 27% aan een beter bedrÄłfsresultaat te verwachten tegen 16% aan het einde van het tweede kwartaal. Ook hierin spelen seizoensinvloeden een rol. Het aantal bedrÄłven dat aangeeft winst te maken, ligt ook in het derde kwartaal op ongeveer hetzelfde niveau als voorliggende kwartalen. BÄłna 80% van de bedrÄłven geeft aan in het derde kwartaal winst te hebben gemaakt. 6% van de bedrÄłven maakt verlies tegen 2% een kwartaal eerder.

Investeringsmotieven Als extra vraag bij de Economische Barometer is deze keer gevraagd naar de investeringsmotieven van de ondernemers in het MKB-metaal. Ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan dat het belangrijkste investeringsmotief is het vervangen van het bestaande technisch verouderde machinepark. Als de antwoorden ‘slimmer’ en ‘man-arm’ worden samengevoegd, is deze categorie voor een derde deel van de ondernemers de belangrijkste reden om te investeren. En ook als tweede motief speelt dit bij bijna een op de drie ondernemers. Bij het motief ‘verduurzaming van de productie’ valt op dat dit als belangrijkste motief nauwelijks speelt maar dat bijna een op de vijf respondenten dit als tweede motief noemt.

 ! !# ! !!!

""%" "

INVESTERINGEN De trend die het vorige kwartaal is ingezet, zet zich voort in het derde kwartaal. Sinds het derde kwartaal van 2017 gaven iets meer ondernemers aan het komende halfjaar meer te zullen gaan investeren dan er ondernemers zijn die verwachten minder te gaan investeren. Dit nam tot het tweede kwartaal van dit jaar toe. In het tweede kwartaal nam de groei echter af en in het derde kwartaal geven net zoveel ondernemers aan meer te denken te gaan investeren dan er ondernemers zijn die minder denken te gaan investeren. Onder de constructiebedrijven en metaalwaren bedrijven zijn er in het derde kwartaal meer respondenten die aangeven het komende halfjaar minder te gaan investeren in machines (32%) dan respondenten die verwachten meer te zullen gaan investeren (9%).•

$"

#

 !"

Wegens omstandigheden zijn in deze editie van de Economische Barometer de mechanisatie-bedrijven en

"!

de fabrikanten en importeurs van landbouwmachines niet meegenomen. In de grafieken worden de positieve en negatieve antwoorden of het saldo weergegeven. De antwoorden geven geen absolute indicatie.

30 • barometer Q3 2018 • METAAL & TECHNIEK


 "! 

" +"    -

" ( "$ #!" !" ((% ! !'!"$ "$ $ ""$"!$$ " $ !""

  

!"$ & &"  !!$ ! # $ * * " $ (

  !"& & &" ! $ &

 $ (!$ !"$ !""" $

 $$ "$ ""# ! 

 !"# ""!"""#" %%%!" 


OP WEG NAAR DE DIGITALE FABRIEK

teqnow

Digitalisering biedt kansen voor verspaning

Veel bedrijven die eigen producten produceren, zetten al stappen richting een digitale fabriek. Bij verspanende bedrijven denken veel ondernemers en medewerkers dat digitalisering niet echt geschikt is voor hun bedrijf. Niets is minder waar. Ook verspanende bedrijven kunnen hun voordeel doen met het oppakken van digitale kansen. Elke ondernemer is immers op weg naar een digitale fabriek. De een heeft echter pas een eerste stap gezet en de andere is al vrijwel geheel gedigitaliseerd.

Op dit moment heeft ieder verspanend bedrijf het druk. Bedrijven hebben voldoende opdrachten. Echter, zodra het in de markt weer wat rustiger wordt, kan de mate waarop een ondernemer effectief gebruik maakt van digitale kansen van levensbelang zijn. Elke ondernemer heeft zijn eigen klantenkring, machinepark e.d. Hiermee is de situatie voor elke ondernemer verschillend en daardoor zullen ook de mogelijkheden voor elke ondernemer anders liggen. Teqnow (zie kader) vindt het belangrijk dat elke ondernemer op de hoogte is van de kansen die moderne technieken kunnen bieden, zodat die ondernemer in staat is om de voor zijn/haar bedrijf optimale keuzes te maken. Om kansen te kunnen benutten is het belangrijk om bestaande vooroordelen los te laten en objectief naar deze kansen te kijken. Voor verspanende bedrijven liggen de digitale kansen op drie vlakken: • Van klant naar order. • Interne organisatie. • Het verspaningsproces. VAN KLANT NAAR ORDER Net als voor elk ander bedrijf liggen ook voor verspanende bedrijven veel kansen in de communicatie met de klant. Als de klant de mogelijkheid wordt geboden om offertes digitaal (via de website) aan te vragen, kan het proces zo worden ingericht dat via enkele vragen wordt gecontroleerd of de aanvraag bij het bedrijf past (aantallen, afmetingen, materialen, gevraagde levertijd e.d.). Past de aanvraag niet bij het bedrijf, dan kan de klant daar automatisch op gewezen worden zonder dat er een

32 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Digitalisering biedt ook voordelen op het gebied van de verspaningsprocessen op zich.


medewerker aan te pas komt. Wordt er samengewerkt met enkele collega-bedrÄłven dan kan de klant direct geautomatiseerd worden doorverwezen naar collega-bedrÄłven waar de aanvraag wel past. Past de aanvraag wel, dan kan de aangeleverde 3D-tekening (vrÄłwel) automatisch worden geanalyseerd en worden geprogrammeerd. Het automatisch gegenereerde programma levert de input van de productietÄłd voor de calculatie. Hieraan kunnen automatisch de andere kostprÄłsaspecten worden toegevoegd waardoor het mogelÄłk is om de kostprÄłs (vrÄłwel) geheel automatisch te berekenen. Daarna is het mogelÄłk om een vaste opslag op deze kostprÄłs te zetten en zo een automatisch gegenereerde offerte uit te brengen. In veel gevallen is het echter beter om zelf, afhankelÄłk van de marktsituatie, een verkoopprÄłs te bepalen.

‘Een digitale planning is altijd actueel en een papieren planning is altijd achterhaald’

Werkt een bedrÄłf voor vaste klanten waarvoor op afroep bepaalde producten gemaakt moeten worden, dan is het mogelÄłk om de bÄł de klant gebruikte KANBAN-kaart in te laten lezen waarna dit direct vanuit het ERP-systeem van de klant een order afroept en opstart. ZÄłn producten parametrisch op te zetten dan kan de klant de parameters zelf op de website ingeven waarna een offerte of een order automatisch kan worden aangemaakt. Als de digitale processen goed zÄłn ingericht is het logisch om ook te werken met digitale facturen. Als een bedrÄłf effectief wil werken met zÄłn toeleveranciers, dan is het goed te beseffen dat dergelÄłke mogelÄłkheden er ook zÄłn voor een bedrÄłf dat zelf klant is. BÄł het calculeren wil een bedrÄłf bÄłvoorbeeld werken met actuele materiaalprÄłzen. In steeds meer gevallen is het mogelÄłk om deze materiaalprÄłzen automatisch te updaten van de website van de toeleverancier. INTERNE ORGANISATIE Is de opdracht ontvangen en geaccepteerd, dan zÄłn er tal van digitale mogelÄłkheden om de interne processen optimaal te laten functioneren. Een digitale planning is altÄłd actueel en een papieren planning is altÄłd achterhaald! BÄł een digitale planning kan er bovendien voor

gezorgd worden dat er pas met een order wordt gestart als alle benodigdheden aanwezig zijn. Wil men exibel zijn in de planning, dan zorgt een digitale planning ervoor dat deze elk moment is aan te passen zonder dat de productiviteit wordt aangetast. Veel capaciteit wordt besteed aan het printen van werkorders, verzamelen en afdrukken van tekeningen e.d. Ook dit kan in veel gevallen compleet digitaal worden opgepakt. Hierdoor wordt de productiviteit verhoogd en kan voorkomen worden dat met verouderde tekeningen wordt gewerkt. De benchmark verspanen 2017 geeft aan dat ruim 80 procent van de verspanende bedrijven nog (gedeeltelijk tot helemaal) aan de machine programmeert. Offline programmeren biedt echter veel voordelen waar een bedrijf makkelijk gebruik van kan maken. Offline programmeren biedt de mogelijkheid om effectiever te programmeren, programma’s te simuleren en te optimaliseren. Daarnaast kan dan ook vaak effectiever gebruik gemaakt worden van de machinecapaciteit. Offline programmeren is een werkmethodiek die voor vrijwel elk verspanend bedrijf directe voordelen op kan leveren. Ditzelfde geldt voor het voorinstellen van gereedschappen. Door slim gebruik te maken van de meetmogelijkheden die moderne CNC-machines hebben, is het mogelijk om de productiviteit verder te verbeteren. VERSPANINGSPROCES Digitalisering biedt niet alleen voordelen op het gebied van klantcontacten en interne organisatie maar ook op het gebied van de verspaningsprocessen op zich. Door het toepassen van slimme sensoren op de CNC-machine kan de productietijd worden verminderd en de standtijd van de gereedschappen worden vergroot. Daarnaast biedt digitalisering de mogelijkheid om moderne bewerkingsstrategieÍn toe te passen zoals helicoidaal frezen, cycloïdaal frezen, plunge frezen en draaien van speciale (niet ronde) vormen. Verspanende bedrijven beschikken dus over legio digitale mogelijkheden om de processen te verbeteren. Bedrijven moeten zich niet laten leiden door vooroordelen of onbegrip maar kunnen beter kijken wat bepaalde technieken het bedrijf bieden. Dit artikel schetst slechts een korte opsomming van allerlei mogelijkheden. Gericht werken aan het digitaliseren van de processen, gecombineerd met slim organiseren van de productie, kan bij verspanende bedrijven vaak tientallen procenten productiviteitswinst opleveren.•

          

De Teqnow-publicatie De digitale mkb-fabriek is gratis beschikbaar voor Teqnow-deelnemers.

Teqnow Teqnow is hÊt platform van Koninklijke Metaalunie dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriÍle mkb vergroot en stimuleert. Belangrijke thema’s hierbij zijn: robotisering, additive manufacturing, digitalisering, lasertechnologie, sensoring en materialen. Teqnow draagt kennis over door middel van allerlei activiteiten en diensten, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, het publiceren van artikelen op de website en het uitgeven van boekjes over een specifiek onderwerp. Zijn er vragen over digitaliseren en wilt u daarin verder geholpen worden, neem dan contact op met info@teqnow.nl. De Teqnowpublicatie De digitale mkb-fabriek is gratis beschikbaar voor Teqnowdeelnemers. Medewerkers van Metaalunielidbedrijven kunnen zich gratis aanmelden als deelnemer van Teqnow. Kijk op de website www.teqnow.nl of stuur een mail naar info@teqnow.nl.

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

33


SMART MANUFACTURING AWARD

award

Laatste kans!

Het prijzenpakket: EEUWIGE ROEM als districtswinnaar met bijpassende Award NOG MEER ROEM als landelijk winnaar met de landelijke Award EEN PROMOTIEFILM van uw bedrijf EEN CURSUS PRESENTEREN, verzorgd door Metaalunie Academie UITGEBREIDE NAAMSBEKENDHEID voor uw bedrijf EEN CHEQUE VAN € 5.000 Bijwonen van DE AVOND VAN DE MAAKINDUSTRIE

34 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK


Doe mee en win!

Aebi Schmidt, winnaar in 2018, over het winnen van de Award: “Het hele bedrijf heeft meegeleefd, iedereen is er onderdeel van. Het is veel gedeeld via social media, onze overwinning is ontzettend veel geliked! Het vragenformulier was zo goed opgesteld, dat we met het beantwoorden ervan onze visie, onze reis op weg naar waar we nu zijn, perfect in beeld hebben kunnen krijgen. Ook voor onszelf. Omdat door deelname aan de Award men van buitenaf naar je bedrijf kijkt, wordt je hele verhaal naar een hoger niveau getild.”

Ook winnaar worden? Kijk op www.metaalunieaward.nl en schrijf je in! METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

35


4 –assige CNC-gereedschapsslijpautomaat

Hiermee loopt alles op rolletjes:

De nieuwe palletstopper van ACE 32 verschillende machineonderdelen voor diverse toepassingen in de transfertechnologie. Met pneumatische of elektrische aandrijving.

Deze ‘rendabele’ 4 –assige CNC-gereedschapsslijpautomaat voor het naslijpen van de gangbare HSS/VHM booren freesgereedschappen, maar ook voor verzinkboren.

Betrouwbare, efficiënte en voordelige hulpmiddelen voor werkstukdragers met een

Met de volgende kenmerken:

massa van 1 kg tot 1200 kg. Inclusief 5-sterrenservice!

Precisiebeurs 14 en 15 nov. 2018 Bezoek ons op stand 207.

Alles. Altijd. Top.

www.ace-ace.com

Diameterbereik: 2,0 tot 26,0 mm Min./max. gereedschapslengte 35 tot 250 mm Bediening met 15“-kleurenmonitor Elektronisch schakelende meettaster Gereedschapshouder met spantangen Maak een afspraak voor een demonstratie Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Uw specialist in Spiraalboor-Slijpmachines E

by ACE

C

Meer informatie? T +31(0)165 - 714 455 Vraag de gratis ACE catalogus aan via benelux@ace-int.eu

    Â

S E R VI

Brinkmann + Wecker GmbH Einsteinstraße 8 · 33104 Paderborn · Tel. +49 (0) 52 54.92 00-0

info@brinkmann-wecker.de · www.brinkmann-wecker.de


DAG VAN DE INDUSTRIE

metaalunie

Kabinet moet prioriteit geven aan arbeidsmarkt

Meer dan 90 procent van de Nederlandse industriële bedrijven staat positief tegenover de veranderingen die robotisering en digitalisering brengen. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat het werk door deze ontwikkelingen van karakter zal veranderen, maar de werkgelegenheid op z’n minst gelijk blijft. Dat blijkt uit een enquête ter gelegenheid van de derde Dag van de Industrie die vorige maand plaatsvond bij Tata Steel in IJmuiden. De Dag van de Industrie is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW en een aantal industriële brancheverenigingen waaronder Koninklijke Metaalunie. Uit de enquête blijkt verder dat de industrie verwacht de sterke positie uit te kunnen breiden door te investeren in nieuwe producten en diensten (85 procent), nieuw personeel en opleidingen (65 procent) en energiebesparing (55 procent). Zo’n 60 procent ziet verduurzaming als topprioriteit. Het tekort aan goed opgeleid personeel wordt door 80 procent als meest belemme-

rende factor gezien. Daarna volgt regelgeving (65 procent), vooral op het gebied van de arbeidsmarkt. Twee op de vijf ondernemers zien oneerlijke concurrentie als bedreiging. Het industriebeleid van het kabinet krijgt van 55 procent een voldoende. Meer prioriteit zou moeten worden gegeven aan onderwijs en innovatie. Ook de arbeidsmarkt en regeldruk worden genoemd.

De industriële bedrijven vinden dat ze met te veel regels en wetgeving te maken hebben in de internationale concurrentiestrijd. Ze moeten de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen, terwijl er te weinig goedgeschoolde mensen zijn en een nieuwe technologische revolutie wacht door robotisering en digitalisering. Door dit alles krijgt het kabinet een magere 5,5 als rapportcijfer van de industrie. De op de Dag van de Industrie aanwezige minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet in reactie op dit cijfer weten dat de Nederlandse overheid niet de strengste wil zijn met het uitvoeren van het akkoord van Parijs over CO2-reductie. Maar wel de voortvarendste. “Als Nederland een voortrekkersrol kan vervullen, kunnen we de kennis gaan exporteren in plaats van importeren”, zei hij. “Geen enkel land zal aan CO2-reductie en de energietransitie ontkomen. Daarom is het beter de eerste te zijn dan de laatste.” Wiebes vond dat niemand zich druk zou moeten maken om robotisering. “Als nieuwe machines vies, vuil en saai werk uit handen kunnen nemen, moeten we dat met beide handen aangrijpen. Er komen altijd weer andere banen voor terug”, betoogde hij. De minister noemde zichzelf een bondgenoot van de industrie, maar zei de industrie ook aan te spreken op haar verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid. “We gaan de industrie echt niet wegjagen uit dit land”, sprak Wiebes. De industrie is goed voor 12% van het bbp (alleen de handel scoort hoger met 14%). Tel hier toeleveranciers en afnemers bij op, dan is de industrie gerelateerd aan zo’n 20% van het bbp – het hoogst van alle sectoren. Met name de landbouw is sterk verweven met de industrie. Maar ook de dienstensector (uitzenders, banken, adviseurs, etc.). Zo’n twee miljoen mensen hebben direct of indirect werk dankzij de industrie en ca. 60% van de eigen geproduceerde export betreft industriële goederen.•

‘Geen enkel land zal aan CO2-reductie en de energietransitie ontkomen.’ METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

37


metaalunie NETWERKEN VIA MJM jong management BEELD: SANDER VAN DER TORREN

Feedback van gelijkgestemden cruciaal voor jonge ondernemers

Jonge ondernemers of jongeren die in het bedrijf van hun ouders wennen aan wat in de toekomst hun bedrijf zal worden, kijken in veel gevallen net even anders aan tegen de bedrijfsvoering dan de vorige generatie. Accenten worden verlegd door een eigen visie en inzicht. Dan is het fijn te sparren met gelijkgestemde jonge ondernemers. Want hoe en welke keuzes ze ook maken, een goed klankbord is goud waard. “Je voert andere gesprekken dan die je voert met een vriend of vriendin die geen ondernemer is. Het ondernemerschap is een behoorlijke verantwoordelijkheid die je draagt als jongvolwassene en daarom is het fijn steun en feedback te krijgen van anderen die hetzelfde ervaren”,

zegt Sophie Bakker, op weg naar de bedrijfsoverdracht van Bakker Group, producent van technische veren en veerproducten (zie ook kader). Eind van het jaar wordt het bedrijf naar Sophie overgeschreven. “Maar we hebben het wel zo

Sophie Bakker: ‘Ik heb laten zien dat ik kan aanpakken en niet te beroerd ben vieze handen te krijgen.’

Bakker Group Bakker Group, opgericht in 1948, is producent van technische veren en veerproducten uit uiteenlopende materialen van hittebestendig tot zuurgevoelig. Grootste afzetmarkten zijn de machinebouwindustrie, de meubelindustrie, de landbouwtechniek en de hydrauliek. De productie vindt voor een belangrijk deel plaats in Duitsland, het hoofdkantoor is gevestigd in Groningen. Bakker heeft op dit moment ook vestigingen in China en India. Het bedrijf is in een vergevorderd stadium om in Zuid-Afrika een vestiging op te richten.

38 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

geregeld dat mijn vader de komende vier of vijf jaar directeur blijft”, licht ze toe. “Eigenlijk vindt mijn vader het werken nog veel te leuk, maar is het is nu wel een gunstige tijd om een bedrijf over te nemen. En als er wat met hem mocht gebeuren dan is dat in ieder geval geregeld.” Bakker Group is met recht een familiebedrijf. Vader Bakker nam het over van zijn vader en nu is het de beurt aan Sophie. “Eerlijk gezegd ben ik er ingerold”, vertelt Sophie. “Ik studeerde commerciële economie in Groningen en als onderdeel van die studie had ik voor een opdracht een voorbeeldbedrijf nodig. Dan is het voor de hand liggend dat je het bedrijf van je vader kiest. En zo is het begonnen.” Met die studie is het uiteindelijk niets meer geworden, het bedrijf had meer aantrekkingskracht. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN Het ondernemersbloed stroomt dus door haar aderen, maar toch is de bedrijfsoverdracht niet ‘bij geboorte’ al vastgelegd. “Ik ben vrijgelaten in mijn keuze. Maar voor mij was het duidelijk: ik neem het over. Omdat ik dagelijks contact heb met mijn vader, is dat min of meer tussen neus en lippen door besproken.” Als belangrijkste reden om te kiezen voor ondernemerschap noemt ze het durven nemen van verantwoordelijkheid. Bakker: “Dat is voor mij nooit een probleem geweest. Het is belangrijk dat je het kunt en wilt. Je bent natuurlijk ook wat vrijer in de taken die je hebt als ondernemer. En… ik ben een vrouw in de techniek, een mannenwereld, en dat bevalt mij erg goed. In de techniek voel ik me thuis.” Sophie werkt inmiddels vijf jaar in het bedrijf. “Ik ben onderaan de ladder begonnen: met letterlijk papier versnipperen en het digitaliseren van allerlei documenten. Daarna kwam er een stukje verkoop bij. Stukje bij beetje groeide het. Op een gegeven moment is onze ‘logistieke’ man uitgevallen en heb ik dat werk overgenomen. En sinds ik met mijn blauwe overall en


MJM-lid worden? Metaalunie Jong Management (MJM) is het netwerk van Koninklijke Metaalunie voor jonge en toekomstige ondernemers in het MKBmetaal. MJM biedt de mogelijkheid contact te onderhouden met andere jonge ondernemers, organiseert activiteiten, behartigt binnen Metaalunie de belangen van jonge ondernemers en voert overleg met andere organisaties. Een lidmaatschap wordt door jonge ondernemers zeer gewaardeerd. Ze vinden er een klankbord waar ze met leeftijdsgenoten ervaringen kunnen delen over ondernemerschap in de breedste zin van het woord. Wil je ook netwerken met gelijkgestemde collega-ondernemers, wordt dan lid van Metaalunie Jong Management! Stuur voor meer informatie een e-mail naar Jarno Laman, secretaris van Metaalunie Jong Management (laman@metaalunie.nl) of meld je direct aan op www.metaalunie.nl via het aanmeldingsformulier, tab ‘Metaalunie’. Om lid te kunnen worden van Metaalunie Jong Management ben je zelf lid van Metaalunie of is één van je ouders lid en ben je tussen de 18 en 40 jaar.

werkschoenen daar heb staan werken, en om hulp vroeg als dat nodig was, heb ik respect gekregen van de hele werkvloer. Toen werd ook duidelijk dat ik niet van de ‘mooie nageltjes’ was en op een ‘pluchestoel achter een bureau’ zat. Ik heb laten zien dat ik kan aanpakken en niet te beroerd ben vieze handen te krijgen.” TWIJFELS Alhoewel bij een bedrijfsoverdracht veel geregeld moet worden en ook op papier moet worden gezet, is volgens Sophie het nadenken over welke richting het bedrijf opgaat minstens zo belangrijk. “Welke visie ga je volgen? Welke markten ga je bedienen en op welke manier?”, licht ze toe. “Dat gebeurt in overleg. Want de oudere generatie hoeft het nog maar een jaar of wat te doen, maar de nieuwe generatie moet nog zeker dertig jaar vooruit. Vaak kom je dan uit op het beste van wat beiden denken.” Volgens haar moet je vermijden dat zaken onuitgesproken blijven. “Ik raad iedereen aan niets op te kroppen of in de doofpot te stoppen. Het is heel jammer als er door het niet uitspreken van

‘Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid die je draagt als jongvolwassene’

Metaalunie Bedrijfsoverdrachten Of het nu gaat om interne opvolging of een externe verkoop, het overdragen van een bedrijf is geen sinecure. In vrijwel alle gevallen is het verstandig om daarbij deskundig advies in te winnen. Metaalunie Bedrijfsoverdrachten staat met een hecht team van medewerkers klaar om Metaalunieleden bij deze overdracht te begeleiden. Meer weten? Kijk op www.metaaluniebedrijfsoverdrachten.nl

zaken verkeerde verwachtingen worden gewekt en niet iedereen dezelfde kant op kijkt.” Desondanks hebben jonge ondernemers twijfels, zegt ze. “Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid die je draagt als jongvolwassen bedrijfseigenaar. Het is niet altijd even leuk en soms denk je ‘waar doe ik het allemaal voor’, maar dan nog moet je doorzetten. Neem in ieder geval de moeite om het te proberen. Ik vind het belangrijk dat familiebedrijven blijven bestaan.”

MJM helpt haar bij het dragen van die verantwoordelijkheid. “Via MJM heb ik vriendschappen gesloten met mensen die ik altijd kan bellen. Dan gaat het over ondernemerschap in de breedste zin van het woord. Daarnaast volg ik cursussen en workshops en hebben we bedrijfsbezoeken die bijzonder leerzaam zijn. Met bedrijfsbezoeken neem je een kijkje in de keuken van bedrijven waar je anders niet gemakkelijk binnenkomt, zoals ASML of VDL.”•

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

39


AD VERT O R I AL

TERUGDRINGEN SCHADELAST DANKZIJ MEVAS PREVENTIEWINKEL Schades leveren veel overlast en extra werk op. Die voorkomt of beperkt u dus liever. Dit kan met preventie. MEVAS kan u hierbij helpen en heeft in samenwerking met verschillende specialisten de Preventiewinkel opgericht. In de winkel heeft MEVAS risicodeskundigen geselecteerd die gespecialiseerd zijn in preventieadvies. Daarnaast zijn er preventieproducten geselecteerd waar u als Metaalunielid vaak mee te maken krijgt: brandblussers, inbraakalarmsystemen,bestelwagensloten en cursussen waarbij u en uw medewerkers leren veilig te werken met een heftruck of bovenloopkraan. U kunt ervan uitgaan dat de leverancier goed en betrouwbaar is. De leverancier kent de Metaal & Techniekbranche omdat hij regelmatig aan deze bedrijven levert. ‘Via de MEVAS preventiewinkel kunt u voldoen aan de preventie eisen van de verzekeraar. Metaalunieleden kunnen via de winkel producten bestellen die schades zoveel mogelijk voorkomen.’

Het verzekeren van een risico is uiteraard van belang, maar het verminderen van risico’s is minstens zo belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Kor t ing

De MEVAS preventiewinkel helpt ondernemers in het MKB-metaal om aan hun preventieverplichtingen te voldoen door korting te geven op preventie producten. ‘Relaties van MEVAS krijgen naast Metaalunie-korting een extra korting.’ Daarnaast houdt MEVAS actiematig cashback-acties waardoor het nog aantrekkelijker wordt om uw preventie via MEVAS te regelen. Kijk voor het huidige aanbod op de website van de MEVAS Preventiewinkel www.mevas.nl/ preventiewinkel

Ac ht e rg ro n d

Door goede preventie zouden schades bij verzekeraars beperkt moeten worden waardoor de risico’s beheersbaar blijven. Hierdoor zijn verzekeraars eerder bereid om premies laag te houden en risico’s in de metaalsector te blijven accepteren. Dit is ook in het belang van u als ondernemer. Vooraf dient daarom geïnvesteerd te worden om in de toekomst te kunnen profiteren van scherpe collectieve tarieven, maatwerk-producten en goede verzekeringsdekkingen. O n t w ik k e lin g e n

Deze ontwikkeling is niet een eenmalig initiatief van MEVAS. MEVAS zet zich vol in op preventie omdat we zien dat het noodzakelijk is voor het duurzaam verzekeren van uw risico’s en u veel werk uit handen nemen. Beleid, praktijk en ontwikkelingen in de branche dragen bij aan het bevorderen van gedrag en het voorkomen van schade. Er gebeurt heel veel op dit gebied en we raden u aan om goed op de hoogte te blijven. Wij helpen u daarbij door de informatie kort en goed leesbaar aan u te presenteren in een nieuwsbrief. Maandelijks kunnen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van preventie. U kunt zich op deze preventie nieuwsbrief abonneren door u aan te melden via www.mevas.nl/preventiewinkel. U bent er dan van verzekerd dat u niets mist!

B ED R I J F S G EG EVEN S Mevas 088 456 5441 www.mevas.nl


rechtgezet

Goede bank, slechte stoel

TEKST: MR. MIRJAM BOS BEELD: LUUK PPORTHUIS

In hoeverre is uw bank aansprakelijk als zij niet waarschuwt voor een afwijkende tenaamstelling van het bankrekeningnummer waar u aan overmaakt?

heeft het e-mailverkeer van Sleets gehackt en het bankrekeningnummer op de factuur van Intraneo veranderd in zijn eigen nummer. Inmiddels is na een drietal pintransacties het hele bedrag opgenomen. De oplichter is niet te traceren. Sleets stelt daarop zijn bank aansprakelijk. Deze had immers kunnen zien dat de naam van de begunstigde (Intraneo) van zijn overboeking niet overeenkwam met de naam van de bankrekeninghouder. Het is onredelijk dat de bank zich achteraf beroept op de kleine lettertjes, waarin staat dat de bank niet hoeft te controleren of de namen wel met elkaar corresponderen, aldus de advocaat van Sleets. Sleets maakt er een rechtszaak van en vordert € 30.000 van de bank, vanwege het schenden van haar zorgplicht. Helaas voor Sleets is het oordeel van de rechter in zijn nadeel; banken hoeven geen naam-/nummercontrole te doen bij iedere overboeking. Voor Sleets betekent deze uitspraak dat er in plaats van het krijgen van nieuw meubilair een lakje over het oude gaat.•

Het interieur van Metaalbedrijf Sleets b.v. is al twintig jaar onveranderd gebleven. De medewerkers klagen regelmatig over het niet kunnen verstellen van hun tafels en stoelen. Sleets besluit ze daarom allemaal te vervangen. Zelfs het meubilair bij de receptie en in de spreekkamers; alles gaat op de schop. Sleets gaat hiervoor naar kantoormeubelenleverancier Intraneo. Samen met de office manager wordt in de showroom nieuw meubilair uitgezocht dat voldoet aan de laatste trends en alle ergonomische eisen. Sleets krijgt de offerte mee naar huis. Per e-mail komt een aantal dagen later de factuur van Intraneo van zo’n € 30.000 bin-

nen. Pas zodra deze is betaald, zal het meubilair in bestelling worden genomen, is de directeur van Sleets uitgelegd. Hij maakt daarom snel het bedrag over. Als hij weken later navraagt wanneer het nieuwe meubilair te mogen verwachten, blijkt dat Intraneo geen betaling heeft ontvangen. Hij checkt daarom zijn bankrekening. De koopsom is toch echt afgeschreven. Vervolgens neemt hij contact op met zijn bank. Na wat onderzoek blijkt het door Sleets gebruikte bankrekeningnummer niet van Intraneo te zijn, maar van een oplichter. Deze

Extra alert Steeds vaker bereiken ons meldingen over computerfraude/-hackers. Wees dus extra alert bij uw betalingen. Banken zijn niet aansprakelijk voor overboekingen aan oplichters, tenzij de bank na een kennisneming van fraude geen maatregelen

neemt om een tweede geval te voorkomen. In dit geval had de bank geen kennis van vreemde transacties op de betreffende rekening en kon/hoefde de bank dus niet te voorkomen dat er werd betaald aan een kwaadwillende ander.

Metaalunie Rechtsbijstand behandelt in deze rubriek interessante juridische kwesties op een luchtige manier. De namen en plaatsen zijn verzonnen, gelijkenissen met personen of bedrijven zijn louter toevallig. Juridische professionals tegen gunstige tarieven Metaalunie Rechtsbijstand is een zelfstandige dienst en weet als geen ander waar u als ondernemer in de metaalsector behoefte aan heeft. Zij biedt u een zorgvuldig geselecteerd netwerk van deskundige advocaten en een speciaal voor leden ontwikkelde Mevas rechtsbijstandverzekering. U kunt bij Metaalunie Rechtsbijstand terecht voor: Advocaten Octrooigemachtigden Juridische bedrijfsanalyse Incasso Maatcontracten Algemene voorwaarden Meer weten? 030 - 605 33 44 of www.metaalunierechtsbijstand.nl

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

41


blik op branches nebifa TEKST: JAN KLOEZE BEELD: DANTO FOTOGRAFIE

VERPLAATSBARE TUSSENWAND ALS TROEF BIJ CIRCULARITEIT

Het gaat om de total cost of ownership

De bank had het vertrouwen al bijna opgezegd toen Fred Mak het bedrijf in april van dit jaar overnam. Met een nuchtere hands-on mentaliteit en door hard werken heeft hij Sepawand weer in beweging gekregen. Productinnovaties en een sterke focus op circulariteit moeten bij de fabrikant van verplaatsbare tussenwanden binnen vier jaar voor een verdubbeling van de omzet zorgen.

Van 1986 tot en met 1989 werkte Fred Mak als trainee bij Sepawand in Nijverdal. Hij doorliep alle afdelingen en eindigde als verkoper. “Het enige wat ik hier toen niet ben geweest, is directeur”, grapt hij. Het leven kan vreemde cirkels maken, want bijna dertig jaar later is hij directeur en mede-eigenaar van Sepawand. Het bedrijf waar in totaal een man of vijftig werken, dat is gespecialiseerd in verplaatsbare tussenwanden en in 2011 Wandenservice overnam, stond al sinds 2016 op zijn vizier. Mak heeft jarenlang in de gevelbouw gewerkt, wilde in de maakindustrie een bedrijf kopen, beschikte ook over enig kapitaal daartoe en wist dat de eigenaar van Sepawand op zoek was naar een koper. “Deze had een jaar of vijf geleden een niet eens zo ernstig auto-ongeluk gehad, maar de gevolgen waren zo vervelend dat hij niet meer terug aan het werk kon komen”, vertelt Mak. Bij absentie van de directeur/eigenaar kachelde Sepawand langzaam achteruit. Er kwamen nauwelijks nieuwe klanten bij, het personeelsverloop in vooral de werkvoorbereiding nam toe, interim-managers vermenigvuldigden zichzelf zonder veel waarde toe te voegen en uiteindelijk droogde de kredietkraan op. “De bank had de stekker al in de hand,” zegt Mak. Toen kreeg hij het telefoontje of hij nog steeds geïnteresseerd was. Uiteindelijk kocht hij Sepawand en Wandenservice samen met de drie eigenaren van de Hemink Groep. Mede vanwege de slechte jaren en de opgedroogde cashflow moest er veel kapitaal in, meer dan hij in zijn eentje kon opbrengen. Natuurlijk voerde hij gesprekken met banken, maar in de oud-schilders van de Hemink Groep vond hij gelijkgestemde onder-

42 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Directeur Sepawand Fred Mak in het nieuwe testlab.


De kleine boiler rechtsboven maakte het mogelijk de wals weer in gebruik te nemen.

Lijmwals

nemers met dezelfde hands-on mentaliteit als die hem kenmerkt. “Binnen veertien dagen waren we eruit”, zegt hij. STEVIGE TROEVEN Sinds april 2018 staat Mak dus aan het roer van de zaak waar hij zijn eerste schreden in de maakindustrie zette. Hij bruist van de energie en zit vol plannen en initiatieven om het bedrijf weer op de kaart te zetten. Over vier jaar moet de omzet verdubbeld zijn. Productinnovaties, nieuwe markten en de aansluiting bij het circulaire denken in de economie gaan dat in zijn ogen mogelijk maken. Sepawand heeft volgens Mak enkele stevige troeven in handen. Want verplaatsbare tussenwanden helpen architecten, facilitair managers, aannemers en grote institutionele huurders flexibel te zijn in ontwerp, bouw en onderhoud van vooral kantoren, maar ook scholen en zelfs fabriekspanden. “Het UWV is bijvoorbeeld een

grote klant van ons”, zegt Mak. Het UWV is bij uitstek zo’n organisatie waar mee wordt bewogen met de economische conjunctuur, wat zich vertaalt in regelmatig noodzakelijke aanpassingen van de kantoorindeling. Recent kreeg Sepawand van het UWV het verzoek een betere geluidsdichte deur te ontwikkelen. “We hebben een schuifdeur ontwikkeld die met een hefboom gemakkelijk in het bijbehorende, nieuwe kozijn kan worden geplaatst, waar nauw aansluitende rubbers in het profiel voor geluidsdichtheid zorgen”, zegt Mak, die meteen ook in de fabriek een laboratorium heeft ingericht om zelf ter plaatse dit nieuwe product, maar ook andere in de pijplijn zittende innovaties te kunnen testen. “Voor een andere klant werken we aan een brandwerende wand die het niet 30 maar zelfs 60 minuten uithoudt”, vertelt Mak. Hij toont een voorbeeldpaneeltje dat op zijn kantoor in een vitrinekast ligt. Zowel het wandmateriaal

Op zijn eerste rondleiding na de overname van het bedrijf vroeg Mak aan het personeel in de werkplaats waarom de lijmwals was afgetimmerd met houten schotten. Naast de wals stonden de gipsplaten bovendien opgetast tot aan het plafond. Die voorraad leek hem overdreven groot. Het bleek dat er een half jaar eerder een ongelukje had plaatsgevonden bij het schoonmaken van de walsdelen. De arbeidsinspectie was erbij geweest en vond de schoonmaakmethode onveilig. Een interimmanager besloot voor de zekerheid de wals niet meer te gebruiken en het plakken van vinyl op gipsplaten voortaan uit te besteden. Maar dat kon alleen met grote aantallen en volle afmetingen tegelijk. En het gebeurde kwalitatief minder goed, bij een toegenomen levertijd en een hogere kostprijs. Mak liet de betimmering weghalen en bestudeerde de wals grondig. Hij ontdekte een koperen buis met gaatjes die aangesloten op heet water volstrekt veilig voor de schoonmaak kon dienen. “Deze machine stond hier al tientallen jaren en niemand had dit ooit gezien”, zegt hij. Korte tijd later was er een waterleiding en een kleine boiler op aangesloten en de wals kon weer in gebruik worden genomen. De winst van opnieuw flexibel te kunnen werken met een hogere kwaliteit tegen lagere kosten was evident. Maar belangrijker, al in de eerste week van de nieuwe directeur wist het personeel dat er een man was aangetreden die beslissingen durfde te nemen en niet bang was om zelf in de werkplaats aan een machine te zitten. De interim-managers die het verweesde bedrijf een paar jaar hadden geleid, kwamen zelden in de fabriek.

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

43


Nebifa-branchemanager Leo Oosterveen.

als de isolatie zijn bijzonder brandwerend. Snel stopt hij het terug. “Ik wil de concurrentie niet al te wijs maken”, lacht hij. CIRCULAIRE ECONOMIE Het is niet moeilijk de voordelen van flexibel verplaatsbare tussenwanden in te zien. Toch werken aannemers vaak met klassieke, vaste metalstud-oplossingen. “Als architecten en aannemers naar de total cost of ownership kijken, is een verplaatsbare tussenwand vrijwel altijd goedkoper en beter. Maar een simpel, vast tussenwandje lijkt minder kostbaar, omdat de kosten van afwerking op andere plaatsen in de begroting terecht komen”, zegt Mak. “Wat het kost om de vaste wand bij een aan te passen kantoorindeling af te breken en elders opnieuw op te bouwen, wordt al helemaal niet meegenomen in de berekening. Laat staan dat men rekening houdt met de winst van hergebruik van materialen, wat goed mogelijk is bij onze wandsystemen maar lastig wordt als vaste tussenwanden moeten worden gesloopt.” En zo komt hij op het onderwerp circulaire eco-

nomie of duurzaam bouwen. Niet altijd zijn deuren en wanden na jarenlang gebruik te herplaatsen. Ze zijn soms bekrast, beschadigd of versleten. Sinds kort verzamelt Sepawand deze materialen in een van de eigen loodsen en Mak schetst hoe daar binnenkort lange demontagetafels en recyclingbakken komen te staan. “Samen met andere ondernemers in de maakindustrie die ook waardevolle restmaterialen hebben en net als wij vroeger alles in afvalcontainers gooiden, gaan we hier mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zetten. Ieder voor zich is het lastig de vijfprocentsnorm (in de participatiewet staat dat bedrijven vijf procent van het personeel uit deze categorie moet halen, -red.) te halen. Maar samen kan het wel”, zegt hij. “Sloten, aluminiumprofielen, hout en isolatiematerialen zijn gewoon weer te gebruiken of te verkopen. In steeds meer aanbestedingsprojecten wordt duurzaamheid en circulair bouwen als eis opgenomen. Wij kunnen daar met dit nieuwe initiatief uitstekend aan voldoen.”•

Twee speerpunten De Nederlandse Binnenwand Fabrikanten (Nebifa) is als brancheorganisatie onderdeel van Koninklijke Metaalunie. De negen leden zijn gespecialiseerd in verplaatsbare wandsystemen en onderscheiden zich van elkaar onder meer in het gebruik van verschillende technieken, profielen en projectaanpak. Maar ze zien tegelijkertijd het grote belang van samenwerking in het voeren van met name twee speerpunten, toegelicht door Leo Oosterveen (branchemanager sinds 2004). “Circulariteit door te werken met verplaatsbare tussenwanden is onderwerp van onze lobby richting politiek, maar ook bijvoorbeeld gericht op architecten en projectontwikkelaars. Verplaatsbare binnenwanden zijn per definitie al circulair.

44 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Je hoeft niet te slopen als je wilt herinrichten, maar je kunt de wanden verplaatsen binnen het gebouw of tussen gebouwen. Er ontstaat geen afvalhoop en de CO2-uitstoot voor het herplaatsen is zeer beperkt.” Nebifa participeert evenals Metaalunie in twee van de vijf klimaattafels waarin overheid en bedrijfsleven voorstellen uitwerken om te komen tot een circulaire economie. Het gegeven dat verplaatsen bijdraagt tot een circulaire economie is ook het Rijksvastgoedbedrijf niet ontgaan. Samen met de Nebifa-leden heeft daarom recent een driedaagse workshop plaatsgevonden waarin de mogelijkheden voor verplaatsbaarheid verder zijn uitgewerkt.

Vernieuwing van het bestaande BRL 2210 kwaliteitskeurmerk is het tweede speerpunt en betreft vooral het opvoeren van nieuwe standaarden op het gebied van geluid, brand en rook. Alle leden praten hierover mee. “We denken over maximaal een jaar met het nieuwe kwaliteitskeurmerk naar buiten te kunnen komen”, zegt Oosterveen. Hij roept tenslotte Metaalunieleden op om bij hun verbouwingen op kantoor of in het bedrijfspand vaker te denken aan de inzet van verplaatsbare wanden, deuren of cabines. “Alles wat Fred Mak in het artikel zegt over flexibiliteit, total cost of ownership en circulariteit zijn voordelen voor onze 14.000 leden”, zegt hij.


MESSING bestellen?

bellen!   

()(+").

073 - 521 9125 brons

aluminium brons

www.hemimex.nl

messing

koper

gietijzer

kunststoffen

&"-, '!' .#-,-))-+.!0#((#(! ,(#$/&)#,-) *+'((- )(++.% %!$*,,) * $+"-*$$*/) *)()%%)%," ,)$,) $#)'$*$ ')(#)$#)%$- &'%((%$"*()'! &')!"%*$)'$

,*+'#&#. %),-(

WEST-FRIESLAND METAGIS

TM

brons & non ferro gieterij APPROVED MANUFACTURER

Centrifugaal gegoten bronzen bussen en kraagbussen

www.wfmbrons.nl

    "+)%# 

techneuten maken het verschil    GRRUVWHHGVHHQVWDSMHH[WUDWHGRHQ9DQXLWGLHÈ´ORVRÈ´HSURGXFHHUW7HU+RHN 

 " 

  ! !

 

!! $ 

 !  ! %  

!  ! "     

  

!!!

d n o R

ere n•G

• Vl erk w n o • Ho

ijpe aksl

jpen

psli

ha edsc

EEL TION NVEN & CO CNC

n e p slij

 

  !! 

M TRU F. N E NC D V.O. nl O O H m. MON ntru X e c E n L 168 .hoo

2 - 34 7 4 03

www


blik op branches ekh

VEILIGHEIDSCULTUUR NAAR HOGER NIVEAU GETILD

Al 25 jaar veilig hijsen

TEKST EN BEELD: LEON VAN VELZEN

EKH, de vereniging van Erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen, bestaat 25 jaar. Een groot jubileumfeest vinden de leden niet nodig. Wel zijn ze trots op de visionaire initiatiefnemers van de vereniging en het feit dat de circa zestig leden de veiligheidscultuur in Nederland naar een hoger niveau wisten te tillen. Het waren gedreven ondernemers die begin jaren negentig van de vorige eeuw in het gat sprongen dat de overheid trok. Ruwe richtlijnen over het naleven van veiligheidsnormen vervingen gedetailleerde regelgeving. Ambtelijke organisaties met toezicht op het naleven van voorschriften verdampten. Zo verdween bijvoorbeeld de Inspectie van de Havenarbeid, die verantwoordelijk was voor het toezicht op de keuring van hijsmiddelen, uit beeld. Die terugtrekkende overheid vormde de aanzet tot de oprichting van de EKH. Een kwart eeuw later is de vereni-

ging uitgegroeid tot een gezaghebbend instituut dat ‘veiligheid’ altijd met hoofdletters schrijft. WAPENFEITEN Eén van die gedreven ondernemers was Eric Schapink, oprichter en tot 2010 directeur van Torsit in Harderwijk. In dit bedrijf schuift een bont gezelschap aan tafel, om de wapenfeiten van de vereniging door te nemen. Maarten van der Velden is voorzitter van EKH. Nadat hij zijn bedrijf verkocht wierp hij zich naast zijn werk voor EKH op een wetenschappelijke studie

muziekwetenschappen en het wielrennen. Naast hem Gody van den Hurk die als branchemanager al meer dan vijftien jaar een stuwende kracht achter de activiteiten van EKH is. Charles Pater is bestuurslid van EKH en was ooit leraar Duits en Nederlands. Nu is hij verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Torsit. Gastheer is HTS-ingenieur Arjan van Lier, de algemeen directeur van het bedrijf dat hijsinstallaties levert en keuringen boven en onder de haak verricht. KEURMEESTERS Torsit ontwerpt en fabriceert hijsinstallaties, vaak zeer klantspecifiek. Installaties die in een beperkte ruimte moeten kunnen werken bijvoorbeeld. Of dicht bij huis: een lift voor botters in de Harderwijker haven. Een groot deel van de circa twintig medewerkers is in het midden van het land te vinden. Daar zijn de keurmeesters op pad om inspecties boven en onder de haak te verrichten. Naast een diepgaande kennis van hijswerktuigen en hijs- en hefgereedschappen is onafhankelijkheid van de keurmeesters een belangrijke troefkaart.

‘We spannen ons in om veiligheidsdenken tot in de haarvaten van een bedrijf door te laten dringen’

Vlnr. Maarten van der Velden, Arjan van Lier en Charles Pater.

46 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Arjan van Lier: “Onze keurmeesters komen om te keuren, niet om te verkopen. Die onafhankelijke opstelling is een belangrijke eis die EKH vanaf het begin stelt. Op slagers die hun eigen vlees keuren, zit niemand te wachten.” Maarten van der Velden onderstreept dat permante streven naar meer veiligheid. “Als directeur moet je er niet aan denken, dat je op een dag iemand moet gaan vertellen dat zich een verschrikkelijk ongeluk heeft voorgedaan bij het hijsen. Dat staat los van alle imagoschade,


EKH: van vereniging naar instituut

Torsit levert hijsinstallaties en verricht keuringen boven en onder de haak.

kosten en ellende met de verzekering. Je wilt dat je mensen veilig kunnen werken. En toch zit een ongeluk in klein hoekje. Routinematig aan het werk zijn, terwijl er plotseling een reeks van zaken fataal misloopt. Dat mag in elk geval nooit aan een brekende ketting of hijsband liggen.” Charles Pater: “De zorgplicht ligt bij de werkgever. Die moet ervoor zorgen dat elk jaar de hijsinstallaties en -gereedschappen worden gekeurd. Daar komt veel – digitale – administratie bij kijken. Ons systeem is interactief en zo ingericht dat onze klanten zelf de actuele staat van hun hijsinstallatie en hijsmiddelen kunnen inzien. Vanzelfsprekend kost dat geld en aan extra kosten heeft geen enkele ondernemer behoefte. We spannen ons met alle EKHleden dan ook in om veilgheidsdenken, of een veiligheidscultuur tot in de haarvaten van een bedrijf te laten doordringen. Tegelijkertijd moet je niet overdrijven. Een hijsinstallatie van

een waterschap die eens per tien jaar in actie komt, ga je niet jaarlijks beproeven. We proberen met onze leden zo rationeel mogelijk te opereren zodat het draagvlak voor de maatregelen die écht nodig zijn, zo groot mogelijk blijft.”

EKH is een zelfstandige vereniging, waarvan het secretariaat is ondergebracht bij Metaalunie. Gody van den Hurk: “EKH heeft zich ten doel gesteld het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doet zij door de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op het keuren van hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Dit biedt de gebruikers – werkgevers én werknemers – van hijs- en hefmiddelen het houvast dat niet (meer) door de overheid wordt gegeven. Verdere deregulering van wetten en voorschriften, onder meer door invoering van de Europese Richtlijnen hebben er voor gezorgd dat hier vandaag de dag meer behoefte aan is dan ooit. Onze drie belangrijkste activiteiten zijn het opstellen en actueel houden van EKH-werkvoorschriften en de twee opleidingen voor EKH-keurmeester boven en onder de haak. Deze worden onder supervisie van EKH gegeven door VTC, het opleidingscentrum voor verticaal transport in Ede. Elke vijf jaar moeten de keurmeesters opnieuw examen doen. Daarbij breiden de kennisdomeinen zich steeds verder uit. Elektronica bijvoorbeeld maakt een steeds belangrijker deel uit van het werkgebied. Wij zien erop toe dat die nieuwe ontwikkelingen in het lessenpakket worden meegenomen.”

PROFESSIONEEL SAMENWERKEN Van der Velden: “Je kunt niet genoeg bewondering hebben voor de ondernemers die 25 jaar geleden de visie hadden om de weg met EKH in te slaan. Vergeet niet dat de zestig leden van onze vereniging naast collega’s ook concurrenten zijn. Destijds was het hen al duidelijk dat je ook als concurrent gemeenschappelijke belangen hebt. Door professioneel samen te werken hebben we ons in die kwart eeuw kunnen ontwikkelen tot het gezaghebbende instituut dat de EKH vandaag de dag is.”•

www.torsit.nl www.ekh.nl METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

47


product INSTRUCTIE VOOR CNC-FREZERS Dit bekende instructieboek is in een nieuwe uitgave verschenen. Als naslagwerk geschikt voor bij CNC-freesmachines met Heidenhain TNC besturing. Vrijwel alle facetten van het programmeren en bedienen komen aan bod. Bijzonder is dat de auteur de instructies heeft samengesteld voor het in gebruik nemen van diverse typen CNC-bewerkingscentra. De combinaties van mogelijkheden en de keuze hiervan worden uiteengezet vanuit de ervaringen in de praktijk bij Nederlandse bedrijven. Geschikt voor zelfstudie en het oefenen met praktijkvoorbeelden. Door 3D Virtuele machine simulaties wordt het resultaat op de CNC-machine getoond. De inhoud is bijgewerkt tot de stand 2018. Het CNC Instructie Buro is ook actief met de enige webwinkel in ons land voor CNC-instructiemiddelen in de metaalverspaning. www.cncinstructieburo.nl

COMPACTE ACCU’S MET HOOG VERMOGEN Bosch heeft de ProCore18V-accu’s voor de vakman verder ontwikkeld en biedt met ProCore18V 4.0, 8.0 en 12.0Ah de compactste 18 volt-accu’s met hoog vermogen op de markt. De combinatie van een nieuwe celgeneratie met een hogere capaciteit en een accu-ontwerp met verbeterde CoolPack-technologie maakt een zeer compacte constructie bij een hogere stroomafgifte mogelijk. Zo biedt bijvoorbeeld de ProCore18V 8.0Ah circa 90 procent meer vermogen dan de gebruikelijke 18 volt-accu’s. Voordeel voor de vakman: een nog hogere bewerkingssnelheid. Bovendien biedt Bosch met de GAL 18V-160 C Professional het snelste en ‘s werelds eerste connected oplaadapparaat voor 18 volt-accu’s. Accu’s met CoolPack-technologie hebben een duidelijk langere levensduur dan traditionele accu’s. Ze stellen de vakman in staat om gedurende een lange tijd toepassingen te verrichten die veel vermogen vragen. De warmte-afvoer wordt door het samenspel van meerdere componenten gemaximaliseerd. www.bosch-professional.com

ZELFKALIBRERENDE TEMPERATUUROPNEMER Endress+Hauser presenteert de iTHERM TrustSens hygiënische temperatuuropnemer voor gebruikers in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie die volledig automatisch en zelfstandig, zeer precies kan kalibreren, zonder het proces te onderbreken, ofwel inlijn kalibratie. De compacte thermometer is speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen. Doordat de sensor zichzelf tijdens de productie automatisch en geheel traceerbaar kalibreert, wordt de kans op ongedetecteerde afwijkingen geëlimineerd, met maximale productveiligheid en procesefficiëntie als resultaat. Dankzij de geïntegreerde Heartbeat Technology is het mogelijk om instrumenten doorlopend te diagnosticeren en te verifiëren zonder het proces te onderbreken. De ontwikkelaars hebben gebruik gemaakt van het natuurkundige fenomeen van het ‘Curie-punt’: een specifieke temperatuur waarop de magnetische eigenschappen van een materiaal abrupt veranderen. Dit punt wordt voor de referentiesensor bepaald. Zodra de temperatuur onder deze waarde zakt, bijvoorbeeld na een stoomsterilisatie, kalibreert de primaire sensor zichzelf tegen de referentie. www.nl.endress.com

48 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK


PC VOOR DIGITALE INFORMATIESCHERMEN ARBOR Technology, leverancier van geïntegreerde industriële computing-oplossingen, biedt via HPS Industrial de nieuwe ELIT-1050 aan. Deze nieuwe ultradunne afspeler voor digitale informatieschermen is fanless, speelt af in 4K-resolutie en Ultra HD, heeft een laag stroomverbruik, dual-HDMI en de keuze tussen Windows 7 of Windows 10 besturingssystemen. De ELIT-1050 ondersteunt uitzonderlijke visuele ervaringen voor commerciële omgevingen en is ontworpen om met een laag stroomverbruik, een verbeterde turbosnelheid van 2,48 GHZ te bieden. De snelheid kan daardoor langer worden behouden en de PC presteert dus sneller dan zijn voorganger. De ELIT1050 is dankzij het fanless en slanke ontwerp van 141 bij 107 millimeter, eenvoudig te installeren met VESA-montage. www.hpsindustrial.nl

KRACHTOPNEMER HBM Benelux heeft de nieuwe C6B krachtopnemer geïntroduceerd, die een flexibele en kosteneffectieve oplossing biedt voor het meten van hoge drukkrachten in de range van 200 kN tot 10 MN. De sensor heeft een IP68-certificering en is speciaal ontwikkeld voor zware en dynamische toepassingen. De krachtopnemer is onder meer zeer geschikt voor toepassing in de bouw, de zware industrie, de metaalbewerking en voor dynamische metingen in research en development. De C6B krachtopnemer is zeer robuust en heeft een hermetisch dichtgelaste behuizing van roestvast staal. De versie met de geïntegreerde kabel is beschermd conform IP-klasse 68. De C6B heeft vanwege zijn staafconstructie een zeer kleine nominale verplaatsing, waardoor hij ook gebruikt kan worden voor zeer dynamische toepassingen zoals impacttesten.

GASVEER MET DYNAMISCHE DEMPING Mparts lanceert een revolutionair nieuw type gasveer. Het eerste model dat nu op de markt is gepresenteerd is de 6/15 gasveer (lees: 6/15 mm) met dynamische demping van Bansbach, binnenkort gevolgd door de 6/19 en 6/22 Deze gasveer is speciaal ontwikkeld voor bescherming van kwetsbare producten zoals LCD-schermen, dure hightech-apparatuur, technische machines en medische apparatuur. In tegenstelling tot conventionele gasveren die uitsluitend een gecontroleerde oliedemping hebben aan het einde van de slag, is bij dit nieuwe model gasveer van Bansbach demping mogelijk over de volledige lengte van de slag. De gewenste dempingskarakteristiek wordt in de vorm van een tapstoelopende groef volledig op klantspecificatie aangebracht. Deze tapstoelopende groef wordt gevuld met olie, zodra de zuigerstang in- of uitgaat. www.mparts.nl

www.hbm.com METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

49


product FREES VERHOOGT SPAANDEBIET De Double Quattromill 22 verhoogt het spaandebiet aanzienlijk en stelt werkplaatsen in staat om de capaciteit van hun gereedschap optimaal te benutten. De nieuwe frees, voor zowel ruwen als semi-finiseren, beschikt over snijplaten met acht snijkanten die op een kostenefficiënte manier de snijdiepte vergroten voor een hoge productie. De Double Quattromill 22 is beschikbaar in versies met een aanvalshoek van 45° of 68° voor een snijdiepte van respectievelijk maximaal 9 mm en 11 mm. Anders dan bij de standaard vlakfrezen zijn de snijplaten van de Double Quattromill 22 extreem soepelsnijdend, wat leidt tot lagere snijkrachten/ een lager stroomverbruik en een langere standtijd. www.secotools.com

TEGEN HOGEDRUK BESTENDIGE VEILIGHEIDSHANDSCHOEN De tweede generatie tegen hogedruk bestendige werkhandschoen van Pirtek is nu beschikbaar: nog meer veiligheid, meer draagcomfort, verbeterde grip en betere zichtbaarheid. Hydrauliek is één van de belangrijkste aandrijftechnieken in de industrie. Olie wordt onder zeer hoge druk verpompt. Iedere hydraulische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd; met name de slangen. Die inspectie is voor de medewerker een risicomoment omdat juist dan een hogedruk-lekkage kan ontstaan. Veel bedrijven zijn hier onvoldoende mee bekend. Uitgebreide laboratoriumonderzoeken bij het Health & Safety Laboratory (HSL) in Buxton, Engeland hebben aangetoond dat de Pirtek-veiligheidshandschoen bestand is tegen een druk tot 700 bar (10.150 psi) bij openingen variërend van 0,05 mm tot 0,3 mm met standaard hydrauliekolie. Deze kwaliteiten zijn uniek in de wereld en daarmee past het uitstekend in de Arbo-veiligheid en preventiemiddelen. Een ‘must’ voor iedere hydrauliek-toolbox. www.pirtek.eu

WISSELPLAATSOORTEN VOOR HARDE WERKSTUKKEN Sandvik Coromant kondigt de introductie aan van twee nieuwe wisselplaatsoorten voor onderbroken draaibewerkingen in harde werkstukken. Het gaat om de CB7125 en CB7135. Deze wisselplaatsoorten zijn vanaf oktober 2018 verkrijgbaar en maken het productassortiment voor het draaien van harde werkstukken compleet. Dit assortiment omvat momenteel de wisselplaatsoorten CB7105 en CB7115. De nieuwe wisselplaatsoorten van Sandvik Coromant bieden de mogelijkheid om gemiddelde tot zware onderbroken sneden uit te voeren en de geharde laag te verwijderen (bij een snedediepte tot 2 mm) van componenten van inzetgehard en inductiegehard staal die vaak in de auto-industrie worden gebruikt. Bij dit soort toepassingen bieden CB7125 en CB7135 een langere en beter voorspelbare standtijd, een goede oppervlakteafwerking en consistente dimensionale toleranties. www.sandvik.coromant.com

50 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK
 

  

    

       

 

LICHTGEWICHT STROOMBRON Venvulas Lastechniek heeft een oplossing geïntroduceerd voor het veilig en comfortabel hechtlassen (MIG/MAG) van bouwstaal (beton bewapening) en lichte staalconstructies. Dit zowel in de open lucht en in productiehallen als in besloten ruimten. De nieuwe RÜwac 320IG inverter is het alternatief voor het gebruik van zware en logge stroombronnen, die in besloten ruimten bovendien met een scheidingstrafo’s toegepast moeten worden. De compacte, lichtgewicht RÜwac 320IG geleverd met 20 meter tussenpakket en lichtgewicht kunststof draadkoffer. Alles past op een optioneel leverbare steekwagen en mede daardoor biedt deze configuratie maximale bewegingsvrijheid. Venvulas ontwikkelde voor deze toepassing een compleet nieuwe MIG/ MAG inverter die aangesloten kan worden op het normale 400 volt net. De RÜwac 320IC stroombron levert maar liefst 320 A bij 30% inschakelduur en heeft desondanks afmetingen van slechts 32 x 20 x 25 centimeter. Met een gewicht van 18 kg is deze bovendien makkelijk te verplaatsen. www.venvulas.nl

   

Een ijzersterk pro el Arendsen Plaatwerk is een veelzijdig toeleverancier binnen het metaalsegment. Haar producten, in diverse materiaalsoorten, klein of groot van formaat, enkel of in serie, vinden hun weg naar tal van marktsegmenten.

LASERSNIJDEN Continueproces Continueproces

6000 x 2000 x 5 kw 3000 x 1500 x 3 kw

COMBI PONS-LASER

Continueproces 6000 x 2000 x 2,4 kw CNC ponsen 8000 x 1250 x 6 Knippen 8000 x 6 Kanten 8000 x 500 t Buigen Autom. Cel 8000 x 1500 x 6 Lastechnieken/ Assemblage

Adres

De Stenenmaat 6 postbus 5, 7070 AA Ulft

Tel. Fax

(31)0315-69 56 00 (31)0315-69 56 05

E-mail Website

info@arendsen-plaat.nl www.arendsen-plaat.nl

      

Lasersnijden 6000 x 2000 x 20 mm

  '+'+',%$%+-" *"# ()*. "'-+,*",**"'"&'+.,*"' %)!'''"#' ,%  / 

"'(,-" *"#'%


CAD/CAM

INDUSTRIEEL REINIGEN

SLIJPEN

kompas Bemet International B.V. ALUMINIUM

Fokkerstraat 31, 3905 KV Veenendaal Postbus 1040, 3900 BA Veenendaal t 0318 – 495858 f 0318 – 551611 e info@bemet.nl i www.bemet.nl

Comhan Holland BV Joh. Enschedeweg 11 1422 DR UITHOORN t +31 297 513636 f +31 297 513639 e comhan@comhan.com i www.comhan.com

AUTOMATISERING

Komdex Software Ontwikkeling BV

Van Geenen BV Metaalfinishing Previ Service b.v. Bijlmermeerstraat 20a 2131 HG Hoofddorp t 023-5621313 e office@previservice.nl i www.droogijsstralen.nl • reiniging machines / parken • reiniging zonder water • verwijderen spouwmuurisolatie

TEC / CAD College Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen t 024-3565677 e info@cadcollege.nl, i www.cadcollege.nl

DRAADBEWERKING

Meer en Duin 335 2163 HE Lisse t 0252 68 29 18 e info@komdex.nl

C&E Draad Bewerking BV Jan van de Laarweg 30 2678 LH De Lier t 0174-512419, F 0174-515893 e info@ce-bv.com

TECHNISCHE KERAMIEK

LOA Lak B.V.

Ceratec Technical Ceramics BV

Siriusstraat 11 5015 BT Tilburg t: 013-5427627 f: 013-5427607 e: info@loa.nl i www.loa.nl i www.loa-sp.nl

Poppenbouwing 35 4191 NZ GELDERMALSEN t 0345 58 0101 e info@ceratec.nl i www.ceratec.nl”

• Voor stralen, kataforese lakken, poedercoaten en natlakken • Wij verzorgen ook transport, assemblage en warehousing • Van enkele stuks tot grote series

ROBOTS

MKG ERP software Lintelerweg 15, 7556 PD Hengelo t 074-2423654 f 074-2914934 e info@mkg.nl i www.mkg.nl • ERP software voor MKB metaalbedrijven

Technisch Bureau Den Heuker

GIETEN Brabantse Non Ferro Gieterij BV Postbus 92, 4870 AB Etten-Leur t 076-5012950, f 076-5020975 e info@bnfgieterij.nl, i www.bnfgieterij.nl • Aluminium en brons: zand- en coquillegieten

• Ontwikkeling, bewerking en samenstelling van keramische componenten. • Ceramic on the right spot!

GRAVEERWERKEN

Brandsma Graveerwerken Impuls 30 1446 wx purmerend 0299 666276 www.nlgravure.nl info@nlgravure.nl

GEREEDSCHAPPEN, VERSPANEND Postbus 17 7490 AA Delden t 074-3765050, f 074-3764646 e info@denheuker.nl i www.denheuker.nl

• Slijpen en polijsten • Reinigen en CLEANROOM verpakken • Meer info zie website

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Limis BV Hengelosestraat 705, 7521 PA Enschede Postbus 545, 7500 AM Enschede t 053 - 483 65 36 i www.limis.nl

Industrieweg 13 7461 AA Rijssen t 0548-543793 f 0548-519565 e info@vangeenen.nl i www.vangeenen.nl

Valk Welding B.V. Postbus 60 2950 AB Alblasserdam T 31 (0)78 69 170 11 e info@valkwelding.com I www.valkwelding.com

• brand-en slagstempels • diepgeëtste naamplaten in kleur ingelakt. rvs,koper • vormetswerk van zeer dunne plaat


agenda = door Koninklijke Metaalunie geïnitieerde activiteiten

BEURZEN / HANDELSMISSIES

LOCATIE: INFO:

CURSUSSEN/WORKSHOPS

7 T/M 9 NOVEMBER 2018

6 NOVEMBER 2018

Beurs FMB Zuliefermesse Maschinenbau (NRW)

De overdracht van uw bedrijf

Bad Salzuflen www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda of www.fmb-messe.de

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

8 NOVEMBER 2018

Week van de Oppervlakte Technologie

Social Media in de Metaal voor (semi) gevorderden

13 T/M 14 DECEMBER 2018 Handelsmissie België: groeimarkt in de achtertuin

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

INFO:

5 T/M 8 FEBRUARI 2019 Beurs Z Leipzig 2019 www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

INFO:

20 EN 21 FEBRUARI 2019 FMB Süd Messe Augsburg www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

INFO:

13 T/M 15 MEI 2019 Handelsmissie Denemarken: brengt uw kansen in beeld

Aanvang en einde arbeidsovereenkomst

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur – 17.00 uur € 350,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

13 T/M 15 NOVEMBER 2018 www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

INFO:

9 NOVEMBER 2018 LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

12 NOVEMBER 2018 Jaarstukken lezen ongeoefenden

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.00 uur - 17.00 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur - 16.45 uur € 350,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

14 NOVEMBER 2018

8 NOVEMBER 2018

Het overnemen van een bedrijf

Praktische exportcursus: van order tot levering LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.45 uur - 16.45 uur € 350,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.00 uur - 17.00 uur € 399,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur - 17.00 uur € 350,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

27 NOVEMBER 2018

9 EN 20 NOVEMBER 2018

Functionerings-/beoordelingsgesprekken te Leiden (gratis, vol = vol)

Leer je werk te verkopen (2-dagen) LOCATIE: Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein TIJD: 9.30 uur - 16.45 uur KOSTEN: € 750,- (excl. btw) per deelnemer INFO: www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg 10 in Leiden 9.30 uur - 16.45 uur Gratis voor bedrijven en medewerkers die vallen onder de OOM-regeling en OOM-premie betalen www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

INFO:

BIJEENKOMSTEN 12 NOVEMBER 2018 Teqnow: Security testing van OT/IoT toepassingen LOCATIE: TIJD: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 13.00 uur - 17.30 uur www.teqnow.nl

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN 2019 8 JANUARI

15 JANUARI

18 JANUARI

district West-Brabant

district Oost

district Gelre

9 JANUARI

16 JANUARI

23 JANUARI

district Zeeland

district Zuid-Holland

district Midden

10 JANUARI

17 JANUARI

district Limburg

11 JANUARI district Noordwest

Koninklijke Metaalunie verzorgt diverse (branche) bijeenkomsten en essentiële evenementen. De meest actuele agenda vindt u op www.metaalunie.nl.

district Noord

INFO:

www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

18 JANUARI district Zuid-Oost

Data en locaties van evenementen zijn aan verandering onderhevig. Neem daarom eerst contact op met de betreffende organisatie. De redactie van Metaal & Techniek neemt geen verantwoording voor gemaakte (reis) kosten.

METAAL & TECHNIEK • oktober 2018 •

53


op de bres

Systeemtransitie werkt alleen als ondernemers kansen zien

Afgelopen zomer zijn de hoofdlijnen van een te sluiten Klimaatakkoord gepresenteerd. De planbureaus hebben een globale doorrekening uitgevoerd op de effecten daarvan en het kabinet heeft de zaak vervolgens teruggestuurd naar de sectortafels voor verdere uitwerking en concretisering. Na decennialang klassiek energie besparen is het tijd voor een heuse systeemtransitie. Daarvoor is wel nodig dat ondernemers de kansen kunnen zien die het biedt.

Afgaande op de woorden van minister Eric Wiebes van EZK zou je zeggen dat het met het voor ondernemers gunstige toekomstperspectief wel goed komt. Tijdens de Dag van de Industrie gaf de minister aan dat de energietransitie een kans voor de indus-

trie is. Prachtig! Maar zet dan, zonder de verdenking van ‘meestribbelen’ opgeladen te willen krijgen, niet langer in op meer en strenger klassiek energie besparen maar verleid een ondernemer met alle beschikbare middelen tot CO2–reductie. Innovatieve technologieën om CO2 te vermijden, komen dan beter en breder beschikbaar waardoor de kans op een onrendabele top afneemt, keuzes niet doorgedrukt hoeven te worden en tijdelijke compensaties vanuit de overheid achterwege kunnen blijven. Daarbij is het belangrijk dat ook in het buitenland vermeden CO2-emissies, die door binnenlandse acties worden bereikt, meegerekend kunnen worden. Nu is dat nog niet toegestaan en het klimaatverdrag van Parijs zou daarop aangepast moeten worden. Een dergelijke aanpassing zou tevens de broodnodige impuls geven aan circulair ondernemen. Recent TNO-onderzoek heeft aangetoond dat er een grote positieve relatie bestaat tussen een circulaire (maak)industrie en het vermijden van CO2; óók buiten onze landsgrenzen. Het creëren van een kansrijk ondernemersperspectief is er tevens bij gebaat wanneer, naar analogie van de aanpak voor woningeigenaren en huurders,

54 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

óók bij ondernemers ingezet wordt op ‘wijk’-participatie met een aanpak die aansluit bij hun specifieke energiebehoeften en mogelijkheden. Door zo’n uniforme en integrale woonwijk/ industrieterrein-aanpak is het minder complex om maatregelen te identificeren die elkaar onderling versterken en wordt een winwin burgers / ondernemers sneller bereikt. Beschikbare, betrouwbare en betaalbare energie is en blijft een belangrijk middel voor het behoud van een innovatieve maakindustrie in Nederland. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Een nationale, uniforme en langjarige regie die prikkelend

stuurt op CO2-reducties en daarbij investeringszekerheid borgt zorgt er bovendien voor dat de bron van deze energie in de gewenste mate CO2–armer wordt. Wat in ieder geval niet helpt is het als rijksoverheid eenzijdig uitbreiden van de maatregellijsten energiebesparing met veelal technisch en financieel onuitvoerbare maatregelen en er dan maar op vertrouwen dat de ondernemer er met de controlerende en handhavende ambtenaar wel uitkomt.•

Gerard Wyfker Beleidssecretaris Milieu en Energie


BOOST YOUR CAPACITY! www.vandurit.de/rollfeed/videos

P

COMPARISON TABLE

CONVENTIONAL TURNING

machining time (sec)

t

5,0

25,0

Q (cm /min)

705

141

material removal rate

3

Mega CNC Tools rollFEED® representative for BeNeLux Mechelenstraat 3 5144 EA Waalwijk The Netherlands

Tel: + 31 416 23 54 54 Fax: +31 416 760 791 Email: info@rollfeedbenelux.nl

www.vandurit.de/rollfeed

= -80% = +400%


DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍ ĚĞŵĂŐ͘ŶůͬŬĞƫŶŐƚĂŬĞůƐ

   

    

/ŶŽŶƐĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚǀŝŶĚƚƵǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶŬĞƫŶŐƚĂŬĞůƐ ĚŝĞŽǀĞƌĂůŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞnjĞƚĚĂŶŬnjŝũĞĞŶŐƌŽƚĞǀĂƌŝĂƟĞŝŶ ďĞĚƌŝũĨƐůĂƐƚĞŶ͕ŚŝũƐƐŶĞůŚĞĚĞŶĞŶŽƉƟĞƐ͘ĞŵĂŐŬĞƫŶŐƚĂŬĞůƐ ǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞƌƵƐƚŵĞƚĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞďĞĚŝĞŶŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞǀƵůĚŵĞƚĚŝǀĞƌƐĞůĂƐƚŽƉŶĂŵĞŵŝĚĚĞůĞŶ͘ <ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉǁǁǁ͘ĚĞŵĂŐ͘ŶůͬŬĞƫŶŐƚĂŬĞůƐ

ŶƚǁĞƌƉĞŶ '"!"! """ ǁǁǁ͘ĚĞŵĂŐ͘ďĞ

Ł& $ Ł Ł    Ł,ŝũƐĞŶƐĐŚĂŬĞůƚƵŝƚďŝũŽǀĞƌďĞůĂƐƟŶŐ Ł    Ł  ŁsĞůĞŚŝũƐƐŶĞůŚĞĚĞŶ͕ŽŽŬĨƌĞƋƵĞŶƟĞŐĞƌĞŐĞůĚ  '" %#!  ǁǁǁ͘ĚĞŵĂŐ͘Ŷů

Profile for Koninklijke Metaalunie

Metaal & Techniek oktober 2018  

Metaal & Techniek is het vakblad voor het MKB-metaal en tevens het officiële orgaan van Koninklijke Metaalunie. Het verschijnt 11 keer per j...

Metaal & Techniek oktober 2018  

Metaal & Techniek is het vakblad voor het MKB-metaal en tevens het officiële orgaan van Koninklijke Metaalunie. Het verschijnt 11 keer per j...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded