Metaal & Techniek september 2019

Page 1

maandblad • 64e jaargang • september 2019

T he m a

Plaatbewerkin g

9 VAKBLAD VOOR HET MKB-METAAL

ANTOINETTE LAAN, VVD: ‘REGELS WORDEN NIET STRENGER’

AAN DE SLAG MET OMGEVINGSWET

Programmeertijd terugbrengen naar 15 minuten POTENTIE VOOR 3D-PLAAT



Extra ondersteuning wanneer er verzuim ontstaat Het gemak van een verzekering op maat

Verzuim Ver Ve V errzuim er zui uiim ui m

verzekering e ze er erze z ke e in ing Hans heeft een heerlijke tijd gehad met zijn gezin op vakantie. Even tot rust komen en nadenken over een volgende stap. Hij heeft zich voorgenomen meer tijd vrij te maken voor zijn gezin en 2x per week naar de sportschool te gaan. Daarom zal Hans een medewerker aannemen om toch het vele werk aan te kunnen. Hij beseft dat hij bij het aannemen van personeel een aantal zaken goed moet regelen. Daarvoor belt Hans zijn adviseur van MEVAS.

Hans weet als oud medewerker nog welke loondoorbetalingsverplichtingen er zijn binnen de CAO van de Metaal. Daarom wil hij geen onnodige kosten maken wanneer zijn medewerker mocht uitvallen. En daarnaast vindt Hans het belangrijk dat hij en zijn medewerker goed worden bijgestaan bij een eventuele uitval. Via MEVAS kan hij een Verzuimverzekering afsluiten die zorgt dat hij geen onnodige kosten heeft en die hem en zijn nieuwe medewerker goed helpt wanneer zijn deze mocht uitvallen. Met een goed gevoel start hij de selectie gesprekken. Ook interesse in een Verzuimverzekering die goed aansluit bij de afspraken binnen de metaal? Kijk dan op www.mevas.nl/verzuimverzekering.


inhoud Omgevingswet

22

Het is voor ondernemers inmiddels van wezenlijk belang niet alleen te weten dat de Omgevingswet eraan komt, maar juist te anticiperen op de veranderingen die de wet met zich zal brengen.

‘Regels worden niet strenger’

8

Volgens Tweede Kamerlid Antoinette Laan (o.a. ruimtelijke ordening en Omgevingswet in portefeuille) mag de Omgevingswet nooit negatief uitwerken voor het mkb. De invoering mag niet tot belemmeringen leiden, verzekert ze.

Koninklijke Metaalunie Koninklijke Metaalunie is de grootste Nederlandse ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De ruim 14.000 aangesloten leden bieden werk aan zo’n 170.000 werknemers en realiseren een gezamenlijke omzet van ruim 30 miljard euro. Meer weten? Kijk op www.metaalunie.nl of bel 030 – 605 33 44.

4 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

Thema: Plaatbewerking

12

NK Profiel produceert stalen profielen vanaf coil, Visser Techniek verhuist naar een nieuw pand, Metaalcenter Driessen investeert in een nieuwe lasersnijder en HVL Metaal & Techniek gaat het kantproces automatiseren.

Kansen voor plaatbewerken

26

Er is een groot aantal werkzaamheden dat nog voor automatisering of robotisering in aanmerking komt. Vooral bij het vormen van 3D-plaatproducten is nog een wereld te winnen.

Verder in dit nummer Nieuws Ledennieuws Hannover Messe Onderwijs & bedrijf Rechtgezet

6 11 25 29 31

Blik op branches Product Kompas Agenda Op de bres

33 37 40 41 42


Ondernemersklimaat-akkoord Nederland is van oudsher een land dat bekend staat om haar vrijheid, tolerantie en vooruitstrevendheid. In geen ander land als het onze floreert door die kernwaarden het ondernemerschap. Vaak begonnen met een briljant idee of uitvinding, groeiden niet zelden kleine, eenmansbedrijfjes uit tot grotere mkb-bedrijven of zelfs tot multinationals. Zo startte de geschiedenis van Philips in 1891 toen Gerard Philips in Eindhoven gloeilampen begon te maken. Hij kreeg daarvoor volop de ruimte. Ruimte om fabrieken neer te zetten, nieuwe producten te ontwikkelen. En zorgde zo voor veel werkgelegenheid. Ook vandaag de dag schrijven zich dagelijks nieuwe, vaak innovatieve eenmansbedrijven in bij de Kamer van Koophandel. Enthousiast en gedreven leveren zij als ondernemer hun bijdrage aan de economische groei van dit land. Met vaak de potentie uit te groeien tot een succesvolle onderneming.

‘Wat te denken van de voorgenomen beperking van de zelfstandigenaftrek?’ Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie

Maar steeds vaker lopen de bedrijven aan tegen regels en wetten die hen beperken in hun ondernemerschap. Vaak niet eens vanwege een kwaadwillende opzet, maar omdat we met zijn allen vast dreigen te lopen in een brij aan tegengestelde belangen. De overheid moet alle zeilen bijzetten om met pragmatische, in de praktijk logisch uitvoerbare wet -en regelgeving te komen. Vooropgesteld: er zullen altijd regels en weten nodig zijn. Daar is niets mis mee. Er is immers ook regelgeving die dingen regelt en beschrijft in de goede zin van het woord. Het schept duidelijke kaders, eenduidigheid en voorkomt een oneerlijk speelveld. Maar op een zeker moment gaan die regelgeving en wetten ernstig schuren met dat oer-Hollandse ondernemerschap. Dat zekere moment is in 2019 concreter geworden dan ooit. Zeker voor ondernemers.

maar raakt juist de echte ondernemers met kleine bedrijven. En dan de Omgevingswet. Die bundelt 26 afzonderlijke wetten en moet alle zaken die de omgevingsruimte van bedrijven betreffen, eenvoudiger regelen. Maar er dreigt een digitaal loket aan gehangen te worden waarvan de vraag is of dat op tijd klaar is en goed zal werken. De afgelopen jaren zijn er allerlei akkoorden opgesteld waarmee de overheid en bedrijven van alles afspreken onder andere op het gebied van energie en klimaat. Nu wordt het tijd voor een akkoord waarmee we garanderen dat ondernemers weer echt gehoord worden. Dat ervoor zorgt dat ondernemers met hun bedrijven ruimte en vrijheid krijgen om de Nederlandse maakindustrie concurrerend te laten zijn. Tijd voor het ondernemersklimaat-akkoord.

Wat te denken van de voorgenomen beperking van de zelfstandigenaftrek? Het kabinet wil die inzetten om schijnzelfstandigheid te bestrijden METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

5


Colofon Metaal & Techniek is een vakblad voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal en tevens het officiële orgaan van Koninklijke Metaalunie. Het verschijnt 11 keer per jaar. De leden van Metaalunie ontvangen Metaal & Techniek uit hoofde van hun lidmaatschap. Uitgave

Adres Mr H.F. de Boerlaan 28 7417 DA Deventer Postbus 58, 7400 AB Deventer Tel.nr. +31 (0)570 50 43 00 Uitgever Pascal van Sluijs Redactie Jan Kloeze (hoofdredacteur) j.kloeze@mybusinessmedia.nl Kasper Weigand (eindredacteur) Tel.nr. +31 (0)570 50 43 74 E-mail: redactie.metaalentechniek@ mybusinessmedia.nl Redactie Metaalunie Tony van der Meer Basisontwerp Vormbreker Nieuw-Vennep Medewerkers Ronald Buitenhuis, Alex Kunst, Frank Senteur, Erik Steenkist, John Ekkelboom, Giuseppe Toppers, Luuk Poorthuis Advertentieverkoop Arjan Stoeten a.stoeten@mybusinessmedia.nl Advertentietarieven op aanvraag +31 (0)6 53 18 28 76 Abonnementen Abonnementsprijs NL 11 nummers € 130. Los nummer € 15,00. Proefabonnement 3 nummers € 19,-. Buitenland € 146,(alle prijzen excl. 9% btw en € 3,95 administratiekosten). Opgave abonnementen Tel.nr. +31 (0)570 504 325 (tussen 09.00 en 17.00 uur) E-mail: metaalentechniek@mybusinessmedia.nl Annulering abonnement schriftelijk en uitsluitend drie maanden voor afloop van de abonnementsperiode. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor de algemene voorwaarden, zie www.mybusinessmedia.nl/ algemenevoorwaarden Bank: 1421.46.439. Voor informatie over Koninklijke Metaalunie Koninklijke Metaalunie Einsteinbaan 1 Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein Tel.nr. +31 (0)30 605 33 44 Faxnr. +31 (0)30 605 31 22 www.metaalunie.nl Opmaak Colorscan bv, www.colorscan.nl Druk Drukkerij Roelofs, Enschede ©2019 MYbusinessmedia ISSN: 0026-0479 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit tijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de in dit tijdschrift gegeven informatie. Gebruikers van het tijdschrift wordt nadrukkelijk aangeraden de vaktechnische informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar altijd mede af te gaan op hun professionele kennis en ervaring, en de te gebruiken informatie te controleren.

nieuws Productie industrie toegenomen De NEVI PMI van augustus was 51.6, een stijging ten opzichte van de 50.7 van juli en een indicatie van de grootste groei sinds mei. De toename van de productie was groter dan in juli en ook de stijging van het aantal nieuwe orders nam licht toe. Hetzelfde gold voor de orders uit het buitenland. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in de grootste mate sinds februari 2015 en de levertijden waren voor het eerst in meer dan zes jaar korter dan de maand ervoor. De voorraad gereed product werd groter. De uitbreiding van de inkoopactiviteiten was het grootst sinds april en de voorraad ingekochte materialen steeg in de grootste mate tot nu toe dit jaar, zo valt verder te lezen in de NEVI PMI Index. De werkgelegenheid liet de grootste uitbreiding in vier maanden zien, maar deze toename was nog steeds beperkt. De stijging van de inkoopprijzen was de op een na kleinste in drie jaar en ook de verkoopprijsinflatie was gering en lag onder het lange termijn onderzoeksgemiddelde. De producenten bleven optimistisch over de toekomst.

De combinatie van leren en werken blijkt van grote maatschappelijke waarde voor Nederland.

Korten op subsidie BBL kost meer dan het oplevert De overheid snijdt zichzelf flink in de vingers als het zou schrappen in de subsidieregeling Praktijkleren, die bedrijven tegemoet komt in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de Beroepsbegeleidende Leerwerk (BBL). Uit onderzoek van SEO, in opdracht van MKB-Nederland, VNO-NCW en onder andere Koninklijke Metaalunie, blijkt namelijk dat de overheid zélf financieel het meest profiteert van de BBL. “De overheid is zelf spekkoper want per saldo komen de grootste baten van de BBL-opleiding terecht bij de overheid”, reageert Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs Koninklijke Metaalunie. “Alle reden om de BBL-opleiding te blijven financieren én subsidiëren vanuit de overheid.” Volgens haar zorgt de subsidieregeling Praktijkleren, ervoor dat bedrijven de juiste prikkel krijgen om meer BBL-plaatsen te creëren en daarmee de maatschappelijke baten nog verder te vergroten. “Versobering van de subsidieregeling zorgt voor een negatieve prikkel. Ondersteuning is en blijft nodig ook al omdat bij bedrijven de kosten voor de baten uitgaan.” MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de BBL kiest. Het aantal BBL-studenten groeit al weer jaren, en dat betekent dat bedrijven nu al steeds minder subsidie per student krijgen. “Stel een vast bedrag van € 2.700 per student per jaar vast. Dat geeft werkgevers zekerheid en vertrouwen. En het voorkomt dat ze op den duur minder BBL-plaatsen aanbieden en op zoek gaan naar goedkopere oplossingen”, vindt Heij. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineert een middelbare beroepsopleiding met het minimaal drie dagen per week praktijkleren in een leerbedrijf. Ongeveer 120.000 BBL’ers maken gebruik van deze beroepsgerichte leerweg (20.000 in de metaal en industrie). Die combinatie van leren en werken blijkt van grote maatschappelijke waarde voor Nederland. Metaal & Techniek schenkt in nummer 10 uitgebreid aandacht aan dit onderwerp.

6 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK


Beperking zelfstandigenaftrek raakt ondernemer Koninklijke Metaalunie deelt de mening van MKBNederland voorzitter Jacco Vonhof dat de beperking van de zelfstandigenaftrek die het kabinet wil inzetten om schijnzelfstandigheid bestrijden, de echte ondernemers met kleine bedrijven zal raken. “Metaalunie vecht voor het behoud van de zelfstandigenaftrek als een van de fiscale maatregelen om ondernemerschap te stimuleren”, zegt Jos Kleiboer, directeur beleid van Metaalunie in reactie op een interview in het AD met Vonhof. Kleiboer vindt dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt, maar niet door de echte ondernemer te straffen. “Een beperking van de zelfstandigenaftrek is het kind met badwater weggooien in plaats van het echte probleem aan te pakken”, zegt hij. Vonhof noemt in het AD-interview de uitgelekte kabinetsplannen om de beloofde verlaging van de winstbelasting met een jaar uit te stellen en de zelfstandigenaftrek te beperken ‘symboolpolitiek’. “Ondernemers mét personeel die hard werken voor bepaald geen topinkomen hebben een betrouwbare overheid nodig”, stelt hij.

Metaalunie steunt stikstofplan Het idee van MKB-Nederland en VNO-NCW om woningbouw, duurzaamheidsprojecten en investeringen in de industrie die tot een lagere milieubelasting leiden, vrij te stellen van het huidige stikstofbeleid, wordt van harte ondersteund door Koninklijke Metaalunie. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een 10 puntenplan opgesteld voor de korte en lange termijn die de impasse moet doorbreken die is ontstaan na het schrappen van het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) door de Raad van State. MKB-Nederland en VNO-NCW willen Nederland van het ‘verstikkende stikstofslotslot’ bevrijden. Het is toch niet uit te leggen dat allerlei projecten die de ecologische footprint van ons land aantoonbaar verkleinen, nu niet door kunnen gaan. Zo’n 18.000 projecten vallen stil, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid.

Technisch vakmanschap beloond op WorldSkills Team Nederland heeft tijdens WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen, die van 22 t/m 27 augustus plaatsvonden in Kazan, Rusland 13 medals of excellence in de wacht gesleept. Een medal of excellence wordt alleen uitgereikt bij het verrichten van een bovengemiddelde prestatie. De beste score van Nederland werd behaald door mbo- student Jasper Olthuis uit ’t Harde. Hij mag zich ‘Best of Nation WorldSkills 2019’ noemen. Jasper studeert bij het Deltion College in Zwolle en werkt via InstallatieWerk bij Van der Sluis technische bedrijven.

medals of excellence werden verder bij de volgende ‘technische’ leerlingen omgehangen: Hugo Rijsman, Lassen (Deltion College), Jasper van Kol, Mechatronica (Summa College), Rick Jooren, Mechatronica (Summa College), en Sander Damsma, Sanitairtechniek (Deltion College). Twee mbo-studenten van Mondriaan werden vierde tijdens de Future Skills wedstrijd Industry 4.0. Jos de Goey, algemeen directeur WorldSkills Netherlands, eerder deze week ook gekozen tot voorzitter van WorldSkills International: “Het is natuurlijk superjammer dat Nederland deze keer geen podiumplek heeft weten te bemachtigen. Dat is ook erg moeilijk op het wereldtoneel, maar zóveel medals of excellence zegt iets over de enorme inspanningen die de deelnemers de afgelopen tijd hebben geleverd en over het vakmanschap dat de economie zo goed kan gebruiken, mbo studenten staat een mooie toekomst te wachten!” Future Skills en WorldSkills Juniors Nederland deed voor het eerst mee aan de demonstratiewedstrijden WorldSkills Juniors en Future Skills. De enige vmbo-leerling in Team Nederland, de 16-jarige Miryanne Ruijs van het Fioretti College Veghel, won een bronzen medaille in de WorldSkills Juniors demonstratiewedstrijd Restaurant Service.

Team Nederland heeft 13 medailles in de wacht gesleept in Kazan, Rusland.De

Tijdens deze 45ste editie van WorldSkills streden in Kazan meer dan 1.600 deelnemers uit 60 bij WorldSkills International aangesloten landen in 56 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 27 vakrichtingen (beroepen). METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

7


Interview antoinette laan tweede kamer vvd TEKST: TONY VAN DER MEER BEELD: SANDER VAN DER TORREN

8 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK


‘Omgevingswet mag nooit negatief uitwerken’ Met de in 2021 van kracht wordende Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen (lees ook het artikel over de Omgevingswet op pagina 22). Koninklijke Metaalunie kijkt bij de totstandkoming van de wet kritisch mee en verwacht dat ook van de politiek. Volgens Tweede Kamerlid Antoinette Laan (o.a. ruimtelijke ordening en Omgevingswet in portefeuille) mag de Omgevingswet nooit negatief uitwerken voor het mkb. “Regels worden niet strenger. Onze insteek is vanaf dag 1 geweest dat de invoering voor ondernemend Nederland niet tot belemmeringen mag leiden”, verzekert ze. Wat betekent in uw ogen de Omgevingswet voor kleinere bedrijven? “De mkb-bedrijven zullen op dezelfde manier omgaan met de Omgevingswet als elke andere Nederlander. Als je iets wilt in je ruimtelijke omgeving, bijvoorbeeld een dakkapel of een uitbreiding van je bedrijf, wil je sneller antwoord krijgen op de vraag ‘kan dat?’. Dit betekent dat de overheid zich anders moet gaan organiseren. Want de overheid is als geen ander in staat het leven van mensen te ingewikkeld te maken met te veel regels. Dat is wat de Omgevingswet uiteindelijk moet voorkomen. Al die wetten, of het nu de Bodemwet of de Geluidswet is, moeten in een keer samengevoegd worden en overzichtelijk zijn voor iedereen die iets wil.” Bedrijven die nu alles goed geregeld hebben en weten waar ze aan toe zijn, blijven dat ook na invoering van de Omgevingswet? “In principe blijft alles bij het oude. De meeste wetten die opgaan in de Omgevingswet gaan 1 op 1 over. Wij noemen dat ‘beleidsarm’ in Haagse termen. De intentie is dat qua beoordeling van degenen die iets ondernemen of iets doen of willen, niets veranderd. Termen als natuurgroen, recreatiegroen, veranderen natuurlijk allemaal. Ze worden eenvoudiger en duidelijker omschreven als ‘in dit gebied van de gemeente van die straat tot die straat willen wij ontwikkelingen mogelijk maken’. Met die beperking dat het binnen de bestaande regelgeving moet plaatsvinden. Er komen geen extra eisen bij qua geluid en dergelijke.” Gemeenten krijgen wel meer bevoegdheden en kunnen bijvoorbeeld extra eisen stellen. “Dat is niet de bedoeling en we zullen daar alert op moeten zijn. Die alertheid geldt ook voor ondernemers. Ze moeten proactief aangeven welke plannen ze hebben voor de nabije toekomst en vragen of de gemeente die gaat faciliteren in bijvoorbeeld een nieuwe Omgevingsvisie En de afwegingen die gemaakt worden METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

9


het moet zijn: ja, tenzij en niet: nee, mits zullen afhangen van de samenstelling van de gemeenteraad. Zo werkt onze democratie. Ik raad ondernemers aan op de hoogte te blijven van de plannen van de gemeente. Laat die politici maar eens aan al die bedrijven die het geld verdienen in ons land een keer uitleggen waar ze mee bezig zijn. Voor Metaalunie is een rol weggelegd om die alertheid onder de aandacht van haar achterban te krijgen.”

En Den Haag houdt een oogje in het zeil? “De Omgevingswet mag nooit negatief uitwerken. Regels worden niet strenger. Daarom zetten we ook een MKB-toets in. Onze insteek is vanaf dag 1 geweest dat de invoering voor ondernemend Nederland niet tot belemmeringen mag leiden. Het moet zijn, ‘ja, tenzij’ en niet ‘nee, mits’. Integendeel: het moet kansen bieden.” Er ligt een enorme druk op gemeenten om te voldoen aan de woningbouwopgave. Gaat dit ten koste van de ondernemersruimte? “Ik noem altijd het woord ruimteconcurrentie. Als iedereen de ruimte zou krijgen om te doen wat ze willen, zouden we drie lagen op dit land erbij moeten zetten, dus er moeten afwegingen gemaakt worden. Het is belangrijk dat dat op de goede manier gebeurt. Zoals het er nu uitziet zal die nog te realiseren woningbouw grotendeels in de grote steden zelf plaatsvinden. Bedrijven zijn meestal aan de rand van de steden gevestigd. Daar blijft ruimte voor. Ik zie trouwens niet zozeer de Omgevingswet als de grootste bedreiging voor de bedrijven, maar meer de PAS, het stikstof-verhaal.” Deelt u de zorgen van Metaalunie rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet? “Dat DSO is een interessante uitdaging. Want ICT en de overheid vormen niet een gelukkig huwelijk. Daarom is de manier

10 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

waarop dit systeem wordt gebouwd en het feit dat jullie erbij betrokken zijn, al winst. Hoe het uiteindelijk gaat uitpakken weet ik niet, het moet natuurlijk een heel eenvoudig systeem worden. De MKB-toets wordt niet voor niets ingezet… Maar ja, we kennen de overheid… Er schijnen 97 verschillende formuleringen voor een dakkapel te zijn. Niemand is daarin geïnteresseerd, we willen alleen maar weten: ‘kan ik het hier maken ja of nee’. Ondernemers moeten via het DSO een vraag kunnen stellen met als antwoord ja of nee.”

Is het niet verstandiger eerst het DSO op orde te hebben en dan pas de Omgevingswet van kracht te laten worden? “Het hangt allemaal samen met elkaar. Als je met een datum gaat schuiven, schuift alles op. Invoering zou al dit jaar hebben moeten plaatsvinden dus het is al twee jaar later. De wetten moet je gewoon maken maar er is wel een coulante houding als dingen niet werken. Het DSO moet gewoon goed werkend opgeleverd worden. Dat zal in Den Haag nog voor wat reuring zorgen.” U sluit uit dat een slechtwerkende DSO de invoeringsdatum kan verschuiven? “Je moet het niet meer willen uitstellen. Dat DSO moet gewoon gemaakt worden. Een normaal bedrijf kan in zo’n periode ook zo’n systeem maken, waarom de overheid dan niet?” Stel dat een en ander na invoering aan alle kanten rammelt, is er dan ruimte om zaken aan te passen? “Daar hebben we een democratie voor. Het parlement zal in de gaten houden hoe het met de uitvoering gaat en of alle beloftes die door bewindspersonen zijn gemaakt om het gemakkelijker te maken, nagekomen worden. Als daarin tekortgeschoten wordt, kunnen jullie Kamerleden daar op aanspreken.”•


product ledennieuws

MHZ MACHINERY 50 JAAR MHZ Machinery bestond op 18 augustus 50 jaar. Het werd in 1969 opgericht als Lasbedrijf H.G. Zwienenberg, door Henk en Liny Zwienenberg. De werkzaamheden bestonden uit de productie van sierbeslag voor de meubelindustrie. Door de jaren heen ontwikkelde het bedrijf zich als producent van speciaalmachines voor de houtindustrie en seriematige productie van diverse metaalwaren. In 1995 werd het bedrijf overgenomen door de heer Van Osnabrugge, eigenaar van UBO enineering. De bedrijven gingen verder als zusterorganisaties. Drie jaar later sloot Aerolift Industrials aan als zusterorganisatie. Dit bedrijf ontwerpt op maat gemaakte hefoplossingen, die bij MHZ worden gemaakt. In 2011 werd MHZ door de huidige eigenaren Tom Zwienenberg en Hans van den Tol overgenomen. Tegenwoordig produceert MHZ machines op maat voor diverse industrieën.

100-JARIG JUBILEUM BOELEN METAALBEWERKING Boelen Metaalbewerking bestaat 100 jaar en mag het predicaat koninklijk voeren. Het bedrijf is op 21 juni 1919 opgericht door Dorus Boelen als hoefsmid. Daarna ging het bedrijf via zoon Norbertus naar kleinzoons Jos en Eric, de huidige directeur-eigenaars. Jos houdt zich vooral bezig met de verkoop en Eric met de werkplaats. Toen het gebouw te klein werd hebben Jos en Eric Boelen in januari 2006 het bedrijf verhuist naar de huidige locatie aan de Hopbrouwer 25 in Nieuwkuijk. De activiteiten van het metaalbedrijf zijn zeer divers. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld scheepsliften, maar maakte ook een artistieke boot voor de promotie van dranken. Een extra gemaakt exemplaar daarvan siert de hal. Er werken twaalf mensen bij Boelen Metaalbewerking. De gemiddelde leeftijd van het personeel is 45 jaar. Er is zelfs een werknemer al bijna 40 jaar in dienst.

NA 50 JAAR MET PENSIOEN Na 50 jaar werkzaam te zijn geweest bij Derks & Zn in Harmelen, gaat Jan Samsom met pensioen. Deze mijlpaal werd uiteraard groots gevierd. Okko

Wilt u in aanmerking komen voor publicatie in de rubriek Ledennnieuws, mail uw bericht dan naar redactie.metaalentechniek@mybusinessmedia.nl. De redactie heeft recht bijdragen zonder opgaaf van redenen te weigeren of door te plaatsen naar online op de districtspagina’s van www.metaalunie.nl.

Ebens van Koninklijke Metaalunie overhandigde hem, namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, het vererend getuigschrift en insigne voor 50 jaar vakmanschap. Op 15-jarige leeftijd is Jan bij Derks begonnen en opgegroeid tot een zeer goede vakman die zijn know-how en enthousiasme voor het vak aan menig jonge collega heeft doorgegeven. Hij heeft het bedrijf zien groeien tot een moderne onderneming met de meest geavanceerde machines, waar steeds complexere staalconstructies vervaardigd worden. Een carrière om trots op te zijn!

40 JAAR IN DIENST De heer Chandre Mahabier was op 6 augustus 2019 40 jaar in dienst bij Swedish Match Lighters BV in Assen. Swedish Match Lighters BV, ontwikkelaar en producent van wegwerpaanstekers, is sinds 1962 in Assen gevestigd en Chandre heeft dus het bedrijf helpen opbouwen tot wat het nu is; een bedrijf dat meer dan honderd miljoen aanstekers per jaar ontwikkelt, produceert en distribueert. Chandre is als machinebediener bij het bedrijf in dienst gekomen en heeft sindsdien bijna alle productie-afdelingen doorlopen. Hij heeft

nooit een andere functie dan die van machinebediener geambieerd en wil het liefst doorwerken tot zijn pensioengerechtigde leeftijd in 2021. Op 23 augustus jl werd hem een receptie met familie, vrienden en (ex)collega’s aangeboden voor dit heugelijke 40-jarige dienstverband, die druk bezocht werd. Op de foto Chandre Mahabier (rechts) met zijn leidinggevende Jan Smale, die hem o.a. de gouden Metaalunie reversspeld heeft overhandigd. METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

11


PRODUCTIE STALEN PROFIELEN STEVIGE RODE DRAAD

plaatbewerking TEKST EN BEELD: FRANK SENTEUR

Programmeertijd drastisch terugbrengen

NK Profiel in Zwijndrecht produceert stalen profielen vanaf coil in lengtes tot 12 meter en materiaaldiktes tot 5 mm. Dit gebeurt onder meer met twee in lijn gekoppelde kantbanken en synchroon bewegende industriële robots. Samen met TNO wordt aan een CAM-module gewerkt die op basis van zeroprogramming de programmeertijd moet terugbrengen van drie uur tot 15 à 30 minuten.

De twee in lijn gekoppelde kantbanken kunnen profielen tot 12 meter produceren.

12 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

NK Profiel in Zwijndrecht behoort tot een combinatie van verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven waar de productie van stalen profielen als een ‘stevige rode draad’ doorheen loopt. Bij al die bedrijven valt de naam van Piet Noordzij, die er als (mede)eigenaar, oprichter of adviseur bij betrokken is. We


kennen hem vooral van rolvormspecialist KS Profiel in Moerdijk, welk bedrijf hij in 1975 oprichtte en in 2009 overdroeg aan zijn zoon Leendert. Maar ook drie dochters en een schoonzoon zitten in de profielen en zijn betrokken bij bedrijven in respectievelijk Nederland, Zwitserland, Ethiopië en India. Daarnaast zijn er verkoopkantoren in de V.S., Frankrijk, Duitsland en Italië. Alles bij elkaar creëren deze vestigingen werkgelegenheid voor ruim 600 mensen en produceren ze per jaar zo’n 250.000 ton aan stalen profielen. Er zijn waarschijnlijk weinig andere families te vinden die dit kunnen evenaren. VEELZIJDIGE PROFIELEN Legt zusterbedrijf KS Profiel zich als rolvormspecialist vooral toe op grotere lengtes en series, NK Profiel richt zich meer op kleine series en een grote productieflexibiliteit. Aan het roer staat Marjan Burggraaf-Noordzij die ook vanuit Nederland betrokken is bij de leiding van een staalbedrijf in Ethiopië. Dit is ooit opgericht door Piet Noordzij die erover vertelt: “Zonne-energie staat in Afrika sterk in de belangstelling en voor het bevestigen van de zonnepanelen zijn veel profielen nodig die daar ter plekke worden geproduceerd. Ook hier in Zwijndrecht ligt het accent op profielproductie, maar daarnaast bouwen we mobiele profileer- en ponslijnen. Die bouwen we hier in Zwijndrecht in containers op en verschepen die dan naar Afrika of andere delen van de wereld.

‘We willen zo automatiseren dat voor de bediening maar één operator nodig is’ Ook hebben we voor de kassenteelt een mobiele kweekgotenmachine ontwikkeld waarmee je door de kas rijdt en dan links en rechts goten kunt leggen die je vanaf coil ter plekke produ-

Aan het roer van NK Profiel staat Marjan Burggraaf-Noordzij, op de foto samen met haar vader Piet Noordzij.

ceert. De profielrollen die daarin worden toegepast komen van KS Profiel die daar uiteraard helemaal in gespecialiseerd is.” GEKOPPELDE STATIONS De automatische profielproductielijn bij NK Profiel bestaat uit meerdere achter elkaar geplaatste bewerkingsstations met als eerste het aanvoerstation met de rol plaatstaal (coil). Zo’n rol kan maximaal 1.000 mm breed zijn, waarbij het grootste profiel dat op de lijn geproduceerd kan worden tot 500 kg kan wegen. Het product in wording passeert van coil tot kaarsrechte plaat eerst een tweetal richtstations met meerdere rollen die het staal van de rol volkomen vlak maken. Vervolgens is er een XY-ponsstation dat gaten en sleuven aanbrengt, gevolgd door een lasersnijmachine. Deze heeft een bereik van 2 meter en schuift zo nodig dus telkens over die afstand op totdat de totale profiellengte (tot 12 meter) is bewerkt. Via rollenbanen gaat de voorbewerkte plaat naar de gekoppelde kantbanken. Hier staan twee robots voor die de plaat oppakken, in de kantpers leggen en de kantbewerking vervolgens begeleiden. Bij veel bedrijven doen medewerkers dit, maar bij dit soort lengtes en gewichten is dat natuurlijk niet meer te doen, tenzij je er een klein legertje naast zet, wat ook uit kostenoogpunt uiteraard niet wenselijk is.

SNELLER PROGRAMMEREN “Het programmeren van de machine- en robotbewegingen gebeurt aan de machine en is nu nog een vrij tijdrovende aangelegenheid”, vertelt Noordzij. “Dat betekent dat het break-evenpunt of je gaat rolvormen of kanten nu nog rond de 12 à 13 ton ligt, dit uiteraard ook afhankelijk van de vorm en afmeting van het profiel. Voordat je kunt beginnen met rolvormen ben je al snel zo’n acht uur kwijt met het ombouwen van de machines en het afstellen van de verschillende rolvormstations. Praat je over grote volumes dan valt die voorbereidingstijd uiteraard weg tegen de snelheidsvoordelen van rolvormen. Wanneer wij de programmeertijd van onze automatische productielijn kunnen terugbrengen naar 15 tot 30 minuten, dan schuift het break-evenpunt op omdat we flexibeler en sneller worden. Dit zijn we nu in samenwerking met TNO aan het uitwerken. Mede vanwege onze flexibiliteit verkopen we aan veel verschillende afnemers, waar KS Profiel er overigens een van is. We zijn in staat om zeer secuur te werken. Een afwijking in afstand tussen het onderste en bovenste gat van een profiel van 12 meter dat we onlangs hebben geleverd aan een klant in Australië, bedroeg slechts 0,2 mm. En dan was dit ook nog eens gemeten bij 37 graden Celsius. We willen het hier in Zwijndrecht dusdanig automatiseren dat voor de bediening van METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

13


?

*8-767-88"2:8 & &#!"

VAN HEYGHEN STAAL

?

-;2*19 % 81046*88 *8-767-88"2:8 1<*209-09

'*4 ->./-4 $9**2 4 ; 8 * ) :73*11-7 (-89+-1-82:08

;-7.-3 -2.0:3 %-2

%-2 8*2-8 *=

*= 8*2-8 <<< ;*4/->./-489**2 +8*2-8 ,53 ;*4/->./-489**2 +-

54;-49054--2 .-;2*19 )! # 81046*88

R Residuaire spanningen in de plaat worden weggewerkt door onze exclusieve in-line quarto skinpass in combinatie met performante vlakrichtmachines. Dankzij onze in-line quarto skinpass zijn onze LaserpressPlus platen niet alleen vrij van interne spanningen, maar hebben ze tevens een superieure vlakheid en bovendien nauwere en constante diktetoleranties ĂŠn een verbeterd oppervlakte-aspect.

Meer weten? Surf naar www.vanheyghenstaal.be


de complete profiellijn maar één operator nodig is. Dat is de enige manier om tegen concurrerende prijzen profielen op de markt aan te kunnen blijven bieden.

‘Deze vestigingen creëren werkgelegenheid voor ruim 600 mensen’ Iedereen denkt trouwens dat dit alleen in ons land speelt, maar in het buitenland moeten we ook automatiseren, zij het omdat daar ervaren medewerkers gewoon niet te vinden zijn. Automatiseren doen we dus niet alleen om economische redenen. Vandaar dat we proberen om het

programmeren flink te versnellen, want dan kunnen we nòg economischer produceren.” INNOVATIE OP COATINGGEBIED NK Profiel koopt het staal op de rol onder meer in bij ArcelorMittal in Gent. Om staal te beschermen tegen corrosie ontwikkelde deze fabrikant de metallische Magnelis-bekledingslaag die het staaloppervlak tot tienmaal beter beschermt dan een traditionele zinklaag. De Magnelis-coating bestaat uit zink, gelegeerd met 3,5 procent aluminium en 3 procent magnesium. Het magnesium zorgt ervoor dat het staal op normale locaties tot 25 jaar beschermd is tegen corrosie. Een andere opmerkelijke eigenschap van die bekledingslaag is dat die zichzelf kan herstellen op snijranden, wat doorgaans de plaats is waar

corrosie ontstaat. “We verwerken het gecoate staal vanaf de rol en brengen daar met de laser of ponsstempels gaten en andere vormen in aan. Het zelfherstellend vermogen van de laag is opmerkelijk, terwijl deze slechts 40 micron dik is”, zegt Noordzij erover. “Het is heel belangrijk om een goede band te hebben met je leveranciers en open te staan voor innovaties. Dat geldt niet alleen voor het gebied van staalsoorten en coatings, maar ook qua productieautomatisering, robotica, logistiek en CAD/CAM. Op die vlakken hebben we veel kennis in huis. In dit kader wisselen we ook ervaringen uit met de andere bedrijven. Als familie spreek je elkaar natuurlijk ook wat vaker. We houden elkaar scherp zodat we als profielproducent een belangrijke internationale speler blijven.” •

NK Profiel ontwikkelde ook deze mobiele productie-unit voor kweekgoten waarin rolvormtechnologie van zusterbedrijf KS Profiel zit. METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

15


NIET GROOTS EN MEESLEPEND, MAAR

plaatbewerking TEKST: RONALD BUITENHUIS BEELD: DANTO FOTOGRAFIE

‘Met kleine stapjes kom je het verst’

Langs de A20 richting Rotterdam verrijst een 4500 m2 groot, nieuw bedrijfspand. Visser Techniek verhuist van Zevenhuizen naar de snelweg. Ruim een verdubbeling in bedrijfsoppervlakte. De filosofie achter het metaalbedrijf blijft echter onveranderd. Alles voor de klant. Bedrijfsleider Mathijs van de Neut: “Geregeld leveren we producten nog warm af bij de klant. Rechtstreeks vanuit de fabriek.” En producten komen niet uit China, China bestelt bij Visser. Alle signalen stonden op rood in 2006. Visser Techniek was technisch failliet. En de crisis moest toen nog komen. Investeerder en bedrijfseconoom Jeroen van der Ven bleek redder in nood. Hij zag potentie in het bedrijf, werd directeur en stopte er geld in. Anno 2019 is hij twee dagdelen per week actief voor Visser, de rest van

zijn tijd besteedt hij aan zijn andere investeringen of adviseert hij bedrijven. “Probleem bij Visser was in 2006 dat ze vooral actief waren in grote projecten. Met alle risico’s van dien. Er werd ook te veel gestuurd op vertrouwen. Nacalculatie was bijvoorbeeld een probleem. Maar intrinsiek stond er een kwalitatief mooi bedrijf.”

Mathijs van de Neut (links) en Jeroen van de Ven in het nieuwe pand langs de A20.

16 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

NIEUWBOUW Het roer ging om bij Visser. In plaats van groot en meeslepend werd omgeschakeld naar veel meer kleinere producten en kleinere series. Vooral op wens van de klant. “Groot is lang niet altijd zaligmakend”, aldus Van der Ven. Door maximale inzet voor de klant werd beetje bij beetje een omslag gemaakt. Van der Ven: “Ik denk ook dat dat de crux is: kleine stapjes zetten. We groeien per jaar misschien maar vijf tot tien procent, maar wel gestaag. Ook de economische crisis (2008) hebben we eigenlijk niet heel erg gemerkt.” Het gaat inmiddels zo goed, dat Visser medio dit jaar gaat verhuizen. De te kleine ruimte in een woonwijk in Zevenhuizen maakt plaats voor een 4500 m2 grote productiehal langs de A20.


Het bedrijf maakt alles op verzoek, en veel in plaatwerk.

komen. Natuurlijk moeten wij ook scherpe offertes afgeven, maar als je de klant op cruciale momenten kunt helpen, word je veel gegund. Soms leveren we producten nog warm af, zo uit de fabriek.”

Met gescheiden ruimten voor RVS-, staal- en aluminiumproductie. Meer comfort voor de medewerkers ook, met veel glas op ooghoogte en een dakterras voor de lunch. Duurzaam en state-ofthe-art. Van der Ven: “In Zevenhuizen huren we, dit kopen we. Dat geeft wel aan dat we vertrouwen hebben in de toekomst.” De verhuizing wordt tevens gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe lasersnijmachine. Mathijs van der Neut: “Het verhuizen van de huidige lasersnijmachine duurt drie weken. Daarom moet de nieuwe al operationeel zijn, dan kan de productie doordraaien tijdens de verhuizing.” BREED PALLET Die lasersnijders zijn inmiddels ook de kern van het bedrijf. Van de Neut: “Al onze producten beginnen met het snijden van plaatwerk op de laster. Staal t/m 25 mm, RVS t/m 20 mm, aluminium t/m 12 mm.” Het kost Van de Neut en Van de Ven enige tijd om duidelijk te maken wat de core-business van Visser is. “Eigenlijk maken we alles op verzoek, en veel in plaatwerk. Voor de veevoederindustrie, voor de petrochemie, de bouw… Hebben bedrijven in de regio Rotterdam plaatwerkproducten van metaal nodig, maken we dat voor ze.” De website van Visser biedt een bloemlezing van het arsenaal producten. Trappen, ramen, kozijnen, deuren, puien, hekwerk, leuningen, machinebouw… Van een compleet theehuis tot systemen voor rozenkwekers. Zelfs RVS-plaatjes

voor de – inmiddels verboden – pulsvisserij komen bij Visser vandaan. Een breed pallet aan producten dus, zonder een puur specialisme. Allemaal geen rocketscience, maar degelijk, goed en snel. Van de Ven: “Als specialisme zou ik aandacht voor de klant willen noemen. En daarnaast onze mensen: die maken echt het verschil. Tijdens het proces van verhuizen hebben we het personeel ook echt meegenomen. Wat willen ze? Ook voor hen is het best spannend. In deze tijd is het lastig om aan personeel te komen, dus moet je zorgen dat je een aantrekkelijk bedrijf bent. Het is dan ook mooi om te zien dat we beste leerbedrijf van de OOM waren en de kwalificering van ‘Sterkste Schakel’ kregen.”

‘Heb je een goede relatie met de klant, dan kun je ver komen’ Hij vervolgt: “En zoals ik zei, veel kleine opdrachten. Niet groot en meeslepend meer. We hebben onze handen vol aan vaste klanten, maar toch komt er elke week wel een klant bij. Ook klanten die specifieke producten willen uit bijvoorbeeld staal S355. We hebben geen grote groeiambitie. Kleine stapjes maar wel beter en efficiënter werken. Alles draait om relaties. Heb je een goede relatie met de klant, kun je ver

KLANTVRIENDELIJK De groei zet dus gestaag door. Gevraagd naar de uitdagingen voor de toekomst zegt Van der Ven: “We hebben nu dertig mensen in dienst, worden dat er meer, moet je misschien managementlagen invoeren. Dat kan ook gevaarlijk zijn, dus zijn we daar voorzichtig mee.” Van de Neut noemt automatisering als uitdaging. “Klanten vragen steeds meer offertes aan die ook steeds gedetailleerder moeten zijn. Dat vergt veel aan automatisering en daar moeten we echt nog slagen gaan maken. Er komen nu nog te veel handjes aan te pas.” Nieuw is ook dat producten ‘klantvriendelijker’ moeten worden. Van de Neut: “We hebben afgelopen voorjaar een afbraammachine aangeschaft. De lasersnijder maakt scherpe randen die we nu dus handvriendelijk maken of afronden voor poedercoaten en/ of thermisch verzinken.” 3D-tekenen en 3Dontwerpen doen ze wel bij Visser, maar veel komt als tekening van de klant. 3D-printen is niet aan de orde. Van de Ven: “Nee, daar is ons product niet naar.” Aardig vindt Van de Ven nog wel om te vermelden dat ze ook produceren voor klanten uit China. “Ja, grappig. Je hoort altijd dat China producten voor het Westen maakt. Wij maken ook voor Chinese klanten omdat die toch niet de nauwkeurigheid kunnen leveren die wij wel kunnen bieden.” In de hoek van de fabriek maken twee kantbanken (waarvan er binnenkort nog één komt) complexe vormen. Vaak is lassen niet nodig omdat veel gebogen kan worden, maar lassen kan ook bij Visser. Nu nog in Zevenhuizen, binnenkort langs de dynamische A20. Past goed bij de dynamiek van Visser. Enige verschil: op de A20 wil het nog wel eens stilstaan, bij Visser gaat het altijd door. Maar – net zoals soms ook op de snelweg- dus wel met kleine stapjes.• METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

17


PARAMETERS PRODUCTIEPROCES IN KAART GEBRACHT

plaatbewerking TEKST EN BEELD: ALEX KUNST

Flexibel systeem volledig geautomatiseerd

De investering in een nieuwe lasersnijder sluit naadloos aan bij de strategie van Metaalcenter Driessen van voortdurende automatisering. Alle herhalende, handmatige werkzaamheden moeten uit het plaatbewerkingsproces verdwijnen, vindt directeur Antal Driessen. Een rood/wit afzetlint in de productiehal markeert de plek waar binnen enkele maanden de combinatie van lasersnijden en automatische inen uitleg wordt geplaatst. De nieuwe LVD Electra 10 kW fiberlaser staat naast het pas gestorte beton en is al in gebruik genomen. Eind dit jaar wordt de machine op zijn definitieve plaats gezet. Er is ruimte voor een tweede machine. Directeur Antal Driessen: “We hebben nu al een machine om mee te oefenen. Straks komt de automatisering en dan bouwen we alles om. We kunnen niet te lang stil staan.” Met de nieuwe lasersnijder is Metaalcenter Driessen de eerste in Nederland. “De bijbehorende automatisering kan straks voorzien in twee lasersnijders. De toegankelijkheid van het snijbed en het afruimen van de producten is bij deze machine veel beter geregeld dan in het

oorspronkelijke concept. Dat betekent wel dat de machine later wordt geleverd, maar dan heb ik ook meteen een oplossing waar ik jaren mee vooruit kan.” De configuratie neemt straks iets meer ruimte in dan het standaardmodel, vertelt Driessen. “Het magazijn staat dan niet meer boven de wisseltafel. In plaats daarvan staan er twee magazijnen naast. Er is een extra aflegplaats, zodat ik overdag geen spullen terug hoef te leggen in het magazijn. Ze worden direct op een andere tafel afgeruimd. Er zijn geen bewegingen meer om pallets in en uit magazijnen te rijden.” VOLAUTOMATISCH NESTEN De machines zijn belangrijk voor het bedrijf, maar dat geldt ook voor de software, aldus

Driessen. “We streven ernaar dat we de handelingen die we dagelijks verrichten, niet meer hoeven te doen. Repetitieve handelingen moeten automatisch gebeuren.” De plaatindeling gebeurt op dit moment bijvoorbeeld nog handmatig, maar is volgens Driessen eind dit jaar volledig geautomatiseerd. “Het systeem kent de gegevens van het materiaal en de planning, maakt eventueel combinaties met orders en geeft aan dat een opdracht gesneden moet worden. Daarna moet de werkvoorbereider de nesting maken. Dat is natuurlijk onzin, want als het systeem alle gegevens al heeft dan mag het van mij ook zelf de plaatindeling maken.” Het beoogde systeem is flexibel. Zelfs als de plaat al automatisch uit het magazijn is gehaald en op een wisseltafel van de machine ligt, kan de plaatindeling nog steeds wijzigen. Driessen: “Als het juiste materiaal klaar staat, kan er dus nog een spoedorder worden toegevoegd; eventueel wordt een order die minder haast heeft automatisch ingeruild.”

‘Repetitieve handelingen moeten automatisch gebeuren’ Uiteindelijk verdient een volautomatische plaatindeling de voorkeur boven halfautomatische oplossingen. Driessen: “Als je de software langer laat rekenen is het resultaat op z’n minst gelijk en waarschijnlijk zelfs beter dan bij een snelle berekening. Je hoeft er dan helemaal geen handelingen meer voor te verrichten. Je hoeft er niet op te wachten, want je kunt gewoon door met het andere werk, dus waarom zou ik het systeem niet tien minuten laten rekenen?”

Bij elke handeling in het bedrijf stelt directeur Antal Driessen zichzelf de vraag: waarom doen we dit nog?

18 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

TRANSPORTAUTOMATISERING Bij elke handeling in het bedrijf stelt Driessen zichzelf de vraag: waarom doen we dit nog? “Alles wordt al gedaan met software, daarom is


De nieuwe LVD Electra 10 kW fiberlaser is al in gebruik genomen.

het steeds belangrijk om je af te vragen waarom iets nog met de hand gebeurt. Als iemand na een systeemcommando met zijn muis op een knop klikt, dan kan het commando daar ook zelf voor zorgen. Zo houd je tijd over voor de volgende uitdaging. Er is een planning wanneer iets gesneden moet worden. Materiaal wordt automatisch besteld, waarbij de gewenste leverdatum wordt aangegeven. Het inboeken van het binnengekomen materiaal, het aanmelden bij de machine en het afboeken na verwerking gebeurt allemaal automatisch. Het cirkeltje is rond.” Automatisering is noodzakelijk om met de markt mee te kunnen bewegen, weet Driessen. “Vroeger maakten we bijvoorbeeld elke maand voor een klant onderdelen voor twintig dezelfde machines. Nu zijn dat twintig verschillende machines. Als ik vroeger een uur bezig was met de voorbereiding van de order voor de hele maand, dan zou ik daar nu twintig uur in moeten investeren. We hebben dat ene uur gereduceerd tot een paar minuten, dus ik kan prima twintig verschillende orders maken.” Op termijn wordt ook de planning van het transport via het systeem aangestuurd. “Mijn machine weet wanneer hij gaat snijden en de planning houdt rekening met eventueel ontbra-

men, schuren, kanten en lassen. Het is bekend wanneer de producten klaarliggen voor het vervoer en wat de leverdatum is, dus er kan automatisch een opdracht naar de transporteur. Bellen is daarom overbodig.” PAPIERLOOS WERKEN Om alle uitdagingen rond software-ontwikkeling en het koppelen van systemen het hoofd te bieden, stelde Driessen een medewerker aan die zich uitsluitend bezighoudt met ICT. “Voor een metaalbewerkingsbedrijf is het veel als vijf procent van het personeel fulltime met automatisering bezig is. Je moet een hele reeks ICT-problemen oplossen voordat je aan het echte automatiseren toekomt. De meeste ondernemers haken na verloop van tijd af. De investeringen en de energie gaan dan verloren. Maar als je de laatste problemen ook weet te overwinnen, ontstaat er veel ruimte om je productie efficiënter in te richten.” Met grote stappen automatiseren vraagt begrip van de medewerkers. “Vorig jaar stapten we van de ene dag op andere over naar een papierloze werkwijze. De voorbereidingen waren goed, maar toch was het voor enkele medewerkers echt wennen. Dat duurde wel een paar maan-

den, maar ik kon het goed uitleggen. Alle gegevens zijn nu centraal opgeslagen en bereikbaar, er wordt niets meer fout overgenomen en er raken geen tekeningen zoek.” Ook aan het plannen en werken volgens Quick Response Manufacturing moesten de medewerkers wennen. “Ineens waren er geen voorraden meer. Van zestig karren vol materiaal in de fabriek gingen we terug naar twintig karren met een beetje materiaal dat allemaal in bewerking was. Je kon dus niet meer zien wat je straks ging doen – dat was ook niet meer nodig. De gegevens voor de volgende klus verschijnen op het scherm op het moment dat je het nodig hebt. We zijn honderd procent leverbetrouwbaar.” De klanten van Metaalcenter Driessen zien de voordelen van innovaties bij het bedrijf. “Eén van mijn klanten stelde voor dat ik een deel van de opbrengst van zijn werk investeer in automatisering, zodat ik straks een lagere prijs kan rekenen voor zijn producten. Zo’n klant denkt mee, dat vind ik uitstekend. Dat soort klanten leert je anders naar je eigen bedrijf te kijken. Je haalt er voordeel uit, ook voor de productie voor andere klanten.”• METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

19


PIONIER IN GEAUTOMATISEERDE PLAATBEWERKING

plaatbewerking TEKST EN BEELD: JOHN EKKELBOOM

Innoveren staat centraal

Met het automatiseren van plaatbewerking behoort HVL Metaal & Techniek tot de pioniers in Nederland. Zo heeft het bedrijf uit het Brabantse Liessel zelf een systeem ontwikkeld, gemaakt en geïmplementeerd waarbij het lasersnijden en zetten van metalen volledig automatisch verloopt. De volgende stap is om ook het kantproces daarin op te nemen. “Voor onze werknemers wordt hun job steeds uitdagender”, zegt directeur-eigenaar Hans Vervoordeldonk.

Dit jaar bestaat HVL Metaal & Techniek precies 25 jaar. Het zilveren jubileum heeft directeureigenaar Hans Vervoordeldonk onlangs samen met zijn werknemers en klanten gevierd. Zelf begon hij in 1994 in een schuurtje achter zijn woonhuis een eenmansbedrijfje voor las- en constructiewerk. Hij maakte vooral hekwerken en poorten. Inmiddels heeft hij op het industrieterrein de Willige Laagt in Liessel twee grote hallen – een voor RVS en de andere voor staal - en een kantoor met een gezamenlijke oppervlakte van 12.500 vierkante meter. Het personeelbestand is uitgegroeid tot ongeveer tachtig werknemers. Bovendien zijn er plannen voor verdere uitbreiding op deze locatie. “Aanvankelijk wilde

ik in m’n eentje vooral met metaal knutselen, iets wat ik vanaf mijn jonge jaren altijd al graag deed. Maar de groei ging vanzelf en gestaag. Sinds 2000 is plaatwerk onze business geworden. Eigenlijk hebben we nooit een slecht jaar gehad. Ook niet tijdens de economische crisis. Dit komt mede doordat we ons breed oriënteren. Naast plaatwerk zijn we ook actief op het gebied van verspanen, lassen, assembleren, modulebouw, stralen en nabehandeling. Vaak gaat het om enkelstuks of middelgrote series.” LEUKER EN UITDAGENDER Voorheen was Vervoordeldonk een ambachtsman, tegenwoordig zit hij vaak achter de com-

Directeur-eigenaar Hans Vervoordeldonk: ‘Eigenlijk hebben we nooit een slecht jaar gehad.’

20 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

puter en is hij veel bezig met overleg en directievoering. De techniek blijft hem boeien en hij beschouwt elke dag als een nieuwe uitdaging. Innoveren staat voor hem centraal. Zo kocht hij als een van de eersten in Nederland in 2009 een lasersnijmachine voor buizen. Dit jaar heeft hij nog een modernere versie aangeschaft die kan snijden, tappen en vloeiboren in één bewerkingsgang. Verder kocht hij in 2013 twee halfautomatische lasersnijmachines voor platen. Zijn doel was op dat moment een volautomatisch systeem te ontwikkelen voor het hele productieproces. “Zoiets bestond nog niet. We hebben toen de stoute schoenen aangetrokken en zelf zo’n systeem ontwikkeld en gefabriceerd. Daarin is het hele proces opgenomen, vanaf onze platenvoorraad – die bestaat uit maar liefst 300 verschillende plaatsoorten – de belading, het snijden en zetten tot en met het lossen. De software hiervoor hebben we zelf geschreven.” Twee van dergelijke systemen werken nu volop. Bij een daarvan moet de mens nog uitsorteren en bij de tweede doet een robot dat. Als volgende uitdaging wil Vervoordeldonk ook het kantproces daarin meenemen. “Geen werknemer zal overigens overbodig worden. Iedereen hebben we hard nodig. Voor hen wordt het werk juist leuker, uitdagender en minder zwaar, terwijl ons bedrijf sneller en meer kan produceren.” INNOVATIEHUIS Uiteindelijk wil hij toe naar een smart factory, ook wel industry 4.0 genoemd. Zover is zijn bedrijf nog niet, geeft hij toe, maar belangrijke stappen in die richting heeft hij wel gezet. “We hebben de laatste jaren gigantisch in software geïnvesteerd. Een externe ICT’er werkt nu fulltime voor ons. Alles wat we kunnen automatiseren, gaan we ook daadwerkelijk automatiseren. Omdat we nauwelijks vaste producten hebben, gaat het om maatwerk en is dat automatiseringsproces extra complex. Een groot probleem is bovendien dat de ERP-pakketten niet met elkaar communiceren. Samen met een tiental techni-


HVL Metaal & Techniek beschikt over meerdere lasrobots.

sche bedrijven in Helmond, die met dezelfde problemen kampen, ontwikkelen we nu slimme innovaties om de communicatie tussen die programma’s vlekkeloos te laten verlopen. Door deze samenwerking onder de naam Innovatiehuis hopen we dat innovatieproces te versnellen.”

‘Alles wat we kunnen automatiseren, gaan we ook daadwerkelijk automatiseren’ In het kader van smart factory spelen ook robotisering en big data een belangrijke rol, vervolgt Vervoordeldonk. Inmiddels beschikt HVL Metaal & Techniek over een team van gecertificeerde lassers en lasrobots. Daarnaast moet big data er steeds meer voor zorgen dat alle factoren die van invloed kunnen zijn op het productieproces, in beeld worden gebracht. De directeureigenaar licht toe wat er zoal mogelijk is. “Bij warme dagen van boven de 30 graden kunnen lassers minder efficiënt werken en zijn machines storingsgevoeliger. Op bepaald nieuws in de media kan de markt reageren, wat weer effect op ons bedrijf kan hebben. Al dat soort informa-

tie moeten we vroegtijdig inwinnen om zo nodig direct actie te kunnen ondernemen.” HVL PROJECTS HVL Metaal & Techniek maakt machineonderdelen en -modules maar ook complete machines. De meeste klanten zitten in de foodsector. Daarnaast doen de verpakkingsindustrie, de logistieke sector, automotive en de transportsector regelmatig een beroep op het bedrijf in Liessel. HVL Metaalbewerking, zoals het bedrijf voorheen heette, is de uitvoerende tak. Sinds dit jaar is daar HVL Projects bijgekomen. Beide onderdelen opereren nu onder de paraplunaam HVL Metaal & Techniek. HVL Projects bestaat uit zeven engineers die oplossingen bedenken voor verdere automatisering binnen het eigen bedrijf maar ook voor productieprocessen van klanten. Als voorbeeld van dit laatste noemt Vervoordeldonk een lijn die flessen, jerrycans en drums afvult met gevaarlijke zuren uit de ADR-klasse. “HVL Projects heeft voor de betreffende klant een volautomatisch systeem ontwikkeld dat afvult, verpakt en het gevulde voorwerp opslaat. HVL Metaalbewerking voerde het project uit. Het systeem werkt zo goed dat we er volgend jaar mee de markt opgaan.”

TECHNIEKCENTRUM BRAINPORT De technologische ontwikkelingen binnen HVL Metaal & Techniek vergen vakmensen die qua kennis en vaardigheden daarop aansluiten. Ook nieuwe krachten moeten daaraan voldoen. Vervoordeldonk en negen andere ondernemers in Helmond merkten dat het onderwijs helaas onvoldoende aansluit op de huidige stand van de techniek in de metaalsector. Daarom besloten zij samen met ROC Ter AA en Brainport Industries College het Techniekcentrum Brainport (TCB) in Deurne op te richten. Scholieren kunnen hier sinds vorig jaar een technische mbo-opleiding volgen die wèl aansluit op de dagelijkse praktijk. De niveau 3-opleiding duurt twee jaar en bestaat uit drie dagen per week werken bij een van de aangesloten maakbedrijven en twee dagen theorie- en praktijkles in Deurne. Het tweede jaar is net begonnen. Vervoordeldonk: “Wij vinden het belangrijk dat jongeren met techniek in aanraking komen en na hun opleiding direct inzetbaar zijn. Om hen te enthousiasmeren organiseren alle deelnemende bedrijven ook jaarlijks zogenaamde Tech Events. Basisschoolleerlingen laten we eveneens al kennismaken met techniek. Ik ben trots op het vak techniek en dat wil ik graag uitdragen. Dat is mijn zorg en mijn plicht.”•

METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

21


BUNDELING VAN 26 WETTEN WERPT SCHADUW VOORUIT: omgevingswet BEELD: SANDER VAN DER TORREN

Nu al aan de slag met de Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet in (streefdatum) 2021, worden 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld in één wet. Een gigantische operatie die al enige jaren loopt en waar ondernemers nog niet veel mee te maken hadden. Maar dat is veranderd. Het is voor ondernemers inmiddels van wezenlijk belang niet alleen te weten dat de Omgevingswet eraan komt, maar juist te anticiperen op de veranderingen die de wet met zich zal brengen. “Bij het nadenken over de toekomst van hun bedrijf is de Omgevingswet nu al een factor van belang voor ondernemers. Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn een geplande nieuwbouw naar voren te halen, zodat je niet onder het regime van de nieuwe wet komt te vallen”, stelt Derk Jan Meijer, beleidssecretaris Ruimtelijke Ontwikkeling Koninklijke Metaalunie. Ernst Plambeck, adviseur bestuursrecht Metaalunie constateert dat gemeenten nu al bezig zijn met het ontwikkelen van omgevings-

visies en kijken of ze een omgevingsplan kunnen gaan schrijven. “Het is daarom nu al belangrijk dat een gemeente weet wat je als bedrijf waar doet. Een bedrijf moet op de hoogte zijn en blijven van de gemeentelijke plannen. Plannen die ook betrekking kunnen hebben op jouw bedrijf of op het bedrijventerrein waar je gevestigd bent”, zegt Plambeck. De voornaamste boodschap die beiden dan ook uitdragen is: ‘de Omgevingswet negeren is vanaf nu geen optie meer’.

Derk Jan Meijer (links) en Ernst Plambeck: Omgevingswet komt eraan, mis de trein niet!

22 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

Waarom is de Omgevingswet zo belangrijk voor elke ondernemer? Plambeck: “De Omgevingswet bepaalt waar jouw bedrijf mag zitten en wat je op die plek mag doen en onder welke voorwaarden. Maar het regelt dus ook wat jouw buren mogen doen. Sterker nog: het ordent waar mag wat gebeuren in heel Nederland.” Meijer: “Metaalbedrijven hebben een zekere omgevingsruimte nodig waardoor dat van groot belang is. Het type bedrijvigheid van het MKB-metaal is daar inherent aan. Het is uitermate belangrijk voor het lokale en regionale omgevingsklimaat.”

Samen wissels omzetten De Omgevingswet dendert als een sneltrein op volle vaart. Het beste wat in de lobby gedaan wordt, is volgens Derk Jan Meijer kijkend naar de belangen van het mkb, wissels omzetten zodat de richting waarin de trein rijdt wordt aangepast. Een succesvol voorbeeld daarvan is het van tafel krijgen van het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat private partijen als projectontwikkelaars kunnen onteigenen. Dit blijft voorbehouden aan gemeenten. Meijer: “Met de stelselwijziging veranderen ook definities. Hoe worden regels, vergunningen, eisen en termen straks uitgelegd door handhavers? Je loopt het risico dat een handhaver iets anders leest en uitlegt dan dat nu het geval is, zodat een bedrijf ineens iets anders moet doen. Een belangrijk lobbypunt is dan ook dat klip en klaar moet zijn dat op moment van invoering van de wet bedrijven in principe niets hoeven te doen als in de omgeving en bij bedrijven niets wijzigt. Om iets voor elkaar te krijgen moet de regiolobby wel optimaal functioneren.”


Gemeenten hebben de mogelijkheid om zelf extra eisen te gaan stellen en kunnen aan allerlei hendels trekken met alle gevolgen van dien.

Wat is?

Wat is het achterliggende overheidsmotto van deze wet? Plambeck: “Eenvoudig, beter en flexibeler.” Meijer: “Dat klinkt goed, maar het is nog maar zeer de vraag of dat bereikt wordt. Tegenover flexibiliteit staat rechtszekerheid: als de projectontwikkelaar van woningen meer flexibiliteit krijgt ten behoeve van woningbouw, kan dit voor het naburig (metaal)bedrijf zeer ten koste gaan van de rechtszekerheid van gedane bedrijfsinvesteringen. En dat willen we uiteraard niet.” Is het goed nieuws voor de bedrijven? Meijer: “Dat zal ook nog moeten blijken en dat komt omdat gemeenten meer bevoegdheden krijgen. Ik vraag me af of ze de bedrijven ter wille zijn of dat ze andere belangen zwaarder laten wegen.” Plambeck: “En dat verschilt per gemeente. Daarom is het van belang dat ondernemers de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat de gemeente de belangen van bedrijven niet laat ondersneeuwen. Uiteindelijk is dat ook vanwege de verdienkracht van die bedrijven in het belang van de gemeente zelf. Participatie is het uitgangspunt. Als je als ondernemer daar niet vroeg genoeg bij aanhaakt, is het in veel gevallen al een gelopen race.” Wat kan er misgaan voor bedrijven? Meijer: “Een gemeente kan bijvoorbeeld met de grote woningnood als leidraad, te veel woningen te dicht bij bedrijven plannen waardoor het bedrijf op slot komt. Het bedrijf kan milieueisen niet meer naleven en heeft geen uitbreidings-

en wijzigingsruimte meer Kortom: het is ten dode opgeschreven. Uitrookbeleid noem ik dat.” Maar dat speelt al jaren. Maakt de Omgevingswet dat voor gemeenten makkelijker? Plambeck: “Ja, want ze krijgen nu veel meer bevoegdheden om lokaal bijvoorbeeld te kijken hoeveel geluidsruimte een bedrijf specifiek nodig heeft. Dat is nu algemeen op rijksniveau vastgelegd. Het kan in sommige gevallen gunstiger worden, maar ook ongunstiger. Ondernemers moeten alert zijn op hoe dat uit gaat pakken in hun gemeente.”

‘Metaalbedrijven hebben omgevingsruimte nodig’ Meijer: “Metaalunie en andere brancheorganisaties hebben voor elkaar gekregen dat de algemene geluidseisen die in de Omgevingswet komen, geen aanscherping zijn van bestaande eisen. Maar gemeenten hebben wel de mogelijkheid om zelf extra eisen te gaan stellen. Ze kunnen dan aan allerlei hendels trekken met alle gevolgen van dien. Dit voorkomen begint bij een sterke regionale of lokale lobby.” Zijn er ook verbeteringen te melden buiten het ineenschuiven van een heleboel afzonderlijke wetten? Plambeck: “Op het moment dat een bedrijf naar een nieuwe locatie wil of een uitbreiding gaat realiseren en de gemeente aan jouw kant staat, dan zou dat in theorie makkelijker te regelen moeten

Omgevingswet ‘Hoofdwet’ die het kader biedt voor regels over de fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving Alles wat te maken heeft met onder meer bouwen, verrichten van activiteiten, milieu en natuur. Omgevingsvisie Strategisch document waarin gemeente, provincie of rijk op hoofdlijnen aangeeft wat men belangrijk vindt voor de fysieke leefomgeving. Het geeft richting aan de keuzes bij bijvoorbeeld het maken van een omgevingsplan. Omgevingsplan ‘Huidige bestemmingsplan plus meer lokale regels’ waarin de concrete regels staan over wat je waar mag doen en onder welke voorwaarden (bouwen, gebruiken, maar ook milieueisen bijvoorbeeld over geluid) Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Algemene regels van het rijk die gaan over milieubelastende activiteiten, oftewel je werkzaamheden. Let op: ook het omgevingsplan bevat milieueisen. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Algemene regels van het rijk die de eisen bevatten voor bouwen, slopen en gebruik. Omgevingsvergunning Specifieke toestemming die je nodig hebt voor de ‘zwaardere’ gevallen; vaak nodig om te bouwen en soms om bepaalde milieubelastende activiteiten te doen. Via het DSO wordt dit duidelijk. Melding Mededeling aan bijvoorbeeld gemeente dat je een activiteit wil gaan doen; dit is voor de ‘lichtere’ gevallen. Via het DSO wordt dit duidelijk. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Digitaal systeem waar je kunt zien: - wat je op een bepaalde locatie mag doen en onder welke voorwaarden, en wat in de omgeving daarvan is toegestaan. Wat in de omgeving is toegestaan, kan uw mogelijkheden inperken. - wat de algemene milieu- en gebruiks/brandveiligheidseisen zijn. - wanneer en hoe je een melding doet, of een omgevingsvergunning aanvraagt.

METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

23


zijn. En er komt ook een digitaal hulpmiddel, het DSO. In de toekomst zou een ondernemer daarmee met bij wijze van spreken één klik van de muisknop alle regels kunnen zien die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en gelden voor zijn bedrijf.” Meijer: “Maar dat is wel verre toekomstmuziek. Daarom zetten we in de lobby (zie kader Samen wissels omzetten) heel stevig in om de Omgevingswet pas in te voeren als het DSO goed werkt. Of liever zes maanden nadat het DSO goed werkt. De Omgevingswet is zo ingewikkeld en omvat zoveel regels dat ondernemers niet zonder een handig digitaal hulpmiddel kunnen. Al is het alleen maar om de meest basale zaken te weten over wat de voor jouw bedrijf geldende milieu- en brandveiligheidseisen zijn. Of hoe het geregeld is in de naaste omgeving van jouw perceel. Of hoe je iets kunt melden of een vergunning kunt aanvragen. Het is maar zeer de vraag of het DSO voldoende mkb-gebruiksvriendelijk zal zijn en tijdig gereed is. De minister heeft dat wel toegezegd aan de Tweede Kamer.” Wat is nu de status? Meijer: “Er is begonnen met het inrichten van het DSO op het niveau van het aanvragen van ver-

gunningen voor dakkapelletjes en bomenkap. Zaken die veel minder complex zijn dan waar een ondernemer mee te maken heeft. Maar het lukt nu al niet om die ‘simpele’ dakkapelletjes en bomenkap soepel uit het DSO te krijgen, laat staan als de materie veel ingewikkelder wordt. We willen, samen met andere branches, meer bij het DSO betrokken worden om te verzekeren dat het straks voor bedrijven levert wat nodig is.” Tot slot: wat kunnen ondernemers allemaal al concreet doen, vooruitlopend op de Omgevingswet? Plambeck: “Er zijn verschillende zaken die een ondernemer wel of juist niet nu al kan doen (zie kader Laat u niet verrassen). Een voorbeeld is de bedrijfsriolering. In het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving is de eis opgenomen dat deze vloeistofdicht moet zijn. Een eis die nu niet staat vermeld in het huidige Activiteitenbesluit. Dus als bedrijven voor invoering van de nieuwe Omgevingswet toevallig de bedrijfsvloer gaan vervangen, dan is het aan te raden om gelijk de eventueel daaronder liggende bedrijfsriolering te vervangen als deze nog niet vloeistofdicht is. Daarmee voldoen ze aan de nieuwe regelgeving.” •

Het beste wat in de lobby gedaan wordt is kijkend naar de belangen van het mkb, wissels omzetten zodat de richting waarin de trein rijdt wordt aangepast.

24 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

Laat u niet verrassen door de Omgevingswet! Dit kunt u nu al doen (of juist niet) • Zorg dat uw bedrijfssituatie bekend is. Doe hiervoor een volledige en actuele melding. Dit kan kosten met zich brengen voor evt. noodzakelijke onderzoeken. • Zorg voor een goede en mogelijk betere lokale en regionale lobby. Als ondernemers samen optrekken, luistert de gemeente beter. Vroeg bij de gemeentelijke/provinciale ‘beleidsvorming’ betrokken zijn, is lobbymatig het meest effectief. • Bouw een goede relatie op of koester die met de gemeente (of indien relevant: provincie en/of waterschap). Gemeenten krijgen straks meer bevoegdheden. • Vraag een ‘bouw’ vergunning aan vóór invoering Omgevingswet omdat nu bijvoorbeeld een uitbreiding op de huidige locatie past binnen het bestemmingsplan en gevreesd wordt dat de gemeente dit in het nieuwe omgevingsplan onmogelijk maakt. • Vraag een ‘milieu’ vergunning (voor uitbreiding of wijziging) aan vóór invoering Omgevingswet, omdat er nu nog geen milieuleges betaald hoeven te worden. Let op: bijna alle Metaalunieleden hebben geen milieuvergunningplicht (meer), een heel klein deel echter wel. • Vraag juist géén nieuwe vergunning aan voor invoering Omgevingswet als verwacht wordt dat de gemeente de eisen versoepeld. Dit doet Metaalunie Als u vragen hebt over de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf of anticiperen vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet handig is, kunt u contact opnemen met de afdeling Ledenservice van Metaalunie. Kijk ook op www.metaalunie.nl > thema’s > Omgevingswet of in Kennisbank > Milieu & Energie kennisbank > Milieurechten. De komende tijd zult u via verschillende Metaaluniekanalen nader geïnformeerd worden over de gevolgen van de Omgevingswet voor een mkb-metaalbedrijf.


BEURS ONDERSTEUNT INTERNATIONALE AMBITIES

hannover messe

Vernieuwde opzet Hannover Messe

De Hannover Messe, de grootste technologiebeurs ter wereld lijkt nauwelijks geraakt te worden door de negatieve trend waarin veel andere beurzen zijn terechtgekomen: het aantal bezoekers blijft goed op peil en stijgt zelfs licht. Ook over het aantal deelnemende bedrijven hoeft de beursorganisatie niet te klagen. Uiteraard zijn op de Hannover Messe wel accentverschuivingen zichtbaar. Ook beursdeelnemers realiseren zich dat deelnemen aan een beurs écht meer inhoudt dan alleen producten uitstallen op een stand en wachten op potentiële klanten.

• •

• Het getuigt daarom van kracht dat de Hannover Messe heeft besloten in 2020 te kiezen voor een nieuwe opzet van de beurs. Om de indeling van de hallen logischer te maken en de bezoekersstromen beter te verdelen over het grote beurscomplex is de keuze gemaakt om de beurs in te delen in thema’s in plaats van een indeling in deelbeurzen. Een thema-indeling past meer bij de uitdagingen van deze tijd, waarin de bezoeker op zoek is naar antwoorden op concrete vragen en geïnspireerd wil worden door nieuwe technieken en oplossingen. De exposant kan zijn onderneming presenteren op een locatie die het beste past bij zijn unique selling points. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de gespecialiseerde toeleverancier zich kan presenteren bij een thema van de sector waaraan hij toele-

vert. De bezoeker krijgt op deze wijze een beter beeld van de verwevenheid van de ketens in de industrie.

• De Hannover Messe speelt in op de grote veranderingen die de industrie de komende jaren zal doormaken. Met als centraal thema: ‘transformation is everywhere, its heart beats in Hannover’ toont deze beurs hoe de industrie anticipeert op de uitdagingen van de toekomst: van industrie 4.0, via kunstmatige intelligentie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen naar de arbeidsmarkt van de toekomst De beurs wordt opgebouwd rond zeven thema’s. • Engineered parts and solutions: componenten en bewerkingen, additive manufacturing en system suppliers.

De Hannover Messe biedt mogelijkheden voor OEM-ers, system suppliers en gespecialiseerde toeleveranciers.

Future hub: innovatie en industriële research and development. Logistics: product handling, logistieke processen en opslagtechniek, en software en datamanagement. Global business en markets: een platform voor landen en/of regio’s om zich te promoten en een uitgebreid hoogwaardig seminarprogramma. Automation motion and drives: robotisering, procesautomatisering en sensortechniek, Energy solutions: energie management, geintegreerde energiesystemen voor de industrie. Digital ecosystems: industriele IT, kunstmatige intelligentie.

Samen met Nederlandse partners zal Koninklijke Metaalunie ook in 2020 weer een of meerdere paviljoens inrichten op de Hannover Messe. De Hannover Messe biedt mogelijkheden voor OEM-ers, system suppliers en gespecialiseerde toeleveranciers, allen met duidelijke internationale ambities. Deelnemen aan een internationale beurs maakt deel uit van uw internationaliserings strategie. Deelnemen aan de HM kan uw internationale ambities en activiteiten ondersteunen t.a.v. uw Duitsland-strategie en daarbuiten. Het is belangrijk dat u een eventuele deelname goed plant en voorbereidt. Heeft u vragen over het bewerken van de buitenlandse markt en Duitsland in het bijzonder dan staan wij u graag te woord. Samen met u kunnen we bepalen of de Hannover Messe een boost kan geven aan uw internationale ambities. De ervaring leert dat bedrijven die succesvol aan de Hannover Messe deelnemen vaak meer zijn dan producent alleen: meestal zijn deze bedrijven ook actief betrokken bij productontwikkeling en -verbetering waardoor zij een grotere toegevoegde waarde bieden aan de markt. Wilt u meer informatie over deelname aan de Hannover Messe stuur dan een e-mail aan: hannovermesse@metaalunie.nl.• METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

25


AUTOMATISERINGSKANSEN BIJ PLAATBEWERKEN

teqnow

Grote potentie voor 3D-plaatproducten

Binnen de plaatwerkbranche wordt nu al gewerkt met geautomatiseerde systemen zoals onder andere lasersnijmachines met geautomatiseerde plaatmagazijnen. Ook het lassen van plaatmateriaal wordt op tal van plaatsen gerobotiseerd uitgevoerd. Toch zijn er een groot aantal werkzaamheden die nog voor automatisering of robotisering in aanmerking komen. Vooral bij het vormen van 3D-plaatproducten is nog een wereld te winnen.

Bij een plaatwerkbedrijf zijn de meest voorkomende werkzaamheden die worden verricht het 2D-scheiden van plaatonderdelen, het vormen van een 3D-product, het plaat verbinden en het plaat coaten. Afhankelijk van de markt waarop een bedrijf concurreert worden deze werkzaamheden in meerdere of mindere mate geautomatiseerd/gerobotiseerd uitgevoerd. Bij het 2D-scheiden van plaatonderdelen kan plaatmateriaal op coil (rol) worden geleverd. Als vanaf coil wordt gewerkt, dan is de aanvoer van het plaatmateriaal al geautomatiseerd (totdat de coil op is). Ook is materiaal op coil vaak ongeveer 15 procent voordeliger dan hetzelfde mate-

Er wordt al veel met lasersnijmachines gewerkt. Foto: Marcel de Graaf

26 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

riaal als geknipte plaat. Als processen zich ervoor lenen is het dan ook verstandig om vanaf coil te gaan werken. Veel processen lenen zich er echter niet voor (zeker als er met veel verschillende materialen gewerkt moet worden). Dan ligt het voor de hand om als uitgangsmateriaal voor standaard plaatmateriaal te kiezen. De individuele vlakke plaatproducten moeten vervolgens uit het uitgangsmateriaal worden losgemaakt. In het verleden werd dit vrijwel uitsluitend gedaan door de producten los te knippen of ponsen. Inmiddels is dit grotendeels vervangen door lasersnijden. Onderdelen (vaak van verschillende orders en/of klanten) worden daarbij zo optimaal mogelijk in de uitgangsplaat genest. Na het snijden moeten deze worden uitgeraapt en gesorteerd. Door de grote variëteit van onderdelen wordt dit nog hoofdzakelijk handmatig gedaan en is het voor de meeste bedrijven op dit moment nog niet interessant om dit te robotiseren. Bij het vormen van een 3D-product wordt een deel van de 2D-vormgegeven onderdelen ook als 2D-onderdeel toegepast terwijl de rest wordt voorzien van een 3D-vormgeving. De meeste onderdelen worden voorzien van een of meerdere rechte omzettingen. Dit wordt doorgaans handmatig op een kantbank uitgevoerd. Op dit moment wordt er door veel bedrijven gekeken om de medewerker bij de kantbank te vervangen door een robot. Bij de 3D-vormgevingstechnieken zoals dieptrekken en forceren wordt al wel veel meer gerobotiseerd gewerkt. Het gaat dan vaak wel om grotere series (of herhaalorders).

LASSEN Bij het verbinden van plaatmateriaal worden met name de lasprocessen MIG/MAG-lassen en puntlassen (bij automotive) gerobotiseerd uitgevoerd. Vrijwel alle andere verbindingstechnieken worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Nadat plaatwerkonderdelen zijn geproduceerd, moeten de losse onderdelen of de samenstelling vaak nog gecoat worden. Het ophangen van de producten aan coatinglijnen wordt op dit moment vrijwel altijd handmatig gedaan. Zeker bij poedercoaten wordt het opbrengen van de coating vaak wel geautomatiseerd uitgevoerd (vaak nog wel ondersteund door een medewerker voor de moeilijke hoekjes). In hoeverre zijn de vier eerder omschreven werkzaamheden al geautomatiseerd/gerobotiseerd? Tabel 1 geeft een inschatting van de mate waarin de eerder beschreven werkzaamheden al zijn geautomatiseerd/gerobotiseerd. Het gaat in

Geautomatiseerd buigen Op 14 november organiseert Teqnow, in samenwerking met FDP, de bijeenkomst ‘Geautomatiseerd buigen van metaalplaat.’ Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillen buigtechnieken (kanten, strijkbuigen en zwenkbuigen) en de mogelijke automatisering/robotisering van deze technieken gepresenteerd. Deelnemers krijgen inzicht wanneer welke techniek en de daarbij mogelijke robotisering het beste kan worden toegepast. Hierbij geldt vaak dat een duurdere machine in aanschaf kan zorgen voor een kortere terugverdientijd. Twee ondernemers, die bewust voor een niet standaardoplossing hebben gekozen, delen hun ervaringen. Voor meer informatie en inschrijven zie het agenda-item op www.teqnow.nl.


Foto 2: Op dit moment wordt er door veel bedrijven gekeken naar het vervangen van de medewerker bij de kantbank door een robot. Foto: Martijn van Dam

de tabel niet om absolute getallen, maar om aan te geven hoe de werkzaamheden zich onderling verhouden qua automatiseringsgraad. Doordat veel met lasersnijmachines gewerkt wordt, scoort het 2D-scheiden van plaatdelen al erg goed. De grootste potentie ligt, zoals ook uit tabel 1 blijkt, op dit moment nog bij het vormen van 3D-plaatproducten. Vrijwel alle bedrijven werken met kantbanken. Het werken met een kantbank is erg flexibel maar vraagt om continue samenwerking met een medewerker. Op dit moment zijn tal van bedrijven bezig om te kijken of ze de medewerker bij de kantbank

geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen door een robot. Vaak beseft men niet dat er ook andere productiemethoden zijn die een vergelijkbaar product op een al veel meer geautomatiseerde manier kunnen produceren. Moderne strijkbuig- of zwenkbuigbanken, kunnen al producten geheel geautomatiseerd vormgeven. Het is beter daarom niet alleen naar het robotiseren van het huidige proces te kijken, maar ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden van andere technologieën. Voor veel producten is het veel logischer om deze met een strijk- of een zwenkbuigbank te produceren. Ondanks de hoge prijs van dergelijke machines is de terugverdientijd

Werkzaamheden

Mate van robotisering/automatisering

2D-scheiden van plaatdelen

Vormen van 3D-plaatproduct

Plaat verbinden

Plaat coaten

Tabel 1: Globale indicatie van de mate van automatisering/robotisering van werkzaamheden in de plaatwerkbranche in verhouding tot elkaar.

vaak fors korter dan van een gerobotiseerde kantbank. Bij het plaat verbinden is de focus vrijwel geheel gericht op het gerobotiseerd MIG/MAG-lassen. Veel bedrijven hebben hiervoor robotcellen aangeschaft die vaak slechts beperkt in gebruik zijn (omdat de werkzaamheden onvoldoende worden georganiseerd). Opvallend is dat TIG-lassen vrijwel overal handmatig wordt uitgevoerd. Zelfs veel leveranciers van lasrobotinstallaties richten zich bewust niet op het robotiseren van TIG-lassen. Toch zijn er verschillende robotleveranciers die bij hun klanten op een succesvolle manier het TIG-lassen hebben gerobotiseerd. Voor ieder bedrijf dat TIG-last, kan het zinvol zijn om over robotisering na te denken. TIGlassen vraagt wel om een andere nauwkeurigheid van de processen. Het oprekken van plaatproducten t.b.v. het coaten is voorlopig nog lastig te robotiseren. Zeker als steeds andere producten (vorm en gewicht) moet worden opgerekt.• METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

27


www.hevami.nl / Tel: 0413-376602

Straalmachines

Richtmachines

Ontbraammachines

!"#$% & ' & ()*

Polijstmachines

Bandschuurmachines

Een ijzersterk pro el Arendsen Plaatwerk is een veelzijdig toeleverancier binnen het metaalsegment. Haar producten, in diverse materiaalsoorten, klein of groot van formaat, enkel of in serie, vinden hun weg naar tal van marktsegmenten.

LASERSNIJDEN Continueproces Continueproces

6000 x 2000 x 5 kw 3000 x 1500 x 3 kw

COMBI PONS-LASER

Continueproces 6000 x 2000 x 2,4 kw CNC ponsen 8000 x 1250 x 6 Knippen 8000 x 6 Kanten 8000 x 500 t Buigen Autom. Cel 8000 x 1500 x 6 Lastechnieken/ Assemblage

Adres

De Stenenmaat 6 postbus 5, 7070 AA Ulft

Tel. Fax

(31)0315-69 56 00 (31)0315-69 56 05

E-mail Website

info@arendsen-plaat.nl www.arendsen-plaat.nl

Lasersnijden 6000 x 2000 x 20 mm


ONDERZOEK WIJST UIT:

onderwijs & bedrijf

Ieder talent kan zich ontwikkelen in techniek

Op het vmbo blijft het aantal jongeren dat voor een technisch profiel kiest, ver achter bij de vraag uit de arbeidsmarkt en behoefte van de samenleving. Om meer jongeren te kunnen inspireren voor de mogelijkheden van techniek is het van belang om allereerst te weten wat hen drijft en motiveert. Wat zijn hun waarden ten opzichte van technologie? Wat zijn barrières om juist niet voor techniek te kiezen?

DE ONTDEKKER Ontdekkers zijn nog zoekende naar een richting die bij ze past, dat zou iets met techniek kunnen zijn, maar ook iets heel anders, bijvoorbeeld iets in de zorg of iets economisch. Ze staan neutraler tegenover techniek en hun beeld ligt minder vast.

Om antwoorden op die vragen te krijgen, is in opdracht van Platform Talent voor Technologie het BètaMentality-model ontwikkeld (zie ook kader). Dit segmentatiemodel geeft een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn of kunnen worden bij bèta en techniek door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf.

DE CREATIEVE MAKER Voor Creatieve Makers is zelf bezig zijn met techniek iets dat ze graag doen. Ze zijn positief over techniek en hebben hier een brede blik op. Uitdaging is voor deze groep iets positiefs: ze vinden dat ze technische vakken aankunnen.

VIJF BÈTATYPES Volgens het Bèta&TechMentality-model zijn er vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. Elk van de segmenten biedt specifieke haakjes hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek. DE VERNIEUWER Vernieuwers zijn jongeren die het leuk vinden om met technologie bezig te zijn. Ze vinden dat ze er goed in zijn en kunnen het aan. Daarom kiest deze groep al vaker voor een technische richting in het onderwijs. Hun beeld van technologie is hightech: een cleane omgeving met volop carrièremogelijkheden. DE MAATSCHAPPELIJKE TOEPASSER Maatschappelijke Toepassers hebben nu nog niet zo veel met techniek. Ze associëren techniek vaker met complexiteit en met onaantrekkelijkheid. Voor een deel van hen past een technische richting eigenlijk goed, omdat techniek een belangrijke rol speelt in hun interessegebied.

Doeners willen het liefst met hun handen werken en zo min mogelijk theoretisch gedoe.

DE DOENER Doeners willen het liefst met hun handen werken en zo min mogelijk theoretisch gedoe, waarvan onduidelijk is waar dat voor dient. Ze vinden vooral dat ze in het onderwijs, zoals dat nu gegeven wordt, te weinig zelf aan de slag kunnen gaan met techniek.

VERVOLGSTAPPEN Platform Talent voor Technologie ontwikkelt verschillende producten en workshops rondom Beta&TechMentality. Deze zijn vanaf het najaar 2019 beschikbaar voor onderwijsinstellingen en bedrijven om te helpen bij het toepassen van Bèta&TechMentality voor het vormgeven van onderwijs of LOB. Meer weten? Kijk op www. ptvt.nl > kennisbank > betatechmentality •

Onderzoek In opdracht van Platform Talent voor Technologie heeft Motivaction International bv een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar ter input voor de herijking van het segmentatiemodel BètaMentality. Dit segmentatiemodel dat in 2008 is ontwikkeld, geeft een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn of kunnen worden bij bèta en techniek door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf. Het model is voor veel organisaties in het onderwijs en in de technische sector uitgangspunt geweest voor werving en communicatie.

METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

29


Dag en nacht in touw voor uw plaatwerk jd in i op maat! t l A ijf! r

bed

DISSELHORST METAAL

Overkampsweg 26 | 8102 PH Raalte | Tel.: 0572-36 26 00 | Fax: 0572-36 22 98

www.disselhorstmetaal.nl

k a l V erk

onw • Ho

•

Gere en •

p dslij Ron

jpen

psli

ha edsc

EEL TION NVEN & CO CNC

n e p slij

UM NTR .F. E C .O N HOOMOND Vtrum.nl n LEX .hoonce 168

342 7 34

www

0

ORFA VISSER krachtiger dan ooit...

Forceren, dieptrekken, flenswalsen, lassen, www.orfavisser.com


rechtgezet

Dure prent

TEKST: MR. MIRJAM BOS BEELD: LUUK POORTHUIS

Mag u een foto van een werknemer, die met zijn of haar toestemming is gemaakt, gebruiken voor reclame voor uw bedrijf?

Als Benno door zijn werkgever Metaal Transport bv, een bedrijf dat interne transportmiddelen produceert, wordt benaderd om op de foto te staan voor op hun intranet, is zijn ego gestreeld. Hij regelt nog snel een afspraak bij de kapper en poetst de ochtend van de fotosessie zijn tanden nog eens extra met whitener. De tijdens het werk genomen ‘actiefoto’s’ zijn werkelijk prachtig. Na alle complimenten van collega’s, en omdat hij zich wel thuis voelt voor de camera,

besluit Benno zijn beroep als monteur aan de wilgen te hangen, en een carrière in de schijnwerpers na te jagen. Hij geeft zich op voor toneellessen en meldt zich aan als deelnemer bij wat reality-tv-programma’s. Een aantal jaar later, op weg naar een fotoshoot, ziet Benno een vrachtwagen van Metaal Transport rijden. Bij het inhalen aanschouwt hij met gemengde gevoelens de zijkant van de truck.

Redelijk belang Iemand die op een foto is afgebeeld kan zich verzetten tegen de publicatie ervan, als hij of zij een redelijk belang daarbij heeft, zoals zijn of haar privacy of een financieel belang. Dit verzet kan niet meer als er impliciet of expliciet toestemming is gegeven. Dat iemand toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn of haar portret, wil echter niet zeggen dat deze geldt voor onbeperkt gebruik. Als u afbeeldingen van personen wilt gebruiken, voor bijvoor-

beeld reclame, dan doet u er verstandig aan u eerst ervan te vergewissen of zij toestemming hebben gegeven voor de door u voorgenomen vorm van publicatie. Bij het gebruik van beeldmateriaal van werknemers gelden bovendien bijzondere eisen vanwege de AVG. Hierover kunt u meer lezen op www.metaalunie.nl (AVG-checklists). U kunt ook contact opnemen met Sociaaljuridisch advies via sj@metaalunie.nl.

Hij staat hierop afgebeeld met een brede lach, al zittend op een heftruck. Thuisgekomen bezoekt hij de site van zijn voormalig werkgever. Hij ontdekt meer foto’s met hem, ook op en in downloadbare verkoopbrochures. Benno neemt contact op met de directie van Metaal Transport. Hij legt uit dat het bedrijf hem moet betalen voor zijn afbeeldingen. De directeur van Metaal Transport haalt echter zijn schouders op. Hij stelt dat Benno, door zich te laten fotograferen zonder hier voorwaarden aan te stellen, akkoord is gegaan met het gebruik van zijn portret. Benno stapt daarop naar de rechter. Die constateert dat er indertijd geen afspraken tussen Benno en zijn werkgever zijn gemaakt over het gebruik van Benno’s portret. Zijn toestemming gold daarom alleen voor het gebruik dat op dat moment aan de orde was, te weten voor op het intranet, en niet onbeperkt. Omdat er dus sprake is van een inbreuk op het portretrecht van Benno, veroordeelt de rechter het bedrijf tot betaling van € 10.000. De hoogte van dit bedrag komt overeen met wat Benno had kunnen vragen als, inmiddels gewild, fotomodel..•

Metaalunie Rechtsbijstand behandelt in deze rubriek interessante juridische kwesties op een luchtige manier. De namen en plaatsen zijn verzonnen, gelijkenissen met personen of bedrijven zijn louter toevallig. Juridische professionals tegen gunstige tarieven Metaalunie Rechtsbijstand is een zelfstandige dienst en weet als geen ander waar u als ondernemer in de metaalsector behoefte aan heeft. Zij biedt u een zorgvuldig geselecteerd netwerk van deskundige advocaten en een speciaal voor leden ontwikkelde Mevas rechtsbijstandverzekering. U kunt bij Metaalunie Rechtsbijstand terecht voor: Advocaten Octrooigemachtigden Juridische bedrijfsanalyse Incasso Maatcontracten Algemene voorwaarden Meer weten? 030 - 605 33 44 of www.metaalunierechtsbijstand.nl

METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

31


blik op branches fdp TEKST EN BEELD: ALEX KUNST

BEHOEFTE AAN MEER SAMENWERKING IN DE KETEN

Op weg naar de perfecte productiestroom

Een volle orderportefeuille en een succesvolle bedrijfsvoering zijn voor Iteq geen reden om tevreden achterover te leunen. Het plaatverwerkende bedrijf investeert in nóg meer automatisering en streeft naar nóg meer bedrijfszekerheid. Maar voor een optimale productiestroom is meer samenwerking in de keten nodig. Terwijl we rondlopen door de productieruimte van Iteq staat directeur Tim Kollen even stil bij een freesbank met cobot. Kollen: “Dit hebben we zelf zo ingericht. De cobot zet de materialen in de freesbank en bespaart ons handenvol werk. Zoals deze opstelling wil ik er nog veel meer in de productie. Al het seriematige werk wil ik met robots en cobots automatiseren.” Aan automatisering geen gebrek bij Iteq –

alleen al de installatie rond de lasersnijders is indrukwekkend – maar het gaat Kollen nog lang niet ver genoeg. Overal ziet hij mogelijkheden om de productie verder te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld bij de ontbramingsmachine. Kollen: “Daar moeten we nu nog regelmatig een paar honderd producten invoeren. Met een robot kunnen we dat werk veel efficiënter doen. We hebben producten die

De cobot zet de materialen in de freesbank en bespaart handenvol werk.

32 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

vroeger alleen een ervaren lasser kon maken. Nu voert een schoolverlater zo’n opdracht uit met een constantere kwaliteit en nog sneller ook.” FOUTLOZE COMMUNICATIE Ongeveer anderhalf jaar geleden verhuisde Iteq Industries naar Nijkerk en voegde daarmee alle Nederlandse bedrijfsonderdelen samen in een nieuw pand. Iteq bestaat uit drie onderdelen: Iteq Engineering, Iteq Industries en Iteq Vietnam. Het laatste bedrijfsonderdeel, gevestigd in Ho Chi Minhstad, richt zich met zo’n 40 medewerkers vooral op seriewerk voor de lokale markt. In Nijkerk zijn rond 80 medewerkers actief. Iteq is een plaatverwerkend bedrijf met als bewerkingen laseren, ponsen, zetten, lassen en assembleren. Met een bestand van ongeveer 200 klanten hanteert Iteq de regel dat het aandeel in de omzet van een branche of klant niet groter mag zijn dan 20 procent. Kollen: “We hebben geleerd om vooruit te kijken. Het levert risico’s op als een klant te veel omzet voor zijn rekening neemt. Dat is ook voor de andere klanten niet goed. Daarom spreiden we de branches en de klanten waarvoor we werken.” De diversiteit van klanten en opdrachten maakt het volgens Kollen extra belangrijk dat de communicatie met de productievloer foutloos verloopt. “De eisen van de verschillende klanten lopen ver uiteen. Daarom ligt bij ons alles vast en wordt alle informatie digitaal verstuurd. Hier doet niemand iets uit het hoofd.” MAAKBAARHEID In het kantoor staan enkele producten uitgestald, zoals een aluminium schoonmaakwagen voor luchthavens en oplaadpalen voor elektrische auto’s. De producten werden bij Iteq ontworpen en in zijn geheel geproduceerd. De eigen engineeringsafdeling bestaat alweer 20 jaar. Kollen: “Deze afdeling is ons beste verkoopapparaat, omdat we daarmee direct met de klant te maken krijgen. Er bestaan veel ingenieursbureaus, maar die hebben alleen compu-


met ongunstige economische omstandigheden, aldus Kollen. “Een ander zou op dat moment misschien bezuinigen. Wij hebben juist geïnvesteerd in verkoop en engineering, met name om andere markten aan te boren. Je moet op zo’n moment de juiste partijen vinden.” ONBEMANDE PRODUCTIE Het nieuwe pand in Nijkerk biedt een goede uitgangspositie om toe te werken naar een perfecte productiestroom, zo is in de fabriekshal te zien. Op de lasafdeling neemt een lasrobot een prominente plek in. Kollen: “In augustus is er nog één bijgekomen. Het omstellen gaat steeds sneller, daardoor wordt de robot rendabel voor steeds kleinere series.” Iteq onderscheidt zich met de lasafdeling. “De meeste bedrijven van onze omvang hebben meer lasersnijders en kantbanken staan, maar minder lassers. Vrijwel alles wat we hier maken wordt samengesteld en op meerdere afdelingen bewerkt. Eenvoudig laser- en zetwerk hebben we bijna niet.” De lasersnijders van Iteq beschikken over een geautomatiseerd aan- en afvoersysteem, waarmee de gesneden producten worden opgeslagen en afgevoerd voor verdere bewerking. Kollen: “Deze machines kunnen onbemand 24 uur per dag 7 dagen per week draaien. Bij elke machine hangt een camera. Ik kijk bijvoorbeeld op zaterdagavond wel eens naar de beelden via mijn smartphone. Er is dan niemand aanwezig in de productie, maar alles draait gewoon door.” Directeur Tim Kollen: ‘De eisen van de verschillende klanten lopen ver uiteen.’

ters. Onze engineers maken zelf de producten. Vanaf het begin houden ze rekening met de maakbaarheid en alle eisen aan het product. De klant kijkt soms vooral naar de vormgeving, maar ziet daardoor mogelijk details over het hoofd. We zijn geïnteresseerd in het begin van het proces. Bij producten die al eerder gemaakt zijn door een andere producent draait het vaak alleen maar om de prijs.”

‘De sleutel voor meer procesintegratie in de keten ligt bij de inkoper’ De engineeringsafdeling werd opgericht in een lastige tijd, toen de metaalbranche te maken had

SYSTEMEN KOPPELEN Verregaande automatisering betekent dat alle partijen in de keten samen moeten werken, vertelt Kollen. Hij is ontevreden over de snelheid waarmee automatisering in de keten wordt opgepakt. Ook binnen zijn eigen bedrijf wil hij het tempo opvoeren. “Automatisering is lastig als medewerkers het erbij moeten doen. Je moet er tijd voor vrij maken om vooruitgang te boeken. Iedereen vindt dat softwarepakketten aan elkaar gekoppeld moeten worden, maar niemand neemt de tijd om het uit te voeren. Het is onnodig dat verschillende partijen steeds opnieuw dezelfde ordergegevens moeten invoeren in hun ERP-systeem.” De sleutel voor meer procesintegratie in de keten ligt volgens Kollen bij de inkoper. “Om de partijen beter te laten samenwerken, moet de inkoper er het belang van inzien. Vroeger stuurden ze een e-mail met daarin alleen de opdracht. Tegenwoordig sturen ze een 3Dbestand mee. Dat betekent extra werk, maar ze

doen het wel allemaal, omdat de voordelen helder zijn. Als we de inkopers meekrijgen, kunnen we grote slagen maken. Alle partijen winnen daarbij.”•

Federatie Metaalplaat “Voor de rubriek Blik op Branches is dit misschien een vreemde eend in de bijt”, vertelt Frederik Lodeizen, namens de Federatie Metaalplaat (FDP). Dit omdat de organisatie geen branchesegment vertegenwoordigt, maar zich richt op de gehele productieketen die te maken krijgt met metaalplaat en/of buis. “De producteigenaar of OEM’er is ook aangesloten bij FDP. Dat maakt de ketengedachte van FDP erg sterk. Wij verbinden partijen met elkaar. We doen dat op een neutrale manier, omdat wij er geen belang bij hebben.” Standaardisering en digitalisering binnen de keten is een belangrijk thema. Lodeizen: “Binnen FDP loopt een project met een aantal schakels in de keten om de order, factuur, planning, werktekening en materiaalspecificatie te standaardiseren, zodat ze digitaal verwerkt en uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor wordt de keten efficiënter en worden minder fouten en lagere kosten gemaakt. Ook softwarebouwers van ERP- en CAD-systemen en grotere spelers aan de OEM-kant werken eraan mee. Er ligt al een TPD – Technical Product Documentation – klaar waar de partijen het over eens zijn.”

Frederik Lodeizen.

METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

33


blik op branches bbn TEKST: JAN KLOEZE BEELD: DANTO, PROTEC

BRANDVEILIG BOUWEN IS NOG MAAR HET BEGIN

Veiligheid is een veelomvattend begrip

In een wereld die steeds hogere eisen stelt aan veiligheid, moeten industriële deuren vaak zowel brandveilig als inbraakwerend, kogelwerend en explosiebestendig zijn. Zelfs bescherming tegen elektromagnetische straling staat tegenwoordig in de specificaties. Protec Industrial Doors uit Vianen, met een productiefaciliteit in Turkije, maakt dergelijke industriële deuren op maat. Tegenstrijdige regelgeving biedt het bedrijf nog weleens een extra uitdaging.

Arnoud van ‘t Hof bij deurpanelen die schiettesten (met een Kalasjnikov) hebben doorstaan.

34 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

Een glazen deur tussen een foyer en een bibliotheek van tien meter breed is weliswaar getekend door de architect, maar nog nooit gerealiseerd omdat een dergelijke, brede en doorzichtige deur akoestisch geluidwerend moet zijn. Of neem een deur voor de wasinstallatie van de ramen met een gewicht van vier


Gebouweigenaar eindverantwoordelijk voor veiligheid

ton, onzichtbaar weggewerkt in de gevel van een Britse wolkenkrabber, orkaanbestendig, bestand tegen explosies en met een hoge isolatiewaarde, en vermenigvuldig dit met acht want Protec Industrial Doors heeft acht van dit soort deuren gemaakt voor de Shard Tower (Londen), een volledig met glas bedekte, piramidevormige toren, ontworpen door de beroemde architect Renzo Piano. Het zijn enkele voorbeelden van waartoe dit hooggespecialiseerde bedrijf uit Vianen in staat is. Mede-directeureigenaar is Arnoud van ’t Hof. Hij is door de wol geverfd in de wondere wereld van industriële deuren waar talloze voorschriften van inspecties, Europese richtlijnen, classificaties en normeringen gelden. Want al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam hij terecht in de industriële deurenbranche, toen nog vooral gekenmerkt door rolluiken en schuifdeuren. Enige tijd later kocht hij zich samen met een compagnon in en werd hij eigenaar van het bedrijf Hallington Doors. Daarna startten zij Protec Industrial Doors en besloten zij zich uitsluitend bezig te houden met innovatieve, custom-made, industriële deuren inclusief ontwikkeling, engineering, advies en fabricage. REGIE Protec Industrial Doors heeft iets van een regie-organisatie, want met hooggekwalificeerd personeel (voornamelijk werktuigbouwkundigen) wordt in Vianen elk project op maat ontwikkeld. Vaak wordt tijdens de engineering samenwerking gezocht met de wetenschap of met Europees geaccrediteerde laboratoria. In de relatief kleine, Nederlandse fabriekshal staan enkele testopstellingen, worden reparaties uitgevoerd en vindt soms assemblage plaats. Voorraden kent Protec niet. Hoewel ieder project uniek is, beschikt Protec Industrial Doors over meerdere, zelf ontwikkelde basisoplossingen die meestal op basis van klantspecificaties op verschillende manieren worden gecombineerd. Basisoplossingen zijn deuren met brandwerende, geluidsisolerende,

BBN-directeur Leo Oosterveen staat regelmatig op beurzen of bij opleidingen voor een groep brandweermensen, aannemers of gebouweigenaren om ze te wijzen op de essentiële bouwkundige controlepunten voor brandveilig ontwerpen, bouwen en beheren. Die punten zijn samengevat in een handzaam overzicht dat zowel op papier als digitaal bij de branchevereniging is te verkrijgen en samen met de Brandweer en met Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland is opgesteld. Oosterveen: “Veel gebouweigenaren realiseren zich niet dat ze eindverantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het gebouw, ook als ze het gebouw niet zelf hebben neergezet maar hebben overgenomen. Vrijwaring gaat niet op. Verschuilen achter verborgen gebreken meestal ook niet. Die verantwoordelijkheid is wettelijk geregeld. Dat geldt dus ook voor de leden van Metaalunie. Iedere metaalondernemer met een eigen pand kan aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen van de veiligheidsvoorschriften.” Die controlepunten worden jaarlijks herzien op basis van feedback uit de markt en ontwikkelingen in normen en regelgeving. Het zijn de minimale eisen voor brandveilig bouwen en betreffen onderwerpen als brandwerende constructies, brandvertraging, isolatiemateriaal, brandwerend glas, doorvoeringen, branddeuren, brandschermen en rook- en warmteafvoer. “Voor elk van deze en meer onderwerpen hebben we bij de BBN een technische commissie die voortdurend de uitgangspunten evalueert en bijstelt. De nieuwe editie van de bouwkundige controlepunten voor brandveilig bouwen verschijnt op 21 november tijdens de BBN-studiedag,” aldus Oosterveen. De 35 leden van de BBN hebben een gedragscode ondertekend, waarmee ze garant staan voor het werken op basis van deze uitgangspunten, ook al zijn de leden onderling verschillend in productvoering en dienstverlening. Er is op onderdelen zelfs sprake van onderlinge concurrentie. Niettemin weegt het belang van een heldere en gezamenlijk gedragen kwaliteitsvoering zwaarder dan het uitvergroten van onderlinge verschillen.

inbraakwerende, explosiebestendige of kogelwerende eigenschappen. In militaire toepassingen (denk o.a. aan hangardeuren) zijn brandwerend, inbraakwerend, explosiebestendigheid en kogelwerend de meest voorkomende combinaties. Bij

‘Onveilige doorvoer of niet sluitend opgehangen’ theaters of muziektempels begint het project met hoge eisen aan geluidsisolerende eigenschappen, maar komen daar vaak wensen op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging bij. Omdat geen deur hetzelfde is qua afmeting, specificaties of materiaal vereist dit combineren van eigenschappen telkens nieuwe ontwerpen die dan vaak ook weer moeten worden getest en/of gecertificeerd.

Verder streeft Protec ernaar om continu te vernieuwen en minimaal eens per jaar een innovatie te presenteren. In dat verband vertelt Van ’t Hof over een nieuwe deur met EMD-shielding. “Een deur met EMD-shielding moet in staat zijn om elektromagnetische straling tegen te houden’, vertelt hij. ‘Vanwege toenemende terroristische dreigingen in combinatie met potentiële cybercriminaliteit is er steeds meer vraag naar dit soort security-oplossingen.” Dat betekent ook dat relatief standaarddeuroplossingen, zonder extra eigenschappen, voor Protec minder interessant zijn geworden. Productie en montage van dergelijke deuren laat Van ’t Hof tegenwoordig vaker over aan collega-bedrijven. REGELGEVING Van ‘t Hof is oud-bestuurslid van Metaalunie-branche BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) en kent dus niet alleen als ondernemer maar ook vanuit de branche de ingewikkelde METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

35


blik op branches bbn

Shard Tower in Londen met vier ton zware deuren in de gevel.

Theater De Vorstin in Hilversum met een speciaal voor dit gebouw ontwikkelde buitendeur.

36 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK

wereld van inspecties, voorschriften, Europese richtlijnen en andere normeringen die voor de bouw als geheel en specifiek voor industriële deuren gelden. ‘Iedereen is gebaat bij standaardisatie. Maar de regelgeving is in veel opzichten doorgeschoten. Als bijvoorbeeld een architect een fraai profieltje op een allang gecertificeerde deur voorschrijft, moeten we theoretisch zo’n deur helemaal opnieuw door het testtraject halen. Met alle kosten van dien. Soms worden in een ander geval nieuwe normeringen opgesteld waardoor bewezen veilige deuren in meerdere varianten opnieuw getest zouden moeten worden, met hoge kosten voor de ondernemer als gevolg’, zegt hij. Een ander heikel punt ervaart de branche in het goedkeuringstraject door geaccrediteerde laboratoria bij projectspecifieke deuroplossingen die meervoudige certificering vereisen. De veelvoud van certificaten maakt het voor

diverse marktpartijen lastiger om te beoordelen of de aangeboden oplossing ook daadwerkelijk voldoet binnen de gestelde kaders en normering. SCHAKEL De branchevereniging BBN is erg actief in het lobbyen over en ook zelf vaststellen van uitgangspunten op het gebied van ontwerp, fabricage en montage bij brandveilig bouwen (zie kader), waarbij moet worden vastgesteld dat het niet alleen om brandwerende deuren gaat. Van ’t Hof: “Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel. Waar we vaak mee te maken hebben, is dat in de bouw te weinig rekening wordt gehouden met veiligheidsvoorschriften waardoor een gecertificeerde deur toch een onveilige doorvoer krijgt of onvoldoende sluitend wordt opgehangen. Daarom is het zo belangrijk dat de branche blijft hameren op bouwkundige controlepunten.” •


product NIEUWE GENERATIE STRAALCABINES Normfinish straalcabines zijn per 1 september volledig vernieuwd. Leering Hengelo heeft hierbij met name ingezet op aspecten als veiligheid, milieu en het vergroten van het gebruiksgemak. Normfinish straalcabines, uitgevoerd als injector of drukstraal cabine, worden in eigen beheer geproduceerd. De machines staan garant voor een efficiënt en storingsvrij straalproces, rekening houdend met de hoge eisen van frequente stralers. Met behoud van de bekende, hoge kwaliteit zijn er op het gebied van veiligheid, milieu en gebruiksgemak een aantal verbeteringen doorgevoerd van mechanische en besturingstechnische aard. Beide uitvoeringen zijn voorzien van electronische veiligheidssensoren in de deuren, waardoor stralen niet mogelijk is als de deuren geopend zijn. De omkiepbeveiliging zorgt voor een veilig transport. Een extra manometer voor weergave van de systeemdruk biedt de straler de zekerheid dat er voldoende luchtcapaciteit is. www.leering.nl

VELDBUSSYSTEMEN MET IO-LINK De compacte veldbussystemen van de EX260 serie van SMC zijn nu ook leverbaar met IO-Link technologie. Dit maakt slimme communicatie mogelijk en ondersteunt de digitalisering van machine- en systeemtechnologie in industrie 4.0 toepassingen. De lichte en kostenefficiënte modellen kunnen een willekeurig aantal parameters van de aangesloten ventielen ontvangen van én verzenden naar het besturingssysteem op het hogere niveau. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de ventielstatus, gesignaleerde fouten of getelde cycli. Met deze informatie kunnen preventief storingen worden voorkomen en kan worden geanticipeerd op toekomstig onderhoud of vervanging van ventielen. IO-Link met SMC zorgt voor meer beschikbare data, een betere productdiagnose, gebruik van standaard bekabeling en eenvoudige toegang van systemen op afstand. Dit betekent lagere kosten, efficiëntere processen en een verbeterde beschikbaarheid van machines. www.smc.nl

EXCENTERPERSEN Hoffmann-Metalcare heeft het leveringsprogramma excenterpersen verder kunnen versterken met de C-frame-persen van het Italiaanse bedrijf Mios, dat al meer dan 40 jaar mechanische excenterpersen produceert met vermogens van 10 t/m 105 ton. Mios excenterpersen worden ingezet in een grote verscheidenheid aan omgevingen en processen, variërend van laboratoria tot productiebedrijven. De mechanische C-frame excenterpersen zijn leverbaar in drie series: FV (10, 20 en 40 ton), TV (45 ton) en TR (55, 80 en 105 ton). De persen kennen een gestandaardiseerde stalen constructie en as uit gelegeerd staal. De rem/koppelingcombinatie is pneumatisch uitgevoerd. Het pneumatische systeem bestaat verder uit drukregelaar, pers- en veiligheidsventiel, filter, magneetventiel met dynamische besturing en drukschakelaar. De smering verloopt centraal via een instelbare oliedosering. De machine is voorzien van besturing met programmeerbare slagenteller. www.hoffmann-metalcare.nl

METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

37


product UPS BEVEILIGDE NETWERKKAART Eaton kondigt nieuwe mogelijkheden aan voor zijn bestaande Gigabit netwerkkaart. De kaart is de eerste Uninterruptible Power Supply (UPS) netwerkkaart die voldoet aan de cyber beveiligingsnorm UL 2900-2-2 en zo cyberbeveiliging van op het netwerk aangesloten UPS-systemen mogelijk maakt. Dankzij de nieuwste updates biedt de kaart nu dezelfde voordelen van cyberbeveiliging aan de driefasige UPS-systemen; 93PM, 93PS, 91PS en 9PHD. Tevens biedt de kaart nieuwe functies en connectiviteitprotocollen voor ondersteuning van grote datacenters en industriële toepassingen. De nieuwe Gigabit netwerkkaarten en industriële Gateway kaarten bieden netwerk monitoring in combinatie met geavanceerde cyberbeveiliging voor aangesloten UPS-systemen. De netwerkkaart van Eaton maakt het eenvoudig om een UPS aan te sluiten op een netwerk, waardoor een effectievere monitoring en beheer van de energie-infrastructuur en gevirtualiseerde netwerken gerealiseerd wordt, en waarbij de betrouwbaarheid van energiesystemen wordt verbeterd. www.eaton.com

KLEINE SLIJPMACHINES Vergeleken met hun voorgangers bieden de nieuwe kleine slijpmachines uit de LSF-29serie van Atlas Copco Tools niet alleen meer precisie en duurzaamheid, maar ook maximaal gebruiksgemak en maximale productiviteit. Met een nieuw, compact ontwerp liggen de gereedschappen nog beter in de hand en vereenvoudigen ze elke slijptoepassing. De nieuwe LSF-29 slijpmachines bieden minstens 20 procent meer vermogen en een aanzienlijk hogere productiviteit - met dezelfde ergonomie. Diverse optimaliseringsmaatregelen hebben de verhouding tussen vermogen en gewicht verder verbeterd, waardoor de bewerkingstijden aanzienlijk worden verkort en de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd. De 1 kilowatt (kW) schottenmotor van de nieuwe LSF-29 slijpmachines heeft een geïntegreerde toerentalregelaar die ook onder sterke druk tegen het werkstuk een constant toerental behoudt. Dit betekent dat ze altijd op de optimale snelheid en met een maximaal rendement werken. www.atlascopco.com

LASDRAAD Met de toenemende vraag naar lasdraad voor zeer intensief gebruik, voornamelijk voor het lassen van zware onderdelen waar meerdere lagen nodig zijn, heeft Valk Welding in samenwerking met zijn leverancier een nieuwe draad ontwikkeld. De Valk HD Super/V3L-5 draad is een GMAW (Gas Metal Arc Welding) draad met een verhoogd mangaangehalte en uitstekende loopeigenschappen. Deze eigenschappen zorgen voor hogere prestaties dankzij een zeer stabiele, strakke lasboog en zeer weinig spatten. Bovendien zien we ook een betere inbranding en mooiere aanvloeiing wat een voordeel is bij dynamisch belaste onderdelen. Een bijkomende eigenschap is ook dat de silicaten gemakkelijker loskomen wat voor het lassen in meerdere lagen een groot voordeel is, zowel op het vlak van kwaliteit als op het vlak van productiewinst. Dit is vooral belangrijk indien er volautomatisch gelast wordt. De lasdraad is beschikbaar in de courante diameters en verpakkingsvormen. www.valkwelding.com

38 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK


rU! o o v k gen oo i u b j i W XXL n i g n i erk w r e v t a a Pl BELADEN EN ONTLADEN Twee jaar geleden stelde RoboJob de Tower voor het eerst voor. Robojob heeft het prototype van destijds verder ontwikkeld op alle mogelijke vlakken: niet alleen mechanisch of elektrisch, maar vooral qua software en programmatie. Die software is cruciaal voor het efficiĂŤnt inzetten van de Tower. RoboJob kan nu ook verder bouwen op de ervaring die het kon opdoen tijdens de eerste vijftien installaties. Er zijn twee standaard uitvoeringen van de Tower: de Tower Essential, waarmee behalve werkstukken ook pallets kunnen worden beladen en ontladen, en de Tower Advanced. Met de Tower Advanced is het ook mogelijk om enkelstuks en series door elkaar te produceren. Om dat mogelijk te maken, kunnen opspanmiddelen en grijpers uitgewisseld worden. www.robojob.eu

Zetten Lang 21 mtr, drukkracht 3000 t Knippen Lang 10 mtr, dikte 16 mm HD plasma snijden Lang 25 mtr, breed 5 mtr, dikte 40 mm laskanten tot 45 Laser snijden Lang 35 mtr, breed 3,5 mtr, dikte 20 mm laskanten tot 52 Waterstraal snijden Lang 8 mtr, breed 4 mtr, dikte 200 mm laskanten tot 90 Laserlassen max. plaatlengte Lang 20 mtr, breed 5 mtr, dikte 8 mm Mechanische bewerkingen Lasnaad voorbereiding, lassen, boren, zagen, frezen, stanzen, walsen

GĂścke GmbH & Co. KG

Siemensstr. 1, D-48683 Ahaus Telefon +49 (0) 25 61/93 30-0 Telefax +49 (0) 25 61/93 30-93 www.goecke.com info@goecke.com


CAD/CAM

INDUSTRIEEL REINIGEN

SLIJPEN

kompas ALUMINIUM

Beekveldstraat 67/ Bus 1 B-9300 Aalst Tel: 0032-53804503 Email: info@4dcam.be Website: www.4dcam.be

Comhan Holland BV Joh. Enschedeweg 11 1422 DR UITHOORN t +31 297 513636 f +31 297 513639 e comhan@comhan.com i www.comhan.com

AUTOMATISERING

Bijlmermeerstraat 20a 2131 HG Hoofddorp t 023-5621313 e office@previservice.nl i www.droogijsstralen.nl

Fokkerstraat 31, 3905 KV Veenendaal Postbus 1040, 3900 BA Veenendaal t 0318 – 495858 f 0318 – 551611 e info@bemet.nl i www.bemet.nl

TEC / CAD College Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen t 024-3565677 e info@cadcollege.nl, i www.cadcollege.nl

DRAADBEWERKING

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Lintelerweg 15, 7556 PD Hengelo t 074-2423654 f 074-2914934 e info@mkg.nl i www.mkg.nl • ERP software voor MKB metaalbedrijven

BESTURINGSTECHNIEK/ ELEKTROTECHNIEK

Jan van de Laarweg 30 2678 LH De Lier t 0174-512419, F 0174-515893 e info@ce-bv.com

GEREEDSCHAPPEN, VERSPANEND Technisch Bureau Den Heuker Postbus 17 7490 AA Delden t 074-3765050, f 074-3764646 e info@denheuker.nl i www.denheuker.nl

Brabantse Non Ferro Gieterij BV Hearrewei 4a 9073 GA Marrum t 0518 - 411761 e info@wiltenburg.com i www.wiltenburg.com • reparatie van CNC-elektronica

TECHNISCHE KERAMIEK

Ceratec Technical Ceramics BV

Siriusstraat 11 5015 BT Tilburg t: 013-5427627 f: 013-5427607 e: info@loa.nl i www.loa.nl i www.loa-sp.nl

Poppenbouwing 35 4191 NZ GELDERMALSEN t 0345 58 0101 e info@ceratec.nl i www.ceratec.nl”

• Voor stralen, kataforese lakken, poedercoaten en natlakken • Wij verzorgen ook transport, assemblage en warehousing • Van enkele stuks tot grote series

• Ontwikkeling, bewerking en samenstelling van keramische componenten. • Ceramic on the right spot!

GRAVEERWERKEN

ROBOTS Brandsma Graveerwerken

GIETEN M. van Wiltenburg

• Slijpen en polijsten • Reinigen en CLEANROOM verpakken • Meer info zie website

LOA Lak B.V.

Impuls 30 1446 wx purmerend 0299 666276 www.nlgravure.nl info@nlgravure.nl

C&E Draad Bewerking BV

MKG ERP software

Industrieweg 13 7461 AA Rijssen t 0548-543793 f 0548-519565 e info@vangeenen.nl i www.vangeenen.nl

Bemet International B.V.

Limis BV Hengelosestraat 705, 7521 PA Enschede Postbus 545, 7500 AM Enschede t 053 - 483 65 36 i www.limis.nl

Previ Service b.v.

• reiniging machines / parken • reiniging zonder water • verwijderen spouwmuurisolatie

Komdex Software Ontwikkeling BV Arnoudstraat 13 2182 DZ Hillegom t 0252 68 29 18 e info@komdex.nl

Van Geenen BV Metaalfinishing

4D CAM BVBA

Postbus 92, 4870 AB Etten-Leur t 076-5012950, f 076-5020975 e info@bnfgieterij.nl, i www.bnfgieterij.nl • Aluminium en brons: zand- en coquillegieten

De kracht van Rolan Robotics; Specialist in industriële robotsystemen • Merkonafhankelijk • Klantspecifieke oplossingen • Leverancier met kennis van zaken

• brand-en slagstempels • diepgeëtste naamplaten in kleur ingelakt. rvs,koper • vormetswerk van zeer dunne plaat


agenda = door Koninklijke Metaalunie geïnitieerde activiteiten

VAKBEURZEN/HANDELSREIZEN 8 - 10 OKTOBER 2019

1 OKTOBER 2019

Metavak

Samenwerken met de ondernemingsraad

gorinchem.evenementenhal.nl/agenda

INFO:

CURSUSSEN/WORKSHOPS

8 - 10 OKTOBER 2019

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur tot 17.00 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

4 OKTOBER 2019 Functionerings-/beoordelingsgesprekken LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9:30 uur tot 16:45 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

DeburringEXPO www.deburring-expo.de

INFO:

16 - 23 OKTOBER 2019 K 2019 www.k-online.com

INFO:

1 OKTOBER 2019 LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

30 EN 31 OKTOBER 2019 Marktoriëntatiereis Verenigd Koninkrijk ‘Advanced Engineering’ www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

INFO:

6 - 8 NOVEMBER 2019

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur tot 16.45 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur tot 17.00 uur € 465,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

2 OKTOBER 2019 Jaarvergadering Noord LOCATIE: INFO:

Royal Goedewaagen, Glaslaan 29, 9521 CG Nieuw-Buinen www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

Social media in de metaal voor beginners LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

2 OKTOBER 2019 Workshop SOKA-BAU, Duitse vakantiegeldregeling LOCATIE: TIJD: INFO:

LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 14.30 uur tot 17.00 uur www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.00 uur tot 17.00 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer. www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

8 OKTOBER 2019 Industriële marketing in de metaal LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur tot 17.00 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer. www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

3 OKTOBER 2019

9 OKTOBER 2019

Sturen op de kostprijs

Praktische exporttraining van exportorder tot levering

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.00 uur tot 16.30 uur € 365,- (excl. btw) per deelnemer. www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

LOCATIE: TIJD: INFO:

4 OKTOBER 2019 Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.00 uur tot 17.00 uur. € 475,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur tot 16.45 uur www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

9 OKTOBER 2019

RIE Metaalbewerking in één dag LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.30 uur tot 16.45 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

8 OKTOBER 2019

Leidinggeven in metaalbedrijven

www.fmb-messe.de

JAARVERGADERINGEN

Maak een strategisch plan LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

2 OKTOBER 2019

FMB INFO:

7 OKTOBER 2019

Managen van ziekteverzuim

Liquiditeitsplanning LOCATIE: TIJD: KOSTEN: INFO:

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.00 uur tot 16.30 uur € 375,- (excl. btw) per deelnemer. www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

14 OKTOBER 2019 China consultdag, gratis sparren over uw China strategie LOCATIE: TIJD: INFO:

Koninklijke Metaalunie verzorgt diverse (branche) bijeenkomsten en essentiële evenementen. De meest actuele agenda vindt u op www.metaalunie.nl.

Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein 9.00 uur tot 17.00 uur www.metaalunie.nl > Actueel > Agenda

Data en locaties van evenementen zijn aan verandering onderhevig. Neem daarom eerst contact op met de betreffende organisatie. De redactie van Metaal & Techniek neemt geen verantwoording voor gemaakte (reis) kosten.

METAAL & TECHNIEK • SEPTEMBER 2019 •

41


op de bres

MKB-toets welkom

In de zomer van 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Koninklijke Metaalunie waakt voor onverwachte bedreigingen die de ondernemers in het industriële MKB-metaal kunnen raken en mikt op een efficiënte en eerlijke verdeling van de administratieve en financiële lasten van het Klimaatakkoord. Een MKBtoets moet de gevolgen van het akkoord voor mkb-ondernemers in kaart brengen.

“Het is nog volstrekt onduidelijk wat het klimaatakkoord voor ondernemers in het mkb gaat betekenen”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland afgelopen zomer. Een evenzo herkenbare als verontrus-

tende verzuchting. Gelukkig heeft het kabinet toegezegd een MKB-toets op het klimaatakkoord te laten uitvoeren. Zo’n toets is uiterst welkom, maar een gunstige uitkomst daarvan is afhankelijk van dappere kabinetskeuzes. De gevolgen van het klimaatakkoord voor het mkb zijn dus volstrekt onduidelijk maar heel erg duidelijk is al wel dat het energieverbruik van het mkb relatief bescheiden is ten opzichte van de totale nationale energieconsumptie. Ten aanzien van energie is een mkb’er in veel opzichten vergelijkbaar met een burger. En net als voor burgers geldt voor mkbondernemers dat energie beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar moet zijn en blijven. In het mkb wordt trouwens al decennia energie bespaard waardoor het mkb veel energie-efficiënter is geworden. Als straks alle nu ook nog in gang gezette besparingen met een terugverdientijd van vijf jaar zijn doorgevoerd, komt het meer dan ooit aan op ontzorging. Dit woord komt veel voor in het klimaatakkoord maar de wijze van ontzorgen moet nog volledig worden uitgewerkt, ook financieel. Welke garanties komen er bijvoorbeeld dat de Stimuleringsregeling Energie Transitie (SDE++ in jargon) in 2020 niet alleen verbreed maar ook makkelijk toegankelijk is voor het mkb? Het antwoord op deze vraag is cruciaal voor onder meer het al dan niet snel en massaal kunnen omschakelen van de klassieke centrale, grijzeenergie-inkoop naar een eigen decentrale opwekking van groene energie. Voor deze vorm van verduurzaming is het verder van belang dat de overheid snel en fors investeert in een netwerk dat het terugleveren aan dat net aankan. Ook moet er voldoende, alternatief aanbod zijn van duurzame elektriciteit in de situaties dat de eigen duurzame opwekking nog onvoldoende oplevert. Opslagfaciliteiten kunnen dan helpen. Koninklijke Metaalunie is van mening dat dappere kabinetskeuzes nu de gunstige uitkomst van de MKB-toets kunnen bespoedigen. Het heeft mede daarom ook geen pas om voor die tijd al te starten met ander onderzoek, zoals naar wettelijke eindnormeringen energieverbruik voor utiliteitsbouw.•

Gerard Wyfker, beleidssecretaris Koninklijke Metaalunie

42 • SEPTEMBER 2019 • METAAL & TECHNIEK


GREAT CONSTRUCTIONS ARE MADE WITH PASSION

- and a Migatronic

MIGATRONIC OPLOSSINGEN VOOR ALUMINIUM LASSEN Gebruiksvriendelijke, krachtige inverter machines voor precisielassen in aluminium en andere hooggeleerde materialen. Er is een Migatronic-machine voor elk type laswerk: reparatie, montage, constructie, industrie en robot.

migatronic.nl

NU CIALE M E T S PE A’S GRAMM LAS-PRO R VOO IUM ALUMIN N. E S S A L


UW INDUSTRIËLE TOELEVERANCIER

Buisbewerking Buizen in allerhande vormen en maten zijn de basis voor een breed scala van producten. In veel eindproducten wordt immers gebruik gemaakt van buizen: van winkeldisplays en winkelwagens tot meubilair en auto-onderdelen, van medische apparatuur tot verwarmingssystemen in de tuinbouw. Vidra Metaalproducten B.V. bewerkt stalen, RVS en aluminium buizen voor al deze toepassingen – en vele andere.

Draadbewerking Vidra Metaalproducten B.V. is gespecialiseerd in de bewerking van draad in diktes van 3 tot 13 millimeter. Met moderne buig- en lasapparatuur realiseren wij 2D en 3D draadproducten in vrijwel elke gewenste vorm.

Draadpanelen Draadpanelen zijn toepasbaar in vele verschillende situaties. Ze zijn zeer geschikt als afrastering of als afscherming van machines. Er zijn echter veel meer industrieële toepassingen. Draadpanelen worden gebruikt bij winkelinrichting, standbouw, musea, dierenverblijven. Welk type draadpaneel is het beste voor uw situatie? Er zijn diverse opties. Wij adviseren u graag.

Vidra Metaalproducten B.V. is uw toeleverancier Vidra Metaalproducten B.V. is de vaste toeleverancier van draadproducten voor vele opdrachtgevers in zeer uiteenlopende vakgebieden. Wij nemen deze rol van toeleverancier heel serieus en stemmen onze productie optimaal af op de eisen en wensen van onze klanten. Wij denken actief met u mee over de beste manier waarop wij u van dienst kunnen zijn.

Wanneer u ons inzet voor de levering van uw draadproducten, maken wij glasheldere afspraken met u. Wat zijn de specificaties voor uw draadproducten? Hoe groot is de oplage die u nodig hebt? Wanneer en hoe moet de levering plaatsvinden? Wij zorgen ervoor dat aan al uw voorwaarden wordt voldaan. Bij elke opdracht weer. Uit voorraad leverbaar: - gepuntlaste panelen blankstaal - gepuntlaste panelen RVS - gedrukt geweven draadpanelen

Adres Vidra Metaalproducten Industrieweg 21 7442 CV Nijverdal Contact www.vidra.nl 0548 625 687 Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:30 ISO 9001:2008 Gecertificeerd


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.