Page 1

8

Den fynske Efterskole for Musik, Dans og Teater

Nyhedsbrev Å r g a n g

2 ,

N u m m e r

4

O k t o b e r

2 0 0 7

SE HER: •

Få tilsendt fremtidige nyhedsbreve på mail - send en mail til: viby@vibyefterskole.dk

Husk: Adventsmødet d. 6. og 7. december

I dette nummer: At turde tage springet

2

Mit liv er en rejse

3

Besøg fra Italien

4

Adventsmødet Bare det var mig……. At starte på Viby Efterskole

Folkedans i den første uge

Af Sasha Kyhnæb, 10.kl.

bagage med som mig. Jeg blev

sede folkedans. Men så snart

så overrasket og overrumplet

min søsters stemme lød, stop-

Først da vi så skiltet til Nørre

da hun kom, at der lige gik et

pede min hjerne op. Det var

5

Åby, gik det op for mig, hvor

minut, før jeg overhovedet talte

som om, at jeg havde været i

jeg var på vej hen, og hvad det

til hende. Vi lagde ud med at

en anden verden, jeg havde

5

egentlig var, jeg havde sagt ja

give hånd, og præsentere os

ikke skænket dem en tanke. De

til. Jeg kendte jo ikke et øje.

selv. Det var svært at bryde

levede jo videre derhjemme,

Med hjælp fra familien slentre-

isen på ganske få minutter, og

samme rutiner, samme skæn-

de jeg op til det, der skulle

vi var da heller ikke bedste

derier, næsten. Nu stod jeg

være mit værelse de næste 10

veninder lige fra starten af,

her, med 2 andre unge menne-

måneder. Noget

af det før-

men noget inde i mig sagde, at

sker bag mig, som var ligeså

ste ,jeg tænkte på, var, hvor-

jeg ville komme godt ud af det

spændte, som jeg havde været,

dan jeg nogensinde skulle være

med denne pige.

da jeg skulle ringe hjem. Jeg fik

6

Musicalen 2008: Rottefængeren

8

Elevforeningen

10

5 og 10 års jubilæum

11

Åbne arrangementer på Viby Efterskole

12

Nyt fra skolevejledningen

12

tryg og afslappet ved at bo der

Da jeg sagde farvel til famili-

fremstammet, at det var mig

sammen med en helt fremmed.

en, var mine følelser og stem-

der ringede, og at jeg ville tale

Det halvskæve sorte skilt for-

ninger ikke kommet helt på

med mor. Da jeg hørte min

talte mig, at min ”roomie” hed

plads. Det var underligt at sige

mors stemme, brast jeg i gråd.

Katrine. Straks begyndte jeg at

farvel, for jeg vidste jo, at vi

Det gik op for mig, hvor meget

forestille mig, hvordan hun så

ville ses igen. Men de opførte

hun fylder i min hverdag, selv-

ud, hvordan hun var, hvor hun

sig som om, at jeg skulle flytte

om jeg ikke altid vil indrømme

kom fra osv. Endelig, efter en

til Grønland. Jeg fik ikke hjem-

det. Samtalen var lidt trykket,

halv times venten, kom hun ind

ve, ikke første dag i hvert fald.

men da jeg lagde på, kunne

på værelset. Denne høje tynde

Det kom først 3 dage efter, da

enhver jo se, at jeg havde

pige med lyst hår og blå øjne

jeg ringede

for første

hjemve. Jeg turde næsten ikke

skulle jeg dele værelse med.

gang. Jeg glædede mig til at

gå ind til aftendrikken, så jeg

Som jeg i smug havde håbet

fortælle om alle de sjove ting,

gik ud på et toilet for at friske

på, havde hun ligeså meget

vi havde lavet, som da vi dan-

mig lidt op. Ingen måtte se, at

hjem

Fortsættelse på side 3


Side

2

At turde tage springet! Af René Hansen, Forstander

trække eleverne op som et

lykkes første gang - men det

ur – så de aldrig går i stå.

er måske netop heri, det

Efteråret nærmer sig med

I en undersøgelse som Efter-

ægte perspektiv viser sig.

hastige skridt - og løvfal-

skoleforeningen har sendt på

Hvert hold er noget særligt –

dets mange farver præger

gaden, er der en forældre,

I

hverdagen. Et løvfald der

der på et spørgeskema har

2008, og vi skal sammen

på smukkeste vis synliggør

skrevet: Vort barn har lært

skabe et godt ophold. Et

årets cyklus - også på en

meget om andre mennesker,

efterskoleår hvor I hver især

efterskole. Her har vi jo

har selv fået spændt den

vil møde andre unge med

netop i juni måttet sige

indre fjeder – eller som en

forskellige baggrunde og fra

farvel til mange farverige

anden forældre skriver: Det

forskellige egne af landet. I

og glade elever, der efter

bedste ved efterskolen har

skal opleve et fællesskab,

et år på efterskole nu er

været det at møde tydelige

som kommer i centrum – et

klar til at springe ud et nyt

og engagerede voksne, som

forpligtende fællesskab. Det

sted.

har gjort ham bevidst om sin

betyder, at hensynet til kam-

modtog vi i august en ny

egen identitet og værdier.

meraterne, og det man er

gruppe unge, der er klar til

Der er ikke meget forskel på

fælles om, nødvendigvis må

at spire og springe ud i fuld t

det, Kresten Kold sagde for

sættes højere end hensynet

flor på Viby Efterskole.

over 100 år siden og det, en

til en selv. Og ja – det bety-

forældre har skrevet sidste

der så også, at man ikke har

I den lange stille vinter, som

sommer

og

alle de personlige friheder,

sommerferien udgør på en

samfundet og kravene i øv-

som man er vant til. Man

efterskole, har der dog væ-

rigt er selvfølgelig helt an-

kan sige, at man befries for

ret ivrig aktivitet bag faca-

derledes i dag.

sig selv lidt – og det er fak-

den. De sidste udbedringer

Vi vil dog stadig forsøge at

tisk i sig selv en enorm fri-

af badeværelser og kælder-

trække uret op – vi hjælper

hed for jer – som I skal ud-

gulv efter vandskaderne for

den enkelte til at spænde

nytte og få glæde af. Vi skal

et år siden har vi først kunne

den indre fjeder, vi vil gerne

gøre hinanden synlige i fæl-

færdiggøre nu, hvor skolen

være tydelige voksne, som

lesskabet

stod tom.

vil engagere os i eleverne og

hvor alle yder sit – målet er

Der er også blevet installeret

fællesskabet.

nået, når den enkelte ser sin

et helt nyt og moderne va-

Det er karakteristisk for vo-

egen nødvendighed i dette

skeri.

res samfund og den tid, vi

fællesskab. Det kræver en

har gjort ham

Gårdhaverne har fået møbler

lever i, at vi søger mening i

stor indsats at nå dette fæl-

bevidst om sin

- så nu er der skabt et dej-

oplevelser. Men oplevelser i

lesskab og med en positiv

ligt udemiljø, der både kan

sig selv giver ikke mening.

indsats og vilje til samarbej-

bruges til lektielæsning og

Hvis en oplevelse ikke har

de, så når man langt. Forud-

hygge.

betydning for ens liv bagef-

sætningen for at det lykkes

Det var derfor med stor glæ-

ter, men alene har til hensigt

er, at vi er trygge – er gode

de, at vi d. 19. august mod-

at adsprede i øjeblikket – at

ved

tog den nye flok for-

fylde tiden ud, at underholde

hinanden

ventningsfulde elever,

– giver den ikke mening.

hinandens forskelligheder.

der skal udgøre elev-

Vi har på Viby Efterskole – i

Det er med denne baggrund,

holdet 2007/2008. I

linie med et klassisk dannel-

at vi har defineret de klare

kan

i

sesideal – en holdning til,

og trygge rammer, vi som

bladet læser nogle af

hvad der er godt og dårligt.

skole sætter for jeres op-

deres kommentarer til

Der er forskel på at læse

hold.

det at starte på efter-

Dostojevskij og en eller an-

For at I ALLE kan fokusere

skole,

den knaldroman. Derfor har

på det væsentlige – jeres

altid er en nem pro-

vi

personlige udvikling igennem

ces.

hvor vi har udvalgt en masse

Jeg udtrykte det såle-

kvalitative aktiviteter – det

des i min åbningstale:

er ikke tilfældigt. Det er vig-

Vi har fået startet godt op,

”Kresten Kold – den

tigt for os, at man kan per-

og eleverne voksede fanta-

gamle

skolemand,

spektivere sine oplevelser i

stisk med opgaverne i for-

som for langt mere

noget større – det giver livet

bindelse med Efterskolernes

end 100 år siden i høj grad

mening. Vi vil gerne opfordre

Dag, hvor de optrådte og

førte Grundtvigs skoletanker

jer til at ville noget med

viste interesserede rundt på

ud i livet – han sagde:

at

jeres liv – tage kampen op.

skolen.

at

Det er ikke alt, der bare

Vi var på løvfaldstur ved Hindsgavl slot, hvor naturen og historien er smukt forenet.

Det bedste ved efterskolen har været det at møde tydelige og engagerede voksne, som

egen identitet og værdier

Det, at starte på efterskole, er at turde tage springet.

På samme måde

skolens N y h e d s b r e v

andre

steder

hvilket

opgave

ikke

er

men

sammensat

et

tiden

skoleår,

bliver

elevholdet

et

hinanden, og

2007-

fællesskab

respekterer respekterer

et forpligtende fællesskab.”


Årgang

2,

Nummer

4

Side

3

Kalender Oktober

November

December

1-7/10 Besøg af en Italiensk klasse

1/11

Ung til ung vejledning

29/11

Shaufussballetten ”I’m bad”

5/10

Forlænget weekend

3/11

5 og 10 års jubilæum

30/11

Klippe-klistre-dag

9/10

Foredrag v Ung til ung om

9-16/11 Projektuge

6-7/12 Adventsmøde

13-21/10 Efterårsferie

23/11

17/12

Musical-dag incl. rollefordeling

23/10

18/12

Elevernes juleafslutning

Alkohol- og stofmisbrug

25/10

Foredrag v/Jacob Holdt

Foredrag v/Sexolog: Kærlig-

23/11 og

hed, sex og kønssygdomme

25/11

Forældresamtaler

Spil dansk dag

26/11

Musicaloplæg v/Steffen Rode

Mit liv er en rejse...

20/12 –2/1 Juleferie

Efter godt 5 dage, var stemningen

ung, om at være menneske, sy-

allerede hundrede, hvis ikke tu-

nes jeg. Jeg har mødt mange nye

sind gange

bedre. Man havde

personligheder på godt og ondt,

jeg havde grædt. Pludselig gik

fundet nogen, man kunne sam-

og lært hvor vigtigt det er at ac-

døren op, og der stod en dreng

men med, måske dem der boede

ceptere folk, for dem de er. Man

foran mig. Da hans øjne mødte

tættest på en. Man blev nødt til at

kan ikke have fordomme på en

navn eller

mine, kunne jeg godt fornemme,

spørge folk, hvad de hed, før man

efterskole, for så kommer man

ansigt, som

at jeg stadig var grædende. Den-

kunne indlede en samtale. I de

ikke særlig langt. Jeg tænker nu

små grupper vi var i, fx kontakt-

på, hvor godt og nemt det er at

havde

ne dreng formåede at lægge armene om mig, trøste mig, som

grupperne,

og

være her. Tænk på hvordan det

den vildtfremmede jeg var for

gangene, dannede vi venskaber

føles om et års tid. Jeg kan næ-

at tage sig af

ham. Han sagde, at jeg var for

på kryds og tværs. Den dag i dag

sten ikke vente til hver dag be-

mig, lige da

god til at bukke under for hjemve-

kan jeg slet ikke forestille mig,

gynder, og jeg ville næsten øn-

hvordan mit liv ville havde været,

ske, at jeg ikke skulle sove. For

jeg havde

en. At det hele ville gå over igen. Dér havde jeg meget svært ved at

hvis jeg ikke havde mødt alle de

den stemning, det sammenhold,

tro på ham. Den dreng, som jeg

mennesker, som jeg har mødt her

der er på en efterskole, det er

ikke kendte ved navn eller ansigt,

på Viby. For de har alle sat sine

noget jeg ville ønske alle kunne

dreng vil jeg

som havde overskud til at tage sig

spor på min personlighed. De er

opleve, for det er noget man al-

aldrig

af mig, lige da jeg havde mest

en del af mit liv nu, hvad enten de

drig kan opleve andre steder. Jeg

kan lide det eller ej. Jeg har lært

elsker at være efterskoleelev.

glemme.

brug for det, den dreng vil jeg aldrig glemme. Han var grunden

meget om mig selv, om at være

Fortsættelse fra forsiden

bordgrupperne

Den dreng, som jeg ikke kendte ved

overskud til

mest brug for det, den

til, at jeg formåede at blive på efterskolen den første weekend. Den omsorg og medfølelse han viste over for mig i det øjeblik gjorde, at jeg var fuldstændig helt og aldeles sikker på, at jeg ville kunne lide at være her. Så sandt som drengen havde sagt, gik hjemveen over igen allerede samme aften. Næste uge gik med, at vi måtte lære skolen at kende, lære hinanden at kende. Det var svært, hårdt, men det modnede mig også meget. Jeg lærte, at man altid skal være åben for idéer, og tage initiativet til aktiviteter. For man kan ikke forvente, at alle andre gør det, hvis man ikke også selv gør en indsats.

N y h e d s b r e v


Side

4

Besøg fra Italien Mantova-området i det nordli-

Da det blev torsdag drog en

ge Italien ytrede ønske om

del af Viby-eleverne hjem på

udveksling, blev det til en an-

weekend med 1-2 italienere.

den type udlandstur for elev-

Derved fik de også mulighed

holdet 07/08.

for at opleve livet i en dansk

De 20 italienere oplevede et Danmark i dets flotteste efterårsskrud. Første dag foregik i København med dets mange seværdigheder og da italiener-

familie på tæt hold. En unik mulighed, som sikkert bliver gengældt, når Viby Efterskole i foråret

2008

drager

til

det

nordlige Italien på genbesøg.

ne ankom til Viby åbnede vores elever dørene

til deres

værelser, så italienerne kunne blive indkvarteret. Ugen igennem var der et tæt program. Første aften underholdt elever-

Italienerne deltog i den alm. undervisning

Hovedformålet er naturligvis at præsentere vores elever for andre levemåder og derigennem give dem et dybere indblik i og forståelse af

Af Jens Christian Tambjerg,

ne med uddrag fra weeken-

lærer

dens show. Derudover bestod

Viby Efterskole har netop haft

”almindelige” skoledage, som

besøg fra Italien. 17 piger, 1

dog var tilpasset vores italien-

Mange kontakter er givet ble-

dreng og 2 lærere tilbragte en

ske gæster. Bl.a. prøvede de

vet knyttet, hvilket selvfølgelig

uge i Danmark og i særdeles-

dans og musik – noget de ikke

er

hed på Viby Efterskole. Hvorfor

er vant til i det italienske sko-

ved

nu det? På Viby har vi tradition

lesystem. En dag i H.C. Ander-

målet er naturligvis at præsen-

for én årlig udlandstur, gerne

sens fodspor og besøg på Bal-

tere vores elever for andre

til

storby/

letskolen i Odense, samt en

levemåder og derigennem give

hovedstad. Men da Mette Os-

løvfaldstur til Hindsgavl blev

dem et dybere indblik i og for-

car, på hendes forrige skole,

der også plads til. Om aftener-

ståelse af andre. Italien er

tidligere

ud-

ne var der også forskellige

naturligvis en del af EU og

en

aktiviteter, arrangeret af Ole

”den europæiske familie”, men

gylden mulighed for at Viby-

og af vores elever. Alt dette

vi har fundet ud af at der er

eleverne

lidt

for at italienerne kunne opleve

mange ting, der er forskellige i

mere ind under huden på en

det danske fænomen: efter-

de to lande, og vi glæder os til

fremmed kultur. Så da én af

skole.

at det bliver vores tur til at

en

ugens

europæisk

har

arrangeret

vekslingsrejser,

Mettes

andre.

Alle var på en fælles ”Løvfaldstur”, ved Hindsgavl slot

N y h e d s b r e v

kunne

gamle

var

her

komme

kontakter

fra

program

af

2

en

fantastisk

udvekslingen.

besøge italienerne.

sidegevinst Hovedfor-


Årgang

2,

Nummer

4

Side

Adventsmødet Efterskole. Tilmelding til arran-

mentet er kædet

gementet følger senere.

sammen

Det traditionsrige adventsmø-

Adventsmødet er en fast tradi-

konferencierer.

de i december, hvor eleverne

tion på skolen og har hvert år

for første gang viser et færdigt

bragt forældre og søskende til

I pausen vil der

produkt på scenen er i år delt

eleverne sammen til et festligt

blive

over 2 aftener: Torsdag d. 6.

arrangement,

kaffe og vi op-

og fredag d. 7. december.

optræder med sang, musik og

fordrer

Vi har valgt at gennemføre 2

dans.

lægge

ens arrangementer, da det så

Skolens to kor indleder hen-

skilling til fordel

er muligt for flere familiemed-

holdsvis 1. - og anden 2. del.

for

lemmer at se eleverne optræ-

Musikken er sat sammen ud

de. Vi anmoder derfor alle ,der

fra musikundervisningen på de

Vi håber på end-

er bosat på Fyn og i trekants-

enkelte

og

nu en stor til-

området, om at komme tors-

hvert

optræder

slutning fra for-

dag d. 6. december, så de, der

med to til tre numre. Dansen

ældre, søskende

så bor længere væk, har mu-

er ligeledes med udgangspunkt

og gamle elever

lighed for at deltage fredag

i undervisningsholdenes dagli-

til at gøre disse

aften. Det bliver muligt at invi-

ge træning indenfor de forskel-

2 aftener til no-

tere hele familien med til Viby

lige stilarter jazz, funk, street,

get særligt.

Af René Hansen

hvor

eleverne

sammenspilshold af

holdene

af

to

serveret til

at

en

Røde

lille Kors.

disco og samba. Hele arrange-

Bare det var mig….. der var elev på Viby Efterskole!!

over.

hvor alle der interesserer sig for

Ikke at jeg ønsker min ungdom

Derfor er det vigtigt, at alle jer

Viby, har et aktivt forum for

igen, - men hvor må det være

der læser Viby Nyt, ikke kun

udvikling, nytænkning, og sund

alle tiders at kunne være sam-

glæder jer over at det går godt,

debat om skolens værdier, ind-

men med en masse jævnaldren-

men også gør jer nogle tanker

hold og fremtid. Vi ser derfor

de, der er kommet her på Viby

om,

fastholder

gerne at mange forældre, tidli-

af samme grund som én selv,

grundtanken med Viby, og sam-

gere elever og alle andre med

interessen for musik, dans og

tidig udvikler os som skole.

interesse for Viby, tilslutter sig

teater, og selvfølgelig det faglige

Mange skoler, højskoler og ef-

skolekredsen og deltager i ud-

som tilværelsen og samfundet

terskoler er opstået véd at en

viklingen af skolen. Det

fordrer.

gruppe mennesker har haft et

er vanvittig spændende,

Jeg har været i bestyrelsen for

fælles ønske om at drive skole.

-ikke mindst når vi skal

Viby i en årrække, har glemt

Viby er skabt omvendt. Her var

navigere i politisk uroligt

præcist hvor længe, men har på

der ”pludselig” en skole, og så

vand, som 10. klasse-

sidelinien fulgt den smittende

skulle bestyrelsen opstøve en

debatten er et godt ek-

entusiasme

kreds af interessenter omkring

sempel på.

ansatte og elever, og glædet

skolen.

Skolens

mig derved.

Derfor har Vibys skolekreds altid

ling er det naturlige tids-

Dejligt at se så mange menne-

været forholdsvis beskeden, og

punkt for skolekredsen

sker der VIL det her, VIL efter-

bestået af få lokale kræfter og

at

skolen, -hinanden og alt det, der

nogle tidligere elever.

bliver

følger med.

Det er alt sammen meget godt,

grund til at møde op til

De sidste par år har jeg besøgt

men er det godt nok til de ud-

generalforsamling,

mange efterskoler, set godt og

fordringer vi vil møde fremover?

Johannes Møllehave vil

skidt,

men

der

altid

kendetegner

glædet

hvordan

vi

Bestyrelsesformand Henning M. Mortensen byder det nye elevhold velkommen

generalforsam-

mødes,

og i 2008

der

en

ekstra da

mig

Vi skal fremad, -og ikke stille os

over, at det er Viby jeg sidder i

tilfreds med, at det ”går da rig-

bestyrelsen for. Vi har en skole

tig godt”.

med rammer vi kan være stolte

Det er bestyrelsens ambition at

Af Niels Erik Højbogaard,

af, og en atmosfære der gør, at

have en stor dynamisk skole-

Næstformand i bestyrelsen

man føler sig rigtig godt tilpas.

kreds, der kan virke som spar-

Det skal vi passe på, også frem-

ring for bestyrelse og ledelse og

deltage,

reservér

datoen 14. april 2008.

N y h e d s b r e v

5


Side

6

At starte på Viby Efterskole nye venner. Vi synes det at tage på efterskole er en god idé, fordi man udvikler sig socialt, fagligt og mentalt. Det er en meget sjovere og hyggeligere måde at gå i skole på, og man har mere lyst til at deltage i timerne. Det er en god måde at starte på en frisk, man lærer også, at acceptere alle som de nu en-

Den første aften blev der grinet meget - et godt udgangspunkt for nye venskaber

gang er. Af Kirstine Junge, 10.kl. og Cathrine Grønnegaard, 10. kl.

det er vi rigtig glade for, fordi Det at starte på efterskole kan

den er med til at udvikle os og

være svært for nogle.

hjælpe os videre i livet, og så

Lige

da

vores

forældre

var

interesser:

men alligevel var det hårdt.

Teater.

Vi synes,

at det her skulle være vores

det at tage

Det var bare fedt at starte et

hjem de næste 10 måneder.

på efterskole

nyt ”liv” og møde en masse

er en god

så startede begyndte tankerne

idé, fordi

ke, vi savnede hverdagen der-

sig socialt, fagligt og mentalt.

fordi det er en skole for vores

kørt, var vi parate til at starte, Første uge tænkte vi ikke over,

man udvikler

Vi har valgt Viby Efterskole, og

nye mennesker. Da anden uge at få frit spil, og vi kunne mærhjemme. De første uger hjalp skolen os med at lære alle de andre at kende, vi var f. eks på overlevelsestur, som skolen så fint har valgt at kalde naturtur, men det var en rigtig god tur hvor vi så hinanden på helt nye måder. De første uger har været rigtig gode, og vi har fået en masse

Navnelege, fakkeloptog, folkedans, naturtur, dans, musik og teater samt boglige timer….

N y h e d s b r e v

Musik,

Dans

og


Ă…rgang

2,

Nummer

4

Side

N y h e d s b r e v

7


Side

8

Musicalen 2008: ”Rottefængeren” Af Steffen Rode En politisk thriller om magtmisbrug,

han febrilsk mad op på to

retning af et par stole men

alliancer og fejlslag-

tallerkener, mens vi prøver

bliver alligevel selv stående

ne strategier er på

at formulere et par spørgs-

rastløs midt på gulvet.

plakaten,

mål.

når

Viby

sikforestilling

på fadet er det et temmelig stort stykke

”Du hedder Steffen Rode,

”Hvad

handler

”Rotte-

fængeren” om?”

”Hvordan kan du spørge da. Jeg er den kendteste

er

den

er

næsten

i

Danmark,

”Handler

den

ikke

om

andet?”

mand i Nørre Åby.” ”Hvad synes du om valget

”Nej, egentlig ikke.”

af årets musical?”

”Jamen, er rotterne ikke et billede på noget andet?”

”Hvad for en musical…?” ”Rottefængeren…!”

der har fundet nåde

”Hvad i alverden mener du

”Nå, den…” Han spejder

for dramaturgiatets skarpe

med det? Kan du nå det

utålmodigt mod døren. Det

blik. Vi fanger en af drama-

stegte flæsk?”

er tydeligt, at hans tanker

turgiatets

travle

medlem-

”For

eksempel

menne-

mer efter et møde for at

skets dunkle sider… grådig-

stille ham et par spørgsmål

hed… magtsyge…?”

om det spændende valg.

”Det

handler

mest

er et andet sted. ”Er du tilfreds med…?” ”Ja, jeg hader rotter. Nå,

om

endelig!”

”Hej, vi kommer fra…”

nogle rotter, som plager en

En bakke med tre kaffe-

”Flyt dig, jeg har travlt,”

lille by ved at æde alt, hvad

kander og to kagefade bæ-

de kommer i nærheden af,”

res

siger

dramaturgiatmanden

synligt lettet, og han be-

mer fra Nyhedsbrevet. Er

og propper en halv medi-

mægtiger sig det ene fad

det dig, der hedder Steffen

ster i munden.

med utilsløret ejermine.

siger dramaturgiatmanden. ”Undskyld, men vi kom-

Rode?”

ind.

Instruktøren

er

”Kan man læse stykket

”Hvordan vil du gribe op-

som en analogi over den

gaven an?” spørger vi for at

klart. Det ved enhver sgu

politiske

komme i gang.

da. Jeg er den kendteste

det ikke er dig, der har

mand på skolen.”

magten – men magten der

yderste stykker med skor-

har dig?”

pe, det er de bedste. Og så

”Ja, det er mig. Det er da

virkelighed,

hvor

kage, der har

”Undskyld igen. Vi kunne

sat sig fast.

ikke genkende dig i farten.

Dramaturgiatmanden kig-

Må vi stille dig et par

ger måbende på os. ”Mig?

spørgsmål?”

Hvad fanden mener du? Jeg

”Nej, det ved den søde

aner ikke, hvad du taler

grød I ikke må. Jeg skal

om!” Han søger ned mod

have noget at spise, og

udgangen..

det skal være nu!” ”Jamen,

vil

først

spise

de

må vi se, hvad appetitten…” ”Det var nu mere musicalen, spørgsmålet gik på…” ”Nå, den…” siger han med munden fuld af kage. ”Er spillestilen ikke lidt af

”Er der tale om moderne

et problem? Hvordan vil du

vil

politisk satire? Om et por-

forene

træt af magtens fysiogno-

rende stil med den politiske

musical…”

mi?”

satires

Det

skal

kes…?”

læserne

”Jeg

gerne vide lidt om årets ”Sagde

N y h e d s b r e v

ikke?”

Ræk mig lige frikadellerne!”

Det

ukendt

sørgelige rester

i

premiere d.31.januar

som

dømme efter de

fraværende

om det? Det ved alle sgu

”Rottefængeren,”

i halsen. At

han

”Den handler om rotter.

svenske rock-musical

noget kage galt

nikker

med

2008.

han har fået

et par minutter af hans tid,

uhellige

ne op for årets mu-

ser ud, som om

eller andet. Da vi beder om

kommer væltende.” Ved buffetbordet skovler

efterskole slår døre-

Instruktøren

som om han venter på et

mig inden sultens slavehær kor-

ruption,

Der venter mange forberedelser, før årets musical er klar!

køkkenet. Jeg skal skynde

du

læserne?

altså

tryk-

Dramaturgiat-

”Spørg instruktøren!” råber han irriteret og forsvinder ud ad døren.

manden klør sig i sin

---

sparsomme hårvækst og

Senere finder vi instruk-

eventyrets kontante

fabuleudtryks-

måde?” ”Hvad med et stykke kage?” Han tager sig i det: ”Et lille stykke…?” ”Hvad

med

et

svar…?!

ser pludselig opmuntret

tøren

lærerværelset.

Skal rotterne i din fortolk-

ud. ”I kan gå med ud i

Han går anspændt rundt,

ning fremstå som kropslig-


Årgang

2,

Nummer

4

Side

gjorte symboler på den menne-

Næste dag opsøger vi sceno-

skelige dårskab eller skal de

grafen i den store teatersal,

forberedt og

snarere ses som selvstændige

hvor han er i færd med at med

gennemtænkt.”

individer med en kompleks psy-

at tage nogle mål af gulvet.

kologi?”

”Det er dig, der hedder Steffen

”Ja, det er vel… det kan man jo ikke sådan uden videre… det er

Rode, ikke?” Scenografen

det hele er meget vel-

”Kunne sådan et eventyr ikke inspirere dig til at lave en rigtig gam-

tomme-

meldags scenografi med

et vældig godt spørgsmål. Og

stokken fra sig og ser såret ud.

fortæppe og scenetræk

yderst relevant. Rotterne er jo…

Man skulle tro, han var skuespil-

og rundhorisont og hele

rotterne er skurkene. Jeg hader

ler.

smider

maskineriet?”

rotter! Ja, rotterne er skurkene!

”Jeg kan slet ikke forstå, at du

”Det er en glimrende

Så afgjort!” Han stopper tilfreds

kan spørge om sådan noget! Det

idé! Det har jeg også

et stort stykke kage i munden

ved du sgu da! Det ved enhver!

tænkt på. Jeg tænkte

og gumler løs.

Jeg er den kendteste mand på

faktisk på det, lige før

Nordvestfyn!”

du kom. Det er jo et

”Men er de ikke også ofre…?” ”Nej, nej, de bliver bare slået

”Instruktøren siger, du ved alt

ihjel. Af rottefængeren. Og så er

muligt. Ved du, vi skal spille

jeg

det problem løst.”

”Rottefængeren?”

inspireret til at bruge

”Er det ikke rottefængeren, der er skurken?” ”Nej, naturligvis ikke. Rottefængeren

er redningsmanden.

Han er helten!” ”Men

du

ved

jeg

det...

”Pottetræneren…?

Foregår det på en vuggestue?” ”Nej, det bygger ganske vist på et børneeventyr…”

rottefængeren

slår

jo

også nogen ihjel…” ”Gør han det…?

”Selvfølgelig sagde

”Ja, det er noget med børn. Det tænkte jeg nok. Jeg har

Hans hånd

standser tøvende over kagefadet. ”Er det i virkeligheden ikke

eventyr, forstår du, så

hele

kunne det

godt

blive

gammeldags

teatermaskineri med rundhorisont og scenetræk og… og ved du hvad, så tror jeg sgu vi skal have

eneste

du så?!”

opsætning af

”Hvad siger teknikken til det?”

vedet.”

”Jamen, så finder jeg bare på

lidt længere over det?”

fra den hidtil

et rigtigt fortæppe! Hvad siger

allerede en hel scenografi i ho”Tror du ikke, du skulle tænke

Billederne er

noget andet. Det er der ingen der lægger mærke til.”

Rottefængeren i Danmark på Herlev

sådan, at rotterne og rottefæn-

”Det er ikke nødvendigt! Bille-

”Bortset fra publikum…?”

Teater i år

geren er to sider af samme sag,

derne vælter ind! Jeg ser pude-

”Naturligvis, bortset fra publi-

2000

nemlig politisk og moralsk an-

rum, børnemøbler i overstørrel-

kum.” Han får pludselig et listigt

svarsforflygtigelse?”

se, kæmpepotter!”

udtryk i øjnene, så træder han

”Er de det?” ”Hvordan skal det anskueliggøres rent scenisk?”

9

”Må vi skrive det?”

helt hen til Nyhedsbrevets ud-

”Nej, for pokker, det skal ikke

sendte og hvisker:

afsløres! Men du kan skrive, at

Fotograf: Rikke Steenvinkkel Nordenhof

”Men de kommer jo alligevel…!”

”Scenisk…?” ”Hvilken betydning vil det få for kostumerne og det scenografiske udtryk?” Instruktøren ser ud, som om han har fået noget kage galt i halsen. At dømme efter de sørgelige rester på fadet er det et temmelig stort stykke kage, der har sat sig fast. ”Undskyld,” mumler han. ”Jeg bliver lige nødt til… jeg har det ikke så godt… Snak med scenografen, han ved alt muligt…” Han kommer vaklende på benene og tumler ud ad døren med en faretruende ansigtskulør og en besynderlig rumlende lyd fra et sted inde bag skjorten. ---

N y h e d s b r e v


Side

10

Elevforeningen - VelfB Af Katrine Dreyer,

På de sidste par møder har

jubilæum.

Formand

der været stor fokus på

Vores næste projekt bliver

jubilæet

lige

musicalen-dagen i februar,

Vi i VelfB har haft et

rundt og hjørnet. Eleverne

hvor vi blandt andet allere-

forholdsvis

travlt

fra 97/98 og 02/03 har hen-

de er ved at finde på nogle

Ligesom

holdsvis 10 og 5 års jubilæ-

fede nye tiltag, så glæd dig,

at

um og vi håber på, at man-

det bliver et sikkert hit.

tilpasse sig det nye

ge vælger at tage til Viby og

IGEN, igen, igen vil vi ap-

skoleår, er vi ved det

gense alle vennerne fra den

pellere til jer gamle elever

samme. Der er ble-

gang og

ligeledes se en

derude, der sidder med en

meget forandret Viby Efter-

fed historie på lommen fra

skole.

Hvis DU sidder der-

dit liv efter Viby. Det kan

ude og har jubilæum i år,

være du underviser i dra-

men ikke har fået en invita-

ma, vil reklamere for en fed

tion, så er den på næste

uddannelse du er ved at

side.

tage, har fået et ulækkert

Grunden til vi ikke er helt

udslet eller har skrevet en

sikre på, at alle får invitatio-

børnebog. Alt mellem him-

nen i postkassen er, at det

mel og jord.

med

kontakt-personerne

det mindste som du gerne

som er valgt i de forskellige

vil dele med andre gamle

årgang simpelthen ikke har

viby’er, så skriv en mail til

vet evalueret på gamle sa-

fungeret.

forstander@viby-

ger, måder at gøre tingene

blive rigtig rigtig glade hvis

efterskole.dk

på og faktisk hele

de, der ved, at de er kon-

nedreyer@hotmail.com.

fundamentet

i

takt-personer vil kontakte

håber på at høre fra mange

VelfB, og vi har

os på ny og selvfølgelig få

af jer derude.

fundet måder at

holdt styr på, hvem der er

Til slut vil jeg lige sige til

gøre

flyttet osv. Det er det man

jer, som jeg har stødt på i

anderledes på. Vi

har meldt sig til,

forbindelse

håber det vil fun-

bruger alt for meget tid på

mine ”kollegaer” i VelfB, at

gere; for os så vel

det.

jeg synes, det hele er ved

som for alle Jer

Vi ser frem til jubilæet, men

at køre på skinner, og jeg

trofaste medlem-

nok mest Mikkel s. og Chri-

har nydt mit første halve år

mer.

stian der begge fejrer 5 års

som formand.

efterår. skolen

Der var gensynsglæde, da elevholdet 2006/07 mødtes igen i september

Gamle elever nyder at blive pisket gennem de gamle serier af Marianne

N y h e d s b r e v

er

ved

nogle

ting

som

ligger

Derfor

ville

vi

da vi pt.

Hvis du har

eller

med

Katri-

Viby

Vi

og


Årgang

2,

Nummer

4

Side

Årgang 02/03 , da de var elever på Viby

5 & 10 års Jubilæum Årgang 02/03 og 97/98 Festlighederne afholdes lørdag d. 3. november 2007 på Viby Efterskole. Arrangementet begynder kl. 13.30 og slutter kl. 21.00.

Kom og hyg dig med

Program: 13:30 Velkomst ved René (ny forstander) og fortælletime med Birger, Groa og René

dine gamle

14:30 Rundvisning for interesserede (ved nuværende elever)

kammerater

15:00 Kaffe og kage

- lad de

15:30 Samling for henholdsvis 10 og 5 års jubilarer

gamle

18:00 Festmiddag med mulighed for festlige indslag

historier få

21:00 Dagen på Viby er slut

nyt liv.

For at deltage i disse festligheder skal du tilmelde dig ved at indbetale 100 kr. på denne konto: Reg. nr. 3211 Kontonr. 3211 223 413. Senest mandag d. 29 oktober 2007 VIGTIGT!!! Du skal huske at få skrevet dit navn og årgang ved indbetalingen ellers kan vi ikke registrere din tilmelding.

Skulle du alligevel glemme dette eller overskride datoen for tilmeldingen, skal du ikke indbetale pengene, men ringe til Christian Vagn og vi bliver nødt til at kræve et ekstra gebyr på 20 kr., da dette vil volde os ekstra besvær. Har du spørgsmål til dagen, så kontakt jub.koordinator Christian Vagn på tlf. 60 83 04 27. Der vil blive arrangeret fest efter jubilæet på skolen. Nærmere information kommer senere, men husk at tage penge med. NB! Husk der ikke må medbringes alkohol på skolen, og at skolen er blevet røgfri. Vi håber at se jer alle. Venlig hilsen Velf-b

N y h e d s b r e v

11


B

Åbne arrangementer • D. 23/11 kl. 9:00 - 14:00

Foredrag: ”Amerikanske billeder” v/Jacob Holdt (tilmelding)

• D. 6. og 7/12 kl. 19:30

Adventsmøde v/Eleverne (tilmelding)

• D. 31/1 - 6/2

Musicalen ”Rottefængeren” (tilmelding og entré)

• D. 26/3 kl. 19:30

Foredrag: ”Den medieskabte virkelighed” v/Jeppe Søe (tilmelding)

• D. 14/4 kl. 19:00

Foredrag v/Johannes Møllehave og Generalforsamling (for skolekredsen og forældre)

• D. 27/4

Teateropsætning v/Dramaholdet

• D. 5/6 kl. 14:00

Grundlovsarrangement med grundlovstale ved en fremtrædende personlighed og underholdning v/eleverne

En ”Løvfaldstur” i skoven giver nogle dejlige oplevelser og bringer legebarnet frem i alle.

Nyt fra skolevejledningen Nyhedsbrevet udgives af:

DIGITAL SIGNATUR En opfordring: I forbindelse med den kommende tilmelding til ungdomsuddannelserne / 10 kl. vil det være en hjælp for både elever, forældre og skolen, hvis I som forældre anskaffer jer en digital signatur. Denne er gratis. Læs mere og anskaf den på:

Vibyvej 26A 5580 Nørre Aaby Telefon 64 42 12 41 E-mail: viby@viby-efterskole.dk Redaktion: René Holm Hansen Foto: Viby Efterskole

www.digitalsignatur.dk Se også skolens hjemmeside under skolevejledning – punktet uddannelsesvalg. Dog vil vi også lige understrege, at man godt kan blive tilmeldt uddannelserne / 10 kl. uden en digital signatur. Mail: vejleder@viby-efterskole.dk Af Flemming Deleuran og Bjarne Frandsen

nyhedsbrev_nr4_okt2007  

11 12 12 Mit liv er en rejse At turde tage springet Åbne arrange- menter på Viby Efterskole Af Sasha Kyhnæb, 10.kl. Bare det var mig……. Adve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you